6/11 Zakázka č. B.SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Benátky nad Jizerou - novostavba plaveckého stadionu. STUPEŇ: Dokumentace pro provedení stavby - DPS prosinec 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6/11 Zakázka č. B.SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Benátky nad Jizerou - novostavba plaveckého stadionu. STUPEŇ: Dokumentace pro provedení stavby - DPS prosinec 2012"

Transkript

1 AKCE: Benátky nad Jizerou - novostavba plaveckého stadionu 1 STUPEŇ: Dokumentace pro provedení stavby - DPS prosinec 2012 B.SOUHRNNÁ ZPRÁVA Benátky nad Jizerou , Letní stadion, Novostavba plaveckého stadionu. Dokumentace pro provedení stavby Architektonický návrh : ing.arch. Jiří a Filip Soukup Hlavní inženýr projektu: ing.alexander Raška Místo stavby : Sportovní areál Letní stadion Benátky nad Jizerou. 6/11 Zakázka č. Arkus Architekt studio 2000 spol. s.r.o. Královická 925, Brandýs nad Labem Zapsaná u Mě.S.odd. C vlož

2 2 SEZNAM DOKUMENTACE: 1. Identifikační údaje stavby a investora 2. Předmět DPS 3. Základní údaje o stavbě 3.1 Širší vztahy řešeného území 3.2 Architektonické a urbanistické začlenění 3.3 Účel a funkce objektu 3.4 Kapacita objektu: 3.5 Konstrukce objektu 4. Rozvody a inženýrské sítě: 4.1 Zdravotní technika Vodovod Kanalizace Ochranná pásma 4.2 Elektroinstalace Silnoproud Slaboproud 4.3 Vytápění 4.4. Rozvod plynu 4.5 Vzduchotechnika 5. Výchozí podklady: 6. Členění stavby: 7. Věcné a časové vazby na okolní výstavbu a související investice 8. Přehled uživatelů a provozovatelů 9. Termíny zahájení a dokončení akce 10. Zkušební provoz 11. Řešení parkovacích stání 12. Úprava ploch,oplocení a zeleň 13. Péče o životní prostředí 14. Požárně bezpečnostní řešení objektu 15. Charakteristika obchodní jednotky 16. Ochranná pásma a chráněná území 17. Požadavky památkové péče 18. Odstraněni staveb, bourací práce 19. Organizace výstavby 20. Civilní ochrana 21. Dokladová část 22. Výkresová část

3 3 1. Identifikační údaje stavby a investora Název stavby: Místo stavby: Stavební úřad: Investor: Benátky nad Jizerou novostavba plaveckého stadionu Letní stadion, parcely č. 778/1, 778/5, 784/4, st 1071, st 16, Benátky nad Jizerou, k.ú.: Nové Benátky Benátky nad Jizerou Město Benátky nad jizerou, Zámek 49, Benátky nad Jizerou1, Autoři dokumentace: Ing.arch. Jiří Soukup a Ing.arch. Filip Soukup Arkus Architekt studio 2000 spol.s r.o. Ing. Alexander Raška Apart s.r.o. Vedoucí projektant: Ing.arch. Jiří Soukup, Arkus Architekt studio 2000 spol.s r.o Brandýs nad Labem, Královická 925 IČ: , DIČ: CZ Stupeň: Dokumentace pro provedení stavby Spolupráce na dokumentaci k DPS: Ing. Sklenář, Petr Čech, Ing. Vladimír Muff Spolupráce odborných profesí na dokumentaci pro provedení stavby: Statika objektu a stavební řešení: Tepelná technika: Zdravotní technika: Přípojky vodovodu a kanalizace: Elektroinstalace: Přípojka silno a slaboproud: Vzduchotechnika: Požární ochrana objektu: Rozvod plynu v objektu: Přípojka plynu: Ing. Petr Sukdolák Ing. Stanislav Kantor Ing. Petr Chochola Ing. Petr Chochola Ing. Vladimír Sladkovský Ing. Vladimír Sladkovský Ing. Stanislav Kantor Miroslav Pahorecký Ing. Petr Chochola Ing. Petr Chochola

4 2. Předmět územního rozhodnutí: 4 Jedná se o novostavbu plaveckého stadionu s příslušenstvím ve stávajícím sportovním areálu. DRUHY A ČÍSLA PARCEL DOTČENÝCH VÝSTAVBOU: Popis Číslo parcely Vlastník Staveniště objektu 778/1 778/5 784/ st Staveniště zpevněných komunikací a sadových úprav 778/2 778/7 Zábory pro přípojky 778/2 825/1 784/2 Sousedé 792/3 792/4 784/2 784/4 820/2 16 st 825/1 825/2 582 st 583 st 159 st 12/10 778/2 778/5 11/18 12/10 774/2 778/4 792/5 792/6 778/6 778/7 820/12 820/ st 778/8 778/3 11/11 11/9 Paulusová Josefa fyzická osoba Paulusová Josefa fyzická osoba Paulusová Josefa fyzická osoba Paulusová Josefa fyzická osoba Petr Chramosta Ing. fyzická osoba Petr Chramosta Ing. fyzická osoba Petr Antal fyzická osoba Petr Antal fyzická osoba Líbal Jan a Lucina fyzická osoba Líbal Jan a Lucina fyzická osoba Líbal Jan a Lucina fyzická osoba

5 5 Tyto údaje jsou převzaty z výpisu z katastru nemovitostí a jsou patrny na snímku a výpisech katastrální mapy / viz příloha / 3. Základní údaje o stavbě 3.1 Širší vztahy řešeného území: Stavební pozemky č. kat. 778/1 a 784/4 a 1071st se nachází na severní straně ulice Letní stadion v její horní části, blízko vyústění do do rokliny. Na pozemcích je objekt na parc.č.1071st.s číslem popisným 660, na který bude nutno zažádat o povolení k bourání a demolice bude muset proběhnout v předstihu před započetím prací na stavbě plaveckého stadionu, při zachování stávající zděné studny za tímto objektem,která zásobuje vodou celý sportovní areál. Tato studna bude v rámci výstavby upravena a vybavena podle hydrogeologického posudku, tak aby kapacitou pokryla všechny potřeby v areálu. Při demolici objektu přijdeme o parkování zahradní a údržbové techniky. Toto bude vyřešeno tak, že pro tyto účely se upraví levá strana sousedního objektu v přízemí. Demolicí se přijde rovněž o hřiště na nohejbal, to dostane nový prostor v rámci stavby vedle sousedního objektu. 3.2 Architektonické a urbanistické začlenění Dokumentace se zabývá projektem novostavby plaveckého stadionu na vlastních pozemcích / č. kat. 778/1 a 784/4 a 1071st.. V územním plánu je toto území klasifikováno jako sportoviště, relaxační areál, hřiště bez dalších omezujících koeficientů. Výšková úroveň stávající zástavby je 6-7 metrů nad terénem. Zastavěnost okolních pozemků v ulici Letní stadion je velice nízká vzhledem k využití území. V podstatě se naší plánovanou zástavbou nebudeme lišit od průměrné zastavěností v zájmovém území. Zeleň na stávajících nezastavěných plochách příslušných pozemků našich i na sousedních pozemcích zůstane zachována, protože plánovaná zástavba bude probíhat na místě stávající budovy a zpevněných plochách a bude na okraji relaxačního areálu, stávající louka pod terénním zlomem bude zachována, protože bude sloužit jako plocha pro opalování v letních měsících provozu. Na zlomu budou umístěny lavice ve dvou nebo třech řadách pro návštěvníky. Plavecký bazén bude umístěn až za tímto terénním zlomem. Prostor plaveckého stadionu bude přístupný stávajícím vjezdem a vchodem do prostoru sportovního areálu od jižní strany přes parkoviště u stávající cyklostezky u rokliny. Ostatní objekty areálu budou odcloněny nově vysazenou alejí stromů. Náplň navrhovaných objektů z hlediska územního plánu je sportovní využití a je v souladu s funkčním využitím dle v současné době platného územního plánu. Orientace plánované zástavby je severo jižní. Studie, UR a SP, které předcházely tomuto stupni dokumentace, byly zaměřeny na ověření urbanistického a architektonického řešení, návrhu objektu a jeho základního dispozičního řešení. Hala bude umístěna v koncové části sportovní zóny města Benátky nad Jizerou, za fotbalovým stadionem v návaznosti na již funkční travnatou plochu, venkovní tenisové kurty a hřiště na brach volejbal s možností využití restaurace u fotbalového stadionu. Parkování návštěvníků bude zajištěn před areálem jako součást obslužné místní komunikace. Autoři se rozhodli pro obloukovitý tvar haly, který vyrůstá z původního terénu a opět do něj zapadá. Vzniká tím přirozený přírodní tvar s výškou ca.14,00m nad upraveným terénem, v nejvyšším bodě vzepětí konstrukce 8,00m, kterou tvoří dřevěné lepené hoblované vazníky výšky ca.1,50-2,00m,jež budou částečně uplatněny i v interieru budovy. Uplatnění těchto nosníků znamená zcela volnou dispozici v interieru budovy bez podpor,do níž jsou umístěny tři druhy bazénů: Bazén délky 25,00m a šířky 16,00m

