polemika Sjednocení evropské kultury jako plánovaný program? Šimona Löwensteinová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "polemika Sjednocení evropské kultury jako plánovaný program? Šimona Löwensteinová"

Transkript

1 polemika Sjednocení evropské kultury jako plánovaný program? Šimona Löwensteinová Nezávislá filosofka a publicistka Šimona Löwensteinová (*1964) žije od roku 1979 v Berlíně. Studovala na tamní Svobodné univerzitě filosofii, národní hospodářství a historii. V roce 1988 založila nakladatelství ITER a revue Transit. Vydala několik filosofických knih, v roce 1994 vyšla v českém překladu zkrácená verze její německé disertace Filosof a moralista Emanuel Rádl. Roku 2005 vydala v Mnichově svůj první román Ivan, čarodějův učeň (Iwan, der Zauberlehrling). Uvedená polemická stať je zkrácená česká verze příspěvku předneseného na mezinárodní konferenci Členství východoevropských a balkánských zemí v Evropské unii: jednotnost, nebo rozmanitost, která byla organizována Korejskou společností pro středoevropská a východoevropská a balkánská studia (KACEEBS) spolu s Bukurešťskou univerzitou (konference se konala v roce 2007 v Sinai v Rumunsku). Řecká báje o unesené a ztracené milence Dia dodnes inspiruje úvahy o Evropě, dokonce i o jejím sjednocení. Je však co největší hospodářská, politická a kulturní jednota skutečně jejím pravým, dosud nesplněným cílem? Při pohledu nazpět narazíme na samozřejmou skutečnost, že Evropu tvoří směs různých kultur. To, co se nazývá evropskou kulturou, vzniklo přinejmenším ze dvou zdrojů: z řecké antiky a z židovského monoteistického náboženství, na jehož základě bylo založeno křesťanství, šířené v tehdejší Římské říši. K dějinám Evropy nedílně patří i rozpory a protiklady. Křesťanský středověk byl zrovna tak rozpolcený jako evropská antika. A samozřejmě ani novověk nebyl žádným přirozeným vývojem m_cast_2_03.indd :47:20

2 48 polemika k čím dál lepšímu, rozumnějšímu světu, ale rovněž dobou krvavých válek a revolučních převratů, přičemž období míru nebyla výsledkem vzájemné svornosti, nýbrž rovnováhy sil. Přesto je to právě tato různorodost a protikladnost, které zřejmě vděčí Evropa za svou neobvyklou dynamiku. Bylo by zkreslením redukovat evropské dějiny na dobyvatelské války, křižácké výpravy, potlačená povstání, pogromy, upalování čarodějnic, revoluční masakry, etnické a třídní čistky, až po dvě světové války a vyvraždění Židů. Byla to rovněž konkurence idejí, dialektika v jejím původním smyslu jako umění rozhovoru, která umožnila nebývalý rozvoj vědeckého a politického myšlení. Nové ideje žijí z protikladů, ze sporu, zatímco jednota a svornost, sugerovaná například heslem Evropa jednoho hlasu, může naopak znamenat stagnaci a bezmyšlenkovitost. Kultura jako obdělávání : agrární a environmentální politika Evropské unie Slovo kultura pochází z latinského colere, což znamená obdělávat, pečovat a uctívat. V procesu kultivace jde nejprve o obdělávání půdy a pěstování rostlin, rolnictví, zemědělství. Ne náhodou se nazývají plodiny, bakterie či plísně rovněž kulturami. I německé slovo Pfl ug (pluh) souvisí s pfl egen (pečovat). Antika, středověk a velká část novověku až po industrializaci, v některých zemích ještě až daleko do druhé poloviny 20. století, mají selský ráz. Teprve zemědělská revoluce znamenala rozhodující změnu s podobně neblahými sociálními následky jako při přechodu na velkovýrobu s nasazením otroků v době rozmachu Římské říše. Postupující racionalizace během druhé poloviny 20. století byla dalším krokem k proměně dosud převážně selských statků na zprůmyslněnou zemědělskou velkovýrobu s dalekosáhlými ekologickými následky. Zvětšení zemědělských ploch a koncentrace podniků podle racionálních hospodářských kritérií, pojatých jednostranně jako zvýšení výnosu, znamenalo monotonizaci přirozeně nebo historicky vzniklé krajiny s výrazně negativními následky pro přírodní biotopy, jejichž zničení nebo narušení je hlavní příčinou vymírání živočichů a rostlin. Pěstování monokultur zvyšuje náchylnost rostlin na nemoci a škůdce, čímž se zdůvodňuje užívání pesticidů a jiných jedů, které hubí kromě škůdců i další druhy, mimo jiné i přirozené nepřátele škůdců m_cast_2_03.indd :47:20

3 Sjednocení evropské kultury jako plánovaný program? 49 (například ptáky). Nasazením chemických hnojiv dochází k přehnojení a k erozi půdy, k zamoření spodní vody a ke koncentraci škodlivých látek v potravinách. Další i morálně pochybené efekty přineslo zaměření zemědělství na masový chov zvířat a jejich průmyslovou porážku. Močůvkou zamořená pole na jedné straně a extenzivní užití umělých hnojiv na straně druhé, hromadné nákazy a zdravotní rizika spojená s konzumem nekvalitního masa a uzenin to jsou rovněž iracionální důsledky zdánlivé racionalizace. Evropská agrární politika svými subvencemi a zárukami odbytu, které motivují k větší intenzitě obhospodařování, nese přitom největší zodpovědnost za zmíněné důsledky. Z hospodářského hlediska znamená určování minimálních cen klasický případ zásahů do tržních mechanismů, způsobující nerovnováhu (nadprodukci), a zároveň zvýhodnění dílčích zájmů na úkor veřejnosti. Protože se agrární subvence udělují proporcionálně k výnosu, mají z nich navíc největší užitek průmysloví velkovýrobci, a nikoliv malí sedláci. Určováním kvót a norem zavedlo EHS v podstatě plánované hospodářství, které je v protikladu k proklamovanému principu soutěže a funguje jen s nadměrným vynaložením externích nákladů. K nim je ještě třeba připočítat náklady na nadprůměrně vynaloženou (rovněž subvencovanou) energii, na těžko odhadnutelné zničení přírody a následky deformací trhů, škody na životním prostředí a zdraví obyvatelstva. V hospodářském roce 1994/95 byla sice zavedena Agrární reforma, její zmírňující efekty a pozitivní účinky byly však jen nepatrné a už jenom zpětné, neboť kvóta na neobdělávání, spojená s prémií za hektar, byla koncem devadesátých let snížena, zatímco z reformních návrhů z osmdesátých let nebylo provedeno prakticky nic. V průběhu dalšího reformního procesu, který má trvat do roku 2013, mají být všechny druhy agrárních subvencí převedeny na plošné prémie, tedy de facto na důchod z pozemků. Zemědělská politika Evropské unie tím dospěla od původně sociálních opatření k zaručení feudálních nároků vlastníkům půdy. Mimoto se kritizuje, že omezeními dovozu a cly chrání své vysoce subvencované zemědělství proti zahraniční konkurenci, čímž zabraňuje i rozvojovým zemím získat příjmy na světovém trhu a navíc nechává několik milionů lidí ročně zemřít hlady. Zdůvodňuje je dokonce vysokou kvalitou domácích výrobků, což je absurdní vzhledem k zamořeným a k téměř úplné nechutnosti upraveným m_cast_2_03.indd :47:20

