MANAŽERSKÁ EKONOMIKA. 3. konzultace. Praha, 2011 Katedra podnikové ekonomiky doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D. Ing Jarmila Ircingová, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANAŽERSKÁ EKONOMIKA. 3. konzultace. Praha, 2011 Katedra podnikové ekonomiky doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D. Ing Jarmila Ircingová, Ph.D."

Transkript

1 MANAŽERSKÁ EKONOMIKA 3. konzultace Praha, 2011 Katedra podnikové ekonomiky doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D. Ing Jarmila Ircingová, Ph.D.

2 2 VII. Manažerské finančnířízení

3 Moderní přístupy k měřm ěření finanční výkonnosti Value Based Management VBM je všeobecný názorový směr ekonomického řízení, jehož primárním cílem je zabezpečit, aby rozhodování na všech úrovních řízení ústilo v konečném důsledku do maximalizace tvorby hodnoty pro vlastníky/akcionáře. Klíčovou součástí tohoto přístupu jsou ukazatele vykazující silnou korelaci s vývojem na kapitálovém trhu - tzv. hodnotová měřítka.

4 Economic Value Added (EVA) Ukazatel měří výkonnost podniku pomocí ekonomického zisku EVA = EBIT * (1 - s dp ) - WACC * K, kde EBIT - provozní hospodářský výsledek, K - investovaný kapitál, s dp - sazba daně z příjmů, WACC - vážené náklady kapitálu. 4 Výraz EBIT * (1 - s dp ) se v angloamerické literatuře značí NOPAT (net operation profit after taxation). Výraz WACC * K se v angloamerické literatuře značí Capital Charge.

5 Vážené průměrn rné náklady kapitálu (WACC) kde WACC = n v * VK / K + r ú * (1 - s dp ) * CK ú / K, n v - náklady vlastního kapitálu, r ú - úroková míra cizího kapitálu, s dp - sazba daně z příjmů, VK - vlastní kapitál, CK ú - cizí úročený kapitál, K - investovaný kapitál 5 Ekonomický zisk je pak definován jako výdělek, který přesahuje náklady (požadovanou výnosnost) kapitálu. Tyto náklady zahrnují jak časovou hodnotu peněz, tak přirážku za riziko.

6 Analytický postup stanovení výše e investovaného kapitálu pro EVA a) Z celkového objemu aktiv vydělit NOA (neoperativní aktiva); b) Aktivovat položky, které nejsou v aktivech vykazovány; c) Aktiva snížit o neúročený cizí kapitál; d) Jsou-li určitéčinnosti a jim odpovídající aktiva zařazena do NOA, musí se jejich náklady a výnosy zařadit do výpočtu NOPAT.

7 1. Stanovení NOA I) Finanční majetek - lze vyloučit, má-li charakter strategické rezervy nebo je-li vyšší, než je provozně nutné (měřeno ukazateli likvidity); II) Finanční investice lze vyčlenit, mají-li portfoliový charakter (nemají přímý vliv na provozní výsledek); III) Nedokončené investice vyčleňuje se, protože se neuplatní při tvorbě současného HV. IV) Jiná aktiva nepotřebná k produkci např. nevyužívanéči pronajaté pozemky se vyčleňují. V) Finanční leasing započítává se do NOA v tržní hodnotě. VI) Oceňovací rozdíly u oběžných aktiv, dlouhodobého majetku, aktivace nákladů s dlouhodobými předpokládanými účinky, goodwill. Položka Rok AKTIVA CELKEM Finanční majetek 241 Nedokončené nehmotné investice 0 Nedokončené hmotné investice 124 Pozemky 871 Finanční leasing Oceňovací rozdíly 44 Časové rozlišení 230 Jiné dlouhodobé rezervy Ostatní neúročený kapitál NOA VII) Tiché rezervy pokud podnik úmyslně snižuje hodnotu majetku nebo vytváří nadbytečné rezervy, zařazují se tyto ve formě ekvivalentů VK k VK.

8 2. Stanovení NOPAT I) Vychází se z EBIT - následně se vyloučí z finančních nákladů placené úroky, které se přičtou zpět k HV; II) Vyloučí se mimořádné položky to jsou položky, které se svou výší nebudou opakovat (odstupné, prodej DHM, rozpouštění mimořádných rezerv, mimořádné odpisy majetku); III) Započtení vlivu změn VK například úpravy ZK, dopad odložené daně apod. IV) Selekce finančních výnosů ve vazbě na provozně-finanční majetek se musí rozhodnout o podílu finančních nákladů a výnosů relevantních k NOPAT V) Upravený EBIT se daní aktuální sazbou daně v případěčasových predikcí se uvažuje horší možná varianta. Položka Rok EBIT Nákladové úroky 621 Odstupné za zaměstnanci 119 Prodej DHM 0 Rezervy 87 Mimořádné odpisy majetku 0 Změny VK 0 Ostatní finanční výnosy 669 (1 s dp ) [0,81] NOPAT 4 250

9 Omezení při i používání WACC Ukazatel WACC je průměrná hodnota. Vyjadřuje průměry jednotlivých provozních jednotek ve firmě a tedy i firmy jako celku. Jsou to, souhrnněřečeno, průměry různých způsobů financování včase. Každá nová investice tak ovlivňuje náklady kapitálu. Obě komponenty WACC je téměř nemožné přesně stanovit. Očekávaná nákladovost cizího kapitálu není totéž, co aktuální úročení obligací nebo běžná úroková sazba banky, neboť nezahrnuje ocenění kreditního rizika, což je riziko potenciálního neplnění závazku. Očekávaná míra výnosnosti vlastního kapitálu se stanovuje ještě obtížněji, vzhledem k rozdílným očekáváním konkrétních vlastníků. V praxi očekávané návratnosti jsou samy určeny ochotou společnosti akceptovat riziko (Risk Appetite) jako celku. Investoři budou požadovat vyšší návratnost, když budou investovat do rizikovějších projektů. Jinými slovy, riziko, které je spojeno s aktivitami společnosti určuje jak očekávanou výnosnost, tak i WACC. 9