6 6 s třemi drahami pro výuku plavání a sportovní trénik s možností protiproudu a umělými vlnami (šířky 7,00m), bazén pro dojezd interiérového tobogánu s obslužným schodištěm je druhou částí velkého bazénu (šířka 9,00m) a dále obsahuje 2 kóje s výřivkami, fontánu ve tvaru hříbku a chrlič vody. Třetí vodní plochou je samostatný i když s velkým bazénem propojený mělký bazén nepravidelného tvaru pro děti. Hlavní prostor haly je doplněn vstupní částí s recepcí, šatnami,wc a sprchami k oddělení tzv. čistého a špinavého provozu. Proti vstupní části ze zadu plavecké haly je navržena část dispozice s doplňujícími částmi provozu pro relaxaci a zábavu, jako posilovna, výřivka, kadeřník, masáže, hala s barem, ze které bude možné pozorovat přes prosklenou stěnu dění v plaveckém bazénu pro doprovod plavců. Dále zde budou umístěny prostory nutné pro obsluhu a zajištění fungování haly (plavčíci, technici,kanceláře, denní místnost pro zaměstnance a hygienické zázemí pro zaměstnance atd.). Celá zadní technicko-provozní část bude podsklepena technickým podlažím pro umístění nutné technologie a to jak bazénové, tak i provozní vytápění, větrání, odvlhčování atd. Veškeré bazénové povrchy jsou navrženy z nerezu. Pro letní provoz jsou v přední části dispozice navrženy samostatné venkovní sprchy. Dále se zde do budoucna počítá s vnějším bazénem do jehož části budou zaústěny skluzavky vedoucí z vnitřního toboganového schodiště haly, zbylá část bude určena k plavání ve venkovním prostoru. Kolem vnějšího bazénu budou umístěny zábavné vodní chrliče pro děti a mládež. Celý komplex umožní v interiéru využití pro cca plavců současně. Celý komplex samozřejmě umožňuje i návštěvu pro spoluobčany s omezenou schopností pohybu a orientace tzv. invalidy. Předpokládaná vybavenost objektu by měla pokrýt roční náklady na provoz komplexu s minimální spoluúčastí dotací od města. Nástup pro pěší do objektu plaveckého stadionu je od západní strany po stávajícím příchodu do areálu sportovišť z ulice Letní stadion. Nástup pro návštěvníky s automobily je z ulice Letní stadion, kde je zřízeno šikmé stání pro automobily vedle již zbudované cyklostezky, která kopíruje hranu místní rokle. Po vystoupení z automobilu pokračují automobiloví návštěvníci dále jako pěší návštěvníci. 3.3 Účel a funkce objektu Funkční využití objektu je pro relaxaci a sportovní vyžití obyvatel a návštěvníků města. V 1. NP objektu je plavecký stadion s převlékárnami, šatnami s oddělením tzv.špinavého a čistého provozu, sauny, wellness, recepce pro návštěvníky, bar pro čekající i plavce, prostor pro dětský koutek, stanoviště plavčíků a administrativní část se šatnami pro personál, kanceláře, denní místnost a úklidové komory, schodišťový prostor s nákladním výtahem. Ve 2.NP se nacházejí provozy masáží, relaxace, wellness a galerií s relaxačními zónami. V 1. PP objektu technického zázemí jsou prostory pro umístění kotelny, strojovnu vzduchotechniky, strojovnu elektro a místa pro zařízení technologické části plaveckého stadionu. 3.4 Kapacita objektu: Základní výměry objektů č. popis upřesnění Objekt PS Objekt TZ m.j. 1 pozemky 1071st,,784/4, 778/5 a 781/ část p.781/ m2 2 zastavěná plocha Nadzemní část objektů m2 3 podlažní plocha m2 4 užitná plocha Plavecký stadion, m2

7 Rozměry objektů: 7 objekt plaveckého stadionu ROZMĚRY Nadzemní Podzemní Celková délka 58,40 m 26,00 m Celková šířka 30,24 m 17,00 m Počet podlaží 1 1 Výška objektu 14,00 m - Zastavěná plocha 1766,00 m 2 - Obestavěný prostor m 3 Úroveň podlahy objektu plaveckého stadionu v 1. NP je na kótě 198,05 m n. m. objekt technického zázemí ROZMĚRY Nadzemní Podzemní Celková délka 43,00 m 43,00 m Celková šířka 14,00 m 14,00 m Počet podlaží 1 1 Výška objektu 5,50 5,50 Zastavěná plocha 602,00 m 2 602,00 m 2 Obestavěný prostor 6 622,00 m 3 Úroveň podlahy objektu technického zázemí v 1. NP je na kótě 198,05 m n. m. Předpokládané počty osob : Návštěvníci (plavci) 130 osob Návštěvníci (čekající) 20 osob Personál 18 osob ve směnách, v jedné směně 9 osob Bar 2 osoby 3.5. Konstrukce objektu Předmětem projektu je návrh nosné konstrukce novostavby plaveckého stadionu na pozemcích č. kat. 778/1 a 784/4 a 1071st v oblasti Letní stadion, v Benátkách nad Jizerou. Pozemek je nepravidelného tvaru, v podstatě rovný s jedním terénním zlomem, s velice mírným sklonem k jihu. Projekt je zpracován v rozsahu dokumentace pro provedení stavby, formou technické zprávy doplňuje architektonicko-stavební část projektu. - rozpracovaná dokumentace stavební části projektu (arch.soukup,05/11) - ČSN "Zatížení stavebních konstrukcí" - ČSN EN 1991 " Zatížení stavebních konstrukcí " - ČSN "Základová půda pod plošnými základy" - ČSN "Navrhování zděných konstrukcí" - ČSN "Navrhování betonových konstrukcí" - ČSN EN 1992 "Navrhování betonových konstrukcí" - ČSN EN 1993 "Navrhování ocelových konstrukcí" - RFEM3, GEO5 a vlastní výpočetní programy zhotovitele pro dimenzování ocelových, dřevěných a železobetonových prvků

8 3.5.1 Založení a geologické poměry, radonový průzkum 8 Geologický průzkum 1) Úvod, požadavek, provedené práce. Předběžný inženýrskogeologický průzkum pro novostavbu plaveckého stadionu v Benátkách nad Jizerou jsme prováděli na základě požadavku spol. APART s.r.o., Obránců míru 556 Březnice. Zástupce objednatele Ing.A.Raška požadoval předběžné stanovení základových poměrů v zájmovém prostoru bez provádění technických prací (průzkumných sond) v terénu, pouze na základě zhodnocení dostupné archivní geologické dokumentace a prohlídky sportovního areálu. Jako podklad jsme obdrželi situaci plánovaného objektu. Ten bude situován v areálu letního městského stadionu, při jeho severovýchodním okraji v prostoru stávajícího antukového kurtu a neudržovaného, částečně zatravněného, původně škvárového hřiště. Po prostudování předaných podkladů jsme provedli jednak prohlídku staveniště, jednak šetření v geologickém archivu České geologické služby - Geofondu Praha. V zájmovém prostoru nejsou archivovány žádné závěrečné zprávy o IGP. Pro stanovení základových poměrů jsme proto využili závěrečnou zprávu z nejbližšího IGP, kterým je IGP pro zastřešení zimního stadionu zpracovatel Stavební geologie Geotechnika a.s. Praha Zimní stadion sousedí s fotbalovým stadionem je na jeho na jihozápadní straně, zatímco projektovaný plavecký stadion na jeho severovýchodní. Při prohlídce lokality jsme od pamětníků zjistili, že v zájmovém prostoru byla v minulosti cihelna a hliniště. Vzhledem k antropogenní činnosti v minulosti (vytěžené hliniště mohlo být zavezeno navážkou) jsme v půdorysu haly provedli lehkou soupravou Eijkelkamp orientační průzkumný vrt do hl. 5,0m k ověření svrchní zóny pokryvu k ověření eventuálního výskytu navážky. K upřesnění hydrogeologických poměrů jsme dále provedli měření výšky hladiny podzemní vody na stávající studni, která je situována v zájmovém prostoru. 2) Geologické poměry oblasti. Z geomorfologického hlediska je širší zájmové území součástí České křídové tabule. Skalní podklad oblasti tvoří svrchnokřídové vápnité pískovce až jemně písčité vápence středně turonského stáří. Horniny skalního podkladu jsou v povrchové zóně zvětralé písčitě rozpadavé, nebo silně navětralé, rozpukané, rozvolněné se skeletovým rozpadem (pevné až tvrdé úlomky a kameny horniny s mezerní písčitou výplní). Kvartérní pokryv je zastoupen sedimenty eolickými, deluviálními a fluviálními. Eolické sedimenty sprašové hlíny tvoří nejsvrchnější vrstvu pokryvu. V oblasti sportovního areálu vytvářejí mohutnou závěj. Podloží sprašových hlín tvoří jednak sedimenty deluviální (dejekčního kužele) nepravidelně písčité hlíny až hlinité písky s úlomky pískovců, při bázi až hlinitokamenitých sutí, dále pak fluviální terasové sedimenty říční písky, štěrkopísky a písčité štěrky. V sousedství staveniště probíhá ve směru severovýchod-jihozápad výrazná erozní rýha, kterou v současnosti protéká voda jen v případě vydatných srážek, v minulosti zde však protékala stálá vodoteč, která vytvořila svou vlastní terasu. Z hlediska hydrogeologického je v zájmové oblasti třeba počítat se dvěma zvodněmi. Jednak je to spojitá zvodeň vázaná na terasové sedimenty s vysokou průlinovou propustností (kvartérní zvodeň), jednak nepravidelně hluboce zakleslá, puklinová zvodeň, vázaná na rozsáhlejší nesepnuté pukliny či podrcená pásma v turonských horninách, kterými voda cirkuluje.

