Generál Mladić, Srebrenica a lţi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Generál Mladić, Srebrenica a lţi"

Transkript

1 Generál Mladić, Srebrenica a lţi Václav Dvořák Motto: Mezinárodní soudní dvůr pro zločiny v bývalé Jugoslávii v Haagu ctí presumpci neviny obţalovaného, dokud se svědecky či jinak nedokáţe, ţe obţalovaný je Srb." Zatčení generála Ratka Mladiće a chystaný proces v Haagu neuzavírají historii bosenské války, ale znovu ji otevírají. Bude pro nás dobrou příleţitostí si zopakovat, proč k ní vlastně došlo a kdo ji způsobil. Stejně tak nezavírají poslední kapitolu srebrenického zločinu, ale naopak ji opět otevřou. Kdo bude pozorně sledovat proces v Haagu, stejně jako před tím proces s Miloševićem a současné procesy se Šešeljem a Karadţićem, jistě si uvědomí nápadnou podobnost mezi těmito procesy a politickými procesy ve stalinské Moskvě v letech či vykonstruovanými procesy s protistátními centry, třídními nepřáteli v padesátých letech nebo pozdější soudy s disidenty u nás. Věřím, ţe vnímavá česká veřejnost nepodlehne propagandě šířené převáţnou částí českých médií a po zkušenostech s totalitou stále dokáţe číst i mezi řádky a přemýšlet vlastní hlavou. Čeští vzdělanci se často řídí pravidlem litera scripta manet, ale uţ si neuvědomují, ţe litera můţe být scripnuta za peníze. Články v Lidových novinách a Mladé frontě ostatně šíří protisrbskou propagandu i dnes, kdy by se zdálo, ţe to uţ není potřeba. Vţdyť válka skončila před deseti, respektive patnácti lety, Jugoslávie byla rozbita, Srbsko zmenšeno, následnické státy jsou na cestě do Evropy, která poslouchá, co Německo řekne. Proč tedy krmit české čtenáře stále stejnou lţí? Nebo je to, co se píše o Srebrenici a Mladićovi, nakonec pravda? Agentura pro komunikaci s veřejností Ruder&Finn z New Yorku vykouzlila na začátku devadesátých let hodné Chorvaty, kteří bojovali proti agresi fašizoidních Srbů. Agentura to činila za peníze, nejdříve chorvatské vlády, pak za dalších 10 milionů dolarů ročního paušálu od muslimské vlády v Bosně a Hercegovině. Jak těţkou práci měly PR agentury za bosenské války svědčí fakt, jak je těţké zavést pojem agresor pro občany vlastního státu. Vzbouření Srbové z chorvatské Slavonie, Kninské krajiny nebo z východní Bosny prostě nechtěli ţít ve státech, které jim nezaručovaly občanská a menšinová práva a které je na konci dvacátého století odsouvaly do postavení občanů druhé kategorie. Nechtěli ţít v chorvatském státě, jehoţ nová věrchuška se demonstrativně hlásila k Nezávislému státu Chorvatů, který za 2. světové války prováděl plánovanou masovou genocidu Srbů, Ţidů, Cikánů Signifikantní byly i detaily politiky nového Chorvatska. Například jeho prezident Tudjman zlehčoval zločiny fašistického chorvatského státu v letech Veřejně tvrdil, ţe v systému koncentračních a vyhlazovacích táborů okolo Jasenovce ustašovci nevyvraţdili přes lidí, především Srbů, coţ je fakt (prof. Viktor Novak: Magnum Crimen, Záhřeb, 1948). Podle něj prý šlo jen o chorvatských komunistů. Popírači holokaustu jsou ve většině evropských států trestáni. Tudjman byl podporován demokratickým Německem, Rakouskem, Spojenými státy...

2 Na sjezdech jeho strany byli na čestná místa posazováni ustašovští předáci, kteří dlouhá léta emigrace ţili aţ v daleké Argentině v obavě, aby neskončili jako Eichmann. Na tribunách se opět zdravili zvednutou pravou paţí a fašistickým pozdravem Za dom spremni. Co to má společného se Srebrenicí? Jednu z největších etnických čistek v Evropě provedla nová chorvatská armáda na konci léta 1995, měsíc po srebrenických událostech. Chorvatům se tehdy podařilo vyhnout pozornosti mezinárodního veřejného mínění, kterému by za jiných okolností surová akce chorvatské armády jistě vadila. Povedlo se to právě pomocí srebrenické lţi tedy v propagandistickém stínu událostí ve Srebrenici. Psalo se o srebrenickém zločinu a mezitím chorvatská armáda a polovojenské milice Tudjmanovy strany jednaly. Provedly zločin, kterému říkají osvobození země a světová mainstreamová média obracela pozornost světa k Srebrenici a proti Srbům. Manipulace s fakty okolo srebrenických událostí tak dobře slouţila k zamaskování zločinů nového chorvatského státu. Ale zájemců o to, schovat se za údajná srebrenická zvěrstva bylo a je víc. Hakija Mecholić muslim, šéf srebrenické policie z let , mi předloni vyprávěl o ţivotě ve válečné Srebrenici. Řekl mi i zajímavou historku. V září roku 1993 byl s dalšími lidmi ze Srebrenice na pracovní návštěvě v Sarajevu. Skupinu si pozval prezident Alija Izetbegović. Ten si během setkání vzal Mecholiće stranou a řekl mu, ţe potřebuje dostat na svou, tedy bosensko - muslimskou stranu Američany, a ţe prezident Clinton mu řekl, ţe USA vojensky podpoří stranu bosenských muslimů v případě, kdyby se stali obětí velkého masakru. Řeč byla o pěti tisících obětí. A pak přišla Izetbegovićova otázka: Nešlo by něco takového zařídit ve Srebrenici? Policista Mecholič to odmítl a okamţitě se ze Sarajeva vrátil zpět do svého města. Kdyţ ho Izetbegovićovi poradci přemlouvali, aby ještě v Sarajevu zůstal a odpočinul si od války, opáčil jim, ţe nechce zůstat, aby nedostal kulku do hlavy. Hakija Mecholić věděl, s kým má tu čest, a útěkem si zachránil ţivot. Na masakru ve Srebrenici (nebo někde jinde v Bosně) měl tedy zřejmý zájem i muslimský prezident Alija Izetbegović, kdyţ ne přímo prezident Clinton. Po celou dobu bosenské války prováděli muslimové provokace a fingované útoky, které sváděli na Srby. Podle některých pramenů začala občansko etnicko náboţenská válka v Bosně , kdy byla uprostřed Sarajeva napadena srbská pravoslavná svatba. Byl zabit pop a svatebčané utrpěli těţká střelná zranění. To byl signál, ţe opět začíná vraţdění a vyhánění Srbů. Dalšími provokacemi byly smutně známé masakry na sarajevském trţišti (Merkale I 1/ a Merkale II 2/ ) a odpálení miny ve frontě na chleba v ulici Vase Miskina. Izetbegović a jeho nejbliţší spolupracovníci si organizováním zločinů, při nichţ hynuli prostí obyvatelé Sarajeva, chtěli vynutit intervenci armád NATO. Nakonec se jim to podařilo. Při poslední návštěvě Bosny jsem se setkal s paní Baranac, vdovou po Rankovi, který byl zastřelen podle předem vypracovaného seznamu Srbů určených k likvidaci. Seznam vznikl v místním orgánu Izetbegovićovy strany SDA. Vykonavatel rozkazu se vetřel ke slavnostnímu stolu rodiny Baranacových na pravoslavný svátek sv. Štěpána. S nic netušícím Rankem vzpomínali na společnou práci v místní truhlárně, jedli spolu a pili. Pak muslim Hasan Šabanija vytáhl pistoli a Ranka zastřelil. Zavraţděný Ranko se ničím neprovinil. Jenom byl Srb. Takhle začínala válka v Bosně. To bylo v době, kdy ještě Srbové neměli svoji armádu ani policii. Srebrenica je staré hornické městečko. Svým poloţením i velikostí připomíná náš Jáchymov nebo Krupku. Ţili tu vedle sebe Srbové, pár potomků německých horníků a bosenští muslimové (rozumějte Srbové muslimské víry, naši předci jim říkali poturčenci). Rakousko-

