TEMATICKÉ A ČASOVÉ ROZVRŽENÍ UČIVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEMATICKÉ A ČASOVÉ ROZVRŽENÍ UČIVA"

Transkript

1 TEMATICKÉ A ČASOVÉ ROZVRŽENÍ UČIVA Antisemitismus měl v dějinách několik podob. Pro středověk a renesanci byl typický antisemitismus motivovaný nábožensky ve většinovém křesťanském prostředí byli židé obviňováni z vraždy Ježíše Krista, byla živá celá řada předsudků a stereotypů, které židům podsouvali např. tzv. rituální vraždu, při níž zabíjejí křesťanské děti a panny, aby využili jejich krev při vlastních náboženských rituálech, bývali obviňováni z trávení studen, z paličství. Mezi nejhouževnatější stereotypy patří až do dnešních dnů tendence připisovat židům sklon k lichvářství, tj. půjčování peněz na vysoký úrok a hromadění peněz vůbec. Tento stereotyp vznikl vinou toho, že peněžnictví včetně půjčování peněz bylo ve středověku považováno za nehodné křesťanů, ti jej nesměli provozovat. Židé jako nekřesťané lichvu provozovat směli a křesťanská většina jejich služeb bohatě využívala. Přestože židy chránili většinou sami panovníci (a židé jim za to museli platit velmi tučné daně), stávala se tato minorita v průběhu uplynulého tisíciletí terčem násilných útoků, tzv. pogromů spojených s vražděním, loupením a znásilňováním její odlišnost a izolovanost z ní dělala snadný cíl, na kterém si křesťanské obyvatelstvo vybíjelo vlastní frustrace. Židé byli také často vyháněni ze svých domovů na konci 15. století bylo okradeno a vyhnáno sto tisíc židů z Pyrenejského poloostrova (jejich zlato pomohlo Isabele Kastilské a Ferdinandu Aragonskému financovat zámořské objevy). Tuto událost připomíná např. pražská Španělská synagoga. Vyháněním židů proslula například i Marie Terezie. Na přelomu osmnáctého a devatenáctého století se změnou společenských poměrů a rozvíjejícím se kapitalismem se postavení židů značně zlepšilo, ale stereotypy a předsudky nevymizely. Rychlý rozvoj průmyslové výroby způsobil postupný zánik tradiční společnosti, se vznikem moderních národů přišel nacionalismus a s ním i nacionalisticky motivovaný antisemitismus, podle něhož židé nejsou přirozenou součástí národní pospolitosti, představují prvek kosmopolitní, který nerespektuje národní hodnoty, naopak je ve jménu mezinárodního kapitálu rozvrací, protože zisk je pro něj údajně důležitější nežli národní myšlenka. Na konci devatenáctého století se stal nacionalistický antisemitismus velmi rozšířeným jevem (připomeňme Dreyfusovu aféru či odsouzení Leopolda Hilsnera). V průběhu devatenáctého století posiluje i antisemitismus rasový, který vzniká na základě dobově módního pseudovědeckého zkoumání lidských ras. Rasová teorie předpokládá, že lidem jsou následkem příslušnosti k různým rasám vrozeny nejen fyziologické, ale i charakterové a intelektuální vlastnosti. Spojení rasového a nacionálního antisemitismu se stalo základní ideologií nacistů. Antisemitismus existoval i v prvorepublikovém Československu čeští nacionalisté například vyčítali některým židům, že se při sčítání lidu v roce 1930 přihlásili k německé národnosti či že mluví německy, ačkoli vědí, že Hitler židy pronásleduje. Dnešní antisemitismus je často spojen s obdivem k nacistickému Německu (hanobení židovských hřbitovů) a také s výhradami proti politice státu Izrael. Velmi nebezpečným trendem je zpochybňování počtu obětí holocaustu a jejich osudu viz kniha americké historičky Deborah Lipstadtové Popírání holocaustu. 8 TEMATICKÉ A ČASOVÉ ROZVRŽENÍ UČIVA Obsah čítanky nabízí ve výběru a kombinaci různých textů velké množství variant jak sestavit tematický plán učiva. S možnostmi, které nabízejí vzdělávací programy pro 8. ročník ZŠ a tercii G a Rámcový vzdělávací program MŠMT, je ovšem nutné pracovat se zřetelem k časové dotaci pro literární výchovu. Rozsah čítanky by vyhovoval pro učitelův uvážlivý výběr textů pro žákovskou četbu a s ní spjaté aktivity i v případě, že by literární výchově mohly být věnovány týdně. Uvážíme-li, že literární výchova jako složka předmětu Čj v sobě zahrnuje i výchovu divadelní a filmovou, pak bychom jistě takovou časovou dotaci přivítali. Budeme-li vycházet z návrhu výše uvedených školských dokumentů a hlavně z reálných rozvrhových možností škol (a ze zkušenosti, že ne každou hodinu literární výchovy bude možné pracovat s čítankou, že ne každou plánovanou hodinu učitel bude moci odučit a že je dobré počítat s časovou rezervou), pak budeme vycházet z předpokladu, že literární výchově bude věnována 1,5 hod. týdně, s možností týdenní obměny, kdy po jedné hodině v týdnu např. lichém, by v týdnu následujícím, sudém, byly literární výchově věnovány hodiny dvě. Uvážíme-li výše uvedené překážky, pak nebude pro školní rok k dispozici více než 40 hodin, v nichž si lze naplánovat práci s nabízeným komplexem učebních pomůcek. Z hlediska didaktického záměru koncepce čítanky je vhodné, aby byly dodržovány určité významové vazby mezi texty a aby v tematickém plánu byly zastoupeny texty ze všech kapitol. Se zřetelem k akcentované kulturně osvětové funkci čítanky a k utváření žákova vědomí o historickém vývoji kultury a literatury jsou texty (na rozdíl od Čítanky 7) pro většinu kapitol vybrány a komponovány tak, aby utvořily celek integrovaný určitým dobovým kulturním fenoménem vznikla tak kapitola antická (O bozích a lidech), kapitola středověká rytířská (Ve službě 35

