Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno (dále

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno (dále"

Transkript

1 4 5~t ~i 4, Sr Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno Kotlářská 93 1/53~ Veveří Brno Spisová značka.: 2RP2586/ SPU Čj.: SPU /2015 ~fl~ihliil~h mw mi mim rn~ Vyřizuje: Ing. Marcela Henslerová O0EI2~~59327 Telefon: ID DS: z49per3 V Brně dne: ROZHODNUTÍ Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno (dále jen pobočka ) jako příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, a podle * 19 zákona Č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona Č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisu, (dále jen zákon) a v souvislosti se zákonem č. 71/1967 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl podle ust. * 11 odst. 4 zákona tak, že návrh komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Neslovíte zpracovaný flrmou EKOS T, spol. s r. o., Bezručova 68, Třebíč, pod č. zakázky /2009-KPU, Ing. Martinou Bambulovou, která je osobou úředně oprávněnou k projektování pozemkových úprav, se schvaluje. Zpracovaný návrh je přílohou tohoto rozhodnutí. Účastníci řízení dle ust. * 5 zákona Č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahu

2 k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s ust. ~ 14 správního řádu. Seznam účastníků řízeníje z důvodu velkého rozsahu uveden v příloze č 1 která je součástí výroku. tohoto rozhodnutí, ODŮVODNĚNÍ Dne nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů. Tímto zákonem došlo ke spojení dosavadní soustavy pozemkových úřadů a zbytkových agend Pozemkového Fondu CR a vytvoření nové organizační složky státu s názvem Státní pozemkový ůřad (dále jen SPU ). Práva a povinnosti plynoucí z platných právních předpisů, které souvisejí s činností pozemkových úřadů a Ustředního pozemkového úřadu, plní a vykonává SPU (~ 22 odst. 6 citovaného zákona). Rízení o komplexní pozemkové úpravě je vedeno podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), a v souvislosti se zákonem č. 71/1967 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ). Na základě zákona č. 503/2012 Sb., se Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Brno-venkov (dále jen pozemkový úřad ) od změnil na SPU, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj Pobočku Brno-venkov. Od došlo ke sloučení Pobočky Brno a Pobočky Brno-venkov. Nový název pobočky je Pobočka Brno (dále jen pobočka ). Podle ust. ~ 22 odst. 8 zákona č. 503/2012 Sb., se řízení o pozemkových úpravách zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí podle tohoto zákona. Pokud však je zpracovaný návrh pozemkových úprav vystaven ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona k veřejnému nahlédnutí, řízení se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Rízení; které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona vedl pozemkový úřa t dokončí příslušný krajský pozemkový úřad Státního pozemkového úřadu a řízení; které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona vedl Ustřednípozenikový úřa t dokončí ústředí Státního pozemkového úřadu. Protože návrh pozemkové úpravy byl vystaven na přelomu roku 2014 a 2015, je řízení dokončeno podle zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně novel č. 503/2012 Sb. (účinné od ) a ě. 280/2013 Sb. (účinné od ) a podle vyhlášky Č. 13/20 14 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav. Vzhledem k tomu, že uvedená pozemková úprava nebyla pravomocně skončena do (tj. do dne účinnosti zákona č. 500/2004 Sb, správní řád, ve znění pozdějších předpisů), podléhá toto správní řízení podle ust. ~ 179 odst. 1 správního řádu pod režim zákona č. 71/1 967 Sb., o správním řízení, (správní řád platný do ). Okresní pozemkový úřad Brno-venkov v souladu s ~ 6 zákona č. 284/1991 Sb., České národní rady o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, zahájil dne veřejnou vyhláškou pod č.j.: PU-07 16/01-Me, ze dne řízení o komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Neslovice, na žádost vlastníků nadpoloviční výměry zemědělské půdy. Okresní pozemkový úřad Brno-venkov oznámil všem předpokládaným účastníkům řízení zahájení řízení o komplexní pozemkové úpravě v souladu s ustanovením ~ 6 zákona SPU /2015 2

3 Č. 284/1991 Sb., veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu v Neslovicích a na úřední desce Okresního pozemkového úřadu Brno-venkov v době od do Úvodní jednání ke komplexní pozemkové úpravě (dále jen K0PÚ) v k. ú. Neslovice se konalo dne v tělocvičně Základní školy v Neslovicich. Po tomto termínu bylo zjištěno, že bude nově připravován obchvat obce Neslovice a v souvislosti s ním i nová územně plánovací dokumentace. Z toho důvodu nebylo v roce 2001 provedeno výběrové řízení na zpracovatele a pozemkový úřad počkal do doby schválení územního plánu. Práce na pozemkové úpravě byly obnoveny v roce Výběr zpracovatele KoPŮ v k. ú. Neslovice byl proveden v roce Zpracovatelem pozemkové úpravy se stala firma EKOS T, spol. s r. o., Bezručova 68, Třebíč, projektantka Ing. Martina Bambulová. Pozemkový úřad zaslal dopis ze dne , č.j.: PÚ 258/10-Chl PÚBV obcím, s jejichž územním obvodem sousedí pozemky zahrnuté do obvodu pozemkové úpravy s požadavkem o písemné sdělení ve lhůtě do 30 dnů od obdržení této výzvy, zda-li přistupují jako účastníci řízení o pozemkové úpravě (dle * 5 odst. 1 písm. c zákona). Město Oslavany, Město Zbýšov a Obec Tetčice ve stanovené lhůtě zaslaly pozemkovému úřadu písemné sdělení, že přistupují jako účastníci řízení o KoPU v k. ú. Neslovice. Dle ~ 6 odst. 6 zákona byly o zahájení řízení v dopise Č.j.: PÚ 259/10-Chl PÚBV, ze dne , vyrozuměny také příslušné orgány státní správy a organizace a byly požádány o písemné sdělení, aby ve lhůtě do 30 dnů stanovily podmínky k ochraně zájmů v tomto území podle zvláštních přepisů, které jsou vjejich kompetenci. Dne , pod č.j.: PÚ 235/10-Chl PÚBV bylo vydáno potvrzení pro poskytování údajů z katastru nemovitostí zpracovateli pozemkové úpravy a rovněž zasláno na Katastrální pracoviště Brno-venkov. Oznámení Mze : Pozemkového úřadu Brno-venkov ze dne , pod č.j.: PU-594/10-Chl PUBV o vstupu a vjíždění na pozemky v k. ú. Neslovice, případně v přilehlých ěástech sousedních katastrálních území, bylo zasláno Obecnímu úřadu v Neslovicích se žádostí o vyvěšení tohoto dokumentu na úřední desce obce po celou dobu provádění KoPU v k. ú. Neslovice. Dle ust. * 9 odst. 5 zákona, byla pro zjišťování průběhu hranic pozemků při KoPÚ v Ic. ú. Neslovice jmenována komise dne , pod č.j.: PU 2028-Pri PUBV ve složení předseda komise: Ing. Libor Sedláček (EKOS T, spol. s r.o.), členové komise: Ing. Jiří Škopek (KP Brno-venkov), Ing. Jiří Kraus (Pozemkový úřad Brno-venkov), Ing. Karel Kuča (Obec Neslovice), Ing. Martina Bambulová (EKOS T, spol. s r.o.). Vyhláška Obce Neslovice č.j.: 424/2010, ze dne o zahájení zjišťování průběhu hranic pozemků v k. ú. Neslovice byla zveřejněna na úřední desce Obce Neslovice od do Dotčeným vlastníkům byla pod č.j.: 2344/20l0-Pri PÚBV, ze dne zaslána pozvánka na místní šetření k zjišťování průběhu hranic pozemků na obvodu KoPU v k. ú. Neslovice. Místní šetření proběhlo ve dnech 22., 23. a za účasti výše jmenované komise a dotčených vlastníků. Setření průběhu hranic lesních pozemků v k. ú. Neslovice se konalo dne za přítomnosti komise a dotčených vlastníků. Dotčeným vlastníkům byla pod č.j.: 69464/201 l-mze , ze dne zaslána pozvánka na šetření průběhu hranic lesních pozemků v k. ú. Neslovice. SPU /2015 3

