Stavební úpravy a dostavba tělocvičny ZŠ Jiráskova Benešov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stavební úpravy a dostavba tělocvičny ZŠ Jiráskova Benešov"

Transkript

1 stupeň dokumentace: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY místo stavby: investor: ZŠ Jiráskova, Benešov Město Benešov Masarykovo náměstí Benešov název stavby: Stavební úpravy a dostavba tělocvičny ZŠ Jiráskova Benešov obsah: A. Technická zpráva vypracoval: Ing. Roman Moravec datum: srpen 2002

2 A.1. identifikační údaje jméno a adresa stavebníka Název : Město Benešov Sídlo: : Masarykovo náměstí 100, Benešov jméno, adresa a oprávnění zpracovatele dokumentace Název : Ing. Jaroslav Hlavnička, autorizovaný inženýr H-projekt, architektonicko - konstrukční ateliér Sídlo : Jana Nohy 1441, Benešov IČO : Spojení : tel.: , Architektonicko - stavební řešení : Ing. Jaroslav Hlavnička tel Ing. Roman Moravec tel Zdravotní technika : František Košata tel Elektroinstalace : Petr Slabihoudek tel Ústřední vytápění : Ing. Vladislav Polanecký tel Vzduchotechnika : Ing. Martin Vobecký tel Požární řešení : Ing. Miloslav Michálek tel A.2. stavebně - technické řešení stavby Stavebně je celá akce rozdělena na dvě části - stavební úpravy stávajícího objektu tělocvičny s předsálím a na dostavbu sportovní haly. Demolice Bude provedeno odstranění veškerých nosných i nenosných konstrukcí, které nelze ze stavebního, nebo statického hlediska upotřebit. Jedná se především o nevyhovující prvky dřevěné střechy, veškeré oplechování střechy, některé vnitřní příčky, výplně dveřních a okenních otvorů, v nezbytném rozsahu konstrukce podlah, veškeré vnitřní instalace apod. Pro nově navržená okna budou provedeny úpravy stávajících okenních otvorů. Dále budou probourány dveřní otvory mezi objektem školy a stávající tělocvičnou a osazeny nadedveřní překlady z ocelových válcovaných profilů. Vzhledem ke skutečnosti, že v době zpracování dokumentace probíhal v objektu normální provoz a nebylo možno provést komplexní stavebně-technický průzkum, bude třeba rozsah demoličních prací v průběhu výstavby upřesnit investorem a projektantem. To se týká především stávajících podlahových konstrukcí včetně izolací proti zemní vlhkosti, nadokenních překladů a nosné konstrukce zastřešení. V případě, že tyto konstrukce nebude možno zachovat, bude třeba přistoupit k jejich odstranění a nahrazení novými. 1

3 Zemní práce Zemní práce u stávajícího objektu tělocvičny se omezí na provedení výkopů pro základové konstrukce hlavního a vedlejšího vstupu (vnější schodiště, rampa), na realizaci vnitřních ramp pro bezbariérové propojení jednotlivých objektů a na provedení výkopu pro základ střední nosné stěny a nového vnitřního schodiště. Po dokončení stavebních prací v objektu budou provedeny kolem budovy zpevněné plochy z betonové zámkové dlažby, při jejichž realizaci bude nutno provést potřebné výškové úpravy terénu. V rámci zemních prací budou vyhloubeny výkopy pro základové pasy haly. Vzhledem ke skutečnosti, že na staveništi nebyl před započetím výkopových prací proveden hydrogeologický průzkum, je požadovaná minimální únosnost zeminy v základové spáře stanovena na hodnotu 200 kpa a na tuto únosnost je navržena základová konstrukce. Nebude-li zemina s touto únosností v projektované základové spáře zastižena, bude třeba prohloubit výkopy až na tuto zeminu a rozdíl výšek doplnit plombami z prostého betonu, popř. kvalitně zhutněným štěrkopískem. Dále budou provedeny dodatečné výškové úpravy terénu při pokládce zámkové dlažby v rámci realizace zpevněných ploch v okolí objektu. Základy, svislé nosné konstrukce Stávající základová konstrukce a nosné stěny a pilíře budou podrobeny průzkumu a pravděpodobně ponechány. V případě, že nebudou vykazovat potřebné mechanické vlastnosti, bude třeba přistoupit k jejich sanaci, popřípadě v nezbytném rozsahu k jejich odstranění a nahrazení novými konstrukcemi. Veškeré nové svislé konstrukce ve stávajícím objektu (vnitřní i vnější stěny, příčky, dozdívky apod.) budou provedeny z keramického zdiva POROTHERM v potřebných tloušťkách, na dozdívky je možno použít plné cihly, popřípadě původní vybourané a očištěné zdivo, nevykazující žádné mechanické poškození. Použita bude vápenocementová malta MVC 25 a cementová malta MC 50. Pod střední nosnou stěnou bude proveden monolitický základový pas z prostého betonu třídy B15, přesná hloubka základu bude stanovena na základě mechanických vlastností zeminy v podloží. Základová konstrukce haly, tvořící zároveň nosné postranní stěny pro ukotvení konstrukce zastřešení, bude zhotovena z monolitického železobetonu (beton třídy B20, výztuž ze stavební oceli R, E a ze sítí KARI 6/150x6/150). Kotvení samonosného pláště haly je navrženo podle typového podkladu dodavatele haly pomocí ocelových kotevních úhelníků, přivařených k zabetonovaným ocelovým plotnám. Tyto svislé konstrukce budou z interiérové strany doplněny o obklad z dřevovláknitých desek na dvojitém dřevěném roštu s vloženou dodatečnou tepelnou izolací z desek z minerální vlny ORSIL N tl. 60 mm. V místě jednotek ústředního vytápění bude vnitřní obklad demontovatelný, aby byl umožněn přístup k jednotkám. 2

