Stavební úpravy a dostavba tělocvičny ZŠ Jiráskova Benešov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stavební úpravy a dostavba tělocvičny ZŠ Jiráskova Benešov"

Transkript

1 stupeň dokumentace: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY místo stavby: investor: ZŠ Jiráskova, Benešov Město Benešov Masarykovo náměstí Benešov název stavby: Stavební úpravy a dostavba tělocvičny ZŠ Jiráskova Benešov obsah: A. Technická zpráva vypracoval: Ing. Roman Moravec datum: srpen 2002

2 A.1. identifikační údaje jméno a adresa stavebníka Název : Město Benešov Sídlo: : Masarykovo náměstí 100, Benešov jméno, adresa a oprávnění zpracovatele dokumentace Název : Ing. Jaroslav Hlavnička, autorizovaný inženýr H-projekt, architektonicko - konstrukční ateliér Sídlo : Jana Nohy 1441, Benešov IČO : Spojení : tel.: , Architektonicko - stavební řešení : Ing. Jaroslav Hlavnička tel Ing. Roman Moravec tel Zdravotní technika : František Košata tel Elektroinstalace : Petr Slabihoudek tel Ústřední vytápění : Ing. Vladislav Polanecký tel Vzduchotechnika : Ing. Martin Vobecký tel Požární řešení : Ing. Miloslav Michálek tel A.2. stavebně - technické řešení stavby Stavebně je celá akce rozdělena na dvě části - stavební úpravy stávajícího objektu tělocvičny s předsálím a na dostavbu sportovní haly. Demolice Bude provedeno odstranění veškerých nosných i nenosných konstrukcí, které nelze ze stavebního, nebo statického hlediska upotřebit. Jedná se především o nevyhovující prvky dřevěné střechy, veškeré oplechování střechy, některé vnitřní příčky, výplně dveřních a okenních otvorů, v nezbytném rozsahu konstrukce podlah, veškeré vnitřní instalace apod. Pro nově navržená okna budou provedeny úpravy stávajících okenních otvorů. Dále budou probourány dveřní otvory mezi objektem školy a stávající tělocvičnou a osazeny nadedveřní překlady z ocelových válcovaných profilů. Vzhledem ke skutečnosti, že v době zpracování dokumentace probíhal v objektu normální provoz a nebylo možno provést komplexní stavebně-technický průzkum, bude třeba rozsah demoličních prací v průběhu výstavby upřesnit investorem a projektantem. To se týká především stávajících podlahových konstrukcí včetně izolací proti zemní vlhkosti, nadokenních překladů a nosné konstrukce zastřešení. V případě, že tyto konstrukce nebude možno zachovat, bude třeba přistoupit k jejich odstranění a nahrazení novými. 1

3 Zemní práce Zemní práce u stávajícího objektu tělocvičny se omezí na provedení výkopů pro základové konstrukce hlavního a vedlejšího vstupu (vnější schodiště, rampa), na realizaci vnitřních ramp pro bezbariérové propojení jednotlivých objektů a na provedení výkopu pro základ střední nosné stěny a nového vnitřního schodiště. Po dokončení stavebních prací v objektu budou provedeny kolem budovy zpevněné plochy z betonové zámkové dlažby, při jejichž realizaci bude nutno provést potřebné výškové úpravy terénu. V rámci zemních prací budou vyhloubeny výkopy pro základové pasy haly. Vzhledem ke skutečnosti, že na staveništi nebyl před započetím výkopových prací proveden hydrogeologický průzkum, je požadovaná minimální únosnost zeminy v základové spáře stanovena na hodnotu 200 kpa a na tuto únosnost je navržena základová konstrukce. Nebude-li zemina s touto únosností v projektované základové spáře zastižena, bude třeba prohloubit výkopy až na tuto zeminu a rozdíl výšek doplnit plombami z prostého betonu, popř. kvalitně zhutněným štěrkopískem. Dále budou provedeny dodatečné výškové úpravy terénu při pokládce zámkové dlažby v rámci realizace zpevněných ploch v okolí objektu. Základy, svislé nosné konstrukce Stávající základová konstrukce a nosné stěny a pilíře budou podrobeny průzkumu a pravděpodobně ponechány. V případě, že nebudou vykazovat potřebné mechanické vlastnosti, bude třeba přistoupit k jejich sanaci, popřípadě v nezbytném rozsahu k jejich odstranění a nahrazení novými konstrukcemi. Veškeré nové svislé konstrukce ve stávajícím objektu (vnitřní i vnější stěny, příčky, dozdívky apod.) budou provedeny z keramického zdiva POROTHERM v potřebných tloušťkách, na dozdívky je možno použít plné cihly, popřípadě původní vybourané a očištěné zdivo, nevykazující žádné mechanické poškození. Použita bude vápenocementová malta MVC 25 a cementová malta MC 50. Pod střední nosnou stěnou bude proveden monolitický základový pas z prostého betonu třídy B15, přesná hloubka základu bude stanovena na základě mechanických vlastností zeminy v podloží. Základová konstrukce haly, tvořící zároveň nosné postranní stěny pro ukotvení konstrukce zastřešení, bude zhotovena z monolitického železobetonu (beton třídy B20, výztuž ze stavební oceli R, E a ze sítí KARI 6/150x6/150). Kotvení samonosného pláště haly je navrženo podle typového podkladu dodavatele haly pomocí ocelových kotevních úhelníků, přivařených k zabetonovaným ocelovým plotnám. Tyto svislé konstrukce budou z interiérové strany doplněny o obklad z dřevovláknitých desek na dvojitém dřevěném roštu s vloženou dodatečnou tepelnou izolací z desek z minerální vlny ORSIL N tl. 60 mm. V místě jednotek ústředního vytápění bude vnitřní obklad demontovatelný, aby byl umožněn přístup k jednotkám. 2

