Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ"

Transkript

1 O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J A R O Š O V Á, P h D. OSTRAVA 2006

2 OBSAH 1. Úvod do managementu vymezení základních pojmů 1.1 Management 1.2 Management v ošetřovatelství 1.3 Manažer 1.4 Manažer v ošetřovatelství 2. Plánování 2.1 Plánování v ošetřovatelství 3. Organizování 3.1 Organizování v ošetřovatelství 4. Personální činnosti 4.1 Personální činnosti v ošetřovatelství 5. Vedení lidí 5.1 Vedení lidí v ošetřovatelství 6. Kontrolování a hodnocení 6.1 Kontrolování a hodnocení v ošetřovatelství Použitá a doporučená literatura

3 VÝZNAM GRAFICKÝCH SYMBOLŮ průvodce studiem shrnutí literatura pojmy k zapamatování kontrolní otázky a cvičení testy a otázky řešení a odpovědi korespondenční úloha příklad rozšiřující studium

4 1. ÚVOD DO MANAGEMENTU Cíl Po prostudování kapitoly byste měli být schopni: objasnit pojmy management, manažer, management v ošetřovatelství, manažer v ošetřovatelství specifikovat problémy managementu v ošetřovatelství charakterizovat vlastnosti dobrého manažera rozpoznat činnosti manažera v ošetřovatelství na různých úrovních Klíčová slova management, manažer, management v ošetřovatelství, sestra, vlastnosti manažera, manažeři v ošetřovatelství 1.1 Management Slovo management je přejaté z angličtiny a je v tržní ekonomice velmi často užívaným pojmem. Je odvozeno od slova manage (řízení, vedení, vládnutí, spravování). Uvádí se, že kořeny výrazu management sahají až k latinskému slovu manus (ruka). Ve tvaru management se objevuje v polovině 19. století v USA v souvislosti s řízením podniků (21). Cvičení Zamyslete se nad historickým vývojem lidstva a pokuste se odpovědět, které instituce a organizace byly již poměrně dobře organizované a řízené. Ve které době a za jakým účelem? Definice managementu je možno rozdělit do tří skupin nejvíce zdůrazňovaných aspektů (11): 1. vedení lidí management znamená konání věcí prostřednictvím lidí (19) management je umění dosahovat cíle organizace rukama a hlavami druhých 2. specifické funkce vykonávané vedoucími pracovníky management jsou typické činnosti jako je rozhodování, organizování, plánování, kontrolování, vedení lidí management je druh lidské činnosti, která je mimořádně náročná vzhledem na rozsáhlý obsah a formu, je v něm spojena věda, umění, praktické zkušenosti (14). 3. předmět studia a jeho účel management je proces optimalizace využití lidských materiálních a finančních zdrojů k dosažení organizačních cílů

5 management je využívání delegovaných pravomocí, řízení a kontroly podřízených tak, aby byly všechny její složky zaměřené na dosažení cíle (27) 1.2 Management v ošetřovatelství Management v ošetřovatelství se od profesionálního managementu v ostatních oborech liší filozofií služeb. Ošetřovatelství nese sociální odpovědnost za zdraví a nemoci jednotlivců, rodin a komunit, a proto je třeba jedinečný přístup. Specifické pro management ošetřovatelství jsou dva cíle: kvalita služeb a kvalitní personál. Management i ošetřovatelství jsou mladé dynamicky se rozvíjející disciplíny. Vzájemně se doplňují (bez efektivního řízení nelze poskytovat kvalitní ošetřovatelské služby). management + ošetřovatelství = management ošetřovatelství (nový obor) Někteří autoři odlišují pojmy ošetřovatelský management a management v ošetřovatelství: ošetřovatelský management - řízení ošetřovatelského procesu, který vykonává a plánuje sestra na nejnižší úrovni management v ošetřovatelství - aplikace jednotlivých úrovních řízení v ošetřovatelství, využívá pojmový aparát obecného managementu Moderní management ošetřovatelství aplikuje poznatky nových věd (informatika, statistika, operační analýza) do procesu řízení uplatňuje interdisciplinární přístup formuje nové tendence a způsoby řešení Klíčovým úkolem moderního managementu je podle Světové zdravotnické organizace (WHO) poskytování nových kvalitativně lepších ošetřovatelských služeb prostřednictvím efektivního řízení ošetřovatelství na profesionální úrovni. Rozvoj ošetřovatelství je ovlivňován tzv. univerzálními faktory (22): nedostatek moci v rukou manažerů ošetřovatelství recesivní postavení a nerovnocenné rozhodování na jednotlivých stupních řízení postavení žen 90% manažerů ošetřovatelství jsou ženy, mají nízké platy, nízký status, špatné pracovní podmínky, často jsou diskriminovány dominantní medicína - v každém evropském systému zdravotnictví, sestra v řídící funkci je tak stále považována za pomocnici plnící lékařské příkazy ekonomika dominantní postavení zdravotnických pojišťoven a

