Generál Mladić, Srebrenica a lţi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Generál Mladić, Srebrenica a lţi"

Transkript

1 Generál Mladić, Srebrenica a lţi Václav Dvořák Motto: Mezinárodní soudní dvůr pro zločiny v bývalé Jugoslávii v Haagu ctí presumpci neviny obţalovaného, dokud se svědecky či jinak nedokáţe, ţe obţalovaný je Srb." Zatčení generála Ratka Mladiće a chystaný proces v Haagu neuzavírají historii bosenské války, ale znovu ji otevírají. Bude pro nás dobrou příleţitostí si zopakovat, proč k ní vlastně došlo a kdo ji způsobil. Stejně tak nezavírají poslední kapitolu srebrenického zločinu, ale naopak ji opět otevřou. Kdo bude pozorně sledovat proces v Haagu, stejně jako před tím proces s Miloševićem a současné procesy se Šešeljem a Karadţićem, jistě si uvědomí nápadnou podobnost mezi těmito procesy a politickými procesy ve stalinské Moskvě v letech či vykonstruovanými procesy s protistátními centry, třídními nepřáteli v padesátých letech nebo pozdější soudy s disidenty u nás. Věřím, ţe vnímavá česká veřejnost nepodlehne propagandě šířené převáţnou částí českých médií a po zkušenostech s totalitou stále dokáţe číst i mezi řádky a přemýšlet vlastní hlavou. Čeští vzdělanci se často řídí pravidlem litera scripta manet, ale uţ si neuvědomují, ţe litera můţe být scripnuta za peníze. Články v Lidových novinách a Mladé frontě ostatně šíří protisrbskou propagandu i dnes, kdy by se zdálo, ţe to uţ není potřeba. Vţdyť válka skončila před deseti, respektive patnácti lety, Jugoslávie byla rozbita, Srbsko zmenšeno, následnické státy jsou na cestě do Evropy, která poslouchá, co Německo řekne. Proč tedy krmit české čtenáře stále stejnou lţí? Nebo je to, co se píše o Srebrenici a Mladićovi, nakonec pravda? Agentura pro komunikaci s veřejností Ruder&Finn z New Yorku vykouzlila na začátku devadesátých let hodné Chorvaty, kteří bojovali proti agresi fašizoidních Srbů. Agentura to činila za peníze, nejdříve chorvatské vlády, pak za dalších 10 milionů dolarů ročního paušálu od muslimské vlády v Bosně a Hercegovině. Jak těţkou práci měly PR agentury za bosenské války svědčí fakt, jak je těţké zavést pojem agresor pro občany vlastního státu. Vzbouření Srbové z chorvatské Slavonie, Kninské krajiny nebo z východní Bosny prostě nechtěli ţít ve státech, které jim nezaručovaly občanská a menšinová práva a které je na konci dvacátého století odsouvaly do postavení občanů druhé kategorie. Nechtěli ţít v chorvatském státě, jehoţ nová věrchuška se demonstrativně hlásila k Nezávislému státu Chorvatů, který za 2. světové války prováděl plánovanou masovou genocidu Srbů, Ţidů, Cikánů Signifikantní byly i detaily politiky nového Chorvatska. Například jeho prezident Tudjman zlehčoval zločiny fašistického chorvatského státu v letech Veřejně tvrdil, ţe v systému koncentračních a vyhlazovacích táborů okolo Jasenovce ustašovci nevyvraţdili přes lidí, především Srbů, coţ je fakt (prof. Viktor Novak: Magnum Crimen, Záhřeb, 1948). Podle něj prý šlo jen o chorvatských komunistů. Popírači holokaustu jsou ve většině evropských států trestáni. Tudjman byl podporován demokratickým Německem, Rakouskem, Spojenými státy...

2 Na sjezdech jeho strany byli na čestná místa posazováni ustašovští předáci, kteří dlouhá léta emigrace ţili aţ v daleké Argentině v obavě, aby neskončili jako Eichmann. Na tribunách se opět zdravili zvednutou pravou paţí a fašistickým pozdravem Za dom spremni. Co to má společného se Srebrenicí? Jednu z největších etnických čistek v Evropě provedla nová chorvatská armáda na konci léta 1995, měsíc po srebrenických událostech. Chorvatům se tehdy podařilo vyhnout pozornosti mezinárodního veřejného mínění, kterému by za jiných okolností surová akce chorvatské armády jistě vadila. Povedlo se to právě pomocí srebrenické lţi tedy v propagandistickém stínu událostí ve Srebrenici. Psalo se o srebrenickém zločinu a mezitím chorvatská armáda a polovojenské milice Tudjmanovy strany jednaly. Provedly zločin, kterému říkají osvobození země a světová mainstreamová média obracela pozornost světa k Srebrenici a proti Srbům. Manipulace s fakty okolo srebrenických událostí tak dobře slouţila k zamaskování zločinů nového chorvatského státu. Ale zájemců o to, schovat se za údajná srebrenická zvěrstva bylo a je víc. Hakija Mecholić muslim, šéf srebrenické policie z let , mi předloni vyprávěl o ţivotě ve válečné Srebrenici. Řekl mi i zajímavou historku. V září roku 1993 byl s dalšími lidmi ze Srebrenice na pracovní návštěvě v Sarajevu. Skupinu si pozval prezident Alija Izetbegović. Ten si během setkání vzal Mecholiće stranou a řekl mu, ţe potřebuje dostat na svou, tedy bosensko - muslimskou stranu Američany, a ţe prezident Clinton mu řekl, ţe USA vojensky podpoří stranu bosenských muslimů v případě, kdyby se stali obětí velkého masakru. Řeč byla o pěti tisících obětí. A pak přišla Izetbegovićova otázka: Nešlo by něco takového zařídit ve Srebrenici? Policista Mecholič to odmítl a okamţitě se ze Sarajeva vrátil zpět do svého města. Kdyţ ho Izetbegovićovi poradci přemlouvali, aby ještě v Sarajevu zůstal a odpočinul si od války, opáčil jim, ţe nechce zůstat, aby nedostal kulku do hlavy. Hakija Mecholić věděl, s kým má tu čest, a útěkem si zachránil ţivot. Na masakru ve Srebrenici (nebo někde jinde v Bosně) měl tedy zřejmý zájem i muslimský prezident Alija Izetbegović, kdyţ ne přímo prezident Clinton. Po celou dobu bosenské války prováděli muslimové provokace a fingované útoky, které sváděli na Srby. Podle některých pramenů začala občansko etnicko náboţenská válka v Bosně , kdy byla uprostřed Sarajeva napadena srbská pravoslavná svatba. Byl zabit pop a svatebčané utrpěli těţká střelná zranění. To byl signál, ţe opět začíná vraţdění a vyhánění Srbů. Dalšími provokacemi byly smutně známé masakry na sarajevském trţišti (Merkale I 1/ a Merkale II 2/ ) a odpálení miny ve frontě na chleba v ulici Vase Miskina. Izetbegović a jeho nejbliţší spolupracovníci si organizováním zločinů, při nichţ hynuli prostí obyvatelé Sarajeva, chtěli vynutit intervenci armád NATO. Nakonec se jim to podařilo. Při poslední návštěvě Bosny jsem se setkal s paní Baranac, vdovou po Rankovi, který byl zastřelen podle předem vypracovaného seznamu Srbů určených k likvidaci. Seznam vznikl v místním orgánu Izetbegovićovy strany SDA. Vykonavatel rozkazu se vetřel ke slavnostnímu stolu rodiny Baranacových na pravoslavný svátek sv. Štěpána. S nic netušícím Rankem vzpomínali na společnou práci v místní truhlárně, jedli spolu a pili. Pak muslim Hasan Šabanija vytáhl pistoli a Ranka zastřelil. Zavraţděný Ranko se ničím neprovinil. Jenom byl Srb. Takhle začínala válka v Bosně. To bylo v době, kdy ještě Srbové neměli svoji armádu ani policii. Srebrenica je staré hornické městečko. Svým poloţením i velikostí připomíná náš Jáchymov nebo Krupku. Ţili tu vedle sebe Srbové, pár potomků německých horníků a bosenští muslimové (rozumějte Srbové muslimské víry, naši předci jim říkali poturčenci). Rakousko-

