Stavební úpravy a dostavba tělocvičny ZŠ Jiráskova Benešov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stavební úpravy a dostavba tělocvičny ZŠ Jiráskova Benešov"

Transkript

1 stupeň dokumentace: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY místo stavby: investor: ZŠ Jiráskova, Benešov Město Benešov Masarykovo náměstí Benešov název stavby: Stavební úpravy a dostavba tělocvičny ZŠ Jiráskova Benešov obsah: A. Technická zpráva vypracoval: Ing. Roman Moravec datum: srpen 2002

2 A.1. identifikační údaje jméno a adresa stavebníka Název : Město Benešov Sídlo: : Masarykovo náměstí 100, Benešov jméno, adresa a oprávnění zpracovatele dokumentace Název : Ing. Jaroslav Hlavnička, autorizovaný inženýr H-projekt, architektonicko - konstrukční ateliér Sídlo : Jana Nohy 1441, Benešov IČO : Spojení : tel.: , Architektonicko - stavební řešení : Ing. Jaroslav Hlavnička tel Ing. Roman Moravec tel Zdravotní technika : František Košata tel Elektroinstalace : Petr Slabihoudek tel Ústřední vytápění : Ing. Vladislav Polanecký tel Vzduchotechnika : Ing. Martin Vobecký tel Požární řešení : Ing. Miloslav Michálek tel A.2. stavebně - technické řešení stavby Stavebně je celá akce rozdělena na dvě části - stavební úpravy stávajícího objektu tělocvičny s předsálím a na dostavbu sportovní haly. Demolice Bude provedeno odstranění veškerých nosných i nenosných konstrukcí, které nelze ze stavebního, nebo statického hlediska upotřebit. Jedná se především o nevyhovující prvky dřevěné střechy, veškeré oplechování střechy, některé vnitřní příčky, výplně dveřních a okenních otvorů, v nezbytném rozsahu konstrukce podlah, veškeré vnitřní instalace apod. Pro nově navržená okna budou provedeny úpravy stávajících okenních otvorů. Dále budou probourány dveřní otvory mezi objektem školy a stávající tělocvičnou a osazeny nadedveřní překlady z ocelových válcovaných profilů. Vzhledem ke skutečnosti, že v době zpracování dokumentace probíhal v objektu normální provoz a nebylo možno provést komplexní stavebně-technický průzkum, bude třeba rozsah demoličních prací v průběhu výstavby upřesnit investorem a projektantem. To se týká především stávajících podlahových konstrukcí včetně izolací proti zemní vlhkosti, nadokenních překladů a nosné konstrukce zastřešení. V případě, že tyto konstrukce nebude možno zachovat, bude třeba přistoupit k jejich odstranění a nahrazení novými. 1

3 Zemní práce Zemní práce u stávajícího objektu tělocvičny se omezí na provedení výkopů pro základové konstrukce hlavního a vedlejšího vstupu (vnější schodiště, rampa), na realizaci vnitřních ramp pro bezbariérové propojení jednotlivých objektů a na provedení výkopu pro základ střední nosné stěny a nového vnitřního schodiště. Po dokončení stavebních prací v objektu budou provedeny kolem budovy zpevněné plochy z betonové zámkové dlažby, při jejichž realizaci bude nutno provést potřebné výškové úpravy terénu. V rámci zemních prací budou vyhloubeny výkopy pro základové pasy haly. Vzhledem ke skutečnosti, že na staveništi nebyl před započetím výkopových prací proveden hydrogeologický průzkum, je požadovaná minimální únosnost zeminy v základové spáře stanovena na hodnotu 200 kpa a na tuto únosnost je navržena základová konstrukce. Nebude-li zemina s touto únosností v projektované základové spáře zastižena, bude třeba prohloubit výkopy až na tuto zeminu a rozdíl výšek doplnit plombami z prostého betonu, popř. kvalitně zhutněným štěrkopískem. Dále budou provedeny dodatečné výškové úpravy terénu při pokládce zámkové dlažby v rámci realizace zpevněných ploch v okolí objektu. Základy, svislé nosné konstrukce Stávající základová konstrukce a nosné stěny a pilíře budou podrobeny průzkumu a pravděpodobně ponechány. V případě, že nebudou vykazovat potřebné mechanické vlastnosti, bude třeba přistoupit k jejich sanaci, popřípadě v nezbytném rozsahu k jejich odstranění a nahrazení novými konstrukcemi. Veškeré nové svislé konstrukce ve stávajícím objektu (vnitřní i vnější stěny, příčky, dozdívky apod.) budou provedeny z keramického zdiva POROTHERM v potřebných tloušťkách, na dozdívky je možno použít plné cihly, popřípadě původní vybourané a očištěné zdivo, nevykazující žádné mechanické poškození. Použita bude vápenocementová malta MVC 25 a cementová malta MC 50. Pod střední nosnou stěnou bude proveden monolitický základový pas z prostého betonu třídy B15, přesná hloubka základu bude stanovena na základě mechanických vlastností zeminy v podloží. Základová konstrukce haly, tvořící zároveň nosné postranní stěny pro ukotvení konstrukce zastřešení, bude zhotovena z monolitického železobetonu (beton třídy B20, výztuž ze stavební oceli R, E a ze sítí KARI 6/150x6/150). Kotvení samonosného pláště haly je navrženo podle typového podkladu dodavatele haly pomocí ocelových kotevních úhelníků, přivařených k zabetonovaným ocelovým plotnám. Tyto svislé konstrukce budou z interiérové strany doplněny o obklad z dřevovláknitých desek na dvojitém dřevěném roštu s vloženou dodatečnou tepelnou izolací z desek z minerální vlny ORSIL N tl. 60 mm. V místě jednotek ústředního vytápění bude vnitřní obklad demontovatelný, aby byl umožněn přístup k jednotkám. 2