6 nedofinancování výkonů vede k neadekvátnímu poskytování služeb nedostatek sester finanční a morální nedocenění, nízký profesionální image, migrace sester do zemí západní Evropy věda a výzkum v ošetřovatelství nepružný management, který nedostatečně integruje výsledky výzkumu do ošetřovatelské praxe, výzkum zaměřit na prokázání efektivnosti adresného řízení informační systém využití v účtování, v dlouhodobém plánování financování, pro získávání a třídění informací, standardizovaný plán péče vzdělávání v managementu budoucnost ošetřovatelství je v rukou vzdělaných sester a budoucích studentů ošetřovatelství a managementu Doporučený domácí úkol 1.1 Historicky se u nás problematikou managementu ošetřovatelství zabývali v posledních deseti letech pouze manželé Škrlovi, kteří v roce 2003 vydali první českou publikaci o managementu v ošetřovatelství (Škrlovi, P. a M. Kreativní ošetřovatelský management. Praha: Advent-Orion, 2003). Tato čtivá publikace zúročuje zejména jejich dlouholeté zahraniční praktické zkušenosti a je postavena jako aplikace prvků managementu v ošetřovatelské a zdravotnické praxi. Budete-li mít zájem o problematiku lidského faktoru v ošetřovatelství, kvality a ekonomiky, doporučuji Vám uváděnou knihu přečíst. 1.3 Manažer Pojem manažer (manage) - znamená řídit, vést, vládnout, ovládat, mít vedoucí funkci, být ve vedoucím postavení. Manažeři jsou do svých funkcí jmenováni, voleni nebo vybráni konkurzem. Manažeři plní tři základní manažerské úkoly: řídí práci a organizaci s využitím znalostí klasického přístupu k řízení řídí pracovníky s využitím behaviorálních znalostí řídí produkci a operace s využitím znalostí manažerské vědy Při výkonu řídících funkcí respektuje manažer požadavky vyplývající z tzv. analýzy 4E (11): účelnost (effectiveness) dělání správných věcí účinnost (efficiency) provádění věcí správným způsobem hospodárnost (economy) dělání věci s minimálními náklady odpovědnost (equity) dělání věci spravedlivě a podle práva Manažerské role interpersonální (představitel, vedoucí, zprostředkovatel)

7 informační (monitor-sledovatel, distributor, mluvčí) rozhodovací (podnikatel, řešitel konfliktů, poskytovatel zdrojů, vyjednávač) administrativní role (práce s doklady, dokumentací) Manažerské role spolu souvisí, navazují na sebe, doplňují se. Měly by být vyvážené přecenění nebo podcenění některé z nich vede k nedostatkům v řídící práci (přecenění administrativy byrokracie). Obr. 1.1 Management jako proces podle Trunečka Podle stupně řízení, na kterém manažeři pracují, existují: vrcholoví (top) manažeři - formování dlouhodobé strategie organizace manažeři střední úrovně taktická koordinace výkonu operativních činností manažeři první úrovně (funkční) operativní řízení každodenních činností organizace Vlastnosti ideálního manažera 1. vrozené vlastnosti potřeba řídit uspokojení z řídící činnosti potřeba moci nejen autorita, ale znalosti, zkušenosti, dovednosti schopnost empatie cit a pochopení pro spolupracovníky vhodný temperament citové a volní znaky povahy, které určují chování a reakci člověka na vnější podněty inteligence schopnost chápání a samostatného myšlení 2. získané vlastnosti odborná znalost problematiky ekonomické znalosti

8 sociálně-psychologické znalosti znalost metod řízení dobrá duševní a tělesná kondice Manažerské dovednosti lidské dovednosti schopnost pracovat a vést lidi (vytvořit prostředí pro potřebný rozvoj pracovního úsilí a iniciativy podřízených pracovníků koncepční dovednosti schopnost řídit celou organizaci jako systém směřující k stanovenému strategickému cíli (rozpozná významné prvky dané situace, rozumí vztahům mezi nimi) Cvičení Zamyslete se nad všemi vedoucími, které znáte. Kdo z nich je nejlepší a proč? Které manažerské dovednosti je dělají lepšími? 1.4 Manažer ošetřovatelství V širším významu je v ošetřovatelství za manažera pokládána každá sestra, protože už při standardní práci s pacientem a jeho rodinou musí zákonitě aplikovat základní prvky manažerských funkcí (viz. obr. 1.3). V užším slova smyslu jsou v našich zdravotnických institucích manažery ošetřovatelství pouze sestry vykonávající řídící funkce na úrovni tří základních řídících úrovní ve zdravotnictví (ředitelka ošetřovatelské péče, vrchní sestra nebo vedoucí sestra oddělení, staniční nebo úseková sestra). Manažerem tedy může být každá sestra, která plánuje, realizuje a hodnotí péči o pacienta, jeho rodinu nebo komunitu (10). Vzhledem k multidisciplinárnímu charakteru managementu ošetřovatelství nemusí být manažeři ošetřovatelství specialisty v každé disciplíně, ale měli by mít znalosti v rozsahu, který potřebují k řízení objektu. Sestra manažerka není jen manažerkou ošetřovatelských činností, ale i zdravotnických služeb budoucnosti (2). Příklad 1.1 (6) Případová studie Nová staniční sestra si na jednotce koronární péče si všimla, že někteří členové personálu se chovají nepříjemně. Jedna z kolegyň je v jednání s ní až sarkastická, protože se usilovala také o místo staniční sestry a nebyla povýšena. Rovněž někteří starší zaměstnanci se chovají divně: vylučují ji ze společenské konverzace a naznačují, že doufají, že se tu nic nezmění. Novou staniční sestru lidé srovnávají s předchozí, která byla ve funkci 10 let a byla velmi oblíbená a uznávaná. Staniční sestra cítila, že je schopná zastávat novou úlohu, ale věděla, že si musí vyřešit individuální reakce skupiny. Tyto problémy lze řešit následovně: ignorovat nepodstatné,

