Antisemitismus Jan Dočkal 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Antisemitismus Jan Dočkal 2011"

Transkript

1 Antisemitismus Jan Dočkal 2011

2 Antisemitismus Zvláštní, specifická, nejstarší forma rasismu Antisemitismus je nepřátelství nebo předpojatost vůči Ţidům jako představitelům ţidovského náboţenství, etnické skupině nebo rase Trvalá skrytá struktura nepřátelských názorů vůči Ţidům jako skupině, projevující se jako osobní postoj, v kultuře jako mýty, ideologie, sociální nebo právní diskriminace, politické aktivity a kolektivní či státní násilí proti Ţidům, jehoţ výsledkem nebo záměrem je zachování odstupu, vyhnání, nebo zničení Ţidů jako takových. Pojem antisemitismus odkazuje ke všem semitským národům. Ale je pouţíván většinově pro označení nepřátelství vůči Ţidům

3 Antisemitismus Náboţenský (antijudaismus) Rasový Ekonomický Politický V praxi se motivy prolínají

4 Počátky starověk Specifika a historie izraelského národa Víra v jednoho Boha Představa vyvoleného národa Hledání ţivotního prostoru zaslíbené země

5 Judaismus Náboţenství jako ideologie "Vypravili se do boje proti Midjánu, jak přikázal Hospodin Mojţíšovi, a pobili všechny muţe Všechna jejich města, ve kterých sídlili i všechna jejich hradiště vypálili Nyní zabijte z dětí všechna muţského pohlaví i kaţdou ţenu, která poznala muţe a obcovala s ním." (Nu 31, 7-17) "Tak praví Hospodin zástupů Nyní jdi a pobij Amaleka, jako klaté zničte vše, co mu patří. Nebudeš ho šetřit, ale usmrtíš muţe i ţenu, pachole i kojence, býka i ovci, velblouda i osla." (1S 15, 2-3)

6 Křesťanství Výhrady proti Ţidům Odmítání Jeţíše Krista podíl na jeho smrti Vím, ţe jste potomci Abrahamovi; ale chcete mě zabít, neboť pro mé slovo není u vás místa. Já mluvím o tom, co jsem viděl u Otce; a vy děláte, co jste slyšeli od vašeho otce. Odpověděli mu: Náš otec je Abraham. Jeţíš jim řekl: Kdybyste byli děti Abrahamovy, jednali byste jako on. Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on ţádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě,.. (Jan 8,37-47)..Krev jeho na nás a na naše děti.. (Mt 27,25)

7 Počátek 1.tisíciletí Palestina pod nadvládou Římské říše Římsko-ţidovské války r.70 Zboření Chrámu a rozptýlení Ţidů (diaspora) 313 císař Konstantin počátek oficiálních opatření proti Ţidům nicejský koncil císař Konstantin: zdá se hanebným, ţe bychom měli dodrţovat zvyky ţidů, kteří mají ruce bezboţně poskvrněné nesmírným hříchem a jsou tudíţ zaslouţeně postiţeni slepotou duše. ( ) Potom nám dovolte nemít nic společného s ohavnou ţidovskou lůzou, neboť jsme přijali jiné způsoby od našeho spasitele Pronásledování Ţidů pokračovalo i za vlády dalších římských císařů Judaismus a ţidé byli odsuzováni i teologicky ve spisech církevních otců (Jan Zlatoústý. Tertulián, Origenes, Augustin)

8 Středověk Obviňování ze smrti Jeţíše Krista Obviňování z černé magie V roce 1239 papeţ Řehoř IX. nařídil vhodit Talmud do ohně

9 Ţidé původci moru černé smrti Ve 14.století Evropu ničily epidemie plicního moru, vyhladili téměř polovinu populace. Kolovaly pověsti, ţe nemoc zavinili ţidé úmyslně tím, ţe otrávili studny. Stovky ţidovských obcí byly vypáleny Rituální vraţdy Ţidé byli obviňováni z pořádání rituálních obřadů, přii kterých docházelo k mučení křesťanů(zejména dětí) a k pití jejich krve Znesvěcování hostií Německý dřevoryt z 15.st., na kterém je zobrazeno znesvěcování hostií. Na první desce jsou hostie kradeny, na druhé krvácejí, zatímco je Ţid probodává, na třetí jsou Ţidé zatýkáni a vězněni, na čtvrté zaţiva upalováni.

10 Kříţové výpravy Cesty za osvobozením Boţího hrobu byly doprovázeny houfy městské i venkovské chudiny, které cestou napadaly ţidovské komunity v Německu, Francii a Anglii a mnoho Ţidů pobily. Chudinská armáda vyvraţdila celé obce. Byly povraţděny desetitisíce Ţidů Označování IV.lateránský koncil v roce 1215 rozhodl o povinném nošení vnějšího značení (ţlutá hvězda, klobouk ) Soustřeďování do ghett Omezování vlastnictví pozemků a zákaz výkonu některých profesí Vyhánění ze země

11 Čistota krve V 15.a 16. se ve Španělsku rozšířila idea čistoty krve Reformace a Ţidé Martin Luther nabídnul Ţidům novou náboţenskou pravdu v očekávání, ţe ji Ţidé přijmou. Kdyţ se tak nestalo, proměnila se původní vstřícnost v palčivou nenávist. Luther vyjádřil svou zášť v snad nejostřejším křesťanském protiţidovském traktátu všech dob O Ţidech a jejich lţích, (1543). Luther navrhoval pálit synagogy, ničit ţidovské domy. Ţidé, kteří odmítnou křest, měli být dáni do stájí. Luther dále doporučoval, aby byly Ţidům odebrány jejich knihy a aby rabíni pod trestem smrti nesměli učit. Ţidům měl být rovněţ zakázán volný pohyb v říši.

