Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Zemědělské družstvo - Přepeře, krok 2 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Zemědělské družstvo - Přepeře, krok 2 1"

Transkript

1 Brownfields Libereckého kraje, Zemědělské družstvo Přepeře, krok 2 1 Obsah složky: 1. Tabulka zjištěných informací: Identifikace lokality Regionální informace Vazba na ÚPD Vlastnické vztahy Limity a omezení Dopravní infrastruktura Analýza technického stavu areálu a stávajících objektů 2. Přílohy Seznam příloh: Příloha č. 1: Mapa širšího území Příloha č. 2: Ortofotomapa území Příloha č. 3: Územně plánovací dokumentace Příloha č. 4: Katastrální mapa Příloha č. 5: Povodňová mapa dotčené lokality Příloha č. 6: Orientační mapa objektů v areálu Příloha č. 7: Fotodokumentace Příloha č. 8: Celkové náklady na revitalizaci lokality

2 Brownfields Libereckého kraje, Zemědělské družstvo Přepeře, krok 2 2 Název lokality (oficiální, místní bo identifikační): Číslo lokality: Zemědělské družstvo Název obce, v jejímž KÚ se lokalita nachází: Přepeře Regionální informace Okres: Semily Popis lokality (vzdálenost od aglomeračních center aj.) Jedná se areál zemědělského družstva Agro Český ráj se sídlem v blízké obci Všeň. Areál se rozkládá na obou stranách podél komunikace II/610, na okraji obce. Dopravní dostupnost lokality je velmi dobrá, Přepeře jsou vzdáleny cca 3 km od Turnova, sjezdu z rychlostní komunikace R 10 (exit Ohrazenice bo Příšovice). Počet obyvatel 845 Počet ekonomicky aktivních obyvatel 478 Míra zaměstnanosti 5% Počet registrovaných zaměstnaných 24 k Sídlo úřadů: Adresa Město PSČ Finanční úřad Havlíčkovo náměstí 54 Turnov Stavební úřad Antonína Dvořáka 335 Turnov Živnostenský úřad Skálova 72 Turnov Vazba na ÚPD Stávající funkční využití dle ÚPD Stav rozpracovanosti ÚPD Označení, datum Územní plán sídelního útvaru Turnov, platnost od r Funkce Plochy zemědělské výroby vč. zahradnictví Regulační prvky Možné využití Monofunkční plocha v souladu s ÚPD Zařízení zemědělské výroby a zahradnictví Označení schválený Územní plán sídelního útvaru Turnov, údaje zjišťovány k 09/2006 Předpokládaná V souladu s ÚPD zařízení zemědělské výroby a zahradnictví (sklady, budoucí funkce administrativa, doprava, dílny aj.) lokality termín schválení nového ÚPD

3 Brownfields Libereckého kraje, Zemědělské družstvo Přepeře, krok 2 3 Vlastnické vztahy Počet vlastníků celkem 1 Počet soukromých vlastníků lokality 1 Název: Počet veřejných vlastníků (komunální, 0 Název: státní aj.) Počet ostatních vlastníků (církev 0 Název: aj.) Počet známých vlastníků bo vypořádaných 0 Popis: vlastnických vztahů Různá omezení věcná břemena, zástavní právo, atd. Odhadovaný poměr vlastnictví (v %) Odhadovaný poměr vlastnictví (v %) Odhadovaný poměr vlastnictví (v %) Odhadovaný poměr vlastnictví (v %) Věcná břemena vedení svodu dešťových vod a vodovodu Zástavní právo zastavení objektů bance Limity a omezení Zařazení lokality dle kategorie 1a 5 1b Existence ekologických zátěží (ano//lze přepokládat) Popis zčištění Existence možných konfliktů se zájmy chráněnými dle zák. 114/1992 Sb. Ano/Ne Popis posouzení (ano/) Lokalita se nachází v CHLÚ (ano/) Lokalita je mimo dosah záplavového území Památková ochrana Lokalita je předmětem podpory z veřejných zdrojů Ano/Ne Lokalita sousedí s náhom Jizery vedoucím od daleké Popis (viz Příloha) malé vodní elektrárny na východě obce. Jižní část areálu zasahuje do záplavového území Jizery. Ano/Ne Popis Ano/Ne Druh podpory