4 Na vnější straně betonových stěn bude vyzděn po obou delších stranách haly kanál pro vedení VZT, ÚT, popř. elektroinstalace. Po provedení montáže těchto vedení bude vyzděna vnější stěna tl. 175 mm z cihel POROTHERM 17,5 P+D na maltu MC 50 a kanál bude zakryt železobetonovou monolitickou stříškou ve spádu pro odkap dešťové vody. Dno kanálu a část betonové stěny do úrovně dolního líce otvorů pro výústky VZT a ÚT budou opatřeny krystalizujícím nátěrem LADAX a vrstvou natavené hydroizolace z asfaltových pásů SKLOBIT S. Tato izolace bude v místě prostupů pro výústky napojena na hydroizolaci podlahy v hale, mezi prostupy bude ukončena na stěně. Vnější líce zděných stěn kanálů budou opatřeny natavenou hydroizolací SKLOBIT S, která bude vytažena minimálně 300 mm nad upravený terén, stěny budou z vnější strany omítnuty cementovou maltou (v soklové části vyztužené armovací tkaninou), naštukovány a opatřeny fasádním nátěrem ve zvoleném odstínu. Obloukové štítové stěny budou vyzděny z cihel POROTHERM 44 P+D na maltu MVC 25, stěny budou doplněny ztužujícími věnci a nadokenními a nadedveřními překlady z monolitického železobetonu s doplněnou tepelnou izolací z kombinovaných desek LIGNOPOR tl. 25 mm a 50 mm. Vnitřní líce stěn budou obloženy do výšky 2796 mm (pod parapet dolní řady oken na východní fasádě) dřevovláknitými deskami na dvojitém dřevěném roštu s vloženou izolací z desek z minerální vlny ORSIL N tl. 40 mm. Vnější líce štítových stěn budou omítnuty vápenocementovou maltou (v soklové části cementovou, vyztuženou armovací tkaninou), naštukovány a opatřeny fasádním nátěrem. Vodorovné konstrukce podlahy Veškeré podlahové krytiny ve stávající části objektu budou odstraněny a nahrazeny novými keramickými dlažbami v provedení dle výběru investora (v m.č. 2.09a bude použita povlaková krytina PVC). V případě, že bude třeba nahradit stávající podkladní vrstvy pod dlažby (nevyhovující stav podkladních betonových mazanin, popř. různé výškové úrovně podlah v jednotlivých prostorech), budou tyto vrstvy provedeny z betonu B15 (popřípadě vyztužené pletivem, nebo sítí). Po zjištění skutečného stavu podlah a po dohodě s investorem bude rozhodnuto o případné realizaci nového souvrství s tepelnou izolací a hydroizolací v celé ploše stávajícího objektu. stropní konstrukce nad 1.NP Nezbytným předpokladem pro realizaci zamýšlených stavebních úprav je zhotovení vložené stropní konstrukce do stávajícího dostatečně vysokého prostoru. Tato stropní konstrukce včetně schodiště je navržena z monolitického železobetonu Předpokládá se její uložení do podélných drážek ve stávajícím zdivu. V případě, že navrhované osazení nebude možno po podrobném průzkumu stávajícího zdiva provést, bude stropní konstrukce navržena prefabrikovaná, např. z ocelových trapézových plechů ze zabetonovanými horními vlnami, uloženými na ocelové válcované stropní nosníky. 3

5 nadokenní a nadedveřní překlady - budou použity prefabrikované překlady POROTHERM PTH 23.8 a ocelové válcované profily ozn. I podhledy Ve stávajícím objektu budou realizovány celkem čtyři základní druhy podhledů: podhled P1 - sádrokartonový podhled (sádrokartonové desky Knauf GKB 12,5 mm v místnostech č. 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.09, desky Knauf GKBI 12,5 mm v místnostech č. 1.06a-e, 1.08, ) na roštu z ocelových CD profilů, zavěšených na ocelových závěsech pod monolitickou stropní konstrukcí bez požární odolnosti, podhled bude doplněn o celistvou parozábranu z vhodné PE fólie - podhled P1 bude použit ve většině prostorů stávajícího objektu v 1.NP pro zakrytí rozvodů VZT, ÚT, zdravotechniky a elektroinstalace podhled P2 - kombinace podhledu zakrývajícího vedení rozvodů VZT s protipožárním podhledem (2 vrstvy podhledu) 1.vrstva (horní, požární odolnost 30 minut) - protipožární sádrokartonový podhled z desek Knauf GKFI 12,5 mm (protipožární impregnované desky) s celistvou parozábranou z vhodné PE fólie na roštu z ocelových CD profilů, kotvený k dolnímu líci dřevěných střešních vazníků, požární odolnost podhledu 30 minut (včetně izolace z minerální vlny) 2.vrstva (dolní, bez požární odolnosti) - sádrokartonový podhled (impregnované sádrokartonové desky Knauf GKBI 12,5 mm) na roštu z ocelových CD profilů, zavěšených pod horním protipožárním podhledem na ocelových táhlech s pérovými závěsy (prostupy závěsů protipožárním podhledem budou zatmeleny požárním tmelem INTUMEX B), ve vzniklém meziprostoru budou vedeny rozvody VZT - podhled P2 bude proveden ve všech místnostech stávajícího objektu ve 2.NP kromě místností č. 2.03, 2.04, 2.06, 2.09a podhled P3 - protipožární sádrokartonový podhled z desek Knauf GKFI 12,5 mm (protipožární impregnované desky) s celistvou parozábranou z vhodné PE fólie na roštu z ocelových CD profilů, kotvený k dolnímu líci dřevěných střešních vazníků, požární odolnost podhledu 30 minut (včetně izolace z minerální vlny) - podhled P3 bude použit ve 2.NP v místnostech č 2.03, 2.04, 2.06, 2.09a podhled P4 - protipožární sádrokartonový podhled s odolností 30 minut (protipožární desky Knauf GKF 15 mm na roštu z CD profilů, celistvá parozábrana z vhodné PE fólie, desky z minerální vlny ORSIL E tl. 160 mm), podhled nebude kotven k vazníkům střechy, ale k ocelovým vazníkům I 140, vloženým mezi střešní vazníky, ocelové nosníky budou kompletně obaleny minerální vlnou ORSIL E tl. 160 mm (i shora) - podhled P4 bude použit v prostoru schodiště (m.č. 2.01) V podhledech budou provedeny revizní klapky pro přístup k uzávěrům jednotlivých médií a k požárním klapkám. Rozmístění těchto klapek bude provedeno dle potřeby jednotlivých rozvodů, jejich provedení bude dle katalogu Knauf. 4

