Základní škola a Mateřská škola HABRY V Zahradách 18, Habry. Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola HABRY V Zahradách 18, 582 81 Habry. Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola HABRY V Zahradách 18, Habry Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Obsah : 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 5. Údaje o přijímacím řízení žáků 6. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 7. Prevence sociálně patologických jevů 8. Údaje o školních a mimoškolních aktivitách 9. Spolupráce školy 10. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 11. Zapojení do projektů financovaných z cizích zdrojů 12. Základní údaje o hospodaření školy 13. Školní jídelna 14. Mateřská škola

2 1. Charakteristika školy Ve školním roce 2012/2013 byla Základní škola a Mateřská škola Habry plně organizovanou školou. Zřizovatelem je MěÚ v Habrech. Od 1. září 1996 je škola zařazena do sítě škol. Od 1. ledna 2003 přešla Základní škola v Habrech do právní subjektivity, má formu příspěvkové organizace a sdružuje mateřskou školu, základní školu, školní družinu, školní jídelnu a školní jídelnu - výdejnu. S účinností od nese nový název - Základní škola a Mateřská škola Habry. Škola má dvě budovy. Budovu č. 83 a budovu nové školy č. 18. Adresa školy je Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, Habry. V budově č. 83 byly umístěny dvě třídy 1.stupně - třídy I.A, II.A a tři oddělení školní družiny. V budově č. 18 byly umístěny v přízemí tři třídy 1. stupně - III.A, IV.A, V.A. V 1. poschodí byly umístěny tři třídy 2. stupně - třídy VII.B, VIII.A, IX.A a v 2. poschodí dvě třídy 2. stupně - třída VI.A a VII.A. Celkem se vyučovalo v 10 třídách, byla v provozu 3 oddělení školní družiny. Školu navštěvovalo celkem 204 žáků (stav k ), 120 žáků na 1. stupni a 84 žáků na 2. stupni. Do školy chodilo celkem 105 chlapců a 99 dívek. Do první třídy nastoupilo 31 žáků, do školní družiny 67 žáků. V základní škole pracovalo 23 zaměstnanců (2 zaměstnankyně měly uzavřeny dva pracovní poměry), z toho 15 učitelů, 1 asistentka pedagoga, 3 vychovatelky školní družiny, 4 provozní zaměstnanci, 1 hospodářka školy a 1 ekonomka školy. Základní škola má k dispozici odbornou učebnu fyziky a chemie, přírodopisu, chemickou laboratoř, učebnu informatiky, která se postupně doplňuje novými počítači a výukovými programy, interaktivní učebnu spojenou s knihovnou, cvičnou kuchyň a školní dílnu. Škola nemá tělocvičnu, hodiny Tv v zimním období probíhají v místní sokolovně. Na podzim a na jaře žáci využívají nově vybudované víceúčelové hřiště s umělým travnatým povrchem a travnaté hřiště u sokolovny a menší školní hřiště vybudované u školy. O přestávkách mají možnost žáci hrát stolní tenis ve vestibulu nové budovy a na chodbách košíkovou. Je dodržován pitný režim žáků, kromě čaje si mohou žáci zakoupit školní mléko a mléčné výrobky. Škola uplatňuje jednotu výchovy a vzdělávání, spojení školy se životem, usiluje o všestranný harmonický rozvoj osobnosti dítěte. Modernizace školy Byl zakoupen nový nábytek do školní družiny a interaktivní tabule na 1. stupeň do budovy č. 83. Podle finančních možností byly v průběhu roku doplňovány jednotlivé kabinety novými moderními učebními pomůckami. V rámci projektu Recyklohraní (zpětný odběr vysloužilých nebo nepoužívaných elektrospotřebičů, baterií, zářivek, tonerů a plnění úkolů s ekoproblematikou) jsme pořídili sadu pro stolní tenis, baseballové pálky, rukavice, baseballové míče, 2 branky na florbal, 2 přenosné CD přehrávače pro výuku jazyků. Je připravena projektová dokumentace na přístavbu školy, která je do budoucna nezbytně nutná. V nové budově školy, která bude těsně spjatá se stávající budovou, budou umístěny 3 oddělení školní družiny, 6 tříd, spisovna, kabinety a další chybějící zázemí. V přízemí se počítá i s novou školní jídelnou. Realizace tohoto záměru je závislá na zajištění potřebných finančních prostředků. 2

3 2. Přehled učebních plánů Ve všech ročnících se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Habry. Předmět: Ročník: Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Výchova k občanství Výchova ke zdraví Informatika Hudební výchova Výtvarná výchova Svět práce Tělesná výchova Volitelné předměty Týdenní dotace Volitelné předměty: Přírodopisná praktika 6.třída Písemná a elektronická komunikace Německý jazyk Zeměpisná praktika Přírodopisná praktika Německý jazyk Sportovní hry Finanční gramotnost Německý jazyk Cvičení z informatiky Sportovní hry 7.třída 8.třída 9.třída Nepovinné předměty: Zdravotní Tv Pohybové hry Náboženství 3

4 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Organizace školy Ředitelka školy: Mgr. Eva Doležalová Zástupkyně řed. školy: Mgr. Alena Kovaříková Výchovná poradkyně: Mgr. Anna Vávrová Preventistka sociálně patolog. jevů: Mgr. Pavla Novotná Pedagogický sbor Mgr. Jaroslava Bulánková Jiří Černý Mgr. Eva Doležalová Mgr. Eva Dytrychová Mgr. Monika Hospodková Mgr. Hana Koubková Mgr. Alena Kovaříková Mgr. Hana Malimánková Mgr. Pavla Novotná Ing. Marie Pátková Iveta Procházková Mgr. Jiřina Semerádová Ing. Bc. Ludmila Sharabati Mgr. Zuzana Valová Mgr. Anna Vávrová Vychovatelky ŠD Blanka Lásková Dana Machotová Andrea Vávrová Provozní zaměstnanci Marta Findová Jiří Rada Ludmila Ryndová Věra Urbanová Ekonomka školy Ing.Bc. Ludmila Sharabati Hospodářka školy Andrea Vávrová Asistentka pedagoga Iveta Procházková Pracovníci školy Jméno a příjmení: Vzdělání: Aprobace: Ped. praxe: a) učitelé Jaroslava Bulánková VŠ 1. stupeň 32 let Jiří Černý středoškolské 11 let Eva Doležalová VŠ 1. stupeň 30 let Eva Dytrychová VŠ 1. stupeň 28 let Monika Hospodková VŠ D-Nj 5 let Hana Koubková VŠ Čj-Ov 22 let Alena Kovaříková VŠ 1. stupeň 30 let Hana Malimánková VŠ Čj-D 28 let Pavla Novotná VŠ Čj-Ov 6 let Marie Pátková VŠ zeměd. + pedag. způsobilost 23 let Iveta Procházková středoškolské 8 let Jiřina Semerádová VŠ 1. stupeň 16 let Ludmila Sharabati VŠ ekonom., BC. učitel. odbor. předmětů 12 let Zuzana Valová VŠ učitel střed. školy, soc. pedag. 19 let Anna Vávrová VŠ M-F 31 let 4

