ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo /2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0269-16/2015"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo /2015 NEMOVITÁ VĚC: Pozemky, p.č. 255, 256/1, 24/1, 1330/8 v katastrálním území Stanovice, obec Stanovice, okres Karlovy Vary Katastrální údaje : Kraj Karlovarský, okres Karlovy Vary, obec Stanovice, k.ú. Stanovice Adresa nemovité věci: Stanovice, Vlastník pozemku: Risk Group s.r.o., Holečkova 789/49, Praha 5, vlastnictví: výhradní OBJEDNAVATEL: Eurodražby.cz a.s. Adresa objednavatele: Čimická 780/61, Praha 8 ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Ing. František Klokočík Horní Hradiště 43, Plasy IČ: telefon: DIČ: CZ fax: jako podklad pro (ocenění stávajícího stavu) OBVYKLÁ CENA Kč Datum místního šetření: Stav ke dni : Za přítomnosti: Jiřího Moravce Počet stran: 23 stran Počet příloh: 17 Počet vyhotovení: 2 V Plasích, dne Ing. František Klokočík

2 NÁLEZ Znalecký úkol Zjištění obvyklé ceny : St. parcela o výměře 321 m 2, zastavěná plocha a nádvoří. Součástí je stavba bez čp/če, zem. stav Stavba stojí na pozemku p.č. St St. parcela č. 256/1 o výměře 523 m 2, zastavěná plocha a nádvoří. Součástí je stavba bez čp/če, zem. stav. Stavba stojí na pozemku p.č. St 256/1. Parcela č. 24/1 o výměře 662 m 2, ostatní plocha. Parcela č. 1330/8 o výměře 310 m 2, trvalý travní porost zapsané na LV č. 339, pro k.ú. Stanovice, obec Stanovice, okres Karlovy Vary u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary. Přehled podkladů Výpis z katastru nemovitostí prokazující stav evidovaný k datu Místopis Stanovice jsou obcí v bezprostřední blízkosti lázeňského a krajského města Karlovy Vary. V obci je základní občanská vybavenost s autobusovým spojením s Karlovými Vary. Obec je zastavěna rodinnými domy. Tuto zástavbu narušuje hala bývalé bramborárny bývalého zemědělského družstva. Stav posuzovaných pozemků Typ pozemku: zast. plocha ostatní plocha orná půda trvalé travní por. zahrada jiný Přístup k pozemku: z veřejné komunikace přes vlastní pozemky zajištěn věcným břemenem jiné zajištění přístupu k pozemkům právně nezajištěn Využití pozemků: RD byty rek.objekt výstavba ind. garáže Poloha: centrum kraj obce bytová zóna průmyslová zóna nákupní zóna mimo obec SOUČASNÝ STAV BUDOUCÍ STAV Přípojky: voda kanalizace plyn Přípojky: voda kanalizace plyn elektro telefon zpev. příjezd elektro telefon zpev. příjezd Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky): MHD železnice autobus Dopravní dostupnost (do 10 minut autem): dálnice/silnice I. tř. silnice II.,III.tř Poloha v obci: okrajová část - zástavba RD Celkový popis St. parcela č Tento pozemek je zbořeništěm bývalé zděné budovy, pravděpodobně stodoly. Na budově byly odstraněny krytina, dřevěná konstrukce krovu a odstraněna byla asi metrová výška obvodové zdi. Zbytek obvodových zdí ještě stojí a čeká na úplné odstranění. Suť a dřevěné konstrukční prvky střechy leží pohozené na sousedním pozemku 24/1, tedy nebyly odvezeny na skládku a tam uloženy. Je zde rozpor mezi záznamem v katastru nemovitostí a skutečností. Nejedná se o zemědělské stavení ale o zbořeniště. St. parcela č. 256/