10 Zdroje rizik působp sobící na výsledek hospodařen ení Variační koeficient EBIT = směrodatn rodatná odchylka EBIT středn ední hodnota (trend) EBIT Prodejní riziko Prodejní riziko Variabilita tržeb se měřm ěří pomocí rozptylu tržeb v minulém m období Variační koeficient HV za běžb ěžnou činnost = směrodatn rodatná odchylka HV za běžb ěžnou činnost středn ední hodnota (trend) HV za běžb ěžnou činnost Obchodní riziko Variabilita poptávky (makroekonomický cyklus); Diverzifikace podnikových aktivit; Intenzita konkurence (charakteristiky oboru) Kvalita managementu Celkové podnikatelské riziko Provozní páka, DOL Provozní riziko Podíl stálých aktiv Finanční páka, DFL, ČPK, ukazatele likvidity, zadlužen ení Finanční riziko Velikost fixních finančních nákladů (nákladové úroky, leasingy, dividendy z prioritních akcií); Podíl fixních nákladů Rentabilita aktiv Obrat aktiv 10 Celková páka, DTL Citlivost EBIT na změny prodeje a výroby

11 Jak se zjišťuj ují náklady na vlastní kapitál.. 11 Požadovaná míra výnosnosti (%) Výnosnost vládních obligací Časová prémie Nejobtížnější je stanovit náklady (výnosnost) VK. Expertní odhady U středně rizikových projektů se předpokládá nv = 14 16%, extrémní hodnoty leží rozmezí 10 20%. Riziková prémie Riziko CAPM (Capital Asset Pricing Model) nv = Rd + RP kde nv - náklady na vlastní kapitál; Rd - výnosnost bezrizikové investice (státní dluhopisy); RP - riziková prémie, která je úměrná rizikovosti projektu RP = ß * (Rm - Rd) kde Rm - je průměrná roční výnosnost tržního portfólia akcií, ß koeficient korigující rizikovou prémii; může nabývat hodnot 1, <1, >1

12 Jak se stanovuje výnosnost bezrizikové investice kde: Budoucí bezriziková míra výnosnosti může být stanovena na základě křivky rozdělení četností pro státní obligace. Pokud se vychází pouze z jedné hodnoty pro první období, považuje se křivka rozděleníčetností za horizontální a všechny hodnoty jsou pak z ní následně odvozeny. Pokud jsou dány dvě a více hodnot, zbytek křivky lze stanovit regresí: ln (1 + R dt ) = a + b * ln (t), R dt je hodnota bezrizikové míry výnosnosti včase t, a, b jsou známé hodnoty. Implicitní budoucí hodnoty jsou pak vypočítány podle vztahu: (n-m) ( 1 + R m ) (1 + R dt(n-m) ) = (1 + R n ), kde n>m, a R dt(n-m) - jsou budoucí hodnoty včase t pro uvažované období n-m. n

13 Pokud jsou známy bezrizikové míry výnosnosti například pro roky 2009 a 2010, pak lze forward bezrizikových měr výnosnosti dopočítat : ,9 6,5 6,4 6,3 6,2 (n-m) ( 1 + R m ) (1 + R dt (n-m) ) = (1 + R n ) n

14 Jak se zjišťuj ují náklady na vlastní kapitál Metoda CAPM n v = R d + M * ß L + L, kde: ß L je koeficient pro systémové riziko u vlastního kapitálu upravený o vliv finanční páky použitého cizího kapitálu, který se stanoví jako: CK ú ß L = [1 + (1 s dp ) * ] * ß, VK M tržní riziková prémie, L prémie za likviditu.

15 Pokud se výše danění dividendy a úrokových příjmů liší (například když jsou dividendy daněny na straně společnosti a úrokové příjmy na straně investorů), musí se pro úrokový příjem bezriziková míra výnosnosti a tržní prémie upravit o daňovou sazbu investora: R a = (1 s dp ) * R d, kde: R a bezriziková míra návratnosti upravená o daňovou sazbu investora a M a = M + (s dp * R d ), kde: M a tržní riziková prémie daňově upravená. Celý vzorec podle modelu CAPM pro úrokový příjem bude pak při uvážení daňové sazby investora vypadat: n va = R a + M a * ß + L,

16 Stanovení oportunitní výnosnosti n v daněného jako úrokový příjem p investora Očekávaná bezriziková míra výnosnosti 4,9 4,5 4,4 5,3 6,2 Úprava o daňovou sazbu investora (0,81) (0,81) (0,81) (0,81) (0,81) Bezriziková míra výnosnosti daňově upravená (R a ) 3,969 3,645 3,564 4,293 5,022 Tržní riziková prémie 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 Úprava tržní rizikové prémie o daň 0,931 0,855 0,836 1,007 1,178 Tržní riziková prémie upravená o daň (M a ) 6,431 6,355 6,336 6,507 6,678 Koeficient ß 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 M a * ß 3,2155 3,1775 3,183 3,2535 3,339 Prémie za likviditu L 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Výsledná oportunitní výnosnost vlastního kapitálu (n v ) [%p.a.] M - tržní riziková prémie = 5,5%, s dp - daňová sazba investora = 19,0%, t d - daňová sazba pro dividendy = 15% L prémie za likviditu = 0,0% u velkých podniků, (u malých podniků = 2%, u fyzických osob = 4 5%), ß - koeficient pro systémové riziko u vlastního kapitálu podniku = 0,5 9,1845 8,8225 8,747 9, ,412 n va = R a + M a * ß + L

17 Stanovení oportunitní výnosnosti n v daněného jako dividenda uvnitř firmy Očekávaná bezriziková míra výnosnosti (R d ) ,9 4,5 4,4 5,3 6,2 CK ú / VK 1,3 1,0 0,8 0,5 0,3 Koeficient ß L 1,0265 0,905 0,824 0,7025 0,6215 M * ß L 5,646 4,978 4,532 3,864 3,418 Prémie za likviditu L 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Výsledná oportunitní výnosnost vlastního kapitálu (n v ) před zdaněním 12,546 11,478 10,932 11,164 11,618 Danění n v (15 %) - 1,882-1,722-1,640-1,675-1,743 Výsledná oportunitní výnosnost vlastního kapitálu (n v ) po zdanění 10,664 9,756 9,292 9,489 9,875 M - tržní riziková prémie = 5,5%, s dp - daňová sazba investora = 19,0%, t d - daňová sazba pro dividendy = 15% L prémie za likviditu = 0,0% u velkých podniků, (u malých podniků = 2%, u fyzických osob = 4 5%), ß - koeficient pro systémové riziko u vlastního kapitálu podniku = 0,5 n v = R d + M * ß L + L