4 Na základě zaměření skutečného stavu zájmového území a zjišťování průběhu hranic pozemků byl upřesněn obvod pozemkové úpravy a vypočtena výměra území dotčená pozemkovou úpravou. Stanovením obvodu byly vymezeny pozemky, které se staly předmětem pozemkové úpravy bez ohledu na, dosavadní způsob využívání a existující vlastnické a užívací vztahy k nim. Do KoPU v k. ú. Neslovice vstupují i pozemky ze sousedních katastrálních území (z k. ú. Padochov, z k. ú. Tetčice, z k. ú. Zbýšov u Oslavan a z k. ú. Kratochvilka). Vzhledem k tornu, že výměra pozemků v obvodu KoPU v k. ú. Neslovice vypočtená ze souřadnic lomových bodů byla v toleranci mezní odchylky v porovnání s výměrou území získanou součtem výměr všech parcel dle katastru nemovitostí, nebylo nutné nároky vlastníků upravit opravným koeficientem a byla tedy pro všechny katastrální území použita hodnota 1, Do obvodu pozemkové úpravy byly zahrnuty také pozemky neřešené podle * 2 zákona, u kterých proběhla obnova souboru geodetických informací a které se stanou součásti nové digitální mapy. Tyto pozemky nejsou směňovány, nebude o nich rozhodováno a vlastníci těchto pozemků přestali být Po vyložení soupisu nároků účastníky řízení. V souladu s ust. ~ 7 zákona, svolal Pozemkový úřad Brno-venkov úvodní jednání, které se konalo dne v tělocvičně Základní školy v Neslovicích. Na jednání byli pozvaní všichni vlastníci pozemků a další účastníci řízení v předpokládaném obvodu pozemkové úpravy doporučeným dopisem (č.j.: 84669/201 1-MZE , ze dne ). Veřejná vyhláška o svolání úvodního jednání byla vyvěšena Po dobu 15 dnů, počínaje dnem na úřední desce Pozemkového úřadu Brno-venkov a Obecního úřadu v Neslovicích. Na tomto jednání byli přítonmí účastníci seznámeni s účelem, formou a cílem pozemkové úpravy, průběhem prací a organizačním zajištěním KoPU. Vlastníci byli seznámeni se způsobem stanovení vzdálenosti pozemků. Dle * 10 odst. 4 zákona se vzdálenost měří od místa, které bylo navrženo na úvodním jednání. Vlastníci odsouhlasili bod, od kterého se měří vzdálenost jednotlivých pozemků, obecní úřad v Neslovicích (střed obce). Dále byl přítomnými účastníky zvolen sbor zástupců vlastníků (dle ~ S zákona) v počtu 7 volených členů, který byl doplněn nevolenými členy sboru, a to pověřeným pracovníkem Pozemkového úřadu Brno-venkov a zástupcem Obce Neslovice. V řízení o komplexní pozemkové úpravě v k. ú. Neslovice se i přes provedená šetření nepodařilo dohledat některé účastníky řízení. Proto pozemkový úřad dle ust. ~ 16 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., ustanovil opatrovníka osobám, které nejsou známy. Dále pozemkový úřad ustanovil opatrovníka předpokládaným dědicům po zemřelých osobách podle ust. ~ S odst. 4 zákona ve spojení s ust. ~ 16 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., u kterých nebylo projednáno dědictví a příslušný soud nebo soudní komisař nesdělil pozemkovému úřadu okruh dědiců. Opatrovníkem byla ustanovena Obec Neslovice, a to níže uvedeným účastníkům řízení: Absolínová Matylda - rozhodnutí vydané dne , datum nabytí právní moci (č.j.: SPU /2015), Cech František - rozhodnutí vydané dne , datum nabytí právní moci (č.j.: SPU /2013), Cech Josef Ing. - rozhodnutí vydané dne , datum nabytí právní moci (č.j.: /2012-MZE ), Cech Ludvík - rozhodnutí vydané dne , datum nabytí právní moci (č.j.: SPU /2013), Cerná Hermína - rozhodnutí vydané dne , datum nabytí právní moci (č.j.: SPU /2013), Cerná Marie - rozhodnutí vydané dne , datum nabytí právní moci (č.j.: /2012-MZE ), Dejlová Anna - rozhodnutí vydané dne , datum nabytí právní moci (č.j.: /2012-MZE ), Dostálová Jana - rozhodnutí vydané dne , datum nabytí právní moci (č.j.: /2012-MZE ), Dvořáková Jarmila - rozhodnutí vydané dne , SPU /2015 4

5 datum nabytí právní moci (č.j.: SPU /2015), Holoubková Božena - rozhodnutí vydané dne , datum nabytí právní moci (č.j.: /2012-MZE ), Kocourková Anastázie - rozhodnutí vydané dne , datum nabytí právní moci (č.j.: SPU /2013), Kopáčková Anna - rozhodnutí vydané dne , datum nabytí právní moci (čj.: SPU /2013), Mannová Marie - rozhodnutí vydané dne , datum nabytí právní moci (č.j.: SPU /2015), Martínková Františka - rozhodnutí vydané dne , datum nabytí právní moci (čj.: SPU /2013), Nezvalová Marie - rozhodnutí vydané dne , datum nabytí právní moci (č.j.: SPU /2013), Procházka Bedřich - rozhodnutí vydané dne , datum nabytí právní moci (čj.: SPU /2013), Procházka Jan - rozhodnutí vydané dne , datum nabytí právní moci (č.j.: /2012-MZE ), Ryšavá Jarmila - rozhodnutí vydané dne , datum nabytí právní moci (č.j.: /2012-MZE ), Sipr Rostislav - rozhodnutí vydané dne , datum nabytí právní moci (č.j.: SPU /2014), Slosar Tomáš - rozhodnutí vydané dne , datum nabytí právní moci (č.j.: /2012-MZE ), Vaňurová Anna - rozhodnutí vydané dne , datum nabytí právní moci (č.j.: SPU /2013), Vašulín Jaroslav - rozhodnutí vydané dne , datum nabytí právní moci (č.j.: SPU /2013), Vašulín Stanislav - rozhodnutí vydané dne , datum nabytí právní moci (č.j.: SPU /2015). Opatrovnictví zaniká zjištěním účastníka řízení nebo ukončením řízení o KoPŮ. Pobočka Brno-venkov zaslala opatrovníkovi - Obci Neslovice sdělení k rozhodnutí o ustanovení opatrovníka (ze dne , pod čj.: SPU /2013 a ze dne , pod č.j.: SPU /2014), ve kterém informuje o zániku opatrovnictví pro listy vlastnictví (dále jen LV ) dotčených KoPU v k. ú. Neslovice. Z tohoto důvodu zaniká opatrovnictví pro tyto vlastníky: Dej lová Anna, Holoubková Božena, Kocourková Anastázie, Nezvalová Marie, Ryšavá Jarmila, Válková Marie, Vaňurová Anna, Vašulín Jaroslav. Informace o zániku opa!rovnictví pro vlastníky: Cech František, Cerná Hermína, Dostálová Jana, Sipr Rostislav a Slosar Tomáš je uvedena v průvodním dopise k rozhodnutí pro opatrovníka č.j.: SPU /2015. Pozemkový úřad postoupil dopisem č.j.: /2012-MZE , ze dne a dopisem č.j.: SPU /2013 ze dne Katastrálním úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálnímu pracovišti Brno-venkov, seznam parcel, které jsou zahrnuty do KoPU v k. ú. Neslovice za účelem vyznačení poznámky o zahájení KoPU v katastru nemovitostí (dle ~ 9 odst. 7 zákona). Pozemkový úřad Brno-venkov zabezpečil v souladu s ust. ~ 8 odst. 1 zákona, vypracování soupisu nároků vlastníků pozemků podle jejich ceny, výměry, vzdálenosti a druhu pozemku. Při zpracování nároků bylo do KoPU celkem zařazeno 277 LV (z toho 207 LV z k. ú. Neslovice, 29 LV z k. ú. Padochov, 28 LV z k. ú. Tetčice, 9 LV z k. ú. Zbýšov u Oslavan a 4 LV z k. ú. Kratochvilka) a celkem parcel. V rámci zpracování nároků byla provedena identiňkace parcel. V soupisech nároků byly pozemky rozděleny na pozemky v obvodu pozemkové úpravy řešené dle ust. ~ 2 zákona, pozemky v obvodu pozemkové úpravy neřešené dle ust. * 2 zákona a na pozemky mimo obvod pozemkové úpravy. Ocenění pozemků bylo provedeno podle cenového předpisu platného ke dni vyložení soupisu nároků. Soupisy nároků včetně omámení o vyložení soupisu nároků byly zaslány vlastníkům, jejichž pobyt je znám, v dopise ze dne , č.j.: /2012-MZE Kompletní soupisy nároků byly vyloženy k veřejnému nahlédnutí po dobu 15 dnů, počínaje dnem na Pozemkovém úřadě Brno-venkov a na Obecním úřadě v Neslovicích. Dílčí SPU /2015 5

