Goodrick-Clarke, Nicholas (2011): Hitlerova knžka. Praha: Grada Publishing, 288 s., ISBN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Goodrick-Clarke, Nicholas (2011): Hitlerova knžka. Praha: Grada Publishing, 288 s., ISBN 978-80-247-3561-0."

Transkript

1 Goodrick-Clarke, Nicholas (2011): Hitlerova knžka. Praha: Grada Publishing, 288 s., ISBN Autor: Petra Balážová V první polovin roku 2011 vyšel zajímavý titul Nicholase Goodricka Clarkeho nazvaný Hitlerova knžka. Kniha vypráví o život Maximianni Portasové, která se svou mystickou filosofií a bojem pro nacismus stala významnou osobností pro neonacistická hnutí 20. století. Autor poskytuje podrobný pehled událostí, osobností a vnitních rozhodnutí, které znan ovlivnily další myšlení a psobení Portasové na náboženské a politické scén. Postupn se dostává od náboženského vnímání svta této ženy k jejímu politickému pesvdení a souasn umožuje nahlédnout do životopisu nkterých pronacistických osobností. Jsou zde popsány jednotlivé okamžiky, které mly na Portasovou vliv pi psaní pronacistických text, politické organizace, v nichž psobila, ale také podrobná filosofická vysvtlení jejího vnímání nacistického Nmecka, Hitlerových výroki popírání holocaustu. V první kapitole Clarke systematicky rozebírá vývoj kulturního a politického cítní mladé ženy Maximianni Portasové. Podrobn se zabývá podstatnými událostmi jejího dlouholetého studia na filosofické fakult pod vlivem Theofila Kairose. Je zde presentován její kladný osobní vztah k ecku, pedevším jeho historickému, kulturnímu a politickému vývoji, ale také rozvíjející se nenávist k Trojdohod mezi Anglií, Francií a Ruskem, siln zasahující proti cítní této ženy pro Megali Idea. Termín je autorem pekládán ve smyslu lásky k vlasti. Postupn se dostává k popisu vztahu Portasové k nacistickému Nmecku, stejn jako k veejným prohlášením Adolfa Hitlera. Postupnou analýzou autor poukazuje na složit propletené historické události a jednotlivé velké osobnosti oné doby, které 117

2 Maximiani Portasovou v jejím mladém život nasmrovaly k antisemitismu, k obdivu v árijskou rasu, stejn jako k siln nacionalistickému cítní. V neposlední ad je zde uveden významný nmecký archeolog Heinrich Schliemann se svým archeologickým objevem na Hissarlichu, kde byly nalezeny ornamenty obsahující znaky svastiky. Ta byla považována za náboženský symbol dávných pedk od homérských ek, starých Teuton až po védské Indy a pedstavovala árijský symbol. Portasová tak získala nový smr. Druhá kapitola pojednává o cest Portasové do indického svta, kde vyhledávala árijské prvky stejn jako ada filosof a filolog dávno ped ní. Snažila se vyvrátit letité hebrejské rozdlení lidské rasy a nastínit univerzálnjší rasu popsanou v árijském mýtu. Autor se v této kapitole zabývá pedevším postupným vznikem a vývojem árijského mýtu tak, jak se do tohoto výzkumu zaadili brati a filosofové Friedrich a August Wilhelm Schlegelovi nebo také Helena Petrova Blavatská, zakladatelka Theosofické spolenosti, jejíž základnu umístila práv do Indie. Tato spolenost znamenala silný vliv na mystický rasismus Nmecka. To si však postupem asu našlo svj vzor árijské rasy v severském typu. Dle Clarkeho ml na Portasovou nejvtší vliv Bála Gangádhara Tilaka Brahmánský, autor mnoha knih o pvodu árijské rasy sepsaných dle astronomických výpot z prastarých Véd. Poskytl Portasové zásadní pohled na indickou kulturu a kastovní systém, v nmž shledávala základ árijské právní spolenosti. Je zde popsán její vztah k indickému svtu, život v této brahmanské oblasti a její definitivní opuštní evropského svta pro obdiv k Árjm a k prastaré hinduistické kultue Indie. Tetí kapitola poskytuje náhled na život Portasové v Indii a její postupné seznamování se s indickým nacionalismem. Clarke se zde zmiuje o dvou hlavních nacionalistických hnutích založených na obranu Indie proti stále se rozšiující populaci muslim, ale také na obranu Indie proti britské koloniální nadvlád. Autor zde popisuje vznik, historický a politický vývoj Hindú mahásabha a Raštríj svajamsévak sangh (RSS). Ob skupiny mly bezprostední vliv na vývoj politického myšlení Maximianni Portasové, která se asem stala iniciátorkou šíení nacionalistického uvdomní mezi širokou 118