4 Brownfields Libereckého kraje, Zemědělské družstvo Přepeře, krok 2 4 Dopravní infrastruktura Název (číslo) Hlavní destinace Vzdálenost v km Dálnice Rychlostní silnice R 35 Ohrazenice (Turnov) 3 Silnice I.třídy I/10 Turnov 5 Mezinárodní letiště Praha Ruzyně 94 Železnice 070 Příšovice 030, 041, 070 Turnov 2 Železniční vlečka v místě možné dobudovat (ano/) (ano/) vzdálenost napojení do 2000 (Příšovice ní možné vybudovat žel. sítě (v m) bo Turnov) (ano/) Areál se rozkládá na obou stranách podél komunikace II/610, na okraji obce Textový komentář: Přepeře. Dopravní dostupnost lokality je velmi dobrá, Přepeře jsou vzdáleny cca 3 km od sjezdu z rychlostní komunikace R 10 (exit Ohrazenice bo Příšovice). Samostatné sjezdy z komunikace vedou do obou částí areálu. Analýza technického stavu areálu a stávajících objektů Etapovitá výstavba: Rok výstavby I etapa: léta 20. století (část A) II. etapa: 80. léta (část B) Celková plocha m2 % zastavěnosti 30 % Sklon pozemku (text, popř. %) Pozemek rovinný s velmi mírným spádem části A směrem k jihu Nutné HTÚ (popis) Celkové náklady na revitalizaci 10, , Kč (viz Příloha) Vnější napojení areálu Vnitřní rozvody areál Komunikace (Popis) asfalt Rozsáhlé zpevněné (asfaltové) plochy Ano, funkční, rozvaděče Popis Sloupová trafostanice Elektřina: v jednotlivých objektech Kapacita Bez omezení dostatečná Užitková Popis voda Kapacita Pitná voda Popis Ne, vlastní studna Ano, funkční, rozvod proveden do vybraných objektů Kapacita Dostatečná kapacita vody ze studny pro současný provoz ZD Popis Ne Vlastní jímky v areálu Kanalizace Dostatečná kapacita jímek pro Kapacita současný provoz ZD Plyn Popis Napojení areálu na obecní plynovod Ano, funkční, rozvody provedeny do vybraných objektů Kapacita Dostatečná (maloodběratel) Dostatečná kapacita pro současný provoz ZD Jiná média Telefonní síť Ano, rozvody do vybraných objektů Nutné přeložky