4 Na vnější straně betonových stěn bude vyzděn po obou delších stranách haly kanál pro vedení VZT, ÚT, popř. elektroinstalace. Po provedení montáže těchto vedení bude vyzděna vnější stěna tl. 175 mm z cihel POROTHERM 17,5 P+D na maltu MC 50 a kanál bude zakryt železobetonovou monolitickou stříškou ve spádu pro odkap dešťové vody. Dno kanálu a část betonové stěny do úrovně dolního líce otvorů pro výústky VZT a ÚT budou opatřeny krystalizujícím nátěrem LADAX a vrstvou natavené hydroizolace z asfaltových pásů SKLOBIT S. Tato izolace bude v místě prostupů pro výústky napojena na hydroizolaci podlahy v hale, mezi prostupy bude ukončena na stěně. Vnější líce zděných stěn kanálů budou opatřeny natavenou hydroizolací SKLOBIT S, která bude vytažena minimálně 300 mm nad upravený terén, stěny budou z vnější strany omítnuty cementovou maltou (v soklové části vyztužené armovací tkaninou), naštukovány a opatřeny fasádním nátěrem ve zvoleném odstínu. Obloukové štítové stěny budou vyzděny z cihel POROTHERM 44 P+D na maltu MVC 25, stěny budou doplněny ztužujícími věnci a nadokenními a nadedveřními překlady z monolitického železobetonu s doplněnou tepelnou izolací z kombinovaných desek LIGNOPOR tl. 25 mm a 50 mm. Vnitřní líce stěn budou obloženy do výšky 2796 mm (pod parapet dolní řady oken na východní fasádě) dřevovláknitými deskami na dvojitém dřevěném roštu s vloženou izolací z desek z minerální vlny ORSIL N tl. 40 mm. Vnější líce štítových stěn budou omítnuty vápenocementovou maltou (v soklové části cementovou, vyztuženou armovací tkaninou), naštukovány a opatřeny fasádním nátěrem. Vodorovné konstrukce podlahy Veškeré podlahové krytiny ve stávající části objektu budou odstraněny a nahrazeny novými keramickými dlažbami v provedení dle výběru investora (v m.č. 2.09a bude použita povlaková krytina PVC). V případě, že bude třeba nahradit stávající podkladní vrstvy pod dlažby (nevyhovující stav podkladních betonových mazanin, popř. různé výškové úrovně podlah v jednotlivých prostorech), budou tyto vrstvy provedeny z betonu B15 (popřípadě vyztužené pletivem, nebo sítí). Po zjištění skutečného stavu podlah a po dohodě s investorem bude rozhodnuto o případné realizaci nového souvrství s tepelnou izolací a hydroizolací v celé ploše stávajícího objektu. stropní konstrukce nad 1.NP Nezbytným předpokladem pro realizaci zamýšlených stavebních úprav je zhotovení vložené stropní konstrukce do stávajícího dostatečně vysokého prostoru. Tato stropní konstrukce včetně schodiště je navržena z monolitického železobetonu Předpokládá se její uložení do podélných drážek ve stávajícím zdivu. V případě, že navrhované osazení nebude možno po podrobném průzkumu stávajícího zdiva provést, bude stropní konstrukce navržena prefabrikovaná, např. z ocelových trapézových plechů ze zabetonovanými horními vlnami, uloženými na ocelové válcované stropní nosníky. 3

5 nadokenní a nadedveřní překlady - budou použity prefabrikované překlady POROTHERM PTH 23.8 a ocelové válcované profily ozn. I podhledy Ve stávajícím objektu budou realizovány celkem čtyři základní druhy podhledů: podhled P1 - sádrokartonový podhled (sádrokartonové desky Knauf GKB 12,5 mm v místnostech č. 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.09, desky Knauf GKBI 12,5 mm v místnostech č. 1.06a-e, 1.08, ) na roštu z ocelových CD profilů, zavěšených na ocelových závěsech pod monolitickou stropní konstrukcí bez požární odolnosti, podhled bude doplněn o celistvou parozábranu z vhodné PE fólie - podhled P1 bude použit ve většině prostorů stávajícího objektu v 1.NP pro zakrytí rozvodů VZT, ÚT, zdravotechniky a elektroinstalace podhled P2 - kombinace podhledu zakrývajícího vedení rozvodů VZT s protipožárním podhledem (2 vrstvy podhledu) 1.vrstva (horní, požární odolnost 30 minut) - protipožární sádrokartonový podhled z desek Knauf GKFI 12,5 mm (protipožární impregnované desky) s celistvou parozábranou z vhodné PE fólie na roštu z ocelových CD profilů, kotvený k dolnímu líci dřevěných střešních vazníků, požární odolnost podhledu 30 minut (včetně izolace z minerální vlny) 2.vrstva (dolní, bez požární odolnosti) - sádrokartonový podhled (impregnované sádrokartonové desky Knauf GKBI 12,5 mm) na roštu z ocelových CD profilů, zavěšených pod horním protipožárním podhledem na ocelových táhlech s pérovými závěsy (prostupy závěsů protipožárním podhledem budou zatmeleny požárním tmelem INTUMEX B), ve vzniklém meziprostoru budou vedeny rozvody VZT - podhled P2 bude proveden ve všech místnostech stávajícího objektu ve 2.NP kromě místností č. 2.03, 2.04, 2.06, 2.09a podhled P3 - protipožární sádrokartonový podhled z desek Knauf GKFI 12,5 mm (protipožární impregnované desky) s celistvou parozábranou z vhodné PE fólie na roštu z ocelových CD profilů, kotvený k dolnímu líci dřevěných střešních vazníků, požární odolnost podhledu 30 minut (včetně izolace z minerální vlny) - podhled P3 bude použit ve 2.NP v místnostech č 2.03, 2.04, 2.06, 2.09a podhled P4 - protipožární sádrokartonový podhled s odolností 30 minut (protipožární desky Knauf GKF 15 mm na roštu z CD profilů, celistvá parozábrana z vhodné PE fólie, desky z minerální vlny ORSIL E tl. 160 mm), podhled nebude kotven k vazníkům střechy, ale k ocelovým vazníkům I 140, vloženým mezi střešní vazníky, ocelové nosníky budou kompletně obaleny minerální vlnou ORSIL E tl. 160 mm (i shora) - podhled P4 bude použit v prostoru schodiště (m.č. 2.01) V podhledech budou provedeny revizní klapky pro přístup k uzávěrům jednotlivých médií a k požárním klapkám. Rozmístění těchto klapek bude provedeno dle potřeby jednotlivých rozvodů, jejich provedení bude dle katalogu Knauf. 4