3 uherská propaganda, ustašovští překrucovači dějin a posléze i diktátor Tito z bosenských muslimů udělal nový národ - Muslimy. Je to jako kdyby si někdo ve Francii vymyslel národ Hugenotů nebo v Americe národ Mormonů. Dnes moderní propagandě ani tento název nevyhovoval a tak noví páni světa razí termín Bosňáci. Nový název má ale jen zakrýt pravou podstatu. Za druhé světové války se mnozí srebreničtí muslimové podíleli na zločinech proti Srbům. Chorvaté, s kterými byli v jednom státě, si je předcházeli, říkali jim květy Chorvatska. Jeruzalémský velký muftí, přítel Hitlera, je přijíţděl z Berlína podněcovat ke svaté válce proti nevěřícím. Těmi byli pravoslavní Srbové ale překvapivě uţ ne chorvatští katolíci. Divize SS Handţar (Dýka) byla sestaveno převáţně z bosenských muslimů a měla pomáhat Hitlerovi na východní frontě. Na rozdíl od dalších armád tehdejších Hitlerových satelitů (například Rumunů či Italů) se divize Hadţar ke Stalingradu vůbec nedostala. Tak byla zaměstnána doma vybíjením srbských vesnic. Tehdejší genocida vyhnala bosenské Srby do lesů, a aby přeţili, zahájili partyzánskou válku. Většinu Titových partyzánů tvořili po celou dobu války Srbové. I v okolí Srebrenice. Ke konci války, kdyţ se ustašovský stát hroutil, přebíhali chorvatští vojáci a důstojníci ale i muslimští vojáci na stranu Tita. On pak vytvářel vojenské oddíly, kdy muţstvo tvořili Srbové, ale do čela dával přeběhlé Chorvaty a muslimy. A pak se tyto oddíly jmenovaly například Muslimská partyzánská brigáda nebo 2. chorvatská brigáda. Mělo to vzbudit dojem, ţe proti okupantům a fašistům bojovali všechny národy Jugoslávie stejně. Bok po boku bratr vedle bratra, prostě internacionálně. Ale pravda to nebyla. Šlo jen o jednu z fikcí Titovy národnostní politiky. Po válce Tito, napůl Chorvat a napůl Slovinec, v umenšování srbského ţivlu v Jugoslávii pokračoval. Administrativní hranice svazových republik, které namaloval bez ohledu na etnické sloţení, se později, na začátku devadesátých let, staly jádrem sporů a jedním z důvodů vzplanutí poslední války. Německý autor literatury faktu Jürgen Elsässer v rozhovoru pro Literární noviny popsal důvody, proč a komu Jugoslávie po rozpadu sovětského bloku vadila. Byla mnohonárodním sociálním státem, jehoţ koncepce konkurovala tvořící se Evropské unii. Zatímco USA za prezidentování Bushe staršího chtěly Jugoslávii zachovat, vláda nově sjednoceného Německa (Kohl, Genscher) pracovala na jejím rozbití. Později ministr zahraničních věcí Německa Klaus Kinkel (FDP) veřejně a se zadostiučiněním prohlásil, ţe rozbití Jugoslávie bylo jen revizí výsledků 1. světové války. Připomínám, ţe o první revizi se pokusil Hitler. Ale ta se nepovedla. V devadesátých letech na troskách Jugoslávie vznikly klientské státy Slovinsko, Chorvatsko a Bosna a Hercegovina a nedávno k nim přibylo Srbů čistkami zbavené Kosovo. Území obývaná Srby byla rozkouskována (Černá Hora, Makedonie, Republika Srbská v Bosně), aby vliv Srbska na Balkánu byl úplně eliminován. Opět pro připomenutí: začátkem července 1914 prohlásil v jednom interview rakousko-uherský ministr zahraničních věcí hrabě Berchtold: Budoucí úsilí mojí vlády bude směřovat k izolování Srbska. Ono království jako významný faktor na Balkánu musí být likvidováno! Dodnes proces atomizace Srbska není ukončen. Západní mocnosti, které rozebírání Jugoslávie provádějí, drţí několik ţelízek v ohni a čas od času oheň přikrmí. Podle toho, jestli je Srbsko méně nebo více poslušné. Jedním místem moţného uměle vytvářeného konfliktu je mnohonárodnostní Vojvodina (samozřejmě s drtivou srbskou většinou), ale jsou to i další části jiţního Srbska, kde ţije část albánské menšiny (Preševo, Bujanovac, Medvedţe), je to i tzv. Sandţak, přesněji Raška, kde jsou k iredentě podněcováni další srbští muslimové.

