KOVOVÉ KONSTRUKCE. Konstrukce průmyslových budov STŘEŠNÍ KONSTRUKCE - VAZNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOVOVÉ KONSTRUKCE. Konstrukce průmyslových budov STŘEŠNÍ KONSTRUKCE - VAZNICE"

Transkript

1 VYSOKÉ UČEÍ TECHICKÉ V BRĚ FAKUA STAVEBÍ Ústav kovových a dřevěných konstrukcí 7 Brno, Veveří 95 Tel./Fax : KOVOVÉ KOSTRUKCE Konstrukce průmslových budov STŘEŠÍ KOSTRUKCE - VAZICE Brno 00

2 Hala - projekt Pracovní kopie strana:, celkem: OBSAH PŘEDLUVA...4. ÚVOD...4. ZÁSADY A KOVECE V TEXTU...4 STŘEŠÍ KOSTRUKCE..... STŘEŠÍ PLÁŠŤ..... KRYTIA..... TEPELÁ IZOLACE OSÝ PODKLAD STŘEŠÍHO PLÁŠTĚ.... VAZICE..... PROSTÉ VAZICE PLOSTĚÉ Střešní pláště tuhé v rovině střech Střešní pláště netuhé v rovině střech PROSTÉ VAZICE PŘÍHRADOVÉ KLOUBOVÉ VAZICE Střešní pláště tuhé v rovině střech Střešní pláště netuhé v rovině střech SPOJITÉ VAZICE VAZICE ZAVĚŠEÉ A VZPĚRKOVÉ...0. VAZICE..... GEOETRICKÉ SCHÉA..... ZATÍŽEÍ..... ÁVRH A POSOUZEÍ - VAZICE Horní pás, prut H Statická schémata pro nejnepřínivější kombinace atížení Posouení uprostřed prutu H5 montážní stav Posouení na koncích prutu H5 montážní stav Posouení uprostřed prutu H5 provoní stav Posouení na konci prutu H5 provoní stav Spodní pás, prut S Posouení meního stavu únosnosti Diagonála D, (diagonál D až D5) Posouení meního stavu únosnosti Vertikál V (všechn) Posouení meního stavu únosnosti Posouení meního stavu únosnosti přípoje Dílenské přípoje ontážní přípoje Posouení meního stavu použitelnosti Průhb vanice VÝKAZ POLOŽEK... SEZA POUŽITÉ LITERATURY... Soubor: C:\VUT_Fast\Příprav\PROJEKT\740Hala\HalaPodklad\VAZICE-V40-04.doc Zpracoval: Ing. iloslav Veselka Datum tisku: 0. února 00 Kontroloval:

3 Hala - projekt Pracovní kopie strana:, celkem: SEZA OBRÁZKŮ Obr..- Složk atížení vanic...7 Obr..- Táhla vanic...7 Obr..- Jednoprvková táhla vanic axonometrie...8 Obr..-4 Konstrukční uspořádání kloubových vanic...8 Obr..-5 Statická schémata kloubových vanic...9 Obr..- Konstrukční uspořádání kloubu vanic...0 Obr..-7 Konstrukční schéma vpěrkové a avěšené vanice...0 Obr..- Geometrické schéma vanic půdors, ře, pohled... Obr..- Statické schéma pro nejnepřínivější kombinaci atížení provoní stav...4 Obr..- Statické schéma pro nejnepřínivější kombinaci atížení montážní stav...4 Obr..-4 Průře horního pásu...5 Obr..-5 Průběh ohbových momentů, motážní stav...7 Obr..- Průběh napětí v průřeu... Obr..-7 Průře dolního pásu...5 Obr Obr Obr..-0 Přípoj prutů D, D, V na spodní pás...8 Obr..- Přípoj prutu D na spodní pás...9 Obr..- Přípoj prutu D na spodní pás...9 SEZA TABULEK TAB..- Zatížení stálé, nahodilé a kombinace atížení... TAB..- Výpis materiálu vanice V... Soubor: C:\VUT_Fast\Příprav\PROJEKT\740Hala\HalaPodklad\VAZICE-V40-04.doc Zpracoval: Ing. iloslav Veselka Datum tisku: 0. února 00 Kontroloval:

4 Hala - projekt Pracovní kopie strana: 4, celkem: PŘEDLUVA. ÚVOD V předloženém textu je pracována problematika navrhování jednopodlažních ocelových průmslových budov. Text vcháí a respektuje obsah a členění skript []. Vhledem k tomu, že v těchto skriptech jsou aplikován výpočetní postup platné v době jejich vdání, bl tto výpočetní postup nahraen v souladu s metodikou popsanou v platných normách. Konstrukční ásad ůstal v podstatě achován.. ZÁSADY A KOVECE V TEXTU Text od kapitol STŘEŠÍ KOSTRUKCE je koncipován jako statický výpočet, opatřený ponámkami. V praxi při sestavování statického výpočtu je již v současnosti používána výpočetní technika, tento přístup ale není v textu použit ejména proto, ab blo možné sledovat praktické sestavování výpočtu a používání podkladů. Při sestavování statického výpočtu je vhodné, ab: hala (obecně jakýkoliv objekt) bla ročleněn na jednotlivé části (obecně na kapitol), např. tak, jak je uvedeno v dalším textu a konstrukce bla počítána tak, že nejprve budou navržen a posouen t části, které budou naposled montován. V jednotlivých kapitolách bl dodržována posloupnost jednotlivých kroků (obecně odstavců). Vžd b se nejprve měl pracovat odstavec, ve kterém bude sestaveno geometrické schéma počítané části. V druhém odstavci b mělo být popsáno a kvantiikováno atížení, které bude na počítanou část působit. Ve třetím odstavci pak bývá provedeno navržení a posouení proilů a přípojů. Přitom obsah jednotlivých odstavců le naplnit následovně: Geometrické schéma. Vnést, popsat a akótovat půdorsnou osnovu objektu. Vkreslit, popsat a akótovat tvar počítané části - půdors a ře, (detail se obvkle v tomto odstavci neřeší). Zatížení Vpsat atížení v členění na stálá, nahodilá, charakteristická (normová), návrhová (výpočtová) Stanovit velikost atížení Pokud je to možné a přehledné, určit de i nejnepřínivější kombinace atížení ávrh a posouení Pro každou dílčí část je obvkle vžadováno:. stanovení výpočtových modelů (statických schémat), nich pak je možná. kvantiikace velikosti vnitřních účinků (sil a momentů), obvkle s použitím pružnostního výpočtu nebo při splnění požadovaných podmínek s použitím plasticitního výpočtu;. na ákladě těchto účinků a konstrukčních požadavků je navržen vhodný tp proilu, roměr proilu a materiál proilu..4 ásleduje posudek navrženého proilu:.4. hlediska meních stavů únosnosti, tn. ejména posudk na:.4.. nejnepřínivější kombinace vnitřních sil a momentů,.4.. působu připojení proilu do konstrukce s uvážením vlivu:.4... materiálu připojení a.4... požadovaného konstrukčního řešení přípojů (např. dílenské stk, montážní stk),.4. na mení stav použitelnosti, obvkle je požadováno poue vhodnocení deormací. Soubor: C:\VUT_Fast\Příprav\PROJEKT\740Hala\HalaPodklad\VAZICE-V40-04.doc Zpracoval: Ing. iloslav Veselka Datum tisku: 0. února 00 Kontroloval:

