Česká neonacistická scéna po roce 1989

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká neonacistická scéna po roce 1989"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií Zuzana Dobešová Česká neonacistická scéna po roce 1989 (analýza českého neonacismu po roce 1989) Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Markéta Šustková, Ph.D. Olomouc 2006

2 ÚVOD Po porážce nacistického Německa panovala téměř jednoznačná shoda, že hrozba nacismu je provždy zažehnána. Následující roky ale ukázaly, že tento počáteční optimismus byl mýlkou. Po světě existuje síť organizací, které se otevřeně či skrytě hlásí k odkazu nacismu. Demokratický pluralitní systém, který se stal charakteristický pro Československo po listopadu 1989 a po roce 1993 pro Českou republiku, není v bezprostředním ohrožení. Přesto existuje ve spojitosti s pravicovým extremismem pro českou společnost hrozba, jejíž možný dosah by rozhodně neměl být bagatelizován. Jedno z nebezpečí představuje již právě skutečnost, že veřejnost či alespoň její podstatná část je k projevům extremismu lhostejná, nebo s ním dokonce sympatizuje. V tomto případě jde o nebezpečný protispolečenský jev, který může vést k sociálním konfliktům a dokonce k politické destabilizaci. 1 Patrně největším nebezpečím je samotná existence ultrapravicových militantních organizací, v rámci nichž po roce 1989 docházelo a stále dochází k propagaci rasisticky motivovaných pravicově extremistických postojů. Alarmující je především skutečnost, že řada neonacistů má politické ambice a snaží se je uskutečnit. Tento trend byl patrný od roku 1999, 2 kdy začala být nejprve využívána platforma občanských sdružení. 3 V letech byly patrné snahy etablovat se na politické scéně. 4 1 CHMELÍK, Jan: Symbolika extremistických hnutí. Praha 2000, s Existuje souvislost mezi formálním rozpuštěním Blood&Honour Division Bohemia a nárůstem politických ambic části skinheadského hnutí. 3 MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY: Zpráva o problematice extremismu na území České republiky v roce In: Ministerstvo vnitra, ( ) 4 MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY: Zpráva o problematice extremismu na území České republiky v roce In: Ministerstvo vnitra, ( ) 2

3 Ty začaly sice v roce 2003 stagnovat, 5 nicméně je zřejmé, že v rámci tvrdého jádra 6 skinheadské subkultury působí spojovatelé neonacistického podhoubí s legálními politickými sdruženími a stranami. 7 V podobném duchu se vyjadřuje i Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2004, 8 která připouští, že i nadále existuje díky personálním vazbám užší propojení politické scény a skinheadského hnutí. Ona propojení byla patrná především v koalici sjednotivší se koncem ledna roku 2005 pod praporem Národní strany. Volební aliance Republikánů Miroslava Sládka, Národního sjednocení, Dělnické strany, Českého hnutí za národní jednotu a Národní strany se tak chtěla v parlamentních volbách roku 2006 ucházet o poslanecké mandáty. I když letos není pravděpodobné, že by koalice mohla být úspěšná, nelze jednoznačně vyloučit potenciální nárůst preferencí v době dalších voleb. Nebezpečí představuje už skutečnost, že koalice chtěla kandidovat ve volbách. Analýza celkového vlivu a nebezpečí krajně pravicových politických stran není však předmětem práce. Další nebezpečí spojené s činností militantních ultrapravicových organizací spočívá v tom, že hlásáním etnické a rasové nenávisti vytvářejí předpoklady pro kriminální činnost, 9 na níž se samy spolupodílejí. Z Výroční zprávy Ministerstva vnitra České republiky 5 MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY: Zpráva o problematice extremismu na území České republiky v roce In: Ministerstvo vnitra, ( ) 6 V rámci hierarchické struktury skinheadské subkultury je tvrdé jádro na jejím pomyslném vrcholu. Tvoří jej hlavně zasloužilí pouliční bojovníci a jedinci schopni organizovat akce a zabývat se propagací. 7 MAREŠ, Miroslav: Trendy od Temže. Reflex, (http://www.reflex.cz/clanek6180.html) 8 BEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBA: Výroční zpráva bezpečnostní informační služby za rok In: Bezpečnostní informační služba, ( ) 9 MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY: Zpráva o problematice extremismu na území České republiky v roce In: Ministerstvo vnitra, ( ) 3

4 činů. 12 Ve zprávách Ministerstva vnitra z let lze také pro rok vyplývá, že ve srovnání s rokem 2003 byl zaevidován nárůst trestných činů s extremistickým podtextem 11 o 31 trestných zaznamenat vzrůstající trend konání pravicově extremistických produkcí na území České republiky. Ten je podporován zvyšujícím se využíváním Internetu a mobilních telefonů. Pořádání koncertů je pak hlavním zdrojem rasistických a antisemitistických projevů a v neposlední řadě také zdrojem finančních příjmů důležitých pro činnost organizací. Znepokojující je i generační obměna v řadách skinheads. Dle Zprávy Ministerstva vnitra pro rok 2003 lze předpokládat, že se nová nastupující generace bude projevovat radikálněji než stávající. Důvodem bude snaha vydobýt si své místo zásluhami za rasově motivovaná napadení. Práce vychází z hypotézy, že navzdory decentralizačnímu trendu, který výrazně ztěžuje možnost mapování neonacistické scény, dochází i nadále v rámci zkoumaných organizací k propagaci rasismu, potažmo neonacismu. Skinheadské militantní organizace představují pro českou společnost stále určitou hrozbu, což dokazuje vzrůstající tendence v pořádání koncertů, nárůst kriminality s extremistickým podtextem a provázanost skinheadských organizací s výše zmíněnými politickými stranami. Primárním cílem práce je srovnání dvou nejvlivnějších militantních organizací z ultrapravicové subkultury skinheads 10 V době psaní této bakalářské práce nebyla ještě uveřejněna Výroční zpráva Ministerstva vnitra pro rok Pachateli nebyli však pouze příznivci hnutí skinheads, ale i příslušníci majoritního obyvatelstva bez vazby na pravicově extremistické subjekty a v ojedinělých případech i Romové. 12 MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY: Informace o problematice extremismu na území České republiky v roce In: Ministerstvo vnitra, ( ) 4