6 Příslušné druhy podhledů a výšky dolních líců podhledů od čisté podlahy v daném prostoru jsou uvedeny v tabulkách místností na výkresech půdorysů jednotlivých podlaží. Jednotlivá vedení TZB a jejich vzájemná křížení musí být provedena tak, aby bylo možno výšky podhledů dodržet a nedošlo k jejich nucenému snížení. V případě použití sádrokartonových konstrukcí (desek, profilů apod.) jiného dodavatele (např. Rigips) je třeba dodržet především požadované požární odolnosti podhledů, veškeré konstrukční úpravy je třeba provést dle katalogu příslušného dodavatele. Vedení VZT bude zakryto sádrokartonem až po přezkoušení funkčnosti celého systému vzduchotechniky. střecha Po stržení stávající střešní krytiny a záklopu bude proveden podrobný průzkum konstrukce střechy. V případě nutnosti odstranění kompletní střešní konstrukce bude postupováno takto: - střešní konstrukce bude tvořena soustavou nových sedlových a pultových dřevěných vazníků, jejichž prvky budou spojeny styčníkovými deskami Gang-Nail (dodávka společnosti BIOS Dobříš), kotvení vazníků ke svislým nosným konstrukcím bude provedeno pomocí ocelových úhelníků L80/6 dl.~ 100 mm, přišroubovaných pomocí ocelových hmoždinek např. HILTI průměru M10 do konstrukce, vazníky budou přichyceny z boku ocelovými svorníky M10 - do střechy bude osazena ocelová konstrukce pro přichycení jednotky VZT (tuto konstrukci bude třeba vyrobit až po přesném zaměření střechy, aby výškově navazovala na navrhované rozvody VZT) - horní líc vazníků bude opatřen záklopem z dřevěných prken tl. 24 mm a desek CETRIS tl. 24 mm (z požárních důvodů - rozsah záklopu z desek CETRIS je vyznačen na výkresu střechy) - funkci pojistné hydroizolace bude zajišťovat vrstva volně ložených asfaltových pásů SKLOBIT S s přetavenými spoji (lze použít jiný adekvátní asfaltový pás typu S) - střešní krytinu včetně zaatikových žlabů a veškerého oplechování budou tvořit poplastované plechy LINDAB (jiný materiál lze použít pouze na základě konzultace s investorem a projektantem) - střecha bude opatřena vloženou tepelnou izolací z desek z minerální vlny ORSIL E tl. min. 160 mm - dřevěné vazníky a prkenný záklop budou opatřeny nátěrem proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním V případě, že stávající střešní konstrukce bude ve vyhovujícím stavu a bude možno ji alespoň částečně ponechat, bude střešní konstrukce upravena takto: - střešní vazníky budou vyspraveny, popř. některé vyměněny, v místech navržené pultové střechy doplněny ramenáty z prken do potřebného tvaru střechy, veškeré dřevěné prvky budou ošetřeny proti dřevokazným škůdcům - do střechy bude osazena ocelová konstrukce pro přichycení jednotky VZT (tuto konstrukci bude třeba vyrobit až po přesném zaměření střechy, aby výškově navazovala na navrhované rozvody VZT) - bude proveden záklop střechy z prken a desek CETRIS tl. 24 mm (rozsah záklopu z desek CETRIS je uveden na výkresu střechy) 5

7 - bude položena vrstva pojistné hydroizolace a střešní krytina včetně oplechování veškerých prostupů střechou a atik - střecha bude opatřena vloženou tepelnou izolací z desek z minerální vlny ORSIL E tl. min. 160 mm V každém případě bude vnitřní část střechy mezi vazníky opatřena z boku větracími průduchy, zakrytými protidešťovými žaluziemi s mřížkami proti hmyzu a ptactvu, v úrovni hřebene střechy budou instalovány ventilační hlavice LOMANCO, odvětrávající podstřešní prostor. podlaha - podlahová konstrukce v hale bude provedena v následující skladbě: dřevěné vlysy tl. 22 mm záklop z prken tl. 28 mm pružný rošt z dřevěných hranolů tl. 2x 32 mm podkladek z prken tl. 32 mm pryžová podložka tl. 5 mm betonová mazanina z betonu B15 se sítí KARI 4/150x4/150 tl. min. 120 mm lepenka A 400H tvrzený pěnový polystyren tl. 40 mm natavený asfaltový pás SKLOBIT S s přetavenými spoji natavený asfaltový pás BITALBIT s přetavenými spoji podkladní beton z betonu B15 se sítí KARI 6/150x6/150 tl. min. 100 mm štěrkopískový podsyp kvalitně zhutněný tl. min. 150 mm původní zemina (skladba vlysové podlahy s podkladem z dřevěného roštu byla navržena renomovaným dodavatelem sportovních areálů, společností SPORTtechnik Bohemia s.r.o Praha) - na podlaze budou barevně vyznačeny jednotlivé hrací plochy pro odbíjenou (tři příčná hřiště a centrální kurt), floorball, popř. košíkovou (pro košíkovou je třeba osadit do haly konstrukce, umožňující osazení basketbalových košů s možností jejich snadného odstranění), po dohodě s investorem je možno vyznačit na podlaze další hrací pole na jiné halové sporty (např. tenis), barevné odlišení čar musí být takové, aby byla zajištěna maximální možnost orientace na jednotlivých hracích polích, je třeba přesně dodržet normami stanovené rozměry hracích ploch - na ploše budou osazeny sloupky pro sítě na odbíjenou s možností jejich snadné demontáže a úpravy plochy na provozování jiných míčových her, povrch podlahy musí být po odstranění sloupků bez nerovností (nutno použít např. přesné dřevěné, nebo plastové záslepky otvorů) nadokenní a nadedveřní překlady - budou použity železobetonové monolitické překlady, které budou zároveň plnit ztužující funkci, viditelné líce překladů budou opatřeny kombinovanými deskami LIGNOPOR tl. 25 mm a 50 mm a omítnuty, nadokenní překlady ve východní štítové stěně budou provedeny tak, aby do nich bylo možno osadit schránky pro venkovní předokenní žaluzie (rozměry schránek, uvedené v dokumentaci byly konzultovány se 6

8 zástupci spol. Perfecta Rolladen-Bohemia s.r.o, v případě nutnosti použití žaluzií od jiného dodavatele je třeba porovnat velikosti schránek a případně přizpůsobit rozměry nadpraží) - překlady nad oknem mezi místnostmi m.č a 1.17 a překlady nad vyústěním VZT v západní štítové stěně budou z ocelových válcovaných nosníků ozn. I střecha - je navržena konstrukce zastřešení ze samonosného ocelového obloukového systému K-SPAN, tj. plechové profilované lamely š = 310 mm vzájemně pevně spojené, kotvení k základové konstrukci pomocí ocelových úhelníků po celé délce haly s následnou betonáží šikmého límce pro stékání a odkap dešťové vody (dodávka spole. ARCH- GLOBAL Praha) - vnitřní líc bude doplněn o tepelnou izolaci, vzduchovou mezeru, parozábranu a trapézový plech (skladba dle návrhu dodavatele - spol. ARCH-GLOBAL Praha), po předběžném změření doby dozvuku haly bude střešní plášť z vnitřní strany v nezbytném rozsahu doplněn o akustický obklad deskami Ecophon Super G v rastru 600x600 mm bílé barvy na příslušném závěsném systému (požadovaná doba dozvuku po provedení akustických opatření musí být max. 1,0 s - viz. část dokumentace B.1.5. Doba dozvuku - posouzení akustických poměrů ) - vzduchová mezera bude v dolní části napojena na systém provětrávacích průduchů zakrytých mřížkami proti hmyzu a ptactvu, ve vrcholové části střešní konstrukce budou instalovány ventilační hlavice LOMANCO, napojené na vzduchovou mezeru, návrh počtu hlavic a jejich přesné rozmístění na střeše zajistí dodavatel zastřešení haly - společnost ARCH-GLOBAL Praha Vnitřní dělící konstrukce zděné příčky - většina vnitřních příček bude vyzděna z cihel POROTHERM 11,5 P+D na maltu MC 50, jedna stávající příčka může být po průzkumu ponechána stěny šachet VZT bez požární odolnosti - sádrokartonová konstrukce šachtové stěny - zdvojené svislé CW profily (stojinami k sobě - dle katalogu Knauf), opláštění z vnější strany deskami Knauf GKBI 15 mm - opláštění většiny stoupaček VZT ve 2.NP stěny šachet VZT protipožární (odolnost 30 minut) - sádrokartonová konstrukce protipožární šachtové stěny - zdvojené svislé CW profily (stojinami k sobě - dle katalogu Knauf), opláštění z vnější strany deskami GKFI 15 mm (protipožární impregnované), výplň deskami ORSIL L tl. 50 mm - opláštění stoupačky VZT v místnosti č. 2.07b Ve stěnách sádrokartonových šachet budou provedena revizní dvířka pro přístup k protipožárním klapkám na vedení VZT (v protipožární stěně dvířka s požární odolností 30 minut). Opláštění sádrokartonem bude provedeno po montáži a řádném odzkoušení zařízení VZT. 7