5 b) vychovatelky ŠD Blanka Lásková vychovatelství 32 let Dana Machotová vychovatel 7 let Andrea Vávrová vychovatel 9 let c) provozní zaměstnanci Jméno a příjmení: Pracovní zařazení: Marta Findová uklízečka v budově č. 83 Jiří Rada školník v budově č. 18 Ludmila Ryndová uklízečka v budově č. 18 Věra Urbanová uklízečka v budově č. 18 Ing. Bc.Ludmila Sharabati ekonomka Andrea Vávrová hospodářka V průběhu roku odešla do starobního důchodu paní Ludmila Ryndová, na její místo nastoupila paní Martina Petrová, na vlastní žádost byl ukončen pracovní poměr s panem Jiřím Radou, na jeho místo nastoupil pan Ladislav Doležal. Na mateřskou dovolenou nastoupila Mgr. Pavla Novotná a nově byla přijata Mgr. Štěpánka Nová, preventistku SPJ začala vykonávat Mgr. Monika Hospodková. Metodické sdružení Vedoucí: Členové: Jaroslava Bulánková Jiří Černý Eva Doležalová Eva Dytrychová Alena Kovaříková Jiřina Semerádová Zuzana Valová Předmětové komise Český jazyk - cizí jazyky Přírodovědné předměty Vedoucí: Jiřina Semerádová Vedoucí: Marie Pátková Členové: Monika Hospodková Členové: Ludmila Sharabati Hana Malimánková Zuzana Valová Marie Pátková Anna Vávrová Společenskovědní předměty a výchovy Vedoucí: Členové: Hana Malimánková Jiří Černý Eva Dytrychová Monika Hospodková Hana Koubková Pavla Novotná Marie Pátková 5

6 4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci se ve školním roce 2012/2013 zúčastnili akcí pořádaných - Vysočina Education, NIDV Praha, PPP Havlíčkův Brod. Vzdělávací akce průběžného vzdělávání vedoucí k prohlubování odborné kvalifikace: Semináře k bezpečnosti práce žáků ve výuce Rizika sociálních sítí, nebezpečný a nezákonný obsah na internetu, dětská delikvence v prostředí internetu - p. uč. Hospodková. Nové metody a formy práce ve výuce na 1. stupni ZŠ Mimořádné události ve škole a jejich řešení, dopravní výchova - p. uč. Černý Nové metody a formy práce ve výuce na 2. stupni ZŠ Mimořádné události ve škole a jejich řešení, dopravní výchova - p. uč. Hospodková Jazyková příprava učitelů Kurz Aj pro začátečníky - p. řed. Doležalová, p. uč. Valová Sociálně patologické jevy Podpora systému primární prevence SPJ - cyklus seminářů - Poruchy chování a práce s dětmi s poruchou chování ve školním prostředí, Poruchy příjmu potravy - p. uč. Hospodková Agrese a agresivita u dětí a mládeže - p. uč. Hospodková Rizikové chování dětí a mládeže - p. uč. Hospodková Prezentace závěrů výzkumu k primární prevenci SPJ - p. uč. Novotná, p. uč. Hospodková BOZP a PO Kurz základní normy zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky - p. řed. Doležalová, p. uč. Bulánková Školská legislativa ŠVP - změny a realizace - p. řed. Doležalová Otázky kolem integrací - p. řed. Doležalová Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů: Masarykova univerzita Brno - Fakulta sportovních studií, Tělesná výchova a sport, trenérství - p. uč. Jiří Černý Studium k výkonu specializovaných činností: Studium pro výkon prevence sociálně patologických jevů - Masarykova univerzita Brno - p. uč. Pavla Novotná V rámci projektu EU Peníze školám se učitelé anglického jazyka zúčastnili metodického semináře k AJ. Vzdělávání - předávání informací - v rámci předmětových komisí, metodického sdružení jednotlivými učiteli, kteří se účastnili vzdělávacích seminářů. Pracovní schůzky se speciální pedagožkou ze SPC Praha, Mgr. Ladou Chudomelovou, která má v péči sluchově postižené žáky, se zúčastnili pedagogové, kteří žáky vyučovali a paní ředitelka Eva Doležalová. 5. Údaje o přijímacím řízení žáků Osmnáct vycházejících žáků úspěšně zakončilo 9. ročník, žáci prošli řádným přijímacím řízením na střední školy a střední odborná učiliště. Povinnou školní docházku ukončilo 12 chlapců a 6 dívek. Devět let PŠD splnil v 8. ročníku 1 žák, byl přijat na SOU. Na osmileté gymnázium byli přijati 2 žáci z 5. ročníku. Všichni žáci byli přijati po prvním kole přijímacího řízení. 6

7 Výsledky přijímacího řízení Počet vycházejících žáků Celkem Chlapců Dívek Počet přijatých žáků SOŠ GYMNÁZIUM 2-2 SOU SOU S MATUR Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Ve školním roce 2012/2013 se vyučovalo na škole v 10 třídách - v 5 třídách na 1. stupni a v 5 třídách na 2. stupni. Z celkového počtu 204 (stav k ) žáků bylo 105 žáků z Habrů, zbývající část tvořili dojíždějící žáci z okolních obcí: Kámen-14, Chrtníč-12, Tis-16, Frýdnava-4, Zboží-5, Bačkov-15, Jiříkov-11, Kněž-1, Leškovice-2, Miřátky-12, Proseč-3, Lubno-2, Golčův Jeníkov-2. Třídnictví, počty žáků ( k ) Třída: Třídní učitel/ka: Celkem žáků: Chlapců: Dívek: I.A Jaroslava Bulánková II.A Eva Dytrychová III.A Jiří Černý IV.A Jiřina Semerádová V.A Zuzana Valová VI.A Monika Hospodková VII.A Anna Vávrová VII.B Hana Malimánková VIII.A Ludmila Sharabati IX.A Marie Pátková Přehled o prospěchu I.pololetí Třída: Počet žáků: Prospělo Prospělo: Neprospělo: s vyznamenáním: I.A II.A III.A IV.A V.A VI.A VII.A VII.B