6 Příslušné druhy podhledů a výšky dolních líců podhledů od čisté podlahy v daném prostoru jsou uvedeny v tabulkách místností na výkresech půdorysů jednotlivých podlaží. Jednotlivá vedení TZB a jejich vzájemná křížení musí být provedena tak, aby bylo možno výšky podhledů dodržet a nedošlo k jejich nucenému snížení. V případě použití sádrokartonových konstrukcí (desek, profilů apod.) jiného dodavatele (např. Rigips) je třeba dodržet především požadované požární odolnosti podhledů, veškeré konstrukční úpravy je třeba provést dle katalogu příslušného dodavatele. Vedení VZT bude zakryto sádrokartonem až po přezkoušení funkčnosti celého systému vzduchotechniky. střecha Po stržení stávající střešní krytiny a záklopu bude proveden podrobný průzkum konstrukce střechy. V případě nutnosti odstranění kompletní střešní konstrukce bude postupováno takto: - střešní konstrukce bude tvořena soustavou nových sedlových a pultových dřevěných vazníků, jejichž prvky budou spojeny styčníkovými deskami Gang-Nail (dodávka společnosti BIOS Dobříš), kotvení vazníků ke svislým nosným konstrukcím bude provedeno pomocí ocelových úhelníků L80/6 dl.~ 100 mm, přišroubovaných pomocí ocelových hmoždinek např. HILTI průměru M10 do konstrukce, vazníky budou přichyceny z boku ocelovými svorníky M10 - do střechy bude osazena ocelová konstrukce pro přichycení jednotky VZT (tuto konstrukci bude třeba vyrobit až po přesném zaměření střechy, aby výškově navazovala na navrhované rozvody VZT) - horní líc vazníků bude opatřen záklopem z dřevěných prken tl. 24 mm a desek CETRIS tl. 24 mm (z požárních důvodů - rozsah záklopu z desek CETRIS je vyznačen na výkresu střechy) - funkci pojistné hydroizolace bude zajišťovat vrstva volně ložených asfaltových pásů SKLOBIT S s přetavenými spoji (lze použít jiný adekvátní asfaltový pás typu S) - střešní krytinu včetně zaatikových žlabů a veškerého oplechování budou tvořit poplastované plechy LINDAB (jiný materiál lze použít pouze na základě konzultace s investorem a projektantem) - střecha bude opatřena vloženou tepelnou izolací z desek z minerální vlny ORSIL E tl. min. 160 mm - dřevěné vazníky a prkenný záklop budou opatřeny nátěrem proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním V případě, že stávající střešní konstrukce bude ve vyhovujícím stavu a bude možno ji alespoň částečně ponechat, bude střešní konstrukce upravena takto: - střešní vazníky budou vyspraveny, popř. některé vyměněny, v místech navržené pultové střechy doplněny ramenáty z prken do potřebného tvaru střechy, veškeré dřevěné prvky budou ošetřeny proti dřevokazným škůdcům - do střechy bude osazena ocelová konstrukce pro přichycení jednotky VZT (tuto konstrukci bude třeba vyrobit až po přesném zaměření střechy, aby výškově navazovala na navrhované rozvody VZT) - bude proveden záklop střechy z prken a desek CETRIS tl. 24 mm (rozsah záklopu z desek CETRIS je uveden na výkresu střechy) 5

7 - bude položena vrstva pojistné hydroizolace a střešní krytina včetně oplechování veškerých prostupů střechou a atik - střecha bude opatřena vloženou tepelnou izolací z desek z minerální vlny ORSIL E tl. min. 160 mm V každém případě bude vnitřní část střechy mezi vazníky opatřena z boku větracími průduchy, zakrytými protidešťovými žaluziemi s mřížkami proti hmyzu a ptactvu, v úrovni hřebene střechy budou instalovány ventilační hlavice LOMANCO, odvětrávající podstřešní prostor. podlaha - podlahová konstrukce v hale bude provedena v následující skladbě: dřevěné vlysy tl. 22 mm záklop z prken tl. 28 mm pružný rošt z dřevěných hranolů tl. 2x 32 mm podkladek z prken tl. 32 mm pryžová podložka tl. 5 mm betonová mazanina z betonu B15 se sítí KARI 4/150x4/150 tl. min. 120 mm lepenka A 400H tvrzený pěnový polystyren tl. 40 mm natavený asfaltový pás SKLOBIT S s přetavenými spoji natavený asfaltový pás BITALBIT s přetavenými spoji podkladní beton z betonu B15 se sítí KARI 6/150x6/150 tl. min. 100 mm štěrkopískový podsyp kvalitně zhutněný tl. min. 150 mm původní zemina (skladba vlysové podlahy s podkladem z dřevěného roštu byla navržena renomovaným dodavatelem sportovních areálů, společností SPORTtechnik Bohemia s.r.o Praha) - na podlaze budou barevně vyznačeny jednotlivé hrací plochy pro odbíjenou (tři příčná hřiště a centrální kurt), floorball, popř. košíkovou (pro košíkovou je třeba osadit do haly konstrukce, umožňující osazení basketbalových košů s možností jejich snadného odstranění), po dohodě s investorem je možno vyznačit na podlaze další hrací pole na jiné halové sporty (např. tenis), barevné odlišení čar musí být takové, aby byla zajištěna maximální možnost orientace na jednotlivých hracích polích, je třeba přesně dodržet normami stanovené rozměry hracích ploch - na ploše budou osazeny sloupky pro sítě na odbíjenou s možností jejich snadné demontáže a úpravy plochy na provozování jiných míčových her, povrch podlahy musí být po odstranění sloupků bez nerovností (nutno použít např. přesné dřevěné, nebo plastové záslepky otvorů) nadokenní a nadedveřní překlady - budou použity železobetonové monolitické překlady, které budou zároveň plnit ztužující funkci, viditelné líce překladů budou opatřeny kombinovanými deskami LIGNOPOR tl. 25 mm a 50 mm a omítnuty, nadokenní překlady ve východní štítové stěně budou provedeny tak, aby do nich bylo možno osadit schránky pro venkovní předokenní žaluzie (rozměry schránek, uvedené v dokumentaci byly konzultovány se 6

