Základní škola a Mateřská škola HABRY V Zahradách 18, Habry. Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola HABRY V Zahradách 18, 582 81 Habry. Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola HABRY V Zahradách 18, Habry Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Obsah : 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 5. Údaje o přijímacím řízení žáků 6. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 7. Prevence sociálně patologických jevů 8. Údaje o školních a mimoškolních aktivitách 9. Spolupráce školy 10. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 11. Zapojení do projektů financovaných z cizích zdrojů 12. Základní údaje o hospodaření školy 13. Školní jídelna 14. Mateřská škola

2 1. Charakteristika školy Ve školním roce 2012/2013 byla Základní škola a Mateřská škola Habry plně organizovanou školou. Zřizovatelem je MěÚ v Habrech. Od 1. září 1996 je škola zařazena do sítě škol. Od 1. ledna 2003 přešla Základní škola v Habrech do právní subjektivity, má formu příspěvkové organizace a sdružuje mateřskou školu, základní školu, školní družinu, školní jídelnu a školní jídelnu - výdejnu. S účinností od nese nový název - Základní škola a Mateřská škola Habry. Škola má dvě budovy. Budovu č. 83 a budovu nové školy č. 18. Adresa školy je Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, Habry. V budově č. 83 byly umístěny dvě třídy 1.stupně - třídy I.A, II.A a tři oddělení školní družiny. V budově č. 18 byly umístěny v přízemí tři třídy 1. stupně - III.A, IV.A, V.A. V 1. poschodí byly umístěny tři třídy 2. stupně - třídy VII.B, VIII.A, IX.A a v 2. poschodí dvě třídy 2. stupně - třída VI.A a VII.A. Celkem se vyučovalo v 10 třídách, byla v provozu 3 oddělení školní družiny. Školu navštěvovalo celkem 204 žáků (stav k ), 120 žáků na 1. stupni a 84 žáků na 2. stupni. Do školy chodilo celkem 105 chlapců a 99 dívek. Do první třídy nastoupilo 31 žáků, do školní družiny 67 žáků. V základní škole pracovalo 23 zaměstnanců (2 zaměstnankyně měly uzavřeny dva pracovní poměry), z toho 15 učitelů, 1 asistentka pedagoga, 3 vychovatelky školní družiny, 4 provozní zaměstnanci, 1 hospodářka školy a 1 ekonomka školy. Základní škola má k dispozici odbornou učebnu fyziky a chemie, přírodopisu, chemickou laboratoř, učebnu informatiky, která se postupně doplňuje novými počítači a výukovými programy, interaktivní učebnu spojenou s knihovnou, cvičnou kuchyň a školní dílnu. Škola nemá tělocvičnu, hodiny Tv v zimním období probíhají v místní sokolovně. Na podzim a na jaře žáci využívají nově vybudované víceúčelové hřiště s umělým travnatým povrchem a travnaté hřiště u sokolovny a menší školní hřiště vybudované u školy. O přestávkách mají možnost žáci hrát stolní tenis ve vestibulu nové budovy a na chodbách košíkovou. Je dodržován pitný režim žáků, kromě čaje si mohou žáci zakoupit školní mléko a mléčné výrobky. Škola uplatňuje jednotu výchovy a vzdělávání, spojení školy se životem, usiluje o všestranný harmonický rozvoj osobnosti dítěte. Modernizace školy Byl zakoupen nový nábytek do školní družiny a interaktivní tabule na 1. stupeň do budovy č. 83. Podle finančních možností byly v průběhu roku doplňovány jednotlivé kabinety novými moderními učebními pomůckami. V rámci projektu Recyklohraní (zpětný odběr vysloužilých nebo nepoužívaných elektrospotřebičů, baterií, zářivek, tonerů a plnění úkolů s ekoproblematikou) jsme pořídili sadu pro stolní tenis, baseballové pálky, rukavice, baseballové míče, 2 branky na florbal, 2 přenosné CD přehrávače pro výuku jazyků. Je připravena projektová dokumentace na přístavbu školy, která je do budoucna nezbytně nutná. V nové budově školy, která bude těsně spjatá se stávající budovou, budou umístěny 3 oddělení školní družiny, 6 tříd, spisovna, kabinety a další chybějící zázemí. V přízemí se počítá i s novou školní jídelnou. Realizace tohoto záměru je závislá na zajištění potřebných finančních prostředků. 2

3 2. Přehled učebních plánů Ve všech ročnících se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Habry. Předmět: Ročník: Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Výchova k občanství Výchova ke zdraví Informatika Hudební výchova Výtvarná výchova Svět práce Tělesná výchova Volitelné předměty Týdenní dotace Volitelné předměty: Přírodopisná praktika 6.třída Písemná a elektronická komunikace Německý jazyk Zeměpisná praktika Přírodopisná praktika Německý jazyk Sportovní hry Finanční gramotnost Německý jazyk Cvičení z informatiky Sportovní hry 7.třída 8.třída 9.třída Nepovinné předměty: Zdravotní Tv Pohybové hry Náboženství 3

4 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Organizace školy Ředitelka školy: Mgr. Eva Doležalová Zástupkyně řed. školy: Mgr. Alena Kovaříková Výchovná poradkyně: Mgr. Anna Vávrová Preventistka sociálně patolog. jevů: Mgr. Pavla Novotná Pedagogický sbor Mgr. Jaroslava Bulánková Jiří Černý Mgr. Eva Doležalová Mgr. Eva Dytrychová Mgr. Monika Hospodková Mgr. Hana Koubková Mgr. Alena Kovaříková Mgr. Hana Malimánková Mgr. Pavla Novotná Ing. Marie Pátková Iveta Procházková Mgr. Jiřina Semerádová Ing. Bc. Ludmila Sharabati Mgr. Zuzana Valová Mgr. Anna Vávrová Vychovatelky ŠD Blanka Lásková Dana Machotová Andrea Vávrová Provozní zaměstnanci Marta Findová Jiří Rada Ludmila Ryndová Věra Urbanová Ekonomka školy Ing.Bc. Ludmila Sharabati Hospodářka školy Andrea Vávrová Asistentka pedagoga Iveta Procházková Pracovníci školy Jméno a příjmení: Vzdělání: Aprobace: Ped. praxe: a) učitelé Jaroslava Bulánková VŠ 1. stupeň 32 let Jiří Černý středoškolské 11 let Eva Doležalová VŠ 1. stupeň 30 let Eva Dytrychová VŠ 1. stupeň 28 let Monika Hospodková VŠ D-Nj 5 let Hana Koubková VŠ Čj-Ov 22 let Alena Kovaříková VŠ 1. stupeň 30 let Hana Malimánková VŠ Čj-D 28 let Pavla Novotná VŠ Čj-Ov 6 let Marie Pátková VŠ zeměd. + pedag. způsobilost 23 let Iveta Procházková středoškolské 8 let Jiřina Semerádová VŠ 1. stupeň 16 let Ludmila Sharabati VŠ ekonom., BC. učitel. odbor. předmětů 12 let Zuzana Valová VŠ učitel střed. školy, soc. pedag. 19 let Anna Vávrová VŠ M-F 31 let 4