2 8 TEMATICKÉ A ČASOVÉ ROZVRŽENÍ UČIVA Bohu, králi a dámě), kapitola novozákonní (Vyšla hvězda nad Betlémem), kapitola romantická (Sen, láska a smrt), kapitola o holocaustu (Šoa). Kapitoly Můj domov a svět a Čtu, čteš, čteme... sice tvoří čítance rámec, ale právě ony se svým obsahem vymykají předchozí charakteristice a texty z nich mohou být užity operativně, např. na pomezí mezi dalšími kapitolami např. po skončení práce v kapitole antické, dříve než se přistoupí ke kapitole Ve službě Bohu... může učitel zařadit téma mozartovské nebo dílčí celek z kapitoly Čtu, čteš, čteme..., např. téma dospívání, aby vyhověl i čtenářskému zájmu žáků. Ovšem může jako vůbec první téma užít jako celek kapitolu Můj domov apod. Není nezbytné, aby učitel v průběhu práce dodržel řazení kapitol, ale vzhledem k našemu didaktickému záměru doporučujeme, aby zachoval jejich integritu (s výjimkou první a poslední) a pracoval s jejich obsahem jako s tematickým celkem. Následující návrh tematického plánu učiva s variantami je poukazem na možnosti, jak zachovat učivové celky a vymezený počet vyučovacích hodin. Učitel samozřejmě může jinak řešit výběr z textové nabídky kapitoly a dotovat svůj výběr i jiným hodinovým podílem, např. přidat hodiny kapitole antické na úkor kapitoly romantické nebo kapitoly Čtu, čteš, čteme... apod. Návrh časově-tematického plánu učiva Mluvíme-li o celcích učiva, máme na mysli všechny texty kapitol včetně didaktických metatextů, textů v liště, včetně obrazového doprovodu, ukázek určených k poslechu a další nabídky textů na internetu. V Obsahu knižní čítanky jsou celky učiva zastoupeny uvedením tzv. textů hlavních umístěných na hlavní ploše strany (mimo lištu). V následujícím návrhu tematického plánu jsou též uvedeny jen texty na hlavní straně Č8, s nimi však do hry vstupují i výše uvedené texty další, utvářející didaktický kontext daného učivového celku. Můj domov a svět Biografická literatura faktu a biografický román Cestopis O bozích a lidech Antický hrdinský epos, řecká tragédie a pověst, vizuální poezie Starořímská lyrika, časoměrný verš (hexametr), epigram Ve službě Bohu, králi a dámě Středověký hrdinský a rytířský epos, kronika, pověst Rytířský román, trubadúrská lyrika a jejich parodie Vyšla hvězda nad Betlémem Biblický příběh Ježíšova života v literárních zpracováních Texty Nového zákona a křesťanská tradice v literatuře, legenda, pověst 4 hodiny 3 hodiny 4 hodiny 5 hodin 3 hodiny 4 hodiny 36

