Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 34 učení 12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 34 učení 12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Kácov, okres Kutná Hora 1

2 Obsah 1. Základní údaje o škole 1.1. Název a adresa, zřizovatel, právní forma, IČO, DIČ, vedení školy, 4 kontakty, součásti školy 1.2. Základní údaje o součástech školy, 5 počet žáků v ZŠ, ŠD, MŠ, strávníků ve ŠJ 1.3. Údaje o školské radě 6 2. Koncepční záměry školy (současný stav a výhled) 2.1. Základní škola Školní družina Školní jídelna Mateřská škola Další charakteristické údaje Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program Učební plán Volitelné předměty Nepovinné předměty Kroužky a zájmové útvary Údaje o pracovnících školy 4.1 Základní údaje o pracovnících školy Údaje o pedagogických pracovnících Věková struktura pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další údaje o nepedagogických pracovnících Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 5.1. Údaje o zápisu k povinné školní docházce Počty žáků přijatých ke studiu na středních školách Výsledky výchovy a vzdělávání 6.1. Celkový přehled prospěchu školy Přehled prospěchu školy I. pololetí Přehled prospěchu školy II. pololetí Opravné zkoušky Hodnocení chování Neomluvené hodiny Údaje o integrovaných žácích Hodnocení práce výchovného poradce Výsledky prevence rizikového chování Hodnocení práce ve školní družině 22 2

3 6.11. Hodnocení práce v mateřské škole Akce pořádané pro žáky školy Přehled akcí pro žáky Úspěchy v soutěžích Údaje o výsledcích ČŠI Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 34 učení 12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 34 financovaných z cizích zdrojů 13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 34 zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 14. Uplatnění zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Závěr výroční zprávy 43 Příloha č. 1 Prevence rizikového chování, hodnocení MPP 45 Příloha č. 2 Kompletní údaje o hospodaření 79 3

4 1. Základní údaje o škole 1.1. Název: Adresa: Základní škola a Mateřská škola Kácov, okres Kutná Hora Nádražní 216, Kácov Identifikátor školy: Zřizovatel: Právní forma: Obec Kácov, Jirsíkova 157, Kácov, od 12/2006 Městys Kácov příspěvková organizace IČO: DIČ: CZ Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú /0800 Vedení školy: Ředitel školy: Zástupkyně ředitele: Vedoucí školní jídelny. Vedoucí mateřské školy: Účetní příspěvkové organizace: Mgr. František Procházka Mgr. Soňa Křenová, od uvolněna pro výkon funkce starostky Městyse Kácov Miloslava Pudilová Zdena Tichá Blanka Zedníčková, DiS. Kontakty: ředitel školy, 2. stupeň účetní stupeň školní jídelna mateřská škola Součásti školy: IZO: základní škola školní družina školní jídelna mateřská škola 4

5 1.2. Základní údaje o součástech školy Přehled o počtu žáků (stav k ) Přehled o počtech ročníků, tříd a žáků ve školním roce 2013/2014 Ročník Počet tříd v ročníku Počet žáků v ročníku Z toho dívek Celkový počet žáků se zdravotním postižením (včetně specifických vývojových poruch učení a chování) Z toho integrovaných žáků s individuálním vzdělávacím programem Celkem Přehled o počtu oddělení a počtu žáků ve školní družině: Počet oddělení Počet žáků školní družina 2 49 ŠD o skutečná kapacita (1 místnost) 28 žáků o využívaná kapacita (2 místnosti) 49 žáků o počet oddělení dvě ranní provoz jedno oddělení odpolední provoz 2 oddělení do 13:00 hodin 5

6 o provozní doba: 1 oddělení do 16:00 hodin - po odchodu dojíždějících žáků 6:30 7:20 hodin 11:15 16:00 hodin ŠJ o docházková vzdálenost - pro žáky 1. stupně 500 m, pro žáky 2. stupně a děti z MŠ v místě o zajištěno stravování žáků školy a dětí z MŠ o personální zajištění - 1 vedoucí kuchařka, 1 kuchařka, 1 pracovnice provozu o skutečná kapacita 200 obědů o školou využívaná kapacita stravovalo se 113 žáků a 20 zaměstnanců, jídelna vařila i pro MŠ Rataje nad Sázavou a cizí strávníky MŠ o skutečná kapacita 28 dětí o využívaná kapacita 28 dětí o počet oddělení jedno o personální zajištění: 1 učitelka MŠ, 1 školnice MŠ, 1 uklízečka MŠ o provozní doba: 6:30 16:00 hodin 1.3. Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 6 (2 zástupci za Městys Kácov, 2 zástupci za školu, 2 za rodiče). Funkci předsedkyně školské rady vykonává ing. Jana Pěkná, členka zastupitelstva. 2. Koncepční záměry školy Hledisko časové: I. Současný stav II. Výhled Hledisko tematické: a) výchovně vzdělávací b) materiálně technické c) personální 6

7 2.1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA I.a II.a o Výuka probíhala podle vzdělávacího programu Tvořivá škola Místo pro život o Cizí jazyk anglický jazyk: 3., 4., 5., 6., 7., 8. a 9. ročník o V 8. a 9. ročníku 2. cizí jazyk německý o SPU: Během školního roku samostatně pracováno se 9 integrovanými žáky a žákyněmi, ostatních 6 žáků a žákyní s SPU bylo v předběžné reedukační péči nebo byli doučováni o Při zpracovávání plánů učitelé vycházeli ze ŠVP ZV Tvořivá škola Místo pro život a z potřeby uplatňovat prvky činnostního vyučování. o V počítačové učebně vyučován předmět Informační a komunikační technologie pro žáky ročníku a stanoveny hodiny pro individuální procvičování učiva podle zájmu žáků. o Pokračovala spolupráce s PPP Kolín, Kutná Hora i s PPP Benešov (Vlašim). o Vedení školy požádalo KÚ Středočeského kraje o zřízení místa asistenta pedagoga ZŠ pro tento školní rok - žádosti bylo vyhověno. o Výjimka z počtu žáků byla pro školní rok 2013/2014 udělena zřizovatelem. - výuka v postupném ročníku podle ŠVP ZV Tvořivá škola Místo pro život - 1 žák vzděláván podle ŠVP ZV LMP Tvořivá škola Místo pro život - průběžně sledovat počty žáků, výjimku z počtu žáků řešit se zřizovatelem - projektové vyučování využívat jako jednu z výukových metod - výběr volitelných předmětů probíhá na základě žákovského zájmu a možností školy s důrazem na výuku angličtiny - výuka cizích jazyků : 1. cizí jazyk anglický, 2. cizí jazyk německý vyučujeme v 8. a 9. ročníku - pokračovat ve výuce konverzace v anglickém jazyce - posilovat přitažlivost vyučovacích hodin střídáním pedagogických metod, využíváním prvků činnostního vyučování a zařazováním projektových dnů na zvolená témata - pokračovat v práci se zástupci žáků jednotlivých tříd (školní parlament) - podporovat mezi vyučujícími výměnu pedagogických zkušeností formou vzájemných hospitací - pokračovat ve spolupráci se středními školami okresu Kutná Hora, Benešov a umožňovat po dohodě jejich studentkám vykonávání pedagogické praxe v jednotlivých součástech školy (oddělení mateřské školy, 1. stupeň a 2. stupeň základní školy, školní družina) - výběrově zařazovat nabídku výchovně vzdělávacích pořadů a návštěvy divadelních či filmových představení - v péči o žáky s SPU rozvíjet zavedený systém pomoci mladším i starším žákům a žákyním (předběžná reedukace individuální či skupinová, reedukace v rámci IVP) - vzniklé výchovné problémy řešit neodkladně projednáním situace se žákem či žákyní za účasti třídního učitele nebo učitelky, vyučujícího odborného předmětu, VP, vedení školy; při závažnějším přestupku zvát k projednání rodiče - v učebně PC uskutečňovat výuku předmětu Informační a komunikační technologie, dále také umožňovat žákům a žákyním zájmovou činnost s počítačem v době jejich volného času - ve spolupráci se správcem sítě - technikem zajišťovat bezporuchový chod nově vybavené počítačové učebny 7

8 I.b - výuka ve dvou školních budovách, tělesná výchova na školním dvoře (sportovní hřiště s umělým travnatým povrchem), v sokolovně a na fotbalovém stadionu (tréninková plocha pro kopanou, umělý i travnatý povrch, volejbalové hřiště) - budova 1. stupně o běžná údržba a provádění oprav menšího rozsahu, průběžné ošetřování travnatých ploch o ve školním roce 2013/2014 pokračovala obecní knihovna v poskytování služeb pro veřejnost i školu, funkci knihovnice vykonávala Mgr. H. Volfová, výpůjční den pondělí hodin o 9 /2013 vodovodní systém pracuje bez závad, zásoba dezinfekčního roztoku pravidelně kontrolována, prováděny pravidelné rozbory vody o 5/2014 proběhla kontrola herních prvků odbornou firmou o Práce na PC v činnosti server, počítačová síť LAN, připojení školy technologií ADSL - k internetu připojeny 4 osobní počítače o 3/2014 zakoupen nový nábytek (úložné boxy pro žáky) o 8/2014 rozsáhlá rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí (chlapci) nové rozvody vody, nová dlažba, obklady (sponzorský dar firmy Lasselberger, s.r.o., Plzeň), výměna sanitárního zařízení 3 WC kombi, 3 umyvadla), provedeno vymalování 8

9 - budova 2. stupně o učebna výpočetní techniky - pravidelná i jednorázová údržba jednotlivých počítačů, serveru, dataprojektoru i počítačové sítě je zajišťována správcem sítě, drobné závady průběžně odstraňovány o opravy osvětlení a staršího školního nábytku průběžně údržbář školy o školní hřiště s umělým povrchem slouží školní tělesné výchově i tréninkům dívčího volejbalového družstva o doskočiště pro skok daleký je využíváno pro výuku tělesné výchovy o v prostoru školní zahrady mezi lípami na zřízených záhoncích pracují žáci a žákyně při pěstitelských pracích o vpravo od začátku rozběhové dráhy je udržována skalka o dlouhodobý program postupných oprav školních budov a modernizace jejich zařízení trvá o údržba travnatých ploch probíhala průběžně o sponzorským darem získán dataprojektor, zakoupeny 2 vizualizéry o 12/2013 nová podlahová krytina ve třídě II.b budova 1. stupně ZŠ - v příštím školním roce výměna vchodových dveří na 1. stupni včetně nadvchodové stříšky 9