9 Výplně okenních a dveřních otvorů - okenní otvory budou osazeny okny v plastových rámech, zasklenými tepelněizolačním dvojsklem (neotevíravá okna, sloužící k průhledu do haly tělocvičny, budou zasklena jednoduchým bezpečnostním sklem CONEX), okna budou dělena vloženými příčkami - vstupní prosklené dveře budou zaskleny tepelně-izolačním dvojsklem v oboustranném bezpečnostním provedení (CONEX z obou stran), madla budou provedena dle Vyhl. MMR č. 369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace - vnitřní dřevěné dveře budou plné, některé s požadovanou požární odolností, barevné řešení dle výběru investora - okenní otvory na východní fasádě budou osazeny neotevíravými okny v plastových rámech, zasklenými tepelně-izolačním dvojsklem s vnitřní bezpečnostní úpravou (CONEX z vnitřní strany), okna budou dělena vloženými příčkami, v nadpraží oken budou instalovány venkovní horizontální žaluzie na elektropohon (rozměry schránek, uvedené v dokumentaci byly konzultovány se zástupci spol. Perfecta Rolladen- Bohemia s.r.o Benešov, v případě nutnosti použití žaluzií od jiného dodavatele je třeba porovnat velikosti schránek a případně přizpůsobit rozměry nadpraží) - únikový východ bude opatřen dřevěnými plnými dveřmi ve venkovním provedení - vnitřní dvoukřídlové dveře budou plné s požadovanou požární odolností Hydroizolace - dodatečná hydroizolace spodní stavby asfaltovými pásy bude provedena v případě, že stav stávající izolace nebude v souladu s požadavky na celistvost a mechanickou odolnost této vrstvy - pojistná hydroizolace střechy bude zhotovena z volně ložené vrstvy asfaltového pásu SKLOBIT S s přetavenými spoji na záklopu z dřevěných prken a desek CETRIS - v podlaze haly bude realizována izolace proti zemní vlhkosti, splňující rovněž požadavky na protiradonovou ochranu objektu, tato izolace bude provedena z plnoplošně natavených asfaltových pásů 1x BITALBIT + 1x SKLOBIT S, tato izolace bude na bocích vytažena k dolním lícům prostupů pro výústky VZT a ÚT a bude v těchto místech spojena s izolací kanálů VZT, řádně přitavena a navíc mechanicky přikotvena podélnými lištami, u štítových stěn bude izolace vytažena min. 300 mm nad úroveň upraveného terénu a omítnuta cementovou maltou s výztuží armovací tkaninou - části monolitických základových konstrukcí budou navíc opatřeny krystalizujícím nátěrem na beton LADAX a následně izolovány asfaltovými pásy SKLOBIT S, které budou použity i k izolaci vnějších líců stěn a dna VZT kanálů po stranách haly, tato vrstva bude v místech prostupů pro mřížky VZT a ÚT napojena na hydroizolaci podlahy haly a přikotvena, rozsah nátěru LADAXem je patrný z výkresové dokumentace 8

10 Tepelná izolace, kročejová izolace, akustická opatření - dodatečné tepelná izolace podlahy stávajícího objektu bude případně provedena na základě technického průzkumu, který prokáže nevyhovující stav stávající vrstvy, nebo její úplnou absenci, tato vrstva by byla tvořena deskami z tvrzeného polystyrenu tl. 40 mm - tepelná izolace střechy je v obou variantách provedení (odstranění, nebo ponechání stávajících prvků střechy) navržena z desek z minerální vlny ORSIL E tl. 160 mm - izolace proti kročejovému hluku v podlaze 2.NP bude realizována z desek ORSIL N tl. 25 mm - v konstrukci podlahy bude provedena vrstva tepelné izolace z desek z tvrzeného polystyrenu tl. 40 mm - podélné monolitické svislé části haly budou z vnitřní strany opatřeny obkladem z dřevovláknitých desek na dřevěném pružném roštu s vloženou izolací z minerální vlny ORSIL N tl. 60 mm (v místě výústek ústředního vytápění demontovatelným) - stejným obkladem s izolací ORSIL N tl. 40 mm budou do výšky 2796 mm (parapet první řady oken na východní fasádě) obloženy i štítové obloukové stěny - monolitická nadpraží oken budou doplněna o tepelnou izolaci z kombinovaných desek LIGNOPOR tl. 25 mm a 50 mm - střešní plášť haly bude zateplen izolací z desek z minerální vlny ORSIL L tl. 140 mm, po předběžném změření doby dozvuku haly bude střešní plášť z vnitřní strany v nezbytném rozsahu doplněn o akustický obklad deskami Ecophon Super G v rastru 600x600 mm bílé barvy na příslušném závěsném systému (požadovaná doba dozvuku po provedení akustických opatření musí být max. 1,0 s - viz. část dokumentace B.1.5. Doba dozvuku - posouzení akustických poměrů ). Dilatační spáry Mezi stávajícím objektem a novou sportovní halou je nutno provést důslednou dilatační spáru šířky min. 25 mm. Tato spára bude probíhat po celé výšce styku obou objektů včetně základů a bude vyplněna deskami LIGNOPOR, popř. pěnovým polystyrenem. Viditelné části spáry budou překryty příslušnými podlahovými, stěnovými nebo stropními dilatačními profily. V žádném případě nebude spára začištěna a pouze omítnuta. Na střechách budou použity krycí plechové dilatační lišty dle výkazu klempířských výrobků. Dilatační spáry budou provedeny i mezi objekty a předsazenými konstrukcemi (vnější schodiště, vnější rampa apod.). Klempířské výrobky, dostavba haly Veškeré klempířské konstrukce (oplechování střechy, atik, dešťové žlaby a svody, ukončení střechy na fasádách sousedních objektů, dilatační lišty, parapetní plechy apod.) budou zhotoveny z poplastovaného plechu LINDAB (po dohodě s investorem a projektantem je možno použít jiný materiál při zachování stejných mechanických 9