9 9 3) Základové poměry. Předkvartérní podklad tvoří v zájmovém prostoru písčitý vápenec, který je při povrchu zvětralý, rozpukaný, rozvolněný má charakter skeletovité zeminy úlomky horniny s písčitou mezerní výplní. Zvětralé polohy rychle přecházejí do navětralých, pevných, slabě rozpukaných. Kvartérní pokryv tvoří od povrchu terénu mocná vrstva uloženin eolických sprašových hlín. Ty jsou převážně okrovohnědé až světle hnědé, pouze s lokálními tmavými prolohami (tabákové horizonty), mají jílovitoprachovitý charakter a převážně střední plasticitu. Vykazují zvýšenou přirozenou vlhkost a jen tuhou konzistenci. S hloubkou pak přecházejí do deluviální hlíny, která má nepravidelně jílovitý a písčitý charakter, s proměnlivou příměsí úlomků pískovce a písčitého vápence a valouny křemene. Hlína je neplastická až slabě plastická. Bazální vrstvy pokryvu pak tvoří terasové naplaveniny málo vytříděné hlinitopísčité štěrky. Svrchní vrstvu pokryvu jsme ověřili orientačním průzkumným vrtem do hl. 5,0m. Tento vrt zastihl v celé mocnosti polohu sprašové hlíny jílovitoprachovitého charakteru, se střední plasticitou a vysokou přirozenou vlhkostí tuhé konzistence (IC=0,6-0,8). Dle ČSN EN ISO sprašová hlína - jílovitý prach clsi (dle ČSN tř. F6). Sprašová hlína je málo únosná a silně stlačitelná, nebezpečně namr-zavá a rozbřídavá. Tvoří vhodnou základovou půdu jen pro výstavbu lehkých a nenáročných konstrukcí. Pod sprašovými hlínami je poloha hlin svahových nepravidelně jílovitopísčitého až písčitého charakteru clsasi sasi (tř. F4), dále pak polohy zahliněné sutě a nevytříděného hlinitopísčitého štěrku sisagr (tř. G4). Horninový podklad tvoří písčité vápence až vápnité pískovce při povrchu zvětralé (tř. R5-R4), s hloubkou navětralé (tř. R4-R3). Jejich povrch můžeme očekávat v hloubce 15m a více. Orientačně můžeme stanovit únosnost horninových vrstev následovně: únosnost (kpa) sprašová hlína kpa hlína svahová (písčitá) kpa zahliněná suť a hlinitopísčitý štěrk kpa vápnitý pískovec a písčitý vápenec zvětralý kpa vápnitý pískovec a písčitý vápenec navětralý kpa Podzemní voda je v prostoru výstavby hluboce zakleslá v bazálních polohách pokryvu ve vrstvě nevytříděného hlinitopísčitého štěrku. Ve studni byla změřena v hl. 14m pod terénem. Je však třeba počítat s částečným snížením hladiny vlivem čerpání vody pro zavlahování zelených ploch. 4) Závěr. Na staveništi je mocná vrstva pokryvu (cca 15m), která je při povrchu tvořena sprašovou hlínou mocnosti větší než 5m, která postupně přechází do hlíny písčité a hlinité sutě a hlinitopísčitého štěrku. Při plošném založení bude tvořit základovou půdu sprašová hlína, která je málo únosná, silně stlačitelná, nebezpečně namrzavá a při zaplavení vodou extrémně rozbřídavá. Při zakládání na pilotách můžeme očekávat horninový podklad (vápnité pískovce až písčité vápence) v hloubce kolem 15m. Příloha: - zpráva geologického průzkumu - geologický popis provedené průzkumné sondy - geologický popis sond přejatých z IGP Zastřešení zimního stadionu - schematická situace provedeného průzkumného vrtu

10 10 Radonový průzkum 1.Úvod : Dne na základě objednávky firmy APART s.r.o. bylo realizováno měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu odběrem vzorků in situ. Práce v terénu provedl pracovník firmy, vyhodnocení a vypracování posudku provedl p.čech. Tento posudek se řídí Metodikou pro stanovení radonového indexu pozemku vydanou SÚJB v březnu 2004 a splňuje 6 odst. 4 zákona č. 13/2002 Sb. 94 vyhlášky č. 307/2002 Sb. 2. Podmínky měření: Odběry vzorků půdního vzduchu a měření objemové aktivity nelze provádět v extrémních meteorologických podmínkách. V době měření takové podmínky nenastaly. 3. Metodika měření : Radonový index pozemku u geologického podloží vyjadřuje míru nebezpečnosti vnikání radonu z hornin podloží do budov. V místě kontaktu podloží budova dochází ke změnám tlakových gradientů, což výrazně ovlivňuje pronikání radonu z podloží do objektu. Stanovení radonového indexu závisí hlavně na dvou faktorech: 1/ na objemové aktivitě radonu v půdním vzduchu (c A) získané dle metodiky SÚJB z března / na plynopropustnosti zemin (k) zatříděné dle ČSN Je tedy kombinací měřením určených hodnot objemových aktivit radonu (hodnotou třetího kvartilu souboru naměřených hodnot (c A75) a plynopropustností zemin. 4. Výsledky měření: 4.1. Objemová aktivita radonu v půdním vzduchu (c A) Lokalizace budoucí stavební plochy byla provedena přímo na místě. V místě předpokládané zástavby (nebo v jejím blízkém okolí) bylo provedeno 45 sond a odebrány vzorky půdního vzduchu. V rámci zkoumané stavební plochy je variabilita níže uvedených naměřených hodnot způsobena především lokálními změnami charakteru a propustnosti odběrového horizontu a dále svrchních horizontů geologického podloží vůbec. Analýzou těchto vzorků byly zjištěny a stanoveny tyto hodnoty objemové aktivity radonu: min.hodnota: 7,0 kbq.m -3, max.hodnota: 46,6 kbq.m -3, arit. Průměr: 24,9 kbq.m -3, medián : 23,8 kbq.m -3, třetí kvartil: (ca75) 29,3 kbq.m Plynopropustnost zemin (k) Ve svrchních vrstvách prostředí byly provedeny 2 sondy a odebrány vzorky zeminy do hloubky 1,00m. Popis geologického profilu: zčásti zastavěno sonda A: sonda B: sonda C: 0,00 1,00m tmavě hnědá písčitá hlína s úlomky skalního podloží 0,00 0,20m svrchní vrstva hlíny, tmavě hnědá 0,20 1,00m světle hnědý jíl 0,00 0,10m tmavě hnědá hlína s antukou 0,10 1,00m různorodá navážka, tvořená převážně tmavě hnědou písčitou hlínou s úlomky stavebních hmot

11 11 Z makroskopiského popisu vzorků zeminy z hloubky 1,00m (obsah jemné frakce f v rozmezí f < 15%) a odborného posouzení plynopropustnosti byla zájmová plocha zařazena do kategorie vysoké propustnosti. Plynopropustnost podloží pro celou stavební plochu je třeba stanovit s ohledem na nejvíce propustnou zeminu geologického profilu v hloubce 1,00m. Subjektivní hodnocení odporu sání při odběru vzorků půdního vzduchu nevykazovalo výrazné anomálie. Podle údajů v Odvozené mapě radonového rizika 1 : (Praha 1994) tvoří zájmové území křídové sedimenty a řadí se s určitou pravděpodobností do nízkého radonového indexu, což se měřením nepotvrdilo. Údaje v této mapě jsou pouze orientační a nemají na zařazení zkoumané plochy žádný vliv. 5. Zhodnocení: Na základě naměřených a zjištěných hodnot, zaznamenaných na protokolu o měření spadá zkoumaná stavební plocha č.parc. 784/4 v obci Benátky nad Jizerou z hlediska pronikání radonu z podloží do objektu do středního radonového indexu, neboť se hodnota třetího kvartilu (c A75) souboru naměřených hodnot se pohybuje v rozmezí kbq.m -3 při příslušné vysoké propustnosti (k), (viz tabulka). 6. Závěr: Při realizaci stavby na pozemku č. parc. 784/4 v obci Benátky nad Jizerou je nutno provést ochranná opatření proti pronikání radonu z podloží do budovy. Jedná se o protiradonové opatření, spočívající v provedení účinné bariéry, složené z materiálů, splňující příslušné normy proti pronikání radonu výše uvedené hodnoty. Při realizaci je třeba dbát na kvalitu provedených prací s ohledem na dodržení technologických postupů, zvláště pak na pečlivém utěsnění všech prostupů touto bariérou (většinou se jedná o potrubní vedení vody a kanalizace). Při návrhu opatření doporučujeme vycházet z ČSN Podrobněji viz.samostatná příloha Založení Konstrukce haly bazénu jsou hodnoceny jako náročné, geologické poměry rovněž. Návrh založení vychází z hodnocení ve 3. geotechnické kategorii s využitím místních normových geomechanických vlastností základových půd. K disposici je v této fázi vyhovující předběžný hydrogeologický průzkum. Základovou jámu předpokládám otevřenou, nepaženou. Vytěžené zeminy nebude možné použít pro nové násypy nebo jiné zemní konstrukce vzhledem k jejich nepříznivým geomechanickým vlastnostem. V této fázi není možno s ohledem na konstrukce a geologické podmínky jednoznačně rozhodnout o způsobu založení. V místě stavby se nacházejí sprašové hlíny v mocnosti až cca 12,5m proložené jílovitými písky, pod těmito vrstvami jsou hlinité štěrky. Únosné skalní podloží je až v hloubce cca 20m. Tzn., že základová půda je málo únosná (cca 100kPa), prosedavá, silně namrzavá. I z těchto důvodů navrhuji objekt rozdělit na dva (popř. tři) dilatační celky: - konstrukce haly - zázemí - (popř. vlastní bazén)

