Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno (dále

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno (dále"

Transkript

1 4 5~t ~i 4, Sr Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno Kotlářská 93 1/53~ Veveří Brno Spisová značka.: 2RP2586/ SPU Čj.: SPU /2015 ~fl~ihliil~h mw mi mim rn~ Vyřizuje: Ing. Marcela Henslerová O0EI2~~59327 Telefon: ID DS: z49per3 V Brně dne: ROZHODNUTÍ Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno (dále jen pobočka ) jako příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, a podle * 19 zákona Č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona Č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisu, (dále jen zákon) a v souvislosti se zákonem č. 71/1967 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl podle ust. * 11 odst. 4 zákona tak, že návrh komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Neslovíte zpracovaný flrmou EKOS T, spol. s r. o., Bezručova 68, Třebíč, pod č. zakázky /2009-KPU, Ing. Martinou Bambulovou, která je osobou úředně oprávněnou k projektování pozemkových úprav, se schvaluje. Zpracovaný návrh je přílohou tohoto rozhodnutí. Účastníci řízení dle ust. * 5 zákona Č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahu

2 k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s ust. ~ 14 správního řádu. Seznam účastníků řízeníje z důvodu velkého rozsahu uveden v příloze č 1 která je součástí výroku. tohoto rozhodnutí, ODŮVODNĚNÍ Dne nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů. Tímto zákonem došlo ke spojení dosavadní soustavy pozemkových úřadů a zbytkových agend Pozemkového Fondu CR a vytvoření nové organizační složky státu s názvem Státní pozemkový ůřad (dále jen SPU ). Práva a povinnosti plynoucí z platných právních předpisů, které souvisejí s činností pozemkových úřadů a Ustředního pozemkového úřadu, plní a vykonává SPU (~ 22 odst. 6 citovaného zákona). Rízení o komplexní pozemkové úpravě je vedeno podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), a v souvislosti se zákonem č. 71/1967 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ). Na základě zákona č. 503/2012 Sb., se Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Brno-venkov (dále jen pozemkový úřad ) od změnil na SPU, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj Pobočku Brno-venkov. Od došlo ke sloučení Pobočky Brno a Pobočky Brno-venkov. Nový název pobočky je Pobočka Brno (dále jen pobočka ). Podle ust. ~ 22 odst. 8 zákona č. 503/2012 Sb., se řízení o pozemkových úpravách zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí podle tohoto zákona. Pokud však je zpracovaný návrh pozemkových úprav vystaven ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona k veřejnému nahlédnutí, řízení se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Rízení; které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona vedl pozemkový úřa t dokončí příslušný krajský pozemkový úřad Státního pozemkového úřadu a řízení; které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona vedl Ustřednípozenikový úřa t dokončí ústředí Státního pozemkového úřadu. Protože návrh pozemkové úpravy byl vystaven na přelomu roku 2014 a 2015, je řízení dokončeno podle zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně novel č. 503/2012 Sb. (účinné od ) a ě. 280/2013 Sb. (účinné od ) a podle vyhlášky Č. 13/20 14 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav. Vzhledem k tomu, že uvedená pozemková úprava nebyla pravomocně skončena do (tj. do dne účinnosti zákona č. 500/2004 Sb, správní řád, ve znění pozdějších předpisů), podléhá toto správní řízení podle ust. ~ 179 odst. 1 správního řádu pod režim zákona č. 71/1 967 Sb., o správním řízení, (správní řád platný do ). Okresní pozemkový úřad Brno-venkov v souladu s ~ 6 zákona č. 284/1991 Sb., České národní rady o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, zahájil dne veřejnou vyhláškou pod č.j.: PU-07 16/01-Me, ze dne řízení o komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Neslovice, na žádost vlastníků nadpoloviční výměry zemědělské půdy. Okresní pozemkový úřad Brno-venkov oznámil všem předpokládaným účastníkům řízení zahájení řízení o komplexní pozemkové úpravě v souladu s ustanovením ~ 6 zákona SPU /2015 2

3 Č. 284/1991 Sb., veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu v Neslovicích a na úřední desce Okresního pozemkového úřadu Brno-venkov v době od do Úvodní jednání ke komplexní pozemkové úpravě (dále jen K0PÚ) v k. ú. Neslovice se konalo dne v tělocvičně Základní školy v Neslovicich. Po tomto termínu bylo zjištěno, že bude nově připravován obchvat obce Neslovice a v souvislosti s ním i nová územně plánovací dokumentace. Z toho důvodu nebylo v roce 2001 provedeno výběrové řízení na zpracovatele a pozemkový úřad počkal do doby schválení územního plánu. Práce na pozemkové úpravě byly obnoveny v roce Výběr zpracovatele KoPŮ v k. ú. Neslovice byl proveden v roce Zpracovatelem pozemkové úpravy se stala firma EKOS T, spol. s r. o., Bezručova 68, Třebíč, projektantka Ing. Martina Bambulová. Pozemkový úřad zaslal dopis ze dne , č.j.: PÚ 258/10-Chl PÚBV obcím, s jejichž územním obvodem sousedí pozemky zahrnuté do obvodu pozemkové úpravy s požadavkem o písemné sdělení ve lhůtě do 30 dnů od obdržení této výzvy, zda-li přistupují jako účastníci řízení o pozemkové úpravě (dle * 5 odst. 1 písm. c zákona). Město Oslavany, Město Zbýšov a Obec Tetčice ve stanovené lhůtě zaslaly pozemkovému úřadu písemné sdělení, že přistupují jako účastníci řízení o KoPU v k. ú. Neslovice. Dle ~ 6 odst. 6 zákona byly o zahájení řízení v dopise Č.j.: PÚ 259/10-Chl PÚBV, ze dne , vyrozuměny také příslušné orgány státní správy a organizace a byly požádány o písemné sdělení, aby ve lhůtě do 30 dnů stanovily podmínky k ochraně zájmů v tomto území podle zvláštních přepisů, které jsou vjejich kompetenci. Dne , pod č.j.: PÚ 235/10-Chl PÚBV bylo vydáno potvrzení pro poskytování údajů z katastru nemovitostí zpracovateli pozemkové úpravy a rovněž zasláno na Katastrální pracoviště Brno-venkov. Oznámení Mze : Pozemkového úřadu Brno-venkov ze dne , pod č.j.: PU-594/10-Chl PUBV o vstupu a vjíždění na pozemky v k. ú. Neslovice, případně v přilehlých ěástech sousedních katastrálních území, bylo zasláno Obecnímu úřadu v Neslovicích se žádostí o vyvěšení tohoto dokumentu na úřední desce obce po celou dobu provádění KoPU v k. ú. Neslovice. Dle ust. * 9 odst. 5 zákona, byla pro zjišťování průběhu hranic pozemků při KoPÚ v Ic. ú. Neslovice jmenována komise dne , pod č.j.: PU 2028-Pri PUBV ve složení předseda komise: Ing. Libor Sedláček (EKOS T, spol. s r.o.), členové komise: Ing. Jiří Škopek (KP Brno-venkov), Ing. Jiří Kraus (Pozemkový úřad Brno-venkov), Ing. Karel Kuča (Obec Neslovice), Ing. Martina Bambulová (EKOS T, spol. s r.o.). Vyhláška Obce Neslovice č.j.: 424/2010, ze dne o zahájení zjišťování průběhu hranic pozemků v k. ú. Neslovice byla zveřejněna na úřední desce Obce Neslovice od do Dotčeným vlastníkům byla pod č.j.: 2344/20l0-Pri PÚBV, ze dne zaslána pozvánka na místní šetření k zjišťování průběhu hranic pozemků na obvodu KoPU v k. ú. Neslovice. Místní šetření proběhlo ve dnech 22., 23. a za účasti výše jmenované komise a dotčených vlastníků. Setření průběhu hranic lesních pozemků v k. ú. Neslovice se konalo dne za přítomnosti komise a dotčených vlastníků. Dotčeným vlastníkům byla pod č.j.: 69464/201 l-mze , ze dne zaslána pozvánka na šetření průběhu hranic lesních pozemků v k. ú. Neslovice. SPU /2015 3

