Česká neonacistická scéna po roce 1989

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká neonacistická scéna po roce 1989"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií Zuzana Dobešová Česká neonacistická scéna po roce 1989 (analýza českého neonacismu po roce 1989) Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Markéta Šustková, Ph.D. Olomouc 2006

2 ÚVOD Po porážce nacistického Německa panovala téměř jednoznačná shoda, že hrozba nacismu je provždy zažehnána. Následující roky ale ukázaly, že tento počáteční optimismus byl mýlkou. Po světě existuje síť organizací, které se otevřeně či skrytě hlásí k odkazu nacismu. Demokratický pluralitní systém, který se stal charakteristický pro Československo po listopadu 1989 a po roce 1993 pro Českou republiku, není v bezprostředním ohrožení. Přesto existuje ve spojitosti s pravicovým extremismem pro českou společnost hrozba, jejíž možný dosah by rozhodně neměl být bagatelizován. Jedno z nebezpečí představuje již právě skutečnost, že veřejnost či alespoň její podstatná část je k projevům extremismu lhostejná, nebo s ním dokonce sympatizuje. V tomto případě jde o nebezpečný protispolečenský jev, který může vést k sociálním konfliktům a dokonce k politické destabilizaci. 1 Patrně největším nebezpečím je samotná existence ultrapravicových militantních organizací, v rámci nichž po roce 1989 docházelo a stále dochází k propagaci rasisticky motivovaných pravicově extremistických postojů. Alarmující je především skutečnost, že řada neonacistů má politické ambice a snaží se je uskutečnit. Tento trend byl patrný od roku 1999, 2 kdy začala být nejprve využívána platforma občanských sdružení. 3 V letech byly patrné snahy etablovat se na politické scéně. 4 1 CHMELÍK, Jan: Symbolika extremistických hnutí. Praha 2000, s Existuje souvislost mezi formálním rozpuštěním Blood&Honour Division Bohemia a nárůstem politických ambic části skinheadského hnutí. 3 MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY: Zpráva o problematice extremismu na území České republiky v roce In: Ministerstvo vnitra, ( ) 4 MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY: Zpráva o problematice extremismu na území České republiky v roce In: Ministerstvo vnitra, ( ) 2

3 Ty začaly sice v roce 2003 stagnovat, 5 nicméně je zřejmé, že v rámci tvrdého jádra 6 skinheadské subkultury působí spojovatelé neonacistického podhoubí s legálními politickými sdruženími a stranami. 7 V podobném duchu se vyjadřuje i Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2004, 8 která připouští, že i nadále existuje díky personálním vazbám užší propojení politické scény a skinheadského hnutí. Ona propojení byla patrná především v koalici sjednotivší se koncem ledna roku 2005 pod praporem Národní strany. Volební aliance Republikánů Miroslava Sládka, Národního sjednocení, Dělnické strany, Českého hnutí za národní jednotu a Národní strany se tak chtěla v parlamentních volbách roku 2006 ucházet o poslanecké mandáty. I když letos není pravděpodobné, že by koalice mohla být úspěšná, nelze jednoznačně vyloučit potenciální nárůst preferencí v době dalších voleb. Nebezpečí představuje už skutečnost, že koalice chtěla kandidovat ve volbách. Analýza celkového vlivu a nebezpečí krajně pravicových politických stran není však předmětem práce. Další nebezpečí spojené s činností militantních ultrapravicových organizací spočívá v tom, že hlásáním etnické a rasové nenávisti vytvářejí předpoklady pro kriminální činnost, 9 na níž se samy spolupodílejí. Z Výroční zprávy Ministerstva vnitra České republiky 5 MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY: Zpráva o problematice extremismu na území České republiky v roce In: Ministerstvo vnitra, ( ) 6 V rámci hierarchické struktury skinheadské subkultury je tvrdé jádro na jejím pomyslném vrcholu. Tvoří jej hlavně zasloužilí pouliční bojovníci a jedinci schopni organizovat akce a zabývat se propagací. 7 MAREŠ, Miroslav: Trendy od Temže. Reflex, (http://www.reflex.cz/clanek6180.html) 8 BEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBA: Výroční zpráva bezpečnostní informační služby za rok In: Bezpečnostní informační služba, ( ) 9 MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY: Zpráva o problematice extremismu na území České republiky v roce In: Ministerstvo vnitra, ( ) 3

4 činů. 12 Ve zprávách Ministerstva vnitra z let lze také pro rok vyplývá, že ve srovnání s rokem 2003 byl zaevidován nárůst trestných činů s extremistickým podtextem 11 o 31 trestných zaznamenat vzrůstající trend konání pravicově extremistických produkcí na území České republiky. Ten je podporován zvyšujícím se využíváním Internetu a mobilních telefonů. Pořádání koncertů je pak hlavním zdrojem rasistických a antisemitistických projevů a v neposlední řadě také zdrojem finančních příjmů důležitých pro činnost organizací. Znepokojující je i generační obměna v řadách skinheads. Dle Zprávy Ministerstva vnitra pro rok 2003 lze předpokládat, že se nová nastupující generace bude projevovat radikálněji než stávající. Důvodem bude snaha vydobýt si své místo zásluhami za rasově motivovaná napadení. Práce vychází z hypotézy, že navzdory decentralizačnímu trendu, který výrazně ztěžuje možnost mapování neonacistické scény, dochází i nadále v rámci zkoumaných organizací k propagaci rasismu, potažmo neonacismu. Skinheadské militantní organizace představují pro českou společnost stále určitou hrozbu, což dokazuje vzrůstající tendence v pořádání koncertů, nárůst kriminality s extremistickým podtextem a provázanost skinheadských organizací s výše zmíněnými politickými stranami. Primárním cílem práce je srovnání dvou nejvlivnějších militantních organizací z ultrapravicové subkultury skinheads 10 V době psaní této bakalářské práce nebyla ještě uveřejněna Výroční zpráva Ministerstva vnitra pro rok Pachateli nebyli však pouze příznivci hnutí skinheads, ale i příslušníci majoritního obyvatelstva bez vazby na pravicově extremistické subjekty a v ojedinělých případech i Romové. 12 MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY: Informace o problematice extremismu na území České republiky v roce In: Ministerstvo vnitra, ( ) 4