9 kontrolovat emoce, chovat se disciplinovaně, potlačit všechny negativní reakce, udržovat si odstup od útoku, využít zkušeností, talentu nebo pomoc provokující osoby a pak ji veřejně pochválit. Manažery ošetřovatelské péče v konkrétním zdravotnickém zařízení jsou ti, kteří vykonávají řízení ošetřovatelských služeb, včetně kontroly, hodnocení a udržování kvality. 1. Vrcholový manažer - ředitel (náměstek) ošetřovatelské péče má mít ošetřovatelské a manažerské vzdělání. Je zodpovědný za celkovou činnost ošetřovatelského úseku v rámci organizace. Podílí se na strategickém plánování a zabezpečování potřebných zdrojů pro činnost ošetřovatelského úseku (personálních, finančních, materiálních). Přímo mu podléhají vrchní sestry jednotlivých klinik a oddělení. Do funkce je určená autoritou. 2. Manažer střední úrovně - vrchní sestra je členkou vedení kliniky nebo oddělení. Je zodpovědná řediteli (náměstkovi) ošetřovatelské péče za celkovou činnost ošetřovatelského personálu na klinice (oddělení). Podílí se na plánování rozpočtu, personálním zabezpečení, odborném růstu pracovníků a hodnocení kvality ošetřovatelské péče. Je manažerkou ošetřovatelské péče, určité kompetence deleguje na nižší články - staniční nebo úsekové sestry. Jejím úkolem je současně vzdělávat podřízené a pomáhat jim v komplexní zodpovědnosti za péči o pacienta. 3. Manažer první úrovně - staniční (úseková) sestra je vedoucí ošetřovatelského týmu na ošetřovací jednotce. Je manažerkou ošetřovatelské péče o jedince. Pověřuje ošetřovatelskými činnostmi jiné sestry a další členy týmu, dohlíží na kvalitu jejich činností a vyhodnocuje ji. Při přidělování pacientů ošetřujícím sestrám bere v úvahu jejich počet a náročnost ošetřovatelské péče. Dbá o komplexní poskytování ošetřovatelské péče využitím jiných odborníků (sociální pracovníci, fyzioterapeuti, dietní sestry). Zabezpečuje kontinuální komunikaci v ošetřovatelském týmu. Klade velký důraz na kvalitu ošetřovatelských služeb a kontroluje ji přímou účastí při ošetřování nebo během sesterské vizity. Pracovní činnosti manažerů v ošetřovatelství jsou definované v náplni práce, přičemž pracovní náplň není podrobným seznamem činností, ale vyjadřuje základní funkce pozice, soubor verifikovatelných cílů a komu manažerka podléhá. Jsou to vlastně schémata schválených kompetencí, které slouží současně jako nástroj kontroly a představuje určitý standard. V průběhu manažerské kariéry prochází sestry manažerky různými etapami vývoje (16): přípravná fáze získávání teoretických poznatků a prvních zkušeností (studium, nástup do zaměstnání, seznámení se s pracovištěm, prostředím a problémy) uchycení se zařazení se do pracovního kolektivu, získávání zkušeností z řešení prvních praktických problémů, upevňování pozice

10 v kolektivu (patří zde první úspěchy a neúspěchy formující osobnost manažera) etapa rozvoje nejdůležitější fáze v kariéře, manažer si osvojuje důležité návyky, stává se autoritou v kolektivu, roste odborně i osobnostně ústup z funkce souvisí s ubýváním sil, energie, potřebných manažerských vlastností, projevuje se často poklesem iniciativy, sklonem k rutině, nechutí podporovat změny, ztrátou autority a prestiže v kolektivu. Životní cyklus kariéry manažerek v ošetřovatelství je ve velké míře závislý na kultuře a etice ve zdravotnickém zařízení a na pracovišti. Shrnutí kapitoly Management je poměrně mladou vědeckou disciplínou rozvíjející se v České republice až v posledních patnácti letech. Obecně chápeme management jako teorii a praxi řízení. Management v ošetřovatelství jako aplikovaná forma řízení integruje poznatky z mnoha oborů (management, ošetřovatelství, ekonomika, statistika, informatika, sociologie aj.). Vykonavatelem řízení je manažer člověk s určitými vrozenými a získanými dispozicemi, s definovanými kompetencemi a odpovědností. Manažer plní určité úkoly a definované role. Manažer v ošetřovatelství pracuje na několika úrovních v instituci (vrcholový, střední a první úrovně). Úlohy k textu - 1. kapitola 1. Management jako interdisciplinární věda úzce spolupracuje s mnoha obory lidské činnosti. Uveďte alespoň tři z nich a zdůvodněte jejich využití v managementu. 2. Uveďte některé celosvětové faktory, které mají vliv na rozvoj managementu ošetřovatelství. 3. Vyjmenujte tři hierarchické úrovně managementu v ošetřovatelství.

11 2. PLÁNOVÁNÍ Cíl Po prostudování kapitoly byste měli být schopni: charakterizovat prvky plánovacího procesu objasnit základní pojmy plánování (vize, cíle, SMART) vysvětlit a rozlišit tři základní formy plánování v managementu ošetřovatelství podle jednotlivých úrovní řízení dokázat sestavit cíle plánování pro konkrétní organizaci Klíčová slova plán, prvky a cíle plánování, strategické plánování, taktické plánování, operativní plánování, Průvodce Abychom zdárně a racionálně vykonávali jakékoliv činnosti (např. studium distančních textů, ale také třeba vaření) plánujeme. Plánování je pak nezbytné, je-li zainteresováno na aktivitách více lidí (organizace a koordinace) a vztahuje se na všechny zamýšlené činnosti. V managementu je plánování pokládáno za jeho nejdůležitější funkci a je východiskem pro všechny ostatní manažerské funkce. I přesto, že budoucnost nelze nikdy přesně odhadnout, není možné ponechat rozvoj jakékoliv instituce náhodě. Plánování je proces vyžadující od manažera vědomé určování průběhu činností a rozhodnutí založené na cílech a reálných odhadech a očekává od něj určitou úroveň intelektu, přehledu a znalostí. Plánování se vztahuje na všechny vykonávané aktivity. Prvky plánovacího procesu (11) Výsledkem plánování manažera je vytvoření plánu (plán činností, plán zdrojů distribuční, plán situační). Proces plánování je tvořen několika obecnými prvky, které jsou prezentovány na obr. 2.1: Obr. 2.1 Obecné seřazení prvků plánování (Lednický, 1999) Cíle plánování Poslání organizace se konkretizuje ve vizích (představy) a cílech

