6/11 Zakázka č. B.SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Benátky nad Jizerou - novostavba plaveckého stadionu. STUPEŇ: Dokumentace pro provedení stavby - DPS prosinec 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6/11 Zakázka č. B.SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Benátky nad Jizerou - novostavba plaveckého stadionu. STUPEŇ: Dokumentace pro provedení stavby - DPS prosinec 2012"

Transkript

1 AKCE: Benátky nad Jizerou - novostavba plaveckého stadionu 1 STUPEŇ: Dokumentace pro provedení stavby - DPS prosinec 2012 B.SOUHRNNÁ ZPRÁVA Benátky nad Jizerou , Letní stadion, Novostavba plaveckého stadionu. Dokumentace pro provedení stavby Architektonický návrh : ing.arch. Jiří a Filip Soukup Hlavní inženýr projektu: ing.alexander Raška Místo stavby : Sportovní areál Letní stadion Benátky nad Jizerou. 6/11 Zakázka č. Arkus Architekt studio 2000 spol. s.r.o. Královická 925, Brandýs nad Labem Zapsaná u Mě.S.odd. C vlož

2 2 SEZNAM DOKUMENTACE: 1. Identifikační údaje stavby a investora 2. Předmět DPS 3. Základní údaje o stavbě 3.1 Širší vztahy řešeného území 3.2 Architektonické a urbanistické začlenění 3.3 Účel a funkce objektu 3.4 Kapacita objektu: 3.5 Konstrukce objektu 4. Rozvody a inženýrské sítě: 4.1 Zdravotní technika Vodovod Kanalizace Ochranná pásma 4.2 Elektroinstalace Silnoproud Slaboproud 4.3 Vytápění 4.4. Rozvod plynu 4.5 Vzduchotechnika 5. Výchozí podklady: 6. Členění stavby: 7. Věcné a časové vazby na okolní výstavbu a související investice 8. Přehled uživatelů a provozovatelů 9. Termíny zahájení a dokončení akce 10. Zkušební provoz 11. Řešení parkovacích stání 12. Úprava ploch,oplocení a zeleň 13. Péče o životní prostředí 14. Požárně bezpečnostní řešení objektu 15. Charakteristika obchodní jednotky 16. Ochranná pásma a chráněná území 17. Požadavky památkové péče 18. Odstraněni staveb, bourací práce 19. Organizace výstavby 20. Civilní ochrana 21. Dokladová část 22. Výkresová část

3 3 1. Identifikační údaje stavby a investora Název stavby: Místo stavby: Stavební úřad: Investor: Benátky nad Jizerou novostavba plaveckého stadionu Letní stadion, parcely č. 778/1, 778/5, 784/4, st 1071, st 16, Benátky nad Jizerou, k.ú.: Nové Benátky Benátky nad Jizerou Město Benátky nad jizerou, Zámek 49, Benátky nad Jizerou1, Autoři dokumentace: Ing.arch. Jiří Soukup a Ing.arch. Filip Soukup Arkus Architekt studio 2000 spol.s r.o. Ing. Alexander Raška Apart s.r.o. Vedoucí projektant: Ing.arch. Jiří Soukup, Arkus Architekt studio 2000 spol.s r.o Brandýs nad Labem, Královická 925 IČ: , DIČ: CZ Stupeň: Dokumentace pro provedení stavby Spolupráce na dokumentaci k DPS: Ing. Sklenář, Petr Čech, Ing. Vladimír Muff Spolupráce odborných profesí na dokumentaci pro provedení stavby: Statika objektu a stavební řešení: Tepelná technika: Zdravotní technika: Přípojky vodovodu a kanalizace: Elektroinstalace: Přípojka silno a slaboproud: Vzduchotechnika: Požární ochrana objektu: Rozvod plynu v objektu: Přípojka plynu: Ing. Petr Sukdolák Ing. Stanislav Kantor Ing. Petr Chochola Ing. Petr Chochola Ing. Vladimír Sladkovský Ing. Vladimír Sladkovský Ing. Stanislav Kantor Miroslav Pahorecký Ing. Petr Chochola Ing. Petr Chochola

4 2. Předmět územního rozhodnutí: 4 Jedná se o novostavbu plaveckého stadionu s příslušenstvím ve stávajícím sportovním areálu. DRUHY A ČÍSLA PARCEL DOTČENÝCH VÝSTAVBOU: Popis Číslo parcely Vlastník Staveniště objektu 778/1 778/5 784/ st Staveniště zpevněných komunikací a sadových úprav 778/2 778/7 Zábory pro přípojky 778/2 825/1 784/2 Sousedé 792/3 792/4 784/2 784/4 820/2 16 st 825/1 825/2 582 st 583 st 159 st 12/10 778/2 778/5 11/18 12/10 774/2 778/4 792/5 792/6 778/6 778/7 820/12 820/ st 778/8 778/3 11/11 11/9 Paulusová Josefa fyzická osoba Paulusová Josefa fyzická osoba Paulusová Josefa fyzická osoba Paulusová Josefa fyzická osoba Petr Chramosta Ing. fyzická osoba Petr Chramosta Ing. fyzická osoba Petr Antal fyzická osoba Petr Antal fyzická osoba Líbal Jan a Lucina fyzická osoba Líbal Jan a Lucina fyzická osoba Líbal Jan a Lucina fyzická osoba

5 5 Tyto údaje jsou převzaty z výpisu z katastru nemovitostí a jsou patrny na snímku a výpisech katastrální mapy / viz příloha / 3. Základní údaje o stavbě 3.1 Širší vztahy řešeného území: Stavební pozemky č. kat. 778/1 a 784/4 a 1071st se nachází na severní straně ulice Letní stadion v její horní části, blízko vyústění do do rokliny. Na pozemcích je objekt na parc.č.1071st.s číslem popisným 660, na který bude nutno zažádat o povolení k bourání a demolice bude muset proběhnout v předstihu před započetím prací na stavbě plaveckého stadionu, při zachování stávající zděné studny za tímto objektem,která zásobuje vodou celý sportovní areál. Tato studna bude v rámci výstavby upravena a vybavena podle hydrogeologického posudku, tak aby kapacitou pokryla všechny potřeby v areálu. Při demolici objektu přijdeme o parkování zahradní a údržbové techniky. Toto bude vyřešeno tak, že pro tyto účely se upraví levá strana sousedního objektu v přízemí. Demolicí se přijde rovněž o hřiště na nohejbal, to dostane nový prostor v rámci stavby vedle sousedního objektu. 3.2 Architektonické a urbanistické začlenění Dokumentace se zabývá projektem novostavby plaveckého stadionu na vlastních pozemcích / č. kat. 778/1 a 784/4 a 1071st.. V územním plánu je toto území klasifikováno jako sportoviště, relaxační areál, hřiště bez dalších omezujících koeficientů. Výšková úroveň stávající zástavby je 6-7 metrů nad terénem. Zastavěnost okolních pozemků v ulici Letní stadion je velice nízká vzhledem k využití území. V podstatě se naší plánovanou zástavbou nebudeme lišit od průměrné zastavěností v zájmovém území. Zeleň na stávajících nezastavěných plochách příslušných pozemků našich i na sousedních pozemcích zůstane zachována, protože plánovaná zástavba bude probíhat na místě stávající budovy a zpevněných plochách a bude na okraji relaxačního areálu, stávající louka pod terénním zlomem bude zachována, protože bude sloužit jako plocha pro opalování v letních měsících provozu. Na zlomu budou umístěny lavice ve dvou nebo třech řadách pro návštěvníky. Plavecký bazén bude umístěn až za tímto terénním zlomem. Prostor plaveckého stadionu bude přístupný stávajícím vjezdem a vchodem do prostoru sportovního areálu od jižní strany přes parkoviště u stávající cyklostezky u rokliny. Ostatní objekty areálu budou odcloněny nově vysazenou alejí stromů. Náplň navrhovaných objektů z hlediska územního plánu je sportovní využití a je v souladu s funkčním využitím dle v současné době platného územního plánu. Orientace plánované zástavby je severo jižní. Studie, UR a SP, které předcházely tomuto stupni dokumentace, byly zaměřeny na ověření urbanistického a architektonického řešení, návrhu objektu a jeho základního dispozičního řešení. Hala bude umístěna v koncové části sportovní zóny města Benátky nad Jizerou, za fotbalovým stadionem v návaznosti na již funkční travnatou plochu, venkovní tenisové kurty a hřiště na brach volejbal s možností využití restaurace u fotbalového stadionu. Parkování návštěvníků bude zajištěn před areálem jako součást obslužné místní komunikace. Autoři se rozhodli pro obloukovitý tvar haly, který vyrůstá z původního terénu a opět do něj zapadá. Vzniká tím přirozený přírodní tvar s výškou ca.14,00m nad upraveným terénem, v nejvyšším bodě vzepětí konstrukce 8,00m, kterou tvoří dřevěné lepené hoblované vazníky výšky ca.1,50-2,00m,jež budou částečně uplatněny i v interieru budovy. Uplatnění těchto nosníků znamená zcela volnou dispozici v interieru budovy bez podpor,do níž jsou umístěny tři druhy bazénů: Bazén délky 25,00m a šířky 16,00m