4 Na vnější straně betonových stěn bude vyzděn po obou delších stranách haly kanál pro vedení VZT, ÚT, popř. elektroinstalace. Po provedení montáže těchto vedení bude vyzděna vnější stěna tl. 175 mm z cihel POROTHERM 17,5 P+D na maltu MC 50 a kanál bude zakryt železobetonovou monolitickou stříškou ve spádu pro odkap dešťové vody. Dno kanálu a část betonové stěny do úrovně dolního líce otvorů pro výústky VZT a ÚT budou opatřeny krystalizujícím nátěrem LADAX a vrstvou natavené hydroizolace z asfaltových pásů SKLOBIT S. Tato izolace bude v místě prostupů pro výústky napojena na hydroizolaci podlahy v hale, mezi prostupy bude ukončena na stěně. Vnější líce zděných stěn kanálů budou opatřeny natavenou hydroizolací SKLOBIT S, která bude vytažena minimálně 300 mm nad upravený terén, stěny budou z vnější strany omítnuty cementovou maltou (v soklové části vyztužené armovací tkaninou), naštukovány a opatřeny fasádním nátěrem ve zvoleném odstínu. Obloukové štítové stěny budou vyzděny z cihel POROTHERM 44 P+D na maltu MVC 25, stěny budou doplněny ztužujícími věnci a nadokenními a nadedveřními překlady z monolitického železobetonu s doplněnou tepelnou izolací z kombinovaných desek LIGNOPOR tl. 25 mm a 50 mm. Vnitřní líce stěn budou obloženy do výšky 2796 mm (pod parapet dolní řady oken na východní fasádě) dřevovláknitými deskami na dvojitém dřevěném roštu s vloženou izolací z desek z minerální vlny ORSIL N tl. 40 mm. Vnější líce štítových stěn budou omítnuty vápenocementovou maltou (v soklové části cementovou, vyztuženou armovací tkaninou), naštukovány a opatřeny fasádním nátěrem. Vodorovné konstrukce podlahy Veškeré podlahové krytiny ve stávající části objektu budou odstraněny a nahrazeny novými keramickými dlažbami v provedení dle výběru investora (v m.č. 2.09a bude použita povlaková krytina PVC). V případě, že bude třeba nahradit stávající podkladní vrstvy pod dlažby (nevyhovující stav podkladních betonových mazanin, popř. různé výškové úrovně podlah v jednotlivých prostorech), budou tyto vrstvy provedeny z betonu B15 (popřípadě vyztužené pletivem, nebo sítí). Po zjištění skutečného stavu podlah a po dohodě s investorem bude rozhodnuto o případné realizaci nového souvrství s tepelnou izolací a hydroizolací v celé ploše stávajícího objektu. stropní konstrukce nad 1.NP Nezbytným předpokladem pro realizaci zamýšlených stavebních úprav je zhotovení vložené stropní konstrukce do stávajícího dostatečně vysokého prostoru. Tato stropní konstrukce včetně schodiště je navržena z monolitického železobetonu Předpokládá se její uložení do podélných drážek ve stávajícím zdivu. V případě, že navrhované osazení nebude možno po podrobném průzkumu stávajícího zdiva provést, bude stropní konstrukce navržena prefabrikovaná, např. z ocelových trapézových plechů ze zabetonovanými horními vlnami, uloženými na ocelové válcované stropní nosníky. 3

5 nadokenní a nadedveřní překlady - budou použity prefabrikované překlady POROTHERM PTH 23.8 a ocelové válcované profily ozn. I podhledy Ve stávajícím objektu budou realizovány celkem čtyři základní druhy podhledů: podhled P1 - sádrokartonový podhled (sádrokartonové desky Knauf GKB 12,5 mm v místnostech č. 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.09, desky Knauf GKBI 12,5 mm v místnostech č. 1.06a-e, 1.08, ) na roštu z ocelových CD profilů, zavěšených na ocelových závěsech pod monolitickou stropní konstrukcí bez požární odolnosti, podhled bude doplněn o celistvou parozábranu z vhodné PE fólie - podhled P1 bude použit ve většině prostorů stávajícího objektu v 1.NP pro zakrytí rozvodů VZT, ÚT, zdravotechniky a elektroinstalace podhled P2 - kombinace podhledu zakrývajícího vedení rozvodů VZT s protipožárním podhledem (2 vrstvy podhledu) 1.vrstva (horní, požární odolnost 30 minut) - protipožární sádrokartonový podhled z desek Knauf GKFI 12,5 mm (protipožární impregnované desky) s celistvou parozábranou z vhodné PE fólie na roštu z ocelových CD profilů, kotvený k dolnímu líci dřevěných střešních vazníků, požární odolnost podhledu 30 minut (včetně izolace z minerální vlny) 2.vrstva (dolní, bez požární odolnosti) - sádrokartonový podhled (impregnované sádrokartonové desky Knauf GKBI 12,5 mm) na roštu z ocelových CD profilů, zavěšených pod horním protipožárním podhledem na ocelových táhlech s pérovými závěsy (prostupy závěsů protipožárním podhledem budou zatmeleny požárním tmelem INTUMEX B), ve vzniklém meziprostoru budou vedeny rozvody VZT - podhled P2 bude proveden ve všech místnostech stávajícího objektu ve 2.NP kromě místností č. 2.03, 2.04, 2.06, 2.09a podhled P3 - protipožární sádrokartonový podhled z desek Knauf GKFI 12,5 mm (protipožární impregnované desky) s celistvou parozábranou z vhodné PE fólie na roštu z ocelových CD profilů, kotvený k dolnímu líci dřevěných střešních vazníků, požární odolnost podhledu 30 minut (včetně izolace z minerální vlny) - podhled P3 bude použit ve 2.NP v místnostech č 2.03, 2.04, 2.06, 2.09a podhled P4 - protipožární sádrokartonový podhled s odolností 30 minut (protipožární desky Knauf GKF 15 mm na roštu z CD profilů, celistvá parozábrana z vhodné PE fólie, desky z minerální vlny ORSIL E tl. 160 mm), podhled nebude kotven k vazníkům střechy, ale k ocelovým vazníkům I 140, vloženým mezi střešní vazníky, ocelové nosníky budou kompletně obaleny minerální vlnou ORSIL E tl. 160 mm (i shora) - podhled P4 bude použit v prostoru schodiště (m.č. 2.01) V podhledech budou provedeny revizní klapky pro přístup k uzávěrům jednotlivých médií a k požárním klapkám. Rozmístění těchto klapek bude provedeno dle potřeby jednotlivých rozvodů, jejich provedení bude dle katalogu Knauf. 4