5 působících na území České republiky od druhé poloviny devadesátých let do současnosti. Vzhledem k předpokládanému rozsahu práce nemohou být projednány všechny organizace zapadající do této kategorie. Nicméně je nutné zdůraznit, že činnost většiny z nich byla krátkodobá a bez většího dopadu. Z ultrapravicových subkultur působících na území České republiky bude věnován prostor té části subkultury skinheads, která vykazuje zjevné známky rasismu, antisemitismu a jež se otevřeně hlásí k neonacismu. Sekundárním cílem práce je poskytnout základní klasifikaci rasisticky zaměřené ultrapravicové subkultury skinheads a stejně tak dalších ultrapravicových subkultur, u nichž je též patrný příklon k rasismu, antisemitismu a neonacismu, i když již není natolik markantní. Práce je rozdělena do tří částí. První čast je převážně deskriptivní. Zahrnuje terminologii a východiska obsahující definici základních pojmů (subkultura, hnutí, radikalismus, extremismus, antisemitismus, rasismus, neonacismus). Druhá část je zaměřena na vývoj hnutí skinheads a na společenské příčiny jeho vzniku. Pro komplexní hodnocení rozsahu činnosti a charakteru ultrapravicových subkultur, a stejně tak militantních a teroristických organizací, je nutné vědět, že se konstituovaly v České republice až po delším působení v zahraničí. Jistý prostor bude tedy věnován jejich vzniku a počátečnímu vývoji ve světě. Následující podkapitola pojedná o základní klasifikaci rasisticky zaměřené ultrapravicové části hnutí skinheads, jakožto nejvýraznější skupiny, v níž jsou prokázány jak známky rasismu, tak antisemitismu a neonacismu. Zmíněné znaky se v minulosti v celosvětovém měřítku objevovaly pouze u některých skupin skinheads. Do oné kategorie patří: tradicionalističtí skinheads, nazi-skinheads a white power. Ostatní 5

6 skupiny (Anti-racist skinheads, SHARP 13 skinheads, red skins, RASH 14 ) dané znaky nejen nevykazovaly, ale mnohdy se dokonce stavěly do opozice vůči první skupině. Z tohoto důvodu nebudou předmětem této práce. V českém prostředí se skinheadská scéna strukturovala v letech Vyprofilovaly se dva hlavní proudy. Kališníci, tj. vyznavači českého nacionalismu, a NS Skini (nazývaní též Nácci či Sudeťáci). O obou proudech bude pojednáno. Další podkapitola je snahou o vymezení základních ultrapravicových subkultur, které nejsou primárně vymezeny rasistickou podstatou a jejichž vliv v tomto směru je marginální. Konkrétně metalistům a fotbalovým hooligans. Zcela marginální význam má z hlediska rozsahu působení subkultura Nazi-punks. Přesto však bude pozornost věnována i jí. Především proto, že čeští průkopníci hnutí skinheads se původně rekrutovali právě z punkové subkultury. U subkultury ultrapravicových militaria-fans nelze hovořit na území České republiky o prokázané existenci 15 a navíc u ní není patrný příklon k rasismu, proto bude z výčtu vynechána. Poslední část práce je zpracována jako srovnání dvou nejvýraznějších organizací činných od druhé poloviny devadesátých let až současnosti. V letech to byla organizace Blood&Honour Division Bohemia, která zanikla jako organizovaná buňka oficiálně po policejní razii. V druhém období se jedná o organizaci Národní odpor, která vznikla roku 1998 z bývalých členů pražské sekce Blood&Honour Division Bohemia. Pro práci jsem použila empiricko-analytický přístup. Prolínají se zde dvě základní politologické metody: metoda deskriptivní 13 Skinheads Against Racial Prejudice (Skinheads proti rasovým předsudkům) 14 Red And Anarchist Skin Heads (Rudí a anarchističtí skinheadi) 15 MAREŠ, M.: Pravicový extremismus a radikalismus v ČR. Brno 2003, s

7 a metoda analýzy. Druhá byla uplatněna především ve třetí kapitole poskytující srovnání dvou organizací. Problematika českého pravicového extremismu a radikalismu není doposud příliš v české odborné literatuře zpracována. Důvody lze vidět v tom, že se v našich podmínkách jedná o relativně nový jev, ale také v tom, že situace kolem subkultury skinheads je značně neprůhledná a nestabilní. Neprůhlednost jednání a činnosti nynějších organizací je poznamenána tím, že se postupně přešlo na princip decentralizovaných autonomních skupin, protože dřívější úzká koordinace jednotlivých frakcí umožňovala jejich důslednější sledování a následné odhalování. 16 Fakt, že tato problematika není dostatečně zpracována, jako první reflektovala Fakulta sociálních studií v Brně. Působí zde skupina politologů, která se pravicovému extremismu začala ve své vědecké a pedagogické činnosti věnovat. Doposud nejrozsáhlejším a nejpropracovanějším politologickým dílem zabývající se touto problematikou je publikace Miroslava Mareše Pravicový extremismus a radikalismus v ČR. Autor je považován za odborníka v dané oblasti, což dokazuje i skutečnost, že v minulosti několikrát spolupracoval s Policií České republiky a Ministerstvem vnitra České republiky jakožto odborník zpracovávající posudky k případům souvisejícím s politickým extremismem. Další přínosnou publikací je Politický extremismus a radikalismus v České republice, jejímž editorem je Petr Fiala. Kniha vzhledem k roku svého vydání (1998) není plně aktuální, ale lze ji použít jako dobrý teoretický podklad. V neposlední řadě je vhodné zmínit knihu napsanou Janem Chmelíkem. Jeho Symbolika extremistických hnutí je pro studium skinheadské subkultury hodnotná v tom, že pomáhá orientaci v symbolice tohoto hnutí, ať už se jedná o symboliku run, křížů, čísel 16 Mareš, M.: Trendy od Temže. 7