6 6 s třemi drahami pro výuku plavání a sportovní trénik s možností protiproudu a umělými vlnami (šířky 7,00m), bazén pro dojezd interiérového tobogánu s obslužným schodištěm je druhou částí velkého bazénu (šířka 9,00m) a dále obsahuje 2 kóje s výřivkami, fontánu ve tvaru hříbku a chrlič vody. Třetí vodní plochou je samostatný i když s velkým bazénem propojený mělký bazén nepravidelného tvaru pro děti. Hlavní prostor haly je doplněn vstupní částí s recepcí, šatnami,wc a sprchami k oddělení tzv. čistého a špinavého provozu. Proti vstupní části ze zadu plavecké haly je navržena část dispozice s doplňujícími částmi provozu pro relaxaci a zábavu, jako posilovna, výřivka, kadeřník, masáže, hala s barem, ze které bude možné pozorovat přes prosklenou stěnu dění v plaveckém bazénu pro doprovod plavců. Dále zde budou umístěny prostory nutné pro obsluhu a zajištění fungování haly (plavčíci, technici,kanceláře, denní místnost pro zaměstnance a hygienické zázemí pro zaměstnance atd.). Celá zadní technicko-provozní část bude podsklepena technickým podlažím pro umístění nutné technologie a to jak bazénové, tak i provozní vytápění, větrání, odvlhčování atd. Veškeré bazénové povrchy jsou navrženy z nerezu. Pro letní provoz jsou v přední části dispozice navrženy samostatné venkovní sprchy. Dále se zde do budoucna počítá s vnějším bazénem do jehož části budou zaústěny skluzavky vedoucí z vnitřního toboganového schodiště haly, zbylá část bude určena k plavání ve venkovním prostoru. Kolem vnějšího bazénu budou umístěny zábavné vodní chrliče pro děti a mládež. Celý komplex umožní v interiéru využití pro cca plavců současně. Celý komplex samozřejmě umožňuje i návštěvu pro spoluobčany s omezenou schopností pohybu a orientace tzv. invalidy. Předpokládaná vybavenost objektu by měla pokrýt roční náklady na provoz komplexu s minimální spoluúčastí dotací od města. Nástup pro pěší do objektu plaveckého stadionu je od západní strany po stávajícím příchodu do areálu sportovišť z ulice Letní stadion. Nástup pro návštěvníky s automobily je z ulice Letní stadion, kde je zřízeno šikmé stání pro automobily vedle již zbudované cyklostezky, která kopíruje hranu místní rokle. Po vystoupení z automobilu pokračují automobiloví návštěvníci dále jako pěší návštěvníci. 3.3 Účel a funkce objektu Funkční využití objektu je pro relaxaci a sportovní vyžití obyvatel a návštěvníků města. V 1. NP objektu je plavecký stadion s převlékárnami, šatnami s oddělením tzv.špinavého a čistého provozu, sauny, wellness, recepce pro návštěvníky, bar pro čekající i plavce, prostor pro dětský koutek, stanoviště plavčíků a administrativní část se šatnami pro personál, kanceláře, denní místnost a úklidové komory, schodišťový prostor s nákladním výtahem. Ve 2.NP se nacházejí provozy masáží, relaxace, wellness a galerií s relaxačními zónami. V 1. PP objektu technického zázemí jsou prostory pro umístění kotelny, strojovnu vzduchotechniky, strojovnu elektro a místa pro zařízení technologické části plaveckého stadionu. 3.4 Kapacita objektu: Základní výměry objektů č. popis upřesnění Objekt PS Objekt TZ m.j. 1 pozemky 1071st,,784/4, 778/5 a 781/ část p.781/ m2 2 zastavěná plocha Nadzemní část objektů m2 3 podlažní plocha m2 4 užitná plocha Plavecký stadion, m2

7 Rozměry objektů: 7 objekt plaveckého stadionu ROZMĚRY Nadzemní Podzemní Celková délka 58,40 m 26,00 m Celková šířka 30,24 m 17,00 m Počet podlaží 1 1 Výška objektu 14,00 m - Zastavěná plocha 1766,00 m 2 - Obestavěný prostor m 3 Úroveň podlahy objektu plaveckého stadionu v 1. NP je na kótě 198,05 m n. m. objekt technického zázemí ROZMĚRY Nadzemní Podzemní Celková délka 43,00 m 43,00 m Celková šířka 14,00 m 14,00 m Počet podlaží 1 1 Výška objektu 5,50 5,50 Zastavěná plocha 602,00 m 2 602,00 m 2 Obestavěný prostor 6 622,00 m 3 Úroveň podlahy objektu technického zázemí v 1. NP je na kótě 198,05 m n. m. Předpokládané počty osob : Návštěvníci (plavci) 130 osob Návštěvníci (čekající) 20 osob Personál 18 osob ve směnách, v jedné směně 9 osob Bar 2 osoby 3.5. Konstrukce objektu Předmětem projektu je návrh nosné konstrukce novostavby plaveckého stadionu na pozemcích č. kat. 778/1 a 784/4 a 1071st v oblasti Letní stadion, v Benátkách nad Jizerou. Pozemek je nepravidelného tvaru, v podstatě rovný s jedním terénním zlomem, s velice mírným sklonem k jihu. Projekt je zpracován v rozsahu dokumentace pro provedení stavby, formou technické zprávy doplňuje architektonicko-stavební část projektu. - rozpracovaná dokumentace stavební části projektu (arch.soukup,05/11) - ČSN "Zatížení stavebních konstrukcí" - ČSN EN 1991 " Zatížení stavebních konstrukcí " - ČSN "Základová půda pod plošnými základy" - ČSN "Navrhování zděných konstrukcí" - ČSN "Navrhování betonových konstrukcí" - ČSN EN 1992 "Navrhování betonových konstrukcí" - ČSN EN 1993 "Navrhování ocelových konstrukcí" - RFEM3, GEO5 a vlastní výpočetní programy zhotovitele pro dimenzování ocelových, dřevěných a železobetonových prvků