3 veejnost. Zásadn se tak podílela na rozmachu revoluních obranných hnutí v Indii. Jako podstatné osobnosti tchto smr jsou zde uvedeny Svámí Sátjananda, který Portasovou povil lektorstvím a pednášením v rámci tzv. Hindské misie, nebo Vinájak Dámodar Sávarkar, jež upevoval národní uvdomní svými tajnými protibritskými projevy a pednáškami. Tetím zásadním mužem Hindutvy na tomto míst zmínným je Kéšav Balírám Hédgévár, zakladatel RSS. Každé zde zmínné osobnosti je v této kapitole vnována ást podrobn popisující jejich život a jejich vlastní politický rst. Vedle politického uvdomní Portasové je zde zmínn její obecný vztah k náboženství, podrobnji pak vztah k hinduismu jako indickému národnímu náboženství. Následující kapitola popisuje události ve svt koncem let 20. století. Text zahrnuje vzestup nacistického Nmecka, obsazení Sudet, paraleln vznik války mezi Japonskem a ínou, postavení Brit vi Hitlerovi a indickým extrémistickým nacionalistm, ale také pád Tetí íše. Poukazuje na stále astjší využití vojenské síly pro podporu nacistické vci, která zásadn ovlivnila píklon indických nacionalistických hnutí k Hitlerov filosofii. Jako klíový moment této doby a života Maximianni Portasové (v Indii pejmenované na Sávitrí Déví) je zde popsáno její seznámení s budoucím manželem Asítou Kršnou Mukherdžím, vydavatelem v tehdejší dob jediného nacistického zakázaného asopisu The New Mercury. Je zde dobe vystihnuta základní ideologická myšlenka spojující ob osobnosti. Následn autor popisuje vývoj nacionalistického hinduistického odboje bhem Druhé svtové války až po její ukonení, který ml podstatný vliv na zhroucení politické angažovanosti hinduistických nacionalist a jejich následné psobení v Indii. Pátá ást knihy se podrobnji zabývá velkou indickou protibritskou osobností Subhášem Sandrou Basem, nacionalistou a státním zástupcem legislativní rady Bengálska, jejímž lenem se pozdji stal. Jsou zde popsány Basúovy filosofické a náboženské úvahy nad árijskou rasou, stejn jako jeho snahy o nmecko-indický pátelský kontakt, jež byly trvale negativn odráženy a nmeckou stranou nepochopeny. Clarke Basúa zmiuje také jeho snahy pesvdit nacistické Nmecko, aby vyhlásilo Indii 119

