Generál Mladić, Srebrenica a lţi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Generál Mladić, Srebrenica a lţi"

Transkript

1 Generál Mladić, Srebrenica a lţi Václav Dvořák Motto: Mezinárodní soudní dvůr pro zločiny v bývalé Jugoslávii v Haagu ctí presumpci neviny obţalovaného, dokud se svědecky či jinak nedokáţe, ţe obţalovaný je Srb." Zatčení generála Ratka Mladiće a chystaný proces v Haagu neuzavírají historii bosenské války, ale znovu ji otevírají. Bude pro nás dobrou příleţitostí si zopakovat, proč k ní vlastně došlo a kdo ji způsobil. Stejně tak nezavírají poslední kapitolu srebrenického zločinu, ale naopak ji opět otevřou. Kdo bude pozorně sledovat proces v Haagu, stejně jako před tím proces s Miloševićem a současné procesy se Šešeljem a Karadţićem, jistě si uvědomí nápadnou podobnost mezi těmito procesy a politickými procesy ve stalinské Moskvě v letech či vykonstruovanými procesy s protistátními centry, třídními nepřáteli v padesátých letech nebo pozdější soudy s disidenty u nás. Věřím, ţe vnímavá česká veřejnost nepodlehne propagandě šířené převáţnou částí českých médií a po zkušenostech s totalitou stále dokáţe číst i mezi řádky a přemýšlet vlastní hlavou. Čeští vzdělanci se často řídí pravidlem litera scripta manet, ale uţ si neuvědomují, ţe litera můţe být scripnuta za peníze. Články v Lidových novinách a Mladé frontě ostatně šíří protisrbskou propagandu i dnes, kdy by se zdálo, ţe to uţ není potřeba. Vţdyť válka skončila před deseti, respektive patnácti lety, Jugoslávie byla rozbita, Srbsko zmenšeno, následnické státy jsou na cestě do Evropy, která poslouchá, co Německo řekne. Proč tedy krmit české čtenáře stále stejnou lţí? Nebo je to, co se píše o Srebrenici a Mladićovi, nakonec pravda? Agentura pro komunikaci s veřejností Ruder&Finn z New Yorku vykouzlila na začátku devadesátých let hodné Chorvaty, kteří bojovali proti agresi fašizoidních Srbů. Agentura to činila za peníze, nejdříve chorvatské vlády, pak za dalších 10 milionů dolarů ročního paušálu od muslimské vlády v Bosně a Hercegovině. Jak těţkou práci měly PR agentury za bosenské války svědčí fakt, jak je těţké zavést pojem agresor pro občany vlastního státu. Vzbouření Srbové z chorvatské Slavonie, Kninské krajiny nebo z východní Bosny prostě nechtěli ţít ve státech, které jim nezaručovaly občanská a menšinová práva a které je na konci dvacátého století odsouvaly do postavení občanů druhé kategorie. Nechtěli ţít v chorvatském státě, jehoţ nová věrchuška se demonstrativně hlásila k Nezávislému státu Chorvatů, který za 2. světové války prováděl plánovanou masovou genocidu Srbů, Ţidů, Cikánů Signifikantní byly i detaily politiky nového Chorvatska. Například jeho prezident Tudjman zlehčoval zločiny fašistického chorvatského státu v letech Veřejně tvrdil, ţe v systému koncentračních a vyhlazovacích táborů okolo Jasenovce ustašovci nevyvraţdili přes lidí, především Srbů, coţ je fakt (prof. Viktor Novak: Magnum Crimen, Záhřeb, 1948). Podle něj prý šlo jen o chorvatských komunistů. Popírači holokaustu jsou ve většině evropských států trestáni. Tudjman byl podporován demokratickým Německem, Rakouskem, Spojenými státy...

2 Na sjezdech jeho strany byli na čestná místa posazováni ustašovští předáci, kteří dlouhá léta emigrace ţili aţ v daleké Argentině v obavě, aby neskončili jako Eichmann. Na tribunách se opět zdravili zvednutou pravou paţí a fašistickým pozdravem Za dom spremni. Co to má společného se Srebrenicí? Jednu z největších etnických čistek v Evropě provedla nová chorvatská armáda na konci léta 1995, měsíc po srebrenických událostech. Chorvatům se tehdy podařilo vyhnout pozornosti mezinárodního veřejného mínění, kterému by za jiných okolností surová akce chorvatské armády jistě vadila. Povedlo se to právě pomocí srebrenické lţi tedy v propagandistickém stínu událostí ve Srebrenici. Psalo se o srebrenickém zločinu a mezitím chorvatská armáda a polovojenské milice Tudjmanovy strany jednaly. Provedly zločin, kterému říkají osvobození země a světová mainstreamová média obracela pozornost světa k Srebrenici a proti Srbům. Manipulace s fakty okolo srebrenických událostí tak dobře slouţila k zamaskování zločinů nového chorvatského státu. Ale zájemců o to, schovat se za údajná srebrenická zvěrstva bylo a je víc. Hakija Mecholić muslim, šéf srebrenické policie z let , mi předloni vyprávěl o ţivotě ve válečné Srebrenici. Řekl mi i zajímavou historku. V září roku 1993 byl s dalšími lidmi ze Srebrenice na pracovní návštěvě v Sarajevu. Skupinu si pozval prezident Alija Izetbegović. Ten si během setkání vzal Mecholiće stranou a řekl mu, ţe potřebuje dostat na svou, tedy bosensko - muslimskou stranu Američany, a ţe prezident Clinton mu řekl, ţe USA vojensky podpoří stranu bosenských muslimů v případě, kdyby se stali obětí velkého masakru. Řeč byla o pěti tisících obětí. A pak přišla Izetbegovićova otázka: Nešlo by něco takového zařídit ve Srebrenici? Policista Mecholič to odmítl a okamţitě se ze Sarajeva vrátil zpět do svého města. Kdyţ ho Izetbegovićovi poradci přemlouvali, aby ještě v Sarajevu zůstal a odpočinul si od války, opáčil jim, ţe nechce zůstat, aby nedostal kulku do hlavy. Hakija Mecholić věděl, s kým má tu čest, a útěkem si zachránil ţivot. Na masakru ve Srebrenici (nebo někde jinde v Bosně) měl tedy zřejmý zájem i muslimský prezident Alija Izetbegović, kdyţ ne přímo prezident Clinton. Po celou dobu bosenské války prováděli muslimové provokace a fingované útoky, které sváděli na Srby. Podle některých pramenů začala občansko etnicko náboţenská válka v Bosně , kdy byla uprostřed Sarajeva napadena srbská pravoslavná svatba. Byl zabit pop a svatebčané utrpěli těţká střelná zranění. To byl signál, ţe opět začíná vraţdění a vyhánění Srbů. Dalšími provokacemi byly smutně známé masakry na sarajevském trţišti (Merkale I 1/ a Merkale II 2/ ) a odpálení miny ve frontě na chleba v ulici Vase Miskina. Izetbegović a jeho nejbliţší spolupracovníci si organizováním zločinů, při nichţ hynuli prostí obyvatelé Sarajeva, chtěli vynutit intervenci armád NATO. Nakonec se jim to podařilo. Při poslední návštěvě Bosny jsem se setkal s paní Baranac, vdovou po Rankovi, který byl zastřelen podle předem vypracovaného seznamu Srbů určených k likvidaci. Seznam vznikl v místním orgánu Izetbegovićovy strany SDA. Vykonavatel rozkazu se vetřel ke slavnostnímu stolu rodiny Baranacových na pravoslavný svátek sv. Štěpána. S nic netušícím Rankem vzpomínali na společnou práci v místní truhlárně, jedli spolu a pili. Pak muslim Hasan Šabanija vytáhl pistoli a Ranka zastřelil. Zavraţděný Ranko se ničím neprovinil. Jenom byl Srb. Takhle začínala válka v Bosně. To bylo v době, kdy ještě Srbové neměli svoji armádu ani policii. Srebrenica je staré hornické městečko. Svým poloţením i velikostí připomíná náš Jáchymov nebo Krupku. Ţili tu vedle sebe Srbové, pár potomků německých horníků a bosenští muslimové (rozumějte Srbové muslimské víry, naši předci jim říkali poturčenci). Rakousko-