3 TEMATICKÉ A ČASOVÉ ROZVRŽENÍ UČIVA Sen, láska a smrt 11 hodin Balada lidová a autorská Téma smrti a nemrtvých Lidová slovesnost a její ohlasy Básnická povídka a romantická lyrika 3 hodiny Romantická povídka a román 8 Šoa Povídka, epigram, deník, komiks Čtu, čteš, čteme Téma dospívání Humoristická literatura Hrdinové fantasy literatury a mýtů Dobrodružná a sci-fi literatura Téma matky a ženy Eseje a vzpomínková próza Ve všech kapitolách (kromě kapitol Můj domov a Čtu, čteš, čteme...) doporučujeme zachovat celky učiva v uvedené posloupnosti. Avšak obsah učiva v jednotlivých kapitolách lze při zachování žánrově tematických specifik učiva a dané časové dotace realizovat různě (viz níže uvedené varianty). Časová dotace neumožňuje, aby všechny doporučené texty byly žáky poprvé čteny až při vyučování. Pokud budou žáci vhodně motivováni, první čtení některých textů by mělo být zvládnuto v domácí přípravě žáků; čas ve vyučovací hodině by měl být věnován především interpretačnímu rozhovoru o významech a obsahu textů a kontextů. Zdůrazňujeme, že variantní řešení skladby učiva a pořadí uvedených variant nesouvisí s preferováním určité varianty. Preferujeme možnost výběru. Číslovka uvádí hodinovou dotaci pro práci s určitými texty, pořadí textů v daném celku budiž chápáno jako doporučené, ne závazné. Můj domov a svět 4 hodiny V této kapitole není nutné zachovat učivová témata jako jeden celek, je možné zvlášť pracovat s tematickým celkem Mozart a Praha (), s tematickým celkem Dvořák v Americe () a s tematickým celkem Cesty a návraty () a uplatnit je podle uvážení učitele mezi jinými kapitolami. Je pochopitelně možné užít jednu z nabízených variant jako učivový celek 4 hodin. 2 Mozart a Praha Z. Mahler: Mozart v Praze, Don Giovanni J. Seifert: Na Bertramce A. Jirásek: Když Don Juan v Praze poprvé byl provozován V. Holan: Z Mozartiany II 1 Dvořák v Americe J. Škvorecký: Sestry Z. Mahler: Z Nového světa 1 Cesty a návraty J. Wolker: Okno J. Hanzelka M. Zikmund: Za námi Praha, Tobruk (nebo Masajové), Zářící hora 37

4 8 TEMATICKÉ A ČASOVÉ ROZVRŽENÍ UČIVA 2 Mozart a Praha D. Weiss: Malá noční hudba a velký záletník Juan L. Aškenazy: Malá noční hudba J. Seifert: Na Bertramce K. Čapek: Zpověď Dona Juana 1 Dvořák v Americe Z. Mahler: Do světa, Z Nového světa 1 Cesty a návraty J. Wolker: Okno J. Hanzelka M. Zikmund: Afrika! (nebo Viktoriino jezero) Z. Šmíd: Bubny Berberů O bozích a lidech 3 R. Mertlík: Odysseova dobrodružství Homer: Odysseia J. Kolář: Odyssea E. Johnson: Království bez krále (Penelopa nebo Telemachos) 2 Aristoteles: O přátelství P. Ovidius Naso: Umění milovati M. A. Martialis: Líbej bez počtu Ch. Džibrán: O rozkoši, O lásce 1 Lucius Apuleius: Amor a Psyche 3 R. Mertlík: Odysseova dobrodružství Homer: Odysseia E. Petiška: Oidipus a Antigona 1 V. Zamarovský: Aeneas R. Mertlík: Romulus a Remus 1 P. Ovidius Naso: Umění milovati M. A. Martialis: Líbej bez počtu Ch. Džibrán: O rozkoši, O lásce 1 Lucius Apuleius: Amor a Psyche Ve službě Bohu, králi a dámě 1 N. Philip: Beowulf J. de Voragine: Svatý Jiří 1 N. Philip: Meč v kameni V. Hulpach: Hledání svatého Grálu 1 V. Cibula: Píseň o Rolandovi M. Konopnicka: A když král jel na bojiště 2 Aucassin a Nicoletta Rudel de Blaia: V dlouhých dnech máje... Vidal: Usmrtí, zabije Z. Šmíd: Píseň o rýzmberské paní 5 hodin 38