8 VIII.A IX.A II.pololetí I.A II.A III.A IV.A V.A VI.A VII.A VII.B VIII.A IX.A Přehled o chování Napomenutí Důtka třídního učitele Důtka ředitelky školy Snížená známka z chování Pochvaly Vzorná reprezentace Sběr papíru školy Sběr bylin a pomerančové kůry Sběr vysloužilých elektrospotřebičů Důtky třídního učitele byly nejčastěji uděleny za neplnění školních povinností, nevhodné chování při vyučování, drzé chování k vyučujícím a za vědomé lhaní. Důtky ředitelky školy byly uděleny za opakované porušování školního řádu, neuposlechnutí pokynů vyučujících, za ubližování spolužákovi. Snížené známky z chování byly uděleny za opakované a soustavné porušování školního řádu (neplnění školních povinností, nevhodné chování k vyučujícím a spolužákům, neuposlechnutí pokynů vyučujících). Integrovaní žáci Ve školním roce 2012/2013 se na naší škole vzdělávalo celkem 12 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Z toho 3 žáci se specifickými poruchami učení s integrací, integrovaných v těchto třídách: V.A- 1 žák, VI.A - 1 žák, IX.A - 1 žák, 7 žáků se specifickými poruchami učení bez integrace a 2 žáci se zdravotním postižením - 1 žák se středně těžkou poruchou sluchu a 1 žákyně s těžkou poruchou sluchu, integrovaní v VII.A třídě. Integrovaným žákům bylo povoleno vzdělávání podle individuálních vzdělávacích plánů, které vypracovali vyučující a plány byly prokonzultovány s rodiči. Dokumentaci integrovaných žáků vede výchovná poradkyně Mgr. Anna Vávrová. Spolupracuje s vedením školy, Pedagogicko-psychologickou poradnou v Havlíčkově Brodě a Speciálně pedagogickým centrem pro sluchově postižené v Praze. Třídní učitele informuje o vývojových poruchách žáků, eviduje zprávy o vyšetření, zajišťuje vyšetření v PPP. Konzultuje s vyučujícími individuální vzdělávací plány a práci s těmito žáky. V průběhu celého školního roku poskytuje metodickou pomoc jednotlivým vyučujícím i rodičům. 8

9 O práci s integrovanými žáky jsme jednali na pedagogických radách, na schůzkách SRPDŠ a individuálně s rodiči. Kontrolní činnost Vedení školy provádělo během celého školního roku průběžnou kontrolní činnost zaměřenou na výchovně vzdělávací činnost a oblast BOZP a PO. Oblastní inspektorát práce provedl kontrolu v oblasti dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů upravujících pracovněprávní vztahy, uvedených v 3 odst. 1 a 2. zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce ve znění pozdějších předpisů. Drobné nedostatky byly odstraněny. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina provedl tematickou požární kontrolu se zaměřením na plnění dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. V této oblasti nebyly zjištěny žádné nedostatky. Dále byla provedena kontrola Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství podle 322 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce. Všechny drobné závady byly odstraněny. Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina provedla kontrolu plnění povinností zaměstnavatele uložených mu 44 odst. a zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi. Při kontrole nebylo zjištěno neoprávněné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi. Zřizovatel provedl kontrolu na základě zákona č. 320/2001 Sb., ve smyslu vyhlášky č. 416/2004 Sb., v platném znění. Při kontrole nebylo zjištěno neoprávněné použití finančních prostředků. Ověřování výsledků vzdělávání žáků Testy SCIO Žáci IX.A a V.A třídy se zúčastnili testování - Srovnávací testování 5. a 9. ročníků základních škol. Toto testování proběhlo v rámci projektu STONOŽKA. Žáci 9. ročníku byli testováni v matematice, v obecných studijních předpokladech, v českém jazyce a v anglickém jazyce. Žáci 5. ročníku v obecných studijních předpokladech. Percentil vyjadřuje pořadí žáka, třídy či školy v testu. Toto pořadí je přepočtené na stupnici 0 až 100 (0 = nejhorší, 50 = střed, 100 = nejlepší). Percentil lze též interpretovat jako procento ostatních žáků ve stejném ročníku, které žák předstihl. IX.A třída Výsledky: percentil Matematika 48 Obecné studijní předpoklady 53 Český jazyk 48 Anglický jazyk 24 Nejúspěšnější žáci IX. A třídy: MA - Kateřina Vavrušková (98), Lukáš Klouček, Patrik Vlček, Daniel Grund (95), Dominik Kadlec (80) ČJ - Kateřina Vavrušková, Kristýna Chladová, Lukáš Klouček (86), Daniel Grund (82), Patrik Vlček (77) OSP - Kateřina Vavrušková (99), Patrik Vlček (97), Tomáš Chlád (94) AJ - Robert Špinar (60), Kateřina Vavrušková (56), Nikola Loskotová (54) 9