5 b) vychovatelky ŠD Blanka Lásková vychovatelství 32 let Dana Machotová vychovatel 7 let Andrea Vávrová vychovatel 9 let c) provozní zaměstnanci Jméno a příjmení: Pracovní zařazení: Marta Findová uklízečka v budově č. 83 Jiří Rada školník v budově č. 18 Ludmila Ryndová uklízečka v budově č. 18 Věra Urbanová uklízečka v budově č. 18 Ing. Bc.Ludmila Sharabati ekonomka Andrea Vávrová hospodářka V průběhu roku odešla do starobního důchodu paní Ludmila Ryndová, na její místo nastoupila paní Martina Petrová, na vlastní žádost byl ukončen pracovní poměr s panem Jiřím Radou, na jeho místo nastoupil pan Ladislav Doležal. Na mateřskou dovolenou nastoupila Mgr. Pavla Novotná a nově byla přijata Mgr. Štěpánka Nová, preventistku SPJ začala vykonávat Mgr. Monika Hospodková. Metodické sdružení Vedoucí: Členové: Jaroslava Bulánková Jiří Černý Eva Doležalová Eva Dytrychová Alena Kovaříková Jiřina Semerádová Zuzana Valová Předmětové komise Český jazyk - cizí jazyky Přírodovědné předměty Vedoucí: Jiřina Semerádová Vedoucí: Marie Pátková Členové: Monika Hospodková Členové: Ludmila Sharabati Hana Malimánková Zuzana Valová Marie Pátková Anna Vávrová Společenskovědní předměty a výchovy Vedoucí: Členové: Hana Malimánková Jiří Černý Eva Dytrychová Monika Hospodková Hana Koubková Pavla Novotná Marie Pátková 5

6 4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci se ve školním roce 2012/2013 zúčastnili akcí pořádaných - Vysočina Education, NIDV Praha, PPP Havlíčkův Brod. Vzdělávací akce průběžného vzdělávání vedoucí k prohlubování odborné kvalifikace: Semináře k bezpečnosti práce žáků ve výuce Rizika sociálních sítí, nebezpečný a nezákonný obsah na internetu, dětská delikvence v prostředí internetu - p. uč. Hospodková. Nové metody a formy práce ve výuce na 1. stupni ZŠ Mimořádné události ve škole a jejich řešení, dopravní výchova - p. uč. Černý Nové metody a formy práce ve výuce na 2. stupni ZŠ Mimořádné události ve škole a jejich řešení, dopravní výchova - p. uč. Hospodková Jazyková příprava učitelů Kurz Aj pro začátečníky - p. řed. Doležalová, p. uč. Valová Sociálně patologické jevy Podpora systému primární prevence SPJ - cyklus seminářů - Poruchy chování a práce s dětmi s poruchou chování ve školním prostředí, Poruchy příjmu potravy - p. uč. Hospodková Agrese a agresivita u dětí a mládeže - p. uč. Hospodková Rizikové chování dětí a mládeže - p. uč. Hospodková Prezentace závěrů výzkumu k primární prevenci SPJ - p. uč. Novotná, p. uč. Hospodková BOZP a PO Kurz základní normy zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky - p. řed. Doležalová, p. uč. Bulánková Školská legislativa ŠVP - změny a realizace - p. řed. Doležalová Otázky kolem integrací - p. řed. Doležalová Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů: Masarykova univerzita Brno - Fakulta sportovních studií, Tělesná výchova a sport, trenérství - p. uč. Jiří Černý Studium k výkonu specializovaných činností: Studium pro výkon prevence sociálně patologických jevů - Masarykova univerzita Brno - p. uč. Pavla Novotná V rámci projektu EU Peníze školám se učitelé anglického jazyka zúčastnili metodického semináře k AJ. Vzdělávání - předávání informací - v rámci předmětových komisí, metodického sdružení jednotlivými učiteli, kteří se účastnili vzdělávacích seminářů. Pracovní schůzky se speciální pedagožkou ze SPC Praha, Mgr. Ladou Chudomelovou, která má v péči sluchově postižené žáky, se zúčastnili pedagogové, kteří žáky vyučovali a paní ředitelka Eva Doležalová. 5. Údaje o přijímacím řízení žáků Osmnáct vycházejících žáků úspěšně zakončilo 9. ročník, žáci prošli řádným přijímacím řízením na střední školy a střední odborná učiliště. Povinnou školní docházku ukončilo 12 chlapců a 6 dívek. Devět let PŠD splnil v 8. ročníku 1 žák, byl přijat na SOU. Na osmileté gymnázium byli přijati 2 žáci z 5. ročníku. Všichni žáci byli přijati po prvním kole přijímacího řízení. 6

7 Výsledky přijímacího řízení Počet vycházejících žáků Celkem Chlapců Dívek Počet přijatých žáků SOŠ GYMNÁZIUM 2-2 SOU SOU S MATUR Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Ve školním roce 2012/2013 se vyučovalo na škole v 10 třídách - v 5 třídách na 1. stupni a v 5 třídách na 2. stupni. Z celkového počtu 204 (stav k ) žáků bylo 105 žáků z Habrů, zbývající část tvořili dojíždějící žáci z okolních obcí: Kámen-14, Chrtníč-12, Tis-16, Frýdnava-4, Zboží-5, Bačkov-15, Jiříkov-11, Kněž-1, Leškovice-2, Miřátky-12, Proseč-3, Lubno-2, Golčův Jeníkov-2. Třídnictví, počty žáků ( k ) Třída: Třídní učitel/ka: Celkem žáků: Chlapců: Dívek: I.A Jaroslava Bulánková II.A Eva Dytrychová III.A Jiří Černý IV.A Jiřina Semerádová V.A Zuzana Valová VI.A Monika Hospodková VII.A Anna Vávrová VII.B Hana Malimánková VIII.A Ludmila Sharabati IX.A Marie Pátková Přehled o prospěchu I.pololetí Třída: Počet žáků: Prospělo Prospělo: Neprospělo: s vyznamenáním: I.A II.A III.A IV.A V.A VI.A VII.A VII.B