5 TEMATICKÉ A ČASOVÉ ROZVRŽENÍ UČIVA 1 A. Jirásek: Lucká válka 1 N. Philip: Meč v kameni V. Cibula: Píseň o Rolandovi 1 J. Froissart: Bitva u Kresčaku M. Konopnicka: A když král jel na bojiště 1 F. Kožík: Balada o Tristanovi a Isoldě J. Rudel de Blaia: V dlouhých dnech máje... Vidal: Usmrtí, zabije 1 J. John: Hle, rytíř! M. de Cervantes S.: O velkém vítězství, jehož dobyl chrabrý don Quijote 8 Vyšla hvězda nad Betlémem 2 J. Zeyer: Vyvolená J. Durych: Tři králové F. Cavanna: Jak to vlastně bylo (nebo O. Preussler: Útěk do Egypta...) 2 J. Volák: Pojďte za mnou Které z Ježíšových podobenství vás nejvíc zaujalo? F. Cavanna: Léčitel 1 Lámání pečetí Z První epištoly sv. Pavla Korintským F. Šrámek: Prosinec (nebo K. Toman: Prosinec) 1 Legenda o sv. Kateřině Plzeňská madona 2 J. Durych: Tři králové J. Neruda: Romance štědrovečerní Jak jsi krásné neviňátko 2 J. Volák: Pojďte za mnou M.Waltari: Jeho království 1 K. Čapek: Pilátovo krédo 1 Lámání pečetí Z První epištoly sv. Pavla Korintským J. Zahradníček: Vánoční strom Sen, láska a smrt 2 Zakletá dcera K. J. Erben: Lilie E. A. Poe: Annabel-Lee 2 K. J. Erben: Svatební košile B. Stoker: Dracula J. Neruda: Vampýr 2 Libušin soud (Zelenohorský rukopis) A. Jirásek: Libušin soud 11 hodin 39

6 8 TEMATICKÉ A ČASOVÉ ROZVRŽENÍ UČIVA F. L. Čelakovský: Bohatýr Muromec, Pocestný, Český sedlák J. a W. Grimmové: Umíněnec 3 E. A. Poe: Večernice K. H. Mácha: Máj V. Hugo: Dítě A. S. Puškin: Kdo, vlny, kdo vás zastavil? 2 B. Němcová: O Viktorce F. Halas: Podobizna naší paní Ch. Brontëová: Jana Eyrová 2 H. Heine: Lorelei F. L. Čelakovský: Toman a Lesní panna J. K. Jerome: Víla z r K. J. Erben: Svatební košile E. A. Poe: Zánik domu Usherů R. Bradbury: Usher II Libušin soud (Zelenohorský rukopis) A.Jirásek: Libušin soud J. a W. Grimmové: Umíněnec V. Reis: Krásná Fevroňka 3 K. H. Mácha: Temná noci! Jasná noci! K. H. Mácha: Máj J. Kráľ: Zabitý A. S. Puškin: Kdo, vlny, kdo vás zastavil? 2 B. Němcová: O Viktorce F. Halas: Podobizna naší paní Z korespondence B. Němcové J. Seifert: Kdysi a kdesi... Šoa 1 P. Levi: Je-li toto člověk L. Fuks: Kchonyho cesta do světa J. Orten: Zákazy 1 J. Škvorecký: Příběh o kukačce Básně Josefa Taussiga 1 Petr Ginz J. Orten: Zákazy J. Orten: O čem ví tesknota L. Aškenazy: Brutus 1 Básně Josefa Taussiga A.Spiegelmann: Maus J. Škvorecký: Rebeka 40

