Pracovníci státní správy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovníci státní správy"

Transkript

1 Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie nad 40 let. Více jak dvě třetiny tohoto souboru tvořili starostové (54%) a místostarostové (14%). Vedoucí odboru ŽP a vedoucí ostatních odborů byly zastoupeni shodně v 8%. Zbylých 16% reprezentují nejrůznější profese ekonomové, matrikářky, účetní a zastupitelé obecně (viz Příloha 4, graf č.3). 65% dotázaných má středoškolské a 35% vysokoškolské vzdělání (viz Příloha 4, graf č.2). 3. Pracovní specializace-pozice v zaměstnání vedoucí jiného odboru 8% jiná pozice 16% vedoucí odboru ŽP 8% místostarosta 14% starosta 54% Pokud bychom přihlédli k velikosti sídel, ve kterých tito respondenti pracují a které zastupují nejčastěji, jsou uváděny obce do 1000 obyvatel (51%), od 1001 do 5000 obyvatel ve 32% případů a 17% uvádí sídla nad obyvatel(viz Příloha 4, graf č. 5). 5. Počet obyvatel v obci obyvatel 0% % obyvatel 32% do 1000 obyvatel 51%

2 Celoživotní vzdělávání informovanost, využití a zkušenosti s rekvalifikačními kurzy Všichni námi dotázaní pracovníci státní správy ví o možnosti celoživotního vzdělávání a rekvalifikace (viz Příloha 4, graf č. 6). Celkově má zájem o vzdělávací kurzy polovina dotázaných (viz Příloha 4, graf č.17) a více než tři čtvrtiny (76%) uvádí, že jejich zaměstnavatel má zájem o vzdělávací kurzy (viz Příloha 4, graf č. 18). 17. Zájem o vzdělávací kurzy mám zájem 50% nemám zájem 50% 18. Zájem o kurzy - podnik nemá zájem 24% má zájem 76% O doplnění vlastní kvalifikace uvažuje 31% pracovníků. Tento podíl je více jak dvojnásobný v případě doplnění kvalifikace u zaměstnanců 67% (viz Příloha 4, graf č.13 a 14).

3 13. Uvažujete o doplnění své kvalifikace ano 31% ne 69% 14. Uvažujete o doplnění kvalifikace Vašich zaměstnanců ne 33% ano 67% Více jak dvě třetiny respondentů (67%) se domnívají, že nabídka vzdělávacích kurzů je dostatečná (viz Příloha 4, graf č.12). Jaký typ vzdělání, nejvíce chybí - budoucí zaměření kurzů Profese které nejvíce chybí (viz Příloha 4, graf č.19) Hlavní obory a poměr mezi nimi / intenzita s jakou je nedostatek pociťován: Informační technologie 21% 1,89 Legislativa v zemědělství 20% 2,06 ŽP obecně 18% 2,55 Zemědělství obecně 16% 1,37

4 Ekonomika 14% 2,20 Jiné 11% 2,00 Oborem, který je nejvíce postrádán, jsou informační technologie. Nedostatek vzdělání v zemědělské legislativě pociťuje pětina respondentů. Dalším oborem, který ve státní správě není zastoupen v dostatečné míře, je životní prostředí opět téměř jedna pětina. Následuje zemědělství a ekonomika. Pro sestavení a strukturu kurzů je důležité podrobnější členění - které konkrétní znalosti a dovednosti by potenciální klienti, zájemci o kurzy, chtěli doplnit v jednotlivých, obecně vymezených oblastech. Na tuto otázku dávají odpověď následující výsledky - použitá škála je opět 1 nechybí - 5 nejvíce chybí: Oblast ŽP (viz Příloha 4, graf č.19a): Ekologické normy 2,14 Dotační politika 2,35 Podnikový ekolog 1,32 Jiné 1,20 Ekonomika marketing (viz Příloha 4, graf č. 19b): Orientace v dotační politice 2,85 Dotační politika v sociální oblasti 1,65 Zpracování projektů 2,46 Účetnictví v rámci EU projektů 1,88 Fundraiser 3,36 Manažer lidských zdrojů 1,18 Legislativa v zemědělství (viz Příloha 4, graf č.19c): Zdravotní a hygienické normy 1,78 Právní předpisy a potravinářské normy 1,47 Ekonomické normy 2,06 Jiné 1,00 Informační technologie (viz Příloha 4, graf č.19d): Komerční využití internetu 1,58 Kurz PC 1,93 Jiné 1,00 Zemědělství obecně (viz Příloha 4, graf č.19) 1,37* * Respondenti uváděli jen IT obecně a k podléhajícím tématům se nevyjadřovali.