8 VIII.A IX.A II.pololetí I.A II.A III.A IV.A V.A VI.A VII.A VII.B VIII.A IX.A Přehled o chování Napomenutí Důtka třídního učitele Důtka ředitelky školy Snížená známka z chování Pochvaly Vzorná reprezentace Sběr papíru školy Sběr bylin a pomerančové kůry Sběr vysloužilých elektrospotřebičů Důtky třídního učitele byly nejčastěji uděleny za neplnění školních povinností, nevhodné chování při vyučování, drzé chování k vyučujícím a za vědomé lhaní. Důtky ředitelky školy byly uděleny za opakované porušování školního řádu, neuposlechnutí pokynů vyučujících, za ubližování spolužákovi. Snížené známky z chování byly uděleny za opakované a soustavné porušování školního řádu (neplnění školních povinností, nevhodné chování k vyučujícím a spolužákům, neuposlechnutí pokynů vyučujících). Integrovaní žáci Ve školním roce 2012/2013 se na naší škole vzdělávalo celkem 12 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Z toho 3 žáci se specifickými poruchami učení s integrací, integrovaných v těchto třídách: V.A- 1 žák, VI.A - 1 žák, IX.A - 1 žák, 7 žáků se specifickými poruchami učení bez integrace a 2 žáci se zdravotním postižením - 1 žák se středně těžkou poruchou sluchu a 1 žákyně s těžkou poruchou sluchu, integrovaní v VII.A třídě. Integrovaným žákům bylo povoleno vzdělávání podle individuálních vzdělávacích plánů, které vypracovali vyučující a plány byly prokonzultovány s rodiči. Dokumentaci integrovaných žáků vede výchovná poradkyně Mgr. Anna Vávrová. Spolupracuje s vedením školy, Pedagogicko-psychologickou poradnou v Havlíčkově Brodě a Speciálně pedagogickým centrem pro sluchově postižené v Praze. Třídní učitele informuje o vývojových poruchách žáků, eviduje zprávy o vyšetření, zajišťuje vyšetření v PPP. Konzultuje s vyučujícími individuální vzdělávací plány a práci s těmito žáky. V průběhu celého školního roku poskytuje metodickou pomoc jednotlivým vyučujícím i rodičům. 8

9 O práci s integrovanými žáky jsme jednali na pedagogických radách, na schůzkách SRPDŠ a individuálně s rodiči. Kontrolní činnost Vedení školy provádělo během celého školního roku průběžnou kontrolní činnost zaměřenou na výchovně vzdělávací činnost a oblast BOZP a PO. Oblastní inspektorát práce provedl kontrolu v oblasti dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů upravujících pracovněprávní vztahy, uvedených v 3 odst. 1 a 2. zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce ve znění pozdějších předpisů. Drobné nedostatky byly odstraněny. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina provedl tematickou požární kontrolu se zaměřením na plnění dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. V této oblasti nebyly zjištěny žádné nedostatky. Dále byla provedena kontrola Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství podle 322 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce. Všechny drobné závady byly odstraněny. Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina provedla kontrolu plnění povinností zaměstnavatele uložených mu 44 odst. a zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi. Při kontrole nebylo zjištěno neoprávněné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi. Zřizovatel provedl kontrolu na základě zákona č. 320/2001 Sb., ve smyslu vyhlášky č. 416/2004 Sb., v platném znění. Při kontrole nebylo zjištěno neoprávněné použití finančních prostředků. Ověřování výsledků vzdělávání žáků Testy SCIO Žáci IX.A a V.A třídy se zúčastnili testování - Srovnávací testování 5. a 9. ročníků základních škol. Toto testování proběhlo v rámci projektu STONOŽKA. Žáci 9. ročníku byli testováni v matematice, v obecných studijních předpokladech, v českém jazyce a v anglickém jazyce. Žáci 5. ročníku v obecných studijních předpokladech. Percentil vyjadřuje pořadí žáka, třídy či školy v testu. Toto pořadí je přepočtené na stupnici 0 až 100 (0 = nejhorší, 50 = střed, 100 = nejlepší). Percentil lze též interpretovat jako procento ostatních žáků ve stejném ročníku, které žák předstihl. IX.A třída Výsledky: percentil Matematika 48 Obecné studijní předpoklady 53 Český jazyk 48 Anglický jazyk 24 Nejúspěšnější žáci IX. A třídy: MA - Kateřina Vavrušková (98), Lukáš Klouček, Patrik Vlček, Daniel Grund (95), Dominik Kadlec (80) ČJ - Kateřina Vavrušková, Kristýna Chladová, Lukáš Klouček (86), Daniel Grund (82), Patrik Vlček (77) OSP - Kateřina Vavrušková (99), Patrik Vlček (97), Tomáš Chlád (94) AJ - Robert Špinar (60), Kateřina Vavrušková (56), Nikola Loskotová (54) 9