8 3.5.1 Založení a geologické poměry, radonový průzkum 8 Geologický průzkum 1) Úvod, požadavek, provedené práce. Předběžný inženýrskogeologický průzkum pro novostavbu plaveckého stadionu v Benátkách nad Jizerou jsme prováděli na základě požadavku spol. APART s.r.o., Obránců míru 556 Březnice. Zástupce objednatele Ing.A.Raška požadoval předběžné stanovení základových poměrů v zájmovém prostoru bez provádění technických prací (průzkumných sond) v terénu, pouze na základě zhodnocení dostupné archivní geologické dokumentace a prohlídky sportovního areálu. Jako podklad jsme obdrželi situaci plánovaného objektu. Ten bude situován v areálu letního městského stadionu, při jeho severovýchodním okraji v prostoru stávajícího antukového kurtu a neudržovaného, částečně zatravněného, původně škvárového hřiště. Po prostudování předaných podkladů jsme provedli jednak prohlídku staveniště, jednak šetření v geologickém archivu České geologické služby - Geofondu Praha. V zájmovém prostoru nejsou archivovány žádné závěrečné zprávy o IGP. Pro stanovení základových poměrů jsme proto využili závěrečnou zprávu z nejbližšího IGP, kterým je IGP pro zastřešení zimního stadionu zpracovatel Stavební geologie Geotechnika a.s. Praha Zimní stadion sousedí s fotbalovým stadionem je na jeho na jihozápadní straně, zatímco projektovaný plavecký stadion na jeho severovýchodní. Při prohlídce lokality jsme od pamětníků zjistili, že v zájmovém prostoru byla v minulosti cihelna a hliniště. Vzhledem k antropogenní činnosti v minulosti (vytěžené hliniště mohlo být zavezeno navážkou) jsme v půdorysu haly provedli lehkou soupravou Eijkelkamp orientační průzkumný vrt do hl. 5,0m k ověření svrchní zóny pokryvu k ověření eventuálního výskytu navážky. K upřesnění hydrogeologických poměrů jsme dále provedli měření výšky hladiny podzemní vody na stávající studni, která je situována v zájmovém prostoru. 2) Geologické poměry oblasti. Z geomorfologického hlediska je širší zájmové území součástí České křídové tabule. Skalní podklad oblasti tvoří svrchnokřídové vápnité pískovce až jemně písčité vápence středně turonského stáří. Horniny skalního podkladu jsou v povrchové zóně zvětralé písčitě rozpadavé, nebo silně navětralé, rozpukané, rozvolněné se skeletovým rozpadem (pevné až tvrdé úlomky a kameny horniny s mezerní písčitou výplní). Kvartérní pokryv je zastoupen sedimenty eolickými, deluviálními a fluviálními. Eolické sedimenty sprašové hlíny tvoří nejsvrchnější vrstvu pokryvu. V oblasti sportovního areálu vytvářejí mohutnou závěj. Podloží sprašových hlín tvoří jednak sedimenty deluviální (dejekčního kužele) nepravidelně písčité hlíny až hlinité písky s úlomky pískovců, při bázi až hlinitokamenitých sutí, dále pak fluviální terasové sedimenty říční písky, štěrkopísky a písčité štěrky. V sousedství staveniště probíhá ve směru severovýchod-jihozápad výrazná erozní rýha, kterou v současnosti protéká voda jen v případě vydatných srážek, v minulosti zde však protékala stálá vodoteč, která vytvořila svou vlastní terasu. Z hlediska hydrogeologického je v zájmové oblasti třeba počítat se dvěma zvodněmi. Jednak je to spojitá zvodeň vázaná na terasové sedimenty s vysokou průlinovou propustností (kvartérní zvodeň), jednak nepravidelně hluboce zakleslá, puklinová zvodeň, vázaná na rozsáhlejší nesepnuté pukliny či podrcená pásma v turonských horninách, kterými voda cirkuluje.

9 9 3) Základové poměry. Předkvartérní podklad tvoří v zájmovém prostoru písčitý vápenec, který je při povrchu zvětralý, rozpukaný, rozvolněný má charakter skeletovité zeminy úlomky horniny s písčitou mezerní výplní. Zvětralé polohy rychle přecházejí do navětralých, pevných, slabě rozpukaných. Kvartérní pokryv tvoří od povrchu terénu mocná vrstva uloženin eolických sprašových hlín. Ty jsou převážně okrovohnědé až světle hnědé, pouze s lokálními tmavými prolohami (tabákové horizonty), mají jílovitoprachovitý charakter a převážně střední plasticitu. Vykazují zvýšenou přirozenou vlhkost a jen tuhou konzistenci. S hloubkou pak přecházejí do deluviální hlíny, která má nepravidelně jílovitý a písčitý charakter, s proměnlivou příměsí úlomků pískovce a písčitého vápence a valouny křemene. Hlína je neplastická až slabě plastická. Bazální vrstvy pokryvu pak tvoří terasové naplaveniny málo vytříděné hlinitopísčité štěrky. Svrchní vrstvu pokryvu jsme ověřili orientačním průzkumným vrtem do hl. 5,0m. Tento vrt zastihl v celé mocnosti polohu sprašové hlíny jílovitoprachovitého charakteru, se střední plasticitou a vysokou přirozenou vlhkostí tuhé konzistence (IC=0,6-0,8). Dle ČSN EN ISO sprašová hlína - jílovitý prach clsi (dle ČSN tř. F6). Sprašová hlína je málo únosná a silně stlačitelná, nebezpečně namr-zavá a rozbřídavá. Tvoří vhodnou základovou půdu jen pro výstavbu lehkých a nenáročných konstrukcí. Pod sprašovými hlínami je poloha hlin svahových nepravidelně jílovitopísčitého až písčitého charakteru clsasi sasi (tř. F4), dále pak polohy zahliněné sutě a nevytříděného hlinitopísčitého štěrku sisagr (tř. G4). Horninový podklad tvoří písčité vápence až vápnité pískovce při povrchu zvětralé (tř. R5-R4), s hloubkou navětralé (tř. R4-R3). Jejich povrch můžeme očekávat v hloubce 15m a více. Orientačně můžeme stanovit únosnost horninových vrstev následovně: únosnost (kpa) sprašová hlína kpa hlína svahová (písčitá) kpa zahliněná suť a hlinitopísčitý štěrk kpa vápnitý pískovec a písčitý vápenec zvětralý kpa vápnitý pískovec a písčitý vápenec navětralý kpa Podzemní voda je v prostoru výstavby hluboce zakleslá v bazálních polohách pokryvu ve vrstvě nevytříděného hlinitopísčitého štěrku. Ve studni byla změřena v hl. 14m pod terénem. Je však třeba počítat s částečným snížením hladiny vlivem čerpání vody pro zavlahování zelených ploch. 4) Závěr. Na staveništi je mocná vrstva pokryvu (cca 15m), která je při povrchu tvořena sprašovou hlínou mocnosti větší než 5m, která postupně přechází do hlíny písčité a hlinité sutě a hlinitopísčitého štěrku. Při plošném založení bude tvořit základovou půdu sprašová hlína, která je málo únosná, silně stlačitelná, nebezpečně namrzavá a při zaplavení vodou extrémně rozbřídavá. Při zakládání na pilotách můžeme očekávat horninový podklad (vápnité pískovce až písčité vápence) v hloubce kolem 15m. Příloha: - zpráva geologického průzkumu - geologický popis provedené průzkumné sondy - geologický popis sond přejatých z IGP Zastřešení zimního stadionu - schematická situace provedeného průzkumného vrtu

