Vážení uživatelé hal s plochou střechou,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení uživatelé hal s plochou střechou,"

Transkript

1 Vážení uživatelé hal s plochou střechou, v souvislosti se současným klimaticky nepříznivým ročním obdobím si Vás dovolujeme upozornit na problematiku deformací či destrukce plochých střech na velkých halách. Nabízíme Vám zcela nové, automatické systémy stálého sledování konstrukce ploché střechy. Systémy jsou zcela spolehlivé a nevyžadují žádnou obsluhu, jejich provozní náklady jsou zanedbatelné. Při překročení nastavené tolerance upozorní systém na možné nebezpečí hlasitým akustickým signálem, blikajícím varovným světlem a odešle informační SMS nebo ovou zprávu. Nabízené zařízení Vám zajistí potřebnou spolehlivou ochranu Vašeho majetku, personálu, zařízení či zboží před nečekaným poškozením vlivem destrukce střechy, vyvolané např. náhlou oblevou, kdy do vysoké vrstvy sněhu naprší velké množství vody. Věříme, že Vás následující informace zaujmou a rádi Vám zodpovíme vaše případné dotazy. S přáním hezkého dne Ing. Pavel Pap jednatel společnosti

2 Nepřetržité sledování deformací plochých střech Zvyšující se počet pádů a deformací plochých střech, zejména v souvislosti s nárůstem extrémních klimatických podmínek ukazuje na existenci rizika z důvodu chybějícího stálého sledování stavu konstrukcí střech. Většina případů havárií plochých střech je zapříčiněna selháním stability nosné konstrukce při přetížení sněhem a deštěm. Přitom důležitou roli hrají vnitřní příčiny na straně stavby střešní konstrukce neodborné provedení, skryté vady stavby, materiálu konstrukčních dílů, chybějící nouzové odtoky vody, zanedbaná údržba a kontrola, stárnutí střechy a často chybějící shoda statických výpočtů se skutečností. Postupně tak dochází ke stavu, kdy při dosažení maximální zátěže střechy dle statického výpočtu dochází k neočekávanému kolapsu nosného systému. I když se v halách provádějí pravidelné kontroly, mohou zachytit jen momentální stav. Přitom u konstrukce střechy ze dřeva, oceli nebo předpjatého betonu se jejich stav může změnit velmi rychle. Vizuální kontrola nemůže odhalit skryté vady konstrukce. Statické výpočty vycházejí z normovaných zátěží střech, které se v praxi sice vyskytují jen vzácně, ale také mohou být masivně překročeny, což je samo kritické i pro střechu v bezvadném stavu a bez předchozího poškození. Kromě známého problému se zátěží sněhu a vody vedou ucpané střešní vpusti (např. listím) ve spojení se silnými dešti velmi rychle k významnému překročení dopustného zatížení stavby. Řešení této problematiky představují varovné systémy, nabízené firmou PAP&spol. s.r.o., umožňující trvalé sledování stavu střešní konstrukce s přijatelnými náklady. Skutečná deformace střechy nebo jejích sledovaných prvků může být kontrolována či přesně měřena ve Vámi definovaných časových intervalech. Systémy nabízené firmou PAP&spol. s.r.o. nabízí nejvyšší míru bezpečí za přijatelné ceny. Přehled výhod nabízených systémů : významná minimalizace škod na materiálu a osobách díky včasnému varování je možná reakce okamžitě po dosažení mezních dopustných hodnot deformace nebo v případě přetížení stálá informace o aktuální deformaci střechy výrazná redukce nákladů na pravidelné kontrolní pochůzky a prohlídky ploch střech prodloužení intervalů kontrol pro oficiální ověřování statikem, znalcem a geodetem dokumentace a archivace skutečných hodnot deformací znalost aktuálního stavu střechy umožní odklad nákladných sanačních opatření uzavření haly se může často zamezit nebo odložit velmi výhodné náklady na pořízení sledovacího systému a jeho následnou údržbu.

3 Systémy pro sledování deformací střech nabízené firmou PAP&spol. s.r.o. Naše systémy stálého sledování deformací střech byly navrženy předními firmami ze SRN, se kterými již řadu let spolupracujeme. Od těchto dodavatelů odebíráme jednotlivé komponenty a software, vlastní realizaci instalaci a servis provádí naše společnost podle instrukcí jejich výrobce. Pro různé druhy použití nabízíme dva automatické systémy : 1. Elektronický senzorový systém firmy Richard Jahre GmbH tento systém je světovou novinkou. 2. Geodetický systém firmy Goecke GmbH / Geodigital GmbH. Také zde se jedná o zcela nový systém, založený na osvědčené geodetické technice. Elektronický senzorový systém je zcela spolehlivý a hospodárný systém včasného varování. Poskytuje rozhodující výhodu bezpečnost haly. Neustále jsou k dispozici aktuální data o stavu sledovaných nosníků střešní konstrukce. Při dosažení mezního stavu nebo přetížení lze okamžitě jednat. Všechna relevantní měřená data se průběžně dokumentují a ukládají.