11 vlastností). Klempířské výrobky budou splňovat požadavky ČSN Klempířské práce stavební (především provedení okapnic a vzájemných přesahů a spojů jednotlivých dílů). Zámečnické výrobky - ocelová konstrukce pod jednotkou VZT na střeše stávajícího objektu - svařena z ocelových válcovaných profilů U a opatřena základním a svrchním nátěrem, kotvení jednotky bude provedeno šrouby (nebudou-li na nohách VZT jednotky osazeny kotevními plotnami, je třeba je dodatečně na jednotku přivařit a natřít) - zárubně v dělících konstrukcích pro osazení dveří - ocelové lisované zárubně typu CgU, opatřené nátěrem dle výběru investora - zábradlí a vodící tyče na schodištích a rampách, zábradlí u balkónových dveří - tyto výrobky budou provedeny z ocelových trubek a tyčoviny a budou opatřeny základním a svrchním nátěrem v odstínu uvedeném ve výkazu těchto výrobků, zábradlí na schodišti a vodící tyče na rampách musejí být v souladu s ČSN Ochranná zábradlí a s Vyhláškou MMR č.369/2001 Sb. Truhlářské konstrukce - dřevěná dveřní křídla budou provedena dle výkazu dveří - veškeré vnitřní parapetní desky budou zhotoveny z melaminových desek v barevném provedení dle výběru investora Úpravy povrchů - vnitřní omítky budou vápenné, štukové, hladké - původní omítky budou podle možností vyspraveny, nebo nahrazeny novými hladkými omítkami - případné stávající pórovinové obklady stěn budou odstraněny a nahrazeny novými, rozměry a barevné provedení dle výběru investora - veškeré nášlapné vrstvy budou tvořeny keramickou dlažbou v protiskluzovém provedení (kromě místnosti č.2.09a, kde bude povlaková krytina PVC), venkovní protiskluzová keramická dlažba bude uložena i na vnějších schodištích a rampě, rozměrové a barevné řešení dlažeb bude provedeno dle výběru investora - vnější omítka bude v nezbytném rozsahu vyspravena a opatřena fasádním nátěrem dle barevného řešení stavby (případně bude veškerá omítka odstraněna a nahrazena novou vnější hladkou omítkou a fasádním nátěrem, ze soklová části objektu šířky cca 600 mm bude stávající omítka odstraněna v každém případě, sokl bude opatřen sanační omítkou s následným nátěrem vhodnou fasádní barvou interiér - obklad podélných a štítových stěn z dřevovláknitých desek bude opatřen nátěrem vhodnou barvou v odstínu dle požadavku investora - oblouková část haly bude opatřena akustickým obkladem Ecophon Super G v bílé barvě (nebude-li tento obklad v celé ploše zastřešení, bude viditelná část trapézových plechů opatřena nátěrem bílou barvou) - obloukové štítové stěny budou omítnuty (i pod obkladem) a nad obkladem opatřeny malbou bílé barvy 10

12 exteriér - obloukové štítové stěny budou hladce omítnuté a opatřené vnějším nátěrem fasádní barvou (soklová část stěn bude provedena z cementové malty vyztužené armovací tkaninou) - vnější části bočních stěn VZT kanálů budou opatřeny cementovou omítkou, v soklové části vyztužené armovací tkaninou, nátěr fasádní barvou dle celkového barevného řešení - vnější betonové šikmé límce po stranách haly budou opatřeny antikorozivním nátěrem na beton a vhodnou fasádní barvou - vnější plechové lamely budou od výrobce dodány s finální povrchovou úpravou dle barevného řešení objektu Před realizací nátěru fasádními barvami bude přizván projektant a na vzorcích nátěru o velikosti cca 1m 2 od každé barvy potvrdí konečné barevné řešení. - v okolí objektů budou provedeny zpevněné plochy z betonové zámkové dlažby přírodní (šedé) barvy ve skladbě: betonová zámková dlažba tl. 80 mm kladecí vrstva (písek, drcený štěrk) tl.min. 30 mm podsyp štěrkopískem frakce 8-16 tl.100 mm podsyp štěrkopískem frakce tl.150 mm původní zemina - zámková dlažba bude lemována betonovými záhonovými obrubníky tl mm - parkovací stání pro motorová vozidla, jejichž návrh je proveden v dokumentaci pro stavební řízení, budou vyznačena pruhy zámkové dlažby červené barvy - v rámci realizace zpevněných ploch, resp. místních komunikací, bude na křižovatku se stávající komunikací před základní školou osazeno dopravní značení, navržené v dokumentaci pro stavební řízení a znázorněné na celkové situaci stavby. A.3. požární řešení stavby Požární řešení stavby je zahrnuto v Technické zprávě požární ochrany, zpracované Ing. Michálkem (IPROS), která je obsažena v dokumentaci pro stavební řízení a je odsouhlasena HZS Benešov. 11

13 A.4. statické řešení stavby Vzhledem k tomu, že ve stávajícím objektu v době zpracování projektové dokumentace probíhal normální provoz, nebylo možno provést podrobný stavebně-technický a statický průzkum. Tento průzkum bude proveden před započetím stavebních prací v objektu. Budou-li zjištěny skutečnosti, které nebylo možno zohlednit v projektové dokumentaci, bude provedeno doplnění dokumentace, popř. budou tyto skutečnosti řešeny konzultací na stavbě a následným zápisem do stavebního deníku. Nejzásadnějším zásahem do statiky objektu je vložení monolitické železobetonové stropní desky a schodišť, čímž dojde k horizontálnímu rozdělení prostoru na dvě podlaží. Pro návrh této konstrukce byl vypracován statický 3D model s následným zatížením a určením vnitřních sil výztuže. Zatížení jsou uvažována v souladu s ČSN Zatížení stavebních konstrukcí. Byl proveden statický návrh betonové základové konstrukce haly, ve kterém byl zohledněn tvar obloukové haly a veškerá stálá i nahodilá zatížení v souladu s ČSN Zatížení stavebních konstrukcí. Dále byly navrženy a posouzeny zděné štítové stěny, včetně monolitických železobetonových nadokenních překladů a ztužujících věnců. Nosná konstrukce střešního pláště obloukové haly z lamel K-SPAN byla navržena dodavatelem haly, společností ARCH-GLOBAL Praha. A.5. vnitřní technické vybavení Rozvody TZB V rámci dokumentace pro provedení stavby byla vypracována podrobná dokumentace vzduchotechniky, ústředního vytápění a elektroinstalace. Rozvody zdravotní techniky (kanalizace, vodovod) budou provedeny dle dokumentace pro stavební řízení s tím, že před započetím prací bude uskutečněna schůzka se zpracovateli dokumentace a některé skutečnosti budou upřesněny, případně pozměněny (především propojení vedení vodovodu mezi objektem školy s objektem stávající tělocvičny - toto vedení je třeba provést v souběhu z rozvodem ústředního vytápění ve střední části chodby, nikoli v trase uvedené v dokumentaci zdravotechniky). Jednotlivé rozvody a jejich vzájemná křížení musí být provedena tak, aby bylo možno dodržet navržené výšky dolních líců podhledů a nedošlo k jejich nucenému snížení!!!. 12