10 V.A třída Výsledky: percentil Obecné studijní předpoklady 48 Nejúspěšnější žáci V.A třídy: OSP - Vojtěch Ostatnický (90), Barbora Doležalová (87), Ondřej Vlček (84) U žáků 5. a 9. ročníku byla realizována celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků v počátečním vzdělávání v rámci Programu zjišťování výsledků vzdělávání, který podle 171 školského zákona vyhlásil ministr školství, mládeže a tělovýchovy, a účast v ní byla tudíž pro školy povinná. Žáci byli testováni v matematice, českém a anglickém jazyce. Výsledky: 5. ročník : Matematika - 68% - obtížnost 1-55%, obtížnost 2-45% Český jazyk - 80% - obtížnost 1-36%, obtížnost 2-64% Anglický jazyk - 86% - obtížnost 1-23%, obtížnost 2-77% Nejúspěšnější žáci : MA - Jaromír Karlík - 100%, 88% ČJ - Ondřej Vlček, Jaromír Karlík %, 97% AJ - Yveta Procházková - 96%, 100% 9. ročník : Matematika - 65% - obtížnost 1-65%, obtížnost 2-35% Český jazyk - 68% - obtížnost 1-47%, obtížnost 2-53% Anglický jazyk - 58% - obtížnost 1-92%, obtížnost 2-8% Nejúspěšnější žáci : MA - Kateřina Vavrušková - 92%, 78% ČJ - Kateřina Vavrušková - 87%, 86% AJ - Kateřina Vavrušková, Patrik Vlček - 76%, - Kateřina Vavrušková získala od společnosti SCIO OCENĚNÍ za nejlepší výsledek v Kraji Vysočina v testování matematiky devátých tříd základních škol a víceletých gymnázií. Účast na soutěžích a) Olympiády Ve školním roce 2012/2013 jsme se zúčastnili okresních kol těchto olympiád a dosáhli jsme následujících výsledků: Matematická olympiáda: Linda Sharabati(VII.B) - účast Zeměpisná olympiáda: 4. místo Kateřina Vavrušková (IX.A), Tereza Kozlíková (VI.A) - účast, Linda Sharabati (VII.B) - účast Olympiáda v českém jazyce: Kateřina Vavrušková (IX.A) - účast Olympiáda v anglickém jazyce: 2. místo Jaroslav Procházka (VIII.A), Linda Sharabati (VII.B) - účast b) Matematické soutěže Pythagoriáda - školního kola se zúčastnili žáci V.- VIII. ročníku, do okresního kola postoupili Michal Kafka (V.A) - účast, Barbora Švandová (VI.A) - účast, Linda Sharabati (VII.B) - úspěšný řešitel, Jan Prorok (VIII.A) - účast. Matematické soutěže Klokan se zúčastnili žáci II. - IX. tříd. Školní kolo - kategorie Cvrček 1. místo Linda Hamsová (II.A) - 75 bodů ze 90, kategorie Klokánek 1. místo Ondřej Vlček (V.A) - 88 bodů ze 120, kategorie 10

11 Benjamín 1. místo Jitka Myslivcová (VII.A) - 64 bodů ze 120 a kategorie Kadet 1. místo Kateřina Vavrušková (IX.A) - 71 bodů ze 120. Úspěšnost řešení: Cvrček: škola 43,25% okres 42,03% Klokánek: škola 48,09% okres 54,61% Benjamín: škola 38,14% okres 43,09% Kadet: škola 33,40% okres 34,80% c) Přírodovědná soutěž Přírodovědný klokan Školního kola se zúčastnili žáci VIII. třídy a IX. třídy. Nejúspěšnější řešitelé - 1. místo Dominik Kadlec (IX.A) - 68 bodů ze 120, 2. místo Kateřina Vavrušková (IX.A) - 65 bodů ze 120, 3. místo Patrik Vlček (IX.A) - 60 bodů ze 120. d) Recitační soutěž Ze školního kola, kterého se zúčastnili žáci II. IX. tříd postoupilo do okrskového kola v Chotěboři celkem 12 žáků - 1. kategorie: Eliška Kafková (II.A), Aneta Proroková (III.A), Eliška Praislerová (III.A), 2. kategorie: Yveta Procházková (V.A), Aneta Stránská (IV.A), Tereza Císařová (V.A), 3. kategorie: Valérie Šimonová (VII.B), Linda Sharabati (VII.B), Kristýna Pazderková (VII.A). Výsledky: 3.místo: Kristýna Pazderková. e) Výtvarné soutěže Zúčastnili jsme se těchto soutěží: Zvony, zvonky, zvonečky - 5. místo Linda Hamsová (II.A) Náš život na zahrádce Voda. Zdroj života. Bezpečná obec - postup do krajského kola - Karolína Remarová, Adam Karásek, Pavel Roček (I.A) Nela Machotová, Veronika Pospíšilová, Lucie Kvačková (II.A) Máme rádi strašidla - čestné uznání - Richard Pazderka (III.A) Česko mýma očima Hokejová rodina Jaromíra Jágra Pohádkový víkend - škola obdržela vstupenky na divadelní představení f) Sportovní soutěže Na škole pracoval v rámci AŠSK (Asociace školních sportovních klubů) školní sportovní klub. Jeho hlavním úkolem bylo získávat a zapojovat co nejvíce žáků do pravidelné rekreační sportovní činnosti a vychovávat je ke zdravému životnímu stylu. OR AŠSK v Havlíčkově Brodě pořádala většinu sportovních soutěží, kterých jsme se účastnili. Za dotaci, kterou školní sportovní klub dostal jsme nakoupili sportovní vybavení, které využívali všichni žáci školy při hodinách Tv a mimoškolní sportovní činnosti. Atletika Přespolním běh - okresní kolo - 3 družstva - mladší dívky, mladší chlapci a starší chlapci - účast. 11

12 Silničního běhu městem Jarmily Kratochvílové Golčovým Jeníkovem se zúčastnilo 25 žáků naší školy s některými pedagogy. Běh pro zdraví - 2. místo - Jakub Řezníček (IX.A), 6. místo - Patrik Vlček (IX.A). Běh parkem Budoucnost v Havlíčkově Brodě - 2. místo: Michal Kafka (V.A). Kopaná Minikopaná starších žáků (VIII.A - IX.A) - okresní kolo - 3. místo McDonald s Cup - okresní kolo - I.A - III.A - účast, IV.A - V.A - účast Coca cola cup VIII.A - IX.A - 1. kolo - 1. místo - postup, 2. kolo - 2. místo- bez dalšího postupu Florbal Okrskové kolo - ORION CUP - mladší žáci (VI.A - VII.A,B) - účast, starší žáci (VIII.A - IX.A) - účast, starší žákyně (VIII.A - IX.A) - účast Okrskové kolo - žáci (IV.A -V.A) - účast Futsal Turnaj SOU Chotěboř - starší žáci (VIII.A - IX.A) - 1. místo Stolní tenis Okresní kolo - mladší žáci (VI.A - VII.A,B) - účast, starší žáci (VIII.A - IX.A) - účast Vybíjená - Preventan cup Okresní kolo - žáci a žákyně V.A - účast Dopravní soutěž mladých cyklistů Oblastní kolo - družstvo mladších žáků a žákyň (B. Doležalová, O. Vlček, M. Kafka - V.A, L. Pipková - IV.A) - účast, družstvo starších žáků a žákyň (P. Vlček, K. Vavrušková - IX.A, L. Sharabati, D. Hamsa - VII.B) - účast. Soutěž se skládala ze 4 částí - Pravidla provozu na pozemních komunikacích (test), Pravidla provozu na pozemních komunikacích (praktická jízda), Jízda zručnosti na kole a Zásady poskytování první pomoci. g) Všeználek Okrskové kolo - žáci a žákyně V.A (Barbora Císařová, Anna Kruntorádová, Ondřej Vlček, Jan Čálek) - účast Soutěž se skládala ze dvou částí - Vědomostní kvíz, skládání Tangramu. h) Literární soutěž Literární soutěže na téma Jak se naučím anglicky, proč se chci učit a kde to chci v životě použít se zúčastnila Linda Sharabati. Za účast obdržela Pamětní list. Soutěž byla vyhlášena pro žáky ZŠ na Vysočině. ch) Talentovka (soutěž v psaní na klávesnici PC v programu ZAVIAČIČ) Okresní kolo - 8. místo - Lenka Vlášková (IX.A), Kateřina Vavrušková (IX.A) - účast, Klára Štěpánková, Linda Sharabati (VII.B) - účast. 12