10 - výměna podlahové krytiny v jedné třídě - pravidelná úprava školní zahrady a svahu, oprava herních prvků, oplocení, zakoupení nových herních prvků budova 2. stupně ZŠ - dlouhodobý program obnovy školních budov - záměr obměny školního nábytku v jednotlivých učebnách trvá - průběžně zajišťovat odpovídající technickou údržbu a péči o školní travnaté plochy I.c - vyučovalo 11 pedagogických pracovníků - technický chod zajišťovali 4 provozní zaměstnanci a zaměstnankyně - 1 učitelka pokračuje ve studiu výchovného poradenství II.c - výuka 1. stupeň krátkodobá perspektiva: o zvážit možnost rozdělení některých tříd z důvodu zvyšujícího se počtu žáků bude realizováno v příštím školním roce - střednědobá perspektiva: o výhledově zvažovat přijetí jedné učitelky s odbornou kvalifikací pro 1. stupeň ZŠ (v souvislosti s očekávaným růstem počtu žáků využít pracující důchodkyně - výuka 2. stupeň krátkodobá perspektiva: o dlouhodobý zástup v případě nutnosti řešit jiným pracovním úvazkem - střednědobá perspektiva: o získat aprobovaného učitele, aprobovanou učitelku pro 2. stupeň základní školy (zejména v předmětech M, CH, F, VZ, VV, TV) 2.2. ŠKOLNÍ DRUŽINA I.a - výchovná péče zajišťována 1 vychovatelkou - v případě potřeby pomáhají učitelky 1. stupně podle rozepsaného rozvrhu pohotovostí - vedle relaxačních činností a pobytu venku (školní zahrada, vycházky do okolí školy) dětem nabízeny zájmové aktivity ve čtyřech základních tematických okruzích četba, kreslení, zpěv, pohybové hry - u problémových žáků uplatňována spolupráce s jejich rodiči - při některých zaměstnáních umožňujeme dětem volbu činnosti podle vlastního zájmu - místnost ŠD průběžně zdobena pracemi dětí (výtvarné, rukodělné apod.) 10

11 II.a - činnost dětí provádět v souladu s rozvrhem provozní doby ŠD - pestrou a poutavou nabídkou činností po vyučování získávat žáky k docházce do ŠD - vyhledávat nová témata pro činnost, zaujmout děti i formou projektů ve spolupráci s TU - zachovat nabídku činností pro žáky tak, aby měli možnost volby jednotlivých činností podle vlastních zájmů - ke zkvalitňování výchovné péče o žáky možno využít semináře pro vychovatelky školních družin I.b II.b - účelně zařízená místnost školní družiny - drobné opravy zajišťoval údržbář školy - postupná modernizace vybavení pomůckami zajišťována vychovatelkou ŠD - v nákupu nových pomůcek pokračovat průběžně ve spolupráci s účetní školy, využívat internetových nabídek hraček, stavebnic a dětských her, při výběru konkrétní pomůcky zohledňovat zájmy děvčat i chlapců - drobné opravy zajišťovat svépomocí (rodiče dětí, údržbář školy) I.c II.c - personální zajištění vyhovující - práce ŠD bude ve školním roce 2013/2014 zajišťována 1 vychovatelkou ve spolupráci s učitelkami a učiteli základní školy 2.3. ŠKOLNÍ JÍDELNA I.a - kapacita ŠJ plně dostačuje pro stravování žáků školy i dětí mateřské školy, též dětí ze sousední MŠ Rataje nad Sázavou; umožňuje závodní stravování učitelů, učitelek, provozních zaměstnanců i cizích strávníků - dohled nad žáky vykonávali jak učitelé a učitelky podle rozpisu dozorů, tak vychovatelka školní družiny - pestrost jídelníčku v souladu se zásadami zdravé výživy zajišťuje vedoucí školní jídelny s kolektivem kuchařek 11

12 - stanovení harmonogramu vydávání stravy s ohledem na výdej obědů cizím strávníkům i na odvoz obědů pro MŠ Rataje na dobu od do hodin vyhovuje - ve školním roce 2013/2014 pokračujeme ve spolupráci se specializovanou firmou - smlouva o pravidelném týdenním odvozu biologického odpadu (plastové barely o objemu 40 litrů) - během letních prázdnin školní jídelna nebyla v provozu - během července pravidelný generální úklid školní kuchyně a zázemí II.a - rozvíjet kulturu stolování v prostředí moderní ŠJ (pokračovat ve vystavování výtvarných prací žáků ve spolupráci s učitelkami výtvarné výchovy) - mytí rukou před jídlem mýdlo, papírové ručníky; vedení žáků a žákyní k dodržování osobní hygieny trvá - náležité používání příboru, u mladších žáků dbát na jeho správné držení - uplatňovat pravidlo tichého hovoru při stravování - úklid místa u stolu (zasunutí židle) a odkládání použitého nádobí zavedeným třídícím způsobem - pro zachování pestrosti stravování dodržovat předepsanou skladbu potravin - programově zařazovat do jídelníčku nové pokrmy I.b II.b - moderně vybavená ŠJ poskytuje kvalitní prostředí pro školní stravování - opravy drobných poruch vzniklých za provozu řešeny průběžně - obměna kuchyňských nástrojů probíhá průběžně (nové varné konvice apod.) - pravidelné preventivní prohlídky výtahů smluvně zajištěny údržbářkou firmou - stříška proti zatékání dešťové vody nad šachtou venkovního výtahu je funkční - oprava chladniček - zaměstnankyně ŠJ budou pečovat o svěřenou techniku - doplňování nádobím provádí vedoucí ŠJ průběžně podle potřeby - drobné opravy zajistí údržbář ZŠ, opravy strojů zajišťovat spoluprací s odbornými firmami - v případě poruchy převodovky pečící pánve počítat s výměnou převodovky - zajišťovat spoluprací s odbornými firmami pravidelné technické kontroly (prohlídky výtahů a vzduchotechniky) - výhledově nutnost zakoupení nové chladničky I.c - školní stravování ve školním roce 2013/2014 spolehlivě zajišťovaly čtyři zaměstnankyně (jedna zaměstnankyně vykonávala pomocné práce) II.c - personální zajištění školní jídelny pro příští školní rok 2014/2015 je vyhovující 12

13 - 1 vedoucí kuchařka - ředitel ZŠ a MŠ Kácov na základě navázané spolupráce opakovaně nabídne ÚP v Kutné Hoře jedno pracovní místo v rámci tzv. Veřejné služby (pomocné práce) pro rok MATEŘSKÁ ŠKOLA I.a II.a - výchova dětí probíhala podle zvoleného programu výchovně vzdělávací činnosti výtvarné, hudební, literárně dramatické, tělovýchovné a pracovní - schopnosti předškoláků byly pravidelně rozvíjeny přípravou na vyučování v 1. ročníku ZŠ - pestré herní činnosti byly dětem nabízeny jednak v herně MŠ, jednak v prostoru zahrady mateřské školy - společně s 1. stupněm ZŠ byl organizován předplavecký výcvik dětí a uskutečnily se návštěvy divadelních představení - dále - viz příloha Zpráva o činnosti MŠ - v rámci spolupráce s rodiči umožňovaly učitelky matkám s malými dětmi krátkodobé pobyty v herně mateřské školy nebo na školní zahradě - v rámci zvoleného programu dále rozšiřovat poznání dětí, upevňovat jejich volní vlastnosti, schopnost sebeobsluhy, pečovat o estetické cítění a tělesnou zdatnost - v průběhu celého školního roku rozvíjet dovednosti předškoláků I.b II.b - v průběhu roku vykonávány drobné údržbové práce - prováděna pravidelná údržba travnaté plochy zahrady MŠ - drobné opravy zajišťoval údržbář školy (v prostorách MŠ i na školní zahradě; jednotlivé herní prvky) - v květnu 2014 byla provedena odborná prohlídka stavu herních prvků na zahradě MŠ s doporučením k zajištění bezpečnosti dětí při jejich užívání - vymalování všech prostor mateřské školy - drobné provozní závady odstraňovat následně svépomocí, závažnější poruchy za pomoci odborných firem - plánována průběžná obnova fondu hraček a dětských her - pravidelně zajišťovat ochranu pískoviště pomocí plachty - sledovat průběžně technický stav dřevěných herních prvků, drobné opravy provádět svépomocí - v případě zjištění nadměrné amortizace či závažného poškození starších herních prvků (viz posudek odborné firmy) rozhodnout o jejich odstranění 13

14 I.c II.c - o vzdělávání a výchovu dětí se staraly dvě učitelky MŠ s odbornou kvalifikací - technický chod zajišťovaly školnice a uklízečka ve spolupráci s údržbářem školy - personální zajištění pedagogické práce v mateřské škole pro následující školní rok 2014/2015 je vyhovující - uklízečka MŠ pokračuje v práci na částečný pracovní úvazek 2.5. DALŠÍ CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE spolupráce se zřizovatelem na dobré úrovni, provoz školních budov průběžně zajišťován finanční situace Městyse Kácov není jednoduchá, ale má zájem na postupné obnově školních budov i jejich vnitřního zařízení spolupráce s TJ Sokol Kácov o využívání sokolovny pro školní TV a další akce školy o spolupráce při činnosti oddílů (volejbal, kopaná) 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program ŠVP ZV Tvořivá škola Místo pro život, č.j. 148/2012, ročník, Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola Místo pro život č. 1, č.j. 65/2013, platný od Učební plán (povinné a volitelné předměty) třída CELKEM CELKEM Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Inf. a kom. techn Prvouka Vlastivěda Přírodověda

15 Výchova k občanství Dějepis Matematika Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní činnosti Povinné předměty celkem: Volitelné předměty Celkem hodin: DISPONIBILNÍ ČASOVÁ DOTACE (+) VOLITELNÉ PŘEDMĚTY - PŘEHLED: Konverzace v Aj Technika administrativy 1 1 Technické kreslení 1 1 Design a konstruování

16 My a EU 1 1 Environmentální výchova Čtenářská gramotnost Finanční gramotnost Nepovinné předměty náboženství, 1 skupina, 6 žáků (podle zájmu z ročníku) 3.4. Kroužky a zájmové útvary hra na zobcovou flétnu hra na klavír, violoncello, akordeon hudební nauka, 1 skupina, 8 žáků volejbal dívky keramika o péče o integrované žáky: reedukace, jednotlivě o péče o neintegrované žáky s SPU: individuální přístup, doučování, reedukační činnosti o ostatní aktivity: plavecký výcvik na 1. stupni lyžařský kurz, 1 skupina (žáci 2. stupně) 4. Údaje o pracovnících školy 4.1. Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 22 Počet učitelů ZŠ a MŠ 13* Počet vychovatelů ŠD 1 Počet nepedagogických zaměstnanců ZŠ, MŠ, ŠD, ŠJ 9* * ekonomka pracuje zároveň i jako učitelka 16