7 TEMATICKÉ A ČASOVÉ ROZVRŽENÍ UČIVA Čtu, čteš, čteme... 2 S. Townsendová: Hořké zrání Adriana Molea I. Procházková: Jde o blízkost V. Hrabě: Variace na renesanční téma J. Suchý: Teach me tonight 1 L. Rosten: Pan Kaplan má stále třídu rád Básnické hříčky T. R. Fielda 1 J. R. R Tolkien: Nad propastí T. Dedopulos: Gandalf, Merlin, Kirké 1 J. Mikula: Zuby machairodů nebo I. Asimov: Kolik je devět krát sedm? nebo O. Batlička: Muž v podpalubí 1 R. Fulghum: O mateřství S. Leacock: Jak jsme slavili svátek matek Čteme básně Jiřího Žáčka 8 1 J. D. Salinger: Jestli mě teda chcete poslouchat V. Hrabě: Variace na renesanční téma J. Suchý: Teach me tonight 1 S. Leacock: A, B a C aneb Matematika z lidské stránky Závratné pomyšlení Emanuela Frynty Limeriky E. Leara 1 O. Pavel: Jak jsme s tatínkem servírovali úhořům F. Nepil: Chalupník a jeho žena 1 I. Asimov: Kolik je devět krát sedm? nebo J. Mikula: Zuby machairodů nebo O. Batlička: Muž v podpalubí 2 R. Fulghum: Krédo I, Krédo II J. Giono: Muž, který sázel stromy 41