4 Systém má následující vlastnosti : optická a akustická výstraha přímo v hale varovné SMS na určená telefonní čísla, zpráva na zadané ové adresy data ze senzorů se zaznamenávají v libovolném intervalu (doporučeno 5 minut) vzdálený přístup k systému přes Internet, data a vyhodnocené stavy lze kdykoli stáhnout bezpečnost vůči vlastním chybám systém je schopen zobrazit hlášení o vlastních chybách, např. přerušený kabel, nefunkční součást apod. obsluha zařízení pomocí dotykového monitoru 12, umístěného v hale záložní zdroj umožňuje funkci systému i při výpadku elektrické sítě systém je sestaven z prověřených špičkových komponentů vysoká spolehlivost měřených hodnot měření probíhá přímo na nosnících, případný provoz v hale nemá na senzory žádný vliv

5 Geodetický systém vychází z dlouholetých zkušeností zejména z vývoje softwarových aplikací pro geodézii, speciálně pro měření deformací mostů, tunelů, kolejových těles apod. a využívá profesionální hardware, modifikovaný pro tento účel. V současné době nabízíme tři systémy tohoto typu, které se zčásti mohou navzájem kombinovat. Defo-Dach RL je vhodný pro menší a střední haly, ve kterých se má sledovat výhradně maximální povolené prohnutí většího počtu střešních svorníků na jedné ose. Je zde využit princip laserové světelné závory. Při dosažení mezní povolené hodnoty prohnutí se souběžně generuje optický a akustický poplach v hale a jsou odesílány varovné SMS na předvolená telefonní čísla. Defo-Dach Niv lze využít pro trvalé a velmi přesné výškové sledování jednotlivých střešních nosníků s možností odečítání aktuálních hodnot průhybu. Základem je dálkově ovládaný digitální nivelační přístroj a kalibrovaná lať s čárkovým kódem, která se namontuje na sledovaný střešní nosník nebo jiný stavební prvek. Měření se provádí v časových intervalech, stanovených provozovatelem haly. Náklady na tento vyšší systém jsou relativně nízké, pokud má být sledováno jen málo bodů.

6 Defo-Dach Tachy je zcela automatizovaný systém, pracující na principu geodetické aplikace. Stejně jako oba předchozí systémy je může bez problémů používat i laický provozovatel. Může být sledován libovolný počet kontrolních bodů jednoduše, spolehlivě a přesně. Předností systému je, že kromě výškových změn mohou být analyzovány i změny polohové. Jako senzor je použita dálkově ovládaná motorizovaná totální stanice s funkcí automatického vyhledávání cíle. Sledované body jsou osazeny skleněnými hranoly, které totální stanice automaticky zaměřuje. Jestliže se zaměřovaný bod posune, vyhledá se automaticky jeho střed v a zaměří se jeho nová prostorová poloha. Software systému nabízí početné možnosti vyhodnocení výsledků měření. Tendence na jednotlivých měřených bodech se mohou zobrazovat jak v tabulkové formě, tak i pomocí sloupcové grafiky. Naše systémy pro sledování deformací střech jsou určeny pro libovolné typy konstrukcí. Je možno je použít ve sportovních, plaveckých a veletržních halách, v nádražních budovách, muzeích, super- a hypermarketech, velkoskladech a spedičních firmách, na zastřešených stadionech, v kinech, v letištních budovách a dalších stavbách s velkou plochou střechy. Kromě toho se naše systémy mohou použít pro sledování stěn budov, mostů, přehrad a mnoho dalších horizontálních konstrukčních dílů. Jestliže Vás tato informace zaujala, vyžádejte si další informace. Rádi Vám pro Váš konkrétní případ navrhneme cenově výhodné a především bezpečné řešení. Ing. Pavel Pap jednatel společnosti