5 Pro pracovníky státní správy hraje bezesporu nejdůležitější roli otázka dotací a norem, fundraisingu a zpracování projektů. Kvalifikace v oboru dotací jsou hodnoceny jako nejvíce chybějící typ vzdělávání především v oblasti ekonomiky a marketingu a také v oblasti ŽP. Zkušenosti s přijímáním absolventů kurzů vytvořená pracovní místa noví zaměstnanci Zkušenosti s příjímáním nově vyškolených pracovníků uvádí pouze 8% dotázaných pracovníků státní správy. Tyto zkušenosti jsou v 80% hodnoceny negativně (známka 3 a výše na 5ti bodové stupnici) (viz Příloha 4, graf č.10). 10. Zkušenosti s těmito pracovníky jsou - respondenti - státní správa - oznámkujte 5 33% 1 7% 2 13% 3 20% 4 27% O přijetí nových rekvalifikovaných pracovníků se uvažuje v 11% případů (viz Příloha 4, graf č.15). V této souvislosti je uváděno celkem 15 nově vytvořených pracovních míst pro rekvalifikované pracovníky. Certifikát o absolvování kurzu požaduje 62% dotázaných (viz Příloha 4, graf č.25). Jedná se o certifikát o závěrečné zkoušce, doklady o absolvování kurzu, iso norem a o zkouškách z vyhlášek. Daleko větší je ochota platit zaměstnance jako poradenskou službu (55%); v případě potřeby by takové pracovníky přijali v 19% a kombinaci obou zmiňovaných možností by volilo 26% respondentů (viz Příloha 4, graf č.20). 55% dotázaných by raději na chybějících místech zaměstnalo přednostně vlastního zaměstnance absolventa kurzu (viz Příloha 4, graf č.28), pro zbylých 45% je hlavní kritériem kvalita pracovníka.

6 20. Absolventy vzdělávacích kurzů byste byl /a ochoten/a spíše... kombinace obou možností 26% přijmout jako zaměstnance 19% platit jako poradenskou službu 55% Ochota zaměstnat někoho z obtížně zaměstnavatelných skupin je celkem vysoká; na škále 1 - přijatelný až 5 - nejméně přijatelný se pohybuje mezi stupněm 1 a 2. Pokud by měl být zaměstnán někdo z těchto skupin, byly by největší výhrady k osobám dlouhodobě nezaměstnaným a ženám po mateřské dovolené (viz Příloha 4, graf č.29). Vysoká známka u skupiny jiné je dána její malou četností ve vzorku Pokud byste zaměstnat někoho z obtížně zaměstnavatelné skupiny, koho byste volili raději ,05 3,00 2 1,50 1,07 1,30 1,39 1, žena po mateřské dov olené absolv ent SŠ absolv ent VŠ osoba ZTP předdůchodov ý věk dlouhodobě nezaměstnaní jiné

7 Podmínky kurzů, podle představ respondentů V otázce na formu výuky by většina (56%) pracovníků státní správy volila raději jednorázové kurzy, pro 29% jsou přijatelné pravidelné kurzy a 13% by uvítalo distanční e-learning (viz Příloha 4, graf č.21). Kurzy by měly probíhat v pracovní době (88%). Dojíždění do Písku na tento kurz by bylo akceptovatelné pro 57% dotázaných (viz Příloha 4, graf č.22, 23). Státní příspěvek na tento kurz by požadovalo 96% dotázaných. Uváděná výše příspěvku na refundaci mzdy se většinou pohybuje od 50% až úplnou náhradu platu - 89% respondentů (viz Příloha 4, graf č.26, 27). 27. Kolik procent platu zaměstnance by měl státní příspěvek pokrýt - respondenti - státní správa celý 37% 0 5% 5% 20% 3% 3% 50% 17% 90% 8% 80% 17% 60% 70%5% 5% Platba za kurz, kterou by pracovníci státní správy považovali za adekvátní, je do 3000 Kč (69%) (graf č. 24). 24. Placení-částka - respondenti - státní správa Kč 0% Kč 17% nad % 0 3% do 1000 Kč 25% Kč 44% Jako hlavní motivaci pro návštěvu kurzů uvádějí pracovníci státní správy nejčastěji nutnost vyhovět předpisům a zákonným limitům (51%). 49% uvedlo zvýšení kvality práce a poskytovaných služeb (viz Příloha 4, graf č.30).