8 8 NÁVRHY DIDAKTICKÉ INTERPRETACE TEXTŮ Metodická část Návrhy metod a forem práce s texty, které jsou v Čítance nabídnuty jako základ učivových témat v hlavní straně čítanky (v kontextu textů na liště a obrazového doprovodu), představují interpretační metodiku didakticky řízené komunikace žáka a textu. Didaktická interpretace textu je metoda motivující žákův čtenářský zájem o aktivní účast v responzní fázi četby, tj. o rozvíjení představ a úvah nad významy textu o přemýšlení o přečteném, a účinně pomáhající žákovi v poznávání významové struktury textu a jeho kontextů, v utváření estetického zážitku a nové strukturaci estetické zkušenosti. Ve vztahu k významům textu a k vytčeným výchovně vzdělávacím cílům lze metodické návrhy chápat jako jedno z možných řešení. Představená metoda pro vedení žákovy komunikace s určitým textem je jednou z možných, neboť text sám nabízí svým významovým bohatstvím, aby učitel uvažoval i o dalších výchovně vzdělávacích cílech, a pak samozřejmě volil i odlišné konkrétní postupy práce. To, co v nabídce následuje, není tedy recept na jedině správný postup práce s určitým textem. Chybí zde zřetel ke konkrétnímu tematickému plánu učiva, který si učitel vytvoří sám, ale hlavně ke konkrétní čtenářské úrovni žáků v dané třídě, zde se můžeme opřít v souladu s principem přiměřenosti jen o věkovou kategorii žáka v daném ročníku, ale v praxi je třeba respektovat čtenářství konkrétních dětí. Návrhy interpretačních úkolů neřeší dané téma důsledně didakticky z aspektu všech determinant vyučovacího procesu. Nemapují také důsledně vazby k předchozímu učivu, nevěnují se motivační metodice ve vztahu k novému učivu, ani běžně užívaným reprodukčním metodám zaměřeným k dějové výstavbě epických textů, které považujeme za vhodné a potřebné a na něž interpretační aktivity budou navazovat. Návrhy tedy nelze chápat jako ucelenou přípravu pro vyučovací hodinu, nesledují totiž konkrétní strukturaci vyučovací jednotky jako celku, pozornost je soustředěna k metodice četby textu, a to k její apercepční, interpretační a konkretizační fázi, tj. k aktivitám následujícím po prvním žákovském čtení textu (které může být realizováno v první fázi i poslechem). Nepopisují ani potenciální průběh celého interpretačního rozhovoru s žáky, neuvádějí důsledně formy práce, jde o výběrovou záležitost. Jde o představení možnosti, jak didakticky pracovat. Rozsah záběru také určuje úsporné až heslovité vyjadřování. Není jistě třeba podotýkat, že stylizace otázek je v Příručce určena pro komunikaci s učitelem, v žádném případě nejde o formálně fixovaný text, který by měli žáci akceptovat v dané podobě. Uvedené metody jsou svým typem vhodné jako výkladové, ale i opakovací a procvičovací. Interpretace básně by vždy měla být zakončena jejím opětovným přečtením jako celku textu, resp. žákovským poslechem nahrávky uměleckého přednesu (pokud ho má učitel k dispozici). Návrhy interpretací se vztahují téměř ke všem textům na hlavní straně čítanky, výjimečně k textům v liště. Z řady možných výchovně vzdělávacích cílů jsou pro tuto demonstraci preferovány jen některé a ukázky interpretační metodiky se vztahují v ještě užším výběru jen k některým zde uvedeným cílům. Naším záměrem je názorně předvést metodiku rozvíjející komunikaci žáka s významy textu, ne všechny texty důsledně didakticky interpretovat. Ukázky proto nepředstavují závazný postup práce ani v nich nesledujeme vyložit text co možno nejúplněji. Předkládáme vždy jen několik interpretačních sond respektujících jak integritu textu, tak čtenářskou kompetenci a zájem žáka a v neposlední řadě poskytujících učiteli další volný prostor pro interpretaci. Jde o metody aktivizující tvořivé čtenářské přístupy i prostřednictvím postupů tvořivé dramatiky, o metody průběžně motivující žákův zájem o čtený text, v tomto smyslu jde také o metodiku motivační. Doporučujeme využít v úvodní motivaci obrazový doprovod textů a pracovat s jeho významy i v průběhu interpretace. Užité značky: V následujících ukázkách interpretační metodiky jsou možné vytčené cíle práce s textem označeny písmenem C. Užité pojmy literárněteoretické nebo jiné uvedené jako poznatkový cíl učiva upozorňují učitele na poetickou kvalitu daného textu, s jejímž významem je třeba žáky seznámit; není nutné, aby žáci terminologicky ovládli obsahy všech užitých pojmů. Interpretační otázky a úkoly jsou označeny písmenem I, provokace žákových výrazněji tvořivých aktivit písmenem A.V Příručce učitele k Čítance 8 upouštíme od označení náročnějších úkolů písmenem G (v předchozích příručkách k Č6 a k Č7 tak byly vyčleněny úkoly se zřetelem k žákům víceletých gymnázií), reagujeme tak na připomínky z vyučovací praxe, s vědomím, že učitel zvolí ve vztahu k svým žákům adekvátní zadání. 42

Literární a slohová výchova, komunikace

Literární a slohová výchova, komunikace Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Literatura (LIT) Literární a slohová výchova, komunikace Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor Literární výchova I Čte s porozuměním Shromáždí a zapíše co nejvíc

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Žánry

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Literatura TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ prima Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden, 70hod/rok Literatura pro 1. ročník středních

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Osobnosti české a světové literatury 20. a 21. století Český jazyk a literatura Pavla

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT aktivity Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

ilit Skriptorium Vazba na ŠVP: Rozvíjení čtenářské gramotnosti; spirála tvořivosti

ilit Skriptorium Vazba na ŠVP: Rozvíjení čtenářské gramotnosti; spirála tvořivosti Téma aktivity: Adaptace literárního textu Předmět: Doporučený věk studentů: 13 15 let Vazba na ŠVP: Rozvíjení čtenářské gramotnosti; spirála tvořivosti Cíle: Adaptovat umělecký literární text do podoby

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

Seznam literárních děl ke státní maturitě Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Seznam literárních děl ke státní maturitě Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Seznam literárních děl ke státní maturitě Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 1. Světová a česká literatura do konce 18. století 1 Epos o Gilgamešovi 2 Bible SZ (První kniha Mojžíšova), NZ (Evangelium podle