3 uherská propaganda, ustašovští překrucovači dějin a posléze i diktátor Tito z bosenských muslimů udělal nový národ - Muslimy. Je to jako kdyby si někdo ve Francii vymyslel národ Hugenotů nebo v Americe národ Mormonů. Dnes moderní propagandě ani tento název nevyhovoval a tak noví páni světa razí termín Bosňáci. Nový název má ale jen zakrýt pravou podstatu. Za druhé světové války se mnozí srebreničtí muslimové podíleli na zločinech proti Srbům. Chorvaté, s kterými byli v jednom státě, si je předcházeli, říkali jim květy Chorvatska. Jeruzalémský velký muftí, přítel Hitlera, je přijíţděl z Berlína podněcovat ke svaté válce proti nevěřícím. Těmi byli pravoslavní Srbové ale překvapivě uţ ne chorvatští katolíci. Divize SS Handţar (Dýka) byla sestaveno převáţně z bosenských muslimů a měla pomáhat Hitlerovi na východní frontě. Na rozdíl od dalších armád tehdejších Hitlerových satelitů (například Rumunů či Italů) se divize Hadţar ke Stalingradu vůbec nedostala. Tak byla zaměstnána doma vybíjením srbských vesnic. Tehdejší genocida vyhnala bosenské Srby do lesů, a aby přeţili, zahájili partyzánskou válku. Většinu Titových partyzánů tvořili po celou dobu války Srbové. I v okolí Srebrenice. Ke konci války, kdyţ se ustašovský stát hroutil, přebíhali chorvatští vojáci a důstojníci ale i muslimští vojáci na stranu Tita. On pak vytvářel vojenské oddíly, kdy muţstvo tvořili Srbové, ale do čela dával přeběhlé Chorvaty a muslimy. A pak se tyto oddíly jmenovaly například Muslimská partyzánská brigáda nebo 2. chorvatská brigáda. Mělo to vzbudit dojem, ţe proti okupantům a fašistům bojovali všechny národy Jugoslávie stejně. Bok po boku bratr vedle bratra, prostě internacionálně. Ale pravda to nebyla. Šlo jen o jednu z fikcí Titovy národnostní politiky. Po válce Tito, napůl Chorvat a napůl Slovinec, v umenšování srbského ţivlu v Jugoslávii pokračoval. Administrativní hranice svazových republik, které namaloval bez ohledu na etnické sloţení, se později, na začátku devadesátých let, staly jádrem sporů a jedním z důvodů vzplanutí poslední války. Německý autor literatury faktu Jürgen Elsässer v rozhovoru pro Literární noviny popsal důvody, proč a komu Jugoslávie po rozpadu sovětského bloku vadila. Byla mnohonárodním sociálním státem, jehoţ koncepce konkurovala tvořící se Evropské unii. Zatímco USA za prezidentování Bushe staršího chtěly Jugoslávii zachovat, vláda nově sjednoceného Německa (Kohl, Genscher) pracovala na jejím rozbití. Později ministr zahraničních věcí Německa Klaus Kinkel (FDP) veřejně a se zadostiučiněním prohlásil, ţe rozbití Jugoslávie bylo jen revizí výsledků 1. světové války. Připomínám, ţe o první revizi se pokusil Hitler. Ale ta se nepovedla. V devadesátých letech na troskách Jugoslávie vznikly klientské státy Slovinsko, Chorvatsko a Bosna a Hercegovina a nedávno k nim přibylo Srbů čistkami zbavené Kosovo. Území obývaná Srby byla rozkouskována (Černá Hora, Makedonie, Republika Srbská v Bosně), aby vliv Srbska na Balkánu byl úplně eliminován. Opět pro připomenutí: začátkem července 1914 prohlásil v jednom interview rakousko-uherský ministr zahraničních věcí hrabě Berchtold: Budoucí úsilí mojí vlády bude směřovat k izolování Srbska. Ono království jako významný faktor na Balkánu musí být likvidováno! Dodnes proces atomizace Srbska není ukončen. Západní mocnosti, které rozebírání Jugoslávie provádějí, drţí několik ţelízek v ohni a čas od času oheň přikrmí. Podle toho, jestli je Srbsko méně nebo více poslušné. Jedním místem moţného uměle vytvářeného konfliktu je mnohonárodnostní Vojvodina (samozřejmě s drtivou srbskou většinou), ale jsou to i další části jiţního Srbska, kde ţije část albánské menšiny (Preševo, Bujanovac, Medvedţe), je to i tzv. Sandţak, přesněji Raška, kde jsou k iredentě podněcováni další srbští muslimové.