4 50 polemika potravinám. Že se nesmyslně vzniklé přebytky ani nepoužívají na pomoc hladovějícím, nýbrž jsou na úkor veřejnosti skladovány a nakonec likvidovány, lze hodnotit jako nemorální, z hospodářského hlediska jako gigantické plýtvání. Zemědělství není jedinou oblastí, na kterou lze vztahovat význam slova colere. Patří k němu i všeobecné zacházení člověka s přírodou a okolím, tedy s životním prostředím. Že je konvenční zelená politika pomocí nepříliš působivých dávek a hraničních hodnot jak ekonomicky, tak ekologicky neúčinná, je už čtvrt století kritizováno. Asi od poloviny devadesátých došlo k inflaci ochranářského pojmosloví, k všeobecnému rozšíření nicneříkající odborné terminologie a přibylo i zdánlivě důležitých aktivit jakéhosi environmentálního managementu, jehož efekt se blíží nule. Navíc se tematické těžiště ekologické politiky posunulo od konkrétních projektů na ochranu přírody a prostředí k otázce klimatu to znamená k veličině, kterou nelze ani ovlivnit, ani jednoznačně přiřadit k určitému souboru příčin, zato je však možno o ní donekonečna diskutovat. Na tematizaci klimatu mají zájem nejen klimatologové se svými výzkumnými a prognostickými ústavy, ale i fiskální politika. Pomocí vědecky sporné teorie o působnosti takzvaného skleníkového efektu byl konečně nalezen univerzální viník: zcela neškodný a pro rostliny životně nezbytný plyn kysličník uhličitý. Veřejnosti sugerovaná hypotéza o vlivu CO 2 na změnu klimatu přitom nejen ignoruje argumenty klimaskeptiků; došlo s ní i ke zkreslení celé problematiky životního prostředí a vytvoření nové ideologie klimatické katastrofy. Podle různých scénářů, vydávajících fázi pozvolného oteplování země za globální katastrofu, vzniká dojem, jako by spotřeba energie byla vinna za všechny hříchy světa, zatímco opatření na omezení emisí kysličníku uhličitého jsou stylizována jako boj za globální záchranu Ve skutečnosti je celý Evropskou unií zvlášť prosazovaný boj proti CO 2 podle názorů znalců nerealisticky ambiciózní, ekologicky bezvýznamný a nepřiměřeně drahý. Vyžaduje nadměrné oběti na triviální zlepšení, dokonce oběti na přírodě a prostředí, jako třeba v případě vysoce subvencovaného ničení krajiny a ptačích populací větrníky nebo jiných způsobů získávání alternativní energie až po kácení pralesa a redukce potravin v chudých zemích za účelem pěstování takzvaných biologických paliv. Tato politika má více společného s kultem m_cast_2_03.indd :47:20

5 Sjednocení evropské kultury jako plánovaný program? 51 nenasytné modly, na jejíž oltář přináší ekologické hnutí už i vlastní děti, než s dlouhodobou, rozumnou a vyrovnanou strategií, za kterou se vydává. Kultura jako vzdělávání : plán sjednocení univerzit a výuky Člověk je přírodou vybaven už jen několika málo zakrnělými instinkty lidské mládě se většinu toho, co je zvířatům už vrozené, musí teprve naučit. Z toho důvodu je člověk na rozdíl od přírodních tvorů bytostí kulturní : kultura tu znamená umění ve smyslu něco umět. Žádná lidská společnost by nepřežila, kdyby svůj um, své kulturní techniky nepředávala dál příští generaci. Proto je kromě pěstování rostlin a dobytka předávání (tradice) stavu vědění a umění na potomky, pečování o ně a jejich vzdělávání, jehož výsledek se nazývá vzdělanost, druhým ze tří základních významů kultury. Přestože mají jednotlivé evropské země dosud různé koncepty školství, představy o tom, co a jakým způsobem se mají žáci učit, se donedávna příliš nelišily. Teprve od šedesátých let 20. století došlo v některých západoevropských zemích k pozvolnému reformování jejich školních a vzdělávacích systémů, v jehož průběhu byly postupně zpochybňovány po staletí vyvíjené vzdělávací cíle a metody. Na úpadku kdysi příkladné německé vzdělanosti po čtyřiceti letech reformování lze přitom sledovat, jak reformní horlivost neprospěla ani úrovni vzdělání, ani zlepšení životních šancí nižších vrstev. Tak byl postupně ze škol odstraněn klasický koncept vzdělání jako buržoazní haraburdí a nahrazen nejprve tzv. emancipační pedagogikou, později různými představami progresivních pedagogů o učení se hrou s upuštěním od negativních částí hodnocení, kárání a trestání, částečně i známkování. V praxi vedlo toto úmyslné zamezení motivace k stálé rozptýlenosti školáků, nezájmu o vyučování a ke zvýšené agresivitě. Osvojování si kulturních technik bylo čím dál víc nahrazováno získáváním abstraktních kompetencí a tradiční způsoby výuky užitím různých výmyslů takzvané vědecké didaktiky, postrádající přehlednost, jasnost a systematičnost. S jejich zavedením došlo i ke změně obsahů, nejprve vědomou likvidací cílů klasického vzdělání, vyloučením starých jazyků, funkcionalizací a komercializací učební látky podle sporných kritérií užitečnosti a praktičnosti, a nakonec k přechodu od zprostředkování základních znalostí k principu směs, spočívajícím v chaotickém hromadění částečně m_cast_2_03.indd :47:20

6 52 polemika ideologicky zabarvených útržků vědomostí. Učitel se postupem času proměnil z autority vykládající nějakou látku v čím dál neschopnějšího manažera učebních procesů. Tímto způsobem lze stěží získat jakékoliv vědění. Třeba uznat, že Evropská unie dlouho nezasahovala do vzdělávacích konceptů členských států. Teprve Prohlášení z Boloně z roku 1999 o společné vysokoškolské politice zahrnuje pokus rozšířit vyrovnávání a plánování i na oblast vzdělání. Takzvaný Boloňský proces, vycházející z tohoto prohlášení, má pod záminkou srovnatelnosti, mobility a konkurenceschopnosti naráz zlikvidovat mnohost evropských univerzit s jejich staletými tradicemi a nahradit ho jednotným plánem dvoustupňových studijních ukončení, všeobecně platným bodovým systémem (European Credit Transfer System) a projektem jakéhosi celoživotního učení se (Lifelong Learning). V Německu narazila úprava studijních struktur a odstranění klasických akademických hodností na vehementní kritiku nejen kvůli vysokým nákladům na provedení změn a nedůvěře vůči anglosaským titulům hlavně byla vyslovena obava, že zkrácené studium s bakalářským zakončením povede k nižší kvalifikaci a přímé konkurenci odborným školám. Adaptace názvů přinese spíš znehodnocení národních titulů než srovnatelnost uzávěrů. Hlavní kritika těchto reforem se však vztahuje na jejich tendenci eliminovat vědecké komponenty studia a redukovat učební plány na kritéria tržního uplatnění, čímž se upouští od nezávislosti vědy a dřívějšího ideálu vzdělání. Co se tímto procesem ve skutečnosti započalo, se podobá reformnímu procesu na německých školách, totiž postupná likvidace tradičního vzdělání a jeho nahrazení pochybnými kritérii výkonnosti a tržní zdatnosti, jimiž se vyvíjí nátlak i na staré úctyhodné evropské univerzity. Jejich zglajchšaltování a proměna v pouhá výuková střediska odborníků přitom znamená nejen zneužití vysokých škol pro evropské hospodářské zájmy, ale i likvidaci substance evropských kultur. Bez možnosti definovat vlastní vzdělanost a poskytnout ji svým dorůstajícím elitám (budoucím nositelům kultury) jsou národní nebo regionální kultury znehodnoceny a redukovány na pouhý folklór. Uzurpace moci nad budoucími elitami je logickým důsledkem politiky sjednocování: Protože sjednocená Evropa má znamenat i politickou jednotu, je třeba tuto zdánlivou shodu m_cast_2_03.indd :47:20