4 Na základě zaměření skutečného stavu zájmového území a zjišťování průběhu hranic pozemků byl upřesněn obvod pozemkové úpravy a vypočtena výměra území dotčená pozemkovou úpravou. Stanovením obvodu byly vymezeny pozemky, které se staly předmětem pozemkové úpravy bez ohledu na, dosavadní způsob využívání a existující vlastnické a užívací vztahy k nim. Do KoPU v k. ú. Neslovice vstupují i pozemky ze sousedních katastrálních území (z k. ú. Padochov, z k. ú. Tetčice, z k. ú. Zbýšov u Oslavan a z k. ú. Kratochvilka). Vzhledem k tornu, že výměra pozemků v obvodu KoPU v k. ú. Neslovice vypočtená ze souřadnic lomových bodů byla v toleranci mezní odchylky v porovnání s výměrou území získanou součtem výměr všech parcel dle katastru nemovitostí, nebylo nutné nároky vlastníků upravit opravným koeficientem a byla tedy pro všechny katastrální území použita hodnota 1, Do obvodu pozemkové úpravy byly zahrnuty také pozemky neřešené podle * 2 zákona, u kterých proběhla obnova souboru geodetických informací a které se stanou součásti nové digitální mapy. Tyto pozemky nejsou směňovány, nebude o nich rozhodováno a vlastníci těchto pozemků přestali být Po vyložení soupisu nároků účastníky řízení. V souladu s ust. ~ 7 zákona, svolal Pozemkový úřad Brno-venkov úvodní jednání, které se konalo dne v tělocvičně Základní školy v Neslovicích. Na jednání byli pozvaní všichni vlastníci pozemků a další účastníci řízení v předpokládaném obvodu pozemkové úpravy doporučeným dopisem (č.j.: 84669/201 1-MZE , ze dne ). Veřejná vyhláška o svolání úvodního jednání byla vyvěšena Po dobu 15 dnů, počínaje dnem na úřední desce Pozemkového úřadu Brno-venkov a Obecního úřadu v Neslovicích. Na tomto jednání byli přítonmí účastníci seznámeni s účelem, formou a cílem pozemkové úpravy, průběhem prací a organizačním zajištěním KoPU. Vlastníci byli seznámeni se způsobem stanovení vzdálenosti pozemků. Dle * 10 odst. 4 zákona se vzdálenost měří od místa, které bylo navrženo na úvodním jednání. Vlastníci odsouhlasili bod, od kterého se měří vzdálenost jednotlivých pozemků, obecní úřad v Neslovicích (střed obce). Dále byl přítomnými účastníky zvolen sbor zástupců vlastníků (dle ~ S zákona) v počtu 7 volených členů, který byl doplněn nevolenými členy sboru, a to pověřeným pracovníkem Pozemkového úřadu Brno-venkov a zástupcem Obce Neslovice. V řízení o komplexní pozemkové úpravě v k. ú. Neslovice se i přes provedená šetření nepodařilo dohledat některé účastníky řízení. Proto pozemkový úřad dle ust. ~ 16 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., ustanovil opatrovníka osobám, které nejsou známy. Dále pozemkový úřad ustanovil opatrovníka předpokládaným dědicům po zemřelých osobách podle ust. ~ S odst. 4 zákona ve spojení s ust. ~ 16 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., u kterých nebylo projednáno dědictví a příslušný soud nebo soudní komisař nesdělil pozemkovému úřadu okruh dědiců. Opatrovníkem byla ustanovena Obec Neslovice, a to níže uvedeným účastníkům řízení: Absolínová Matylda - rozhodnutí vydané dne , datum nabytí právní moci (č.j.: SPU /2015), Cech František - rozhodnutí vydané dne , datum nabytí právní moci (č.j.: SPU /2013), Cech Josef Ing. - rozhodnutí vydané dne , datum nabytí právní moci (č.j.: /2012-MZE ), Cech Ludvík - rozhodnutí vydané dne , datum nabytí právní moci (č.j.: SPU /2013), Cerná Hermína - rozhodnutí vydané dne , datum nabytí právní moci (č.j.: SPU /2013), Cerná Marie - rozhodnutí vydané dne , datum nabytí právní moci (č.j.: /2012-MZE ), Dejlová Anna - rozhodnutí vydané dne , datum nabytí právní moci (č.j.: /2012-MZE ), Dostálová Jana - rozhodnutí vydané dne , datum nabytí právní moci (č.j.: /2012-MZE ), Dvořáková Jarmila - rozhodnutí vydané dne , SPU /2015 4

5 datum nabytí právní moci (č.j.: SPU /2015), Holoubková Božena - rozhodnutí vydané dne , datum nabytí právní moci (č.j.: /2012-MZE ), Kocourková Anastázie - rozhodnutí vydané dne , datum nabytí právní moci (č.j.: SPU /2013), Kopáčková Anna - rozhodnutí vydané dne , datum nabytí právní moci (čj.: SPU /2013), Mannová Marie - rozhodnutí vydané dne , datum nabytí právní moci (č.j.: SPU /2015), Martínková Františka - rozhodnutí vydané dne , datum nabytí právní moci (čj.: SPU /2013), Nezvalová Marie - rozhodnutí vydané dne , datum nabytí právní moci (č.j.: SPU /2013), Procházka Bedřich - rozhodnutí vydané dne , datum nabytí právní moci (čj.: SPU /2013), Procházka Jan - rozhodnutí vydané dne , datum nabytí právní moci (č.j.: /2012-MZE ), Ryšavá Jarmila - rozhodnutí vydané dne , datum nabytí právní moci (č.j.: /2012-MZE ), Sipr Rostislav - rozhodnutí vydané dne , datum nabytí právní moci (č.j.: SPU /2014), Slosar Tomáš - rozhodnutí vydané dne , datum nabytí právní moci (č.j.: /2012-MZE ), Vaňurová Anna - rozhodnutí vydané dne , datum nabytí právní moci (č.j.: SPU /2013), Vašulín Jaroslav - rozhodnutí vydané dne , datum nabytí právní moci (č.j.: SPU /2013), Vašulín Stanislav - rozhodnutí vydané dne , datum nabytí právní moci (č.j.: SPU /2015). Opatrovnictví zaniká zjištěním účastníka řízení nebo ukončením řízení o KoPŮ. Pobočka Brno-venkov zaslala opatrovníkovi - Obci Neslovice sdělení k rozhodnutí o ustanovení opatrovníka (ze dne , pod čj.: SPU /2013 a ze dne , pod č.j.: SPU /2014), ve kterém informuje o zániku opatrovnictví pro listy vlastnictví (dále jen LV ) dotčených KoPU v k. ú. Neslovice. Z tohoto důvodu zaniká opatrovnictví pro tyto vlastníky: Dej lová Anna, Holoubková Božena, Kocourková Anastázie, Nezvalová Marie, Ryšavá Jarmila, Válková Marie, Vaňurová Anna, Vašulín Jaroslav. Informace o zániku opa!rovnictví pro vlastníky: Cech František, Cerná Hermína, Dostálová Jana, Sipr Rostislav a Slosar Tomáš je uvedena v průvodním dopise k rozhodnutí pro opatrovníka č.j.: SPU /2015. Pozemkový úřad postoupil dopisem č.j.: /2012-MZE , ze dne a dopisem č.j.: SPU /2013 ze dne Katastrálním úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálnímu pracovišti Brno-venkov, seznam parcel, které jsou zahrnuty do KoPU v k. ú. Neslovice za účelem vyznačení poznámky o zahájení KoPU v katastru nemovitostí (dle ~ 9 odst. 7 zákona). Pozemkový úřad Brno-venkov zabezpečil v souladu s ust. ~ 8 odst. 1 zákona, vypracování soupisu nároků vlastníků pozemků podle jejich ceny, výměry, vzdálenosti a druhu pozemku. Při zpracování nároků bylo do KoPU celkem zařazeno 277 LV (z toho 207 LV z k. ú. Neslovice, 29 LV z k. ú. Padochov, 28 LV z k. ú. Tetčice, 9 LV z k. ú. Zbýšov u Oslavan a 4 LV z k. ú. Kratochvilka) a celkem parcel. V rámci zpracování nároků byla provedena identiňkace parcel. V soupisech nároků byly pozemky rozděleny na pozemky v obvodu pozemkové úpravy řešené dle ust. ~ 2 zákona, pozemky v obvodu pozemkové úpravy neřešené dle ust. * 2 zákona a na pozemky mimo obvod pozemkové úpravy. Ocenění pozemků bylo provedeno podle cenového předpisu platného ke dni vyložení soupisu nároků. Soupisy nároků včetně omámení o vyložení soupisu nároků byly zaslány vlastníkům, jejichž pobyt je znám, v dopise ze dne , č.j.: /2012-MZE Kompletní soupisy nároků byly vyloženy k veřejnému nahlédnutí po dobu 15 dnů, počínaje dnem na Pozemkovém úřadě Brno-venkov a na Obecním úřadě v Neslovicích. Dílčí SPU /2015 5

6 části soupisu nároků týkající se k. ú. Kratochvilka, k. ú. Padochov, k. ú. Tetčice a k. ú. Zbýšov u Oslavan byly vystaveny k nahlédnutí na příslušných obecních nebo městských úřadech. Ve dnech 24. a na Obecním úřadě v Neslovicích a dne na Pozemkovém úřadě Brno-venkov proběhla konzultace se zpracovatelem k bližšímu seznámení s obsahem soupisu nároků, na kterém mohli vlastníci předat zpracovateli KoPU své požadavky na nové uspořádání svých pozemků. Ve lhůtě do , kterou stanovil pozemkový úřad, mohli vlastníci pozemků uplatnit k soupisu nároků námitky u Pozemkového úřadu Brno-venkov. Návrhu nového uspořádání pozemků předcházelo zpracování plánu společných zařízení (dále jen PSZ) dle ust. ~ 9 odst. 8 zákona. Plán společných zařízení řeší v obvodu pozemkové úpravy zpřístupnění pozemků, protierozní opatření vedoucí k ochraně zemědělského půdního fondu, vodohospodářská opatření (zejména opatření navrhovaná ke zlepšení vodních poměrů) a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí (zejména plán územního systému ekologické stability). Navrhovaná opatření se vzájemně doplňují a prolínají. PSZ byl projednáván a posuzován na několika jednáních se sborem zástupců vlastníků ve dnech: , , , a Pozemkový úřad předložil zpracovaný PSZ dotčeným orgánům státní správy (dle ust. ~ 9 odst. 10 zákona) a organizacím v dopisech ze dne , č.j.: SPU /2013 a č.j.: SPU /2013. Jejich stanoviska jsou součástí dokumentace k plánu společných zařízení. PSZ byl dne předložen regionální dokumentační komisi (dále jen RDK) k posouzení. Dne proběhlo jednání s RDK k PSZ ke KoPU v k. ú. Neslovice, která PSZ posoudila. Zjištěné nedostatky byly v dohodnuté lhůtě odstraněny. Dne byl plán společných zařízení schválen na veřejném zasedání zastupitelstva Obce Neslovice. Poslední jednání sboru zástupců proběhlo dne , na kterém se projednávaly změny v PSZ, členové sboru zástupců stanovili priority realizací společných zařízení a odsouhlasili ustoupení od požadavku uhrazení rozdílu ceny při překročení kritéria dle ust. ~ 10 odst. 2 zákona. Zastupitelstvo Obce Neslovice na veřejném zasedání dne schválilo změny v PSZ a aktualizovanou mapu PSZ. Celková výměra půdy nezbytná pro společná zařízení je 43, 91 ha. Na pokrytí jednotlivých prvků PSZ byla použita výměra půdy ve vlastnictví státu 1, 81 ha, ve vlastnictví Obce Neslovice 14, 65 ha a výměra půdy ve vlastnictví ostatních vlastníků 27, 45 ha. Pobočka Brno-venkov obdržela dne od Obce Neslovice, žádost o změnu zařazení pozemků v lokalitě Rosická z pozemků neřešených na pozemky řešené-směňované podle ~ 2 zákona. Pozemky v lokalitě Rosická byly zařazeny jako pozemky neřešené dle ~ 2 zákona. K zajištění přístupnosti pozemků v této lokalitě a k propojení k. ú. Neslovice a k. ú. Tetčice bylo nutné tuto lokalitu zařadit jako pozemky řešené-směňované dle ~ 2 zákona. Na základě této žádosti byly pozemky v lokalitě Rosická zařazeny mezi pozemky řešené-směňované dle ~ 2 zákona. Vlastníkům pozemků, kterých se tato změna týkala, byly zaslány upravené a aktualizované nárokové listy (ze dne , č.j.: SPU /2014). Vlastníkům, u kterých došlo ke změně údajů v katastru nemovitostí na listech vlastnictví dotčených KoPU byly rovněž zaslány aktualizované nárokové listy (ze dne , č.j.: SPU /2014 a ze dne , č.j.: SPU /2014). Na základě požadavků vlastníků a návrhu plánu společných zařízení, který tvoří základ pro následné vyčleňování pozemků pro jednotlivé vlastníky, byl vypracován návrh nového uspořádání pozemků. Návrh nového uspořádání pozemků byl postupně zpracováván a projednáván s vlastníky průběžně, první požadavky vlastníků na budoucí uspořádání nových pozemků byly získány již při projednávání nároků. Jednání k návrhu proběhla se zpracovatelem na Obecním úřadě v Neslovicích, na Pobočce Brno-venkov nebo v sídle firmy u zpracovatele. Zpracovatel kontaktoval vlastníky i písemnou formou. Připomínky, SPU /2015 6