12 (konkretizace představy). Cíl je konečný stav, ke kterému by měly všechny plánovací aktivity směřovat (konečné výsledky budoucí činnosti). Mají různou míru obecnosti, různou hierarchickou strukturu. Obr. 2.2 Modifikovaná hierarchie cílů podle Koontze a Weihricha Obsah cílů SMART S specifičnost cílů (originálnost) M měřitelnost cílů A akceptovatelnost cílů rozhodujícími zájmovými skupinami R realizovatelnost cílů za stanovených podmínek T termínovanost cílů (časové určení) Plánování probíhá na všech úrovních managementu: 1. strategické plánování zasazení instituce do existujícího prostředí, její vedené do budoucnosti 2. taktické plánování týká se převážně způsobů dosahování střednědobých cílů a intermediálních změn 3. operační plánování konkrétní postupy v denním provozu při uplatňování strategií vytčených při strategickém plánování Nejdůležitější je plánování strategické, od kterého se pak odvíjí ostatní plánování a veškeré aktivity. Průvodce Průběh a obsah strategického plánování je podrobněji rozpracován v kapitole Organizování v ošetřovatelství, kde je aplikováno přímo na řídící proces v ošetřovatelství. Pro získání hlubších obecných znalostí o strategickém plánování v managementu doporučuji již uváděné publikace F. Bělohlávka nebo V. Lednického. Cvičení Definujte jeden z cílů fiktivního plánu oddělení (nebo zdravotnického zařízení). Vycházejte z klasifikace obsahu cíle SMART a grafické struktury dle Marquise a specifikujte Váš stanovený cíl.

13 2.1 Plánování v ošetřovatelství Průvodce Stejně jako v obecném managementu je plánování důležitou částí účinného řízení ošetřovatelství a jeho nedocenění nebo přecenění může výrazně ohrozit řídící proces. Plánování v ošetřovatelství je pomyslným můstkem mezi tím, kde jsme a kam se chceme dostat. Můžeme tedy říci, že v moderním managementu ošetřovatelství je plánování jednou z etap procesu budování stavu ošetřovatelství. Klíčovou úlohou pro plánování v ošetřovatelském managementu je vyhledávání a formulování cílů ošetřovatelství ve zdravotnickém zařízení a stanovení způsobů pro jejich dosažení. Členění plánů dle průběhu v čase (používá se např. u managementu pacientových aktivit v rámci ošetřovatelského procesu): dlouhodobé střednědobé krátkodobé V ošetřovatelství se používá spíše plánování podle závažnosti plánovaných činností a délky plánovacího období a podle zaměření plánů: a) dlouhodobé, strategické dlouhodobé cíle z hlediska společenského poslání zdravotnického zařízení na co se bude zařízení v budoucnu koncentrovat na úrovni oddělení instituce např. oddělení ošetřovatelské péče nemocnice jaké služby chceme poskytovat? chceme služby rozšířit či omezit? b) střednědobé, taktické rozpracování strategických cílů na konkrétní podmínky nižších stupňů řízení na úrovni klinik a oddělení pojítko mezi strategickým a operativním plánováním je zaměřeno na specifické oblasti služeb a činností ošetřovatelství - flexibilní plánování služeb, které chceme poskytovat - definování finančních cílů do čeho a kolik chceme investovat, - změny služeb dle aktuální poptávky (pojištěnci, zdravotní programy, preference) - změny v manažerských funkcích (obsazení člověkem schopným plán vytvořit) - plánování materiálního, technického, personálního vybavení c) krátkodobé, operativní má specifické cíle, které týkají se jednotlivých činností na úrovni jednotlivých pracovišť a pracovníků kratší časový horizont

14 přetváří strategické (dlouhodobé) cíle instituce na konkrétní činnosti zabezpečující jejich plnění je nejvíce strukturované (např. operativní plán náhrady chybějícího pracovníka, pomůcek, prostorů) Shrnutí kapitoly Plánování je cílově orientovaný proces vycházející z určení cílů činnosti a cesty na jejich dosažení. Proces plánování je tvořen několika obecnými prvky. Obsah cílů musí být specifický, měřitelný, akceptovatelný, realizovatelný a termínovaný (SMART). Plánování probíhá na všech úrovních managementu strategické, taktické a operativní. V ošetřovatelství bývají aplikovány kromě výše uvedených plánů ještě plány časové - krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé (např. ošetřovatelský proces).

15 3. ORGANIZOVÁNÍ Cíl Po prostudování kapitoly byste měli být schopni: objasnit základní pojmy (organizace, organizační struktura, organizační kultura, organizační systémy) vysvětlit požadavky procesu organizování (OSKAR) popsat a vysvětlit jednotlivé organizační formy v ošetřovatelství Klíčová slova organizování, činnosti a požadavky (OSKAR) na organizování, organizační struktura, kultura organizace, organizování v ošetřovatelství, organizační systémy a formy v ošetřovatelství Průvodce Organizace (včetně zdravotnických) existují v každodenním životě jako nezbytné společenské a funkční jednotky. Dnešní zdravotnické organizace procházejí obrovskými změnami. Vytvářejí nové struktury, mají nové funkce. V poskytování zdravotní péče již nedominují nemocnice, které prochází reorganizaci (např. privatizace, snižování počtu akutních lůžek). Ředitelky ošetřovatelské péče a ostatní manažerky ošetřovatelství musí koordinovat personální strukturu a přitom zajišťovat kvalitní péči pacientům. To od nich vyžaduje dobré organizační schopnosti a znalosti moderních teorií managementu, které jsou aplikovány v moderním řízení ošetřovatelství. Na proces organizování jsou kladeny požadavky, které zjednodušeně označujeme jako OSCAR (11): cíle činností (O = Objectives) specializace (S = Specialization) koordinace (C = Coordination) pravomoc (A = Authority) zodpovědnost (R = Responsibility) Organizování v praxi znamená: vytvoření organizačního řádu (organizační schéma, popisy kompetencí a pravomocí manažerů) vytvoření popisů pracovních funkcí zaměstnanců (komu je funkce nadřízena a komu podřízena, náplň práce, určení zodpovědnosti) zařazení pracovníků do funkcí (posouzení pracovníka pro funkci, souhlas pracovníka se zařazením a pochopení úlohy, zajištění kooperace s jinými pracovníky)