4 Protisrbské taţení ještě stále nemá konec. Jak to souvisí se Srebrenicí? Mějte prosím trpělivost, i k ní se dostaneme. Kdyţ dalo Německo do pohybu procesy vedoucí k rozpadu Jugoslávie, sledovalo svoji starou politiku na Balkáně. Srbové tvořili tmel Jugoslávie, po staletí ţili téměř všude na jejím území a s touto překáţkou se němečtí politici museli vypořádat. J. Elsässer popisuje, jak se na začátku devadesátých let v Německu vedla propaganda proti Srbům v duchu: Naši staří Kriegskamaraden Chorvaté bojují proti zlým Panzerkomunistům Srbům. Tahle propagandistická floskule byla tak podobná ţvástům doktora Goebelse, ţe v Evropě ani v samotném Německu moc nezabírala, ba začala se jevit jako kontraproduktivní. Proto PR agentury zastupující Chorvatsko změnily taktiku. Vznikla hesla o fašizujících srbských nacionalistech - četnicích, které vedou popové a kriminální zběsilci. A tohle tvrzení u evropské a americké veřejnosti zabralo. Zvlášť kdyţ se o tom takto psalo často, hodně a dokonce i v tzv. seriózních novinách. Jeden autor uvádí, ţe od doby Hitlera ţádné noviny neštvaly proti jinému národu tak, jako Frankfurter Allgemeine Zeitung v devadesátých letech proti Srbům. Materiály se připravovaly v PR agenturách. Za rok se k trpícím chudákům Chorvatům přidali i trpící chudáci Muslimové v Bosně. Ředitel agentury Ruder&Finn vysvětloval, ţe oni nebyli a nejsou od toho, aby uveřejňovali pravdu, ale aby svými zprávami vytvářeli dobré povědomí o svých klientech (Chorvaté, muslimové) a očerňovali jejich protivníky. A i kdyţ jejich zpráva byla vymyšlená nebo přímo leţ, bylo na druhé straně ji vyvrátit, zatímco oni byli první, měli větší publicitu i čtenářský dopad, udávali tempo a druhá strana (rozuměj Srbové) museli jen reagovat, vyvracet, dementovat, prostě být v defenzivě. A tak je tomu dodnes. Od začátku chorvatští nacionalističtí politici hledali na území Jugoslávie spojence, kteří by byli ochotni jít proti Jugoslávii, čili proti Srbům, a to i krajními metodami. Uvnitř Jugoslávie si našli Izetbegovićovy muslimy v Bosně a Albánce na Kosovu. Od začátku devadesátých let je tato spolupráce zřejmá. Německo různými ilegálními kanály dodávalo do Jugoslávie zbraně bývalé armády NDR, embargo neembargo. Na svém území nechávalo bez povšimnutí probíhat teroristický výcvik mladých Chorvatů. Ti později v táborech v okolí Záhřebu předávali své zkušenosti muslimům z Bosny a Albáncům z Kosova. Ze Srebrenice a dalších měst v té době (předjaří 1992) odcházejí mladí muslimové, které vytipovali aktivisté Izetbegovićovy SDA, do Chorvatska, aby se za pár měsíců vrátili jako vycvičení teroristé a vrazi. Přesně to popisuje Ibran Mustafić, poslanec parlamentu BaH za Izetbegovićovu stranu za Srebrenici ve své knize Plánovaný chaos (2008). V Bosně se v té době odehrávají velká shromáţdění muslimů. Na nich pod zelenými vlajkami dţihádu, Iránské republiky, Pákistánu a Turecka vůdcové Izetbegovićovy strany SDA štvou proti Srbům a vyhlašují program, podle kterého z Bosny chtějí udělat státní útvar řídící se zákonem šaría. Íránská islámská republika je vzorem. Připomínám, ţe Izetbegović byl autorem spisku Islámské deklarace (1970), ve které mimo jiné napsal, ţe islám a demokracie nejdou dohromady. Islám vyţaduje úplnou podřízenost zásadám koránu a sunny a v čele státu musí stát vládce, který je současně i hlavou muslimské církve. Za podněcování k náboţenské nesnášenlivosti byl Izetbegović v socialistické Jugoslávii odsouzen a seděl ve vězení. To ukazuje, ţe není disident jako disident. Ale náš Václav Havel, asi za silného přispění svých poradců a zahraničních přátel, si Izetbegovićovo curriculum vitae přečetl špatně a ukazoval nám Izetbegoviće v Praze jako vzorného demokrata, který také trpěl ve vězení. Kdyby věděl víc, určitě by se neztrapňoval a neposkytoval fanatickému muslimskému extremistovi

5 legitimaci do slušné společnosti. Muslimská shromáţdění v Bosně měla stejný rituál: vychvalování moudrostí Koránu uţ bylo dost útisku vyjádření podpory bosenským muslimským politikům pak většinou nějaký chorvatský politik vystoupil s přátelskou zdravicí a přáním, aby hranice Bosny byla přinejmenším na Drině, kdyţ ne před Bělehradem v Zemunu a vţdy se končí voláním hesel proti Srbům a zpěvem písní. Jedna z nich neuměle převedena do češtiny zní asi takto: Plavaj kačka, plavaj huska, tato země bude Turska. Chtějí návrat do starého Turecka, čili do říše, v které muslimové patřili k privilegované vrstvě. Na jaře 1992 uţ bosenští muslimové, včetně těch srebrenických, přepadají autobusy ze Srbska, mlátí cestující a řidiče. Ve stejnou dobu rozlícený muslimský dav rozbíjí bustu spisovatele Ivo Andriće před jeho rodným domem ve Višegradu. Prý Andrić, nositel Nobelovy ceny za literaturu a autor překrásných knih, pomlouval ve svém díle muslimy. Bosenští muslimové na začátku devadesátých let se prostě vším, co dělali a proklamovali, přihlásili k jiné neţ evropské civilizaci. Pohrdli zásadami občanského souţití, vytvořili si fiktivního nepřítele v Srbech a začali opět usilovat o jejich fyzické zlikvidování. To je to období, kdy jsou vykonány i první etnicky a náboţensky motivované vraţdy. Tento proces probíhá i v městečku Srebrenica. Na začátku se muslimští zastupitelé na místní radnici začnou stranit svých srbských kolegů. Radu města svolávají tajně a bez Srbů. Okamţitě organizují ozbrojování ze skladů místní Teritoriální obrany. Další zbraně získávají černým obchodem s Chorvatskem. Na nákup zbraní potřebují peníze a tak peníze kradou z fondů místních srebrenických fabrik a podniků. Ovšem pouze tam, kde je ředitelem muslim. Peníze měly původně slouţit v jugoslávských podnicích jako fond na sniţování nezaměstnanosti, ale pro muslimy jsou zbraně pro dţihád důleţitější neţ nějaká nezaměstnanost a sociální ohledy. Takhle se postupně Srebrenica a s ní mnoho dalších měst v Bosně dostává do spirály násilí a zločinu. Poslanec Ibran Mustafić pro Srebrenici získává nové bojovníky i z daleka. Mezi jeho kádrové naděje patřil i mladý policista z bělehradského útvaru ochrany ústavních činitelů Jugoslávie, někdy mylně vydávaný za Miloševićova bodyguarda, Naser Orić. V Jugoslávii byl sice na něj vydán zatykač, který ho vinil za krádeţe ve skladech, ale ve Srebrenici se rychle vypracoval na velitele brigády oficiální muslimské armády. Proslul jako obávaný a velmi zákeřný řezník Srbů. Dnes mu Ibran Mustafić nemůţe přijít na jméno, ale o tom ještě později. Ostatně policista Hakija Mecholić mi zdůrazňoval, ţe kdyţ se v té době ve městě potkávali s Orićem, oba měli ruce na pouzdrech pistolí. Tak si navzájem důvěřovali velitel muslimské policie s velitelem muslimské armády. Ve Srebrenici se z Oriće stal typický warlord. Rozhodoval o ţivotě a smrti všech obyvatel. V okolních srbských vesnicích jeho oddíly jen za období vyvraţdily Srbů, převáţně civilistů. Nešetřili ţeny ani děti. Velmi často vraţdili potichu noţem. Zbavoval se ale i nepohodlných muslimů přímo ve městě. Po čase se i poslanec Mustafić stal jeho cílem. Naštěstí přeţil atentát a dnes můţe o Orićově vládě ve Srebrencii svědčit. Do obklíčené Srebrenice dováţely konvoje OSN humanitární pomoc. Orić ji zabavoval a prodával. Organizoval i pašování zboţí ze srbské strany. Inu, obchod spojuje i velké nepřítele muslimských utečenců obklíčených ve Srebrenici jako v pasti muselo platit za ubytování, jídlo, hygienické potřeby, za cigarety Kdo chtěl odejít na srbskou stranu, toho popravili. Muslimské jednotky ve Srebrenici měly být odzbrojeny na základě rozhodnutí OSN o bezpečných zónách, ale nikdy odzbrojeny nebyly. Ve Srebrenici měli muslimy odzbrojit francouzské jednotky, ale OSN na splnění nařízení netlačila a tak 28. muslimské brigádě