8 či barev. Částí publikace je sociologický pohled na příčiny vedoucí mládež k podpoře těchto hnutí. Jak z výčtu vyplývá, není možné omezit se při zpracování tématu pouze na odbornou literaturu, protože celý jev nepokrývá. Proto bylo nutné použít řadu novinových článků a webové stránky různých organizací. V tomto případě je ale analýza dat ztížena faktem, že je nutné odprostit samotný text od ideologické profilace. Za další komplikaci považuji to, že v případě organizací a směrů, které zde působily v minulosti, je prakticky nemožné dohledat primární zdroje. Se zánikem každého uskupení zanikla jejich činnost. A jelikož v posledních letech byl k propagaci používán stále více Internet, je zřejmé, že webové stránky byly zrušeny. V některých částech práce jsem tedy byla okolnostmi donucena čerpat pouze ze sekundárních zdrojů. Vzhledem ke skutečnosti, že politický radikalismus a extremismus doposud nebyl na území České republiky v literatuře kompletně zpracován, měla by práce rozšířit počet publikací souvisejících s tématem nebezpečí neonacistických skupin a vytvořit základ pro další výzkum. Ten by mohl být zaměřen např. na příčiny nedůsledného jednání Policie České republiky při zjevně antisemitisticky a rasisticky laděných neonacistických koncertech 17 nebo na propojení neonacistů s politickými stranami. Dovoluji si připojit poděkování vedoucí práce Markétě Šustkové, Ph. D. a Jiřímu Markovi, Ing. Oba mi poskytovali v průběhu psaní práce konstruktivní kritiku, za kterou jim touto cestou upřímně děkuji. 17 Více např.: INSTITUT TEREZÍNSKÉ INICIATIVY: O hajlování v této zemi. I ve Křtěticích se policie jen dívala. In: Holocaust.cz, ( ) 8

9 1. TERMINOLOGIE A VÝCHODISKA Subkultura, hnutí Pojem subkultura lze chápat jako jakoukoli dílčí kulturu, jež je součástí kultury dominantní, jedná se o kulturu uvnitř kultury, 18 o lokální kulturu. 19 Obecně se jako subkultura označuje každá skupina, kterou spojuje soubor specifických norem, hodnot, vzorů chování a životní styl, 20 jehož výsledkem je markantní odlišení od dominantní kultury. Některé subkultury mají často sklon se kvůli sebeudržení či sebeochraně uzavírat. To platilo po celá devadesátá léta také pro mnou zkoumanou subkulturu skinheads, která vykazovala velmi přísná pravidla pro vstup do daných militantních organizací, čímž se hlavně bránila potenciální policejní infiltraci. Subkulturu skinheads lze označit jako tzv. kontrakulturu, jež formuje a vyznává hodnoty viditelně kontrastující s dominantní kulturou; nejde tedy o pouhou odlišnost, ale o radikální odmítání, o vědomou kontradikci. 21 Pro kontrakulturu je typická osobitá symbolika, jež je opět u skinheads silně rozvinutá. 22 Co se sociálních hnutí týká, k jejich masivnímu rozvoji docházelo od 60. let minulého století. Přibližně ve stejné době se tímto pojmem začala zabývat sociologie. Různí autoři ale používají pro klasifikaci vlastní kritéria a nutným výsledkem je, že nálepkou sociálních hnutí je dnes označován téměř každý stabilnější komplex jednání menší nebo větší skupiny lidí. 23 Jako nejvhodnější se mi jeví definice Maria Dianiho, podle nějž je 18 STARK, Richard (1992). Citováno dle GEIST, Bohumil: Sociologický slovník. Praha 1992, s CURTIS, E. LAMBERT, R. D. (1990). Citováno dle GEIST, B.: c. d., s SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIVE VĚD ČR: Velký sociologický slovník. Praha 1996, s Tamtéž, s Více v podkapitole ZNEBEJÁNEK, František: Sociální hnutí. Praha 1997, s

10 sociální hnutí sítí neformálních interakcí mezi pluralitou individuí, skupin nebo organizací angažovaných v politických nebo kulturních konfliktech na základě sdílené kolektivní identity. 24 Definici vytvořil poté, co určil čtyři základní dimenze pojetí sociálních hnutí. Těmi jsou: neformální interakce, společná přesvědčení, solidarita konfliktních problémů a rutinní procedury sociálního života. 25 Všechna kritéria jsou aplikovatelná i na skinheads, proto v práci bude užíváno označení hnutí skinheads Radikalismus, extremismus Ve spojitosti s hnutím skinheads se nejčastěji hovoří o radikalismu až extremismu. Radikalismus lze chápat jako mezistupeň mezi extremismem a demokracií. 26 Radikální opozice usiluje pouze o změnu vlády v rámci stávajícího politického systému, na rozdíl od opozice extrémní, která má za cíl změnit celý stávající systém včetně pravidel politické hry. V tomto směru lze za radikální považovat ultrapravicové politické strany, protože ty ve svých programech nesmí propagovat změnu stávajícího demokratického řádu. Naproti tomu skinheadské militantní organizace, o kterých bude v práci pojednáno, se svou kritikou dnešní demokracie a stejně tak odkazy k nacismu či fašismu, otevřeně vyslovují pro změnu politického systému. Proto budu nadále v práci používat pro ony organizace označení extremistické či extrémní. Problematika českého pravicového radikalismu a extremismu nebyla zpočátku v České republice příliš prozkoumána a vyznačovala se tedy nepříliš jasnou terminologií. V posledních několika letech se začali někteří odborníci pravicovému extremismu 24 DIANI, Mario (1992). Citováno dle ZNEBEJÁNEK, F.: c. d., s DIANI, M. (1992). Citováno dle ZNEBEJÁNEK, F.: c. d., s DANICS, Štefan: Extremismus. Praha 2003, s