Více

Třídní seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Třídní seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Třídní seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Třída: 4K,4El Školní rok: 2011/2012 Světová a česká literatura do konce 19. století 1. Olbracht Ivan: Biblické příběhy 2. Homér:

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ2

SADA VY_32_INOVACE_CJ2 SADA VY_32_INOVACE_CJ2 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Opakování: rysy romantismu

Opakování: rysy romantismu Romantismus Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Další znaky romantismu Populární žánry Převažuje spíše poezie, především lyrická poezie Hodně se tvoří lyrickoepické

Více

Balada. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Balada. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Balada

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která podává

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Aktivizace učiva z 5. ročníku ( slovní druhy, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem) Jazyk a jeho útvary Jazykověda a její složky Jazykové

Více

I. Základní úroveň obtížnosti. Vyšší úroveň obtížnosti

I. Základní úroveň obtížnosti. Vyšší úroveň obtížnosti Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace Kratochvílova 7, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava Školní seznam literárních děl vydaný školou v souladu s ustanovením

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme

Více

Literární a slohová výchova, komunikace. Dataprojektor, kodifikační příručky. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Literární a slohová výchova, komunikace. Dataprojektor, kodifikační příručky. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Literatura (LIT) Literární a slohová výchova, komunikace Sekunda 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Bajka (Literární výchova I) Vysvětlí pojem

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Pracovní list Jan Drda, Ludvík Aškenazy

Pracovní list Jan Drda, Ludvík Aškenazy Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. platný ve školním roce 2015/2016 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. platný ve školním roce 2015/2016 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Literární a slohová výchova, komunikace. Dataprojektor, kodifikační příručky. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Literární a slohová výchova, komunikace. Dataprojektor, kodifikační příručky. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Literatura (LIT) Literární a slohová výchova, komunikace Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Pohádka, fantasy (Literární výchova I) Charakterizuje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Literární teorie a komunikace, literární historie 2. pol. 20. století 4. ročník a oktáva

Literární teorie a komunikace, literární historie 2. pol. 20. století 4. ročník a oktáva Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Literatura (LIT) Literární teorie a komunikace, literární historie 2. pol. 20. století 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně (viz poznámky) Světová literatura v

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK LITERÁRNÍ VÝCHOVA Příloha č. 3 ČESKÝ JAZYK LITERÁRNÍ VÝCHOVA Rozliší prózu, poezii, epiku, lyriku. Jmenuje znaky báje, pověsti. text. Vytvoří vlastní výtvarný doprovod. Formuluje své dojmy a názory na přečtený text. text.

Více

Český jazyk a literatura Literatura od středověku po osvícenství

Český jazyk a literatura Literatura od středověku po osvícenství Český jazyk a literatura Literatura od středověku po osvícenství Antika - Héraklés VY_12_INOVACE_LITSTARA01 cíl: seznamámit se s jednou z nejinspirativnějších řeckých bájí, připravit se na další práci

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Základní školy a víceletá gymnázia Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Oddělení pro dospělé hrabuvka@kmo.cz tel.: 599 522 300 Dr. Martínka 4 700 30 Ostrava-Hrabůvka ODDĚLENÍ

Více

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu Studijní opora předmětu Výtvarná kultura Typ předmětu: povinný Doporučený ročník: 1 Rozsah studijního předmětu: 1 semestr Rozsah hodin výuky: 8 hod. / sem. počet hodin pro samostudium: 70 Způsob zakončení:

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

9.2.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.2.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1. JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ TVAROSLOVÍ

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Starověká mimoevropská literatura

Starověká mimoevropská literatura Starověká mimoevropská literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITĚ Z ČJL (základní úroveň obtížnosti) Světová a česká literatura do konce 19. století

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITĚ Z ČJL (základní úroveň obtížnosti) Světová a česká literatura do konce 19. století SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITĚ Z ČJL (základní úroveň obtížnosti) Platí pro ročníky, které maturují roku 2015. Každý maturant si ze seznamu vybere 20 děl a vytvoří tak vlastní seznam, který odevzdá

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 13 České národní

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK LITERÁRNÍ VÝCHOVA Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev Žák vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je Respektuje základní pravidla rozhovoru Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Více