12 Privilegovaní Ţidé Na řadě evropských dvorů měli přesto jednotliví Ţidé častso privilegované postavení vzhledem ke svému bohatství a intelektuálním schopnostem Antisemitismus v muslimském světě Korán obviňuje ţidy z pokřivení bible. Muslimové hovoří o ţidech a křesťanech jako o lidu knihy a islámské právo vyţaduje, aby se s nimi na území pod muslimskou vládou zacházeno jako s trpěnými a neplnoprávnými chráněnci. V roce 1033 povraţděno 6000 Ţidů v marockém Fezu V roce 1146 povraţděno přes Ţidů ve Fezu a Marakéši. V roce 1066 povraţděny tisíce Ţidů ve španělské Granadě. V roce 1107 vládce v Maroku nařídil všem křesťanům a Ţidům konvertovat k islámu nebo opustit zemi Ve 13.století museli Ţidé opustit Tunisko, a jejich majetek byl zabaven.

13 Ţidé v Evropě v 18. a 19. století Průmyslová revoluce a osvícenství přinesly ve vztahu k Ţidům 2 protichůdné tendence: Rozvoj průmyslu obchodu a formulace lidských práv vedlo k oslabení primitivního antisemitismu a umoţnilo řadě Ţidů dosáhnout významného postavení. Vznik novodobých států na národním principu přinesl vznik nacionalismu, který obnovil nepřátelské postoje vůči Ţidům. Antisemitismus byl podporován i nárůstem sociálních a politických problémů. Roli sehrál i rozvoj přírodních věd (biologický rasismus)

14 Isac Newton Kryštof Kolumbus Wolfgang Amadeus Mozart Baruch Spinoza Felix Mendelson-Bartholdy Johan Strauss George Gershwin Franz Kafka Albert Einstein Karel Marx Siegmund Freud Významní Ţidé

15 Nacionalismus a antisemitismus Johann Gottfried von Herder ( ) německý spisovatel, filosof a protestantský kazatel Novodobé pojetí národa Duch národa.národ je skupina lidí spojených společným jazykem, z něhoţ vyrůstá i jejich společná, ale ode všech jiných odlišná kultura Herderovo dílo nebylo antisemitské, ale vyvolalo řadu protiţidovských postojů na př Richard Wagner ( ) Ţidovství v hudbě (1850)

16 České národní obrození Karel Havlíček Borovský ( )... (myšlenku), ţe se Ţidé w Čechách bydlící k národu našemu počítají, za Čechy jí... nemůţeme... jinak nazwati neţ (jako) neprawau a welice mylnau. Neboť při Israelitech se nesmí jenom ohled bráti na wíru a náboţenstwí... nýbrţ hlawně také na půwod a národnost. A jak tu mohau Israelité k českému národu náleţeti, kdyţ jsau půwodu semitického? To můţeme dříwe Němce, Francauze, Španěle, Angličany atd. k národu swému počítati neţ Ţidy, neboť wšichni tito národowé mají s námi wětší příbuznost neţ Ţidé. Nesmí se tedy říci, ţe Ţidé w Čechách neb na Morawě bydlící jsau Čechowé náboţenstwí mosaického, nýbrţ powaţowati je musíme za národ zwláštní semitický, který jen nahodile u nás bydlí, a někdy naší řečí rozumí neb ji umí. (Slovan 1850)

17 Jan Neruda ( ) Co se mé osobností dotýče, k nenávisti k ţidům nemohu se právě tak přiznat, jako se musím přiznat k politickému a národnímu, ale muţnému nepřátelství k nim.. A punto dovedu u dat, kdy nepřátelství to počalo, bylo to, kdyţ jsem úplně poznal nesmiřitelně jizlivý, hluboký jich a činný antagonismus proti naší národnosti české a veškerým našim snahám národním a politickým...jsou a zůstanou bodákem vraţeným do našeho masa. Nemůţeme obţalovat bodák ten; avšak nikdo se nemůţe divit, vzkřikneme-li při bolesti, kterou nám způsobuje, a pozorujeme-li se strachem, jak po kaţdém léčitelském pokusu hnisání dále se šíří.. (na titulní straně Národních listů v červnu roku 1869.) Nerudův antisemitismus se projevuje i v dalších jeho dílech Malostranské povídky, cestopis z návštěvy Palestiny, výběr fejetonů Studie krátké a kratší (obsahuje např.fejeton Pro strach ţidovský)

18 Protiţidovské postoje více i méně vyhraněné najdeme také v dílech Jakuba Demla, Otokara Březiny, Petra Bezruče, F.X.Šaldy a dalších. Těchto skutečností vyuţívali v obdob 1. republiky čeští fašisté (Národní obec fašistická). Od roku 1990 neonacisté (Národní odpor a další)

19 Dreyfusova aféra Roku 1894 byl Alfréd Dreyfus, ţidovský důstojník franc. generálního štábu, odsouzen k doţivotnímu vězení za údajné prozrazení vojenského tajemství Německu. Inscenovaný proces a nespravedlivý rozsudek vzbudil rozruch ve Francii i v celé Evropě. Ozývaly se protesty zejména ze strany intelektuálů. Francouzská veřejnost byla rozdělena. Obnovené soudní líčení v roce 1899 zmírnilo Dreyfusův trest na 10 let vězení V roce1906 byl A. Dreyfus zproštěn všech obvinění. V průběhu Dreyfusovy aféry vypukly protiţidovské vášně v dosud nevídaném rozsahu. Případ ukázal hloubku politického antisemitismu na přelomu století - nejen ve Francii.