4 Protisrbské taţení ještě stále nemá konec. Jak to souvisí se Srebrenicí? Mějte prosím trpělivost, i k ní se dostaneme. Kdyţ dalo Německo do pohybu procesy vedoucí k rozpadu Jugoslávie, sledovalo svoji starou politiku na Balkáně. Srbové tvořili tmel Jugoslávie, po staletí ţili téměř všude na jejím území a s touto překáţkou se němečtí politici museli vypořádat. J. Elsässer popisuje, jak se na začátku devadesátých let v Německu vedla propaganda proti Srbům v duchu: Naši staří Kriegskamaraden Chorvaté bojují proti zlým Panzerkomunistům Srbům. Tahle propagandistická floskule byla tak podobná ţvástům doktora Goebelse, ţe v Evropě ani v samotném Německu moc nezabírala, ba začala se jevit jako kontraproduktivní. Proto PR agentury zastupující Chorvatsko změnily taktiku. Vznikla hesla o fašizujících srbských nacionalistech - četnicích, které vedou popové a kriminální zběsilci. A tohle tvrzení u evropské a americké veřejnosti zabralo. Zvlášť kdyţ se o tom takto psalo často, hodně a dokonce i v tzv. seriózních novinách. Jeden autor uvádí, ţe od doby Hitlera ţádné noviny neštvaly proti jinému národu tak, jako Frankfurter Allgemeine Zeitung v devadesátých letech proti Srbům. Materiály se připravovaly v PR agenturách. Za rok se k trpícím chudákům Chorvatům přidali i trpící chudáci Muslimové v Bosně. Ředitel agentury Ruder&Finn vysvětloval, ţe oni nebyli a nejsou od toho, aby uveřejňovali pravdu, ale aby svými zprávami vytvářeli dobré povědomí o svých klientech (Chorvaté, muslimové) a očerňovali jejich protivníky. A i kdyţ jejich zpráva byla vymyšlená nebo přímo leţ, bylo na druhé straně ji vyvrátit, zatímco oni byli první, měli větší publicitu i čtenářský dopad, udávali tempo a druhá strana (rozuměj Srbové) museli jen reagovat, vyvracet, dementovat, prostě být v defenzivě. A tak je tomu dodnes. Od začátku chorvatští nacionalističtí politici hledali na území Jugoslávie spojence, kteří by byli ochotni jít proti Jugoslávii, čili proti Srbům, a to i krajními metodami. Uvnitř Jugoslávie si našli Izetbegovićovy muslimy v Bosně a Albánce na Kosovu. Od začátku devadesátých let je tato spolupráce zřejmá. Německo různými ilegálními kanály dodávalo do Jugoslávie zbraně bývalé armády NDR, embargo neembargo. Na svém území nechávalo bez povšimnutí probíhat teroristický výcvik mladých Chorvatů. Ti později v táborech v okolí Záhřebu předávali své zkušenosti muslimům z Bosny a Albáncům z Kosova. Ze Srebrenice a dalších měst v té době (předjaří 1992) odcházejí mladí muslimové, které vytipovali aktivisté Izetbegovićovy SDA, do Chorvatska, aby se za pár měsíců vrátili jako vycvičení teroristé a vrazi. Přesně to popisuje Ibran Mustafić, poslanec parlamentu BaH za Izetbegovićovu stranu za Srebrenici ve své knize Plánovaný chaos (2008). V Bosně se v té době odehrávají velká shromáţdění muslimů. Na nich pod zelenými vlajkami dţihádu, Iránské republiky, Pákistánu a Turecka vůdcové Izetbegovićovy strany SDA štvou proti Srbům a vyhlašují program, podle kterého z Bosny chtějí udělat státní útvar řídící se zákonem šaría. Íránská islámská republika je vzorem. Připomínám, ţe Izetbegović byl autorem spisku Islámské deklarace (1970), ve které mimo jiné napsal, ţe islám a demokracie nejdou dohromady. Islám vyţaduje úplnou podřízenost zásadám koránu a sunny a v čele státu musí stát vládce, který je současně i hlavou muslimské církve. Za podněcování k náboţenské nesnášenlivosti byl Izetbegović v socialistické Jugoslávii odsouzen a seděl ve vězení. To ukazuje, ţe není disident jako disident. Ale náš Václav Havel, asi za silného přispění svých poradců a zahraničních přátel, si Izetbegovićovo curriculum vitae přečetl špatně a ukazoval nám Izetbegoviće v Praze jako vzorného demokrata, který také trpěl ve vězení. Kdyby věděl víc, určitě by se neztrapňoval a neposkytoval fanatickému muslimskému extremistovi

5 legitimaci do slušné společnosti. Muslimská shromáţdění v Bosně měla stejný rituál: vychvalování moudrostí Koránu uţ bylo dost útisku vyjádření podpory bosenským muslimským politikům pak většinou nějaký chorvatský politik vystoupil s přátelskou zdravicí a přáním, aby hranice Bosny byla přinejmenším na Drině, kdyţ ne před Bělehradem v Zemunu a vţdy se končí voláním hesel proti Srbům a zpěvem písní. Jedna z nich neuměle převedena do češtiny zní asi takto: Plavaj kačka, plavaj huska, tato země bude Turska. Chtějí návrat do starého Turecka, čili do říše, v které muslimové patřili k privilegované vrstvě. Na jaře 1992 uţ bosenští muslimové, včetně těch srebrenických, přepadají autobusy ze Srbska, mlátí cestující a řidiče. Ve stejnou dobu rozlícený muslimský dav rozbíjí bustu spisovatele Ivo Andriće před jeho rodným domem ve Višegradu. Prý Andrić, nositel Nobelovy ceny za literaturu a autor překrásných knih, pomlouval ve svém díle muslimy. Bosenští muslimové na začátku devadesátých let se prostě vším, co dělali a proklamovali, přihlásili k jiné neţ evropské civilizaci. Pohrdli zásadami občanského souţití, vytvořili si fiktivního nepřítele v Srbech a začali opět usilovat o jejich fyzické zlikvidování. To je to období, kdy jsou vykonány i první etnicky a náboţensky motivované vraţdy. Tento proces probíhá i v městečku Srebrenica. Na začátku se muslimští zastupitelé na místní radnici začnou stranit svých srbských kolegů. Radu města svolávají tajně a bez Srbů. Okamţitě organizují ozbrojování ze skladů místní Teritoriální obrany. Další zbraně získávají černým obchodem s Chorvatskem. Na nákup zbraní potřebují peníze a tak peníze kradou z fondů místních srebrenických fabrik a podniků. Ovšem pouze tam, kde je ředitelem muslim. Peníze měly původně slouţit v jugoslávských podnicích jako fond na sniţování nezaměstnanosti, ale pro muslimy jsou zbraně pro dţihád důleţitější neţ nějaká nezaměstnanost a sociální ohledy. Takhle se postupně Srebrenica a s ní mnoho dalších měst v Bosně dostává do spirály násilí a zločinu. Poslanec Ibran Mustafić pro Srebrenici získává nové bojovníky i z daleka. Mezi jeho kádrové naděje patřil i mladý policista z bělehradského útvaru ochrany ústavních činitelů Jugoslávie, někdy mylně vydávaný za Miloševićova bodyguarda, Naser Orić. V Jugoslávii byl sice na něj vydán zatykač, který ho vinil za krádeţe ve skladech, ale ve Srebrenici se rychle vypracoval na velitele brigády oficiální muslimské armády. Proslul jako obávaný a velmi zákeřný řezník Srbů. Dnes mu Ibran Mustafić nemůţe přijít na jméno, ale o tom ještě později. Ostatně policista Hakija Mecholić mi zdůrazňoval, ţe kdyţ se v té době ve městě potkávali s Orićem, oba měli ruce na pouzdrech pistolí. Tak si navzájem důvěřovali velitel muslimské policie s velitelem muslimské armády. Ve Srebrenici se z Oriće stal typický warlord. Rozhodoval o ţivotě a smrti všech obyvatel. V okolních srbských vesnicích jeho oddíly jen za období vyvraţdily Srbů, převáţně civilistů. Nešetřili ţeny ani děti. Velmi často vraţdili potichu noţem. Zbavoval se ale i nepohodlných muslimů přímo ve městě. Po čase se i poslanec Mustafić stal jeho cílem. Naštěstí přeţil atentát a dnes můţe o Orićově vládě ve Srebrencii svědčit. Do obklíčené Srebrenice dováţely konvoje OSN humanitární pomoc. Orić ji zabavoval a prodával. Organizoval i pašování zboţí ze srbské strany. Inu, obchod spojuje i velké nepřítele muslimských utečenců obklíčených ve Srebrenici jako v pasti muselo platit za ubytování, jídlo, hygienické potřeby, za cigarety Kdo chtěl odejít na srbskou stranu, toho popravili. Muslimské jednotky ve Srebrenici měly být odzbrojeny na základě rozhodnutí OSN o bezpečných zónách, ale nikdy odzbrojeny nebyly. Ve Srebrenici měli muslimy odzbrojit francouzské jednotky, ale OSN na splnění nařízení netlačila a tak 28. muslimské brigádě