6 Příslušné druhy podhledů a výšky dolních líců podhledů od čisté podlahy v daném prostoru jsou uvedeny v tabulkách místností na výkresech půdorysů jednotlivých podlaží. Jednotlivá vedení TZB a jejich vzájemná křížení musí být provedena tak, aby bylo možno výšky podhledů dodržet a nedošlo k jejich nucenému snížení. V případě použití sádrokartonových konstrukcí (desek, profilů apod.) jiného dodavatele (např. Rigips) je třeba dodržet především požadované požární odolnosti podhledů, veškeré konstrukční úpravy je třeba provést dle katalogu příslušného dodavatele. Vedení VZT bude zakryto sádrokartonem až po přezkoušení funkčnosti celého systému vzduchotechniky. střecha Po stržení stávající střešní krytiny a záklopu bude proveden podrobný průzkum konstrukce střechy. V případě nutnosti odstranění kompletní střešní konstrukce bude postupováno takto: - střešní konstrukce bude tvořena soustavou nových sedlových a pultových dřevěných vazníků, jejichž prvky budou spojeny styčníkovými deskami Gang-Nail (dodávka společnosti BIOS Dobříš), kotvení vazníků ke svislým nosným konstrukcím bude provedeno pomocí ocelových úhelníků L80/6 dl.~ 100 mm, přišroubovaných pomocí ocelových hmoždinek např. HILTI průměru M10 do konstrukce, vazníky budou přichyceny z boku ocelovými svorníky M10 - do střechy bude osazena ocelová konstrukce pro přichycení jednotky VZT (tuto konstrukci bude třeba vyrobit až po přesném zaměření střechy, aby výškově navazovala na navrhované rozvody VZT) - horní líc vazníků bude opatřen záklopem z dřevěných prken tl. 24 mm a desek CETRIS tl. 24 mm (z požárních důvodů - rozsah záklopu z desek CETRIS je vyznačen na výkresu střechy) - funkci pojistné hydroizolace bude zajišťovat vrstva volně ložených asfaltových pásů SKLOBIT S s přetavenými spoji (lze použít jiný adekvátní asfaltový pás typu S) - střešní krytinu včetně zaatikových žlabů a veškerého oplechování budou tvořit poplastované plechy LINDAB (jiný materiál lze použít pouze na základě konzultace s investorem a projektantem) - střecha bude opatřena vloženou tepelnou izolací z desek z minerální vlny ORSIL E tl. min. 160 mm - dřevěné vazníky a prkenný záklop budou opatřeny nátěrem proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním V případě, že stávající střešní konstrukce bude ve vyhovujícím stavu a bude možno ji alespoň částečně ponechat, bude střešní konstrukce upravena takto: - střešní vazníky budou vyspraveny, popř. některé vyměněny, v místech navržené pultové střechy doplněny ramenáty z prken do potřebného tvaru střechy, veškeré dřevěné prvky budou ošetřeny proti dřevokazným škůdcům - do střechy bude osazena ocelová konstrukce pro přichycení jednotky VZT (tuto konstrukci bude třeba vyrobit až po přesném zaměření střechy, aby výškově navazovala na navrhované rozvody VZT) - bude proveden záklop střechy z prken a desek CETRIS tl. 24 mm (rozsah záklopu z desek CETRIS je uveden na výkresu střechy) 5

7 - bude položena vrstva pojistné hydroizolace a střešní krytina včetně oplechování veškerých prostupů střechou a atik - střecha bude opatřena vloženou tepelnou izolací z desek z minerální vlny ORSIL E tl. min. 160 mm V každém případě bude vnitřní část střechy mezi vazníky opatřena z boku větracími průduchy, zakrytými protidešťovými žaluziemi s mřížkami proti hmyzu a ptactvu, v úrovni hřebene střechy budou instalovány ventilační hlavice LOMANCO, odvětrávající podstřešní prostor. podlaha - podlahová konstrukce v hale bude provedena v následující skladbě: dřevěné vlysy tl. 22 mm záklop z prken tl. 28 mm pružný rošt z dřevěných hranolů tl. 2x 32 mm podkladek z prken tl. 32 mm pryžová podložka tl. 5 mm betonová mazanina z betonu B15 se sítí KARI 4/150x4/150 tl. min. 120 mm lepenka A 400H tvrzený pěnový polystyren tl. 40 mm natavený asfaltový pás SKLOBIT S s přetavenými spoji natavený asfaltový pás BITALBIT s přetavenými spoji podkladní beton z betonu B15 se sítí KARI 6/150x6/150 tl. min. 100 mm štěrkopískový podsyp kvalitně zhutněný tl. min. 150 mm původní zemina (skladba vlysové podlahy s podkladem z dřevěného roštu byla navržena renomovaným dodavatelem sportovních areálů, společností SPORTtechnik Bohemia s.r.o Praha) - na podlaze budou barevně vyznačeny jednotlivé hrací plochy pro odbíjenou (tři příčná hřiště a centrální kurt), floorball, popř. košíkovou (pro košíkovou je třeba osadit do haly konstrukce, umožňující osazení basketbalových košů s možností jejich snadného odstranění), po dohodě s investorem je možno vyznačit na podlaze další hrací pole na jiné halové sporty (např. tenis), barevné odlišení čar musí být takové, aby byla zajištěna maximální možnost orientace na jednotlivých hracích polích, je třeba přesně dodržet normami stanovené rozměry hracích ploch - na ploše budou osazeny sloupky pro sítě na odbíjenou s možností jejich snadné demontáže a úpravy plochy na provozování jiných míčových her, povrch podlahy musí být po odstranění sloupků bez nerovností (nutno použít např. přesné dřevěné, nebo plastové záslepky otvorů) nadokenní a nadedveřní překlady - budou použity železobetonové monolitické překlady, které budou zároveň plnit ztužující funkci, viditelné líce překladů budou opatřeny kombinovanými deskami LIGNOPOR tl. 25 mm a 50 mm a omítnuty, nadokenní překlady ve východní štítové stěně budou provedeny tak, aby do nich bylo možno osadit schránky pro venkovní předokenní žaluzie (rozměry schránek, uvedené v dokumentaci byly konzultovány se 6