6 zbraně zůstaly. Velitel Orić prováděl svoje vraţedné výpravy na srbská území a slabě ozbrojené francouzské a později holandské jednotky OSN s tím nic nezmohly. Po kaţdé výpravě na srbské území se Orićovi muţi vraceli pod ochranu bezpečnostní zóny. Na jednom setkání se západními novináři se Orić svěřoval, jak osobně noţem zabíjel srbského soudce Slobodana Iliće. Byl prý šokován, ţe ten Srb nevydal ani hlásku, kdyţ mu vrazil bajonet do oka, jen se na Oriće díval. Novinářům ukazoval i natočená videa z vraţdění. V té době uţ byla zformována armáda bosenských Srbů a jejímu velení samozřejmě docházela trpělivost. Na srbské protesty nikdo z OSN nebral zřetel. To uţ Srbové měli proti sobě i svého bývalého spojence - Spojené státy americké. Prezident Clinton, jak se později shodli političtí analytici, chtěl muslimskému světu ukázat, ţe se USA dokáţí muslimů i zastat. Hlavně to chtěl předvést velkým dodavatelům ropy (Saúdské Arábii, Sjednoceným arabským emirátům, Kuvajtu, atd.). Navíc muslimská strana v jugoslávském konfliktu byla, dalo by se říci, volná, nikdo z Evropy bosenské muslimy nepodporoval. Připomínám, ţe na začátku ozbrojeného konfliktu v Bosně a Hercegovině došlo k nepřátelství mezi muslimy a místními Chorvaty. Vzpomeňte jen na zničený starý most v Mostaru, který rozstřílel chorvatský tank. Chorvatsko, potaţmo Německo, stály samozřejmě na straně bosensko-hercegovských Chorvatů proti muslimům. Administrativa USA během bosenské války organizovala pašování zbraní z Íránu, Pákistánu, Turecka a Saúdské Arábie Izetbegovićovým jednotkám. Saúdská Arábie také platila převáţnou část prostředků vynakládaných na PR aktivity Izetbegovićovy vlády. Podrobně to popisuje například nizozemský historik Cees Wiebes v knize Intelligence and the War in Bosnia (2003). S pomocí USA vstupují na půdu Bosny tisíce mudţahedínů arabských veteránů z Afghánistánu. Ve střední Bosně páchají zvěrstva na srbském obyvatelstvu. Ale PR agentury, mezi nimi Ruder&Finn za saúdské peníze (uvádí se 10 milionů USD ročně) zpracovávají světové veřejné mínění proti Srbům. Ředitel agentury se později chlubil před novináři, ţe mistrným kouskem jeho agentury bylo přesvědčit ţidovskou komunitu v USA a ve světě, ţe viníci války jsou Srbové a ţe se mají podporovat bosenští muslimové. To se opravdu podařilo a v našich médiích tato vyfabrikovaná leţ je stále vydávaná za pravdu. V samotné Bosně tahle leţ dál vytvářela nenávist muslimů ke všemu srbskému. Ale naštěstí pro Srby tu jiţ byla zformovaná jejich relativně silná armáda a do jejího velení se dostali zkušení velitelé (Mladić, Krstić). Za celou dobu působení velitele Oriće od roku 1992 do konce roku 1994 bylo jeho jednotkami, často za jeho osobní přítomnosti, povražděno Srbů a zničeno téměř 100 vesnic a větších usedlostí v okolí Srebrenice. Za všechny tyto zločiny byl Orić soudem Haagu odsouzen k pouhým dvěma letům, zatímco generál Krstić, velitel Drinského sboru, byl odsouzen na 43 let. Za to, že bránil své rodáky před Izetbegovićovými a Orićovými hrdlořezy a za to, že vzdoroval arabským bojovníků džihádu. A nám stále česky psané deníky německých majitelů tvrdí, že haagský soud je nestranný a spravedlivý. Kdo ale vede redaktory naší veřejnoprávní televize a rozhlasu, aby se na nepravdách podíleli? Všechny zločiny spáchané za léta popsal ve svých zprávách dr. Milivoje Ivanišević, dnešní ředitel Ústavu pro studium srbského utrpení ve 20. století (www.serbvicitm.org). Ve zprávě později vydané formou knihy jsou přesně popsány události den po dni. Kde, kdy, kdo a jak byl zavraţděn. A také jsou tam jména muslimských velitelů a vojáků, kteří vraţdili. Jeho zpráva putovala do OSN, ale vedoucí Oddělení pro zahraniční vojenské mise Kofi Annan zprávu na několik týdnů utopil v šuplíku svého stolu. Před orgány OSN se nedostala a zmanipulovaná OSN odsouhlasila další kroky proti bosenským Srbům. Kofi Annan později