12 Založení vlastního bazénu lze uvažovat jako plošné a na pilotech. 12 Založení konstrukce haly bazénu bude možno za příznivých podmínek uvažovat o založení plošném a na pilotech. To však bude záležet na podrobném statickém a geotechnickém výpočtu závislém na celkovém zatížení v základové spáře, návrhu vhodných (a ekonomicky výhodných) opatření zlepšujících základové podmínky a podrobném hydrogeologickém průzkumu. Průzkum musí být proveden vrty až na únosné podloží. Nelze však v této fázi jednoznačně vyloučit variantu hlubinného založení, tzn. piloty až do hl. cca 21m. Obdobně jako při návrhu založení konstrukce haly bude postupováno při návrhu založení zázemí. Předběžně uvažuji s plošným založením a na pilotech, nelze však vyloučit založení hlubinné. Současně ns tím se bude dělat zajištění stavební jámy Konstrukční řešení Dilatační celek zázemí je navržen jako stěnový a částečně doplněn sloupy dle dispozic. V podzemí je navržen jako kombinace železobetonových stěn a železobetonových sloupů v dispozici daných bazénovou technologií a technologií strojoven kotelny a VZT. V nadzemních podlažích je pak navržena kombinace cihelného a železobetonového zdiva s monolitickou železobetonovou stropní deskou. Schodiště jsou navrhována železobetonová se samostatnou šachtou s roštovým zastropením pro navážení a údržbu ve strojovnách kotelna, VZT, technologie.. Základní nosnou konstrukci dilatačního celku haly budou tvořit dřevěné obloukové lepené nosníky kotvené do základů Svislé nosné konstrukce Nosný systém nadzemní části zázemí budou tvořit příčné stěny v kombinaci s podélnými stěnami a vnitřními sloupy, tyto konstrukce budou provedeny z cihelných bloků v kombinaci s monolitickým železobetonem. V podzemním podlaží bude část vnitřních nosných zdí nahrazena železobetonovými rámy tak, aby v dispozici co nejméně bránila funkci technologie. Nosnou obvodovou a vnitřní konstrukci budou v podzemním podlaží tvořit monolitické železobetonové stěny tzv.bílá vana. V nadzemních podlažích bude obvodový plášť tvořen zděnými nosnými stěnami, v kombinaci se žel.betonem Vodorovné nosné konstrukce Vodorovné nosné konstrukce budou navrženy na užitné charakteristické zatížení: - šatny, kanceláře 2,0 kn/m 2, - bufet 3,0 kn/m 2, - chodby, schodiště a terasy 5,0 kn/m 2, - ochozy, tribuny 5,0 kn/m 2, (popř. až 7,5 kn/m 2, - stropy pod technologií dle zatížení od technologie. Vodorovnou nosnou konstrukci budou tvořit železobetonové trámové stropy. Zastřešení haly plaveckého stadionu bude na rozpon 58,0m tvořeno dřevěnými lepenými vazníky výšky ca.1,80-2,00m a vzepětí ca.8,0m po osových vzdálenostech 6,0m s pěti loděmi. Tyto budou doplněny krokvemi a systémem ztužujících táhel Schodiště Schodiště v hale plaveckého bazénu bude dvouramenné samonosné deskové, stejně jako v objektu technického zázemí. Nástupní a výstupní rameno bude tuze upnuto do stropních desek podesty a mezipodesty. Schodiště v objektu technického zázemí bude taktéž dvouramenné. Ramena schodiště budou betonována včetně hrubých stupňů. Šachta s výtahem a s tzv.kočkou v objektu technického zázemí bude umístěna

13 13 v samostatné železobetonové šachtě a bude jako nákladní sloužit převážně pro údržbu technologie plaveckého stadionu Bourací práce a demontáž stávající konstrukce Na dotčených pozemcích je v současné době objekt na parc.č.1071st s číslem popisným 660. Tento objekt bude muset být v předstihu zbourán, na základě samostatného demoličního výměru, který není součástí této dokumentace. Současně s demolicí se budou muset odstranit přípojky inženýrských sítí vodovod,kanalizace,plynovod a elektro. Zachovány a ochráněny budou muset být napojení vod ze stávající studny, která zajišťuje chod zavlažování fotbalového hřiště,přírodního bazénu,kluziště a tenisových kurtů. Současně s tím se bude muset upravit i studna při zemních pracích se bede muset odshora odebrat až na úroveň základové desky suterénu a podle popisu upravit i vnitřek studny viz samostatná část Dilatace Soubor objektů haly a technického zázemí bude rozdělen na dva (popř. tři) dilatační celky. Jeden dilatační celek bude tvořen objektem plaveckého stadionu. Objekt technického zázemí bude tvořen samostatným dilatačním celkem. Dilatace bude procházet na hranici objektů všemi nosnými konstrukcemi. Třetím dilatačním celkem bude případně vlastní bazénové těleso Kompletační konstrukce Obvodový plášť objektu plaveckého stadionu je navržen zateplený kontaktním zateplovacím systémem s izolací z desek z minerální rohože. Výplně otvorů jsou navrženy převážně jako dřevěná tzv.euro okna s izolačními trojskly. V jižním štítu a ve východním a západním pohledu budou prosklené stěny. Vnitřní nenosné stěny budou provedeny převážně vyzdívané z příčkovek tl.115,175 a 240 mm. Příčné a dělící stěny mají z důvodů zvukové izolace tloušťku mm. Střešní plášť je navrhován jako jednoplášťová nepochozí střecha na hlavní obloukové konstrukci v kombinaci s pochozí plochou střechou s extenzivní zelení a terasou, veškeré střechy jsou opatřeny tepelnou izolací v potřebných tlouštkách a skladbách podle výpočtů dle PENB. Obvodový plášť objektu technického zázemí je navržen zateplený kontaktním zateplovacím systémem s izolací z desek z polystyrenu systému OPEN v kombinaci s deskami z minerální rohože v blízkosti se sousední budovou u technického zázemí, s natahovanou tenkovrstvou omítkou v barvě dle výběru architekta po konzultaci s investorem. Výplně otvorů jsou navrženy jako dřevěná tzv.euro okna s izolačními trojskly, tak aby splnili podmínky PNEB.. Střechy technického zázemí jsou ploché, dvouplášťové foliové, částečně pochozí. Klempířské prvky jsou z titanzinkového plechu jedná se hlavně o oplechování střechy haly plaveckého stadionu,žlaby,svody a oplechování atik a parapetů. Alternativně je možno provést střechu jako foliovou, s klempířskými prvky z poplastovaného plechu(okapnice,štítové lemování) a zbytek může být opět v titanzinku. Střešní plášť bude tvořit jednoplášťová střecha o tl.izolantu doporučeným tepelným výpočtem - PENB, opatřena parozábranami a parobrzdami, odspodu opatřena obkladem, který bude mít současně i akustickou funkci. Zastřešení objektu technického zázemí bude provedeno na monolitickou desku pomocí foliové hydroizolace, pod níž budou provedeny patřičné tepelné izolace a to v tl.doporučených tepelně technickým výpočtem PENB.

14 Technologie bazénů Technologická část obsahuje technologii úpravy bazénové vody s využitím moderní technologie REDO, filtry a hydrauliku pro atrakce, jímky, dále vzduchotechnická zařízení rozdělená pro bazén a pro vstupní část se šatnami a gastroprovozem, vytápění, elektrorozvody, rozvody vody a kanalizace, slaboproudé rozvody a řídící systém. 14 Plavecký stadion - technické nároky pro technologie bazénů požadavky na technické zázemí a profese pro dodávku bazénové technologie. Při návrhu se vycházelo z dodaných informací a návrhů. Při návrhu technologie se tato sloučila do následujícícch recirkulační okruhů: Předmětem této části projektové dokumentace je technologické řešení úpraven vody pro nově budovaný plavecký areál v Benátkách nad Jizerou. Všechny bazény budou nerezové, konstrukce bazénů je součástí samostatné části PD. Podrobněji viz samostatná část dokumentace Wellness centra -Technické nároky na profese WELLNESS Podrobněji viz samostatná část dokumentace Akustika a hluková studie 1. Obsah 1. Obsah 2 2. Zadání 2 3. Limitní hodnoty 2 4. Zdroj hluku 3 5. Postup výpočtu VZT Průnik hluku do venkovního prostoru Celkové působení ve venkovním prostoru 8 6. Závěr Zadání Zadavatel předložil: PD vč. projektu VZT provozní dobu v denní době nebude provozována hudební produkce Umístění provozovny - v samostatně stojící budově uvnitř sportovního areálu. Nejbližší chráněné místnosti jsou v sousedním domech ve 2. NP prostory pro přechodné ubytování. V okolí dále zemědělská půda, zahrádkářská kolonie není chráněno. 3. Limitní hodnoty Dle Nařízení vlády č. 148/ 2006 Sb. ze dne 15. března 2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací jsou stanoveny tyto nejvyšší přípustné hodnoty hluku:

15 ve venkovním chráněném prostoru a chráněném prostoru budov - příl. č. 3: základní hladina hluku L Aeq,T 50 db(a) korekce na denní dobu hod 0 db(a) hod - 10 db(a) nejvyšší příp. ekvivalentní hladina hod LAeq 50 db(a) hod LAeq 40 db(a) 15 Pro hluk ze stabilních zdrojů a dopravy na účelových komunikacích a parkovištích je posuzováno osm nejhlučnějších hodin v denní době a jedna nejhlučnější hodina v době noční. ve venkovním chráněném prostoru a chráněném prostoru budov - příl. č. 3: základní hladina hluku L Aeq,T 50 db(a) korekce na denní dobu hod 0 db(a) hod - 10 db(a) informační charakter hluku (hudba, řeč ) - 5 db(a) nejvyšší příp. ekvivalentní hladina hod LAeq 45 db(a) hod LAeq 35 db(a) Pro hluk ze stabilních zdrojů je posuzováno osm nejhlučnějších hodin v denní době a jedna nejhlučnější hodina v době noční. Podrobněji viz samostatná část dokumentace 4. Rozvody a inženýrské sítě: Nové přípojky inženýrských sítí do navrhovaných objektů plaveckého stadionu a technického zázemí budou přivedeny společně pro oba objekty. Zásobování vodou: jednou novou přípojkou ze stávajícího uličního řadu v přilehlém chodníku ulice Letní stadion. Pro bazénové technologie (dopouštění) bude využito stávajícího zdroje vody studny, na pozemku investora. Ohřev TV bude v objektu plaveckého stadionu a technickém zázemí centrální, z objektu technického zázemí, kde bude umístěna kotelna. Kanalizace splašková: jednou samostatnou novou přípojkou jednotné kanalizace DN250, do stávající veřejné jednotné kanalizační sítě v přilehlé komunikaci Letní stadion. Kanalizace dešťová: veškeré dešťové vody ze střech objektů budou systémem venkovní dešťové kanalizace napojeny na jednu samostatnou přípojku dešťové kanalizace DN 250, zaústěné do přilehlého rigolu, vedoucího do bezejmenné vodoteče (pravostranného přítoku Jizery). Napojení bude provedeno pomocí vyústního objektu s kamennou rovnaninou. Zásobování elektrickou energií: na základě žádosti o připojení bude v investici ČEZu, jeho samostatným projektem, upravena distribuční soustava pro možnost napojení nového odběrného místa a dále provedena nová zemní kabelová přípojka. Z místa napojení s elektroměrovým rozvaděčem bude provedena přípojka do hlavního rozvaděče v navrhovaném objektu.. Zásobování plynem: Ze stávajícího STL plynovodu bude provedena STL přípojka