5 působících na území České republiky od druhé poloviny devadesátých let do současnosti. Vzhledem k předpokládanému rozsahu práce nemohou být projednány všechny organizace zapadající do této kategorie. Nicméně je nutné zdůraznit, že činnost většiny z nich byla krátkodobá a bez většího dopadu. Z ultrapravicových subkultur působících na území České republiky bude věnován prostor té části subkultury skinheads, která vykazuje zjevné známky rasismu, antisemitismu a jež se otevřeně hlásí k neonacismu. Sekundárním cílem práce je poskytnout základní klasifikaci rasisticky zaměřené ultrapravicové subkultury skinheads a stejně tak dalších ultrapravicových subkultur, u nichž je též patrný příklon k rasismu, antisemitismu a neonacismu, i když již není natolik markantní. Práce je rozdělena do tří částí. První čast je převážně deskriptivní. Zahrnuje terminologii a východiska obsahující definici základních pojmů (subkultura, hnutí, radikalismus, extremismus, antisemitismus, rasismus, neonacismus). Druhá část je zaměřena na vývoj hnutí skinheads a na společenské příčiny jeho vzniku. Pro komplexní hodnocení rozsahu činnosti a charakteru ultrapravicových subkultur, a stejně tak militantních a teroristických organizací, je nutné vědět, že se konstituovaly v České republice až po delším působení v zahraničí. Jistý prostor bude tedy věnován jejich vzniku a počátečnímu vývoji ve světě. Následující podkapitola pojedná o základní klasifikaci rasisticky zaměřené ultrapravicové části hnutí skinheads, jakožto nejvýraznější skupiny, v níž jsou prokázány jak známky rasismu, tak antisemitismu a neonacismu. Zmíněné znaky se v minulosti v celosvětovém měřítku objevovaly pouze u některých skupin skinheads. Do oné kategorie patří: tradicionalističtí skinheads, nazi-skinheads a white power. Ostatní 5

6 skupiny (Anti-racist skinheads, SHARP 13 skinheads, red skins, RASH 14 ) dané znaky nejen nevykazovaly, ale mnohdy se dokonce stavěly do opozice vůči první skupině. Z tohoto důvodu nebudou předmětem této práce. V českém prostředí se skinheadská scéna strukturovala v letech Vyprofilovaly se dva hlavní proudy. Kališníci, tj. vyznavači českého nacionalismu, a NS Skini (nazývaní též Nácci či Sudeťáci). O obou proudech bude pojednáno. Další podkapitola je snahou o vymezení základních ultrapravicových subkultur, které nejsou primárně vymezeny rasistickou podstatou a jejichž vliv v tomto směru je marginální. Konkrétně metalistům a fotbalovým hooligans. Zcela marginální význam má z hlediska rozsahu působení subkultura Nazi-punks. Přesto však bude pozornost věnována i jí. Především proto, že čeští průkopníci hnutí skinheads se původně rekrutovali právě z punkové subkultury. U subkultury ultrapravicových militaria-fans nelze hovořit na území České republiky o prokázané existenci 15 a navíc u ní není patrný příklon k rasismu, proto bude z výčtu vynechána. Poslední část práce je zpracována jako srovnání dvou nejvýraznějších organizací činných od druhé poloviny devadesátých let až současnosti. V letech to byla organizace Blood&Honour Division Bohemia, která zanikla jako organizovaná buňka oficiálně po policejní razii. V druhém období se jedná o organizaci Národní odpor, která vznikla roku 1998 z bývalých členů pražské sekce Blood&Honour Division Bohemia. Pro práci jsem použila empiricko-analytický přístup. Prolínají se zde dvě základní politologické metody: metoda deskriptivní 13 Skinheads Against Racial Prejudice (Skinheads proti rasovým předsudkům) 14 Red And Anarchist Skin Heads (Rudí a anarchističtí skinheadi) 15 MAREŠ, M.: Pravicový extremismus a radikalismus v ČR. Brno 2003, s

7 a metoda analýzy. Druhá byla uplatněna především ve třetí kapitole poskytující srovnání dvou organizací. Problematika českého pravicového extremismu a radikalismu není doposud příliš v české odborné literatuře zpracována. Důvody lze vidět v tom, že se v našich podmínkách jedná o relativně nový jev, ale také v tom, že situace kolem subkultury skinheads je značně neprůhledná a nestabilní. Neprůhlednost jednání a činnosti nynějších organizací je poznamenána tím, že se postupně přešlo na princip decentralizovaných autonomních skupin, protože dřívější úzká koordinace jednotlivých frakcí umožňovala jejich důslednější sledování a následné odhalování. 16 Fakt, že tato problematika není dostatečně zpracována, jako první reflektovala Fakulta sociálních studií v Brně. Působí zde skupina politologů, která se pravicovému extremismu začala ve své vědecké a pedagogické činnosti věnovat. Doposud nejrozsáhlejším a nejpropracovanějším politologickým dílem zabývající se touto problematikou je publikace Miroslava Mareše Pravicový extremismus a radikalismus v ČR. Autor je považován za odborníka v dané oblasti, což dokazuje i skutečnost, že v minulosti několikrát spolupracoval s Policií České republiky a Ministerstvem vnitra České republiky jakožto odborník zpracovávající posudky k případům souvisejícím s politickým extremismem. Další přínosnou publikací je Politický extremismus a radikalismus v České republice, jejímž editorem je Petr Fiala. Kniha vzhledem k roku svého vydání (1998) není plně aktuální, ale lze ji použít jako dobrý teoretický podklad. V neposlední řadě je vhodné zmínit knihu napsanou Janem Chmelíkem. Jeho Symbolika extremistických hnutí je pro studium skinheadské subkultury hodnotná v tom, že pomáhá orientaci v symbolice tohoto hnutí, ať už se jedná o symboliku run, křížů, čísel 16 Mareš, M.: Trendy od Temže. 7

8 či barev. Částí publikace je sociologický pohled na příčiny vedoucí mládež k podpoře těchto hnutí. Jak z výčtu vyplývá, není možné omezit se při zpracování tématu pouze na odbornou literaturu, protože celý jev nepokrývá. Proto bylo nutné použít řadu novinových článků a webové stránky různých organizací. V tomto případě je ale analýza dat ztížena faktem, že je nutné odprostit samotný text od ideologické profilace. Za další komplikaci považuji to, že v případě organizací a směrů, které zde působily v minulosti, je prakticky nemožné dohledat primární zdroje. Se zánikem každého uskupení zanikla jejich činnost. A jelikož v posledních letech byl k propagaci používán stále více Internet, je zřejmé, že webové stránky byly zrušeny. V některých částech práce jsem tedy byla okolnostmi donucena čerpat pouze ze sekundárních zdrojů. Vzhledem ke skutečnosti, že politický radikalismus a extremismus doposud nebyl na území České republiky v literatuře kompletně zpracován, měla by práce rozšířit počet publikací souvisejících s tématem nebezpečí neonacistických skupin a vytvořit základ pro další výzkum. Ten by mohl být zaměřen např. na příčiny nedůsledného jednání Policie České republiky při zjevně antisemitisticky a rasisticky laděných neonacistických koncertech 17 nebo na propojení neonacistů s politickými stranami. Dovoluji si připojit poděkování vedoucí práce Markétě Šustkové, Ph. D. a Jiřímu Markovi, Ing. Oba mi poskytovali v průběhu psaní práce konstruktivní kritiku, za kterou jim touto cestou upřímně děkuji. 17 Více např.: INSTITUT TEREZÍNSKÉ INICIATIVY: O hajlování v této zemi. I ve Křtěticích se policie jen dívala. In: Holocaust.cz, ( ) 8