18 Jak se zjišťuj ují náklady na vlastní kapitál Stavebnicové metody: Metoda INFA (MPO ČR) n v = R d + r LA + r P + r FS + r FST r LA prémie za likviditu akcií: r LA = (3 VK) 2 / 1,682 VK [mld. Kč], r LA [%] VK > 3 mld. Kč r LA = 0 VK < 100 mil. Kč r LA = 5 % r P prémie za podnikatelské riziko (v závislosti na ROA): r P = (ROA - ROA) 2 * 10 / ROA 2 r P [%] ROA rentabilita podniku ROA průměrná hodnota ROA v oboru ROA > ROA r P = 0 ROA < 0 r P = 10 % 18

19 19 r FS prémie za riziko finanční nestability (podle ukazatele běžné likvidity): r FS = (150 BL) 2 / 250 r FS [%], BL běžná likvidita[%] BL > 150 % r FS = 0 BL < 100 % r FS = 10 % r FST prémie za riziko z finanční struktury (podle ukazatele úrokové krytí): r FST = (3 UK) 2 * 10/ 4 r FST [%], UK úrokové krytí UK > 3 r FST = 0 UK < 1 r FST = 10 %

20 Jak se zjišťuj ují náklady na vlastní kapitál Metoda Garnett & Hill V komplexní stavebnicové metodě (podle firmy Garnett & Hill) se riziková prémie určuje na základě určitého počtu faktorů, které ve svém souhrnu charakterizují míru rizika podnikatelskéčinnosti společnosti. Každý z těchto faktorů se ohodnocuje pomocíčtyřstupňové stupnice rizika: stupeň 1 - nízké riziko; stupeň 2 - přiměřené riziko; stupeň 3 - zvýšené riziko; stupeň 4 - vysoké riziko. Celkové riziko společnosti se stanoví jako vážený aritmetický průměr ohodnocení 36 rizikových faktorů, které jsou rozčleněny do 4 skupin. Pokud by byla podnikatelskáčinnost společnosti zcela neriziková, lze pro hodnocení použít stupeň 0. Celkové zjištěné riziko společnosti se převádí do rizikové prémie jako násobek nerizikové výnosové sazby. 20

21 Komplexní stavebnicová metoda Komplexní stavebnicová metoda neodvozuje celkovou rizikovou přirážku z kapitálového trhu, ale zjišťují ji jako součet několika dílčích rizikových přirážek: Vymezení faktorů rizika na: faktory obchodního rizika: vlivy působící na kolísání a tedy i na předvídatelnost EBIT (volatilita vývoje oboru podnikání a příslušného trhu, intenzita konkurence, úroveň managementu, struktura produktů, úroveň technologie, kvalifikace pracovníků, kvalita dodavatelů, podíl fixních nákladů); faktory finančního rizika: klasické ukazatele zadluženosti; dynamické ukazatele zadluženosti; velikost pracovního kapitálu; Ohodnocení stupně rizika: stupeň 1 - nízké riziko; stupeň 2 - přiměřené riziko; stupeň 3 - zvýšené riziko; stupeň 4 - vysoké riziko. Převod zjištěných stupňů rizika na velikosti rizikové přirážky: 0 - nulové riziko; 1 - nízké riziko; 2 - přiměřené riziko; 3 - zvýšené riziko; 4 - vysoké riziko. Transformace celkového rizika společnosti se pak převádí do rizikové prémie podle mocninné funkce a x, kde x je stupeň rizika z intervalu 0 4, a podle vztahu: 21 RP = (a x 1) * Rd,

22 Komplexní stavebnicová metoda Koeficient rizikové přirážky riziková prémie % 22 Stupeň rizika

23 23 Příklad struktury komplexní stavebnicové metody V modelu Maříková Mařík se pracuje se souborem 32 rizikových faktorů, rozčleněných do dvou základních skupin: A) FAKTORY PŘEDVIDATELNOSTI TRŽEB A ZISKOVÉ MARŽE: Rizika na úrovni oboru (dynamika oboru, závislost na hospodářském cyklu, potenciál inovací, určování trendů v oboru); Rizika na úrovni trhu, kde je podnik činný (kapacita trhu, rizika dosažení tržeb, rizika proniknutí na cílové trhy); Rizika z konkurence (konkurence, konkurenceschopnost produktů, ceny, kvalita, výzkum a vývoj, reklama, distribuce); Management (vize, strategie, klíčové osobnosti, organizační struktura); Výrobní proces (struktura výrobků, technologické možnosti výroby, pracovní síla, dodavatelé); Ostatní faktory provozních ziskových marží (úroveň fixních nákladů, síla odběratelů, síla dodavatelů, bariéry vstupu do odvětví). B) FAKTORY RIZIKA FINANCOVÁNÍ: Úročený CK/VK; UUK; EBIDT/splátky úvěrů + leasing; Podíl ČPK na OA; Ukazatele likvidity; Průměrná doba inkasa pohledávek; Průměrná doba držení zásob.

24 Oportunitní náklady cizího kapitálu U cizího kapitálu se jeho náklady stanovují jako průměrné hodnoty všech známých sjednaných úroků. Tam, kde nelze míru úročení přesně určit, lze úrokovou míru zadlužení úspěšně spočítat s použitím ukazatele RAROC (risk adjusted return on capital): r úo = R d + L C + L L + L A + L RP, kde: r úo = úroková míra oportunitních nákladů cizího kapitálu, R d bezriziková míra výnosnosti, L C kapitálové náklady věřitelů (typicky 0,5%), L L průměrná očekávaná ztráta věřitelů (typicky 1,5%), L A administrativní náklady věřitelů (typicky 0,8%), L RP riziková prémie věřitelů (typicky 0,5%). Poznámka mka: : Výraz: (L C + L L + L A + L RP ) se souhrnně nazývá Náklady věřitelů.. Jejich typická výše činí 3,3%.

