KOVOVÉ KONSTRUKCE. Konstrukce průmyslových budov STŘEŠNÍ KONSTRUKCE - VAZNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOVOVÉ KONSTRUKCE. Konstrukce průmyslových budov STŘEŠNÍ KONSTRUKCE - VAZNICE"

Transkript

1 VYSOKÉ UČEÍ TECHICKÉ V BRĚ FAKUA STAVEBÍ Ústav kovových a dřevěných konstrukcí 7 Brno, Veveří 95 Tel./Fax : KOVOVÉ KOSTRUKCE Konstrukce průmslových budov STŘEŠÍ KOSTRUKCE - VAZICE Brno 00

2 Hala - projekt Pracovní kopie strana:, celkem: OBSAH PŘEDLUVA...4. ÚVOD...4. ZÁSADY A KOVECE V TEXTU...4 STŘEŠÍ KOSTRUKCE..... STŘEŠÍ PLÁŠŤ..... KRYTIA..... TEPELÁ IZOLACE OSÝ PODKLAD STŘEŠÍHO PLÁŠTĚ.... VAZICE..... PROSTÉ VAZICE PLOSTĚÉ Střešní pláště tuhé v rovině střech Střešní pláště netuhé v rovině střech PROSTÉ VAZICE PŘÍHRADOVÉ KLOUBOVÉ VAZICE Střešní pláště tuhé v rovině střech Střešní pláště netuhé v rovině střech SPOJITÉ VAZICE VAZICE ZAVĚŠEÉ A VZPĚRKOVÉ...0. VAZICE..... GEOETRICKÉ SCHÉA..... ZATÍŽEÍ..... ÁVRH A POSOUZEÍ - VAZICE Horní pás, prut H Statická schémata pro nejnepřínivější kombinace atížení Posouení uprostřed prutu H5 montážní stav Posouení na koncích prutu H5 montážní stav Posouení uprostřed prutu H5 provoní stav Posouení na konci prutu H5 provoní stav Spodní pás, prut S Posouení meního stavu únosnosti Diagonála D, (diagonál D až D5) Posouení meního stavu únosnosti Vertikál V (všechn) Posouení meního stavu únosnosti Posouení meního stavu únosnosti přípoje Dílenské přípoje ontážní přípoje Posouení meního stavu použitelnosti Průhb vanice VÝKAZ POLOŽEK... SEZA POUŽITÉ LITERATURY... Soubor: C:\VUT_Fast\Příprav\PROJEKT\740Hala\HalaPodklad\VAZICE-V40-04.doc Zpracoval: Ing. iloslav Veselka Datum tisku: 0. února 00 Kontroloval:

3 Hala - projekt Pracovní kopie strana:, celkem: SEZA OBRÁZKŮ Obr..- Složk atížení vanic...7 Obr..- Táhla vanic...7 Obr..- Jednoprvková táhla vanic axonometrie...8 Obr..-4 Konstrukční uspořádání kloubových vanic...8 Obr..-5 Statická schémata kloubových vanic...9 Obr..- Konstrukční uspořádání kloubu vanic...0 Obr..-7 Konstrukční schéma vpěrkové a avěšené vanice...0 Obr..- Geometrické schéma vanic půdors, ře, pohled... Obr..- Statické schéma pro nejnepřínivější kombinaci atížení provoní stav...4 Obr..- Statické schéma pro nejnepřínivější kombinaci atížení montážní stav...4 Obr..-4 Průře horního pásu...5 Obr..-5 Průběh ohbových momentů, motážní stav...7 Obr..- Průběh napětí v průřeu... Obr..-7 Průře dolního pásu...5 Obr Obr Obr..-0 Přípoj prutů D, D, V na spodní pás...8 Obr..- Přípoj prutu D na spodní pás...9 Obr..- Přípoj prutu D na spodní pás...9 SEZA TABULEK TAB..- Zatížení stálé, nahodilé a kombinace atížení... TAB..- Výpis materiálu vanice V... Soubor: C:\VUT_Fast\Příprav\PROJEKT\740Hala\HalaPodklad\VAZICE-V40-04.doc Zpracoval: Ing. iloslav Veselka Datum tisku: 0. února 00 Kontroloval:

4 Hala - projekt Pracovní kopie strana: 4, celkem: PŘEDLUVA. ÚVOD V předloženém textu je pracována problematika navrhování jednopodlažních ocelových průmslových budov. Text vcháí a respektuje obsah a členění skript []. Vhledem k tomu, že v těchto skriptech jsou aplikován výpočetní postup platné v době jejich vdání, bl tto výpočetní postup nahraen v souladu s metodikou popsanou v platných normách. Konstrukční ásad ůstal v podstatě achován.. ZÁSADY A KOVECE V TEXTU Text od kapitol STŘEŠÍ KOSTRUKCE je koncipován jako statický výpočet, opatřený ponámkami. V praxi při sestavování statického výpočtu je již v současnosti používána výpočetní technika, tento přístup ale není v textu použit ejména proto, ab blo možné sledovat praktické sestavování výpočtu a používání podkladů. Při sestavování statického výpočtu je vhodné, ab: hala (obecně jakýkoliv objekt) bla ročleněn na jednotlivé části (obecně na kapitol), např. tak, jak je uvedeno v dalším textu a konstrukce bla počítána tak, že nejprve budou navržen a posouen t části, které budou naposled montován. V jednotlivých kapitolách bl dodržována posloupnost jednotlivých kroků (obecně odstavců). Vžd b se nejprve měl pracovat odstavec, ve kterém bude sestaveno geometrické schéma počítané části. V druhém odstavci b mělo být popsáno a kvantiikováno atížení, které bude na počítanou část působit. Ve třetím odstavci pak bývá provedeno navržení a posouení proilů a přípojů. Přitom obsah jednotlivých odstavců le naplnit následovně: Geometrické schéma. Vnést, popsat a akótovat půdorsnou osnovu objektu. Vkreslit, popsat a akótovat tvar počítané části - půdors a ře, (detail se obvkle v tomto odstavci neřeší). Zatížení Vpsat atížení v členění na stálá, nahodilá, charakteristická (normová), návrhová (výpočtová) Stanovit velikost atížení Pokud je to možné a přehledné, určit de i nejnepřínivější kombinace atížení ávrh a posouení Pro každou dílčí část je obvkle vžadováno:. stanovení výpočtových modelů (statických schémat), nich pak je možná. kvantiikace velikosti vnitřních účinků (sil a momentů), obvkle s použitím pružnostního výpočtu nebo při splnění požadovaných podmínek s použitím plasticitního výpočtu;. na ákladě těchto účinků a konstrukčních požadavků je navržen vhodný tp proilu, roměr proilu a materiál proilu..4 ásleduje posudek navrženého proilu:.4. hlediska meních stavů únosnosti, tn. ejména posudk na:.4.. nejnepřínivější kombinace vnitřních sil a momentů,.4.. působu připojení proilu do konstrukce s uvážením vlivu:.4... materiálu připojení a.4... požadovaného konstrukčního řešení přípojů (např. dílenské stk, montážní stk),.4. na mení stav použitelnosti, obvkle je požadováno poue vhodnocení deormací. Soubor: C:\VUT_Fast\Příprav\PROJEKT\740Hala\HalaPodklad\VAZICE-V40-04.doc Zpracoval: Ing. iloslav Veselka Datum tisku: 0. února 00 Kontroloval:

5 Hala - projekt Pracovní kopie strana: 5, celkem: V poslední kapitole je senam použité literatur dle následujícího voru: [] elcher, Straka KOVOVÉ KOSTRUKCE, konstrukce průmslových budov, Vsoké učení technické v Brně, akulta stavební, 977 STL [] ČS 7 005:988 ZATÍŽEÍ STAVEBÍCH KOSTRUKCÍ [] ČS 7 40:998 AVRHOVÁÍ OCELOVÝCH KOSTRUKCÍ [4] ČS 0 48:987 VÝKRESY KOVOVÝCH KOSTRUKCÍ [5] Pokud jsou v textu použit vorce nebo citace, je u nich uveden droj a jejich onačení ve droji podle vorů: Fd FFk dle [] (.) Ve voru je uveden příklad ČS 7 40:98 - [], vorec - (.), který je uveden na str. Pevnostní třída šroubu Pa, 400 Pa dle [] Tab.4. b ub Ve voru je uveden příklad ČS 7 40:98 - [], údaj Tabulk 4., uvedené na str. 8 V elektronické podobě je vložen k příslušnému odkau tv. křížový odka pro jednodušší vhledání droje senamu použité literatur. V textu používáno několik druhů písma, které mají následující výnam: Times ew Roman CE OBYČEJÉ nebo TUČÉ - nadpis kapitol, nebo nadpis odstavců, takto psaný text se obvkle píše do statického výpočtu; občejné nebo tučné - tímto tpem písma je psán text odstavců, který se obvkle píše do statického výpočtu; kuríva občejná nebo tučná - tímto tpem písma je psán text, které se obvkle nepíše do statického výpočtu; občejné, podtržené, modré nebo tučné, podtržené, modré - tímto tpem písma je v textu, který se obvkle píše do statického výpočtu, výraněn odka na jiné místo v textu; kuríva občejná, podtržená, modrá nebo tučná, podtržená, modrá - tímto tpem písma je v textu, který se obvkle nepíše do statického výpočtu, výraněn odka na jiné místo v textu; Soubor: C:\VUT_Fast\Příprav\PROJEKT\740Hala\HalaPodklad\VAZICE-V40-04.doc Zpracoval: Ing. iloslav Veselka Datum tisku: 0. února 00 Kontroloval:

