R O Z H O D N U T Í VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R O Z H O D N U T Í VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU"

Transkript

1 Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 88/11-Mo 88/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba Horní Maršov, dne R O Z H O D N U T Í VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Výroková část: Obecní úřad Horní Maršov, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne podal Stavební a inženýrská firma Klimeš s.r.o., IČ , Bertholdovo nám. 65, Horní Maršov (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: I. Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Hala pro výrobu a skladování na p.p.č. 87/6 v obci Horní Maršov v katastrálním území Horní Maršov (dále jen "stavba"). Druh a účel umisťované stavby: Jedná se o stávající stavbu haly v areálu pily, která bude přemístěna z pozemku st.p.č. 310 na pozemek parc.č. 87/6 v katastrálním území Horní Maršov. Navržená stavba bude dočasná, bude užívána jako výrobní a skladovací prostor pily. Stavba bude připojena el. přípojkou na stávající pilíř. Umístění stavby na pozemcích podle katastru nemovitostí: Pozemek druh pozemku: způsob využití: vlastník: p.p.č. 87/6 ostatní plocha manipulační plocha KUMIHAL spol. s r.o., Horní Maršov 227 Určení prostorového řešení stavby a umístění stavby: Stavba haly o rozměrech 35 x 12m, výška 7,32m bude umístěna na p.p.č. 87/6 v katastrálním území Horní Maršov.

2 Spis.zn. 88/11-Mo str. 2 Stavba je situována do střední části p.p.č. 87/6, ve vzdálenosti od p.p.č. 89/2 západní roh 13,5m a jižní roh ve vzdálenosti 16,3m, od p.p.č. 87/7 je kolmá vzdálenost haly 31m. Zastavěná plocha 408m2, obestavěný prostor: 3180m3. El. přípojka je vedena na p.p.č. 87/6 podél hranice s pozemkem č. 89/2 k rozvaděči umístěném na hale. Stavbou nevznikne nové odběrné místo, nový objekt bude připojen z instalace stávajícího odběrného místa areálu pily. Vymezení území dotčeného vlivy stavby. Dotčené území je vymezeno výše uvedeným dotčeným stavebním pozemkem. Toto území bude dotčeno stavební činností po dobu výstavby. Užíváním stavby po jejím dokončení nebude území ovlivněno negativními vlivy. II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:500 se zakreslením stavebního pozemku v barvě hnědé, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. 2. Stavba haly a el. přípojky bude umístěna na pozemku parc.č. 87/6 v katastrálním území Horní Maršov. 3. Pro umístění stavby se vymezuje část pozemku parc. č. 87/6 v katastrálním území Horní Maršov jako pozemek stavební. 4. Přemístěná hala bude dřevěná otevřená konstrukce s patkovými betonovými základy. Střecha sedlová s mírným spádem, krytina na hale bude z asfaltových pásů nebo plechová. Dešťové vody budou svedeny do dešťové kanalizace. 5. Nová konstrukce haly bude sestavena ze stávající dřevěné konstrukce, budou vyměněny dožité a porušené prvky. Původní konstrukce bude doplněna o chybějící polovinu vazby. 6. Projektová dokumentace stavby pro povolení stavby bude zpracována oprávněnou osobou dle ustanovení 158 stavebního zákona a dle 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Podkladem pro její dopracování bude v územním řízení projednaná a schválená dokumentace, kterou zpracoval : Ing. Miloslav Klimeš, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ( ČKAIT ). V projektu je třeba: - Respektovat obecně technické požadavky na výstavbu stanovené vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. - Řešit způsob nakládání všech odpadů, které vzniknou při stavbě a jejím provozu. Jejich využití zneškodnění doložit ke kontrolní prohlídce stavby smluvním vztahem s oprávněným příjemcem odpadů. - Způsob provádění stavby řešit tak, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění ovzduší, zamezení přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům. - Stavbu navrhnout z výrobků, které zaručí po dobu existence stavby a její běžné údržby požadovanou mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání. 7. Stavba bude umístěna a projektová dokumentace zpracována v souladu se závaznými stanovisky a rozhodnutími dotčených orgánů:

3 Spis.zn. 88/11-Mo str. 3 a) závazné stanovisko Městského úřadu Trutnov, odboru životního prostředí ze dne , č.j. 2011/6029/REK, podle zákona č. 289/1995 Sb, ( lesní zákon), souhlas s umístěním a povolením stavby v ochranném pásmu lesa Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně dotčených lesních pozemků uvedených v 13 lesního zákona. Zejména provádět práce tak, aby nedocházelo k ohrožení sousedních lesních porostů. K odstranění případných škod činit bezprostředně potřebná opatření. Na lesním pozemku nesmí být ukládány a skladovány zemní hmoty, stavební materiál, odpady, umísťovat stavební zařízení, odstavována technika apod. Veškerá činnost v ochranném pásmu musí být prováděna tak, aby nedocházelo k poškození lesní půdy, okolních porostů a jejich kořenového systému. Nebude požadováno odlesnění v okolních porostech, a to ani následovně. Stavba bude zabezpečena tak, aby nemohlo dojít k jejímu poškození případnými padajícími stromy. Požárně nebezpečný prostor nebude zasahovat do lesních pozemků. Vlastníci nemovitosti nebo investoři staveb a zařízení jsou povinni provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním z pozemků určených k plnění funkcí lesa. b) souhrnné stanovisko Městského úřadu Trutnov, odbor životního prostředí ze dne , č.j. 2011/4524/ŽP/REK podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č.289/1995 Sb., o lesích, podle zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, podle zákona o ovzduší a podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Vodní hospodářství: Vodoprávní úřad posoudil předloženou projektovou dokumentaci a souhlasí bez připomínek. Ochrana ovzduší: Novostavba haly bude užívána jako výrobní a skladovací prostor pily. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu, která bude součástí středního zdroje zněčišťování ovzduší průmyslového zpracování dřeva, je dotčeným orgánem státní správy z hlediska ochrany ovzduší Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Odpadové hospodářství: S odpady vzniklými při realizaci akce musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy v oblasti odpadového hospodářství ( zejména zák. 185/2001 Sb.), o odpadech a jeho prováděcí předpisy). Odpady musí být předávány oprávněné osobě dle výše uvedeného zákona a musí s nimi být nakládáno tak, aby nezpůsobovaly újmu životnímu prostředí a nenarušovaly vzhled okolní krajiny. Doklady o naložení s odpady předloží investor při kolaudaci stavby Ochrana ZPF Bez připomínek. Záměr se nedotýká zájmů chráněných tímto zákonem. Ochrana LP: Vzhledem k tomu, že se stavba nachází ve vzdálenosti do 50m od okraje lesa, musí investor požádat orgán státní správy lesů ( Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí), o souhlas podle 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších změn a doplňků. Ochrana přírody: Státní správu v ochraně přírody a krajiny na tomto území vykonává Správa KRNAP ve Vrchlabí Celkové zhodnocení: Z hlediska životního prostředí souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací za předpokladu respektování připomínek jednotlivých orgánů státní správy. c) vyjádření Městského úřadu Trutnov, odboru rozvoje města a územního plánování ze dne , č.j. 2011/582/R/HLM, podle zákona č. 183/2006 Sb.,(stavební zákon), z hlediska územního plánování Stavba bude realizována jako stavba dočasná na dobu 10 let. V případě výstavby veřejně prospěšné stavby, prodloužení železniční tratě ze Svobody nad Úpou do Horního Maršova a dále do Pece pod Sněžkou včetně lokalit zastávek, bude stavba neprodleně odstraněna na náklady investora. 8. Stavbu haly lze zahájit na základě vydaného a pravomocného stavebního povolení nebo certifikátu autorizovaného inspektora. Žádost o stavební povolení nebo oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem musí být podána se všemi přílohami, které stanovuje ustanovení 5 nebo 9 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