8 30. Motivace - respondenti - státní správa Nutnost vyhovět předpisům a zákonným limitům 51% Něčím jiným 0% zvýšená kvalita práce a poskytovaných služeb 49% Zhodnocení dotazníkového šetření Respondentům pracovníkům státní správy informace o možnostech dovzdělávání a rekvalifikace nechybí. Téměř ve sto procentech odpověděli, že mají dostatek informací o možnostech vzdělávání a domnívají se, že nabídka kurzů v regionu je dostatečná. Zkušenosti s takto vyškolenými pracovníky ale mají malé; jen 8% z dotázaných respondentů někoho s rekvalifikací přijalo. Ti, jež rekvalifikované pracovníky přijali, hodnotí své zkušenosti velmi nepříznivě. S tím souvisí i velmi negativní odpovědi týkající se možnosti zaměstnat nového pracovníka, absolventa kurzů. Pokud by někoho byli ochotni přijmout, dávají přednost vlastním, proškoleným zaměstnancům. Nejvíce by jim vyhovovala forma poradenské služby. Zdá se, že v obtížně zaměstnavatelné sociální skupině nemá nikdo výrazný handicap, pokud jde o možnost přijetí do státní správy. Horší situaci mají jen dlouhodobě nezaměstnaní. Oslovení starostové a vedení úřadů neuvažují o doplnění svého vzdělání, ale připouští, že vzdělávat by se mohli jejich zaměstnanci. Státní správa má zájem o vzdělávací kurzy. Profiluje se poptávka po informačních technologiích, legislativě v zemědělství, ekonomice zemědělství a zemědělství obecně a také o oblast životního prostředí. Opět se setkáváme s požadavkem po širším zaměření výuky, která zahrne souvislosti ekonomiky, legislativy a ŽP v nových podmínkách EU. Nároky na kurzy jsou specifické a liší se od předchozích respondentů. Preferují sice jednorázovou formu školení jako většina našich respondentů, ale kurzy by mohly probíhat v pracovní době a pracovníci by byli uvolněni na dojíždění do Písku. Téměř všichni chtějí příspěvek od státu na refundaci mzdy, a to do výše poloviny nebo celého platu. Přijatelná částka poplatku za měsíční kurz by měla být od 1000 do Kurz by měl být zakončen certifikátem.

9 SWOT analýza Slabá místa - Existence negativních zkušeností s přijímáním rekvalifikovaných pracovníků, neochota ke vzdělávání ze strany vedoucích pracovníků státní zprávy. Silná místa - Snaha zlepšit kvalifikaci zaměstnanců v nových podmínkách EU. Nabídka oboru, který komplexně přistupuje ke vzdělání v ekonomicko právních souvislostech a souvislostech životního prostředí. Perspektivy - Státní správa je ochotna uvolňovat pracovníky na školení i v pracovní době a mohou dojíždět. Ohrožení - Obtížné zajištění jednorázových kurzů v požadované kvalitě širších souvislostí přednášených specializací. Požadavek na vysoký příspěvek státu.

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ Ostravská univerzita v Ostravě Zdravotně sociální fakulta katedra sociální práce ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ Klára Janoušková, Radim Kvasnička ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH

Více

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE Září 2009 1 2 Obsah 1. Souhrn... 5 2. Podrobný popis

Více

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Předmět analýzy a cíle šetření... 3 1.2 Sběr

Více

Průzkum stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji

Průzkum stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji Průzkum stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji Brno 2015 Obsah Úvod... 1 1 Metodologie... 3 2 Soukromí vzdělavatelé... 4 2.1 Charakteristika vzdělávací nabídky... 5 2.2 Účastníci dalšího vzdělávání...

