Antisemitismus Jan Dočkal 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Antisemitismus Jan Dočkal 2011"

Transkript

1 Antisemitismus Jan Dočkal 2011

2 Antisemitismus Zvláštní, specifická, nejstarší forma rasismu Antisemitismus je nepřátelství nebo předpojatost vůči Ţidům jako představitelům ţidovského náboţenství, etnické skupině nebo rase Trvalá skrytá struktura nepřátelských názorů vůči Ţidům jako skupině, projevující se jako osobní postoj, v kultuře jako mýty, ideologie, sociální nebo právní diskriminace, politické aktivity a kolektivní či státní násilí proti Ţidům, jehoţ výsledkem nebo záměrem je zachování odstupu, vyhnání, nebo zničení Ţidů jako takových. Pojem antisemitismus odkazuje ke všem semitským národům. Ale je pouţíván většinově pro označení nepřátelství vůči Ţidům

3 Antisemitismus Náboţenský (antijudaismus) Rasový Ekonomický Politický V praxi se motivy prolínají

4 Počátky starověk Specifika a historie izraelského národa Víra v jednoho Boha Představa vyvoleného národa Hledání ţivotního prostoru zaslíbené země

5 Judaismus Náboţenství jako ideologie "Vypravili se do boje proti Midjánu, jak přikázal Hospodin Mojţíšovi, a pobili všechny muţe Všechna jejich města, ve kterých sídlili i všechna jejich hradiště vypálili Nyní zabijte z dětí všechna muţského pohlaví i kaţdou ţenu, která poznala muţe a obcovala s ním." (Nu 31, 7-17) "Tak praví Hospodin zástupů Nyní jdi a pobij Amaleka, jako klaté zničte vše, co mu patří. Nebudeš ho šetřit, ale usmrtíš muţe i ţenu, pachole i kojence, býka i ovci, velblouda i osla." (1S 15, 2-3)

6 Křesťanství Výhrady proti Ţidům Odmítání Jeţíše Krista podíl na jeho smrti Vím, ţe jste potomci Abrahamovi; ale chcete mě zabít, neboť pro mé slovo není u vás místa. Já mluvím o tom, co jsem viděl u Otce; a vy děláte, co jste slyšeli od vašeho otce. Odpověděli mu: Náš otec je Abraham. Jeţíš jim řekl: Kdybyste byli děti Abrahamovy, jednali byste jako on. Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on ţádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě,.. (Jan 8,37-47)..Krev jeho na nás a na naše děti.. (Mt 27,25)

7 Počátek 1.tisíciletí Palestina pod nadvládou Římské říše Římsko-ţidovské války r.70 Zboření Chrámu a rozptýlení Ţidů (diaspora) 313 císař Konstantin počátek oficiálních opatření proti Ţidům nicejský koncil císař Konstantin: zdá se hanebným, ţe bychom měli dodrţovat zvyky ţidů, kteří mají ruce bezboţně poskvrněné nesmírným hříchem a jsou tudíţ zaslouţeně postiţeni slepotou duše. ( ) Potom nám dovolte nemít nic společného s ohavnou ţidovskou lůzou, neboť jsme přijali jiné způsoby od našeho spasitele Pronásledování Ţidů pokračovalo i za vlády dalších římských císařů Judaismus a ţidé byli odsuzováni i teologicky ve spisech církevních otců (Jan Zlatoústý. Tertulián, Origenes, Augustin)

8 Středověk Obviňování ze smrti Jeţíše Krista Obviňování z černé magie V roce 1239 papeţ Řehoř IX. nařídil vhodit Talmud do ohně

9 Ţidé původci moru černé smrti Ve 14.století Evropu ničily epidemie plicního moru, vyhladili téměř polovinu populace. Kolovaly pověsti, ţe nemoc zavinili ţidé úmyslně tím, ţe otrávili studny. Stovky ţidovských obcí byly vypáleny Rituální vraţdy Ţidé byli obviňováni z pořádání rituálních obřadů, přii kterých docházelo k mučení křesťanů(zejména dětí) a k pití jejich krve Znesvěcování hostií Německý dřevoryt z 15.st., na kterém je zobrazeno znesvěcování hostií. Na první desce jsou hostie kradeny, na druhé krvácejí, zatímco je Ţid probodává, na třetí jsou Ţidé zatýkáni a vězněni, na čtvrté zaţiva upalováni.

10 Kříţové výpravy Cesty za osvobozením Boţího hrobu byly doprovázeny houfy městské i venkovské chudiny, které cestou napadaly ţidovské komunity v Německu, Francii a Anglii a mnoho Ţidů pobily. Chudinská armáda vyvraţdila celé obce. Byly povraţděny desetitisíce Ţidů Označování IV.lateránský koncil v roce 1215 rozhodl o povinném nošení vnějšího značení (ţlutá hvězda, klobouk ) Soustřeďování do ghett Omezování vlastnictví pozemků a zákaz výkonu některých profesí Vyhánění ze země

11 Čistota krve V 15.a 16. se ve Španělsku rozšířila idea čistoty krve Reformace a Ţidé Martin Luther nabídnul Ţidům novou náboţenskou pravdu v očekávání, ţe ji Ţidé přijmou. Kdyţ se tak nestalo, proměnila se původní vstřícnost v palčivou nenávist. Luther vyjádřil svou zášť v snad nejostřejším křesťanském protiţidovském traktátu všech dob O Ţidech a jejich lţích, (1543). Luther navrhoval pálit synagogy, ničit ţidovské domy. Ţidé, kteří odmítnou křest, měli být dáni do stájí. Luther dále doporučoval, aby byly Ţidům odebrány jejich knihy a aby rabíni pod trestem smrti nesměli učit. Ţidům měl být rovněţ zakázán volný pohyb v říši.