7 které byly uplatněny při projednáváni návrhu, byly do návrhu průběžně zapracovány a opět s vlastníky projednány. Souhlas s návrhem vyjádřili vlastníci svým podpisem do soupisu nových pozemků, který je součástí projektové dokumentace návrhu KoPU. Vlastníkům, kteří se projednávání nezúčastnili nebo se nijak k předloženým návrhům nevyjádřili, zaslal pozemkový úřad žádost o vyjádření k návrhu i s poučením, že pokud se ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že snovým uspořádáním pozemků souhlasí (dle ust. ~ 9 odst. 21 zákona). Součástí výzvy byl soupis nových pozemků a snímek z mapy návrhu. Zpracovaný návrh KoPŮ v k. ú. Neslovice byl vystaven k veřejnému nahlédnutí od po dobu 30 dnů na Pobočce Brno-venkov, na Obecních úřadech v Neslovicích, v Kratochvilce, v Tetčicích, na Městských úřadech v Oslavanech a ve Zbýšově u Oslavan. O vystavení návrhu byli vyrozuměni všichni známí účastníci řízení doporučeným dopisem ze dne , pod č.j.: SPU /2014 a byli upozorněni také na skutečnost, že v této době mají poslední možnost uplatnit k návrhu své námitky a připomínky u Pobočky Brno-venkov, k později podaným námitkám a připomínkám se nepřihlíží. V době vystavení návrhu byla k návrhu nového uspořádání pozemků podána námitka dvou vlastníků pozemků zapsaných na LV č. 115 k. ú. Neslovice. S těmito vlastníky proběhlo dne v budově Obecního úřadu v Neslovicích jednání za přítomnosti zpracovatele návrhu a pracovníků pozemkového úřadu, na kterém byla projednána jejich námitka k návrhu nového uspořádání pozemků. Vlastníci požadují zřízení věcných břemen liniových staveb, které se dotýkají jejich nově navržených pozemků. Vlastníci byli seznámeni se skutečností, že pozemkový úřad nemá pravomoci tyto věcná břemena zřizovat, pouze je na základě údajů z katastru nemovitostí převádí v rámci návrhu nového uspořádání na nově navržené pozemky. U těchto vlastníků stále trvá nesouhlas s návrhem. Návrh byl zpracován v souladu s ~ 10 zákona tak, aby byla dodržena kritéria přiměřenosti ceny, pokud rozdíl v ceně původních a nově navržených pozemků není vyšší nebo nižší než 4 % v přiměřenosti výměry, pokud rozdíl ve výměře původních a navrhovaných pozemků není vyšší nebo nižší než 10 % a v přiměřenosti vzdálenosti, pokud rozdíl ve vzdálenosti původních a navrhovaných pozemků není vyšší nebo nižší než 20 %. Překročení kritérií přiměřenosti nastalo u některých listů vlastnictví, toto je možné pouze se souhlasem vlastníka (dle * 10 odst. 5 zákona), což bylo dodrženo a podepsáno v soupise nových pozemků. Kritéria přiměřenosti ceny původních a navrhovaných pozemků ve prospěch vlastníka nad limit uvedený v * 10 odst. 2 zákona byla překročena u jednoho LV č. 374 k. ú. Neslovice vlastník souhlasí s uhrazením rozdílu ceny dle ~ 10 odst. 2 zákona. Kritérium přiměřenosti ceny bylo překročeno u několika LV vstupujících do pozemkové úpravy pouze s jedním pozemkem, který není technicky možné umístit jinak. Se souhlasem sboru zástupců vlastníků ze dne , pozemkový úřad ustoupil od požadavku na uhrazení rozdílu ceny u vlastníků vstupujících do pozemkové ůpravy pouze s jedním pozemkem (dle * 10 odst. 2 zákona). Na základě uzavřených dohod o vypořádání podílového spoluvlastnictví k pozemkům reálným rozdělením dle ust. * 9 odst. 16 zákona, mezi spoluvlastníky došlo k rozdělení spoluvlastnictví u LV v k. ú. Neslovice: LV č. 177, LV č. 271, LV č. 319 a LV č. 391 a v k. ú. Padochov: LV č Věcná břemena zapsaná v katastru nemovitostí a vztahující se k pozemkům v obvodu pozemkové úpravy jsou zachována a přecházejí ve stejném rozsahu na nově navržené pozemky. Nová věcná břemena zřizována nebyla. SPU /2015 7

8 Po uplynutí doby vystavení návrhu bylo dle ~ 11 odst. 3 zákona svoláno závěrečné jednání. Pozvánka na závěrečné jednání ze dne , pod čj. SPU /2014 byla zaslána všem známým účastníkům řízení a vyvěšena Po dobu 15 dnů, počínaje dnem , na úřední desce Pozemkového úřadu Brno-venkov, na úředních deskách Obecních úřadů v Neslovicích, v Tetčicích, v Kratochvilce, na úředních deskách Městských úřadů v Oslavanech a ve Zbýšově u Oslavan. Závěrečné jednání se uskutečnilo dne v tělocvičně Základní školy v Neslovicích. Na tomto jednání byly zhodnoceny výsledky pozemkové úpravy, vlastníci byli seznámeni s možnostmi opravného prostředku proti rozhodnutí a dalším postupu pozemkového úřadu po schválení návrhu, o možnostech vytyčení nových pozemků, způsobu vyznačení výsledků KoPU do katastru nemovitostí, o změně daňového přiznání, o realizaci společných zařízení. Záznam ze závěrečného jednání, který je uložen ve spisu, byl zaslán Obci Neslovice, Obci Tetčice, Obci Kratochvilka, Městu Oslavany, Městu Zbýšov u Oslavan, dotčeným orgánům státní správy a vlastníkům, kteří si o zaslání záznamu zažádali. V průběhu řízení o pozemkové úpravě bylo svoláno pět kontrolních dnů (dle ust. ~ 9 odst. 24 zákona) vtermínech: , , , a Na kontrolní dny byly zvané dotčené orgány státní správy, Obec Neslovice, Obec Tetčice, Obec Kratochvilka, Město Oslavany, Město Zbýšov u Oslavan, předseda sboru zástupců a zpracovatel. Z těchto jednání byl pořízen záznam, který se zaslal zvaným účastníkům jednání. Výměra území v obvodu pozemkové úpravy v k. ú. Neslovice řešených dle ~ 2 zákona činí 329, 6668 ha, vk. ú. Kratochvilka 0, 4061 ha, vk. ú. Zbýšovu Oslavan 1, 1698 ha, vk. ú. Tetčice 0, 6027 ha. Celková výměra území v obvodu pozemkové úpravy řešených dle * 2 zákona činí 331, 8454 ha. Výměra pozemků neřešených dle ~ 2 zákona činí 11, 1123 ha. Celková výměra zemědělské půdy v řešeném území činí 342, 9577 ha. Do pozemkové úpravy vstupovalo parcel zapsaných na 264 LV. Nově navržených je 660 parcel zapsaných na 223 LV. S návrhem KoPŮ souhlasí vlastníci 97, 66 % výměry pozemků, které jsou řešeny ve smyslu ust. ~ 2 v pozemkových úpravách. Dle ust. * 11 odst. 4 zákona pozemkový úřad rozhodne o schválení návrhu pozemkových úprav tehdy, pokud s ním souhlasí vlastníci alespoň % výměry pozemků, které jsou ve smyslu ust. * 2 zákona řešeny v pozemkových úpravách. Na záldadě výše uvedených skutečností dle ust. * 11 odst. 4 zákona vydává Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno toto rozhodnutí, kterým se schvaluje návrh KoPU v katastrálním území Neslovice, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Schválený návrh vydaný podle ust. * 11 odst 4 zákona je v souladu s ~ 11 odst. 8 zákona závazným podkladem pro rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle * 10 odst. 2, popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům a pro zpracování obnoveného souboru geodetických informací. Rovněž je závazným podkladem pro rozhodnutí o přechodu vlastnických práv k pozemkům, na nichž se nacházejí společná zařízení. Upřesnění výměr parcel vyplývající ze zaokrouhlení při tvorbě obnoveného souboru geodetických informací není změnou návrhu (dle * 11 odst. 8 zákona). Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv bude vydáno po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu a po vyhotovení digitální katastrální mapy. Nebylo-li projednáno dědictví po vlastníkovi, jehož pozemky jsou řešeny ve smyslu ust. * 2 zákona, do doby rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv dle * 11 odst. 8 zákona, jsou předmětem dědictví pozemky v souladu se schváleným návrhem KoPU namísto SPU /2015 8