Více

Život ve stáří. Zpráva o výsledcích empirického šetření

Život ve stáří. Zpráva o výsledcích empirického šetření Život ve stáří 2003 Zpráva o výsledcích empirického šetření Zpracovala: PhDr. Věra Kuchařová, CSc. Spolupracovali: Prof. Dr. Ladislav Rabušic, CSc., Mgr. Lucie Ehrenbergerová OBSAH Úvod 2 Základní charakteristiky

Více

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Semily a Brno, 2008 Obsah: Úvod: Dva produkty Partnerství pro rozvoj Přehledný

Více

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Praha 2011 1 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VÝCHODISKA ŠETŘENÍ... 3 3 CÍLE, METODY A TECHNIKY VÝZKUMU...

Více

Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07

Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07 Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07 Zmapování dostupnosti a podmínek pobytu dětí v jeslích, mateřských školách, školních družinách a obdobných zařízeních a jiných neinstitucionálních forem péče

Více

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Publikace vznikla v rámci Operačního programu

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více

NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝZKUM SLUŽEB KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ A POTŘEB JEHO KLIENTŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V ČR SOUHRNNÁ ZPRÁVA PROJEKT KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ V ČR PRAHA 2003 Obsah

Více

Podpora technického vzdělávání v Karlovarském kraji

Podpora technického vzdělávání v Karlovarském kraji Vyhodnocení dotazníkového šetření Zpracovala: Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje březen 2015 Obsah Seznam grafů... 2 Seznam tabulek... 2 Základní údaje o šetření a respondentech... 3 Vyhodnocení

Více

Vzdělávání dospělých v ČR. Průzkum vnímání problematiky vzdělávání dospělých u laické a odborné veřejnosti

Vzdělávání dospělých v ČR. Průzkum vnímání problematiky vzdělávání dospělých u laické a odborné veřejnosti Vzdělávání dospělých v ČR Průzkum vnímání problematiky vzdělávání dospělých u laické a odborné veřejnosti Na rozdíl od civilizované Evropy si zatím o významu vzdělávání dospělých dokážeme pouze hezky povídat,

Více

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Výsledky Analýzy potřeb sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Zpracoval

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 na základě dotazníkového šetření mezi obyvateli MČ Praha 1 uskutečněného v lednu únoru Vypracovala: Agora CE Petra Rezka 12 Praha 4 www.agora-ce.cz

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v mikroregionu Nové Město na Moravě

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v mikroregionu Nové Město na Moravě Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v mikroregionu Nové Město na Moravě Vypracovali: Josef Brůna Ing. Hana Janů Jana Musilová Rita Skalníková, DiS. Jakub Topinka 1 Jedním z dalších a důležitých

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno

Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10 na základě průzkumu

Více

ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A NACHÁZEJÍCÍ SE V NEPŘÍZNIVÉ SITUACI

ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A NACHÁZEJÍCÍ SE V NEPŘÍZNIVÉ SITUACI Tato analýza vznikla v rámci projektu Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Mladá Boleslav na období 2014-2018, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního

Více

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR II. Informace o podle Pravidel zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014 Ministerstvo vnitra ČR Praha březen 2015 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. VÝSLEDKY REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3 MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3 na základě dotazníkového průzkumu mezi uživateli sociálních služeb uskutečněného v březnu Vypracovala: Agora Central Europe Petra Rezka 12 Praha

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI AUGUR Consulting, dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR, uskutečnil pro Město Kopřivnice exkluzivní výzkum, který proběhl na přelomu května a června 2012

Více

Analýza vzdělávacích potřeb poskytovatelů sociálních služeb

Analýza vzdělávacích potřeb poskytovatelů sociálních služeb Primární část Zpráva ze sociologického výzkumu Analýza vzdělávacích potřeb poskytovatelů sociálních služeb Zadavatel: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 Zpracovatel:

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Předčasné odchody žáků ze středních škol

Předčasné odchody žáků ze středních škol Předčasné odchody žáků ze středních škol Názory pracovníků škol a úřadů práce na nástroje prevence a intervence Ing. Jana Trhlíková Praha 2013 OBSAH Úvod... 3 1. Východiska a cíle šetření... 4 1.1 Vymezení

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM

Více

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel regionu a návrh komunikační ní strategie úřadu vůči občanům Zadavatel: Město Jeseník Masarykovo nám. 167/1 790 01 Jeseník Ostrava, srpen 2011 Obsah: 1. Průzkum spokojenosti

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více