7 Systémy pro sledování deformací střech dotazník k objektu Poznámka k tomuto dotazníku : pro objektivní výběr systému, který je pro Vaši stavbu optimální, pro účelné vynaložení Vašich finančních prostředků a kalkulaci nákladů na pozdější instalaci příslušenství potřebujeme Vaši pomoc. Kromě několika fotografií (zvláště vypovídající snímky konstrukčních dílů haly, které mají být sledovány) potřebujeme další informace, které nám umožní realistické posouzení situace ve Vašem objektu. Zodpovězte prosím následující otázky co nejpečlivěji. Pokud nemůžete na některou otázku dát přesnou odpověď, má smysl kontaktovat příslušného statika popř. architekta či elektrikáře. Všeobecné otázky k objektu a kontaktní osobě : Popis objektu :... Adresa vč. PSČ :... Kontaktní osoba :... Telefon :... Fax : Typ objektu : Sportovní hala (všeobecně) Plavecká hala Zimní stadion Nádražní hala Supermarket, tržnice Stadion nebo podobně Letištní hala Průmyslová hala Jiný typ : Rok výstavby :... Tvar střechy : Plochá Sedlová se sklonem... º Obvodové stěny : Ocelové nosníky Dřevěné nosníky Betonové nosníky Jiný typ :......

8 Štítová stěna : Ocelové nosníky Dřevěné nosníky Betonové nosníky Zdivo :... Jiný typ : Nosné střešní vazníky : (např. železobetonový, ocelový příhradový, lepený dřevěný) V případě železobetonového : nepředpjatý předpjatý Odpovědi na následující dotazy v každém případě konzultujte se statikem : Délka haly : Největší rozpětí střešních vazníků : Počet vazníků, které mají být sledovány :... m... m... ks Maximální dopustné vertikální průhyby sledovaných vazníků : Upozornění : přídavně k vlastní hmotnosti konstrukce, všechny míry v mm. Zatížení sněhem resp. Zatížení větrem Ostatní provozní zatížení deštěm mm mm mm Maximální dopustné horizontální průhyby sledovaných vazníků : Upozornění : přídavně k vlastní hmotnosti konstrukce, všechny míry v mm. Zatížení sněhem resp. Zatížení větrem Ostatní provozní zatížení deštěm mm mm mm Jsou na konstrukci zjištěny nějaká dřívější poškození : ne ano (specifikujte, prosím)

9 Typ sledování deformací popř. požadovaná služba : Sledování maximálně přípustného průhybu (bez vyčíslení jeho aktuální hodnoty) na jednom nebo všech sledovaných prvcích Měření aktuální hodnoty průhybu na jednom nebo všech sledovaných prvcích Sledování maximálně přípustného průhybu (bez vyčíslení jeho aktuální hodnoty) na jednom nebo všech sledovaných prvcích a měření aktuální hodnoty průhybu na jednom nebo všech sledovaných prvcích Sledování a měření aktuálního průhybu a změny polohy na libovolném počtu míst střechy Typ a umístění alarmu (prosíme zakreslit do půdorysu a řezu haly) Optický a akustický alarm (siréna a záblesková výbojka) na krabici alarmu Optický a akustický alarm (siréna a záblesková výbojka) na jiném místě (prosíme o přesnou specifikaci) Která z mobilních sítí poskytuje v prostoru haly nejkvalitnější signál O2 Telefónica Vodafone Další připomínky, popř. dotazy : Vyplněný dotazník zašlete prosím na děkujeme.

Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi

Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi 1 1 ÚVOD... 3 2 Význam použitých zkratek... 5 3 Hlásná a předpovědní povodňová služba v ČR... 7 3.1 Legislativní základ... 7 3.2 Činnosti ČHMÚ

Více

Zabezpečení rodinného domu. Jaroslav Jansta

Zabezpečení rodinného domu. Jaroslav Jansta Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémového inženýrství a informatiky Zabezpečení rodinného domu Jaroslav Jansta Bakalářská práce 2013 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně.

Více

NAKLÁDACÍ TECHNIKA & PRŮMYSLOVÁ VRATA

NAKLÁDACÍ TECHNIKA & PRŮMYSLOVÁ VRATA NAKLÁDACÍ TECHNIKA & PRŮMYSLOVÁ VRATA Nakládací technika www.loading-systems.cz České Loading Systems 1 Nakládací technika Obsah 1. We take care. 2. Advanced Control Centre 3. Návrh nakládacího místa 4.