8 zástupci spol. Perfecta Rolladen-Bohemia s.r.o, v případě nutnosti použití žaluzií od jiného dodavatele je třeba porovnat velikosti schránek a případně přizpůsobit rozměry nadpraží) - překlady nad oknem mezi místnostmi m.č a 1.17 a překlady nad vyústěním VZT v západní štítové stěně budou z ocelových válcovaných nosníků ozn. I střecha - je navržena konstrukce zastřešení ze samonosného ocelového obloukového systému K-SPAN, tj. plechové profilované lamely š = 310 mm vzájemně pevně spojené, kotvení k základové konstrukci pomocí ocelových úhelníků po celé délce haly s následnou betonáží šikmého límce pro stékání a odkap dešťové vody (dodávka spole. ARCH- GLOBAL Praha) - vnitřní líc bude doplněn o tepelnou izolaci, vzduchovou mezeru, parozábranu a trapézový plech (skladba dle návrhu dodavatele - spol. ARCH-GLOBAL Praha), po předběžném změření doby dozvuku haly bude střešní plášť z vnitřní strany v nezbytném rozsahu doplněn o akustický obklad deskami Ecophon Super G v rastru 600x600 mm bílé barvy na příslušném závěsném systému (požadovaná doba dozvuku po provedení akustických opatření musí být max. 1,0 s - viz. část dokumentace B.1.5. Doba dozvuku - posouzení akustických poměrů ) - vzduchová mezera bude v dolní části napojena na systém provětrávacích průduchů zakrytých mřížkami proti hmyzu a ptactvu, ve vrcholové části střešní konstrukce budou instalovány ventilační hlavice LOMANCO, napojené na vzduchovou mezeru, návrh počtu hlavic a jejich přesné rozmístění na střeše zajistí dodavatel zastřešení haly - společnost ARCH-GLOBAL Praha Vnitřní dělící konstrukce zděné příčky - většina vnitřních příček bude vyzděna z cihel POROTHERM 11,5 P+D na maltu MC 50, jedna stávající příčka může být po průzkumu ponechána stěny šachet VZT bez požární odolnosti - sádrokartonová konstrukce šachtové stěny - zdvojené svislé CW profily (stojinami k sobě - dle katalogu Knauf), opláštění z vnější strany deskami Knauf GKBI 15 mm - opláštění většiny stoupaček VZT ve 2.NP stěny šachet VZT protipožární (odolnost 30 minut) - sádrokartonová konstrukce protipožární šachtové stěny - zdvojené svislé CW profily (stojinami k sobě - dle katalogu Knauf), opláštění z vnější strany deskami GKFI 15 mm (protipožární impregnované), výplň deskami ORSIL L tl. 50 mm - opláštění stoupačky VZT v místnosti č. 2.07b Ve stěnách sádrokartonových šachet budou provedena revizní dvířka pro přístup k protipožárním klapkám na vedení VZT (v protipožární stěně dvířka s požární odolností 30 minut). Opláštění sádrokartonem bude provedeno po montáži a řádném odzkoušení zařízení VZT. 7

9 Výplně okenních a dveřních otvorů - okenní otvory budou osazeny okny v plastových rámech, zasklenými tepelněizolačním dvojsklem (neotevíravá okna, sloužící k průhledu do haly tělocvičny, budou zasklena jednoduchým bezpečnostním sklem CONEX), okna budou dělena vloženými příčkami - vstupní prosklené dveře budou zaskleny tepelně-izolačním dvojsklem v oboustranném bezpečnostním provedení (CONEX z obou stran), madla budou provedena dle Vyhl. MMR č. 369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace - vnitřní dřevěné dveře budou plné, některé s požadovanou požární odolností, barevné řešení dle výběru investora - okenní otvory na východní fasádě budou osazeny neotevíravými okny v plastových rámech, zasklenými tepelně-izolačním dvojsklem s vnitřní bezpečnostní úpravou (CONEX z vnitřní strany), okna budou dělena vloženými příčkami, v nadpraží oken budou instalovány venkovní horizontální žaluzie na elektropohon (rozměry schránek, uvedené v dokumentaci byly konzultovány se zástupci spol. Perfecta Rolladen- Bohemia s.r.o Benešov, v případě nutnosti použití žaluzií od jiného dodavatele je třeba porovnat velikosti schránek a případně přizpůsobit rozměry nadpraží) - únikový východ bude opatřen dřevěnými plnými dveřmi ve venkovním provedení - vnitřní dvoukřídlové dveře budou plné s požadovanou požární odolností Hydroizolace - dodatečná hydroizolace spodní stavby asfaltovými pásy bude provedena v případě, že stav stávající izolace nebude v souladu s požadavky na celistvost a mechanickou odolnost této vrstvy - pojistná hydroizolace střechy bude zhotovena z volně ložené vrstvy asfaltového pásu SKLOBIT S s přetavenými spoji na záklopu z dřevěných prken a desek CETRIS - v podlaze haly bude realizována izolace proti zemní vlhkosti, splňující rovněž požadavky na protiradonovou ochranu objektu, tato izolace bude provedena z plnoplošně natavených asfaltových pásů 1x BITALBIT + 1x SKLOBIT S, tato izolace bude na bocích vytažena k dolním lícům prostupů pro výústky VZT a ÚT a bude v těchto místech spojena s izolací kanálů VZT, řádně přitavena a navíc mechanicky přikotvena podélnými lištami, u štítových stěn bude izolace vytažena min. 300 mm nad úroveň upraveného terénu a omítnuta cementovou maltou s výztuží armovací tkaninou - části monolitických základových konstrukcí budou navíc opatřeny krystalizujícím nátěrem na beton LADAX a následně izolovány asfaltovými pásy SKLOBIT S, které budou použity i k izolaci vnějších líců stěn a dna VZT kanálů po stranách haly, tato vrstva bude v místech prostupů pro mřížky VZT a ÚT napojena na hydroizolaci podlahy haly a přikotvena, rozsah nátěru LADAXem je patrný z výkresové dokumentace 8