4 samostatným státem, který by založil svou správu práv v Berlín pod záštitou Hitlera. K aktivitám této osobnosti patilo rovnž verbování indických válených zajatc, kteí mli bojovat za svj árijský pvod a psobit na Blízkém východ, pozdji v Afghánistánu. Na závr této kapitoly autor spekuluje nad mýty o Sandrovi Basúovi. Jednou z možností je i reálné setkání Mukherdžího práv s tímto mužem a rozdíly v jejich zdánliv podobném filosoficko-politickém uvažování. V šesté kapitole je podrobnji popsán vztah Sávitrí Déví k pírod, z níž pramení její vlastní ideál o vzniku árijské rasy. Autor zde poskytuje pohled na dv knihy napsané Portasovou, pouze zdánliv nezasahující do nacistického uvdomní. První knihou je Boží syn pojednávající o Achnatonovi. Popisuje postupné kroky, které Sávitrí Déví vedly ke komparaci života Achnatona s harmonií v pírod, k vytvoení vlastního náboženského kosmu odraženého v hierarchii nacistického Nmecka i nacionalistických hinduistických kast. V pekladu tak, jak se nikdy nemlo zapomenout na krásný a harmonický život Achnatonv, nemlo se po porážce nacismu zapomenout na pvod árijské rasy a její význam. Druhá kniha nazvaná Obhajoba lovka se více vztahuje k zdánlivému zájmu Sávitrí Déví o zvíata. Smysl této knihy je však Clarkem shledáván mnohem radikálnjším. Pedevším proto, že podstatn více zde odsuzuje antropocentrismus v náboženství. Odsuzuje zvyšující se poet lidstva na úkor pírody, kterou stále více lovk omezuje a ubírá jí místo na Zemi. Zlepšení situace ve svt Sávitrí Déví shledává ve vytvoení dokonalé árijské rasy, která potlaí škodlivé lidské pokolení a opt nastolí harmonii mezi pírodou, lovkem a božstvem. Pro byl Adolf Hitler pro Sávitrí Déví a mnoho hinduistických rodin obdivovanou osobností se Clarke pokouší vysvtlit v následující ásti. Ve složitosti hinduistické tradiní filosofie za pomoci analytického rozboru hinduistických védských djin a védských astronomických výpot let dle Maximianni Portasové se postupn dostává k vlastní pozici Adolfa Hitlera v náboženském svt. Tedy k podstat uctívání jeho osoby. K danému vysvtlení zde poskytuje náhled do další knihy Sávitrí Déví nazvané Blesk a slunce. Pes vlastní rozdlení vk po popis egoistické pozice lovka v ase jakožto jedinenost a 120

5 nadazenost shledanou ve vdcovství se autor dostává k výjimenému obdivu, kterým k Adolfu Hitlerovi disponovala Sávitrí Déví. Ideál lovka v ase si Sávitrí našla v upanišadách, starých védských textech. Na této pozici se ve svém ase pohyboval egyptský panovník Achnaton i mongolský vdce 12. století ingischán. V novodobé historii takové postavení presentoval práv Adolf Hitler. Pro Sávitrí Déví na základ svého djinného rozboru znamenal Adolf Hitler avatára. Dle slov autora byl pro ni západním protjškem Rámy nebo Kršny. Kapitola vysvtluje zpsobem Sávitrí Déví Hitlerovu vlastní potebu eliminovat lidskou rasu, vymýtit druhoadé lidstvo a vyšlechtit istokrevné árijské pokolení. Zárove je zde k nahlédnutí jisté vysvtlení pohledu Sávitrí Déví na nacistickou organizaci SS. Navazující kapitola je vnována vztahu Portasové k poválenému Nmecku. Pedevším pak jejímu vlastnímu propagandistickému misionáství, cestách po Evrop a rzných setkáních s pronacistickými osobnostmi jako byli nap. Sven Hedin i Friedrich Horn. Kapitola výstižn pojmenovaná Vzdor Portasovou staví do temného svtla doznívající nacistické spolenosti. Lze zde sledovat vytrvalý zájem Portasové o dní v Nmecku a její nedvru k nacistickým zrdnostem, které se dly v koncentraních táborech (konkrétn zmínny události v Belsenu). Kapitola je završena popisem její vzrstající nenávisti k spojenecké linii denacifikující Nmecko, jejím uvznním ve Werlu, propuštním a vyhoštním této ženy ze zem, poté z celé britské zóny. V deváté kapitole autor podrobn popisuje rozhodnutí Sávitrí Déví o podniknutí zdlouhavé pouti k místm, která se úzce vztahují k pobytu a životu Adolfa Hitlera i navždy pipomínala nacismus. Až na obasné autorovo odboení kapitola pipomíná deník Portasové z této cesty zahrnující místa jako Leonding, Linz, Hitlerovo rodišt Braunau, Berchtesgaden, Norimberk, Landsberg, Hermannsdenkmal i chrám slunce a útesy Externsteine. Všechna místa jsou dkladn popsána vetn osobního vztahu a reakce Portasové na n. Jsou zde presentovány rituály, které provádla na nkterých zmínných místech, aby projevila svou úast a podporu nacistické myšlence. A už pi svých cestách i bhem vznní Sávitrí Déví poznávala velké množství 121