5 Brownfields Libereckého kraje, Zemědělské družstvo Přepeře, krok 2 5 Technický stav areálu analýza technického stavu stávajících objektů, určení předpokládaného rozsahu demoličních resp. rekonstrukčních prací (počet a popis objektů a staveb určených k demolici či rekonstrukci), určení možného využití stávajících objektu stručná technická zpráva (v rozsahu cca 2 objekty na 1 A4) Areál je rozdělen na 2 části: Část A jižně od komunikace Část B severně od komunikace Objekty v části A jsou postaveny od začátku století do 80. let 20. století. Jedná se administrativní a technické a mechanizační zázemí ZD. Objekty (haly) v části B jsou postaveny v 80. letech 20. století. Jedná se o skladové zázemí ZD. Obě části jsou oplocené, hlídané (vrátnice), je zajištěna základní údržba objektů. V areálu A i B jsou rozsáhlé asfaltové plochy. Areál má vlastní čerpací stanici PHM. Technický stav objektů Objekt č. 1 (p.č. 255) Název: Vrátnice, váha Zastavěná plocha (m2): 74 Podlahová plocha (m2): Cca 40 Přízemní objekt se sedlovou střechou. Obvodová nosná konstrukce zděná, stropní konstrukce dřevěná, střešní vazba ze sbíjených dřevěných vazníků, střešní krytina plechová, okna a dveře dřevěné. Před objektem funkční váha nákladních automobilů. Možné využití: vrátnice, sklad, administrativa Objekt č. 2 (p.č.256) Název: Hala sušička Zastavěná plocha (m2): 1516 Podlahová plocha (m2): Cca 1350 Počet podlaží: 1 Typ nosné konstrukce: Ocelová hala Ocelová montovaná izolovaná hala se sedlovou střechou. Uvnitř technologie sušičky obilovin. Ocelový skelet s opláštěním trapézovým plechem, pásové okno pod střechou. Střešní konstrukce ocelová, krytina v vlnitého plechu. Okna v ocelových rámech, vrata plechová. Možné využití: sklad, výroba Objekt č. 3 (p.č.322) Název: Hala čistička obilí Zastavěná plocha (m2): 942 Podlahová plocha (m2): Cca 850 Počet podlaží: 1 Typ nosné konstrukce: Ocelová hala Ocelová montovaná izolovaná hala se sedlovou střechou. Uvnitř technologie čističky obilovin. Ocelový skelet s opláštěním trapézovým plechem bo vyzdívaným pláštěm (soklem), pásové okno ve štítu. Střešní konstrukce ocelová, krytina v vlnitého plechu. Okna v ocelových rámech, vrata plechová. U objektu je komín. Možné využití: sklad, výroba Objekt č. 4 (p.č.321/1) Název: Hala čistička, sklad Zastavěná plocha (m2): 1673 Podlahová plocha (m2): Cca 1500 Počet podlaží: 1 Typ nosné konstrukce: Ocelová a dřevěná hala Hala sestává ze 2 částí vyšší přední část tvoří ocelový skelet, nižší zadní část (sklad obilovin) je hala s dřevěnou nosnou konstrukcí. Hala má sedlovou střechu s krytinou z vlnitého plechu, plášť tvoří trapézový plech. Sklad se sedlovou střechou z dřevěných vazníků má boční opěrné stěny z betonových prefabrikátů, plášť je plechový. Vzniklou mezerou mezi pláštěm a opěrnou stěnou je zajištěno větrání skladu. Okna jsou v ocelových rámech, vrata plechová. Možné využití: sklad, výroba

6 Brownfields Libereckého kraje, Zemědělské družstvo Přepeře, krok 2 6 Objekt č. 5 (p.č.323/1 a Název: Technologie 323/2) Zastavěná plocha (m2): 130 Podlahová plocha (m2): Cca 40 Zděný přízemní objekt s technologií sušičky. Zděná stavba s plochou střechou, obvod. nosné zdivo cihelné, strop prefabrikovaný, krytina živičná a plechová. Okna v kovových rámech, vrata plechová. Technologie vede do haly č. 4. Možné využití: sklad, výroba, technologické zařízení Objekt č. 6 (p.č.1/10) Název: Vrátnice Zastavěná plocha (m2): Cca 30 Podlahová plocha (m2): Cca 25 Zděná stavba s plochou střechou, obvod. nosné zdivo cihelné, strop prefabrikovaný, krytina živičná. Okna dřevěná, dveře kovové prosklené. Objekt využíván. Možné využití: vrátnice, sklad Objekt č. 7 (p.č.1/7 a Název: Dílny, mechanizace 1/10) Zastavěná plocha (m2): 647 Podlahová plocha (m2): Cca 520 Ocelová montovaná hala se sedlovou střechou s mírným spádem. Obvodový plášť z trapézového plechu, střech na kovové nosné konstrukci z vlnitého plechu. Hala je rozdělena na 2 části s rozdílnou výškou. Okna v ocelových rámech, vrata plechová. Celkové hodnocení stavby: 34 (školní hodnocení) Možné využití: sklad, výroba, dílny Objekt č. 8 (p.č.1/3) Název: Administrativa, jídelna Zastavěná plocha (m2): 259 Podlahová plocha (m2): Cca 200 Počet podlaží: 2 Typ nosné konstrukce: zděná Zděná stavba z 1. poloviny 20. století, patrová se sedlovou střechou. Obvod. nosné zdivo cihelné, strop dřevěný, krov dřevěný, krytina vlnitý eternit. Okna dřevěná kastlová, dveře dřevěné. Celkové hodnocení stavby: 34 (školní hodnocení) Možné využití: administrativa, jídelna, drobná výroba, sklad Objekt č. 9 (p.č.1/4, 1/6, Název: Sklady 1/1) Zastavěná plocha (m2): 1132 Podlahová plocha (m2): Cca 900 Počet podlaží: 1 Typ nosné konstrukce: Zděná Zděná stavba sestávající ze 3 částí. Přízemní stavba se sedlovou střechou a seníky na půdě (2 východní části). Obvodová nosná konstrukce zděná, stropní konstrukce dřevěná, krov dřevěný, střešní krytina plechová bo eternitové šablony. Vrata plechová, podlahy betonové. Třetí část je postavená v 80. letech 20. století. Přízemní zděná budova s vyšší výškou, nosná konstrukce zděná, střecha z vazníků, krytina plechová, vrata plechová. Technický stav objektu starších objektů je vyhovující, třetí haly dobrý, bez viditelných poruch. Prováděna běžná údržba objektu. Celkové hodnocení stavby: starší objekty 45, novější objekt 3 (školní hodnocení) Možné využití: výroba, sklady