17 4.2. Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Funkce Úvazek Vzdělání 1 ředitel 1 VŠ, 2.stupeň 2 učitelka 1 VŠ, 1. stupeň 3 učitelka 1 VŠ, 1. stupeň 4 učitelka 1 ÚSO, CŽV 5 učitelka, asistentka pedagoga 0,7 VŠ, 1. stupeň 6 učitel 1 VŠ, 2. stupeň 7 učitel 1 ÚSO 8 učitelka 1 VŠ, 2. stupeň 9 učitelka 1 VŠ, 2. stupeň 10 učitelka * 0,227 ÚSO, CŽV 11 vedoucí MŠ 1 ÚSO 11 učitelka MŠ 1 ÚSO 13 vychovatelka 1 ÚSO * ekonomka pracuje zároveň i jako učitelka 4.3. Věková struktura pedagogických pracovníků počet pedagogických pracovníků celkem praxe do 10 let praxe let praxe let praxe nad 31 let počet pedagogických pracovníků celkem věk do 35 let let nad Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/2014 Mgr. Jana Keltnerová Studium pro výchovné poradce - Grantový projekt (reg. č.: CZ.1.07/1.3.48/ ), MŠMT, ZS OP VK Středočeský kraj, termín 3/ /

18 Mgr. Dana Försterová Inspirativní a zábavné úlohy v českém jazyce, Studio aktivit a vzdělávání o.p.s., Praha 4 ( ) Mgr. František Procházka, - Vzdělávání pedagogů v práci se systémy projektu NIQES, ČŠI, ( ) Všichni pedagogičtí pracovníci školy Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana ( ) 4.5. Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014 Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1 ekonomka * 1 ÚSO, CŽV 2 vedoucí školní jídelny, pracovnice provozu 0,7 + 0,5 ÚSO 3 vedoucí kuchařka 1 SO 4 kuchařka, uklízečka 0,5 + 0,5 SO 5 pomocná kuchařka základní 6 uklízečka ZŠ, MŠ a domovník MŠ 0,5 + 0, ,075 základní 7 uklízečka MŠ 0,250 základní 8 topič 2. stupeň, provozář 0,8 základní 9 topič 1. stupeň, uklízečka 0,41 + 0,7 základní * ekonomka pracuje zároveň i jako učitelka na částečný úvazek 5. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 5.1. Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2014/2015 Proběhl v budově 1. stupně a k zápisu se dostavily kromě dětí z Kácova a blízkého okolí dokonce i děti ze Zruče nad Sázavou a Rataj nad Sázavou. Celkem žáků u zápisu Z toho zamítnuté žádosti o předčasné přijetí Počet odkladů Předpokládaný počet dětí do 1. třídy

19 5.2. Přijímací řízení na střední školy Gymnázium SOŠ, OA SOU OU celkem 9. ročník Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání žáků 6.1. Celkový prospěch na konci školního roku 2013/2014 Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo po opravné zkoušce Neprospělo stav žáků k , 6.3. Přehled prospěchu v I. a II. pololetí Vloženo z programu dm Vysvědčení. 19

20 6.4. Opravné zkoušky Ročník Na konci roku neprospělo Do dalšího ročníku postoupilo po opravných zkouškách Hodnocení chování žáků v členění podle ročníků ročník počet žáků v ročníku chování velmi dobré Chování uspokojivé chování neuspokojivé napomenu tí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II Celkem

21 6.6. Neomluvené hodiny 2013/2014 Počet neomluvených hodin I. pololetí II. pololetí celkem Údaje o integrovaných žácích 2013/2014 poruchy učení tělesné postižení mentální postižení poruchy chování autismus celkem Hodnocení práce výchovného poradce Výchovné poradenství na naší škole zajišťovala Mgr. H. Strnadová, učitelka druhého stupně. Pozornost byla věnována zejména problematice speciální pedagogiky a volbě povolání. Speciální pedagogika Ve školním roce mělo 15 žáků diagnostikováno zdravotní postižení, z toho 9 vývojové poruchy učení, 2 tělesné postižení, 2 mentální postižení, 1 vývojové poruchy chování a 1 autismus. Žák s diagnostikovaným autismem měl k dispozici asistenta pedagoga. 1 žák se vzdělával podle ŠVP ZV - LMP. 9 žáků bylo vzděláváno podle individuálního vzdělávacího plánu. Volba povolání Volba povolání byla součástí pracovních činností v 8. a 9. ročníku. Cílem je především pomoci žákům při rozhodování, plánování budoucnosti, seznámit je s různými typy škol, studijních a učebních oborů. Na podzim 2013 navštívili někteří žáci 8. a 9. ročníků Veletrh učebních a studijních oborů v Kutné Hoře. Třídních schůzek devátých ročníků se zúčastnili zástupci středních škol a učilišť z blízkého okolí. V dubnu 2014 proběhlo první kolo přijímacího řízení na střední školy. Všichni žáci byli přijati na zvolené střední školy a učiliště Prevence rizikového chování Funkci drogového preventisty vykonává na škole 1 učitel, je zopdovědný za plnění Minimálního preventivní programu pro daný školní rok. Mezi akce s protidrogovou tematikou v tomto školním roce patřily téměř všechny akce školy, protože žákům ukazují různé způsoby trávení volného času. Rovněž v hodinách chemie, občanské výchovy a rodinné výchovy je této problematice věnován čas. Kompletní Minimální program prevence je uveden v příloze č. 1. Všechny akce školy splnily svůj účel a přispěly k posílení osobnosti žáků zaměřili jsme se na nespecifickou prevenci. 21

22 6.10. Hodnocení práce ve školní družině Hlavním cílem výchovy ve školní družině je dětem připomenout a nenásilným způsobem vštěpovat takové morální hodnoty a návyky, aby se jim v životě a ve vztazích s kamarády a ostatními lidmi dařilo co nejlépe. V pracovních činnostech děti vyráběly drobné dárky k prodeji na vánočních trzích a k zápisu budoucích prvňáčků. Účastnily se vystoupení při rozsvěcení stromku s pásmem koled, na školní akademii s hudební pohádkou. Spolupráce s MŠ se také vydařila. Děti v herně předvedly pásmo koled, byly přítomny divadelnímu představení a koncertu žáků ze ZUŠ ze Zruče nad Sázavou. Seznámily se s hudebními nástroji a též si zazpívaly. Zapojily se do akce Čistá řeka Sázava. Uskutečňovaly celoroční projekt Toulky přírodou se školní družinou. Zabývaly se ochranou životního prostředí, sběrem a dokumentací přírodnin. Poznávaly pamětihodnosti Kácova Hodnocení práce v mateřské škole Zaměření naší jednotřídní mateřské školy je všeobecné. Dochází k nám nejen děti z Kácova, ale i z okolních obcí. Letos jsme pracovali podle Školního vzdělávacího programu s těmito základními cíli: prostřednictvím her učit děti naslouchat, komunikovat, podílet se myšlenky, sžívat se s Dětskými pravidly soužití v naší školce zařazováním preventivních logopedických chvilek, podporovat správný vývoj řeči podporovat duševní pohodu dětí i zaměstnanců vést děti ke zdravému životnímu stylu vést děti k poznávání přírody, chápání významu přírody pro život lidí, vytvářet základy pro odpovědný postoj dětí k životnímu prostředí vzdělávání dětí rozvíjet přirozenou cestou pěstovat vztah dětí k rodnému kraji Posláním naší školy je umožnit dětem z vesnice plnohodnotný život ve společnosti svých vrstevníků. Aby získaly nové kamarády, se kterými si budou moci hrát, spolupracovat a navazovat nová přátelství. Zároveň chceme pomoci místní ZŠ se získáváním žáků z okolních obcí. Zaměřujeme se na uspokojování individuálních potřeb, možností a zájmů dětí přirozenou cestou. Vzdělávání dětí se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, které se během dne vyskytnou. Dbáme, aby poměr řízených a spontánních činností byl vyvážený. Pro děti předškolní připravujeme práce vedoucí k přípravě na školu. Práce s dětmi probíhá zejména ve skupinách nebo individuálně. Je založena na aktivní účasti dítěte se zaměřením na smyslové činnosti (psychomotorické hry), praktické zkušenosti,názory a pokusy. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Organizace dne je přizpůsobena potřebám dětí a aktuálním situacím. Rodiče přivádí a odvádí děti v kteroukoliv denní dobu, mají možnost adaptačního režimu. Děti odpočívají dle svých potřeb, spí pouze děti, které to vyžadují. Rodiče maximálně využívají provozní doby. Pro odpočinek je zcela využita kapacita ložnice. Děti jsou přiměřeně zatěžovány. Potřebám dětí je přizpůsobeno též stravování. Spoluprací s kuchařkami se snažíme dětem předkládat vyváženou stravu s odpovídajícím obsahem ovoce i zeleniny. Pitný režim je zajištěn během celého dne. Před obědem a svačinami se děti zapojují do příprav a pomáhají paní kuchařce.samy si též připravují lehátka na odpočinek. Pobyt ve třídě kombinujeme s pobytem na školní zahradě, který preferujeme před vycházkami. Vycházky pak zařazujeme se zaměřením na poznávání přírody, života lidí i blízkého okolí. 22