9 puvodních pozemků zustavitele. V tomto případě bude po právní moci rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv veden v katastru nemovitostí jako vlastník takového předmětu dědictví zůstavitel, a to až do doby provedení záznamu o změně vlastnických ajiných věcných práv ve prospěch dědiců. Právní stav podle schváleného návrhu je závazný i pro právní nástupce vlastníků pozemků. Do vydání rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle ust. * 10, odst. 2 zákona, popř. o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům a pro zpracování obnoveného souboru geodetických informací se v listinách o nabytí vlastnictví nebo jiného oprávnění k pozemkům (například v kupní smlouvě, v usnesení soudu o nabytí dědictví, v zástavní smlouvě) kromě nabývaných pozemků uvedou i jim odpovídající pozemky podle schváleného návrhu; údaje o nich poskytuje pobočka. Jednotlivé pozemky nebo jejich části nemůže jejich vlastník po schválení návrhu bez souhlasu pobočky zatížit nebo zcizit (dle ust. ~ 11 odst. 12 zákona). Rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ (dle ~ 11 odst. 5 zákona) v k. ú. Neslovice pozemkový úřad oznamuje veřejnou vyhláškou, která je vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce pobočky a současně na úředních deskách Obecních úřadů v Neslovicích, v Tetčicích, v Kratochvilce, na úředních deskách Městských úřadů v Oslavanech a ve Zbýšově u Oslavan a doručí všem známým účastníkům řízení. Z náležitostí návrhu se k rozhodnutí o schválení návrhu KoPU připojuje každému účastníku řízení pouze ta písemná a grafická část návrhu, která se dotýká konkrétního účastníka řízení. Jedná se o soupis nových pozemku a snímek katastrální mapy se zákresem nově navržených pozemků s nově přidělenými parcelními čísly. Toto rozhodnutí se zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup na webové adrese (bez příloh). Výsledky pozemkové úpravy slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro územní plánování. Po nabytí právní moci bude toto rozhodnutí předáno pobočkou Brno Katastrálnímu pracovišti Brno-venkov, k vyznačení do katastru nemovitostí (~ 11 odst. 5 zákona). Na základě výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Poučení o opravném prostředku: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnu od jeho doručení odvolání k ústředí Státního pozemkového úřadu, a to prostřednictvím Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Brno (* 54 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisu). Grmela :í Pobočky Brno Krajský poz~ ový úřad pro Jihomoravský kraj Státní pozemkový úřad Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na protokolu datové schránky. SPU /2015 9

10 Přílohy jako nedílná součást rozhodnutí: Příloha Č. 1 Seznam účastníků řízení Příloha č. 2 Příloha k rozhodnutí o schválení návrhu KoPU v k. ú. Neslovice (soupis nových pozemků) Příloha č. 3 Mapa návrhu KoPU v k. ú. Neslovice v měřítku 1:5500 Další příloha: Průvodní dopis k rozhodnutí pro opatrovníka, dědice, zmocněnce, osoby oprávněné z věcného břemene Rozdělovník I. Obdrží na doručenku účastníci řízení uvedení v příloze č. 1, kterým se dle * 11 odst. 5 zákona k rozhodnutí připojuje z náležitosti návrhu jen ta písemná a grafická část návrhu, která se dotýká konkrétního účastníka řízení. Alexová Ivana, Chřestová 257/10, Ivančice Ambrosová Alena, Lesní 1130, Rosice Anděl Miroslav, Výčapy 218, Výčapy Andělová Helena, Božice 458, Božice Andělová Milada, B. Němcové 351, Náměšť nad Oslavou Antonická Alena, Podolí 153, Podolí Baďurová Anna, Akátová 253, Neslovice Bareš Leoš, V Uličce 583/7, Ivančice Bednářová Helena, Za Bránou 112, Neslovice Benda Jaroslav, Slunečná 28, Neslovice Berghauer František, Havířská 243, Zastávka Blatná Helena, Žleb 139, Neslovice Bobrovská Renata, U Rybníka 262, Neslovice Boušková Jindřiška, Slunečná 252, Neslovice Brandýsová Jindřiška, Neužilova 686/4, Brno Břínek Jiří, Zdravá Voda 16, Žarošice Buchalová Hilda, Pražská 2016/60, Znojmo Bukovská Jaroslava, Padochov 137, Oslavany Bula Jan Ing., Žleb 136, Neslovice Bula Tomáš Ing., Vychodilova 2554/14, Brno Bulová Vlasta, Žleb 136, Neslovice Burian Josef Ing., Vondrákova 642/23, Brno Caesar Aleš, V Uličce 214, Neslovice Caesar Ivo, Neslovice 27, Neslovice Caesar Jindřich, Za Bránou 113, Neslovice Caesarová Jana, V Uličce 214, Neslovice Césarová Alena, Hlína 13, Hlína Císař Radek, Kratochvilka 5, Kratochvilka Císařová Miroslava, Podhradí nad Dyjí 3, Podhradí nad Dyjí Crlíková Božena, Žleb 150, Neslovice Čech František, Hlína 58, Hlína Čech Jan, Bratrská 97, Bystřice nad Pernštejnem Černý Václav Ing., Hlinky 48, Neslovice Červenka Jiří Ing., Humenná 644/37, Brno SPU /

11 Červenková Danuše, Kopečná 975/37, Brno Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha Dlouhá Blanka, Černiv 50, Černiv Dokládal Ladislav Mgr., Křižkovského 701/43, Brno Dostalý Miloš, Hlína 122, Hlína Drábková Zdeňka, Vršovická 138, Radostice Drápal Vladimír Ing., U Rybníka 263, Neslovice Drápalová Jana, U Rybníka 263, Neslovice Duda Josef, Hlína 16, Hlína Dvořáková Marie, Za Bránou 107, Neslovice E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 215 1/6, Ceské Budějovice Filipová Zdenka, Slunečná 1285/1, Ivančice Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, náměstí Svobody 98/4, Brno Fukan Jaromír, Tyršova 291, Tetčice Fukanová Eva Mgr., Mlýnská 335, Tetčice Gabrielová Dagmar Mgr., Trnková 1773/1 8, Praha Gardavská Olga Mgr., Podolská 1754/68, Brno GenAgro Říčany, a.s., Zemědělská 458, Říčany Grossová Am~a, Nopova 128/96, Brno Hájek František, Kratochvilka 130, Kratochvilka Hálová Dana, Dražovice 11, Dražovice Haman Martin, Krátká 88, Neslovice Hamříková Jitka, Majrov 611, Zbýšov Havlík Zdeněk, Hlína 84, Hlína Havlíková Marie, Hlína 84, Hlína Herzán Jiří, Za Hunmy 68, Neslovice Hižová Zdenka, Tř.Budovatelů 2394/6, Most Hlaváček Radek, Za Bránou 295, Neslovice Hlaváčková Marie, Kratochvilka 79, Kratochvilka Hlaváčová Alena, Merhautova 924/la, Brno Hlavoň Miroslav, Hlína 46, Hlína Hochmannová Marie, Školní 279, Neslovice Horáková Jaroslava MUDr., Zdeňka Fibicha 685, Ledeč nad Sázavou Hošek Zdeněk, V Uličce 90, Neslovice Hrdličková Jana, Slovenská 273, Trutnov Hronová Zdeňka, Fibichova 970/45, Jihlava Hudečková Bohumila, Trpínky 420/9, Vyškov Chaloupka Josef Ing., Biskoupky 39, Biskoupky Chrást Jaroslav, Hlavní 69, Neslovice Chrástová Helena Mgr., Hlavní 69, Neslovice Intrum Justitia Czech, s.r.o., Klimentská 1216/ Praha Janderka František, Za Bránou 172, Neslovice Janderková Františka, Za Bránou 172, Neslovice Janíková Jitka, Mojžíšova 290 1/17, Brno Jásenská Monika, Machovcova 563/12, Praha Jeřábková Alena, Palackého 24, Tetčice 5PU148185/

12 Jihomoravské energetické závody, státní podnik v likvidaci, Lidická 1873/ Brno Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno Jonáš Antonín, Nádražní 36, Tetěice Juřicová Jitka, Třebíčská 272, Náměšť nad Oslavou Kadlec František Ing., Křiby 266, Tetčice Karmazínová Ludmila, Pavlovská 5 17/21, Brno Kejda Jan Ing., Křiby 292, Tetčice Klas Neslovice, a.s., Na Brněnce 1565/30, Ivančice Klein Zbyněk, 28. října 880, Turnov Kleinová Marta Mgr., Olbrachtova 1050/26, Praha Klumpar Vladimír, Bednaříkova 2188/7, Brno Kluska Rostislav, Žleb 79, Neslovice Kocáb Karel, Hlinky 50, Neslovice Kocáb Miroslav, Žleb 144, Neslovice Kociánová Emilie, Bojov 8, Čisovice Kocourek Miloslav, Hlavní 4, Neslovice Kočvárek Vladimír, Tyršova 133, Tetčice Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Praha Kooperativa pojišťovna, a.s., Pobřežní 665/21, Praha Kopeček Jan, nám. 13. prosince 51/2, Oslavany Kopeček Josef; Hodkovická 431, Liberec Kopečková Jaroslava, Smiřice 504, Smiřice Kopta Ladislav, Moravské Bránice 281, Moravské Bránice Košťáková Jana, U Hájenky 350, Oslavany Koudelný Rostislav, Hlína 42, Hlína Kožíšková Anna, Dohalice 17, Dohalice Krahula Karel Ing., U Cihelny 229, Neslovice Krahulová Šárka DiS., Žleb 176, Neslovice Králová Marie, Zahrádky 164, Neslovice Kratochvílová Jana Mgr. Ph.D., Tyršova 1073/1 6, Ivančice Kraus Pavel Ing., Hlinky 134/66, Brno Kraus Zdeněk Ing., Lípová 199/55, Ostopovice Krausová Alena, Hlinky 134/66, Brno Kříž Milan, Hlavní 16, Neslovice Kříž Pavel, Hlavní 33, Neslovice Kříž Václav, Žleb 224, Neslovice Křížová Helena, Žleb 224, Neslovice Křížová Jaroslava, Hlavní 33, Neslovice Kubálek Zdenek, Poznaňská 3027/24, Brno Kubát Lubomír Ing., Barvičova 657/9, Brno Kubátová Jarmila, Přehradní 164/1 6, Brno Kubíčková Anna, Hlinky 44, Neslovice Kučírková Ludmila, Pod Jakubem 1304/72, Ivančice Kulhavý Miroslav, Huntířovská 79/3, Praha Kummerová Marie, Slovanská 1321, Slavkovu Brna Kunzová Anna, Cihelní 2401/18, Karviná SPU /