25 Možnosti zvyšov ování ukazatele EVA EVA = EBIT * (1 - s dp ) - Náklady kapitálu * Investovaný kapitál PROVOZNÍ -Vyšší návratnost podnikatelských aktivit; -Zvyšování produktivity; - Růst ziskovosti, FINANČNÍ -Optimalizace struktury kapitálu; STRATEGICKÉ - Investování do projektů vytvářejících hodnoty; -Řízení aktiv; 25

26 Oblasti použit ití ukazatele EVA v podnicích ch 1. Měřítko výkonnosti firmy EVA > 0 => firma produkuje více, nežčiní náklady vynakládané na kapitál. EVA = 0 => firma přesně uspokojuje očekávání vlastníků; EVA < 0 => firma netvoří plánovanou hodnotu. 2. Základní prvek finančního řízení ve firmě Z hlediska vlastníků se zjišťuje jak absolutní hodnota EVA, tak i tendence v čase. 3. Nástroj zainteresovanosti managementu Leveraged Stock Options zájmy manažerů a vlastníků se přibližují. 4. Nástroj investičního rozhodování Čistá současná hodnota projektu = současné hodnotě budoucích EVA. 5. Nástroj pro stanovení hodnoty podniku Je-li ukazatel EVA > 0, poroste i hodnota akcie. 26

27 Stanovení EVA drivers EVA Faktory provozních výnosů Faktory provozních náklad kladů = - - Faktory nákladů investovaného kapitálu Faktory provozních výnosů = Marketingovéřízení provozních aktivit; Inovační parametry jednotlivých projektů; Cenová politika podniku; Parametry kvality produktů a služeb; Časové parametry projektu; Poprodejní servis v požadované šíři a kvalitě; Zapojení zákazníků a dodavatelů do procesu řízení projektu Faktory provozních nákladů = Parametry přímých nákladů (materiál, mzdy, služby); Parametry režijních nákladů; Parametry produktivity na pracovníka; Politika odpisů; Náklady na zaškolení pracovníků; Uplatnění systému řízení provozních procesů, včetně vlivu IS. 27 Faktory nákladů investovaného kapitálu = Investiční plán, stálá aktiva; Controlling pracovního kapitálu (ČPK); Financování investovaného majetku, včetně rizik finanční páky; Studie požadované výnosnosti vlastního kapitálu včetně analýzy rizik podnikatelského programu; Studie optimálního využití stálých aktiv (outsourcing).

28 Další možná podoba výpočtu ukazatele EVA EVA = (ROIC WACC) * provozní kapitál, kde ROIC je ukazatel návratnosti investovaného kapitálu (Return On Invested Capital); ROIC = NOPAT K 28 Kde K = SA + ČPK EVA > 0, když (ROIC WACC) > 0

29 Využit ití ukazatele EVA pro stanovení potřeby budoucí kapitalizace firmy Pokud se firma rozvíjí a je předpokládán růst prodeje, je tento růst provázen nárůstem výroby a dalších činností firmy, což vyžaduje rostoucí přísun kapitálu v plánovaném výhledu. Budoucí vysoké kapitálové požadavky naznačují nízké hodnoty ukazatele ROIC a v důsledku toho i nízké až záporné hodnoty rozdílu (ROIC WACC). Pokud firma nemůže zajistit další kapitálové zdroje na svůj rozvoj, hrozí riziko ztráty likvidity, pokud nesníží úroveň svých činností (dynamiku rozvoje), což se pak projeví poklesem hodnoty firmy. Pro ošetření tohoto rizika musí mít firma zpracovány strategické rozvojové scénáře. 29

30 Forma ukazatele EVA použiteln itelná pro pyramidový rozklad EVA = VK * (ROE n v ), kde VK je vlastní kapitál; ROE je rentabilita vlastního kapitálu, tedy ROE = ČHV/VK, n v. jsou náklady vlastního kapitálu. Faktory ovlivňující výsledek: Produkční síla podniku (ukazatel ROA). Vyprodukovaný provozní hospodářský výsledek ve vztahu k celkovému majetku je vytvořen produkcí podniku. Ten může být dále rozdělován. Daňové zatížení (daňový základ a platná sazba daně z příjmu). Finanční páka se svou příznivou funkcí na rentabilitu vlastního kapitálu za podmínky, že produkční síla převyšuje výnosnost/náklady úročeného cizího kapitálu. Důležitá je proto i absolutní cena úročeného cizího kapitálu. Vedle faktorů, které ovlivňují ROE, je důležité dosáhnout optimálních nákladů vlastního kapitálu (oportunitní, alternativní). Tuto metodu aplikuje MPO ČR 30

31 Praktická ukázka výpočtu ukazatele EVA VK [v tis Kč] CK [v tis Kč] K [v tis Kč] EVA = NOPAT Capital Charge VK/K] 0,85 0,90 0,92 0,94 0,96 CK/K 0,15 0,10 0,08 0,06 0,04 S dp [%] n v [%] 4,70 4,33 4,15 4,02 3,82 r ú [%] 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 WACC [%] 5,27 4,78 4,51 4,29 4,03 EBIT [v tis Kč] NOPAT [v tis Kč] Capital Charge [v tis Kč] EVA [v tis Kč] ROE [%] 35,69 34,23 33,62 33,58 34,48 n v [%] 4,70 4,33 4,15 4,02 3,82 EVA = (ROE n v ) * VK 31 VK [v tis Kč] EVA [v tis Kč]

32 32 Využit ití ukazatele EVA pro stanoven ukazatele EVA pro stanovení hodnoty firmy hodnoty firmy Stanoví se kapitál investovaný na začátku prognostického období; Stanoví se současná hodnota ekonomického zisku pro období, na které má společnost plán; Stanoví se současná hodnota ekonomického zisku pro období, na které již není stanoven plán podniku pokračující hodnota (perpetuita).

33 Hodnota podniku na základz kladě EVA I fáze: představuje časové období plánu podniku pro léta 1 n, na které má podnik obvykle zpracovaná podnikatelský plán. Stanovuje se jako: n EVA i HP 1 =, i =1 (1 + WACC) i kde HP 1 je hodnota podniku ve fázi 1 (odpovídá ukazateli MVA); EVA i je ekonomická přidaná hodnota v roce i; WACC jsou vážené průměrné náklady kapitálu; n je sledované období. 2. fáze: s užitím perpetuity při výpočtu, který je EVA (n+1) 1 HP 2 = *, WACC 2 g EVA (1 + WACC n ) n kde HP 2 je hodnota podniku ve fázi 2; EVA (n+1) je ekonomická přidaná hodnota v roce n+1; WACC 2 jsou vážené průměrné náklady kapitálu ve druhé fázi; g EVA je tempo růstu EVA ve druhé fázi; 1 (1 + WACC n ) n je diskontní faktor přepočítávající perpetuitu do počátku hodnocení.

