TEMATICKÉ A ČASOVÉ ROZVRŽENÍ UČIVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEMATICKÉ A ČASOVÉ ROZVRŽENÍ UČIVA"

Transkript

1 TEMATICKÉ A ČASOVÉ ROZVRŽENÍ UČIVA Antisemitismus měl v dějinách několik podob. Pro středověk a renesanci byl typický antisemitismus motivovaný nábožensky ve většinovém křesťanském prostředí byli židé obviňováni z vraždy Ježíše Krista, byla živá celá řada předsudků a stereotypů, které židům podsouvali např. tzv. rituální vraždu, při níž zabíjejí křesťanské děti a panny, aby využili jejich krev při vlastních náboženských rituálech, bývali obviňováni z trávení studen, z paličství. Mezi nejhouževnatější stereotypy patří až do dnešních dnů tendence připisovat židům sklon k lichvářství, tj. půjčování peněz na vysoký úrok a hromadění peněz vůbec. Tento stereotyp vznikl vinou toho, že peněžnictví včetně půjčování peněz bylo ve středověku považováno za nehodné křesťanů, ti jej nesměli provozovat. Židé jako nekřesťané lichvu provozovat směli a křesťanská většina jejich služeb bohatě využívala. Přestože židy chránili většinou sami panovníci (a židé jim za to museli platit velmi tučné daně), stávala se tato minorita v průběhu uplynulého tisíciletí terčem násilných útoků, tzv. pogromů spojených s vražděním, loupením a znásilňováním její odlišnost a izolovanost z ní dělala snadný cíl, na kterém si křesťanské obyvatelstvo vybíjelo vlastní frustrace. Židé byli také často vyháněni ze svých domovů na konci 15. století bylo okradeno a vyhnáno sto tisíc židů z Pyrenejského poloostrova (jejich zlato pomohlo Isabele Kastilské a Ferdinandu Aragonskému financovat zámořské objevy). Tuto událost připomíná např. pražská Španělská synagoga. Vyháněním židů proslula například i Marie Terezie. Na přelomu osmnáctého a devatenáctého století se změnou společenských poměrů a rozvíjejícím se kapitalismem se postavení židů značně zlepšilo, ale stereotypy a předsudky nevymizely. Rychlý rozvoj průmyslové výroby způsobil postupný zánik tradiční společnosti, se vznikem moderních národů přišel nacionalismus a s ním i nacionalisticky motivovaný antisemitismus, podle něhož židé nejsou přirozenou součástí národní pospolitosti, představují prvek kosmopolitní, který nerespektuje národní hodnoty, naopak je ve jménu mezinárodního kapitálu rozvrací, protože zisk je pro něj údajně důležitější nežli národní myšlenka. Na konci devatenáctého století se stal nacionalistický antisemitismus velmi rozšířeným jevem (připomeňme Dreyfusovu aféru či odsouzení Leopolda Hilsnera). V průběhu devatenáctého století posiluje i antisemitismus rasový, který vzniká na základě dobově módního pseudovědeckého zkoumání lidských ras. Rasová teorie předpokládá, že lidem jsou následkem příslušnosti k různým rasám vrozeny nejen fyziologické, ale i charakterové a intelektuální vlastnosti. Spojení rasového a nacionálního antisemitismu se stalo základní ideologií nacistů. Antisemitismus existoval i v prvorepublikovém Československu čeští nacionalisté například vyčítali některým židům, že se při sčítání lidu v roce 1930 přihlásili k německé národnosti či že mluví německy, ačkoli vědí, že Hitler židy pronásleduje. Dnešní antisemitismus je často spojen s obdivem k nacistickému Německu (hanobení židovských hřbitovů) a také s výhradami proti politice státu Izrael. Velmi nebezpečným trendem je zpochybňování počtu obětí holocaustu a jejich osudu viz kniha americké historičky Deborah Lipstadtové Popírání holocaustu. 8 TEMATICKÉ A ČASOVÉ ROZVRŽENÍ UČIVA Obsah čítanky nabízí ve výběru a kombinaci různých textů velké množství variant jak sestavit tematický plán učiva. S možnostmi, které nabízejí vzdělávací programy pro 8. ročník ZŠ a tercii G a Rámcový vzdělávací program MŠMT, je ovšem nutné pracovat se zřetelem k časové dotaci pro literární výchovu. Rozsah čítanky by vyhovoval pro učitelův uvážlivý výběr textů pro žákovskou četbu a s ní spjaté aktivity i v případě, že by literární výchově mohly být věnovány týdně. Uvážíme-li, že literární výchova jako složka předmětu Čj v sobě zahrnuje i výchovu divadelní a filmovou, pak bychom jistě takovou časovou dotaci přivítali. Budeme-li vycházet z návrhu výše uvedených školských dokumentů a hlavně z reálných rozvrhových možností škol (a ze zkušenosti, že ne každou hodinu literární výchovy bude možné pracovat s čítankou, že ne každou plánovanou hodinu učitel bude moci odučit a že je dobré počítat s časovou rezervou), pak budeme vycházet z předpokladu, že literární výchově bude věnována 1,5 hod. týdně, s možností týdenní obměny, kdy po jedné hodině v týdnu např. lichém, by v týdnu následujícím, sudém, byly literární výchově věnovány hodiny dvě. Uvážíme-li výše uvedené překážky, pak nebude pro školní rok k dispozici více než 40 hodin, v nichž si lze naplánovat práci s nabízeným komplexem učebních pomůcek. Z hlediska didaktického záměru koncepce čítanky je vhodné, aby byly dodržovány určité významové vazby mezi texty a aby v tematickém plánu byly zastoupeny texty ze všech kapitol. Se zřetelem k akcentované kulturně osvětové funkci čítanky a k utváření žákova vědomí o historickém vývoji kultury a literatury jsou texty (na rozdíl od Čítanky 7) pro většinu kapitol vybrány a komponovány tak, aby utvořily celek integrovaný určitým dobovým kulturním fenoménem vznikla tak kapitola antická (O bozích a lidech), kapitola středověká rytířská (Ve službě 35