8 zástupci spol. Perfecta Rolladen-Bohemia s.r.o, v případě nutnosti použití žaluzií od jiného dodavatele je třeba porovnat velikosti schránek a případně přizpůsobit rozměry nadpraží) - překlady nad oknem mezi místnostmi m.č a 1.17 a překlady nad vyústěním VZT v západní štítové stěně budou z ocelových válcovaných nosníků ozn. I střecha - je navržena konstrukce zastřešení ze samonosného ocelového obloukového systému K-SPAN, tj. plechové profilované lamely š = 310 mm vzájemně pevně spojené, kotvení k základové konstrukci pomocí ocelových úhelníků po celé délce haly s následnou betonáží šikmého límce pro stékání a odkap dešťové vody (dodávka spole. ARCH- GLOBAL Praha) - vnitřní líc bude doplněn o tepelnou izolaci, vzduchovou mezeru, parozábranu a trapézový plech (skladba dle návrhu dodavatele - spol. ARCH-GLOBAL Praha), po předběžném změření doby dozvuku haly bude střešní plášť z vnitřní strany v nezbytném rozsahu doplněn o akustický obklad deskami Ecophon Super G v rastru 600x600 mm bílé barvy na příslušném závěsném systému (požadovaná doba dozvuku po provedení akustických opatření musí být max. 1,0 s - viz. část dokumentace B.1.5. Doba dozvuku - posouzení akustických poměrů ) - vzduchová mezera bude v dolní části napojena na systém provětrávacích průduchů zakrytých mřížkami proti hmyzu a ptactvu, ve vrcholové části střešní konstrukce budou instalovány ventilační hlavice LOMANCO, napojené na vzduchovou mezeru, návrh počtu hlavic a jejich přesné rozmístění na střeše zajistí dodavatel zastřešení haly - společnost ARCH-GLOBAL Praha Vnitřní dělící konstrukce zděné příčky - většina vnitřních příček bude vyzděna z cihel POROTHERM 11,5 P+D na maltu MC 50, jedna stávající příčka může být po průzkumu ponechána stěny šachet VZT bez požární odolnosti - sádrokartonová konstrukce šachtové stěny - zdvojené svislé CW profily (stojinami k sobě - dle katalogu Knauf), opláštění z vnější strany deskami Knauf GKBI 15 mm - opláštění většiny stoupaček VZT ve 2.NP stěny šachet VZT protipožární (odolnost 30 minut) - sádrokartonová konstrukce protipožární šachtové stěny - zdvojené svislé CW profily (stojinami k sobě - dle katalogu Knauf), opláštění z vnější strany deskami GKFI 15 mm (protipožární impregnované), výplň deskami ORSIL L tl. 50 mm - opláštění stoupačky VZT v místnosti č. 2.07b Ve stěnách sádrokartonových šachet budou provedena revizní dvířka pro přístup k protipožárním klapkám na vedení VZT (v protipožární stěně dvířka s požární odolností 30 minut). Opláštění sádrokartonem bude provedeno po montáži a řádném odzkoušení zařízení VZT. 7

9 Výplně okenních a dveřních otvorů - okenní otvory budou osazeny okny v plastových rámech, zasklenými tepelněizolačním dvojsklem (neotevíravá okna, sloužící k průhledu do haly tělocvičny, budou zasklena jednoduchým bezpečnostním sklem CONEX), okna budou dělena vloženými příčkami - vstupní prosklené dveře budou zaskleny tepelně-izolačním dvojsklem v oboustranném bezpečnostním provedení (CONEX z obou stran), madla budou provedena dle Vyhl. MMR č. 369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace - vnitřní dřevěné dveře budou plné, některé s požadovanou požární odolností, barevné řešení dle výběru investora - okenní otvory na východní fasádě budou osazeny neotevíravými okny v plastových rámech, zasklenými tepelně-izolačním dvojsklem s vnitřní bezpečnostní úpravou (CONEX z vnitřní strany), okna budou dělena vloženými příčkami, v nadpraží oken budou instalovány venkovní horizontální žaluzie na elektropohon (rozměry schránek, uvedené v dokumentaci byly konzultovány se zástupci spol. Perfecta Rolladen- Bohemia s.r.o Benešov, v případě nutnosti použití žaluzií od jiného dodavatele je třeba porovnat velikosti schránek a případně přizpůsobit rozměry nadpraží) - únikový východ bude opatřen dřevěnými plnými dveřmi ve venkovním provedení - vnitřní dvoukřídlové dveře budou plné s požadovanou požární odolností Hydroizolace - dodatečná hydroizolace spodní stavby asfaltovými pásy bude provedena v případě, že stav stávající izolace nebude v souladu s požadavky na celistvost a mechanickou odolnost této vrstvy - pojistná hydroizolace střechy bude zhotovena z volně ložené vrstvy asfaltového pásu SKLOBIT S s přetavenými spoji na záklopu z dřevěných prken a desek CETRIS - v podlaze haly bude realizována izolace proti zemní vlhkosti, splňující rovněž požadavky na protiradonovou ochranu objektu, tato izolace bude provedena z plnoplošně natavených asfaltových pásů 1x BITALBIT + 1x SKLOBIT S, tato izolace bude na bocích vytažena k dolním lícům prostupů pro výústky VZT a ÚT a bude v těchto místech spojena s izolací kanálů VZT, řádně přitavena a navíc mechanicky přikotvena podélnými lištami, u štítových stěn bude izolace vytažena min. 300 mm nad úroveň upraveného terénu a omítnuta cementovou maltou s výztuží armovací tkaninou - části monolitických základových konstrukcí budou navíc opatřeny krystalizujícím nátěrem na beton LADAX a následně izolovány asfaltovými pásy SKLOBIT S, které budou použity i k izolaci vnějších líců stěn a dna VZT kanálů po stranách haly, tato vrstva bude v místech prostupů pro mřížky VZT a ÚT napojena na hydroizolaci podlahy haly a přikotvena, rozsah nátěru LADAXem je patrný z výkresové dokumentace 8