13 Kvapil Jaroslav, Wollmanova 683/14, Brno Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové MADREV s.r.o., Hlína 18, Hlína Maňáková Dagmar, Kratochvilka 45, Kratochvilka Manoušková Květoslava, Žleb 129, Neslovice Marečková Věra, Bratrstva 2521/52, Znojmo Marek Jindřich, Čejkovická 409 1/9, Brno Marková Jarmila, Zakřany 251, Zakřany Martiníková Romana, Loosova 574/5, Bmo Marvan David, Žitná 1478/1 5, Bmo Mazour František Ing., Žleb 212, Neslovice Mecerodová Františka, Žleb 77, Neslovice Mecerodová Lenka, Hlavní 6, Neslovice Mecerodová Marie, Hlavní 6, Neslovice Město Ivančice, Palackého náměstí 196/6, Ivančice Město Oslavany, náměstí 13. prosince 51/2, Oslavany Město Zbýšov, Masarykova 248, Zbýšov Mikulášek František, Za Bránou 278, Neslovice Mikulášek Jan, Hlavní 83, Neslovice Mikulášek Radek, Zahrádky 282, Neslovice MX-CROSS a.s., Žleb 206, Neslovice Myslivecké sdružení Háj Neslovice o.s., Hlinky 47, Neslovice Nekuža Jiří, Majrov 610, Zbýšov Nekužová Radoslava, Majrov 610, Zbýšov Nesvačil Jiří, Hlína 3, Hlína Nesvačil Richard, Hlína 12, Hlína Neterdová Romana, Hlavní lol, Neslovice Nezval Vít Ing., Růžová 41, Telnice Novotná Jitka, Pod Jakubem 1296/70, Ivančice Obec Hlína, Hlína 19, Hlína Obec Neslovice, Hlavní 14, Neslovice Obec Tetčice, Palackého 177, Tetčice OBORA, spol. s r.o., Říčanská 1000, Rosice Odelmal Jan, Žleb 217, Neslovice Onderková Zuzana Bc., Větrná 226, Chlebičov Ondrášek Miroslav, Hlína 22, Hlína Ondrášková Věra, Hlína 22, Hlína Otépková Jarmila Mgr., Hybešova 84, Tetčice Paterová Jitka Ing., Zahrádky 243, Neslovice Patočka Josef, Hlavní 101, Neslovice Patočka Petr, Hlavní 101, Neslovice Pavlínková Jana, Gagarinova 291, Police nad Metují Péchal Petr, Veverské Knínice 260, Veverské Knínice Pelikánová Vladimíra, Hlavní 39, Neslovice Pešák Lubomír, Hlavní 36, Neslovice Pešáková Irena, Hlavní 36, Neslovice SPU /

14 Pexová Jindřiška, Lánecká 1198, Světlá nad Sázavou Pitrová Jana Mgr., Hlavní 16, Prštice POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo, Nová Ves 251, Nová Ves Poulová Milada, Hlína 91, Hlína Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno Prátová Jaroslava, Nová 942/40, Velké Pavlovice Prátová Simona, V Uličce 287, Neslovice Procházka Miroslav, Palackého 5, Tetčice Procházka Vlastimil, Kratochvilka 88, Kratochvilka Prokeš Pavel, Čejkovická 4092/it, Brno Přibyl Libor Ing., Sídliště Osvobození 627/14, Vyškov Přibyl Lumír Ing., Masarykova 67, Zbýšov Přibylová Marie, Masarykova 67, Zbýšov Rábl Karel, Mikulovice 46, Mikulovice Rábl Vladislav, Patrice Lumumby 2235/72, Ostrava Rollingerová Ilona, Tyršova 154, Tetčice Rychlíková Jaroslava, Na drahách 22, Zbýšov Ryšavý Jan, Hlavní 13, Neslovice Ryšavý Jaroslav, Hlavní 13, Neslovice Ryšavý Vladimír, Hlavní 20, Neslovice Ryšavý Vlastislav Ing., Hlavní 10, Neslovice Ryšavý Zdeněk, Hlavní 25, Neslovice Ryvola Radek, Hybešova 166, Újezdu Brna Římskokatolická farnost Neslovice, Hlavní 63, Neslovice Sellnerová Lenka, Tetčická 511,66501 Rosice Schlögl Elfriede, Hlína 57, Hlína Schlögl Ernst Ing., Hlína 57, Hlína Schlögl Ernst Mgr., Hlína 57, Hlína Schlögl Herbert, Hlína 57, Hlína Schweitzerová Hana, Str. d. 12. Februar 8c, 2630 Ternitz, Rakousko Skřivánková Bohuslava, V luzích 795/4, Brno Sládková Hedvika, Myslibořice 1, Myslibořice Slavíček Lubomír, Jiráskova 223, Dačice Slavíček Lubomír, Jiráskova 223, Dačice Smejkal Jan, Mřenková 650/46, Ivančice Smejkal Josef, Ve Sboru 361/12, Ivančice Smištíková Marie, Příční 108/ Střelice Smutný David, Kratochvilka 131, Kratochvilka Smutný Libor, Němčičky 27, Němčičky Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, Bmo Státní pozemkový úřad, Hroznová 227/17, Brno Strádal Václav, Zahrádky 242, Neslovice Strádal Václav Ing., Zahrádky 242, Neslovice Strádalová Jindřiška, Zahrádky 242, Neslovice Střechová Veronika Ing., Domky 303, Neslovice Svoboda František, Žleb 203, Neslovice SPU148185/20i5 14

15 Šedá Marta, Merhautova 996/125, Brno Šedý Richard, Merhautova 996/125, Brno Šimek Bohuslav, Hlavní 22, Neslovice Šimek Dalibor, Hlavní 22, Neslovice Šimková Alena, Žleb 159, Neslovice Šimková Hana, Polní 1002/7, Ivančice Šimková Libuše, Hlavní 22, Neslovice Šlosar Tomáš, Jiránkova 630/66, Brno Šmídek Josef, Hlavní 5, Neslovice Šmídek Roman, Žleb 237, Neslovice Šmídková Naděžda, Hlavni 5, Neslovice Šnyrchová Radoslava, Souhrady 668/12, Brno Špejtková Naděžda, Na Kopci 990/1, Jihlava Štěpánková Nika Mgr., Hliníky 264, Telnice Štěrba Jiří, Žleb 218, Neslovice Tejkal Karel Ing., Ukrajinská 540/9, Brno TENRYU, spol. s r.o., Palackého 371, Křenovice Tesař Jiří, Palackého 95, Tetěice Tesař Josef Ing., Neslovická 239, Tetčice Tesař Ondřej, Neslovická 239, Tetčice Tesař Pavel, Palackého 27, Tetčice Tesař Petr Ing., Sluneěná 281, Neslovice Tesařová Marcela, Žleb 155, Neslovice Tesařová Miluše, Palackého 27, Tetčice Tomková Ivana, Nová Ves 151, Nová Ves Tůmová Bedřiška, Botanická 58/63, Brno Uj Karel, Hlína 4, Hlína Ujová Jitka, Hlína 4, Hlína Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha Vala Aleš Ing., Střítež 153, Střítež Valibrachová Lenka Mgr., Čebín 138, Čebín Vaňura Ĺubomír, Hlína 15, Hlína Vaňurová Marie, Hlína 34, Hlína Vašířová Zdenka, Tyršova 774, Zlín Vašulín Jaroslav, Hlína 29, Hlína Vašulínová Renáta, Žleb 202, Neslovice Vaverka Radek, Dunajská 162/37, Brno Vérosta Bohuslav, Za Bránou 234, Neslovice Vérosta David, M. Majerové 742/5, Třebíč Vérosta Ivan, M. Majerové 742/5, Třebíč Vérosta Tomáš, U Rybníka 264, Neslovice Vérostová Olga, U Rybníka 264, Neslovice Veselá Marie, Křiby 311, Tetčice Veverka Dalibor Ing., Hybešova 298, Tetčice Vitovská Helena, Hlavní 96, Neslovice Vitovský Vladimír, Hlavní 96, Neslovice SPU /

16 Vodičková Zdeňka, Stejskalova 1818/15, Brno Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, Drahobejlova 1404/4, Praha Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická 2020/4, Praha Vyskočil Pavel, Nádražní 179, Silůvky Weissgärberová Věra, Žleb 148, Neslovice Winterová Věra, Hájíček 23, Babice u Rosic Zapletal Aleš, Slunečná 141, Žebrák Zapletal Zdeněk, Hlavní 74, Neslovice Zatloukal Zdeněk Ing., Za Bránou 235, Neslovice Zavřelová Miluše, Palackého 57, Tetčice ZENERGO Moravia s.r.o., Štěpánská 539/9, Praha Zimová Eva, Za Humny 288, Neslovice Žalud Zdeněk, Hybešova 551/69, Oslavany Žaludová Hana, Hybešova 55 1/69, Oslavany Žampachová Marie, Za Bránou 153, Neslovice Žmolová Eva, U Břízy 482/20, Moravany ŽSD a.s., Brněnská 1050, Modřice II. Ostatním účastníkům řízení se dle ~ 11 odst. 5 zákona rozhodnutí oznamuje veřejnou vyhláškou, vyvěšenou po dobu 15 dnů na úřední desce Pobočky Brno, na úřední desce Obce Neslovice, Obce Kratochvilka, Obce Tetčice, Města Oslavany, Města Zbýšov u Oslavan. Současně se toto rozhodnutí zveřejňuje na webové adrese (bez příloh). III. Katastrálnímu úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálnímu pracovišti Brno-venkov, Uzká 471/6, Brno, k vyznačení do katastru nemovitostí (pravomocné rozhodnutí). IV. Na doručenku jako podklad pro zpracování mapového díla (pravomocné rozhodnutí): Firma EKOS T, spol. s r. o., Bezručova 68, Třebíč. Vyvěšeno: Sejmuto: SPU /