7 Brownfields Libereckého kraje, Zemědělské družstvo Přepeře, krok 2 7 Objekt č. 10 (p.č.1/8) Název: Sklad, kancelář Zastavěná plocha (m2): 518 Podlahová plocha (m2): Cca 450 Zděná přízemní budova se sedlovou střechou. Nosná konstrukce zděná, střešní konstrukce vazníková s podhledem, krytina z vlnitého plechu. Sklad je s vestavěným patrem (kancelář). Okna v ocelových rámech, vrata plechová. Celkové hodnocení stavby: 34 (školní hodnocení) Možné využití: sklad, výroba, dílny Objekt č. 11 (p.č.325/1, Název: Dílny, šatny 325/2) Zastavěná plocha (m2): 603 Podlahová plocha (m2): Cca 500 Počet podlaží: 1 Typ nosné konstrukce: Zděná, prafabrikáty Zděná přízemní, v části patrová budova se sedlovou střechou s velmi mírným spádem. Nosná konstrukce zděná, střešní konstrukce prefabrikovaná se světlíky, krytina z vlnitého plechu. Okna v halách (dílny) v ocelových rámech, vrata plechová. Patrové části (hygienické zázemí, šatny) zděné, stropy palové, okna dřevěná. Možné využití: sklad, výroba, dílny, hygienické zázemí Objekt č. 12 (p.č.451) Název: Čerpací stanice PHM Zastavěná plocha (m2): 350 Podlahová plocha (m2): 350 Počet podlaží: 1 Typ nosné konstrukce: ocelová Ocelový přístřešek ČS PHM. Objekt o 4 podélných polích, ocelové sloupy vynášejí ocelové příhradové vazníky, střecha je z vlnitého plechu. Možné využití: přístřešek Objekt č. 13 (p.č.24) Název: Hala Zastavěná plocha (m2): 970 Podlahová plocha (m2): Cca 800 Počet podlaží: 1 Typ nosné konstrukce: Ocelová hala Ocelová montovaná hala se sedlovou střechou. Ocelový skelet s opláštěním trapézovým plechem bo vyzdívaným pláštěm (štíty). Střešní konstrukce ocelová, krytina v vlnitého plechu, vrata plechová. Možné využití: sklad, výroba, dílny, doprava Objekty a stavby vhodné k demolici Objekt č. Popis Poznámka 9 sklady Starší 2 části objektu jsou na hranici životnosti