6 Hala - projekt Pracovní kopie strana:, celkem: STŘEŠÍ KOSTRUKCE osné střešní sstém oceli jsou s ohledem na výhod kovu jako ákladního konstrukčního materiálu velmi často užíváno i u budov se děným, popřípadě želeobetonovým nosným sstémem svislých konstrukcí objektu... STŘEŠÍ PLÁŠŤ Podle unkce a druhu použitého materiálu tvoří střešní plášť obvkle tto části: krtina plnící unkci iolace proti vodě, tepelná iolace, vrstv materiálu s jiným účelem vrovnávací, odvětrávací, parotěsná ábrana, atd. nosný podklad střešního pláště. V ávislosti na účelu budov mohou některé části střešního pláště odpadnout (např. vrovnávací vrstva)... KRYTIA Jako krtin chránící ostatní části konstrukce před vnikáním srážkové vod se používají alternativně živičné krtin, povlakové krtin plastů (které nejsou samonosné), ocelové trapéové poinkované plech (které jsou samonosné). ávrh a posouení krtin tento text neobsahuje... TEPELÁ IZOLACE Tepelná iolace střech jednak abraňuje tepelným trátám astřešeného prostoru a jednak chrání střešní plášť před účink vnější teplot. Le použít desk nebo pás minerálních vláken, případně desk polstrénu nebo poluretanu. ávrh a posouení tepelné iolace tento text neobsahuje...4 OSÝ PODKLAD STŘEŠÍHO PLÁŠTĚ osná část střešního pláště může plnit jen vlastní nosnou unkci (např. želeobetonové desk a panel nebo trapéové plech oceli), někd plní unkci nosnou i tepelně iolační a hdroiolační (kovoplastické panel). Odka na kovoplastické panel včetně jejich únosností le najít na Internetu. Z hlediska statického uspořádání jsou panel popsán výrobcem následovně: prosté nosník, spojitě rovnoměrně atížené; spojité nosník o dvou stejně dlouhých polích, spojitě rovnoměrně atížené; spojité nosník o třech a více stejně dlouhých polích spojitě rovnoměrně atížené. Pokud b se jednalo o jiné uspořádání, návrh i posouení musí vcháet e ásad stavební mechanik a při návrhu a posouení musí být respektován postup pro tenkostěnné ocelové konstrukce. ávrh a posouení nosného podkladu střešního pláště tento text neobsahuje.. VAZICE Vanice jsou nosník tvořící podporu nosné části střešního pláště. Jsou uložen na vaníku střech (případně na rámové příčli). odulová vdálenost je obvkle volena v násobku 00 mm a vcháí meních vdáleností podpor nosného podkladu střešního pláště. Z hlediska statického uspořádání le rodělit vanice na následující tp: prosté (plnostěnné, příhradové), spojité, kloubové, vpěrkové a avěšené. Vanice le (např. architektonických důvodů) navrhnout též jako prolamované nosník. Podle umístění ve střeše le vanice dělit na okapové, meilehlé a vrcholové. Vanice nemusí být v jedné střeše nutně téhož druhu, např. okapová vanice může být navržena jako prostý nosník, ostatní vanice jako vpěrkové. ení průhb vanic od charakteristického atížení je určen v [4]. Z hlediska konstrukčního řešení le vanice navrhovat při roponu do cca 9 m jako plnostěnné, při větších roponech jako příhradové. Soubor: C:\VUT_Fast\Příprav\PROJEKT\740Hala\HalaPodklad\VAZICE-V40-04.doc Zpracoval: Ing. iloslav Veselka Datum tisku: 0. února 00 Kontroloval:

7 Hala - projekt Pracovní kopie strana: 7, celkem:.. PROSTÉ VAZICE PLOSTĚÉ Plnostěnné vanice se navrhují válcovaných tčí průřeu I, IPE, U, UPE, příp. tenkostěnných průřeů U nebo C a studena tvarovaných plechu. Tento tp vanic se používá pro ropon do m. Pro větší ropon jsou prosté plnostěnné vanice nepříliš vhodné pro velkou spotřebu materiálu a načný průhb. Jejich výhoda spočívá v jednoduchosti výrob a montáže. Statické řešení je ávislé na druhu nosné části střešního pláště a jeho spolupůsobení s vanicí:... Střešní pláště tuhé v rovině střech Jedná se např. o trapéové plech, kovoplastické panel, želeobetonové panel a desk. Tto pláště ajišťují přenesení složk ÓG (rovnoběžné se sklonem střech) do okapové vanice, případně do okapového tužidla. Vanice meilehlé se pak dimenují jen na složku atížení G (působící kolmo na střešní rovinu) jako ohýbaný nebo ohýbaný a kroucený nosník s tlačeným pásem abepečeným proti klopení. Při návrhu je nutné vhodnotit směr působení atížení. Pokud bude převažovat vlastní tíha střešního pláště nad účinkem sání větru, pak le uvažovat, že tlačený pás je abepečený proti klopení po vdálenostech ávislých na druhu a vdálenostech připojení střešního pláště v souladu s metodikou uvedenou v [4], případně v [5]. Obr..- Složk atížení vanic V případě lehké krtin může převážit účinek sání větru nad vlastní tíhou střešního pláště a je ted třeba ověřit dimeni vanice se řetelem na možnost vbočení spodního tlačeného pásu rovin ohbu. V tomto případě se musí vhodnotit klopení vanice (nosníku) s vnucenou osou otáčení opět v souladu s metodikou uvedenou v [4], případně v [5]. Okapová vanice se obvkle navrhuje proilu U nebo UPE, přičemž horní příruba je vtužená nerovnoramenným proilem L. Dimenuje se na složku kolmou na rovinu střešního pláště a výslednou složku rovnoběžnou se střešní rovinou. Výsledná složka rovnoběžná se střešní rovinou je přenášená do okapové vanice prostřednictvím tuhého střešního pláště. Je-li okapová vanice součástí příhradového okapového tužidla, le složku rovnoběžnou se střešní rovinou přisoudit také prutům tužidla.... Střešní pláště netuhé v rovině střech Jedná se např. o vlnitý plech připojovaný hák, případně silikátové panel v montážním stadiu před monolitněním, nebo pokrtí proviorních hal plachtou. Takovéto pláště nepřenášejí složku rovnoběžnou s rovinou střešního pláště. Každá vanice ted nese celé atížení které na ni připadá. Vanice se dimenují na šikmý ohb s kroucením. Při ohbu je nutné uvažovat vliv klopení. Obr..- Táhla vanic Ohb v rovině střech ovlivňuje velmi nepřínivě namáhání vanice. V případě netuhých střešních plášťů proto tužujeme vanice táhl umístěnými v půdorsném průmětu vanice uprostřed (případně ve třetinách) ropětí. Táhla jsou připojena na vrcholovou vanici a tvoří podpor vanic pro atížení v rovině střešního pláště. Pro atížení G (kolmo na rovinu střešního pláště) je potom vanice prostým nosníkem na ropětí rovné vdálenosti podpor vanice (tn. na vdálenost vaníků). Pro atížení G (v rovině střešního pláště) působí vanice jako spojitý nosník o dvou (třech) polích. Soubor: C:\VUT_Fast\Příprav\PROJEKT\740Hala\HalaPodklad\VAZICE-V40-04.doc Zpracoval: Ing. iloslav Veselka Datum tisku: 0. února 00 Kontroloval:

8 Hala - projekt Pracovní kopie strana: 8, celkem: Táhla mohou být navržena jako jednoprvková nebo dvou prvková. Jednoprvková táhla je účelné navrhnout co nejblíže tlačené (tj. horní)přírubě vanice. U vanic průřeů a studena tvarovaných plechu je s ohledem na načné průhb ve střešní rovině vhodné navrhnout táhla při horní i dolní přírubě (táhla dvouprvková). Z hlediska statického modelu pak le uvažovat v místě táhel podpor pro ohb ve střešní rovině i pro kroucení. Pro jednoprvková táhla je tento model tím výstižnější, čím blíže vnějších účinků je táhlo umístěno. orma [4] určuje poue napětí od kroucení a není v ní daný interakční vorec pro stanovení únosnosti průřeu. Proto je nutné při posouení průřeu určit příslušná napětí pro každý případ vlášť, tj. ohb kolmo a rovnoběžně se střešní rovinou, vliv kroucení a vliv působení normálové síl, pokud ji vanice přenáší. Tento postup je uveden v předchoím nění norm vi []. Výsledná napětí v nebepečných průřeech a v charakteristických bodech se ískají superpoicí (složením). Obr..- Jednoprvková táhla vanic axonometrie Táhla jsou konstrukčně dělena na úsek mei vanicemi. avrhují se kulatin na koncích opatřené ávitem pro šroubový přípoj na vanice. Při montáži je nutné dbát na řádné vrovnání vanic ve střešní ploše a vpnutí jednotlivých táhel... PROSTÉ VAZICE PŘÍHRADOVÉ Používají se na ropon m a větší. Spotřeba materiálu je malá, pracnost výrob je ale načná. Příhradové vanice se navrhují jako přímopásové nebo s horním pásem přímým a se spodním pásem akřiveným, např. parabolick. Příklad návrhu a posouení prosté příhradové vanice je uveden ve ormě statického výpočtu dále... KLOUBOVÉ VAZICE avrhují se válcovaných tčí tvaru I a U, případně proilů C nebo U astudena tvarovaných, pro ropětí až 9 m. Ze statického hlediska je le řešit jako spojitý nosník s vloženými kloub (Gerberov nosník). Obr..- Konstrukční uspořádání kloubových vanic Soubor: C:\VUT_Fast\Příprav\PROJEKT\740Hala\HalaPodklad\VAZICE-V40-04.doc Zpracoval: Ing. iloslav Veselka Datum tisku: 0. února 00 Kontroloval:

9 Hala - projekt Pracovní kopie strana: 9, celkem: Z hlediska spotřeb matriálu je vhodné vkládat dva kloub přes jedno pole. Vdálenost kloubů od podpor je určena podmínk rovnosti ohbových momentů uprostřed vnitřních polí a v podpoře vanic. Vrovnání nele dosáhnout v krajních polích, kde vcháejí moment větší. Základní průře vanice, navržený na vrovnané vnitřní moment, je proto v krajních polích esílený příložkami na stěně nebo pásnicích vanice. Příklad konstrukčního uspořádání kloubové vanice a oblast esílení koncových polí při lichém a sudém počtu polí je na Obr..-. Při dodržení poměru vdáleností kloubů od podpor uvedených v Obr..- budou vrovnané moment ve vnitřních polích i pro jiná ropětí vanice než m. Z hlediska spolupůsobení střešního pláště a vanice je možné rolišit opět dva ákladní případ:... Střešní pláště tuhé v rovině střech Tto pláště ajišťují přenesení složk atížení ÓG (rovnoběžné se sklonem střech) meilehlých vanic do okapové vanice, případně do okapového tužidla. Vanice meilehlé se pak dimenují jen na složku atížení G (působící kolmo na střešní rovinu) pro statické působení dle Obr Střešní pláště netuhé v rovině střech Jedná se např. o vlnitý plech připojovaný hák, případně silikátové panel v montážním stadiu před monolitněním, nebo pokrtí proviorních hal plachtou. Takovéto pláště nepřenášejí složku G (rovnoběžnou s rovinou střešního pláště). Každá vanice ted nese celé atížení které na ni připadá. Vanice se dimenují na šikmý ohb s kroucením. Při ohbu je nutné uvažovat vliv klopení. Ohb v rovině střech ovlivňuje velmi nepřínivě namáhání vanice. V případě netuhých střešních plášťů je proto nutné tužit vanice jednoprvkovými případně dvouprvkovými táhl umístěnými v půdorsném průmětu vanice uprostřed (případně ve třetinách) ropětí vi Obr..-. Obr..- Statická schémata kloubových vanic Příklad volb statického schématu pro posouení kloubové vanice, vtužené ve třetinách dvouprvkovými táhl je na Obr..-. Z hlediska statického modelu le uvažovat v místě táhel podpor pro ohb ve střešní rovině i pro kroucení. Pro jednoprvková táhla je tento model tím výstižnější, čím blíže vnějších účinků je táhlo umístěno. orma [4] určuje poue napětí od kroucení a není v ní daný interakční vorec pro stanovení únosnosti průřeu. Proto je nutné při posouení průřeu určit příslušná napětí pro každý případ vlášť, tj. ohb kolmo a rovnoběžně se střešní rovinou, vliv kroucení a vliv působení normálové síl, pokud ji vanice přenáší. Tento postup je uveden v předchoím nění norm vi []. Výsledná napětí v nebepečných průřeech a v charakteristických bodech se ískají superpoicí. Je řejmé, že posudek na únosnost i použitelnost bude nutné provést ve více místech vanice, ejména nad podporami, v místě kloubů a dále v místech, kde vnikají extrém napětí. Předpokladem pro návrh kloubových vanic je dostatečná délka střech a větší ropon lodi. Při menším počtu polí má na úsporu materiálu nepřínivý vliv esílení krajních polí. V příčném směru má Soubor: C:\VUT_Fast\Příprav\PROJEKT\740Hala\HalaPodklad\VAZICE-V40-04.doc Zpracoval: Ing. iloslav Veselka Datum tisku: 0. února 00 Kontroloval:

10 Hala - projekt Pracovní kopie strana: 0, celkem: na úsporu materiálu vliv to, že kloubové uspořádání mají poue vanice meilehlé. Vrcholová vanice bývá pravidla tvořena (příhradovým) tužidlem ve svislé rovině a okapová vanice je navržená jako prostý nebo spojitý nosník, protože přenáší i atížení ve směru sklonu střech. Obr..- Konstrukční uspořádání kloubu vanic..4 SPOJITÉ VAZICE avrhují se válcovaných tčí tvaru I a U, případně proilů C nebo U astudena tvarovaných, pro ropětí až 9 m. Stk spojitých vanic se umísťují do míst malých ohbových momentů, takže není nutné stk navrhovat na plnou únosnost průřeu. Účinek vnějšího atížení a vliv spolupůsobení se střešním pláštěm le uvažovat obdobně jako u prostých vanic. U netuhých střešních plášťů je vhodné vtužit vanice táhl, jejichž vliv je třeba uvážit při ohbu a kroucení vanice. Ze statického hlediska le spojité vanice řešit jako spojitý nosník...5 VAZICE ZAVĚŠEÉ A VZPĚRKOVÉ a Obr..- je patrný princip konstrukčního řešení vpěrkové vanice. Vanici tvoří nosník válcované tče tvaru I a U, případně proilů C nebo U astudena tvarovaných, s ropětí do m. Obr..- Konstrukční schéma vpěrkové a avěšené vanice a nosník je uložený střešní plášť, pod nosníkem jsou uchcené vpěrk, které jsou dole uchcené ke spodnímu pásu vaníku. Přípoje je vhodné navrhnout jako šroubované. U avěšených vanic je nutné navrhnout důkladně detail střešního pláště. Vpěrk i ávěs se navrhují ve sklonu 45. Ze statického hlediska jsou vpěrkové vanice spojitou statick neurčitou soustavou. Vložení vpěrek le volit v romeí 0,l až 0,l. Výpočet statických veličin pro dimenování průřeů le provést jako rovinnou úlohu, a předpokladu nulového průhbu vaníku a nulového přetvoření od osových sil. Úlohu le řešit i jako prostorový problém. Soubor: C:\VUT_Fast\Příprav\PROJEKT\740Hala\HalaPodklad\VAZICE-V40-04.doc Zpracoval: Ing. iloslav Veselka Datum tisku: 0. února 00 Kontroloval:

11 Hala - projekt Pracovní kopie strana:, celkem:. VAZICE.. GEOETRICKÉ SCHÉA Obr..- Geometrické schéma vanic půdors, ře, pohled Ponámk: Výška vanice h bla stanovena jako desetina ropětí vanice. Běžně le uvažovat, že se výška vanice pohbuje v intervalu h ~ l 5 l 0. Soubor: C:\VUT_Fast\Příprav\PROJEKT\740Hala\HalaPodklad\VAZICE-V40-04.doc Zpracoval: Ing. iloslav Veselka Datum tisku: 0. února 00 Kontroloval:

12 Hala - projekt Pracovní kopie strana:, celkem:.. ZATÍŽEÍ TAB..- Zatížení stálé, nahodilé a kombinace atížení stálé X k [k/m] X d [k/m] hdroiolace 0,*ZŠ 0,*0, 0,0, 0, hdroiolace 0,*ZŠ 0,*0, 0,9 0,7 tepelná iolace,0 k/m; tl. 0 mm *0,*ZŠ 0,9,,5 4 tepelná iolace,0 k/m; tl. 0 mm *0,*ZŠ 0,9 0,8 5 nosná část pláště - trapéový plech 0,*ZŠ 0,9, 0,4 nosná část pláště - trapéový plech 0,*ZŠ 0,9 0,5 7 odhad vlastní tíh vanice 0, k/m*zš 0,0, 0, 8 odhad vlastní tíh vanice 0, k/m*zš 0,9 0,54 nahodilé X k [k/m] X d [k/m] 9 sníh s n s 0*µ s*κ*zš0,5*,0*,*zš,5,4, κ pro normovou tíhu astřešení (0,0,0,0,0,75 k/m) je cca, µ s pro sklon střech 5% je,0 0 vítr w n w 0*κ w*c w*zš0,55*,*(-0,8)*zš -,49, -,79 výška objektu nad terénem h cca m, šířka objektu b cca 9 m h/b/90,84 C w C e -0,8 osamělé břemeno,00 k,,0 k kombinace atížení - charaktristické ( normové) atížení č. ZS stádium X k [k/m] K ZS; ZS8; ZS0 montáž -0,50 K ZS; ZS; ZS5; ZS7; ZS9 provo,90 kombinace atížení - návrhové (výpočtové) atížení č. ZS stádium X d [k/m] K ZS; ZS8; ZS0 montáž -0,90 K ZS; ZS; ZS5; ZS7; ZS9 provo 4,9 Ponámk: Do tabulk nahodilého atížení b vhledem ke konstrukčnímu uspořádání hal jako celku měl být ještě vložen:. vodorovné účink od atížení tlakem a sáním větru v místě uložení těch vanic, které přenáší účink větru do příčných tužidel v rovině střech. Vodorovná síla bude působit v místě uložení vanice. Velikost normálových sil bude áviset na konstrukčním uspořádání nosných prvků čelních stěn a na konstrukčním uspořádání příčných tužidel v rovině střech. Dále vi kapitola ZTUŽIDLA a kapitola OPLÁŠTĚÍ STĚ.. vodorovné účink od stabilitních sil (vodorovná síla působící v místě uložení vanice), které vnikají při abepečení tlačených pásů vaníků. V těch bodech pásů vaníků, které jsou abepečené proti vbočení ( rovin vaníku) působí vodorovná síla kolmo k vaníku. Velikost vodorovné stabilitní síl v každém ulu vaníku, abepečeném proti vbočení rovin vaníku, le Soubor: C:\VUT_Fast\Příprav\PROJEKT\740Hala\HalaPodklad\VAZICE-V40-04.doc Zpracoval: Ing. iloslav Veselka Datum tisku: 0. února 00 Kontroloval:

13 Hala - projekt Pracovní kopie strana:, celkem: stanovit v souladu s [4], čl. C..5 a obráek C.4. Je řejmé, že velikost stabilitní síl působící na každou vanici bude přímo ávislá na atížení vaníků a na počtu abepečovaných vaníků a nepřímo ávislá na počtu tužidel ve střešní rovině. Dále vi kapitola ZTUŽIDLA.. vodorovné účink od atížení klimatickými teplotami (vodorovné síl v místě uložení vanic). Zatížení klimatickými teplotami se nemusí uvažovat, je-li konstrukce členěná na dilatační úsek menší než mení roměr uvedené v [4], čl.... Dále vi kapitola ZTUŽIDLA. Výše popsané účink nebl v této kapitole speciikované, v jednotlivých prutech je však ponechaná reerva v únosnosti na jejich přenesení. Pro sestavení kombinací atížení bl použitý postup dle [], Změna a 8/99, čl. 54B, odst. a), Při stanovení atížení větrem bla výška vanice nad terénem stanovena odhadem a blo vcháeno e adání. K adané výšce konol jeřábové dráh (v řešeném případě 9, m) se přičte odhad výšk svislého nosníku jeřábové dráh včetně uložení ( hjd l JD 0 /0, m ), dále podjedná výška jeřábu (,7 m) a odhad výšk vaníku. Vanice budou uložené na vaník při horním pásu, takže dílčí součet výšek je 5,8 m a po aokrouhlení na celé metr nahoru m. ( hv l v 0 0,05 l v 8/0 0,05 8,5 ~, m ). Součinitel výšk bl stanovený v souladu s [],čl. 9 až 7, pro výšku nad terénem m a pro terén tpu A (otevřený terén, nebo terén s překážkami nepřevšujícími 0 m: κ w, Osamělé břemeno neblo do kombinace uvažované, protože jeho vliv v kombinaci b neajistil vnik extrémů vnitřních sil ejména proto, že pro dvě nahodilá atížení bude použitý součinitel kombinace ψ 0,9 pro každé nahodilých atížení. 5 Stabilitní síl a účink od spolupůsobení s dalšími částmi nosné konstrukce střech nejsou v této kapitole vhodnocované, v prutech je poue ponechaná reerva únosnosti... ÁVRH A POSOUZEÍ - VAZICE avržen a posouen b měl být všechn tp vanic v řešeném případě ted vanice až vanice 8. Dále uvedený postup pro vanici b bl použitý i pro ostatní příhradové vanice. Vanice na ropon 500 mm nebudou příhradové, bude se jednat o prostě uložené plnostěnné nosník, jejichž posudek de není uveden. V dalším textu bude proveden návrh a posudek v omeeném rosahu. Pokud b měl být návrh a posudek úplný, pak b měl obsahovat: návrh a posouení všech úseků horního pásu (prutů H až H5) hlediska meního stavu únosnosti pro montážní i provoní stav() včetně případných přípojů (vhledem k roměrům vanice jen dílenských; při větších roměrech než jsou přepravní možnosti b měl být určen i montážní přípoje). Kompletní návrh a posudek bude proveden poue pro prut H5, ostatní prut b bl pracované obdobně. Protože je prut H5 tvořen jednoose smetrickým průřeem, je v posudku provedeno posouení jak horního, tak spodního okraje průřeu. ávrh a posouení všech úseků dolního pásu (prutů S až S5) hlediska meního stavu únosnosti pro montážní i provoní stav() včetně případných přípojů (vhledem k roměrům vanice jen dílenských; při větších roměrech, než jsou přepravní možnosti, b měl být určen i montážní přípoje). Kompletní návrh a posudek bude proveden poue pro prut S5, ostatní prut b bl pracované obdobně. ávrh a posouení všech diagonál (prutů D až D5) hlediska meního stavu únosnosti pro montážní i provoní stav() včetně přípojů (především dílenských). ávrh a posudek bude proveden poue pro prut D, ostatní prut b bl pracované obdobně. ávrh a posouení všech vertikál (prutů V až V) hlediska meního stavu únosnosti pro montážní i provoní stav() včetně přípojů (především dílenských). ávrh a posudek bude proveden poue pro prut V, ostatní prut b bl pracované obdobně. ávrh a posouení montážních přípojů vanice - není v této kapitole řešeno. Posouení vanice jako celku hlediska meního stavu použitelnosti bude provedeno. Soubor: C:\VUT_Fast\Příprav\PROJEKT\740Hala\HalaPodklad\VAZICE-V40-04.doc Zpracoval: Ing. iloslav Veselka Datum tisku: 0. února 00 Kontroloval: 0, 0,

14 Hala - projekt Pracovní kopie strana: 4, celkem:... Horní pás, prut H5... Statická schémata pro nejnepřínivější kombinace atížení Obr..- Statické schéma pro nejnepřínivější kombinaci atížení provoní stav Obr..- Statické schéma pro nejnepřínivější kombinaci atížení montážní stav Vnitřní síl a ohbové moment na horním pásu budou určené podle ásad stavební mechanik. To namená, že je nutné určit nejen tvar vanice, její atížení a podepření, ale i vnitřní vab mei jednotlivými prut. Z konstrukčního hlediska bude vroben jak horní, tak i dolní pás jednoho kusu. Proto bude na horním (přímo atíženém) pásu určen ohbový moment od atížení na spojitém nosníku o 0 polích. Při přijetí předpokladu, že je horní pás složen dílčích prutů o roponu 00 mm, dojde k předimenování uprostřed dílčího prutu a poddimenování na konci dílčího prutu. Dále je nutné vhodnotit skutečnost, že pro prut horního pásu platí: extrémní ohbový moment je v krajním poli (na prutu H), což platí pro moment v poli i nad podporou (kterou tvoří prut V); naproti tomu extrémní normálová síla je uprostřed horního pásu ( v prutu H5). Kombinace atížení pro prut H5 vvodí extrémní vnitřní síl a ohbový moment, které jsou určen průsečnou metodou pro: ontážní stav, uprostřed prutu: gd l ( 0,90) Sd,H5,5 k (tah) 8 h 8,0 Sd,H5 ~ g d a 4 ( 0,90),0 ontážní stav, na konci prutu: g l 8 h 0,90 Sd,H5 Sd,H5 ~ 4 0,05 km... V Sd,H5 0 k ( d ) ( ) ( ) ( 8,0),5 k (tah) ( g a ) ( 0,90),0 ) 0,km... V 0,54 k d Provoní stav, uprostřed prutu: g l 8 h 4,9 Sd,H5 Sd,H5 ~ g d d a ( ) ( 8,0) 4 4,9,0 Provoní stav, na konci prutu: g l 8 h 4,9 7,5 k (tlak) 4 0,9 km...v Sd,H5 ( ) ( 8,) 7,5 k (tlak) Sd,H5 d ~ Sd,H5 0 k ( g a ) ( 4,9,0 ) 0,59 km...v,95 k Sd,H5 d Sd, H5 Ponámka: oment Sd a posouvající síl V Sd jsou určené podle ásad stavební mechanik pro spojitý nosník, spojitě rovnoměrně atížený. Soubor: C:\VUT_Fast\Příprav\PROJEKT\740Hala\HalaPodklad\VAZICE-V40-04.doc Zpracoval: Ing. iloslav Veselka Datum tisku: 0. února 00 Kontroloval:

15 Hala - projekt Pracovní kopie strana: 5, celkem: avržen proil / IPE 0 (S5): Proil prutu H5 je úpalek IPE oceli S 5. Prut je ajištěn proti trátě příčné a torní stabilit (klopení) v místech připojení trapéového plechu (nosná část střešního pláště). Vdálenost bodů ajištěných proti vbočení le brát: v rovině vanice o velikosti 00 mm, tj. vdálenost jednotlivých ulů horního pásu, rovin vanice - le uvažovat ajištění v místech připojení trapéového plechu (cca 00 mm). Obr..- Průře horního pásu Průřeové hodnot: (je anedbáno naklonění horního pásu jako nepodstatné, rodíl u některých hodnot je pro odklon 5 cca % ) 4 4 h 80 mm; I 0,59 0 mm ; i,9 mm; I 0,49 0 mm ;i 8,4 mm; b 8 mm; A 000 mm e 8,4 mm; ; el,, el,, pl, 8,75 0 8,57 0 5, 0 mm mm mm... Posouení uprostřed prutu H5 montážní stav... Posudek horního okraje vlákno : m k Rd, c,,rd k Sd Rd,Sd k, t,rd k el,,rd pl,rd c,,rd k,sd c,,rd A el 0,05 5,88 0,009; m k,, 0 0 m m,5 04,7 Zatřídění průřeu: ocel S 5 ; ; ; m m 0 I t ,7 0,5 7,9 0 el, pl, 8, 0 mm,00 0 8, ,88 0 mm,5 0,05 0,0< 5,88 ; mm 4 mm 0, ,009 0 Ponámka: v této tabulce je tlak načen kladně a tah áporně! Průběh normálového napětí na horním okraji průřeu uprostřed pole (vlákno ) Sd,H5 Sd,H ,05 0 σh σ,5,7 5, Pa (tah) A el,, 000 8,75 0 Průběh normálového napětí na dolním okraji průřeu uprostřed pole (vlákno ) Sd,H5 Sd,H ,05 0 σd σ,5 5,8 7,7 Pa (tah) A el,, 000 8,57 0 Celý průře je namáhaný tahem. Sd,H5 t,sd,h5 0,05 0,5 0 σcom,ed ψ,0 5,8,5 9, Pa; A 8, e,sd σ com com,ed com 9, 8,57 0 0, km; ; ; dle [4] čl.... dle [4] tab.., (c) Pro současné působení síl a momentu je hodnota redukčního součinitele ψ, 0 dle [4] čl..8. Soubor: C:\VUT_Fast\Příprav\PROJEKT\740Hala\HalaPodklad\VAZICE-V40-04.doc Zpracoval: Ing. iloslav Veselka Datum tisku: 0. února 00 Kontroloval:

16 Hala - projekt Pracovní kopie strana:, celkem: Pro navržený proil se stanoví štíhlost na klopení χ tak, že v dalším výpočtu bude vdálenost bodů tlačeného pásu, ajištěných proti vbočení rovin ohbu L i při trátě stabilit kroucením L w stejná. Bude vcháet e vdálenosti přípojů trapéového plechu, kd přípoj bude v každé vlně, tn. po cca 00 mm. L It 00 7,9 0 Parametr kroucení α t 0, 0, 0, 7, I w 0; h I 80 7,4 0,4 0 Součinitel vlivu uložení, atížení a tuhosti prutu dle [4] (G.) kde C h,4 I I w α t 7, ,7 h w π 0, π a c e κ a i L L ac e κ ai C a i 7,, 0 0,5 7,, 0 0,5 7, 8,99 8,99 7, a c je vdálenost středu stojin od středu smku; uvažována je áporně, protože není tlačen silnější pás, e je vdálenost působiště atížení od středu smku; uvažována je kladně, protože atížení působí na tažené straně; další podmínka však říká, že pro koncové moment je vdálenost rovna 0; κ 0,5 pro příčně atížený prut., mm a i max (0;7,) 7, mm I I 0,4 0 i a i, 7, 0, , mm dle [4] (G.0a) κ Kritická štíhlost L 0,94 00 λ,4 4,8; i 55, dle [4] (G.0) pl, 5, 0 Štíhlost prutu při klopení λ λ 4,8, 4 dle [4] (.7b) 8,57 0 el,, E 0 0 Srovnávací štíhlost λ π π 9, 9 ; pro průře tř. a je 5 β w λ,4 Poměrná štíhlost λ βw 0,07. λ 9,9 Hodnotu součinitele vpěrnosti na klopení χ le pro křivku c (proil vrobený podélným rořínutím válcovaného průřeu) určit pro součinitel imperekce α α 0, 49 (vi [4] Tabulka.8) a pro štíhlost λ λ, dle [4] příloha E, nebo následujících vorců (vi [4] čl..8..): φ χ 0,5 φ [ α ( λ 0,) λ ] 0,5 [ 0,49 ( 0,07 0,) 0,07 ] φ λ 0,47 0,47 0,07,07...,0... χ,0 0,47; χ pl,,0 5, 0 5 b,rd, 0 mm > e, Sd 0, km.,5 Soubor: C:\VUT_Fast\Příprav\PROJEKT\740Hala\HalaPodklad\VAZICE-V40-04.doc Zpracoval: Ing. iloslav Veselka Datum tisku: 0. února 00 Kontroloval:

17 Hala - projekt Pracovní kopie strana: 7, celkem:... Posudek dolního okraje vlákno : A Rd t,rd pl,rd 04,7 0,5 0 e,, 8, l c,,rd el,,rd,75 0 mm 0,5 m,sd c,,rd 0,05,75 0,09; m 0 dle [4] čl.... k k k k m m 0,09 0 k, m m 0,09 0 k, Sd,Sd,5 0,05 0,0 < Rd c,,rd 04,7,75 Zatřídění průřeu: ocel S 5 dle [4] tab.., (c) Průběh normálového napětí na dolním okraji svislé části průřeu uprostřed pole (vlákno ) Sd,H5 Sd,H ,05 0 σd,5 5,8 7,7 Pa (tah) A el,, 000 8,57 0 Průběh normálového napětí na horním okraji průřeu uprostřed pole (vlákno ) Sd,H5 Sd,H ,05 0 σh,5,7 5, Pa (tah) A el,, 000 8,75 0 Celý průře je namáhaný tahem. Pro současné působení síl a momentu je hodnota redukčního součinitele ψ, 0 dle [4] čl..8. Sd,H5 t,sd,h5 0,05 0,5 0 σcom,ed ψ,0 5,8,5 9, Pa; A 8, e,sd σ com com,ed com 9, 8,57 0 0, km; Obr..- Průběh ohbových momentů, motážní stav Pro navržený proil se stanoví štíhlost na klopení χ následovně: V dalším výpočtu bude vdálenost bodů tlačeného pásu, ajištěných proti vbočení rovin ohbu L i při trátě stabilit kroucením L w stejná. Bude uvažovaná o 0% větší než je vdálenost bodů, ve kterých je ohbový moment nulový L 84, 000 mm. L I t 000 7,9 0 Parametr kroucení α t 0, 0,, 88, I w 0; h I 80 7,4 0,4 0 Součinitel vlivu uložení, atížení a tuhosti prutu interpolací hodnot dle [4] Tabulk G.,54,5,54 0,88,4; 0 κ L i 0,94 000,4,5 47,4; λ i dle [4] (G.0a) pl, 5, 0 Štíhlost prutu při klopení λ λ 47,4, dle [4] (.7b) 8,57 0 el,, Soubor: C:\VUT_Fast\Příprav\PROJEKT\740Hala\HalaPodklad\VAZICE-V40-04.doc Zpracoval: Ing. iloslav Veselka Datum tisku: 0. února 00 Kontroloval:

18 Hala - projekt Pracovní kopie strana: 8, celkem: E 0 0 Srovnávací štíhlost λ π π 9, 9 ; pro průře tř. je 5 β w λ, Poměrná štíhlost λ βw 0,7. λ 9,9 Hodnotu součinitele vpěrnosti na klopení χ le pro křivku c (pro proil vrobený podélným rořínutím válcovaného průřeu) určit součinitel imperekce α α 0, 49 (vi [4] Tabulka.8) určit pro λ λ χ χ, dle [4] příloha E, nebo následujících vorců (vi [4] čl..8..):, [ α ( λ 0,) λ ] 0,5 [ 0,49 ( 0,7 0,) 0,7 ] 0,84; φ 0,5 χ φ 0,84 0,84 0,7 φ λ b,rd b,rd χ e,sd pl,...,0 km > 0, km. 0,74 5, 0,5 0,74 5,0 0 mm,0 km; Prut H5 v montážním stadiu vhoví na interakci ohbu a tahu uprostřed délk prutu.... Posouení na koncích prutu H5 montážní stav... Posudek horního okraje vlákno Vliv smku na návrhovou únosnost průřeu: dle[4] čl...7) AV (80 7,4) 5 5 Vp l,rd 4,8 k 0,5 vliv smku na momentovou únosnost le anedbat V m k Sd Rd, V pl,rd c,,rd k Sd Rd,Sd k, t,rd 0,5...0,54 4,8 0,0< 0,5 k el,,rd pl,rd c,,rd k,sd c,,rd A el 0, 5,88 0,09; m k,, 0 0 m m,5 04,7 Zatřídění průřeu: ocel S ,7 0,5 8, ,88 0 mm,5 m m 0 0, 0,0 < 5,88 0,09 0 0,09 0 dle [4] čl.... dle [4] tab.., (c) Průběh normálového napětí na dolním okraji svislé části průřeu u stčníku (vlákno ) Sd,H5 Sd,H , 0 σd,5,8, Pa (tah) A el,, 000 8,57 0 Průběh normálového napětí na horním okraji průřeu u stčníku (vlákno ) Sd,H5 Sd,H , 0 σh,5,8 9,7 Pa (tah) A el,, 000 8,75 0 Celý průře je namáhaný poue tahem. Soubor: C:\VUT_Fast\Příprav\PROJEKT\740Hala\HalaPodklad\VAZICE-V40-04.doc Zpracoval: Ing. iloslav Veselka Datum tisku: 0. února 00 Kontroloval:

19 Hala - projekt Pracovní kopie strana: 9, celkem: Pro současné působení síl a momentu je redukční součinitel ψ, 0 dle [4] čl..8. σ com,ed e,sd σ Sd,H5 com com,ed ψ A com t,sd,h5 0, 0 8,57 0, 8,75 0 Pro navržený proil se stanoví štíhlost na klopení,5 0, ,7 km;,8,5, Pa; dle [4] (G.0a) Soubor: C:\VUT_Fast\Příprav\PROJEKT\740Hala\HalaPodklad\VAZICE-V40-04.doc Zpracoval: Ing. iloslav Veselka Datum tisku: 0. února 00 Kontroloval: χ dle [4] Příloh G následovně: L It 00 7,9 0 Parametr kroucení α t 0, 0, 0, 7, I w 0; h I 80 7,4 0,4 0 Součinitel vlivu uložení, atížení a tuhosti prutu dle [4] (G.) V dalším výpočtu bude uvažována vdálenost bodů tlačeného pásu, ajištěných proti vbočení rovin ohbu L i při trátě stabilit kroucením L w stejná, rovná vdálenosti vln trapéového plechu, tj. 00 mm. w α t 7, ,7 h w π 0, π h I L C 8,99 I L 7,,4 a c e ac e C, 0, 0 8,99 κ 0,5 0,5 a κ a a 7, 7, 7, i i i kde a c je vdálenost středu stojin od středu smku; uvažována je kladně, protože je tlačen silnější pás, e je vdálenost působiště atížení od středu smku; uvažována je áporně, protože atížení působí na tlačené straně; další podmínka však říká, že pro koncové moment je vdálenost rovna 0; κ 0,5 pro příčně atížený prut. 8,4 7,4 4,7 mm a i max (0;7,) 7, mm I 0,4 0 i ai I 0,59 0 4,7 7,,9 mm κ Kritická štíhlost L 0,94 00 λ,4 9,9; i,9 dle [4] (G.0) pl, 5, 0 Štíhlost prutu při klopení λ λ 9,9, dle [4] (.7b) 8,57 0 el,, E 0 0 Srovnávací štíhlost λ π π 9, 9 ; pro průře tř. je 5 β w Poměrná štíhlost λ β λ λ, 9,9 0,4. w Hodnotu součinitele vpěrnosti na klopení χ le pro křivku c (pro proil vrobený podélným rořínutím válcovaného průřeu) určit součinitel imperekce α α 0, 49 (vi [4] Tabulka.8) určit, pro λ λ χ χ, dle [4] příloha E, nebo následujících vorců (vi [4] čl..8..): φ 0,5 [ α ( λ 0,) λ ] 0,5 [ 0,49 ( 0,4 0,) 0,4 ] 0,50; χ min ; min; min 0,50 0,50 0,4 φ φ λ ( ;,0), 0