Umění. Umění: tvoří-li člověk krásné věci Máme různé typy umění: Nás bude zajímat především literatura

Umění. Umění: tvoří-li člověk krásné věci Máme různé typy umění: Nás bude zajímat především literatura Teorie literatury Estetické Estetické: to, co v nás zanechává dojem, co je nějakým způsobem krásné, popř. zajímavé Člověk vyhledává a tvoří estetické věci Tím, co je estetické, se zabývá estetika Krásné

Více

ZAPRACOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA CIESLAROVÁ HLAVÁČEK

ZAPRACOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA CIESLAROVÁ HLAVÁČEK ZAPRACOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy průřezového tématu realizováno ve výuce vzdělávací oblasti/ oboru realizováno v rámci projektu realizováno

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 41 25.4.2012 VI.A Řecké umění Řecké umění 42 2.5.2012

Více

VYHODNOCENÍ PROJEKTU. Kniha je můj kamarád, s knihou si chci povídat rozvoj čtenářských a jazykových dovedností nejen ve vyučování

VYHODNOCENÍ PROJEKTU. Kniha je můj kamarád, s knihou si chci povídat rozvoj čtenářských a jazykových dovedností nejen ve vyučování VYHODNOCENÍ PROJEKTU Kniha je můj kamarád, s knihou si chci povídat rozvoj čtenářských a jazykových dovedností nejen ve vyučování Číslo rozhodnutí: RPCG 195/2008 v rámci rozvojového programu Podpora čtenářské

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

Zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Pravopis (lexikální a morfologický) Tvarosloví (ohebné slovní druhy)

Zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Pravopis (lexikální a morfologický) Tvarosloví (ohebné slovní druhy) Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Český jazyk a literatura (jazyková výchova) Ročník: 6. Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky samostatně pracuje

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

UMĚNÍ A KULTURA. VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ

UMĚNÍ A KULTURA. VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ 348 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 2 2 2 1 1

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ORLOVÁ Oddělení pro děti a mládež Masarykova 1324, Orlová Lutyně Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 2012 Své návštěvy ohlaste, prosím, předem osobně nebo telefonicky

Více

VY_12_INOVACE_70 Základní škola a mateřská škola Herálec, Herálec 38, 582 55; IČ: 70987882; tel.: 569445137

VY_12_INOVACE_70 Základní škola a mateřská škola Herálec, Herálec 38, 582 55; IČ: 70987882; tel.: 569445137 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: ŠKOLA PRO ŽIVOT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2362 Kód: 01.02 Číslo materiálu: 70 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Školní seznam literárních děl pro 4.A a 4.B ve školním roce 2013/2014

Školní seznam literárních děl pro 4.A a 4.B ve školním roce 2013/2014 Školní seznam literárních děl pro 4.A a 4.B ve školním roce 2013/2014 Student vybírá ze seznamu četby 20 děl. Po konzultaci se svým vyučujícím předmětu ČJL je možné zařadit i dílo jiné (které v seznamu

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

České děti jako čtenáři v roce 2013. Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

České děti jako čtenáři v roce 2013. Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz České děti jako čtenáři v roce 2013 Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Hlavní témata Čtou knihy více nebo méně? Čtení mezi zábavou na nudou Co čtou? Čtenářské zázemí v rodině

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_CJL_1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_CJL_1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_CJL_1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Plán práce na školní rok 2011-2012 Jazyk český 8. třída Cíle Mluvnice PT Kompetence Přesahy,poznámky Úvod do učiva 8.ročníku

Plán práce na školní rok 2011-2012 Jazyk český 8. třída Cíle Mluvnice PT Kompetence Přesahy,poznámky Úvod do učiva 8.ročníku ZÁŘÍ Plán práce na školní rok 2011-2012 Jazyk český 8. třída Cíle Mluvnice PT Kompetence Přesahy,poznámky Úvod do učiva 8.ročníku Lv V+W, divadlo Opakování učiva 7. Př mikroorganismus ročníku Ov vánoční

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Středověká literatura

Středověká literatura MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2013/14) PŘEDMĚT TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) literatura sekunda Mgr. Pavla

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA O b s a h DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 1 2 DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 2 4 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 6 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více