3 uherská propaganda, ustašovští překrucovači dějin a posléze i diktátor Tito z bosenských muslimů udělal nový národ - Muslimy. Je to jako kdyby si někdo ve Francii vymyslel národ Hugenotů nebo v Americe národ Mormonů. Dnes moderní propagandě ani tento název nevyhovoval a tak noví páni světa razí termín Bosňáci. Nový název má ale jen zakrýt pravou podstatu. Za druhé světové války se mnozí srebreničtí muslimové podíleli na zločinech proti Srbům. Chorvaté, s kterými byli v jednom státě, si je předcházeli, říkali jim květy Chorvatska. Jeruzalémský velký muftí, přítel Hitlera, je přijíţděl z Berlína podněcovat ke svaté válce proti nevěřícím. Těmi byli pravoslavní Srbové ale překvapivě uţ ne chorvatští katolíci. Divize SS Handţar (Dýka) byla sestaveno převáţně z bosenských muslimů a měla pomáhat Hitlerovi na východní frontě. Na rozdíl od dalších armád tehdejších Hitlerových satelitů (například Rumunů či Italů) se divize Hadţar ke Stalingradu vůbec nedostala. Tak byla zaměstnána doma vybíjením srbských vesnic. Tehdejší genocida vyhnala bosenské Srby do lesů, a aby přeţili, zahájili partyzánskou válku. Většinu Titových partyzánů tvořili po celou dobu války Srbové. I v okolí Srebrenice. Ke konci války, kdyţ se ustašovský stát hroutil, přebíhali chorvatští vojáci a důstojníci ale i muslimští vojáci na stranu Tita. On pak vytvářel vojenské oddíly, kdy muţstvo tvořili Srbové, ale do čela dával přeběhlé Chorvaty a muslimy. A pak se tyto oddíly jmenovaly například Muslimská partyzánská brigáda nebo 2. chorvatská brigáda. Mělo to vzbudit dojem, ţe proti okupantům a fašistům bojovali všechny národy Jugoslávie stejně. Bok po boku bratr vedle bratra, prostě internacionálně. Ale pravda to nebyla. Šlo jen o jednu z fikcí Titovy národnostní politiky. Po válce Tito, napůl Chorvat a napůl Slovinec, v umenšování srbského ţivlu v Jugoslávii pokračoval. Administrativní hranice svazových republik, které namaloval bez ohledu na etnické sloţení, se později, na začátku devadesátých let, staly jádrem sporů a jedním z důvodů vzplanutí poslední války. Německý autor literatury faktu Jürgen Elsässer v rozhovoru pro Literární noviny popsal důvody, proč a komu Jugoslávie po rozpadu sovětského bloku vadila. Byla mnohonárodním sociálním státem, jehoţ koncepce konkurovala tvořící se Evropské unii. Zatímco USA za prezidentování Bushe staršího chtěly Jugoslávii zachovat, vláda nově sjednoceného Německa (Kohl, Genscher) pracovala na jejím rozbití. Později ministr zahraničních věcí Německa Klaus Kinkel (FDP) veřejně a se zadostiučiněním prohlásil, ţe rozbití Jugoslávie bylo jen revizí výsledků 1. světové války. Připomínám, ţe o první revizi se pokusil Hitler. Ale ta se nepovedla. V devadesátých letech na troskách Jugoslávie vznikly klientské státy Slovinsko, Chorvatsko a Bosna a Hercegovina a nedávno k nim přibylo Srbů čistkami zbavené Kosovo. Území obývaná Srby byla rozkouskována (Černá Hora, Makedonie, Republika Srbská v Bosně), aby vliv Srbska na Balkánu byl úplně eliminován. Opět pro připomenutí: začátkem července 1914 prohlásil v jednom interview rakousko-uherský ministr zahraničních věcí hrabě Berchtold: Budoucí úsilí mojí vlády bude směřovat k izolování Srbska. Ono království jako významný faktor na Balkánu musí být likvidováno! Dodnes proces atomizace Srbska není ukončen. Západní mocnosti, které rozebírání Jugoslávie provádějí, drţí několik ţelízek v ohni a čas od času oheň přikrmí. Podle toho, jestli je Srbsko méně nebo více poslušné. Jedním místem moţného uměle vytvářeného konfliktu je mnohonárodnostní Vojvodina (samozřejmě s drtivou srbskou většinou), ale jsou to i další části jiţního Srbska, kde ţije část albánské menšiny (Preševo, Bujanovac, Medvedţe), je to i tzv. Sandţak, přesněji Raška, kde jsou k iredentě podněcováni další srbští muslimové.