6 části soupisu nároků týkající se k. ú. Kratochvilka, k. ú. Padochov, k. ú. Tetčice a k. ú. Zbýšov u Oslavan byly vystaveny k nahlédnutí na příslušných obecních nebo městských úřadech. Ve dnech 24. a na Obecním úřadě v Neslovicích a dne na Pozemkovém úřadě Brno-venkov proběhla konzultace se zpracovatelem k bližšímu seznámení s obsahem soupisu nároků, na kterém mohli vlastníci předat zpracovateli KoPU své požadavky na nové uspořádání svých pozemků. Ve lhůtě do , kterou stanovil pozemkový úřad, mohli vlastníci pozemků uplatnit k soupisu nároků námitky u Pozemkového úřadu Brno-venkov. Návrhu nového uspořádání pozemků předcházelo zpracování plánu společných zařízení (dále jen PSZ) dle ust. ~ 9 odst. 8 zákona. Plán společných zařízení řeší v obvodu pozemkové úpravy zpřístupnění pozemků, protierozní opatření vedoucí k ochraně zemědělského půdního fondu, vodohospodářská opatření (zejména opatření navrhovaná ke zlepšení vodních poměrů) a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí (zejména plán územního systému ekologické stability). Navrhovaná opatření se vzájemně doplňují a prolínají. PSZ byl projednáván a posuzován na několika jednáních se sborem zástupců vlastníků ve dnech: , , , a Pozemkový úřad předložil zpracovaný PSZ dotčeným orgánům státní správy (dle ust. ~ 9 odst. 10 zákona) a organizacím v dopisech ze dne , č.j.: SPU /2013 a č.j.: SPU /2013. Jejich stanoviska jsou součástí dokumentace k plánu společných zařízení. PSZ byl dne předložen regionální dokumentační komisi (dále jen RDK) k posouzení. Dne proběhlo jednání s RDK k PSZ ke KoPU v k. ú. Neslovice, která PSZ posoudila. Zjištěné nedostatky byly v dohodnuté lhůtě odstraněny. Dne byl plán společných zařízení schválen na veřejném zasedání zastupitelstva Obce Neslovice. Poslední jednání sboru zástupců proběhlo dne , na kterém se projednávaly změny v PSZ, členové sboru zástupců stanovili priority realizací společných zařízení a odsouhlasili ustoupení od požadavku uhrazení rozdílu ceny při překročení kritéria dle ust. ~ 10 odst. 2 zákona. Zastupitelstvo Obce Neslovice na veřejném zasedání dne schválilo změny v PSZ a aktualizovanou mapu PSZ. Celková výměra půdy nezbytná pro společná zařízení je 43, 91 ha. Na pokrytí jednotlivých prvků PSZ byla použita výměra půdy ve vlastnictví státu 1, 81 ha, ve vlastnictví Obce Neslovice 14, 65 ha a výměra půdy ve vlastnictví ostatních vlastníků 27, 45 ha. Pobočka Brno-venkov obdržela dne od Obce Neslovice, žádost o změnu zařazení pozemků v lokalitě Rosická z pozemků neřešených na pozemky řešené-směňované podle ~ 2 zákona. Pozemky v lokalitě Rosická byly zařazeny jako pozemky neřešené dle ~ 2 zákona. K zajištění přístupnosti pozemků v této lokalitě a k propojení k. ú. Neslovice a k. ú. Tetčice bylo nutné tuto lokalitu zařadit jako pozemky řešené-směňované dle ~ 2 zákona. Na základě této žádosti byly pozemky v lokalitě Rosická zařazeny mezi pozemky řešené-směňované dle ~ 2 zákona. Vlastníkům pozemků, kterých se tato změna týkala, byly zaslány upravené a aktualizované nárokové listy (ze dne , č.j.: SPU /2014). Vlastníkům, u kterých došlo ke změně údajů v katastru nemovitostí na listech vlastnictví dotčených KoPU byly rovněž zaslány aktualizované nárokové listy (ze dne , č.j.: SPU /2014 a ze dne , č.j.: SPU /2014). Na základě požadavků vlastníků a návrhu plánu společných zařízení, který tvoří základ pro následné vyčleňování pozemků pro jednotlivé vlastníky, byl vypracován návrh nového uspořádání pozemků. Návrh nového uspořádání pozemků byl postupně zpracováván a projednáván s vlastníky průběžně, první požadavky vlastníků na budoucí uspořádání nových pozemků byly získány již při projednávání nároků. Jednání k návrhu proběhla se zpracovatelem na Obecním úřadě v Neslovicích, na Pobočce Brno-venkov nebo v sídle firmy u zpracovatele. Zpracovatel kontaktoval vlastníky i písemnou formou. Připomínky, SPU /2015 6

7 které byly uplatněny při projednáváni návrhu, byly do návrhu průběžně zapracovány a opět s vlastníky projednány. Souhlas s návrhem vyjádřili vlastníci svým podpisem do soupisu nových pozemků, který je součástí projektové dokumentace návrhu KoPU. Vlastníkům, kteří se projednávání nezúčastnili nebo se nijak k předloženým návrhům nevyjádřili, zaslal pozemkový úřad žádost o vyjádření k návrhu i s poučením, že pokud se ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že snovým uspořádáním pozemků souhlasí (dle ust. ~ 9 odst. 21 zákona). Součástí výzvy byl soupis nových pozemků a snímek z mapy návrhu. Zpracovaný návrh KoPŮ v k. ú. Neslovice byl vystaven k veřejnému nahlédnutí od po dobu 30 dnů na Pobočce Brno-venkov, na Obecních úřadech v Neslovicích, v Kratochvilce, v Tetčicích, na Městských úřadech v Oslavanech a ve Zbýšově u Oslavan. O vystavení návrhu byli vyrozuměni všichni známí účastníci řízení doporučeným dopisem ze dne , pod č.j.: SPU /2014 a byli upozorněni také na skutečnost, že v této době mají poslední možnost uplatnit k návrhu své námitky a připomínky u Pobočky Brno-venkov, k později podaným námitkám a připomínkám se nepřihlíží. V době vystavení návrhu byla k návrhu nového uspořádání pozemků podána námitka dvou vlastníků pozemků zapsaných na LV č. 115 k. ú. Neslovice. S těmito vlastníky proběhlo dne v budově Obecního úřadu v Neslovicích jednání za přítomnosti zpracovatele návrhu a pracovníků pozemkového úřadu, na kterém byla projednána jejich námitka k návrhu nového uspořádání pozemků. Vlastníci požadují zřízení věcných břemen liniových staveb, které se dotýkají jejich nově navržených pozemků. Vlastníci byli seznámeni se skutečností, že pozemkový úřad nemá pravomoci tyto věcná břemena zřizovat, pouze je na základě údajů z katastru nemovitostí převádí v rámci návrhu nového uspořádání na nově navržené pozemky. U těchto vlastníků stále trvá nesouhlas s návrhem. Návrh byl zpracován v souladu s ~ 10 zákona tak, aby byla dodržena kritéria přiměřenosti ceny, pokud rozdíl v ceně původních a nově navržených pozemků není vyšší nebo nižší než 4 % v přiměřenosti výměry, pokud rozdíl ve výměře původních a navrhovaných pozemků není vyšší nebo nižší než 10 % a v přiměřenosti vzdálenosti, pokud rozdíl ve vzdálenosti původních a navrhovaných pozemků není vyšší nebo nižší než 20 %. Překročení kritérií přiměřenosti nastalo u některých listů vlastnictví, toto je možné pouze se souhlasem vlastníka (dle * 10 odst. 5 zákona), což bylo dodrženo a podepsáno v soupise nových pozemků. Kritéria přiměřenosti ceny původních a navrhovaných pozemků ve prospěch vlastníka nad limit uvedený v * 10 odst. 2 zákona byla překročena u jednoho LV č. 374 k. ú. Neslovice vlastník souhlasí s uhrazením rozdílu ceny dle ~ 10 odst. 2 zákona. Kritérium přiměřenosti ceny bylo překročeno u několika LV vstupujících do pozemkové úpravy pouze s jedním pozemkem, který není technicky možné umístit jinak. Se souhlasem sboru zástupců vlastníků ze dne , pozemkový úřad ustoupil od požadavku na uhrazení rozdílu ceny u vlastníků vstupujících do pozemkové ůpravy pouze s jedním pozemkem (dle * 10 odst. 2 zákona). Na základě uzavřených dohod o vypořádání podílového spoluvlastnictví k pozemkům reálným rozdělením dle ust. * 9 odst. 16 zákona, mezi spoluvlastníky došlo k rozdělení spoluvlastnictví u LV v k. ú. Neslovice: LV č. 177, LV č. 271, LV č. 319 a LV č. 391 a v k. ú. Padochov: LV č Věcná břemena zapsaná v katastru nemovitostí a vztahující se k pozemkům v obvodu pozemkové úpravy jsou zachována a přecházejí ve stejném rozsahu na nově navržené pozemky. Nová věcná břemena zřizována nebyla. SPU /2015 7