Více

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Využití termografie v průmyslu Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Obsah page 1. Termokamera a princip jejich funkce 6 2. Jaké je využití termografie? 8 3. Využití termokamer v průmyslu

Více

ÚDRŽBA, OPRAVY A REKONSTRUKCE BETONOVÝCH MOSTŮ PK

ÚDRŽBA, OPRAVY A REKONSTRUKCE BETONOVÝCH MOSTŮ PK Ministerstvo dopravy odbor silniční infrastruktury TP 120 ÚDRŽBA, OPRAVY A REKONSTRUKCE BETONOVÝCH MOSTŮ PK Schváleno MD OSI č.j. 541/10-910-IPK/1 ze dne 28.6.2010, s účinností od 1. července 2010, se

Více

Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické

Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické specifikace nebo designu bez předchozího upozornění. Kopírování

Více

Návrh metodické příručky Českého báňského úřadu pro hodnocení rizika

Návrh metodické příručky Českého báňského úřadu pro hodnocení rizika Metodická příručka č.1 Návrh metodické příručky Českého báňského úřadu pro hodnocení rizika 1 Obsah 1. Úvod 2. Systém řízení BOZP a místo pro hodnocení rizika 2.1. Klíčové prvky řízení bezpečnosti a ochrany

Více

VYUŽITÍ TERMOGRAFIE V OBLASTI STAVEBNICTVÍ A OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

VYUŽITÍ TERMOGRAFIE V OBLASTI STAVEBNICTVÍ A OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE VYUŽITÍ TERMOGRAFIE V OBLASTI STAVEBNICTVÍ A OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Informační příručka o použití termografie při kontrole budov, solárních panelů a větrných elektráren. Obsah 1. Termokamera a princip

Více

Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití

Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití 16 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i HARTING Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití Schopnost propojení zařízení

Více

UDRŽOVATELNOST A ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY

UDRŽOVATELNOST A ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 UDRŽOVATELNOST A ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY Z 8. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, září 2002 Obsah UDRŽOVATELNOST A ZAJIŠTĚNOST

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra technologií a měření BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh elektronického zabezpečovacího systému pro ostrahu obytného objektu vedoucí práce: Ing. Roman

Více

Havárie, poruchy a rekonstrukce dřevěné a ocelové konstrukce

Havárie, poruchy a rekonstrukce dřevěné a ocelové konstrukce Rád bych touto cestou ze srdce poděkoval svojí ženě Jitce za trvalou lásku a péči a za vytvoření spolehlivého zázemí, ve kterém jsem mohl tuto knížku napsat. Rovněž vřele děkuji všem přátelům a kolegům

Více

1l11. CASE STUDY Argo logistické centrum. 6 SKVĚLÝCH NABÍDEK SAS Čelní vozíky Toyota Tonero s velkorysou podporou

1l11. CASE STUDY Argo logistické centrum. 6 SKVĚLÝCH NABÍDEK SAS Čelní vozíky Toyota Tonero s velkorysou podporou MAGAZÍN O LOGISTICE, SKLADOVÁNÍ A MANIPULAČNÍ TECHNICE 1l11 ROČNÍK VI. l ÚNOR 2011 NOVÝ BT RADIOSHUTTLE Nejrychlejší na trhu REGÁLOVÉ PROFILY EAB OMEGA Typy regálů a jejich výhody CASE STUDY Argo logistické

Více

PŘÍRUČKA KVALITY podle ČSN EN ISO 9001:2009

PŘÍRUČKA KVALITY podle ČSN EN ISO 9001:2009 1/32 Řízený dokument Výtisk č. 01 PŘÍRUČKA KVALITY podle ČSN EN ISO 9001:2009 2/32 AKTUÁLNÍ PŘEHLED VYDÁNÍ A ZMĚN Kapitola. Název Vydání Změna Datum změny Oprava chyb PJ 05 Z1 25..2005 2.4 Oprava Organizační

Více

Sborník přednášek seminářů. Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011

Sborník přednášek seminářů. Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011 Sborník přednášek seminářů Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011 Vážení zástupci měst a obcí Libereckého kraje, Česká společnost pro osvětlování a Svaz obcí Libereckého kraje pro

Více

Umíme toho daleko víc. Katalog partnerských řešení

Umíme toho daleko víc. Katalog partnerských řešení Umíme toho daleko víc Katalog partnerských řešení 1 Obsah 06 Lokalizace vozidel 14 Lokalizace osob 20 Zabezpečení vozidel 24 Zabezpečení objektů 28 Mobilní sběr dat 34 Vzdálený sběr dat 38 SMS aplikace

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Protipovodňová opatření obce Bohuňovice

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Protipovodňová opatření obce Bohuňovice PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE pro podání žádosti o poskytnutí podpory z prostředků Operačního programu Životní prostředí spadající do podoblasti podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové

Více

Probační a mediační služba STUDIE PROVEDITELNOSTI ZAVEDENÍ ELEKTRONICKÉHO MONITOROVACÍHO SYSTÉMU PRO TRESTNÍ JUSTICI.