16 16 plynu (PE ø63) do plynoměrové skříně na hranici pozemku investora č.parc. 778/1, kde bude osazen hlavní uzávěr plynu DN 50 a rotační plynoměr na STL části - (G 60). Dále bude pokračovat STL měřený rozvod plynovodu po areálu k plavecké hale. Vytápění: je navrženo plynovými kotly, v objektech plaveckého stadionu a technického zázemí jako centrální, nutno prověřit možnost vytápění pomocí tepelných čerpadel země/voda nutnost provést technicko ekonomickou studii.. Vzduchotechnika: je řešena v obou objektech obdobně: - pro objekt plaveckého stadionu jako centrální s odtahovým odvětráním jednotlivých funkčních celků nad střechu objektu, při užívání rekuperace a dohřevu pro vhánění teplého vzduchu zpět do prostoru haly. - v prostorách převlékáren a šaten a v jejím zázemí jako rovnotlaké teplovzdušné větrací a odmlžovací zařízení, s chlazením vzduchu a s rekuperací tepla z odpadního vzduchu - v ostatních prostorách - jednotkách okny a v soc. zázemí lokální s odtahovými ventilátory a digestořemi v čajových kuchyních nebo baru. Připojení na telekomunikační sítě SEK : bude řešeno novou přípojkou napojenou na stávající trasu vedenou v přilehlém chodníku ulice Letní stadion. 4.1 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA Všeobecně. Na parcelách ČP. 778/1, 778/5, 784/4 a 1071st.. vzniknou nové objekty označené NOVOSTAVBA PLAVECKÉHO STADIONU, ULICE LETNÍ STADION. Jedná se o pětilodní halu plaveckého stadionu a objekt technického zázemí haly. Rozpětí haly je ca.58,50m, osová vzdálenost vazníků je 6,00m, vzepětí vazníků je ca.8,00m, výška vazníků je ca.1,80m. Výška objektu nad upraveným terénem je ca.14,00m. Objekt zázemí má půdorysný rozměr ca.14,00x43,00m, výška objektu od upraveného terénu je ca.4,50m plus atika ca.1,00m Úkolem projektu zdravotních instalací je navržení odvedení splaškových a dešťových vod do městské stokové sítě a zásobování objektů pitnou vodou, včetně zajištění potřebného množství požární vody. Objekty budou napojeny na jednu přípojku splaškové kanalizace, jednou samostatnou přípojku dešťové kanalizace do přilehlého rigolu, vedoucího do bezejmenné vodoteče (pravostranného přítoku Jizery) a na samostatnou vodovodní přípojku. Podkladem pro vlastní zpracování projektu byla: situace s umístěním objektu v okolní zástavbě Veolia a.s. technická dokumentace - kopie pasportu vodárenských zařízení sdělení kóty tlakové čáry v místě odběru nebylo sděleno stavebně-architektonická část konzultace se zpracovateli ostatních profesí Podrobněji viz samostatná část dokumentace SILNOPROUD PŘEDMĚT PROJEKTU K SP

17 17 Na parcelách ČP. 778/1, 778/5, 784/4 a 1071st.. vzniknou nové objekty označené NOVOSTAVBA PLAVECKÉHO STADIONU, ULICE LETNÍ STADION. Jedná se o pětilodní halu plaveckého stadionu a objekt technického zázemí haly. Rozpětí haly je ca.58,50m, osová vzdálenost vazníků je 6,00m, vzepětí vazníků je ca.8,00m, výška vazníků je ca.1,80m. Výška objektu nad upraveným terénem je ca.14,00m. Objekt zázemí má půdorysný rozměr ca.14,00x43,00m, výška objektu od upraveného terénu je ca.4,50m plus atika ca.1,00m. V objektu bude kotelna, strojovna VZT, technologické zařízení na úpravu a doplňování vody, sauna finská, sauna turecká, wellness, nákladní výtah. PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU K DPS Projekt DPS byl vypracován na základě požadavků investora, architekta a projektantů specielních profesí na elektrická zařízení. TECHNICKÉ ÚDAJE Napěťová soustava: 3+PE+N, 50Hz, 400/230V AC, TN-C-S Instalovaný výkon elektroinstalace: 495kW Max.soudobý příkon: 375kW Rezervovaný příkon: 375kW Ochrana proti nebezpečnému dotyku: Ochrana před nebezpečným dotykem provedena dle ČSN ,ed.2: neživých částí: ochrana samočinným odpojením od zdroje Doplňková ochrana proudovým chráničem dle ČSN čl Doplňková ochrana doplňujícím pospojováním dle ČSN NAPOJENÍ OBJEKTU Dle platného vyjádření ČEZ Distribuce a.s. bude provedena nová zemní kabelová přípojka třemi kabely 1-AYKY-J 3x Z místa napojení s elektroměrovým rozvaděčem bude provedena přípojka do hlavního rozvaděče RH v navrhovaném objektu. Elektroměrový rozvaděč s nepřímým měřením bude vybaven elektroměrem pro odběr i dodávku do sítě, přijímač HDO a elektroměrem pro odečet zeleného bonusu. Osadí se záložní zdroj pro případnou evakuaci a pož. větrání s předepsanou dobou zálohy. Podrobněji viz samostatná část dokumentace SLABOPROUD TELEFON NAPOJENÍ OBJEKTU na základě žádosti o připojení bude v investici Telefónica O2, jeho samostatným projektem, upravena veřejná elektronická komunikační síť pro možnost napojení nového místa. Z místa napojení a koncového rozvaděče sítě - rozvaděče umístěného na veřejně přístupném místě (fasádě objektu) bude provedena přípojka do velína objektu. Telefony, data Napojí se místo s RACKem, odkud bude kabely UTP hvězdicově z patch panelů rozvedena datová síť, která řeší jak rozvod telefonu tak i počítačovou síť strukturovaná kabeláž CAT6. Napojí se i strojovna výtahu, zdroj UPS a monitoring technologie, elektroměry, MaR. Dat. zásuvky budou napojeny hvězdicově samostatnými kabely vedenými odděleně od silových rozvodů (min. 20cm).

18 DOMÁCÍ TELEFON Bude proveden rozvod pro domácí telefon s rezervou pro videotelefon. U vstupu do objektu bude tlačítkové tablo. V každém funkčním okruhu bude domácí telefon. Rozvod bude proveden komunikačními kabely a koaxiálními kabely v trubkách STA V prostru technického zázemí bude do zdi pod strop osazen oceloplechový rozvaděč RSTA pro osazení zesilovací soupravy. Z rozvaděče bude veden kabel v trubce na střechu objektu k anténě a satelitu. Z rozvaděče bude paprskovitě proveden rozvod k jednotlivým zásuvkám STA. Rozvod bude proveden kabely v trubkách pod omítkou či pod sádrokartonem. Rozvod bude ukončen účastnickými zásuvkami v jednotlivých funkčních okruzích ZABEZPEČENÍ Pro zabezpečovací systém bude provedena pouze příprava. Z podružných rozvaděčů bude proveden vývod pro silovou zásuvku pro napojení ústředny zabezpečení. Vývod se ukončí v místě osazení ústředny zabezpečení, do tohoto místa se zavede i telefonní připojení. Do každého funkčního okruhu bude od stoupačky ponechána neobsazená rezerva v trubkách EPS V prostoru plaveckého stadionu i zázemí bude zřízena elektrická požární signalizace Ústředna musí být zřízena v místnosti se stálou službou 24 hodin denně. Domovní schodiště musí být vybaveno akustickým signálem vyhlášení poplachu. Jednotlivé funkční okruhy, schodiště, chodby budou vybaveny zařízením autonomní detekce požáru. Nf rozvod - k reproduktorům se provede z místnosti velína pro rozvod prostorového zvuku. Kabely budou dostatečného průřezu. Revize Výchozí revize bude provedena po skončení montážních prací s plány skutečného provedení a se zaškolením na všechna osazená zařízení. Podrobněji viz samostatná část dokumentace 4.3 V Y T Á P Ě N Í Tato část dokumentace řeší zásobování teplem na akci NOVOSTAVBA PLAVECKÉHO STADIONU, ULICE LETNÍ STADION PARCELY ČP. 778/1, 778/5, 784/4 a 1071st. Jedná se o pětilodní halu plaveckého stadionu a objekt technického zázemí haly. Rozpětí haly je ca.58,50m, osová vzdálenost vazníků je 6,00m, vzepětí vazníků je ca.8,00m, výška vazníků je ca.1,80m. Výška objektu nad upraveným terénem je ca.12,00m. Objekt zázemí má půdorysný rozměr ca.14,00x43,00m, výška objektu od upraveného terénu je ca.4,50m plus atika ca.1,00m. Pro vytápění je uvažováno s médiem zemní plyn. V rámci projektu bude prověřena možnost napojení objektu na systém tepelných čerpadel země/voda. Pro tento účel bude zpracována studie účinnosti a návratnosti investice, v rámci projektu bude zpracování vrtů po prověření technicko ekonomických ukazatelů.