11 věnovat. Lze proto konstatovat, že se výzkum v dané oblasti vyvíjí a názor Maxmiliána Strmisky z roku 1998, že diskuse o problematice politického extremismu se obvykle vyznačují neujasněností svého předmětu 27 se již jeví jako překonaný. Na základě definic zmíněných politologů, stejně jako politologů jiných, 28 chápu politický extremismus jako antitezi demokracie doprovázenou odmítáním pluralismu, démonizováním médií apod. Zaměřím-li se přímo na pravicový extremismus, považuji za základní znak popírání principu rovnosti lidí, což se projevuje v jednostranném vyšším hodnocení vlastního etnika, rasy či národa (typický je etnocentrismus, rasismus, přehnaný nacionalismus) a stejně tak ve znehodnocování cizích skupin (typické jsou xenofobie, antisemitismus). 29 P. Fiala a M. Mareš zmiňují jako další znaky pravicového extremismu antievropanství, 30 vůdcovský princip a přítomnost reakčních či autoritářských pozic. 31 Všechny zmíněné prvky jsou u skinheadských militantních organizací patrné Antisemitismus, rasismus Antisemitismus se vyznačuje náboženskou, národnostní a rasovou nesnášenlivostí založenou na předsudcích projevujících se ve vztahu k židovskému etniku žijícímu v diaspoře či v Izraeli. Samotný pojem antisemitismus (z řeckého slova anti = proti; hebrejského Sem = Noemův syn) se objevil poprvé v Německu až v 2. pol. 19. století. 27 STRMISKA, Maxmilián: Demokracie, extremismus, antisystémová orientace. Příspěvek k diskusi o pojetí politického extremismu a antisystémovosti v soudobých demokraciích. In: FIALA, Petr (ed.): Politický extremismus a radikalismus v ČR. Brno 1998, s Politickým extremismem se např. dále zabývají Š. Danics, Jiří Pehe aj. 29 DANICS, Š: c. d., s FIALA, P. MAREŠ, M.: Programová analýza SPR-RSČ a KSČM z hlediska politického extremismu. In: FIALA, P. (ed.): c. d., s Tamtéž, s

12 Masový antisemitismus vyvrcholil v době před druhou světovou válkou a následně v jejím průběhu, kdy nabyl formy fyzické likvidace Židů, holocaustu. I když se už nyní antisemitismus neprojevuje v takové míře, stále je to jev, který nebyl vymýcen. Antisemitismus je často chápan jako podskupina společného jmenovatele rasismu a xenofobie, nelze jej však vnímat jako jejich pouhou podskupinu, jedná se o samostatný fenomén. V zásadě existují tři zdroje antisemitismu: islámský fundamentalismus, levicový extremismus a konečně extremismus pravicový, 32 kam se řadí i skupiny, jež jsou předmětem práce. Rasismus je dle Velkého sociologického slovníku primárně charakterizován jako nepřátelský postoj vůči příslušníkům jiné rasy nebo etnika lidově považovaného za rasu, který může nabýt fanatických podob a může přerůst v ideologii a systematický teror. 33 Rasismus bývá zpravidla zaměřen proti menšinám a je postaven na několika základních principech. Mezi tyto principy patří: předsudky, frustrace a rasová diskriminace, která může ve svém krajním případě vyústit v genocidu. 34 Jedná se o ideologii vycházející z pocitu strachu ze všeho cizího a tvořící jeho ideologickou nadstavbu. 35 Všechny teorie dávající podnět k rasismu vycházejí z představy, že lidstvo bylo původně rozděleno na nižší a vyšší rasy, přičemž rasy vyšší jsou jakožto nositelé civilizace a pokroku rasami tvůrčími (určenými k vládnutí) a rasy nižší, jakožto neschopné kulturní tvořivosti, je nutno vést. 36 Různí autoři rozlišují různé formy rasismu. V zásadě 32 KAZAN, Zdeněk: Soudobý antisemitismus, Maskil, 3, 2004, č. 4, s SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIVE VĚD ČR: c. d., s Tamtéž, s FRIŠTENSKÁ, Hana: Pojmy xenofobie, rasismus, rasové násilí a rasová diskriminace. In: ŠIŠKOVÁ, Tatjana (ed): Výchova k toleranci a proti rasismu. Praha 1998, s Tamtéž, s

13 se rasismus dá dělit na měkký a tvrdý 37 či lidový a ideologický. 38 Za pozornost jistě stojí myšlenka socioložky Gerlindy Šmausové, která v jedné své stati 39 poukazuje na skutečnost, že biologie jako věda termín rasa zamítá a že biologické pojmy nikdy nejsou přejímány do politického či společenskovědního diskursu bez předchozí řádné hodnotové interpretace Neonacismus (neonacionální socialismus) Organizace, které budou následně v práci projednány, jsou organizacemi neonacistickými. Neonacismus nabyl v Evropě na významu hlavně v osmdesátých a devadesátých letech 20. století. Jedná se o nejmilitantnější formu pravicového extremismu 40 vědomě usilující o obnovení nacistické třetí říše založené na vůdcovském principu či elitě. U mnou zkoumaných skupin je tato tendence patrná již od jejich vzniku. Projevuje se především v násilí na Rómech, jež jsou považováni za rasově méněcenné. Se zajímavým postřehem přišel Lee Mc Gowan, autor knihy Radikální pravice v Německu od roku 1870 po současnost, který poukázal na to, že neonacisté sice představují pouze malý zlomek organizovaného pravicového extremismu ve Spolkové republice Německo a ještě menší zlomek celkového pravicově extremistického potenciálu, jejich význam však zdaleka převyšuje jejich zanedbatelný počet, zejména proto, že se velkou měrou podílejí na násilnostech 37 Tamtéž, s ALAN, Josef: Xenofobie a rasismus: úvodní poznámka sociologa. In: ŠIŠKOVÁ, T. (ed): c. d., s ŠMAUSOVÁ, Gerlinda: Rasa jako rasistická konstrukce. Sociologický časopis, 35, 1999, č. 4, s MC GOWAN, Lee: Radikální pravice v Německu od roku 1870 po současnost. Praha 2004, s

14 a zastrašování. 41 Lze tvrdit, že o českém neonacistickém pravicovém extremismu platí totéž, co o tomtéž jevu ve Spolkové republice Německo. 41 Tamtéž, s