6 zbraně zůstaly. Velitel Orić prováděl svoje vraţedné výpravy na srbská území a slabě ozbrojené francouzské a později holandské jednotky OSN s tím nic nezmohly. Po kaţdé výpravě na srbské území se Orićovi muţi vraceli pod ochranu bezpečnostní zóny. Na jednom setkání se západními novináři se Orić svěřoval, jak osobně noţem zabíjel srbského soudce Slobodana Iliće. Byl prý šokován, ţe ten Srb nevydal ani hlásku, kdyţ mu vrazil bajonet do oka, jen se na Oriće díval. Novinářům ukazoval i natočená videa z vraţdění. V té době uţ byla zformována armáda bosenských Srbů a jejímu velení samozřejmě docházela trpělivost. Na srbské protesty nikdo z OSN nebral zřetel. To uţ Srbové měli proti sobě i svého bývalého spojence - Spojené státy americké. Prezident Clinton, jak se později shodli političtí analytici, chtěl muslimskému světu ukázat, ţe se USA dokáţí muslimů i zastat. Hlavně to chtěl předvést velkým dodavatelům ropy (Saúdské Arábii, Sjednoceným arabským emirátům, Kuvajtu, atd.). Navíc muslimská strana v jugoslávském konfliktu byla, dalo by se říci, volná, nikdo z Evropy bosenské muslimy nepodporoval. Připomínám, ţe na začátku ozbrojeného konfliktu v Bosně a Hercegovině došlo k nepřátelství mezi muslimy a místními Chorvaty. Vzpomeňte jen na zničený starý most v Mostaru, který rozstřílel chorvatský tank. Chorvatsko, potaţmo Německo, stály samozřejmě na straně bosensko-hercegovských Chorvatů proti muslimům. Administrativa USA během bosenské války organizovala pašování zbraní z Íránu, Pákistánu, Turecka a Saúdské Arábie Izetbegovićovým jednotkám. Saúdská Arábie také platila převáţnou část prostředků vynakládaných na PR aktivity Izetbegovićovy vlády. Podrobně to popisuje například nizozemský historik Cees Wiebes v knize Intelligence and the War in Bosnia (2003). S pomocí USA vstupují na půdu Bosny tisíce mudţahedínů arabských veteránů z Afghánistánu. Ve střední Bosně páchají zvěrstva na srbském obyvatelstvu. Ale PR agentury, mezi nimi Ruder&Finn za saúdské peníze (uvádí se 10 milionů USD ročně) zpracovávají světové veřejné mínění proti Srbům. Ředitel agentury se později chlubil před novináři, ţe mistrným kouskem jeho agentury bylo přesvědčit ţidovskou komunitu v USA a ve světě, ţe viníci války jsou Srbové a ţe se mají podporovat bosenští muslimové. To se opravdu podařilo a v našich médiích tato vyfabrikovaná leţ je stále vydávaná za pravdu. V samotné Bosně tahle leţ dál vytvářela nenávist muslimů ke všemu srbskému. Ale naštěstí pro Srby tu jiţ byla zformovaná jejich relativně silná armáda a do jejího velení se dostali zkušení velitelé (Mladić, Krstić). Za celou dobu působení velitele Oriće od roku 1992 do konce roku 1994 bylo jeho jednotkami, často za jeho osobní přítomnosti, povražděno Srbů a zničeno téměř 100 vesnic a větších usedlostí v okolí Srebrenice. Za všechny tyto zločiny byl Orić soudem Haagu odsouzen k pouhým dvěma letům, zatímco generál Krstić, velitel Drinského sboru, byl odsouzen na 43 let. Za to, že bránil své rodáky před Izetbegovićovými a Orićovými hrdlořezy a za to, že vzdoroval arabským bojovníků džihádu. A nám stále česky psané deníky německých majitelů tvrdí, že haagský soud je nestranný a spravedlivý. Kdo ale vede redaktory naší veřejnoprávní televize a rozhlasu, aby se na nepravdách podíleli? Všechny zločiny spáchané za léta popsal ve svých zprávách dr. Milivoje Ivanišević, dnešní ředitel Ústavu pro studium srbského utrpení ve 20. století (www.serbvicitm.org). Ve zprávě později vydané formou knihy jsou přesně popsány události den po dni. Kde, kdy, kdo a jak byl zavraţděn. A také jsou tam jména muslimských velitelů a vojáků, kteří vraţdili. Jeho zpráva putovala do OSN, ale vedoucí Oddělení pro zahraniční vojenské mise Kofi Annan zprávu na několik týdnů utopil v šuplíku svého stolu. Před orgány OSN se nedostala a zmanipulovaná OSN odsouhlasila další kroky proti bosenským Srbům. Kofi Annan později

7 povýšil na šéfa OSN. Koncem roku 1994 vydal v Bělehradě dr. Ivanišević zprávu kniţně pod názvem Kronika našich pohřebišť. Připomínám, ţe to bylo téměř rok před vstupem srbských vojáků do Srebrenice. Ţádný západní novinář se o toto svědectví nezajímal. Všichni brali za bernou minci, co jim říkaly PR agentury pracující pro muslimy a Chorvaty. Ostatně i Česká televize měla v té době v Bosně svou dopisovatelku J.O. Ta později vyprávěla, jak to při jejím působení v Bosně bylo. Podklady dostávala pouze z muslimské strany a prý nebylo kde si je ověřit. Kdyţ bylo potřeba, oblékla si neprůstřelnou vestu a ocelovou přilbu a před kamerou, kousek za hotelem u rozstříleného autobusu, aby vznikl dojem, ţe je někde na frontové linii, přečetla to, co napsala podle dodaných materiálů. A teď k mrtvým ve Srebrenici. Na hřbitově v Potočari je na nápisu na velkém kameni u vchodu napsáno, ţe je tu pohřbeno obětí. Západní i česká média tvrdí, ţe to jsou popravení (zmasakrovaní, umučení moţno libovolně zaměňovat) nevinní muslimští civilisté a ţe jsou to oběti genocidy. A ţe je nechal zmasakrovat generál Mladić, případně ve spolupráci a po dohodě s tehdejším prezidentem bosenských Srbů dr. Karadţičem. Je dobré si připomenout, jak toto číslo vzniklo. Na začátku bylo hlášení dánského Červeného kříţe, ţe mezi seznamem muslimských mužů, kteří se skrývali v Srebrenici a seznamem muţů, kteří se dostali ze zajetí na muslimskou stranu, je velký rozdíl vyjádřený číslem Toho se chytila protisrbská propaganda a zrodil se mýtus. Příští rok se na volebních seznamech ve Srebrenici a dalších městech v Podriní z těchto mužů objevilo. Takže prokazatelně šli živí k volbám. Čísla tedy nesouhlasila se skutečností, ale mýtus o srbském zločinu uţ si ţil svým ţivotem. Dnes se hodně operuje s čísly, které vycházejí od pracovníků laboratoře na určování DNA v sousední muslimské Tuzle. Hřbitov v Potočari je od roku 1996 stále zásobován dalšími a dalšími těly zahynulých, ke kterým se hlásili pozůstalí. Laboratoř podle rozborů DNA hledá příbuzné k mrtvým a pomáhá tak k identifikaci těl pocházejících často z hromadných hrobů. Stále je nám sugerováno, ţe se jedná o popravené ze Srebrenice, ale skutečnost je jiná. Kdykoli se k pozůstatkům dostali patologové, shledali, ţe většina těl vykazuje různá zranění od výbuchu, střepinou či šrapnelem. Ţe by Srbové popravovali minomety, děly nebo tanky neuvěří snad ani čtenář Lidových novin či novin skupiny MoldauElbePress z ulice (Ne)Přátelství. Laboratoř v Tuzle se příčinou smrti nezabývá. Slouţí propagandě a manipulaci s těly zahynulých. Některé kosti byly dovezeny ze vzdálenosti aţ 70 km od Srebrenice. Je zaznamenán i případ, ţe tu byl podruhé pochován muţ, který zemřel deset let před vypuknutím války. Muslimové si prostě v Evropě vytvořili památník svého holokaustu a vynucují si tak přízeň světové veřejnosti. Kaţdoročně se hřbitov v Potočari stává poutním místem muslimských extremistů z Evropy. Jsou na něm pronášeny nenávistné projevy. Srebrenické matky z organizace, o které je často slyšet, nikdy nepřiznaly, ţe jejich muţové či synové byli příslušníky Orićovy bandy pardon, 28. muslimské brigády, a ţe se účastnili výpadů proti srbským civilistům. Taky se je na to ţádní novináři neptali. O tom, ţe vědomě manipulují s čísly, bosenští muslimové dobře vědí. Měl jsem dlouhý rozhovor s inţenýrem Amirem Kulaglićem, vedoucím pobočky informačně-dokumentačního