7 povýšil na šéfa OSN. Koncem roku 1994 vydal v Bělehradě dr. Ivanišević zprávu kniţně pod názvem Kronika našich pohřebišť. Připomínám, ţe to bylo téměř rok před vstupem srbských vojáků do Srebrenice. Ţádný západní novinář se o toto svědectví nezajímal. Všichni brali za bernou minci, co jim říkaly PR agentury pracující pro muslimy a Chorvaty. Ostatně i Česká televize měla v té době v Bosně svou dopisovatelku J.O. Ta později vyprávěla, jak to při jejím působení v Bosně bylo. Podklady dostávala pouze z muslimské strany a prý nebylo kde si je ověřit. Kdyţ bylo potřeba, oblékla si neprůstřelnou vestu a ocelovou přilbu a před kamerou, kousek za hotelem u rozstříleného autobusu, aby vznikl dojem, ţe je někde na frontové linii, přečetla to, co napsala podle dodaných materiálů. A teď k mrtvým ve Srebrenici. Na hřbitově v Potočari je na nápisu na velkém kameni u vchodu napsáno, ţe je tu pohřbeno obětí. Západní i česká média tvrdí, ţe to jsou popravení (zmasakrovaní, umučení moţno libovolně zaměňovat) nevinní muslimští civilisté a ţe jsou to oběti genocidy. A ţe je nechal zmasakrovat generál Mladić, případně ve spolupráci a po dohodě s tehdejším prezidentem bosenských Srbů dr. Karadţičem. Je dobré si připomenout, jak toto číslo vzniklo. Na začátku bylo hlášení dánského Červeného kříţe, ţe mezi seznamem muslimských mužů, kteří se skrývali v Srebrenici a seznamem muţů, kteří se dostali ze zajetí na muslimskou stranu, je velký rozdíl vyjádřený číslem Toho se chytila protisrbská propaganda a zrodil se mýtus. Příští rok se na volebních seznamech ve Srebrenici a dalších městech v Podriní z těchto mužů objevilo. Takže prokazatelně šli živí k volbám. Čísla tedy nesouhlasila se skutečností, ale mýtus o srbském zločinu uţ si ţil svým ţivotem. Dnes se hodně operuje s čísly, které vycházejí od pracovníků laboratoře na určování DNA v sousední muslimské Tuzle. Hřbitov v Potočari je od roku 1996 stále zásobován dalšími a dalšími těly zahynulých, ke kterým se hlásili pozůstalí. Laboratoř podle rozborů DNA hledá příbuzné k mrtvým a pomáhá tak k identifikaci těl pocházejících často z hromadných hrobů. Stále je nám sugerováno, ţe se jedná o popravené ze Srebrenice, ale skutečnost je jiná. Kdykoli se k pozůstatkům dostali patologové, shledali, ţe většina těl vykazuje různá zranění od výbuchu, střepinou či šrapnelem. Ţe by Srbové popravovali minomety, děly nebo tanky neuvěří snad ani čtenář Lidových novin či novin skupiny MoldauElbePress z ulice (Ne)Přátelství. Laboratoř v Tuzle se příčinou smrti nezabývá. Slouţí propagandě a manipulaci s těly zahynulých. Některé kosti byly dovezeny ze vzdálenosti aţ 70 km od Srebrenice. Je zaznamenán i případ, ţe tu byl podruhé pochován muţ, který zemřel deset let před vypuknutím války. Muslimové si prostě v Evropě vytvořili památník svého holokaustu a vynucují si tak přízeň světové veřejnosti. Kaţdoročně se hřbitov v Potočari stává poutním místem muslimských extremistů z Evropy. Jsou na něm pronášeny nenávistné projevy. Srebrenické matky z organizace, o které je často slyšet, nikdy nepřiznaly, ţe jejich muţové či synové byli příslušníky Orićovy bandy pardon, 28. muslimské brigády, a ţe se účastnili výpadů proti srbským civilistům. Taky se je na to ţádní novináři neptali. O tom, ţe vědomě manipulují s čísly, bosenští muslimové dobře vědí. Měl jsem dlouhý rozhovor s inţenýrem Amirem Kulaglićem, vedoucím pobočky informačně-dokumentačního

8 centra obětí zločinů v BaH a osobním přítelem Nasera Oriće. Zatímco přesně znal počet mrtvých z celé bosenské války lidí, na otázku, kolik je v Potočari pohřbeno popravených, se odpovědi opakovaně vyhnul. Druhý den jsme začali další rozhovor, tentokrát přímo nad hroby, a kdyţ jsem znovu ţádal, aby mi řekl počet popravených, odpověděl s výmluvným gestem: Toto všechno jsou oběti Srebrenice. Ale mýlil se. Mezi oběti Srebrenice nepočítal všechny ty Srby, muţe, ţeny a děti, podřezané noţi, ukřiţované na vratech stodol, s usekanými hlavami, které Oričovi vojáci vítězně kopali ulicemi Srebrenice. To jsou přece také oběti. Je pravda, že po obsazení Srebrenice popravy proběhly. Doktor Ivanišević tvrdí, že prokazatelně popravených bylo mezi 382 a 406 a že šlo výhradně o vojáky muslimské armády. Ano, ve Srebrenici se odehrál válečný zločin a stříleli muži v uniformách Armády Republiky srbské. Po odečtení těchto popravených a lidí, kteří se v roce 1996 objevili na volebních seznamech, zbývá asi mužů. Ti padli v nočních bojích, když se zbytky 28. muslimské brigády snažily probít z obklíčení přes srbské linie ke svým, ale také ve vzájemných přestřelkách muslimských vojáků mezi sebou. Stříleli po sobě ti, co se chtěli vzdát, s těmi, kteří chtěli utéct. Je dobré podotknout, že srbská armáda obsadila Srebrenici s podstatně slabšími jednotkami, než byla síla muslimské brigády, která ji měla bránit. Takţe zbývá otázka, kdo popravoval a na čí příkaz? Stefan Karganović, spolupracovník soudu v Haagu a ředitel výzkumného projektu, která nese název Srebrenica - Historical Project (www.srebrenica-project.com), tvrdí, ţe se jednalo o pomstu některých jednotek bosenských Srbů, odplatu za vyvraţděné vesnice okolo Srebrenice. Ale tady jedna skutečnost nehraje. Obsazení Srebrenice se účastnily jednotky z úplně jiných částí Bosny. Jednotky místních Srbů bránily nedaleký Bratunac. Kdo střílel napovídá případ Erdemović, který byl velmi podrobně popsán bulharským novinářem Ţerminalem Čivikovem, bývalým dlouholetým pracovníkem zahraničního vysílání Deutsche Welle. Čivikov v knize Korunní svědek, která je v anglickém jazyce dostupná on-line na (www.srebrenica-porject.com) uvádí, ţe Draţen Erdemović, původem Chorvat, byl ţoldnéř, který za války postupně bojoval na straně Chorvatů, muslimů a nakonec skončil v 10. sabotáţní jednotce bosenských Srbů. Spolu s ním bylo v této jednotce několik dalších Chorvatů a muslimů, ale i slovinský důstojník. Působili většinou v týlu nepřítele (muslimů) jako sabotéři, diverzanti a lovci jazyků. Erdemović začal tvrdit, ţe se osobně účastnil poprav na statku u Srebrenice. Srbskými orgány byl neprodleně zatčen, vyslechnut prokurátorem a předán jako válečný zločinec k soudu do Haagu. A tam začaly podivnosti. Asi někdo z ţalobců Erdemovićovi vymluvil, ţe popravy, o kterých hovořil, se nemohly odehrát , jak původně tvrdil, ale o čtyři dny dřív. Z údajně osobně popravených Erdemovićem a dalšími šesti vojáky se při exhumaci objevilo 156 těl. Další nesrovnalost: na otázku, kdo popravy nařídil, Erdemović naučeně odpovídal, ţe nejvyšší srbské velení. Na to soud velmi slyšel, ale nedovolil obhajobě upřesňující otázky ve smyslu 'kdo jmenovitě dal rozkaz'. Erdemović tvrdil, ţe k nim v autě přijal jakýsi podplukovník srbské armády a jednomu vojínovi (!) ústně nařídil všechny muţe z autobusů, které na místo přijíţděly, popravit. Podplukovníka neznal, podle fotek nikoho neidentifikoval. Srbští řidiči autobusů protestovali, měli zajatce odvézt na místo výměny za srbské zajatce.