8 Po uplynutí doby vystavení návrhu bylo dle ~ 11 odst. 3 zákona svoláno závěrečné jednání. Pozvánka na závěrečné jednání ze dne , pod čj. SPU /2014 byla zaslána všem známým účastníkům řízení a vyvěšena Po dobu 15 dnů, počínaje dnem , na úřední desce Pozemkového úřadu Brno-venkov, na úředních deskách Obecních úřadů v Neslovicích, v Tetčicích, v Kratochvilce, na úředních deskách Městských úřadů v Oslavanech a ve Zbýšově u Oslavan. Závěrečné jednání se uskutečnilo dne v tělocvičně Základní školy v Neslovicích. Na tomto jednání byly zhodnoceny výsledky pozemkové úpravy, vlastníci byli seznámeni s možnostmi opravného prostředku proti rozhodnutí a dalším postupu pozemkového úřadu po schválení návrhu, o možnostech vytyčení nových pozemků, způsobu vyznačení výsledků KoPU do katastru nemovitostí, o změně daňového přiznání, o realizaci společných zařízení. Záznam ze závěrečného jednání, který je uložen ve spisu, byl zaslán Obci Neslovice, Obci Tetčice, Obci Kratochvilka, Městu Oslavany, Městu Zbýšov u Oslavan, dotčeným orgánům státní správy a vlastníkům, kteří si o zaslání záznamu zažádali. V průběhu řízení o pozemkové úpravě bylo svoláno pět kontrolních dnů (dle ust. ~ 9 odst. 24 zákona) vtermínech: , , , a Na kontrolní dny byly zvané dotčené orgány státní správy, Obec Neslovice, Obec Tetčice, Obec Kratochvilka, Město Oslavany, Město Zbýšov u Oslavan, předseda sboru zástupců a zpracovatel. Z těchto jednání byl pořízen záznam, který se zaslal zvaným účastníkům jednání. Výměra území v obvodu pozemkové úpravy v k. ú. Neslovice řešených dle ~ 2 zákona činí 329, 6668 ha, vk. ú. Kratochvilka 0, 4061 ha, vk. ú. Zbýšovu Oslavan 1, 1698 ha, vk. ú. Tetčice 0, 6027 ha. Celková výměra území v obvodu pozemkové úpravy řešených dle * 2 zákona činí 331, 8454 ha. Výměra pozemků neřešených dle ~ 2 zákona činí 11, 1123 ha. Celková výměra zemědělské půdy v řešeném území činí 342, 9577 ha. Do pozemkové úpravy vstupovalo parcel zapsaných na 264 LV. Nově navržených je 660 parcel zapsaných na 223 LV. S návrhem KoPŮ souhlasí vlastníci 97, 66 % výměry pozemků, které jsou řešeny ve smyslu ust. ~ 2 v pozemkových úpravách. Dle ust. * 11 odst. 4 zákona pozemkový úřad rozhodne o schválení návrhu pozemkových úprav tehdy, pokud s ním souhlasí vlastníci alespoň % výměry pozemků, které jsou ve smyslu ust. * 2 zákona řešeny v pozemkových úpravách. Na záldadě výše uvedených skutečností dle ust. * 11 odst. 4 zákona vydává Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno toto rozhodnutí, kterým se schvaluje návrh KoPU v katastrálním území Neslovice, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Schválený návrh vydaný podle ust. * 11 odst 4 zákona je v souladu s ~ 11 odst. 8 zákona závazným podkladem pro rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle * 10 odst. 2, popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům a pro zpracování obnoveného souboru geodetických informací. Rovněž je závazným podkladem pro rozhodnutí o přechodu vlastnických práv k pozemkům, na nichž se nacházejí společná zařízení. Upřesnění výměr parcel vyplývající ze zaokrouhlení při tvorbě obnoveného souboru geodetických informací není změnou návrhu (dle * 11 odst. 8 zákona). Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv bude vydáno po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu a po vyhotovení digitální katastrální mapy. Nebylo-li projednáno dědictví po vlastníkovi, jehož pozemky jsou řešeny ve smyslu ust. * 2 zákona, do doby rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv dle * 11 odst. 8 zákona, jsou předmětem dědictví pozemky v souladu se schváleným návrhem KoPU namísto SPU /2015 8

9 puvodních pozemků zustavitele. V tomto případě bude po právní moci rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv veden v katastru nemovitostí jako vlastník takového předmětu dědictví zůstavitel, a to až do doby provedení záznamu o změně vlastnických ajiných věcných práv ve prospěch dědiců. Právní stav podle schváleného návrhu je závazný i pro právní nástupce vlastníků pozemků. Do vydání rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle ust. * 10, odst. 2 zákona, popř. o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům a pro zpracování obnoveného souboru geodetických informací se v listinách o nabytí vlastnictví nebo jiného oprávnění k pozemkům (například v kupní smlouvě, v usnesení soudu o nabytí dědictví, v zástavní smlouvě) kromě nabývaných pozemků uvedou i jim odpovídající pozemky podle schváleného návrhu; údaje o nich poskytuje pobočka. Jednotlivé pozemky nebo jejich části nemůže jejich vlastník po schválení návrhu bez souhlasu pobočky zatížit nebo zcizit (dle ust. ~ 11 odst. 12 zákona). Rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ (dle ~ 11 odst. 5 zákona) v k. ú. Neslovice pozemkový úřad oznamuje veřejnou vyhláškou, která je vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce pobočky a současně na úředních deskách Obecních úřadů v Neslovicích, v Tetčicích, v Kratochvilce, na úředních deskách Městských úřadů v Oslavanech a ve Zbýšově u Oslavan a doručí všem známým účastníkům řízení. Z náležitostí návrhu se k rozhodnutí o schválení návrhu KoPU připojuje každému účastníku řízení pouze ta písemná a grafická část návrhu, která se dotýká konkrétního účastníka řízení. Jedná se o soupis nových pozemku a snímek katastrální mapy se zákresem nově navržených pozemků s nově přidělenými parcelními čísly. Toto rozhodnutí se zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup na webové adrese (bez příloh). Výsledky pozemkové úpravy slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro územní plánování. Po nabytí právní moci bude toto rozhodnutí předáno pobočkou Brno Katastrálnímu pracovišti Brno-venkov, k vyznačení do katastru nemovitostí (~ 11 odst. 5 zákona). Na základě výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Poučení o opravném prostředku: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnu od jeho doručení odvolání k ústředí Státního pozemkového úřadu, a to prostřednictvím Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Brno (* 54 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisu). Grmela :í Pobočky Brno Krajský poz~ ový úřad pro Jihomoravský kraj Státní pozemkový úřad Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na protokolu datové schránky. SPU /2015 9