9 1. TERMINOLOGIE A VÝCHODISKA Subkultura, hnutí Pojem subkultura lze chápat jako jakoukoli dílčí kulturu, jež je součástí kultury dominantní, jedná se o kulturu uvnitř kultury, 18 o lokální kulturu. 19 Obecně se jako subkultura označuje každá skupina, kterou spojuje soubor specifických norem, hodnot, vzorů chování a životní styl, 20 jehož výsledkem je markantní odlišení od dominantní kultury. Některé subkultury mají často sklon se kvůli sebeudržení či sebeochraně uzavírat. To platilo po celá devadesátá léta také pro mnou zkoumanou subkulturu skinheads, která vykazovala velmi přísná pravidla pro vstup do daných militantních organizací, čímž se hlavně bránila potenciální policejní infiltraci. Subkulturu skinheads lze označit jako tzv. kontrakulturu, jež formuje a vyznává hodnoty viditelně kontrastující s dominantní kulturou; nejde tedy o pouhou odlišnost, ale o radikální odmítání, o vědomou kontradikci. 21 Pro kontrakulturu je typická osobitá symbolika, jež je opět u skinheads silně rozvinutá. 22 Co se sociálních hnutí týká, k jejich masivnímu rozvoji docházelo od 60. let minulého století. Přibližně ve stejné době se tímto pojmem začala zabývat sociologie. Různí autoři ale používají pro klasifikaci vlastní kritéria a nutným výsledkem je, že nálepkou sociálních hnutí je dnes označován téměř každý stabilnější komplex jednání menší nebo větší skupiny lidí. 23 Jako nejvhodnější se mi jeví definice Maria Dianiho, podle nějž je 18 STARK, Richard (1992). Citováno dle GEIST, Bohumil: Sociologický slovník. Praha 1992, s CURTIS, E. LAMBERT, R. D. (1990). Citováno dle GEIST, B.: c. d., s SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIVE VĚD ČR: Velký sociologický slovník. Praha 1996, s Tamtéž, s Více v podkapitole ZNEBEJÁNEK, František: Sociální hnutí. Praha 1997, s

10 sociální hnutí sítí neformálních interakcí mezi pluralitou individuí, skupin nebo organizací angažovaných v politických nebo kulturních konfliktech na základě sdílené kolektivní identity. 24 Definici vytvořil poté, co určil čtyři základní dimenze pojetí sociálních hnutí. Těmi jsou: neformální interakce, společná přesvědčení, solidarita konfliktních problémů a rutinní procedury sociálního života. 25 Všechna kritéria jsou aplikovatelná i na skinheads, proto v práci bude užíváno označení hnutí skinheads Radikalismus, extremismus Ve spojitosti s hnutím skinheads se nejčastěji hovoří o radikalismu až extremismu. Radikalismus lze chápat jako mezistupeň mezi extremismem a demokracií. 26 Radikální opozice usiluje pouze o změnu vlády v rámci stávajícího politického systému, na rozdíl od opozice extrémní, která má za cíl změnit celý stávající systém včetně pravidel politické hry. V tomto směru lze za radikální považovat ultrapravicové politické strany, protože ty ve svých programech nesmí propagovat změnu stávajícího demokratického řádu. Naproti tomu skinheadské militantní organizace, o kterých bude v práci pojednáno, se svou kritikou dnešní demokracie a stejně tak odkazy k nacismu či fašismu, otevřeně vyslovují pro změnu politického systému. Proto budu nadále v práci používat pro ony organizace označení extremistické či extrémní. Problematika českého pravicového radikalismu a extremismu nebyla zpočátku v České republice příliš prozkoumána a vyznačovala se tedy nepříliš jasnou terminologií. V posledních několika letech se začali někteří odborníci pravicovému extremismu 24 DIANI, Mario (1992). Citováno dle ZNEBEJÁNEK, F.: c. d., s DIANI, M. (1992). Citováno dle ZNEBEJÁNEK, F.: c. d., s DANICS, Štefan: Extremismus. Praha 2003, s

11 věnovat. Lze proto konstatovat, že se výzkum v dané oblasti vyvíjí a názor Maxmiliána Strmisky z roku 1998, že diskuse o problematice politického extremismu se obvykle vyznačují neujasněností svého předmětu 27 se již jeví jako překonaný. Na základě definic zmíněných politologů, stejně jako politologů jiných, 28 chápu politický extremismus jako antitezi demokracie doprovázenou odmítáním pluralismu, démonizováním médií apod. Zaměřím-li se přímo na pravicový extremismus, považuji za základní znak popírání principu rovnosti lidí, což se projevuje v jednostranném vyšším hodnocení vlastního etnika, rasy či národa (typický je etnocentrismus, rasismus, přehnaný nacionalismus) a stejně tak ve znehodnocování cizích skupin (typické jsou xenofobie, antisemitismus). 29 P. Fiala a M. Mareš zmiňují jako další znaky pravicového extremismu antievropanství, 30 vůdcovský princip a přítomnost reakčních či autoritářských pozic. 31 Všechny zmíněné prvky jsou u skinheadských militantních organizací patrné Antisemitismus, rasismus Antisemitismus se vyznačuje náboženskou, národnostní a rasovou nesnášenlivostí založenou na předsudcích projevujících se ve vztahu k židovskému etniku žijícímu v diaspoře či v Izraeli. Samotný pojem antisemitismus (z řeckého slova anti = proti; hebrejského Sem = Noemův syn) se objevil poprvé v Německu až v 2. pol. 19. století. 27 STRMISKA, Maxmilián: Demokracie, extremismus, antisystémová orientace. Příspěvek k diskusi o pojetí politického extremismu a antisystémovosti v soudobých demokraciích. In: FIALA, Petr (ed.): Politický extremismus a radikalismus v ČR. Brno 1998, s Politickým extremismem se např. dále zabývají Š. Danics, Jiří Pehe aj. 29 DANICS, Š: c. d., s FIALA, P. MAREŠ, M.: Programová analýza SPR-RSČ a KSČM z hlediska politického extremismu. In: FIALA, P. (ed.): c. d., s Tamtéž, s