9 Erdemović tvrdil, ţe střílet nechtěl, ale ţe ho tento vojín donutil pod pohrůţkou, ţe ho postaví nad jámu mezi muslimy a také popraví. Soud neudivilo, ţe řadového vojína poslouchal i zástupce velitele jednotky podporučík Kos (Slovinec). Kdo byl na vojně nebo o armádě něco ví, asi kroutí hlavou nad zkazkou, ţe podporučík a několik poddůstojníků muselo poslechnout vojína. Soud ale ţádné otázky obhajoby nepřipustil. Podle výpovědi týlového zásobovače jednotky měla ten den jednotka včetně Erdemoviće den volna. Neměli nafasovánu ani munici ani zbraně. Kde tedy vzali zbraně, kterými zajatce stříleli? Soud otázky obhajoby nepřipustil. Erdemović začal vyprávět svůj příběh ještě v Srbsku, protoţe se bál o ţivot. Několik dní po popravách se v pizzerii v Bjeljině pohádal se svými spolubojovníky o dělení 12 kg zlata! 3/ U stolu začala střelba a Erdemović přišel ke dvěma průstřelům břicha. Jen tak tak ho vojenští chirurgové vrátili mezi ţivé. O jaké dělení šlo? Co to bylo za zlato? Za co to zlato bylo? Soud také tyto otázky obhajobě zakázal. Komu tohle připomíná soudy v Moskvě v roce ? Psychiatři spolupracující s haagským soudem upozornili, ţe Erdemović jako svědek je velmi nevěrohodný. Přesto vystupoval jako korunní svědek v procesu s Miloševićem, nyní jako korunní svědek v procesu s Karadţičem a jistě bude soudem pouţit i proti Mladićovi. Erdemović je veden jako utajený svědek, má změněnou identitu a spolupracovníci soudu mu dopomohli ke kariéře obchodníka v jedné zemi NATO. Na tomto místě musíme vysvětlit, ţe soud pracuje podle amerických právních zvyklostí a ţe obţalovaní se dělí na dvě skupiny. Jednu tvoří lidé jako Milošević, Krstič, Karadţić, a do té bude patřit také generál Mladić. Na této skupině má soud předvést něco obdobného jako Norimberský proces v roce exemplárně odsoudit a potrestat špičky zločinného reţimu. Druhou tvoří obţalovaní jakým je např. Erdemović. Jsou vybráni, aby spolupracovali s obţalobou, a za to jim je podstatně sníţen trest. Důvěryhodnost svědectví takových svědků je malá a při vhodné práci ţalobce s takovými lidmi, navíc bez přítomnosti obhájce, se dá vyrobit svědectví proti kdekomu. Ale také mnoho věcí zatajit. I taková ţalobkyně jakou byla paní Del Ponteová nevyšetřovala za dobu svého působení v Haagu všechny zločiny stejně a nestranně. Například měla k dispozici svědectví a materiální důkazy o vraţdách srbských zajatců, které organizovali vysocí důstojníci kosovsko-albánské UÇK za účelem prodeje lidských orgánů na transplantaci. Del Ponteová jako hlavní haagská ţalobkyně mohla a měla konat, ale nekonala. Ve chvíli kdy opustila soud a stala se švýcarskou velvyslankyní napsala knihu, ve které tyto zločiny kosovsko-albánské mafie popsala. Dnes se nabízí Radě Evropy, ţe tyto zločiny můţe vyšetřit nejlépe ona, protoţe je s problematikou velmi dobře obeznámena. Proč aţ nyní? Ještě jedna maličkost je v případu Erdemović zaráţející. Před soudem jmenoval všechny zbylé členy popravčí čety. Ale soud se o ně celých 14 let nestaral! Oni se zatím nechali zaměstnat ve francouzské cizinecké legii a prošli jako dobře placení ţoldnéři válkou v Kongu. Nevědí náhodou francouzské tajné sluţby o pozadí srebrenických poprav víc neţ generál Mladić? Dokázat vinu generálu Ratko Mladićovi bude pro soud velmi těţké. Neexistuje ţádný jeho písemný rozkaz, nebyl zachycen ţádný rozkaz po telefonu či prostřednictvím vysílačky. Srbský podplukovník P. před soudem vypovídal, ţe mu prý generál Mladić po obsazení Srebrenice, kdyţ odcházel z hotelu v Bratunci a chystal se odjet na jiné místo fronty,

10 odpověděl na otázku, co má dělat s tolika zajatci: Popravit! Na otázku obhajoby, jak to generál řekl doslova, podplukovník P. odpověděl, ţe prý gestem. Podplukovník P. po odjezdu gen. Mladiće obcházel různé úřady v Bratunci, aby mu z vedení města určili místo vhodné pro popravy. Ale starosta Bratunce ho vyhodil s tím, ţe na území obce se nic takového dělat nebude. Podplukovníkova chuť popravovat došla aţ k uším soudu v Haagu. To je další svědek proti generálu Mladićovi. Dalším důkazem mělz být letecké a druţicové snímky hromadných hrobů, kterými se americká ministryně zahraničních věcí Madeleine Korbelová Albrightová oháněla v OSN. Novináři je ale do rukou nedostali a snímky jsou dodnes přísně tajné! Na místech, o kterých paní ministryně mluvila, se nic nenašlo. Prý je Srbové vykopali a přemístili. Kdo chce věřit, ať věří. Překopáno bylo kaţdé podezřelé místo v Bosně, byly vykopány i hroby jednotlivců. Ale k vylhanému číslu to nevedlo ani po 16 letech. Pro doplnění celkového obrázku o soudu v Haagu. Soud zaujal jeden kuriózní názor. Ukazuje, jak soud pracuje na cizí objednávku. Muslimové a protisrbská propaganda vymysleli, ţe Srbové pod Mladićovým velením provedli ve Srebrenici genocidu. Na hřbitově v Potočari jsou ale, snad aţ na jednu nebo dvě výjimky, pohřbeni pouze samí muţi. Hřbitov je sice vydáván za civilní, ale je to v podstatě typický vojenský hřbitov. Soud v Haagu musel dostát přání svých zřizovatelů a tak vyslovil verdikt, ţe v muslimském prostředí je genocidou i to, kdyţ je z rodiny zabit pouze muţ! Na takové rozsudky snad ani soudci Josifa Visarionoviče neměli. A Ţidé postiţení skutečnou genocidou vůči takovému právnímu názoru, který devalvuje utrpení holokaustu, neprotestují Kdo ovládá historii, ten ovládá i budoucnost. Nějak tak to napsal Orwell. Máme se tedy na co těšit! Vysvětlivky: 1/ Merkale I : výbuch na sarajevském trţišti Merkale mrtvých, 200 raněných - muslimské jednotky nechtěly nikoho z UNPROFOR pustit na místo výbuchu. CNN hlásila bezprostředně po útoku, ţe to udělali Srbové, Clinton prohlásil, ţe je "velmi pravděpodobné", ţe to udělali Srbové. Albrightová (tehdy velvyslankyně USA v OSN) volala po bombardování Srbska. B. Volker (TV TF1 - Francie) odhalil, ţe granát byl vypálen, podle zprávy OSN, z muslimských pozic. D. Owen (Balkan Odyssey, 1995) uvádí, ţe byl vydán zákaz šíření této informace. "Lidé kolem generála Rossea nikdy neskrývali přesvědčení, ţe útok provedli muslimové". Gen. Rose na setkání s Izetbegovičem a muslimským generálem Delićem oznámil, ţe dostal technické informace, ţe palba přišla z muslimské části města (schůzka z ). Jasuši Akaši, zvláštní pověřenec OSN pro Bosnu, uvedl dopisovateli DPA, ţe existuje tajná zpráva OSN, kde jsou za pachatele označeni Muslimové, ale B. B. Ghálí ji nezveřejnil v zájmu "vyšší politiky" ( ). 2/ Merkale II: výbuch na sarajevském trţišti Merkale mrtvých, 90 raněných provokace byla koordinovaná s velením NATO a s velením chorvatské armády. Za necelých 40 hodin po výbuchu následovalo bombardování vojenských a hlavně civilních cílů v Republice srbské letadly NATO a začala ofenzíva bosensko-chorvatských vojsk v