2 8 TEMATICKÉ A ČASOVÉ ROZVRŽENÍ UČIVA Bohu, králi a dámě), kapitola novozákonní (Vyšla hvězda nad Betlémem), kapitola romantická (Sen, láska a smrt), kapitola o holocaustu (Šoa). Kapitoly Můj domov a svět a Čtu, čteš, čteme... sice tvoří čítance rámec, ale právě ony se svým obsahem vymykají předchozí charakteristice a texty z nich mohou být užity operativně, např. na pomezí mezi dalšími kapitolami např. po skončení práce v kapitole antické, dříve než se přistoupí ke kapitole Ve službě Bohu... může učitel zařadit téma mozartovské nebo dílčí celek z kapitoly Čtu, čteš, čteme..., např. téma dospívání, aby vyhověl i čtenářskému zájmu žáků. Ovšem může jako vůbec první téma užít jako celek kapitolu Můj domov apod. Není nezbytné, aby učitel v průběhu práce dodržel řazení kapitol, ale vzhledem k našemu didaktickému záměru doporučujeme, aby zachoval jejich integritu (s výjimkou první a poslední) a pracoval s jejich obsahem jako s tematickým celkem. Následující návrh tematického plánu učiva s variantami je poukazem na možnosti, jak zachovat učivové celky a vymezený počet vyučovacích hodin. Učitel samozřejmě může jinak řešit výběr z textové nabídky kapitoly a dotovat svůj výběr i jiným hodinovým podílem, např. přidat hodiny kapitole antické na úkor kapitoly romantické nebo kapitoly Čtu, čteš, čteme... apod. Návrh časově-tematického plánu učiva Mluvíme-li o celcích učiva, máme na mysli všechny texty kapitol včetně didaktických metatextů, textů v liště, včetně obrazového doprovodu, ukázek určených k poslechu a další nabídky textů na internetu. V Obsahu knižní čítanky jsou celky učiva zastoupeny uvedením tzv. textů hlavních umístěných na hlavní ploše strany (mimo lištu). V následujícím návrhu tematického plánu jsou též uvedeny jen texty na hlavní straně Č8, s nimi však do hry vstupují i výše uvedené texty další, utvářející didaktický kontext daného učivového celku. Můj domov a svět Biografická literatura faktu a biografický román Cestopis O bozích a lidech Antický hrdinský epos, řecká tragédie a pověst, vizuální poezie Starořímská lyrika, časoměrný verš (hexametr), epigram Ve službě Bohu, králi a dámě Středověký hrdinský a rytířský epos, kronika, pověst Rytířský román, trubadúrská lyrika a jejich parodie Vyšla hvězda nad Betlémem Biblický příběh Ježíšova života v literárních zpracováních Texty Nového zákona a křesťanská tradice v literatuře, legenda, pověst 4 hodiny 3 hodiny 4 hodiny 5 hodin 3 hodiny 4 hodiny 36