20 Hilsneriada (česká obdoba Dreyfusovy aféry) Leopold Hilsner Aneţka Hrůzová Symbolický hrob Aneţky v Polné Ţidovský mladík Leopold Hilsner, řeznický tovaryš z Polné, byl v roce 1899 obviněn z rituální vraţdy křesťanské dívky Aneţky Hrůzové. Přes nedostatek důkazů, řadu rozporů a nejasností byl odsouzen k trestu smrti. V roce 1901 mu byl trest zmírněn na doţivotí, v roce 1918 byl omilostněn.

21

22

23 Pogromy Pogrom rusky bouře V letech vyvraţdili kozáci Bohdana Chmelnického na ţidovských obyvatel v Polsku, Litvě a Bělorusku. O více neţ 200 let později kdyţ byl v roce 1881 zavraţděn car Alexandr II., zdvihla se s vědomím a podporou úřadů do té doby nevídaná vlna pogromů především na jiţní a východní Ukrajině. Do roku 1884 emigrovalo více neţ 2 milionů Ţidů do USA.

24 Nové pogromy byly rozpoutány v letech v souvislosti s revolučními protimonarchistickými pokusy v Rusku. Ještě větší tragédií pro ţidovské obyvatelstvo Ruska a Ukrajiny byla občanská válka v letech Podle dostupných údajů tehdy došlo k 887 větším a 349 menším pogromům ţidovských komunitách Ruska a Ukrajiny. Zahynulo při nich na 60 tisíc Ţidů Oděsa 1905 Proskurov 1919

25 Pogromy pokračovaly i v průběhu a po skončení 2.sv.války Vesnice Jedwabne ve vých. Polsku se stala v roce 1939 součástí SSSR. V roce 1941 ji obsadili Němci. Místní obyvatelé vyvraţdili několik set svých ţidovských sousedů za spolupráci s bolševiky. K pogromům v Polsku docházelo i po skončení války. Jejich oběti se stalo asi 1500 Ţidů, kteří se vrátili z koncentračních táborů. Nejznámější masakr se odehrál v srpnu 1946 v Kielcích, ale byly i jiné.

26 Protiţidovské konspirační teorie Jak se rozšiřoval pohled na Ţidy, jako na zlovolnou rasu, objevily se i antisemitské konspirační teorie, které Ţidy jako skupinu obviňovaly z ovlivňování běhu světa, nebo i z toho, ţe světu skrytě vládnou. Základem těchto myšlenek se stal neslavně známý literární podvrh uveřejněný tajnou policií carského Ruska na počátku 20.století Protokoly sionských mudrců 24 kapitol (Protokolů) jak ovládnout svět

27 Ukázky: Dav je barbarský a své barbarství projevuje při kaţdé příleţitosti. Gojímové jsou hloupí, otupení alkoholickými nápoji; jejich mládeţ zhlouplá Naším heslem je - Síla a pokrytectví Náš stát, pochodující po cestě mírového dobytí světovlády, má právo nahradit hrůzy války méně nápadnými a uspokojivějšími rozsudky smrti, nutnými k udrţování strachu, který nám zajistí slepou poslušnost Podporujeme komunismus Masy budou vedeny lţí Naši vládu obklopíme celým světem ekonomů. To je také důvod, proč ekonomické vědy tvoří hlavní vyučovací předmět Ţidů. Kolem nás bude celá plejáda bankéřů, průmyslníků a - coţ je hlavní věc - milionářů, protoţe o všem budou v podstatě rozhodovat čísla. Vytvoříme ţidovský superstát

28 Karel Poláček: Okresní město. V tom maj prsty ţidi mínil bledý kastelán.pan Pecián se zjeţil. Opět začal syčet a umělý chrup se mu viklal. Mluvil o protokolech Siónských mudrců, o tajném shromáţdění Ţidovstva, jehoţ; jméno je Sanhedrin. Měl mnoho knih, které odhalovaly plány mezinárodního ţidovského spiknutí. Tváře se mu nadýmaly a opět splaskovaly. Citoval slova rabína Raši: Nejlepšího z křesťanů máme zardousiti, můţeme-li. Talmud praví: Všechny národy země a co je na ní, patří Izraeli. Kdo se postaví proti ţidovské světovládě, má být zahlazen. Lékárník přikývl a dodal, ţe hlavním programem ţidovské světovlády je prznit křesťanské dívky. I pro toto tvrzení nalezl Pecián doklady v talmudu,.. Ať nám řekne pan Wachtl," skuhral, kolik dali Masarykovi za to, aby hájil ţida Hilsnera, který zavraţdil křesťanské děvče? Tenkrát se sbíralo po ţidovských domech, já to vím dobře..."

29 Sionismus Myšlenkový směr, který vznikl v druhé polovině 19.st. mezi evropskými Ţidy. Hlavním cílem jeho představitelů bylo a je přesídlení Ţidů do Palestiny ( Erec Jisra'el) a vybudování a udrţení ţidovského státu. V roce 1860 vznikla v Paříţi organizace Alliance Isráelite Universelle (Všeobecné Ţidovské spojenectví). V roce 1897 se sešel v Basileji 1. sionistický kongres a byla zaloţena Světová sionistická organizace V jejím čele stál ţidovský spisovatel Theodor Herzl Sionismus má řadu proudů od umírněného aţ po radikální zastávající rasistické a militantní postoje zejména vůči arabům a arabským zemím.