16 Pro zabezpečení plnění úkolů a cílů organizace se seskupují lidé podle organizačních struktur. Organizace je však jen prostředkem na dosažení cílů, ne cílem samotným. V každé organizaci tvoří její vedení formální organizační strukturu. Mimo formálních organizačních struktur existují i neformální organizační struktury, které vznikají podle stejných zájmů lidí, osobního přátelství a jiných faktorů. Příklad Klasickým příkladem liniové organizační struktury s horizontální skladbou je např. struktura Fakultní nemocnice v Ostravě (viz. obr. 3.1) a její linie ošetřovatelství, kdy na všech stupních řízení je pro určitý druh útvaru odpovědný jediný pracovník (ředitel, náměstek, vrchní sestra). Jednomu manažerovi podléhá větší počet zaměstnanců, což mírní proces kontrolování. V posledních letech tuto strukturu přejímají také ostatní ošetřovatelská oddělení nemocnic. Vedoucí personál má široký rozsah kontroly a střední manažeři vyšší autoritu. Každá organizace má svou jedinečnou kulturu, která je buď pěstována managementem nebo se rozvíjí živelně. Jsou to specifické chování a postoje členů organizace, způsob oblékání, gesta, tabu, tradice, rituály a způsoby realizace cílů.(25) Organizační kultura způsob, jak se na oddělení pracuje souhrn přesvědčení a hodnot v chování sester organizační kultura podléhá změnám zaměstnanci ji poznamenávají pozitivně i negativně je založena na emocích skládá se ze základních hodnot a přesvědčení organizace, jak jsou prezentovány top managementem a kopírovány (nebo ne) zaměstnanci je založena na historické kontinuitě 3.1 Organizování v ošetřovatelství Organizování zabezpečuje efektivní fungování ošetřovatelství ve zdravotnickém zařízení. Obsah organizování tvoří několik na sebe navazujících kroků (23): určení soustavy různorodých činností pro zabezpečení fungování ošetřovatelství jako celku racionální dělba práce rozdělením činností mezi členy ošetřovatelského týmu seskupení vymezených činností, pracovišť a pracovníků do organizovaných celků a jejich podřízení manažerům (vrchním sestrám, vedoucím úseků) delegování pravomoci a zodpovědnosti pracovníkům a pracovištím (oddělením, klinikám)

17 zabezpečení horizontální a vertikální koordinace činností, pracovníků, klinik (oddělení), směřující k realizaci finálních cílů Náplní této funkce je také koordinace zdrojů (lidských, materiálních, informačních, finančních) potřebných pro poskytování služeb. Z praktického hlediska je nejdůležitější zajištění koordinace účelné struktury rolí ošetřovatelského personálu. Struktura určuje, kdo jakou roli zastává a které činnosti k dané roli přísluší. Úkoly musí odpovídat schopnostem a motivaci zaměstnanců (8). Organizační systémy práce ošetřovatelského týmu zdravotnický tým zajišťuje zdravotní péče ve všech dimenzích (lékař, sestra, fyzioterapeut, dietní sestra, ošetřovatelka, laborant aj.) ošetřovatelský tým je součástí zdravotnického týmu, zajišťuje ošetřovatelskou péči (sestry s různou kvalifikací, ošetřovatelé, sanitáři) Cvičení Na interní oddělení je přijímán 80letý muž s diagnózou cévní mozková příhoda s komplikacemi. Muž je imobilní, inkontinentní, nekomunikuje. Specifikujte, kdo bude zainteresován na jeho péči jako člen ošetřovatelského týmu a jako člen zdravotnického týmu? Organizační formy ošetřovatelské péče (2) systém skupinové péče (celková péče) jedna sestra je přidělena skupině pacientů a je za ni i zodpovědná během své služby, sestra zajišťuje celý léčebný a ošetřovatelský program funkční systém - sestry mají po celou pracovní dobu určeny různé skupiny úkolů (funkce) u všech nemocných, je ekonomičtější, účinný a umožňuje centralizaci řízení a kontroly, nedostatkem je rozdrobení péče, o pacienty pečuje ošetřovatelský personál různých kategorií, vytrácí se individualita nemocného a konkrétní odpovědnost sestry za skupinu nemocných systém primárního ošetřovatelství nemocný má tzv. primární sestru, ta má za něj odpovědnost po celý pobyt a zajišťuje jeho celkovou péči, může se starat o více nemocných, vyžaduje vzdělaný personál vícestupňový způsob ošetřovatelské péče - založen na dělbě práce ošetřovatelských pracovníků s různým stupněm vzdělání v ošetřovatelském týmu, manažerky rozdělují činnosti dle pracovních náplní a vzdělání pracovníka a dle stavu pacienta, nesou odpovědnost za plnění úkolů case management vychází z modelu primárního ošetřovatelství, je definován jako hodnocení zdravotního stavu, plánování, poskytování služeb, koordinace a monitorování s cílem plnit potřeby několika konkrétních pacientů, maximalizuje individuální péči, je to komplexní