10 Přílohy jako nedílná součást rozhodnutí: Příloha Č. 1 Seznam účastníků řízení Příloha č. 2 Příloha k rozhodnutí o schválení návrhu KoPU v k. ú. Neslovice (soupis nových pozemků) Příloha č. 3 Mapa návrhu KoPU v k. ú. Neslovice v měřítku 1:5500 Další příloha: Průvodní dopis k rozhodnutí pro opatrovníka, dědice, zmocněnce, osoby oprávněné z věcného břemene Rozdělovník I. Obdrží na doručenku účastníci řízení uvedení v příloze č. 1, kterým se dle * 11 odst. 5 zákona k rozhodnutí připojuje z náležitosti návrhu jen ta písemná a grafická část návrhu, která se dotýká konkrétního účastníka řízení. Alexová Ivana, Chřestová 257/10, Ivančice Ambrosová Alena, Lesní 1130, Rosice Anděl Miroslav, Výčapy 218, Výčapy Andělová Helena, Božice 458, Božice Andělová Milada, B. Němcové 351, Náměšť nad Oslavou Antonická Alena, Podolí 153, Podolí Baďurová Anna, Akátová 253, Neslovice Bareš Leoš, V Uličce 583/7, Ivančice Bednářová Helena, Za Bránou 112, Neslovice Benda Jaroslav, Slunečná 28, Neslovice Berghauer František, Havířská 243, Zastávka Blatná Helena, Žleb 139, Neslovice Bobrovská Renata, U Rybníka 262, Neslovice Boušková Jindřiška, Slunečná 252, Neslovice Brandýsová Jindřiška, Neužilova 686/4, Brno Břínek Jiří, Zdravá Voda 16, Žarošice Buchalová Hilda, Pražská 2016/60, Znojmo Bukovská Jaroslava, Padochov 137, Oslavany Bula Jan Ing., Žleb 136, Neslovice Bula Tomáš Ing., Vychodilova 2554/14, Brno Bulová Vlasta, Žleb 136, Neslovice Burian Josef Ing., Vondrákova 642/23, Brno Caesar Aleš, V Uličce 214, Neslovice Caesar Ivo, Neslovice 27, Neslovice Caesar Jindřich, Za Bránou 113, Neslovice Caesarová Jana, V Uličce 214, Neslovice Césarová Alena, Hlína 13, Hlína Císař Radek, Kratochvilka 5, Kratochvilka Císařová Miroslava, Podhradí nad Dyjí 3, Podhradí nad Dyjí Crlíková Božena, Žleb 150, Neslovice Čech František, Hlína 58, Hlína Čech Jan, Bratrská 97, Bystřice nad Pernštejnem Černý Václav Ing., Hlinky 48, Neslovice Červenka Jiří Ing., Humenná 644/37, Brno SPU /

11 Červenková Danuše, Kopečná 975/37, Brno Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha Dlouhá Blanka, Černiv 50, Černiv Dokládal Ladislav Mgr., Křižkovského 701/43, Brno Dostalý Miloš, Hlína 122, Hlína Drábková Zdeňka, Vršovická 138, Radostice Drápal Vladimír Ing., U Rybníka 263, Neslovice Drápalová Jana, U Rybníka 263, Neslovice Duda Josef, Hlína 16, Hlína Dvořáková Marie, Za Bránou 107, Neslovice E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 215 1/6, Ceské Budějovice Filipová Zdenka, Slunečná 1285/1, Ivančice Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, náměstí Svobody 98/4, Brno Fukan Jaromír, Tyršova 291, Tetčice Fukanová Eva Mgr., Mlýnská 335, Tetčice Gabrielová Dagmar Mgr., Trnková 1773/1 8, Praha Gardavská Olga Mgr., Podolská 1754/68, Brno GenAgro Říčany, a.s., Zemědělská 458, Říčany Grossová Am~a, Nopova 128/96, Brno Hájek František, Kratochvilka 130, Kratochvilka Hálová Dana, Dražovice 11, Dražovice Haman Martin, Krátká 88, Neslovice Hamříková Jitka, Majrov 611, Zbýšov Havlík Zdeněk, Hlína 84, Hlína Havlíková Marie, Hlína 84, Hlína Herzán Jiří, Za Hunmy 68, Neslovice Hižová Zdenka, Tř.Budovatelů 2394/6, Most Hlaváček Radek, Za Bránou 295, Neslovice Hlaváčková Marie, Kratochvilka 79, Kratochvilka Hlaváčová Alena, Merhautova 924/la, Brno Hlavoň Miroslav, Hlína 46, Hlína Hochmannová Marie, Školní 279, Neslovice Horáková Jaroslava MUDr., Zdeňka Fibicha 685, Ledeč nad Sázavou Hošek Zdeněk, V Uličce 90, Neslovice Hrdličková Jana, Slovenská 273, Trutnov Hronová Zdeňka, Fibichova 970/45, Jihlava Hudečková Bohumila, Trpínky 420/9, Vyškov Chaloupka Josef Ing., Biskoupky 39, Biskoupky Chrást Jaroslav, Hlavní 69, Neslovice Chrástová Helena Mgr., Hlavní 69, Neslovice Intrum Justitia Czech, s.r.o., Klimentská 1216/ Praha Janderka František, Za Bránou 172, Neslovice Janderková Františka, Za Bránou 172, Neslovice Janíková Jitka, Mojžíšova 290 1/17, Brno Jásenská Monika, Machovcova 563/12, Praha Jeřábková Alena, Palackého 24, Tetčice 5PU148185/

12 Jihomoravské energetické závody, státní podnik v likvidaci, Lidická 1873/ Brno Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno Jonáš Antonín, Nádražní 36, Tetěice Juřicová Jitka, Třebíčská 272, Náměšť nad Oslavou Kadlec František Ing., Křiby 266, Tetčice Karmazínová Ludmila, Pavlovská 5 17/21, Brno Kejda Jan Ing., Křiby 292, Tetčice Klas Neslovice, a.s., Na Brněnce 1565/30, Ivančice Klein Zbyněk, 28. října 880, Turnov Kleinová Marta Mgr., Olbrachtova 1050/26, Praha Klumpar Vladimír, Bednaříkova 2188/7, Brno Kluska Rostislav, Žleb 79, Neslovice Kocáb Karel, Hlinky 50, Neslovice Kocáb Miroslav, Žleb 144, Neslovice Kociánová Emilie, Bojov 8, Čisovice Kocourek Miloslav, Hlavní 4, Neslovice Kočvárek Vladimír, Tyršova 133, Tetčice Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Praha Kooperativa pojišťovna, a.s., Pobřežní 665/21, Praha Kopeček Jan, nám. 13. prosince 51/2, Oslavany Kopeček Josef; Hodkovická 431, Liberec Kopečková Jaroslava, Smiřice 504, Smiřice Kopta Ladislav, Moravské Bránice 281, Moravské Bránice Košťáková Jana, U Hájenky 350, Oslavany Koudelný Rostislav, Hlína 42, Hlína Kožíšková Anna, Dohalice 17, Dohalice Krahula Karel Ing., U Cihelny 229, Neslovice Krahulová Šárka DiS., Žleb 176, Neslovice Králová Marie, Zahrádky 164, Neslovice Kratochvílová Jana Mgr. Ph.D., Tyršova 1073/1 6, Ivančice Kraus Pavel Ing., Hlinky 134/66, Brno Kraus Zdeněk Ing., Lípová 199/55, Ostopovice Krausová Alena, Hlinky 134/66, Brno Kříž Milan, Hlavní 16, Neslovice Kříž Pavel, Hlavní 33, Neslovice Kříž Václav, Žleb 224, Neslovice Křížová Helena, Žleb 224, Neslovice Křížová Jaroslava, Hlavní 33, Neslovice Kubálek Zdenek, Poznaňská 3027/24, Brno Kubát Lubomír Ing., Barvičova 657/9, Brno Kubátová Jarmila, Přehradní 164/1 6, Brno Kubíčková Anna, Hlinky 44, Neslovice Kučírková Ludmila, Pod Jakubem 1304/72, Ivančice Kulhavý Miroslav, Huntířovská 79/3, Praha Kummerová Marie, Slovanská 1321, Slavkovu Brna Kunzová Anna, Cihelní 2401/18, Karviná SPU /