34 Hodnota podniku na základě EVA II Výsledná tržní hodnota podniku se stanoví přičtením počáteční výše investovaného kapitálu nutného pro provoz a zohledněním hodnoty neprovozních aktiv, tedy: 34 Tržní hodnota podniku = HP 1 + HP 2 + K 0 + HNA, kde HP 1 je hodnota podniku ve fázi 1; HP 2 je hodnota podniku ve fázi 2; K 0.. je počáteční výše investovaného kapitálu nutného pro provoz (většinou poslední rok historie). Stanoví se jako: K 0 = VK 0 + CK u0, tedy jako součet vlastního a cizího úročeného kapitálu ve výše uvedeném časovém období; HNA je hodnota neprovozních aktiv. Tržní hodnotu vlastního kapitálu pak lze z výše popsaného vztahu dovodit odečtením celkového cizího kapitálu, tedy: VK = Tržní hodnota podniku CK u, neboli = HP 1 + HP 2 + K 0 + HNA CK u.

35 Market Value Added (MVA) Měří finanční výkonnosti podniku jako přírůstek jeho tržní hodnoty. Ukazatel MVA lze vypočítat za předpokladu, že je známa tržní cena vlastního kapitálu, jako MVA = tržní cena vlastního kapitálu účetní hodnota vlastního kapitálu Pokud tržní cena vlastního kapitálu převyšuje jeho účetní hodnotu, podnik bude pro majitele (akcionáře) vytvářet hodnotu. Hodnota udávaná ukazatelem MVA udává vnější výkonnost podniku a tedy to, jak byl podnik oceněn trhem. Podmínkou vypovídací síly ukazatele MVA je dobře fungující kapitálový trh. 35

36 Market Value Added (MVA) Při platnosti předpokladu rovnosti tržní a účetní hodnoty cizího úročeného kapitálu lze MVA také vyjádřit rovněž jako: MVA = tržní hodnota podniku účetní hodnota vlastního kapitálu Tržní hodnota podniku MVA Náklady kapitálu 36

37 Jak stanovit MVA n EVA i MVA =, i =1 (1 + WACC) i Veličina MVA je rovna čisté současné hodnotě všech projektů, které byly ve firmě realizovány, resp. které se plánují. Čistá současná hodnota každého projektu je pak rovna současné hodnotě budoucích EVA, které jsou těmito projekty vytvářeny. Maximalizace ukazatele EVA je tedy rozhodující i pro maximalizaci ukazatele MVA a bohatství akcionářů. 37

38 VIII. Metody posuzování efektivnosti investic 38

39 Podnikové pojetí investic Investice přestavují peněžní výdaj, do nákladů podniku vcházejí formou odpisů až při svém využívání. Investice jsou nutné z hlediska budoucí konkurenceschopnosti podniku (inovace). Investice, ač v dlouhodobém měřítku jsou zdrojem přírůstků zisku, zatěžují ekonomiku podniku fixními náklady. Investiční rozhodování s sebou nese: faktor času; riziko spojené s nejistotou budoucích výnosů. Investice je omezení současné spotřeby za účelem lepšího zhodnocení zdrojů v budoucnu.

40 Plánov nování investic Spojeno se strategickým řízením podniku; Cílem je skrze vyhledávání a realizování investičních příležitostí zvyšovat tržní hodnotu firmy (Value Based Management); Nástrojem plánování investic v podniku je feasibility study. Vývoj investičních aktivit podniku během plánovacího období je zpracován v plánu investic. Riziko z realizace investic je ošetřováno tvorbou portfolií v rámci investičního programu (diverzifikace).

41 Index výhodnosti Index výhodnosti u monokriteriální optimalizace portfolia je podíl hodnoty kritéria (NPV) ku investičním výdajům. Následně se ustaví pořadí do výše stanoveného limitu. Soubor kritérií hodnocení zahrnuje dále i shodu se strategií firmy, produktovou konkurenční atraktivitou, technickou přijatelnostířešení a ekonomické efekty: PROJEKT NPV [MIL. KČ] K INVESTIČ NÍ VÝDAJE [MIL. KČ] K INDEX VÝHODNOS TI KUMULOVANÉ INVESTIČNÍ VÝDAJE [MIL. KČ] ZAŘADIT ADIT DO PORTFOLI A ,8 1,63 41,8 ano ,7 1,56 90,5 ano ,3 1,50 127,8 ano ,2 1,38 182,0 ano ,9 1,34 208,9 ano ,8 0,98 254,7 ano ,4 0,98 321,1 ano Limit 350 [mil Kč] K ,5 0,75 416,6 ne ,2 0,37 544,8 ne

42 Plánov nování investic vývojový cyklus Předinvestiční fáze Investiční fáze Provozní fáze Předinvestiční fáze: Feasibility study (variantnířešení na základě marketingového průzkumu, analýza rizik, posouzení předpokládané efektivnosti za rizika) Investiční fáze: Projektová dokumentace; Kontraktačníčinnost; Výběr dodavatelů; Nabytí investičního majetku; Zajištění personálních zdrojů; Předání projektu do provozu. Provozní fáze: Příjmy a výdaje plynoucí z provozníčinnosti.

43 Zdroje financování investic 1. Vlastní: Vklady vlastníků nebo společníků; Nerozdělený zisk (samofinancování); Odpisy; Výnosy z likvidace a prodeje hmotného majetku a zásob; 2. Cizí: Investiční úvěr; Obligace; Dlouhodobé rezervy; Splátkový prodej; Leasing; Venture capital (rizikový kapitál); Rozpočtové dotace, strukturální fondy EU; Krátkodobý překlenovací úvěr. 43

44 Metody hodnocení výkonnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických cílů firmy. Kritéria hodnocení: - nákladové; - ziskové. Za obecný efekt investic se považuje cash flow. Je zřejmé, že investiční projekt bude mít toky příjmové (+) i toky výdajové (-). Tyto toky lze sčítat, jen když jsou přepočtené do jednoho časového okamžiku. Metody hodnocení investic: - statické, které nepřihlížejí k působení faktoru času; - dynamické, přihlížející k faktoru času. Předpokladem je, všechny peněžní toky se uskutečňují na konci (na začátku) období.