3 TEMATICKÉ A ČASOVÉ ROZVRŽENÍ UČIVA Sen, láska a smrt 11 hodin Balada lidová a autorská Téma smrti a nemrtvých Lidová slovesnost a její ohlasy Básnická povídka a romantická lyrika 3 hodiny Romantická povídka a román 8 Šoa Povídka, epigram, deník, komiks Čtu, čteš, čteme Téma dospívání Humoristická literatura Hrdinové fantasy literatury a mýtů Dobrodružná a sci-fi literatura Téma matky a ženy Eseje a vzpomínková próza Ve všech kapitolách (kromě kapitol Můj domov a Čtu, čteš, čteme...) doporučujeme zachovat celky učiva v uvedené posloupnosti. Avšak obsah učiva v jednotlivých kapitolách lze při zachování žánrově tematických specifik učiva a dané časové dotace realizovat různě (viz níže uvedené varianty). Časová dotace neumožňuje, aby všechny doporučené texty byly žáky poprvé čteny až při vyučování. Pokud budou žáci vhodně motivováni, první čtení některých textů by mělo být zvládnuto v domácí přípravě žáků; čas ve vyučovací hodině by měl být věnován především interpretačnímu rozhovoru o významech a obsahu textů a kontextů. Zdůrazňujeme, že variantní řešení skladby učiva a pořadí uvedených variant nesouvisí s preferováním určité varianty. Preferujeme možnost výběru. Číslovka uvádí hodinovou dotaci pro práci s určitými texty, pořadí textů v daném celku budiž chápáno jako doporučené, ne závazné. Můj domov a svět 4 hodiny V této kapitole není nutné zachovat učivová témata jako jeden celek, je možné zvlášť pracovat s tematickým celkem Mozart a Praha (), s tematickým celkem Dvořák v Americe () a s tematickým celkem Cesty a návraty () a uplatnit je podle uvážení učitele mezi jinými kapitolami. Je pochopitelně možné užít jednu z nabízených variant jako učivový celek 4 hodin. 2 Mozart a Praha Z. Mahler: Mozart v Praze, Don Giovanni J. Seifert: Na Bertramce A. Jirásek: Když Don Juan v Praze poprvé byl provozován V. Holan: Z Mozartiany II 1 Dvořák v Americe J. Škvorecký: Sestry Z. Mahler: Z Nového světa 1 Cesty a návraty J. Wolker: Okno J. Hanzelka M. Zikmund: Za námi Praha, Tobruk (nebo Masajové), Zářící hora 37

4 8 TEMATICKÉ A ČASOVÉ ROZVRŽENÍ UČIVA 2 Mozart a Praha D. Weiss: Malá noční hudba a velký záletník Juan L. Aškenazy: Malá noční hudba J. Seifert: Na Bertramce K. Čapek: Zpověď Dona Juana 1 Dvořák v Americe Z. Mahler: Do světa, Z Nového světa 1 Cesty a návraty J. Wolker: Okno J. Hanzelka M. Zikmund: Afrika! (nebo Viktoriino jezero) Z. Šmíd: Bubny Berberů O bozích a lidech 3 R. Mertlík: Odysseova dobrodružství Homer: Odysseia J. Kolář: Odyssea E. Johnson: Království bez krále (Penelopa nebo Telemachos) 2 Aristoteles: O přátelství P. Ovidius Naso: Umění milovati M. A. Martialis: Líbej bez počtu Ch. Džibrán: O rozkoši, O lásce 1 Lucius Apuleius: Amor a Psyche 3 R. Mertlík: Odysseova dobrodružství Homer: Odysseia E. Petiška: Oidipus a Antigona 1 V. Zamarovský: Aeneas R. Mertlík: Romulus a Remus 1 P. Ovidius Naso: Umění milovati M. A. Martialis: Líbej bez počtu Ch. Džibrán: O rozkoši, O lásce 1 Lucius Apuleius: Amor a Psyche Ve službě Bohu, králi a dámě 1 N. Philip: Beowulf J. de Voragine: Svatý Jiří 1 N. Philip: Meč v kameni V. Hulpach: Hledání svatého Grálu 1 V. Cibula: Píseň o Rolandovi M. Konopnicka: A když král jel na bojiště 2 Aucassin a Nicoletta Rudel de Blaia: V dlouhých dnech máje... Vidal: Usmrtí, zabije Z. Šmíd: Píseň o rýzmberské paní 5 hodin 38