14 Vybavení interiéru Ve všech prostorech stávajícího objektu bude umístěn nábytek, adekvátní účelu daných prostorů. V šatnách budou umístěny lavičky a uzamykatelné skříňky vždy pro 20 cvičenců, v místnosti dozoru skříně a psací stůl, ve skladech náčiní ocelové regály, popř. skříně. V prostoru haly u bufetu ve 2.NP budou rozmístěny jídelní stolky se židlemi, bufet bude vybaven kuchyňskou linkou a vhodným pultem, v kabinetu bude umístěn psací stůl, skříně a sedací sestava. Další nábytek a vnitřní vybavení objektu bude instalován po dohodě s investorem. Rozměrové a barevné řešení nábytku bude provedeno dodavatelem dle požadavku investora v návaznosti na barevné řešení celého interiéru. Na ploše haly budou osazeny stojany pro sítě na odbíjenou s možností jejich snadné a rychlé demontáže. Povrch podlahy musí být po odstranění sloupků pro sítě bez nerovností (je třeba v místě sloupků použít např. přesné dřevěné, nebo plastové záslepky otvorů). Konkrétní řešení osazení sloupků do podlahy a nabídku jednotlivých prvků vybavení je třeba před započetím montáže palubové podlahy konzultovat s dodavatelem těchto konstrukcí (např. společností SPORTtechnik Bohemia Praha). V případě požadavku investora na provozování košíkové bude nutno osadit do haly konstrukce, umožňující instalaci basketbalových košů s možností jejich snadného odstranění (odklonění, sklopení apod.), aby bylo možno využívat boční hřiště na odbíjenou. Na západní štítové stěně bude v dostatečné výšce instalována elektronická světelná tabule s ukazatelem času a skóre. Na východní fasádě budou osazeny vnější žaluzie na elektropohon, ovládání bude umístěno v hale. Případné další vnitřní vybavení haly bude instalováno dle požadavků investora. Upozornění: V době zpracování projektové dokumentace probíhal ve stávající části objektu běžný provoz. Z tohoto důvodu nebylo možno provést podrobný stavebně-technický průzkum stávajících konstrukcí. Veškeré zásahy do nosných konstrukcí, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci, stejně jako jiné závažné skutečnosti, zjištěné v průběhu výstavby a mající vliv na funkci objektu, budou konzultovány s projektantem. 13

15 Stavební úpravy a dostavba tělocvičny ZŠ Jiráskova, Benešov A. Technická zpráva B. Technické řešení stavby B.1. Stavební část B.1.1. Celková situace stavby B.1.2. Výkresy B.1.3. Výkaz oken a dveří B.1.4. Výkaz klempířských a zámečnických výrobků B.1.5. Doba dozvuku - posouzení akustických poměrů B.2. Ústřední vytápění B.3. Vzduchotechnika B.4. Elektroinstalace B.5. Měření a regulace (Zdravotní technika - součástí PD pro stavební řízení) B.1. Stavební část B.1.1. Celková situace stavby B.1.2. Výkresy v.č. Výkres základů 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys konstrukce střechy 04 Výkres konstrukce pod jednotkou VZT 05 Půdorys střechy 06 Řezy 1, detaily 07 Řezy 2 08 Pohledy 09 Výkres tvaru 1.NP 10 Výkres tvaru ostatních monolitických konstrukcí 11 B.1.3. Výkaz oken a dveří B.1.4. Výkaz klempířských a zámečnických výrobků B.1.5. Doba dozvuku - posouzení akustických poměrů 14

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU UL. PRAŽSKÉHO POVSTÁNI ČP. 2097 PPČ. 2778/11 K.Ú. BENEŠOV U PRAHY

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU UL. PRAŽSKÉHO POVSTÁNI ČP. 2097 PPČ. 2778/11 K.Ú. BENEŠOV U PRAHY DOKUMENTACE PŘIKLÁDANÁ K ŽÁDOSTI dokumentace : O DOTACI V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM V OBLASTI PODPORY A stupeň místo stavby : Benešov zadavatel : Město Benešov Masarykovo náměstí 100 256 00 Benešov název

Více

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Jirkov, Jindřiššká - Šerchov POPIS Projekt Rekonstrukce úpravny vody Jirkov řeší novostavbu budovy vápenného hospodářství a objekt vápenné jímky. Společnost HIPOS

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek ATICO DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek Investor: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Nádražní 16, 150 05 Praha 5, P. O. BOX 6 Akce:

Více

Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 ČKAIT0001840. V projektu bylo použito: Projektová dokumentace stávajícího stavu z ledna 1965

Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 ČKAIT0001840. V projektu bylo použito: Projektová dokumentace stávajícího stavu z ledna 1965 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název stavby: VODÁRENSKÉ Stupeň dokumentace: Charakter stavby: Investor: Místo stavby: Odpovědný projektant: STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVA VĚŽE NA POZEMKU PARC.Č. 2658, K.Ú.

Více

TABULKY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

TABULKY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ TABULKY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ PŘÍLOHA V. Stránka 1 OZNAČENÍ NA VÝKRESE - x/z POPIS ROZMĚR (mm) 1.NP 2.NP 3.NP STŘ. CELKEM POVRCH. ÚPRAVA ODSTÍN KATALOGOVÝ LIST POZNÁMKA 1 HLINÍKOVÝ ŠACHTOVÝ POKLOP, VČETNĚ

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 15 Stavba : RODINNÝ DŮM_novostavba,Habrůvka č.par.287/1 Objekty stavební : SO 01 _RODINNÝ DŮM -novostavba zast.plocha 134,00 m2 SO 02 _HOSPODÁŘSKÝ PŘÍSTŘEŠEK zast.plocha 24,00 m2 SO 03 _SJEZD připojení

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

d.4.2) Vodorovné nenosné konstrukce

d.4.2) Vodorovné nenosné konstrukce a) Účel objektu. Rodinný dům je nepodsklepený, s přízemím a podkrovním prostorem, 4+kk, vč. příslušenství a garáže, určený k bydlení jedné rodiny. Rodinný dům je osazen jako izolovaný na parcelu. b) Architektonické,funkční

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1.Zhodnocení

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC OBJEKT C SUTERÉN

TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC OBJEKT C SUTERÉN TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC OBJEKT C SUTERÉN STAVEBNÍ OPRAVY A ÚPRAVY PROSTORU LABORATOŘÍ PRO KATEDRU CHEMIE Projekt pro výběr zhotovitele PROJEKT STAVBY Objednavatel : Projektant : Technická univerzita

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č.