12 Privilegovaní Ţidé Na řadě evropských dvorů měli přesto jednotliví Ţidé častso privilegované postavení vzhledem ke svému bohatství a intelektuálním schopnostem Antisemitismus v muslimském světě Korán obviňuje ţidy z pokřivení bible. Muslimové hovoří o ţidech a křesťanech jako o lidu knihy a islámské právo vyţaduje, aby se s nimi na území pod muslimskou vládou zacházeno jako s trpěnými a neplnoprávnými chráněnci. V roce 1033 povraţděno 6000 Ţidů v marockém Fezu V roce 1146 povraţděno přes Ţidů ve Fezu a Marakéši. V roce 1066 povraţděny tisíce Ţidů ve španělské Granadě. V roce 1107 vládce v Maroku nařídil všem křesťanům a Ţidům konvertovat k islámu nebo opustit zemi Ve 13.století museli Ţidé opustit Tunisko, a jejich majetek byl zabaven.

13 Ţidé v Evropě v 18. a 19. století Průmyslová revoluce a osvícenství přinesly ve vztahu k Ţidům 2 protichůdné tendence: Rozvoj průmyslu obchodu a formulace lidských práv vedlo k oslabení primitivního antisemitismu a umoţnilo řadě Ţidů dosáhnout významného postavení. Vznik novodobých států na národním principu přinesl vznik nacionalismu, který obnovil nepřátelské postoje vůči Ţidům. Antisemitismus byl podporován i nárůstem sociálních a politických problémů. Roli sehrál i rozvoj přírodních věd (biologický rasismus)

14 Isac Newton Kryštof Kolumbus Wolfgang Amadeus Mozart Baruch Spinoza Felix Mendelson-Bartholdy Johan Strauss George Gershwin Franz Kafka Albert Einstein Karel Marx Siegmund Freud Významní Ţidé

15 Nacionalismus a antisemitismus Johann Gottfried von Herder ( ) německý spisovatel, filosof a protestantský kazatel Novodobé pojetí národa Duch národa.národ je skupina lidí spojených společným jazykem, z něhoţ vyrůstá i jejich společná, ale ode všech jiných odlišná kultura Herderovo dílo nebylo antisemitské, ale vyvolalo řadu protiţidovských postojů na př Richard Wagner ( ) Ţidovství v hudbě (1850)

16 České národní obrození Karel Havlíček Borovský ( )... (myšlenku), ţe se Ţidé w Čechách bydlící k národu našemu počítají, za Čechy jí... nemůţeme... jinak nazwati neţ (jako) neprawau a welice mylnau. Neboť při Israelitech se nesmí jenom ohled bráti na wíru a náboţenstwí... nýbrţ hlawně také na půwod a národnost. A jak tu mohau Israelité k českému národu náleţeti, kdyţ jsau půwodu semitického? To můţeme dříwe Němce, Francauze, Španěle, Angličany atd. k národu swému počítati neţ Ţidy, neboť wšichni tito národowé mají s námi wětší příbuznost neţ Ţidé. Nesmí se tedy říci, ţe Ţidé w Čechách neb na Morawě bydlící jsau Čechowé náboţenstwí mosaického, nýbrţ powaţowati je musíme za národ zwláštní semitický, který jen nahodile u nás bydlí, a někdy naší řečí rozumí neb ji umí. (Slovan 1850)

17 Jan Neruda ( ) Co se mé osobností dotýče, k nenávisti k ţidům nemohu se právě tak přiznat, jako se musím přiznat k politickému a národnímu, ale muţnému nepřátelství k nim.. A punto dovedu u dat, kdy nepřátelství to počalo, bylo to, kdyţ jsem úplně poznal nesmiřitelně jizlivý, hluboký jich a činný antagonismus proti naší národnosti české a veškerým našim snahám národním a politickým...jsou a zůstanou bodákem vraţeným do našeho masa. Nemůţeme obţalovat bodák ten; avšak nikdo se nemůţe divit, vzkřikneme-li při bolesti, kterou nám způsobuje, a pozorujeme-li se strachem, jak po kaţdém léčitelském pokusu hnisání dále se šíří.. (na titulní straně Národních listů v červnu roku 1869.) Nerudův antisemitismus se projevuje i v dalších jeho dílech Malostranské povídky, cestopis z návštěvy Palestiny, výběr fejetonů Studie krátké a kratší (obsahuje např.fejeton Pro strach ţidovský)

18 Protiţidovské postoje více i méně vyhraněné najdeme také v dílech Jakuba Demla, Otokara Březiny, Petra Bezruče, F.X.Šaldy a dalších. Těchto skutečností vyuţívali v obdob 1. republiky čeští fašisté (Národní obec fašistická). Od roku 1990 neonacisté (Národní odpor a další)