5 TEMATICKÉ A ČASOVÉ ROZVRŽENÍ UČIVA 1 A. Jirásek: Lucká válka 1 N. Philip: Meč v kameni V. Cibula: Píseň o Rolandovi 1 J. Froissart: Bitva u Kresčaku M. Konopnicka: A když král jel na bojiště 1 F. Kožík: Balada o Tristanovi a Isoldě J. Rudel de Blaia: V dlouhých dnech máje... Vidal: Usmrtí, zabije 1 J. John: Hle, rytíř! M. de Cervantes S.: O velkém vítězství, jehož dobyl chrabrý don Quijote 8 Vyšla hvězda nad Betlémem 2 J. Zeyer: Vyvolená J. Durych: Tři králové F. Cavanna: Jak to vlastně bylo (nebo O. Preussler: Útěk do Egypta...) 2 J. Volák: Pojďte za mnou Které z Ježíšových podobenství vás nejvíc zaujalo? F. Cavanna: Léčitel 1 Lámání pečetí Z První epištoly sv. Pavla Korintským F. Šrámek: Prosinec (nebo K. Toman: Prosinec) 1 Legenda o sv. Kateřině Plzeňská madona 2 J. Durych: Tři králové J. Neruda: Romance štědrovečerní Jak jsi krásné neviňátko 2 J. Volák: Pojďte za mnou M.Waltari: Jeho království 1 K. Čapek: Pilátovo krédo 1 Lámání pečetí Z První epištoly sv. Pavla Korintským J. Zahradníček: Vánoční strom Sen, láska a smrt 2 Zakletá dcera K. J. Erben: Lilie E. A. Poe: Annabel-Lee 2 K. J. Erben: Svatební košile B. Stoker: Dracula J. Neruda: Vampýr 2 Libušin soud (Zelenohorský rukopis) A. Jirásek: Libušin soud 11 hodin 39

6 8 TEMATICKÉ A ČASOVÉ ROZVRŽENÍ UČIVA F. L. Čelakovský: Bohatýr Muromec, Pocestný, Český sedlák J. a W. Grimmové: Umíněnec 3 E. A. Poe: Večernice K. H. Mácha: Máj V. Hugo: Dítě A. S. Puškin: Kdo, vlny, kdo vás zastavil? 2 B. Němcová: O Viktorce F. Halas: Podobizna naší paní Ch. Brontëová: Jana Eyrová 2 H. Heine: Lorelei F. L. Čelakovský: Toman a Lesní panna J. K. Jerome: Víla z r K. J. Erben: Svatební košile E. A. Poe: Zánik domu Usherů R. Bradbury: Usher II Libušin soud (Zelenohorský rukopis) A.Jirásek: Libušin soud J. a W. Grimmové: Umíněnec V. Reis: Krásná Fevroňka 3 K. H. Mácha: Temná noci! Jasná noci! K. H. Mácha: Máj J. Kráľ: Zabitý A. S. Puškin: Kdo, vlny, kdo vás zastavil? 2 B. Němcová: O Viktorce F. Halas: Podobizna naší paní Z korespondence B. Němcové J. Seifert: Kdysi a kdesi... Šoa 1 P. Levi: Je-li toto člověk L. Fuks: Kchonyho cesta do světa J. Orten: Zákazy 1 J. Škvorecký: Příběh o kukačce Básně Josefa Taussiga 1 Petr Ginz J. Orten: Zákazy J. Orten: O čem ví tesknota L. Aškenazy: Brutus 1 Básně Josefa Taussiga A.Spiegelmann: Maus J. Škvorecký: Rebeka 40