10 V.A třída Výsledky: percentil Obecné studijní předpoklady 48 Nejúspěšnější žáci V.A třídy: OSP - Vojtěch Ostatnický (90), Barbora Doležalová (87), Ondřej Vlček (84) U žáků 5. a 9. ročníku byla realizována celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků v počátečním vzdělávání v rámci Programu zjišťování výsledků vzdělávání, který podle 171 školského zákona vyhlásil ministr školství, mládeže a tělovýchovy, a účast v ní byla tudíž pro školy povinná. Žáci byli testováni v matematice, českém a anglickém jazyce. Výsledky: 5. ročník : Matematika - 68% - obtížnost 1-55%, obtížnost 2-45% Český jazyk - 80% - obtížnost 1-36%, obtížnost 2-64% Anglický jazyk - 86% - obtížnost 1-23%, obtížnost 2-77% Nejúspěšnější žáci : MA - Jaromír Karlík - 100%, 88% ČJ - Ondřej Vlček, Jaromír Karlík %, 97% AJ - Yveta Procházková - 96%, 100% 9. ročník : Matematika - 65% - obtížnost 1-65%, obtížnost 2-35% Český jazyk - 68% - obtížnost 1-47%, obtížnost 2-53% Anglický jazyk - 58% - obtížnost 1-92%, obtížnost 2-8% Nejúspěšnější žáci : MA - Kateřina Vavrušková - 92%, 78% ČJ - Kateřina Vavrušková - 87%, 86% AJ - Kateřina Vavrušková, Patrik Vlček - 76%, - Kateřina Vavrušková získala od společnosti SCIO OCENĚNÍ za nejlepší výsledek v Kraji Vysočina v testování matematiky devátých tříd základních škol a víceletých gymnázií. Účast na soutěžích a) Olympiády Ve školním roce 2012/2013 jsme se zúčastnili okresních kol těchto olympiád a dosáhli jsme následujících výsledků: Matematická olympiáda: Linda Sharabati(VII.B) - účast Zeměpisná olympiáda: 4. místo Kateřina Vavrušková (IX.A), Tereza Kozlíková (VI.A) - účast, Linda Sharabati (VII.B) - účast Olympiáda v českém jazyce: Kateřina Vavrušková (IX.A) - účast Olympiáda v anglickém jazyce: 2. místo Jaroslav Procházka (VIII.A), Linda Sharabati (VII.B) - účast b) Matematické soutěže Pythagoriáda - školního kola se zúčastnili žáci V.- VIII. ročníku, do okresního kola postoupili Michal Kafka (V.A) - účast, Barbora Švandová (VI.A) - účast, Linda Sharabati (VII.B) - úspěšný řešitel, Jan Prorok (VIII.A) - účast. Matematické soutěže Klokan se zúčastnili žáci II. - IX. tříd. Školní kolo - kategorie Cvrček 1. místo Linda Hamsová (II.A) - 75 bodů ze 90, kategorie Klokánek 1. místo Ondřej Vlček (V.A) - 88 bodů ze 120, kategorie 10

11 Benjamín 1. místo Jitka Myslivcová (VII.A) - 64 bodů ze 120 a kategorie Kadet 1. místo Kateřina Vavrušková (IX.A) - 71 bodů ze 120. Úspěšnost řešení: Cvrček: škola 43,25% okres 42,03% Klokánek: škola 48,09% okres 54,61% Benjamín: škola 38,14% okres 43,09% Kadet: škola 33,40% okres 34,80% c) Přírodovědná soutěž Přírodovědný klokan Školního kola se zúčastnili žáci VIII. třídy a IX. třídy. Nejúspěšnější řešitelé - 1. místo Dominik Kadlec (IX.A) - 68 bodů ze 120, 2. místo Kateřina Vavrušková (IX.A) - 65 bodů ze 120, 3. místo Patrik Vlček (IX.A) - 60 bodů ze 120. d) Recitační soutěž Ze školního kola, kterého se zúčastnili žáci II. IX. tříd postoupilo do okrskového kola v Chotěboři celkem 12 žáků - 1. kategorie: Eliška Kafková (II.A), Aneta Proroková (III.A), Eliška Praislerová (III.A), 2. kategorie: Yveta Procházková (V.A), Aneta Stránská (IV.A), Tereza Císařová (V.A), 3. kategorie: Valérie Šimonová (VII.B), Linda Sharabati (VII.B), Kristýna Pazderková (VII.A). Výsledky: 3.místo: Kristýna Pazderková. e) Výtvarné soutěže Zúčastnili jsme se těchto soutěží: Zvony, zvonky, zvonečky - 5. místo Linda Hamsová (II.A) Náš život na zahrádce Voda. Zdroj života. Bezpečná obec - postup do krajského kola - Karolína Remarová, Adam Karásek, Pavel Roček (I.A) Nela Machotová, Veronika Pospíšilová, Lucie Kvačková (II.A) Máme rádi strašidla - čestné uznání - Richard Pazderka (III.A) Česko mýma očima Hokejová rodina Jaromíra Jágra Pohádkový víkend - škola obdržela vstupenky na divadelní představení f) Sportovní soutěže Na škole pracoval v rámci AŠSK (Asociace školních sportovních klubů) školní sportovní klub. Jeho hlavním úkolem bylo získávat a zapojovat co nejvíce žáků do pravidelné rekreační sportovní činnosti a vychovávat je ke zdravému životnímu stylu. OR AŠSK v Havlíčkově Brodě pořádala většinu sportovních soutěží, kterých jsme se účastnili. Za dotaci, kterou školní sportovní klub dostal jsme nakoupili sportovní vybavení, které využívali všichni žáci školy při hodinách Tv a mimoškolní sportovní činnosti. Atletika Přespolním běh - okresní kolo - 3 družstva - mladší dívky, mladší chlapci a starší chlapci - účast. 11

12 Silničního běhu městem Jarmily Kratochvílové Golčovým Jeníkovem se zúčastnilo 25 žáků naší školy s některými pedagogy. Běh pro zdraví - 2. místo - Jakub Řezníček (IX.A), 6. místo - Patrik Vlček (IX.A). Běh parkem Budoucnost v Havlíčkově Brodě - 2. místo: Michal Kafka (V.A). Kopaná Minikopaná starších žáků (VIII.A - IX.A) - okresní kolo - 3. místo McDonald s Cup - okresní kolo - I.A - III.A - účast, IV.A - V.A - účast Coca cola cup VIII.A - IX.A - 1. kolo - 1. místo - postup, 2. kolo - 2. místo- bez dalšího postupu Florbal Okrskové kolo - ORION CUP - mladší žáci (VI.A - VII.A,B) - účast, starší žáci (VIII.A - IX.A) - účast, starší žákyně (VIII.A - IX.A) - účast Okrskové kolo - žáci (IV.A -V.A) - účast Futsal Turnaj SOU Chotěboř - starší žáci (VIII.A - IX.A) - 1. místo Stolní tenis Okresní kolo - mladší žáci (VI.A - VII.A,B) - účast, starší žáci (VIII.A - IX.A) - účast Vybíjená - Preventan cup Okresní kolo - žáci a žákyně V.A - účast Dopravní soutěž mladých cyklistů Oblastní kolo - družstvo mladších žáků a žákyň (B. Doležalová, O. Vlček, M. Kafka - V.A, L. Pipková - IV.A) - účast, družstvo starších žáků a žákyň (P. Vlček, K. Vavrušková - IX.A, L. Sharabati, D. Hamsa - VII.B) - účast. Soutěž se skládala ze 4 částí - Pravidla provozu na pozemních komunikacích (test), Pravidla provozu na pozemních komunikacích (praktická jízda), Jízda zručnosti na kole a Zásady poskytování první pomoci. g) Všeználek Okrskové kolo - žáci a žákyně V.A (Barbora Císařová, Anna Kruntorádová, Ondřej Vlček, Jan Čálek) - účast Soutěž se skládala ze dvou částí - Vědomostní kvíz, skládání Tangramu. h) Literární soutěž Literární soutěže na téma Jak se naučím anglicky, proč se chci učit a kde to chci v životě použít se zúčastnila Linda Sharabati. Za účast obdržela Pamětní list. Soutěž byla vyhlášena pro žáky ZŠ na Vysočině. ch) Talentovka (soutěž v psaní na klávesnici PC v programu ZAVIAČIČ) Okresní kolo - 8. místo - Lenka Vlášková (IX.A), Kateřina Vavrušková (IX.A) - účast, Klára Štěpánková, Linda Sharabati (VII.B) - účast. 12