4 Protisrbské taţení ještě stále nemá konec. Jak to souvisí se Srebrenicí? Mějte prosím trpělivost, i k ní se dostaneme. Kdyţ dalo Německo do pohybu procesy vedoucí k rozpadu Jugoslávie, sledovalo svoji starou politiku na Balkáně. Srbové tvořili tmel Jugoslávie, po staletí ţili téměř všude na jejím území a s touto překáţkou se němečtí politici museli vypořádat. J. Elsässer popisuje, jak se na začátku devadesátých let v Německu vedla propaganda proti Srbům v duchu: Naši staří Kriegskamaraden Chorvaté bojují proti zlým Panzerkomunistům Srbům. Tahle propagandistická floskule byla tak podobná ţvástům doktora Goebelse, ţe v Evropě ani v samotném Německu moc nezabírala, ba začala se jevit jako kontraproduktivní. Proto PR agentury zastupující Chorvatsko změnily taktiku. Vznikla hesla o fašizujících srbských nacionalistech - četnicích, které vedou popové a kriminální zběsilci. A tohle tvrzení u evropské a americké veřejnosti zabralo. Zvlášť kdyţ se o tom takto psalo často, hodně a dokonce i v tzv. seriózních novinách. Jeden autor uvádí, ţe od doby Hitlera ţádné noviny neštvaly proti jinému národu tak, jako Frankfurter Allgemeine Zeitung v devadesátých letech proti Srbům. Materiály se připravovaly v PR agenturách. Za rok se k trpícím chudákům Chorvatům přidali i trpící chudáci Muslimové v Bosně. Ředitel agentury Ruder&Finn vysvětloval, ţe oni nebyli a nejsou od toho, aby uveřejňovali pravdu, ale aby svými zprávami vytvářeli dobré povědomí o svých klientech (Chorvaté, muslimové) a očerňovali jejich protivníky. A i kdyţ jejich zpráva byla vymyšlená nebo přímo leţ, bylo na druhé straně ji vyvrátit, zatímco oni byli první, měli větší publicitu i čtenářský dopad, udávali tempo a druhá strana (rozuměj Srbové) museli jen reagovat, vyvracet, dementovat, prostě být v defenzivě. A tak je tomu dodnes. Od začátku chorvatští nacionalističtí politici hledali na území Jugoslávie spojence, kteří by byli ochotni jít proti Jugoslávii, čili proti Srbům, a to i krajními metodami. Uvnitř Jugoslávie si našli Izetbegovićovy muslimy v Bosně a Albánce na Kosovu. Od začátku devadesátých let je tato spolupráce zřejmá. Německo různými ilegálními kanály dodávalo do Jugoslávie zbraně bývalé armády NDR, embargo neembargo. Na svém území nechávalo bez povšimnutí probíhat teroristický výcvik mladých Chorvatů. Ti později v táborech v okolí Záhřebu předávali své zkušenosti muslimům z Bosny a Albáncům z Kosova. Ze Srebrenice a dalších měst v té době (předjaří 1992) odcházejí mladí muslimové, které vytipovali aktivisté Izetbegovićovy SDA, do Chorvatska, aby se za pár měsíců vrátili jako vycvičení teroristé a vrazi. Přesně to popisuje Ibran Mustafić, poslanec parlamentu BaH za Izetbegovićovu stranu za Srebrenici ve své knize Plánovaný chaos (2008). V Bosně se v té době odehrávají velká shromáţdění muslimů. Na nich pod zelenými vlajkami dţihádu, Iránské republiky, Pákistánu a Turecka vůdcové Izetbegovićovy strany SDA štvou proti Srbům a vyhlašují program, podle kterého z Bosny chtějí udělat státní útvar řídící se zákonem šaría. Íránská islámská republika je vzorem. Připomínám, ţe Izetbegović byl autorem spisku Islámské deklarace (1970), ve které mimo jiné napsal, ţe islám a demokracie nejdou dohromady. Islám vyţaduje úplnou podřízenost zásadám koránu a sunny a v čele státu musí stát vládce, který je současně i hlavou muslimské církve. Za podněcování k náboţenské nesnášenlivosti byl Izetbegović v socialistické Jugoslávii odsouzen a seděl ve vězení. To ukazuje, ţe není disident jako disident. Ale náš Václav Havel, asi za silného přispění svých poradců a zahraničních přátel, si Izetbegovićovo curriculum vitae přečetl špatně a ukazoval nám Izetbegoviće v Praze jako vzorného demokrata, který také trpěl ve vězení. Kdyby věděl víc, určitě by se neztrapňoval a neposkytoval fanatickému muslimskému extremistovi

5 legitimaci do slušné společnosti. Muslimská shromáţdění v Bosně měla stejný rituál: vychvalování moudrostí Koránu uţ bylo dost útisku vyjádření podpory bosenským muslimským politikům pak většinou nějaký chorvatský politik vystoupil s přátelskou zdravicí a přáním, aby hranice Bosny byla přinejmenším na Drině, kdyţ ne před Bělehradem v Zemunu a vţdy se končí voláním hesel proti Srbům a zpěvem písní. Jedna z nich neuměle převedena do češtiny zní asi takto: Plavaj kačka, plavaj huska, tato země bude Turska. Chtějí návrat do starého Turecka, čili do říše, v které muslimové patřili k privilegované vrstvě. Na jaře 1992 uţ bosenští muslimové, včetně těch srebrenických, přepadají autobusy ze Srbska, mlátí cestující a řidiče. Ve stejnou dobu rozlícený muslimský dav rozbíjí bustu spisovatele Ivo Andriće před jeho rodným domem ve Višegradu. Prý Andrić, nositel Nobelovy ceny za literaturu a autor překrásných knih, pomlouval ve svém díle muslimy. Bosenští muslimové na začátku devadesátých let se prostě vším, co dělali a proklamovali, přihlásili k jiné neţ evropské civilizaci. Pohrdli zásadami občanského souţití, vytvořili si fiktivního nepřítele v Srbech a začali opět usilovat o jejich fyzické zlikvidování. To je to období, kdy jsou vykonány i první etnicky a náboţensky motivované vraţdy. Tento proces probíhá i v městečku Srebrenica. Na začátku se muslimští zastupitelé na místní radnici začnou stranit svých srbských kolegů. Radu města svolávají tajně a bez Srbů. Okamţitě organizují ozbrojování ze skladů místní Teritoriální obrany. Další zbraně získávají černým obchodem s Chorvatskem. Na nákup zbraní potřebují peníze a tak peníze kradou z fondů místních srebrenických fabrik a podniků. Ovšem pouze tam, kde je ředitelem muslim. Peníze měly původně slouţit v jugoslávských podnicích jako fond na sniţování nezaměstnanosti, ale pro muslimy jsou zbraně pro dţihád důleţitější neţ nějaká nezaměstnanost a sociální ohledy. Takhle se postupně Srebrenica a s ní mnoho dalších měst v Bosně dostává do spirály násilí a zločinu. Poslanec Ibran Mustafić pro Srebrenici získává nové bojovníky i z daleka. Mezi jeho kádrové naděje patřil i mladý policista z bělehradského útvaru ochrany ústavních činitelů Jugoslávie, někdy mylně vydávaný za Miloševićova bodyguarda, Naser Orić. V Jugoslávii byl sice na něj vydán zatykač, který ho vinil za krádeţe ve skladech, ale ve Srebrenici se rychle vypracoval na velitele brigády oficiální muslimské armády. Proslul jako obávaný a velmi zákeřný řezník Srbů. Dnes mu Ibran Mustafić nemůţe přijít na jméno, ale o tom ještě později. Ostatně policista Hakija Mecholić mi zdůrazňoval, ţe kdyţ se v té době ve městě potkávali s Orićem, oba měli ruce na pouzdrech pistolí. Tak si navzájem důvěřovali velitel muslimské policie s velitelem muslimské armády. Ve Srebrenici se z Oriće stal typický warlord. Rozhodoval o ţivotě a smrti všech obyvatel. V okolních srbských vesnicích jeho oddíly jen za období vyvraţdily Srbů, převáţně civilistů. Nešetřili ţeny ani děti. Velmi často vraţdili potichu noţem. Zbavoval se ale i nepohodlných muslimů přímo ve městě. Po čase se i poslanec Mustafić stal jeho cílem. Naštěstí přeţil atentát a dnes můţe o Orićově vládě ve Srebrencii svědčit. Do obklíčené Srebrenice dováţely konvoje OSN humanitární pomoc. Orić ji zabavoval a prodával. Organizoval i pašování zboţí ze srbské strany. Inu, obchod spojuje i velké nepřítele muslimských utečenců obklíčených ve Srebrenici jako v pasti muselo platit za ubytování, jídlo, hygienické potřeby, za cigarety Kdo chtěl odejít na srbskou stranu, toho popravili. Muslimské jednotky ve Srebrenici měly být odzbrojeny na základě rozhodnutí OSN o bezpečných zónách, ale nikdy odzbrojeny nebyly. Ve Srebrenici měli muslimy odzbrojit francouzské jednotky, ale OSN na splnění nařízení netlačila a tak 28. muslimské brigádě