13 i) Poznej Vysočinu Vědomostní soutěž - krajské kolo - Linda Sharabati (VII.B) - oceněna zájezdem do Prahy a pamětním listem za úspěšnou účast v krajském kole vědomostní soutěže s názvem Poznej Vysočinu!, Tomáš Chlád (IX.A) - účast. j) Přírodovědná soutěž Okrskové kolo - Máme rádi přírodu - B - 1. místo - Aneta Stránská, Ludmila Pipková, Petra Řípová (IV.A) Máme rádi přírodu - C - 3. místo - Barbora Matoušková, Barbora Císařová, Adéla Praislerová (V.A) Zapojení školy do projektů Recyklohraní - celoškolní projekt třídění odpadu Žáci naší školy pokračovali v celostátním školním projektu Recyklohraní již čtvrtý školní rok. Zapojili jsme se aktivně do sběru použitých baterií, zářivek, tonerů i drobných elektrospotřebičů, splnili jsme všechny vyhlášené úkoly a získali jsme certifikát k environmentálnímu vyučování za rok 2012, tedy jaký měla naše škola přínos zpětným odběrem a recyklací vysloužilých elektrospotřebičů pro životní prostředí. Žáci se zapojili v rámci projektu do soutěže Ekologická vlajka. Za získané body škola obdržela věcné ceny - 2 CD přehrávače, sportovní vybavení pro basketbal, stolní tenis a baseball, které slouží ke zkvalitnění výuky, i k volnočasovým aktivitám žáků. Ve vyučovacích hodinách probíhala výuka podle scénářů Eko Abecedy s tématikou třídění odpadů. Pomozte dětem! Žáci naší školy se zapojili do projektu Pomozte dětem. Sbírali víčka z PET lahví a spolupodíleli se na vytvoření obří 3 D Kraslice pro Kuře. Finanční částka z prodeje víček byla zaslána na konto Pomozte dětem. Garantem celé akce byla nezisková organizace Fantazáci z Chotěboře. Škola obdržela Pamětní list za skvělou spolupráci. Zdravé zuby Žáci 1. stupně se zapojili do projektu Zdravé zuby. Každý žák obdržel pracovní list, který vyplnil při výuce ve škole a soutěžní kartu. Potvrzenou kartu o stomatologickém vyšetření mohli žáci zaslat do slosování o ceny. Silvie Findová (II.A) byla vylosována a obdržela ústní vodu. Škola písničkou Žáci 1. stupně se zapojili do projektu Škola písničkou, jehož cílem bylo kreativní zpestření výuky hudební výchovy na 1. stupni ZŠ prostřednictvím zábavných a nenásilně naučných písniček. Pedagogové obdrželi didaktický materiál. Součástí projektu bylo také hudební vystoupení. V rámci projektu se žáci zúčastnili soutěže o nejlepší text písničky. Vysočina 21 - Čistá Vysočina V rámci projektu Vysočina 21, který realizuje Krajský úřad Kraje Vysočina, jsme se zapojili do akce Čistá Vysočina. Žáci 2. stupně a někteří pedagogičtí pracovníci uklízeli, zejména sbírali odpadky v okolí školy, po celých Habrech i podél komunikací v okolí Habrů. Tím jsme chtěli podpořit myšlenku, že Zdravé město, obec, region znamená místo, kde lidé mohou dlouhodobě žít zdravě a spokojeně. 13

14 První pomoc do škol Žáci VIII. A třídy se zapojili do krajského projektu První pomoc do škol. Prošli osmihodinovým zdravotním kurzem První pomoc - záchrana života provedeným školenými pracovníky ČČK. Ekoškola - Les ve škole - škola v lese Zapojením do vzdělávacího projektu škola získala metodické materiály a pracovní listy, které žáci a vyučující využili v hodinách přírodopisu. Prevence dětských úrazů Žáci IV. A třídy byli seznámeni formou besedy s problematikou dětských úrazů a s jejich prevencí. Škola obdržela soubor zdravotně - výchovných materiálů s touto problematikou. Školní a třídní projekty Celoškolní: Velikonoční dílny Podzimní cvičení v přírodě Vánoční soutěžní dopoledne I.A: II.A: III.A: IV.A: V.A: VI.A: Poznávání lidí (Prv) Mezilidské vztahy (Prv) Komunikace (Čj, Prv) Seberegulace a sebeorganizace (Prv) Domov (Sp, Prv) Halloween (Aj, Sp) Food and drinks (Aj, Sp) Rostliny (Prv, Sp) Pravěk (Vl, Vv) Pověsti (Vl, Vv) Improvizace, Orffovy nástroje (Hv) Malování při hudbě (Hv) Vesmír (Př, Vv, Inf) Podnebné pásy (Př, Inf) Objevujeme Evropu a svět (Vl, Inf) Marie Terezie (Vl, Inf) Národní divadlo (Vl, Inf) Vysočina (Vl, Inf) T.G.Masaryk (Vl, Inf) School timetable (Aj) My daily routine (Aj) Moje škola (Vo) Mezopotámie (D, Vv) Egypt (D, Inf) Starověké Řecko (D, Inf) Výtvarné umění pravěku (D, Vv) Výtvarné umění - Egypt, Řecko, Řím (D, Vv) Stromy (Př, Vv) Mapy zámořských objevů, ostrovů (Z, Vv) Dospívání (Vz) Desatero (ochrana před úrazy) (Vz) 14