20 Hala - projekt Pracovní kopie strana: 0, celkem: b,rd b,rd χ e,sd pl,,0 5, 0,5..., km > 0,7 km.... Posudek dolního okraje vlákno : Zatřídění průřeu: ocel S 5 V Sd V pl,rd 0,5...0,54 4,8 0,0< 0,5 5, 0 mm, km; dle [4] tab.., (c) Průběh normálového napětí na horním okraji průřeu u stčníku (vlákno ) Sd,H5 Sd,H , 0 σh σ,5,8 9,7 Pa (tah) A el,, 000 8,75 0 Průběh normálového napětí na dolním okraji průřeu u stčníku (vlákno ) Sd,H5 Sd,H , 0 σd σ,5,8, Pa (tah) A el,, 000 8,57 0 Celý průře je tažený. Vliv smku na návrhovou únosnost průřeu: dle [4] čl...7) AV (80 7,4) 5 5 Vp l,rd 4,8 k 0,5 vliv smku na momentovou únosnost le anedbat m k Rd, c,,rd k Sd Rd,Sd k, t,rd k el,,rd pl,rd c,,rd k,sd c,,rd A el 0,,75 0,0; m k,, 0 0 m m,5 04, ,7 0,5 8,57 0 5,75 0,5 m m 0 0, 0,07 <,75 mm 0,0 0 0,0 0 dle [4] čl.... Pro současné působení síl a momentu je redukční součinitel ψ, 0 dle [4] čl..8. σ com,ed e,sd σ Sd,H5 com com,ed ψ A com t,sd,h5 0, 0 8,75 0 7, 8,75 0,5 0, ,5 km;,8,5 7, Pa; Pro navržený proil se stanoví štíhlost na klopení χ e vdálenosti bodů tlačeného pásu, ajištěných proti vbočení rovin ohbu (platí opět L L w vi text u Obr..-). Vdálenost bude uvažovaná o 0% větší než je vdálenost mei bodem, ve kterém je ohbový moment nulový a středem podpor, tn. L 8, 0 mm. L It 0 7,9 0 Parametr kroucení α t 0, 0, 0, 4, I w 0; h I 80 7,4 0,4 0 Součinitel vlivu uložení, atížení a tuhosti prutu dle [4] (G.) a (G.) C h I I w α t 7, 0 0 0,4 h w π 0,4 0 0 π L L 7, 9,9 Soubor: C:\VUT_Fast\Příprav\PROJEKT\740Hala\HalaPodklad\VAZICE-V40-04.doc Zpracoval: Ing. iloslav Veselka Datum tisku: 0. února 00 Kontroloval:

KOVOVÉ KONSTRUKCE. Konstrukce průmyslových budov STŘEŠNÍ KONSTRUKCE - VAZNÍKY

KOVOVÉ KONSTRUKCE. Konstrukce průmyslových budov STŘEŠNÍ KONSTRUKCE - VAZNÍKY VYSOKÉ UČEÍ TECHICKÉ V BRĚ FAKULTA STAVEBÍ Ústav kovových a dřevěných konstrukcí 7 Brno, Veveří 95 Tel./Fax : 05 494 5 KOVOVÉ KOSTRUKCE Konstrukce průmslových budov STŘEŠÍ KOSTRUKCE - VAZÍKY Brno 00 Hala

Více

5 SLOUPY. Obr. 5.1 Průřezy ocelových sloupů. PŘÍKLAD V.1 Ocelový sloup

5 SLOUPY. Obr. 5.1 Průřezy ocelových sloupů. PŘÍKLAD V.1 Ocelový sloup SLOUPY. Obecné ponámk Sloup jsou hlavními svislými nosnými element a přenášejí atížení vodorovných konstrukčních prvků do ákladové konstrukce. Modulové uspořádání načně ávisí na unkci objektu a jeho dispoičním

Více

5. Ohýbané nosníky Únosnost ve smyku, momentová únosnost, klopení, MSP, hospodárný nosník.

5. Ohýbané nosníky Únosnost ve smyku, momentová únosnost, klopení, MSP, hospodárný nosník. 5. Ohýbané nosník Únosnost ve smku, momentová únosnost, klopení, P, hospodárný nosník. Únosnost ve smku stojina pásnice poue pro válcované V d h t w Posouení na smk: V pružně: τ = ( τ pl, Rd) I V V t w

Více

SLOUP NAMÁHANÝ TLAKEM A OHYBEM

SLOUP NAMÁHANÝ TLAKEM A OHYBEM SOUP NAMÁHANÝ TAKEM A OHYBEM Posuďte únosnost centrick tlačeného sloupu délk 50 m profil HEA 4 ocel S 55 00 00. Schéma podepření a atížení je vidět na následujícím obráku: M 0 M N N N 5m 5m schéma pro

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE I MODUL BO04-MO2 STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE I MODUL BO04-MO2 STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VYSOKÉ UČEÍ TECHICKÉ V BRĚ FAKULTA STAVEBÍ KOVOVÉ KOSTRUKCE I MODUL BO04-MO STŘEŠÍ KOSTRUKCE STUDIJÍ OPORY PRO STUDIJÍ PROGRAMY S KOMBIOVAOU FORMOU STUDIA Kovové konstrukce I BO04-MO Střešní konstrukce

Více

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice Vaznice bude přenášet pouze zatížení působící kolmo k rovině střechy. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední

Více

Téma 7 Smyková napětí v ohýbaných nosnících

Téma 7 Smyková napětí v ohýbaných nosnících Pružnost a plasticita,.ročník bakalářského studia Téma 7 Smková napětí v ohýbaných nosnících Základní vtah a předpoklad řešení Výpočet smkového napětí vbraných průřeů Dimenování nosníků namáhaných na smk

Více

PŘÍKLAD VÝPOČTU RÁMU PODLE ČSN EN

PŘÍKLAD VÝPOČTU RÁMU PODLE ČSN EN PŘÍKLAD VÝPOČTU RÁU PODLE ČS E 99-- Jaub Dolejš*), Zdeně Sool**).Zadání avrhněte sloup plnostěnného dvouloubového rámu, jehož roměr jsou patrné obráu. Horní pásnice příčle je po celé délce ajištěna proti

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

1.3.1 Výpočet vnitřních sil a reakcí pro nejnepříznivější kombinaci sil

1.3.1 Výpočet vnitřních sil a reakcí pro nejnepříznivější kombinaci sil OHYB NOSNÍKU - SVAŘOVANÝ PROFIL TVARU Ι SE ŠTÍHLOU STĚNOU (Posouzení podle ČSN 0-8) Poznámka: Dále psaný text je lze rozlišit podle tpu písma. Tpem písma Times Ne Roman normální nebo tučné jsou psané poznámk,

Více

Normálová napětí v prutech namáhaných na ohyb

Normálová napětí v prutech namáhaných na ohyb Pružnost a plasticita, 2.ročník kombinovaného studia Normálová napětí v prutech namáhaných na ohb Základní vtah a předpoklad řešení Výpočet normálového napětí Dimenování nosníků namáhaných na ohb Složené

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Řešený příklad: Prostě uložený a příčně nedržený nosník

Řešený příklad: Prostě uložený a příčně nedržený nosník Dokument č. SX001a-CZ-EU Strana 1 8 Eurokód Připravil Alain Bureau Datum prosinec 004 Zkontroloval Yvan Galéa Datum prosinec 004 Řešený příklad: Prostě uložený a příčně nedržený Tento příklad se týká detailního

Více

Řešený příklad: Prostě uložený nosník s mezilehlým příčným podepřením

Řešený příklad: Prostě uložený nosník s mezilehlým příčným podepřením Dokument č. SX003a-CZ-EU Strana 1 z 8 Eurokód :200 Řešený příklad: Prostě uložený nosník s mezilehlým příčným podepřením Tento příklad podrobně popisuje posouzení prostého nosníku s rovnoměrným zatížením.

Více

Ocelové konstrukce 3 Upraveno pro ročník 2011/2012

Ocelové konstrukce 3 Upraveno pro ročník 2011/2012 Ocelové konstrukce 3 Upraveno pro ročník 011/01 Prof. Josef acháček B63 PP pro řádné posluchače je na webu 1. týden: tabilita nosníku a ohbu.. týden: tabilita stěn. 3. týden: Tenkostěnné a studena tvarované

Více

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Vzpěrná pevnost skutečného prutu. Obsah přednášky. Únosnost tlačeného prutu. Výsledky zkoušek tlačených prutů

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Vzpěrná pevnost skutečného prutu. Obsah přednášky. Únosnost tlačeného prutu. Výsledky zkoušek tlačených prutů Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K134OK1 4 kredity (2 + 2), zápočet, zkouška Pro. Ing. František ald, CSc., místnost B 632

Více

Průmyslové haly. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. průmyslové haly do 30 m rozpětí haly velkých rozpětí

Průmyslové haly. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. průmyslové haly do 30 m rozpětí haly velkých rozpětí Průmyslové haly Halové objekty překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce průmyslové haly do 30 m rozpětí haly velkých rozpětí jednolodní haly vícelodní haly bez jeřábové dráhy jeřáby mostové

Více

Průmyslové haly. Halové objekty. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. jednolodní haly vícelodní haly

Průmyslové haly. Halové objekty. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. jednolodní haly vícelodní haly Průmyslové haly Halové objekty překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce průmyslové haly do 30 m rozpětí haly velkých rozpětí jednolodní haly vícelodní haly bez jeřábové dráhy jeřáby mostové