13 Kvapil Jaroslav, Wollmanova 683/14, Brno Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové MADREV s.r.o., Hlína 18, Hlína Maňáková Dagmar, Kratochvilka 45, Kratochvilka Manoušková Květoslava, Žleb 129, Neslovice Marečková Věra, Bratrstva 2521/52, Znojmo Marek Jindřich, Čejkovická 409 1/9, Brno Marková Jarmila, Zakřany 251, Zakřany Martiníková Romana, Loosova 574/5, Bmo Marvan David, Žitná 1478/1 5, Bmo Mazour František Ing., Žleb 212, Neslovice Mecerodová Františka, Žleb 77, Neslovice Mecerodová Lenka, Hlavní 6, Neslovice Mecerodová Marie, Hlavní 6, Neslovice Město Ivančice, Palackého náměstí 196/6, Ivančice Město Oslavany, náměstí 13. prosince 51/2, Oslavany Město Zbýšov, Masarykova 248, Zbýšov Mikulášek František, Za Bránou 278, Neslovice Mikulášek Jan, Hlavní 83, Neslovice Mikulášek Radek, Zahrádky 282, Neslovice MX-CROSS a.s., Žleb 206, Neslovice Myslivecké sdružení Háj Neslovice o.s., Hlinky 47, Neslovice Nekuža Jiří, Majrov 610, Zbýšov Nekužová Radoslava, Majrov 610, Zbýšov Nesvačil Jiří, Hlína 3, Hlína Nesvačil Richard, Hlína 12, Hlína Neterdová Romana, Hlavní lol, Neslovice Nezval Vít Ing., Růžová 41, Telnice Novotná Jitka, Pod Jakubem 1296/70, Ivančice Obec Hlína, Hlína 19, Hlína Obec Neslovice, Hlavní 14, Neslovice Obec Tetčice, Palackého 177, Tetčice OBORA, spol. s r.o., Říčanská 1000, Rosice Odelmal Jan, Žleb 217, Neslovice Onderková Zuzana Bc., Větrná 226, Chlebičov Ondrášek Miroslav, Hlína 22, Hlína Ondrášková Věra, Hlína 22, Hlína Otépková Jarmila Mgr., Hybešova 84, Tetčice Paterová Jitka Ing., Zahrádky 243, Neslovice Patočka Josef, Hlavní 101, Neslovice Patočka Petr, Hlavní 101, Neslovice Pavlínková Jana, Gagarinova 291, Police nad Metují Péchal Petr, Veverské Knínice 260, Veverské Knínice Pelikánová Vladimíra, Hlavní 39, Neslovice Pešák Lubomír, Hlavní 36, Neslovice Pešáková Irena, Hlavní 36, Neslovice SPU /

14 Pexová Jindřiška, Lánecká 1198, Světlá nad Sázavou Pitrová Jana Mgr., Hlavní 16, Prštice POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo, Nová Ves 251, Nová Ves Poulová Milada, Hlína 91, Hlína Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno Prátová Jaroslava, Nová 942/40, Velké Pavlovice Prátová Simona, V Uličce 287, Neslovice Procházka Miroslav, Palackého 5, Tetčice Procházka Vlastimil, Kratochvilka 88, Kratochvilka Prokeš Pavel, Čejkovická 4092/it, Brno Přibyl Libor Ing., Sídliště Osvobození 627/14, Vyškov Přibyl Lumír Ing., Masarykova 67, Zbýšov Přibylová Marie, Masarykova 67, Zbýšov Rábl Karel, Mikulovice 46, Mikulovice Rábl Vladislav, Patrice Lumumby 2235/72, Ostrava Rollingerová Ilona, Tyršova 154, Tetčice Rychlíková Jaroslava, Na drahách 22, Zbýšov Ryšavý Jan, Hlavní 13, Neslovice Ryšavý Jaroslav, Hlavní 13, Neslovice Ryšavý Vladimír, Hlavní 20, Neslovice Ryšavý Vlastislav Ing., Hlavní 10, Neslovice Ryšavý Zdeněk, Hlavní 25, Neslovice Ryvola Radek, Hybešova 166, Újezdu Brna Římskokatolická farnost Neslovice, Hlavní 63, Neslovice Sellnerová Lenka, Tetčická 511,66501 Rosice Schlögl Elfriede, Hlína 57, Hlína Schlögl Ernst Ing., Hlína 57, Hlína Schlögl Ernst Mgr., Hlína 57, Hlína Schlögl Herbert, Hlína 57, Hlína Schweitzerová Hana, Str. d. 12. Februar 8c, 2630 Ternitz, Rakousko Skřivánková Bohuslava, V luzích 795/4, Brno Sládková Hedvika, Myslibořice 1, Myslibořice Slavíček Lubomír, Jiráskova 223, Dačice Slavíček Lubomír, Jiráskova 223, Dačice Smejkal Jan, Mřenková 650/46, Ivančice Smejkal Josef, Ve Sboru 361/12, Ivančice Smištíková Marie, Příční 108/ Střelice Smutný David, Kratochvilka 131, Kratochvilka Smutný Libor, Němčičky 27, Němčičky Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, Bmo Státní pozemkový úřad, Hroznová 227/17, Brno Strádal Václav, Zahrádky 242, Neslovice Strádal Václav Ing., Zahrádky 242, Neslovice Strádalová Jindřiška, Zahrádky 242, Neslovice Střechová Veronika Ing., Domky 303, Neslovice Svoboda František, Žleb 203, Neslovice SPU148185/20i5 14

15 Šedá Marta, Merhautova 996/125, Brno Šedý Richard, Merhautova 996/125, Brno Šimek Bohuslav, Hlavní 22, Neslovice Šimek Dalibor, Hlavní 22, Neslovice Šimková Alena, Žleb 159, Neslovice Šimková Hana, Polní 1002/7, Ivančice Šimková Libuše, Hlavní 22, Neslovice Šlosar Tomáš, Jiránkova 630/66, Brno Šmídek Josef, Hlavní 5, Neslovice Šmídek Roman, Žleb 237, Neslovice Šmídková Naděžda, Hlavni 5, Neslovice Šnyrchová Radoslava, Souhrady 668/12, Brno Špejtková Naděžda, Na Kopci 990/1, Jihlava Štěpánková Nika Mgr., Hliníky 264, Telnice Štěrba Jiří, Žleb 218, Neslovice Tejkal Karel Ing., Ukrajinská 540/9, Brno TENRYU, spol. s r.o., Palackého 371, Křenovice Tesař Jiří, Palackého 95, Tetěice Tesař Josef Ing., Neslovická 239, Tetčice Tesař Ondřej, Neslovická 239, Tetčice Tesař Pavel, Palackého 27, Tetčice Tesař Petr Ing., Sluneěná 281, Neslovice Tesařová Marcela, Žleb 155, Neslovice Tesařová Miluše, Palackého 27, Tetčice Tomková Ivana, Nová Ves 151, Nová Ves Tůmová Bedřiška, Botanická 58/63, Brno Uj Karel, Hlína 4, Hlína Ujová Jitka, Hlína 4, Hlína Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha Vala Aleš Ing., Střítež 153, Střítež Valibrachová Lenka Mgr., Čebín 138, Čebín Vaňura Ĺubomír, Hlína 15, Hlína Vaňurová Marie, Hlína 34, Hlína Vašířová Zdenka, Tyršova 774, Zlín Vašulín Jaroslav, Hlína 29, Hlína Vašulínová Renáta, Žleb 202, Neslovice Vaverka Radek, Dunajská 162/37, Brno Vérosta Bohuslav, Za Bránou 234, Neslovice Vérosta David, M. Majerové 742/5, Třebíč Vérosta Ivan, M. Majerové 742/5, Třebíč Vérosta Tomáš, U Rybníka 264, Neslovice Vérostová Olga, U Rybníka 264, Neslovice Veselá Marie, Křiby 311, Tetčice Veverka Dalibor Ing., Hybešova 298, Tetčice Vitovská Helena, Hlavní 96, Neslovice Vitovský Vladimír, Hlavní 96, Neslovice SPU /