19 19 Ve zprávě je uvedena tepelná bilance, je popsán navrhovaný způsob vytápění a předpokládaná spotřeba zemního plynu. Použité podklady Podkladem pro zpracování této části byly: výkresy půdorysů jednotlivých podlaží, včetně řezů tabulka zastavěných ploch požadavky architekta a souvisejících profesí platné předpisy a ČSN Úvodem Předkládaná dokumentace pro provedení stavby řeší návrh systému ústředního vytápění včetně zdroje pro novostavbu bazénového objektu v k.ú.benátky nad Jizerou, investor Město Benátky. Objekt je samostatný jedno až třípodlažní objekt členěný do několika provozně-funkčních celků. V objektu se nachází bazén s vířivkou a relaxačním prostorem, wellness, sauna, hromadné šatny a hygienické zázemí, kanceláře, vestibul s bufetem, dětským koutkem a zázemím, v 1.PP se nachází technické zázemí a technologie bazénu. Pro návrh technického řešení a energetického hodnocení objektů byly jako podklady použity výkresy a návrhy stavebního a architektonického řešení půdorysy, řez z návrhu projekční kanceláře APART Březnice - ing.a.raška a architekt.kanceláře ARKUS Architekt - ing.arch.soukup, dále pak přání a požadavky investora, technické normy a konzultace.vytápění objektu bude teplovodní zdrojované z centrálního zdroje na plyn - plynové kotelny II.kategorie a kogeneračním zařízením. Ohřev TV bude závislý na systému ÚV nepřímo ohřívanými zásobníkovými ohřívači. Součástí systému bude i ohřev výměníků VZT a bazénové technologie. Systém ÚT bude navržen ve vazbě na VZT zařízení, bazén.technologii a ohřev TV s pevnou vazbou na činnost automatické regulace provede v dalších stupních MaR.Pro zhotovení dokumentace bylo jako podkladu použito požadavků hygienických vyhlášek a nařízení, dále směrných norem a doporučení zejména zák.406/2000sb., vyhl.148/2007sb., NV 361/2007Sb. o požadavcích na pracovní prostředí, 6/2003 o požadavcích na mikroklima některých staveb, vyhláška 135/2004 o požadavcích na koupaliště a sauny, vyhl.193/2007sb. - úsporách energií..., vyhláška o požární prevenci 246/2001Sb., 291/2001Sb o úsporách energií, vyhl.193/2007sb. a dále technické normy ČSN Ústřední vytápění projektování, příprava TV..., Zabezpečení soustavy..., ČSN EN 1717, ČSN :2007 Tepelná ochrana budov, :2010 Komíny, ČSN EN tepelný výkon, ČSN EN 1264 Podlahové vytápění, TPG Větraní kotelen na plynná paliva o výkonu nad 100kW, ČSN Plynové kotelny a další navazující normy. Podrobněji viz samostatná část dokumentace 4.4. ROZVOD PLYNU Základní údaje Na parcelách ČP. 778/1, 778/5, 784/4 a 1071st.. vzniknou nové objekty označené NOVOSTAVBA PLAVECKÉHO STADIONU, ULICE LETNÍ STADION. Jedná se o pětilodní halu plaveckého stadionu a objekt technického zázemí haly. Rozpětí haly je ca.58,50m, osová vzdálenost vazníků je 6,00m, vzepětí vazníků je ca.8,00m, výška vazníků je ca.1,80m. Výška objektu nad upraveným terénem je ca.14,00m. Objekt zázemí má půdorysný rozměr ca.14,00x43,00m, výška objektu od upraveného terénu je ca.4,50m plus atika ca.1,00m.

20 20 V objektu bude kotelna, strojovna VZT, technologické zařízení na úpravu a doplňování a ohřev bazénové vody. Na parcele č. 1071st bude zrušena a odpojena stávající přípojka plynu. Pro vytápění a přípravu TV v navrhovaných objektech se navrhuje jako topné medium zemní plyn. V objektu plaveckého stadionu a technického zázemí je navrhováno zřízení centrálního topného zdroje. Vyjádření a poskytnuté informace budou zásadními podklady, z kterých se bude vycházet při návrhu řešení způsobu napojení navrhovaných objektů na plynovodní síť. Při zpracovávání dokumentace se vycházelo ze základních informací a podkladů poskytnutých zadavatelem: - návrh stavební dispozice navrhovaných objektů zpracovaný do půdorysů jednotlivých podlaží, doložených řezy a pohledy - situace zájmového území se zákresem navrhovanýsh staveb - vyšetření stávajícího stavu plynovodní sítě v zájmovém území provedené v archivu - ověřovací studie možností napojení novostavby na stávající plynovodní síť - vyjádření k ověřovací studii - bilance spotřeb plynu jednotlivých navrhovaných objektů - předběžný návrh řešení způsobů vytápění navrhovaných novostaveb - konzultace s vedoucím projektantem a kooperujícími profesemi Podrobněji viz samostatná část dokumentace 4.5 VZDUCHOTECHNIKA : PŘEDMĚT PROJEKTU K SP Na parcelách ČP. 778/1, 778/5, 784/4 a 1071st.. vzniknou nové objekty označené NOVOSTAVBA PLAVECKÉHO STADIONU, ULICE LETNÍ STADION. Jedná se o pětilodní halu plaveckého stadionu a objekt technického zázemí haly. Rozpětí haly je ca.58,50m, osová vzdálenost vazníků je 6,00m, vzepětí vazníků je ca.8,00m, výška vazníků je ca.1,80m. V přízemí je plavecká hala s prostorem pro plavčíky, recepce s prostorem dětského koutku, bar pro čekající návštěvníky s toaletami pro čekající. V patře je místo pro masáže, relaxační místnost, wellness a galerie. Výška objektu nad upraveným terénem je ca.14,00m. Objekt zázemí má půdorysný rozměr ca.14,00x43,00m, výška objektu od upraveného terénu je ca.4,50m plus atika ca.1,00m. V objektu bude kotelna, strojovna VZT, technologické zařízení na úpravu a doplňování vody, sauna finská, sauna turecká, wellness, nákladní výtah a prostory pro personál včetně denních a hygienických místností a úklidových komor. PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU K DPS Projekt DPS byl vypracován na základě požadavků investora, architekta a projektantů specielních profesí na VZT zařízení. Podrobněji viz samostatná část dokumentace 5. Výchozí podklady: Dokumentace pro provedení stavby byla vypracována na základě těchto podkladů: -schválená a investorem odsouhlasená studie stavby, UR a SP - souhlasné stanovisko stavebního odboru ke studii, UR a SP stavby

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části:

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Bytový dům Janáčkova - Masná

Bytový dům Janáčkova - Masná Bytový dům Janáčkova - Masná Seznam příloh Průvodní zpráva Širší vztahy územní plán M :2000 Situace M 1:500 Půdorys 1.NP M 1:200 Půdorys 2.- 4. NP M 1:200 Půdorys 5.NP M 1:200 Půdorys 6.NP M 1:200 Řez

Více

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50 Seznam dokumentace příloha název měřítko A Průvodní zpráva B Půdorys přízemí 1 : 50 C Základy domu 1 : 50 D Řez A A 1 : 50 E Pohled Jih 1 : 50 F Pohled Západ 1 : 50 Průvodní zpráva Příloha A duben 11 Obsah

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A

Více

Informační memorandum. Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk

Informační memorandum. Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk Informační memorandum Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: OSTATNÍ: VYBAVENÍ: FORMA PRODEJE: TERMÍN

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

REKONSTRUKCE VENKOVNÍHO KOUPALIŠTĚ V KRNOVĚ Investor: Město KRNOV, Hlavní náměstí 1, Krnov

REKONSTRUKCE VENKOVNÍHO KOUPALIŠTĚ V KRNOVĚ Investor: Město KRNOV, Hlavní náměstí 1, Krnov OBSAH 1. A -...2 1.1. A.1. - IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 1.1.1. Údaje o stavbě...2 1.1.2. Údaje o žadateli...2 1.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace...2 1.2. A.2. - SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...2 1.3. A.3.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce,

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce, Miloslav Lev autorizovaný stavitel, soudní znalec a energetický specialista, Čelakovského 861, Rakovník, PSČ 269 01 mobil: 603769743, e-mail: mlev@centrum.cz, www.reality-lev.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1-

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1- -1- Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729 533 České Budějovice,

Více

A Průvodní zpráva. A. 1 Identifikační údaje. A. 1.1 Údaje o stavbě

A Průvodní zpráva. A. 1 Identifikační údaje. A. 1.1 Údaje o stavbě A Průvodní zpráva A. 1 Identifikační údaje A. 1.1 Údaje o stavbě a) název stavby, Objekt: Veřejné osvětlení b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), Místo : k.ú.

Více

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA 1. Charakteristika území a stavebního pozemku 1.1 Poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce 1.2 Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 1.3 Údaje o souladu

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ Datum: únor 2015 Počet stran: 6 Stránka 1 Identifikační údaje Údaje o stavbě Název stavby: Novostavba rodinného domu Místo stavby Černošice -

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA 2003 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č.

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Střední část 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného systému

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279

a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje: A.1.1 Údaje o stavbě: a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279 b) Místo stavby: ul. Hlavní

Více

A. Průvodní zpráva. STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ OBJEKTU TĚLOCVIČNY V AREÁLU MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY k.ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ, p.č.