7 Sjednocení evropské kultury jako plánovaný program? 53 vytvořit. Vliv na vzdělání je přitom dlouhodobě účinnější než zdlouhavé, často neplodné diskuse mezi představiteli jednotlivých zemí. Vysokoškolské reformy budou tudíž brzy přesahovat z formálních instrukcí na konkrétní obsahy a rozšiřovat se z univerzit do škol. Vyskytl se už návrh nahradit různost národních dějepisů jednotným výkladem dějin. Proč je třeba sjednotit zrovna dějepis, vyplývá rovněž ze záměru sledovaného plánu: Protože kultury nejsou bezčasové, ale vždy historické, tvoří dějiny jejich identifikační základ, byť by bylo vnímání vlastní minulosti založeno na pouhých mýtech nebo zfalšovaných faktech. Sjednocení vzdělání tedy znamená nejen redukci jednotlivých kultur na folklór a jejich elit na nástroje hospodářské výkonnosti, ale i snahu o jednotný světový názor, vytvořený indoktrinací budoucí generace. Směřuje k vymření jednotlivých kultur a zániku Evropě vlastní dialektické kultury, k jejímu nahrazení iluzí jakéhosi objektivního poznání, z kterého se záhy vyklube nová ideologie. Kultura jako uctívání : multikulturalismus a islamizace Evropy Třetí význam slova colere znamená uctívat. Tím bylo původně míněno především uctívání bohů, péče o obřady a rituály spojené s vyznáním víry, tedy kultura ve smyslu kultu. Lidská díla nevznikají v ahistorickém prostoru a kultura v jakémkoli smyslu je vždy, i jako projev protestu proti vládnoucímu řádu, nerozlučně spjata se základním přesvědčením určité společnosti nebo kultury. Hodnotový základ evropské civilizace přitom tvoří univerzální hodnoty jako humanita, tolerance, svoboda a spravedlnost hodnoty dnes čím dál více zpochybňované a deformované. Paradoxně začala jejich relativizace postulátem tolerance, mimo jiné i vůči jednání určitých skupin přistěhovalců v rozporu k morálce a zákonům civilizované společnosti. Ideologie multikulturní společnosti však s sebou nese povážlivou morální rozpornost hodnotících kritérií, když se tyto činy zamlčují, znevažují a omlouvají kulturními zvláštnostmi. Tatáž dvojí morálka se vyskytuje i v mediálním podání světového dění, v kterém jsou neustále odsuzovány jen určité země, zatímco masové zločiny jiných jsou naopak opomíjeny nebo zlehčovány. Zvláštním případem této předpojatosti je na veřejnosti už po desetiletí systematicky zkreslený obraz Izraele a čím dál agresivnější anti- m_cast_2_03.indd :47:20

8 54 polemika amerikanismus, který se už delší dobu šíří po Evropě a nachází uplatnění v různých hysterických mírových protestech. O morálním oprávnění evropských pacifistů lze však pochybovat: často pronášená výčitka destabilizace svržením zločinných režimů jako Talibanu nebo Saddáma Husajna vyjadřuje v podstatě, že jejich trvání znamenalo pro Evropu žádoucí status quo. Evropská odpověď na mezinárodní teror rovněž neobsahuje vyznání vlastních hodnot, nýbrž naopak jejich relativizaci a likvidaci: Na jedné straně je třeba vést dialog s islámem; zároveň je nutno vzdát se určitých našich svobod ve prospěch zostřených opatření proti teroru. Německý žurnalista Henryk M. Broder tento postoj nazval předčasnou kapitulací. Ta se projevuje nejen v neustálých omluvách za zdánlivou urážku náboženských citů a tabuizací určitých témat. Omezení práv a svobod probíhá rovněž zaváděním různých sledovacích opatření, za jejichž účelem byly vytvořeny centrální a prakticky nekontrolovatelné instituce (jako např. Enfopol). Vydávají se nová nařízení, od odposlechu telefonů a kontroly internetu až po přístup k soukromým datům; pasy občanů Evropské unie jsou vybavovány biometrickými daty, otisky prstů a RFID vysílačem (Radio Frequency Identification). Tato opatření nezaručují větší bezpečnost, nýbrž směřují k totální kontrole vlastních občanů. Každopádně znamenají pozvolné podemílání demokratických a právních principů naší civilizace. Je však možné, že za dnešním appeacementem, politikou smiřování, vězí ještě jiná strategie, vyplývající z evropského kurzu zahraniční politiky posledních desetiletí, který popsala britská autorka Bat Ye orová v knize Eurabia: The Euro-Arab Axis. Počátky této politiky sahají do doby naftové krize v sedmdesátých letech, když tehdejší EHS v panice přistoupila prakticky na všechny podmínky Arabské ligy ohledně požadavků vůči Izraeli. Tím se započal vývoj, který má vést k uskutečnění tehdy Francií prosazovaného utopického konceptu geostrategického spojení Evropy s arabským světem jako protiváhy k USA. Založením Parlamentární asociace pro evropsko-arabskou spolupráci se sídlem v Paříži byl zahájen takzvaný euro-arabský dialog. Rezoluce ze Štrasburku z července 1975 obsahují jednak závazek evropských vlád postarat se o vytvoření pro arabský svět výhodného veřejného mínění a respekt před jeho příspěvkem k evropské civilizaci, jednak přijetí arabských přistěhovalců do Evropy. Na tomto základě se formoval politický kurz, sledující hospodářské dohody s arabskými státy m_cast_2_03.indd :47:20

9 Sjednocení evropské kultury jako plánovaný program? 55 výměnou za evropskou podporu arabské politiky vůči Izraeli a její přistěhovaleckou strategii v Evropě. Vzhledem k této politice nespočívá ostouzení Izraele a rostoucí propast mezi Evropou a Amerikou jen v mocenské závisti a starých resentimentech Evropanů, nýbrž v úmyslné strategii ovlivnění veřejného mínění. V rámci protiizraelské politiky masivní finanční podporou Organizace pro osvobození Palestiny je rovněž pochopitelné, že Evropská unie ignorovala všechny poukazy na zneužití evropských peněz na luxus, teror a protiizraelskou propagandu. Na tomto pozadí se dá porozumět i plánům o rozšíření Evropské unie na takzvaný středomořský prostor, zahrnující všechny severoafrické země, jejichž účelem je prý hospodářský rozvoj, demokratizace severoafrických zemí, vytvoření zóny volného obchodu do roku 2010 a získání spojenců pro boj proti teroru. I zdánlivě nepodařená integrace muslimských přistěhovalců se jeví v souvislosti s touto politikou v jiném světle v tom smyslu, že se tu jedná o nikdy nepřiznaný kulturněpolitický záměr tyto přistěhovalce vyloučit z jejich možné integrace do společnosti hostitelské země. Na něj se vztahuje i podpora center a ústavů pro arabská studia a islamistiku a požadavek revize interpretace evropských dějin ve smyslu imaginární verze islámského náboženství, dějin a civilizace a jejich příspěvku pro evropskou civilizaci. Ze strany arabských zemí je nijak netajeným cílem této strategie postupná islamizace Evropy. Nepříliš přesvědčivé jsou oproti tomu pokusy ospravedlnit přistěhovaleckou politiku tvrzením, že kontrolované přistěhování je nutné, aby se zabránilo ilegálnímu pronikání Afričanů do Evropy, nebo poukazy na demografické mezery vyprázdněných důchodových pokladen až po tvrzení, že muslimské obyvatelstvo může přispět k překonání krize smyslu života vzniklé v západních společnostech. Jde tu o značně zkreslené vnímání světa, ne-li o zmíněnou předčasnou kapitulaci. Nevydává se tu spíš evropská kultura, především její víra a její hodnoty, na pospas cizí nepřátelské moci? Starší čísla revue PROSTOR možno zakoupit se slevou na adrese redakce nebo získat na dobírku! Informace na m_cast_2_03.indd :47:20