3 Na tomto pozemku stojí část haly, když celá hala stojí ještě na sousedním pozemku p.č. 256/2. Hala sloužila v totalitním režimu jako bramborárna. Hala tento účel ztratila. Nyní je hala bez účelu. A jaký účel bude mít hala do budoucna, mi nebylo sděleno. Hala je postavena v systému ocelových příhradových sloupů a ocelových příhradových střešních vazníků, které jsou ale značně zkorodovány. Do plechové krytiny již několik let zatéká srážková voda a všechno ničí. Hala obsahuje tři trakty. Ten první má svůj mezistrop ze železobetonu z válcovaných ocelových profilů tvaru I. V přízemí je tato dispozice. Vstupním prostorem je hala z které je vstup do technické místnosti a sociálního zařízení. Ocelovým žebříkem se dostaneme do mezipatra. Ve druhém traktu je oddělen sklad a třetí trakt je volný, bez příček. Současný vlastník přesto zahájil rekonstrukci. Vyměnil část plechové krytiny za novou, ale neprovedl sanaci ocelových konstrukčních prvků, zejména střešních příhradových vazníků. Současný vlastník zahájil rovněž vestavbu pokoje v mezipatře s novými okny do fasády, na co musí mít stavební povolení. Soused musí souhlasit s osazením nových oken i kdyby se jednalo o bývalý otvor vrat, kde jsou rovněž osazena nová plastová okna. V rozpracovanosti je dále oprava obvodového výplňového zdiva, rekonstrukce vnitřního rozvodu teplé a studené vody a rekonstrukce vnitřní elektriky. Do haly je přivedena přípojka elektro, přípojka vody a hala je napojena obecní kanalizaci. V ulici před halou vede zemní plyn. Na rekonstrukci musí dohlížet stavební dozor, jinak na stavbě hrozí zřícení například překladu nad vstupními dveřmi, kde překlad tvoří pásková ocel rozměru asi 50/5 mm. Celou rekonstrukci musí posoudit statik se specializací na ocelové konstrukce. Celá rekonstrukce je stavbou neoprávněnou. Stáří haly : = 52 roků. Hala byla do zahájení rekonstrukce neudržovanou stavbou. Parcela č. 24/1. Pozemek je neudržovaný, porostlý nálety. Na pozemku stojí ocelová mobilní buňka rozměru asi 2,0 * 3,0 m. Parcela č. 1330/8. Na tomto pozemku je uložený vybouraný materiál střechy a obvodových stěn budovy na pozemku p.č. 255, kde jsou vystaveny povětrnosti a tím i hnilobě. Pozemek je dále zarostlý plevelem a to tak, že po něm není možný žádný pohyb. Silné stránky Pozemky ležící u Karlových Varů jsou cenné. Slabé stránky Hala je zatížena několika technickými a právními vadami. RIZIKA Rizika spojená s právním stavem nemovité věci: nejsou Pozemek je řádně zapsán v katastru Pozemek není řádně zapsán v katastru nemovitostí nemovitostí Přístup k nemovité věci přímo z veřejné Není zajištěn přístup k nemovité věci přímo z - 3 -

4 komunikace je zajištěn veřejné komunikace Komentář: Budova na pozemku p.č. 255 je již zčásti zbořena. Rizika spojená s umístěním nemovité věci: Nemovitá věc není situována v záplavovém Nemovitá věc situována v záplavovém území území Poloha nemovité věci v chráněném území Komentář: Všechny předmětné pozemky spadají do chráněné krajinné oblasti II. - IV. zóna. Má to vliv na to, že náklady na dopravné na odvoz suti na skládku nebudou malé. Suť se pravděpodobně bude vozit až do Chotíkova v okrese Plzeň- sever. Věcná břemena a obdobná zatížení: Zástavní právo Komentář: Zástavní právo smluvní k zajištění dluhů a příslušenství a) dluh ve výši ,- Kč, b) budoucí peněžité dluhy do výše ,- Kč vzniklé do s oprávněním pro Business Money, a.s. Ostatní rizika: nejsou Cena pozemků Porovnávací metoda OCENĚNÍ Výpočet hodnoty pozemků Základní popis oceňovaných pozemků Náklady na odstranění zbylé části budovy činí cca Kč. V nákladech je zahrnuto bourání kamenných a cihlových obvodových zdí. Naložení suti, odvoz suti na skládku do Chotíkova, uložení suti na skládce plus skládkovné. Do nákladů patří i náklady na uvedení pozemku do řádného stavu. Náklady na odstranění haly ční cca ,- Kč. V nákladech je zahrnuta demontáž ocelové konstrukce haly, vybourání výplňového zdiv z cihel o tloušťce 12,5 cm. naložení a odvoz suti na skládku do Chotíkova, skládkovné a uvedení pozemku pod halou do řádného stavu. Přehled srovnatelných pozemků: Koeficienty: (redukce ceny - KRC, velikost poz. - KMP, poloha poz. - KPP, dopravní dostupnost - KDD, možnost zastavění - KMZ, intenzita využití - KIV, vybavenost poz. - KVP, úvaha zpracovatele - KUV) Požadovaná Jednotková Koeficient Lokalita: Stanovice Výměra [m 2 ] Upravená /kupní cena cena celkový cena [ Kč ] [ Kč/m 2 ] [ KC ] [ Kč/m 2 ] KRC: 0,85 KMP: 1,00 KPP: 0,95 KDD: 1,00 KMZ: 0,85 KIV: 0,95 KVP: 0,95 KUV: 0,80 Parcela č.: ,46 0,50 448,71 Popis pozemku: Stavební pozemek v zastavěném území obce. K pozemku je přiveden přívod elektrické energie a přípojka vody. Kanalizace a plyn vede po hranici pozemku. Průměrná jednotková cena 448,71 Kč/m 2-4 -