23 Výchovně - vzdělávací práci zajišťují dvě odborně kvalifikované učitelky s dlouholetou praxí tvořící funkční a dobře spolupracující tým. Obě učitelky pracují na plný úvazek. Pedagogové poskytují rodičům poradenský servis v otázkách výchovy a vzdělávání dětí, pravidelně je informují o prospívání a pokrocích dětí. S dětmi jsme se letos vypravili do ZOO Jihlava. Výlet na konci roku děti prožily společně s dětmi z 1. třídy. Vydali jsme se do Perníkové chaloupky v Rábech u Pardubic a do hřebčína ve Slatiňanech. Kulturní zážitky nám zprostředkovala naše známá divadélka Kůzle a Divadélko s úsměvem, Divadlo Kamila Kouly, nově pak loutkové Divadélko Kozlík s krásnými dřevěnými loutkami. V opravdovém divadle jsme pak byly před vánoci v Tylově divadle v Kutné Hoře. V divadle děti nejsou pouze diváky, ale vyzkoušely si též roli opačnou hereckou. První letošní krátké představení předvedly děti hned v říjnu na Dni seniorů na Obecním úřadě. Na jaro paní učitelky přichystali scénář k hudební pohádce O Budulínkovi. Pěkné představení pak děti předvedly maminkám na besídce ke Dni matek, pro veřejnost v kácovské sokolovně. Letos k nám na návštěvu na představení přijeli senioři z Domova důchodců v Samopších. Ve výchovně vzdělávací práci pracujeme podle ŠVP MŠ. Základní téma nás provází po celý rok. Dané téma rozpracujeme do týdenních plánů tak, aby byl též dán prostor na případné doplňování i improvizaci učitelek. Činnosti jsou plánovány tak, aby obsah tématu navazoval na předchozí poznatky a prožitky dětí, aby bylo využito situační a prožitkové učení. Podporujeme seberealizaci dětí, rozvíjíme jejich fantazii, sebevědomí, důvěru ve vlastní schopnosti. Během všech činností děti vedeme k osvojování kulturně společenských a hygienických návyků. Rozvíjíme osobnost každého dítěte tak, aby se mu dostalo dobrých základů do života. Pro děti jsme letos připravili program Se sluníčkem cestou necestou. Hravou formou tak děti získávaly poznatky ze života lidí,prohlubovaly znalosti o činnostech člověka, jeho profesích, učily se vážit si výsledků lidské práce. Smyslem tohoto tematického celku bylo: - přímým pozorováním a prožitkovým učením získávat poznatky z přírody a z nejrůznějších oblastí života - objevovat a prožívat radost ze zvládnutého a poznaného - rozvíjet řeč a slovní zásobu dítěte se zaměřením na fixaci správné výslovnosti - motivovat děti k zájmu o školní práci, chtít se učit a poznávat - vytvářet základy rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti dětí K poznávání práce lidí jsme využili Kafometík profese s mnoha pěknými náměty. Využili jsme nabídek lidí z nejbližšího okolí k přímému pozorování a poznávání práce dospělých a jejich výsledků. Využili jsme nabídky pana Křena z moštárny, hasičů Renaty a Luboše Albrechtových, policistů por. Matějku a Křenka nebo knihovnice paní učitelky Volfové.S prací truhláře se seznámily při programu Dřevíčkovo dřevohraní, kde si samy vyrobily malou dřevěnou hračku. Poutavé bylo vyprávění ve Včelím ráji v Hulicích. Mnoho poznatků si děti odnesly též z muzea perníků i návštěvy hřebčína, kde mohly poznat,co obnáší starat se o koně. Nezapomněli jsme ani na náš přírodovědný koutek, kde máme nashromážděné různé zajímavosti z přírody. Průběžně jsme dětem zprostředkovali pozorování rostlin i živočichů. Opět děti pozorovaly vývojová stadia žáby i motýlů. Děti učíme přírodu pozorovat, zkoumat, chránit a hlavně hledat inspiraci pro další výchovně vzdělávací práci. 23

24 Letos jsme se zapojili do akce Celé Česko čte dětem - Čtěme dětem 20 minut denně. Dětem čteme pravidelně při odpočinku, příležitostně i během dne. Vybíráme tituly doplňující témata výchovně vzdělávací práce, snažíme se získávat i nové zajímavé knihy. Jednou z hlavních činností je příprava dětí na školu. Přistupují k ní zodpovědně děti i paní učitelky. Rodičům předškoláků doporučujeme, aby své dítě přiváděli do 8. hodiny. Dítě si stihne pohrát, udělat si výrobek, ale i se zúčastnit práce předškoláků. Pracujeme hravou a nenásilnou formou od jednoduššího ke složitějšímu. Rozvíjíme pozitivní vztah k učení, utváříme základy ke čtení, psaní i počítání. Děti se učí pozornosti, soustředěnosti, trpělivosti, procvičují si paměť i vůli. Využíváme pracovní listy, didaktické hry, skládanky, psychomotorické hry, Logico, dramatické hry, komunikativní a společenské. Děti se učí pracovat s knihou. Velký důraz klademe na uvolnění ruky, správné držení tužky, koordinaci oka a ruky. Do školy odchází děti zralé po stránce tělesné, psychické a sociální. Děti motivujeme k zájmu o školní práci, chtít se učit a poznávat. S dětmi pracujeme ve skupině i individuálně. Na školu se připravovalo 13 dětí. Letos pro předškoláky Komunitní škola připravila výuku angličtiny pod vedením paní uč. Volfové, pro všechny děti pak keramickou dílnu paní Beránkové. Dva předškoláci, Terezka Tvrdíková a Ondřej Vaník, letos uspěli v okresním kole výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí V oblasti materiálně technické a hygienické máme dobré podmínky. Ze sponzorských peněz byla zakoupena lezecká stěna do svahu,bude zakoupena nová věž, vybudovány dopadové plochy u všech prvků.. Didaktických pomůcek a výtvarného materiálu máme dostatek. Na obnovu přispívají i rodiče sponzorskými dary. Sponzorských darů od rodičů a ostatní veřejnosti si velice vážíme. Příspěvky využíváme na besídky, vánoční a mikulášskou nadílku, občerstvení pro děti, na obnovení školní zahrady či nákupu materiálů pro pracovní a výtvarnou činnost nebo hraček. Do první třídy odešlo 13 dětí, průměrná docházka byla 19,8 dětí. Při přijímacím řízení bylo pro příští školní rok přijato 10 dětí k celodenní a 4 k polodenní docházce, 9 žádostem o přijetí nebylo vyhověno. V tomto školním roce jsme uskutečnili tyto akce : Září společná setkání s dětmi z první třídy divadlo ve školce: Jak šel kozlík do světa - Divadélko Kozlík keramická dílna 1x za 14 dní Čt odpoledne angličtina pro předškoláky - každý týden St odpoledne výlet do ZOO Jihlava sběr papíru a víček od pet lahví Říjen divadlo ve školce - Cukrové Tintilimintili - Divadélko Kůzle návštěva dětí z 1. třídy 24

25 návštěva moštárny u pana Křena vystoupení na Dni seniorů fotografování dětí Listopad vystoupení na Rozsvěcení vánočního stromu u II. stupně ZŠ tematická vycházka - pod Václavíček - Čertovka Prosinec Přišel k nám Mikuláš nadílka pro děti divadlo ve školce: Duhová pohádka Divadlo Kamila Kouly Tylovo divadlo v Kutné Hoře O princezně Leontýnce a dračím mláděti Vánoční besídka s nadílkou, posezení s rodiči Vánoční setkání dětí ze školky v 1. třídě besídka pro seniory z Domova důchodců v Samopších Leden tematické vycházky : k řece, ke krmelci do lesa Únor Den otevřených dveří karneval ve školce tematické vycházky k řece krmení kachen, labutí, nutrií Vítání jara plavání návštěva hasičů ve školce Dřevíčkovo dřevohraní Březen Duben plavání divadlo ve školce : O koťátku, které zapomnělo mňoukat Divadélko s úsměvem návštěva dětí z MŠ Rataje akce Čistá řeka Sázava sbírání odpadků kolem řeky výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí Květen divadlo ve školce : Zpívejte notu pro křiklouna Otu Divadélko Kůzle divadlo ve školce.: Červená, stop 25

26 besídka ke Dni matek ve školce besídka ke Dni matek v kácovské sokolovně výtvarná výstava Moje maminka setkání s Policií ČR ve školce schůzka rodičů předškoláků s elementaristkou fotograf ve školce výlet do Hulic Včelí ráj výlet do Rábů -Perníková chaloupka a hřebčín ve Slatiňanech Běh naděje Červen Mezinárodní den dětí návštěva v 1. třídě děti nám zahrály pohádku Sněhurka Den s Lesy ČR, s. p. sportovní soutěžení sběr papíru a víček od PET lahví Loučení se školáky Pasování předškoláků na školáky diskotéka Celoroční akce Celé Česko čte dětem Závěry pro práci v příštím školním roce: - dát požadavek na : o dát požadavek na vybudování dopadových ploch na zahradě výměnu a natření prken na kolotoči obnovení věže výměnu písku o dokoupit prostěradla o pořídit žaluzie do jídelny o dále zařazovat logopedické chvilky, vést rodiče k důslednosti při nápravě řeči o rozvíjet komunikativní dovednosti u dětí o pokračovat v akci Celé Česko čte dětem o spolupracovat s rodiči při vedení dětí k samostatnosti o od rodičů požadovat dodržování režimu ve školce o pozměnit - adaptační režim, vydávání mléčných výrobků, přítomnost rodičů ve třídě, vybírání peněz o pokračovat ve sběru papíru a PET víček o dále spolupracovat s kuchařkami na vedení dětí ke správné výživě dětí, méně sladit čaj o s rodiči rozvinout diskusi na téma sladkosti ve školce maximálně omezit o presentovat práce dětí ve výtvarných soutěžích o zařadit opět keramickou dílnu s paní Beránkovou o dle zájmu rodičů zařadit angličtinu pro děti o vybrat vhodná divadelní představení a další akce pro děti o dále spolupracovat se ZŠ, navázat spolupráci s paní učitelkou Försterovou o nadále zapojovat rodiče a ostatní veřejnost na dění ve školce, komunikovat s rodiči 26

27 7. Akce pořádané pro žáky Během školního roku bylo pro žáky uspořádáno mnoho soutěží, vzdělávacích a kulturních aktivit. Většinou to byly celoškolní akce, popř. akce zvlášť pro 1. a 2. stupeň. Mezi velmi zdařilé akce se zařadil projekt Halloween spojený s řemeslnou aktivitou a spaním ve škole. Účastnil se ho celý 1. stupeň naší školy. V prosinci mezi největší celoškolní akce patřilo slavnostní rozsvícení vánočního stromu před 2. stupněm ZŠ spojené s vánočními trhy a kulturním vystoupením žáků školy a mateřské školy. Výtěžek z této akce byl Kč a byl využíván na materiální vybavení a další aktivity dětí školy. V únoru se konal lyžařský kurz pro žáky ze třídy ve Velké Úpě v Krkonoších na horské chatě Portášky. Kurz se již několik let těší velkému zájmu žáků, zbývajících několik volných míst bylo nabídnuto i bývalým žákům školy. Mezi nejúspěšnější dubnové akce patřila tradiční Čistá řeka Sázava. Škola i mateřská škola se této akce účastní pravidelně již několik let. Žáci pomáhali s úklidem toku řeky v úseku několika kilometrů, úklid probíhal z lodí i ze břehu. Výsledkem naší práce byly hromady nasbíraných odpadků. 27