45 Časová hodnota peněz Každou peněžní operaci prováděnou v současnosti a zaměřenou do budoucnosti lze vyjádřit její budoucí hodnotou (FV) a naopak, operace, které se mají provést v budoucnosti lze vyjádřit v jejich současné hodnotě (PV). Co je to vlastně úrok? Odměna za odloženou spotřebu; Vyrovnání inflačního znehodnocení; Pokrytí investičního rizika; Úrok pokrývá vlastníkům peněz náklady a rizika kapitálu 45

46 Faktor rizika v hodnocení investic Riziko provozní a finanční bude se uvažovat tam, kde se musí stanovit riziková přirážka v rámci diskontní míry podle jednotlivých dílčích rizik; Riziko systematické a nesystematické vztahuje se k účelu, pro který má dané ocenění, a tím i diskontní míra sloužit; Zdroje rizika tvorby hodnoty firmy jsou prioritně ve výsledcích hospodaření, které jsou ovlivněny: kvalitou managementu, organizační strukturou podniku; intenzitou konkurence na příslušných trzích; stupněm diverzifikace; stupněm pružnosti provozních výdajů ke změnám podnikových výkonů (operating leverage); strukturou a objemem fixních výdajů úroky, splátky úvěrů, leasingy (financial leverage); 46 Výše e uvedené zdroje rizik se odrazí při i kalkulaci nákladn kladů kapitálu.

47 47 Finanční výhodnost při p i respektováníčasov asové hodnoty peněz Příklad pro ilustraci: Jsou výhodnější příjmy A nebo B? diskontní sazba 10% 15% čas příjmy A PV příjmů A příjmy B PV příjmů B současnost 5000 Kč 5000 Kč konec roku Kč 3636 Kč konec roku Kč 2479 Kč konec roku Kč 1503 Kč konec roku Kč 683 Kč 5000 Kč 2859 Kč konec roku Kč 2486 Kč konec roku Kč 2162 Kč konec roku Kč 1880 Kč Součet Kč Kč Kč 9387 Kč Příjmy A jsou výhodnější

48 Důležité vlastnosti diskontování Čím je budoucí výnos vzdálenější v čase, tím nižší je jeho současná hodnota Čím vyšší je diskontní sazba, tím nižší je současná hodnota budoucího výnosu Současná hodnota je diskontovaná hodnota do současnosti => diskontní faktor = 1 / (1+r) n Úroková sazba r představuje úrok, který by mohl být výnosem alternativního investování (oportunitní náklady kapitálu) 48 Diskontní sazba odráží inflační očekávání a rizikovost subjektu, od kterého očekávaný výnos plyne

49 Principy tvorby hodnoty za rizika Riziko tvorby hodnoty lze chápat jako míra přesnosti, s níž jsme schopni předvídat výsledky hospodaření firmy; Mírou rizika tvorby hodnoty je očekávaná volatilita výsledků hospodaření vyjádřená odpovídajícími statistickými charakteristikami; Podnikatelské riziko se člení na riziko obchodní a finanční, v případě tržního oceňování je smysluplnéčlenit rizika na specifická a systematická. Tvorba hodnoty v podnikání je závislá na relaci mezi skutečně dosaženou úrovní příjmů na úrovni VK (ROE) a očekávanou úrovníčistých příjmů na úrovni VK (n VK = r e ). ROE r e = value spread, což znamená: je- li value spread > 0 => podnik tvoří novou hodnotu za předpokladu růstu; je-li value spread = 0 => podnik udržuje hodnotu investovaného kapitálu na původní úrovni; je- li value spread < 0 => hodnota podniku se snižuje Podnik tvoří novou hodnotu jen tehdy, má-li m dostatečnou konkurenční sílu a disponuje-li nějakou n podstatnou konkurenční výhodou. 49

50 Perpetuita Perpetuita je do nekonečna se opakující pravidelný roční výnos Přesto, že se daný roční výnos opakuje do nekonečna, současná hodnota perpetuity je číslo konečné. 80% procent současné hodnoty perpetuity se dosáhne při diskontní sazbě 10% již za 17 let (diskontováním 17-ti plateb). Současná hodnota perpetuity se vypočítá velmi snadno: PV perpetuity = opakující se roční výnos / diskontní sazba 50 Příklad: pravidelný roční výnos = 1tis.Kč, diskontní sazba = 10% PV této perpetuity = 1000 / 0,1 = Kč

51 Ukazatelé efektivnosti investic: Rentabilita investic (ROI Return on Investment) ČHV inv ROI =, Investiční náklad Protože se používá průměrný roční zisk, lze tak srovnávat i projekty s různou dobou životnosti a s různou výší investičních nákladů a objemu výroby. Metoda staví pouze na zisku nepočítá s odpisy. Metoda je statická - nebere v potaz časový faktor. Investiční projekt je výhodný, pokud zjištěné ROI > bezriziková míra úročení (výnos ze střednědobých státních obligací).

52 Metoda doby splácen cení investice (PBP Payback Period) Náklady na investici PBP =, Roční cash - flow PBP je takové období (měsíce, roky), za které tok příjmů (čisté CF) přinese hodnotu rovnající se původním nákladům na investici. Čím je PBP kratší, tím je investice výhodnější. Metoda nebere v úvahu výnosy po době splacení a časové rozložení výnosů v době splácení. Metoda poskytuje informace o riziku investice a o likviditě investice. Metoda nemůže být všeobecnou mírou pro posuzování investic. Investiční projekt je výhodný, pokud je doba splacení kratší, než je doba životnosti investice 52

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

Hodnocení pomocí metody EVA - základ

Hodnocení pomocí metody EVA - základ Hodnocení pomocí metody EVA - základ 13. Metoda EVA Základní koncept, vysvětlení pojmů, zkratky Řízení hodnoty pomocí EVA Úpravy účetních hodnot pro EVA Náklady kapitálu pro EVA jsou WACC Způsob výpočtu

Více

EVA, CFROI. Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ

EVA, CFROI. Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ EVA, CFROI Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ lenkazah@kpm.zcu.cz 9. 4. 2015 Pojmová mapa Výkonnost VBM EVA Náklady kapitálu CFROI Náklady CK Náklady VK Komplexní stavebnicová metoda CAPM Dividendový model INFA WACC

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Controlling Modul 10 Economic Value Added cvičení Reporting - Opakování Výpočet EVA KLESLA KLESLA