6 zbraně zůstaly. Velitel Orić prováděl svoje vraţedné výpravy na srbská území a slabě ozbrojené francouzské a později holandské jednotky OSN s tím nic nezmohly. Po kaţdé výpravě na srbské území se Orićovi muţi vraceli pod ochranu bezpečnostní zóny. Na jednom setkání se západními novináři se Orić svěřoval, jak osobně noţem zabíjel srbského soudce Slobodana Iliće. Byl prý šokován, ţe ten Srb nevydal ani hlásku, kdyţ mu vrazil bajonet do oka, jen se na Oriće díval. Novinářům ukazoval i natočená videa z vraţdění. V té době uţ byla zformována armáda bosenských Srbů a jejímu velení samozřejmě docházela trpělivost. Na srbské protesty nikdo z OSN nebral zřetel. To uţ Srbové měli proti sobě i svého bývalého spojence - Spojené státy americké. Prezident Clinton, jak se později shodli političtí analytici, chtěl muslimskému světu ukázat, ţe se USA dokáţí muslimů i zastat. Hlavně to chtěl předvést velkým dodavatelům ropy (Saúdské Arábii, Sjednoceným arabským emirátům, Kuvajtu, atd.). Navíc muslimská strana v jugoslávském konfliktu byla, dalo by se říci, volná, nikdo z Evropy bosenské muslimy nepodporoval. Připomínám, ţe na začátku ozbrojeného konfliktu v Bosně a Hercegovině došlo k nepřátelství mezi muslimy a místními Chorvaty. Vzpomeňte jen na zničený starý most v Mostaru, který rozstřílel chorvatský tank. Chorvatsko, potaţmo Německo, stály samozřejmě na straně bosensko-hercegovských Chorvatů proti muslimům. Administrativa USA během bosenské války organizovala pašování zbraní z Íránu, Pákistánu, Turecka a Saúdské Arábie Izetbegovićovým jednotkám. Saúdská Arábie také platila převáţnou část prostředků vynakládaných na PR aktivity Izetbegovićovy vlády. Podrobně to popisuje například nizozemský historik Cees Wiebes v knize Intelligence and the War in Bosnia (2003). S pomocí USA vstupují na půdu Bosny tisíce mudţahedínů arabských veteránů z Afghánistánu. Ve střední Bosně páchají zvěrstva na srbském obyvatelstvu. Ale PR agentury, mezi nimi Ruder&Finn za saúdské peníze (uvádí se 10 milionů USD ročně) zpracovávají světové veřejné mínění proti Srbům. Ředitel agentury se později chlubil před novináři, ţe mistrným kouskem jeho agentury bylo přesvědčit ţidovskou komunitu v USA a ve světě, ţe viníci války jsou Srbové a ţe se mají podporovat bosenští muslimové. To se opravdu podařilo a v našich médiích tato vyfabrikovaná leţ je stále vydávaná za pravdu. V samotné Bosně tahle leţ dál vytvářela nenávist muslimů ke všemu srbskému. Ale naštěstí pro Srby tu jiţ byla zformovaná jejich relativně silná armáda a do jejího velení se dostali zkušení velitelé (Mladić, Krstić). Za celou dobu působení velitele Oriće od roku 1992 do konce roku 1994 bylo jeho jednotkami, často za jeho osobní přítomnosti, povražděno Srbů a zničeno téměř 100 vesnic a větších usedlostí v okolí Srebrenice. Za všechny tyto zločiny byl Orić soudem Haagu odsouzen k pouhým dvěma letům, zatímco generál Krstić, velitel Drinského sboru, byl odsouzen na 43 let. Za to, že bránil své rodáky před Izetbegovićovými a Orićovými hrdlořezy a za to, že vzdoroval arabským bojovníků džihádu. A nám stále česky psané deníky německých majitelů tvrdí, že haagský soud je nestranný a spravedlivý. Kdo ale vede redaktory naší veřejnoprávní televize a rozhlasu, aby se na nepravdách podíleli? Všechny zločiny spáchané za léta popsal ve svých zprávách dr. Milivoje Ivanišević, dnešní ředitel Ústavu pro studium srbského utrpení ve 20. století (www.serbvicitm.org). Ve zprávě později vydané formou knihy jsou přesně popsány události den po dni. Kde, kdy, kdo a jak byl zavraţděn. A také jsou tam jména muslimských velitelů a vojáků, kteří vraţdili. Jeho zpráva putovala do OSN, ale vedoucí Oddělení pro zahraniční vojenské mise Kofi Annan zprávu na několik týdnů utopil v šuplíku svého stolu. Před orgány OSN se nedostala a zmanipulovaná OSN odsouhlasila další kroky proti bosenským Srbům. Kofi Annan později