7 TEMATICKÉ A ČASOVÉ ROZVRŽENÍ UČIVA Čtu, čteš, čteme... 2 S. Townsendová: Hořké zrání Adriana Molea I. Procházková: Jde o blízkost V. Hrabě: Variace na renesanční téma J. Suchý: Teach me tonight 1 L. Rosten: Pan Kaplan má stále třídu rád Básnické hříčky T. R. Fielda 1 J. R. R Tolkien: Nad propastí T. Dedopulos: Gandalf, Merlin, Kirké 1 J. Mikula: Zuby machairodů nebo I. Asimov: Kolik je devět krát sedm? nebo O. Batlička: Muž v podpalubí 1 R. Fulghum: O mateřství S. Leacock: Jak jsme slavili svátek matek Čteme básně Jiřího Žáčka 8 1 J. D. Salinger: Jestli mě teda chcete poslouchat V. Hrabě: Variace na renesanční téma J. Suchý: Teach me tonight 1 S. Leacock: A, B a C aneb Matematika z lidské stránky Závratné pomyšlení Emanuela Frynty Limeriky E. Leara 1 O. Pavel: Jak jsme s tatínkem servírovali úhořům F. Nepil: Chalupník a jeho žena 1 I. Asimov: Kolik je devět krát sedm? nebo J. Mikula: Zuby machairodů nebo O. Batlička: Muž v podpalubí 2 R. Fulghum: Krédo I, Krédo II J. Giono: Muž, který sázel stromy 41

8 8 NÁVRHY DIDAKTICKÉ INTERPRETACE TEXTŮ Metodická část Návrhy metod a forem práce s texty, které jsou v Čítance nabídnuty jako základ učivových témat v hlavní straně čítanky (v kontextu textů na liště a obrazového doprovodu), představují interpretační metodiku didakticky řízené komunikace žáka a textu. Didaktická interpretace textu je metoda motivující žákův čtenářský zájem o aktivní účast v responzní fázi četby, tj. o rozvíjení představ a úvah nad významy textu o přemýšlení o přečteném, a účinně pomáhající žákovi v poznávání významové struktury textu a jeho kontextů, v utváření estetického zážitku a nové strukturaci estetické zkušenosti. Ve vztahu k významům textu a k vytčeným výchovně vzdělávacím cílům lze metodické návrhy chápat jako jedno z možných řešení. Představená metoda pro vedení žákovy komunikace s určitým textem je jednou z možných, neboť text sám nabízí svým významovým bohatstvím, aby učitel uvažoval i o dalších výchovně vzdělávacích cílech, a pak samozřejmě volil i odlišné konkrétní postupy práce. To, co v nabídce následuje, není tedy recept na jedině správný postup práce s určitým textem. Chybí zde zřetel ke konkrétnímu tematickému plánu učiva, který si učitel vytvoří sám, ale hlavně ke konkrétní čtenářské úrovni žáků v dané třídě, zde se můžeme opřít v souladu s principem přiměřenosti jen o věkovou kategorii žáka v daném ročníku, ale v praxi je třeba respektovat čtenářství konkrétních dětí. Návrhy interpretačních úkolů neřeší dané téma důsledně didakticky z aspektu všech determinant vyučovacího procesu. Nemapují také důsledně vazby k předchozímu učivu, nevěnují se motivační metodice ve vztahu k novému učivu, ani běžně užívaným reprodukčním metodám zaměřeným k dějové výstavbě epických textů, které považujeme za vhodné a potřebné a na něž interpretační aktivity budou navazovat. Návrhy tedy nelze chápat jako ucelenou přípravu pro vyučovací hodinu, nesledují totiž konkrétní strukturaci vyučovací jednotky jako celku, pozornost je soustředěna k metodice četby textu, a to k její apercepční, interpretační a konkretizační fázi, tj. k aktivitám následujícím po prvním žákovském čtení textu (které může být realizováno v první fázi i poslechem). Nepopisují ani potenciální průběh celého interpretačního rozhovoru s žáky, neuvádějí důsledně formy práce, jde o výběrovou záležitost. Jde o představení možnosti, jak didakticky pracovat. Rozsah záběru také určuje úsporné až heslovité vyjadřování. Není jistě třeba podotýkat, že stylizace otázek je v Příručce určena pro komunikaci s učitelem, v žádném případě nejde o formálně fixovaný text, který by měli žáci akceptovat v dané podobě. Uvedené metody jsou svým typem vhodné jako výkladové, ale i opakovací a procvičovací. Interpretace básně by vždy měla být zakončena jejím opětovným přečtením jako celku textu, resp. žákovským poslechem nahrávky uměleckého přednesu (pokud ho má učitel k dispozici). Návrhy interpretací se vztahují téměř ke všem textům na hlavní straně čítanky, výjimečně k textům v liště. Z řady možných výchovně vzdělávacích cílů jsou pro tuto demonstraci preferovány jen některé a ukázky interpretační metodiky se vztahují v ještě užším výběru jen k některým zde uvedeným cílům. Naším záměrem je názorně předvést metodiku rozvíjející komunikaci žáka s významy textu, ne všechny texty důsledně didakticky interpretovat. Ukázky proto nepředstavují závazný postup práce ani v nich nesledujeme vyložit text co možno nejúplněji. Předkládáme vždy jen několik interpretačních sond respektujících jak integritu textu, tak čtenářskou kompetenci a zájem žáka a v neposlední řadě poskytujících učiteli další volný prostor pro interpretaci. Jde o metody aktivizující tvořivé čtenářské přístupy i prostřednictvím postupů tvořivé dramatiky, o metody průběžně motivující žákův zájem o čtený text, v tomto smyslu jde také o metodiku motivační. Doporučujeme využít v úvodní motivaci obrazový doprovod textů a pracovat s jeho významy i v průběhu interpretace. Užité značky: V následujících ukázkách interpretační metodiky jsou možné vytčené cíle práce s textem označeny písmenem C. Užité pojmy literárněteoretické nebo jiné uvedené jako poznatkový cíl učiva upozorňují učitele na poetickou kvalitu daného textu, s jejímž významem je třeba žáky seznámit; není nutné, aby žáci terminologicky ovládli obsahy všech užitých pojmů. Interpretační otázky a úkoly jsou označeny písmenem I, provokace žákových výrazněji tvořivých aktivit písmenem A.V Příručce učitele k Čítance 8 upouštíme od označení náročnějších úkolů písmenem G (v předchozích příručkách k Č6 a k Č7 tak byly vyčleněny úkoly se zřetelem k žákům víceletých gymnázií), reagujeme tak na připomínky z vyučovací praxe, s vědomím, že učitel zvolí ve vztahu k svým žákům adekvátní zadání. 42