30 Theodor Herzl ( ) Ţidovský stát Jsme národ, jeden národ. Všude jsme měli upřímnou snahu začlenit se do národních komunit, které nás obklopovaly, a udrţet si pouze víru otců. To nám však není dovoleno. Marně usilujeme úspěchy v umění a vědě dosáhnout větší slávu pro naše vlasti a přispět k jejich bohatství účastí na obchodu. Je námi opovrhováno jako nějakými vetřelci. Kdyby nás jen nechali na pokoji... nezdá se mi však, ţe to mají v úmyslu.... Svět potřebuje ţidovský stát, a proto vznikne.. Theodor Herzl, Der Judenstaat

31 Antisemitismus v Německu Opoţděné vytváření sjednoceného Německa Romantický nacionalismus navazující na Herdera, germánská rasa, čistota krve Přesvědčení Němců o neschopnosti Ţidů asimilovat se Nevidím jinou moţnost, jak by ţidé mohli získat občanská práva, neţ ţe by se jim usekla hlava a nasadila jiná, která nebude obsahovat jedinou ţidovskou myšlenku.. (Johan Gotlieb Fichte 1793 ) "Způsob, jak uskuteční Německo zvětšení svého území,... je praktickým problémem. Tento problém je spjat s osobitými charakteristickými rysy germánské rasy. Půjde-li o ideál rasové jednoty, můţe rozdělení germánské rasy do různých národností a různých států tvořit potíţe.... Nejmocnější stát Německo musí ustavit hegemonii a menší státy musí obětovat onu část své autonomie, která bude potřebná pro vytvoření trvalého sjednocení pro nové císařství. (Pangermánský program 1905):

32 V 19.století počátky biologického rasismu (odlišnost, ve vzhledu i schopnostech) Rasový darwinismus (národy a rasy se mohou zdokonalovat jen v krutém soutěţení) 1.světová válka znamenala pro Německo a myšlenku germánské rasy pohromu. Bylo třeba hledat viníky. Program NSDAP (Mnichov 1920): zrušení Verssailleské smlouvy, návrat "ztracených území", právo na ţivotní prostor, vyloučení Ţidů z národního společenství sociální a ekonomické změny

33 Adolf Hitler Mein Kampf 4 principy: antisemitismus, vůdcovský princip v řízení strany a státu velkoněmecký nacionalismus antimarxismus

34 Ukázky: "... Největším protikladem árijce je Ţid.... Ţid nikdy nebyl nomádem, nýbrţ vţdycky jen parazitem na těle jiných národů..., příţivníkem, který se jako škodlivý bacil stále více rozšiřuje najde-li ţivnou půdu..." (str ) "... V boji proti ţidovskému světovému nebezpečí musí národně socialistické hnutí splnit svůj největší úkol: musí národu otevřít oči..." (str. 184).. Ţidovské učení marxismu odmítá aristokratický princip přírody a staví na místo privilegia zdatnosti a síly mrtvou váhu početné masy... popírá význam národa a rasy a zbavuje tím lidstvo předpokladů jeho bytí a jeho kultury.... Jestliţe Ţid s pomocí svého marxistického vyznání víry zvítězí nad národy tohoto světa, pak bude naše planeta znovu jako kdysi před miliony let putovat vesmírem bez lidí." (str )

35 Norimberské zákony (1935) I. Zákon o říšském občanství 1. Říšským občanem jest pouze státní příslušník německé nebo příbuzné krve, který dokazuje svým chováním, ţe je ochoten a schopen věrně slouţit německému národu a říši. 3. Říšský občan je jediným nositelem v zákonech stanovených plných politických práv. II. Zákon o ochraně německé krve a německé cti. 1. Sňatky mezi Ţidy a státními příslušníky jsou zakázány. Manţelství uzavřená proti tomuto zákonu jsou neplatná, i kdyţ byla k obcházení zákona uzavřena v cizině. 2. Mimomanţelský styk mezi Ţidy a státní německé příslušníky německé nebo druhově příbuzné krve je zakázán.

36 Lidé se čtyřmi německými prarodiči (bílé krouţky) byly německé krve, za Ţidy byli povaţováni ti, kteří měli tři nebo čtyři ţidovské prarodiče (černé krouţky v horní řadě vpravo). Jeden, nebo dva ţidovští prarodiče znamenali smíšenou krev.

37 Křišťálová noc Hromadná akce proti Ţidům. Ničení a vypalování synagog, ţidovských škol, hřbitovů, obchodů a dalších objektů Napadání a zatýkání Ţidů.

38 Ţidé pozbyli základní občanská práva k nimţ patří i právo volební. V roce 1936 byl Ţidům zakázán výkon všech odborných zaměstnání, coţ jim účinně zabránilo uplatňovat jakýkoliv vliv na vzdělávání, politiku i průmysl. Od roku 1938 ţidovské děti nesměly navštěvovat běţné školy, ale pouze školy ţidovské. Podobné zákony existovaly i v Maďarsku, Rakousku, Rumunsku, na Slovensku a na území Protektorátu Čechy a Morava Emigrace Ţidů z německého území Soustřeďování Ţidů do ghett a koncentračních táborů Vyvraţďování Ţidů na okupovaných územích (Polsko, Rusko) leden 1942 Konference o konečném řešení ţidovské otázky, Berlín-Wansee Hromadné deportace Ţidů do vyhlazovacích táborů