15 VII.A: VII.B: VII.A,B: VIII.A: IX.A: Byliny (Př) My hause (Aj) Famous person (Aj) Shopping (Aj) Person profile (Aj) Ptáci (Př) Paryby, ryby, obojživelníci (Př) Kronika (Čj) Podzimní rovnodennost (Zpr) Ekologická hra James Batt (Sp) Můj ideální klub (Aj) Londýn (Aj) Moje oblíbená hvězda (Aj) Praha (Aj) Stromy (Př, Vv) Románské umění (D, Vv) Gotika (D, Vv) Renesance (D, Vv) Mapy zámořských objevů, ostrovů (Z, Vv) Státy severní a jižní Ameriky (Z, Inf) Gotické památky na našem území (D) Poznáváme svět (Zpr) Státy světa (Z, Inf) Paryby, ryby, obojživelníci, plazi (Př) Ptáci (Př) Kraje ČR (Z, Inf) Politické strany (Vo) USA (Aj) National parks (Aj) Rituální tanec (Hv) Černošská hudba (Hv) Chemické prvky (Ch) Savci (Př) Přehled SŠ v Kraji Vysočina (Sp) Mé zájmy (Vo) Pořízení auta (Vo) Škoda lásky (Hv) T.G.Masaryk (D) Elektrické spotřebiče v domácnosti (Sp) Zločiny proti lidskosti za 2. světové války (D) Osobní profily (Cv z Inf) Přehled SŠ v Kraji Vysočina (Sp) 7. Prevence sociálně patologických jevů V rámci prevence sociálně patologických jevů byla výchova zaměřena na výchovu ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování, k rozvoji sociálně komunikativních dovedností. Cílem bylo zabránit výskytu rizikového chování žáků. Žákům byla nabídnuta řada zájmových kroužků, do kterých měli možnost se zapojit v rámci 15

16 organizace svého volného času. Prevence SPJ byla začleněna do výuky jednotlivých předmětů. Žáci se zúčastnili těchto preventivních programů: Než užiješ alkohol, užij svůj mozek - žáci VII.A,B a VIII.A S hudbou proti drogám - žáci 2. stupně beseda Na slovíčko, pane doktore ( beseda s MUDr. Radimem Uzlem) - žáci VIII.A a IX.A Hudbou proti drogám - Z pohádky do pohádky - žáci 1. stupně. Intervenční program - proběhl se žáky VIII.A třídy. S žáky pracovala bez přítomnosti vyučujícího p. ředitelka PPP Havlíčkův Brod Mgr. Eva Stloukalová. Program probíhal celé dopoledne. O provedení tohoto programu jsme žádali z důvodu špatného klimatu v této třídě (problémové chování části žáků). 8. Údaje o školních a mimoškolních aktivitách Kroužky na škole Výtvarný kroužek Kroužky angličtiny Kroužek němčiny Sportovní kroužek Kroužky informatiky pro 1. stupeň Paličkování Cvičení při hudbě Ateliér Písemná a elektronická komunikace Kroužek redakce školního časopisu Logopedická prevence Logopedická prevence Správné výslovnosti a rozvoji vyjadřovacích schopností se věnuje paní učitelka Eva Dytrychová. S vybranými žáky pravidelně procvičuje výslovnost jednotlivých hlásek, význam slov, tvoření vět a další vyjadřovací schopnosti. Jedenkrát ročně provádí depistáž našich žáků Mgr. Michaela Dubská - speciální logopedka. Školní výlety Jednotlivé třídy navštívily zajímavá místa naší republiky. Školní výlety se konaly koncem školního roku. I.A, II.A III.A, IV.A V.A, VI.A VII.A,B VIII.A IX.A hrad Roštejn Pelhřimov - Muzeum rekordů a kuriozit, pelhřimovské podzemí Praha - vlastivědná vycházka, Muzeum Karlova mostu, plavba lodí Kutná Hora - Vlašský dvůr, Hrádek, Kostnice, Chrám svaté Barbory Česká Skalice, Ratibořice - zámek, Babiččino údolí, Dvůr Králové nad Labem - ZOO Česká Skalice, Ratibořice - zámek, Babiččino údolí, Dvůr Králové nad Labem - ZOO Telč - zámek, historické centrum, hrad Roštejn Exkurze V.A - Planetárium Praha, Národní technické muzeum, historické centrum města 16

17 VI.A - Praha - výstava Tutanchamon, Národní technické muzeum VII.A,B - Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě - Havlíčkobrodské pověsti - Knihovna Chotěboř - Kutná Hora - Europa Jagellonica VIII.A - Kutná Hora - Europa Jagellonica VI.A IX.A - JE Dukovany, VE Dalešice, Třebíč - památky UNESCO Poznávací zájezd - Německo - Passau V listopadu se 45 žáků naší základní školy zúčastnilo poznávacího zájezdu do Passau. Žáci absolvovali pěší procházku městem Passau, prohlédli si náměstí Domplatz s překrásnou katedrálou sv. Štěpána, několik dalších kostelů, brány i věže, které byly součástí opevnění města, klášter nad soutokem řek, Rathausplatz - náměstí na nábřeží Dunaje se zdobenou radnicí a radniční věží, malebné uličky s měšťanskými domy a muzeum skla. Výchovně vzdělávací akce Pohádky z klubíčka (KD Ostrov) - III.A a IV.A, O ševci Kubovi (KD Ostrov) - I.A a II.A, Kubula a Kuba Kubikula (KD Ostrov) - I.A a II.A Jak přešel Honza na červenou - I.A - IV.A Nová dobrodružství veverky Zrzečky - I.A - IV.A Tonda Obal na cestách - I.A - VI.A Řím - V.A - IX.A Divadelní cestopis - V.A - IX.A V září až listopadu se žáci III.A a IV.A třídy zúčastnili plaveckého výcviku v bazénu v Havlíčkově Brodě. V lednu se zúčastnili žáci ročníku lyžařského výcviku ve Zdobnici v Orlických horách. Školy v přírodě v rekreačním středisku Ředkovec u Světlé nad Sázavou se zúčastnili žáci ročníku. Žáci IV.A třídy prošli 12 hodinovou výukou dopravní výchovy, kterou zakončili testem znalostí dopravních předpisů a jízdou podle silničních pravidel na dopravním hřišti v Havlíčkově Brodě. Úspěšní žáci získali průkaz cyklisty. Žáci IX.A třídy navštívili s výchovnou poradkyní Úřad práce, kde se zúčastnili besedy k volbě povolání a Přehlídku středních škol a Veletrh pracovních příležitostí v Havlíčkově Brodě. Kulturní akce Žáci 1. stupně společně se svými vyučujícími připravili kulturní program pro vánoční posezení důchodů, které pořádá MěÚ Habry, program pro vánoční posezení důchodců ZOD Habry, program pro jarní besídku v obci Tis a pro slavnostní vysvěcení Vlčkovy kapličky. Připravili si také pásmo básniček pro vítání nových občánků a slavnostní vítání prvňáčků na MěÚ v Habrech. Žáci 1. a 2. stupně si připravili program pro rozsvícení vánočního stromku a vánoční výzdoby města. Žáci IX.A třídy si pro žáky a učitele základní školy připravili slavnostní rozloučení se Základní školou Habry. Všichni žáci, učitelé a vychovatelky školní družiny připravili pro své rodiče a širokou veřejnost VÁNOČNÍ VÝSTAVU, doplněnou prodejem výrobků našich žáků. Výtěžek z prodeje a výstavy byl věnován na vzdělávání afrického chlapce - projekt Adopce na dálku. Na veřejnosti se naše škola prezentovala také Dnem otevřených dveří. 17