10 Tepelná izolace, kročejová izolace, akustická opatření - dodatečné tepelná izolace podlahy stávajícího objektu bude případně provedena na základě technického průzkumu, který prokáže nevyhovující stav stávající vrstvy, nebo její úplnou absenci, tato vrstva by byla tvořena deskami z tvrzeného polystyrenu tl. 40 mm - tepelná izolace střechy je v obou variantách provedení (odstranění, nebo ponechání stávajících prvků střechy) navržena z desek z minerální vlny ORSIL E tl. 160 mm - izolace proti kročejovému hluku v podlaze 2.NP bude realizována z desek ORSIL N tl. 25 mm - v konstrukci podlahy bude provedena vrstva tepelné izolace z desek z tvrzeného polystyrenu tl. 40 mm - podélné monolitické svislé části haly budou z vnitřní strany opatřeny obkladem z dřevovláknitých desek na dřevěném pružném roštu s vloženou izolací z minerální vlny ORSIL N tl. 60 mm (v místě výústek ústředního vytápění demontovatelným) - stejným obkladem s izolací ORSIL N tl. 40 mm budou do výšky 2796 mm (parapet první řady oken na východní fasádě) obloženy i štítové obloukové stěny - monolitická nadpraží oken budou doplněna o tepelnou izolaci z kombinovaných desek LIGNOPOR tl. 25 mm a 50 mm - střešní plášť haly bude zateplen izolací z desek z minerální vlny ORSIL L tl. 140 mm, po předběžném změření doby dozvuku haly bude střešní plášť z vnitřní strany v nezbytném rozsahu doplněn o akustický obklad deskami Ecophon Super G v rastru 600x600 mm bílé barvy na příslušném závěsném systému (požadovaná doba dozvuku po provedení akustických opatření musí být max. 1,0 s - viz. část dokumentace B.1.5. Doba dozvuku - posouzení akustických poměrů ). Dilatační spáry Mezi stávajícím objektem a novou sportovní halou je nutno provést důslednou dilatační spáru šířky min. 25 mm. Tato spára bude probíhat po celé výšce styku obou objektů včetně základů a bude vyplněna deskami LIGNOPOR, popř. pěnovým polystyrenem. Viditelné části spáry budou překryty příslušnými podlahovými, stěnovými nebo stropními dilatačními profily. V žádném případě nebude spára začištěna a pouze omítnuta. Na střechách budou použity krycí plechové dilatační lišty dle výkazu klempířských výrobků. Dilatační spáry budou provedeny i mezi objekty a předsazenými konstrukcemi (vnější schodiště, vnější rampa apod.). Klempířské výrobky, dostavba haly Veškeré klempířské konstrukce (oplechování střechy, atik, dešťové žlaby a svody, ukončení střechy na fasádách sousedních objektů, dilatační lišty, parapetní plechy apod.) budou zhotoveny z poplastovaného plechu LINDAB (po dohodě s investorem a projektantem je možno použít jiný materiál při zachování stejných mechanických 9

11 vlastností). Klempířské výrobky budou splňovat požadavky ČSN Klempířské práce stavební (především provedení okapnic a vzájemných přesahů a spojů jednotlivých dílů). Zámečnické výrobky - ocelová konstrukce pod jednotkou VZT na střeše stávajícího objektu - svařena z ocelových válcovaných profilů U a opatřena základním a svrchním nátěrem, kotvení jednotky bude provedeno šrouby (nebudou-li na nohách VZT jednotky osazeny kotevními plotnami, je třeba je dodatečně na jednotku přivařit a natřít) - zárubně v dělících konstrukcích pro osazení dveří - ocelové lisované zárubně typu CgU, opatřené nátěrem dle výběru investora - zábradlí a vodící tyče na schodištích a rampách, zábradlí u balkónových dveří - tyto výrobky budou provedeny z ocelových trubek a tyčoviny a budou opatřeny základním a svrchním nátěrem v odstínu uvedeném ve výkazu těchto výrobků, zábradlí na schodišti a vodící tyče na rampách musejí být v souladu s ČSN Ochranná zábradlí a s Vyhláškou MMR č.369/2001 Sb. Truhlářské konstrukce - dřevěná dveřní křídla budou provedena dle výkazu dveří - veškeré vnitřní parapetní desky budou zhotoveny z melaminových desek v barevném provedení dle výběru investora Úpravy povrchů - vnitřní omítky budou vápenné, štukové, hladké - původní omítky budou podle možností vyspraveny, nebo nahrazeny novými hladkými omítkami - případné stávající pórovinové obklady stěn budou odstraněny a nahrazeny novými, rozměry a barevné provedení dle výběru investora - veškeré nášlapné vrstvy budou tvořeny keramickou dlažbou v protiskluzovém provedení (kromě místnosti č.2.09a, kde bude povlaková krytina PVC), venkovní protiskluzová keramická dlažba bude uložena i na vnějších schodištích a rampě, rozměrové a barevné řešení dlažeb bude provedeno dle výběru investora - vnější omítka bude v nezbytném rozsahu vyspravena a opatřena fasádním nátěrem dle barevného řešení stavby (případně bude veškerá omítka odstraněna a nahrazena novou vnější hladkou omítkou a fasádním nátěrem, ze soklová části objektu šířky cca 600 mm bude stávající omítka odstraněna v každém případě, sokl bude opatřen sanační omítkou s následným nátěrem vhodnou fasádní barvou interiér - obklad podélných a štítových stěn z dřevovláknitých desek bude opatřen nátěrem vhodnou barvou v odstínu dle požadavku investora - oblouková část haly bude opatřena akustickým obkladem Ecophon Super G v bílé barvě (nebude-li tento obklad v celé ploše zastřešení, bude viditelná část trapézových plechů opatřena nátěrem bílou barvou) - obloukové štítové stěny budou omítnuty (i pod obkladem) a nad obkladem opatřeny malbou bílé barvy 10