19 Dreyfusova aféra Roku 1894 byl Alfréd Dreyfus, ţidovský důstojník franc. generálního štábu, odsouzen k doţivotnímu vězení za údajné prozrazení vojenského tajemství Německu. Inscenovaný proces a nespravedlivý rozsudek vzbudil rozruch ve Francii i v celé Evropě. Ozývaly se protesty zejména ze strany intelektuálů. Francouzská veřejnost byla rozdělena. Obnovené soudní líčení v roce 1899 zmírnilo Dreyfusův trest na 10 let vězení V roce1906 byl A. Dreyfus zproštěn všech obvinění. V průběhu Dreyfusovy aféry vypukly protiţidovské vášně v dosud nevídaném rozsahu. Případ ukázal hloubku politického antisemitismu na přelomu století - nejen ve Francii.

20 Hilsneriada (česká obdoba Dreyfusovy aféry) Leopold Hilsner Aneţka Hrůzová Symbolický hrob Aneţky v Polné Ţidovský mladík Leopold Hilsner, řeznický tovaryš z Polné, byl v roce 1899 obviněn z rituální vraţdy křesťanské dívky Aneţky Hrůzové. Přes nedostatek důkazů, řadu rozporů a nejasností byl odsouzen k trestu smrti. V roce 1901 mu byl trest zmírněn na doţivotí, v roce 1918 byl omilostněn.

21

22

23 Pogromy Pogrom rusky bouře V letech vyvraţdili kozáci Bohdana Chmelnického na ţidovských obyvatel v Polsku, Litvě a Bělorusku. O více neţ 200 let později kdyţ byl v roce 1881 zavraţděn car Alexandr II., zdvihla se s vědomím a podporou úřadů do té doby nevídaná vlna pogromů především na jiţní a východní Ukrajině. Do roku 1884 emigrovalo více neţ 2 milionů Ţidů do USA.

24 Nové pogromy byly rozpoutány v letech v souvislosti s revolučními protimonarchistickými pokusy v Rusku. Ještě větší tragédií pro ţidovské obyvatelstvo Ruska a Ukrajiny byla občanská válka v letech Podle dostupných údajů tehdy došlo k 887 větším a 349 menším pogromům ţidovských komunitách Ruska a Ukrajiny. Zahynulo při nich na 60 tisíc Ţidů Oděsa 1905 Proskurov 1919

25 Pogromy pokračovaly i v průběhu a po skončení 2.sv.války Vesnice Jedwabne ve vých. Polsku se stala v roce 1939 součástí SSSR. V roce 1941 ji obsadili Němci. Místní obyvatelé vyvraţdili několik set svých ţidovských sousedů za spolupráci s bolševiky. K pogromům v Polsku docházelo i po skončení války. Jejich oběti se stalo asi 1500 Ţidů, kteří se vrátili z koncentračních táborů. Nejznámější masakr se odehrál v srpnu 1946 v Kielcích, ale byly i jiné.

26 Protiţidovské konspirační teorie Jak se rozšiřoval pohled na Ţidy, jako na zlovolnou rasu, objevily se i antisemitské konspirační teorie, které Ţidy jako skupinu obviňovaly z ovlivňování běhu světa, nebo i z toho, ţe světu skrytě vládnou. Základem těchto myšlenek se stal neslavně známý literární podvrh uveřejněný tajnou policií carského Ruska na počátku 20.století Protokoly sionských mudrců 24 kapitol (Protokolů) jak ovládnout svět

27 Ukázky: Dav je barbarský a své barbarství projevuje při kaţdé příleţitosti. Gojímové jsou hloupí, otupení alkoholickými nápoji; jejich mládeţ zhlouplá Naším heslem je - Síla a pokrytectví Náš stát, pochodující po cestě mírového dobytí světovlády, má právo nahradit hrůzy války méně nápadnými a uspokojivějšími rozsudky smrti, nutnými k udrţování strachu, který nám zajistí slepou poslušnost Podporujeme komunismus Masy budou vedeny lţí Naši vládu obklopíme celým světem ekonomů. To je také důvod, proč ekonomické vědy tvoří hlavní vyučovací předmět Ţidů. Kolem nás bude celá plejáda bankéřů, průmyslníků a - coţ je hlavní věc - milionářů, protoţe o všem budou v podstatě rozhodovat čísla. Vytvoříme ţidovský superstát

28 Karel Poláček: Okresní město. V tom maj prsty ţidi mínil bledý kastelán.pan Pecián se zjeţil. Opět začal syčet a umělý chrup se mu viklal. Mluvil o protokolech Siónských mudrců, o tajném shromáţdění Ţidovstva, jehoţ; jméno je Sanhedrin. Měl mnoho knih, které odhalovaly plány mezinárodního ţidovského spiknutí. Tváře se mu nadýmaly a opět splaskovaly. Citoval slova rabína Raši: Nejlepšího z křesťanů máme zardousiti, můţeme-li. Talmud praví: Všechny národy země a co je na ní, patří Izraeli. Kdo se postaví proti ţidovské světovládě, má být zahlazen. Lékárník přikývl a dodal, ţe hlavním programem ţidovské světovlády je prznit křesťanské dívky. I pro toto tvrzení nalezl Pecián doklady v talmudu,.. Ať nám řekne pan Wachtl," skuhral, kolik dali Masarykovi za to, aby hájil ţida Hilsnera, který zavraţdil křesťanské děvče? Tenkrát se sbíralo po ţidovských domech, já to vím dobře..."