10 Tepelná izolace, kročejová izolace, akustická opatření - dodatečné tepelná izolace podlahy stávajícího objektu bude případně provedena na základě technického průzkumu, který prokáže nevyhovující stav stávající vrstvy, nebo její úplnou absenci, tato vrstva by byla tvořena deskami z tvrzeného polystyrenu tl. 40 mm - tepelná izolace střechy je v obou variantách provedení (odstranění, nebo ponechání stávajících prvků střechy) navržena z desek z minerální vlny ORSIL E tl. 160 mm - izolace proti kročejovému hluku v podlaze 2.NP bude realizována z desek ORSIL N tl. 25 mm - v konstrukci podlahy bude provedena vrstva tepelné izolace z desek z tvrzeného polystyrenu tl. 40 mm - podélné monolitické svislé části haly budou z vnitřní strany opatřeny obkladem z dřevovláknitých desek na dřevěném pružném roštu s vloženou izolací z minerální vlny ORSIL N tl. 60 mm (v místě výústek ústředního vytápění demontovatelným) - stejným obkladem s izolací ORSIL N tl. 40 mm budou do výšky 2796 mm (parapet první řady oken na východní fasádě) obloženy i štítové obloukové stěny - monolitická nadpraží oken budou doplněna o tepelnou izolaci z kombinovaných desek LIGNOPOR tl. 25 mm a 50 mm - střešní plášť haly bude zateplen izolací z desek z minerální vlny ORSIL L tl. 140 mm, po předběžném změření doby dozvuku haly bude střešní plášť z vnitřní strany v nezbytném rozsahu doplněn o akustický obklad deskami Ecophon Super G v rastru 600x600 mm bílé barvy na příslušném závěsném systému (požadovaná doba dozvuku po provedení akustických opatření musí být max. 1,0 s - viz. část dokumentace B.1.5. Doba dozvuku - posouzení akustických poměrů ). Dilatační spáry Mezi stávajícím objektem a novou sportovní halou je nutno provést důslednou dilatační spáru šířky min. 25 mm. Tato spára bude probíhat po celé výšce styku obou objektů včetně základů a bude vyplněna deskami LIGNOPOR, popř. pěnovým polystyrenem. Viditelné části spáry budou překryty příslušnými podlahovými, stěnovými nebo stropními dilatačními profily. V žádném případě nebude spára začištěna a pouze omítnuta. Na střechách budou použity krycí plechové dilatační lišty dle výkazu klempířských výrobků. Dilatační spáry budou provedeny i mezi objekty a předsazenými konstrukcemi (vnější schodiště, vnější rampa apod.). Klempířské výrobky, dostavba haly Veškeré klempířské konstrukce (oplechování střechy, atik, dešťové žlaby a svody, ukončení střechy na fasádách sousedních objektů, dilatační lišty, parapetní plechy apod.) budou zhotoveny z poplastovaného plechu LINDAB (po dohodě s investorem a projektantem je možno použít jiný materiál při zachování stejných mechanických 9

11 vlastností). Klempířské výrobky budou splňovat požadavky ČSN Klempířské práce stavební (především provedení okapnic a vzájemných přesahů a spojů jednotlivých dílů). Zámečnické výrobky - ocelová konstrukce pod jednotkou VZT na střeše stávajícího objektu - svařena z ocelových válcovaných profilů U a opatřena základním a svrchním nátěrem, kotvení jednotky bude provedeno šrouby (nebudou-li na nohách VZT jednotky osazeny kotevními plotnami, je třeba je dodatečně na jednotku přivařit a natřít) - zárubně v dělících konstrukcích pro osazení dveří - ocelové lisované zárubně typu CgU, opatřené nátěrem dle výběru investora - zábradlí a vodící tyče na schodištích a rampách, zábradlí u balkónových dveří - tyto výrobky budou provedeny z ocelových trubek a tyčoviny a budou opatřeny základním a svrchním nátěrem v odstínu uvedeném ve výkazu těchto výrobků, zábradlí na schodišti a vodící tyče na rampách musejí být v souladu s ČSN Ochranná zábradlí a s Vyhláškou MMR č.369/2001 Sb. Truhlářské konstrukce - dřevěná dveřní křídla budou provedena dle výkazu dveří - veškeré vnitřní parapetní desky budou zhotoveny z melaminových desek v barevném provedení dle výběru investora Úpravy povrchů - vnitřní omítky budou vápenné, štukové, hladké - původní omítky budou podle možností vyspraveny, nebo nahrazeny novými hladkými omítkami - případné stávající pórovinové obklady stěn budou odstraněny a nahrazeny novými, rozměry a barevné provedení dle výběru investora - veškeré nášlapné vrstvy budou tvořeny keramickou dlažbou v protiskluzovém provedení (kromě místnosti č.2.09a, kde bude povlaková krytina PVC), venkovní protiskluzová keramická dlažba bude uložena i na vnějších schodištích a rampě, rozměrové a barevné řešení dlažeb bude provedeno dle výběru investora - vnější omítka bude v nezbytném rozsahu vyspravena a opatřena fasádním nátěrem dle barevného řešení stavby (případně bude veškerá omítka odstraněna a nahrazena novou vnější hladkou omítkou a fasádním nátěrem, ze soklová části objektu šířky cca 600 mm bude stávající omítka odstraněna v každém případě, sokl bude opatřen sanační omítkou s následným nátěrem vhodnou fasádní barvou interiér - obklad podélných a štítových stěn z dřevovláknitých desek bude opatřen nátěrem vhodnou barvou v odstínu dle požadavku investora - oblouková část haly bude opatřena akustickým obkladem Ecophon Super G v bílé barvě (nebude-li tento obklad v celé ploše zastřešení, bude viditelná část trapézových plechů opatřena nátěrem bílou barvou) - obloukové štítové stěny budou omítnuty (i pod obkladem) a nad obkladem opatřeny malbou bílé barvy 10

12 exteriér - obloukové štítové stěny budou hladce omítnuté a opatřené vnějším nátěrem fasádní barvou (soklová část stěn bude provedena z cementové malty vyztužené armovací tkaninou) - vnější části bočních stěn VZT kanálů budou opatřeny cementovou omítkou, v soklové části vyztužené armovací tkaninou, nátěr fasádní barvou dle celkového barevného řešení - vnější betonové šikmé límce po stranách haly budou opatřeny antikorozivním nátěrem na beton a vhodnou fasádní barvou - vnější plechové lamely budou od výrobce dodány s finální povrchovou úpravou dle barevného řešení objektu Před realizací nátěru fasádními barvami bude přizván projektant a na vzorcích nátěru o velikosti cca 1m 2 od každé barvy potvrdí konečné barevné řešení. - v okolí objektů budou provedeny zpevněné plochy z betonové zámkové dlažby přírodní (šedé) barvy ve skladbě: betonová zámková dlažba tl. 80 mm kladecí vrstva (písek, drcený štěrk) tl.min. 30 mm podsyp štěrkopískem frakce 8-16 tl.100 mm podsyp štěrkopískem frakce tl.150 mm původní zemina - zámková dlažba bude lemována betonovými záhonovými obrubníky tl mm - parkovací stání pro motorová vozidla, jejichž návrh je proveden v dokumentaci pro stavební řízení, budou vyznačena pruhy zámkové dlažby červené barvy - v rámci realizace zpevněných ploch, resp. místních komunikací, bude na křižovatku se stávající komunikací před základní školou osazeno dopravní značení, navržené v dokumentaci pro stavební řízení a znázorněné na celkové situaci stavby. A.3. požární řešení stavby Požární řešení stavby je zahrnuto v Technické zprávě požární ochrany, zpracované Ing. Michálkem (IPROS), která je obsažena v dokumentaci pro stavební řízení a je odsouhlasena HZS Benešov. 11