6 pronacistických osobností, díky nimž mohla dále propagovat své nacionalistické myšlenky a zárove organizovat vznik neonacistických spoleenství a organizací, v nichž se pln angažovala. O tchto poválených nacistických organizacích, asto tajných, a o angažovanosti Portasové v nich, pojednává desátá kapitola. Pro upesnní autor zmiuje organizaci Deutsche Reichspartei (ultrapravicov zamená organizace vzniklá tsn po skonení Druhé svtové války). Podrobn vypisuje osobnosti patící k této organizaci a jejich hlavní propagandistické psobení. V této ásti knihy se rovnž doteme o vztahu neonacistických organizací k nkterým islámským zemím, které si v propagované nacistické ideologii nalezly svou vlastní, pizpsobenou podmínkám islámského státu. Pedevším je v této spojitosti zmínn egyptský prezident Gamál Abd an-násir i Alžírská organizace Organisation Armée Secréte. Další organizací, které je v této kapitole vnován znaný prostor, je ODESSA (Organisation der ehemaligen SS- Angehörigen), založená Ottem Skorzenym na sklonku války. Ve spojitosti s touto organizací zde autor poskytuje informace o poádání prvních neonacistických a neofašistických schzek na mezinárodní úrovni. Jedenáctá kapitola podrobn popisuje vznik a vývoj nacistických organizací na sklonku padesátých a šedesátých let a psobení Portasové v jejich centrech. Autor zde zmiuje pedevším dv nejvýznamnjší organizace a jejich hlavní pedstavitele, a to National Labour Party (NLP) s Jordanem Edwardem Beanem a White defence League (WDL) s Colinem Jordanem. Významný je zde popis spojení tchto stran v British National Party s hlavními pedstaviteli Andrewem Fountainem a Colinem Jordanem Johnem Tyndallem. Pedmtem této ásti knihy je rovnž tajná mezinárodní konference nacionalistických stran, konaná v Anglii, pesnji v cotswoldské oblasti nedaleko od Cheltenhamu, kde byly strany sloueny v jedinou neonacistickou internacionálu World Union of National Socialists ( WUNS ) a vytyeny cíle organizace. Významnou osobností, kterou v této oblasti nelze opomenout, je americký píznivce náboženství národního socialismu Lincoln Roclwell. Konenou ást publikace Clarke vnoval posledním rokm života Sávitrí Déví a 122

7 postupnému vydávání jejích knih v odlišných zemích svta bhem let, které asto sloužily k propagandistické literatue neonacistických hnutí. ada tchto knih mla znaný vliv na další autory neonacistické literatury, literatury hlubinné ekologie i nacistické mystiky. Publikace je tivá, ucelená, pehledná a autor se v ní postupnou analýzou jednotlivých vliv na Maximianni Portasovou dostává k jejímu osobitému vnímání svta, náboženství a politiky. Poskytuje bezesporu varující skutenosti, které mohou tenáe myln svést na cestu urité míry tolerance vi neonacismu práv pohledem této ženy. Nahlédnutím do jejích jednotlivých literárních dl Clarke umožuje pochopení jejich významu pro neonacistická hnutí. Zárove však podporuje snahu porozumt více významovým vysvtlením její presentované filosofie. Kniha poskytuje pehled ady osobností, které mly více i mén podstatný vliv na život a myšlení Portasové. U nkterých z nich snad nebylo teba podrobného popisu osobního života ve vztahu k této žen, nicmén pehled náboženské a politické angažovanosti tchto osob, jednotlivých organizací a zpsob jejich myšlení mže být pro nkteré tenáe jist ocenitelný. Velmi zajímavý je i autorv popis zrodu prvních neonacistických hnutí na svt po pádu Tetí íše. Dobe vystihuje náladu a podmínky pro jejich vývoj v daném historickém kontextu. Kniha je tedy nejen životopisem Maximianni Portasové, ale zárove umožuje náhled do politického zákulisí let 20. století. 123

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století ÉTUDE DU CEFRES n 3 1 N 3 Octobre 2004 Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století 2 Obsah Obsah 2 Úvod 3 Evianská konference 1938 a postoj francouzské diplomacie 5 Adéla

Více

Klíová slova: náboženství, nové (alternativní) náboženství, spiritualita, religiozita, mládež, náboženské prožívání