29 Sionismus Myšlenkový směr, který vznikl v druhé polovině 19.st. mezi evropskými Ţidy. Hlavním cílem jeho představitelů bylo a je přesídlení Ţidů do Palestiny ( Erec Jisra'el) a vybudování a udrţení ţidovského státu. V roce 1860 vznikla v Paříţi organizace Alliance Isráelite Universelle (Všeobecné Ţidovské spojenectví). V roce 1897 se sešel v Basileji 1. sionistický kongres a byla zaloţena Světová sionistická organizace V jejím čele stál ţidovský spisovatel Theodor Herzl Sionismus má řadu proudů od umírněného aţ po radikální zastávající rasistické a militantní postoje zejména vůči arabům a arabským zemím.

30 Theodor Herzl ( ) Ţidovský stát Jsme národ, jeden národ. Všude jsme měli upřímnou snahu začlenit se do národních komunit, které nás obklopovaly, a udrţet si pouze víru otců. To nám však není dovoleno. Marně usilujeme úspěchy v umění a vědě dosáhnout větší slávu pro naše vlasti a přispět k jejich bohatství účastí na obchodu. Je námi opovrhováno jako nějakými vetřelci. Kdyby nás jen nechali na pokoji... nezdá se mi však, ţe to mají v úmyslu.... Svět potřebuje ţidovský stát, a proto vznikne.. Theodor Herzl, Der Judenstaat

31 Antisemitismus v Německu Opoţděné vytváření sjednoceného Německa Romantický nacionalismus navazující na Herdera, germánská rasa, čistota krve Přesvědčení Němců o neschopnosti Ţidů asimilovat se Nevidím jinou moţnost, jak by ţidé mohli získat občanská práva, neţ ţe by se jim usekla hlava a nasadila jiná, která nebude obsahovat jedinou ţidovskou myšlenku.. (Johan Gotlieb Fichte 1793 ) "Způsob, jak uskuteční Německo zvětšení svého území,... je praktickým problémem. Tento problém je spjat s osobitými charakteristickými rysy germánské rasy. Půjde-li o ideál rasové jednoty, můţe rozdělení germánské rasy do různých národností a různých států tvořit potíţe.... Nejmocnější stát Německo musí ustavit hegemonii a menší státy musí obětovat onu část své autonomie, která bude potřebná pro vytvoření trvalého sjednocení pro nové císařství. (Pangermánský program 1905):

32 V 19.století počátky biologického rasismu (odlišnost, ve vzhledu i schopnostech) Rasový darwinismus (národy a rasy se mohou zdokonalovat jen v krutém soutěţení) 1.světová válka znamenala pro Německo a myšlenku germánské rasy pohromu. Bylo třeba hledat viníky. Program NSDAP (Mnichov 1920): zrušení Verssailleské smlouvy, návrat "ztracených území", právo na ţivotní prostor, vyloučení Ţidů z národního společenství sociální a ekonomické změny

33 Adolf Hitler Mein Kampf 4 principy: antisemitismus, vůdcovský princip v řízení strany a státu velkoněmecký nacionalismus antimarxismus

34 Ukázky: "... Největším protikladem árijce je Ţid.... Ţid nikdy nebyl nomádem, nýbrţ vţdycky jen parazitem na těle jiných národů..., příţivníkem, který se jako škodlivý bacil stále více rozšiřuje najde-li ţivnou půdu..." (str ) "... V boji proti ţidovskému světovému nebezpečí musí národně socialistické hnutí splnit svůj největší úkol: musí národu otevřít oči..." (str. 184).. Ţidovské učení marxismu odmítá aristokratický princip přírody a staví na místo privilegia zdatnosti a síly mrtvou váhu početné masy... popírá význam národa a rasy a zbavuje tím lidstvo předpokladů jeho bytí a jeho kultury.... Jestliţe Ţid s pomocí svého marxistického vyznání víry zvítězí nad národy tohoto světa, pak bude naše planeta znovu jako kdysi před miliony let putovat vesmírem bez lidí." (str )

35 Norimberské zákony (1935) I. Zákon o říšském občanství 1. Říšským občanem jest pouze státní příslušník německé nebo příbuzné krve, který dokazuje svým chováním, ţe je ochoten a schopen věrně slouţit německému národu a říši. 3. Říšský občan je jediným nositelem v zákonech stanovených plných politických práv. II. Zákon o ochraně německé krve a německé cti. 1. Sňatky mezi Ţidy a státními příslušníky jsou zakázány. Manţelství uzavřená proti tomuto zákonu jsou neplatná, i kdyţ byla k obcházení zákona uzavřena v cizině. 2. Mimomanţelský styk mezi Ţidy a státní německé příslušníky německé nebo druhově příbuzné krve je zakázán.

36 Lidé se čtyřmi německými prarodiči (bílé krouţky) byly německé krve, za Ţidy byli povaţováni ti, kteří měli tři nebo čtyři ţidovské prarodiče (černé krouţky v horní řadě vpravo). Jeden, nebo dva ţidovští prarodiče znamenali smíšenou krev.