13 A.4. statické řešení stavby Vzhledem k tomu, že ve stávajícím objektu v době zpracování projektové dokumentace probíhal normální provoz, nebylo možno provést podrobný stavebně-technický a statický průzkum. Tento průzkum bude proveden před započetím stavebních prací v objektu. Budou-li zjištěny skutečnosti, které nebylo možno zohlednit v projektové dokumentaci, bude provedeno doplnění dokumentace, popř. budou tyto skutečnosti řešeny konzultací na stavbě a následným zápisem do stavebního deníku. Nejzásadnějším zásahem do statiky objektu je vložení monolitické železobetonové stropní desky a schodišť, čímž dojde k horizontálnímu rozdělení prostoru na dvě podlaží. Pro návrh této konstrukce byl vypracován statický 3D model s následným zatížením a určením vnitřních sil výztuže. Zatížení jsou uvažována v souladu s ČSN Zatížení stavebních konstrukcí. Byl proveden statický návrh betonové základové konstrukce haly, ve kterém byl zohledněn tvar obloukové haly a veškerá stálá i nahodilá zatížení v souladu s ČSN Zatížení stavebních konstrukcí. Dále byly navrženy a posouzeny zděné štítové stěny, včetně monolitických železobetonových nadokenních překladů a ztužujících věnců. Nosná konstrukce střešního pláště obloukové haly z lamel K-SPAN byla navržena dodavatelem haly, společností ARCH-GLOBAL Praha. A.5. vnitřní technické vybavení Rozvody TZB V rámci dokumentace pro provedení stavby byla vypracována podrobná dokumentace vzduchotechniky, ústředního vytápění a elektroinstalace. Rozvody zdravotní techniky (kanalizace, vodovod) budou provedeny dle dokumentace pro stavební řízení s tím, že před započetím prací bude uskutečněna schůzka se zpracovateli dokumentace a některé skutečnosti budou upřesněny, případně pozměněny (především propojení vedení vodovodu mezi objektem školy s objektem stávající tělocvičny - toto vedení je třeba provést v souběhu z rozvodem ústředního vytápění ve střední části chodby, nikoli v trase uvedené v dokumentaci zdravotechniky). Jednotlivé rozvody a jejich vzájemná křížení musí být provedena tak, aby bylo možno dodržet navržené výšky dolních líců podhledů a nedošlo k jejich nucenému snížení!!!. 12

14 Vybavení interiéru Ve všech prostorech stávajícího objektu bude umístěn nábytek, adekvátní účelu daných prostorů. V šatnách budou umístěny lavičky a uzamykatelné skříňky vždy pro 20 cvičenců, v místnosti dozoru skříně a psací stůl, ve skladech náčiní ocelové regály, popř. skříně. V prostoru haly u bufetu ve 2.NP budou rozmístěny jídelní stolky se židlemi, bufet bude vybaven kuchyňskou linkou a vhodným pultem, v kabinetu bude umístěn psací stůl, skříně a sedací sestava. Další nábytek a vnitřní vybavení objektu bude instalován po dohodě s investorem. Rozměrové a barevné řešení nábytku bude provedeno dodavatelem dle požadavku investora v návaznosti na barevné řešení celého interiéru. Na ploše haly budou osazeny stojany pro sítě na odbíjenou s možností jejich snadné a rychlé demontáže. Povrch podlahy musí být po odstranění sloupků pro sítě bez nerovností (je třeba v místě sloupků použít např. přesné dřevěné, nebo plastové záslepky otvorů). Konkrétní řešení osazení sloupků do podlahy a nabídku jednotlivých prvků vybavení je třeba před započetím montáže palubové podlahy konzultovat s dodavatelem těchto konstrukcí (např. společností SPORTtechnik Bohemia Praha). V případě požadavku investora na provozování košíkové bude nutno osadit do haly konstrukce, umožňující instalaci basketbalových košů s možností jejich snadného odstranění (odklonění, sklopení apod.), aby bylo možno využívat boční hřiště na odbíjenou. Na západní štítové stěně bude v dostatečné výšce instalována elektronická světelná tabule s ukazatelem času a skóre. Na východní fasádě budou osazeny vnější žaluzie na elektropohon, ovládání bude umístěno v hale. Případné další vnitřní vybavení haly bude instalováno dle požadavků investora. Upozornění: V době zpracování projektové dokumentace probíhal ve stávající části objektu běžný provoz. Z tohoto důvodu nebylo možno provést podrobný stavebně-technický průzkum stávajících konstrukcí. Veškeré zásahy do nosných konstrukcí, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci, stejně jako jiné závažné skutečnosti, zjištěné v průběhu výstavby a mající vliv na funkci objektu, budou konzultovány s projektantem. 13

15 Stavební úpravy a dostavba tělocvičny ZŠ Jiráskova, Benešov A. Technická zpráva B. Technické řešení stavby B.1. Stavební část B.1.1. Celková situace stavby B.1.2. Výkresy B.1.3. Výkaz oken a dveří B.1.4. Výkaz klempířských a zámečnických výrobků B.1.5. Doba dozvuku - posouzení akustických poměrů B.2. Ústřední vytápění B.3. Vzduchotechnika B.4. Elektroinstalace B.5. Měření a regulace (Zdravotní technika - součástí PD pro stavební řízení) B.1. Stavební část B.1.1. Celková situace stavby B.1.2. Výkresy v.č. Výkres základů 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys konstrukce střechy 04 Výkres konstrukce pod jednotkou VZT 05 Půdorys střechy 06 Řezy 1, detaily 07 Řezy 2 08 Pohledy 09 Výkres tvaru 1.NP 10 Výkres tvaru ostatních monolitických konstrukcí 11 B.1.3. Výkaz oken a dveří B.1.4. Výkaz klempířských a zámečnických výrobků B.1.5. Doba dozvuku - posouzení akustických poměrů 14

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50 SEZNAM DOKUMENTACE: TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET 1. SITUACE 1:2000 2. OSAZENÍ DO TERÉNU 1:200 3a. ZÁKLADY západní křídlo 1.50 3b. ZÁKLADY východní křídlo 1.50 4a. PŮDPRYS 1. NP západní křídlo 1.50

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st.