Literární a slohová výchova, komunikace

Literární a slohová výchova, komunikace Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Literatura (LIT) Literární a slohová výchova, komunikace Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor Literární výchova I Čte s porozuměním Shromáždí a zapíše co nejvíc

Více

Tematický plán: Český jazyk a literatura Ročník: 8. Svobodarová ŠVP

Tematický plán: Český jazyk a literatura Ročník: 8. Svobodarová ŠVP Tematický plán: Český jazyk a literatura Ročník: 8. Svobodarová ŠVP Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje a příklady v textu dokládá

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura - Tercie Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Žánry

Více

Výpisky a výtah. Vypravování ústní. Výpisky a výtah. Vypravování ústní. 1. slohová práce - výtah. Charakteristika.

Výpisky a výtah. Vypravování ústní. Výpisky a výtah. Vypravování ústní. 1. slohová práce - výtah. Charakteristika. Komunikační a slohová výchova 8 Využívá základy studijního čtení vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytváří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu, Samostatně

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník

Výstupy z RVP Učivo Ročník Komunikační a slohová výchova 8 Využívá základy studijního čtení vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytváří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Literatura TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ prima Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden, 70hod/rok Literatura pro 1. ročník středních

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: SEKUNDA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Chvála rozmanitosti jazyka

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Osobnosti české a světové literatury 20. a 21. století Český jazyk a literatura Pavla

Více

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT aktivity Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Markéta Bednarzová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY

OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2010/11) PŘEDMĚT TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) Literatura Sexta A, B Mgr. Libuše Kratochvilová 2 hodiny

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Evropa a její literární tradice Český jazyk a literatura Pavla Jamborová 01- Literatura

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Česká

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Česká a světová literatura v počátku 19. století

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Seznam literárních děl ke státní maturitě Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Seznam literárních děl ke státní maturitě Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Seznam literárních děl ke státní maturitě Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 1. Světová a česká literatura do konce 18. století 1 Epos o Gilgamešovi 2 Bible SZ (První kniha Mojžíšova), NZ (Evangelium podle

Více

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté 5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4 4 4 4 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru

Více

I. Základní úroveň obtížnosti. Vyšší úroveň obtížnosti

I. Základní úroveň obtížnosti. Vyšší úroveň obtížnosti Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace Kratochvílova 7, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava Školní seznam literárních děl vydaný školou v souladu s ustanovením