37 Křišťálová noc Hromadná akce proti Ţidům. Ničení a vypalování synagog, ţidovských škol, hřbitovů, obchodů a dalších objektů Napadání a zatýkání Ţidů.

38 Ţidé pozbyli základní občanská práva k nimţ patří i právo volební. V roce 1936 byl Ţidům zakázán výkon všech odborných zaměstnání, coţ jim účinně zabránilo uplatňovat jakýkoliv vliv na vzdělávání, politiku i průmysl. Od roku 1938 ţidovské děti nesměly navštěvovat běţné školy, ale pouze školy ţidovské. Podobné zákony existovaly i v Maďarsku, Rakousku, Rumunsku, na Slovensku a na území Protektorátu Čechy a Morava Emigrace Ţidů z německého území Soustřeďování Ţidů do ghett a koncentračních táborů Vyvraţďování Ţidů na okupovaných územích (Polsko, Rusko) leden 1942 Konference o konečném řešení ţidovské otázky, Berlín-Wansee Hromadné deportace Ţidů do vyhlazovacích táborů

39 Likvidace odpůrců koncentrační tábory Tábor typ založen počet zavražděných Dachau pracovní Sachsenhausen pracovní Buchenwald pracovní Rawensbruck ženský Mauthausen pracovní Osvětim vyhlazovací Treblinka vyhlazovací Bergen-Belsen vyhl Sobibor vyhlazovací Majdanek vyhlazovací

40 Konference ve Wannsee 20.ledna 1942 se konalo na břehu jezera Wannsee poblíţ Berlína setkání vysokých představitelů nacistického Německa. Z pověření Adolfa Hitlera jednání vedl SS Obergruppenführer Reinhard Heidrich Protokol o Konečném řešení ţidovské otázky. Opatření se týkalo 11 milionů Ţidů v Evropě. Původně šlo o přestěhování práce schopných na Východ a likvidaci ostatních. Přesídlení se ukázalo neproveditelné a bylo přikročeno k totální likvidaci ve vyhlazovacích táborech Belzec, Sobibor, Treblinka, Chelmno, Majdanek Osvětim I a Osvětim II (Březinka) SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann Jeden z hlavních organizátorů holocaustu. V roce 1941 nařídil v koncentračních táborech vraţdi v plynových komorách.

41 Holocaust Šoa koncentrační tábory

42 Eliezer Wiesel (1928) ţidovský spisovatel, filozof Přeţil pobyt v táboře Buchenwald. "Kdo to nezaţil, nikdy to nepochopí. A kdo to zaţil, nikdy neodhalí podstatu. Nepronikne skutečně aţ do samé hloubi." (Elie Wiesel)

43 Popírání holocaustu Osvětimská leţ Ačkoliv v drtivé většině případů není zpochybňována perzekuce Ţidů, samotný holocaust, jeho rozsah a průběh je čím dále tím více zpochybňován. Pro tento fenomén se vţilo označení popírání holocaustu. V mnoha státech světa je toto hlásání teorie tzv. Osvětimské lţi trestným činem Zpochybňování holocaustu je součástí širšího směru, tzv historického revizionismu a nového antisemitismu.

44 Popírači holocaustu: David Irving (1938) britský publicista David Duke (*1950) bývalý šéf Ku-Klux-Klanu Prof. Arthur Butz (*1933) americký univerzitní profesor, autor knihy The Hoax of the 20th Century (Podvod 20. století Thies Christophersen ( ) německý revizionista, autor knihy Die Auschwitz-Lüge (Osvětimská leţ, 1973). Richard Williamson (1940) kat.biskup François Duprat ( ) francouzský pedagog, autor knihy Tajemství plynové komory Gerd Honsik (*1941) - rakouský spisovatel autor pronacistických publikací a knihy Osvobozující rozsudek pro Hitlera?)[

45 Ţidé a komunismus Ţidé, zejména intelektuálové byli tradičně spíše levicově orientováni Sociální prvky judaismu, problémy Ţidů ve světě, touha po spravedlnosti Ţidé v SSSR V Sovětském svazu ţilo poměrně velké mnoţství Ţidů, kteří sympatizovali s bolševickou mocí. Slibovali si konec pronásledování z období carského Ruska. Angaţovali se i v období revoluce i v porevolučním období. Spisovatelé, lékaři, vědci. V Moskvě působilo Ţidovské divadlo, které mělo vysokou úroveň i návštěvnost.

46 Po napadení Sovětského svazu se tato podpora ještě zvýšila, vznikl Ţidovský protifašistický výbor. Jeho představitelé byli vysláni do USA, aby získali sympatie (a peníze) pro Sovětský svaz. Jejich mise byla úspěšná. Po válce Sovětský svaz podporoval vznik státu Izrael, doufal v jeho protiimperialistické zaměření. Toto očekávání se nenaplnilo. Stalin začal projevovat své nepřátelství a antisemitismus (antisionismus). Ţidé byli označováni jako exponenti amerického imperializmu.