8 centra obětí zločinů v BaH a osobním přítelem Nasera Oriće. Zatímco přesně znal počet mrtvých z celé bosenské války lidí, na otázku, kolik je v Potočari pohřbeno popravených, se odpovědi opakovaně vyhnul. Druhý den jsme začali další rozhovor, tentokrát přímo nad hroby, a kdyţ jsem znovu ţádal, aby mi řekl počet popravených, odpověděl s výmluvným gestem: Toto všechno jsou oběti Srebrenice. Ale mýlil se. Mezi oběti Srebrenice nepočítal všechny ty Srby, muţe, ţeny a děti, podřezané noţi, ukřiţované na vratech stodol, s usekanými hlavami, které Oričovi vojáci vítězně kopali ulicemi Srebrenice. To jsou přece také oběti. Je pravda, že po obsazení Srebrenice popravy proběhly. Doktor Ivanišević tvrdí, že prokazatelně popravených bylo mezi 382 a 406 a že šlo výhradně o vojáky muslimské armády. Ano, ve Srebrenici se odehrál válečný zločin a stříleli muži v uniformách Armády Republiky srbské. Po odečtení těchto popravených a lidí, kteří se v roce 1996 objevili na volebních seznamech, zbývá asi mužů. Ti padli v nočních bojích, když se zbytky 28. muslimské brigády snažily probít z obklíčení přes srbské linie ke svým, ale také ve vzájemných přestřelkách muslimských vojáků mezi sebou. Stříleli po sobě ti, co se chtěli vzdát, s těmi, kteří chtěli utéct. Je dobré podotknout, že srbská armáda obsadila Srebrenici s podstatně slabšími jednotkami, než byla síla muslimské brigády, která ji měla bránit. Takţe zbývá otázka, kdo popravoval a na čí příkaz? Stefan Karganović, spolupracovník soudu v Haagu a ředitel výzkumného projektu, která nese název Srebrenica - Historical Project (www.srebrenica-project.com), tvrdí, ţe se jednalo o pomstu některých jednotek bosenských Srbů, odplatu za vyvraţděné vesnice okolo Srebrenice. Ale tady jedna skutečnost nehraje. Obsazení Srebrenice se účastnily jednotky z úplně jiných částí Bosny. Jednotky místních Srbů bránily nedaleký Bratunac. Kdo střílel napovídá případ Erdemović, který byl velmi podrobně popsán bulharským novinářem Ţerminalem Čivikovem, bývalým dlouholetým pracovníkem zahraničního vysílání Deutsche Welle. Čivikov v knize Korunní svědek, která je v anglickém jazyce dostupná on-line na (www.srebrenica-porject.com) uvádí, ţe Draţen Erdemović, původem Chorvat, byl ţoldnéř, který za války postupně bojoval na straně Chorvatů, muslimů a nakonec skončil v 10. sabotáţní jednotce bosenských Srbů. Spolu s ním bylo v této jednotce několik dalších Chorvatů a muslimů, ale i slovinský důstojník. Působili většinou v týlu nepřítele (muslimů) jako sabotéři, diverzanti a lovci jazyků. Erdemović začal tvrdit, ţe se osobně účastnil poprav na statku u Srebrenice. Srbskými orgány byl neprodleně zatčen, vyslechnut prokurátorem a předán jako válečný zločinec k soudu do Haagu. A tam začaly podivnosti. Asi někdo z ţalobců Erdemovićovi vymluvil, ţe popravy, o kterých hovořil, se nemohly odehrát , jak původně tvrdil, ale o čtyři dny dřív. Z údajně osobně popravených Erdemovićem a dalšími šesti vojáky se při exhumaci objevilo 156 těl. Další nesrovnalost: na otázku, kdo popravy nařídil, Erdemović naučeně odpovídal, ţe nejvyšší srbské velení. Na to soud velmi slyšel, ale nedovolil obhajobě upřesňující otázky ve smyslu 'kdo jmenovitě dal rozkaz'. Erdemović tvrdil, ţe k nim v autě přijal jakýsi podplukovník srbské armády a jednomu vojínovi (!) ústně nařídil všechny muţe z autobusů, které na místo přijíţděly, popravit. Podplukovníka neznal, podle fotek nikoho neidentifikoval. Srbští řidiči autobusů protestovali, měli zajatce odvézt na místo výměny za srbské zajatce.