13 i) Poznej Vysočinu Vědomostní soutěž - krajské kolo - Linda Sharabati (VII.B) - oceněna zájezdem do Prahy a pamětním listem za úspěšnou účast v krajském kole vědomostní soutěže s názvem Poznej Vysočinu!, Tomáš Chlád (IX.A) - účast. j) Přírodovědná soutěž Okrskové kolo - Máme rádi přírodu - B - 1. místo - Aneta Stránská, Ludmila Pipková, Petra Řípová (IV.A) Máme rádi přírodu - C - 3. místo - Barbora Matoušková, Barbora Císařová, Adéla Praislerová (V.A) Zapojení školy do projektů Recyklohraní - celoškolní projekt třídění odpadu Žáci naší školy pokračovali v celostátním školním projektu Recyklohraní již čtvrtý školní rok. Zapojili jsme se aktivně do sběru použitých baterií, zářivek, tonerů i drobných elektrospotřebičů, splnili jsme všechny vyhlášené úkoly a získali jsme certifikát k environmentálnímu vyučování za rok 2012, tedy jaký měla naše škola přínos zpětným odběrem a recyklací vysloužilých elektrospotřebičů pro životní prostředí. Žáci se zapojili v rámci projektu do soutěže Ekologická vlajka. Za získané body škola obdržela věcné ceny - 2 CD přehrávače, sportovní vybavení pro basketbal, stolní tenis a baseball, které slouží ke zkvalitnění výuky, i k volnočasovým aktivitám žáků. Ve vyučovacích hodinách probíhala výuka podle scénářů Eko Abecedy s tématikou třídění odpadů. Pomozte dětem! Žáci naší školy se zapojili do projektu Pomozte dětem. Sbírali víčka z PET lahví a spolupodíleli se na vytvoření obří 3 D Kraslice pro Kuře. Finanční částka z prodeje víček byla zaslána na konto Pomozte dětem. Garantem celé akce byla nezisková organizace Fantazáci z Chotěboře. Škola obdržela Pamětní list za skvělou spolupráci. Zdravé zuby Žáci 1. stupně se zapojili do projektu Zdravé zuby. Každý žák obdržel pracovní list, který vyplnil při výuce ve škole a soutěžní kartu. Potvrzenou kartu o stomatologickém vyšetření mohli žáci zaslat do slosování o ceny. Silvie Findová (II.A) byla vylosována a obdržela ústní vodu. Škola písničkou Žáci 1. stupně se zapojili do projektu Škola písničkou, jehož cílem bylo kreativní zpestření výuky hudební výchovy na 1. stupni ZŠ prostřednictvím zábavných a nenásilně naučných písniček. Pedagogové obdrželi didaktický materiál. Součástí projektu bylo také hudební vystoupení. V rámci projektu se žáci zúčastnili soutěže o nejlepší text písničky. Vysočina 21 - Čistá Vysočina V rámci projektu Vysočina 21, který realizuje Krajský úřad Kraje Vysočina, jsme se zapojili do akce Čistá Vysočina. Žáci 2. stupně a někteří pedagogičtí pracovníci uklízeli, zejména sbírali odpadky v okolí školy, po celých Habrech i podél komunikací v okolí Habrů. Tím jsme chtěli podpořit myšlenku, že Zdravé město, obec, region znamená místo, kde lidé mohou dlouhodobě žít zdravě a spokojeně. 13

14 První pomoc do škol Žáci VIII. A třídy se zapojili do krajského projektu První pomoc do škol. Prošli osmihodinovým zdravotním kurzem První pomoc - záchrana života provedeným školenými pracovníky ČČK. Ekoškola - Les ve škole - škola v lese Zapojením do vzdělávacího projektu škola získala metodické materiály a pracovní listy, které žáci a vyučující využili v hodinách přírodopisu. Prevence dětských úrazů Žáci IV. A třídy byli seznámeni formou besedy s problematikou dětských úrazů a s jejich prevencí. Škola obdržela soubor zdravotně - výchovných materiálů s touto problematikou. Školní a třídní projekty Celoškolní: Velikonoční dílny Podzimní cvičení v přírodě Vánoční soutěžní dopoledne I.A: II.A: III.A: IV.A: V.A: VI.A: Poznávání lidí (Prv) Mezilidské vztahy (Prv) Komunikace (Čj, Prv) Seberegulace a sebeorganizace (Prv) Domov (Sp, Prv) Halloween (Aj, Sp) Food and drinks (Aj, Sp) Rostliny (Prv, Sp) Pravěk (Vl, Vv) Pověsti (Vl, Vv) Improvizace, Orffovy nástroje (Hv) Malování při hudbě (Hv) Vesmír (Př, Vv, Inf) Podnebné pásy (Př, Inf) Objevujeme Evropu a svět (Vl, Inf) Marie Terezie (Vl, Inf) Národní divadlo (Vl, Inf) Vysočina (Vl, Inf) T.G.Masaryk (Vl, Inf) School timetable (Aj) My daily routine (Aj) Moje škola (Vo) Mezopotámie (D, Vv) Egypt (D, Inf) Starověké Řecko (D, Inf) Výtvarné umění pravěku (D, Vv) Výtvarné umění - Egypt, Řecko, Řím (D, Vv) Stromy (Př, Vv) Mapy zámořských objevů, ostrovů (Z, Vv) Dospívání (Vz) Desatero (ochrana před úrazy) (Vz) 14