A. Průvodní zpráva. STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ OBJEKTU TĚLOCVIČNY V AREÁLU MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY k.ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ, p.č. STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ OBJEKTU TĚLOCVIČNY V AREÁLU MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY k.ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ, p.č. 2157/9 DOKUMENTACE K STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ (OHLÁŠENÍ) INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA HORNÍ

Více

datum tisku Pavel Brambora Přemyslova 153, KRALUPY nad VLTAVOU Pavel Brambora

datum tisku Pavel Brambora Přemyslova 153, KRALUPY nad VLTAVOU Pavel Brambora změna. identifikace datum tisku Přemyslova 153, 278 01 KRALUPY nad VLTAVOU Přemyslova 153, 278 01 KRALUPY nad VLTAVOU Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8 příspěvková organizace,

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR PROJEKTANT CHARAKTER STAVBY ZAK.ČÍSLO : 3385 : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček : 28. října

Více

A. - Průvodní zpráva

A. - Průvodní zpráva A. - Obsah: A.1. A.2. A.3. A.4. A.5. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.2. Údaje o stavebníkovi A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace Seznam vstupních podkladů Údaje o území Údaje

Více

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Objekt městského úřadu a městského sálu je situován uvnitř bloku vymezeném ulicemi Tovární a Školní v centrální části

Více

Požadavky na zpracování projektové dokumentace Dostavba pavilonu D a F ZŠ speciální Jižní, Česká Lípa

Požadavky na zpracování projektové dokumentace Dostavba pavilonu D a F ZŠ speciální Jižní, Česká Lípa Příloha č. 1 Smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Požadavky na zpracování projektové dokumentace Dostavba pavilonu D a F ZŠ speciální Jižní, Česká Lípa 1. Rozdělení projektu na části : Část

Více

A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2

A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH : A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 A1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY...2 A1.2. ÚDAJE O ŽADATELI...2 A1.3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA...2 B1. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...3 C1. ÚDAJE

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH STAVBY 1.ZŠ Krátká 676 Klášterec nad Ohří 431 51 A0 TECHNICKÁ ZPRÁVA Strana

Více

NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA

NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA Diplomová práce školní rok 2011/2012 FA VUT Brno 1. Popis stavby a. Popis území Novostavba kostela s komunitním centrem je navrhována na pozemku nedaleko

Více

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14 TĚLOCVIČNA SK SPARTAK Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Souhrnná zpráva 3) Situace 1:500 4) Půdorys 1.N.P. 1:150 5) Půdorys 2.N.P. 1:150 6) Řezy 1:200 7) Pohledy 1:200 8) Vizualizace 1) Identifikační údaje

Více

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY OBSAH DOKUMENTACE: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH: 1. ÚČEL ÚZEMNÍ STUDIE 2. VÝCHOZÍ PODKLADY 3. PODMÍNKY ŘEŠENÍ ÚS A POŽADAVKY DLE ÚP 4. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 5. KAPACITNÍ ÚDAJE 6. NAVRŽENÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZUŠ KOLLÁROVA 17/551 K. VARY, ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PORUCH

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZUŠ KOLLÁROVA 17/551 K. VARY, ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PORUCH ZUŠ KOLLÁROVA 17/551, K. VARY Ateliér pro zpracování komplexní projektové dokumentace a designu staveb Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary, tel./fax: 353 116 277, atelier@porticus.cz, www.porticus.cz

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice D1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavebník : SŠ - Prostřední Suchá Vypracoval: Ing. Martin Štorkán Stupeň PD : DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Číslo PD : 201501

Více

ZÁZEMÍ PRO SPORT A VOLNÝ ČAS PROJEKT

ZÁZEMÍ PRO SPORT A VOLNÝ ČAS PROJEKT PROJEKT 0 Úvodní údaje Identifikační údaje stavby: Identifikační údaje stavebníka: Městská část Praha 12 Identifikační údaje zpracovatele dokumentace: IN.SPIRA GROUP, s.r.o. Šejbalové 894, Praha 5 Barrandov,

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

REVITALIZACE KOUPALIŠTĚ V ÚVALECH

REVITALIZACE KOUPALIŠTĚ V ÚVALECH ARCHITEKTONICKÁ STUDIE, sídlo : Libníkovice 3, 503 46 Třebechovice p. O., kancelář : Velké náměstí 147, Hradec Králové 500 03, IČ : 02827727, e - mail : office @ mecnerova.cz, telefon : + 420 775 289 984

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR Budovy L, M, N, O Konstrukce budovy KONSTRUKCE základy a základová deska - železobeton nosné zdi železobeton nebo zdivo nenosné zdi a příčky

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Energetické úspory areálu Městské střední odborné školy v Kloboukách u Brna Místo stavby: nám. Míru 102/6a Klobouky u Brna

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Energetické úspory areálu Městské střední odborné školy v Kloboukách u Brna Místo stavby: nám. Míru 102/6a Klobouky u Brna Zak. č. 56/04/2014 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory areálu Městské střední odborné školy v Kloboukách u Brna Místo stavby: nám. Míru 102/6a

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden Novostavba tribuny, ul. Novoměstská, Chrudim II

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden Novostavba tribuny, ul. Novoměstská, Chrudim II A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2014 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: NOVOSTAVBA TRIBUNY, ul. Novoměstská, Chrudim Místo stavby:

Více

B.Souhrnná technická zpráva

B.Souhrnná technická zpráva B.Souhrnná technická zpráva B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B.1.1. Zhodnocení staveniště Jedná se o stávající objekt zámku obklopeného parkem, který se nachází v severní

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE. Průvodní zpráva

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE. Průvodní zpráva Název stavby: SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE Místo stavby: Mladá Vožice, Jihočeský kraj Zastavěné pozemky: Katastrální území Mladá Vožice Parc.č. 859/4, 859/9, 859/21, 859/23, 1068/2,859/76 Okres

Více

PRO OHLÁŠENÍ STAVBY NEBO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PRO OHLÁŠENÍ STAVBY NEBO STAVEBNÍ POVOLENÍ Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Křižany DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY NEBO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor / stavebník, Adresa : Obec Křižany Adresa

Více

OBJEMOVÁ STUDIE MŠ PITKOVICE

OBJEMOVÁ STUDIE MŠ PITKOVICE LIST Č. - 1 :4,0 1 OBJEMOVÁ STUDIE MŠ PITKOVICE název souboru - číslo strany datum tisku - 01/2013 formát eatelier 2013 TITULKA ÚVODNÍ ÚDAJE Identifikační údaje stavby: MATEŘSKÁ ŠKOLA PITKOVICE Parc. č.1/6

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.1 Technická zpráva Dokument: 179-5.D1 Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy A Účel objektu 3 B Zásady

Více

DĚTSKÁ EKO-UNIVERZITA HANSPAULKA Na Karlovce, Praha 6 PORTFOLIO

DĚTSKÁ EKO-UNIVERZITA HANSPAULKA Na Karlovce, Praha 6 PORTFOLIO DĚTSKÁ EKO-UNIVERZITA HANSPAULKA Na Karlovce, Praha 6 PORTFOLIO Mapa On-Line OBECNÉ ÚDAJE O DÍLE: Název díla: Dětská Eko-Univerzita Hanspaulka Investiční skupina: stavba pro vzdělávací účely Odborná způsobilost:

Více

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921.

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. 2 STUDIE STAVBY VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ CENTRUM společnosti WRT.cz Plzeň Letkov WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. zdroj:

Více

Průvodní zpráva. Identifikační údaje. Urbanistické řešení. Architektonické řešení. Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně.

Průvodní zpráva. Identifikační údaje. Urbanistické řešení. Architektonické řešení. Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně. Průvodní zpráva Identifikační údaje Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně Urbanistické řešení Kontext lokality Městská část Komín se nachází v severozápadní části města Brna. Komín je původně

Více

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek)

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Příloha č. 1 Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Praha 6, Veleslavín - Novostavba garáží a administrativní budovy - projektová příprava Předmět plnění: Provedení projektové dokumentace

Více

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Vypracoval: Ing. arch. Pavel Železný, Ke Trojici 209, 284 01 Kutná Hora Investor: Jaroslav Haering, Na Podskalí 72/3,

Více

SO 02 - obchodní galerie Písek - jih.

SO 02 - obchodní galerie Písek - jih. -1- Akce: Obchodní galerie Písek, SO 02 - obchodní galerie Písek - jih. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : územní rozhodnutí Vypracoval : Radek Příhoda U

Více

F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty

F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty 1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 1.1 ÚČEL STAVBY: rozšíření stávajícího hřbitova a nové oplocení stávajícího a nového hřbitova a zřízení parkovacích

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

NEDOSTATKY V OBSAHU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÉ AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

NEDOSTATKY V OBSAHU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÉ AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ NEDOSTATKY V OBSAHU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÉ AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 158 SZ Vybrané činnosti ve výstavbě Vybrané činnosti ve výstavbě (1) Vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary Příloha k č.j. VS 72/74/001/2011-50/Všeob/540 Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary základní popis nepotřebného nemovitého majetku státu Pozemky - par. č. 1691/1

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI Investor: Ing. Jan Průcha (zástupce společenství investorů) CS architects Ing. Petra Brzobohatá (petra.brzobohata@centrum.cz; 00420 604 723 762) Ing.