9 Erdemović tvrdil, ţe střílet nechtěl, ale ţe ho tento vojín donutil pod pohrůţkou, ţe ho postaví nad jámu mezi muslimy a také popraví. Soud neudivilo, ţe řadového vojína poslouchal i zástupce velitele jednotky podporučík Kos (Slovinec). Kdo byl na vojně nebo o armádě něco ví, asi kroutí hlavou nad zkazkou, ţe podporučík a několik poddůstojníků muselo poslechnout vojína. Soud ale ţádné otázky obhajoby nepřipustil. Podle výpovědi týlového zásobovače jednotky měla ten den jednotka včetně Erdemoviće den volna. Neměli nafasovánu ani munici ani zbraně. Kde tedy vzali zbraně, kterými zajatce stříleli? Soud otázky obhajoby nepřipustil. Erdemović začal vyprávět svůj příběh ještě v Srbsku, protoţe se bál o ţivot. Několik dní po popravách se v pizzerii v Bjeljině pohádal se svými spolubojovníky o dělení 12 kg zlata! 3/ U stolu začala střelba a Erdemović přišel ke dvěma průstřelům břicha. Jen tak tak ho vojenští chirurgové vrátili mezi ţivé. O jaké dělení šlo? Co to bylo za zlato? Za co to zlato bylo? Soud také tyto otázky obhajobě zakázal. Komu tohle připomíná soudy v Moskvě v roce ? Psychiatři spolupracující s haagským soudem upozornili, ţe Erdemović jako svědek je velmi nevěrohodný. Přesto vystupoval jako korunní svědek v procesu s Miloševićem, nyní jako korunní svědek v procesu s Karadţičem a jistě bude soudem pouţit i proti Mladićovi. Erdemović je veden jako utajený svědek, má změněnou identitu a spolupracovníci soudu mu dopomohli ke kariéře obchodníka v jedné zemi NATO. Na tomto místě musíme vysvětlit, ţe soud pracuje podle amerických právních zvyklostí a ţe obţalovaní se dělí na dvě skupiny. Jednu tvoří lidé jako Milošević, Krstič, Karadţić, a do té bude patřit také generál Mladić. Na této skupině má soud předvést něco obdobného jako Norimberský proces v roce exemplárně odsoudit a potrestat špičky zločinného reţimu. Druhou tvoří obţalovaní jakým je např. Erdemović. Jsou vybráni, aby spolupracovali s obţalobou, a za to jim je podstatně sníţen trest. Důvěryhodnost svědectví takových svědků je malá a při vhodné práci ţalobce s takovými lidmi, navíc bez přítomnosti obhájce, se dá vyrobit svědectví proti kdekomu. Ale také mnoho věcí zatajit. I taková ţalobkyně jakou byla paní Del Ponteová nevyšetřovala za dobu svého působení v Haagu všechny zločiny stejně a nestranně. Například měla k dispozici svědectví a materiální důkazy o vraţdách srbských zajatců, které organizovali vysocí důstojníci kosovsko-albánské UÇK za účelem prodeje lidských orgánů na transplantaci. Del Ponteová jako hlavní haagská ţalobkyně mohla a měla konat, ale nekonala. Ve chvíli kdy opustila soud a stala se švýcarskou velvyslankyní napsala knihu, ve které tyto zločiny kosovsko-albánské mafie popsala. Dnes se nabízí Radě Evropy, ţe tyto zločiny můţe vyšetřit nejlépe ona, protoţe je s problematikou velmi dobře obeznámena. Proč aţ nyní? Ještě jedna maličkost je v případu Erdemović zaráţející. Před soudem jmenoval všechny zbylé členy popravčí čety. Ale soud se o ně celých 14 let nestaral! Oni se zatím nechali zaměstnat ve francouzské cizinecké legii a prošli jako dobře placení ţoldnéři válkou v Kongu. Nevědí náhodou francouzské tajné sluţby o pozadí srebrenických poprav víc neţ generál Mladić? Dokázat vinu generálu Ratko Mladićovi bude pro soud velmi těţké. Neexistuje ţádný jeho písemný rozkaz, nebyl zachycen ţádný rozkaz po telefonu či prostřednictvím vysílačky. Srbský podplukovník P. před soudem vypovídal, ţe mu prý generál Mladić po obsazení Srebrenice, kdyţ odcházel z hotelu v Bratunci a chystal se odjet na jiné místo fronty,

10 odpověděl na otázku, co má dělat s tolika zajatci: Popravit! Na otázku obhajoby, jak to generál řekl doslova, podplukovník P. odpověděl, ţe prý gestem. Podplukovník P. po odjezdu gen. Mladiće obcházel různé úřady v Bratunci, aby mu z vedení města určili místo vhodné pro popravy. Ale starosta Bratunce ho vyhodil s tím, ţe na území obce se nic takového dělat nebude. Podplukovníkova chuť popravovat došla aţ k uším soudu v Haagu. To je další svědek proti generálu Mladićovi. Dalším důkazem mělz být letecké a druţicové snímky hromadných hrobů, kterými se americká ministryně zahraničních věcí Madeleine Korbelová Albrightová oháněla v OSN. Novináři je ale do rukou nedostali a snímky jsou dodnes přísně tajné! Na místech, o kterých paní ministryně mluvila, se nic nenašlo. Prý je Srbové vykopali a přemístili. Kdo chce věřit, ať věří. Překopáno bylo kaţdé podezřelé místo v Bosně, byly vykopány i hroby jednotlivců. Ale k vylhanému číslu to nevedlo ani po 16 letech. Pro doplnění celkového obrázku o soudu v Haagu. Soud zaujal jeden kuriózní názor. Ukazuje, jak soud pracuje na cizí objednávku. Muslimové a protisrbská propaganda vymysleli, ţe Srbové pod Mladićovým velením provedli ve Srebrenici genocidu. Na hřbitově v Potočari jsou ale, snad aţ na jednu nebo dvě výjimky, pohřbeni pouze samí muţi. Hřbitov je sice vydáván za civilní, ale je to v podstatě typický vojenský hřbitov. Soud v Haagu musel dostát přání svých zřizovatelů a tak vyslovil verdikt, ţe v muslimském prostředí je genocidou i to, kdyţ je z rodiny zabit pouze muţ! Na takové rozsudky snad ani soudci Josifa Visarionoviče neměli. A Ţidé postiţení skutečnou genocidou vůči takovému právnímu názoru, který devalvuje utrpení holokaustu, neprotestují Kdo ovládá historii, ten ovládá i budoucnost. Nějak tak to napsal Orwell. Máme se tedy na co těšit! Vysvětlivky: 1/ Merkale I : výbuch na sarajevském trţišti Merkale mrtvých, 200 raněných - muslimské jednotky nechtěly nikoho z UNPROFOR pustit na místo výbuchu. CNN hlásila bezprostředně po útoku, ţe to udělali Srbové, Clinton prohlásil, ţe je "velmi pravděpodobné", ţe to udělali Srbové. Albrightová (tehdy velvyslankyně USA v OSN) volala po bombardování Srbska. B. Volker (TV TF1 - Francie) odhalil, ţe granát byl vypálen, podle zprávy OSN, z muslimských pozic. D. Owen (Balkan Odyssey, 1995) uvádí, ţe byl vydán zákaz šíření této informace. "Lidé kolem generála Rossea nikdy neskrývali přesvědčení, ţe útok provedli muslimové". Gen. Rose na setkání s Izetbegovičem a muslimským generálem Delićem oznámil, ţe dostal technické informace, ţe palba přišla z muslimské části města (schůzka z ). Jasuši Akaši, zvláštní pověřenec OSN pro Bosnu, uvedl dopisovateli DPA, ţe existuje tajná zpráva OSN, kde jsou za pachatele označeni Muslimové, ale B. B. Ghálí ji nezveřejnil v zájmu "vyšší politiky" ( ). 2/ Merkale II: výbuch na sarajevském trţišti Merkale mrtvých, 90 raněných provokace byla koordinovaná s velením NATO a s velením chorvatské armády. Za necelých 40 hodin po výbuchu následovalo bombardování vojenských a hlavně civilních cílů v Republice srbské letadly NATO a začala ofenzíva bosensko-chorvatských vojsk v

11 západní Bosně tato etnická čistka vyhnala přes bosenských Srbů z jejich domovů... 3/ Civikov, Germinal: Srebrenica: The Star Witness (2010) Prameny: David Owen: Balkan Odyssey, Harcourt Brace (New York, 1995) Ibran Mustafić: Planirani haos Dr. Milivoje Ivanišević: Chronika našich groblja (Komitet, Beograd, 1994) Dr. Milivoje Ivanišević: Srebrenica červenec hledání pravdy (Chreščanska misao, Beograd, 2010) Prof. Rajko Doleček: Obhajoba Karadţiće Prof. Rajko Doleček: Necenzurované obrazy (Orego, Ostrava, 2007) Jürgen Esässer: Wie die Dschihad nach Europa kam (NP Buchverlag, St.Pölten-Wien-Linz, 2005) Alexander Dorin: Die Geschichte eines salonfähigen Rassismus (Biersfelden, 1999) Civikov, Germinal: Srebrenica: The Star Witness (2010)

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Státy bývalé Jugoslávie

Státy bývalé Jugoslávie Státy bývalé Jugoslávie Přírodní podmínky mladé Alpínské vrásnění aktivní tektonika krasové oblasti jeskyně ostré svahy množství jezer Přírodní podmínky SZ Alpy při pobřeží Dinárské hory 700 km strmé k

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání 14. 2. 2005 B6-0094/2005. který na základě otázek k ústnímu zodpovězení B6-0026/04 a B6-0025/04

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání 14. 2. 2005 B6-0094/2005. který na základě otázek k ústnímu zodpovězení B6-0026/04 a B6-0025/04 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««Dokument ze zasedání 2009 14. 2. 2005 B6-0094/2005 NÁVRH USNESENÍ, který na základě otázek k ústnímu zodpovězení B6-0026/04 a B6-0025/04 v souladu s čl. 108 odst. 5

Více

Sedmdesát let od bitvy u Stalingradu

Sedmdesát let od bitvy u Stalingradu Sovětský voják vítězně vztyčil vlajku. FOTO - Bundesarchiv Sedmdesát let od bitvy u Stalingradu»A jak začala válka? Na všech strategických směrech na naše vojska neočekávaně dolehly mimořádně silné údery

Více

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Dějepis Ročník : 9. Téma : Svět před první světovou válkou Autor : Mgr.