7 povýšil na šéfa OSN. Koncem roku 1994 vydal v Bělehradě dr. Ivanišević zprávu kniţně pod názvem Kronika našich pohřebišť. Připomínám, ţe to bylo téměř rok před vstupem srbských vojáků do Srebrenice. Ţádný západní novinář se o toto svědectví nezajímal. Všichni brali za bernou minci, co jim říkaly PR agentury pracující pro muslimy a Chorvaty. Ostatně i Česká televize měla v té době v Bosně svou dopisovatelku J.O. Ta později vyprávěla, jak to při jejím působení v Bosně bylo. Podklady dostávala pouze z muslimské strany a prý nebylo kde si je ověřit. Kdyţ bylo potřeba, oblékla si neprůstřelnou vestu a ocelovou přilbu a před kamerou, kousek za hotelem u rozstříleného autobusu, aby vznikl dojem, ţe je někde na frontové linii, přečetla to, co napsala podle dodaných materiálů. A teď k mrtvým ve Srebrenici. Na hřbitově v Potočari je na nápisu na velkém kameni u vchodu napsáno, ţe je tu pohřbeno obětí. Západní i česká média tvrdí, ţe to jsou popravení (zmasakrovaní, umučení moţno libovolně zaměňovat) nevinní muslimští civilisté a ţe jsou to oběti genocidy. A ţe je nechal zmasakrovat generál Mladić, případně ve spolupráci a po dohodě s tehdejším prezidentem bosenských Srbů dr. Karadţičem. Je dobré si připomenout, jak toto číslo vzniklo. Na začátku bylo hlášení dánského Červeného kříţe, ţe mezi seznamem muslimských mužů, kteří se skrývali v Srebrenici a seznamem muţů, kteří se dostali ze zajetí na muslimskou stranu, je velký rozdíl vyjádřený číslem Toho se chytila protisrbská propaganda a zrodil se mýtus. Příští rok se na volebních seznamech ve Srebrenici a dalších městech v Podriní z těchto mužů objevilo. Takže prokazatelně šli živí k volbám. Čísla tedy nesouhlasila se skutečností, ale mýtus o srbském zločinu uţ si ţil svým ţivotem. Dnes se hodně operuje s čísly, které vycházejí od pracovníků laboratoře na určování DNA v sousední muslimské Tuzle. Hřbitov v Potočari je od roku 1996 stále zásobován dalšími a dalšími těly zahynulých, ke kterým se hlásili pozůstalí. Laboratoř podle rozborů DNA hledá příbuzné k mrtvým a pomáhá tak k identifikaci těl pocházejících často z hromadných hrobů. Stále je nám sugerováno, ţe se jedná o popravené ze Srebrenice, ale skutečnost je jiná. Kdykoli se k pozůstatkům dostali patologové, shledali, ţe většina těl vykazuje různá zranění od výbuchu, střepinou či šrapnelem. Ţe by Srbové popravovali minomety, děly nebo tanky neuvěří snad ani čtenář Lidových novin či novin skupiny MoldauElbePress z ulice (Ne)Přátelství. Laboratoř v Tuzle se příčinou smrti nezabývá. Slouţí propagandě a manipulaci s těly zahynulých. Některé kosti byly dovezeny ze vzdálenosti aţ 70 km od Srebrenice. Je zaznamenán i případ, ţe tu byl podruhé pochován muţ, který zemřel deset let před vypuknutím války. Muslimové si prostě v Evropě vytvořili památník svého holokaustu a vynucují si tak přízeň světové veřejnosti. Kaţdoročně se hřbitov v Potočari stává poutním místem muslimských extremistů z Evropy. Jsou na něm pronášeny nenávistné projevy. Srebrenické matky z organizace, o které je často slyšet, nikdy nepřiznaly, ţe jejich muţové či synové byli příslušníky Orićovy bandy pardon, 28. muslimské brigády, a ţe se účastnili výpadů proti srbským civilistům. Taky se je na to ţádní novináři neptali. O tom, ţe vědomě manipulují s čísly, bosenští muslimové dobře vědí. Měl jsem dlouhý rozhovor s inţenýrem Amirem Kulaglićem, vedoucím pobočky informačně-dokumentačního

8 centra obětí zločinů v BaH a osobním přítelem Nasera Oriće. Zatímco přesně znal počet mrtvých z celé bosenské války lidí, na otázku, kolik je v Potočari pohřbeno popravených, se odpovědi opakovaně vyhnul. Druhý den jsme začali další rozhovor, tentokrát přímo nad hroby, a kdyţ jsem znovu ţádal, aby mi řekl počet popravených, odpověděl s výmluvným gestem: Toto všechno jsou oběti Srebrenice. Ale mýlil se. Mezi oběti Srebrenice nepočítal všechny ty Srby, muţe, ţeny a děti, podřezané noţi, ukřiţované na vratech stodol, s usekanými hlavami, které Oričovi vojáci vítězně kopali ulicemi Srebrenice. To jsou přece také oběti. Je pravda, že po obsazení Srebrenice popravy proběhly. Doktor Ivanišević tvrdí, že prokazatelně popravených bylo mezi 382 a 406 a že šlo výhradně o vojáky muslimské armády. Ano, ve Srebrenici se odehrál válečný zločin a stříleli muži v uniformách Armády Republiky srbské. Po odečtení těchto popravených a lidí, kteří se v roce 1996 objevili na volebních seznamech, zbývá asi mužů. Ti padli v nočních bojích, když se zbytky 28. muslimské brigády snažily probít z obklíčení přes srbské linie ke svým, ale také ve vzájemných přestřelkách muslimských vojáků mezi sebou. Stříleli po sobě ti, co se chtěli vzdát, s těmi, kteří chtěli utéct. Je dobré podotknout, že srbská armáda obsadila Srebrenici s podstatně slabšími jednotkami, než byla síla muslimské brigády, která ji měla bránit. Takţe zbývá otázka, kdo popravoval a na čí příkaz? Stefan Karganović, spolupracovník soudu v Haagu a ředitel výzkumného projektu, která nese název Srebrenica - Historical Project (www.srebrenica-project.com), tvrdí, ţe se jednalo o pomstu některých jednotek bosenských Srbů, odplatu za vyvraţděné vesnice okolo Srebrenice. Ale tady jedna skutečnost nehraje. Obsazení Srebrenice se účastnily jednotky z úplně jiných částí Bosny. Jednotky místních Srbů bránily nedaleký Bratunac. Kdo střílel napovídá případ Erdemović, který byl velmi podrobně popsán bulharským novinářem Ţerminalem Čivikovem, bývalým dlouholetým pracovníkem zahraničního vysílání Deutsche Welle. Čivikov v knize Korunní svědek, která je v anglickém jazyce dostupná on-line na (www.srebrenica-porject.com) uvádí, ţe Draţen Erdemović, původem Chorvat, byl ţoldnéř, který za války postupně bojoval na straně Chorvatů, muslimů a nakonec skončil v 10. sabotáţní jednotce bosenských Srbů. Spolu s ním bylo v této jednotce několik dalších Chorvatů a muslimů, ale i slovinský důstojník. Působili většinou v týlu nepřítele (muslimů) jako sabotéři, diverzanti a lovci jazyků. Erdemović začal tvrdit, ţe se osobně účastnil poprav na statku u Srebrenice. Srbskými orgány byl neprodleně zatčen, vyslechnut prokurátorem a předán jako válečný zločinec k soudu do Haagu. A tam začaly podivnosti. Asi někdo z ţalobců Erdemovićovi vymluvil, ţe popravy, o kterých hovořil, se nemohly odehrát , jak původně tvrdil, ale o čtyři dny dřív. Z údajně osobně popravených Erdemovićem a dalšími šesti vojáky se při exhumaci objevilo 156 těl. Další nesrovnalost: na otázku, kdo popravy nařídil, Erdemović naučeně odpovídal, ţe nejvyšší srbské velení. Na to soud velmi slyšel, ale nedovolil obhajobě upřesňující otázky ve smyslu 'kdo jmenovitě dal rozkaz'. Erdemović tvrdil, ţe k nim v autě přijal jakýsi podplukovník srbské armády a jednomu vojínovi (!) ústně nařídil všechny muţe z autobusů, které na místo přijíţděly, popravit. Podplukovníka neznal, podle fotek nikoho neidentifikoval. Srbští řidiči autobusů protestovali, měli zajatce odvézt na místo výměny za srbské zajatce.