10 10 Radonový průzkum 1.Úvod : Dne na základě objednávky firmy APART s.r.o. bylo realizováno měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu odběrem vzorků in situ. Práce v terénu provedl pracovník firmy, vyhodnocení a vypracování posudku provedl p.čech. Tento posudek se řídí Metodikou pro stanovení radonového indexu pozemku vydanou SÚJB v březnu 2004 a splňuje 6 odst. 4 zákona č. 13/2002 Sb. 94 vyhlášky č. 307/2002 Sb. 2. Podmínky měření: Odběry vzorků půdního vzduchu a měření objemové aktivity nelze provádět v extrémních meteorologických podmínkách. V době měření takové podmínky nenastaly. 3. Metodika měření : Radonový index pozemku u geologického podloží vyjadřuje míru nebezpečnosti vnikání radonu z hornin podloží do budov. V místě kontaktu podloží budova dochází ke změnám tlakových gradientů, což výrazně ovlivňuje pronikání radonu z podloží do objektu. Stanovení radonového indexu závisí hlavně na dvou faktorech: 1/ na objemové aktivitě radonu v půdním vzduchu (c A) získané dle metodiky SÚJB z března / na plynopropustnosti zemin (k) zatříděné dle ČSN Je tedy kombinací měřením určených hodnot objemových aktivit radonu (hodnotou třetího kvartilu souboru naměřených hodnot (c A75) a plynopropustností zemin. 4. Výsledky měření: 4.1. Objemová aktivita radonu v půdním vzduchu (c A) Lokalizace budoucí stavební plochy byla provedena přímo na místě. V místě předpokládané zástavby (nebo v jejím blízkém okolí) bylo provedeno 45 sond a odebrány vzorky půdního vzduchu. V rámci zkoumané stavební plochy je variabilita níže uvedených naměřených hodnot způsobena především lokálními změnami charakteru a propustnosti odběrového horizontu a dále svrchních horizontů geologického podloží vůbec. Analýzou těchto vzorků byly zjištěny a stanoveny tyto hodnoty objemové aktivity radonu: min.hodnota: 7,0 kbq.m -3, max.hodnota: 46,6 kbq.m -3, arit. Průměr: 24,9 kbq.m -3, medián : 23,8 kbq.m -3, třetí kvartil: (ca75) 29,3 kbq.m Plynopropustnost zemin (k) Ve svrchních vrstvách prostředí byly provedeny 2 sondy a odebrány vzorky zeminy do hloubky 1,00m. Popis geologického profilu: zčásti zastavěno sonda A: sonda B: sonda C: 0,00 1,00m tmavě hnědá písčitá hlína s úlomky skalního podloží 0,00 0,20m svrchní vrstva hlíny, tmavě hnědá 0,20 1,00m světle hnědý jíl 0,00 0,10m tmavě hnědá hlína s antukou 0,10 1,00m různorodá navážka, tvořená převážně tmavě hnědou písčitou hlínou s úlomky stavebních hmot

11 11 Z makroskopiského popisu vzorků zeminy z hloubky 1,00m (obsah jemné frakce f v rozmezí f < 15%) a odborného posouzení plynopropustnosti byla zájmová plocha zařazena do kategorie vysoké propustnosti. Plynopropustnost podloží pro celou stavební plochu je třeba stanovit s ohledem na nejvíce propustnou zeminu geologického profilu v hloubce 1,00m. Subjektivní hodnocení odporu sání při odběru vzorků půdního vzduchu nevykazovalo výrazné anomálie. Podle údajů v Odvozené mapě radonového rizika 1 : (Praha 1994) tvoří zájmové území křídové sedimenty a řadí se s určitou pravděpodobností do nízkého radonového indexu, což se měřením nepotvrdilo. Údaje v této mapě jsou pouze orientační a nemají na zařazení zkoumané plochy žádný vliv. 5. Zhodnocení: Na základě naměřených a zjištěných hodnot, zaznamenaných na protokolu o měření spadá zkoumaná stavební plocha č.parc. 784/4 v obci Benátky nad Jizerou z hlediska pronikání radonu z podloží do objektu do středního radonového indexu, neboť se hodnota třetího kvartilu (c A75) souboru naměřených hodnot se pohybuje v rozmezí kbq.m -3 při příslušné vysoké propustnosti (k), (viz tabulka). 6. Závěr: Při realizaci stavby na pozemku č. parc. 784/4 v obci Benátky nad Jizerou je nutno provést ochranná opatření proti pronikání radonu z podloží do budovy. Jedná se o protiradonové opatření, spočívající v provedení účinné bariéry, složené z materiálů, splňující příslušné normy proti pronikání radonu výše uvedené hodnoty. Při realizaci je třeba dbát na kvalitu provedených prací s ohledem na dodržení technologických postupů, zvláště pak na pečlivém utěsnění všech prostupů touto bariérou (většinou se jedná o potrubní vedení vody a kanalizace). Při návrhu opatření doporučujeme vycházet z ČSN Podrobněji viz.samostatná příloha Založení Konstrukce haly bazénu jsou hodnoceny jako náročné, geologické poměry rovněž. Návrh založení vychází z hodnocení ve 3. geotechnické kategorii s využitím místních normových geomechanických vlastností základových půd. K disposici je v této fázi vyhovující předběžný hydrogeologický průzkum. Základovou jámu předpokládám otevřenou, nepaženou. Vytěžené zeminy nebude možné použít pro nové násypy nebo jiné zemní konstrukce vzhledem k jejich nepříznivým geomechanickým vlastnostem. V této fázi není možno s ohledem na konstrukce a geologické podmínky jednoznačně rozhodnout o způsobu založení. V místě stavby se nacházejí sprašové hlíny v mocnosti až cca 12,5m proložené jílovitými písky, pod těmito vrstvami jsou hlinité štěrky. Únosné skalní podloží je až v hloubce cca 20m. Tzn., že základová půda je málo únosná (cca 100kPa), prosedavá, silně namrzavá. I z těchto důvodů navrhuji objekt rozdělit na dva (popř. tři) dilatační celky: - konstrukce haly - zázemí - (popř. vlastní bazén)

12 Založení vlastního bazénu lze uvažovat jako plošné a na pilotech. 12 Založení konstrukce haly bazénu bude možno za příznivých podmínek uvažovat o založení plošném a na pilotech. To však bude záležet na podrobném statickém a geotechnickém výpočtu závislém na celkovém zatížení v základové spáře, návrhu vhodných (a ekonomicky výhodných) opatření zlepšujících základové podmínky a podrobném hydrogeologickém průzkumu. Průzkum musí být proveden vrty až na únosné podloží. Nelze však v této fázi jednoznačně vyloučit variantu hlubinného založení, tzn. piloty až do hl. cca 21m. Obdobně jako při návrhu založení konstrukce haly bude postupováno při návrhu založení zázemí. Předběžně uvažuji s plošným založením a na pilotech, nelze však vyloučit založení hlubinné. Současně ns tím se bude dělat zajištění stavební jámy Konstrukční řešení Dilatační celek zázemí je navržen jako stěnový a částečně doplněn sloupy dle dispozic. V podzemí je navržen jako kombinace železobetonových stěn a železobetonových sloupů v dispozici daných bazénovou technologií a technologií strojoven kotelny a VZT. V nadzemních podlažích je pak navržena kombinace cihelného a železobetonového zdiva s monolitickou železobetonovou stropní deskou. Schodiště jsou navrhována železobetonová se samostatnou šachtou s roštovým zastropením pro navážení a údržbu ve strojovnách kotelna, VZT, technologie.. Základní nosnou konstrukci dilatačního celku haly budou tvořit dřevěné obloukové lepené nosníky kotvené do základů Svislé nosné konstrukce Nosný systém nadzemní části zázemí budou tvořit příčné stěny v kombinaci s podélnými stěnami a vnitřními sloupy, tyto konstrukce budou provedeny z cihelných bloků v kombinaci s monolitickým železobetonem. V podzemním podlaží bude část vnitřních nosných zdí nahrazena železobetonovými rámy tak, aby v dispozici co nejméně bránila funkci technologie. Nosnou obvodovou a vnitřní konstrukci budou v podzemním podlaží tvořit monolitické železobetonové stěny tzv.bílá vana. V nadzemních podlažích bude obvodový plášť tvořen zděnými nosnými stěnami, v kombinaci se žel.betonem Vodorovné nosné konstrukce Vodorovné nosné konstrukce budou navrženy na užitné charakteristické zatížení: - šatny, kanceláře 2,0 kn/m 2, - bufet 3,0 kn/m 2, - chodby, schodiště a terasy 5,0 kn/m 2, - ochozy, tribuny 5,0 kn/m 2, (popř. až 7,5 kn/m 2, - stropy pod technologií dle zatížení od technologie. Vodorovnou nosnou konstrukci budou tvořit železobetonové trámové stropy. Zastřešení haly plaveckého stadionu bude na rozpon 58,0m tvořeno dřevěnými lepenými vazníky výšky ca.1,80-2,00m a vzepětí ca.8,0m po osových vzdálenostech 6,0m s pěti loděmi. Tyto budou doplněny krokvemi a systémem ztužujících táhel Schodiště Schodiště v hale plaveckého bazénu bude dvouramenné samonosné deskové, stejně jako v objektu technického zázemí. Nástupní a výstupní rameno bude tuze upnuto do stropních desek podesty a mezipodesty. Schodiště v objektu technického zázemí bude taktéž dvouramenné. Ramena schodiště budou betonována včetně hrubých stupňů. Šachta s výtahem a s tzv.kočkou v objektu technického zázemí bude umístěna