12 Masový antisemitismus vyvrcholil v době před druhou světovou válkou a následně v jejím průběhu, kdy nabyl formy fyzické likvidace Židů, holocaustu. I když se už nyní antisemitismus neprojevuje v takové míře, stále je to jev, který nebyl vymýcen. Antisemitismus je často chápan jako podskupina společného jmenovatele rasismu a xenofobie, nelze jej však vnímat jako jejich pouhou podskupinu, jedná se o samostatný fenomén. V zásadě existují tři zdroje antisemitismu: islámský fundamentalismus, levicový extremismus a konečně extremismus pravicový, 32 kam se řadí i skupiny, jež jsou předmětem práce. Rasismus je dle Velkého sociologického slovníku primárně charakterizován jako nepřátelský postoj vůči příslušníkům jiné rasy nebo etnika lidově považovaného za rasu, který může nabýt fanatických podob a může přerůst v ideologii a systematický teror. 33 Rasismus bývá zpravidla zaměřen proti menšinám a je postaven na několika základních principech. Mezi tyto principy patří: předsudky, frustrace a rasová diskriminace, která může ve svém krajním případě vyústit v genocidu. 34 Jedná se o ideologii vycházející z pocitu strachu ze všeho cizího a tvořící jeho ideologickou nadstavbu. 35 Všechny teorie dávající podnět k rasismu vycházejí z představy, že lidstvo bylo původně rozděleno na nižší a vyšší rasy, přičemž rasy vyšší jsou jakožto nositelé civilizace a pokroku rasami tvůrčími (určenými k vládnutí) a rasy nižší, jakožto neschopné kulturní tvořivosti, je nutno vést. 36 Různí autoři rozlišují různé formy rasismu. V zásadě 32 KAZAN, Zdeněk: Soudobý antisemitismus, Maskil, 3, 2004, č. 4, s SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIVE VĚD ČR: c. d., s Tamtéž, s FRIŠTENSKÁ, Hana: Pojmy xenofobie, rasismus, rasové násilí a rasová diskriminace. In: ŠIŠKOVÁ, Tatjana (ed): Výchova k toleranci a proti rasismu. Praha 1998, s Tamtéž, s

13 se rasismus dá dělit na měkký a tvrdý 37 či lidový a ideologický. 38 Za pozornost jistě stojí myšlenka socioložky Gerlindy Šmausové, která v jedné své stati 39 poukazuje na skutečnost, že biologie jako věda termín rasa zamítá a že biologické pojmy nikdy nejsou přejímány do politického či společenskovědního diskursu bez předchozí řádné hodnotové interpretace Neonacismus (neonacionální socialismus) Organizace, které budou následně v práci projednány, jsou organizacemi neonacistickými. Neonacismus nabyl v Evropě na významu hlavně v osmdesátých a devadesátých letech 20. století. Jedná se o nejmilitantnější formu pravicového extremismu 40 vědomě usilující o obnovení nacistické třetí říše založené na vůdcovském principu či elitě. U mnou zkoumaných skupin je tato tendence patrná již od jejich vzniku. Projevuje se především v násilí na Rómech, jež jsou považováni za rasově méněcenné. Se zajímavým postřehem přišel Lee Mc Gowan, autor knihy Radikální pravice v Německu od roku 1870 po současnost, který poukázal na to, že neonacisté sice představují pouze malý zlomek organizovaného pravicového extremismu ve Spolkové republice Německo a ještě menší zlomek celkového pravicově extremistického potenciálu, jejich význam však zdaleka převyšuje jejich zanedbatelný počet, zejména proto, že se velkou měrou podílejí na násilnostech 37 Tamtéž, s ALAN, Josef: Xenofobie a rasismus: úvodní poznámka sociologa. In: ŠIŠKOVÁ, T. (ed): c. d., s ŠMAUSOVÁ, Gerlinda: Rasa jako rasistická konstrukce. Sociologický časopis, 35, 1999, č. 4, s MC GOWAN, Lee: Radikální pravice v Německu od roku 1870 po současnost. Praha 2004, s

14 a zastrašování. 41 Lze tvrdit, že o českém neonacistickém pravicovém extremismu platí totéž, co o tomtéž jevu ve Spolkové republice Německo. 41 Tamtéž, s

15 2. HNUTÍ SKINHEADS Vývoj hnutí skinheads Jak již bylo poznamenáno v úvodu, hnutí skinheads není českého původu, proniklo k nám ze západu. Šedesátá léta nebyla jen érou hippies, ale i tzv. mods (modernistů), kteří vznikli ve Velké Británii jako jejich opozice. Problém byl v tom, že mods nemohli svým luxusním životním stylem být přijatelní pro dělnické vrstvy, jelikož si jejich luxus nemohli dovolit. Proto se zformovalo v roce 1968 vně mods jako reakce další hnutí, hnutí skinheads, které vystupovalo jak proti hippies, tak proti mods. Za původní rodiště skinheads je považován londýnský East End. Z Londýna se pak hnutí šířilo do dalších britských měst. Výrazem vzdoru a kritiky se stala image skinheadů, která byla odrazem jejich sociálního statutu. Typické byly např. nakrátko ostříhané vlasy, které podobně jako někdejší americké letecké bundy (bombery) bez límců, záhy našly své opodstatnění v oblíbené činnosti skinheadů v pouličních či fotbalových bitkách. Nicméně bylo by příliš zjednodušující vidět tento jev jen jako výraz vzdoru. Jak správně poukázali Klaus Farin a Eberhard Seidel-Pielen, 42 jednalo se zároveň o přihlášení se k dělnickým kořenům, jelikož všude tam, kde se dělníci postavili v minulosti na odpor proti zažitým pořádkům, byli ostříháni (např. v přísných viktoriánských dělnických domech v 19. století, v polepšovnách v 20. století nebo v trestaneckých táborech či vězeních). Dalšími charakteristickými znaky skinheadské image byly dělnické džíny, kostkovaná košile, přes ni šle a vysoké pracovní boty, nejčastěji značky Dr. Martens FARIN, Klaus SEIDEL-PIELEN, Eberhard: Skinheads. München 1993, s Nejprve byli skinheadi označováni jako tzv. hard-mods, občas (právě kvůli specifické obuvi) boot-boys. Výraz skinheads se masově vžil až v roce