Klíová slova: náboženství, nové (alternativní) náboženství, spiritualita, religiozita, mládež, náboženské prožívání ABSTRAKT V bakaláské práci se zabývám spiritualitou v život stedoškolské mládeže a zamuji se na nová náboženství. V teoretické ásti definuji základní pojmy, popisuji historický vývoj nových náboženství,

Více

1. Vymezení kulturních djin a evropské kultury a civilizace

1. Vymezení kulturních djin a evropské kultury a civilizace Povinná literatura: Homér, Ílias, Praha, Odeon, 1980 Homér, Odysseia, Praha, Odeon, 1967 Publius Vergilius Maro, Aeneis, Praha, Svoboda, 1970 Béowulf, Praha, Torst, 2003 Doporuená literatura: Budil, Ivo,

Více

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JAROSLAV LINDR CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA MODUL 01 PEDAGOGIKA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA CZ54 Inženýrská pedagogika Modul

Více

extreme right, Fortress Europe, hardbass, Image change, Casapound, nationalism.

extreme right, Fortress Europe, hardbass, Image change, Casapound, nationalism. Nové trendy eské krajní pravice New trends Czech extreme right Autor: Josef Smolík Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, 119477@mail.muni.cz Abstract This article deals with the description of selected

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie)

Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie) Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie) Arcibiskupské gymnázium Praha 2, Korunní 2 120 00 www.arcig.cz Jan Kužvart, VII.B

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Angažovaní buddhistití mniši na Srí Lance od Nibbány k politice

Angažovaní buddhistití mniši na Srí Lance od Nibbány k politice Angažovaní buddhistití mniši na Srí Lance od Nibbány k politice Zdenk Trávníek Publikováno: Studia Orientalia Slovaca, 143 165. Bratislava: Komenského univerzita. 2006. Mimo sociální normy jsem postavení

Více

esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže)

esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže) gg Daniel Glauer, Jan Ryjáek, Aneta Šípová, Ondej Špaek, Jan Zajíc esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže) kvten 2005 esko-nmecké vztahy a gymnaziální

Více

ZMNA SOCIÁLNÍHO PROSTEDÍ V OBCÍCH

ZMNA SOCIÁLNÍHO PROSTEDÍ V OBCÍCH Univerzita Karlova Pírodovdecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Petra Puldová ZMNA SOCIÁLNÍHO PROSTEDÍ V OBCÍCH V ZÁZEMÍ PRAHY Roníková práce Praha 2005 Vedoucí roníkové práce:

Více

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*!

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! !"#"$% & "'()!#* %+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! 2#* *!-3 4! 5$#$6#'7 '*1#8#*97'' 7:;

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDLÁVÁNÍ Národní pedagogická knihovna Komenského Oddlení bibliografie a dokumentace

ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDLÁVÁNÍ Národní pedagogická knihovna Komenského Oddlení bibliografie a dokumentace ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDLÁVÁNÍ Národní pedagogická knihovna Komenského Oddlení bibliografie a dokumentace KOMENIOLOGICKÁ LITERATURA ZA ROK 2009 S DODATKY ZE STARŠÍ ZÍSKANÉ LITERATURY Heslo: komeniologie

Více

Individuální výuka eštiny jako cizího jazyka. RNDr. Marta Sližová, CSc.

Individuální výuka eštiny jako cizího jazyka. RNDr. Marta Sližová, CSc. Individuální výuka eštiny jako cizího jazyka RNDr. Marta Sližová, CSc. Bakaláská práce 2007 ABSTRAKT Bakaláská práce reflektuje zkušenosti z individuálních kurz eštiny pro dosplé cizince. Teoretická

Více

Slezská univerzita v Opav Obchodn podnikatelská fakulta v Karviné MARKETING. Miroslava Heczková

Slezská univerzita v Opav Obchodn podnikatelská fakulta v Karviné MARKETING. Miroslava Heczková Slezská univerzita v Opav Obchodn podnikatelská fakulta v Karviné MARKETING Miroslava Heczková Karviná 2003 Miroslava Heczková, Marketing 2 OBSAH MODULU MARKETING 1 PODSTATA, POJETÍ A FUNKCE MARKETINGU...11