13 13 v samostatné železobetonové šachtě a bude jako nákladní sloužit převážně pro údržbu technologie plaveckého stadionu Bourací práce a demontáž stávající konstrukce Na dotčených pozemcích je v současné době objekt na parc.č.1071st s číslem popisným 660. Tento objekt bude muset být v předstihu zbourán, na základě samostatného demoličního výměru, který není součástí této dokumentace. Současně s demolicí se budou muset odstranit přípojky inženýrských sítí vodovod,kanalizace,plynovod a elektro. Zachovány a ochráněny budou muset být napojení vod ze stávající studny, která zajišťuje chod zavlažování fotbalového hřiště,přírodního bazénu,kluziště a tenisových kurtů. Současně s tím se bude muset upravit i studna při zemních pracích se bede muset odshora odebrat až na úroveň základové desky suterénu a podle popisu upravit i vnitřek studny viz samostatná část Dilatace Soubor objektů haly a technického zázemí bude rozdělen na dva (popř. tři) dilatační celky. Jeden dilatační celek bude tvořen objektem plaveckého stadionu. Objekt technického zázemí bude tvořen samostatným dilatačním celkem. Dilatace bude procházet na hranici objektů všemi nosnými konstrukcemi. Třetím dilatačním celkem bude případně vlastní bazénové těleso Kompletační konstrukce Obvodový plášť objektu plaveckého stadionu je navržen zateplený kontaktním zateplovacím systémem s izolací z desek z minerální rohože. Výplně otvorů jsou navrženy převážně jako dřevěná tzv.euro okna s izolačními trojskly. V jižním štítu a ve východním a západním pohledu budou prosklené stěny. Vnitřní nenosné stěny budou provedeny převážně vyzdívané z příčkovek tl.115,175 a 240 mm. Příčné a dělící stěny mají z důvodů zvukové izolace tloušťku mm. Střešní plášť je navrhován jako jednoplášťová nepochozí střecha na hlavní obloukové konstrukci v kombinaci s pochozí plochou střechou s extenzivní zelení a terasou, veškeré střechy jsou opatřeny tepelnou izolací v potřebných tlouštkách a skladbách podle výpočtů dle PENB. Obvodový plášť objektu technického zázemí je navržen zateplený kontaktním zateplovacím systémem s izolací z desek z polystyrenu systému OPEN v kombinaci s deskami z minerální rohože v blízkosti se sousední budovou u technického zázemí, s natahovanou tenkovrstvou omítkou v barvě dle výběru architekta po konzultaci s investorem. Výplně otvorů jsou navrženy jako dřevěná tzv.euro okna s izolačními trojskly, tak aby splnili podmínky PNEB.. Střechy technického zázemí jsou ploché, dvouplášťové foliové, částečně pochozí. Klempířské prvky jsou z titanzinkového plechu jedná se hlavně o oplechování střechy haly plaveckého stadionu,žlaby,svody a oplechování atik a parapetů. Alternativně je možno provést střechu jako foliovou, s klempířskými prvky z poplastovaného plechu(okapnice,štítové lemování) a zbytek může být opět v titanzinku. Střešní plášť bude tvořit jednoplášťová střecha o tl.izolantu doporučeným tepelným výpočtem - PENB, opatřena parozábranami a parobrzdami, odspodu opatřena obkladem, který bude mít současně i akustickou funkci. Zastřešení objektu technického zázemí bude provedeno na monolitickou desku pomocí foliové hydroizolace, pod níž budou provedeny patřičné tepelné izolace a to v tl.doporučených tepelně technickým výpočtem PENB.

14 Technologie bazénů Technologická část obsahuje technologii úpravy bazénové vody s využitím moderní technologie REDO, filtry a hydrauliku pro atrakce, jímky, dále vzduchotechnická zařízení rozdělená pro bazén a pro vstupní část se šatnami a gastroprovozem, vytápění, elektrorozvody, rozvody vody a kanalizace, slaboproudé rozvody a řídící systém. 14 Plavecký stadion - technické nároky pro technologie bazénů požadavky na technické zázemí a profese pro dodávku bazénové technologie. Při návrhu se vycházelo z dodaných informací a návrhů. Při návrhu technologie se tato sloučila do následujícícch recirkulační okruhů: Předmětem této části projektové dokumentace je technologické řešení úpraven vody pro nově budovaný plavecký areál v Benátkách nad Jizerou. Všechny bazény budou nerezové, konstrukce bazénů je součástí samostatné části PD. Podrobněji viz samostatná část dokumentace Wellness centra -Technické nároky na profese WELLNESS Podrobněji viz samostatná část dokumentace Akustika a hluková studie 1. Obsah 1. Obsah 2 2. Zadání 2 3. Limitní hodnoty 2 4. Zdroj hluku 3 5. Postup výpočtu VZT Průnik hluku do venkovního prostoru Celkové působení ve venkovním prostoru 8 6. Závěr Zadání Zadavatel předložil: PD vč. projektu VZT provozní dobu v denní době nebude provozována hudební produkce Umístění provozovny - v samostatně stojící budově uvnitř sportovního areálu. Nejbližší chráněné místnosti jsou v sousedním domech ve 2. NP prostory pro přechodné ubytování. V okolí dále zemědělská půda, zahrádkářská kolonie není chráněno. 3. Limitní hodnoty Dle Nařízení vlády č. 148/ 2006 Sb. ze dne 15. března 2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací jsou stanoveny tyto nejvyšší přípustné hodnoty hluku:

15 ve venkovním chráněném prostoru a chráněném prostoru budov - příl. č. 3: základní hladina hluku L Aeq,T 50 db(a) korekce na denní dobu hod 0 db(a) hod - 10 db(a) nejvyšší příp. ekvivalentní hladina hod LAeq 50 db(a) hod LAeq 40 db(a) 15 Pro hluk ze stabilních zdrojů a dopravy na účelových komunikacích a parkovištích je posuzováno osm nejhlučnějších hodin v denní době a jedna nejhlučnější hodina v době noční. ve venkovním chráněném prostoru a chráněném prostoru budov - příl. č. 3: základní hladina hluku L Aeq,T 50 db(a) korekce na denní dobu hod 0 db(a) hod - 10 db(a) informační charakter hluku (hudba, řeč ) - 5 db(a) nejvyšší příp. ekvivalentní hladina hod LAeq 45 db(a) hod LAeq 35 db(a) Pro hluk ze stabilních zdrojů je posuzováno osm nejhlučnějších hodin v denní době a jedna nejhlučnější hodina v době noční. Podrobněji viz samostatná část dokumentace 4. Rozvody a inženýrské sítě: Nové přípojky inženýrských sítí do navrhovaných objektů plaveckého stadionu a technického zázemí budou přivedeny společně pro oba objekty. Zásobování vodou: jednou novou přípojkou ze stávajícího uličního řadu v přilehlém chodníku ulice Letní stadion. Pro bazénové technologie (dopouštění) bude využito stávajícího zdroje vody studny, na pozemku investora. Ohřev TV bude v objektu plaveckého stadionu a technickém zázemí centrální, z objektu technického zázemí, kde bude umístěna kotelna. Kanalizace splašková: jednou samostatnou novou přípojkou jednotné kanalizace DN250, do stávající veřejné jednotné kanalizační sítě v přilehlé komunikaci Letní stadion. Kanalizace dešťová: veškeré dešťové vody ze střech objektů budou systémem venkovní dešťové kanalizace napojeny na jednu samostatnou přípojku dešťové kanalizace DN 250, zaústěné do přilehlého rigolu, vedoucího do bezejmenné vodoteče (pravostranného přítoku Jizery). Napojení bude provedeno pomocí vyústního objektu s kamennou rovnaninou. Zásobování elektrickou energií: na základě žádosti o připojení bude v investici ČEZu, jeho samostatným projektem, upravena distribuční soustava pro možnost napojení nového odběrného místa a dále provedena nová zemní kabelová přípojka. Z místa napojení s elektroměrovým rozvaděčem bude provedena přípojka do hlavního rozvaděče v navrhovaném objektu.. Zásobování plynem: Ze stávajícího STL plynovodu bude provedena STL přípojka