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Globální problémy světa IV. ročník ROZPAD JUGOSLÁVIE. seminární práce (část textová)

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Globální problémy světa IV. ročník ROZPAD JUGOSLÁVIE. seminární práce (část textová) Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Globální problémy světa IV. ročník ROZPAD JUGOSLÁVIE seminární práce (část textová) Jméno a Lubor Jenček příjmení: Třída: 4. B Datum: 23. 9. 2014 Rozpad Jugoslávie

Více

Koncem září 1947, tedy dva měsíce po žateckém vyslýchání

Koncem září 1947, tedy dva měsíce po žateckém vyslýchání Exhumace, zpopelnění a pohřbení obětí vražd z Postoloprt HERBERT VOITL ( ) Koncem září 1947, tedy dva měsíce po žateckém vyslýchání parlamentní komisí, se uskutečnila v Postoloprtech exhumace mrtvol ve

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

BALKÁNSKÝ KONFLIKT Zápočtová práce

BALKÁNSKÝ KONFLIKT Zápočtová práce BALKÁNSKÝ KONFLIKT Zápočtová práce 1 Obsah Úvod 3 Historické pozadí konfliktu 3 Balkán v područí Osmanů 3 Nacionalistická hnutí 4 První a druhá světová válka 4 Království SHS, Jugoslávie 4 Titova Jugoslávie

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace

Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace Semestrální práce Bc. Kristýna Krásna, Bc. Markéta Nováková Obsah 1. Všeobecné informace o zemi 2. Historický background 3. Překážky vstupu do

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Osnova. 1. První ropný šok. 2. Druhý ropný šok. 3. Třetí ropný šok

Osnova. 1. První ropný šok. 2. Druhý ropný šok. 3. Třetí ropný šok 12. Ropné šoky RB Osnova 1. První ropný šok 2. Druhý ropný šok 3. Třetí ropný šok Ropné šoky na časové ose První ropná krize první šok V 50. a 60. letech prožívá západní Evropa období výrazného hospodářského

Více

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

Gaulle, Charles de (nar.1890) Göring,Hermann (1893 1946)

Gaulle, Charles de (nar.1890) Göring,Hermann (1893 1946) Gaulle, Charles de (nar.1890) francouzský vojenský a politický činitel. Po vítězném německém tažení na Západ v roce 1940 uprchl do Velké Británie a vytvořil zde hnutí Svobodná Francie. V letech 1944 1946

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Politické procesy v Československu

Politické procesy v Československu Politické procesy v Československu Anotace: prezentace věnující se politickým procesům v 50. letech v Československu. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 2383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 22. 04. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 22. 04. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 22. 04. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností J. V. Stalina a jeho

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

Druhá světová válka Rok 1939 17. dubna

Druhá světová válka Rok 1939 17. dubna Druhá světová válka Rysy oběma válkám společné 1. snaha po světovládě na úkor jiných zemí 2. boj o rozdělení světa, nově rozdělit a dobýt v něm převahu pro fašistické mocnosti Nové rysy 1. likvidace SSSR

Více

VY_12_INOVACE_04_02_VL NĚMECKO

VY_12_INOVACE_04_02_VL NĚMECKO VY_12_INOVACE_04_02_VL NĚMECKO VY_12_INOVACE_04_02_VL ANOTACE NĚMECKO Popis Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS humanita a válka?? 2 humanita a válka?? Ano: mezinárodní humanitární právo Mezinárodní Červený kříž 3 Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost

Více

Armáda České republiky

Armáda České republiky Armáda České republiky symbol demokracie a státní suverenity 1993-2012 Všude tam, kde je nás třeba Zajištění obranyschopnosti České republiky Pomoc civilnímu obyvatelstvu při živelních pohromách Plnění

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8 Amr Chálid, islám ovládne Evropu do 20-ti let Egypťan Amr Chálid, Jak islamizovat Evropu, 2. 11. 2011 http://zpravy.ihned.cz/svet-blizky-vychod/c1-53482070-muslimovepropadli-kouzlu-televiznich-kazatelu-nejoblibenejsi-z-nich-vestil-osudevropy

Více

Květen 2011, číslo 9 Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5 www.zsplovarna.ji.cz

Květen 2011, číslo 9 Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5 www.zsplovarna.ji.cz Úvod Dobrý den, váţení čtenáři, je tady konec dalšího měsíce a s ním i předposlední číslo našeho školního časopisu Plováček. Doufám, ţe se těšíte na příští měsíc. Já děsně. A víte proč?? Pokud nevíte,

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Vaše náměty. Počasí. TN.cz Prásk.tv Nova.cz Novaplus.cz Voyo.cz FANDA.tv Krásná.cz Doma.cz Blog.cz. Přihlášení» Registrace» reklama. zpravy@nova.

Vaše náměty. Počasí. TN.cz Prásk.tv Nova.cz Novaplus.cz Voyo.cz FANDA.tv Krásná.cz Doma.cz Blog.cz. Přihlášení» Registrace» reklama. zpravy@nova. TN.cz Prásk.tv Nova.cz Novaplus.cz Voyo.cz FANDA.tv Krásná.cz Doma.cz Blog.cz Přihlášení» Registrace» reklama Vaše náměty 606 09 09 09 zpravy@nova.cz Hledat článek, osobnost Hledat článek, osobnost Hledat

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

I. Základní informace. II. Útok. III. Konspirační teorie

I. Základní informace. II. Útok. III. Konspirační teorie I. Základní informace II. Útok III. Konspirační teorie I. ZÁKLADNÍ INFORMACE Co je to terorismus? je užití násilí nebo hrozby násilím s cílem zastrašit protivníka je v posledních letech celosvětový problém

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 05. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 05. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 05. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_ZSV Ročník: I. Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy společenských věd Tematický

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost lidské bytosti musí být respektována v každé době. Bez jakékoli diskriminace musí být učiněno vše

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Tisková konference k zákonu o III. odboji (zákon č. 262/2011 Sb.) V Praze 15.11. 2011 ministr obrany Alexandr Vondra náměstek ministra obrany pro personalistiku Michael Hrbata ZÁKLADNÍ INFORMACE Po 22

Více

Výbor pro zahraniční věci NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro zahraniční věci NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 21. 9. 2009 2009/0104(CNS) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zahraniční věci pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci k návrhu nařízení

Více

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K UDÁLOSTEM

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K UDÁLOSTEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ŽELEZNÉHO V PROSTĚJOVĚ Autorský tým: Veronika Jurčíková, Martin Němec, Lucie Jakubcová, Lukáš Pospíšil Pedagogické vedení: Mgr. Dita Krpcová DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K