Controlling Modul 10 Economic Value Added cvičení Reporting - Opakování Výpočet EVA KLESLA KLESLA Controlling Modul 10 Economic Value Added cvičení 10.1. Reporting - Opakování 10.2. Výpočet EVA Reporting - Kontrolní otázky 1. Reporting je A. vlastně realizací controllingu v podniku B. jedinou a nejdůležitější

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice:

Více

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením:

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: Alokace zisků Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: a) krytí ztráty minulých let b) tvorba zákonem předepsaných i dobrovolných rezerv (pro částečné krytí rizik z podnikání)

Více

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti:

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Investiční činnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie: Kapitálové statky, které nejsou určeny pro bezprostřední spotřebu, nýbrž pro užití ve výrobě spotřebních nebo

Více

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus Výnosové metody oceňování podniku Tomáš Buus Jsou schopny zachytit dynamiku vývoje podniku hodnotu nehmotných aktiv (know-how, fungující organizační struktura, schopnosti manažerů, dobré jméno) V současnosti

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Časová hodnota peněz Každou peněžní operaci prováděnou v současnosti a zaměřenou do budoucnosti

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

N_MaEk Manažerská ekonomika 9. cvičení Řízení rizik při investičním rozhodování, investiční portfolio. 16.4.2014. léto 2014 Skupiny: N_MaEk/R3PH

N_MaEk Manažerská ekonomika 9. cvičení Řízení rizik při investičním rozhodování, investiční portfolio. 16.4.2014. léto 2014 Skupiny: N_MaEk/R3PH N_MaEk Manažerská ekonomika 9. cvičení Řízení rizik při investičním rozhodování, investiční portfolio. 16.4.2014 léto 2014 Skupiny: N_MaEk/R3PH Program cvičení LS 2014 1. Marketingová východiska podnikatelského

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u Financování podniku Financování podniku Vztah mezi věcnými a peněžními toky v podniku práce suroviny stroje výroba výrobky a služby peněžní příjmy prodej peněžní výdaje peníze (cash flow) Úkoly finančního

Více

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi PE 301 Eva Kislingerová Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi Eva Kislingerová 4-2 Struktura přednášky Základní pojmy NPV a její konkurenti Metoda doby splacení (The Payback Period)

Více

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko ve finančním rozhodování 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku 2. Riziko ve finančním rozhodování - rizika systematická a nesystematická - podnikatelské

Více

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY 1. Ukazatele rentability, výnosnosti, ziskovosti (profitability ratios) poměřují zisk dosažený podnikáním s výší zdrojů podniku, jichž bylo užito k jeho dosažení. Ukazatele

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

5.3. Investiční činnost, druhy investic

5.3. Investiční činnost, druhy investic Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 5.3. Investiční činnost, druhy investic Podnik je uspořádaným útvarem lidí a hospodářských prostředků spojených

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Úvod do předmětu, podnik, cíle podniku, okolí podniku, podstata podniku a podnikání, založení podniku, zakladatelský rozpočet, majetková

Více

Investiční činnost v podniku

Investiční činnost v podniku Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Investiční činnost v podniku Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů.

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. je součástí kontrolního systému v bankách a podstatná část bank. řízení je kontrola průběhu bankovních činností z ekonomického

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Hodnota banky, efektivnost a její měření. Ekonomika a řízení subjektů finančních služeb 1. ročník letní semestr Přednáška

Hodnota banky, efektivnost a její měření. Ekonomika a řízení subjektů finančních služeb 1. ročník letní semestr Přednáška Hodnota banky, efektivnost a její měření Ekonomika a řízení subjektů finančních služeb 1. ročník letní semestr Přednáška 2-2006 Hodnota pro akcionáře Přístup k řízení společností a techniky měření výsledků

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

KRITÉRIA EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI

KRITÉRIA EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI KRITÉRIA EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTICE - Investiční rozhodování má dlouhodobé účinky - Je nutné se vyrovnat s faktorem času - Investice zvyšují poptávku, výrobu a zaměstnanost a jsou zdrojem dlouhodobého

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy Finanční analýza 1. Předmět a účel finanční analýzy Finanční analýza souží především pro ekonomické rozhodování a posouzení úrovně hospodaření podniku bonity a úvěruschopnosti dlužníka posouzení finanční

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

Téma 13: Oceňování podniku

Téma 13: Oceňování podniku Téma 13: Oceňování podniku 1. Důvody zjišťování tržní hodnoty podniku 2. Postup při oceňování 3. Metody oceňování podniku: A) Výnosové metody B) Metody tržního srovnání C) Majetkové ocenění (substanční

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o.

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. Seminář ENVI A Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. CÍL: vysvětlit principy systémového přístupu při zpracování energetického auditu Východiska (legislativní) Zákon

Více

Multiprodukčnífirma. Diverzifikace a

Multiprodukčnífirma. Diverzifikace a Růst firmy. Příčiny a limity růstu firmy. Dynamický pohled na firmu. Marrisůvmodel a převzetí firmy. Vertikální růst a transferové ceny. Multiprodukčnífirma. Diverzifikace a volba výrobního programu. Mezinárodní

Více

Podnik jako předmět ocenění

Podnik jako předmět ocenění Oceňování podniku Podnik jako předmět ocenění Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli

Více

PROVOZNÍ EKONOMIE 6. Finanční management podniku

PROVOZNÍ EKONOMIE 6. Finanční management podniku PROVOZNÍ EKONOMIE 6. Finanční management podniku PODNIK = systém m s cílovým c chováním 1. Organizace 2. Stanovení cílů 3. Systém řízení (vedoucí k dosažen ení cílů) PŘEDPOKLAD: Založen ení,, fungování

Více

7.5 Závěry pro všechny metody hodnocení efektivnosti investic Příklady 86 8 MAJETKOVÁ STRUKTURA FIRMY Definice a obsah pojmů 88 8.