11 západní Bosně tato etnická čistka vyhnala přes bosenských Srbů z jejich domovů... 3/ Civikov, Germinal: Srebrenica: The Star Witness (2010) Prameny: David Owen: Balkan Odyssey, Harcourt Brace (New York, 1995) Ibran Mustafić: Planirani haos Dr. Milivoje Ivanišević: Chronika našich groblja (Komitet, Beograd, 1994) Dr. Milivoje Ivanišević: Srebrenica červenec hledání pravdy (Chreščanska misao, Beograd, 2010) Prof. Rajko Doleček: Obhajoba Karadţiće Prof. Rajko Doleček: Necenzurované obrazy (Orego, Ostrava, 2007) Jürgen Esässer: Wie die Dschihad nach Europa kam (NP Buchverlag, St.Pölten-Wien-Linz, 2005) Alexander Dorin: Die Geschichte eines salonfähigen Rassismus (Biersfelden, 1999) Civikov, Germinal: Srebrenica: The Star Witness (2010)

R. Doleček: ŽALUJI výňaky z knihy Příloha číslo 22. Rajko Doleček. (výňatky z knihy) ŽALUJI!

R. Doleček: ŽALUJI výňaky z knihy Příloha číslo 22. Rajko Doleček. (výňatky z knihy) ŽALUJI! Rajko Doleček (výňatky z knihy) ŽALUJI! (Praha, Futura, 1998, http://www.sweb.cz/semperor/web/zaluji.htm) Vydalo Křesťanskosociální hnutí jako 15. publikaci pro svou vnitřní potřebu, Praha, březen, 1999

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Uprchlíci z Bosny. Studijní obor: Sociální práce

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Uprchlíci z Bosny. Studijní obor: Sociální práce Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Uprchlíci z Bosny Studijní obor: Sociální práce Vypracovala: Veronika Richtrová Vedoucí práce: Salih Talovič Čelákovice, 2010 1 Čestné prohlášení

Více

Svobodné noviny na internetu

Svobodné noviny na internetu NOVÉ POVĚSTI LIDÍ Toto pokračování se od předchozích liší nejen v názvu, ale i v obsahu. Je v něm už soubor mých osobních názorů a spekulací, vyplývající z předchozích studií a úvah, za jejichž pravdivost

Více

Vybrané konflikty a krize po druhé světové válce

Vybrané konflikty a krize po druhé světové válce Vybrané konflikty a krize po druhé světové válce 1) Korejská válka (1950-1953) Korea do roku 1950: 1895 - po prohrané čínsko - japonské válce Čína uznala nezávislost Koreje. 1910 - Japonsko anektovalo

Více

Technická univerzita v Liberci POLITICKÉ PROCESY PADESÁTÝCH LET KAUZA. POLITICAL TRIALS IN THE 1950s THE CAUSE OF STANISLAV STRÁNSKÝ

Technická univerzita v Liberci POLITICKÉ PROCESY PADESÁTÝCH LET KAUZA. POLITICAL TRIALS IN THE 1950s THE CAUSE OF STANISLAV STRÁNSKÝ Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Historie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň základní školy Studijní obor: Dějepis Anglický jazyk POLITICKÉ PROCESY

Více

Sborník článků. Václavu Havlovi. o jeho okolí. a historických událostech. Posbíráno z internetu

Sborník článků. Václavu Havlovi. o jeho okolí. a historických událostech. Posbíráno z internetu Sborník článků o Václavu Havlovi o jeho okolí a historických událostech Posbíráno z internetu Obsah: Opilec Václav Havel svědek vypraví o bývalém prezidentovi... 4 Otevřený dopis Václavu Havlovi od Zdeněka

Více

MONITOR. zpravodajský čtrnáctideník. 29. listopad 2007 ROK STÉHO VÝROČÍ BLAHOŘEČENÍ SV. PANÍ ZDISLAVY PATRONKY RODIN

MONITOR. zpravodajský čtrnáctideník. 29. listopad 2007 ROK STÉHO VÝROČÍ BLAHOŘEČENÍ SV. PANÍ ZDISLAVY PATRONKY RODIN RC MONITOR ROČNÍK IV., ČÍSLO 20 zpravodajský čtrnáctideník 29. listopad 2007 ROK STÉHO VÝROČÍ BLAHOŘEČENÍ SV. PANÍ ZDISLAVY PATRONKY RODIN (za dobrovolné příspěvky) Tradice Otců Z promluv svatého biskupa

Více

Brožura Socialistické Solidarity. Palestina. Izrael, imperialismus a palestinský odpor Od poslední Intifády k útoku na Gazu

Brožura Socialistické Solidarity. Palestina. Izrael, imperialismus a palestinský odpor Od poslední Intifády k útoku na Gazu Brožura Socialistické Solidarity Palestina Izrael, imperialismus a palestinský odpor Od poslední Intifády k útoku na Gazu Obsah Úvod 4 Část I.: Nová Intifáda: Izrael, imperialismus a palestinský odpor

Více

Dva módní e-shopy zavírají Daniel Novák Praha Prodej oblečení přes

Dva módní e-shopy zavírají Daniel Novák Praha Prodej oblečení přes deník středa 8. 7. 2015 číslo 1905 l volný prodej 10 Kč l řízená distribuce l Grexit se blíží Odchod Řecka od eura se stává nejpravděpodobnějším scénářem trhy & světová ekonomika str. 8 Orbánovi navzdory

Více

STAVA / OSMIČKY V ČASE MNICHOVSKÁ ZRADA VÝSTAVA / OSMIČKY V ČASE

STAVA / OSMIČKY V ČASE MNICHOVSKÁ ZRADA VÝSTAVA / OSMIČKY V ČASE Vážení přátelé, zářijové výročí Mnichovské dohody je v řadě událostí, které jsou v našich dějinách spojené s koncovou číslovkou osm, jedním z nejbolestnějších. První republika byla dobou občanské svobody,

Více

PRVNÍ OBĚTÍ VÁLKY JE PRAVDA

PRVNÍ OBĚTÍ VÁLKY JE PRAVDA PRVNÍ OBĚTÍ VÁLKY JE PRAVDA VÁLKY NA BALKÁNĚ V 90. LETECH 20. STOLETÍ Mnichovská novinářka Mira Beham sleduje ve své, v dubnu 1996 vydané knize Kriegstrommeln. Medien, Krieg und Politik (Válečné bubny.