15 2. HNUTÍ SKINHEADS Vývoj hnutí skinheads Jak již bylo poznamenáno v úvodu, hnutí skinheads není českého původu, proniklo k nám ze západu. Šedesátá léta nebyla jen érou hippies, ale i tzv. mods (modernistů), kteří vznikli ve Velké Británii jako jejich opozice. Problém byl v tom, že mods nemohli svým luxusním životním stylem být přijatelní pro dělnické vrstvy, jelikož si jejich luxus nemohli dovolit. Proto se zformovalo v roce 1968 vně mods jako reakce další hnutí, hnutí skinheads, které vystupovalo jak proti hippies, tak proti mods. Za původní rodiště skinheads je považován londýnský East End. Z Londýna se pak hnutí šířilo do dalších britských měst. Výrazem vzdoru a kritiky se stala image skinheadů, která byla odrazem jejich sociálního statutu. Typické byly např. nakrátko ostříhané vlasy, které podobně jako někdejší americké letecké bundy (bombery) bez límců, záhy našly své opodstatnění v oblíbené činnosti skinheadů v pouličních či fotbalových bitkách. Nicméně bylo by příliš zjednodušující vidět tento jev jen jako výraz vzdoru. Jak správně poukázali Klaus Farin a Eberhard Seidel-Pielen, 42 jednalo se zároveň o přihlášení se k dělnickým kořenům, jelikož všude tam, kde se dělníci postavili v minulosti na odpor proti zažitým pořádkům, byli ostříháni (např. v přísných viktoriánských dělnických domech v 19. století, v polepšovnách v 20. století nebo v trestaneckých táborech či vězeních). Dalšími charakteristickými znaky skinheadské image byly dělnické džíny, kostkovaná košile, přes ni šle a vysoké pracovní boty, nejčastěji značky Dr. Martens FARIN, Klaus SEIDEL-PIELEN, Eberhard: Skinheads. München 1993, s Nejprve byli skinheadi označováni jako tzv. hard-mods, občas (právě kvůli specifické obuvi) boot-boys. Výraz skinheads se masově vžil až v roce

16 Pro celkovou informaci je třeba doplnit, že tito proto-skinheads nebyli rasističtí, což dokazuje mimo jiné fakt, že původně byli členy této subkultury také černí imigranti z Karibské oblasti. Protoskineads byli lidé, kteří opovrhovali vzděláním, neměli v lásce hippies, mods ani narkomany. Rádi provokovali, rádi vyvolávali rvačky. Jejich hlavními sdružovacími místy byly hospody a oblíbenou činností se stalo popíjení piva. Postupně docházelo k pozvolnému odklonu od tradičně vyznávaných hodnot, s čímž souvisely první výskyty rasismu v jejich řadách. Namířen byl původně hlavně proti pákistánským imigrantům obviňovaným z toho, že berou občanům Británie pracovní místa a byty. První velká vlna skinheads se objevila v roce Na počátku sedmdesátých let z důvodu neexistence kontinuity nastupujících generací opadla a znovu se objevila až na jejich konci, tentokráte v souvislosti s punkovým hnutím. Během osmdesátých let došlo k úplné radikalizaci, kterou vyvolala obrovská vlna nezaměstnanosti. Přibližně ve stejné době docházelo ke vzniku prvních skinheadských kapel, poněvadž skinheady původně poslouchané punkové kapely se začínaly značně distancovat od skinheadských stále častějších rasistických projevů. Následkem vznikla koncertní platforma Rock against Racism sdružující nerasistické kapely. Reakcí na ni byla konkurenční platforma, Rock against communism, jež se stala seskupením rasisticky smýšlejících jedinců. Jedním z prvních vyloženě rasistických seskupení byl britský Skrewdriver založený roku Jeho hlavní zpěvák, Ian Stuart Donaldson, se později stal zakladatelem neonacistické organizace Blood&Honour. Hudba obecně vždy hrála a stále hraje v této subkultuře velice významnou roli. Původní skinheadi poslouchali jamajské ska, reggae, punk. 44 Poté, co začaly vznikat první ryze skinheadské 44 Ze zmíněných tří směrů se vyvinula punková hudba známá jako Oi! 16

17 kapely, přešla veškerá skinheadská posluchačská obec k nim. Skinheadská hudba je charakteristická svou jednoduchostí, úderností a extrémní hlasitostí. Nebezpečí skinheadských koncertů spočívá jednak v šíření hudebních nahrávek, odznaků, zinů apod., které tvoří (společně se vstupenkami na koncerty) hlavní příjem skinheadských organizací 45 a slouží k propagaci neonacismu a k náboru nových členů na koncertech. Neméně nebezpečným je ale i fakt, že skinheadské hnutí převzalo fašistické metody politického aktivismu a techniku propagandy, jejichž klasickou součástí je bojová píseň. 46 Hudba tak působí jako důležitý integrační a agresivní faktor. Obsahově drsné a rasistické texty, provázené primitivními takty, vyvolávají u posluchačů agresivitu, která vede mnohdy k tomu, že skrze texty propagovaná brutalita se promítne do jednání posluchače. 47 V textu výše zmíněný odklon od původních ideálů byl v Británii provázen mimo jiné infiltrací skinheadů do ultrapravicové silně protiimigrantské politické strany Národní fronty. Výsledkem politizace hnutí byl postupný vznik myšlenkového proudu White power, 48 jež se již otevřeně hlásil k nacionálnímu socialismu. Poté, co se na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let začala subkultura skinheads šířit do britských dominií, USA a kontinentální Evropy, byl tento příklon k nacionálnímu socialismu patrný nejvíce v Německu. 45 Podle některých zdrojů používají skinheadi i jiných prostředků k financování své činnosti. V dubnu 2002 se v tisku objevila zpráva poukazující na to, že si jistý třicetiletý skinhead podvodně vzal u stavební spořitelny překlenovací úvěr v hodnotě 150 tis. korun, který byl později využit k financování skinheadských koncertů. Více např.: PIRNÍK, Jiří: Peníze z podvodů šly na party skinheadů. IDNES, (http://zpravy.idnes.cz/krimi.asp?r=krimi&c=a020429_193955_krimi_nad) 46 RATAJ, Jan: Je pořád hezká, ta naše písnička česká? Ze skinheadské politické voničky. Listy, 31, 2001, č. 1, s Skinheads. In: Informationsdienst gegen Rechtsextremismus, ( ) 48 CHMELÍK, J.: c. d., s