28 proběhla humanitární akce s názvem Běh naděje. Zúčastnili se jí nejen žáci naší školy, ale i žáci jedné pražské školy a veřejnost. Výtěžek této akce byl věnován na výzkum rakoviny. K největším červnovým akcím patřil Den s Lesy České republiky, s.p. a Školní akademie. Na ní byli žáci 9. ročníku slavnostně ošerpováni a kulturní program byl tematicky zaměřen ve stylu RETRO Přehled akcí pro žáky, včetně sportovních soutěží Školní akce Datum Ročník Branný den v Hájku ročník Divadélko Kůzle ročník Divadlo Kutná Hora ročník Projekt Halloween ročník Sběr papíru ročník Pečení perníčků ročník Bruslení Ledeč n. S. 1. lekce ročník Soutěž Zpívá celá škola ročník Rozsvěcení vánočního stromu ročník Vánoční trhy ročník Bruslení Ledeč n. S ročník Mikulášská nadílka ročník Divadlo Kutná Hora ročník Bruslení Ledeč nad Sázavou ročník Vánoční besídky ve třídách ročník Mikulášský turnaj ve volejbale ročník Keramika ročník Soutěž finanční gramotnost ročník Bruslení Ledeč nad Sázavou ročník 28

29 Lyžařský kurz Portášky ročník Včelí svět v Hulicích ročník Divadélko Kůzle ročník Dřevíčkovo dřevohraní ročník Bruslení Ledeč nad Sázavou ročník Plavecký výcvik Kutná Hora ročník Oblastní kolo v minikopané ročník Čistá řeka Sázava ročník Fotografování 23.4., ročník Vítání občánků Kácov ročník Dopravní soutěž školní kolo ročník Okresní kolo OVOV Čáslav ročník Dopravní soutěž okresní kolo ročník Beseda k 1. světové válce ročník Kunětická hora ročník O pohár Posázaví - volejbal ročník Běh naděje ročník Dopravní soutěž krajské kolo ročník Den s Lesy ČR, s. p ročník Školní akademie ročník Volejbalové soustředění Vilémovice ročník Školní výlety tříd ročník 7.2. Úspěchy v soutěžích Mezi největší úspěchy naší školy ve sportovních soutěžích patřilo 1. místo v okresním kole Dopravní soutěže mladých cyklistů v kategorii I. a postup do krajského kola, ve kterém jsme jako reprezentanti okresu Kutná Hora obsadili konečné 6. místo. K dalším výborným úspěchům patří 2. místo Luboše Martináka, žáka 9. ročníku, v okresním kole soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů a postup do krajského kola, kde mu patřilo výborné 4. místo. Rovněž 2. místo v oblastním kole v halové kopané, které se hrálo ve Zruči nad Sázavou, musíme považovat za úspěch. Družstvo volejbalistek obsadilo 2. místo v okresním kole v Kutné Hoře. 29

30 8. Údaje o výsledcích ČŠI V tomto školním roce nebyla inspekce provedena. 9. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2013 ROZPOČET SHRNUTÍ HLAVNÍ ČINNOSTI PŘÍJMY VÝDAJE Provozní dotace OÚ Kácov ,00 Kč Stravné ,00 Kč Nákup potravin ,09 Kč Přípěvek na stravné zaměstnanců z FKSP ,70 Kč výnosy z prodeje vlastních výrobků ,00 Kč výdaje z prodeje vl. výrobků 1 095,00 Kč Dotované mléčné výrobky ,00 Kč Platba žáků DMV ,00 Kč drobné tržby Zaplacení vyžádaného rozboru vody letním táborem 1 100,00 Kč 9 000,00 Kč kancelářské potřeby pc materiál, náplně tisk, copy úklidové prostředky chlor + materiál do studny, rozbor vody 9 371,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,30 Kč doprava šk.výlety, bruslení ,00 Kč doprava šk.výlety, bruslení ,00 Kč učebnice, pomůcky, knihy 4 359,00 Kč nákup pracovních sešitů - žáci ,00 Kč fa za PS žáků ,00 Kč doprava žáci plavání ,00 Kč doprava plavání žáci ,00 Kč úmyslné poškození žáky - opravy hradili žáci SW licence Elektrická energie Pevná paliva ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 2 705,00 Kč Opravy a udržování ,70 Kč cestovné předplatné časopisů a novin plavání placeno OÚ 2 216,00 Kč 3 713,00 Kč ,00 Kč Úroky 1 988,69 Kč Poplatky bance ,00 Kč 30

31 Daňe, poplatky, pojištění 6 181,00 Kč soukromé telefonní hovory 633,00 Kč Telefonní hovory - fa ,98 Kč Odvoz odpadů Vývoz jímky, vodné, stočné Poštovní služby ,00 Kč ,00 Kč 3 838,00 Kč Coca Cola automat 526,00 Kč Nájem sokolovny, sport. Hřiště ,00 Kč školné ŠD ,00 Kč Závodní preventivní péče Vzdělávání z provozu OÚ + rodilý mluvčí 450,00 Kč 5 414,00 Kč školné MŠ ,00 Kč Nákup materiálu ,67 Kč poplatky - ŠJ 808,00 Kč ČERPÁNÍ RF (648 10) včetně DAROVACÍCH SMLUV + pokrytí provozu ,00 Kč školení BOZP ČERPÁNÍ RF (501 10, 558 (provoz pokryt z jiných N účtů, DS) 7 005,00 Kč ,00 Kč ČERPÁNÍ FONDU ODMĚN - Kč Mzdové N ,00 Kč Zákonné soc. poj. (ZP,OSSZ) Ostatní sociální pojištění (Koop.) ,00 Kč 49,00 Kč výnosy z prodeje - PC 2 130,00 Kč Náhrada PN do 21.dne - Kč Zákonné soc. N (2% FKSP) 4 511,00 Kč Celkem příjmy ,69 Kč Celkem výdaje ,04 Kč Hospodářský výsledek k ,65 Kč DAROVACÍ SMLOUVY ROKU 2013 peněžní dary nepeněžní dary MŠ ZŠ MŠ ZŠ zůstatek RF K účet 414 zůstatek RF K účet 413 zůstatek RF K EU Kč Kč Kč ,00 Kč ,00 Kč 499,00 Kč ,00 Kč , , ,05 ROZPOČET SHRNUTÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI PŘÍJMY VÝDAJE Platba stravného cizích strávníků ,00 Kč nákup potravin, úklidové prostředky ,00 Kč Spotřeba energie ,00 Kč Pronájem učeben v ZŠ, MŠ ,00 Kč Spotřeba pevného paliva ,00 Kč Opravy a udržovní ,00 Kč 31

32 Ostatní služby - Kč Mzdové náklady ,00 Kč Zákonné sociální pojištění - Kč Ostatní sociální pojištění - Kč Celkem příjmy ,00 Kč # Celkem výdaje ,00 Kč Hospodářský výsledek k ,00 Kč Szfest - obědy, nájemné z r.2008; opravné položky k Szfest 2008 (100%) SU účet 194 opravné položky k odběratelům ,20 Kč NEZAPLACENO! - EXEKUCE POKRAČUJE ROZPOČET SHRNUTÍ HLAVNÍ ČINNOSTI - DOTACE OD KÚ PŘÍJMY VÝDAJE Vybavení pro žáky 1. ročníku ú.z Kč vyúčtování ú.z žáci balíčky Kč EU DO ŠKOL - ú.z ,35 Kč vyúčtování ú.z DPP EU DO ŠKOL Rodilý mluvčí DDHM ,00 Kč ,00 Kč ,35 Kč Asistent pedagoga v MŠ, ZŠ - ú.z Kč vyúčtování ú.z Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady - Kč - Kč - Kč dotace posílení PP s VŠ Kč vyúčtování ú.z mzdové náklady zákonné sociální pojištění zákonné sociální náklady - Kč - Kč - Kč 32

33 dotace na mzdy ú.z ,00 Kč vyúčtování ú.z Integrace žáků - Kč nákup učebnic, školní potřeby ,20 Kč OPPP 3 690,00 Kč Cestovné 9 493,00 Kč Plavání žáků 7 144,00 Kč DVPP a NP 2 560,00 Kč Mzdové náklady ,00 Kč Zákonné sociální pojištění ,00 Kč Jiné sociální pojištění ,00 Kč Zákonné sociální náklady ,00 Kč Ostatní sociální náklady (PN do 21. dne) ,00 Kč OON ,80 Kč Celkem příjmy (rozpočet KÚ) ,35 Kč Celkem výdaje ,35 Kč Hospodářský výsledek k Kč ROZPOČET REFUNDACE ÚP PŘÍJMY VÝDAJE DOTACE ÚP ,00 Kč Mzdové náklady ,00 Kč Zákonné sociální pojištění ZP 3 292,00 Kč Zákonné sociální pojištění OSSZ 9 141,00 Kč Ostatní sociální náklady (PN do 21. dne) - Kč Celkem příjmy ,00 Kč # Celkem výdaje ,00 Kč 33

34 Hospodářský výsledek k Kč Kompletní údaje o hospodaření školy v roce 2013 jsou uvedeny v příloze č Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Ve školním roce 2013/2014 naše škola nebyla zapojena do žádných rozvojových a mezinárodních projektů. 11. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Ve školním roce 2013/2014 naše škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů V únoru 2014 byla podána a následně schválena 4. průběžná ( ) a 5. závěrečná monitorovací zpráva projektu s názvem Kvalitní výuka v ZŠ a MŠ Kácov, č. projektu CZ.1.07/1.4.00/ , realizovaného v rámci EU peníze školám OP VK (schválena ). 13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Na naší škole působí odborová organizace, která má 4 členy. Předsedkyní odborové organizace je Mgr. Jana Keltnerová. Spolupráce s odbory je na výborné úrovni. 34