10 56 polemika Jsme Čechy, protože jsme Evropany! Monika MacDonagh-Pajerová Následující příspěvek je polemickou reakcí na klíčové teze uvedené v předchozí stati Šimony Löwensteinové Sjednocení evropské kultury jako plánovaný program? Monika MacDonagh-Pajerová patřila v listopadu 1989 ke studentským vůdcům a od devadesátých let se angažuje ve veřejném i politickém životě. V současnosti přednáší na New York University v Praze a je předsedkyní nevládní organizace ANO pro Evropu. Velkým nedostatkem polemického článku Šimony Löwensteinové je to, že je založen na představě existence nějakého plánu či projektu unifikace evropské kultury. Za použití různých staronových argumentů článek nakonec sklouzává ke známým protievropským klišé s tím, že úvahy o evropské kultuře v autorčině podání zcela ignorují fakt prospěšného spolužití národních a evropských kultur, a také mnohé nepopiratelně kladné aspekty evropského sjednocování. Řekli jsme Ano! Evropa je skutečně unikátní kulturní oblastí a pravděpodobně nejobdivuhodnější je v dnešním světě a v dnešní době sám způsob, jakým se podařilo vybudovat model fungující spolupráce mezi odlišnými státy za účelem nastolení míru a prosperity. A to několik let po nejstrašnější válce, kterou kdy lidstvo zažilo, po holocaustu, který otřásl důvěrou v samotnou existenci evropské kultury. Z popela nacismu a komunismu, po sociálních experimentech jak pravicových, tak levicových fanatiků vyrůstá nová evropská kultura Právě proto, že principy Evropské unie neodpovídají tradičnímu modelu národního státu ani mezinárodní organizace, je často těžké, řečeno slovy irského premiéra Bertieho Aherna (na jaře 2004 navštívil Českou republiku a promluvil v Senátu) těmto principům porozumět a je vždy snadné je dezinterpretovat. Evropská unie je odrazem evropské kultury, avšak není, nebyla m_cast_2_03.indd :47:20

11 Jsme Čechy, protože jsme Evropany! 57 a nikdy nebude jejím tvůrcem. Jde o jedinou mezinárodní organizaci v dějinách, jejíž každý členský stát konzultoval své členství se svými občany. Ostatně první a dosud jediné referendum v České republice se týkalo našeho vstupu a byla v něm položena otázka Chcete, aby Česká republika byla členem Evropské unie? V červnu roku 2003 přišli občané do volebních místností a 56 procent jich řeklo jasné ANO. V samé jádru budování Evropské unie je myšlenka, že spolupráce prostřednictvím silné sdílené organizace je jediným efektivním způsobem a to jak pro malé, tak pro středně velké i velké evropské státy jak čelit společným nebezpečím a výzvám. Jinými slovy: Jsme silnější, pokud pracujeme společně. Různorodost a rozmanitost je právě to, co dává Evropské unii jako celku i jejím jednotlivým členům sílu. V dobách mírových i v dobách konfliktních byly pro evropské země důležité vztahy k sousedům, kulturní výměna na různých úrovních, včetně výměny myšlenek. Evropské národy se od sebe nadále liší, ale nyní více než jindy vyrůstá tato odlišnost ze společných základů. Není náhodou, že mnoho klíčových osobností české historie spatřovalo v naší účasti na budování evropské identity základ také naší, české identity. Král Jiří z Poděbrad považoval spolupráci mezi evropskými státy za záruku bezpečnosti českých zemí. Mistr Jan Hus čerpal inspiraci z anglické teologie a výrazně ovlivnil reformátory napříč Evropou. Prezident Osvoboditel Tomáš Garrigue Masaryk se nebál odvrhnout falešné národní mýty, vybudovat samostatný československý stát a přitom zůstat důsledným Evropanem. Dějiny jasně ukazují, že úsilí některých ideologů vykreslovat lidem Evropu jako hrozbu národní kultuře v přímém rozporu je s většinou dosavadních historických událostí. Když se ignorují fakta Odsudek Evropské unie Šimonou Löwensteinovou je natolik obšírný a přehnaný, že nepovažuji za smysluplné na něj reagovat ve všech jednotlivých bodech. Ostatně i argumentace ve vybraných třech oblastech (zemědělská, vzdělávací a kulturní politika EU) nám dodává spíše podpůrné argumenty pro evropskou civilizaci a kulturu. m_cast_2_03.indd :47:20

12 58 polemika Tedy postupně oblast první: zemědělská politika Evropských společenství byla zavedena v poválečných dobách, kdy nedostatek potravin byl nejpalčivějším problémem. Mnoho skutečně negativních jevů, jako je zemědělské hospodaření v průmyslových rozměrech, se vyskytuje v mnoha částech světa. Rozdíl je však v tom, že v Evropě je snaha hledat způsoby, jak těmto negativním jevům čelit. Během zemědělských reforem EU probíhajících v posledních dvou desetiletích se do popředí společného úsilí dostala právě ochrana krajinné rozmanitosti, redukce škodlivého znečišťování a pomoc venkovskému obyvatelstvu tak, aby bylo dosaženo dlouhodobě udržitelného ekonomického a sociálního rozvoje. I v naší zemi došlo k podstatnému posunu v oblasti ochrany životního prostředí a zlepšení kvality života ve městech i na venkově, a to právě i v rámci evropských projektů a aktivit. Říci, že Evropská unie je synonymem pro ekonomickou a ekologickou katastrofu znamená ignorovat fakta. Co se týče problematiky klimatických změn, jedinou věcí, kterou sdílím s většinou těch, kdo atakují hnutí za snížení emisí kysličníku uhličitého, je fakt, že sama nejsem klimatologem. Naprosto však přijímám názor většiny odborníků, kteří se tímto problémem systematicky zabývají a již řadu let nás upozorňují, že toto téma existuje, že je nutné ho řešit a že jeho řešení vyžaduje koordinované mezinárodní úsilí. Evropská unie byla pověřena svými členskými státy k tomu, aby toto řešení hledala, přičemž členské státy dostaly mandát a podporu vlastních občanů. (A to i přesto, že zejména v naší zemi dostali velký prostor ve veřejné debatě i obhájci ideologie nečinnosti a ti, kteří po způsobu českého prezidenta tvrdí, že se žádná klimatická změna neodehrává.) Oblast druhá ve vztahu ke vzdělání Evropská unie nehraje explicitně žádnou roli a nechává iniciativu na národních politikách. Každá členská země si vybírá svou cestu. Některé státy jsou v pojetí vzdělávání tradičnější, jiné aplikují nové přístupy. Nevidím žádné pokusy o unifikaci vzdělání, a názor autorky, že jsme svědky pokusu o redukci jednotlivých kultur na folklor, pokusu, který povede k indoktrinaci budoucích generací, považuji za nesmysl. Udivuje mě, že právě takzvaný Boloňský proces je použit jako argumentační nástroj v této oblasti. Vždyť tento proces je nezávislý na jednotlivých politikách Evropské unie, a zahrnuje dokonce i nečlenské státy. Myslím, že právě absolutně vol- m_cast_2_03.indd :47:20