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno Kotlářská 931 53. Veveří, 602 00 Brno

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno Kotlářská 931 53. Veveří, 602 00 Brno jr Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno Kotlářská 931 53. Veveří, 602 00 Brno Spisová značka.: 2RP2586/201 1-130755 SPU 39620512016 Č.j.: SPU 396205 2015 IIiflhilflQ~i~lhImII

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice Palackého náměstí 1090, Strakonice I, 386 01 Strakonice Spisová značka.: 2RP12257/2015-505206 Č.j.: SPU 277338/2015 Vyřizuje:

Více

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Praha-východ

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Praha-východ Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Praha-východ Za Poříčskou bránou 256/6, Praha 8 - Karlín, 186 00 Praha 86 Spisová značka.: 2RP1862/2010-130710 Č.j.: 188294/2011-MZE-130710 Vyřizuje: Ing. René Polanková

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy Čapkova 127, Klatovy V, 339 01 Klatovy Spisová značka.: 2RP396/2010-130725 Č.j.: SPU 514458/2015 Vyřizuje: Ing. Andrea Bulínová

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Šumperk Nemocniční 1852/53, Šumperk, Šumperk 1

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Šumperk Nemocniční 1852/53, Šumperk, Šumperk 1 Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Šumperk Nemocniční 1852/53, Šumperk, 787 01 Šumperk 1 Spisová značka.: 2RP22357/2012-130776/04/03 Č.j.: SPU 331269/2013 Vyřizuje:

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy Milady Horákové 373/10, Předměstí, 568 02 Svitavy Spisová značka.: 2RP56083/2012-130750 Č.j.: SPU 591236/2016 Vyřizuje:

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Spisová značka.: 2RP7408/2011-130748/1/1 Č.j.: SPU 536950/2014_MY

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo nám. Armády 1213/8, Znojmo

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo nám. Armády 1213/8, Znojmo Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo Spisová značka.: 2RP18200/2015-523206 Č.j.: SPU 503147/2015/Ta Vyřizuje: Ing. Michaela

Více

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Uherské Hradiště Protzkarova 1180, Uherské Hradiště, 686 01 Uherské Hradiště 1 Spisová značka: 2RP12518/2011-130762 Č.j.: 56592/2011-MZE-130762 Vyřizuje: Ing. Petr

Více

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Hradec Králové. Ulrichovo náměstí 810/4, Hradec Králové, Hradec Králové 2 R O Z H O D N U T Í.

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Hradec Králové. Ulrichovo náměstí 810/4, Hradec Králové, Hradec Králové 2 R O Z H O D N U T Í. Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Hradec Králové Ulrichovo náměstí 810/4, Hradec Králové, 500 02 Hradec Králové 2 Spisová značka.: Č.j.: 2RP28497/2011-130743 120521/2012-MZE-130743 Vyřizuje: Hana

Více

oznamuje vydání rozhodnutí č.j. SPU /2013 ze dne 8. listopadu 2013

oznamuje vydání rozhodnutí č.j. SPU /2013 ze dne 8. listopadu 2013 STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy Adresa: Milady Horákové 373/10, Předměstí, 568

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Spisová značka.: 2RP35543/2012-130748/5/1 Č.j.: SPU 199439/2016KP

Více

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Český Krumlov 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov 1 Spisová značka: 2RP1107/2011-130715 Č.j.: 109229/2012-MZE-130715 Vyřizuje: Bc. Stanislav Jakubec Telefon:

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové Ulrichovo náměstí 810/4, Hradec Králové, 500 02 Hradec Králové 2 Spisová značka.: 2RP5734/2013-514201 Č.j.:

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov 1 Spisová značka.: 2RP1415/2011-130715 Č.j.: SPU 179223/2013 Vyřizuje:

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň Nerudova 2672/35, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 Spisová značka.: 2RPI3173/2011-130727 Č.j.: SPU 255959/2013 Vyřizuje:

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy Čapkova 127, Klatovy V, 339 01 Klatovy Spisová značka.: 2RP21910/2011-130725/NP Č.j.: SPU 540349/2015 Vyřizuje: Ing. Václav

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Nymburk

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Nymburk Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Nymburk Soudní 17/3, 288 02 Nymburk Spisová značka.: 2RP9082/2011-130709 Č.j.: SPU 604810/2015 Vyřizuje: Martin Houfek Telefon:

Více

R o z h o d n u t í. s c h v a l u j e

R o z h o d n u t í. s c h v a l u j e ÚTVAR: Pozemkový úřad Plzeň-jih ČÍSLO ÚTVARU: 7124 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: DLE ROZDĚLOVNÍKU SPISOVÁ ZN.: NAŠE ČJ.: 2327/2007/PÚ-pú-3/07 VYŘIZUJE: Kellnerová TELEFON: * 377 221 252, 377 320 914 FAX: 377

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora Benešova 97, Hlouška, 284 01 Kutná Hora Spisová značka.: 2RP11751/2011-130706 Č.j.: SPU 423520/2015/Kr Vyřizuje: Ing.

Více

44i1'~1 Ing. Jana Vernerová

44i1'~1 Ing. Jana Vernerová STÁT.NÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024111a, 13000 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, Pražská 765, 440 01 Louny V áš dopis zn.: Ze dne:

Více

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Chomutov Vikové-Kunětické 1968, Chomutov

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Chomutov Vikové-Kunětické 1968, Chomutov Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Chomutov Vikové-Kunětické 1968,430 01 Chomutov SPISOVÁ ZN.: 5.1.2. NAŠE ČJ.: PÚ/43/2011/Če/KPÚ Všehrdy/44 VYŘIZUJE: Bc. Černá Lucie TELEFON: 474 331 554-106 FAX:

Více

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Český Krumlov

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Český Krumlov Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Český Krumlov 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov 1 Spisová značka.: 2RP11037/2011-130715 Č.j.: 61079/2012-MZE-130715 Vyřizuje: Ing. Tomáš Holas Telefon:

Více

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Rakovník

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Rakovník Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Rakovník Lubenská 2250, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1 Spisová značka.: 2RP1885/2010-130713 Č.j.: 4968/2012-MZE-130713 Vyřizuje: RNDr. Jan Škoudlín, CSc. Telefon:

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Prostějov

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Prostějov Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Prostějov Aloise Krále 1552/4, Prostějov, 796 01 Prostějov 1 Spisová značka.: 2RP12530/2013-521203 Č.j.: SPU 486483/2013 Vyřizuje:

Více

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň. Nerudova 2672/35, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, Plzeň 1

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň. Nerudova 2672/35, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, Plzeň 1 Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň Nerudova 2672/35, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 Spisová značka.: 2RP14630/2013-504201 Č.j.: SPU 423160/2013 Vyřizuje:

Více

Pozemkový úřad Český Krumlov Plešivec 287, 381 01 Český Krumlov tel. 380 301 531 R O Z H O D N U T Í

Pozemkový úřad Český Krumlov Plešivec 287, 381 01 Český Krumlov tel. 380 301 531 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Český Krumlov Plešivec 287, 381 01 Český Krumlov tel. 380 301 531 Spisová zn. S 3302/54603/06-202.2 Čj. 3302/55919/06-54603/06-2/cib/0-RI Vyřizuje: Ing. Hana Cibulková

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov Spisová značka.:2rp34922/2011-130731/iii/2r Č.j.: SPU 210619/2016/Pše Vyřizuje: Zdenka

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Nymburk

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Nymburk OBECNí ÚŘAD VŠECHLAPY Došio: ;;s.to Ul!) 4JrXt Počet listu dokumentu: J SpIs. zn.: Počet příloh J listu: j ci. Ifts-;ko1b Sl\art. zn, a lhůta: Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora Benešova 97, Hlouška, 284 01 Kutná Hora Spisová značka.: 2RP9165/2014-537206 Č.j.: SPU 099591/2016/Kr Vyřizuje: Ing.

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav náměstí T. G. Masaryka 42/3, Břeclav, 690 02 Břeclav 2 Spisová značka.: 2RP2223/2010-130756/04/03 Č.j.: SPU 078676/2014

Více

Ministerstvo zemědělství POZEMKOVÝ ÚŘAD MOST ROZHODNUTÍ

Ministerstvo zemědělství POZEMKOVÝ ÚŘAD MOST ROZHODNUTÍ Spisová zn.: 5.1.2. A30 Č.j.: PÚ232/2010/Fe/KPÚ2 Ministerstvo zemědělství POZEMKOVÝ ÚŘAD MOST Vyřizuje: RNDr. Eva Felklová Telefon: 476448246 E-mail: pu_most@mze.cz Fax: 476703248 ID datové schránky: yphaax8

Více

,,,, ~ ~I~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~II. o.. e ..., Informace k vydanému rozhodnutí č.j. SPV /2016

,,,, ~ ~I~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~II. o.. e ..., Informace k vydanému rozhodnutí č.j. SPV /2016 ,,,, ~ STATNI POZEMKOVY URAD Sídlo: Husinecká 1024/ II a, 13000 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZO 1312774 Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy Adresa: Milady Horákové 373/10,

Více

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Přerov Wurmova 2, Přerov. PHloh. --tr1r;-ljj--. ~t'j.:.j..====...;;...!._ '. -.