12 exteriér - obloukové štítové stěny budou hladce omítnuté a opatřené vnějším nátěrem fasádní barvou (soklová část stěn bude provedena z cementové malty vyztužené armovací tkaninou) - vnější části bočních stěn VZT kanálů budou opatřeny cementovou omítkou, v soklové části vyztužené armovací tkaninou, nátěr fasádní barvou dle celkového barevného řešení - vnější betonové šikmé límce po stranách haly budou opatřeny antikorozivním nátěrem na beton a vhodnou fasádní barvou - vnější plechové lamely budou od výrobce dodány s finální povrchovou úpravou dle barevného řešení objektu Před realizací nátěru fasádními barvami bude přizván projektant a na vzorcích nátěru o velikosti cca 1m 2 od každé barvy potvrdí konečné barevné řešení. - v okolí objektů budou provedeny zpevněné plochy z betonové zámkové dlažby přírodní (šedé) barvy ve skladbě: betonová zámková dlažba tl. 80 mm kladecí vrstva (písek, drcený štěrk) tl.min. 30 mm podsyp štěrkopískem frakce 8-16 tl.100 mm podsyp štěrkopískem frakce tl.150 mm původní zemina - zámková dlažba bude lemována betonovými záhonovými obrubníky tl mm - parkovací stání pro motorová vozidla, jejichž návrh je proveden v dokumentaci pro stavební řízení, budou vyznačena pruhy zámkové dlažby červené barvy - v rámci realizace zpevněných ploch, resp. místních komunikací, bude na křižovatku se stávající komunikací před základní školou osazeno dopravní značení, navržené v dokumentaci pro stavební řízení a znázorněné na celkové situaci stavby. A.3. požární řešení stavby Požární řešení stavby je zahrnuto v Technické zprávě požární ochrany, zpracované Ing. Michálkem (IPROS), která je obsažena v dokumentaci pro stavební řízení a je odsouhlasena HZS Benešov. 11

13 A.4. statické řešení stavby Vzhledem k tomu, že ve stávajícím objektu v době zpracování projektové dokumentace probíhal normální provoz, nebylo možno provést podrobný stavebně-technický a statický průzkum. Tento průzkum bude proveden před započetím stavebních prací v objektu. Budou-li zjištěny skutečnosti, které nebylo možno zohlednit v projektové dokumentaci, bude provedeno doplnění dokumentace, popř. budou tyto skutečnosti řešeny konzultací na stavbě a následným zápisem do stavebního deníku. Nejzásadnějším zásahem do statiky objektu je vložení monolitické železobetonové stropní desky a schodišť, čímž dojde k horizontálnímu rozdělení prostoru na dvě podlaží. Pro návrh této konstrukce byl vypracován statický 3D model s následným zatížením a určením vnitřních sil výztuže. Zatížení jsou uvažována v souladu s ČSN Zatížení stavebních konstrukcí. Byl proveden statický návrh betonové základové konstrukce haly, ve kterém byl zohledněn tvar obloukové haly a veškerá stálá i nahodilá zatížení v souladu s ČSN Zatížení stavebních konstrukcí. Dále byly navrženy a posouzeny zděné štítové stěny, včetně monolitických železobetonových nadokenních překladů a ztužujících věnců. Nosná konstrukce střešního pláště obloukové haly z lamel K-SPAN byla navržena dodavatelem haly, společností ARCH-GLOBAL Praha. A.5. vnitřní technické vybavení Rozvody TZB V rámci dokumentace pro provedení stavby byla vypracována podrobná dokumentace vzduchotechniky, ústředního vytápění a elektroinstalace. Rozvody zdravotní techniky (kanalizace, vodovod) budou provedeny dle dokumentace pro stavební řízení s tím, že před započetím prací bude uskutečněna schůzka se zpracovateli dokumentace a některé skutečnosti budou upřesněny, případně pozměněny (především propojení vedení vodovodu mezi objektem školy s objektem stávající tělocvičny - toto vedení je třeba provést v souběhu z rozvodem ústředního vytápění ve střední části chodby, nikoli v trase uvedené v dokumentaci zdravotechniky). Jednotlivé rozvody a jejich vzájemná křížení musí být provedena tak, aby bylo možno dodržet navržené výšky dolních líců podhledů a nedošlo k jejich nucenému snížení!!!. 12