16 Vodičková Zdeňka, Stejskalova 1818/15, Brno Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, Drahobejlova 1404/4, Praha Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická 2020/4, Praha Vyskočil Pavel, Nádražní 179, Silůvky Weissgärberová Věra, Žleb 148, Neslovice Winterová Věra, Hájíček 23, Babice u Rosic Zapletal Aleš, Slunečná 141, Žebrák Zapletal Zdeněk, Hlavní 74, Neslovice Zatloukal Zdeněk Ing., Za Bránou 235, Neslovice Zavřelová Miluše, Palackého 57, Tetčice ZENERGO Moravia s.r.o., Štěpánská 539/9, Praha Zimová Eva, Za Humny 288, Neslovice Žalud Zdeněk, Hybešova 551/69, Oslavany Žaludová Hana, Hybešova 55 1/69, Oslavany Žampachová Marie, Za Bránou 153, Neslovice Žmolová Eva, U Břízy 482/20, Moravany ŽSD a.s., Brněnská 1050, Modřice II. Ostatním účastníkům řízení se dle ~ 11 odst. 5 zákona rozhodnutí oznamuje veřejnou vyhláškou, vyvěšenou po dobu 15 dnů na úřední desce Pobočky Brno, na úřední desce Obce Neslovice, Obce Kratochvilka, Obce Tetčice, Města Oslavany, Města Zbýšov u Oslavan. Současně se toto rozhodnutí zveřejňuje na webové adrese (bez příloh). III. Katastrálnímu úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálnímu pracovišti Brno-venkov, Uzká 471/6, Brno, k vyznačení do katastru nemovitostí (pravomocné rozhodnutí). IV. Na doručenku jako podklad pro zpracování mapového díla (pravomocné rozhodnutí): Firma EKOS T, spol. s r. o., Bezručova 68, Třebíč. Vyvěšeno: Sejmuto: SPU /

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň. Nerudova 2672/35, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 ROZHODNUTÍ

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň. Nerudova 2672/35, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 ROZHODNUTÍ r VYVĚŠENO! do J.201f! Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň Nerudova 2672/35, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 Spisová značka.: 2RPI052/2014-504201 Č.j.:

Více

Za správnost vyhotovení: Lundová Jana.

Za správnost vyhotovení: Lundová Jana. Za správnost vyhotovení: Lundová Jana. Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov Úzká 6, 656 77 Brno tel.: 542532211,, e-mail: kp.brnovenkov@cuzk.cz, ID dat. schránky:

Více

Odbor výstavby O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Odbor výstavby O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/6110/2014/Ši V Třebíči dne 23.04.2014 Č.j.: OV 30617/14

Více

Komplexní pozemková úprava (KPÚ) Kámen u Pacova

Komplexní pozemková úprava (KPÚ) Kámen u Pacova POZEMKOVÝ ÚŘAD PELHŘIMOV U STÍNADEL 1317 393 01 PELHŘIMOV Č. ÚTVARU: 130717 ČJ.: 190/2003 Spis.zn.: Kámen VYŘIZUJE: ING. HADRAVOVÁ LINKA: 565 303 522 TELEFAX: 565 332 527 E-mail:Hana.Hadravova@mze.cz -

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-4858/2011-746/HH Rousínov, dne 11. října 2011 Oprávněná úřední

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Viz rozdělovník Váš dopis značka // ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 2714/ZZ/13-1 Chochel/594 12-08-2013 Záměr vyhlášení

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/35612/Bon/2014 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/35612/2014-4 POČET LISTŮ

Více

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad České Budějovice

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad České Budějovice Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad České Budějovice Rudolfovská tř. 493/80, České Budějovice 4, 370 78 České Budějovice 1 Spisová značka.: 2RP9243/2011-130714 Č.j.: 91766/2012-MZE-130714 R -38 Vyřizuje:

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/96197/Dre/2012 (SSSÚ/96196/Dre/2012) ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/96197/2012-4

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 28040/11-100/10-SEB-326.1-83 Vyřizuje:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov muvrx001hazc MUVRX001HAZC Č.j. : MUVR 1270/2008 Sp.Zn. : SPIS 251/2008/VAŽP42 4 Vyřizuje : Svěnčíková Šárka Tel. :

Více

Výňatky z Informace č. 4/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 15. 9. 2014 pod č.j.

Výňatky z Informace č. 4/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 15. 9. 2014 pod č.j. Výňatky z Informace č. 4/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 15. 9. 2014 pod č.j. SPU 369116/2014 Informace jsou metodickým nástrojem řízení organizačních jednotek

Více

O Z N Á M E N Í o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

O Z N Á M E N Í o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, tel: 384 342 159, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.zn.:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11245/2010 Ka Sezemská Jana 38 680 4022 karbulkovj@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11245/2010 Ka Sezemská Jana 38 680 4022 karbulkovj@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 Viz rozdělovník: Internet: http://www.c-budejovice.cz Značka:

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy Čj.: MUP/30580/2014/02/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon : +420 388 607 503 Fax : +420

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č. J.: MUBPH 11221/2014-25 Oprávněná úřední osoba: Mgr. Silvie Řičánková Ing. Milan Oslzla TEL./FAX: 573501953/955 E-MAIL: ricankova@mubph.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33 MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33 NAŠE ZN.: MUUH-OŽP/15490/2015/SchE Spis/ 1111/2015 VYŘIZUJE:

Více

Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás

Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm TEL: 571 654 390, FAX: 571 654 392, E-MAIL: info@szesro.cz Vzdělávání pro lepší zeleň

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky Praha: 22.9.2010 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 124044/2010/KUSK Spisová značka: SZ_124044/2010/KUSK/1 Vyřizuje: Kateřina Puršová/ 257 280 654 Značka: OŽP/Pu Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 5820/13-SEB-1165/12-326.1-44 Vyřizuje:

Více

A) podle ustanovení 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení B) podle ustanovení 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení

A) podle ustanovení 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení B) podle ustanovení 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu Sp. zn.: MMFM_S 2047/2013/OÚRaSŘ/OrlA Frýdek-Místek,

Více

Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, Č. I, 2. I Viz rozdělovnfk: Čís. I'd. Tel.: 386804009 OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, Č. I, 2. I Viz rozdělovnfk: Čís. I'd. Tel.: 386804009 OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, Č. I, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice I Viz rozdělovnfk:

Více

Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice

Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j. STÚ 61/2014-ESH v Hodonicích dne 26.03.2014 Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015 Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: OBEC BRUSNÉ Brusné 93, 768 61, Bystřice pod Hostýnem NÁVRH Opatření obecné

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00114/12/H 00555/12/SÚ Hofmanová

Více

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014 Zastupitelstvo hl.m. Prahy (ZHMP), příslušné podle 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/93284/Pl/2012 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/93284/2012-4 POČET LISTŮ

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

Provozní středisko VAS a.s. Ivančice,

Provozní středisko VAS a.s. Ivančice, ** M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č.j.: S-MI 19238/2015-SÚ-Ho-4 Vyřizuje: František Horák Tel: 546 419 462 E.mail: horakf@muiv.cz

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/00446154/2014 5400/MMB/00446154/2014 Ing. Iveta Jahnová 2015-04-17 Zn.: 11/10-Z/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 24459 /12-SEB-4583/12-326.1-31 Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 14886 /12-SEB-1098/12-326.1-11 Vyřizuje:

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 NAŠE ZN.: 3585/2009/VÝST/P/ UKLÁDACÍ SKARTAČNÍ

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného řízení o povolení výjimky s územním a stavebním řízením a pozvání k ústnímu jednání

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného řízení o povolení výjimky s územním a stavebním řízením a pozvání k ústnímu jednání Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí tel.:465 461 560, fax: 465 461 551, e-mail: vystavba@jablonneno.cz, www. jablonneno.cz, IČ: 00278963

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ Obecní úřad Sokolnice, okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp.zn.: 990/12/SÚ/JR V Sokolnicích dne 24. 7. 2012 Č.j.: 1151/12 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.7.2012 Vypraveno dne:

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst. 824/2008/slez/330-5 Bakov nad Jizerou, dne: 28.5.2008 Vyřizuje: Petr Slezák E-mail: slezak@bakovnj.cz Telefon: 326

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 15424/12-SEB-1010/11-326.1-51 Vyřizuje:

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidáti: 1. MUDr. Vojtěch Adam 61 let poslanec Parlamentu České republiky, starosta města Ivančice

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 50792/ENV/14 Mgr. Indráková / l. 2559 31. 7. 2014 Věc:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx001z27a MUVRX001Z27A Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 2553/2009 Sp.Zn.: SPIS 560/2009/VAŽP40 9 Vyřizuje: Slívová

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU ČÁST A Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU podle ustanovení 86 ve spojení s 83 zákona č. 183/2006

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

vbecní úřad Vrábče c dop :

vbecní úřad Vrábče c dop : Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara, Č. 1,2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 37092 České Budějovice I Viz rozdělovník: vbecní

Více

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Obecní úřad LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice Váš dopis značky/ze dne naše značka vyřizuje tel.: 515 216 334 MUZN

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05761/2012/K MeUSM/00948/2013 Ing. Miroslav Kašpar

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 8/20 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 9. 9. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Některé aspekty územního a stavebního řízení z hlediska jejich účastníků. Mgr. Alena Říhová bnt pravda & partner, v.o.s.