18 model, který není omezený pouze na nemocniční prostředí, sestra má systematické znalosti o pacientovi Cvičení 3.3 Zamyslete se nad stávající politickou situací ČR a ekonomickou situací našeho zdravotnictví a pokuste se vybrat nejvhodnější systém ošetřovatelské péče aplikovatelný na stávající obtížné podmínky ve Vaší instituci. Zamyslete se nad tím, kde by ještě mohly být vnitřní rezervy Vaší organizace, jejichž adekvátní využití by mohlo být přínosem pro zkvalitnění ošetřovatelské péče. Shrnutí kapitoly Základní požadavky na organizování lze shrnout do pěti okruhů - cíle, specializace, koordinace, pravomoc a zodpovědnost (SMART). V každé organizaci jsou formální a neformální organizační struktury. Každá organizace má svoji charakteristickou kulturu odrážející se mimo jiné v základních dokumentech organizace. Organizování v ošetřovatelství se zaměřuje především na strukturu pracovníků, na organizační systémy (zdravotnický a ošetřovatelský tým) a na organizační formy (skupinová péče, funkční systém, systém primárního ošetřovatelství, vícestupňový systém péče, case management). Úlohy k textu 3. kapitola 1. Vyjmenujte a popište pět obecných požadavků na organizování (OSKAR) 2. Jaké členění organizačních struktur podle formálních pravomocí znáte?

19 4. PERSONÁLNÍ ČINNOST Cíl Po prostudování kapitoly byste měli být schopni: vysvětlit pojem personální management (řízení lidských zdrojů) a jeho činnosti sestavit požadavky pro výběr pracovníků a využít vhodné metody výběru popsat základní funkce a kritéria hodnocení pracovníků a aplikovat do praxe chápat specifika personální politiky v ošetřovatelství Klíčová slova personální management, řízení lidských zdrojů, výběr pracovníků, hodnocení pracovníků, personální činnosti v ošetřovatelství, plánování a nábor ošetřovatelského personálu, hodnocení v ošetřovatelství Průvodce Každá organizace potřebuje ke svému chodu a rozvoji určitý počet pracovně způsobilých, motivovaných a loajálních pracovníků. Potřebuje personál schopný, způsobilý plnit zadané úkoly a pracovní povinnosti a ochotný pracovat na sobě a rozvíjet své schopnosti. Lidské zdroje jsou svébytným a nepostradatelným zdrojem organizace a nejdůležitějším potenciálem, neboť determinují a uvádějí do pohybu všechny ostatní zdroje. Posledních patnáct let mají naše zdravotnická zařízení možnost řídit samostatně své lidské zdroje (do roku 1989 byla každá zdravotnická instituce personálně vybavena podle jednotné administrativy). To jim umožňuje nejen samostatnost, ale i konkrétní odpovědnost. Proto je žádoucí, aby byli všichni manažeři znali dobře zásady práce s lidmi. Sestramanažerka své znalosti využívá k sestavování ideálního plánu obsazování pracovních míst tak, aby bylo zajištěno poskytování kvalitní ošetřovatelská péče a aby plán flexibilně reagoval na potřeby zaměstnanců. Úlohy personálního managementu vyhodnotit popis práce každého pracovníka, vytvořit standardy na jednotlivých úsecích práce řešit problém zaměstnanosti řešit pracovní spory na základě znalosti právních norem a dalších principů práce s lidmi Výběr, hodnocení a řízení pracovníků Při vyhledávání pracovníků se využívají: a) interní zdroje Jsou to pracovníci, kteří přišli o práci v důsledku reorganizace. Výhodou je,

20 že pracovníci takto vyhledávaní jsou zpravidla zkušení, znají podmínky organizace, rychleji se adaptují. b) externí zdroje Jedná se o absolventy škol a pracovníky jiných organizací. Metody výběru rozhovor rozbor hodnocení žádostí o přijetí, životopis testy zručnosti testy odborných vědomostí psychologické testy, osvědčení a doporučení z předchozích zaměstnání skupinové metody (diskuse, skupinové řešení problémů) lékařské doporučení Cvičení Jako ředitelka ošetřovatelské péče organizujete výběrové řízení na místo vrchní sestry lůžkového oddělení chirurgie. Specifikujte Vaše požadavky na uchazeče a určete metody výběru tohoto nového pracovníka. Přijímání a zařazování nových pracovníků a absolventů zdravotnických škol, včetně přeřazování pracovníků z oddělení má několik fází: 1. seznámení se s pracovníkem, s jeho možnostmi a předpoklady pracovního výkonu, zařazení do pracovního týmu 2. seznámení pracovníka s pracovním týmem 3. informovanost nového pracovníka o charakteru práce, pracovních úkolech a pracovních podmínkách 4. představení nového pracovníka pracovnímu kolektivu 5. vysvětlení práce a úloh 6. podrobnější zacvičení - uvedení do práce Hodnocení pracovníků 1. předpoklady pro práci - úroveň vědomostí, zručností, organizačních schopností 2. postoj k práci - pracovní morálka, přístup ke klientovi, iniciativa 3. výsledky práce - kvantitativní či kvalitativní ohodnocení 4. sociální úroveň - vztah k lidem, míra konfliktů Formy a metody pracovního hodnocení pracovní posudek verbální posuzování, nejčastěji písemnou formou, posudek obsahuje základní osobní údaje a charakteristické vlastnosti pracovníka. posuzovací stupnice použití známkování nebo bodování srovnávací metody - porovnání dvou nebo několika pracovníků podle stanoveného kritéria hodnocení

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky Management Literatura Čáslavová, E. Management sportu. Praha: EWPC, 2000. Veber, J. Management. Praha: Management Press, 2005. Bělohlávek, F. Management. Olomouc: Rubico, 2001. Daňhelová, Š. Vybrané kapitoly

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Organizační chování. Poslání a cíle organizace

Organizační chování. Poslání a cíle organizace Organizační chování Poslání a cíle organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ

KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ Pracovník musí vědět: s kým bude spolupracovat komu bude nadřízen / podřízen jakých zdrojů bude organizace využívat atp. Organizační struktura = mechanismus sloužící ke koordinaci. je výsledkem organizování

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Organizační struktury. 3. cvičení

Organizační struktury. 3. cvičení Organizační struktury 3. cvičení Organizační výstavba podniku Poslání organizování = vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její

Více

Vedení evropských nemocnic

Vedení evropských nemocnic Doložka: Toto je verze dotazníku pro pilotní průzkum, kterou nelze použít bez souhlasu autora. V případě potřeby kontaktujte: duque@fadq.org Vedení evropských nemocnic Dotazník pro nejvýše postavenou sestru

Více

Všeobecná sestra. Management - terminologie

Všeobecná sestra. Management - terminologie Všeobecná sestra Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Základy managementu v ošetřovatelství Management terminologie Management - terminologie Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. 1. Motivační

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech,

Více

AUDITY Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb!

AUDITY Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb! AUDITY Audity představují nezávislý zdroj informací a týkají se všech podnikových procesů, které tvoří systém zabezpečování jakosti podniku.audity znamenají tedy systematický, nezávislý a dokumentovaný

Více

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.:

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.: Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice IČO: 00673552 tel.: 416 808 111 Plán rozvoje kvality péče a bezpečí pacientů PNHoB na období 2013 2015 Rozvíjet naplňování akreditačních standardů

Více

Management. Plánování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Plánování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Plánování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

Organizační chování. Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář)

Organizační chování. Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář) Organizační chování Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Řízení pracovního výkonu

Řízení pracovního výkonu Řízení pracovního výkonu Účel řízení pracovního výkonu Zhodnotit výkon Motivovat Formulovat pracovní cíle Aktivně řešit problémy Řízení pracovního výkonu o Systematický proces zlepšování pracovního výkonu

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

Všeobecná sestra. Sekvenční manažerská činnost - personalistika

Všeobecná sestra. Sekvenční manažerská činnost - personalistika Všeobecná sestra Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Základy managementu v ošetřovatelství Sekvenční manažerská činnost - personalistika Sekvenční manažerská činnost - personalistika

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Tematický okruh: Marketing a management Téma: Motivace Číslo

Více

Marketingová koncepce managementu

Marketingová koncepce managementu Marketingová koncepce managementu 0 Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT YMVY Definice managementu duševní a fyzická práce usilující o koordinaci různých činností za

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Management Kontrola- cvičení

Management Kontrola- cvičení Management Kontrola- cvičení Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING III. Přednáška Mgr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA ZS 2016/2017 1 ŘÍZENÍ Trojí dimenze rizika projektu: KDO? 2 1. Udržet rovnováhu =? 2. Zvýšení rozsahu projektu =? 3. Zmenšení

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1295_Kontrolování. Kontrolní procesy_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1295_Kontrolování. Kontrolní procesy_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1295_Kontrolování. Kontrolní procesy_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a

Více

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Oblastní nemocnice Jičín a.s. Souhrn výstupů ze vzdělávání v rámci projektu Vzdělání

Více

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser VEDENÍ LIDÍ A PRACOVNÍCH SKUPIN 1. Vedení lidí jako manažerská funkce 2. Pracovní motivace 3. Způsoby a metody vedení lidí 4. Autorita a pravomoc manažera

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova výkladu Charakteristika manažerské práce Manažer Autorita manažera Manažerské dovednosti Vlastnosti dobrého manažera Řešení konfliktů Charakteristika

Více

Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů

Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů METODICKÝ MATERIÁL KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu zvyšování kvality a udržitelnost

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Rada statutárního města Chomutova

Rada statutárního města Chomutova SMĚRNICE RSMCH Platnost od: 1.5.2013 Číslo: 038/03-13 Autor dokumentu: Správce dokumentu: Rada statutárního města Chomutova Odbor interní audit - právní úsek Název dokumentu: Pravidla pro periodické práce

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_04_STYLY ŘÍZENÍ_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

3. ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU A HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ

3. ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU A HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ 3. ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU A HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ Řízení pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců je integrální součástí personální práce ve škole. Umožňuje řediteli školy i ostatním vedoucím zaměstnancům

Více

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002 Třídící znak 1 1 2 0 2 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 12 ZE DNE 11. PROSINCE 2002 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU BANKY 0 Česká národní banka podle 15 s přihlédnutím k 12 odst. 1 a 8

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale School & Education Management Rating Scale Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, cílem tohoto evaluačního dotazníku je především získání objektivních informací a názorů od všech členů pedagogického

Více

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková Balíček ICN Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní zátěže sester Kapitola 5: Důležitost pracovního

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v procesu zadávání veřejných zakázek

Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v procesu zadávání veřejných zakázek Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o Příloha č. A2 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech Vydal: Ministerstvo pro místní

Více

Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011

Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011 Porada zástupů územních samospráv a jejich úřadů: Systém vnitřního řízení a kontroly Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011 Systém vnitřního řízení a kontroly

Více

Vedení evropských nemocnic

Vedení evropských nemocnic Doložka: Toto je verze dotazníku pro pilotní průzkum, kterou nelze použít bez souhlasu autora. V případě potřeby kontaktujte: duque@fadq.org Vedení evropských nemocnic Dotazník pro vedoucí léčebně preventivní

Více

Vedení pracovníků a koordinace jejich práce je základní činností manažerů na všech úrovních. Nejlépe to však je vidět u mistrů a vedoucích oddělení.