8 Brownfields Libereckého kraje, Zemědělské družstvo Přepeře, krok 2 8 Investiční záměry využití dané lokality Existující zamýšlené investiční záměry: Záměrem ní prodej areálu. V případě útlumu zemědělské výroby (v závislosti na politice státu a EU) bude vlastník areálu hledat nové využití bo areál ve větší míře pronajímat. Navrhované využití stávajících objektů: Stávající využití objektů: Část A: Administrativa Dílny Čerpací stanice Sklady Autodoprava (pronájem) Část B: Sklady (obilovin) Sušička (obilovin) Technologická zařízení V areálu je prostor k většímu využívání objektů i rozsáhlých zpevněných ploch. Navrhované využití objektů: stávající využití zemědělská výroba v případě útlumu zemědělské výroby bude vlastník hledat nové využití větší podíl pronajatých budov

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRODEJ VÝROBNĚ SKLADOVÉHO AREÁLU SRNÍ U ČESKÉ LÍPY

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRODEJ VÝROBNĚ SKLADOVÉHO AREÁLU SRNÍ U ČESKÉ LÍPY NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRODEJ VÝROBNĚ SKLADOVÉHO AREÁLU SRNÍ U ČESKÉ LÍPY Sportovní stavby akciová společnost ČSN EN ISO 9001:2001 Vypracoval: Ing. Martin Hanek ÚVOD: Jako zcela mimořádnou

Více

Znalecký posudek OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY

Znalecký posudek OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY Znalecký posudek číslo 1961-47/2010 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Byt č. 1357/22 s příslušenstvím ( dle zák.č. 72/1994 Sb); kraj: Středočeský, obec: Beroun, Košťálkova

Více

Znalecký posudek č. 210 2640 / 09 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č.26/2000 Sb.

Znalecký posudek č. 210 2640 / 09 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č.26/2000 Sb. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 210 2640 / 09 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č.26/2000 Sb. pro dražebníka Provozní areál skladů se sušičkou obilí s administrativní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 261-19/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 261-19/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 261-19/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 90, vedlejší stavby venkovní úpravy a trvalé porosty. Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Prackovice

Více

Znalecký posudek o ceně nemovitosti číslo 4051-111/2014 6

Znalecký posudek o ceně nemovitosti číslo 4051-111/2014 6 NEMOVITOST: Znalecký posudek o ceně nemovitosti číslo 4051-111/2014 6 Výrobní areál: MORAVAN - masná výroba Adresa nemovitosti: Petřvald 1-Petřvald 20, 74260 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres

Více

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Předmět ocenění: Nebytový (provozní) objekt dokončený pozemek vlastníka parcela č. 360, 361, 362/1, 362/2, 362/3, 362/4, 362/5, 362/6, 362/7, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti NEMOVITOST: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 5290-152/2014 6 Areál - výrobní (s provozem), provozní areál na LV 983 v k.ú.mostkovice Adresa nemovitosti: Mostkovice 373 Katastrální údaje: Kraj Olomoucký,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 693/2015. předmětu dražby v místě a čase obvyklé pro účely veřejné dražby dobrovolné dle zákona 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 693/2015. předmětu dražby v místě a čase obvyklé pro účely veřejné dražby dobrovolné dle zákona 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Cheb, K Nemocnici 2375/2A, PSČ 350 02 tel. 354 423 408; mobil 603 380 165; E-mail karbanova@zkdusek.com ZNALECKÝ POSUDEK č. 693/2015 o obvyklé ceně nemovitostí stavební parcely č. st. 53 zastavěná plocha

Více

Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Jiřího Krále Spoluvlastnický podíl o velikosti id ½ na nemovitostech,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5744-47 / 2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5744-47 / 2014 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5744-47 / 2014 o ceně nemovitosti: podniku Lombart emotion, s.r.o. se stavbami, pozemky p.č. 2161/5 zastavěná plocha a p.č. 2161/1, 2161/2 a 2172/14 ostatní plocha a p.č. 3445/4 orná

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2179-01 / 2013

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2179-01 / 2013 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2179-01 / 2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění Budova

Více

Znalecký posudek č. 16/2014

Znalecký posudek č. 16/2014 Znalecký posudek č. 16/2014 I) Ocenění tržní hodnoty věcí nemovitých zapsaných na LV č. 272 k.ú. Chudenín II) Tržní ocenění movitého majetku vše ve vlastnictví společnosti Lesní společnost Železná Ruda,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3886-9/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3886-9/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3886-9/2013 o obvyklé ceně nemovitosti - výrobní části provozního areálu tvořeného budovou č.p. 405 (výroba) situované na pozemku p.č. 2801/2, budovou č.p.317 (výroba) na pozemku p.č.