9 Erdemović tvrdil, ţe střílet nechtěl, ale ţe ho tento vojín donutil pod pohrůţkou, ţe ho postaví nad jámu mezi muslimy a také popraví. Soud neudivilo, ţe řadového vojína poslouchal i zástupce velitele jednotky podporučík Kos (Slovinec). Kdo byl na vojně nebo o armádě něco ví, asi kroutí hlavou nad zkazkou, ţe podporučík a několik poddůstojníků muselo poslechnout vojína. Soud ale ţádné otázky obhajoby nepřipustil. Podle výpovědi týlového zásobovače jednotky měla ten den jednotka včetně Erdemoviće den volna. Neměli nafasovánu ani munici ani zbraně. Kde tedy vzali zbraně, kterými zajatce stříleli? Soud otázky obhajoby nepřipustil. Erdemović začal vyprávět svůj příběh ještě v Srbsku, protoţe se bál o ţivot. Několik dní po popravách se v pizzerii v Bjeljině pohádal se svými spolubojovníky o dělení 12 kg zlata! 3/ U stolu začala střelba a Erdemović přišel ke dvěma průstřelům břicha. Jen tak tak ho vojenští chirurgové vrátili mezi ţivé. O jaké dělení šlo? Co to bylo za zlato? Za co to zlato bylo? Soud také tyto otázky obhajobě zakázal. Komu tohle připomíná soudy v Moskvě v roce ? Psychiatři spolupracující s haagským soudem upozornili, ţe Erdemović jako svědek je velmi nevěrohodný. Přesto vystupoval jako korunní svědek v procesu s Miloševićem, nyní jako korunní svědek v procesu s Karadţičem a jistě bude soudem pouţit i proti Mladićovi. Erdemović je veden jako utajený svědek, má změněnou identitu a spolupracovníci soudu mu dopomohli ke kariéře obchodníka v jedné zemi NATO. Na tomto místě musíme vysvětlit, ţe soud pracuje podle amerických právních zvyklostí a ţe obţalovaní se dělí na dvě skupiny. Jednu tvoří lidé jako Milošević, Krstič, Karadţić, a do té bude patřit také generál Mladić. Na této skupině má soud předvést něco obdobného jako Norimberský proces v roce exemplárně odsoudit a potrestat špičky zločinného reţimu. Druhou tvoří obţalovaní jakým je např. Erdemović. Jsou vybráni, aby spolupracovali s obţalobou, a za to jim je podstatně sníţen trest. Důvěryhodnost svědectví takových svědků je malá a při vhodné práci ţalobce s takovými lidmi, navíc bez přítomnosti obhájce, se dá vyrobit svědectví proti kdekomu. Ale také mnoho věcí zatajit. I taková ţalobkyně jakou byla paní Del Ponteová nevyšetřovala za dobu svého působení v Haagu všechny zločiny stejně a nestranně. Například měla k dispozici svědectví a materiální důkazy o vraţdách srbských zajatců, které organizovali vysocí důstojníci kosovsko-albánské UÇK za účelem prodeje lidských orgánů na transplantaci. Del Ponteová jako hlavní haagská ţalobkyně mohla a měla konat, ale nekonala. Ve chvíli kdy opustila soud a stala se švýcarskou velvyslankyní napsala knihu, ve které tyto zločiny kosovsko-albánské mafie popsala. Dnes se nabízí Radě Evropy, ţe tyto zločiny můţe vyšetřit nejlépe ona, protoţe je s problematikou velmi dobře obeznámena. Proč aţ nyní? Ještě jedna maličkost je v případu Erdemović zaráţející. Před soudem jmenoval všechny zbylé členy popravčí čety. Ale soud se o ně celých 14 let nestaral! Oni se zatím nechali zaměstnat ve francouzské cizinecké legii a prošli jako dobře placení ţoldnéři válkou v Kongu. Nevědí náhodou francouzské tajné sluţby o pozadí srebrenických poprav víc neţ generál Mladić? Dokázat vinu generálu Ratko Mladićovi bude pro soud velmi těţké. Neexistuje ţádný jeho písemný rozkaz, nebyl zachycen ţádný rozkaz po telefonu či prostřednictvím vysílačky. Srbský podplukovník P. před soudem vypovídal, ţe mu prý generál Mladić po obsazení Srebrenice, kdyţ odcházel z hotelu v Bratunci a chystal se odjet na jiné místo fronty,

10 odpověděl na otázku, co má dělat s tolika zajatci: Popravit! Na otázku obhajoby, jak to generál řekl doslova, podplukovník P. odpověděl, ţe prý gestem. Podplukovník P. po odjezdu gen. Mladiće obcházel různé úřady v Bratunci, aby mu z vedení města určili místo vhodné pro popravy. Ale starosta Bratunce ho vyhodil s tím, ţe na území obce se nic takového dělat nebude. Podplukovníkova chuť popravovat došla aţ k uším soudu v Haagu. To je další svědek proti generálu Mladićovi. Dalším důkazem mělz být letecké a druţicové snímky hromadných hrobů, kterými se americká ministryně zahraničních věcí Madeleine Korbelová Albrightová oháněla v OSN. Novináři je ale do rukou nedostali a snímky jsou dodnes přísně tajné! Na místech, o kterých paní ministryně mluvila, se nic nenašlo. Prý je Srbové vykopali a přemístili. Kdo chce věřit, ať věří. Překopáno bylo kaţdé podezřelé místo v Bosně, byly vykopány i hroby jednotlivců. Ale k vylhanému číslu to nevedlo ani po 16 letech. Pro doplnění celkového obrázku o soudu v Haagu. Soud zaujal jeden kuriózní názor. Ukazuje, jak soud pracuje na cizí objednávku. Muslimové a protisrbská propaganda vymysleli, ţe Srbové pod Mladićovým velením provedli ve Srebrenici genocidu. Na hřbitově v Potočari jsou ale, snad aţ na jednu nebo dvě výjimky, pohřbeni pouze samí muţi. Hřbitov je sice vydáván za civilní, ale je to v podstatě typický vojenský hřbitov. Soud v Haagu musel dostát přání svých zřizovatelů a tak vyslovil verdikt, ţe v muslimském prostředí je genocidou i to, kdyţ je z rodiny zabit pouze muţ! Na takové rozsudky snad ani soudci Josifa Visarionoviče neměli. A Ţidé postiţení skutečnou genocidou vůči takovému právnímu názoru, který devalvuje utrpení holokaustu, neprotestují Kdo ovládá historii, ten ovládá i budoucnost. Nějak tak to napsal Orwell. Máme se tedy na co těšit! Vysvětlivky: 1/ Merkale I : výbuch na sarajevském trţišti Merkale mrtvých, 200 raněných - muslimské jednotky nechtěly nikoho z UNPROFOR pustit na místo výbuchu. CNN hlásila bezprostředně po útoku, ţe to udělali Srbové, Clinton prohlásil, ţe je "velmi pravděpodobné", ţe to udělali Srbové. Albrightová (tehdy velvyslankyně USA v OSN) volala po bombardování Srbska. B. Volker (TV TF1 - Francie) odhalil, ţe granát byl vypálen, podle zprávy OSN, z muslimských pozic. D. Owen (Balkan Odyssey, 1995) uvádí, ţe byl vydán zákaz šíření této informace. "Lidé kolem generála Rossea nikdy neskrývali přesvědčení, ţe útok provedli muslimové". Gen. Rose na setkání s Izetbegovičem a muslimským generálem Delićem oznámil, ţe dostal technické informace, ţe palba přišla z muslimské části města (schůzka z ). Jasuši Akaši, zvláštní pověřenec OSN pro Bosnu, uvedl dopisovateli DPA, ţe existuje tajná zpráva OSN, kde jsou za pachatele označeni Muslimové, ale B. B. Ghálí ji nezveřejnil v zájmu "vyšší politiky" ( ). 2/ Merkale II: výbuch na sarajevském trţišti Merkale mrtvých, 90 raněných provokace byla koordinovaná s velením NATO a s velením chorvatské armády. Za necelých 40 hodin po výbuchu následovalo bombardování vojenských a hlavně civilních cílů v Republice srbské letadly NATO a začala ofenzíva bosensko-chorvatských vojsk v