18 2. 2. Společenské příčiny vzniku hnutí skinheads Pro celkové pochopení geneze subkultury skinheads je žádoucí zmínit společenské příčiny vzniku, které odrážejí mentalitu příslušníků subkultury. Důvody příslušnosti k pravicovému extremismu se zabývala celá řada sociologů, 49 přičemž každý prosazoval vlastní pohled. Z českých autorů se tématem doposud nejvíce zabýval J. Chmelík, který shrnul tři základní faktory ovlivňující vstup jedince do komunity skinheads. Je to faktor úspěchu, faktor nejistoty a faktor absence náležení. 50 Při objasnění faktoru úspěchu vychází J. Chmelík z amerického sociologa Roberta Mertona, který jako první přišel s myšlenkou, že kulturní společnost vsugerovává svým příslušníkům znaky úspěšnosti, přičemž nejvýznamnějším znakem jsou peníze přinášející elitní postavení. A jelikož je logické, že nikdy nemají možnost nabýt legálně peněz všichni příslušníci, uchylují se poté k jiným alternativám jejich získání, nejčastěji ke zločinnosti. J. Chmelík hypotézu aplikuje na českou společnost, která je přímo posedlá kultem úspěchu 51 a dochází k závěru, že skinheadi jsou lidé původně neúspěšní, lidé, kterým se nedostává šance na dosažení úspěchu nebo pozornosti společnosti. Důvody proto vidí v souladu s jinými sociology J. Chmelík tři: nedostačující rodinné zázemí, nedostatečná profesní způsobilost a vlastní deprivace neúspěšností. 52 Faktor nejistoty, vysvětlovaný J. Chmelíkem v politickém kontextu nejistoty sociální, nepovažuji sice v současné chvíli za klíčový, přesto je ale i ten opodstatněný. Autor poukazuje, že dnešní moderní stát přenáší odpovědnost za své postavení přímo 49 Tematika byla předmětem prací např. Richarda Hofstadtera, Seymoura Martina Lipseta, Theodora Ludwiga Wiesengrunda Adorna aj. 50 CHMELÍK, J.: c. d., s Tamtéž, s Tamtéž, s

19 na občana, aniž by mu poskytnul dostatečnou sociální ochranu, což u některých skupin obyvatelstva může vést k protestnímu sdružování se v radikálnějších komunitách militantního rázu. 53 Poslední Chmelíkův faktor je postaven na argumentu, že v dnešní moderní společnosti je citelně oslabena tradiční funkce rodiny, což nutně vede k interním konfliktům, které jsou obecně hůře zvladatelné pro osoby s nižším vzděláním či věkem. Vzniklou nejistotu řeší potom lidé právě vstupem do názorově radikální skupiny vedené někým dominantním, kdo je schopen určit směr vedoucí z nejistoty. 54 Ve svém důsledku tak radikální skupina může nahradit tradiční rodinu, protože dokáže poskytnout svým členům pocit ochrany a sounáležitosti. Z výše nadefinovaného vyplývá, že pro českou společnost jsou reálné celkem tři faktory představující nebezpečí. Jedná se faktor úspěchu, faktor absence náležení a faktor nejistoty. 53 Tamtéž, s Tamtéž, s

20 2. 3. Klasifikace rasisticky zaměřené ultrapravicové části hnutí skinheads Lze konstatovat, že skinheadská subkultura se v rámci celého světa etablovala a funguje generační obměna, která zapříčinila první odmlku v sedmdesátých letech. Jak poznamenal M. Mareš, došlo sice vně subkultury k výrazné strukturaci (na základě vlivu hudby či ostatních subkultur), s ohledy na její nezřetelnost, propojenost a odlišný vývoj v různých evropských zemích, je ale prakticky nemožné podat o ní vyčerpávající přehled. 55 V práci vycházím z klasifikace původně nadefinované právě M. Marešem, který mezi rasistické směry skinheads řadí tradicionalistické skinheads, nazi-skinheads a white power Tradicionalističtí skinheads Tradicionalističtí skinheads jsou přímými pokračovateli původních skinů z roku 1969, tzn. jsou charakterističtí svou uniformitou, oblibou v pivě a ve fotbale, odporem k hippies. Svou hudbou, stejně tak jako svými časopisy, se snaží udržet klasický formát skinheads. Tomu přizpůsobují svůj vzhled a hudební vkus. V oblečení jsou u nich stále oblíbené především sportovní značky. 56 Tradicionálové bývají také často provázáni s Oi! skiny. Někteří z nich odmítají nacismus, ovšem na druhé straně se ztotožňují s rasismem, když obhajují či schvalují útoky proti přistěhovalcům. Oi! skinové získali svůj název podle punkové skladby Oi!Oi!Oi!, která se stala v osmdesátých letech natolik populární, že jim vtiskla jméno. Tahle hudba spojovala tradiční street-punkery a skinheady. 55 MAREŠ, M.: Pravicový extremismus, s Jedná se především o značky Londsdale, Ben Sherman a Fred Perry. 20

Čj.: MHMP 154797/2008 V Praze dne 13. března 2008 Vyřizuje: Bc. Václav Bíňovec ROZHODNUTÍ

Čj.: MHMP 154797/2008 V Praze dne 13. března 2008 Vyřizuje: Bc. Václav Bíňovec ROZHODNUTÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A OBČANSKOSPRÁVNÍ Čj.: MHMP 154797/2008 V Praze dne 13. března 2008 Vyřizuje: Bc. Václav Bíňovec Pan Martin Matička ROZHODNUTÍ Magistrát

Více

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 20. ledna 2015. Počet listů: 8

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 20. ledna 2015. Počet listů: 8 Odbor bezpečnostní politiky Praha 20. ledna 2015 Počet listů: 8 Extremismus Souhrnná situační zpráva 4. čtvrtletí roku 2014 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény ve 4. čtvrtletí roku 2014...

Více

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality. Praha 14. července 2015. Počet listů: 9

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality. Praha 14. července 2015. Počet listů: 9 Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Praha 14. července 2015 Počet listů: 9 Extremismus Souhrnná situační zpráva 2. čtvrtletí roku 2015 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény v

Více

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata + SOCIÁLNÍ HNUTÍ + Sociální hnutí 2 Skupiny lidí nejčastěji neformálně sdružené, které mají společný cíl, jenž chtějí prosadit Systematická kolektivní snaha o žádoucí změnu Decentralizovaná organizační

Více

Extremismus Souhrnná situační zpráva 1. čtvrtletí roku 2014

Extremismus Souhrnná situační zpráva 1. čtvrtletí roku 2014 Odbor bezpečnostní politiky Praha 15. dubna 2014 Počet listů: 7 Extremismus Souhrnná situační zpráva 1. čtvrtletí roku 2014 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény v 1. čtvrtletí roku 2014...