39 Likvidace odpůrců koncentrační tábory Tábor typ založen počet zavražděných Dachau pracovní Sachsenhausen pracovní Buchenwald pracovní Rawensbruck ženský Mauthausen pracovní Osvětim vyhlazovací Treblinka vyhlazovací Bergen-Belsen vyhl Sobibor vyhlazovací Majdanek vyhlazovací

40 Konference ve Wannsee 20.ledna 1942 se konalo na břehu jezera Wannsee poblíţ Berlína setkání vysokých představitelů nacistického Německa. Z pověření Adolfa Hitlera jednání vedl SS Obergruppenführer Reinhard Heidrich Protokol o Konečném řešení ţidovské otázky. Opatření se týkalo 11 milionů Ţidů v Evropě. Původně šlo o přestěhování práce schopných na Východ a likvidaci ostatních. Přesídlení se ukázalo neproveditelné a bylo přikročeno k totální likvidaci ve vyhlazovacích táborech Belzec, Sobibor, Treblinka, Chelmno, Majdanek Osvětim I a Osvětim II (Březinka) SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann Jeden z hlavních organizátorů holocaustu. V roce 1941 nařídil v koncentračních táborech vraţdi v plynových komorách.

41 Holocaust Šoa koncentrační tábory

42 Eliezer Wiesel (1928) ţidovský spisovatel, filozof Přeţil pobyt v táboře Buchenwald. "Kdo to nezaţil, nikdy to nepochopí. A kdo to zaţil, nikdy neodhalí podstatu. Nepronikne skutečně aţ do samé hloubi." (Elie Wiesel)

43 Popírání holocaustu Osvětimská leţ Ačkoliv v drtivé většině případů není zpochybňována perzekuce Ţidů, samotný holocaust, jeho rozsah a průběh je čím dále tím více zpochybňován. Pro tento fenomén se vţilo označení popírání holocaustu. V mnoha státech světa je toto hlásání teorie tzv. Osvětimské lţi trestným činem Zpochybňování holocaustu je součástí širšího směru, tzv historického revizionismu a nového antisemitismu.

44 Popírači holocaustu: David Irving (1938) britský publicista David Duke (*1950) bývalý šéf Ku-Klux-Klanu Prof. Arthur Butz (*1933) americký univerzitní profesor, autor knihy The Hoax of the 20th Century (Podvod 20. století Thies Christophersen ( ) německý revizionista, autor knihy Die Auschwitz-Lüge (Osvětimská leţ, 1973). Richard Williamson (1940) kat.biskup François Duprat ( ) francouzský pedagog, autor knihy Tajemství plynové komory Gerd Honsik (*1941) - rakouský spisovatel autor pronacistických publikací a knihy Osvobozující rozsudek pro Hitlera?)[

45 Ţidé a komunismus Ţidé, zejména intelektuálové byli tradičně spíše levicově orientováni Sociální prvky judaismu, problémy Ţidů ve světě, touha po spravedlnosti Ţidé v SSSR V Sovětském svazu ţilo poměrně velké mnoţství Ţidů, kteří sympatizovali s bolševickou mocí. Slibovali si konec pronásledování z období carského Ruska. Angaţovali se i v období revoluce i v porevolučním období. Spisovatelé, lékaři, vědci. V Moskvě působilo Ţidovské divadlo, které mělo vysokou úroveň i návštěvnost.

46 Po napadení Sovětského svazu se tato podpora ještě zvýšila, vznikl Ţidovský protifašistický výbor. Jeho představitelé byli vysláni do USA, aby získali sympatie (a peníze) pro Sovětský svaz. Jejich mise byla úspěšná. Po válce Sovětský svaz podporoval vznik státu Izrael, doufal v jeho protiimperialistické zaměření. Toto očekávání se nenaplnilo. Stalin začal projevovat své nepřátelství a antisemitismus (antisionismus). Ţidé byli označováni jako exponenti amerického imperializmu.

47 Řada ţidovských intelektuálů byla zatčena a obviněna ze špionáţe, mnozí byli popraveni. Jejich rodiny byly vystěhovány do Kazachstánu, uvaţovalo se o vysídlení sovětských Ţidů do této země. V roce 1952 byla skupina 9 předních lékařů (z nich 6 byli Ţidé) obviněna, ţe se špatnou léčbou snaţili zavraţdit Stalina a další členy politbyra. Všichni měli být popraveni. Zachránila je Stalinova smrt v roce Poté byl proces nejdříve odročen a posléze byla obvinění prohlášena za nepravdivá a obvinění byli propuštěni. Po vzoru SSSR a na Stalinův pokyn, proběhly na začátku 50. let v Československu a dalších zemích (Polsko, Maďarsko) obdobné procesy se ţidovskými intelektuály, kteří zastávali významné stranické a státní funkce

48 Československo Proces s vysokými stranickými státními představiteli listopad n1952:.jako trockisticko-titovští sionističtí, burţoasně nacionalističtí zrádci a nepřátelé československého lidu, lidové demokratického a socialismu vytvořili ve sluţbách amerických imperialistů a řízeni západními rozvědkami protistátní spiklenecké centrum, podkopávali lidově demokratické zřízení, mařili budování socialismu, poškozovali národní hospodářství, prováděli špionáţní činnost, oslabovali jednotu lidu a obranyschopnost republiky, aby ji odtrhli od spojenectví a přátelství se Sovětským svazem, aby likvidovali v Československu lidově demokratický řád, obnovili kapitalismus, znovu zavlékli naši republiku do tábora imperialismu a zničili její samostatnost a nezávislost (z obţalovacího spisu)