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Přerov Wurmova 2, Přerov. PHloh. --tr1r;-ljj--. ~t'j.:.j..====...;;...!._ '. -. Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Přerov Wurmova 2, 750 02 Přerov Spisová zn.: 5.1.2. Čj. : PÚ- 3271201 O/Ad Vyřizuje: Irena Adamcová Telefon: 581 292922 E-mail: Irena.Adamcova@mze.cz Fax: 581 202723

Více

Závěrečné jednání komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tmaň a v k.ú. Lounín

Závěrečné jednání komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tmaň a v k.ú. Lounín Závěrečné jednání komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tmaň a v k.ú. Lounín Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Beroun Vypracoval: Ing. Pavel Jakubův Místo a termín konání: kulturní dům obce

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín Zarámí 88, 760 41 Zlín Spisová značka.: 2RP46396/2012-130764/04/03 Č.j.: SPU 625561/2014 Vyřizuje: Ing. Eva Vaculíková Telefon:

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava Spisová značka.: 2VZ40955/2011-130758 Č.j.: SPU 023207/2017/520201/skořepová Vyřizuje: Věra

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava Spisová značka.: 2RP54594/2012-130758 Č.j.: SPU 036593/2017/520201/štefl Vyřizuje: Ing. Jan

Více

Pozemkový úřad Mladá Boleslav. Bělská 151, Mladá Boleslay Ir 293 O1 Mladá Boleslay 1 ROZHODNUTÍ

Pozemkový úřad Mladá Boleslav. Bělská 151, Mladá Boleslay Ir 293 O1 Mladá Boleslay 1 ROZHODNUTÍ Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Mladá Boleslav Bělská 151, Mladá Boleslay Ir 293 O1 Mladá Boleslay 1 Spisová značka: 2RP827/2011-130708 Č.j.: 97353/2011-MZE-130708 Vyřizuje: Alena Vohanková Telefon:

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov Horská 5, Střední Předměstí, Trutnov 1

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov Horská 5, Střední Předměstí, Trutnov 1 Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov Horská 5, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 1 Spisová značka.: 2RP16251/2012-130751/05/03 Č.j.: SPU 040157/2014 Vyřizuje:

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň Nerudova 2672/35, Jižní Předměstí, Plzeň R O Z H O D N U T Í

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň Nerudova 2672/35, Jižní Předměstí, Plzeň R O Z H O D N U T Í Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň Nerudova 2672/35, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň Spisová značka.: 2RP38008/2011-130727 Č.j.: SPU 528880/2016 Vyřizuje: Petra

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav náměstí T. G. Masaryka 42/3, Břeclav

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav náměstí T. G. Masaryka 42/3, Břeclav Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav Spisová značka.: 2RP819/2011-130756/05 Č.j.: SPU 135777/2014 Vyřizuje: Ing.

Více

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Pardubice Boženy Němcové 231, Pardubice V - Zelené Předměstí, Pardubice 2

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Pardubice Boženy Němcové 231, Pardubice V - Zelené Předměstí, Pardubice 2 Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Pardubice Boženy Němcové 231, Pardubice V - Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2 Spisová značka.: 2RP6358/2011-130747 Č.j.: 136641/2011-MZE-130747 Vyřizuje: Lenka

Více

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Znojmo nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo 2

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Znojmo nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo 2 Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Znojmo nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo 2 SPISOVÁ ZN.:679861-KPÚ/2685/05 NAŠE ČJ.: 679861-KPÚ/2685/05-Po/322/11 VYŘIZUJE: Ing. Tamara Pořízková TELEFON: 515 218

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka České Budějovice

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka České Budějovice Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka České Budějovice Rudolfovská tř. 493/80, České Budějovice 4,370 O1 České Budějovice Spisová značka.: 2RP24949/20 11-130714 Č.j.:

Více

Pozemkové úpravy. Výukový materiál. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Pozemkové úpravy. Výukový materiál. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Pozemkové úpravy Výukový materiál Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Pozemkové úpravy Prostředek pro obnovení pořádku ve vlastnictví a evidenci pozemků

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb Evropská 1605/8, 350 02 Cheb Spisová značka.: 2RP7183/2013-529201 Č.j.: SPU 276899/2017 Vyřizuje: Ing. Hana Berkovcová Telefon:

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Chrudim

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Chrudim Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Chrudim Poděbradova 909, Chrudim IV, 537 01 Chrudim Spisová značka.: 2RP13250/2011-130744 Č.j.: SPU 009873/2015 Vyřizuje: Šárka

Více

ZÁZNAM. z úvodního jednání ke komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území. Dolní Nerestce,

ZÁZNAM. z úvodního jednání ke komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území. Dolní Nerestce, STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Písek Adresa: Nádražní 1988, Budějovické Předměstí, 397

Více

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Tachov T.G.Masaryka 1326, Tachov tel

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Tachov T.G.Masaryka 1326, Tachov tel Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Tachov T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov tel. 374 705 382 Spisová zn.: 189/PÚ/1 Čj.: 292/2010-130731 Vyřizuje: Zdenka Pšenáková Telefon: 374 705 389 E-mail: zdenka.psenakova@mze.cz

Více

Sťá tn í pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov Horská 5, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 1 ROZHODNUTÍ

Sťá tn í pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov Horská 5, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 1 ROZHODNUTÍ Sťá tn í pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov Horská 5, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 1 Spisová značka: Čj.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: IDDS: 2261/07-151-PI

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Frýdek- Místek

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Frýdek- Místek Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Frýdek- Místek 4. května 217, Místek, 738 01 Frýdek-Místek Spisová značka.: 2RP37409/2012-130768/04/03 Č. j.: SPU 594250/2016/Fi

Více

Pozemkové úpravy. Ing. Eva Schmidtmajerová CSc. Ing. Josef Sedláček

Pozemkové úpravy. Ing. Eva Schmidtmajerová CSc. Ing. Josef Sedláček Pozemkové úpravy Ing. Eva Schmidtmajerová CSc. Ing. Josef Sedláček Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace: Historie pozemkových úprav od roku

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov Horská 5, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov Spisová značka.: 2RP44693/2011-130751 Č.j.: SPU 022701/2015 Vyřizuje:

Více

Státní pozemkový úřad

Státní pozemkový úřad Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov Horská 5, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 1 Spisová značka: 2RP16251/2012-130751/04/03 Č.j.: SPU 240982/2013 Vyřizuje:

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Spisová značka.: 2RP22426/2011-130748 Č.j.: SPU 330101/2015/DI

Více

Úřad městyse Luka nad Jihlavou, stavební odbor 1. máje 76, Luka nad Jihlavou

Úřad městyse Luka nad Jihlavou, stavební odbor 1. máje 76, Luka nad Jihlavou Úřad městyse Luka nad Jihlavou, stavební odbor 1. máje 76, Luka nad Jihlavou Č.j: 2013/109/20-154/2-3 Luka nad Jihlavou, dne: 5.3.2013 Vyřizuje: Roman Göth E-mail: stavebniurad@lukanadjihlavou.cz Telefon:

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy Milady Horákové 373/10, Předměstí, 568 02 Svitavy Spisová značka.: 2RP14827/2014-544202 Č.j.: SPU 329766/2014 Vyřizuje:

Více

StátnÍ pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Vyškov

StátnÍ pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Vyškov StátnÍ pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Vyškov Palánek 250/1, Brňany, 682 O I Vyškov Spisová značka.: 2RP4339/20 13-523205/ I Č.j.: SPU 128183/2016 Vyřizuje: Telefon:

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň. Nerudova 2672/35, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 ROZHODNUTÍ

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň. Nerudova 2672/35, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 ROZHODNUTÍ r VYVĚŠENO! do J.201f! Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň Nerudova 2672/35, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 Spisová značka.: 2RPI052/2014-504201 Č.j.:

Více

Č.j.: SPU 076852/20 14 HI~ flfl fl II~I~

Č.j.: SPU 076852/20 14 HI~ flfl fl II~I~ pozem ový úř Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav náměstí T. G. Masaryka 42/3. 690 02 Břeclav Spisová značka.: 2RP14341/2013-523203 SPU 07685212014 Č.j.: SPU 076852/20 14 HI~ flfl

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. oznamuje v souladu s 11 odst. 10 zákona veřejnou vyhláškou

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. oznamuje v souladu s 11 odst. 10 zákona veřejnou vyhláškou ÚTVAR: Pozemkový úřad Česká Lípa ČÍSLO ÚTVARU: 130732 Dle rozdělovníku SPISOVÁ ZN.: 2RP12004/2011-130732 NAŠE ČJ.: 206788/2012-MZE-130732 VYŘIZUJE: Zdeněk Vaněk TELEFON: 487714214 E-MAIL: Zdenek.Vanek@mze.cz

Více

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Teplice Masarykova 66, Teplice

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Teplice Masarykova 66, Teplice Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Teplice Masarykova 66, 415 02 Teplice Spisová zn. :2RP4052/20 12-130740 Číslo jednací: 6447/2012-MZE-130740 Vyřizuje: Švarcová Telefon: 417515589 E-mail: pu_teplice@mze.cz

Více

Komplexní pozemková úprava v k.ú. NIVNICE

Komplexní pozemková úprava v k.ú. NIVNICE Komplexní pozemková úprava v k.ú. NIVNICE Objednatel: Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Pobočka Uherské Hradiště Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště Pověřený referent

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč Bráfova tř. 2/1, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1 Spisová značka.: 2RP1321/2012-130761/04/03 Č.j.: SPU 303252/2013 Vyřizuje: Ing.