5 Hala - projekt Pracovní kopie strana: 5, celkem: V poslední kapitole je senam použité literatur dle následujícího voru: [] elcher, Straka KOVOVÉ KOSTRUKCE, konstrukce průmslových budov, Vsoké učení technické v Brně, akulta stavební, 977 STL [] ČS 7 005:988 ZATÍŽEÍ STAVEBÍCH KOSTRUKCÍ [] ČS 7 40:998 AVRHOVÁÍ OCELOVÝCH KOSTRUKCÍ [4] ČS 0 48:987 VÝKRESY KOVOVÝCH KOSTRUKCÍ [5] Pokud jsou v textu použit vorce nebo citace, je u nich uveden droj a jejich onačení ve droji podle vorů: Fd FFk dle [] (.) Ve voru je uveden příklad ČS 7 40:98 - [], vorec - (.), který je uveden na str. Pevnostní třída šroubu Pa, 400 Pa dle [] Tab.4. b ub Ve voru je uveden příklad ČS 7 40:98 - [], údaj Tabulk 4., uvedené na str. 8 V elektronické podobě je vložen k příslušnému odkau tv. křížový odka pro jednodušší vhledání droje senamu použité literatur. V textu používáno několik druhů písma, které mají následující výnam: Times ew Roman CE OBYČEJÉ nebo TUČÉ - nadpis kapitol, nebo nadpis odstavců, takto psaný text se obvkle píše do statického výpočtu; občejné nebo tučné - tímto tpem písma je psán text odstavců, který se obvkle píše do statického výpočtu; kuríva občejná nebo tučná - tímto tpem písma je psán text, které se obvkle nepíše do statického výpočtu; občejné, podtržené, modré nebo tučné, podtržené, modré - tímto tpem písma je v textu, který se obvkle píše do statického výpočtu, výraněn odka na jiné místo v textu; kuríva občejná, podtržená, modrá nebo tučná, podtržená, modrá - tímto tpem písma je v textu, který se obvkle nepíše do statického výpočtu, výraněn odka na jiné místo v textu; Soubor: C:\VUT_Fast\Příprav\PROJEKT\740Hala\HalaPodklad\VAZICE-V40-04.doc Zpracoval: Ing. iloslav Veselka Datum tisku: 0. února 00 Kontroloval:

6 Hala - projekt Pracovní kopie strana:, celkem: STŘEŠÍ KOSTRUKCE osné střešní sstém oceli jsou s ohledem na výhod kovu jako ákladního konstrukčního materiálu velmi často užíváno i u budov se děným, popřípadě želeobetonovým nosným sstémem svislých konstrukcí objektu... STŘEŠÍ PLÁŠŤ Podle unkce a druhu použitého materiálu tvoří střešní plášť obvkle tto části: krtina plnící unkci iolace proti vodě, tepelná iolace, vrstv materiálu s jiným účelem vrovnávací, odvětrávací, parotěsná ábrana, atd. nosný podklad střešního pláště. V ávislosti na účelu budov mohou některé části střešního pláště odpadnout (např. vrovnávací vrstva)... KRYTIA Jako krtin chránící ostatní části konstrukce před vnikáním srážkové vod se používají alternativně živičné krtin, povlakové krtin plastů (které nejsou samonosné), ocelové trapéové poinkované plech (které jsou samonosné). ávrh a posouení krtin tento text neobsahuje... TEPELÁ IZOLACE Tepelná iolace střech jednak abraňuje tepelným trátám astřešeného prostoru a jednak chrání střešní plášť před účink vnější teplot. Le použít desk nebo pás minerálních vláken, případně desk polstrénu nebo poluretanu. ávrh a posouení tepelné iolace tento text neobsahuje...4 OSÝ PODKLAD STŘEŠÍHO PLÁŠTĚ osná část střešního pláště může plnit jen vlastní nosnou unkci (např. želeobetonové desk a panel nebo trapéové plech oceli), někd plní unkci nosnou i tepelně iolační a hdroiolační (kovoplastické panel). Odka na kovoplastické panel včetně jejich únosností le najít na Internetu. Z hlediska statického uspořádání jsou panel popsán výrobcem následovně: prosté nosník, spojitě rovnoměrně atížené; spojité nosník o dvou stejně dlouhých polích, spojitě rovnoměrně atížené; spojité nosník o třech a více stejně dlouhých polích spojitě rovnoměrně atížené. Pokud b se jednalo o jiné uspořádání, návrh i posouení musí vcháet e ásad stavební mechanik a při návrhu a posouení musí být respektován postup pro tenkostěnné ocelové konstrukce. ávrh a posouení nosného podkladu střešního pláště tento text neobsahuje.. VAZICE Vanice jsou nosník tvořící podporu nosné části střešního pláště. Jsou uložen na vaníku střech (případně na rámové příčli). odulová vdálenost je obvkle volena v násobku 00 mm a vcháí meních vdáleností podpor nosného podkladu střešního pláště. Z hlediska statického uspořádání le rodělit vanice na následující tp: prosté (plnostěnné, příhradové), spojité, kloubové, vpěrkové a avěšené. Vanice le (např. architektonických důvodů) navrhnout též jako prolamované nosník. Podle umístění ve střeše le vanice dělit na okapové, meilehlé a vrcholové. Vanice nemusí být v jedné střeše nutně téhož druhu, např. okapová vanice může být navržena jako prostý nosník, ostatní vanice jako vpěrkové. ení průhb vanic od charakteristického atížení je určen v [4]. Z hlediska konstrukčního řešení le vanice navrhovat při roponu do cca 9 m jako plnostěnné, při větších roponech jako příhradové. Soubor: C:\VUT_Fast\Příprav\PROJEKT\740Hala\HalaPodklad\VAZICE-V40-04.doc Zpracoval: Ing. iloslav Veselka Datum tisku: 0. února 00 Kontroloval:

7 Hala - projekt Pracovní kopie strana: 7, celkem:.. PROSTÉ VAZICE PLOSTĚÉ Plnostěnné vanice se navrhují válcovaných tčí průřeu I, IPE, U, UPE, příp. tenkostěnných průřeů U nebo C a studena tvarovaných plechu. Tento tp vanic se používá pro ropon do m. Pro větší ropon jsou prosté plnostěnné vanice nepříliš vhodné pro velkou spotřebu materiálu a načný průhb. Jejich výhoda spočívá v jednoduchosti výrob a montáže. Statické řešení je ávislé na druhu nosné části střešního pláště a jeho spolupůsobení s vanicí:... Střešní pláště tuhé v rovině střech Jedná se např. o trapéové plech, kovoplastické panel, želeobetonové panel a desk. Tto pláště ajišťují přenesení složk ÓG (rovnoběžné se sklonem střech) do okapové vanice, případně do okapového tužidla. Vanice meilehlé se pak dimenují jen na složku atížení G (působící kolmo na střešní rovinu) jako ohýbaný nebo ohýbaný a kroucený nosník s tlačeným pásem abepečeným proti klopení. Při návrhu je nutné vhodnotit směr působení atížení. Pokud bude převažovat vlastní tíha střešního pláště nad účinkem sání větru, pak le uvažovat, že tlačený pás je abepečený proti klopení po vdálenostech ávislých na druhu a vdálenostech připojení střešního pláště v souladu s metodikou uvedenou v [4], případně v [5]. Obr..- Složk atížení vanic V případě lehké krtin může převážit účinek sání větru nad vlastní tíhou střešního pláště a je ted třeba ověřit dimeni vanice se řetelem na možnost vbočení spodního tlačeného pásu rovin ohbu. V tomto případě se musí vhodnotit klopení vanice (nosníku) s vnucenou osou otáčení opět v souladu s metodikou uvedenou v [4], případně v [5]. Okapová vanice se obvkle navrhuje proilu U nebo UPE, přičemž horní příruba je vtužená nerovnoramenným proilem L. Dimenuje se na složku kolmou na rovinu střešního pláště a výslednou složku rovnoběžnou se střešní rovinou. Výsledná složka rovnoběžná se střešní rovinou je přenášená do okapové vanice prostřednictvím tuhého střešního pláště. Je-li okapová vanice součástí příhradového okapového tužidla, le složku rovnoběžnou se střešní rovinou přisoudit také prutům tužidla.... Střešní pláště netuhé v rovině střech Jedná se např. o vlnitý plech připojovaný hák, případně silikátové panel v montážním stadiu před monolitněním, nebo pokrtí proviorních hal plachtou. Takovéto pláště nepřenášejí složku rovnoběžnou s rovinou střešního pláště. Každá vanice ted nese celé atížení které na ni připadá. Vanice se dimenují na šikmý ohb s kroucením. Při ohbu je nutné uvažovat vliv klopení. Obr..- Táhla vanic Ohb v rovině střech ovlivňuje velmi nepřínivě namáhání vanice. V případě netuhých střešních plášťů proto tužujeme vanice táhl umístěnými v půdorsném průmětu vanice uprostřed (případně ve třetinách) ropětí. Táhla jsou připojena na vrcholovou vanici a tvoří podpor vanic pro atížení v rovině střešního pláště. Pro atížení G (kolmo na rovinu střešního pláště) je potom vanice prostým nosníkem na ropětí rovné vdálenosti podpor vanice (tn. na vdálenost vaníků). Pro atížení G (v rovině střešního pláště) působí vanice jako spojitý nosník o dvou (třech) polích. Soubor: C:\VUT_Fast\Příprav\PROJEKT\740Hala\HalaPodklad\VAZICE-V40-04.doc Zpracoval: Ing. iloslav Veselka Datum tisku: 0. února 00 Kontroloval:

8 Hala - projekt Pracovní kopie strana: 8, celkem: Táhla mohou být navržena jako jednoprvková nebo dvou prvková. Jednoprvková táhla je účelné navrhnout co nejblíže tlačené (tj. horní)přírubě vanice. U vanic průřeů a studena tvarovaných plechu je s ohledem na načné průhb ve střešní rovině vhodné navrhnout táhla při horní i dolní přírubě (táhla dvouprvková). Z hlediska statického modelu pak le uvažovat v místě táhel podpor pro ohb ve střešní rovině i pro kroucení. Pro jednoprvková táhla je tento model tím výstižnější, čím blíže vnějších účinků je táhlo umístěno. orma [4] určuje poue napětí od kroucení a není v ní daný interakční vorec pro stanovení únosnosti průřeu. Proto je nutné při posouení průřeu určit příslušná napětí pro každý případ vlášť, tj. ohb kolmo a rovnoběžně se střešní rovinou, vliv kroucení a vliv působení normálové síl, pokud ji vanice přenáší. Tento postup je uveden v předchoím nění norm vi []. Výsledná napětí v nebepečných průřeech a v charakteristických bodech se ískají superpoicí (složením). Obr..- Jednoprvková táhla vanic axonometrie Táhla jsou konstrukčně dělena na úsek mei vanicemi. avrhují se kulatin na koncích opatřené ávitem pro šroubový přípoj na vanice. Při montáži je nutné dbát na řádné vrovnání vanic ve střešní ploše a vpnutí jednotlivých táhel... PROSTÉ VAZICE PŘÍHRADOVÉ Používají se na ropon m a větší. Spotřeba materiálu je malá, pracnost výrob je ale načná. Příhradové vanice se navrhují jako přímopásové nebo s horním pásem přímým a se spodním pásem akřiveným, např. parabolick. Příklad návrhu a posouení prosté příhradové vanice je uveden ve ormě statického výpočtu dále... KLOUBOVÉ VAZICE avrhují se válcovaných tčí tvaru I a U, případně proilů C nebo U astudena tvarovaných, pro ropětí až 9 m. Ze statického hlediska je le řešit jako spojitý nosník s vloženými kloub (Gerberov nosník). Obr..- Konstrukční uspořádání kloubových vanic Soubor: C:\VUT_Fast\Příprav\PROJEKT\740Hala\HalaPodklad\VAZICE-V40-04.doc Zpracoval: Ing. iloslav Veselka Datum tisku: 0. února 00 Kontroloval:

9 Hala - projekt Pracovní kopie strana: 9, celkem: Z hlediska spotřeb matriálu je vhodné vkládat dva kloub přes jedno pole. Vdálenost kloubů od podpor je určena podmínk rovnosti ohbových momentů uprostřed vnitřních polí a v podpoře vanic. Vrovnání nele dosáhnout v krajních polích, kde vcháejí moment větší. Základní průře vanice, navržený na vrovnané vnitřní moment, je proto v krajních polích esílený příložkami na stěně nebo pásnicích vanice. Příklad konstrukčního uspořádání kloubové vanice a oblast esílení koncových polí při lichém a sudém počtu polí je na Obr..-. Při dodržení poměru vdáleností kloubů od podpor uvedených v Obr..- budou vrovnané moment ve vnitřních polích i pro jiná ropětí vanice než m. Z hlediska spolupůsobení střešního pláště a vanice je možné rolišit opět dva ákladní případ:... Střešní pláště tuhé v rovině střech Tto pláště ajišťují přenesení složk atížení ÓG (rovnoběžné se sklonem střech) meilehlých vanic do okapové vanice, případně do okapového tužidla. Vanice meilehlé se pak dimenují jen na složku atížení G (působící kolmo na střešní rovinu) pro statické působení dle Obr Střešní pláště netuhé v rovině střech Jedná se např. o vlnitý plech připojovaný hák, případně silikátové panel v montážním stadiu před monolitněním, nebo pokrtí proviorních hal plachtou. Takovéto pláště nepřenášejí složku G (rovnoběžnou s rovinou střešního pláště). Každá vanice ted nese celé atížení které na ni připadá. Vanice se dimenují na šikmý ohb s kroucením. Při ohbu je nutné uvažovat vliv klopení. Ohb v rovině střech ovlivňuje velmi nepřínivě namáhání vanice. V případě netuhých střešních plášťů je proto nutné tužit vanice jednoprvkovými případně dvouprvkovými táhl umístěnými v půdorsném průmětu vanice uprostřed (případně ve třetinách) ropětí vi Obr..-. Obr..- Statická schémata kloubových vanic Příklad volb statického schématu pro posouení kloubové vanice, vtužené ve třetinách dvouprvkovými táhl je na Obr..-. Z hlediska statického modelu le uvažovat v místě táhel podpor pro ohb ve střešní rovině i pro kroucení. Pro jednoprvková táhla je tento model tím výstižnější, čím blíže vnějších účinků je táhlo umístěno. orma [4] určuje poue napětí od kroucení a není v ní daný interakční vorec pro stanovení únosnosti průřeu. Proto je nutné při posouení průřeu určit příslušná napětí pro každý případ vlášť, tj. ohb kolmo a rovnoběžně se střešní rovinou, vliv kroucení a vliv působení normálové síl, pokud ji vanice přenáší. Tento postup je uveden v předchoím nění norm vi []. Výsledná napětí v nebepečných průřeech a v charakteristických bodech se ískají superpoicí. Je řejmé, že posudek na únosnost i použitelnost bude nutné provést ve více místech vanice, ejména nad podporami, v místě kloubů a dále v místech, kde vnikají extrém napětí. Předpokladem pro návrh kloubových vanic je dostatečná délka střech a větší ropon lodi. Při menším počtu polí má na úsporu materiálu nepřínivý vliv esílení krajních polí. V příčném směru má Soubor: C:\VUT_Fast\Příprav\PROJEKT\740Hala\HalaPodklad\VAZICE-V40-04.doc Zpracoval: Ing. iloslav Veselka Datum tisku: 0. února 00 Kontroloval:

10 Hala - projekt Pracovní kopie strana: 0, celkem: na úsporu materiálu vliv to, že kloubové uspořádání mají poue vanice meilehlé. Vrcholová vanice bývá pravidla tvořena (příhradovým) tužidlem ve svislé rovině a okapová vanice je navržená jako prostý nebo spojitý nosník, protože přenáší i atížení ve směru sklonu střech. Obr..- Konstrukční uspořádání kloubu vanic..4 SPOJITÉ VAZICE avrhují se válcovaných tčí tvaru I a U, případně proilů C nebo U astudena tvarovaných, pro ropětí až 9 m. Stk spojitých vanic se umísťují do míst malých ohbových momentů, takže není nutné stk navrhovat na plnou únosnost průřeu. Účinek vnějšího atížení a vliv spolupůsobení se střešním pláštěm le uvažovat obdobně jako u prostých vanic. U netuhých střešních plášťů je vhodné vtužit vanice táhl, jejichž vliv je třeba uvážit při ohbu a kroucení vanice. Ze statického hlediska le spojité vanice řešit jako spojitý nosník...5 VAZICE ZAVĚŠEÉ A VZPĚRKOVÉ a Obr..- je patrný princip konstrukčního řešení vpěrkové vanice. Vanici tvoří nosník válcované tče tvaru I a U, případně proilů C nebo U astudena tvarovaných, s ropětí do m. Obr..- Konstrukční schéma vpěrkové a avěšené vanice a nosník je uložený střešní plášť, pod nosníkem jsou uchcené vpěrk, které jsou dole uchcené ke spodnímu pásu vaníku. Přípoje je vhodné navrhnout jako šroubované. U avěšených vanic je nutné navrhnout důkladně detail střešního pláště. Vpěrk i ávěs se navrhují ve sklonu 45. Ze statického hlediska jsou vpěrkové vanice spojitou statick neurčitou soustavou. Vložení vpěrek le volit v romeí 0,l až 0,l. Výpočet statických veličin pro dimenování průřeů le provést jako rovinnou úlohu, a předpokladu nulového průhbu vaníku a nulového přetvoření od osových sil. Úlohu le řešit i jako prostorový problém. Soubor: C:\VUT_Fast\Příprav\PROJEKT\740Hala\HalaPodklad\VAZICE-V40-04.doc Zpracoval: Ing. iloslav Veselka Datum tisku: 0. února 00 Kontroloval:

11 Hala - projekt Pracovní kopie strana:, celkem:. VAZICE.. GEOETRICKÉ SCHÉA Obr..- Geometrické schéma vanic půdors, ře, pohled Ponámk: Výška vanice h bla stanovena jako desetina ropětí vanice. Běžně le uvažovat, že se výška vanice pohbuje v intervalu h ~ l 5 l 0. Soubor: C:\VUT_Fast\Příprav\PROJEKT\740Hala\HalaPodklad\VAZICE-V40-04.doc Zpracoval: Ing. iloslav Veselka Datum tisku: 0. února 00 Kontroloval:

12 Hala - projekt Pracovní kopie strana:, celkem:.. ZATÍŽEÍ TAB..- Zatížení stálé, nahodilé a kombinace atížení stálé X k [k/m] X d [k/m] hdroiolace 0,*ZŠ 0,*0, 0,0, 0, hdroiolace 0,*ZŠ 0,*0, 0,9 0,7 tepelná iolace,0 k/m; tl. 0 mm *0,*ZŠ 0,9,,5 4 tepelná iolace,0 k/m; tl. 0 mm *0,*ZŠ 0,9 0,8 5 nosná část pláště - trapéový plech 0,*ZŠ 0,9, 0,4 nosná část pláště - trapéový plech 0,*ZŠ 0,9 0,5 7 odhad vlastní tíh vanice 0, k/m*zš 0,0, 0, 8 odhad vlastní tíh vanice 0, k/m*zš 0,9 0,54 nahodilé X k [k/m] X d [k/m] 9 sníh s n s 0*µ s*κ*zš0,5*,0*,*zš,5,4, κ pro normovou tíhu astřešení (0,0,0,0,0,75 k/m) je cca, µ s pro sklon střech 5% je,0 0 vítr w n w 0*κ w*c w*zš0,55*,*(-0,8)*zš -,49, -,79 výška objektu nad terénem h cca m, šířka objektu b cca 9 m h/b/90,84 C w C e -0,8 osamělé břemeno,00 k,,0 k kombinace atížení - charaktristické ( normové) atížení č. ZS stádium X k [k/m] K ZS; ZS8; ZS0 montáž -0,50 K ZS; ZS; ZS5; ZS7; ZS9 provo,90 kombinace atížení - návrhové (výpočtové) atížení č. ZS stádium X d [k/m] K ZS; ZS8; ZS0 montáž -0,90 K ZS; ZS; ZS5; ZS7; ZS9 provo 4,9 Ponámk: Do tabulk nahodilého atížení b vhledem ke konstrukčnímu uspořádání hal jako celku měl být ještě vložen:. vodorovné účink od atížení tlakem a sáním větru v místě uložení těch vanic, které přenáší účink větru do příčných tužidel v rovině střech. Vodorovná síla bude působit v místě uložení vanice. Velikost normálových sil bude áviset na konstrukčním uspořádání nosných prvků čelních stěn a na konstrukčním uspořádání příčných tužidel v rovině střech. Dále vi kapitola ZTUŽIDLA a kapitola OPLÁŠTĚÍ STĚ.. vodorovné účink od stabilitních sil (vodorovná síla působící v místě uložení vanice), které vnikají při abepečení tlačených pásů vaníků. V těch bodech pásů vaníků, které jsou abepečené proti vbočení ( rovin vaníku) působí vodorovná síla kolmo k vaníku. Velikost vodorovné stabilitní síl v každém ulu vaníku, abepečeném proti vbočení rovin vaníku, le Soubor: C:\VUT_Fast\Příprav\PROJEKT\740Hala\HalaPodklad\VAZICE-V40-04.doc Zpracoval: Ing. iloslav Veselka Datum tisku: 0. února 00 Kontroloval:

13 Hala - projekt Pracovní kopie strana:, celkem: stanovit v souladu s [4], čl. C..5 a obráek C.4. Je řejmé, že velikost stabilitní síl působící na každou vanici bude přímo ávislá na atížení vaníků a na počtu abepečovaných vaníků a nepřímo ávislá na počtu tužidel ve střešní rovině. Dále vi kapitola ZTUŽIDLA.. vodorovné účink od atížení klimatickými teplotami (vodorovné síl v místě uložení vanic). Zatížení klimatickými teplotami se nemusí uvažovat, je-li konstrukce členěná na dilatační úsek menší než mení roměr uvedené v [4], čl.... Dále vi kapitola ZTUŽIDLA. Výše popsané účink nebl v této kapitole speciikované, v jednotlivých prutech je však ponechaná reerva v únosnosti na jejich přenesení. Pro sestavení kombinací atížení bl použitý postup dle [], Změna a 8/99, čl. 54B, odst. a), Při stanovení atížení větrem bla výška vanice nad terénem stanovena odhadem a blo vcháeno e adání. K adané výšce konol jeřábové dráh (v řešeném případě 9, m) se přičte odhad výšk svislého nosníku jeřábové dráh včetně uložení ( hjd l JD 0 /0, m ), dále podjedná výška jeřábu (,7 m) a odhad výšk vaníku. Vanice budou uložené na vaník při horním pásu, takže dílčí součet výšek je 5,8 m a po aokrouhlení na celé metr nahoru m. ( hv l v 0 0,05 l v 8/0 0,05 8,5 ~, m ). Součinitel výšk bl stanovený v souladu s [],čl. 9 až 7, pro výšku nad terénem m a pro terén tpu A (otevřený terén, nebo terén s překážkami nepřevšujícími 0 m: κ w, Osamělé břemeno neblo do kombinace uvažované, protože jeho vliv v kombinaci b neajistil vnik extrémů vnitřních sil ejména proto, že pro dvě nahodilá atížení bude použitý součinitel kombinace ψ 0,9 pro každé nahodilých atížení. 5 Stabilitní síl a účink od spolupůsobení s dalšími částmi nosné konstrukce střech nejsou v této kapitole vhodnocované, v prutech je poue ponechaná reerva únosnosti... ÁVRH A POSOUZEÍ - VAZICE avržen a posouen b měl být všechn tp vanic v řešeném případě ted vanice až vanice 8. Dále uvedený postup pro vanici b bl použitý i pro ostatní příhradové vanice. Vanice na ropon 500 mm nebudou příhradové, bude se jednat o prostě uložené plnostěnné nosník, jejichž posudek de není uveden. V dalším textu bude proveden návrh a posudek v omeeném rosahu. Pokud b měl být návrh a posudek úplný, pak b měl obsahovat: návrh a posouení všech úseků horního pásu (prutů H až H5) hlediska meního stavu únosnosti pro montážní i provoní stav() včetně případných přípojů (vhledem k roměrům vanice jen dílenských; při větších roměrech než jsou přepravní možnosti b měl být určen i montážní přípoje). Kompletní návrh a posudek bude proveden poue pro prut H5, ostatní prut b bl pracované obdobně. Protože je prut H5 tvořen jednoose smetrickým průřeem, je v posudku provedeno posouení jak horního, tak spodního okraje průřeu. ávrh a posouení všech úseků dolního pásu (prutů S až S5) hlediska meního stavu únosnosti pro montážní i provoní stav() včetně případných přípojů (vhledem k roměrům vanice jen dílenských; při větších roměrech, než jsou přepravní možnosti, b měl být určen i montážní přípoje). Kompletní návrh a posudek bude proveden poue pro prut S5, ostatní prut b bl pracované obdobně. ávrh a posouení všech diagonál (prutů D až D5) hlediska meního stavu únosnosti pro montážní i provoní stav() včetně přípojů (především dílenských). ávrh a posudek bude proveden poue pro prut D, ostatní prut b bl pracované obdobně. ávrh a posouení všech vertikál (prutů V až V) hlediska meního stavu únosnosti pro montážní i provoní stav() včetně přípojů (především dílenských). ávrh a posudek bude proveden poue pro prut V, ostatní prut b bl pracované obdobně. ávrh a posouení montážních přípojů vanice - není v této kapitole řešeno. Posouení vanice jako celku hlediska meního stavu použitelnosti bude provedeno. Soubor: C:\VUT_Fast\Příprav\PROJEKT\740Hala\HalaPodklad\VAZICE-V40-04.doc Zpracoval: Ing. iloslav Veselka Datum tisku: 0. února 00 Kontroloval: 0, 0,

14 Hala - projekt Pracovní kopie strana: 4, celkem:... Horní pás, prut H5... Statická schémata pro nejnepřínivější kombinace atížení Obr..- Statické schéma pro nejnepřínivější kombinaci atížení provoní stav Obr..- Statické schéma pro nejnepřínivější kombinaci atížení montážní stav Vnitřní síl a ohbové moment na horním pásu budou určené podle ásad stavební mechanik. To namená, že je nutné určit nejen tvar vanice, její atížení a podepření, ale i vnitřní vab mei jednotlivými prut. Z konstrukčního hlediska bude vroben jak horní, tak i dolní pás jednoho kusu. Proto bude na horním (přímo atíženém) pásu určen ohbový moment od atížení na spojitém nosníku o 0 polích. Při přijetí předpokladu, že je horní pás složen dílčích prutů o roponu 00 mm, dojde k předimenování uprostřed dílčího prutu a poddimenování na konci dílčího prutu. Dále je nutné vhodnotit skutečnost, že pro prut horního pásu platí: extrémní ohbový moment je v krajním poli (na prutu H), což platí pro moment v poli i nad podporou (kterou tvoří prut V); naproti tomu extrémní normálová síla je uprostřed horního pásu ( v prutu H5). Kombinace atížení pro prut H5 vvodí extrémní vnitřní síl a ohbový moment, které jsou určen průsečnou metodou pro: ontážní stav, uprostřed prutu: gd l ( 0,90) Sd,H5,5 k (tah) 8 h 8,0 Sd,H5 ~ g d a 4 ( 0,90),0 ontážní stav, na konci prutu: g l 8 h 0,90 Sd,H5 Sd,H5 ~ 4 0,05 km... V Sd,H5 0 k ( d ) ( ) ( ) ( 8,0),5 k (tah) ( g a ) ( 0,90),0 ) 0,km... V 0,54 k d Provoní stav, uprostřed prutu: g l 8 h 4,9 Sd,H5 Sd,H5 ~ g d d a ( ) ( 8,0) 4 4,9,0 Provoní stav, na konci prutu: g l 8 h 4,9 7,5 k (tlak) 4 0,9 km...v Sd,H5 ( ) ( 8,) 7,5 k (tlak) Sd,H5 d ~ Sd,H5 0 k ( g a ) ( 4,9,0 ) 0,59 km...v,95 k Sd,H5 d Sd, H5 Ponámka: oment Sd a posouvající síl V Sd jsou určené podle ásad stavební mechanik pro spojitý nosník, spojitě rovnoměrně atížený. Soubor: C:\VUT_Fast\Příprav\PROJEKT\740Hala\HalaPodklad\VAZICE-V40-04.doc Zpracoval: Ing. iloslav Veselka Datum tisku: 0. února 00 Kontroloval:

15 Hala - projekt Pracovní kopie strana: 5, celkem: avržen proil / IPE 0 (S5): Proil prutu H5 je úpalek IPE oceli S 5. Prut je ajištěn proti trátě příčné a torní stabilit (klopení) v místech připojení trapéového plechu (nosná část střešního pláště). Vdálenost bodů ajištěných proti vbočení le brát: v rovině vanice o velikosti 00 mm, tj. vdálenost jednotlivých ulů horního pásu, rovin vanice - le uvažovat ajištění v místech připojení trapéového plechu (cca 00 mm). Obr..- Průře horního pásu Průřeové hodnot: (je anedbáno naklonění horního pásu jako nepodstatné, rodíl u některých hodnot je pro odklon 5 cca % ) 4 4 h 80 mm; I 0,59 0 mm ; i,9 mm; I 0,49 0 mm ;i 8,4 mm; b 8 mm; A 000 mm e 8,4 mm; ; el,, el,, pl, 8,75 0 8,57 0 5, 0 mm mm mm... Posouení uprostřed prutu H5 montážní stav... Posudek horního okraje vlákno : m k Rd, c,,rd k Sd Rd,Sd k, t,rd k el,,rd pl,rd c,,rd k,sd c,,rd A el 0,05 5,88 0,009; m k,, 0 0 m m,5 04,7 Zatřídění průřeu: ocel S 5 ; ; ; m m 0 I t ,7 0,5 7,9 0 el, pl, 8, 0 mm,00 0 8, ,88 0 mm,5 0,05 0,0< 5,88 ; mm 4 mm 0, ,009 0 Ponámka: v této tabulce je tlak načen kladně a tah áporně! Průběh normálového napětí na horním okraji průřeu uprostřed pole (vlákno ) Sd,H5 Sd,H ,05 0 σh σ,5,7 5, Pa (tah) A el,, 000 8,75 0 Průběh normálového napětí na dolním okraji průřeu uprostřed pole (vlákno ) Sd,H5 Sd,H ,05 0 σd σ,5 5,8 7,7 Pa (tah) A el,, 000 8,57 0 Celý průře je namáhaný tahem. Sd,H5 t,sd,h5 0,05 0,5 0 σcom,ed ψ,0 5,8,5 9, Pa; A 8, e,sd σ com com,ed com 9, 8,57 0 0, km; ; ; dle [4] čl.... dle [4] tab.., (c) Pro současné působení síl a momentu je hodnota redukčního součinitele ψ, 0 dle [4] čl..8. Soubor: C:\VUT_Fast\Příprav\PROJEKT\740Hala\HalaPodklad\VAZICE-V40-04.doc Zpracoval: Ing. iloslav Veselka Datum tisku: 0. února 00 Kontroloval:

16 Hala - projekt Pracovní kopie strana:, celkem: Pro navržený proil se stanoví štíhlost na klopení χ tak, že v dalším výpočtu bude vdálenost bodů tlačeného pásu, ajištěných proti vbočení rovin ohbu L i při trátě stabilit kroucením L w stejná. Bude vcháet e vdálenosti přípojů trapéového plechu, kd přípoj bude v každé vlně, tn. po cca 00 mm. L It 00 7,9 0 Parametr kroucení α t 0, 0, 0, 7, I w 0; h I 80 7,4 0,4 0 Součinitel vlivu uložení, atížení a tuhosti prutu dle [4] (G.) kde C h,4 I I w α t 7, ,7 h w π 0, π a c e κ a i L L ac e κ ai C a i 7,, 0 0,5 7,, 0 0,5 7, 8,99 8,99 7, a c je vdálenost středu stojin od středu smku; uvažována je áporně, protože není tlačen silnější pás, e je vdálenost působiště atížení od středu smku; uvažována je kladně, protože atížení působí na tažené straně; další podmínka však říká, že pro koncové moment je vdálenost rovna 0; κ 0,5 pro příčně atížený prut., mm a i max (0;7,) 7, mm I I 0,4 0 i a i, 7, 0, , mm dle [4] (G.0a) κ Kritická štíhlost L 0,94 00 λ,4 4,8; i 55, dle [4] (G.0) pl, 5, 0 Štíhlost prutu při klopení λ λ 4,8, 4 dle [4] (.7b) 8,57 0 el,, E 0 0 Srovnávací štíhlost λ π π 9, 9 ; pro průře tř. a je 5 β w λ,4 Poměrná štíhlost λ βw 0,07. λ 9,9 Hodnotu součinitele vpěrnosti na klopení χ le pro křivku c (proil vrobený podélným rořínutím válcovaného průřeu) určit pro součinitel imperekce α α 0, 49 (vi [4] Tabulka.8) a pro štíhlost λ λ, dle [4] příloha E, nebo následujících vorců (vi [4] čl..8..): φ χ 0,5 φ [ α ( λ 0,) λ ] 0,5 [ 0,49 ( 0,07 0,) 0,07 ] φ λ 0,47 0,47 0,07,07...,0... χ,0 0,47; χ pl,,0 5, 0 5 b,rd, 0 mm > e, Sd 0, km.,5 Soubor: C:\VUT_Fast\Příprav\PROJEKT\740Hala\HalaPodklad\VAZICE-V40-04.doc Zpracoval: Ing. iloslav Veselka Datum tisku: 0. února 00 Kontroloval:

17 Hala - projekt Pracovní kopie strana: 7, celkem:... Posudek dolního okraje vlákno : A Rd t,rd pl,rd 04,7 0,5 0 e,, 8, l c,,rd el,,rd,75 0 mm 0,5 m,sd c,,rd 0,05,75 0,09; m 0 dle [4] čl.... k k k k m m 0,09 0 k, m m 0,09 0 k, Sd,Sd,5 0,05 0,0 < Rd c,,rd 04,7,75 Zatřídění průřeu: ocel S 5 dle [4] tab.., (c) Průběh normálového napětí na dolním okraji svislé části průřeu uprostřed pole (vlákno ) Sd,H5 Sd,H ,05 0 σd,5 5,8 7,7 Pa (tah) A el,, 000 8,57 0 Průběh normálového napětí na horním okraji průřeu uprostřed pole (vlákno ) Sd,H5 Sd,H ,05 0 σh,5,7 5, Pa (tah) A el,, 000 8,75 0 Celý průře je namáhaný tahem. Pro současné působení síl a momentu je hodnota redukčního součinitele ψ, 0 dle [4] čl..8. Sd,H5 t,sd,h5 0,05 0,5 0 σcom,ed ψ,0 5,8,5 9, Pa; A 8, e,sd σ com com,ed com 9, 8,57 0 0, km; Obr..- Průběh ohbových momentů, motážní stav Pro navržený proil se stanoví štíhlost na klopení χ následovně: V dalším výpočtu bude vdálenost bodů tlačeného pásu, ajištěných proti vbočení rovin ohbu L i při trátě stabilit kroucením L w stejná. Bude uvažovaná o 0% větší než je vdálenost bodů, ve kterých je ohbový moment nulový L 84, 000 mm. L I t 000 7,9 0 Parametr kroucení α t 0, 0,, 88, I w 0; h I 80 7,4 0,4 0 Součinitel vlivu uložení, atížení a tuhosti prutu interpolací hodnot dle [4] Tabulk G.,54,5,54 0,88,4; 0 κ L i 0,94 000,4,5 47,4; λ i dle [4] (G.0a) pl, 5, 0 Štíhlost prutu při klopení λ λ 47,4, dle [4] (.7b) 8,57 0 el,, Soubor: C:\VUT_Fast\Příprav\PROJEKT\740Hala\HalaPodklad\VAZICE-V40-04.doc Zpracoval: Ing. iloslav Veselka Datum tisku: 0. února 00 Kontroloval:

18 Hala - projekt Pracovní kopie strana: 8, celkem: E 0 0 Srovnávací štíhlost λ π π 9, 9 ; pro průře tř. je 5 β w λ, Poměrná štíhlost λ βw 0,7. λ 9,9 Hodnotu součinitele vpěrnosti na klopení χ le pro křivku c (pro proil vrobený podélným rořínutím válcovaného průřeu) určit součinitel imperekce α α 0, 49 (vi [4] Tabulka.8) určit pro λ λ χ χ, dle [4] příloha E, nebo následujících vorců (vi [4] čl..8..):, [ α ( λ 0,) λ ] 0,5 [ 0,49 ( 0,7 0,) 0,7 ] 0,84; φ 0,5 χ φ 0,84 0,84 0,7 φ λ b,rd b,rd χ e,sd pl,...,0 km > 0, km. 0,74 5, 0,5 0,74 5,0 0 mm,0 km; Prut H5 v montážním stadiu vhoví na interakci ohbu a tahu uprostřed délk prutu.... Posouení na koncích prutu H5 montážní stav... Posudek horního okraje vlákno Vliv smku na návrhovou únosnost průřeu: dle[4] čl...7) AV (80 7,4) 5 5 Vp l,rd 4,8 k 0,5 vliv smku na momentovou únosnost le anedbat V m k Sd Rd, V pl,rd c,,rd k Sd Rd,Sd k, t,rd 0,5...0,54 4,8 0,0< 0,5 k el,,rd pl,rd c,,rd k,sd c,,rd A el 0, 5,88 0,09; m k,, 0 0 m m,5 04,7 Zatřídění průřeu: ocel S ,7 0,5 8, ,88 0 mm,5 m m 0 0, 0,0 < 5,88 0,09 0 0,09 0 dle [4] čl.... dle [4] tab.., (c) Průběh normálového napětí na dolním okraji svislé části průřeu u stčníku (vlákno ) Sd,H5 Sd,H , 0 σd,5,8, Pa (tah) A el,, 000 8,57 0 Průběh normálového napětí na horním okraji průřeu u stčníku (vlákno ) Sd,H5 Sd,H , 0 σh,5,8 9,7 Pa (tah) A el,, 000 8,75 0 Celý průře je namáhaný poue tahem. Soubor: C:\VUT_Fast\Příprav\PROJEKT\740Hala\HalaPodklad\VAZICE-V40-04.doc Zpracoval: Ing. iloslav Veselka Datum tisku: 0. února 00 Kontroloval:

19 Hala - projekt Pracovní kopie strana: 9, celkem: Pro současné působení síl a momentu je redukční součinitel ψ, 0 dle [4] čl..8. σ com,ed e,sd σ Sd,H5 com com,ed ψ A com t,sd,h5 0, 0 8,57 0, 8,75 0 Pro navržený proil se stanoví štíhlost na klopení,5 0, ,7 km;,8,5, Pa; dle [4] (G.0a) Soubor: C:\VUT_Fast\Příprav\PROJEKT\740Hala\HalaPodklad\VAZICE-V40-04.doc Zpracoval: Ing. iloslav Veselka Datum tisku: 0. února 00 Kontroloval: χ dle [4] Příloh G následovně: L It 00 7,9 0 Parametr kroucení α t 0, 0, 0, 7, I w 0; h I 80 7,4 0,4 0 Součinitel vlivu uložení, atížení a tuhosti prutu dle [4] (G.) V dalším výpočtu bude uvažována vdálenost bodů tlačeného pásu, ajištěných proti vbočení rovin ohbu L i při trátě stabilit kroucením L w stejná, rovná vdálenosti vln trapéového plechu, tj. 00 mm. w α t 7, ,7 h w π 0, π h I L C 8,99 I L 7,,4 a c e ac e C, 0, 0 8,99 κ 0,5 0,5 a κ a a 7, 7, 7, i i i kde a c je vdálenost středu stojin od středu smku; uvažována je kladně, protože je tlačen silnější pás, e je vdálenost působiště atížení od středu smku; uvažována je áporně, protože atížení působí na tlačené straně; další podmínka však říká, že pro koncové moment je vdálenost rovna 0; κ 0,5 pro příčně atížený prut. 8,4 7,4 4,7 mm a i max (0;7,) 7, mm I 0,4 0 i ai I 0,59 0 4,7 7,,9 mm κ Kritická štíhlost L 0,94 00 λ,4 9,9; i,9 dle [4] (G.0) pl, 5, 0 Štíhlost prutu při klopení λ λ 9,9, dle [4] (.7b) 8,57 0 el,, E 0 0 Srovnávací štíhlost λ π π 9, 9 ; pro průře tř. je 5 β w Poměrná štíhlost λ β λ λ, 9,9 0,4. w Hodnotu součinitele vpěrnosti na klopení χ le pro křivku c (pro proil vrobený podélným rořínutím válcovaného průřeu) určit součinitel imperekce α α 0, 49 (vi [4] Tabulka.8) určit, pro λ λ χ χ, dle [4] příloha E, nebo následujících vorců (vi [4] čl..8..): φ 0,5 [ α ( λ 0,) λ ] 0,5 [ 0,49 ( 0,4 0,) 0,4 ] 0,50; χ min ; min; min 0,50 0,50 0,4 φ φ λ ( ;,0), 0

20 Hala - projekt Pracovní kopie strana: 0, celkem: b,rd b,rd χ e,sd pl,,0 5, 0,5..., km > 0,7 km.... Posudek dolního okraje vlákno : Zatřídění průřeu: ocel S 5 V Sd V pl,rd 0,5...0,54 4,8 0,0< 0,5 5, 0 mm, km; dle [4] tab.., (c) Průběh normálového napětí na horním okraji průřeu u stčníku (vlákno ) Sd,H5 Sd,H , 0 σh σ,5,8 9,7 Pa (tah) A el,, 000 8,75 0 Průběh normálového napětí na dolním okraji průřeu u stčníku (vlákno ) Sd,H5 Sd,H , 0 σd σ,5,8, Pa (tah) A el,, 000 8,57 0 Celý průře je tažený. Vliv smku na návrhovou únosnost průřeu: dle [4] čl...7) AV (80 7,4) 5 5 Vp l,rd 4,8 k 0,5 vliv smku na momentovou únosnost le anedbat m k Rd, c,,rd k Sd Rd,Sd k, t,rd k el,,rd pl,rd c,,rd k,sd c,,rd A el 0,,75 0,0; m k,, 0 0 m m,5 04, ,7 0,5 8,57 0 5,75 0,5 m m 0 0, 0,07 <,75 mm 0,0 0 0,0 0 dle [4] čl.... Pro současné působení síl a momentu je redukční součinitel ψ, 0 dle [4] čl..8. σ com,ed e,sd σ Sd,H5 com com,ed ψ A com t,sd,h5 0, 0 8,75 0 7, 8,75 0,5 0, ,5 km;,8,5 7, Pa; Pro navržený proil se stanoví štíhlost na klopení χ e vdálenosti bodů tlačeného pásu, ajištěných proti vbočení rovin ohbu (platí opět L L w vi text u Obr..-). Vdálenost bude uvažovaná o 0% větší než je vdálenost mei bodem, ve kterém je ohbový moment nulový a středem podpor, tn. L 8, 0 mm. L It 0 7,9 0 Parametr kroucení α t 0, 0, 0, 4, I w 0; h I 80 7,4 0,4 0 Součinitel vlivu uložení, atížení a tuhosti prutu dle [4] (G.) a (G.) C h I I w α t 7, 0 0 0,4 h w π 0,4 0 0 π L L 7, 9,9 Soubor: C:\VUT_Fast\Příprav\PROJEKT\740Hala\HalaPodklad\VAZICE-V40-04.doc Zpracoval: Ing. iloslav Veselka Datum tisku: 0. února 00 Kontroloval:

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Doc. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. KOVOVÉ MOSTY I MODUL M04 SPŘAŽENÉ OCELOBETONOVÉ MOSTY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Doc. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. KOVOVÉ MOSTY I MODUL M04 SPŘAŽENÉ OCELOBETONOVÉ MOSTY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Doc. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. KOVOVÉ MOSTY I MODUL M04 SPŘAŽENÉ OCELOBETONOVÉ MOSTY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL CM2 DIMENZOVÁNÍ BETONOVÝCH PRVKŮ ČÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

YTONG STROPNÍ KONSTRUKCE

YTONG STROPNÍ KONSTRUKCE YTONG STROPNÍ KONSTRUKCE OBSAH 1. Navrhování vložkové stropní konstrukce YTONG 3 1.1 Všeobecné podmínky a předpoklady výpočtu 3 1.2 Uvažované charakteristiky materiálů 4 1.3 Mezní stav únosnosti prostý

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA NÁVRHU OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