Více

USA v 50. a 60.letech

USA v 50. a 60.letech USA v 50. a 60.letech Anotace:výkladová prezentace věnující se Spojeným státům americkým po druhé světové válce. (politický systém, období studené války, karibská krize, 2.berlínská krize) Dětský diagnostický

Více

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 Potřeba zajišťování likvidace nalezené válečné munice vznikla ihned po skončení první světové války zároveň se vznikem samostatného československého

Více

Svět po druhé světové válce

Svět po druhé světové válce Svět po druhé světové válce Anotace:prezentace věnující se tématu dekolonizace po druhé světové válce a vzniku nových států. Pracovní list může posloužit jako zápis, nebo jako opakování látky. Dětský diagnostický

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Historie mírových operací v ČR / ČSSR

Historie mírových operací v ČR / ČSSR Velitelství výcviku Vojenská akademie ve Vyškově Historie mírových operací v ČR / ČSSR kpt. PhDr. Stanislav Balík KOREA Dozorčí komise neutrálních států ( DKNS) na Korejském poloostrově v letech 1953 1993.

Více

KONFLIKTY NA ÚZEMÍBÝVALÉ JUGOSLÁVIE (1990 2010)

KONFLIKTY NA ÚZEMÍBÝVALÉ JUGOSLÁVIE (1990 2010) KONFLIKTY NA ÚZEMÍBÝVALÉ JUGOSLÁVIE (1990 2010) Problémové oblasti současného světa Seminář GPJP 2010/11 JUGOSLÁVIE (1990) Kód na mapě Země Hlavní město Počet obyv(mil.) HDP/ obyv (USD) 6 Slovinsko Lublaň

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA

EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 7. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Evropa region Jihovýchodní Evropa. Prezentace slouţí jako výklad s doplňujícími

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Diskuse o rozšíření EU v nizozemském parlamentu

Diskuse o rozšíření EU v nizozemském parlamentu SPEECH/10/525 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Diskuse o rozšíření EU v nizozemském parlamentu Výbor pro evropské záležitosti nizozemského parlamentu V Haagu dne 6. října

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Československý zahraniční odboj proti nacismu

Československý zahraniční odboj proti nacismu Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Československý

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T8a) Ústavní základy zajišťování obrany ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-14-Holocaust Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská Tematická oblast

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 VY_32_INOVACE_ZSV_1_4_ZIK_02_NACISTICKE_NEMEC

Více

http://www.adam.cz/img/201201282001_soutez-normalni-normalizace-clovek-v-tisni.jpg NORMALIZACE

http://www.adam.cz/img/201201282001_soutez-normalni-normalizace-clovek-v-tisni.jpg NORMALIZACE http://www.adam.cz/img/201201282001_soutez-normalni-normalizace-clovek-v-tisni.jpg NORMALIZACE POJEM NÁVRAT KSČ K DIKTATUŘE SOVĚTSKÉHO TYPU NE NOVÝ SYSTÉM, POUZE ZNOVUPOUŽITÍ NÁSTROJŮ 50. LET POČÍNAJÍCÍ

Více

Studená válka. Mír nemožný, válka nemyslitelná.

Studená válka. Mír nemožný, válka nemyslitelná. Studená válka Mír nemožný, válka nemyslitelná. Kdo? USA NATO dvě supervelmoci dva vojenské pakty SSSR Varšavská smlouva USA a SSSR vyšly z 2. sv. války jako dvě supervelmoci se zcela protichůdnými politickými

Více

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA Vznik Československa První republika 28. 10. 1918-30. 9. 1938 po rozpadu Rakouska-Uherska v závěru první světové války nový státního útvaru bez historické tradice Československo

Více

Schindlerova továrna Továrna života KONCEPT IDEOVÝ

Schindlerova továrna Továrna života KONCEPT IDEOVÝ Schindlerova továrna Továrna života Továrna života - obnova území opuštěného průmyslového komplexu uprostřed obce Brněnec. Prostory areálu by se mohly stát živým centrem obce, ale i naší soudobé historie

Více

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím Anna Franková Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_17 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II 181/2007 Sb. - o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek - poslední stav textu 181/2007 Sb. ZÁKON ze dne 8. června 2007 o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Dnes zaútočili teroristé na hotel Radisson Blue na Mali 20.11.2015 ČRo Radiožurnál str. 1 17:06 Dvacítka Radiožurnálu

Dnes zaútočili teroristé na hotel Radisson Blue na Mali 20.11.2015 ČRo Radiožurnál str. 1 17:06 Dvacítka Radiožurnálu Dnes zaútočili teroristé na hotel Radisson Blue na Mali 20.11.2015 ČRo Radiožurnál str. 1 17:06 Dvacítka Radiožurnálu ; Jak efektivně bojovat proti radikálům z takzvaného Islámského státu v situaci, kdy

Více

Mgr. Jan Kletečka (e-mail: honzakletecka@seznam.cz)

Mgr. Jan Kletečka (e-mail: honzakletecka@seznam.cz) Mgr. Jan Kletečka (e-mail: honzakletecka@seznam.cz) Tento studijní materiál je určen pro vnitřní potřebu žáků Základní školy V Sadech v Havlíčkově Brodě. Další šíření tohoto materiálu je možné jen se svolením

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

neoficiálního příštího Hitlerova nástupce, hlavního architekta nacistických vyhlazovacích aktivit a zastupujícího (dočasného) říšského protektora

neoficiálního příštího Hitlerova nástupce, hlavního architekta nacistických vyhlazovacích aktivit a zastupujícího (dočasného) říšského protektora Druhá světová válka (1. 9. 1939 2. 9. 1945): Osa: Německo (včetně Rakouska a čs. pohraničí), Itálie, Japonsko (od 1941; včetně Koreje), Maďarsko, Finsko, Rumunsko (do 1944), Slovensko x Spojenci: Velká

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Studená

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

2.SVĚTOVÁ VÁLKA (1939-1945) POČÁTEK (1939-1941)

2.SVĚTOVÁ VÁLKA (1939-1945) POČÁTEK (1939-1941) 2.SVĚTOVÁ VÁLKA (1939-1945) POČÁTEK (1939-1941) OSA A JEJÍ ÚTOČNÉ CO TO BYLO? PŘEDVÁLEČNÉ OBĚTI 1939? PLÁNY SRPEN 1939: Moskva, min. zahraničí SSSR:Molotov, Německa:Ribbentrop Vláda Německé Říše a vláda

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-10-1.svetova_valka Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská Tematická

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

Aleš Binar, Ph.D. GENOCIDA ARMÉNŮ. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD)

Aleš Binar, Ph.D. GENOCIDA ARMÉNŮ. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Aleš Binar, Ph.D. GENOCIDA ARMÉNŮ Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Genocida arménské populace Osmanská říše představovala až do mladoturecké revoluce

Více

Aleš Binar, Ph.D. VYBRANÉ OZBROJENÉ KONFLIKTY MULTILATERÁLNÍHO SVĚTA

Aleš Binar, Ph.D. VYBRANÉ OZBROJENÉ KONFLIKTY MULTILATERÁLNÍHO SVĚTA Aleš Binar, Ph.D. VYBRANÉ OZBROJENÉ KONFLIKTY MULTILATERÁLNÍHO SVĚTA Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Války na území bývalé Jugoslávie Jugoslávie, země

Více