Probační a mediační služba STUDIE PROVEDITELNOSTI ZAVEDENÍ ELEKTRONICKÉHO MONITOROVACÍHO SYSTÉMU PRO TRESTNÍ JUSTICI. STUDIE PROVEDITELNOSTI ZAVEDENÍ ELEKTRONICKÉHO MONITOROVACÍHO SYSTÉMU PRO TRESTNÍ JUSTICI KPMG Česká republika, s.r.o. 19. května 2015 i Obsah 1 Úvod 1 2 Metodický přístup 2 2.1 Zdroje pro zpracování studie

Více

zabezpečovací systémy

zabezpečovací systémy Na českém trhu od roku 199 zabezpečovací systémy pro, i PARADOX patří mezi nejrozšířenější značky a nabízí vynikající poměr ceny a hodnoty u každého řešení. RENOMOVANÝ SVĚTOVÝ VÝROBCE Společnost PARADOX

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více

EVlink. Řešení pro nabíjení elektromobilů

EVlink. Řešení pro nabíjení elektromobilů EVlink Řešení pro nabíjení elektromobilů Řešení pro nabíjení elektromobilů Řešení pro nabíjení EVlink: dává Zdraví Vzduch Generují asi 50 % CO 2 ve srovnání s konvenčními automobily Bez emise malých částic

Více

PSMCZ 1. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz ISSN 1802-6907

PSMCZ 1. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz ISSN 1802-6907 PSMCZ 1 ISSN 1802-6907 www.psmcz.cz 2012 stavební infozpravodaj HLINÍKOVÁ STŘECHA SE ZÁRUKOU 40 LET BOHATÝ VÝBĚR BAREV V CELÉM SYSTÉMU VČETNĚ OKAPŮ 10 DOBRÝCH DŮVODŮ PRO ZNAČKU PREFA! ODOLNOST VICHŘICÍM!

Více

Elektrická trakce 9 Řízení vozidel Obsah

Elektrická trakce 9 Řízení vozidel Obsah .6.4 ETR9.doc Elektrická trakce 9 Řízení vozidel Obsah Doc. Ing. Jiří Danzer CSc. ELEKTRICKÁ TRAKCE 9. ŘÍZENÍ VOZIDEL Obsah 1 Úvod...3 Přenos informací na vozidlo...7.1 Liniový vlakový zabezpečovač LS

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

Informační systém pro správu vozového parku. Bc. Jiří Strašák

Informační systém pro správu vozového parku. Bc. Jiří Strašák České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Diplomová práce Informační systém pro správu vozového parku Bc. Jiří Strašák Vedoucí práce: Ing. Josef Semrád Studijní program:

Více

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 Obsah Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 2. Vytápění budov v sektoru služeb a průmyslu 12 Formy vytápění 12 Technologické možnosti

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Monitoring silničních vozidel

Vysoká škola logistiky o.p.s. Monitoring silničních vozidel Vysoká škola logistiky o.p.s. Monitoring silničních vozidel (Bakalářská práce) Přerov, duben 2011 Renáta Kubíčková, Dis. Čestné prohlášení Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a vypracovala

Více

Moderní systémy řízení podniků a správy dat

Moderní systémy řízení podniků a správy dat Technický týdeník 23 5. 18. 11. 2013 23 Petr Špinar, Schneider Electric: Ucelenou nabídkou produktů a služeb pro datová centra jsme na trhu jedineční Kompletní vybavení pro centrum brněnské univerzity

Více

Martin Matoušek FO. Příručka jakosti. Sýkovecká 318 198 00 Praha 9 - Kyje. Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO

Martin Matoušek FO. Příručka jakosti. Sýkovecká 318 198 00 Praha 9 - Kyje. Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO 1 z 28 Místo uložení QM Martin Matoušek FO 198 00 Praha 9 - Kyje Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO IČO: 62886088 DIČ: CZ6011250124 Fax. : 281867387 Tel. : 603864395 e-mail : martin.matousekccb@email.cz

Více

Okna. Rady, tipy, informace OB-1

Okna. Rady, tipy, informace OB-1 Okna Rady, tipy, informace OB-1 Obsah Základní parametry okenního systému 2 Materiál okenního systému 3 Dřevo 3 Plast 4 Kov 5 Kombinace 7 Energetická úspora oken 8 Rozhodující kritéria 10 Postup při výměně

Více