16 16 plynu (PE ø63) do plynoměrové skříně na hranici pozemku investora č.parc. 778/1, kde bude osazen hlavní uzávěr plynu DN 50 a rotační plynoměr na STL části - (G 60). Dále bude pokračovat STL měřený rozvod plynovodu po areálu k plavecké hale. Vytápění: je navrženo plynovými kotly, v objektech plaveckého stadionu a technického zázemí jako centrální, nutno prověřit možnost vytápění pomocí tepelných čerpadel země/voda nutnost provést technicko ekonomickou studii.. Vzduchotechnika: je řešena v obou objektech obdobně: - pro objekt plaveckého stadionu jako centrální s odtahovým odvětráním jednotlivých funkčních celků nad střechu objektu, při užívání rekuperace a dohřevu pro vhánění teplého vzduchu zpět do prostoru haly. - v prostorách převlékáren a šaten a v jejím zázemí jako rovnotlaké teplovzdušné větrací a odmlžovací zařízení, s chlazením vzduchu a s rekuperací tepla z odpadního vzduchu - v ostatních prostorách - jednotkách okny a v soc. zázemí lokální s odtahovými ventilátory a digestořemi v čajových kuchyních nebo baru. Připojení na telekomunikační sítě SEK : bude řešeno novou přípojkou napojenou na stávající trasu vedenou v přilehlém chodníku ulice Letní stadion. 4.1 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA Všeobecně. Na parcelách ČP. 778/1, 778/5, 784/4 a 1071st.. vzniknou nové objekty označené NOVOSTAVBA PLAVECKÉHO STADIONU, ULICE LETNÍ STADION. Jedná se o pětilodní halu plaveckého stadionu a objekt technického zázemí haly. Rozpětí haly je ca.58,50m, osová vzdálenost vazníků je 6,00m, vzepětí vazníků je ca.8,00m, výška vazníků je ca.1,80m. Výška objektu nad upraveným terénem je ca.14,00m. Objekt zázemí má půdorysný rozměr ca.14,00x43,00m, výška objektu od upraveného terénu je ca.4,50m plus atika ca.1,00m Úkolem projektu zdravotních instalací je navržení odvedení splaškových a dešťových vod do městské stokové sítě a zásobování objektů pitnou vodou, včetně zajištění potřebného množství požární vody. Objekty budou napojeny na jednu přípojku splaškové kanalizace, jednou samostatnou přípojku dešťové kanalizace do přilehlého rigolu, vedoucího do bezejmenné vodoteče (pravostranného přítoku Jizery) a na samostatnou vodovodní přípojku. Podkladem pro vlastní zpracování projektu byla: situace s umístěním objektu v okolní zástavbě Veolia a.s. technická dokumentace - kopie pasportu vodárenských zařízení sdělení kóty tlakové čáry v místě odběru nebylo sděleno stavebně-architektonická část konzultace se zpracovateli ostatních profesí Podrobněji viz samostatná část dokumentace SILNOPROUD PŘEDMĚT PROJEKTU K SP

17 17 Na parcelách ČP. 778/1, 778/5, 784/4 a 1071st.. vzniknou nové objekty označené NOVOSTAVBA PLAVECKÉHO STADIONU, ULICE LETNÍ STADION. Jedná se o pětilodní halu plaveckého stadionu a objekt technického zázemí haly. Rozpětí haly je ca.58,50m, osová vzdálenost vazníků je 6,00m, vzepětí vazníků je ca.8,00m, výška vazníků je ca.1,80m. Výška objektu nad upraveným terénem je ca.14,00m. Objekt zázemí má půdorysný rozměr ca.14,00x43,00m, výška objektu od upraveného terénu je ca.4,50m plus atika ca.1,00m. V objektu bude kotelna, strojovna VZT, technologické zařízení na úpravu a doplňování vody, sauna finská, sauna turecká, wellness, nákladní výtah. PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU K DPS Projekt DPS byl vypracován na základě požadavků investora, architekta a projektantů specielních profesí na elektrická zařízení. TECHNICKÉ ÚDAJE Napěťová soustava: 3+PE+N, 50Hz, 400/230V AC, TN-C-S Instalovaný výkon elektroinstalace: 495kW Max.soudobý příkon: 375kW Rezervovaný příkon: 375kW Ochrana proti nebezpečnému dotyku: Ochrana před nebezpečným dotykem provedena dle ČSN ,ed.2: neživých částí: ochrana samočinným odpojením od zdroje Doplňková ochrana proudovým chráničem dle ČSN čl Doplňková ochrana doplňujícím pospojováním dle ČSN NAPOJENÍ OBJEKTU Dle platného vyjádření ČEZ Distribuce a.s. bude provedena nová zemní kabelová přípojka třemi kabely 1-AYKY-J 3x Z místa napojení s elektroměrovým rozvaděčem bude provedena přípojka do hlavního rozvaděče RH v navrhovaném objektu. Elektroměrový rozvaděč s nepřímým měřením bude vybaven elektroměrem pro odběr i dodávku do sítě, přijímač HDO a elektroměrem pro odečet zeleného bonusu. Osadí se záložní zdroj pro případnou evakuaci a pož. větrání s předepsanou dobou zálohy. Podrobněji viz samostatná část dokumentace SLABOPROUD TELEFON NAPOJENÍ OBJEKTU na základě žádosti o připojení bude v investici Telefónica O2, jeho samostatným projektem, upravena veřejná elektronická komunikační síť pro možnost napojení nového místa. Z místa napojení a koncového rozvaděče sítě - rozvaděče umístěného na veřejně přístupném místě (fasádě objektu) bude provedena přípojka do velína objektu. Telefony, data Napojí se místo s RACKem, odkud bude kabely UTP hvězdicově z patch panelů rozvedena datová síť, která řeší jak rozvod telefonu tak i počítačovou síť strukturovaná kabeláž CAT6. Napojí se i strojovna výtahu, zdroj UPS a monitoring technologie, elektroměry, MaR. Dat. zásuvky budou napojeny hvězdicově samostatnými kabely vedenými odděleně od silových rozvodů (min. 20cm).