47 Řada ţidovských intelektuálů byla zatčena a obviněna ze špionáţe, mnozí byli popraveni. Jejich rodiny byly vystěhovány do Kazachstánu, uvaţovalo se o vysídlení sovětských Ţidů do této země. V roce 1952 byla skupina 9 předních lékařů (z nich 6 byli Ţidé) obviněna, ţe se špatnou léčbou snaţili zavraţdit Stalina a další členy politbyra. Všichni měli být popraveni. Zachránila je Stalinova smrt v roce Poté byl proces nejdříve odročen a posléze byla obvinění prohlášena za nepravdivá a obvinění byli propuštěni. Po vzoru SSSR a na Stalinův pokyn, proběhly na začátku 50. let v Československu a dalších zemích (Polsko, Maďarsko) obdobné procesy se ţidovskými intelektuály, kteří zastávali významné stranické a státní funkce

48 Československo Proces s vysokými stranickými státními představiteli listopad n1952:.jako trockisticko-titovští sionističtí, burţoasně nacionalističtí zrádci a nepřátelé československého lidu, lidové demokratického a socialismu vytvořili ve sluţbách amerických imperialistů a řízeni západními rozvědkami protistátní spiklenecké centrum, podkopávali lidově demokratické zřízení, mařili budování socialismu, poškozovali národní hospodářství, prováděli špionáţní činnost, oslabovali jednotu lidu a obranyschopnost republiky, aby ji odtrhli od spojenectví a přátelství se Sovětským svazem, aby likvidovali v Československu lidově demokratický řád, obnovili kapitalismus, znovu zavlékli naši republiku do tábora imperialismu a zničili její samostatnost a nezávislost (z obţalovacího spisu)

49 Odsouzeni k trestu smrti: Rudolf Slánský generální tajemník ÜV KSČ Bedřich Geminder vedoucí mezinárodního odd. ÚV KSČ Ludvík Frejka - vedoucí národohospodářského odboru Kanceláře prezidenta republiky Josef Frank zástupce generálního tajemníka ÜV KSČ Vladimír Clementis ministr zahraničních věcí Bedřich Reicin náměstek ministra obrany Karel Šváb náměstek ministra národní bezpečnosti Rudolf Margolius - náměstek ministra zahr.obchodu Otto Fischl - náměstek ministra financí Otto Šling vedoucí tajemník KV KSČ Brno André Simone redaktor Rudého Práva Odsouzeni k trestu odnětí svobody na doţivotí: Artur London náměstek ministra zahraničních věcí Vavro Hajdů - náměstek ministra zahraničních věcí Evţen Löbl - náměstek ministra zahraničního obchodu

50 Nový antisemitismus Jako nový antisemitismus se označují nenávistné projevy zaměřené proti Státu Izrael. Při tom přesahují hranici legální, respektive legitimní kritiky politiky Státu Izrael. Novodobý fenomén tak souvisí tradičním antisionismem. démonizuje Izrael či delegitimizuje právo Izraele na svou existenci. Mahmúd Ahmadínedţád (1956) Současný íránský prezident Patří mezi popírače holocaustu v jednom ze svých projevů pouţil slovní spojení vymazat Izrael z mapy.

51 Stát Izrael Valné shromáţdění OSN rozhodlo vyhovět dávným snahám sionistického hnutí a umoţnit Ţidům zaloţení samostatného státu na území Palestiny, která byla v té době pod správou Velké Británie a byla osídlena arabským obyvatelstvem vznikl nový stát Izrael, arabské obyvatelstvo bylo vysídleno, a do Izraele se začali stěhovat Ţidé z celého světa. Tak skutečnost ale narazila na silný odpor arabských zemí, které se s existencí nového státu na "arabských územích" nehodlaly smířit. Začala izraelsko-arabská válka o Palestinu, která fakticky probíhá dodnes.

52

53

54 Zeď oddělující Izrael a Palestinská území

55 Antisemitismus po 2.sv,válce Utrpení Ţidů během války vedlo ke všeobecné sympatii a odmítání antisemitismu Antisemitismus v arabských zemích Antisemitismus v SSSR a komunistických zemích Obnovení antisemitských tendencí koncem 20.století jako reakce na multikuturalismus, politiku USA a státu Izrael. Aktivizace islamismu v Evropských zemích v souvislosti s přistěhovalectvím Všeobecný nárůst extremismu

56 Odhadovaný počet Ţidů v roce 2000 Celková populace Izrael Spojené státy americké Francie Kanada Spojené království Rusko Argentina Německo Austrálie Brazílie Ukrajina Česká republika 4 000

57 Příslušníci ortodoxní ţidovské komunity v USA

Nebezpečí antisemitismus v rámci EU

Nebezpečí antisemitismus v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomie a sociálních věd Nebezpečí antisemitismus v rámci EU Diplomová práce Autor: Dobromil Přib Finance Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Štefan Danics, Ph.D.