15 VII.A: VII.B: VII.A,B: VIII.A: IX.A: Byliny (Př) My hause (Aj) Famous person (Aj) Shopping (Aj) Person profile (Aj) Ptáci (Př) Paryby, ryby, obojživelníci (Př) Kronika (Čj) Podzimní rovnodennost (Zpr) Ekologická hra James Batt (Sp) Můj ideální klub (Aj) Londýn (Aj) Moje oblíbená hvězda (Aj) Praha (Aj) Stromy (Př, Vv) Románské umění (D, Vv) Gotika (D, Vv) Renesance (D, Vv) Mapy zámořských objevů, ostrovů (Z, Vv) Státy severní a jižní Ameriky (Z, Inf) Gotické památky na našem území (D) Poznáváme svět (Zpr) Státy světa (Z, Inf) Paryby, ryby, obojživelníci, plazi (Př) Ptáci (Př) Kraje ČR (Z, Inf) Politické strany (Vo) USA (Aj) National parks (Aj) Rituální tanec (Hv) Černošská hudba (Hv) Chemické prvky (Ch) Savci (Př) Přehled SŠ v Kraji Vysočina (Sp) Mé zájmy (Vo) Pořízení auta (Vo) Škoda lásky (Hv) T.G.Masaryk (D) Elektrické spotřebiče v domácnosti (Sp) Zločiny proti lidskosti za 2. světové války (D) Osobní profily (Cv z Inf) Přehled SŠ v Kraji Vysočina (Sp) 7. Prevence sociálně patologických jevů V rámci prevence sociálně patologických jevů byla výchova zaměřena na výchovu ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování, k rozvoji sociálně komunikativních dovedností. Cílem bylo zabránit výskytu rizikového chování žáků. Žákům byla nabídnuta řada zájmových kroužků, do kterých měli možnost se zapojit v rámci 15

16 organizace svého volného času. Prevence SPJ byla začleněna do výuky jednotlivých předmětů. Žáci se zúčastnili těchto preventivních programů: Než užiješ alkohol, užij svůj mozek - žáci VII.A,B a VIII.A S hudbou proti drogám - žáci 2. stupně beseda Na slovíčko, pane doktore ( beseda s MUDr. Radimem Uzlem) - žáci VIII.A a IX.A Hudbou proti drogám - Z pohádky do pohádky - žáci 1. stupně. Intervenční program - proběhl se žáky VIII.A třídy. S žáky pracovala bez přítomnosti vyučujícího p. ředitelka PPP Havlíčkův Brod Mgr. Eva Stloukalová. Program probíhal celé dopoledne. O provedení tohoto programu jsme žádali z důvodu špatného klimatu v této třídě (problémové chování části žáků). 8. Údaje o školních a mimoškolních aktivitách Kroužky na škole Výtvarný kroužek Kroužky angličtiny Kroužek němčiny Sportovní kroužek Kroužky informatiky pro 1. stupeň Paličkování Cvičení při hudbě Ateliér Písemná a elektronická komunikace Kroužek redakce školního časopisu Logopedická prevence Logopedická prevence Správné výslovnosti a rozvoji vyjadřovacích schopností se věnuje paní učitelka Eva Dytrychová. S vybranými žáky pravidelně procvičuje výslovnost jednotlivých hlásek, význam slov, tvoření vět a další vyjadřovací schopnosti. Jedenkrát ročně provádí depistáž našich žáků Mgr. Michaela Dubská - speciální logopedka. Školní výlety Jednotlivé třídy navštívily zajímavá místa naší republiky. Školní výlety se konaly koncem školního roku. I.A, II.A III.A, IV.A V.A, VI.A VII.A,B VIII.A IX.A hrad Roštejn Pelhřimov - Muzeum rekordů a kuriozit, pelhřimovské podzemí Praha - vlastivědná vycházka, Muzeum Karlova mostu, plavba lodí Kutná Hora - Vlašský dvůr, Hrádek, Kostnice, Chrám svaté Barbory Česká Skalice, Ratibořice - zámek, Babiččino údolí, Dvůr Králové nad Labem - ZOO Česká Skalice, Ratibořice - zámek, Babiččino údolí, Dvůr Králové nad Labem - ZOO Telč - zámek, historické centrum, hrad Roštejn Exkurze V.A - Planetárium Praha, Národní technické muzeum, historické centrum města 16

17 VI.A - Praha - výstava Tutanchamon, Národní technické muzeum VII.A,B - Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě - Havlíčkobrodské pověsti - Knihovna Chotěboř - Kutná Hora - Europa Jagellonica VIII.A - Kutná Hora - Europa Jagellonica VI.A IX.A - JE Dukovany, VE Dalešice, Třebíč - památky UNESCO Poznávací zájezd - Německo - Passau V listopadu se 45 žáků naší základní školy zúčastnilo poznávacího zájezdu do Passau. Žáci absolvovali pěší procházku městem Passau, prohlédli si náměstí Domplatz s překrásnou katedrálou sv. Štěpána, několik dalších kostelů, brány i věže, které byly součástí opevnění města, klášter nad soutokem řek, Rathausplatz - náměstí na nábřeží Dunaje se zdobenou radnicí a radniční věží, malebné uličky s měšťanskými domy a muzeum skla. Výchovně vzdělávací akce Pohádky z klubíčka (KD Ostrov) - III.A a IV.A, O ševci Kubovi (KD Ostrov) - I.A a II.A, Kubula a Kuba Kubikula (KD Ostrov) - I.A a II.A Jak přešel Honza na červenou - I.A - IV.A Nová dobrodružství veverky Zrzečky - I.A - IV.A Tonda Obal na cestách - I.A - VI.A Řím - V.A - IX.A Divadelní cestopis - V.A - IX.A V září až listopadu se žáci III.A a IV.A třídy zúčastnili plaveckého výcviku v bazénu v Havlíčkově Brodě. V lednu se zúčastnili žáci ročníku lyžařského výcviku ve Zdobnici v Orlických horách. Školy v přírodě v rekreačním středisku Ředkovec u Světlé nad Sázavou se zúčastnili žáci ročníku. Žáci IV.A třídy prošli 12 hodinovou výukou dopravní výchovy, kterou zakončili testem znalostí dopravních předpisů a jízdou podle silničních pravidel na dopravním hřišti v Havlíčkově Brodě. Úspěšní žáci získali průkaz cyklisty. Žáci IX.A třídy navštívili s výchovnou poradkyní Úřad práce, kde se zúčastnili besedy k volbě povolání a Přehlídku středních škol a Veletrh pracovních příležitostí v Havlíčkově Brodě. Kulturní akce Žáci 1. stupně společně se svými vyučujícími připravili kulturní program pro vánoční posezení důchodů, které pořádá MěÚ Habry, program pro vánoční posezení důchodců ZOD Habry, program pro jarní besídku v obci Tis a pro slavnostní vysvěcení Vlčkovy kapličky. Připravili si také pásmo básniček pro vítání nových občánků a slavnostní vítání prvňáčků na MěÚ v Habrech. Žáci 1. a 2. stupně si připravili program pro rozsvícení vánočního stromku a vánoční výzdoby města. Žáci IX.A třídy si pro žáky a učitele základní školy připravili slavnostní rozloučení se Základní školou Habry. Všichni žáci, učitelé a vychovatelky školní družiny připravili pro své rodiče a širokou veřejnost VÁNOČNÍ VÝSTAVU, doplněnou prodejem výrobků našich žáků. Výtěžek z prodeje a výstavy byl věnován na vzdělávání afrického chlapce - projekt Adopce na dálku. Na veřejnosti se naše škola prezentovala také Dnem otevřených dveří. 17