14 Vybavení interiéru Ve všech prostorech stávajícího objektu bude umístěn nábytek, adekvátní účelu daných prostorů. V šatnách budou umístěny lavičky a uzamykatelné skříňky vždy pro 20 cvičenců, v místnosti dozoru skříně a psací stůl, ve skladech náčiní ocelové regály, popř. skříně. V prostoru haly u bufetu ve 2.NP budou rozmístěny jídelní stolky se židlemi, bufet bude vybaven kuchyňskou linkou a vhodným pultem, v kabinetu bude umístěn psací stůl, skříně a sedací sestava. Další nábytek a vnitřní vybavení objektu bude instalován po dohodě s investorem. Rozměrové a barevné řešení nábytku bude provedeno dodavatelem dle požadavku investora v návaznosti na barevné řešení celého interiéru. Na ploše haly budou osazeny stojany pro sítě na odbíjenou s možností jejich snadné a rychlé demontáže. Povrch podlahy musí být po odstranění sloupků pro sítě bez nerovností (je třeba v místě sloupků použít např. přesné dřevěné, nebo plastové záslepky otvorů). Konkrétní řešení osazení sloupků do podlahy a nabídku jednotlivých prvků vybavení je třeba před započetím montáže palubové podlahy konzultovat s dodavatelem těchto konstrukcí (např. společností SPORTtechnik Bohemia Praha). V případě požadavku investora na provozování košíkové bude nutno osadit do haly konstrukce, umožňující instalaci basketbalových košů s možností jejich snadného odstranění (odklonění, sklopení apod.), aby bylo možno využívat boční hřiště na odbíjenou. Na západní štítové stěně bude v dostatečné výšce instalována elektronická světelná tabule s ukazatelem času a skóre. Na východní fasádě budou osazeny vnější žaluzie na elektropohon, ovládání bude umístěno v hale. Případné další vnitřní vybavení haly bude instalováno dle požadavků investora. Upozornění: V době zpracování projektové dokumentace probíhal ve stávající části objektu běžný provoz. Z tohoto důvodu nebylo možno provést podrobný stavebně-technický průzkum stávajících konstrukcí. Veškeré zásahy do nosných konstrukcí, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci, stejně jako jiné závažné skutečnosti, zjištěné v průběhu výstavby a mající vliv na funkci objektu, budou konzultovány s projektantem. 13

15 Stavební úpravy a dostavba tělocvičny ZŠ Jiráskova, Benešov A. Technická zpráva B. Technické řešení stavby B.1. Stavební část B.1.1. Celková situace stavby B.1.2. Výkresy B.1.3. Výkaz oken a dveří B.1.4. Výkaz klempířských a zámečnických výrobků B.1.5. Doba dozvuku - posouzení akustických poměrů B.2. Ústřední vytápění B.3. Vzduchotechnika B.4. Elektroinstalace B.5. Měření a regulace (Zdravotní technika - součástí PD pro stavební řízení) B.1. Stavební část B.1.1. Celková situace stavby B.1.2. Výkresy v.č. Výkres základů 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys konstrukce střechy 04 Výkres konstrukce pod jednotkou VZT 05 Půdorys střechy 06 Řezy 1, detaily 07 Řezy 2 08 Pohledy 09 Výkres tvaru 1.NP 10 Výkres tvaru ostatních monolitických konstrukcí 11 B.1.3. Výkaz oken a dveří B.1.4. Výkaz klempířských a zámečnických výrobků B.1.5. Doba dozvuku - posouzení akustických poměrů 14

PREZIDENČNÍ ČTVRŤ SLADOVNY - PODBABA, PRAHA 6 TECHNICKÁ ZRÁVA III. ETAPA OBJEKT 1-4

PREZIDENČNÍ ČTVRŤ SLADOVNY - PODBABA, PRAHA 6 TECHNICKÁ ZRÁVA III. ETAPA OBJEKT 1-4 CASUA spol. s r.o. Strana 1/45 31.08.2005 OBSAH: 1.ÚVOD...3 2.GEOLOGICKÉ POMĚRY...3 3.BOURACÍ PRÁCE...3 4.ZÁKLADY A VÝKOPY...5 5.SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...6 6.STÁVAJÍCÍ KOMÍNY...8 7.VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...9

Více

F-1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F-1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F-1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce : Místo stavby : REKONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ PANELOVÉHO DOMU Rýmařovská č.p. 432, Praha 18 Letňany OBSAH: F.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE F.1.1 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ a ZÁKLADNÍ

Více

List1. Stránka 1. F.1.1. Architektonické a stavebnětechnické řešení Seznam příloh F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

List1. Stránka 1. F.1.1. Architektonické a stavebnětechnické řešení Seznam příloh F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení List1 Akce: Revitalizace nemocnice v Sokolově Slovenská ul. 545, Sokolov Stavební úpravy pavilonu D oddělení ODN Investor: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary Zak.č.: 01/11 F.1.1. Architektonické

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

D.1.1a Technická zpráva

D.1.1a Technická zpráva Číslo zakázky: 2013_027 D.1.1a Technická zpráva Rekonstrukce pavilonů Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Most, o.z. Včetně optimalizace vnitřních prostor Datum: 12/2013 Zpracoval: Oswald Michal JT consulting

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 F. DOKUMENTACE STAVBY F.1. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1. Technická zpráva Stupeň:

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby : Ralsko Ploužnice č.p. 332 až 337 st.p.č. 56/1-4, 57/1-4, 58/1-4 Investor : Město Ralsko Projektant

Více

MATEŘ SKÁ ŠKOLA BABICE Novostavba objektu MŠ pro 2x24 dětí

MATEŘ SKÁ ŠKOLA BABICE Novostavba objektu MŠ pro 2x24 dětí MATEŘ SKÁ ŠKOLA BABICE Novostavba objektu MŠ pro 2x24 dětí ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení GP: S.H.S architekti

Více

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.2 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ D.2.

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.2 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ D.2. PDF Název stavby: Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8 PRAHA VII/2014 D. DOKUMENTACE STAVBY D.2 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ D.2.1 Technická zpráva Stupeň: Dokumentace pro stavební

Více

Architektonicko - stavební část:

Architektonicko - stavební část: Architektonicko - stavební část: Architektonické a dispoziční řešení : Hlavním záměrem projektu je doplnit a posílit síť gastronomických a hygienických zařízení v areálu zoologické zahrady. Cílem je vytvořit

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Architektonicko-stavební řešení. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro výběrové řízení 1. ETAPA

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Architektonicko-stavební řešení. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro výběrové řízení 1. ETAPA TECHNICKÁ ZPRÁVA Dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. (změna 2013) Architektonicko-stavební řešení Rozsah a obsah projektové dokumentace pro výběrové řízení 1. ETAPA Nástavba mateřské školy Elišky