49 Odsouzeni k trestu smrti: Rudolf Slánský generální tajemník ÜV KSČ Bedřich Geminder vedoucí mezinárodního odd. ÚV KSČ Ludvík Frejka - vedoucí národohospodářského odboru Kanceláře prezidenta republiky Josef Frank zástupce generálního tajemníka ÜV KSČ Vladimír Clementis ministr zahraničních věcí Bedřich Reicin náměstek ministra obrany Karel Šváb náměstek ministra národní bezpečnosti Rudolf Margolius - náměstek ministra zahr.obchodu Otto Fischl - náměstek ministra financí Otto Šling vedoucí tajemník KV KSČ Brno André Simone redaktor Rudého Práva Odsouzeni k trestu odnětí svobody na doţivotí: Artur London náměstek ministra zahraničních věcí Vavro Hajdů - náměstek ministra zahraničních věcí Evţen Löbl - náměstek ministra zahraničního obchodu

50 Nový antisemitismus Jako nový antisemitismus se označují nenávistné projevy zaměřené proti Státu Izrael. Při tom přesahují hranici legální, respektive legitimní kritiky politiky Státu Izrael. Novodobý fenomén tak souvisí tradičním antisionismem. démonizuje Izrael či delegitimizuje právo Izraele na svou existenci. Mahmúd Ahmadínedţád (1956) Současný íránský prezident Patří mezi popírače holocaustu v jednom ze svých projevů pouţil slovní spojení vymazat Izrael z mapy.

51 Stát Izrael Valné shromáţdění OSN rozhodlo vyhovět dávným snahám sionistického hnutí a umoţnit Ţidům zaloţení samostatného státu na území Palestiny, která byla v té době pod správou Velké Británie a byla osídlena arabským obyvatelstvem vznikl nový stát Izrael, arabské obyvatelstvo bylo vysídleno, a do Izraele se začali stěhovat Ţidé z celého světa. Tak skutečnost ale narazila na silný odpor arabských zemí, které se s existencí nového státu na "arabských územích" nehodlaly smířit. Začala izraelsko-arabská válka o Palestinu, která fakticky probíhá dodnes.

52

53

54 Zeď oddělující Izrael a Palestinská území

55 Antisemitismus po 2.sv,válce Utrpení Ţidů během války vedlo ke všeobecné sympatii a odmítání antisemitismu Antisemitismus v arabských zemích Antisemitismus v SSSR a komunistických zemích Obnovení antisemitských tendencí koncem 20.století jako reakce na multikuturalismus, politiku USA a státu Izrael. Aktivizace islamismu v Evropských zemích v souvislosti s přistěhovalectvím Všeobecný nárůst extremismu

56 Odhadovaný počet Ţidů v roce 2000 Celková populace Izrael Spojené státy americké Francie Kanada Spojené království Rusko Argentina Německo Austrálie Brazílie Ukrajina Česká republika 4 000

57 Příslušníci ortodoxní ţidovské komunity v USA

Antisemitismus Jan Dočkal 2011

Antisemitismus Jan Dočkal 2011 Antisemitismus Jan Dočkal 2011 Antisemitismus Zvláštní, specifická, nejstarší forma rasismu Antisemitismus je nepřátelství nebo předpojatost vůči Ţidům jako představitelům ţidovského náboţenství, etnické

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

1946 1948 Nástup komunismu 50. léta

1946 1948 Nástup komunismu 50. léta Sociální práce v historickém kontextu 1946 1948 Nástup komunismu 50. léta Jan Dočkal Mezinárodní situace Poválečná situace a nové rozdělení světa se připravovalo již v průběhu války. Rozdílná východiska

Více

Politické procesy v Československu

Politické procesy v Československu Politické procesy v Československu Anotace: prezentace věnující se politickým procesům v 50. letech v Československu. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

POJMY. HOLOKAUST VŽITÝ POJEM pro hromadné vyvražďování Židů nacisty během 2.WW. původně ZÁPALNÁ OBĚŤ Bohu užívání zpochybňováno

POJMY. HOLOKAUST VŽITÝ POJEM pro hromadné vyvražďování Židů nacisty během 2.WW. původně ZÁPALNÁ OBĚŤ Bohu užívání zpochybňováno ŠOA HOLOCAUST POJMY HOLOKAUST VŽITÝ POJEM pro hromadné vyvražďování Židů nacisty během 2.WW původně ZÁPALNÁ OBĚŤ Bohu užívání zpochybňováno Zavraždění Židů nebylo náboženskou obětí pojem rozšiřován tak,

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Evropa mezi světovými válkami Název: Německo na cestě k fašismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Německo, německý nacismus VY_32_INOVACE_D0114

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Německo, německý nacismus VY_32_INOVACE_D0114 Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 2383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima 2 hodiny týdně dataprojektor (s připojením

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2 EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE Obr. 1 Obr. 2 Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Více

Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus

Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus Komunismus Situace v Rusku po 1. světové válce: - pokles výroby, málo potravin, neúroda, hladomor, rolnická povstání a stávky - 1921 zaveden NEP (nová

Více

SEMINÁŘ Z DĚJEPISU HOLOCAUST V DOKUMENTECH

SEMINÁŘ Z DĚJEPISU HOLOCAUST V DOKUMENTECH SEMINÁŘ Z DĚJEPISU HOLOCAUST V DOKUMENTECH Holocaust v dokumentech Dne 2.12.2013 se třináct studentů 4. ročníku, kteří navštěvují seminář z dějepisu zúčastnilo exkurze v Kulturním centru Židovského muzea.