16 Pro celkovou informaci je třeba doplnit, že tito proto-skinheads nebyli rasističtí, což dokazuje mimo jiné fakt, že původně byli členy této subkultury také černí imigranti z Karibské oblasti. Protoskineads byli lidé, kteří opovrhovali vzděláním, neměli v lásce hippies, mods ani narkomany. Rádi provokovali, rádi vyvolávali rvačky. Jejich hlavními sdružovacími místy byly hospody a oblíbenou činností se stalo popíjení piva. Postupně docházelo k pozvolnému odklonu od tradičně vyznávaných hodnot, s čímž souvisely první výskyty rasismu v jejich řadách. Namířen byl původně hlavně proti pákistánským imigrantům obviňovaným z toho, že berou občanům Británie pracovní místa a byty. První velká vlna skinheads se objevila v roce Na počátku sedmdesátých let z důvodu neexistence kontinuity nastupujících generací opadla a znovu se objevila až na jejich konci, tentokráte v souvislosti s punkovým hnutím. Během osmdesátých let došlo k úplné radikalizaci, kterou vyvolala obrovská vlna nezaměstnanosti. Přibližně ve stejné době docházelo ke vzniku prvních skinheadských kapel, poněvadž skinheady původně poslouchané punkové kapely se začínaly značně distancovat od skinheadských stále častějších rasistických projevů. Následkem vznikla koncertní platforma Rock against Racism sdružující nerasistické kapely. Reakcí na ni byla konkurenční platforma, Rock against communism, jež se stala seskupením rasisticky smýšlejících jedinců. Jedním z prvních vyloženě rasistických seskupení byl britský Skrewdriver založený roku Jeho hlavní zpěvák, Ian Stuart Donaldson, se později stal zakladatelem neonacistické organizace Blood&Honour. Hudba obecně vždy hrála a stále hraje v této subkultuře velice významnou roli. Původní skinheadi poslouchali jamajské ska, reggae, punk. 44 Poté, co začaly vznikat první ryze skinheadské 44 Ze zmíněných tří směrů se vyvinula punková hudba známá jako Oi! 16

17 kapely, přešla veškerá skinheadská posluchačská obec k nim. Skinheadská hudba je charakteristická svou jednoduchostí, úderností a extrémní hlasitostí. Nebezpečí skinheadských koncertů spočívá jednak v šíření hudebních nahrávek, odznaků, zinů apod., které tvoří (společně se vstupenkami na koncerty) hlavní příjem skinheadských organizací 45 a slouží k propagaci neonacismu a k náboru nových členů na koncertech. Neméně nebezpečným je ale i fakt, že skinheadské hnutí převzalo fašistické metody politického aktivismu a techniku propagandy, jejichž klasickou součástí je bojová píseň. 46 Hudba tak působí jako důležitý integrační a agresivní faktor. Obsahově drsné a rasistické texty, provázené primitivními takty, vyvolávají u posluchačů agresivitu, která vede mnohdy k tomu, že skrze texty propagovaná brutalita se promítne do jednání posluchače. 47 V textu výše zmíněný odklon od původních ideálů byl v Británii provázen mimo jiné infiltrací skinheadů do ultrapravicové silně protiimigrantské politické strany Národní fronty. Výsledkem politizace hnutí byl postupný vznik myšlenkového proudu White power, 48 jež se již otevřeně hlásil k nacionálnímu socialismu. Poté, co se na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let začala subkultura skinheads šířit do britských dominií, USA a kontinentální Evropy, byl tento příklon k nacionálnímu socialismu patrný nejvíce v Německu. 45 Podle některých zdrojů používají skinheadi i jiných prostředků k financování své činnosti. V dubnu 2002 se v tisku objevila zpráva poukazující na to, že si jistý třicetiletý skinhead podvodně vzal u stavební spořitelny překlenovací úvěr v hodnotě 150 tis. korun, který byl později využit k financování skinheadských koncertů. Více např.: PIRNÍK, Jiří: Peníze z podvodů šly na party skinheadů. IDNES, (http://zpravy.idnes.cz/krimi.asp?r=krimi&c=a020429_193955_krimi_nad) 46 RATAJ, Jan: Je pořád hezká, ta naše písnička česká? Ze skinheadské politické voničky. Listy, 31, 2001, č. 1, s Skinheads. In: Informationsdienst gegen Rechtsextremismus, ( ) 48 CHMELÍK, J.: c. d., s

18 2. 2. Společenské příčiny vzniku hnutí skinheads Pro celkové pochopení geneze subkultury skinheads je žádoucí zmínit společenské příčiny vzniku, které odrážejí mentalitu příslušníků subkultury. Důvody příslušnosti k pravicovému extremismu se zabývala celá řada sociologů, 49 přičemž každý prosazoval vlastní pohled. Z českých autorů se tématem doposud nejvíce zabýval J. Chmelík, který shrnul tři základní faktory ovlivňující vstup jedince do komunity skinheads. Je to faktor úspěchu, faktor nejistoty a faktor absence náležení. 50 Při objasnění faktoru úspěchu vychází J. Chmelík z amerického sociologa Roberta Mertona, který jako první přišel s myšlenkou, že kulturní společnost vsugerovává svým příslušníkům znaky úspěšnosti, přičemž nejvýznamnějším znakem jsou peníze přinášející elitní postavení. A jelikož je logické, že nikdy nemají možnost nabýt legálně peněz všichni příslušníci, uchylují se poté k jiným alternativám jejich získání, nejčastěji ke zločinnosti. J. Chmelík hypotézu aplikuje na českou společnost, která je přímo posedlá kultem úspěchu 51 a dochází k závěru, že skinheadi jsou lidé původně neúspěšní, lidé, kterým se nedostává šance na dosažení úspěchu nebo pozornosti společnosti. Důvody proto vidí v souladu s jinými sociology J. Chmelík tři: nedostačující rodinné zázemí, nedostatečná profesní způsobilost a vlastní deprivace neúspěšností. 52 Faktor nejistoty, vysvětlovaný J. Chmelíkem v politickém kontextu nejistoty sociální, nepovažuji sice v současné chvíli za klíčový, přesto je ale i ten opodstatněný. Autor poukazuje, že dnešní moderní stát přenáší odpovědnost za své postavení přímo 49 Tematika byla předmětem prací např. Richarda Hofstadtera, Seymoura Martina Lipseta, Theodora Ludwiga Wiesengrunda Adorna aj. 50 CHMELÍK, J.: c. d., s Tamtéž, s Tamtéž, s