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Střední část 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného systému

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice TECHNICKÁ ZPRÁVA HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice SEZNAM PŘÍLOH: D.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.2 - PŮDORYS 1NP D.1.1.3 - PŮDORYS 2NP D.1.1.4 - KROV, STŘECHA

Více

Standard nízkoenergetické domy

Standard nízkoenergetické domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR PS = posuvný bod VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA ZDIVO TERMSTOP L - KONZOLA SPOJOVACÍ ŠROUB L- PROFIL 60/40/1,8mm VERTIKÁLNÍ FASÁDNÍ OBKLAD PREFA VZDUCHOVÁ MEZERA PREFA 4.1.1.01 ZODP. NOSNÝ ROŠT - VERTIKÁLNÍ

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY P1 PODLAHA V 1.NP STĚRKA POLYURETANOVÁ PODLAHOVÁ STĚRKA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA 5mm VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA BETONOVÁ MAZANINA CEMFLOW CT-30-F6, VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 4/150/150

Více

Knihovna standardů Zak. č.: U-120613 DOMIA ART s.r.o. Barvičova 4, Brno e-mail: info@domiaart.cz tel.: 543 23 66 11

Knihovna standardů Zak. č.: U-120613 DOMIA ART s.r.o. Barvičova 4, Brno e-mail: info@domiaart.cz tel.: 543 23 66 11 STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.1 KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ STAVEBNÍ ČÁSTI STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.2 Obsah 1. Svislé konstrukce...

Více

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky DOMY S GARANTOVANOU CENOU Dodávka domu na klíč Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení objektu na pozemek projekt napojení objektu na inženýrské sítě

Více

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v Strana 1 z 11 Název objektu EČO D Sv. Čech 12.02.2010 Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Rozpočtové náklady v A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

ZŠ Jiráskova, Benešov stavební úpravy části wc. stupeň dokumentace :

ZŠ Jiráskova, Benešov stavební úpravy části wc. stupeň dokumentace : stupeň dokumentace : dokumentace pro provádění stavby (rozsah a obsah dokumentace dle vyhl. č. 499/2006 Sb., příl. č. 6) místo stavby : ZŠ Jiráskova, Benešov stavebník : Město Benešov Masarykovo náměstí

Více

Standard - dodávka k dokončení

Standard - dodávka k dokončení Standard - dodávka k dokončení Přehled obsadu standardu stavby k dokončení pro dřevostavby s garantovanou cenou. Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

PÓROBETON OSTRAVA a.s.

PÓROBETON OSTRAVA a.s. PÓROBETON OSTRAVA a.s. KONSTRUKČNÍ PRVKY Z PÓROBETONOVÝCH VÝROBKŮ DETAIL č..a DETAIL č..b DETAIL č..c DETAIL č..d DETAIL č.2.a DETAIL č.2.b DETAIL č.2.c DETAIL č.3 DETAIL č. DETAIL č..a DETAIL č..b ŘEŠENÍ

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

Použitá technologie pro výstavbu RD :

Použitá technologie pro výstavbu RD : Použitá technologie pro výstavbu RD : ZÁKLAKOVÁ KONSTRUKCE : - Z dvoustupňových pasu. Spodní stupen z monolitického betonu, betonovaný přímo do výkopu bez bednění ZDIVO : - Pasy ze ztraceného bednění FACE-BLOCK

Více

PROJEKT Revitalizace autobusových čekáren Proseč

PROJEKT Revitalizace autobusových čekáren Proseč PROJEKT Revitalizace autobusových čekáren Proseč Žadatel: Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče IČO: 00270741, tel: 469 321 137 Zástupce: Jan Macháček, starosta města A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA a cíle

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy F a G 2 u budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 nabídkový JKSO Objekt Název objektu SKP SO 04 IUSy-Správa počítačové sítě Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 2012-069a Realizace opatření úspor ener.kntb

Více

Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky

Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky 0 ) QPOR pórobetonová pøesná tvárnice ) QPOR strop ) zateplení, tl. mm ) železobetonový ztužující vìnec ) úložná vrstva pod nosníky ) vrstvy

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÉ OBJEKTY A, B OBYTNÝ SOUBOR KOLOVRATY OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení bytových jednotek Položka standard popis A) KONSTRUKCE

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Stafalia s.r.o. V trnkách 550, 691 43 Hlohovec tel 732 318 989 mail jaroslav@hajda.cz. paré č.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Stafalia s.r.o. V trnkách 550, 691 43 Hlohovec tel 732 318 989 mail jaroslav@hajda.cz. paré č. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Místo stavby p.č.0 a p.č.07 v k.ú. Úvaly u Valtic 9 Valtice-Úvaly Lázeňská 77, 9 Valtice V trnkách 0, 9 Hlohovec tel 7 99 IČ DIČ CZ ŘEZ - 0 00 90 00 7 00 00 90 00 7 00 0 -,000 0

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky

Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky Cena celkem 0,00 Celkem 79 nevyplněných položek Poř. Typ Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena SO_01: Stavební

Více

a) Účel objektu. Rodinný dům je nepodsklepený, s přízemím a s obytným podkrovím, 4+kk, určený k bydlení jedné rodiny. Rodinný dům je osazen jako izolovaný na parcelu. b) Architektonické,funkční a dispoziční

Více

- 2 - 1. ÚVOD 3. STAVEBNÍ FYZIKA

- 2 - 1. ÚVOD 3. STAVEBNÍ FYZIKA - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Zápis z kontrolního dne č.2 na akci "Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken" konaného dne 29.7.2014 v MŠ Ratibořická

Zápis z kontrolního dne č.2 na akci Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken konaného dne 29.7.2014 v MŠ Ratibořická Zápis z kontrolního dne č.2 na akci "Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken" konaného dne 29.7.2014 v MŠ Ratibořická 1) Účastníci jednání: technický dozor stavebníka Ing. Kejmar Radek - tel.

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

A. Technická zpráva. Úpravy povrchů podlahy a stěn ve stávající tělocvičně ZŠ Jablunkov

A. Technická zpráva. Úpravy povrchů podlahy a stěn ve stávající tělocvičně ZŠ Jablunkov A. Technická zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Úpravy povrchů podlahy a stěn ve stávající tělocvičně ZŠ Jablunkov Úprava interiéru Město Jablunkov Dukelská 144 739 91 Jablunkov Vypracoval: Ing.

Více

Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE. Stavebně technické provedení (ver.16042013)

Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE. Stavebně technické provedení (ver.16042013) Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE Stavebně technické provedení (ver.16042013) Základy základové pasy z prostého betonu vyztužené sítí KARI betonové tvarovky ztraceného bednění + armatura

Více

VÝKAZ VÝMĚR. Zakázka. Verze. Firmy. Zakázka Databázové centrum MV ČR v objektu Pelléova 21, Praha 6 Klasifikace Fáze Komentář

VÝKAZ VÝMĚR. Zakázka. Verze. Firmy. Zakázka Databázové centrum MV ČR v objektu Pelléova 21, Praha 6 Klasifikace Fáze Komentář Zakázka Číslo zakázky B-1220.1 Zakázka Databázové centrum MV ČR v objektu Pelléova 21, Praha 6 Klasifikace Fáze Komentář Verze Popis výkaz výměr Komentář Firmy Typ Firmy Název Projektant Ing.Luboš Brandeis,

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice D1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavebník : SŠ - Prostřední Suchá Vypracoval: Ing. Martin Štorkán Stupeň PD : DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Číslo PD : 201501

Více

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st.