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 845 / 174 / 2014

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 845 / 174 / 2014 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 845 / 174 / 2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory bez garáže v současném a budoucím stavu - stavba v rekonstrukci, nástavba,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6794-466/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6794-466/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2520 50/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2520 50/15 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2520 50/15 o odhadu obvyklé ceny nemovitých

Více

Znalecký posudek č. 12/2015

Znalecký posudek č. 12/2015 Znalecký posudek č. 12/2015 Ocenění tržní hodnoty věcí nemovitých zapsaných na LV č. 1542 k.ú. Holice u Olomouce Vše ve vlastnictví společnosti FARDIS CZ, s.r.o. Účel posudku: Stanovení tržní hodnoty pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1708-50/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1708-50/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1708-50/15 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. 1149/17, jehož součástí je jiná stavba č.p. 957 Katastrální údaje : Kraj Zlínský, okres Uherské Hradiště, obec Ostrožská Nová

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 234/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 234/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 234/2014 NEMOVITÁ VĚC: Budova bez čp. na p.č. St. 436, stavba bez čp. na p.č. St. 437 a pozemky p.č. St. 436, p.č. St. 437, p.č. 1096/3, Budova bez čp. na p.č. St.

Více

Znalecký posudek. číslo S 232/51/2014

Znalecký posudek. číslo S 232/51/2014 NEMOVITOST: 6 Znalecký posudek číslo S 232/51/2014 Objekt restaurace č. p. 49 v kú Lešná Adresa nemovitosti: Lešná 49, 756 41 Katastrální údaje: Kraj Zlínský, okres Vsetín, obec Lešná, k.ú. Lešná, kód

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 155-86/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.175

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549 NEMOVITÁ VĚC: Bytový dům čp. 18 Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Rokycany, obec Dobřív, k.ú. Dobřív Adresa nemovité věci: Dobřív 18, 338 44 Vlastník stavby:

Více

Znalecký posudek číslo 1808/2012

Znalecký posudek číslo 1808/2012 Znalecký posudek číslo 1808/2012 NEMOVITOST: Rodinný dům - řadový, Rodinný dům Adresa nemovitosti: Nová 404, 664 84 Zbraslav Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Brno-venkov, obec Zbraslav, k.ú.

Více

PROKONZULTA; č. obj.:, Křenová 299 / 26, 602 00 Brno IČ: 25332953 telefon: e-mail: DIČ: CZ25332953

PROKONZULTA; č. obj.:, Křenová 299 / 26, 602 00 Brno IČ: 25332953 telefon: e-mail: DIČ: CZ25332953 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 929//2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 1236/321 v bytovém domě č.p. 1236, 1237 a 1238 Adresa nemovitosti: Příkopy 1236 / 1236, Kostelec nad Orlicí

Více

Znalecký posudek. č. 1665-80 / 12. Mírové náměstí 2 400 01 Ústí nad Labem

Znalecký posudek. č. 1665-80 / 12. Mírové náměstí 2 400 01 Ústí nad Labem Znalecký posudek č. 1665-80 / 12 stanovení (odhad) obvyklé ceny spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 na nemovitosti byt č. 598/1 vč. spoluvlastnického podílu ve výši 589/4020 na společných částech domu

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti NEMOVITOST: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 5280-142/2014 6 Areál - víceúčelový, provozní areál na LV 302 v k.ú.orlová Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Orlová, k.ú. Orlová,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3947-70/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3947-70/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3947-70/2014 O ceně nemovitostí, tj. pozemku p.č.st.244/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6m2a pozemku p.č.st.5920/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 573m 2, a to včetně jiné

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2091-38 / 2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2091-38 / 2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2091-38 / 2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor s garáží mimo dům v současném stavu odhad ceny obvyklé

Více