Vedení pracovníků a koordinace jejich práce je základní činností manažerů na všech úrovních. Nejlépe to však je vidět u mistrů a vedoucích oddělení. Vedení lidí Vedení pracovníků a koordinace jejich práce je základní činností manažerů na všech úrovních. Nejlépe to však je vidět u mistrů a vedoucích oddělení. Tato funkce zahrnuje schopnost, dovednost

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

Prof o esn s í n e tické k k o k d o e d xy Přednáška

Prof o esn s í n e tické k k o k d o e d xy Přednáška Profesní etické kodexy Přednáška 5.4. 2009 Úvod Etický kodex je jednou z charakteristik, které patří k jakékoli profesi Diskuse: splňuje sociální práce základní charakteristiky profese? Charakteristika

Více

Cíle personální práce v podniku

Cíle personální práce v podniku PERSONÁLNÍ PRÁCE Cíle personální práce v podniku Organizace personálnípráce Plánování pracovníků Získávánía výběr pracovníků Hodnocení pracovníků a jejich výkonů Podnikové vzdělávání Pracovní podmínky

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vymezeni, historie a vývoj managementu

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vymezeni, historie a vývoj managementu Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vymezeni, historie a vývoj managementu Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013

Více

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče Jsou různé Musí zajistit plynulý a bezproblémový chod ošetřovací

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

Regionální seminář veřejná diskuse k doporučením OECD v oblasti monitoringu a evaluace: ASPEKTY NA ÚROVNI HODNOCENÍ ŠKOLY

Regionální seminář veřejná diskuse k doporučením OECD v oblasti monitoringu a evaluace: ASPEKTY NA ÚROVNI HODNOCENÍ ŠKOLY Příloha č. 6 Regionální seminář veřejná diskuse k doporučením OECD v oblasti monitoringu a evaluace: ASPEKTY NA ÚROVNI HODNOCENÍ ŠKOLY Michaela Šojdrová michaela.sojdrova@csicr.cz Analýza silných a slabých

Více

Manažerské rozhodování

Manažerské rozhodování Manažerské rozhodování Volba stylu rozhodování a využitelné modely Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Zahrnuje manažerské funkce výběr, rozmístění a vedení pracovníků.

Zahrnuje manažerské funkce výběr, rozmístění a vedení pracovníků. Úloha personální práce v podniku Organizování procesu změn ve struktuře a kvalitě lidských zdrojů organizace v souladu s potřebami, které jsou dány požadavky ekonomického a sociálního okolí podniku i požadavky

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK Identifikační kód: Č.j.: 22 858/2010-M1 Datum účinnosti: 15.9.2010 Verze: 1.0 ZPRACOVAL: SCHVÁLIL: Ing. Martin Ryšavý vedoucí oddělení

Více

Studijní opora. Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO. 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení

Studijní opora. Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO. 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 9: Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

DATUM JMÉNO A PŘÍJMENÍ PODPIS PRACOVNÍKA

DATUM JMÉNO A PŘÍJMENÍ PODPIS PRACOVNÍKA STANDARD Č. 10: ZÁVAZNÉ PRO: Profesní rozvoj zaměstnanců všechny zaměstnance sociální služby studenty odborné praxe, dobrovolníky, praktikanty ZPRACOVAL: SCHVÁLIL: kolektiv zaměstnanců Bc. Miroslav Nosek

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU Základní standardy 1000 Účel, pravomoci a odpovědnosti Účel, pravomoci a odpovědnosti interního auditu musí být formálně stanoveny ve statutu interního

Více

Podnikový management. Garant: prof. Ing. Petr Němeček, DrSc.

Podnikový management. Garant: prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. Podnikový management Garant: prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. Role manažera Henry Mintzberg vynikající odborník na problematiku managementu, řekl, že manažeři mohou být nejlépe charakterizováni podle rolí,

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 3. 5. 2017 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele

Více

Akční plán pro zavedení systému hodnocení zaměstnanců

Akční plán pro zavedení systému hodnocení zaměstnanců M.C.TRITON, spol. s r.o. www.mc-triton.cz Zpracoval: Josef Šamánek Název projektu: Otevřený úřad efektivní řízení lidských zdrojů na MěÚ Slaný Reg. č. projektu: EU OPLZZ CZ.1.04/4.1.01/57.00141 Akční plán

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

1.1 Význam a cíl měření

1.1 Význam a cíl měření Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 1.1 Význam a cíl měření Cílem obsahového okruhu Technická měření je vybavit žáky především souborem praktických

Více

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ Plán Zaměření na účel (cíle, poslání) řízeného procesu nebo organizační jednotky Stanovení cesty, jak ho ve stanoveném čase a na požadované úrovni dosáhnout Podstatné východisko úspěšné

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Organizační chování. Úvod do studia organizačního chování

Organizační chování. Úvod do studia organizačního chování Organizační chování Úvod do studia organizačního chování Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Co pálí české sestry?

Co pálí české sestry? Co pálí české sestry? Bc. Nina Müllerová Vedoucí oddělení ošetřovatelství a nelékařských povolání, odbor vzdělávání a vědy MZ ČR Co trápí naše zdravotní sestry a bratry ze všeho nejvíce? S novým zákonem

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Management. Kontrola. Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Kontrola. Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Kontrola Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky strana 2 Kontrola - definice Je to důležitá součást řídící práce v rámci druhotného procesu

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

Jak si vychovat vlastního nástupce. Monika Kavanová Eva Hejlová Sales2Win www.sales2win.eu

Jak si vychovat vlastního nástupce. Monika Kavanová Eva Hejlová Sales2Win www.sales2win.eu Jak si vychovat vlastního nástupce Monika Kavanová Eva Hejlová Sales2Win www.sales2win.eu O čem to dnes bude HR procesy v organizaci Kompetenční modely versus popisy práce Zjišťování potenciálu pracovníků

Více

Test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů Varianta - B -

Test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů Varianta - B - 1. Kdo se podílí na řízení v organizaci: a) personalisté, vrcholový management, liniový management b) vrcholový management, liniový management, personální agentura c) úřad práce, personalisté, vrcholový

Více