Více

Komplexní pozemková úprava

Komplexní pozemková úprava Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Tmaň a v katastrálním území Lounín Úvodní jednání 22.5.2013 Objednatel: ČR - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Krajský pozemkový

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Příbram Poštovní 4, Příbram V-Zdaboř, Příbram

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Příbram Poštovní 4, Příbram V-Zdaboř, Příbram Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Příbram Poštovní 4, Příbram V-Zdaboř, 261 01 Příbram Spisová značka.: 2RP18153/2011-130712 Č.j.: SPU 007266/2017

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava Krnovská 2861/69, Předměstí, 746 01 Opava Spisová značka.: 2RP16229/2011-130773 Č. j.: SPU 378896/2015 Vyřizuje: Vlastimil

Více

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Tachov T.G. Masaryka 1326, Tachov tel

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Tachov T.G. Masaryka 1326, Tachov tel Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Tachov T.G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov tel. 374 705 383 Spisová zn. 028/PÚ Čj. : 300/2012-130731 Vyřizuje: Olga Chvátalová Telefon: 374 705 381 E-mail: olga.chvatalova@mze.cz

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora Benešova 97, Hlouška, Kutná Hora

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora Benešova 97, Hlouška, Kutná Hora Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora Benešova 97, Hlouška, 284 01 Kutná Hora Spisová značka.: 2RP7370/2013-537206 Č.j.: SPU 602855/2015 Vyřizuje: Ing. Jiří

Více

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Havlíčkův Brod Smetanovo náměstí 279, Havlíčkův Brod, 580 02 Havlíčkův Brod 1 Spisová značka.: 2RP573212011-130742/04 Č.j.: 19294912012-MZE-130742 Vyřizuje: Telefon:

Více

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Frýdek-Místek 4. května 217, Frýdek-Místek R O Z H O D N U T Í. rozhodlo

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Frýdek-Místek 4. května 217, Frýdek-Místek R O Z H O D N U T Í. rozhodlo Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Frýdek-Místek 4. května 217, 738 02 Frýdek-Místek Spisová zn.: 1169/2006 Čj.: 1169/06-1341/2010-130768/Sko Vyřizuje: Ing. Skotnica Telefon: 558 442 555 Fax: 558

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice Vodňanská 329, Prachatice II, Prachatice

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice Vodňanská 329, Prachatice II, Prachatice Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice Vodňanská 329, Prachatice II, 383 01 Prachatice Spisová značka.: 2RP19119/2012-130719/04/03 Č.j.: SPU 456762/2015 Vyřizuje:

Více

Komplexní pozemková úprava

Komplexní pozemková úprava Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Kotopeky Úvodní jednání 5.6.2013 Objednatel: ČR - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Krajský pozemkový úřad pro Středočeský

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZMĚNA ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZMĚNA ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ Městský úřad Dolní Kounice Stavební úřad I. stupně Masarykovo náměstí 2, 664 64 Dolní Kounice, tel. 546 421 310, tel./fax. 546 421 304 e - mail : podatelna@dolnikounice.cz ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary Závodu míru 725/16, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary 17 Spisová značka.: 2RP3815/2013-529202 Č.j.: SPU 138718/2013

Více

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Prostějov Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov tel. 582 406 011

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Prostějov Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov tel. 582 406 011 Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Prostějov Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov tel. 582 406 011 Spisová zn. PÚ 270/07 Čj. PÚ 270/07-La-178 Vyřizuje: Irena Laurenčíková Telefon: 582 406 021 E-mail:

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka České Budějovice

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka České Budějovice Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka České Budějovice Rudolfovská tř. 493/80, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice Spisová značka.: 2RP9423/2011-130714 Č.j.:

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Vyškov

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Vyškov Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Vyškov Palánek 250/1, Brňany, 682 01 Vyškov 1 Spisová značka.: 2RP35683/2011-130763 Č.j.: SPU 082966/2013 Vyřizuje: Ing. Jiří

Více

M i n i s t e r s t v o z e m ě d ě l s t v í Pozemkový úřad Pelhřimov U Stínadel 1317 393 01 Pelhřimov

M i n i s t e r s t v o z e m ě d ě l s t v í Pozemkový úřad Pelhřimov U Stínadel 1317 393 01 Pelhřimov M i n i s t e r s t v o z e m ě d ě l s t v í Pozemkový úřad Pelhřimov U Stínadel 1317 393 01 Pelhřimov ČÍSLO ÚTVARU: 130717 SPISOVÁ ZN.: 1148/2005 NAŠE Č.J.: 1148/2005/190 VYŘIZUJE: Marie Hrnčířová TELEFON:

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Chrudim

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Chrudim Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Chrudim Poděbradova 909, Chrudim IV, 537 01 Chrudim Spisová značka.: 2RP1223/2016-544204 Č.j.: SPU 574733/2016 Vyřizuje: Lenka

Více

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Pelhřimov. u Stínadel Pelhřimov ROZHODNUTÍ

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Pelhřimov. u Stínadel Pelhřimov ROZHODNUTÍ Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Pelhřimov u Stínadel 1316 39301 Pelhřimov Čj.: 3247/20041KPÚ BOIR-2 Vyřizuje: Ing. Hadravová Telefon: 565 303 522 E-mail:Hana.Hadravova@mze.cz Fax: 565 332 527 V

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Váš dopis značky/ze dne: NEB 67/2012/06.02.2012 Číslo jednací: OŽP/5151-12/MOU Spisová značka: OŽP/1125-2012/MOU

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín Spisová značka.: 2RP4931/2016-523204 Č.j.: SPU 130933/2016/523204/Ši Vyřizuje: Bc. Markéta

Více

Státní pozemkový úřad

Státní pozemkový úřad Státní pozemkový úřad Odbor metodiky a řízení pozemkových úprav Telefon: 729 922 111 ID DS: z49per3 SPISOVA ZN.: 2RP10267/2015-202001 Č.j.: SPU 427126/2015 DATUM: 1. 10. 2015 VYŘIZUJE: Ing. Jan Záhlava

Více

Státní pozemkový úrad, Krajský pozemkový úrad pro Jihoceský kraj, Pobocka Tábor (dále jen

Státní pozemkový úrad, Krajský pozemkový úrad pro Jihoceský kraj, Pobocka Tábor (dále jen Státní pozemkový úrad Krajský pozemkový úrad pro Jihoceský kraj, Pobocka Tábor Husovo nám. 2938, Tábor, 390 02 Tábor 2 Spisová znacka.: 2RP18503/20 12-130721/04/03 C.j.: SPU 329036/2013/Do Vyrizuje: Telefon:

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav náměstí T. G. Masaryka 42/3, Břeclav, 690 02 Břeclav 2 Spisová značka.: 2RP29001/2011-130756/04/03 Č.j.: SPU 138809/2013

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň Nerudova 2672/35, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň Spisová značka.: 2RP25417/2011-130729/1/2 Č.j.: SPU 348240/2014 Vyřizuje: Ing.

Více

Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice

Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice č.j. 530/13/S85 Vyřizuje: Ing. Slivka Vladimír ve Ždánicích 16.8.2013 tel.: 518 633617 Mikroregion Ždánicko Násedlovice 129 696 36 Násedlovice

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice Č.j: 4420/2010/SÚ 6 Slavonice, dne: 4.5.2011 Oprávněná úřední osoba: Ing. Jan Balcar E-mail: stavebni@slavonice-mesto.cz Telefon: 384

Více

StátnÍ pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Mladá Boleslav

StátnÍ pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Mladá Boleslav StátnÍ pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Mladá Boleslav Bělská 151, Mladá Boleslav 1, 293 O1 Mladá Boleslav 1 Spisová značka.: 2RP43317/2011-130708 Č.j.: SPD 140011/2014/Ze

Více

Oznámení o zahájení stavebního řízení VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Oznámení o zahájení stavebního řízení VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor dopravy a silničního hospodářství Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČJ.: DSH/7932-15/2224-2015/JNB Viz rozdělovník VYŘIZUJE: Bc. Dagmar

Více

Č.j.: OSČ/SH MI17515/2014-6 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích Vyřizuje: Ing. Michaela Sochorová e-mail: sochorova@muiv.cz dne 9.10.

Č.j.: OSČ/SH MI17515/2014-6 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích Vyřizuje: Ing. Michaela Sochorová e-mail: sochorova@muiv.cz dne 9.10. M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI17515/2014-6 tel/fax:

Více

Ministerstvo zemědělství ÚSTŘEDNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Těšnov 17, 117 05 Praha 1

Ministerstvo zemědělství ÚSTŘEDNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Ministerstvo zemědělství ÚSTŘEDNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Telefon: 221811111 Telefax: 222310660 Č.j.: 10441/2010-13300 Datum: 31.05.2010 Vyřizuje: Mgr. Mühlhoferová podle rozdělovníku

Více

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Srbská Kamenice zápis z úvodního jednání

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Srbská Kamenice zápis z úvodního jednání STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín Adresa: 28. října 979/19, Děčín I-Děčín,

Více

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K.Ú. LHOTA U LIPNÍKA NAD BEČVOU ÚVODNÍ JEDNÁNÍ

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K.Ú. LHOTA U LIPNÍKA NAD BEČVOU ÚVODNÍ JEDNÁNÍ KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K.Ú. LHOTA U LIPNÍKA NAD BEČVOU ÚVODNÍ JEDNÁNÍ 6. 11. 2013 PROGRAM ÚVODNÍHO JEDNÁNÍ zahájení, představení pozemkového úřadu a projektanta informace o správním řízení o komplexní

Více

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora Adresa: Benešova 97, Hlouška, 284

Více

Městský úřad Ivančice odbor životního prostředí

Městský úřad Ivančice odbor životního prostředí Městský úřad Ivančice odbor životního prostředí Palackého náměstí 196/6, Ivančice 664 91 Spis. zn.: MYSL-72-7 V Ivančicích dne 2.4.27 Č.j.: OŽP-999-7-JB V e ř e j n á v y h l á š k a R O Z H O D N U T

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora Benešova 97, Hlouška, 284 01 Kutná Hora 1 Spisová značka.: 2RP5175/2011-130706 Č.j.: SPU 428840/2013 Vyřizuje: Ing.

Více

Wurmova 606/2, Přerov I-Město, Přerov 2 ROZHODNUTÍ

Wurmova 606/2, Přerov I-Město, Přerov 2 ROZHODNUTÍ Ministerstvo Pozemkový zemědělství úřad Přerov Wurmova 606/2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2 Spisová značka.: 2RPI0834/2011-130775 Č.j.: 105181/2012-MZE-130775 Vyřizuje: Telefon: E-mail: rdds: Marcela

Více