Více

strana 1 Popis č. 3924/2013

strana 1 Popis č. 3924/2013 strana 1 Popis č. 3924/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 119 na pozemku parc.č. st. 208 a pozemky parc.č. st. 208, 124/18 a 134/4 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 12.8.2013

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení : a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí, stavebně historický

Více

OBSAH. A.1 Identifikační údaje... 3

OBSAH. A.1 Identifikační údaje... 3 A Průvodní zpráva 1 OBSAH A Průvodní zpráva... 3 A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 a) název stavby... 3 b) místo stavby... 3 A.1.2 Údaje o žadateli... 3 a) obchodní firma, název, IČ,

Více

2.Podklady pro vypracování. 3.Napojení na sítě technické infrastruktury. 4.Vliv stavby na životní prostředí. 5.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

2.Podklady pro vypracování. 3.Napojení na sítě technické infrastruktury. 4.Vliv stavby na životní prostředí. 5.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2.Podklady pro vypracování 1.Požadavky investora 2.katastrální mapa území 3.situování stávajících sítí 4.mapové podklady 5.platné předpisy a normy 3.Napojení na sítě technické infrastruktury Dešťová i

Více

byt č. 3, 4, 2.np parcela: 1162 kat. území: Holešovice [730122] 1207, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu

byt č. 3, 4, 2.np parcela: 1162 kat. území: Holešovice [730122] 1207, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO Identifikační údaje stavby: název stavby: Stavební úprava a půdní vestavba BD místo stavby: obec: Praha 7-Holešovice místo: Tusarova

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

Kvalitativní požadavky objednatele

Kvalitativní požadavky objednatele Kvalitativní požadavky objednatele Průzkum radonový průzkum Izolace proti vodě spodní stavby dle výsledků radonového průzkumu Konstrukce Zdi zděné dozdívky z plných cihel pálených nové zdivo zdící bloky

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 VEDENÍ INSTALACÍ, VNITŘNÍ KANALIZACE OCHRANA PROTI VZDUTÉ VODĚ

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 VEDENÍ INSTALACÍ, VNITŘNÍ KANALIZACE OCHRANA PROTI VZDUTÉ VODĚ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 VEDENÍ INSTALACÍ, VNITŘNÍ KANALIZACE OCHRANA PROTI VZDUTÉ VODĚ Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu: TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je elektropřípojka nn ČOV Cerhovice. Veškerá vyjádření a projednání zajišťuje dle dohody investor. Základní technické údaje: Napěťová soustava: 3x230/400V ~50Hz,

Více

Rekonstrukce a dostavba polikliniky ulice Hvězdova, Praha 4

Rekonstrukce a dostavba polikliniky ulice Hvězdova, Praha 4 s.r.o. NOVÁKO VÝCH 6. PRAHA 8, 180 00 tel: 266 316 273; fax: 284 823 774 mobil: 608 886 987 e-mail: cedikova@pruzkum.cz Rekonstrukce a dostavba polikliniky ulice Hvězdova, Praha 4 Stanovení radonového

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Efektivní financování úspor energie. Obsah:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Efektivní financování úspor energie. Obsah: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: 1. Identifikace stavby 2. Stavební pozemek 3. Provedené průzkumy 4. Požadavky dotčených orgánů 5. Splnění obecných požadavků na výstavbu 6. Splnění podmínek územního plánování

Více

Informační memorandum. Lidická 1697 Vlašim okr. Benešov

Informační memorandum. Lidická 1697 Vlašim okr. Benešov Informační memorandum Lidická 1697 Vlašim okr. Benešov Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: OSTATNÍ: VYBAVENÍ: FORMA PRODEJE: TERMÍN

Více

OSADNÍ VÝBOR HRÁDKOV INVESTOR: Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, Boskovice

OSADNÍ VÝBOR HRÁDKOV INVESTOR: Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, Boskovice OSADNÍ VÝBOR HRÁDKOV INVESTOR: Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, 680 01 Boskovice Zodpovědný projektant : Vedoucí projektant : Vypracoval : Ing. Vít Přibyl Ing. Vít Přibyl Ing. Ladislav Kopecký ČKAIT

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lešenská 535/7 a 536/5 181 00 Praha 8 Troja kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 1896/4, která je součástí bytového domu č. p. 1896, stojící na pozemku p. č. 3522, ležící v ulici Rybova, obci Hradec Králové, kat. území

Více

PLYNOVÉ VYTÁPĚNÍ SKLADU OÚ VRÁTKOV Č.P. 17 NA PARC. Č. 65 K.Ú. VRÁTKOV

PLYNOVÉ VYTÁPĚNÍ SKLADU OÚ VRÁTKOV Č.P. 17 NA PARC. Č. 65 K.Ú. VRÁTKOV PLYNOVÉ VYTÁPĚNÍ SKLADU OÚ VRÁTKOV Č.P. 17 NA PARC. Č. 65 K.Ú. VRÁTKOV F 1. 4.F.1 T ECHNICKÁ ZPRÁVA R OZVODY PB 1 Stavba: Plynofikace objektu OÚ Vrátkov č.p. 17 Místo: parc.č. 65, k. ú. Vrátkov Stupeň

Více

1.ÚVOD : 2.VÝCHOZÍ PODKLADY : - stavební výkresy objektu - požadavky investora a architekta 3.TECHNICKÁ DATA :

1.ÚVOD : 2.VÝCHOZÍ PODKLADY : - stavební výkresy objektu - požadavky investora a architekta 3.TECHNICKÁ DATA : 1.ÚVOD : Tato technická zpráva řeší silnoproudý el. rozvod pro akci Oprava fasád, sanace suterénu a přístavba vstupu Domu dětí a mládeže Ulita Broumov, v rozsahu prováděcího projektu a zároveň projektu

Více

BYTOVÝ DŮM Č.P. 103 V DÍVČÍM HRADĚ ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE STAVBY. A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace

BYTOVÝ DŮM Č.P. 103 V DÍVČÍM HRADĚ ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE STAVBY. A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace BYTOVÝ DŮM Č.P. 103 V DÍVČÍM HRADĚ ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE STAVBY A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva D. Výkresová dokumentace říjen 2014 projektant: Ing. Karel Siuda A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH:

Více

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE ZAHRADNÍ DŮM OPRAVA PLOCHÉ STŘECHY STUPEŇ Projektová dokumentace pro stavební povolení INVESTOR Dům kultury Teplice, Mírové náměstí 2950, Teplice A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA V Teplicích:

Více

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 1 2 Předmět řešení... 1 3 Energetická bilance... 1 4 Technické řešení... 2 5 Vnější vlivy na el. zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 změna

Více

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU PŘÍLOHY 65 14 SEZNAM PŘÍLOH 1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU... 67 2 OCENĚNÍ NÁKLADOVOU METODOU... 91 3 POROVNÁVACÍ ZPŮSOB NEVYHLÁŠKOVÝ... 132 4 METODA PŘÍMÉHO POROVNÁNÍ... 148 5 OCENĚNÍ POZEMKŮ... 153

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZATEPLENÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 148 BEDŘICHOV B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: ing. Miroslav Moţíš Počet stran dokumentu: 6 Jméno dokumentu: B.Souhrnná technická zpráva Špindlerův Mlýn

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Akce: Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí Objekt B Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, Kroměříž, IČ:

Akce: Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí Objekt B Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, Kroměříž, IČ: Akce: Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí Objekt B Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351 D 1.2 Stavebně konstrukční řešení SEZNAM PŘÍLOH Textová část:

Více

identifikační údaje kapacitní údaje

identifikační údaje kapacitní údaje pozemky chrustenice rd1 identifikační údaje název pozemky chrustenice, lokalita dolejší alej, rodinný dům typ 1 místo chrustenice, okres beroun pozemky č.1-10 investor GEISON REAL, a.s. Na výsluní 201/13

Více

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 4 2.2.1 Urbanismus...

Více

D Architektonicko-stavební řešení technická zpráva

D Architektonicko-stavební řešení technická zpráva Akce : Stupeň : Investor : OPRAVA STŘECHY ZÁKLADNÍ ŠKOLY stavební úpravy Dokumentace ke stavebnímu řízení Obec Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice D.1.1.1 - Architektonicko-stavební řešení technická zpráva

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 458/612, která je součástí bytového domu č. p. 458, stojící na pozemku p. č. 668/336, ležící v ulici Milotická, obci Praha, kat. území

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby, ŠPEJCHAR Ražice čp. 60 Sanace nesaturované zóny objektů a venkovních ploch b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální

Více

Ing.Vejdovský ADES, Hledíkova 2, Praha 10,106 00, tel. : +420 602370924

Ing.Vejdovský ADES, Hledíkova 2, Praha 10,106 00, tel. : +420 602370924 ELEKTROINSTALACE A. Průvodní zpráva Projektová dokumentace projekt pro provedení stavby elektroinstalace byl zpracován na základě objednávky fy MCA Atelier s.r.o. Projekt řeší opravy bytu v uvedeném objektu.

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 3. Situace - technická infrastruktura 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Ing.Pavel Lexa, Mnichovka

Více

MS - projekce, s.r.o. Erbenova 5 703 00 OSTRAVA VÍTKOVICE INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MÚ, OSTRAVA-VÍTKOVICE

MS - projekce, s.r.o. Erbenova 5 703 00 OSTRAVA VÍTKOVICE INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MÚ, OSTRAVA-VÍTKOVICE MS - projekce, s.r.o. Erbenova 5 703 00 OSTRAVA VÍTKOVICE INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MÚ, OSTRAVA-VÍTKOVICE STAVBA : OPRAVA BYTU Č.8 (2.NP) ul. DEHTOVÁ Č.1450/9, OSTRAVA-VÍTKOVICE PROJEKTOVÁ ČÁST

Více

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 PROVOZNĚ TECHNICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 číslo pare 15 Praha únor 2010 obsah: Textová část Průvodní a technická zpráva Výkresová část č. výkresu název měřítko formát

Více

Rodinný dům, na pozemku p. p. č. 109, k. ú. Třeboradice, Lenka a Richard Walker, Jirsákova 85, Praha 9 Třeboradice.

Rodinný dům, na pozemku p. p. č. 109, k. ú. Třeboradice, Lenka a Richard Walker, Jirsákova 85, Praha 9 Třeboradice. Rodinný dům, na pozemku p. p. č. 109, k. ú. Třeboradice, Lenka a Richard Walker, Jirsákova 85, Praha 9 Třeboradice Odstranění stavby A) PRŮVODNÍ ZPRÁVA Odstranění stavby Rodinný dům, na pozemku p. p. č.

Více

INSPEKCE NEMOVITOSTI KRYCÍ LIST NEMOVITOSTI

INSPEKCE NEMOVITOSTI KRYCÍ LIST NEMOVITOSTI INSPEKCE NEMOVITOSTI Objekt Stavba Název objektu Název stavby Inspektor Zpracovatel Objednatel KRYCÍ LIST NEMOVITOSTI Typ inspekce Zakázkové číslo Počet listů Prohlídka provedena: Použité podklady Inspektor:

Více