35 14. Uplatnění zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Zveřejněním níže uvedených údajů se v podmínkách Základní školy a Mateřské školy Kácov, okres Kutná Hora uplatňuje znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. a) Důvod a způsob založení povinného subjektu b) Údaje o jmenování ředitele, popis organizační struktury c) Vymezení pravomoci a působnosti ředitele d) Jméno a příjmení ředitele nebo zástupce ředitele či administrativního pracovníka určeného k poskytování informací, popřípadě jméno a příjmení pracovníka pověřeného přijímáním a vyřizováním stížností, podnětů a oznámení e) Údaje o tom, proti kterým rozhodnutím ředitele školy je přípustné odvolání, ke kterému orgánu, v jaké lhůtě a kde lze odvolání podat f) Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů g) Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace h) Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel při výkonu své působnosti řídí, místo a čas, kde jsou tyto předpisy k nahlédnutí i) Sazebník úhrad za poskytování informací j) Výroční zprávu za předcházející kalendářní rok v oblasti poskytování informací a) Důvod a způsob založení povinného subjektu Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Kácov, okres Kutná Hora, vykonává činnost základní školy, mateřské školy, školní jídelny a školní družiny. Poskytuje základní vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a prováděcími předpisy k zákonu. Školní jídelna poskytuje školní stravování; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a prováděcími předpisy k zákonu. b) Údaje o jmenování ředitele, popis organizační struktury Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel školy. Ředitele jmenuje a odvolává Zastupitelstvo Městyse Kácov, a to na základě výsledků konkurzního řízení. Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou tak, že k otisku razítka příspěvkové organizace připojí svůj vlastnoruční podpis. Řediteli školy podléhá všichni zaměstnanci školy, včetně dalších stupňů řízení. Na dalším stupni řízení se nachází vedoucí školní jídelny a vedoucí učitelka mateřské školy. c) Vymezení pravomoci a působnosti ředitele (podle 164 a 165 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění) Ředitel školy: 1) rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb 2) odpovídá za to, že škola poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy, 3) odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb 4) vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření 35

36 5) vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, 6) zajišťuje, aby osoby uvedené v 21 školského zákona byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka 7) zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem 8) odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole. Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy. Ředitel školy dále: 1) stanovuje organizaci a podmínky provozu školy, 2) odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu, 3) předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem d) Pracovník pověřený poskytováním informací, přijímáním a vyřizováním stížností, podnětů a oznámení Mgr. František Procházka, ředitel školy e) Údaje o tom, proti kterým rozhodnutím ředitele školy je přípustné odvolání, ke kterému orgánu, v jaké lhůtě a kde lze odvolání podat: 1. Odvolat se může každý účastník řízení proti všem rozhodnutím, které vydává ředitel základní školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon): a) přeřazení žáka do vyššího ročníku podle 17 odst. 3 a povolení individuálního vzdělávacího plánu podle 18, b) přijetí k předškolnímu vzdělávání 34 a ukončení předškolního vzdělávání 35 c) zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle 37, e) přijetí k základnímu vzdělávání podle 36, přestupu žáka podle podle 49 f) podmíněného vyloučení a vyloučení žáka ze školy podle 31 odst. 2 a 4 g) zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání podle Odvolání lze podat ve lhůtách stanovených právními předpisy. Podává se u ředitele školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje. 3. Místem pro podání odvolání proti rozhodnutí ředitele školy je Základní škola a Mateřská škola Kácov, Nádražní 216, Odvolání musí obsahovat údaje o tom, kdo ho činí, které věci se týká, co se navrhuje. Dále musí obsahovat náležitosti, tzn. údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá, v čem je spatřování rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. f) Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů Vyřizování stížností, oznámení a podnětů vychází ze zrušené vládní vyhlášky č. 150/1958 Ú.l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících. Vyhláška se nevztahuje na podněty, které jsou svým charakterem podněty k přezkoumání mimo odvolací řízení podle 36

37 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění. Občané mohou uplatnit rovněž žádost, návrh či stížnost ve veřejném nebo jiném společenském zájmu podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění. 1. Ředitel školy přijímá stížnosti doručené škole poštou. Stížnost doručenou osobně přijme ředitel školy, popřípadě kterýkoli útvar školy (dále jen příjemce ), a to zpravidla v písemné podobě. O ústní stížnosti, kterou nelze vyřídit ihned při podání, příjemce sepíše záznam, předloží jej stěžovateli k podpisu a zabezpečí bez zbytečného odkladu její řádnou evidenci a označení. Toto ustanovení se přiměřeně použije i u stížností podaných přenosem dat a u stížností neidentifikovaného stěžovatele. 2. Stížnosti se přijímají každý pracovní den v obvyklé pracovní době. 3. Stížnost, jejíž prošetření a vyřízení náleží do působnosti jiného orgánu nebo organizace, než je Základní škola Kácov, okres Kutná Hora, postoupí škola příslušným orgánům a organizacím k přímému vyřízení do 5 dnů ode dne přijetí a vyrozumí o tom stěžovatele. Ve stejné lhůtě vyrozumí i stěžovatele, pokud zjistí, že vyřízení stížnosti může přesáhnout lhůtu 10 dnů ode dne přijetí. 4. Evidencí a zajištěním správného a včasného vyřizování ústních i písemných stížností bude provádět ředitel školy. 5. Evidence stížností obsahuje: a) datum podání, věc a přidělené číslo jednací, b) jméno, příjmení a adresu stěžovatele, c) označení organizace nebo osoby, proti které stížnost směřuje, d) předmět stížnosti, e) kdy a komu byla stížnost předána k prošetření a vyřízení, f) výsledek šetření a opatření ke sjednání nápravy, g) datum vyřízení stížnosti, případně prodloužení termínu lhůty pro vyřízení stížnosti 6. Údaje o stížnostech jsou ochraňovány dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 7. K řešení stížností na zaměstnance škol, předškolních a školských zařízeních je kompetentní ředitel školy, předškolního nebo školského zařízení. 8. Pokud základní škola obdrží stížnost, jejíž prošetření je třeba jen zčásti v jejich pravomoci, potvrdí její příjem stěžovateli a sdělí mu, které body stížnosti prošetří. Současně jej bude informovat, komu postupuje další část stížnosti k prošetření a vyřízení. 9. Při prošetřování a vyřizování stížností jsou pověření zaměstnanci povinni: a) prošetřit a vyřídit stížnost bez průtahů, hospodárně a v určených lhůtách, b) objektivně a úplně prošetřit všechny její body, zjištění dokladovat, c) výsledky šetření zhodnotit a rozhodnout, zda je stížnost oprávněná, částečně oprávněná nebo neoprávněná, d) o výsledku šetření informovat stěžovatele e) u oprávněných a částečně oprávněných stížností vyžadovat opatření k odstranění zjištěných nedostatků a poskytnout výsledky šetření věcně příslušným odborům a oddělením k dalšímu využití 10. Je nepřípustné postupovat stížnosti k prošetření nebo vyřízení oddělením a zaměstnancům, proti kterým stížnost směřuje. Stížnosti na vedoucí zaměstnance se postupují k prošetření nebo vyřízení vždy příslušnému nadřízenému orgánu. 11. Opakovanou stížnost pověřený zaměstnanec přezkoumá formálně a věcně, zda stížnost byla správně vyřízena. Neobsahuje-li další stížnost v téže věci nové skutečnosti a formální a věcné přezkoumání potvrdilo správnost vyřízení původní stížnosti, příjem stížnosti se nepotvrdí a stížnost nebude prošetřována. 12. Pokud není potřeba provést šetření na místě nebo na podkladě vyjádření jiných orgánů, 37

38 činí lhůta k vyřízení podané stížnosti 10 dnů ode dne jejího doručení. Stížnosti, které nelze vyřídit do 10 dnů, musí být vyřízeny do 30 dnů. Tuto lhůtu lze prodloužit jen ve výjimečných případech se souhlasem ředitele školy. O důvodech musí být stěžovatel vyrozuměn. 13. Stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile po jejím prošetření byla učiněna opatření potřebná k odstranění zjištěných závad a stěžovatel je o tom vyrozuměn. g) Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace 1. Vyřizování žádostí o poskytnutí informací Ředitel školy je oprávněn určit svého zástupce či jiného administrativního pracovníka k přijímání a vyřizování žádostí o poskytnutí informací. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (poštou, osobně i jiným způsobem, faxem, elektronickou poštou či na jiném nosiči dat). Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může zástupce povinné osoby místo požadované informace sdělit jen údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. V případě ústní informace tak učiní neprodleně, v případě písemné žádosti nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, musí mu být poskytnuta. Není-li žádost vyřízena ústně, poskytne se požadovaná informace písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořízení kopie nebo na paměťových mediích. 2. Ústní žádost Ústní žádost lze vyřídit ústně jen s výslovným souhlasem žadatele. Pokud žadatel trvá na písemném vyřízení, vyzve jej povinná osoba k podání žádosti v písemné formě. 3. Písemná žádost Žádost o poskytnutí zveřejněné informace se zpravidla vyřizuje poskytnutím údajů o zveřejnění. Sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí informace, se považuje za nové podání žádosti. Pokud ze žádosti není zřejmé, že směřuje vůči škole nebo kdo žádost podal, pověřený pracovník ji bez dalšího odloží. Taková žádost není podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., nepodléhá evidenci písemných žádostí o poskytnutí informace. Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, pověřený pracovník vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřený pracovník o odmítnutí žádosti. Pokud je požadovaná informace mimo působnost školy, pověřený pracovník žádost odloží a odložení žádosti a jeho důvod sdělí do tří dnů žadateli (zákon č. 106/1999 Sb. nestanoví povinnost postoupit žádost příslušnému orgánu). Pověřený pracovník poskytne žadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti, případně ode dne upřesnění žádosti podle odstavce 3. O formě, v jaké bude informace poskytnuta, rozhoduje pověřený pracovník. Patnáctidenní lhůtu může pověřený pracovník prodloužit nejvýše o 10 dnů pouze z následujících důvodů: a) vyhledání a sběr požadovaných informací ve spisovně školy b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti, c) konzultace s jiným orgánem státní správy, který má vážný zájem na rozhodnutí o žádosti, d) informace je uložena mimo školu. Pověřený pracovník je povinen prokazatelně (písemně) informovat žadatele o prodloužení 38