Více

KURZ BO02 KOVOVÉ KONSTRUKCE. Konstrukce průmyslových budov STŘEŠNÍ ZTUŽIDLA

KURZ BO02 KOVOVÉ KONSTRUKCE. Konstrukce průmyslových budov STŘEŠNÍ ZTUŽIDLA KURZ BO0 KOVOVÉ KONSTRUKCE Konstrukce průmyslových budov STŘEŠNÍ ZTUŽIDLA Brno 007 KURZ BO0 Pracovní kopie strana:, celkem: OBSAH ZTUŽIDLA...5. STŘEŠNÍ ZTUŽIDLA...6.. PŘÍČNÉ (VĚTROVÉ) ZTUŽIDLO V ROVINĚ

Více

Smyková napětí v ohýbaných nosnících

Smyková napětí v ohýbaných nosnících Pružnost a plasticita, 2.ročník kominovaného studia Smková napětí v ohýaných nosnících Základní vtah a předpoklad řešení ýpočet smkového napětí odélníkového průřeu Dimenování nosníků namáhaných na smk

Více

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Připojení konzoly IPE 180 na sloup HEA 220 je realizováno šroubovým spojem přes čelní desku. Sloup má v místě přípoje vyztuženou stojinu plechy tloušťky 10mm. Pro sloup

Více

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní prvek, stádium II dříve vznikají trhliny ohybové a

Více

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce 12. Ocelové nosníky Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování:

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování: 5. cvičení Svarové spoje Obecně o svařování Svařování je technologický proces spojování kovů podmíněného vznikem meziatomových vazeb, a to za působení tepla nebo tepla a tlaku s případným použitím přídavného

Více

Řešený příklad: Pružný návrh jednolodní rámové konstrukce ze svařovaných profilů

Řešený příklad: Pružný návrh jednolodní rámové konstrukce ze svařovaných profilů Dokument: SX00a-Z-EU Strana 7 áev Eurokód Vpracoval Arnaud Lemaire Datum duben 006 Kontroloval Alain Bureau Datum duben 006 Je navržena jednolodní rámová konstrukce vrobená e svařovaných proilů podle.

Více

Ohyb nastává, jestliže v řezu jakožto vnitřní účinek působí ohybový moment, tj. dvojice sil ležící v rovině kolmé k rovině řezu.

Ohyb nastává, jestliže v řezu jakožto vnitřní účinek působí ohybový moment, tj. dvojice sil ležící v rovině kolmé k rovině řezu. Ohyb přímých prutů nosníků Ohyb nastává, jestliže v řeu jakožto vnitřní účinek působí ohybový moment, tj dvojice sil ležící v rovině kolmé k rovině řeu Ohybový moment určíme jako součet momentů od všech

Více

* Modelování (zjednodušení a popis) tvaru konstrukce. pruty

* Modelování (zjednodušení a popis) tvaru konstrukce. pruty 2. VNITŘNÍ SÍLY PRUTU 2.1 Úvod * Jak konstrukce přenáší atížení do vaeb/podpor? Jak jsou prvky konstrukce namáhány? * Modelování (jednodušení a popis) tvaru konstrukce. pruty 1 Prut: konstrukční prvek,

Více

Okruhy problémů k teoretické části zkoušky Téma 1: Základní pojmy Stavební statiky a soustavy sil

Okruhy problémů k teoretické části zkoušky Téma 1: Základní pojmy Stavební statiky a soustavy sil Okruhy problémů k teoretické části zkoušky Téma 1: Základní pojmy Stavební statiky a soustavy sil Souřadný systém, v rovině i prostoru Síla bodová: vektorová veličina (kluzný, vázaný vektor - využití),

Více

KOVOVÉ KONSTRUKCE. Konstrukce průmyslových budov STŘEŠNÍ KONSTRUKCE - VAZNICE

KOVOVÉ KONSTRUKCE. Konstrukce průmyslových budov STŘEŠNÍ KONSTRUKCE - VAZNICE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKUA STAVEBNÍ Ústav kovových a dřevěných konstrukcí 7 Brno, Veveří 95 Tel./Fax : 05 494 5 KOVOVÉ KONSTRUKCE Konstrukce průmslových budov STŘEŠNÍ KONSTRUKCE - VAZNICE Brno

Více

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 2. cvičení SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Na spojování prvků ocelových konstrukcí se obvykle používají spoje šroubové (bez předpětí), spoje třecí a spoje svarové. Šroubové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího

Více

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE 1 TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Obsah přednášek 2 Stabilita stěn, nosníky třídy 4. Tenkostěnné za studena tvarované profily. Spřažené ocelobetonové spojité

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVENÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA EXHIBITION

Více

7. Haly. Dispozice, střešní konstrukce.

7. Haly. Dispozice, střešní konstrukce. 7. Haly. Dispozice, střešní konstrukce. Halové stavby: terminologie, dispoziční řešení (příčný a podélný směr, střešní rovina). Střešní konstrukce: střešní plášť, vaznice (prosté, spojité, kloubové, příhradové,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ A LOGISTICKÉ ÚČELY OFFICE AND LOGICTIC BUILDING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ A LOGISTICKÉ ÚČELY OFFICE AND LOGICTIC BUILDING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ

Více

Řešený příklad: Šroubový přípoj taženého úhelníku ztužidla ke styčníkovému plechu

Řešený příklad: Šroubový přípoj taženého úhelníku ztužidla ke styčníkovému plechu Dokument: SX34a-CZ-EU Strana z 8 Řešený příklad: Šroubový přípoj taženého úhelníku ztužidla ke Příklad ukazuje posouzení šroubového přípoje taženého úhelníku ztužidla ke, který je přivařen ke stojině sloupu.

Více

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu.

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. 3. Tenkostěnné za studena tvarované O Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. Tloušťka plechu 0,45-15 mm (ČSN EN 1993-1-3, 2007) Profily: otevřené uzavřené

Více

Pružnost a pevnost. 2. přednáška, 10. října 2016

Pružnost a pevnost. 2. přednáška, 10. října 2016 Pružnost a pevnost 2. přednáška, 10. října 2016 Prut namáhaný jednoduchým ohybem: rovnoměrně ohýbaný prut nerovnoměrně ohýbaný prut příklad výpočet napětí a ohybu vliv teplotních měn příklad nerovnoměrné

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICAL REPORT

TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICAL REPORT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

studentská kopie PATKY A KOTVENÍ SLOUPŮ Kotvení přenos tahových sil

studentská kopie PATKY A KOTVENÍ SLOUPŮ Kotvení přenos tahových sil PATKY A KOTENÍ SLOUPŮ Patka sloupu tvoří přechod mezi sloupem a základem a přenáší namáhání z ocelového sloupu na betonový základ. Stk oceli a betonu zajišťuje podlití cementovou maltou. Podlití se volí

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami.

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami. 4. cvičení Třecí spoje Princip třecích spojů. Návrh spojovacího prvku V třecím spoji se smyková síla F v přenáší třením F s mezi styčnými plochami spojovaných prvků, které musí být vhodně upraveny a vzájemně

Více

BO04 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

BO04 KOVOVÉ KONSTRUKCE I BO04 KOVOVÉ KONSTRUKCE I PODKLADY DO CVIČENÍ Tento materiál slouží výhradně jako pomůcka do cvičení a v žádném případě objemem ani typem informací nenahrazuje náplň přednášek. Obsah VNITŘNÍ SÍLY PRÍHRADOVÉ

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE I MODUL BO04-M01 USPOŘÁDÁNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PRŮMYSLOVÝCH BUDOV

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE I MODUL BO04-M01 USPOŘÁDÁNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PRŮMYSLOVÝCH BUDOV VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE I MODUL BO04-M01 USPOŘÁDÁNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PRŮMYSLOVÝCH BUDOV STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Kovové

Více

Klíčová slova Autosalon Oblouk Vaznice Ocelová konstrukce Příhradový vazník

Klíčová slova Autosalon Oblouk Vaznice Ocelová konstrukce Příhradový vazník Abstrakt Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné příhradové ocelové konstrukce autosalonu v lokalitě města Blansko. Půdorysné rozměry objektu jsou 24 x 48 m. Hlavní nosnou částí je oblouková příčná vazba

Více

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků Modulová osnova systém os, určující polohu hlavních nosných prvků čtvercová, obdélníková, (trojúhelníková, lichoběžníková, kosodélná) pravidelná osnova - opakovatelnost dílů, detailů, automatizace při

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Riegrova, 62 00 Brno Sdružení tel. 2 286, 60 323 6 email: zak.apk@arch.cz Investor : Stavba : Objekt : Jihomoravský kraj Brno, Žerotínovo nám. 3/, PSČ 60 82 KOMPETENČNÍ

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Mezní stavy únosnosti - zásady výpočtu, předpoklady řešení. Navrhování ohýbaných železobetonových prvků - modelování, chování a způsob porušení. Dimenzování

Více

GESTO Products s.r.o.

GESTO Products s.r.o. GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995 1 1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Zatížení a namáhání Konstrukční prvky stavebního objektu jsou namáhány: vlastní hmotností užitným zatížením zatížením

Více

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE Datum: 01/2016 Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení Zpracovatel: Ing. Karel

Více

II. ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí Část 1.1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 1 Všeobecně

II. ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí Část 1.1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 1 Všeobecně Všeobecně II. ČSN EN 199-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí Část 1.1: Obecná pravidla a pravidla pro poemní stavb 1 Všeobecně 1.1 Rosah platnosti 1.1.1 Rosah platnosti Eurokódu Norma ČSN EN 199 (neboli

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov první statická s.r.o. Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 email: stastny@prvnistaticka.cz ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. ING.Ondřej FRANTA. ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. Akce:

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Mezní stavy únosnosti - zásady výpočtu, předpoklady řešení. Navrhování ohýbaných železobetonových prvků - modelování, chování a způsob porušení. Dimenzování

Více

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti.