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Nacismus Nacionální socialismus

Nacismus Nacionální socialismus Nacismus Nacionální socialismus Konec 19. a začátek 20.století Německo usiluje o postavení mezi velmocemi Projev státního tajemníka německého ministerstva zahraničí v říšském sněmu o cílech německé politiky

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie Otázka: Politické ideologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Jacob Politické ideologie - soustava idejí, teorií a názorů, vyjadřující zásadní životní postoje a cíle určité sociální skupiny,

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

Počátek. konfliktu. arabsko-izraelského SIONISMUS A ARABSKÝ NACIONALISMUS. původ

Počátek. konfliktu. arabsko-izraelského SIONISMUS A ARABSKÝ NACIONALISMUS. původ Počátek arabsko-izraelského konfliktu Původ arabsko-izraelského konfliktu je předmětem nesčetných debat. Za jeho prvopočátek se považují například biblické nepřátelství mezi dvěma Abrahámovými syny, Izákem

Více

Židé jako menšina. Židovské identity

Židé jako menšina. Židovské identity Židé jako menšina 115 Na konci první světové války se nadnárodní habsburská monarchie rozpadla. Místo nadnárodního mocnářství, v němž přinejmenším v Předlitavsku, jeho západní části, platilo, že i přes

Více

Svědectví vězně z ďáblovy dílny http://www.nacr.cz/c-fondy/znasichfondu.aspx

Svědectví vězně z ďáblovy dílny http://www.nacr.cz/c-fondy/znasichfondu.aspx Svědectví vězně z ďáblovy dílny http://www.nacr.cz/c-fondy/znasichfondu.aspx Národní archiv začal přebírat osobní archiv jednoho z našich nejznámějších penězokazců. Archivní dokumenty vydávají svědectví

Více

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Studená

Více

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská

Více

VY_32_INOVACE_03_IV./12_Dějepis - Nacismus

VY_32_INOVACE_03_IV./12_Dějepis - Nacismus VY_32_INOVACE_03_IV./12_Dějepis - Nacismus Nacismus www.moderni-dejiny.cz Nástup nacismu v Německu následky světové hospodářské krize 1932 na 6 mil nezaměstnaných, výroba snížena o 41 % situace vhodná

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Mnichovská dohoda 30.září 1938

Mnichovská dohoda 30.září 1938 Mnichovská dohoda 30.září 1938 XI 29 19:08 1 Opakování: podzim 1937 12.3.1938 jaro 1938 duben 1938 20.5.1938 podzim 1938 12.9.-13.9.1938 1. pokus anšlus Rakouska karlovarský sjezd SDP 2. pokus částečná

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) Datum zpracování

Více

Československý odboj v době druhé světové války

Československý odboj v době druhé světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce Evropa na sklonku 2. světové války a po válce 1. Výsledky 2. světové války doplň údaje: zahynulo mil. lidí, koncentračními tábory prošlo mil. lidí, vyvražděno bylo mil. Židů, z toho 1 mil. v, celkem se

Více

označuje se hebrejsky jako ŠOA pohroma, zničení, zmar

označuje se hebrejsky jako ŠOA pohroma, zničení, zmar HOLOCAUST původně z řeckého holocauston = zápalná oběť označuje se hebrejsky jako ŠOA pohroma, zničení, zmar jedná se o nacistickou genocidu přibližně 6 ti milionů Židů, a celkový počet obětí, který zahrnuje

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Na zemi po ulicích leží mladík i stařec, mé panny i moji junáci padli mečem. Zahubil jsi je v den svého hněvu, pobíjel jsi je bez soucitu.

Na zemi po ulicích leží mladík i stařec, mé panny i moji junáci padli mečem. Zahubil jsi je v den svého hněvu, pobíjel jsi je bez soucitu. - 1 - ANTISEMITISMUS, ANTIJUDAISMUS Juda odešel do vyhnanství ponížen a nesmírně zotročen. Usadil se mezi pronárody, odpočinutí nenachází. Všichni jeho pronásledovatelé ho dostihli v jeho úzkosti. (Pláč

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Žídé a nástup německého fašismu (1933)

Žídé a nástup německého fašismu (1933) Žídé a nástup německého fašismu (1933) Nenávist vůči všemu židovskému vyvrcholila s nástupem německých fašistů k moci. Německý nacismus získával německý lid rozněcováním šovinismu a zvláště rasismu. Nacisté

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 VY_32_INOVACE_ZSV_1_4_ZIK_02_NACISTICKE_NEMEC

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností J. V. Stalina a jeho

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

Komentář k pracovnímu listu

Komentář k pracovnímu listu Komentář k pracovnímu listu Název: Islám Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést: Cílem PL je procvičit a upevnit si znalosti o islámu, zároveň jej zasadit do souvislostí s ostatními

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., 1 Politické strany

Více

Otázka: Hilsneriáda. Předmět: Dějepis. Přidal(a): MrLuciprd. Obsah ÚVOD HILSNERIÁDA LEOPOLD HILSNER VRAŽDA MARIE KLÍMOVÉ VRAŽDA ANEŽKY HRŮZOVÉ

Otázka: Hilsneriáda. Předmět: Dějepis. Přidal(a): MrLuciprd. Obsah ÚVOD HILSNERIÁDA LEOPOLD HILSNER VRAŽDA MARIE KLÍMOVÉ VRAŽDA ANEŽKY HRŮZOVÉ Otázka: Hilsneriáda Předmět: Dějepis Přidal(a): MrLuciprd Obsah ÚVOD HILSNERIÁDA LEOPOLD HILSNER VRAŽDA MARIE KLÍMOVÉ VRAŽDA ANEŽKY HRŮZOVÉ SOUDNÍ PROCES KONEC ŽIVOTA LEOPOLDA HILSNERA T.G.MASARYK ANTISEMITISMUS