18 Spolupráce s mateřskou školou Žáci IX.A třídy se účastnili projektového dopoledne dětí mateřské školy - Pohádková cesta. Žáci I.A a II.A zhlédli představení dětí mateřské školy Tísňová volání pejska a kočičky. Děti mateřské školy, budoucí prvňáčci, navštívily první třídu. Seznámily se s prostředím školy a podívaly se na vyučování. Další aktivity školy V tomto školním roce pokračovala činnost Žákovské samosprávy. Dva zvolení zástupci za každou třídu (V.-IX. roč.) se pravidelně jedenkrát měsíčně scházeli s vedením školy, preventistkou sociálně patologických jevů, popřípadě s dalšími vyučujícími a řešili společně otázky týkající se celé školy. Členové žákovské samosprávy: V.A - Yveta Procházková, Anna Kruntorádová VI.A - Šárka Semerádová, Ondřej Grund VII.A - Kristýna Pazderková, Markéta Matelová VII.B - Linda Sharabati, Adam Švec VIII.A - Lenka Čálková, Jaroslav Procházka IX.A - Jakub Řezníček, Patrik Vlček Redakční rada školního časopisu složená ze žáků VI.A - IX.A se pravidelně scházela a podařilo se jim vytvořit 5 zajímavých čísel školního časopisu s názvem Trefa do černého. Pravidelně se konaly lékařské prohlídky a očkování žáků dětským pediatrem. Žáci se fotografovali na konci školního roku a prvňáčci i na začátku školního roku. Na MěÚ v Habrech jsme slavnostně uvítali prvňáčky a na konci školního roku jsme se slavnostně rozloučili se žáky devátých tříd. Žáci se podíleli na úpravě okolí školy a volných prostranství v obci, sbírali starý papír, pomerančovou kůru a léčivé byliny a vysloužilé elektrospotřebiče. Studentka PF Univerzity Karlovy Praha, Veronika Krajíčková, vykonala v I.A a II.A třídě pedagogickou praxi (20 vyučovacích hodin náslechů a 10 vyučovacích hodin výstupů). Školní soutěže Sběr papíru - žáci nasbírali celkem kg papíru. Nejlepší sběrači byli odměněni pochvalou na vysvědčení. Sběr léčivých bylin a pomerančové kůry - žáci sebrali celkem 21 kg léčivých bylin a 158 kg pomerančové kůry. Nejlepší sběrači byli odměněni pochvalou na vysvědčení. Zpětný odběr vysloužilých nebo nepoužívaných elektrospotřebičů, baterií, zářivek a tonerů - za sběr žáci dostávali body podle pravidel projektu Recyklohraní. Na 1. stupni získali nejvíce bodů Vojtěch Nezmeškal (IV.A), Jaroslav Semrád (I.A) a Matěj Semrád (V.A). Na 2. stupni získali nejvíce bodů Jan Prorok (VIII.A), Vojtěch Kozlík (VII.B) a Petra Musilová (VIII.A).Všichni nejlepší sběrači byli odměněni pochvalou na vysvědčení. Soutěž v úklidu třídy a šatny Zvolení členové žákovské samosprávy devětkrát za školní rok hodnotili úklid (čistotu a pořádek) ve třídách a šatnách. Soutěž vyhráli žáci IV.A třídy. Výuka hry na hudební nástroje 18

19 Mgr. Lubomír Rouha, pedagogický pracovník ZUŠ Světlá nad Sázavou, vyučoval přihlášené žáky naší školy hře na klavír. Školní družina Žáci školní družiny se zapojili do různých aktivit, které pro ně připravily paní vychovatelky. Soutěžili ve výtvarných soutěžích - Podzim - 1. místo - Veronika Matoušková (I.A), Zima - 1. místo - Nela Findová (II.A), Barbora Matoušková (V.A), Jaro - 1. místo - Ludmila Pipková (IV.A). Navštívili Městskou knihovnu v Habrech a školní žákovskou knihovnu, Vychovatelky uspořádali pro žáky karneval. Společně s rodiči žáků přivítali jaro - uspořádali průvod městem a vynesli Moranu. Žáci si společně se svými vychovatelkami připravili výrobky na Vánoční výstavu. Na závěr školního roku uspořádali atletickou olympiádu. Zúčastnili se společných akcí s MěÚ Habry a společenskými organizacemi - rozsvícení vánoční výzdoby, dětského karnevalu, připravili si program na vánoční posezení důchodců. Navštívili vánoční a velikonoční výstavu na městské radnici. Žáci malovali obrázky a vytvářeli drobné dárečky, které naše škola průběžně zasílá hospitalizovaným dětem do Okresní nemocnice v Havlíčkově Brodě. Žáci se také zapojili do projektu Adopce na dálku. Žáci se zúčastnili Šachové simultánky - seznámili se hrou šachy, mohli si vyzkoušet první šachové partie. Žáci nás reprezentovali na výtvarné výstavě Pohádkový víkend a atletických závodech ŠD. Na atletických závodech uspěli - 1. místo - Zdeněk Korel (IV.A) - skok daleký, 2. místo - Zdeněk Korel (IV.A) - běh 50 m, Eliška Kafková (II.A) - běh 50 m, skok daleký. 9. Spolupráce školy Škola během školního roku spolupracovala s Pedagogicko psychologickou poradnou v Havlíčkově Brodě, se Speciálním pedagogickým centrem v Praze, s odborem sociální péče MěÚ Havlíčkův Brod a s Policií ČR. V průběhu školního roku se konaly třídní schůzky SRPDŠ, schůzka s rodiči budoucích prvňáčků. Podzimní třídní schůzky rodičů žáků IX. tříd se zúčastnili zástupci některých středních škol a středních odborných učilišť, aby rodiče informovali o možnosti dalšího studia na jejich škole. Předsedkyní SRPDŠ byla paní Jana Císařová a hospodářkou paní Vladislava Kreuzmannová. S výborem SRPDŠ se sešlo vedení školy na začátku školního roku. Spolupráce s Okresní nemocnicí Havlíčkův Brod; žáci naší školy malovali a vyráběli drobné dárky pro děti hospitalizované v nemocnici. Škola obdržela sponzorské dary od některých podniků a organizací v obci - Pekárny Červinka Habry, ZOD Habry, Xavergen Habry a od OÚ Kámen. Velmi kladná byla také spolupráce s MěÚ Habry. 10. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Naše škola se zapojila do projektu Adopce na dálku, pomoci konkrétnímu dítěti v jeho vzdělávání. Cílem projektu Adopce na dálku je zlepšovat situaci nejchudších dětí zvyšováním jejich vzdělání, kvalifikace a schopnosti postarat se o sebe, a to v jejich přirozeném kulturním prostředí. Arcidiecézní charita, která zprostředkovává zapojení se do projektu, naší škole vybrala chlapce, který se jmenuje Christ-vie DIAKUBIKWA VUKU a pochází z Konžské demokratické republiky. Kontakt s chlapcem měli žáci naší školy prostřednictvím korespondence. 19