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Typy literárněvýchovného působení v MŠ:

Typy literárněvýchovného působení v MŠ: Typy literárněvýchovného působení v MŠ: Předčítání knih (příběhů) bez navazujících činností (za odměnu, před spaním ). Předčítání jako motivace k jiným než literárněvýchovným aktivitám. setkávání s literárním

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

ilit Skriptorium Vazba na ŠVP: Rozvíjení čtenářské gramotnosti; spirála tvořivosti

ilit Skriptorium Vazba na ŠVP: Rozvíjení čtenářské gramotnosti; spirála tvořivosti Téma aktivity: Adaptace literárního textu Předmět: Doporučený věk studentů: 13 15 let Vazba na ŠVP: Rozvíjení čtenářské gramotnosti; spirála tvořivosti Cíle: Adaptovat umělecký literární text do podoby

Více

Balada. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Balada. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Balada

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Aktivizace učiva z 5. ročníku ( slovní druhy, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem) Jazyk a jeho útvary Jazykověda a její složky Jazykové

Více

Třídní seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Třídní seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Třídní seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Třída: 4K,4El Školní rok: 2011/2012 Světová a česká literatura do konce 19. století 1. Olbracht Ivan: Biblické příběhy 2. Homér:

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve výchově a vzdělávání; vymezí obsah dramatické

Více

Základní školy Víceletá gymnázia. Bronislava Vaculová Marcela Kališová Ing. Eva Tallová

Základní školy Víceletá gymnázia. Bronislava Vaculová Marcela Kališová Ing. Eva Tallová Základní školy Víceletá gymnázia Bronislava Vaculová Marcela Kališová Ing. Eva Tallová KNIHOVNICKÉ LEKCE Cílem lekcí informačního vzdělávání je zvýšit informační a čtenářskou gramotnost dětí. Nenásilnou

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ2

SADA VY_32_INOVACE_CJ2 SADA VY_32_INOVACE_CJ2 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Opakování: rysy romantismu

Opakování: rysy romantismu Romantismus Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Další znaky romantismu Populární žánry Převažuje spíše poezie, především lyrická poezie Hodně se tvoří lyrickoepické

Více

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Literární a slohová výchova, komunikace. Dataprojektor, kodifikační příručky. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Literární a slohová výchova, komunikace. Dataprojektor, kodifikační příručky. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Literatura (LIT) Literární a slohová výchova, komunikace Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Pohádka, fantasy (Literární výchova I) Charakterizuje

Více

Literární a slohová výchova, komunikace. Dataprojektor, kodifikační příručky. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Literární a slohová výchova, komunikace. Dataprojektor, kodifikační příručky. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Literatura (LIT) Literární a slohová výchova, komunikace Sekunda 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Bajka (Literární výchova I) Vysvětlí pojem

Více

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 8. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

NÁVRH TEMATICKÝCH CELKŮ UČIVA V ČASOVÉM ROZVRŽENÍ

NÁVRH TEMATICKÝCH CELKŮ UČIVA V ČASOVÉM ROZVRŽENÍ Obsah Čítanky 7 a časové rozvržení učiva Obsah čítanky nabízí ve výběru a kombinaci různých textů velké množství variant, jak sestavit tematický plán učiva. S možnostmi, které nabízejí vzdělávací programy

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: PRIMA Výstupy Téma

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: PRIMA Výstupy Téma Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: PRIMA Výstupy Téma Učivo PT Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) KK Vlastenectví jako literární

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý ročník Název DUM: Victor Hugo Vyučovací předmět: Český

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která podává

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Pracovní list Jan Drda, Ludvík Aškenazy

Pracovní list Jan Drda, Ludvík Aškenazy Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil

Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil Označení šablony: EU-OPVK-ČIG-2ST Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 01 14. 03. VI. A Pověst Orfeus Pověst ze Starých řeckých bájí a pověsti,

Více

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Základní školy 1. stupeň Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Vážená paní učitelko, pane učiteli, pro letošní školní rok 2016/2017 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné pro

Více

název Mýtus Obrazná pojmenování Literární žánry - lyrika

název Mýtus Obrazná pojmenování Literární žánry - lyrika Označení šablony: EU-OPVK-ICT-Č2ST Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 01 27.03. Antické a biblické mýty Mýtus Homér Ilias a Odyssea, E.