Více

Neonacismus v Èeské republice

Neonacismus v Èeské republice Neonacistické organizace Neonacistická větev skinheadského hnutí se v České republice vyprofilovala nedlouho po sametové revoluci. Již za totality zde existovalo několik desítek skinheadů, ti však byli

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Skinheadské a neonacistické hudební kapely v České republice

Skinheadské a neonacistické hudební kapely v České republice Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra historie Diplomová práce Skinheadské a neonacistické hudební kapely v České republice Milan Říský Vedoucí práce: Mgr. Martin Černý Prohlašuji,

Více

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice BULLETIN číslo 3 květen 2008 o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice Téma bulletinu Změny v image českých neonacistů Čeští rasističtí skinheads a neonacisté si vytvářejí svou svébytnou

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie)

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie) Otázka: Základní problematika politických stran Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kateřina Novotná význam, systém, dělení; teorie vstupu člověka do politiky, politické zájmy; liberalismus x

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

Základní škola a Mateřská škola tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín, okres Karviná PLÁN MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín, okres Karviná PLÁN MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín, okres Karviná PLÁN MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Jana Smítalová Projednáno na a schváleno PR: 10. 9. 2014

Více

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice BULLETIN číslo 4 červen 2008 o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice Téma bulletinu Symbolika ultrapravicových hnutí Od počátku své existence využívají rasističtí skinheads široké spektrum

Více

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2 EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE Obr. 1 Obr. 2 Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gender MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 2 Název materiálu: Gender Ročník: 3. Identifikace

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 20. dubna 2015. Počet listů: 8

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 20. dubna 2015. Počet listů: 8 Odbor bezpečnostní politiky Praha 20. dubna 2015 Počet listů: 8 Extremismus Souhrnná situační zpráva 1. čtvrtletí roku 2015 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény v 1. čtvrtletí roku 2015...

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus

Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus Komunismus Situace v Rusku po 1. světové válce: - pokles výroby, málo potravin, neúroda, hladomor, rolnická povstání a stávky - 1921 zaveden NEP (nová

Více

Liberálně-konzervativní akademie

Liberálně-konzervativní akademie Liberálně-konzervativní akademie Blok Mezinárodní vztahy doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně kontakt: hlousek@fss.muni.cz Přednáška

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) Datum zpracování

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Extremismus jako riziko

Extremismus jako riziko Extremismus jako riziko LEDEN 18. 1. 1941 první transport plzeňských Židů do koncentračního tábora. Možnosti antisemitských demonstrací.1 27. 1. Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

1 KOLMAN, P. Právo na informace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2010. s. 72.

1 KOLMAN, P. Právo na informace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2010. s. 72. Městskému soudu v Praze Hybernská 18 111 21 Praha 1 ----------------------------------- V Brně dne 5. dubna 2013 Žalobce: Mgr. Michal Kincl, nar. 27.3.1986, bytem Neužilova 6, Brno, 625 00, adresa pro

Více

Nejvýznamnější teorie vzniku

Nejvýznamnější teorie vzniku Společnost a stát Stát stát politická forma organizace společnosti. Specifické znaky, kterými se stát liší od ostatních, nestátních politických organizací jsou: organizace podle území; státní moc, tj.

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(2001)1 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 6 BOJ PROTI ŠÍŘENÍ RASISTICKÝCH, XENOFOBNÍCH A ANTISEMITSKÝCH MATERIÁLŮ PO

Více

Analýza Rámcového vzdělávacího programu pro. gymnaziální vzdělávání z pohledu globálního rozvojového. vzdělávání

Analýza Rámcového vzdělávacího programu pro. gymnaziální vzdělávání z pohledu globálního rozvojového. vzdělávání Analýza Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání z pohledu globálního rozvojového vzdělávání Mgr. Regína Dlouhá Člověk v tísni společnost při ČT, o.p.s. 2004 1. Smysl GRV a definování

Více

Psychologie a komunikace Sociální skupiny. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Psychologie a komunikace Sociální skupiny. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2009 Mgr. Olga Čadilová SOCIÁLNÍ SKUPINY Od svého narození je člověk členem nějaké skupiny Skupinová

Více

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

Sociologie Etnické menšiny, problematika interetnického soužití: předsudky, diskriminace, integrace. Mgr. Petra Klvačová, PhD. 27. 2.

Sociologie Etnické menšiny, problematika interetnického soužití: předsudky, diskriminace, integrace. Mgr. Petra Klvačová, PhD. 27. 2. Sociologie Etnické menšiny, problematika interetnického soužití: předsudky, diskriminace, integrace Mgr. Petra Klvačová, PhD. 27. 2. 2014 Etnicita (Giddens 1999) kulturní praktiky a názory určité skupiny

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s.

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s. Rovnost a spravedlnost www.svaz-muzu.cz Český svaz mužů -představení Proč vznikl Český svaz mužů O nás Prezentace v médiích Základní cíle Současná činnost Hlavní témata Českého svazu mužů Možnosti spolupráce

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Výsledky SWOT analýzy. Pro potřeby statutárního města Ostravy zpracovala Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra kulturologie

Výsledky SWOT analýzy. Pro potřeby statutárního města Ostravy zpracovala Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra kulturologie Výsledky SWOT analýzy Pro potřeby statutárního města Ostravy zpracovala Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra kulturologie Praha, červen 2008 Tento materiál zpracovala Katedra kulturologie

Více

POLITICKÉ IDEOLOGIE,

POLITICKÉ IDEOLOGIE, POLITICKÉ IDEOLOGIE, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ IDEOLOGIE, pracovní list 1. Doplňte tabulku:

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice Neonacisté v ČR nejaktivnější subjekty

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice Neonacisté v ČR nejaktivnější subjekty BULLETIN o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice číslo 2 duben 2008 Téma bulletinu Neonacisté v ČR nejaktivnější subjekty Za neonacistické sdružení označujeme takové subjekty, které