Více

Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu. Bc. Adam Hrdý

Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu. Bc. Adam Hrdý Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu Bc. Adam Hrdý Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Diplomová práce Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu se zabývá historií antisemitismu, jeho vyvrcholením

Více

Informace o projektu

Informace o projektu Informace o projektu Dovedu to pochopit? Hudba slouží jako velmi silný prostředek k přenášení emocí. Spojení obrazu a zvuku je pro naše vnímání ještě silnějším nástrojem. Rozhodli jsme se využít síly hudby

Více

Dovedu to pochopit? výukový materiál pro multikulturní výchovu

Dovedu to pochopit? výukový materiál pro multikulturní výchovu Dovedu to pochopit? výukový materiál pro multikulturní výchovu Varianty, Člověk v tísni, o. p. s., 2007 Tiráž Kolektiv autorů: Dovedu to pochopit? Materiál pro multikulturní výchovu Varianty, Člověk v

Více

Biologizující pohled na člověka Rasová hygiena Lékaři v lidské společnosti. Jan Dočkal

Biologizující pohled na člověka Rasová hygiena Lékaři v lidské společnosti. Jan Dočkal Biologizující pohled na člověka Rasová hygiena Lékaři v lidské společnosti Jan Dočkal Šaman Zprostředkoval spojení mezi lidmi a přírodou, tajemnými silami. Působil jako léčitel, ochránce, rádce. duchovní

Více

Rasismus a antisemitismus

Rasismus a antisemitismus Bankovní institut vysoká škola Praha Veřejná správa a Evropská unie Rasismus a antisemitismus Bakalářská práce Autor: David Limport Veřejná správa, Evropská unie Vedoucí práce: doc. Ing. Dr. Štefan Danics,

Více

Diplomová práce. PŘÍPRAVA A REALIZACE PROJEKTU PRO ŽÁKY NA 2. STUPNI ZŠ (Život židovské komunity v Novém Městě na Moravě za 2.

Diplomová práce. PŘÍPRAVA A REALIZACE PROJEKTU PRO ŽÁKY NA 2. STUPNI ZŠ (Život židovské komunity v Novém Městě na Moravě za 2. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury Diplomová práce Bc. Marie Meclová PŘÍPRAVA A REALIZACE PROJEKTU PRO ŽÁKY NA 2. STUPNI ZŠ (Život židovské komunity

Více

Hana Geussová EVROPSKÝ ANTISEMITISMUS PO ROCE 1945

Hana Geussová EVROPSKÝ ANTISEMITISMUS PO ROCE 1945 Hana Geussová EVROPSKÝ ANTISEMITISMUS PO ROCE 1945 Úvod Říká se, že antisemitismus, tedy nenávist vůči příslušníkům židovského národa nebo vyznání podmíněna nábožensky, rasově nebo jinak, je nejvytrvalejší

Více

hrozby neonacismu příležitosti demokracie aktualizace příručky Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu programu Varianty společnosti Člověk v tísni

hrozby neonacismu příležitosti demokracie aktualizace příručky Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu programu Varianty společnosti Člověk v tísni hrozby neonacismu příležitosti demokracie aktualizace příručky Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu programu Varianty společnosti Člověk v tísni Asi-milovaní, o. s., 2009 hrozby neonacismu příležitosti

Více

Do v e d u t o p o c h o p i t?

Do v e d u t o p o c h o p i t? Do v e d u t o p o c h o p i t? hrozby neonacismu Va r i a n t y, Čl o v ě k v t í s n i, o. p. s., 2008 Tiráž Kolektiv autorů: Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu Varianty, Člověk v tísni, o. p. s.

Více

Univerzita Pardubice Filozofická fakulta. Židovské a křesťanské motivy v textech Boba Dylana. Jitka Vojtková

Univerzita Pardubice Filozofická fakulta. Židovské a křesťanské motivy v textech Boba Dylana. Jitka Vojtková Univerzita Pardubice Filozofická fakulta Židovské a křesťanské motivy v textech Boba Dylana Jitka Vojtková Diplomová práce 2010 Prohlášení autorky: Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

HROZBY EXTREMISMU. Václav Zeman

HROZBY EXTREMISMU. Václav Zeman HROZBY EXTREMISMU Václav Zeman Obsah Úvodem... 3 1. Základní pojmy... 4 Extrémně pravicové ideologie:... 12 Extrémně levicové ideologie:... 19 Subkultury:... 22 2. Symbolika extremistických skupin... 25

Více

Komparace lidských práv na našem území od roku 1848

Komparace lidských práv na našem území od roku 1848 Bankovní institut vysoká škola Komparace lidských práv na našem území od roku 1848 Bakalářská práce Kornelie Komjatiová Duben 2009 Bankovní institut vysoká škola Katedra práva Komparace lidských práv na

Více

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor: Filozofie Učitelství pro základní školy Učitelství pro 2. stupeň základní školy, německý

Více

Vztah katolické církve a Židů v období aktivního antisemitismu vyvolaného nacismem

Vztah katolické církve a Židů v období aktivního antisemitismu vyvolaného nacismem 1 Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra církevních dějin Ing. Svetlana Drábková Vztah katolické církve a Židů v období aktivního antisemitismu vyvolaného nacismem

Více

Národy a nacionalismus

Národy a nacionalismus Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Národy a nacionalismus Bakalářská práce Autor: Milan Kroupa Veřejná správa a práva Evropské unie Vedoucí práce: Mgr. Michal Houska Písek

Více

Henry Ford MEZINÁRODNÍ ŽID. Světový problém. Deaborn 1920. 1. díl, kapitola I. - IX.