5 Stanovení a zdůvodnění jednotkové ceny pozemků Pozemek je situován v zastavěném území obce a je napojený na rozvod elektrické energie a má svoji přípojku vody. Kanalizace a plynovod vede po hranici pozemku. Druh pozemku Parcela č. Výměra [ m 2 ] Jednotková cena [ Kč/m 2 ] Celková cena pozemku [Kč] zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a 256/ nádvoří ostatní plocha 24/ trvalý travní porost 1330/ Obvyklá cena před korekcí ceny Odstranění budovy ,00 = ,00 Odstranění haly ,00 = ,00 Celková výměra pozemků Hodnota pozemků celkem REKAPITULACE OCENĚNÍ Porovnávací hodnota Kč Obvyklá cena Kč slovy: Pětsettisíc Kč zpracováno programem NEMExpress AC, verze: Komentář ke stanovení ceny obvyklé posuzovaných pozemků: Předmětné nemovitosti jsou zatíženy několika technickými i právními vadami. Bude obtížné i za cenu ,- Kč předmětné nemovitosti prodat. Závěr K obvyklé ceně se dostaneme i jinou cestou. Hala má půdorys o rozměru 36,70 m * 15,64 m = 573,99 m 2. Od této plochy odečteme půdorys haly na pozemku p.č. 256/2 o velkosti 106 m 2 a dostaneme zastavěnou plochu o velikosti 468 m 2. Jednotkovou cenou obdobných staveb v obdobných lokalitách je částka 1.000,- Kč/m 2. Výslednou cenou bude 468 m 2 * 1.000,- Kč = ,- Kč. Zaokrouhleno ,- Kč. V Plasích Ing. František Klokočík Horní Hradiště Plasy telefon:

6 Znalecká doložka: Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Plzni ze dne č.j. Spr 1111/03 pro základní obor ekonomika pro odvětví ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č /2015 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 03/

7 SEZNAM PODKLADŮ A PŘÍLOH Podklady a přílohy počet stran A4 příloze Snímek katastrální mapy ze dne Snímek katastrální mapy ze dne Snímek katastrální mapy ze dne Snímek katastrální mapy ze dne Fotodokumentace nemovitosti

8 - 8 -

9 - 9 -

10 - 10 -

11 Přístup a příjezd k hale Vstupní průčelí. Pravý vchod je vchod do nemovitosti jiného vlastníka stojící na pozemku p.č. 256/2. Červeně označený vchod je vchod do haly

12 Pohled na částečně zbořenou budovu stojící na pozemku pč Rohy jsou vyvázané z pískovce, dál se pokračovalo s cihlou

13 Detail pískovcového nároží. Bývalý půdorys zanesený plevelem. Vlevo snaha postavit altán

14 Pohled na obvodovou zeď z vnitřní strany. Pohled na sousední rodinný dům

15 Suť z bourání zarůstá nálety a plevelem. Umělecké dílo určené k zániku

16 Opadané výplňové zdivo v obvodovém plášti haly. Konstrukčně podmíněné trhliny ve výplňovém zdivu haly

17 Nezaházené traverzy nesoucí mezipatro. Rozbité okno. Nově vybouraný otvor pro vstupní dveře

18 Překlad nad vstupními dveřmi z páskové oceli 50/5 mm. Rekonstrukce haly

19 Montáž vnitřního rozvodu teplé a studené vody. Osazení nových oken do otvoru bývalých vrat s výhledem na dům souseda

20 Ocelová konstrukce střechy Děravá střecha

21 Rezavá ocelová konstrukce střechy. Vestavba pokoje v mezipatře

22 Výhled z vestavěného pokoje. Část štítové stěny budovy jako umělecké dílo

23 Okno s výhledem na dům souseda jako důkaz neoprávněné rekonstrukce

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549 NEMOVITÁ VĚC: Bytový dům čp. 18 Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Rokycany, obec Dobřív, k.ú. Dobřív Adresa nemovité věci: Dobřív 18, 338 44 Vlastník stavby:

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY RODINNÉHO DOMU Č. P. 6 S PŘÍSLUŠENSTVÍM V OBCI VŠESTARY, K. Ú. LÍPA

ODHAD OBVYKLÉ CENY RODINNÉHO DOMU Č. P. 6 S PŘÍSLUŠENSTVÍM V OBCI VŠESTARY, K. Ú. LÍPA 167 EX 52533/13 ODHAD OBVYKLÉ CENY RODINNÉHO DOMU Č. P. 6 S PŘÍSLUŠENSTVÍM V OBCI VŠESTARY, K. Ú. LÍPA číslo 6290-265 / 2014 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Hradec