18 DOMÁCÍ TELEFON Bude proveden rozvod pro domácí telefon s rezervou pro videotelefon. U vstupu do objektu bude tlačítkové tablo. V každém funkčním okruhu bude domácí telefon. Rozvod bude proveden komunikačními kabely a koaxiálními kabely v trubkách STA V prostru technického zázemí bude do zdi pod strop osazen oceloplechový rozvaděč RSTA pro osazení zesilovací soupravy. Z rozvaděče bude veden kabel v trubce na střechu objektu k anténě a satelitu. Z rozvaděče bude paprskovitě proveden rozvod k jednotlivým zásuvkám STA. Rozvod bude proveden kabely v trubkách pod omítkou či pod sádrokartonem. Rozvod bude ukončen účastnickými zásuvkami v jednotlivých funkčních okruzích ZABEZPEČENÍ Pro zabezpečovací systém bude provedena pouze příprava. Z podružných rozvaděčů bude proveden vývod pro silovou zásuvku pro napojení ústředny zabezpečení. Vývod se ukončí v místě osazení ústředny zabezpečení, do tohoto místa se zavede i telefonní připojení. Do každého funkčního okruhu bude od stoupačky ponechána neobsazená rezerva v trubkách EPS V prostoru plaveckého stadionu i zázemí bude zřízena elektrická požární signalizace Ústředna musí být zřízena v místnosti se stálou službou 24 hodin denně. Domovní schodiště musí být vybaveno akustickým signálem vyhlášení poplachu. Jednotlivé funkční okruhy, schodiště, chodby budou vybaveny zařízením autonomní detekce požáru. Nf rozvod - k reproduktorům se provede z místnosti velína pro rozvod prostorového zvuku. Kabely budou dostatečného průřezu. Revize Výchozí revize bude provedena po skončení montážních prací s plány skutečného provedení a se zaškolením na všechna osazená zařízení. Podrobněji viz samostatná část dokumentace 4.3 V Y T Á P Ě N Í Tato část dokumentace řeší zásobování teplem na akci NOVOSTAVBA PLAVECKÉHO STADIONU, ULICE LETNÍ STADION PARCELY ČP. 778/1, 778/5, 784/4 a 1071st. Jedná se o pětilodní halu plaveckého stadionu a objekt technického zázemí haly. Rozpětí haly je ca.58,50m, osová vzdálenost vazníků je 6,00m, vzepětí vazníků je ca.8,00m, výška vazníků je ca.1,80m. Výška objektu nad upraveným terénem je ca.12,00m. Objekt zázemí má půdorysný rozměr ca.14,00x43,00m, výška objektu od upraveného terénu je ca.4,50m plus atika ca.1,00m. Pro vytápění je uvažováno s médiem zemní plyn. V rámci projektu bude prověřena možnost napojení objektu na systém tepelných čerpadel země/voda. Pro tento účel bude zpracována studie účinnosti a návratnosti investice, v rámci projektu bude zpracování vrtů po prověření technicko ekonomických ukazatelů.

19 19 Ve zprávě je uvedena tepelná bilance, je popsán navrhovaný způsob vytápění a předpokládaná spotřeba zemního plynu. Použité podklady Podkladem pro zpracování této části byly: výkresy půdorysů jednotlivých podlaží, včetně řezů tabulka zastavěných ploch požadavky architekta a souvisejících profesí platné předpisy a ČSN Úvodem Předkládaná dokumentace pro provedení stavby řeší návrh systému ústředního vytápění včetně zdroje pro novostavbu bazénového objektu v k.ú.benátky nad Jizerou, investor Město Benátky. Objekt je samostatný jedno až třípodlažní objekt členěný do několika provozně-funkčních celků. V objektu se nachází bazén s vířivkou a relaxačním prostorem, wellness, sauna, hromadné šatny a hygienické zázemí, kanceláře, vestibul s bufetem, dětským koutkem a zázemím, v 1.PP se nachází technické zázemí a technologie bazénu. Pro návrh technického řešení a energetického hodnocení objektů byly jako podklady použity výkresy a návrhy stavebního a architektonického řešení půdorysy, řez z návrhu projekční kanceláře APART Březnice - ing.a.raška a architekt.kanceláře ARKUS Architekt - ing.arch.soukup, dále pak přání a požadavky investora, technické normy a konzultace.vytápění objektu bude teplovodní zdrojované z centrálního zdroje na plyn - plynové kotelny II.kategorie a kogeneračním zařízením. Ohřev TV bude závislý na systému ÚV nepřímo ohřívanými zásobníkovými ohřívači. Součástí systému bude i ohřev výměníků VZT a bazénové technologie. Systém ÚT bude navržen ve vazbě na VZT zařízení, bazén.technologii a ohřev TV s pevnou vazbou na činnost automatické regulace provede v dalších stupních MaR.Pro zhotovení dokumentace bylo jako podkladu použito požadavků hygienických vyhlášek a nařízení, dále směrných norem a doporučení zejména zák.406/2000sb., vyhl.148/2007sb., NV 361/2007Sb. o požadavcích na pracovní prostředí, 6/2003 o požadavcích na mikroklima některých staveb, vyhláška 135/2004 o požadavcích na koupaliště a sauny, vyhl.193/2007sb. - úsporách energií..., vyhláška o požární prevenci 246/2001Sb., 291/2001Sb o úsporách energií, vyhl.193/2007sb. a dále technické normy ČSN Ústřední vytápění projektování, příprava TV..., Zabezpečení soustavy..., ČSN EN 1717, ČSN :2007 Tepelná ochrana budov, :2010 Komíny, ČSN EN tepelný výkon, ČSN EN 1264 Podlahové vytápění, TPG Větraní kotelen na plynná paliva o výkonu nad 100kW, ČSN Plynové kotelny a další navazující normy. Podrobněji viz samostatná část dokumentace 4.4. ROZVOD PLYNU Základní údaje Na parcelách ČP. 778/1, 778/5, 784/4 a 1071st.. vzniknou nové objekty označené NOVOSTAVBA PLAVECKÉHO STADIONU, ULICE LETNÍ STADION. Jedná se o pětilodní halu plaveckého stadionu a objekt technického zázemí haly. Rozpětí haly je ca.58,50m, osová vzdálenost vazníků je 6,00m, vzepětí vazníků je ca.8,00m, výška vazníků je ca.1,80m. Výška objektu nad upraveným terénem je ca.14,00m. Objekt zázemí má půdorysný rozměr ca.14,00x43,00m, výška objektu od upraveného terénu je ca.4,50m plus atika ca.1,00m.

20 20 V objektu bude kotelna, strojovna VZT, technologické zařízení na úpravu a doplňování a ohřev bazénové vody. Na parcele č. 1071st bude zrušena a odpojena stávající přípojka plynu. Pro vytápění a přípravu TV v navrhovaných objektech se navrhuje jako topné medium zemní plyn. V objektu plaveckého stadionu a technického zázemí je navrhováno zřízení centrálního topného zdroje. Vyjádření a poskytnuté informace budou zásadními podklady, z kterých se bude vycházet při návrhu řešení způsobu napojení navrhovaných objektů na plynovodní síť. Při zpracovávání dokumentace se vycházelo ze základních informací a podkladů poskytnutých zadavatelem: - návrh stavební dispozice navrhovaných objektů zpracovaný do půdorysů jednotlivých podlaží, doložených řezy a pohledy - situace zájmového území se zákresem navrhovanýsh staveb - vyšetření stávajícího stavu plynovodní sítě v zájmovém území provedené v archivu - ověřovací studie možností napojení novostavby na stávající plynovodní síť - vyjádření k ověřovací studii - bilance spotřeb plynu jednotlivých navrhovaných objektů - předběžný návrh řešení způsobů vytápění navrhovaných novostaveb - konzultace s vedoucím projektantem a kooperujícími profesemi Podrobněji viz samostatná část dokumentace 4.5 VZDUCHOTECHNIKA : PŘEDMĚT PROJEKTU K SP Na parcelách ČP. 778/1, 778/5, 784/4 a 1071st.. vzniknou nové objekty označené NOVOSTAVBA PLAVECKÉHO STADIONU, ULICE LETNÍ STADION. Jedná se o pětilodní halu plaveckého stadionu a objekt technického zázemí haly. Rozpětí haly je ca.58,50m, osová vzdálenost vazníků je 6,00m, vzepětí vazníků je ca.8,00m, výška vazníků je ca.1,80m. V přízemí je plavecká hala s prostorem pro plavčíky, recepce s prostorem dětského koutku, bar pro čekající návštěvníky s toaletami pro čekající. V patře je místo pro masáže, relaxační místnost, wellness a galerie. Výška objektu nad upraveným terénem je ca.14,00m. Objekt zázemí má půdorysný rozměr ca.14,00x43,00m, výška objektu od upraveného terénu je ca.4,50m plus atika ca.1,00m. V objektu bude kotelna, strojovna VZT, technologické zařízení na úpravu a doplňování vody, sauna finská, sauna turecká, wellness, nákladní výtah a prostory pro personál včetně denních a hygienických místností a úklidových komor. PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU K DPS Projekt DPS byl vypracován na základě požadavků investora, architekta a projektantů specielních profesí na VZT zařízení. Podrobněji viz samostatná část dokumentace 5. Výchozí podklady: Dokumentace pro provedení stavby byla vypracována na základě těchto podkladů: -schválená a investorem odsouhlasená studie stavby, UR a SP - souhlasné stanovisko stavebního odboru ke studii, UR a SP stavby