19 na občana, aniž by mu poskytnul dostatečnou sociální ochranu, což u některých skupin obyvatelstva může vést k protestnímu sdružování se v radikálnějších komunitách militantního rázu. 53 Poslední Chmelíkův faktor je postaven na argumentu, že v dnešní moderní společnosti je citelně oslabena tradiční funkce rodiny, což nutně vede k interním konfliktům, které jsou obecně hůře zvladatelné pro osoby s nižším vzděláním či věkem. Vzniklou nejistotu řeší potom lidé právě vstupem do názorově radikální skupiny vedené někým dominantním, kdo je schopen určit směr vedoucí z nejistoty. 54 Ve svém důsledku tak radikální skupina může nahradit tradiční rodinu, protože dokáže poskytnout svým členům pocit ochrany a sounáležitosti. Z výše nadefinovaného vyplývá, že pro českou společnost jsou reálné celkem tři faktory představující nebezpečí. Jedná se faktor úspěchu, faktor absence náležení a faktor nejistoty. 53 Tamtéž, s Tamtéž, s

20 2. 3. Klasifikace rasisticky zaměřené ultrapravicové části hnutí skinheads Lze konstatovat, že skinheadská subkultura se v rámci celého světa etablovala a funguje generační obměna, která zapříčinila první odmlku v sedmdesátých letech. Jak poznamenal M. Mareš, došlo sice vně subkultury k výrazné strukturaci (na základě vlivu hudby či ostatních subkultur), s ohledy na její nezřetelnost, propojenost a odlišný vývoj v různých evropských zemích, je ale prakticky nemožné podat o ní vyčerpávající přehled. 55 V práci vycházím z klasifikace původně nadefinované právě M. Marešem, který mezi rasistické směry skinheads řadí tradicionalistické skinheads, nazi-skinheads a white power Tradicionalističtí skinheads Tradicionalističtí skinheads jsou přímými pokračovateli původních skinů z roku 1969, tzn. jsou charakterističtí svou uniformitou, oblibou v pivě a ve fotbale, odporem k hippies. Svou hudbou, stejně tak jako svými časopisy, se snaží udržet klasický formát skinheads. Tomu přizpůsobují svůj vzhled a hudební vkus. V oblečení jsou u nich stále oblíbené především sportovní značky. 56 Tradicionálové bývají také často provázáni s Oi! skiny. Někteří z nich odmítají nacismus, ovšem na druhé straně se ztotožňují s rasismem, když obhajují či schvalují útoky proti přistěhovalcům. Oi! skinové získali svůj název podle punkové skladby Oi!Oi!Oi!, která se stala v osmdesátých letech natolik populární, že jim vtiskla jméno. Tahle hudba spojovala tradiční street-punkery a skinheady. 55 MAREŠ, M.: Pravicový extremismus, s Jedná se především o značky Londsdale, Ben Sherman a Fred Perry. 20

Úvod do problematiky extremismu

Úvod do problematiky extremismu Úvod do problematiky extremismu Pøíruèka pro pedagogy DAVID LEBEDA Úvod do problematiky extremismu font-style:normal;color:grey;font-family:verdana,geneva,kalimati,sans-serif;text-decoration:none;text-align:center;font-varia

Více

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata + SOCIÁLNÍ HNUTÍ + Sociální hnutí 2 Skupiny lidí nejčastěji neformálně sdružené, které mají společný cíl, jenž chtějí prosadit Systematická kolektivní snaha o žádoucí změnu Decentralizovaná organizační

Více

Český politický extremismus stručný exkurs

Český politický extremismus stručný exkurs Český politický extremismus stručný exkurs Mgr. Michal Mazel Vstupní poznámky Spor o samotný pojem, definice politologické, úřední, policejní, využití politické Související pojmy: totalitarismus, radikalismus,

Více

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 20. ledna 2015. Počet listů: 8

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 20. ledna 2015. Počet listů: 8 Odbor bezpečnostní politiky Praha 20. ledna 2015 Počet listů: 8 Extremismus Souhrnná situační zpráva 4. čtvrtletí roku 2014 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény ve 4. čtvrtletí roku 2014...

Více

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., 1 Politické strany

Více

Čj.: MHMP 154797/2008 V Praze dne 13. března 2008 Vyřizuje: Bc. Václav Bíňovec ROZHODNUTÍ

Čj.: MHMP 154797/2008 V Praze dne 13. března 2008 Vyřizuje: Bc. Václav Bíňovec ROZHODNUTÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A OBČANSKOSPRÁVNÍ Čj.: MHMP 154797/2008 V Praze dne 13. března 2008 Vyřizuje: Bc. Václav Bíňovec Pan Martin Matička ROZHODNUTÍ Magistrát

Více

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie)

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie) Otázka: Základní problematika politických stran Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kateřina Novotná význam, systém, dělení; teorie vstupu člověka do politiky, politické zájmy; liberalismus x

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality. Praha 14. července 2015. Počet listů: 9

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality. Praha 14. července 2015. Počet listů: 9 Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Praha 14. července 2015 Počet listů: 9 Extremismus Souhrnná situační zpráva 2. čtvrtletí roku 2015 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény v

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

Základní dûlení symboliky extrémistick ch hnutí

Základní dûlení symboliky extrémistick ch hnutí Základní dûlení symboliky extrémistick ch hnutí Z toho, co bylo v pfiedchozích kapitolách fieãeno je zfiejmé, Ïe symbolice je v extrémistick ch hnutí a zejména v hnutí SKINHEADS, pfiikládán pfiímo mystick

Více

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmem demokracie. V průběhu kurzu bude sledován obsahový vývoj pojmu demokracie. Posluchačům

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2129(INI) 26. 8. 2013. o historické paměti v kultuře a ve vzdělávání v Evropské unii (2013/2129(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2129(INI) 26. 8. 2013. o historické paměti v kultuře a ve vzdělávání v Evropské unii (2013/2129(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro kulturu a vzdělávání 26. 8. 2013 2013/2129(INI) NÁVRH ZPRÁVY o historické paměti v kultuře a ve vzdělávání v Evropské unii (2013/2129(INI)) Výbor pro kulturu a vzdělávání

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II

RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II Karolína Kučerová Masová komunikace IV, LS 2001/2002 2 Náboženství je v nejobecnějším slova smyslu definováno

Více

HODNOCENÍ STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ NA ZÁKLADĚ UKAZATELŮ V OBLASTI EXTREMISMU

HODNOCENÍ STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ NA ZÁKLADĚ UKAZATELŮ V OBLASTI EXTREMISMU Jan FUKA, Ondřej SVOBODA HODNOCENÍ STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ NA ZÁKLADĚ UKAZATELŮ V OBLASTI EXTREMISMU Abstract: The primary instrument for strategic management of sustainable development in the region is

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

Publikace a informační prameny

Publikace a informační prameny Publikace a informační prameny Národní pedagogická knihovna, která je divizí Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV),, zpracovala rešerši publikací, článků a bibliografií, které se vztahují k tématu extremismu