13 Jsme Čechy, protože jsme Evropany! 59 ný pohyb studentů a pracovníků a obohacující výměna talentů napříč Evropou bude posilovat, a nikoli narušovat intelektuální dialog a spolupráci. (Víme z historie, že evropské univerzity kdysi působily ve velmi podobném duchu a že tytéž předměty byly vyučovány velmi podobným způsobem v Oxfordu i v Paříži to byl skutečně homogenizující proces, který ale dnes již nikdo neobhajuje.) Většina negativ předestřených autorkou a připisovaných takzvanému Boloňskému procesu je založena na kritice moderních univerzit po celém světě ta ovšem pramení nikoli z existence jasné struktury kvalifikací, ale jako důsledek masově pojatého vysokoškolského vzdělání a nedotažených reforem. Oblast třetí poslední autorkou zmíněný zločin proti evropské kultuře, z něhož je Evropská unie viněna, vyplývá z předpokladu, že politika Evropské unie vede k relativismu a narušení univerzálních hodnot, jako je humanismus, tolerance, svoboda a spravedlnost, tedy hodnot představujících ideový základ evropské civilizace. Löwensteinová rovněž popisuje Evropu jako prostředí, kde panuje přílišná tolerance k etnickým a náboženským menšinám v rozporu s morálními normami a zákony civilizované společnosti (!), což vede k dvojím morálním standardům a zkreslování reality médii a v důsledku ke kontraproduktivní imigrační politice. Také zahraniční a bezpečnostní politika Evropské unie je podle Löwensteinové kontroverzní, protože pod pláštíkem takzvaného dialogu kultur podporuje vlastně kulturněpolitické plány arabských zemí postupně kolonizovat a islamizovat Evropu. (!!) Jistě, člověk se může rozzuřit při četbě těchto extremistických nesmyslů ale to samo o sobě ničemu nepomůže. Chci ve vší vážnosti prohlásit toto jestliže po padesáti letech ochrany svých členských států proti dominanci těch mocnějších, po padesáti letech aktivního prosazování svobody, tolerance a spravedlnosti v Evropě a po padesáti letech míru, nejdelším období v historii Evropy, nacházíme v seriózním českém tisku argumentaci, která napáchala v dějinách Evropy tolik násilí a škod, pak cítím nebezpečí Evropská unie si podle mě nezaslouží být tímto způsobem atakována, ale hlavně jde o to, že právě tento způsob argumentace, tato ideologie nacionalismu, netolerance a hledání nepřítele způsobila v minulosti neštěstí milionů lidí. Asi bohužel není náhoda, že ti nejhlasitější nepřátelé Evropské m_cast_2_03.indd :47:20

14 60 polemika unie se zároveň stali nejslabšími obhájci lidských práv ve světě a nejsilnějšími příznivci současné ruské administrativy. Evropa v nás, my v Evropě Chce se mi připomenout toto před dvaceti lety se lidé této země shromáždili v ulicích a na náměstích, aby svrhli nenáviděný totalitní režim. I po letech nesvobody a krutostí lidé v Čechách, na Moravě i ve Slezsku své identitě rozuměli dobře a jejich volání spontánně vyjadřovalo: Chceme zpátky do Evropy! Jen si vzpomeňte v den našeho přistoupení k Evropské unii 1. května roku 2004 se naše ulice a náměstí znovu zaplnily lidmi. Ti lidé se radovali, ti lidé slavili, ti lidé byli pyšní na to, že jsme zase Evropany. (A nedá mi to nepřipomenout ti lidé vesměs odmítli zaslepené ideologické elity, které pateticky stoupaly na kopec Blaník, aby tam ve větru a dešti zápasily o záchranu národní identity.) My Češi, Moravané a Slezané máme výraznou kulturu právě proto, že máme dostatek sebevědomí a schopností být součástí většího a rozmanitějšího kulturního společenství. Jsme Čechy, protože jsme Evropany tak, jak jsme v dobrých dobách vždycky byli. kresba Jiří Jirásek m_cast_2_03.indd :47:20

15 Jsme Čechy, protože jsme Evropany! 61 konfrontace Spor o evropské hodnoty a duchovní dědictví výzva evropským elitám? V souvislosti s neustálým rozšiřováním společného evropského domu (s Rumunskem a Bulharskem už v tomto domě bydlí 27 členských zemí!) vzniká znepokojující otázka: Pokračuje podobným tempem i proces tříbení hodnot a unijních politických principů? Stavba se rozšiřuje, ale jak je to s vertikálním rozměrem, s duchovní dimenzí a s hodnotovými pilíři, na nichž celá konstrukce evropského domu spočívá a u jejichž základů stáli nadšení i kritičtí evropští duchové, jako byli například R. Coudenhove-Kalergi, A. Spinelli, S. da Madariaga, D. de Rougemont? Daří se rozvíjet současným evropským elitám tento inspirující odkaz? V současnosti naráží integrační proces na potíže s přijetím evropské ústavy respektive Lisabonské smlouvy a na diskuse týkající se nejasných hranic Evropské unie (otázka Turecka). Mají tyto problémy politické příčiny, anebo tkví hlouběji v hodnotovém deficitu, v neschopnosti jasně definovat hodnoty, na nichž stavba Evropy spočívá? Mohl byste v této souvislosti naznačit, jaké hodnoty to podle Vás jsou? V souvislosti s politikou EU se hovoří o nových evropských hodnotách, k nimž patří například politika multikulturalismu, genderová politika, politická korektnost, zákaz trestu smrti jaký je vztah těchto nových hodnot k tradičním evropským hodnotám, které ctili i zakladatelé evropského domu (R. Schuman, A. de Gasperi, K. Adenauer) jsou jejich rozvinutím, nebo spíš pokřivením? Dochází v důsledku uplatňování různých politik (vůči přistěhovalcům, menšinám, k otázce vzniku života a postoje k smrti) spíše k erozi a oslabování hodnot, na nichž evropská civilizace stojí, anebo naopak k jejich posilování? Počátkem devadesátých let minulého století vyhlásil tehdejší před- m_cast_2_03.indd :47:20