Více

jeden konec poukazuje k dobru kolektivní entity, druhý poukazuje k nárokům jednotlivců: princip národní suverenity zavazuje stát, aby se staral o

jeden konec poukazuje k dobru kolektivní entity, druhý poukazuje k nárokům jednotlivců: princip národní suverenity zavazuje stát, aby se staral o Baršová, Andrea Barša, Pavel: Přistěhovalectví a liberální stát. Imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě a Česku. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2005, 308 stran, ISBN: 80-210-3875-6.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Frommův Strach ze svobody je stále aktuální

Frommův Strach ze svobody je stále aktuální Tisková zpráva Praha, 24. dubna 2014 Frommův Strach ze svobody je stále aktuální Strach ze svobody patří k nejznámějším dílům Ericha Fromma, který je napsal v roce 1941 během exilového pobytu ve Spojených

Více

Subkultury ve veřejné pedagogice

Subkultury ve veřejné pedagogice Obhajoba disertační práce: Subkultury ve veřejné pedagogice Vypracovala: Mgr. Kateřina Lojdová Školitelka: Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. Datum obhajoby: 22. 10. 2013 Současná edukační realita Oproti tradičním

Více

Symbolika extremistických hnutí David Lebeda, Dana Gabaľová

Symbolika extremistických hnutí David Lebeda, Dana Gabaľová Symbolika extremistických hnutí David Lebeda, Dana Gabaľová Od pradávna lidé využívají symbolů pro vyjádření názorů, postojů, nálady, jako symbol příslušnosti ke skupině, projev přátelství nebo nepřátelství.

Více

Extremní pravice v České republice Od skinheadské subkultury k nacionalismu, neonacismu a novým formám

Extremní pravice v České republice Od skinheadské subkultury k nacionalismu, neonacismu a novým formám Extremní pravice v České republice Od skinheadské subkultury k nacionalismu, neonacismu a novým formám Jan Dočkal 2015 Extremismus Jakákoli ideologie či politické uskupení nepřátelské demokracii a ústavě.

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP. A oddíl: Obecná analýza (výchovné a vzdělávací strategie) Tabulka TH2(A) Počet hodnocených ŠVP: 100

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP. A oddíl: Obecná analýza (výchovné a vzdělávací strategie) Tabulka TH2(A) Počet hodnocených ŠVP: 100 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP Celkovému prozkoumání a vyhodnocení bylo podrobeno 150 ŠVP ze Středočeského, Jihomoravského, Královehradeckého a Pardubického kraje. Při vyhodnocování ŠVP se však ukázalo,

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

HROZBY EXTREMISMU. Václav Zeman

HROZBY EXTREMISMU. Václav Zeman HROZBY EXTREMISMU Václav Zeman Obsah Úvodem... 3 1. Základní pojmy... 4 Extrémně pravicové ideologie:... 12 Extrémně levicové ideologie:... 19 Subkultury:... 22 2. Symbolika extremistických skupin... 25

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

Nejdiskriminovanější menšina v ČR : diskurzivní analýza současné podoby moravského nacionalismu

Nejdiskriminovanější menšina v ČR : diskurzivní analýza současné podoby moravského nacionalismu : diskurzivní analýza současné podoby moravského nacionalismu Ondřej Daniel Konference Význam a pozice menšinových skupin v interkulturním prostředí, Praha 10. 2. 2012 Centrum pro studium populární kultury

Více

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vyučovací předmět dějepis je nedílnou součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je úzce spjat s dalšími předměty - zeměpisem, literaturou a jazyky,

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium) TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium) TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět Obor vzdělání: Kód oboru: Školní rok: 2013/2014 Třída: DS5 ROMISTIKA Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium)

Více

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj Tento vzdělávací program vznikl v rámci projektu Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj reg. č.: CZ.1.07/3.2.08/02.0046 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ZAŘAZENÉ DO PROJEKTU:

Více

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 1. téma Vymezení základních pojmů sociální ekonomiky v ČR (historie

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Občanská nauka Kód modulu On-H-2/1 Délka modulu 16 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima 2 hodiny týdně dataprojektor (s připojením

Více

koncepce boje proti extremismu pro rok 2014

koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 Odbor bezpečnostní politiky Praha 2014 Koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 byla schválena vládou dne 21. května 2014 usnesením č. 372. Text neprošel

Více

JAK SI STOJÍ ČESKÁ PARADIPLOMACIE?

JAK SI STOJÍ ČESKÁ PARADIPLOMACIE? POLICY PAPER Petr Drulák, Lucie Königová, Petr Kratochvíl Duben 2004 Ústav mezinárodních vztahů Nerudova 3 118 50 Praha 1 Tento autorský text neprošel ediční úpravou. 2 Mezinárodní vztahy bývají často

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(98)29 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 3 POTÍRÁNÍ RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI SMĚŘUJÍCÍ VŮČI ROMŮM PŘIJATO 6 BŘEZEN

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Volitelný předmět Společensko-vědní seminář tvoří neoddělitelnou součást všeobecného vzdělání a je základem rozvoje klíčových dovedností

Více

Výběr z nových knih 1/2014 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 1/2014 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 1/2014 ostatní společenskovědní obory 1. 2 x 101 knih pro děti a mládež : nejlepší a nejvlivnější knihy / Pavel Mandys a kolektiv -- 1. vyd. V Praze : Albatros, 2013 -- 430 s. -- čeština

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU CZ ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU 2007 - EVROPSKÝ ROK ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VŠECHNY The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes âgées OBYVATELSTVO ZEMÍ

Více

Systémy politických stran základní klasifikace a typologie

Systémy politických stran základní klasifikace a typologie Systémy politických stran základní klasifikace a typologie Obsah bloku Co to je systém politických stran vymezení a kritéria pro třídění Faktory ovlivňující podobu stranického systému Technické ústavní

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

7.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd

7.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd 7.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd Obecné cíle výuky ZSV Předmět a výuka ZSV je koncipována tak, aby žáky vedla k pochopení dění ve světě. Žáci se učí respektovat společenskou skutečnost,

Více

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz Firemní kultura přednáška www.newtoncenter.cz Motto: Kdo jsme, co chceme, kam jdeme? J.P. Sartre (firemní identita vize) Firemní identita Svou firemní kulturou firma: - ovlivňuje jednání svých zaměstnanců

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková)

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) EDUKACE Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) = výchova - v širším slova smyslu (výchova + vzdělávání), častěji používaný termín, ale nejednoznačný

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více