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st. PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice Část D.1.1 a D.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou Název

Více

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ Učební plán: 1. Den: 6 hodin 1) Zahájení Představení firmy Rigips, dceřinné společnosti největšího světového výrobce sádrokartonu nadnárodního koncernu Saint-Gobain. Historie

Více

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1.

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1. PDF Název stavby: Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8 PRAHA VII/2014 D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1.1 Technická zpráva Stupeň: Dokumentace pro stavební

Více

Czech Tourism Vinohradská

Czech Tourism Vinohradská Kuřácký koutek Kuřácký koutek je navržen podle skici arch. Hubičky, vypouští se zábradlí se skleněnou výplní a dvířky. Práce a výkony : Konstrukce markýzy je z trubek se závěsy z kulatiny a je kotvená

Více

3. PŘÍČKY NAVRŽENÉ Z CIHELNÝCH TVAROVEK TL. 115. TECHNOLOGIE PŘESNÝCH TVAROVEK ZDĚNÝCH NA PĚNU.

3. PŘÍČKY NAVRŽENÉ Z CIHELNÝCH TVAROVEK TL. 115. TECHNOLOGIE PŘESNÝCH TVAROVEK ZDĚNÝCH NA PĚNU. STANDARD NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ GAMA 1. ZÁKLADY OBVODOVÉ STĚNY OBJEKTU BUDOU ZALOŽENY NA ŽELEZOBETONOVÝCH ZÁKLADOVÝCH PASECH SE ZÁKLADOVOU SPÁROU V NEZÁMRZNÉ HLOUBCE, STŘEDNÍ ZDI JSOU ZALOŽENY

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO SVJ ZA CHLUMEM

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REVIZE: R.

TECHNICKÁ ZPRÁVA STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REVIZE: R. PROJEKTOVÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ ING. MARTIN OUTLÝ O-PRO SERVIS IČO 11 422 131 TECHNICKÁ ZPRÁVA STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Baumit Tepelně izolační systémy. Technické detaily pro provádění. Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem

Baumit Tepelně izolační systémy. Technické detaily pro provádění. Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem Baumit Tepelně izolační systémy Technické detaily pro provádění Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem Březen 009 www.baumit.cz Obsah:. Všeobecné zásady.. Montáž hmoždinek

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma střech

Více

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50 SEZNAM DOKUMENTACE: TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET 1. SITUACE 1:2000 2. OSAZENÍ DO TERÉNU 1:200 3a. ZÁKLADY západní křídlo 1.50 3b. ZÁKLADY východní křídlo 1.50 4a. PŮDPRYS 1. NP západní křídlo 1.50

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Objekt MŠ Chodovická, Praha 20 - Horní Počernice Objekt: I.etapa příprava stavby,terén.úpravy,hrubá stavba,část ZTI,okna Datum: 14.6.2010 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

MODULAR MODULÁRNÍ DŘEVOSTAVBY WWW.PURLIVE.CZ

MODULAR MODULÁRNÍ DŘEVOSTAVBY WWW.PURLIVE.CZ MODULAR MODULÁRNÍ DŘEVOSTAVBY Modulární dřevostavba Modular Varianta S Ceník modulárních staveb Modular je nový stavební systém, který představuje nejnovější trendy v bydlení. Variabilita systému umožňuje

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST ČESKÉ VYSKOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ PROJEKT 4 - C KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST VOJTĚCH MARTINEK 2011/2012 1. Základní informace o stavbě: Navrhovaná

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZPRACOVAL : PROJEKTANT : Ing. Iveta Charousková, Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary osvědčení o autorizaci v oboru požární bezpečnost staveb č. 8488 Projektová kancelář

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Dřevěné stropní konstrukce Kombinované (polomontované) stropní konstrukce Ocelové a ocelobetonové stropní konstrukce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Dřevěné stropní konstrukce Dřevěné

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.1 Technická zpráva Dokument: 179-5.D1 Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy A Účel objektu 3 B Zásady

Více

Stavební fyzika a konstrukce

Stavební fyzika a konstrukce Stavební fyzika a konstrukce GmbH & Co. KG IZOLACE KONOPÍ CZ, s.r.o. Výhradní zastoupení pro ČR a SR. Soběslavská 3135, 390 05 Tábor tel/fax: +420 381 523 599 mobil: +420 774 616 2 info@izolace konopi.cz

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST Název akce : Stavební úpravy objektu bazénu výměna oken Fáze : Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozpracovanosti dokumentace pro provádění

Více

Ing. Radovan Novotný Autorizovaný projektant v oboru PS Vesecká 97, 460 06 Liberec 6 IČO 49080300 tel : 485 133 655

Ing. Radovan Novotný Autorizovaný projektant v oboru PS Vesecká 97, 460 06 Liberec 6 IČO 49080300 tel : 485 133 655 Ing. Radovan Novotný Autorizovaný projektant v oboru PS Vesecká 97, 460 06 Liberec 6 IČO 49080300 tel : 485 133 655 Stavba : Demolice víceúčelové haly v areálu stanice Liberec Stupeň : Dokumentace bouracích

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Ing. arch. Miroslav Peterka. Ing. Jiří Starý D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Ing. arch. Miroslav Peterka. Ing. Jiří Starý D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA ODD.14 V BUDOVĚ ZÁMKU Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice Investor: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE HORNÍ BEŘKOVICE HORNÍ BEŘKOVICE, PODŘIPSKÁ 1, PSČ 411 85 Generální projektant: Starý a partner s.r.o.

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Stavba na

Více

Podkladem pro zhotovení návrhu je prohlídka a průzkum objektu z 2014.

Podkladem pro zhotovení návrhu je prohlídka a průzkum objektu z 2014. TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ - SKLADBY Cílem navrhovaného řešení je odstranění příčiny zavlhání objektu a vytvoření dodatečných bezesparých izolací s ohledem na charakter objektu a způsob jeho budoucího využití.

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli Název: Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zakázka: SKP: Zúčastněné firmy Dodavatel: Projektant: Investor: Údaje o akci Název: BD Třeb Založeno: 17.12014 Aktualizace: 4.2015

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

pod krbem použít extrudovaný polystyren (v ploše 1,5 x 1m)

pod krbem použít extrudovaný polystyren (v ploše 1,5 x 1m) SKLADBY PODLAH ------------------------------------------------------------------------------------------------- S01 PODLAHA 1.NP 3 VINYL DO LEPIDLA 7 PODLAHOVÉ DESKY HEAT-PAK -dvouvrstvá skladba lepená

Více

OTEVŘENÁ KOMPOSTÁRNA, ŠLUKNOV

OTEVŘENÁ KOMPOSTÁRNA, ŠLUKNOV F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA OTEVŘENÁ KOMPOSTÁRNA, ŠLUKNOV PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Investor : Město Šluknov Náměstí Míru 1 407 77 Šluknov

Více