16 62 konfrontace seda Evropské komise Jacques Delors program Duše pro Evropu etika a spiritualita. Zároveň varoval před převládajícím ekonomismem: Jestliže během deseti let nevdechneme Evropě duši, neprobudíme-li spiritualitu a smysluplnost, naše hra na sjednocenou Evropu budu muset skončit. Ani po patnácti letech od Delorsových slov hra na sjednocenou Evropu nekončí znamená to však, že se evropským elitám skutečně podařilo vdechnout Evropě duši? A jak by podle Vás takováto regenerace evropské duše a evropského snu (Jeremy Rifkin) měla vypadat? Roger Scruton, britský filosof, esejista a spisovatel V době, kdy byly podniknuty první kroky k ustavení politického svazku, který je dnes Evropskou unií, stáli v čele tohoto procesu Konrád Adenauer, A. de Gasperi, Robert Schuman a ze zákulisí se o jeho vznik zasazoval Jean Monnet. Všichni tito muži byli křesťané, dokonce katolíci, a koncept společné Evropy chápali v prvé řadě jako civilizaci evropského kontinentu založenou na křesťanské víře. Byli si vědomi oslabení této víry dvě světové války toho byly děsivým důkazem. Nicméně i přesto, pokud by si položili otázku, v čem duchovní identita Evropy spočívá, nepochybně by poukázali na stěžejní apel evangelií: oddat se cele Bohu a milovat bližního svého jako sebe samého. Pravděpodobně by zdůraznili závislost světského právního řádu a svobodné tržní ekonomiky na křesťanských normách; a dozajista by zmínili také svobodu jednotlivce jako nezbytný předpoklad života v souladu s křesťanskými zásadami a jako jeden z významných politických přínosů. Nové evropské hodnoty, které jsou evropskými elitami tak často skloňovány ve všech pádech, nemají s křesťanským étosem téměř nic společného. Pokud je lze nějak definovat, směřují k utváření multikulturní společnosti, to jest společnosti, ve které je křesťanská víra odsunuta z ústředního místa, jež doposud zaujímala v evropské civilizaci. Výrazem těchto hodnot jsou politické programy levicově liberálních skupin prosazované v médiích a na univerzitách: společenská rovnost, zákaz diskriminace, práva žen, práva homosexuálů a řada jiných práv, která se vzala tak nějak ze vzduchu a jsou využívána jako hůl na ty, kdo věří v kánon zvyku, tradice a rodiny. Evropská komise si neuvě- m_cast_2_03.indd :47:20

17 Spor o evropské hodnoty a duchovní dědictví výzva evropským elitám? 63 domuje absurditu zákonů, které tím, že zakazují diskriminaci na základě sexuální orientace, přispívají k zániku institucí, jako je skautská organizace, katolické agentury pro adopci, či dokonce soukromé školy. Kdykoli vznikne potřeba definovat stěžejní evropské hodnoty, jsou vymezeny prostřednictvím politických, nikoli náboženských termínů demokracie, svoboda, lidská práva. Ale v reálné praxi evropských institucí se projevuje pramalá úcta k demokracii, také velice selektivní přístup k otázce lidské svobody a nanejvýš ideologický výklad lidských práv. Když tedy irští občané hlasovali proti ratifikaci zatím posledního pokusu o schválení ústavní smlouvy Evropské unie, Evropská komise postupovala, jako kdyby k tomuto hlasování nedošlo. Evropské elity trvaly na prosazení smlouvy v národních parlamentech, aniž by byla schvalována v referendu, a i nadále se chovají, jako kdyby se žádná taková nepříjemnost nestala. To je pádný důkaz, že pokud jde o Evropskou unii, demokracie není jednou z jejích hodnot. Totéž platí pro svobodu. Svoboda pracovat počet hodin, který pracovat chcete, zaměstnat pracovníky, které si zaměstnat přejete, používat váhy a míry, které vám tradicí přirostly k srdci tyto a mnoho jiných povýtce základních svobod byly odstraněny z evropských právních předpisů a každý aspekt života byl spoután evropskými okovy. Nejzákladnější svobodu, kterou získaly evropské národy vytvářet své vlastní zákony prostřednictvím zástupců, jež jsme si zvolili nám Evropská unie vzala, což je pádný důkaz, že pokud jde o Evropskou unii, svoboda v politickém slova smyslu není jednou z jejích hodnot. Totéž platí pro lidská práva. My všichni inklinujeme k názoru, že existují základní práva na život, na zdraví a na majetek, bez jejichž dodržování nelze zaručit konsenzuální správu věcí veřejných. A tato práva hájily naše národní vlády. Ale Evropský soud pro lidská práva, Evropská komise a Evropský soudní dvůr nás zavalily všemi možnými typy absolutně falešných pseudopráv, jako například právem nebýt diskriminován, které není vůbec žádným právem, ale způsobem popření práva na diskriminaci (right to non-discrimination). Tím, že je často a bez rozmyslu (vpravdě promiskuitně) rozšiřován počet práv, aniž by pro to existovalo opodstatnění z náboženského, filosofického nebo morálního hlediska, Evropskému soudu pro lidská práva a Evropské komisi se ve vzájemné součinnosti podařilo koncept lidských m_cast_2_03.indd :47:21

18 64 konfrontace práv postupně stále více zbavovat jakéhokoli reálného obsahu, takže v současnosti postrádá prakticky jakýkoli smysl. Pokud jde o Evropskou unii, nemůžeme se tedy domnívat, že lidská práva jsou jednou z jejích hodnot. Kde lze tedy najít nové duchovní jádro Evropy? Nebo se jednoduše zmítáme v postkřesťanském, postmoderním vzduchoprázdnu, ve kterém nevěříme v nic kromě svobody věřit v cokoli, tedy i v nic? Často když poslouchám bezobsažné tlachy o multikulturalismu, toleranci a začleňování do společnosti, kterými nás tak vrchovatou měrou neustále zásobuje naše politická reprezentace, mám skoro pokušení věřit tomu, že ve skutečnosti žádné evropské hodnoty neexistují, že hodnoty, které jsme kdysi vyznávali, byly buď zavrženy, nebo upadly v zapomenutí. Ale pak si položím otázku: Čím tedy jsou hodnoty? Jaký je rozdíl mezi tím, čeho si ceníte, čemu přisuzujete hodnotu, a tím co pouze chcete? A odpověď zní dozajista takto: Hodnoty jsou čímsi, pro co jste ochotni obětovat to, co chcete. Všechny řeči o multikulturalismu, toleranci a začleňování znamenají pouze cestu k vytváření světa, ve kterém nebudou žádné oběti, kde lidé dostanou to, co chtějí od politické mašinérie, jež poskytne všechno všem, světa, ve kterém nebude nikdy třeba činit těžké volby. Ale povaha života je jiná a všude kolem sebe vidím lidi, kteří jsou ochotni učinit oběti a kteří se s oficiální ideologií evropských elit neztotožňují. Existují lidé, kteří se obětují pro své děti a pro to, aby budovali rodinu; lidé, kteří pracují v charitativních nadacích a pro druhé; lidé, kteří vkládají svou energii do výkonu vojenské služby a dávají všanc svou bezpečnost pro svou zemi; lidé, kteří svůj život zasvětí Bohu při duchovní službě v kostelích. U takových lidí lze najít skutečné evropské hodnoty, a to jsou původní, staré hodnoty, jejichž jádrem je rodina, náboženství, milosrdenství a láska k bližnímu, láska k vlasti. Žvanění o multikulturalismu pochází od lidí bez hodnot, od lidí, kteří ztratili vztah k tradici oběti a života v sebeobětování a chtějí si místo toho zařídit život zbavený nepohodlné nutnosti činit existenciální volby. Problém je v tom, že jim nebude dáno tímto způsobem žít dlouho. Jak nám jasně dali najevo islamisté, existenciální volby jsou nevyhnutelné, čekají nás za prvním rohem. Pokud si my Evropané nedokážeme ozřejmit hodnoty, které jsou nám vlastní, a nepřijmeme opět za svou tradici oběti a sebeobětování, která je nutným předpokladem kontinuity naší společnosti, pak onen m_cast_2_03.indd :47:21