Henry Ford MEZINÁRODNÍ ŽID. Světový problém. Deaborn 1920. 1. díl, kapitola I. - IX. Henry Ford MEZINÁRODNÍ ŽID 1. díl, kapitola I. - IX. Světový problém Deaborn 1920 Henry Ford MEZINÁRODNÍ ŽID 1. díl: Světový problém Kapitola I. IX. Obsah: 1. sešit Editorial. 5 Předmluva.. 24 1. Židé

Více

10. srpna 2003. c 2002 Intellectronics. Abstract. 1 e-mail: natura@eri.cz, WWW: http://natura.eri.cz

10. srpna 2003. c 2002 Intellectronics. Abstract. 1 e-mail: natura@eri.cz, WWW: http://natura.eri.cz Gymnázium Tachov, seminář 10. srpna 2003 Německý nacismus (2) Jiří Svršek 1 c 2002 Intellectronics Abstract Temnou kapitolou světových dějin byl německý nacismus. Přestože od konce 2. světové války uplynuje

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ PŘÍNOS ŽIDOVSKÉ KULTURY A JEJÍCH HODNOT ČESKÉ SPOLEČNOSTI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ PŘÍNOS ŽIDOVSKÉ KULTURY A JEJÍCH HODNOT ČESKÉ SPOLEČNOSTI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Filosofie Studijní program: Specializace v pedagogice Studijní obor (kombinace): Humanitní studia Anglický jazyk PŘÍNOS

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Druhy trestů, trestní sazby a efektivita jejich aplikace v praxi. Bakalářská práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Druhy trestů, trestní sazby a efektivita jejich aplikace v praxi. Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha Druhy trestů, trestní sazby a efektivita jejich aplikace v praxi Bakalářská práce Lucie Zlámalová 6/2010 Obsah OBSAH... 1 I. ÚVOD... 2 II. DRUHY TRESTŮ A TRESTNÍHO

Více

Samospráva a velení SS v ghettu Terezín

Samospráva a velení SS v ghettu Terezín MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FILOZOFICKÁ FAKULTA HISTORICKÝ ÚSTAV Samospráva a velení SS v ghettu Terezín (magisterská diplomová práce) Michaela Kučerová Vedoucí práce: PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D. Brno

Více

Dr. Pavel Kocek a Petr Mutinský: Historické kořeny současného judaizmu

Dr. Pavel Kocek a Petr Mutinský: Historické kořeny současného judaizmu Dr. Pavel Kocek a Petr Mutinský: Historické kořeny současného judaizmu Obsah Obsah... 2 Historické kořeny současného judaismu... 3 Vliv judaismu na svobodné zednářství... 12 Dr. Theodor Herzl a počátky

Více

Imperialismus jako nejvyšší stadium kapitalismu

Imperialismus jako nejvyšší stadium kapitalismu Imperialismus jako nejvyšší stadium kapitalismu Vladimír I. LENIN 1951 Vydavatelství knih SVOBODA, Praha, 123 stran a také některé, jistě ne náhodné souvislosti z reality dneška i nedávné doby V předmluvě

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV ČESKO-NĚMECKÝCH AREÁLOVÝCH STUDIÍ A GERMANISTIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV ČESKO-NĚMECKÝCH AREÁLOVÝCH STUDIÍ A GERMANISTIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV ČESKO-NĚMECKÝCH AREÁLOVÝCH STUDIÍ A GERMANISTIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PAMĚŤ ŽIDOVSTVÍ VE VEŘEJNÉM PROSTORU NA PŘÍKLADU PACOVSKA Vedoucí

Více

Zpráva představuje konsensuální pohled státních orgánů na danou problematiku.

Zpráva představuje konsensuální pohled státních orgánů na danou problematiku. 1. Úvod Zprávu o problematice extremismu na území České republiky (dále jen Zpráva ) připravilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti. Na její přípravě se dále podíleli zástupci

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Českoslovenští a čeští prezidenti Marek Loužek (ed.) Miloslav Bednář, Věra Olivová, Jiří Pernes, Marie L. Neudorflová Sborník textů č. 23/2002 Obsah Předmluva Václava Klause

Více

SIONISMUS ALFRED M. LILIENTHAL OBSAH

SIONISMUS ALFRED M. LILIENTHAL OBSAH SIONISMUS ALFRED M. LILIENTHAL OBSAH Předmluva 2 Úvod autora. 7 Část první PRVOTNÍ HŘÍCH I. Pro jednoho sen, pro druhého noční můra 8 II. Amerika přebírá pochodeň.14 III. Pravda o zrození Izraele..17 Část

Více

PØES. Emigrace z Československa v období od Mnichova... Holocaust českých Romů Zygmunt Bauman. cena 15 Kč (předplatné 10 Kč)

PØES. Emigrace z Československa v období od Mnichova... Holocaust českých Romů Zygmunt Bauman. cena 15 Kč (předplatné 10 Kč) PØES ročník V / číslo 14 hranice pøedsudky lhostejnost uprchlický čtvrtletník NESEHNUTÍ / jaro 2008 cena 15 Kč (předplatné 10 Kč) Emigrace z Československa v období od Mnichova... Holocaust českých Romů

Více

Bc. Gabriela Literová

Bc. Gabriela Literová Bc. Gabriela Literová Edvard Beneš ve veřejném diskursu na přelomu 20. a 21. století (příklad historické osobnosti při utváření národní identity) (Vydání první) I. ÚVOD Osobnost Edvarda Beneše byla v dramatickém

Více