POLYFUNKČNÍ DŮM V PROLUCE V PRAZE MULTIFUNCTIONAL HOUSE IN GAP SITE IN PRAHA

POLYFUNKČNÍ DŮM V PROLUCE V PRAZE MULTIFUNCTIONAL HOUSE IN GAP SITE IN PRAHA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES POLYFUNKČNÍ DŮM V PROLUCE V PRAZE

Více

LI-VI PRAHA spol. s r.o.

LI-VI PRAHA spol. s r.o. LI-VI PRAHA spol. s r.o. Jana Želivského 8, 130 00 Praha 3 IČO 41189027 tel./fax/zázn.: 222 580 933, 222 584 849 DIČ CZ41189027 e-mail: blazek@livi.cz http://www.livi.cz Obchodní rejstřík: MěS v Praze,

Více

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva A. Úvodní údaje B. Průvodní zpráva Identifikační údaje stavby Stupeň: Dokumentace pro stavební povolení (DSP) Název stavby: Hotel Hlinky Místo stavby: Brno, Hlinky 70 Katastrální území: Staré Brno Parcely:

Více

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel:

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: FINEP Prosek k.s. Zpracovatel: červenec 2008 Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

PRODEJNA POTRAVIN PLUS-DISCOUNT NÁCHOD

PRODEJNA POTRAVIN PLUS-DISCOUNT NÁCHOD PRODEJNA POTRAVIN PLUS-DISCOUNT NÁCHOD Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších novel, naposledy zákona č. 163/2006 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN

Více

G-Consult, spol. s r.o.

G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s r.o. SPOLEČENSKÉ CENTRUM BREDA & WEINSTEIN OPAVA OZNÁMENÍ podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu přílohy č. 4 Číslo zakázky Katastrální území

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

MATEŘ SKÁ ŠKOLA BABICE Novostavba objektu MŠ pro 2x24 dětí

MATEŘ SKÁ ŠKOLA BABICE Novostavba objektu MŠ pro 2x24 dětí MATEŘ SKÁ ŠKOLA BABICE Novostavba objektu MŠ pro 2x24 dětí ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení GP: S.H.S architekti

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA MECHANIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Návrh objektu hotelu v Pařížské ulici v Plzni se zaměřením na nosnou konstrukci Plzeň, 2014 Bc. Kateřina Malinová

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES REKREAČNÍ HORSKÝ PENZION RECREATIONAL

Více

Novostavba bytového domu ul. Odlehlá a novostavba veterinární kliniky ul. Novovysočanská, Praha 9

Novostavba bytového domu ul. Odlehlá a novostavba veterinární kliniky ul. Novovysočanská, Praha 9 Prvního pluku 20/224 186 59 Praha 8 - Karlín telefon 251 038 111 telefax 222 325 182 www.tebodin.com www.tebodin.cz Zákazník: A plus spol. s r.o. Investor: Městská část Praha 9 Projekt: Stupeň: Novostavba

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části V Praze dne: 13.5.2015 Zajištění činnosti MŠ Buková ve školním roce 2015/2016 a aktualizace Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Více

OZNÁMENÍ. "Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída"

OZNÁMENÍ. Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby "Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída" podle zákona č. 100/2001

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005 V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábř. 38 702 00 Ostrava 1 tel.: 59 7464 460, 59 7464 206, mobil: 603 806001 fax: 59 7464 206 e-mail: vav@arsystem.cz Zak. číslo: MPe-1205 SOUHRNNÁ

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...

Více

ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012. Atelier Tišnovka

ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012. Atelier Tišnovka ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012 Seznam příloh: TEXTOVÁ ČÁST: ÚP ČR Brno zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně Objednatel: Česká republika Úřad

Více

Výroba plastových oken Hodějice II. etapa

Výroba plastových oken Hodějice II. etapa Výroba plastových oken Hodějice II. etapa OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno ve smyslu 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí listopad 2006 INVESTprojekt NNC, s.r.o.,

Více

Multifunkční hala Litoměřice 2. etapa dostavba a modernizace

Multifunkční hala Litoměřice 2. etapa dostavba a modernizace OZNÁMENÍ ZÁMĚRU zpracované podle 6 zákona č. 100/2001Sb., ve znění zákonů č. 93/2004 Sb., č. 163/2006 Sb., přílohy č. 3, o posuzování vlivů na životní prostředí Projekt Obec Katastrální území Kraj Investor

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ. záměru stavby

RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ. záměru stavby RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby "Obchodní centrum Malinovského Uherské Hradiště" podle zákona č. 100/2001 Sb.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Ing. arch. Jiří Fiala, ČKA 3500A FIALA ARCHITECTS s.r.o. Nám. Svobody 527 739 61 Třinec

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Ing. arch. Jiří Fiala, ČKA 3500A FIALA ARCHITECTS s.r.o. Nám. Svobody 527 739 61 Třinec Objekt: Rekonstrukce šaten a gymnastické tělocvičny sportovního areálu STaRS v Třinci Místo stavby: Areál STaRS, Tyršova 275, Třinec Staveniště: parc.č.: 1413/3, 1413/7, 1413/8, 1413/13, kú.: Třinec 770892

Více

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY (Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí) Červenec 2012 XXXLutz + Möbelix, Kolbenova Praha 9 - Vysočany (Oznámení

Více

Obchodní centrum Kyjov

Obchodní centrum Kyjov Ing. Alexandr Mertl - Ekologické inženýrství Obchodní centrum Kyjov Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Oznamovatel: Agroprojekt Brno s.r.o. Seznam

Více

Oznámení záměru Diplomat hotel Praha Nová křídla a veřejné podzemní garáže Diplomat

Oznámení záměru Diplomat hotel Praha Nová křídla a veřejné podzemní garáže Diplomat OZNÁMENÍ ZÁMÌRU HOTEL DIPLOMAT PRAHA NOVÁ KØÍDLA A VEØEJNÉ PODZEMNÍ GARÁŽE DIPLOMAT (Oznámení dle zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí) Prosinec 2009 Oznámení záměru Diplomat

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RODINNÝ DŮM, POTŠTÁT FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RODINNÝ DŮM, POTŠTÁT FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DŮM, POTŠTÁT FAMILY HOUSE,

Více

Regulační plán Za Voříškovým Dvorem

Regulační plán Za Voříškovým Dvorem Regulační plán Za Voříškovým Dvorem katastrální území České Budějovice 3 stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 67 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném

Více

Výstavba nové haly - část I., Mubea Transmission Components s.r.o. Žebrák"

Výstavba nové haly - část I., Mubea Transmission Components s.r.o. Žebrák 155 00 Praha 5, Bavorská 856, tel.:777 311 175, email: pizova@iol.cz Oznamovatel: STOPRO s.r.o. Radlická 37 150 00 Praha 5 Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství,

Více