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st. PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice Část D.1.1 a D.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou Název

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Informace o objektu: Název objektu:... Stavební úpravy Polikliniky Líšeň na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni Projektant:... DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice Zakázka:... 11-1045

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy

pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy Identifikační údaje stavby Název stavby: Stavební úpravy mateřské školy č.p. 36 ulice Rybářská v Hrádku nad Nisou Místo stavby: Stavebník: Charakter stavby: Účel stavby: Stupeň projektu: Hlavní projektant:

Více

Technická zpráva. Všeobecně

Technická zpráva. Všeobecně Technická zpráva Všeobecně Název stavby : STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVOZNÍ BUDOVY STŘÍLKY Místo stavby : Střílky, parc. č. 312/1, 383 Kraj : Zlínský Stavební úřad : Koryčany Investor : Správa a údržba silnic Kroměřížska,

Více

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR DODAVATELE STAVBY PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REVIZE 02/2013 DOPLNĚNÍ

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Př. č. 4 Projektová dokumentace Přehled nábytku 1. lav. sestava 3 místa 2. lav. sestava 5 míst 3. lav. sestava 8 míst 4. lav. sestava 11 míst 5. skříň pro AV technologie 6. počítačová katedra malá 7. počítačová

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ Investor : Město Šluknov náměstí Míru 1

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

ᖇ勧 Ing. arch. Tomáš Kudělka uděᖇ勧ᖇ勧ᖇ勧 ᖇ勧ᖇ勧ᖇ勧ᖇ勧ᖇ勧ᖇ勧 Kunín 104 742 53 Kunín Tel.-fax 556 704 485 Mobil 731 450 100 www.kudelka.cz email: info@kudelka.cz IČO: 278 35 511, ČKA: 03 141 Akce: ᖇ勧ᖇ勧ᖇ勧ᖇ勧ᖇ勧ᖇ勧ᖇ勧ᖇ勧ᖇ勧ᖇ勧

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější Díl: 6 Upravy povrchů vnitřní 64593R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m 4,99 0,05700,4466 (,75*+,74)*0,* (5,94*+3,8)*0,,65,5 (,78*+,4)*0, (,75*+5,4)*0, (,78*+5,34)*0,*,9,8 3,56 (0,87*+,4)*0,

Více

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com Ceník www.ovelos.com www.ovelos.com 2 800 888 016 WWW.OVELOS.COM PROJEKT 101 58,6 m2 996 130 Kč 16 999 Kč PROJEKT 104 4+1 144,0 m2 2 066 766 Kč 14 353 Kč PROJEKT 107 4+1,garáž 163,5 m2 2 353 622 Kč 14

Více

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Ústí nad Labem Black&Decker POPIS Výrobní a skladovací hala pro elektrické nářadí se nachází v průmyslové zóně Trmice Ústí nad Labem v nedaleké blízkosti

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

T E CH N I C K Á Z P R Á V A

T E CH N I C K Á Z P R Á V A ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, Praha, Staré Město Městská část Praha 8, Zenklova 1/36, Praha - Libeň

Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, Praha, Staré Město Městská část Praha 8, Zenklova 1/36, Praha - Libeň Technická zpráva Obsah : 1. Identifikační údaje stavby 2. Zdůvodnění stavby 3. Stručný popis stavby 4. Stávající stav chodby A, stručný popis 5. Nový stav chodby A 6. Závěr - 5 1. Demolice - 5. 2. Svislé

Více

TECHNISERV spol. s r.o. Moskevská 86 101 00 Praha 10

TECHNISERV spol. s r.o. Moskevská 86 101 00 Praha 10 Č. REVIZE DATUM VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL POZNÁMKA ZPRACOVATEL ČÁSTI tel: +420 283 023 111 fax: +420 283 023 222 TECHNISERV spol. s r.o. HZS Středočeského kraje VYPRACOVAL Ing. J. Jaroš TECHNISERV

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000 A B C výška zídky 1270 mm od sousední terasy sousední dům hranice domů navrhované podkroví 29060 8 4480 3920 1790 P08 2795 1230 1440 1440 0 1660 1370 495 2550 3380 P08 606 1160 585 340 1.11 9,76 m 0,100

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více

1/2010 2/2010 3/2010 4/2010

1/2010 2/2010 3/2010 4/2010 1/2010 05.01.2010 bylo odsouhlaseno vypuštění dveří mezi schodištěm a učebnou výtvarné výchovy a za ně bude provedena výměna dveří z 2. NP do 3. NP 05.01.2010 dohodnuty detaily zateplení obvodového střešního

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email. Vodotěsné izolace spodní stavby Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.cz 1 Ochrana objektů před spodní vodou Tento Zvodotěsnění

Více

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny.

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny. d ř e v o s t a v b y Dřevěný dům životní styl Stavební společnost ných objektů. RENO Vám nabízí 13 let zkušeností se stavbami dřevě- Vyrábíme a dodáváme pro Vás rodinné domy, rekreační objekty,penziony,

Více

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO PROJEKTANT: PALLADIO PROGETTI, spol. s r.o. STÁVAJÍCÍ TRÁMOVÉ STROPY Stávající stropní trámy byly posíleny oboustrannými příložkami (tloušťka 50 mm).

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

Albertov 6 - rekonstrukce 4.NP - západní křídlo. NÁTĚRU ON 746413 2 Rostex Exklusive, západka dle barevného ON 746413 7

Albertov 6 - rekonstrukce 4.NP - západní křídlo. NÁTĚRU ON 746413 2 Rostex Exklusive, západka dle barevného ON 746413 7 DVEŘE OZN. Truhlářské výrobky SCHÉMA ROZMĚRY T-/P 600 x 970 Dveře dřevěné hladké otočné pravé, plné, bez T-/L 600 x 970 Dveře dřevěné hladké otočné levé, plné, bez T-2/P 600 x 970 Dveře dřevěné hladké

Více

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 Místo: úl. Holasická 1163/10, Opava, parc.č. 1526, k.ú. Kateřinky u Opavy úl. Holasická 1164/12, Opava,

Více

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec.