18 Spolupráce s mateřskou školou Žáci IX.A třídy se účastnili projektového dopoledne dětí mateřské školy - Pohádková cesta. Žáci I.A a II.A zhlédli představení dětí mateřské školy Tísňová volání pejska a kočičky. Děti mateřské školy, budoucí prvňáčci, navštívily první třídu. Seznámily se s prostředím školy a podívaly se na vyučování. Další aktivity školy V tomto školním roce pokračovala činnost Žákovské samosprávy. Dva zvolení zástupci za každou třídu (V.-IX. roč.) se pravidelně jedenkrát měsíčně scházeli s vedením školy, preventistkou sociálně patologických jevů, popřípadě s dalšími vyučujícími a řešili společně otázky týkající se celé školy. Členové žákovské samosprávy: V.A - Yveta Procházková, Anna Kruntorádová VI.A - Šárka Semerádová, Ondřej Grund VII.A - Kristýna Pazderková, Markéta Matelová VII.B - Linda Sharabati, Adam Švec VIII.A - Lenka Čálková, Jaroslav Procházka IX.A - Jakub Řezníček, Patrik Vlček Redakční rada školního časopisu složená ze žáků VI.A - IX.A se pravidelně scházela a podařilo se jim vytvořit 5 zajímavých čísel školního časopisu s názvem Trefa do černého. Pravidelně se konaly lékařské prohlídky a očkování žáků dětským pediatrem. Žáci se fotografovali na konci školního roku a prvňáčci i na začátku školního roku. Na MěÚ v Habrech jsme slavnostně uvítali prvňáčky a na konci školního roku jsme se slavnostně rozloučili se žáky devátých tříd. Žáci se podíleli na úpravě okolí školy a volných prostranství v obci, sbírali starý papír, pomerančovou kůru a léčivé byliny a vysloužilé elektrospotřebiče. Studentka PF Univerzity Karlovy Praha, Veronika Krajíčková, vykonala v I.A a II.A třídě pedagogickou praxi (20 vyučovacích hodin náslechů a 10 vyučovacích hodin výstupů). Školní soutěže Sběr papíru - žáci nasbírali celkem kg papíru. Nejlepší sběrači byli odměněni pochvalou na vysvědčení. Sběr léčivých bylin a pomerančové kůry - žáci sebrali celkem 21 kg léčivých bylin a 158 kg pomerančové kůry. Nejlepší sběrači byli odměněni pochvalou na vysvědčení. Zpětný odběr vysloužilých nebo nepoužívaných elektrospotřebičů, baterií, zářivek a tonerů - za sběr žáci dostávali body podle pravidel projektu Recyklohraní. Na 1. stupni získali nejvíce bodů Vojtěch Nezmeškal (IV.A), Jaroslav Semrád (I.A) a Matěj Semrád (V.A). Na 2. stupni získali nejvíce bodů Jan Prorok (VIII.A), Vojtěch Kozlík (VII.B) a Petra Musilová (VIII.A).Všichni nejlepší sběrači byli odměněni pochvalou na vysvědčení. Soutěž v úklidu třídy a šatny Zvolení členové žákovské samosprávy devětkrát za školní rok hodnotili úklid (čistotu a pořádek) ve třídách a šatnách. Soutěž vyhráli žáci IV.A třídy. Výuka hry na hudební nástroje 18

19 Mgr. Lubomír Rouha, pedagogický pracovník ZUŠ Světlá nad Sázavou, vyučoval přihlášené žáky naší školy hře na klavír. Školní družina Žáci školní družiny se zapojili do různých aktivit, které pro ně připravily paní vychovatelky. Soutěžili ve výtvarných soutěžích - Podzim - 1. místo - Veronika Matoušková (I.A), Zima - 1. místo - Nela Findová (II.A), Barbora Matoušková (V.A), Jaro - 1. místo - Ludmila Pipková (IV.A). Navštívili Městskou knihovnu v Habrech a školní žákovskou knihovnu, Vychovatelky uspořádali pro žáky karneval. Společně s rodiči žáků přivítali jaro - uspořádali průvod městem a vynesli Moranu. Žáci si společně se svými vychovatelkami připravili výrobky na Vánoční výstavu. Na závěr školního roku uspořádali atletickou olympiádu. Zúčastnili se společných akcí s MěÚ Habry a společenskými organizacemi - rozsvícení vánoční výzdoby, dětského karnevalu, připravili si program na vánoční posezení důchodců. Navštívili vánoční a velikonoční výstavu na městské radnici. Žáci malovali obrázky a vytvářeli drobné dárečky, které naše škola průběžně zasílá hospitalizovaným dětem do Okresní nemocnice v Havlíčkově Brodě. Žáci se také zapojili do projektu Adopce na dálku. Žáci se zúčastnili Šachové simultánky - seznámili se hrou šachy, mohli si vyzkoušet první šachové partie. Žáci nás reprezentovali na výtvarné výstavě Pohádkový víkend a atletických závodech ŠD. Na atletických závodech uspěli - 1. místo - Zdeněk Korel (IV.A) - skok daleký, 2. místo - Zdeněk Korel (IV.A) - běh 50 m, Eliška Kafková (II.A) - běh 50 m, skok daleký. 9. Spolupráce školy Škola během školního roku spolupracovala s Pedagogicko psychologickou poradnou v Havlíčkově Brodě, se Speciálním pedagogickým centrem v Praze, s odborem sociální péče MěÚ Havlíčkův Brod a s Policií ČR. V průběhu školního roku se konaly třídní schůzky SRPDŠ, schůzka s rodiči budoucích prvňáčků. Podzimní třídní schůzky rodičů žáků IX. tříd se zúčastnili zástupci některých středních škol a středních odborných učilišť, aby rodiče informovali o možnosti dalšího studia na jejich škole. Předsedkyní SRPDŠ byla paní Jana Císařová a hospodářkou paní Vladislava Kreuzmannová. S výborem SRPDŠ se sešlo vedení školy na začátku školního roku. Spolupráce s Okresní nemocnicí Havlíčkův Brod; žáci naší školy malovali a vyráběli drobné dárky pro děti hospitalizované v nemocnici. Škola obdržela sponzorské dary od některých podniků a organizací v obci - Pekárny Červinka Habry, ZOD Habry, Xavergen Habry a od OÚ Kámen. Velmi kladná byla také spolupráce s MěÚ Habry. 10. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Naše škola se zapojila do projektu Adopce na dálku, pomoci konkrétnímu dítěti v jeho vzdělávání. Cílem projektu Adopce na dálku je zlepšovat situaci nejchudších dětí zvyšováním jejich vzdělání, kvalifikace a schopnosti postarat se o sebe, a to v jejich přirozeném kulturním prostředí. Arcidiecézní charita, která zprostředkovává zapojení se do projektu, naší škole vybrala chlapce, který se jmenuje Christ-vie DIAKUBIKWA VUKU a pochází z Konžské demokratické republiky. Kontakt s chlapcem měli žáci naší školy prostřednictvím korespondence. 19