11 západní Bosně tato etnická čistka vyhnala přes bosenských Srbů z jejich domovů... 3/ Civikov, Germinal: Srebrenica: The Star Witness (2010) Prameny: David Owen: Balkan Odyssey, Harcourt Brace (New York, 1995) Ibran Mustafić: Planirani haos Dr. Milivoje Ivanišević: Chronika našich groblja (Komitet, Beograd, 1994) Dr. Milivoje Ivanišević: Srebrenica červenec hledání pravdy (Chreščanska misao, Beograd, 2010) Prof. Rajko Doleček: Obhajoba Karadţiće Prof. Rajko Doleček: Necenzurované obrazy (Orego, Ostrava, 2007) Jürgen Esässer: Wie die Dschihad nach Europa kam (NP Buchverlag, St.Pölten-Wien-Linz, 2005) Alexander Dorin: Die Geschichte eines salonfähigen Rassismus (Biersfelden, 1999) Civikov, Germinal: Srebrenica: The Star Witness (2010)

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

BALKÁNSKÝ KONFLIKT Zápočtová práce

BALKÁNSKÝ KONFLIKT Zápočtová práce BALKÁNSKÝ KONFLIKT Zápočtová práce 1 Obsah Úvod 3 Historické pozadí konfliktu 3 Balkán v područí Osmanů 3 Nacionalistická hnutí 4 První a druhá světová válka 4 Království SHS, Jugoslávie 4 Titova Jugoslávie

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA

EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 7. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Evropa region Jihovýchodní Evropa. Prezentace slouţí jako výklad s doplňujícími

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

Senát. Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA

Senát. Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA Senát Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA NÁRODNÍ MUZEUM 1 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SENÁTU Nikdo u nás, s výjimkou otrlých komunistů, jistě nepochybuje o tom, že vpád sovětských vojsk

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS humanita a válka?? 2 humanita a válka?? Ano: mezinárodní humanitární právo Mezinárodní Červený kříž 3 Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost

Více

Mezinárodní situace na počátku 20. století

Mezinárodní situace na počátku 20. století Mezinárodní situace na počátku 20. století nejvyspělejší zemí světa byly USA nejvyspělejšími evropskými zeměmi byla Francie a Velká Británie, vlastnily koloniální panství a chtěly ho rozšířit Německo a

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Uprchlíci z Bosny. Studijní obor: Sociální práce

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Uprchlíci z Bosny. Studijní obor: Sociální práce Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Uprchlíci z Bosny Studijní obor: Sociální práce Vypracovala: Veronika Richtrová Vedoucí práce: Salih Talovič Čelákovice, 2010 1 Čestné prohlášení

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_449 3. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_449 3. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_449 3. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s počátkem 1. světové války, záminkou atentátem na následníka trůnu Františka Ferdinanda

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Československý odboj, Heydrichiáda

Československý odboj, Heydrichiáda Československý odboj, Heydrichiáda ODBOJ a) zahraniční b) domácí A) Zahraniční odboj - byl tvořen prvorepublikovými politiky a emigranty (hlavně vojáci) CÍL uznání neplatnosti Mnichovské dohody FORMY ODBOJE

Více

http://www.adam.cz/img/201201282001_soutez-normalni-normalizace-clovek-v-tisni.jpg NORMALIZACE

http://www.adam.cz/img/201201282001_soutez-normalni-normalizace-clovek-v-tisni.jpg NORMALIZACE http://www.adam.cz/img/201201282001_soutez-normalni-normalizace-clovek-v-tisni.jpg NORMALIZACE POJEM NÁVRAT KSČ K DIKTATUŘE SOVĚTSKÉHO TYPU NE NOVÝ SYSTÉM, POUZE ZNOVUPOUŽITÍ NÁSTROJŮ 50. LET POČÍNAJÍCÍ

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Rozpad Jugoslávie Vojtěch Kubiš, Martin Šturc Krvavý rozpad Jugoslávie představoval hořkou tečku za oslavovaným rozpadem bipolárního světa, koncem socialismu a pádem východního bloku. Války mezi jednotlivými

Více

Regiony. Jihovýchodní Evropa: historický vývoj. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045

Regiony. Jihovýchodní Evropa: historický vývoj. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045 Regiony Jihovýchodní Evropa: historický vývoj Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045 JV Evropa Poloha: Balkánský poloostrov Prostudujte si odkaz: http://mapyourinfo.com/wiki/cs.wikipedia.org/balk%c3%a1n/

Více

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz SLAVNOSTI SVOBODY Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz PLZEN OSLAVUJE Tati, co vlastně dneska slavíme? Připomínáme si konec 2. světové války.