39 lhůty a důvodech prodloužení, a to ještě před plynutím patnáctidenní lhůty. 4. Odmítnutí informací 4.1. Pokud škola odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli informace, vydá o tom ve lhůtě do 15 dnů, popřípadě prodloužené lhůtě o 10 dnů rozhodnutí. Rozhodnutí se nevydá v případě odložení věci Rozhodnutí je správním rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. a musí obsahovat následující náležitosti (viz příloha č. 1 vzor rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace): a) název a sídlo školy, b) číslo jednací a datum vydání rozhodnutí, c) označení žadatele o informaci (jméno a příjmení fyzické osoby, název a sídlo, právnické osoby), d) výrok, který obsahuje samotné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace požadované žadatelem, e) odůvodnění, které obsahuje důvod zamítnutí poskytnutí informace, včetně každého omezení práva na informace s uvedením ustanovení příslušných právních předpisů, f) poučení o odvolání, které obsahuje poučení o místu, formě a době odvolání, g) vlastnoruční podpis statutárního představitele školy s uvedením jména, příjmení a funkce, h) jméno, příjmení a funkce pověřeného pracovníka Jestliže škola ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytne žadateli informace nebo nevydá rozhodnutí o odmítnutí informace, má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým bylo poskytnutí informace odmítnuto. Pokud žadatel žádá o poskytnutí více informací, z nichž některé jsou vyloučeny, škola přípustné informace poskytne a souběžně rozhodne o odepření vyloučených informací. Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace lze podat odvolání prostřednictvím školy ke zřizovateli a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí nebo ode dne marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v odstavci 1. Rozhodnutím o odmítnutí poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem. Možnost soudního přezkoumání není podáním odvolání dotčena. 5. Evidence žádostí Žádost o poskytnutí informací doručenou poštou přijímá pracovník pověřený evidencí pošty. Po zaevidování ji neprodleně předá určenému zástupci ředitele nebo určenému pracovníkovi. Žádost doručenou osobně, faxem, elektronickou poštou přijímá určený zástupce ředitele nebo určený pracovník, případně ředitelka školy. Údaje v evidenci žádostí jsou ochráněny podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, platném znění. 6. Náklady a jejich úhrada, lhůty 6.1. Škola je oprávněna požadovat úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Dále je povinen žadateli na jeho žádost potvrdit předpokládanou výši úhrady nákladů. V odůvodněných případech lze podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy. Úhrady nákladů jsou příjmem školy Škola vždy zveřejní výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., která obsahuje následující údaje: 39

40 a) počet podaných písemných žádostí o informace, b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí, c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace (bez uvádění osobních údajů) d) případně další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb Pokud není stanoveno jinak, vztahuje se na počítání lhůt, na rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace a na odvolací řízení proti tomuto rozhodnutí zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, s výjimkou ustanovení o obnově řízení a o přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení. V souvislosti s poskytováním informací vydává škola sazebník úhrad nákladů spojených s vyhledáním a poskytnutím požadované informace. V osobních nákladech se účtují skutečné mzdové náklady zaměstnance vyhledávajícího informaci. Vychází se z průměrné hodinové mzdy. Výsledná částka se zaokrouhluje na celé desetikoruny dolů. h) Přehled nejdůležitějších předpisů a informací Předpisy, kterými se škola řídí jsou dostupné: a) v archivu sbírek zákonů b) na elektronických nosičích dat c) v kanceláři ředitele školy Místo a čas, kde jsou předpisy k nahlédnutí: ředitelna ZŠ, čas stanoven po domluvě Seznam nejdůležitějších předpisů: e) zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, f) zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, g) zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, h) prováděcí předpisy ke školskému zákonu. i) zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Jiné volně přístupné informace: j) výroční zpráva o činnosti školy, k) výroční zpráva o hospodaření školy. i) Sazebník úhrad za poskytování informací Škola je oprávněna požadovat úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Dále je povinen žadateli na jeho žádost potvrdit předpokládanou výši úhrady nákladů. V odůvodněných případech lze podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy. Úhrady nákladů jsou příjmem školy (viz příloha č. 2 sazebník úhrad nákladů vynaložených v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). Sazebník se upravuje podle vývoje nákladů na zpracování a rozšiřuje se případně o další sjednané položky se žadatelem. 40

41 Úkon Jednotka Sazba Kč Kopie na kopírovacích Stránka A4 3,- strojích, jehličkových, inkoustových a laserových tiskárnách Kopírování na nosič dat FD CD 50,- Nadstandardní pomoc při Pracovní hodina 150,- vyhledávání a zpracování vyžádaných složitých informací v archivu, pomocí výpočetní techniky apod. Odeslání informace poštou, poštovné, balné (viz příloha č. 2) formát obálky, balík dle druhu a sazebníku Nutné využití telefonu, faxu k podání vyžádané informace impuls Dle sazebníku j) Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok (2013) v oblasti poskytování informací 1. Počet podaných písemných žádostí o informace: 0 2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace (bez uvádění osobních údajů): není 4. Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.: nejsou. Příloha č. 1 VZOR ROZHODNUTÍ O ODMÍTNUTÍ POSKYTNUTÍ INFORMACE Název a sídlo (jméno, příjmení, funkce) Čj.: Datum vydání rozhodnutí Označení žadatele (jméno a příjmení nebo název a sídlo ) Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace podle 15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Výrok V souladu s (uvést konkrétní ustanovení zákona č. 106/1999 Sb.) se informace (uvést jaké informace se žadatel domáhal), o kterou jste žádal(a) v žádosti ze dne (uvést den podání ve smyslu 14 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.) neposkytuje Odůvodnění Uvést odůvodnění každého omezení práva na informace, včetně příslušných ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. 41

42 Poučení o odvolání Uvést, že proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání (označit povinný subjekt), a to do 15 dnů ode dne doručení, prostřednictvím (označit subjekt, který rozhodnutí vydal). Jméno, příjmení a funkce statutárního představitele vlastnoruční podpis Příloha č. 2 S a z e b n í k úhrad nákladů vynaložených v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Úhrada za pořízení kopií za pořízení jedné strany kopie A4 2,00 Kč za pořízení oboustranné kopie A4 4,00 Kč za pořízení jedné barevné strany kopie A4 6,00 Kč za pořízení oboustranné barevné kopie A4 12,00 Kč Úhrada za odeslání informace na adresu udanou žadatelem 50 g 13 Kč, 100 g 17 Kč, 500 g 21 Kč Doporučené psaní 29,- 37,- 39,- Ceny doplňkových služeb k hlavním službám Dodejka Kromě ostatních cen za podávanou zásilku nebo poštovní poukázku 10,-Kč Dodání do vlastních rukou adresáta, jeho zmocněnce nebo zákonného zástupce Kromě ostatních cen za podávanou zásilku nebo poštovní poukázku 8,-Kč Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta Kromě ostatních cen za podávanou zásilku nebo poštovní poukázku 8,-Kč Dobírka Kromě ostatních cen za podávanou zásilku 12,-Kč Žadatel podává žádost škole písemně nebo při osobní návštěvě a) písemná žádost je zaevidována odpovědným zaměstnancem, který stanoví předpokládanou úhradu dle sazebníku. Úhrada bude provedena žadatelem složenkou, která mu bude zaslána s vyznačením úhrady. Požadovaná informace bude vydána žadateli po obdržení platby na účet školy nebo po předložení dokladu o zaplacení, b) při osobní návštěvě je postup obdobný s tím, že žadatel může uhradit složenku ihned a po předložení dokladu o zaplacení mu bude požadovaná informace vydána bezprostředně. c) u obou forem podání žádosti je možno zaslat požadovanou informaci na adresu udanou žadatelem. V tomto případě je náklad na dobírku při nevyzvednutí žadatelem výdajem školy. 42

43 SEZNAM ZKRATEK ANJ - anglický jazyk BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci CJL, Č - český jazyk a literatura Pr, Kol, Str - zkratky jmen pracovníků školy ČR - Česká republika D, DEJ - dějepis IKT - informační a komunikační technologie LVVZ - lyžařský výcvikový kurz MAT, M - matematika MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy N, NEJ - německý jazyk Např. - například RVP - rámcový vzdělávací program ŠVP - školní vzdělávací program TU - třídní učitel TV - tělesná výchova Uč - učitelé ÚP - úřad práce VP - výchovný poradce VPP - vedlejší pracovní poměr VV - výtvarná výchova 15. Závěr Ředitel Základní školy a Mateřské školy Kácov děkuje všem učitelkám a učitelům i provozním zaměstnankyním a zaměstnancům, paní starostce, panu místostarostovi, členkám i členům obecního zastupitelstva i ostatním pracovnicím a pracovníkům Městyse Kácov, kteří při výuce i při jejím technickém zajišťování přispěli k úspěšnému zvládnutí úkolů školního roku 2013/2014. Výroční zprávu o činnosti za rok 2013/2014 vypracoval dne Mgr. František Procházka ředitel ZŠ a MŠ Kácov Školská rada projednala a schválila tuto výroční zprávu dne

44 Bez připomínek / s těmito připomínkami: Podpisy členů školské rady: Ing. Jana Pěkná Ing. Karel Kymla Mgr. Jana Keltnerová Petra Martináková Martina Gregorová Martina Vejvodová 44

45 Základní škola a Mateřská škola Kácov, okres Kutná Hora Nádražní 216, Kácov www: , FAX Minimální preventivní program Škola: ZŠ a MŠ Kácov, okres Kutná Hora, Nádražní 216, Období: školní rok 2013/2014 Zpracoval: Mgr. František Procházka 45

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759 Informace Základní informace, které je škola v souladu s dikcí zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů povinna zveřejňovat, budou veřejnosti zpřístupněny: - na nástěnce vedle ředitelny - na

Více

V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací:

V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací: Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Pod Šachtami 335, 261 02 Příkaz ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací

Více

Č.j.: SOŠSOU-TU/1362/2011 V Trutnově 1. 11. 2011

Č.j.: SOŠSOU-TU/1362/2011 V Trutnově 1. 11. 2011 Č.j.: SOŠSOU-TU/1362/2011 V Trutnově 1. 11. 2011 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění Název organizace: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov Kontaktní adresa: Volanovská

Více

Bratříků 851, Havlíčkův Brod

Bratříků 851, Havlíčkův Brod Sídlo školy: Odloučené pracoviště: Právní forma: Zřizovatel: Bratříků 851, Havlíčkův Brod Kyjovská 3187, Havlíčkův Brod příspěvková organizace kraj Vysočina IČ: 60126817 IZO RED: 600170748 Telefon: 569

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč

Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč Informační leták o poskytování informací Adresa : Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč Masarykovo nám.108, 533 41 Lázně Bohdaneč Telefon : 466 921

Více

Pokyn ředitelky školy k podávání informací a řešení stížností

Pokyn ředitelky školy k podávání informací a řešení stížností Vnitřní směrnice Střední zdravotnické školy, Brno, Jaselská 7/9 Pokyn ředitelky školy k podávání informací a řešení stížností Platnost od 1. 9. 2014 Název organizace: Střední zdravotnická škola, Brno,

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA 1. Základní údaje 1.1Právní postavení organizace Obchodní akademie a Jazyková

Více

1. Základní informace o škole podle zákona 106/ 1999 Sb. Základní informace o škole a vedení školy. 2. Vymezení pravomoci a působnosti ředitele školy

1. Základní informace o škole podle zákona 106/ 1999 Sb. Základní informace o škole a vedení školy. 2. Vymezení pravomoci a působnosti ředitele školy 1. Základní informace o škole podle zákona 106/ 1999 Sb. V souladu s Pokynem MŠMT Č.j. 31 479/99-14 ze dne 8.11.1999 k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Více

POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Mgr. Martin Černý Přerov 2012 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ÚDAJE O ZÁKLADNÍ ŠKOLE PŘEROV, VELKÁ DLÁŽKA 5 Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 byla zřízena

Více

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo, příspěvková organizace Jana Palacha 956/8, 669 33 Znojmo Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Pokyn ředitele školy ke svobodnému přístupu k informacím a vyřizování stížností Č. j.: 00281/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet

Více

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací Poskytování informací Poznámka Kč 1. Kopírování na kopírovacích strojích A4 jednostranné 1,00 A4 oboustranné 2,00 A3 jednostranné 2,00 A3 oboustranné 3,00 2. Tisk

Více

SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU

SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU 1 SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU K INFORMACÍM č. j.: Účinnost: od 1. 4. 2015 1. Úvodní ustanovení (1) Tato směrnice stanoví postup školy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

Počet příloh: Změny: V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací:

Počet příloh: Změny: V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací: Škola : ZŠ Bílá Lhota, okres Olomouc, přísp.org. Příkaz ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: Účinnost od: 1.9.2010 Spisový znak: Počet příloh: Změny: V souladu

Více

Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Směrnice o poskytování informací Kontaktní adresa: Základní škola, Brno, Bosonožská 9, 625 00 Brno Telefon: 547218242 Fax: 547215511 E-mail: info@zsbos9.cz

Více

Vnitřní směrnice Gymnázia Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2

Vnitřní směrnice Gymnázia Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Vnitřní směrnice Gymnázia Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Pokyn ředitele školy k podávání informací a řešení stížností Č.j.: GJB/086/2015 V Ivančicích dne 20. února 2015 Působnost Zpracoval Zaměstnanci

Více

Směrnice o svobodném přístupu k informacím

Směrnice o svobodném přístupu k informacím Organizační směrnice Směrnice o svobodném přístupu k informacím Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel

Více

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Č.j.: zštyrš 621/06 Vypracoval: Mgr. Antonín Lačný, ředitel

Více

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most,

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, I. Ředitel školy Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Základní informace o škole

Více

Vydal: ak. mal. P. Luffer, ředitel školy Platnost od 2. ledna 2012

Vydal: ak. mal. P. Luffer, ředitel školy Platnost od 2. ledna 2012 Vnitřní směrnice Střední školy umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborné školy Brno Pokyn ředitele školy k podání informací a řešení stížností Číslo jednací: VS 2/2012 V Brně dne 1. ledna 2012 Působnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 č.j.: Vypracoval: Schválil: SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 7Ř/2014/JUV Mgr. Jaroslav Minařík,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014 Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 3/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.2.2014 Směrnice

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INFORMACE O ŠKOLE. č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039. příspěvková organizace 601 169 27

INFORMACE O ŠKOLE. č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039. příspěvková organizace 601 169 27 INFORMACE O ŠKOLE Škola : Rozhodnutí MŠMT : Střední škola Právní forma : IČ : Gymnázium a Střední odborná škola, Hořice, Husova 1414 č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039 příspěvková organizace 601 169

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

1. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Vážení rodiče, občané, rádi bychom vás co nejlépe informovali o činnosti školy, o dobrých výsledcích, které dosahujeme, a nabídce pro vaše děti. Všechny potřebné informace vám poskytujeme při třídních

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola ****, příspěvková organizace Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Vypracoval: PhDr.

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo jednací: ZŠMŠ/229/2010 Zpracovala: Mgr. Václava Čejková Platnost od: 22.3.2010 Datum vydání: 22.3.2010 Vydává: Mgr. Václava

Více

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013 ZSBOS/233/2013

Více

SMĚRNICE K APLIKACI ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

SMĚRNICE K APLIKACI ZÁKONA Č. 106/1999 SB. VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZACE SMĚRNICE K APLIKACI ZÁKONA Č. 106/1999 SB. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 2-06 ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (1) Tato směrnice upravuje organizační a procedurální otázky pro

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ QI 42-02-01

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ QI 42-02-01 List číslo: 1 / 7 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 42-02-01 Výtisk číslo:1 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ QI 42-02-01 Tato směrnice je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

Příkaz ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací

Příkaz ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací M e n d e l o v o g y m n á z i u m, O p a v a, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e K o m e n s k é h o 5, 7 4 6 0 1 O P A V A t e l : 5 5 3 6 1 2 8 9 0 ; f a x : 5 5 3 6 1 1 3 9 6 e - m a i l :

Více

1. Žadatel. 2. Informace. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109.

1. Žadatel. 2. Informace. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č. j.: STR 48/2015 Vypracoval: Ing. Rostislav Študent, ředitel školy

Více

Informace o škole IČO: 666 10 699

Informace o škole IČO: 666 10 699 Informace o škole Název školy: Hotelová škola Třebíč Sídlo: Sirotčí 4, 674 01 Třebíč IČO: 666 10 699 Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovací listina: Hotelové škola Třebíč byla zřízena na základě

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 28. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 28. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 28. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ ZSJN/95/2008 Pedagogická rada projednala

Více

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5 č.j. 81/05/2015 Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vypracovala: Mgr. Bušková Věra Schválila: Mgr. Bušková Věra Vydáno dne:

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění 1. P R A V O M O C I A PŮSOBNOST ŘEDITELE ŠKOLY Mgr. Jan Pavelka byl jmenován do funkce ředitele školy Radou Moravskoslezského

Více

Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím

Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím Dětský domov, Nepomuk Nepomuk 278 335 01 Nepomuk Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím Struktura informací, zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem, umožňujícím

Více

Pravidla postupu orgánů města Rejštejn při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací

Pravidla postupu orgánů města Rejštejn při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací Pravidla postupu orgánů města Rejštejn při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací Starosta města Rejštejn vydal v souladu s 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Pravidla pro poskytování informaci

Pravidla pro poskytování informaci Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace Pravidla pro poskytování informaci Č.j.: 04/2012/VPP Účinnost od: 18. 12. 2014 Spisový znak: A. 1. Skartační

Více

Mateřská škola Harmonie Neratovice, V Olšinkách 700, okres Mělník

Mateřská škola Harmonie Neratovice, V Olšinkách 700, okres Mělník Mateřská škola Harmonie Neratovice, V Olšinkách 700, okres Mělník Směrnice k poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb Spisový znak: 2-1 ZOP 8/2014 Účinnost od: 1. 1. 2014 Skartační znak: A 5 Počet

Více

Směrnice o poskytování informací

Směrnice o poskytování informací - 1 - Dětský domov Palackého 191/101 353 01 Mariánské Lázně Č.j. : 1027/08 Směrnice o poskytování informací Tento pokyn stanoví postup dětského domova k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Škola Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Směrnice o svobodném přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: Účinnost od: 1.11.2008 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Datum:

Více

INFORMACE POSKYTOVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999

INFORMACE POSKYTOVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 INFORMACE POSKYTOVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA a OBCHODNÍ AKADEMIE CHOTĚBOŘ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČ: 60 12 66 71, DIČ: CZ 60 12 66 71 Ředitelství školy: Na Valech 690, Chotěboř Kontakty:

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Masarykova základní škola a mateřská škola Brodce Povinně zveřejňované informace Přehled povinně zveřejňovaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Masarykova základní škola a mateřská škola Brodce je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

Směrnice k poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.

Směrnice k poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. , příspěvková organizace Směrnice k poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. Zpracováno dle Pokynu MŠMT ČR pro školské úřady, ČŠI a ředitele škol a školských zařízení k zajištění úkolů ze zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

1. 8. 2011 SOŠ Luhačovice, Masarykova 101 Luhačovice PaedDr. Karel Milička

1. 8. 2011 SOŠ Luhačovice, Masarykova 101 Luhačovice PaedDr. Karel Milička Veřejné informace poskytované školou V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění a s pokynem MŠMT ČR č.j. 31479/99-14 pro školské úřady, Českou školní inspekcí

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola Šenov Radniční náměstí 1040, Šenov

Základní škola Šenov Radniční náměstí 1040, Šenov Č.j. 2005-08-13 Účinnost: 1.9.2004 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Skartační znak: A5 Počet stran: Podpis ředitele školy: Směrnice o svobodném přístupu k informacím a k ochraně informací Změny: Číslo

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Základní škola v Teplé, příspěvková organizace Povinně zveřejňované informace Přehled povinně zveřejňovaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola v Teplé, příspěvková organizace, je tzv.

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ODĚVNÍ I SLUŽEB I EKONOMIKY ČERVENÝ KOSTELEC

STŘEDNÍ ŠKOLA ODĚVNÍ I SLUŽEB I EKONOMIKY ČERVENÝ KOSTELEC STŘEDNÍ ŠKOLA ODĚVNÍ I SLUŽEB I EKONOMIKY ČERVENÝ KOSTELEC P o v i n n ě z v e ř e j ň o v a n é i n f o r m a c e Povinně zveřejňované informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Směrnice o svobodném přístupu k informacím a k ochraně informací

Směrnice o svobodném přístupu k informacím a k ochraně informací Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Směrnice o svobodném přístupu k informacím a k ochraně informací Vypracoval: Mgr. Otmar Němec, ředitel školy

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice č. Č.j.: 12/12 / Vypracoval: Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. č. 6/2013

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. č. 6/2013 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím č. 6/2013 Realizace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Základní umělecká škola JITRO Hradec Králové Československé armády 335, 500 03 Hradec Králové SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: D2/17/2010 Vypracoval: Lucie Fárová DiS. Schválil: Lucie

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 1. Název organizace: Domov Korýtko, příspěvková organizace 2. Důvod a způsob založení: Domov poskytuje své služby

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 2013 V Havlíčkově

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Vydal: Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy Projednal: pedagogická rada dne 25.8.2015 Účinnost ode dne: 25.8.2015 Změny ve směrnici jsou

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Poskytování informací

Poskytování informací Příloha č. 26 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 1 Vnitřní směrnice č. 26 Odborného učiliště, Křenovice 8 Poskytování informací Č.j.: OUKR/1139/2014 Spis. sk.: 1.4. A10 V Křenovicích dne 26. srpna 2014 Působnost Zaměstnanci

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Číslo jednací: SZSOs/3540/2014 Zpracovala: RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D. Účinnost: od 1. 1. 2015 OBSAH 1 Povinnost školy

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Příloha k usnesení RMČ č.79 ze dne 19. 2. 2009 Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Čl. 1 Preambule Rada

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více