20 11. Zapojení do projektů financovaných z cizích zdrojů Od začala naše škola realizovat dvouletý projekt z operačních programů EU - EU peníze školám. Škola dostala dotaci ve výši ,- Kč na realizaci tohoto projektu. Hlavním účelem dotace byla podpora kvalitního vzdělávání žáků na základní škole. Projekt byl pro školu velkým přínosem. Bez evropských peněz bychom jen těžko mohli zlepšit vybavení školy pro moderní formy výuky a zvýšit zájem dětí o učení. Cílem projektu bylo vytvořit ve škole podmínky, které dětem zatraktivní a zkvalitní výuku, což by mělo vést k dosažení většího studijního pokroku. Naše škola podporovala v rámci projektu rozvoj individuálních schopností žáků v oblasti čtenářské a informační gramotnosti a v oblasti cizích jazyků. Pedagogové vytvářeli a zároveň ověřovali v rámci projektu nové digitální učební materiály. 12. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příjmy 1. Celkové příjmy - a) od zřizovatele ,- Kč b) od MŠMT ,- Kč 2. Poplatky od rodičů nebo jiných zákonných zástupců ,- Kč 3. Příjmy z doplňkové činnosti ,- Kč 4. Ostatní příjmy ,- Kč Výdaje 1. Náklady na platy pracovníků ,- Kč 2. Ostatní osobní náklady ,- Kč 3. Zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění ,- Kč 4. Výdaje na učebnice, učební pomůcky ,- Kč 5. Ostatní provozní náklady - a) energie ,- Kč b) opravy a údržby ,- Kč c) služby ,- Kč d) spotřební materiál ,- Kč e) DDHM ,- Kč (čerpání prostředků z EU) 13. Školní jídelna Školní jídelna je umístěna v budově Žižkovo náměstí č. 2. Stravují se v ní žáci Základní školy a Mateřské školy Habry a zaměstnanci školy. Dětem z mateřské školy se obědy dovážejí a vydávají přímo v budově mateřské školy. Školní jídelna provozuje i hostinskou činnost - vaří obědy pro cizí strávníky. Strávníci mají možnost výběru ze dvou druhů příloh. Zaměstnanci školní jídelny Ludmila Chalupová Hana Černá Jaroslava Císařová Ludmila Bradová vedoucí školní jídelny kuchařka kuchařka pomocná kuchařka 20

Základní škola a Mateřská škola HABRY V Zahradách 18, 582 81 Habry. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola HABRY V Zahradách 18, 582 81 Habry. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola HABRY V Zahradách 18, 582 81 Habry Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah : 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů 3. Rámcový popis

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2007/2008

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2007/2008 Základní škola Blansko, Erbenova 3 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 V Blansku dne 8.0.2008 Č.j. ERB/528/08 A.2./A 0 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy Obsah : I. Základní údaje o

Více

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace PSČ 58821 Tel.:567218146 e mail: zs.vberanov@ji.cz Informace o základní škole TELEFONY: 567218146 ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2011-2012 o hospodaření za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2011-2012 o hospodaření za rok 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011-2012 o hospodaření za rok 2011 Výroční zpráva byla schválena provozní poradou dne 8. 10. 2012 Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 9. 10.

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 O B S A H I. Základní údaje o škole.................................. 3 II. Přehled oborů vzdělání..................................

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014 Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 PSČ 580 01 Havlíčkův Brod, telefon + fax 569 429 070, IČO 709 10 961 KB Havlíčkův Brod 128 38 521/0100, e-mail adresa zs.nuselska@worldonline.cz Č.j. 294/2014/ZSNU

Více

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007-2008

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007-2008 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007-2008 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Adresa školy Nová Dědina 368, 789 61 Bludov IČO 63696487 Bankovní spojení 220003510/0300, 220003590/0300- ŠJ DIČ CZ63696487

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah I. Základní charakteristika školy str. 3 II. Údaje o pracovnících školy str. 7 III. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 10 IV. Údaje o výsledcích inspekce

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2012/2013

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín IZO 102 244 456. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2014/2015

Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín IZO 102 244 456. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2014/2015 Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín IZO 2 244 456 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 24/25 OBSAH. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 2. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ... 5 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva byla schválena provozní poradou dne 8. 10. 2014 Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 14. 10.

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Adresa školy Nová Dědina 368, 789 61 Bludov IČO 63696487 Bankovní spojení 220003510/0300, 220003590/0300- ŠJ DIČ CZ63696487

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2011/2012 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2012/2013 V Radostíně nad Oslavou 26. srpna 2013

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany OBSAH:... 2 1. Charakteristika školy... 3 1.1. Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol)... 3 1.2. Název a adresa zřizovatele... 3 1.3. Poslední zařazení do sítě škol...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více