SOFTWAROVÁ PODPORA NÁVRHU OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ SOFTWAROVÁ PODPORA NÁVRHU OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Praha, září 2010 České vysoké učení technické v Praze Obsah F. Wald Předmluva...5 J. Studnička 1 Statický výpočet a software...7 J. Macháček 2

Více

1 Nosné konstrukce vícepodlažních panelových budov

1 Nosné konstrukce vícepodlažních panelových budov 1 Nosné konstrukce vícepodlažních panelových budov Rozsáhlá výstavba obytných domů panelovou technologií probíhala zejména v letech 1957 až 1992, přičemž největší intenzity dosahovala v 70. a 80. letech

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC KB-BLOK systém uvádí

Více

ZDICÍ SYSTÉM KB KLASIK KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK

ZDICÍ SYSTÉM KB KLASIK KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK systém vibrolisovaných betonových prvků ZDICÍ SYSTÉM KB KLASIK KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK ZDICÍ SYSTÉM

Více

7.1 Úvod. 7 Dimenzování prvků dřevěných konstrukcí. σ max σ allow. σ allow = σ crit / k. Petr Kuklík

7.1 Úvod. 7 Dimenzování prvků dřevěných konstrukcí. σ max σ allow. σ allow = σ crit / k. Petr Kuklík Petr Kulí Dimenzování prvů dřevěných onstrucí 7 Dimenzování prvů dřevěných onstrucí 7.1 Úvod U dřevěných onstrucí musíme ověřit jejich stavy, teré se vztahují e zřícení nebo jiným způsobům pošození onstruce,

Více

RIBTEC RTcdesign Uživatelská příručka teorie

RIBTEC RTcdesign Uživatelská příručka teorie RIBTEC RTcdesign Uživatelská příručka teorie Tato uživatelská příručka je určena jako pracovní předloha uživatelům systémů RIBTEC. Postupy uvedené v této příručce, jakož i příslušné programy, jsou majetkem

Více

1. Úvod... 3. 2. Návrh trapézových plechů... 3. 2.3. Šířky podpor... 13. 2.5. Spojitost trapézových plechů... 14

1. Úvod... 3. 2. Návrh trapézových plechů... 3. 2.3. Šířky podpor... 13. 2.5. Spojitost trapézových plechů... 14 Technická příručka pro výběr trapézových plechů Leden 2009 OBSAH PŘÍRUČKY 1. Úvod............................................................................. 3 2. Návrh trapézových plechů............................................................

Více

3 Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů malorozponových soustav

3 Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů malorozponových soustav 3 Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů malorozponových soustav Cílem této části příručky není podat detailní teoretický rozbor chování stěnových konstrukcí panelových budov, k tomu

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ NÁZEV PŘEDMĚTU MODUL M01 ZAKLÁDÁNÍ STAVEB

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ NÁZEV PŘEDMĚTU MODUL M01 ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JAN MASOPUST, VĚRA GLISNÍKOVÁ NÁZEV PŘEDMĚTU MODUL M01 ZAKLÁDÁNÍ STAVEB STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Obsah Jan Masopust,

Více

METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE

METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE Jiří Brožovský, Alois Materna Text byl vytvořen v rámci realizace projektu Matematika pro inženýry 21. století (reg. č. CZ.1.7/2.2./7.332), na kterém se společně

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY TP 86 odbor silniční infrastruktury TECHNICKÉ PODMÍNKY MOSTNÍ ZÁVĚRY Schváleno MD OSI č.j. 470/09-910-IPK/l ze dne 15.6.2009, s účinností od 1. července 2009, se současným zrušením

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA I STATIKA

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA I STATIKA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Josef Gruber MECHANIKA I STATIKA Vytvořeno v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení PROBLÉMY STABILITY 9. cvičení S pojmem ztráty stability tvaru prvku se posluchač zřejmě již setkal v teorii pružnosti při studiu prutů namáhaných osovým tlakem (viz obr.). Problematika je však obecnější

Více

ČOS 399006 2. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD VOJENSKÉ PALETY, SVAZKY A KONTEJNERY

ČOS 399006 2. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD VOJENSKÉ PALETY, SVAZKY A KONTEJNERY ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD VOJENSKÉ PALETY, SVAZKY A KONTEJNERY (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD VOJENSKÉ PALETY, SVAZKY A KONTEJNERY Základem pro tvorbu tohoto standardu byl následující originál dokumentu:

Více

STEEL EC3. Posouzení únosnosti, použitelnosti a stability podle Eurokódu 3

STEEL EC3. Posouzení únosnosti, použitelnosti a stability podle Eurokódu 3 Vydání červen 2009 Přídavný modul STEEL EC3 Posouzení únosnosti, použitelnosti a stability podle Eurokódu 3 Popis programu Všechna práva včetně práv k překladu vyhrazena. Bez výslovného souhlasu společnosti

Více

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Automatické skladovací systémy, tyčové hutní polotovary, řetězový unášeč, skladovací kazeta, vodící článek.

Automatické skladovací systémy, tyčové hutní polotovary, řetězový unášeč, skladovací kazeta, vodící článek. ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA ABSTRAKT Cílem této práce je návrh konstrukčního řešení horizontálního pohonu unašeče skladovacího systému LLH. V úvodní části je popsána problematika skladování tyčového materiálu,

Více

Posudek ocelové konstrukce metodami ČSN EN a SBRA

Posudek ocelové konstrukce metodami ČSN EN a SBRA Posudek ocelové konstrukce metodami ČSN EN a Dříve užívané deterministické metody ověření spolehlivosti stavební konstrukce a tedy i jednoho jejího dílčího kritéria únosnosti konstrukce byly již pro praktické

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

NEXIS 32 rel. 3.60 Základní modul

NEXIS 32 rel. 3.60 Základní modul SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Scia Engineer katalog

Scia Engineer katalog Scia Engineer katalog CZ Tractebel Engineering - Musée des Confluences - Lyon, France - image isochrom.com Nejnovější technologie pro modelování, analýzu, navrhování a konstruování všech typů konstrukcí

Více

Obsah. Nová kvalita, nové možnosti lepeno zcela bez formaldehydu technologie a ekologie dřevostavby a ekologie 2

Obsah. Nová kvalita, nové možnosti lepeno zcela bez formaldehydu technologie a ekologie dřevostavby a ekologie 2 Obsah 1 Nová kvalita, nové možnosti lepeno zcela bez formaldehydu technologie a ekologie dřevostavby a ekologie 2 2 Mnohostranné použití ověřené aplikace 4 3 Přesvědčivé vlastnosti technická data certifikáty

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY energetické hodnocení budov Plamínkové 1564/5, Praha 4, tel. 241 400 533, www.stopterm.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Bukolská č.p. 772-774, Praha 8 červenec 2013 Průkaz energetické náročnosti

Více

ŽELEZNIČNÍ STAVBY II

ŽELEZNIČNÍ STAVBY II VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ OTTO PLÁŠEK, PAVEL ZVĚŘINA, RICHARD SVOBODA, VOJTĚCH LANGER ŽELEZNIČNÍ STAVBY II MODUL 5 ÚNOSNOST ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU A PEVNÁ JÍZDNÍ DRÁHA STUDIJNÍ OPORY

Více

Aplikace desek CETRIS v požární ochraně dle EN

Aplikace desek CETRIS v požární ochraně dle EN Aplikace desek CETRIS Problematika požární ochrany stavebních konstrukcí Svislé stěnové konstrukce Vodorovné konstrukce podhledy Vodorovné konstrukce stropy a podlahy Obklad ocelových konstrukcí cementotřískovými

Více