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 136-9.15

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 136-9.15 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 136-9.15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p.13 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kolín, obec Choťovice, k.ú. Choťovice Adresa nemovité věci: Choťovice 13, 289 05 Vlastník

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7106

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7106 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7106 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 656 s pozemky Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Benešov, obec Votice, k.ú. Votice Adresa nemovité věci: Máchova 656, 259

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7105

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7105 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7105 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 52, pozemek st. parc.č. 57/2 Katastrální údaje : Kraj Jihočeský, okres Tábor, obec Veselí nad Lužnicí, k.ú. Horusice Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1192/11 s příslušenstvím v k.ú. Hulín Katastrální údaje : Kraj Zlínský, okres Kroměříž, obec Hulín, k.ú. Hulín Adresa nemovitosti: Družba

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 158-31.15

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 158-31.15 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 158-31.15 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č.3339/241 Katastrální údaje : Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha, k.ú. Strašnice Adresa nemovité věci: Strašnická 33339/37,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo ZP-6306 NEMOVITOST: Ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 budovy č.p. 64 s pozemkem parc.č. 99/6 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Brno-město, obec

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č.474/2. Adresa nemovitosti: Nový Svět 474, Harrachov 512 46 Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Semily, obec Harrachov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 8/4049/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 8/4049/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 8/4049/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 3201/89 s příslušenstvím v k.ú. Kroměříž Katastrální údaje : Kraj Zlínský, okres Kroměříž, obec Kroměříž, k.ú. Kroměříž Adresa nemovitosti:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 150/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 150/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 150/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, byt č. 1231/2 Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Rychnov nad Kněžnou, obec Rychnov nad Kněžnou, k.ú. Rychnov nad

Více

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 6 NEMOVITOST: Objekt pro individuální rekreaci - rekreační domek, rekreační domek č.e. 119, k.ú. i obec Jáchymov Kraj: Karlovarský Okres: Karlovy Vary Obec:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 4734/2014 NEMOVITÁ VĚC: 1/3 rodinného domu č.p. 195 na pozemku p.č.. St. 205 a 1/3 pozemku tvořeného parcelami č. St. 77, St. 205, 191/1, 191/2 a 1507/6 Katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 234/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 234/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 234/2014 NEMOVITÁ VĚC: Budova bez čp. na p.č. St. 436, stavba bez čp. na p.č. St. 437 a pozemky p.č. St. 436, p.č. St. 437, p.č. 1096/3, Budova bez čp. na p.č. St.

Více

Znalecký posudek o ceně nemovitosti číslo 4051-111/2014 6

Znalecký posudek o ceně nemovitosti číslo 4051-111/2014 6 NEMOVITOST: Znalecký posudek o ceně nemovitosti číslo 4051-111/2014 6 Výrobní areál: MORAVAN - masná výroba Adresa nemovitosti: Petřvald 1-Petřvald 20, 74260 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3087/116/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka byt č. 2971/19 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Ostrava-město, obec Ostrava, k.ú. Zábřeh nad Odrou, kód k.ú.

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 261-19/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 261-19/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 261-19/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 90, vedlejší stavby venkovní úpravy a trvalé porosty. Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Prackovice

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3118/319/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 29/3 s příslušenstvím a podílem na společných částech domu čp. 29 a na pozemku p.č. st. 74, vše v k.ú. Letohrad

Více

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4.

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4. Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3990-59/2014 EX 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č. 215/13 Adresa nemovitosti: Komenského 215, Stochov Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Kladno,

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 2869/2015 6 NEMOVITOST:

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 2869/2015 6 NEMOVITOST: Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 2869/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt Adresa nemovitosti: Valdštejnova 1294 / 19a, Cheb Katastrální údaje: Kraj Karlovarský, okres Cheb, obec Cheb,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3875/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3875/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3875/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 131/6 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Chvaletice, k.ú. Telčice Adresa nemovitosti: Dukelská 131,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2880/89/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 2103/12 Adresa nemovitosti: Malá Trávnická 2103, Přerov - Přerov I-Město Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Přerov,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 157-088/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.247

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 155-86/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.175

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6169-143/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6169-143/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6169-143/2014 NEMOVITOST: Objekt rodinné rekreace č.e. 2 s příslušenstvím a s pozemky v kú Ošelín Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Tachov, obec Ošelín, k.ú.

Více

650 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6537/187 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

650 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6537/187 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6537/187 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 1 Na pozemku

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 471-47/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 471-47/2014 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo

Více