Více

Revitalizace panel. BD HORN 67, Horácké nám. 6,7 v Brně - Řečkovicích TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. ETAPA DSP + DZS zak. č.: 02/2011-51 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Revitalizace panel. BD HORN 67, Horácké nám. 6,7 v Brně - Řečkovicích TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. ETAPA DSP + DZS zak. č.: 02/2011-51 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. ETAPA DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO ZADÁNÍ STAVBY DODAVATELI A PRO PROVEDENÍ STAVBY Podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona 499 / 2006 - přílohy č. 1 Název stavby:

Více

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17 EXPERTNÍ KANCELÁŘ V OBORU STAVEBNÍCH TECHNOLOGIÍ PORUCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, DIAGNOSTIKY A SANACÍ MCT spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, ČR, tel./fax 272 651 899 STUDIE PRO OPRAVU

Více

D Í L N A N Á R O D Ů

D Í L N A N Á R O D Ů I N T E R N A C I O N Á L N Í B E Z B A R I É R O V É K U L T U R N Í C E N T R U M S D Í L E N Í P O Z I T I V N Í CH V L N A V I B R A C Í L E I P Z I G D Í L N A N Á R O D Ů ONDŘEJ ŠVÁB A T E L I E

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 PRAHA III/2011 F. DOKUMENTACE STAVBY F.1. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1. Technická zpráva Stupeň: Investor: Zodpovědný

Více

Ing. Vladimíra Pokorná

Ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: Ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí HIP: Ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant

Více

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ CHVÁTAL Ing. arch. Jaroslav Chvátal, Bílovecká 2411/1, Opava 746 01 IČ: 121 24 036, autorizace ČKA č.1513

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ CHVÁTAL Ing. arch. Jaroslav Chvátal, Bílovecká 2411/1, Opava 746 01 IČ: 121 24 036, autorizace ČKA č.1513 ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ CHVÁTAL Ing. arch. Jaroslav Chvátal, Bílovecká 2411/1, Opava 746 01 IČ: 121 24 036, autorizace ČKA č.1513 AKCE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA EDVARDA BENEŠE ZATEPLENÍ OBJEKTU A VÝMĚNA OKEN MÍSTO

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 PRAHA III/2011 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu: Vypracoval: Projektová dokumentace

Více

Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00

Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00 Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00 se sídlem: Praha 4, Valentova 1730, Praha 4, 149 00 vyhlašují výběrové řízení na akci Revitalizace panelového domu Valentova 1729 1731, Praha

Více

DEKHOME C Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEK a.s. a DEKPROJEKT s.r.o. Leden 2008

DEKHOME C Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEK a.s. a DEKPROJEKT s.r.o. Leden 2008 DEKHOME C Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEK a.s. a DEKPROJEKT s.r.o. Leden 2008 2 OBSAH 1 DEKHOME C...4 2 STANDARD DEKHOME C...5 3 KONTROLA JAKOSTI...6 4 TYPIZOVANÉ SKLADBY SYSTÉMU DEKHOME C...7 4.1

Více

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS, Bří Čapků 550, 362 21 Nejdek Ing. Irena Pichlová - Oto Szakos Zakázka : PS 04.2015 Akce : Realizace úspor energií ZŠ Karlovarská, Nejdek D.1.1. Architektonicko

Více

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň Tel.: +420 377 201 611, fax: +420 377 235 143 DPS dokumentace pro provádění stavby dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 1852: ČOV Dýšina Vodohospodářský

Více

Aspect Design s.r.o. Wuchterlova 566/7, Praha 6, tel. 233 324 741, fax. 233 324 715 aspectdesign@aspectdesign.cz zak. č. A012011

Aspect Design s.r.o. Wuchterlova 566/7, Praha 6, tel. 233 324 741, fax. 233 324 715 aspectdesign@aspectdesign.cz zak. č. A012011 F.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽADAVKY NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ DLE TEPELNÉHO AUDITU nová okna Uw 0,85-0,90 W/m2K nové dveře Ud 1,5 W/m2K výkladce Ud 1,5 W/m2K zateplená vrata U 1,2 W/m2K lehký plášť U 0,24-0,25 W/m2K

Více

1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch... 4

1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch... 4 BSAH: 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTNICKÉ A STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 1a) Zhodnocení staveniště, popis stávajícího stavu... 3 1b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících...

Více

SO_02_Administrativní budova

SO_02_Administrativní budova SO_02_Administrativní budova, Výrobní areál firmy HUWA, par.č.596/17 k.ú.písek, stránka 1 z 11 Úvodní údaje SO_02_Administrativní budova Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení

Více

FAMFULÍKOVA 1131-1139, PRAHA 8 - ĎÁBLICE obsah části F.1

FAMFULÍKOVA 1131-1139, PRAHA 8 - ĎÁBLICE obsah části F.1 MCT-RR spol. s r.o., Pražská 6, 02 2 Praha 0 - Hostivař, e-mail : info@mct-rr.cz FAMFULÍKOVA 3-39, PRAHA 8 - ĎÁBLICE obsah části F. F.-TZ TECHNICKÁ ZPRÁVA F.-S SPECIFIKACE HLAVNÍCH OPATŘENÍ F.- F.-2 F.-3

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : Vítkovice Aréna a.s. Stavba : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA Objekt : SO 003 Stavební

Více

Rekapitulace. Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6. Stavba :

Rekapitulace. Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6. Stavba : Strana: 1/18 Rekapitulace Stavba : Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6 Poř. Název položky cena č.pol. 0 Všeobecné konstrukce a práce 71 500

Více

Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov tel. + fax.: 352 688 691, mobil 603 452 704 IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov tel. + fax.: 352 688 691, mobil 603 452 704 IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov tel. + fax.: 352 688 691, mobil 603 452 704 IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107 TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace k akci : Zateplení obálky objektu Domova mládeže

Více

Snížení energetické náročnosti budovy KD Jesenice

Snížení energetické náročnosti budovy KD Jesenice A1 spol. s r.o., architektonická, projektová a inženýrská činnost Lannova 16/13 370 21 České Budějovice tel.: 386 102 911, fax: 386 102 920, e-mail: ateliery@a1sro.cz, www.arch.cz/a1 Snížení energetické

Více