Některé aspekty územního a stavebního řízení z hlediska jejich účastníků. Mgr. Alena Říhová bnt pravda & partner, v.o.s. Některé aspekty územního a stavebního řízení z hlediska jejich účastníků Mgr. Alena Říhová bnt pravda & partner, v.o.s. Okruh účastníků územního řízení ( 85 SZ) žadatel obec osoby s vlastnickým či jinými

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk pracoviště Nad Stadionem 199, 385 17 Vimperk odbor dopravy a silničního hospodářství

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk pracoviště Nad Stadionem 199, 385 17 Vimperk odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk pracoviště Nad Stadionem 199, 385 17 Vimperk odbor dopravy a silničního hospodářství Č. j.: OD 9784/15-NOV 5038/2014 Vyřizuje: Petr Nový Tel.: +420

Více

Způsob využití pozemku podle KN

Způsob využití pozemku podle KN Příloha 4 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí Parcelní vymezení chráněného území: Katastrální území: 629952 Číslo podle KN Číslo podle PK jiných evidencí Druh pozemku podle KN Způsob

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad - úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna

Více

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny Brno www.vumop.cz Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Brno 2014 Ing. Michal Pochop Vyhláška č. 13/2014

Více

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace Praha: 26.1.2015 Dle rozdělovníku jednací: 011674./2015/KUSK Spisová značka: SZ_011674/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tesař Značka: OŢP/Tes Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území,

Více

VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ

VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ metodický návod Žádost o územně plánovací informaci o vydání územního rozhodnutí nebo o vydání územního souhlasu (příloha č. 1 vyhlášky)

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY ČÁST A Příloha č. 1 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY v územním řízení ve zjednodušeném územním řízení podle

Více

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 5.3.2008 VÚP 328.3/330-202/277/08 VK-31 Ing. Vlasta

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j. MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.3.2011 MUMV1725/2011/výst/Ad

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství OŽP 1316/2014/Chu OŽP 6792/14 SPIS 1316/2014/Chu R O Z H O D N U T Í

odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství OŽP 1316/2014/Chu OŽP 6792/14 SPIS 1316/2014/Chu R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč SPIS Č.: Č.J.: VYŘIZUJE:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 2679/12-SEB-313/10-326.1-122 Vyřizuje:

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Studentská 328/64 Karlovy Vary Obec Velichov Velichov 13 Ostrov Spisový znak: 328.3

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

R O Z H O D N U T Í. Účastník řízení podle 27 odst. 1 správního řádu: Folmava Resort s.r.o., IČ 21921086, Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň

R O Z H O D N U T Í. Účastník řízení podle 27 odst. 1 správního řádu: Folmava Resort s.r.o., IČ 21921086, Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň Č.j.: RR/3333/15 Spis. zn.: ZN/291/RR/13 Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 Vyřizuje: Ing. Radka Klímová

Více

Adresa příslušného úřadu ČÁST A

Adresa příslušného úřadu ČÁST A Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ v územním řízení ve zjednodušeném

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Vážený pan RNDr. Vladimír Ludvík Veverkova 1343 500 02 Hradec Králové Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 84745/ENV/14

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00C4KG2* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle ustanovení 588 a následujících a 151n a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany

Více

Technická zpráva Akce: Lokalita: Datum zpracování: Zpracovatel projektu: Použitý software: Pracovní postup:

Technická zpráva Akce: Lokalita: Datum zpracování: Zpracovatel projektu: Použitý software: Pracovní postup: Technická zpráva Akce: Záborový elaborát pro akci Benešov, dopravní řešení Mendelova - Dukelská Lokalita: k.ú. Benešov u Prahy Datum zpracování: 4/2013 Zpracovatel projektu: Pontex spol. s r.o. Použitý

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE odbor životní prostředí a zemědělství Spis. zn.: SpKrÚ 6740/2014 OŽPZ OVH Č.j.: KrÚ 16001/2014 Vyřizuje: Ing.Jana Hroudová Telefon: 466 026 512 E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

ROZHODNUTÍ o vyloučení vstupu do lesa VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ o vyloučení vstupu do lesa VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad v Říčanech, Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany, ID DS: skjbfwd tel.: +420 323 618 111, fax: +420 323 603 734, http://www.ricany.cz, e-mail: podatelna@ricany.cz Vaše značka/ze dne: / Č.ev.:

Více

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17, Vimperk Pracoviště: Nad Stadionem 199, Vimperk Odbor výstavby a územního plánování VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: NAŠE ZN: VÚP 5234/15-SEB-1017/15-326.1-6 VYŘIZUJE:

Více

461203/054 485814/044 615122/0317 775930/0780 430627/010 660515/1894 500526/014 525812/345 555614/1800 525806/077 850705 873/40877

461203/054 485814/044 615122/0317 775930/0780 430627/010 660515/1894 500526/014 525812/345 555614/1800 525806/077 850705 873/40877 Vlastnictví domu s jednotkami vymezenými podle zákona č. 72/1994 Sb. A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl Vlastnické právo Bada Jan Ing. a Badová Ludmila Mgr., Jilmová 2682/4, Žižkov, 13000 Bartůňková

Více

Věc: Žádost o vyvěšení dražební vyhlášky

Věc: Žádost o vyvěšení dražební vyhlášky EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10 Mgr. Richard Bednář soudní exekutor Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10, (vchod z ulice Hostivařská) č.j. 003 EX 405/07-63 k č.j. 4 Nc 2000/2007-5 Uvádějte vždy naší sp. zn.:

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. VÚP 328.3-1790/2386/08, VÚP 330-1791/2387/08 Ka Pavel Kavlík O Z N Á M E N Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. VÚP 328.3-1790/2386/08, VÚP 330-1791/2387/08 Ka Pavel Kavlík O Z N Á M E N Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 22.9.2008 VÚP 328.3-1790/2386/08, VÚP 330-1791/2387/08

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ podle ustanovení 86 ve spojení s 80 zákona

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2 MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, tel. 491 405 111 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ odloučené pracoviště: Náchod, Palachova 1303 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 134534/2014 Sp. zn.: S-JMK 134534/2014 OŽP/Bra Vyřizuje: Ing. Pavel Brázdil

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 21806/12-SEB-1797/12-326.1-13 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Uherské Hradiště VYHLASKA

Městský úřad Uherské Hradiště VYHLASKA Městský úřad Uherské Hradiště Masarykovo nám. ě.p, 19,68670 Uherské Hradiště stavební odbor Zn.: MUUH-S0/1896/2012/Bu Spis: 804/2012/UR 4 Uherské Hradiště: 4. května 2012 Oprávněná úřední osoba: Ing. Pavel

Více

µ 0765.ΓΡΛ.1/02,ΓΡΛΛ?Γ

µ 0765.ΓΡΛ.1/02,ΓΡΛΛ?Γ ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ HRADEC KRÁLOVÉ ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ SEMILY, BÍTOUCHOVSKÁ 1, 513 14 SEMILY µ 0765.ΓΡΛ.1/02,ΓΡΛΛ?Γ

Více