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. platný ve školním roce 2015/2016 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. platný ve školním roce 2015/2016 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI

Více

Český jazyk a literatura Literatura od středověku po osvícenství

Český jazyk a literatura Literatura od středověku po osvícenství Český jazyk a literatura Literatura od středověku po osvícenství Antika - Héraklés VY_12_INOVACE_LITSTARA01 cíl: seznamámit se s jednou z nejinspirativnějších řeckých bájí, připravit se na další práci

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK LITERÁRNÍ VÝCHOVA Příloha č. 3 ČESKÝ JAZYK LITERÁRNÍ VÝCHOVA Rozliší prózu, poezii, epiku, lyriku. Jmenuje znaky báje, pověsti. text. Vytvoří vlastní výtvarný doprovod. Formuluje své dojmy a názory na přečtený text. text.

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Člověk v demokratické společnosti Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura Světová literatura 20.

Člověk v demokratické společnosti Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura Světová literatura 20. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0565 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_50_E. Hemingway Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Název školy Autor Mgr. Šárka

Více

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

Literatura 20. století

Literatura 20. století Literatura 20. století celková charakteristika z hlediska historie a literárního vývoje Tvorbu spisovatelů ovlivnily: 1) 1. světová válka (1914 1918) 2) 2. světová válka (1939 1945) 3) studená válka 2.

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník

Výstupy z RVP Učivo Ročník Komunikační a slohová výchova 15 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace prostředky vhodnými pro danou komunikační Situaci 15 využívá znalostí

Více

Výukový materiál Název DUMu: VY_12_INOVACE_17_4_Poznávání literárních žánrů

Výukový materiál Název DUMu: VY_12_INOVACE_17_4_Poznávání literárních žánrů Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: Učíme lépe a moderněji OP VK 1.4 Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702)17, příspěvková organizace Výukový materiál Název DUMu: VY_12_INOVACE_17_4_Poznávání

Více

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_14_Karel Jaromír Erben Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ oddělení pro děti a mládež ul. Zašovská 170 (u Rajky)

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ oddělení pro děti a mládež ul. Zašovská 170 (u Rajky) MĚSTSKÁ KNIHOVNA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ oddělení pro děti a mládež ul. Zašovská 170 (u Rajky) Nabídka tematických lekcí a informačního vzdělávání na školní rok 2016/2017 Prostory oddělení pro děti můžete využít

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

Literární teorie a komunikace, literární historie 2. pol. 20. století 4. ročník a oktáva

Literární teorie a komunikace, literární historie 2. pol. 20. století 4. ročník a oktáva Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Literatura (LIT) Literární teorie a komunikace, literární historie 2. pol. 20. století 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně (viz poznámky) Světová literatura v

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 13 České národní

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

převážně v katolických zemích, protože bylo zatíženo katolickou propagandou

převážně v katolických zemích, protože bylo zatíženo katolickou propagandou 05 Baroko Otázka číslo: 1 Po bitvě na Bílé Hoře (1620) a restauraci císařské moci v Českém království dostává rozsáhlé pravomoci v oblasti školství a vzdělávání řád založený Ignácem z Loyoly Tovaryšstvo

Více

RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD

RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 19. 3. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Jazyk a jazyková komunikace Literární výchova

Více

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

EU_12_sada2_02_ČJ_Literatura_Dur

EU_12_sada2_02_ČJ_Literatura_Dur EU_12_sada2_02_ČJ_Literatura_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

Výtvarná výchova - Kvinta, 1. ročník

Výtvarná výchova - Kvinta, 1. ročník Výtvarná výchova - Kvinta, 1. ročník Výtvarný obor Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITĚ Z ČJL (základní úroveň obtížnosti) Světová a česká literatura do konce 19. století

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITĚ Z ČJL (základní úroveň obtížnosti) Světová a česká literatura do konce 19. století SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITĚ Z ČJL (základní úroveň obtížnosti) Platí pro ročníky, které maturují roku 2015. Každý maturant si ze seznamu vybere 20 děl a vytvoří tak vlastní seznam, který odevzdá

Více

Lidové zvyky v literatuře, práce s uměleckým textem

Lidové zvyky v literatuře, práce s uměleckým textem Lidové zvyky v literatuře, práce s uměleckým textem On-line diskuze k virtuální hospitaci ve vyučovací hodině v 7. ročníku Vyučující: Mgr. Vlastimil Špinka Tento Tato webinář diskuze je součástí projektu

Více