19 Spor o evropské hodnoty a duchovní dědictví výzva evropským elitám? 65 společný dům, jenž elity v žádném svém proslovu nezapomenou zmínit, ztratíme. Filosof Jan Patočka řekl, že život, který není ochoten sám sebe obětovat svému smyslu, nestojí za to, aby byl žit. A já jsem přesvědčený, že postihl (svým drastickým způsobem) hlubokou životní pravdu, kterou bychom si teď měli připomínat. Tím, že skutečnou povahu našich životů zatemňujeme matoucí nenáročnou rétorikou zákazu diskriminace a dodržování lidských práv, se pokoušíme vytvářet si prostor pro naše chutě a utvrzujeme se v tom, že je můžeme uspokojovat, aniž bychom se proti něčemu prohřešovali. Ale co je zárukou, že řád, právo, stabilita a slušnost zůstanou zachovány? Tyto hodnoty nevytvořil multikulturalismus nebo filosofie zákazu diskriminace. Jejich zdrojem jsou věrnost národu, náboženství, rodina a všechny oběti, které tyto staré předměty lásky umožňují. Tyto hodnoty chtějí evropské elity popřít a jejich tendence k popírání tradičních hodnot vysvětluje naprostou prázdnotu floskulí, kterými tyto hodnoty chtějí nahradit. (Z angličtiny přeložil Milan Jára) Petr Pithart, politik a právník, místopředseda Senátu Parlamentu ČR Na otázku všech evropských otázek čili kam, k jakému cíli či cílům Evropská unie směřuje a zda vůbec někam směřuje lze odpovědět spekulativně, tedy kouzlením se slovy, což se děje převážně. Anebo také činy, tedy praktickou zkouškou, způsobilou ověřit, které hodnoty je Evropská unie ochotna bránit a přitom za ně zaplatit cenu. První možnost je beznadějně nezávazná; pokusím se proto přesvědčit, že jedině druhá možnost nám může něco podstatného o nás Evropanech vyjevit. Vědomě tím ovšem srážím tuto vznešenou debatu filosofů na zem. V naší zemi rádi, často i bezmyšlenkově, opakujeme slova prvního prezidenta republiky Tomáše Garrigua Masaryka o tom, že státy se udržují těmi idejemi, na základě kterých vznikly. Platí-li to o státu jako o lidském institučním výtvoru, mělo by to cun grano salis platit i o jiných lidských institučních výtvorech, jakým je také Evropská unie. m_cast_2_03.indd :47:21

20 66 konfrontace Zakladatelskou ideou Evropské unie bylo zajistit mír na kontinentě, na kterém se rozhořely dvě světové války a který zamrzl jednou válkou studenou. Mír byl tím původním zakládajícím ideálem, nejvyšší hodnotou, sjednocující šestici prvních členských států. Jestliže to dnes mladším generacím už mnoho neříká, nás starší to na jedné straně může mrzet, na druhé straně je to však důkaz, že tento zakládající projekt byl a je vcelku úspěšný: mír se dnes zdá už samozřejmostí. Až příliš velkou samozřejmostí. Brzy po založení Montánní unie (Evropského sdružení uhlí a oceli) začalo však být zřejmé, že se tento projekt nemůže omezit na kontrolu těžby uhlí a výroby oceli (tedy toho, čeho by bylo třeba k opětovnému vyzbrojování), ale že sjednocující se Evropa předpokládá společný růst prosperity a také společnou ochranu a obranu sdílených hodnot. Ale jakých hodnot? A co potom dál? Co je koncový plán evropské integrace? Existuje vůbec? Anebo existovat nemá? Evropa jako příběh s otevřeným koncem Jsem přesvědčen, že pokud jde o takzvanou evropskou finalitu, vizi o cíli evropského směřování, o mnoho víc nevymyslíme, leda když se do toho budeme nutit. Nevím ovšem, proč bychom se do toho měli nutit i když jakoby pod tlakem špatného svědomí právě to děláme. Slovem finalita nemyslím jen cílové instituční uspořádání, například zda více nebo méně federace, více nebo méně spolupráce na mezivládní úrovni, větší nebo menší role národních států. Myslím tím základní smysl, poslání, sdílený úkol Evropské unie. Chce být Evropská unie jen velkým svobodným prostorem trhu? Nebo chce být také aktivně solidární a vyrovnávat rozdíly mezi evropskými zeměmi a regiony? Je vskutku odhodlána účinně chránit dohodnuté standardy lidských práv? Nebo i sociálních práv? Chce se bránit tlakům globalizace podporou své vnitřní diverzity, anebo je chce sama aktivně usměrňovat jako jeden homogenizovaný superstát? Myslím si, že Evropa by vždycky měla trvat na tom, že bude i nadále něčím jako příběhem s otevřeným koncem. Tato otevřenost totiž nejvýstižněji charakterizuje doby, kdy Evropa byla úspěšná. Evropa je ten kus světa, který věčně hledá svoje místo, svoje hranice, svoji identitu, sebedefinici, který o sobě pochybuje a čím dál tím častěji o sobě tvrdí, že je v krizi. Krize je tady v Evro- m_cast_2_03.indd :47:21

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Projev předsedy vlády ČR na Národním fóru k budoucnosti EU

Projev předsedy vlády ČR na Národním fóru k budoucnosti EU Projev předsedy vlády ČR na Národním fóru k budoucnosti EU 26. dubna 2013 autor: Petr Nečas zdroj: Parlamentnilisty.cz Vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, vážený pane předsedo Evropské

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

5.5.2 Dějepis povinný předmět

5.5.2 Dějepis povinný předmět 5.5.2 Dějepis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 Předmět Dějepis je vyučován v dotaci 8 hodin

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 1062 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 26 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 61 RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro zahraniční věci. Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro zahraniční věci. Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE EVROPSKÝ PARLAMENT 1999 Výbor pro zahraniční věci 2004 28. 9. 2004 PE 347.184/1-31 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-31 Předběžný návrh doporučení (PE 347.184) Emilio Menéndez del Valle vztahy EU Indie Pozměňovací

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Smlouvy v EU Evropská unie (tedy EU, dříve Evropská společenství, ES, původně Evropské hospodářské společenství, EHS) je definována smlouvami

Více

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Andrea Robotková stát = organizované společenství lidí, trvale žijících na určitém ohraničeném území - z latinského stato - status, řád - první

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Eurocentrum Karlovy Vary Integrovaný informační systém: Eurofon 800 200 200 bezplatná infolinka, Po-Pá 10 až 18 hodin Euroskop.cz rozcestník k informacím o EU Eurocentra Eurocentrum Karlovy Vary Závodní

Více

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 Existují morální zákony á priori, nebo jsou pouze vyjádřením soudobých názorů ve společnosti? Ondřej Bečev 1) Vysvětlivky K použitým písmům

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2129(INI) 26. 8. 2013. o historické paměti v kultuře a ve vzdělávání v Evropské unii (2013/2129(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2129(INI) 26. 8. 2013. o historické paměti v kultuře a ve vzdělávání v Evropské unii (2013/2129(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro kulturu a vzdělávání 26. 8. 2013 2013/2129(INI) NÁVRH ZPRÁVY o historické paměti v kultuře a ve vzdělávání v Evropské unii (2013/2129(INI)) Výbor pro kulturu a vzdělávání

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

DĚJEPIS (6. 9. ročník)

DĚJEPIS (6. 9. ročník) DĚJEPIS (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ Studentská komora Rady vysokých škol prohlašuje, že vzdělání, včetně vzdělání vysokoškolského, je základním právem

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky ŽENEVA, Palác národů, 21. července 2005 (Informační služba OSN) - Následující text obsahuje hlavní informace z dnešní tiskové konference Antónia

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozvoj 21. 4. 2010 2009/2217(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 Charles Goerens (PE439.073v01-00) k nové strategii v Afghánistánu (2009/2217(INI)) AM\813767.doc PE441.045v01-00

Více

Přistěhovalectví ve Francii 2005

Přistěhovalectví ve Francii 2005 Přistěhovalectví ve Francii 2005 1/10 1. Úvod Tato práce se zabývá problematikou multikulturalismu ve Francii do roku 2005. Obsahuje i část o pouličních nepokojích, ty jsou ale jen vrcholkem ledovce, a

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., 1 Politické strany

Více

LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY

LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY HISTORIE - STAROVĚK Původem ze zchudlé šlechtické rodiny Zkušenosti z cest do Egypta a na Kypr Athény v krizi Válka s Megarou 594 př.n.l. zvolen archontem Rozsáhlé reformy - rozsáhlá

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny?

Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny? Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny? Ing. Jan Mládek, CSc. předseda představenstva FONTES RERUM, družstvo pro ekonomická, politická

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

- rozumí křesťanským symbolům, se kterými se setkává v kultuře a umění

- rozumí křesťanským symbolům, se kterými se setkává v kultuře a umění Nepovinný předmět 5.26 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: NÁBOŽENSTVÍ OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět náboženství rozvíjí a podporuje základní předpoklady křesťanského

Více

Etika v sociální práci

Etika v sociální práci Etika v sociální práci Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Etika v sociální práci Obsah 1. Úvod 2. Základy

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit V Bruselu dne 30. ledna 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Proces sjednocování (integrace) Evropy

Proces sjednocování (integrace) Evropy Proces sjednocování (integrace) Evropy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Říjen 2009 vypracovala : Paed.Dr. Zdena Kačírková ČR je členem

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup

Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup SHRNUTÍ PE 462.498 CS Tento

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Česká republika - demokratický stát - republika - vyspělý stát z hlediska

Více

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz STÁT Max Weber: lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí Stát

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu

Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu Je zřejmé, že národohospodářské systémy evropských států se musí vyrovnat s velkými změnami. Ty vyplývají jednak z globalizace, čili rozšíření tržního hospodářství

Více

Budoucnost pracovního práva JUDR. PETR BEZOUŠKA PH.D.

Budoucnost pracovního práva JUDR. PETR BEZOUŠKA PH.D. Budoucnost pracovního práva 1 JUDR. PETR BEZOUŠKA PH.D. Jednoduchá výchozí myšlenka Jaroslav Preiss kdysi konstatoval, že v pracovním poměru se jedná o to, aby dělníku se dobře vedlo, aby pracoval řádně

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

Polemika vzbuzující naději na konsenzus Reakce na polemiku Rudolfa Pomazala s publikací České vysoké školství na křižovatce

Polemika vzbuzující naději na konsenzus Reakce na polemiku Rudolfa Pomazala s publikací České vysoké školství na křižovatce skými vysokými školami, což může nesporně výrazným způsobem pozitivně působit na dynamiku vývoje inovačního potenciálu fakult. Za zásadní nedostatek této brožury je možno považovat zjevnou absenci systémového

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Vzdělávací obor Dějepis Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací obor dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_35 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům.

Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům. Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům. V pásmu od severní Afriky po centrální Asii jsou šířením pouští ohroženy dvě miliardy lidí. Spolu s rozšiřováním pouští

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Martas (vznik a podstata státu, funkce státu, typy státu; demokracie, typy demokracií, státní moc, politické strany, volební systémy) Stát = forma

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY

Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY světa ve fotbale nebo při pořádání významných politických vrcholných schůzek. Toto obnovení hraničních kontrol však trvalo pouze na nezbytně

Více

Co je to Schengen? Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY

Co je to Schengen? Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY Co je to Schengen? V současnosti Schengen představuje především tzv. schengenský prostor, v jehož rámci nejsou na společných státních hranicích vykonávány hraniční kontroly a hranice lze tedy překračovat

Více

Jiří Šafr, Markéta Sedláčková

Jiří Šafr, Markéta Sedláčková Konference DEMOKRACIE JAKO HODNOTA A PROBLÉM Katedra filozofie Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci, Liberec, 22. října 2010 Sociální kapitál a legitimita demokracie

Více

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII.

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII. Etická výchova II.st KOMUNIKACE otevřená komunikace úrovně komunikace, zásady verbální komunikace, komunikační chyby, dialog, komunikace ve ztížených podmínkách KD,6. a 7.roč. Verbální kom.,společenské

Více

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata + SOCIÁLNÍ HNUTÍ + Sociální hnutí 2 Skupiny lidí nejčastěji neformálně sdružené, které mají společný cíl, jenž chtějí prosadit Systematická kolektivní snaha o žádoucí změnu Decentralizovaná organizační

Více

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě)

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě) Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

Sociální ekonomika jako součást alternativních směrů. Kurz Sociální ekonomie, KSP FF UK, 2013/2014 PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Sociální ekonomika jako součást alternativních směrů. Kurz Sociální ekonomie, KSP FF UK, 2013/2014 PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Sociální ekonomika jako součást alternativních směrů Kurz Sociální ekonomie, KSP FF UK, 2013/2014 PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. (Neo) liberalismus Neo-liberalismus jako součást ekonomie hlavního proudu

Více

2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1

2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1 2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 9. 2012 2011/0369(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 Návrh stanoviska Mariya Gabriel (PE491.303v02-00) k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Post-modernita a globalizace. Základní myšlenky

Post-modernita a globalizace. Základní myšlenky Post-modernita a globalizace Základní myšlenky Kritika modernity Od konce 19. století. Umění kritizuje disciplinující a disciplinovaný charakter života buržoazie (středních tříd). Umění proti řádu, strukturám

Více

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy Petr Kolář Hodnoty a cíle Evropské unie Hodnoty EU Dnes čl. 6 SEU: Svoboda, Demokracie, Dodržování lidských práv a základních svobod, Právní stát Nově (převzato

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině Metodické listy pro kombinované studium předmětu VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKOSLOVENSKA A ČESKÉ REPUBLIKY Metodický list č. l Metodický list č. 1 Název tématického celku : Vývoj správy na území dnešní České

Více

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 VY_32_INOVACE_DEJ_36 Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Ústavní systémy evropských států

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Ústavní systémy evropských států Metodické listy pro kombinované studium předmětu Ústavní systémy evropských států Metodický list č. 1 Název tématického celku: ÚSTAVNÍ SYSTÉMY OBECNĚ Předmětem prvního soustředění je vysvětlení základních

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných,

Více

supervelmocí, objasnit jednotlivé etapy a konflikty studené války a ujasnit problematiku détente

supervelmocí, objasnit jednotlivé etapy a konflikty studené války a ujasnit problematiku détente Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Mezinárodní vztahy 1 Název tematického celku: Bipolární systém a studená válka Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit

Více

předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE

předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE Název tematického celku: Historický vývoj integračního procesu v Evropě A. Vývoj integračních opatření od konce 2.

Více

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Seminář Biomasa jako zdroj energie II Rožnov p.r., 29.2.2008 Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o. Obsah prezentace 1.Energetická soběstačnost regionu

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. JUDr. Jaroslav Grinc, Ph.D. PRÁVO PRO POLITOLOGY Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420

Více