Více

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Na počátku března 2011 zasáhlo Japonsko jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké kdy bylo zaznamenáno. Následná

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 Rada bezpečnosti s ohledem na zásady a cíle Charty OSN, včetně primární zodpovědnosti Rady bezpečnosti za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 05. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 05. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 05. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_ZSV Ročník: I. Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy společenských věd Tematický

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Studená

Více

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím Anna Franková Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_17 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8 Amr Chálid, islám ovládne Evropu do 20-ti let Egypťan Amr Chálid, Jak islamizovat Evropu, 2. 11. 2011 http://zpravy.ihned.cz/svet-blizky-vychod/c1-53482070-muslimovepropadli-kouzlu-televiznich-kazatelu-nejoblibenejsi-z-nich-vestil-osudevropy

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

Člověk a společnost 8. NATO NATO. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 8 NATO. Strana: 1

Člověk a společnost 8. NATO NATO. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 8 NATO. Strana: 1 Člověk a společnost 8. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 8

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností J. V. Stalina a jeho

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost lidské bytosti musí být respektována v každé době. Bez jakékoli diskriminace musí být učiněno vše

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

December 28, 2011. VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook

December 28, 2011. VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) 1. světová válka opakujeme December 28, 2011 Registrační

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 21 16.3.2012 9.A Atentát na Heydricha Atentát na

Více

Jihovýchodní Evropa. (Balkánské země)

Jihovýchodní Evropa. (Balkánské země) Jihovýchodní Evropa (Balkánské země) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dalibor POPELKA. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF

Více

R. Doleček: ŽALUJI výňaky z knihy Příloha číslo 22. Rajko Doleček. (výňatky z knihy) ŽALUJI!

R. Doleček: ŽALUJI výňaky z knihy Příloha číslo 22. Rajko Doleček. (výňatky z knihy) ŽALUJI! Rajko Doleček (výňatky z knihy) ŽALUJI! (Praha, Futura, 1998, http://www.sweb.cz/semperor/web/zaluji.htm) Vydalo Křesťanskosociální hnutí jako 15. publikaci pro svou vnitřní potřebu, Praha, březen, 1999

Více

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA A. BEZPEČNOSTNÍ MODEL ČSR PO ROCE 1918 Vznik nového státního útvaru a proto i potřeba vytvořit jeho bezpečnostní

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B Vznik a vývoj USA v 19. století Eva Mrkvičková, 4. B Vznik 13 britských kolonií na V pobřeží S farmářství, těžba dřeva, rybolov J plantážnictví otroci Kolonie - zdroj levných surovin, odbytiště výrobků

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Družby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ To, oč jsme se snažili celý půlrok a to, co teď uvidíte úplně na čisto ( na nečisto to nepůjde, už tu byla uklízečka) Pro anketu jsme vybrali tyto osobnosti:

Více

Svět po druhé světové válce

Svět po druhé světové válce Svět po druhé světové válce Anotace:prezentace věnující se tématu dekolonizace po druhé světové válce a vzniku nových států. Pracovní list může posloužit jako zápis, nebo jako opakování látky. Dětský diagnostický

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÁ PREZENTACE REGIONŮ II EVROPA ALPSKÉZEMĚ-OBYVATELSTVO Mgr. Iva Švecová RAKOUSKO historie 1.stol. římský vojenský tábor Vindobona (dnes Vídeň) 13. stol.

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35

VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35 VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k 1. Imperialismus a. co b. kde 2. Druhá průmyslová revoluce a. co? c. kdy? 3. Pásová výroba a. kdo? 4. Významné objevy a objevitelé konce 19. století. 5. Kultura konce

Více

Jadranské státy. HOR_52_INOVACE_Z.7.30.notebook. September 04, 2013

Jadranské státy. HOR_52_INOVACE_Z.7.30.notebook. September 04, 2013 Jadranské státy HOR_52_INOVACE_Z.7.30 Mgr. Jana Horná 7. ročník ( V/2 EU OPVK) 4. 5. 2012 Zeměpis 7. ročník; Jadranské státy 1 Výukový materiál je připraven pro 7. ročník s využitím interaktivní tabule.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_44 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 14.9.2011

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jakým nedostatkem trpělo civilní obyvatelstvo za 2. světové války? Nedostatkem jídla. Nedostatkem práce. Nedostatkem zábavy. 2. Ve kterém roce skončila 1. světová válka? 1914. 1916. 1917. 1918. 1930.

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ PRÁVO A JEHO RELACE K OCHRANĚ OBYVATELSTVA mjr. Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D. jan.kyselak@unob.cz, telefon: 973 44 39 18 Operační program Vzdělávání

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Vznik ČSR 1.republika

Vznik ČSR 1.republika Vznik ČSR 1.republika 1.Mezinárodní situace. 1.světová válka 1914-1918 Boj o rozdělení světa Mocnosti: Francie, Velká Britanie, Rusko, USA, (Italie) Německo, Rakousko-Uhersko, Turecko Ekonomické a politické

Více

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová Ochrana & Bezpečnost 2014, ročník III., č. 1 (jaro) (2014-2015_A_07), ISSN 1805-5656 Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s. IČ: 22746986, Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5 http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz

Více

Islám v České republice. Jana Virágová

Islám v České republice. Jana Virágová Islám v České republice Jana Virágová http://www.dailymail.co.uk/news/article-1351251/number-british-muslims-double-5-5m-20-years.html Islám v českých zemích, ČSR, ČSSR nezprostředkované zkušenosti Rakousko-Uhersko:

Více

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014 Pracovní sešit Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. 28. 12. 2014 V tomto pracovním listě tě čeká příběh, který mohla prožít jedna z vyškovských rodin za 1. světové války. Některé informace však chybí

Více

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC Autoři Iva Černá Tereza Černá Veronika Nevřivá Michaela Obrovská Jan Procházka Alžběta Rádsetoulalová Tereza Smékalová Natálie Tejkalová Pedagogické vedení PhDr. Jana Henzlová Spolubojovníci ve válce proti

Více

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie?

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie? Evropa v kostce Co to je Evropská unie? Je evropská Je to unie = nachází se v Evropě. = spojuje země a lidi. Podívejme se na ni zblízka: Co mají Evropané společného? Jak se Evropská unie vyvinula? Co dělá

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie II. Označení materiálu: Datum vytvoření: 6.9.2013

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Mgr. Alena Jirsáková Datum: 16. 10. 2012 Ročník: 8. ročník Vzdělávací obor /

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 Erich Maria Remarque (vlastním jménem Erich Paul Remark) 1898-1970 německý spisovatel Ţivotopis Studoval na učitelském ústavu Roku 1916 odešel jako 18letý do první světové války Na

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Biografie středoevropských vůdců (komparace)

Biografie středoevropských vůdců (komparace) Biografie středoevropských vůdců (komparace) 1. Medailonky (str. 2 7) a) Klement Gottwald (Československo) b) Mátyás Rákosi (Maďarská lidová republika) c) Walter Ulbricht (Německá demokratická republika)

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_16. Moderní dějiny

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_16. Moderní dějiny Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

INFORMAČNÍ STŘEDISKO PRO SPOLUPRÁCI S BOSNOU A HERCEGOVINOU A SRBSKEM - 2009

INFORMAČNÍ STŘEDISKO PRO SPOLUPRÁCI S BOSNOU A HERCEGOVINOU A SRBSKEM - 2009 INFORMAČNÍ STŘEDISKO PRO SPOLUPRÁCI S BOSNOU A HERCEGOVINOU A SRBSKEM - 2009 Projekt byl realizován v souladu s Rozhodnutím MZV č. 3/2009/12 o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 v rámci

Více

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech 170/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 o válečných veteránech Změna: 190/2005 Sb. Změna: 70/2007 Sb. Změna: 308/2008 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Preambule Maje na zřeteli morální ocenění mužů a žen, kteří

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více