Více

Posudek oponenta diplomové práce

Posudek oponenta diplomové práce Katedra: Religionistiky Akademický rok: 2012/2013 Posudek oponenta diplomové práce Pro: Studijní program: Studijní obor: Název tématu: Pavlu Voňkovou Filosofie Religionistika Křesťansko-muslimské vztahy

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(2001)1 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 6 BOJ PROTI ŠÍŘENÍ RASISTICKÝCH, XENOFOBNÍCH A ANTISEMITSKÝCH MATERIÁLŮ PO

Více

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2 EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE Obr. 1 Obr. 2 Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Institut mezioborových studií Brno Vliv rasistické hudby na současnou českou mládež BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Doc. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš Ph.D. Vypracoval:

Více

Imperativ, o. s. INFORMACE K PROJEKTU

Imperativ, o. s. INFORMACE K PROJEKTU Imperativ, o. s. INFORMACE K PROJEKTU Úvod Jedná se o projekt občanského sdružení Imperativ, o. s. ve spolupráci s MHMP (Krajský grant prevence kriminality) a MV ČR (Státní účelová dotace). Hlavním cílem

Více

Příloha č. 9 Extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus

Příloha č. 9 Extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus CO DĚLAT- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept Příloha č. 9 Extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus Za extremistické chování lze považovat takové, které

Více

CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí rámcový koncept. Příloha č. 19 Příslušnost k subkulturám

CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí rámcový koncept. Příloha č. 19 Příslušnost k subkulturám CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí rámcový koncept Příloha č. 19 Příslušnost k subkulturám Autor: PhDr. David Heider Typ rizikového chování Východiska Subkultury jsou

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Neonacismus v Èeské republice

Neonacismus v Èeské republice Neonacistické organizace Neonacistická větev skinheadského hnutí se v České republice vyprofilovala nedlouho po sametové revoluci. Již za totality zde existovalo několik desítek skinheadů, ti však byli

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Extremismus Souhrnná situační zpráva 1. čtvrtletí roku 2014

Extremismus Souhrnná situační zpráva 1. čtvrtletí roku 2014 Odbor bezpečnostní politiky Praha 15. dubna 2014 Počet listů: 7 Extremismus Souhrnná situační zpráva 1. čtvrtletí roku 2014 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény v 1. čtvrtletí roku 2014...

Více

Obraz extrémistických aktivit v českých médiích Mgr. Peter Gabaľ

Obraz extrémistických aktivit v českých médiích Mgr. Peter Gabaľ Obraz extrémistických aktivit v českých médiích Mgr. Peter Gabaľ Čím víc se nás nebo našeho oboru nějaká zpráva dotýká, tím snazší je odhalit v ní nesrovnalosti. A čím vzdálenější nám téma je, tím snáze

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

Jiří Šafr, Markéta Sedláčková

Jiří Šafr, Markéta Sedláčková Konference DEMOKRACIE JAKO HODNOTA A PROBLÉM Katedra filozofie Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci, Liberec, 22. října 2010 Sociální kapitál a legitimita demokracie

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

Liberálně-konzervativní akademie

Liberálně-konzervativní akademie Liberálně-konzervativní akademie Blok Mezinárodní vztahy doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně kontakt: hlousek@fss.muni.cz Přednáška

Více

Skinheadské a neonacistické hudební kapely v České republice

Skinheadské a neonacistické hudební kapely v České republice Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra historie Diplomová práce Skinheadské a neonacistické hudební kapely v České republice Milan Říský Vedoucí práce: Mgr. Martin Černý Prohlašuji,

Více

Ochrana pred praním špinavých peňazí v kontexte novej právnej úpravy v Európskej únii

Ochrana pred praním špinavých peňazí v kontexte novej právnej úpravy v Európskej únii Ochrana pred praním špinavých peňazí v kontexte novej právnej úpravy v Európskej únii Merzinárodní vědecká a odborná konference Oktober 8/2015 Bratislava, Loft Hotel, Slovenská republika Problematika převzaté

Více

Děti migrantů v monokulturní zemi. Gergõ Pulay

Děti migrantů v monokulturní zemi. Gergõ Pulay Leden 2007 Děti migrantů v monokulturní zemi Gergõ Pulay Recenze na jednu z nejzajímavějších knih, která v poslední době vyšla v Maďarsku o migraci. Zabývá se druhou generací migrantů v Maďarsku. Recenze

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA)

Důvodová zpráva. Obecná část. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA) IV. Důvodová zpráva Obecná část A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA) 1. Důvod předložení Název návrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání

Více

Systémy politických stran základní klasifikace a typologie

Systémy politických stran základní klasifikace a typologie Systémy politických stran základní klasifikace a typologie Obsah bloku Co to je systém politických stran vymezení a kritéria pro třídění Faktory ovlivňující podobu stranického systému Technické ústavní

Více

Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století

Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století Sborník abstraktů z diskusního setkání Consulte, o. s. pořádá pod záštitou místostarosty Města Horní bříza 8. 11. 2012 od 13.00

Více

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013 ov19 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 8 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle

Více

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP. A oddíl: Obecná analýza (výchovné a vzdělávací strategie) Tabulka TH2(A) Počet hodnocených ŠVP: 100

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP. A oddíl: Obecná analýza (výchovné a vzdělávací strategie) Tabulka TH2(A) Počet hodnocených ŠVP: 100 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP Celkovému prozkoumání a vyhodnocení bylo podrobeno 150 ŠVP ze Středočeského, Jihomoravského, Královehradeckého a Pardubického kraje. Při vyhodnocování ŠVP se však ukázalo,

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. HLAVNÍ AUTOŘI: SAM BLACK, PETR NĚMEC, PHILIP LESLY, JAROSLAV KOHOUT, MIROSLAV FORET, VÁCLAV SVOBODA 2. SYSTÉM MARKETINGOVÝCH

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Spr. 155/2013-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

Test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů Varianta - B -

Test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů Varianta - B - 1. Kdo se podílí na řízení v organizaci: a) personalisté, vrcholový management, liniový management b) vrcholový management, liniový management, personální agentura c) úřad práce, personalisté, vrcholový

Více

Psychologie a komunikace Sociální skupiny. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Psychologie a komunikace Sociální skupiny. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2009 Mgr. Olga Čadilová SOCIÁLNÍ SKUPINY Od svého narození je člověk členem nějaké skupiny Skupinová

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Altermedia český zpravodajský server přinášející informace ultrapravicového charakteru.