20 11. Zapojení do projektů financovaných z cizích zdrojů Od začala naše škola realizovat dvouletý projekt z operačních programů EU - EU peníze školám. Škola dostala dotaci ve výši ,- Kč na realizaci tohoto projektu. Hlavním účelem dotace byla podpora kvalitního vzdělávání žáků na základní škole. Projekt byl pro školu velkým přínosem. Bez evropských peněz bychom jen těžko mohli zlepšit vybavení školy pro moderní formy výuky a zvýšit zájem dětí o učení. Cílem projektu bylo vytvořit ve škole podmínky, které dětem zatraktivní a zkvalitní výuku, což by mělo vést k dosažení většího studijního pokroku. Naše škola podporovala v rámci projektu rozvoj individuálních schopností žáků v oblasti čtenářské a informační gramotnosti a v oblasti cizích jazyků. Pedagogové vytvářeli a zároveň ověřovali v rámci projektu nové digitální učební materiály. 12. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příjmy 1. Celkové příjmy - a) od zřizovatele ,- Kč b) od MŠMT ,- Kč 2. Poplatky od rodičů nebo jiných zákonných zástupců ,- Kč 3. Příjmy z doplňkové činnosti ,- Kč 4. Ostatní příjmy ,- Kč Výdaje 1. Náklady na platy pracovníků ,- Kč 2. Ostatní osobní náklady ,- Kč 3. Zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění ,- Kč 4. Výdaje na učebnice, učební pomůcky ,- Kč 5. Ostatní provozní náklady - a) energie ,- Kč b) opravy a údržby ,- Kč c) služby ,- Kč d) spotřební materiál ,- Kč e) DDHM ,- Kč (čerpání prostředků z EU) 13. Školní jídelna Školní jídelna je umístěna v budově Žižkovo náměstí č. 2. Stravují se v ní žáci Základní školy a Mateřské školy Habry a zaměstnanci školy. Dětem z mateřské školy se obědy dovážejí a vydávají přímo v budově mateřské školy. Školní jídelna provozuje i hostinskou činnost - vaří obědy pro cizí strávníky. Strávníci mají možnost výběru ze dvou druhů příloh. Zaměstnanci školní jídelny Ludmila Chalupová Hana Černá Jaroslava Císařová Ludmila Bradová vedoucí školní jídelny kuchařka kuchařka pomocná kuchařka 20

Základní škola a Mateřská škola HABRY V Zahradách 18, 582 81 Habry. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola HABRY V Zahradách 18, 582 81 Habry. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola HABRY V Zahradách 18, 582 81 Habry Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Obsah : 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Evaluace ZŠ a MŠ Habry za školní rok 2012/2013 II. FÁZE EVALUACE ANALÝZA INFORMACÍ

Evaluace ZŠ a MŠ Habry za školní rok 2012/2013 II. FÁZE EVALUACE ANALÝZA INFORMACÍ OBLAST EVALUACE Průběh vzdělávání CÍLE které chceme v dané oblasti ve škole dosáhnout Oblast - Výsledky vzdělávání žáků Porovnávání úrovně vzdělání žáků 9. ročníků v rámci školy i v rámci ČR. Porovnávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola HABRY V Zahradách 18, 582 81 Habry. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola HABRY V Zahradách 18, 582 81 Habry. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola HABRY V Zahradách 18, 582 81 Habry Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Obsah : 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů 3. Rámcový popis

Více

Základní škola a Mateřská škola HABRY V Zahradách 18, 582 81 Habry. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola HABRY V Zahradách 18, 582 81 Habry. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola HABRY V Zahradách 18, 582 81 Habry Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah : 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů 3. Rámcový popis

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Základní škola a mateřská

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok

Výroční zpráva školy. za školní rok Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151 tel.: 499881138, tel.+fax: 499884875 e-mail: blahovkaupice@volny.cz; zakouril@zsbcupice.cz web: www.zsbcupice.cz zřizovatel: Město Úpice Výroční zpráva

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva ZŠ Řevnice

Výroční zpráva ZŠ Řevnice Výroční zpráva ZŠ Řevnice školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo, zřizovatel, školská rada 1.2. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání 2.1. učební plan pro 1.stupeň

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ BROD, Tyršova 68, okres Kolín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Zpracoval: Mgr. Martin Dušek, ředitel školy Dne: 30. 9. 2015...... razítko podpis Obsah výroční

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Nové Dvory, okres Kutná Hora Masarykovo náměstí 1 Nové Dvory 285 31 Telefon 327 571262 e-mail: zsndvory@seznam.cz bankovní spojení: KB Kutná Hora, 51-6080480207/0100 IČ:

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2014 2015 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2014 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

za školní rok 2014/2015

za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Hodnocení školního roku 2010/2011

Hodnocení školního roku 2010/2011 Hodnocení školního roku 2010/2011 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola v 5. ročníku a podle vlastního školního vzdělávacího

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více