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec. Technický popis a standard bytů č. 1-6 Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha Zdivo nosné (obvodové) Zdivo nosné (vnitřní) Zdivo nenosné (vnitřní) Konstrukce stropní Schodiště (domovní) Konstrukce

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

Katalog dvírek ˇ. Obsah katalogu. obsah 3. www.revizni-dvirka.eu 3. Revizní dvířka do SDK standard 4. Revizní dvířka do SDK pod obklad 5

Katalog dvírek ˇ. Obsah katalogu. obsah 3. www.revizni-dvirka.eu 3. Revizní dvířka do SDK standard 4. Revizní dvířka do SDK pod obklad 5 Obsah katalogu obsah 3 do SDK standard 4 do SDK pod obklad 5 do zdiva standard 6 do zdiva pod obklad 7 Protipožární revizní dvířka do SDK 8 Protipožární revizní dvířka do zdiva 9 do fasádních systémů 10

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část D.1.1.1 "VŠE-Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě"

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část D.1.1.1 VŠE-Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část D.1.1.1 "VŠE-Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě" Obsah : D.1.1.1 - technická zpráva D.1.1.2 - stávající stav - půdorys 2.pp - objekt A D.1.1.3 - stávající stav +

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

STAVBA BYTOVÉHO DOMU 902 Pod Klaudiánkou, č.p. 4b, PRAHA 4-PODOLÍ. Standard kvality. Residences MIDA s.r.o. Pod Děvínem 48 150 00 Praha 5-Smíchov

STAVBA BYTOVÉHO DOMU 902 Pod Klaudiánkou, č.p. 4b, PRAHA 4-PODOLÍ. Standard kvality. Residences MIDA s.r.o. Pod Děvínem 48 150 00 Praha 5-Smíchov STAVBA BYTOVÉHO DOMU 902 Pod Klaudiánkou, č.p. 4b, PRAHA 4-PODOLÍ Standard kvality Residences MIDA s.r.o. Pod Děvínem 48 150 00 Praha 5-Smíchov Úvod Všechny navržené materiály a konstrukce vyhovují právním

Více

Součástí dodávky sendvičových panelů bude dílenská projektová dokumentace vč. upřesnění kotevních prvků.

Součástí dodávky sendvičových panelů bude dílenská projektová dokumentace vč. upřesnění kotevních prvků. Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO DŮM KULTURY

Více

101 Průvodní a technická zpráva

101 Průvodní a technická zpráva PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ČÁST PROJEKTU 101 Průvodní a technická zpráva AKCE STAVBA Domažlice, Msgre B. Staška 232 Zateplení a výměna oken ZŠ MÍSTO STAVBY Domažlice, Msgre B. Staška 232 KRAJ Plzeňský

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 PRAHA III/2011 F. DOKUMENTACE STAVBY F.4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí

Více

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI Protokol č.02-2014/112 1 Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

Sanace teras na objektu bytového domu

Sanace teras na objektu bytového domu POPIS Sanace teras na objektu bytového domu Praha Ke Stírce 1844 Bytový dům o čtyřech podlažích postavený na začátku 21. století je situován v ulici Ke Stírce v městské části Praha - Kobylisy. Dům je konstruován

Více

TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS

TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS Jedná se o dodávku rodinného domu pro dokončení. Dům je zvenku hotový včetně oken, vchodových dveří, příp.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA: D.1.1.01

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA: D.1.1.01 PROJEKT Vypracoval : Ing. Jaroslav Habán IČO : 18121578 Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, Tel: 566 651 191, Mobil: 603 546 997, e-mail: JaHaZr@centrum.cz INVESTOR: NEUMANN - NBC S.R.O, DĚLNICKÁ

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ - ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU SO O1 UČEBNOVÝ BLOK ---------------------------------------- PD pro provedení stavby - DPS ---------------------------------------------

Více

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY, INVESTORA A ZPRACOVATELE DOKUMENTACE. 2 PŘEHED POUŢITÝCH PODKLADŮ. 3 ÚVOD. 3 SEZNAM STAVEBNÍCH CELKŮ.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY, INVESTORA A ZPRACOVATELE DOKUMENTACE. 2 PŘEHED POUŢITÝCH PODKLADŮ. 3 ÚVOD. 3 SEZNAM STAVEBNÍCH CELKŮ. O B S A H 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY, INVESTORA A ZPRACOVATELE DOKUMENTACE... 2 2. PŘEHED POUŢITÝCH PODKLADŮ... 3 3. ÚVOD... 3 4. SEZNAM STAVEBNÍCH CELKŮ... 4 5. STRUČNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH CELKŮ...

Více

PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH

PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH Miloslav Novotný 1 Abstrakt Dvouplášťové ploché střechy jsou v současné době vzhledem k zásadnímu zvýšení kvality materiálů pro jednoplášťové ploché střechy (tepelné

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon B - Stavební

Více

F1.10 VÝPIS PRVKŮ PSV. Depozitář mapových sbírek Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 2038/6, Praha 2.

F1.10 VÝPIS PRVKŮ PSV. Depozitář mapových sbírek Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 2038/6, Praha 2. F1.10 VÝPIS PRVKŮ PSV Depozitář mapových sbírek Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 2038/6, Praha 2 index E_1 Vypracoval: Ing. arch. Tomáš Kalvach P R A H A Listopad 2012 DVEŘE

Více

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM TECHNIK ATELIERU DEK, PŮSOBÍCI NA POBOČCE V BRNĚ, SE VYDAL ZA REALIZAČNÍ FIRMOU, ABY JÍ POSKYTL TECHNICKOU PODPORU PŘI ŘEŠENÍ OBNOVY HYDROIZOLACE STŘECHY BAZÉNOVÉ

Více

I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R

I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R INVESTOR TJ Sokol Jablůnka, Jablůnka č.p.187 756 23 Jablůnka I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R T Ě L O C V I Č N A T J S P A R T A K J A B L Ů N K A R E K O N S T R U K C E T Ě L O C V I Č N Y ZPRACOVATEL

Více