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

Sada č. III Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA III_D, DUM 19 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis

Sada č. III Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA III_D, DUM 19 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-14-Holocaust Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská Tematická oblast

Více

Ţidovské dějiny od středověku po emancipaci

Ţidovské dějiny od středověku po emancipaci Ţidovské dějiny od středověku po emancipaci v 10. století centrem ţidovství muslimské Španělsko (Andalusie) maurská společnost zaujala k Ţidům vstřícný vztah vzrůstající moc křesťanského Španělska řada

Více

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II 181/2007 Sb. - o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek - poslední stav textu 181/2007 Sb. ZÁKON ze dne 8. června 2007 o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu

Více

Židovská představa o Bohu

Židovská představa o Bohu Judaismus Dějiny Židů Dějiny Izraele začátek starověku (oblast zhruba dnešního Izraele, Palestiny, částečně Egypta). Genesis stvoření, patriarchové (Abrahám, Izák, Jákob (Izrael), Josef, Mojžíš). Centrum

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 22. 04. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 22. 04. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 22. 04. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

Konec 2.sv. války Osvobození Československa obnova republiky. odsun

Konec 2.sv. války Osvobození Československa obnova republiky. odsun Sociální práce v historickém kontextu Konec 2.sv. války Osvobození Československa obnova republiky. odsun Jan Dočkal Konec války v Evropě Pokračující válka v Tichomoří Průběh kapitulace 4.května - Severní

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0571 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Předmět Téma ŠVP (RVP) Dějepis v kostce Základy společenských

Více

Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy.

Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy. Vznik Československa Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy. 28. října 1918 vyhlášen samostatný československý stát Národní výbor (červen 1918) orgán, který

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k 1. Imperialismus a. co b. kde 2. Druhá průmyslová revoluce a. co? c. kdy? 3. Pásová výroba a. kdo? 4. Významné objevy a objevitelé konce 19. století. 5. Kultura konce

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Preromantismus = módní směr, který se odvíjí od filozofie dobového osvícenství, je spojnicí mezi racionálním klasicismem a nastávající romantikou 19. století.

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Liberálně-konzervativní akademie

Liberálně-konzervativní akademie Liberálně-konzervativní akademie Blok Mezinárodní vztahy doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně kontakt: hlousek@fss.muni.cz Přednáška

Více

Gaulle, Charles de (nar.1890) Göring,Hermann (1893 1946)

Gaulle, Charles de (nar.1890) Göring,Hermann (1893 1946) Gaulle, Charles de (nar.1890) francouzský vojenský a politický činitel. Po vítězném německém tažení na Západ v roce 1940 uprchl do Velké Británie a vytvořil zde hnutí Svobodná Francie. V letech 1944 1946

Více

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK LanguageFamiliesoftheWorld VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK Základní otázky Odkud si přinesli Indoevropané svůj prajazyk? Kolik lidí na Zemi mluví indoevropskými jazyky? Která rodina

Více

VY_12_INOVACE_04_02_VL NĚMECKO

VY_12_INOVACE_04_02_VL NĚMECKO VY_12_INOVACE_04_02_VL NĚMECKO VY_12_INOVACE_04_02_VL ANOTACE NĚMECKO Popis Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina

Více

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Česká republika - demokratický stát - republika - vyspělý stát z hlediska

Více

pro období mezi lety 1918 1938 se v Československu vžilo označení první republiky

pro období mezi lety 1918 1938 se v Československu vžilo označení první republiky Otázka: Československo 1918-1938 Předmět: Dějepis Přidal(a): Terezie Chiara 1. charakteristika politického systému a ekonomiky 2. nejdůležitější zákony a reformy, ústava 3. zahraničně-politická orientace

Více

1.V jakých situacích můžete být vy osobně v životě diskriminováni?

1.V jakých situacích můžete být vy osobně v životě diskriminováni? Diskriminace 1.V jakých situacích můžete být vy osobně v životě diskriminováni? V životě nalezneme hned několik situací, ve kterých se můžeme setkat s diskriminací. Hlavními důvody jsou: Rasa Věk Národnost

Více

Úvod do problematiky extremismu

Úvod do problematiky extremismu Úvod do problematiky extremismu Pøíruèka pro pedagogy DAVID LEBEDA Úvod do problematiky extremismu font-style:normal;color:grey;font-family:verdana,geneva,kalimati,sans-serif;text-decoration:none;text-align:center;font-varia

Více

Seznamte se s... Holocaust. Protižidovská. nařízení

Seznamte se s... Holocaust. Protižidovská. nařízení Pomlčková válka Diskriminační označení Davidovou hvězdou se týkalo všech Židů od věku šesti let. Foto ČTK Kolik cípů má Davidova hvězda? Od roku 1939 byli Židé na našem území vystaveni pronásledování podobně

Více

Projekt. Historie Židů a současná situace na Blízkém východě. Dílna. Židovské Brno, Pavel Hass

Projekt. Historie Židů a současná situace na Blízkém východě. Dílna. Židovské Brno, Pavel Hass Projekt Historie Židů a současná situace na Blízkém východě Dílna Židovské Brno, Pavel Hass 19.5.-23.5.2008 ZŠ Kotlářská, Brno Zpracovala Mgr. Yvona Dvořáková 1. Evokace (obr. č.1, 2, 3) Zamysleme se nad

Více