Altermedia český zpravodajský server přinášející informace ultrapravicového charakteru. Slovníček pojmů Ahnenerbe (něm. Dědictví předků) neonacistická organizace působící v ČR od roku 1999. Ideové zázemí českého neonacismu budovala s využitím germánské mytologie. V současnosti se zabývá hlavně

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Nejvyšší státní zastupitelství. Metodický materiál EXTREMISMUS SL 54/2006

Nejvyšší státní zastupitelství. Metodický materiál EXTREMISMUS SL 54/2006 Nejvyšší státní zastupitelství Metodický materiál EXTREMISMUS SL 54/2006 Brno říjen 2009 O B SA H Část první: Mezinárodní a vnitrostátní souvislosti extremismu a úloha trestního práva, Základní pojmy 3

Více

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Otázka: Novodobá pedagogika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): luculd Úvod,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Pedagogické

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

OBČANSTVÍ A NÁRODNOST. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

OBČANSTVÍ A NÁRODNOST. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. OBČANSTVÍ A NÁRODNOST Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. OBČANSTVÍ (STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST) = plnoprávné členství jedince v daném státu v demokratickém

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

Základy Politologie. Prerekvizity: žádné

Základy Politologie. Prerekvizity: žádné Základy Politologie Cílem je získat znalosti z oboru politologie, týkající se základních pojmů a klíčových oblastí veřejného a politického života. Charakteristika získaných vědomostí a dovedností: Kurz

Více

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4.

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. 2010 Rozvoj finanční kapacity

Více

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU CZ ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU 2007 - EVROPSKÝ ROK ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VŠECHNY The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes âgées OBYVATELSTVO ZEMÍ

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice BULLETIN číslo 3 květen 2008 o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice Téma bulletinu Změny v image českých neonacistů Čeští rasističtí skinheads a neonacisté si vytvářejí svou svébytnou

Více

Extremismus v české společnosti

Extremismus v české společnosti Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Extremismus v české společnosti Barbora Klustová Bakalářská práce 2008 Poděkování Zde bych chtěla poděkovat doc. PhDr. Jadwize Šanderové, CSc. za odborné vedení,

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Martas (vznik a podstata státu, funkce státu, typy státu; demokracie, typy demokracií, státní moc, politické strany, volební systémy) Stát = forma

Více

politický systém založený na všeobecné účasti občanů na správě státu

politický systém založený na všeobecné účasti občanů na správě státu Otázka: Demokracie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Eli Demokracie = vláda lidu (z řečtiny demos lid, kratos vláda) politický systém založený na všeobecné účasti občanů na správě státu založena

Více

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz Firemní kultura přednáška www.newtoncenter.cz Motto: Kdo jsme, co chceme, kam jdeme? J.P. Sartre (firemní identita vize) Firemní identita Svou firemní kulturou firma: - ovlivňuje jednání svých zaměstnanců

Více

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice BULLETIN číslo 4 červen 2008 o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice Téma bulletinu Symbolika ultrapravicových hnutí Od počátku své existence využívají rasističtí skinheads široké spektrum

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Sociologie. Kulturní způsob řešení problémů. Symbolická komunikace

Sociologie. Kulturní způsob řešení problémů. Symbolická komunikace Sociologie Kulturní způsob řešení problémů Symbolická komunikace 1 Symbolická komunikace pro přežití člověka i spol. je důlež. schopnost přijímat info v symbolické podobě umožňuje kolektivní aktivity (práce,

Více

Psychologie a sociologie 2

Psychologie a sociologie 2 Psychologie a sociologie 2 Řeč a myšlení. : Sociální pozice, sociální status, sociální role. Gender. Kulturní odlišnosti: kolektivismus vs. Individualismus. 1 Vývoj jazyka Věk 1 2 měsíce vrnění 4 měsíce

Více

1 KOLMAN, P. Právo na informace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2010. s. 72.

1 KOLMAN, P. Právo na informace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2010. s. 72. Městskému soudu v Praze Hybernská 18 111 21 Praha 1 ----------------------------------- V Brně dne 5. dubna 2013 Žalobce: Mgr. Michal Kincl, nar. 27.3.1986, bytem Neužilova 6, Brno, 625 00, adresa pro

Více

Psychologie a sociologie 2

Psychologie a sociologie 2 Psychologie a sociologie 2 Řeč a myšlení. : Sociální pozice, sociální status, sociální role. Gender. Kulturní odlišnosti: kolektivismus vs. Individualismus. PSS2új 1 Vývojové teorie jazyka Jazyk se vyvíjí

Více

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 9 E-mail: anezka.pribenska@soc.cas.cz Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen

Více

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 15. července 2014. Počet listů: 8

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 15. července 2014. Počet listů: 8 Odbor bezpečnostní politiky Praha 15. července 2014 Počet listů: 8 Extremismus Souhrnná situační zpráva 2. čtvrtletí roku 2014 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény ve 2. čtvrtletí roku 2014...

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd

6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd 6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd Obecné cíle výuky ZSV Předmět a výuka ZSV je koncipována tak, aby žáky vedla k pochopení dění ve světě. Žáci se učí respektovat společenskou skutečnost,

Více

Za nepokoje na Šluknovském výběžku mohou nově přistěhovalí Romové, míní většina

Za nepokoje na Šluknovském výběžku mohou nově přistěhovalí Romové, míní většina Za nepokoje na Šluknovském výběžku mohou nově přistěhovalí Romové, míní většina Stále neutuchající problém Šluknovského výběžku považují více než dvě třetiny Čechů za velmi vážný. Více jak čtyři pětiny

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Právní úprava kontrolního postupu při výkonu správního dozoru a působnost připravovaného zákona o kontrole 1)

Právní úprava kontrolního postupu při výkonu správního dozoru a působnost připravovaného zákona o kontrole 1) Miloslava Hálová Právní úprava kontrolního postupu při výkonu správního dozoru a působnost připravovaného zákona o kontrole 1) I. Kontrola je nedílnou součástí jakékoli účelné a cílevědomé lidské činnosti.

Více

Jiřího Paroubka považuje za důvěryhodného po jeho odchodu do čela nové strany pouze pětina veřejnosti

Jiřího Paroubka považuje za důvěryhodného po jeho odchodu do čela nové strany pouze pětina veřejnosti Jiřího Paroubka považuje za důvěryhodného po jeho odchodu do čela nové strany pouze pětina veřejnosti Za důvěryhodného považuje bývalého premiéra Jiřího Paroubka, který po odchodu z ČSSD stanul v čele

Více

Politický extremismus a jeho základní charakteristiky. Extremisté na české politické scéně.

Politický extremismus a jeho základní charakteristiky. Extremisté na české politické scéně. Politický extremismus a jeho základní charakteristiky. Extremisté na české politické scéně. Petra Vejvodová 1 Příspěvek na semináři Politický extremismus jsme na něj připraveni? ze dne 26. 4. 2012 Co je

Více