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti. Stěnové nosníky Stěnový nosník je plošný rovinný prvek uložený na podporách tak, že prvek je namáhán v jeho rovině. Porovnáme-li chování nosníků o výškách h = 0,25 l a h = l, při uvažování lineárně pružného

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( )

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( ) Program předmětu YMVB 1. Modelování konstrukcí (17.2.2012) 1.1 Globální a lokální modelování stavebních konstrukcí Globální modely pro konstrukce jako celek, lokální modely pro návrh výztuže detailů a

Více

Statické tabulky profilů Z, C a Σ

Statické tabulky profilů Z, C a Σ Statické tabulky profilů Z, C a Σ www.satjam.cz STATICKÉ TABULKY PROFILŮ Z, C A OBSAH PROFIL PRODUKCE..................................................................................... 3 Profi ly Z,

Více

Šroubované spoje namáhané smykem Šroubované spoje namáhané tahem Třecí spoje (spoje s VP šrouby) Vůle a rozteče. Vliv páčení

Šroubované spoje namáhané smykem Šroubované spoje namáhané tahem Třecí spoje (spoje s VP šrouby) Vůle a rozteče. Vliv páčení Šroubové spoje Šroubované spoje namáhané smykem Šroubované spoje namáhané tahem Třecí spoje (spoje s VP šrouby) Vůle a rozteče Vliv páčení 1 Kategorie šroubových spojů Spoje namáhané smykem A: spoje namáhané

Více

Téma 6 Normálová napětí v prutech namáhaných na ohyb

Téma 6 Normálová napětí v prutech namáhaných na ohyb Pružnost a plasticita,.ročník bakalářského studia Téma 6 Normálová napětí v prutech namáhaných na ohb Základní vtah a předpoklad řešení Výpočet normálového napětí Dimenování nosníků namáhaných na ohb Složené

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška Zásady vyztužování - podélná výztuž - smyková výztuž Vyztužování bet. prvků desky - obecné zásady - pásové a lokální zatížení - úpravy kolem otvorů trámové

Více

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky 5. Návrh a posouzení sloupu např. válcovaný průřez HEB: 5.1. Výpočet osové síly N Ed zatížení stálá a proměnná působící na sloup v přízemí (tj. stropy všech příslušných

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: betonové konstrukce) KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY V PRAZE . Základní informace.. Materiály.. Schéma konstrukce. Zatížení.. Vodorovné konstrukc.. Svislé konstrukce 4.

Více

IVC Nošovice sportoviště II etapa Cvičná ocelová věž pro hasičský záchranný zbor STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÉ POSOUZENÍ

IVC Nošovice sportoviště II etapa Cvičná ocelová věž pro hasičský záchranný zbor STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÉ POSOUZENÍ IVC Nošovice sportoviště II etapa Cvičná ocelová věž pro hasičský áchranný bor 36-8/13 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÉ POSOUZENÍ vpracoval: ing. Robin Kulhánek kontroloval: ing.

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání Prvky namáhané kroucením Typy kroucených prvků Prvky namáhané kroucením

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B12 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Spřažené konstrukce Obsah: Spřažení částečné a plné, styčná

Více

9. Obvodové stěny. Jeřábové konstrukce.

9. Obvodové stěny. Jeřábové konstrukce. 9. Obvodové stěny. Jeřábové konstrukce. Větrová a brzdná ztužidla ve stěnách. Obvodové stěny: sloupky, paždíky (kazety), ztužení, plášť. Jeřáby: druhy, návrh drah pro mostové jeřáby (dispoziční řešení,

Více

Investor: Měřítko: Počet formátů: Obec Vrátkov. Datum: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DSP 04-2015

Investor: Měřítko: Počet formátů: Obec Vrátkov. Datum: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DSP 04-2015 první statická s.r.o. Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 email: stastny@prvnistaticka.cz ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. ING.Ondřej FRANTA. ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. Akce:

Více

STATICKÉ TABULKY stěnových kazet

STATICKÉ TABULKY stěnových kazet STATICKÉ TABULKY stěnových kazet OBSAH ÚVOD.................................................................................................. 3 SATCASS 600/100 DX 51D................................................................................

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY A. TEXTOVÁ ČÁST FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY A. TEXTOVÁ ČÁST FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES A. TEXTOVÁ ČÁST

Více

ČSN EN OPRAVA 1

ČSN EN OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.50; 91.010.30; 91.080.40 Říjen 2009 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí Část 1-2: Obecná pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru ČSN EN 1992-1-2 OPRAVA

Více

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad) KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Tabulky statických únosností stropy HELUZ MIAKO Obsah tabulka č. 1 tabulka č. 2 tabulka č. 3 tabulka č. 4 tabulka č. 5 tabulka č. 6 tabulka č. 7 tabulka č. 8 tabulka č. 9 tabulka

Více

LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN

LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN Ing. Jiří Španihel, Firesta - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Konference STATIKA 2014, 11. a 12. června POPIS KONSTRUKCE Most pozemní komunikace přes propadání potoka Bílá

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: dřevěné konstrukce) KOUNITNÍ CENTRU ATKY TEREZY V PRAZE . Základní inormace.. ateriály.. Schéma konstrukce. Zatížení 4. Návrh prvků 5.. Střecha 5.. Skleněná asáda KOUNITNÍ

Více

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Obsah: 1. Úvod 4 2. Statické tabulky 6 2.1. Vlnitý profil 6 2.1.1. Frequence 18/76 6 2.2. Trapézové profily 8 2.2.1. Hacierba 20/137,5

Více

STATICKÝ VÝPOČET. Ing. Jan Blažík

STATICKÝ VÝPOČET. Ing. Jan Blažík STATICKÝ VÝPOČET Zpracovatel : Zodpovědný projektant : Vypracoval : Ing. Pavel Charous Ing. Jan Blažík Stavebník : Místo stavby : Ondřejov u Rýmařova z.č. : Stavba : Datum : 06/2015 Stáj pro býky 21,5

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Součásti točivého a přímočarého pohybu Konstrukční

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou. Chování a modelování prvků před a po vzniku trhlin, způsob porušení. Prvky bez smykové výztuže. Prvky se

Více

9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti.

9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti. 9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti. Spřažené ocelobetonové konstrukce (ČSN EN 994-) Spřažené nosníky beton (zejména lehký)

Více

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky Statický výpočet postup ve cvičení 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky Statický výpočet postup ve cvičení 5. Návrh a posouzení sloupu např. válcovaný průřez HEB: 5.1. Výpočet osové síly N Ed [stálé

Více

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Schöck Isokorb typ KS

Schöck Isokorb typ KS Schöck Isokorb typ 20 Schöck Isokorb typ 1 Obsah Strana Varianty připojení 16-165 Rozměry 166-167 Dimenzační tabulky 168 Vysvětlení k dimenzačním tabulkám 169 Příklad dimenzování/upozornění 170 Údaje pro

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 02 STATICKÝ VÝPOČET

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 02 STATICKÝ VÝPOČET VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES 02 STATICKÝ VÝPOČET

Více

Řešený příklad: Nosník s kopením namáhaný koncovými momenty

Řešený příklad: Nosník s kopením namáhaný koncovými momenty Dokument: SX011a-CZ-EU Strana 1 z 7 Eurokód Vypracoval rnaud Lemaire Datum březen 005 Kontroloval lain Bureau Datum březen 005 Řešený příklad: Nosník s kopením namáhaný koncovými Tento příklad seznamuje

Více

HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE

HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE OBJEKTY HALOVÉHO TYPU UMOŽŇUJÍ TVORBU VOLNÝCH VNITŘNÍCH PROSTOR S MALÝM POČTEM NEBO ZCELA BEZ VNITŘNÍCH PODPOR.UŽÍVAJÍ SE ZEJMÉNA TEHDY, NEVYŽADUJE-LI PROVOZNÍ USPOŘÁDÁNÍ VÍCE

Více

Tento dokument představuje různé aplikace příhradových vazníků a příklady koncepčního návrhu vazníků se sloupy v jednopodlažních budovách. 1.

Tento dokument představuje různé aplikace příhradových vazníků a příklady koncepčního návrhu vazníků se sloupy v jednopodlažních budovách. 1. Postup řešení: Koncepční návrh konstrukcí s příhradovými vazníky a sloupy Tento dokument představuje různé aplikace příhradových vazníků a příklady koncepčního návrhu vazníků se sloupy v jednopodlažních

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

Řešený příklad: Vzpěrná únosnost kloubově uloženého prutu s mezilehlými podporami

Řešený příklad: Vzpěrná únosnost kloubově uloženého prutu s mezilehlými podporami 3,0 VÝPOČET Dokument č. SX00a-CZ-EU Strana 4 áev Řešený příklad: Vpěrná únosnost kloubově uloženého prutu s meilehlými podporami Eurokód Připravil Matthias Oppe Datum červen 00 Zkontroloval Christian Müller

Více

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UČEÍ TECHICKÉ V BRĚ AKULTA STAVEBÍ Doc. Ing. ARCELA KARAZÍOVÁ, CSc. PRVKY KOVOVÝCH KOSTRUKCÍ ODUL BO0-0 SPOJE KOVOVÝCH KOSTRUKCÍ STUDIJÍ OPORY PRO STUDIJÍ PROGRAY S KOBIOVAOU OROU STUDIA Doc. Ing.

Více

7. Šroubované spoje Technologie šroubování, navrhování šroubových spojů.

7. Šroubované spoje Technologie šroubování, navrhování šroubových spojů. 7. Šroubované spoje Technologie šroubování, navrhování šroubových spojů. Technologie šroubování Šrouby pro OK Materiál: š. do plechu 4.6 (f ub = 400 MPa, f yb = 0,6 400 = 40 MPa) uhlíkové oceli 4.8 5.6

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

Některá klimatická zatížení

Některá klimatická zatížení Některá klimatická zatížení 5. cvičení Klimatické zatížení je nahodilé zatížení vyvolané meteorologickými jevy. Stanoví se podle nejnepříznivějších hodnot mnohaletých měření, odpovídajících určitému zvolenému

Více