7.5 Závěry pro všechny metody hodnocení efektivnosti investic Příklady 86 8 MAJETKOVÁ STRUKTURA FIRMY Definice a obsah pojmů 88 8. OBSAH PŘEDMLUVA 9 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 11 1.1 Pojem, funkce a struktura podnikových financí a finančního řízení. 11 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

Charakteristika rizika

Charakteristika rizika Charakteristika rizika Riziko je možnost, že se dosažené výsledky podnikání budou příznivě či nepříznivě odchylovat od předpokládaných výsledků. Odchylky od předpokladu jsou: a) příznivé b) nepříznivé

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Problematika časové hodnoty peněz Dagmar Linnertová Luděk Benada

Problematika časové hodnoty peněz Dagmar Linnertová Luděk Benada Problematika časové hodnoty peněz Dagmar Linnertová Dagmar.Linnertova@mail.muni.cz Luděk Benada 75970@mail.muni.cz Definujte zápatí - název prezentace / pracoviště 1 Hodnotící kritéria Úvod do problematiky

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE. COST BENEFIT ANALÝZA Část II.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE. COST BENEFIT ANALÝZA Část II. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE COST BENEFIT ANALÝZA Část II. Diskontní sazba Diskontní sazba se musí objevit při výpočtu ukazatelů ve stejné podobě jako hotovostní toky. Diskontní sazba = výnosová

Více

podle účetních měřítek

podle účetních měřítek 2. přednáška Rentabilita (výnosnost, ziskovost) podle účetních měřítek rentabilita celkového kapitálu rentabilita vlastního kapitálu rozklad rentability celkového a vlastního kapitálu rentabilita tržeb

Více

Tab. č. 1 Druhy investic

Tab. č. 1 Druhy investic Investiční činnost Investice představuje vydání peněz dnes s představou, že v budoucnosti získáme z uvedených prostředků vyšší hodnotu. Vzdáváme se jisté spotřeby dnes, ve prospěch nejistých zisků v budoucnosti.

Více

Charakteristika rizika

Charakteristika rizika Charakteristika rizika Riziko je možnost, že se dosažené výsledky podnikání budou příznivě či nepříznivě odchylovat od předpokládaných výsledků. Odchylky od předpokladu jsou: a) příznivé b) nepříznivé

Více

Finanční analýza 2. přednáška. b) Přidaná hodnota a její modifikace

Finanční analýza 2. přednáška. b) Přidaná hodnota a její modifikace Finanční analýza 2. přednáška b) Přidaná hodnota a její modifikace Přidaná hodnota - je chápána jako hodnota přidaná zpracováním v daném podniku, popř. odvětví. - lze ji zjistit jako rozdíl mezi hodnotou

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly Finanční analýza Struktura kapitoly 1. Podstata význam a cíle finanční analýzy. 2. Uživatelé finanční analýzy. 3. Zdroje pro finanční analýzu. 4. Analýza rozvahy. 5. Analýza výsledovky. 6. Analýza CASH

Více

Tab. č. 1 Druhy investic

Tab. č. 1 Druhy investic Investiční činnost Investice představuje vydání peněz dnes s představou, že v budoucnosti získáme z uvedených prostředků vyšší hodnotu. Vzdáváme se jisté spotřeby dnes, ve prospěch nejistých zisků v budoucnosti.

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

1.1 Využití ukazatele EVA jako moderního konceptu pro hodnocení výkonnosti podniku PLAST, s.r.o.

1.1 Využití ukazatele EVA jako moderního konceptu pro hodnocení výkonnosti podniku PLAST, s.r.o. 1.1 Využití ukazatele EVA jako moderního konceptu pro hodnocení výkonnosti podniku PLAST, s.r.o. Pro případovou studii byl vybrán koncept EVA, který je výhodný především díky možnosti identifikovat a účinně

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti

Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti Tabulka 1: Ukazatele rentability ukazatel vzorec rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROA): Z + U (1 d) CA rentabilita vlastního kapitálu

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

III) Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě a) systematické tržní, b) nesystematické jedinečné.

III) Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě a) systematické tržní, b) nesystematické jedinečné. Měření rizika Podnikatelské riziko představuje možnost, že dosažené výsledky podnikání se budou kladně či záporně odchylovat od předpokládaných výsledků. Toto riziko vzniká např. při zavádění nových výrobků

Více

Předinvestiční fáze 21.2.2015. Typické výnosnosti investic u technologických staveb. Obsah studie proveditelnosti

Předinvestiční fáze 21.2.2015. Typické výnosnosti investic u technologických staveb. Obsah studie proveditelnosti Předinvestiční fáze Investor se rozhoduje, zda se zvolený projekt zahájí, nebo nikoli očekává zhodnocení vložených prostředků do projektu zhodnocení musí být vyšší, než např. úroky z vkladů Pro rozhodnutí

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

Otázka 24 Výkaz o finančních tocích označujeme: a cash flow b rozvaha c výsledovka d provozní hospodářský výsledek e výkaz o pracovním kapitálu

Otázka 24 Výkaz o finančních tocích označujeme: a cash flow b rozvaha c výsledovka d provozní hospodářský výsledek e výkaz o pracovním kapitálu TEORETICKÉ OTÁZKY Otázka 1 Pokud firma dosahuje objemu výroby, který je označován jako tzv. bod zvratu, potom: a vyrábí objem produkce, kdy se celkové příjmy (výnosy, tržby) rovnají mezním nákladům b vyrábí

Více

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání,

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku 1.3 Zdroje financování podnikatelských

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele 1 Finanční analýza Hlavním úkolem finanční analýzy, jako nástroj řízení společnosti, je komplexní posouzení současné finanční a ekonomické situace společnosti za pomoci specifických postupů a metod. Finanční

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Podnikové finance. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1

Podnikové finance. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Podnikové finance Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Základní definice Podnikové finance zobrazují pohyb peněžních prostředků, podnikového kapitálu a finančních zdrojů, při nichž se podnik

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Finanční trhy. Fundamentální analýza

Finanční trhy. Fundamentální analýza Finanční trhy Fundamentální analýza Charakteristika fundamentální analýzy (I) FA je nejvíce používanou analýzou akcií. Vychází z předpokladu, že na trhu existují cenné papíry podhodnocené a nadhodnocené.

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

5 CASH FLOW (tok hotovosti)

5 CASH FLOW (tok hotovosti) 5 CASH FLOW (tok hotovosti) 5.1 Peněžní toky firmy - poslední z triády kategorií: majetková struktura finanční struktura CF (peněžní toky) - rozvaha & výsledovka (výkaz CF) - CF byl vynucen praxí finančního

Více

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz 5. přednáška Analýza peněžních toků cash flow Význam cash flow Proč se liší zisk a cash flow (zisk a peníze nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Jak využít výkaz cash flow Význam

Více