Více

Richard Dawkins. S o b e c k ý gen MLADÁ FRONTA

Richard Dawkins. S o b e c k ý gen MLADÁ FRONTA Richard Dawkins S o b e c k ý gen MLADÁ FRONTA Copyright Oxford University Press 1976 This Edition Richard Dawkins 1989 This translation of The Selfish Gene, Second Edition Originally published in 1989

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veejné správy a sociálních služeb VZDLÁVÁNÍ ÚEDNÍK VE VEEJNÉ SPRÁV BAKALÁSKÁ

Více

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz Simi, Pete Futrell, Robert (2010): American Swastika. Inside the white power movement`s hidden spaces of hate. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. 167 s. ISBN 978-1-4422-0210-5. Autor: Petra Vejvodová

Více

Veejný ochránce práv. Hana Jamborová

Veejný ochránce práv. Hana Jamborová Veejný ochránce práv Hana Jamborová Bakaláská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakaláská práce pojednává o veejném ochránci práv. V úvodní ásti se práce zmiuje o historii a obecném zakotvení ombudsmana a zaazuje

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií Jana Sigmundová Politická korupce Stav korupce v R na lokální úrovni Bakaláská diplomová práce Vedoucí bakaláské

Více

Mezinárodní úmluvy závazné pro R:

Mezinárodní úmluvy závazné pro R: Pokud se zamstnanec cítí poškozen v dsledku nedodržování zásady stejného zacházení, mže se domáhat ochrany formou stížnosti u úadu práce nebo ped soudem. Diskriminace však sama o sob není žalovatelná,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Komunikaní strategie slyšících a neslyšících matek

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Komunikaní strategie slyšících a neslyšících matek UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGICKÉ A ŠKOLNÍ PSYCHOLOGIE Komunikaní strategie slyšících a neslyšících matek VRA PROCHÁZKOVÁ 2002-1 - Prohlašuji, že jsem diplomovou práci

Více

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA roník XXV, 2014,. 2 Ti výroí Klubu Augusta Sedláka Rok 2014 doufejme a zaplapánbh nebude v historii Klubu Augusta Sedláka (dále Klub) pedstavovat zvláštní datum. Jedná se

Více

VOL.1. VYŠŠÍ VZD LÁNÍ

VOL.1. VYŠŠÍ VZD LÁNÍ Vzd lávání spot ebitelské ve ejnosti Pr vodce VOL.1. VYŠŠÍ VZD LÁNÍ Spot ebitelsko ob anská sí 2005 Victoria Thoresen (ed.) Vzdlávání spotebitelské veejnosti Prvodce Vol. 1. Vyšší vzdlání Spotebitelsko

Více

KOMUNISTICKÝ SVAZ MLÁDEŽE

KOMUNISTICKÝ SVAZ MLÁDEŽE 24 POSLEDNÍ STRANA KSM vydal: Z AKCÍ KSM * PROTI FAŠISMU * EVROPSKÉ SOCIÁLNÍ FÓRUM * VOLEBNÍ KAMPA * ZPRÁVA BIS * PRIVATI- ZACE AERO * STUDENTSKÉ BRIGÁDY * KRIZE V OBUV- NICTVÍ * DOSTIHY * SJEZD SDAJ *

Více

Hinduismus. Katolictví.

Hinduismus. Katolictví. Týmaž oima Už pouhým srovnáváním základních tezí jednotlivých náboženství lze vysledovat, že každé z nich eší také otázku sexu. Pi tom je vidt, že jednotlivá náboženství pistupují k ešení této otázky odlišn.

Více

POSTOJ VEEJNOSTI K DOBROINNÝM SBÍRKÁM. Karel Adámek

POSTOJ VEEJNOSTI K DOBROINNÝM SBÍRKÁM. Karel Adámek POSTOJ VEEJNOSTI K DOBROINNÝM SBÍRKÁM Karel Adámek Bakaláská práce 2011 ABSTRAKT Bakaláská práce se vnuje dobroinným sbírkám a jejich vnímání souasnou spoleností. Práce obsahuje teoretickou a praktickou

Více

Výbr z nových knih 11/2011 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 11/2011 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 11/2011 ostatní spoleenskovdní obory 1. Absolutní válka : Sovtský svaz za druhé svtové války moderní djiny / Chris Bellamy ; [z anglického originálu... peložil Pavel Vereš] Praha : Academia,

Více