Více

V Moskvě panuje strach, další výbuch zabil desítky lidí

V Moskvě panuje strach, další výbuch zabil desítky lidí VÁCLAV KLAUS OBVINIL PREZIDENTA HAVLA, ŽE TOUŽÍ PO MOCI STRANA 2 SPOR O NOVU MŮŽE STÁT ČESKOU REPUBLIKU MILIARDY KORUN STRANA 4 RUSOVÉ A SRBOVÉ CHYSTALI VÁLEČNOU LEST PROTI NATO Zbigniew Brzezinski o Kosovu

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKA FAKULTA. Katedra občanské výchovy. Zhanna Baturko Bakalářská diplomová práce Integrace Ukrajinců v České republice

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKA FAKULTA. Katedra občanské výchovy. Zhanna Baturko Bakalářská diplomová práce Integrace Ukrajinců v České republice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKA FAKULTA Katedra občanské výchovy Zhanna Baturko Bakalářská diplomová práce Integrace Ukrajinců v České republice Vedoucí práce: Mgr. Zdeněk Hons Brno 2012 1 Čestně prohlašuji,

Více

ROZPAD JUGOSLÁVIE DISINTEGRATION OF YUGOSLAVIA

ROZPAD JUGOSLÁVIE DISINTEGRATION OF YUGOSLAVIA Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor: Filozofie Specializace v pedagogice ČJ- HU ROZPAD JUGOSLÁVIE DISINTEGRATION OF YUGOSLAVIA

Více

ZŠ, SŠ. Příběhy bezpráví filmy o československých dějinách Jeden svět na školách Projekt společnosti Člověk v tísni

ZŠ, SŠ. Příběhy bezpráví filmy o československých dějinách Jeden svět na školách Projekt společnosti Člověk v tísni T 544 ČSN 50 6210 Kčs 1,10 Příběhy bezpráví filmy o československých dějinách Jeden svět na školách Projekt společnosti Člověk v tísni ZŠ, SŠ Krkonošské papírny, n. p., závod 01 Hostiné JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH

Více

Nebezpečí antisemitismus v rámci EU

Nebezpečí antisemitismus v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomie a sociálních věd Nebezpečí antisemitismus v rámci EU Diplomová práce Autor: Dobromil Přib Finance Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Štefan Danics, Ph.D.

Více

Brněnský pochod smrti, odsun Němců z Pohořelic a česko-německé vztahy předcházející odsunu

Brněnský pochod smrti, odsun Němců z Pohořelic a česko-německé vztahy předcházející odsunu ROČNÍKOVÁ PRÁCE Gymnázium, Ţidlochovice Předmět: Dějepis Brněnský pochod smrti, odsun Němců z Pohořelic a česko-německé vztahy předcházející odsunu Lenka Králíková Kraj: Jihomoravský Ţidlochovice 2014

Více

NIDAL SALEH Pane Salehu, můžete nám představit svou novou knihu?

NIDAL SALEH Pane Salehu, můžete nám představit svou novou knihu? NIDAL SALEH se narodil 15. července 1936 v palestinském Nábulusu, kde absolvoval základní školu a gymnázium. Po maturitě roce 1954 už jako jordánský občan nastoupil na dvouletou pedagogickou školu v Ammánu.

Více

hranice pøedsudky lhostejnost

hranice pøedsudky lhostejnost PØES ročník II / číslo 4 hranice pøedsudky lhostejnost cena 10 Kč Budu si s vámi dělat, co budu chtít! aneb Jak se žije žadatelům o azyl v ČR. Představujeme: Bělorusko Nezapomeňme na Banda Aceh Právní

Více

Sir Nicholas Winton a jeho odkaz budoucím generacím

Sir Nicholas Winton a jeho odkaz budoucím generacím UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Sir Nicholas Winton a jeho odkaz budoucím generacím Bakalářská práce Veronika Hrdličková Vedoucí: Ing. Ivana Adámková Program: B7508 Sociální práce

Více

Vrah v černém baretu s hvězdičkou na šišato

Vrah v černém baretu s hvězdičkou na šišato Vrah v černém baretu s hvězdičkou na šišato Pavel Jacko Nepřišel jsem chválit Caesara, ale pohřbít ho. (Marcus Antonius ve hře W. Shakespeare: Julius Caesar) Kaţdý ví o koho jde. Ne o toho fousatého vraha,

Více

Drzoun Osvoboditelem. Petr Neugebauer 8.B, 2008/2009 Břeclav. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav

Drzoun Osvoboditelem. Petr Neugebauer 8.B, 2008/2009 Břeclav. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav Drzoun Osvoboditelem seminární dějepisná práce Petr Neugebauer 8.B, 2008/2009 Břeclav Prohlašuji, že seminární práci na téma Drzoun

Více

My a oni. Česko-německé stýkání a potýkání ve dvacátém století

My a oni. Česko-německé stýkání a potýkání ve dvacátém století Go East str. 1/22 My a oni. Česko-německé stýkání a potýkání ve dvacátém století Projekt studentů Gymnázia Krnov pro soutěž EUROSTORY 2006-2007 Úvod O soutěži EUROSTORY 2006-2007 na téma Česko-německé

Více

Slovinská domobrana 1943-1945

Slovinská domobrana 1943-1945 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Zdeněk Rejda Slovinská domobrana 1943-1945 Bílé místo na mapě slovinské historie? Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. Brno 2007 2 Prohlašuji, že jsem předloženou

Více

SPECIÁL. Jak se český národ vyrovnává se svou minulostí

SPECIÁL. Jak se český národ vyrovnává se svou minulostí SPECIÁL Jak se český národ vyrovnává se svou minulostí 2 Obsah: Karel Čapek - PROČ NEJSEM KOMUNISTOU?... 4 Výtaţek z maturitní práce studenta... 8 Námět pro studenty... 21 Doprovodná anketa... 22 OBDOBÍ

Více

OABS MV ČR Layout Zbyněk Benýšek ISBN 978-80-254-1125-4

OABS MV ČR Layout Zbyněk Benýšek ISBN 978-80-254-1125-4 OABS MV ČR Layout Zbyněk Benýšek ISBN 978-80-254-1125-4 Obsah Úvodem 9 Kdo byl kdo 13 První společné akce 19 Bombový útok na sekretariát OV KSČ v Sedlčanech 23 Bombový útok na sekretariát OV KSČ v Milevsku

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra slavistiky Ruské menšiny v ČR, motivy příchodu, zapojení do společnosti, jazykové či jiné problémy Russian minorities in the Czech Republic,

Více

Katalog k expozici. Oběti komunistické moci v severočeském pohraničí v letech 1945-1946

Katalog k expozici. Oběti komunistické moci v severočeském pohraničí v letech 1945-1946 Katalog k expozici Oběti komunistické moci v severočeském pohraničí v letech 1945-1946 Zahajovací řeč: Eduard Vacek Prezident Federace nezávislých spisovatelů Dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych

Více

KONCENTRAČNÍ TÁBOR V UMĚLECKÉ LITERATUŘE (návrhy pracovních listů do literární výchovy)

KONCENTRAČNÍ TÁBOR V UMĚLECKÉ LITERATUŘE (návrhy pracovních listů do literární výchovy) UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury Bc. Radka Kohoutová KONCENTRAČNÍ TÁBOR V UMĚLECKÉ LITERATUŘE (návrhy pracovních listů do literární výchovy) Diplomová

Více