4 Spis.zn. 88/11-Mo str Stavba bude časově omezena bude povolena jako stavba dočasná na dobu 10 let. Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle 27 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení: K U M I H A L spol. s r.o., Horní Maršov č.p. 227, Horní Maršov Stavební a inženýrská firma Klimeš s.r.o., Bertholdovo nám. 65, Horní Maršov Územní rozhodnutí o umístění stavby platí podle 93 odst. 1 stavebního zákona dva roky ode dne nabytí právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení u příslušného stavebního úřadu. Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: V průběhu správního řízení o umístění stavby nebyly uplatněny žádné námitky účastníků územního řízení ani připomínky veřejnosti k projednávanému záměru. Odůvodnění: Obecní úřad v Horním Maršově, je příslušným obecným stavebním úřadem podle 13 odst. 1 písm.g) stavebního zákona. Místní příslušnost podle 11 odst. 1 písm.b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v řízeních týkajících se nemovitostí je určena místem, kde se nemovitost nachází. Stavební úřad ověřil pomocí dálkového přístupu do katastru nemovitostí ke dni , že místo stavby se nachází v obci Horní Maršov v katastrálním území Horní Maršov. Dne podal žadatel: Stavební a inženýrská firma Klimeš s.r.o., IČ , Bertholdovo nám. č.p. 65, Horní Maršov, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby: Haly pro výrobu a skladování na p.p.č. 87/6 v obci Horní Maršov v katastrálním území Horní Maršov (dále jen "stavba"). Opatřením ze dne oznámil stavební úřad v souladu s ustanovením 87 stavebního zákona všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení územního řízení a stanovil termín konání veřejného ústního jednání spojeného s ohledáním na místě, které se konalo dne Zároveň vyzval žadatele, aby bezodkladně zajistil na pozemku, na němž má být záměr uskutečněn vyvěšení informace o svém záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí. V souladu s ustanovením 87 stavebního zákona bylo účastníkům řízení podle 85 odst. 1 a dotčeným orgánům doručeno jednotlivě. Účastníkům řízení podle ustanovení 85 odst. 2 bylo doručeno veřejnou vyhláškou, jelikož je v území vydán územní plán. Rovněž veřejnosti bylo oznámeno veřejnou vyhláškou zveřejněním na úřední desce a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup. Jak vyplývá z potvrzení oprávněné osoby byla veřejná vyhláška o oznámení zahájení řízení zveřejněna na úřední desce obce v Horním Maršově dne a sejmuta dne , na elektronické úřední desce téhož úřadu byla vyvěšena od po dobu patnácti dnů. Stavební úřad dal současně účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve smyslu ustanovení 36 odst. 3 správního řádu a to do 3 pracovních dnů po skončení ústního jednání. Jednalo se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro podávání námitek. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž by stavební úřad nepřihlížel ve smyslu zásady koncentrace řízení, zakotvené v ustanovení 89 odst. 1 stavebního zákona. Do doby konání veřejného ústního jednání nevyužil žádný z účastníků řízení možnost nahlédnout do spisu. Stavební úřad neobdržel žádné námitky účastníků řízení ani připomínky ze strany veřejnosti.

5 Spis.zn. 88/11-Mo str. 5 O průběhu územního řízení a o přijatých opatřeních byl sepsán protokol, který je uložen v archivním pare dokumentace na stavebním úřadě v Horním Maršově. Protokol byl sepsán v souladu s ustanoveními 18 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. V protokolu je uvedeno místo, čas a označení úkonů, které jsou předmětem zápisu, označení správního orgánu a oprávněné úřední osoby. Dále jsou v protokolu uvedeny osoby, které se jednání zúčastnily, a je popsán průběh řízení. V závěru jednání byl protokol přečten a podepsán všemi osobami, které se jednání zúčastnily. Protože při posuzování žádosti stavební úřad zjistil, že doložené podklady a stanoviska neumožňují řádné posouzení žádosti, byl žadatel dne vyzván k jejímu doplnění a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne V průběhu územního řízení bylo zjištěno: a) Dokumentaci k územnímu řízení na stavbu Haly pro výrobu a skladování na p.p.č. 87/6 v obci Horní Maršov v katastrálním území Horní zpracoval Ing. Miloslav Klimeš, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ( ČKAIT ). Jmenovaná osoba je autorizovaná osoba ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě b) V podmínkách pro umístění stavby nestanovil stavební úřad povinnosti vyplývající ze stanovisek vlastníků a provozovatelů sítí, jejichž ochranná pásma nebudou dotčena prováděním stavby. Stavební úřad vycházel ze znalostí místních poměrů, přičemž nebyla zjištěna v území existence jiných veřejných nebo neveřejných rozvodů sítí, než provozovatelů, kteří se k žádosti vyjádřili. Společnost Telefónica 02 Czech Republic, a.s., provozovatel veřejných komunikačních sítí ze dne , č.j /11 sdělila, že v zájmovém prostoru nedojde ke střetu se sítí elektronických komunikací. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín vydal vyjádření ze dne , zn , provozovatel energetických zařízení sdělil, že nový objekt bude připojen z instalace stávajícího odběrného místa areálu pily. Stávající rezervovaný příkon nebude navyšován. Správce Vodovodů a kanalizací Trutnov dne sdělil, že se v uvedené oblasti neprovozuje ani nevlastní žádné vodárenské zařízení. c) Stavba se nachází v ochranném pásmu lesa, proto bylo vydáno závazné stanovisko Městského úřadu Trutnov, odboru životního prostředí dne , č.j. 2011/6029/REK, podmínky jsou zapracovány pod bodem č. 8a tohoto rozhodnutí. d) Podle sdělení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne , č.j /ZP/2011-Po, stavba Výrobní a skladovací hala nepodléhá zjišťovacímu řízení ve smyslu ustanovení 6 odst. 3 podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů ( zákon EIA). d) Podle 86 stavebního zákona se k žádosti o územní rozhodnutí připojí doklad jímž stavebník prokazuje vlastnické právo, nebo doklad o právu založeném smlouvou, které jej opravňuje zřídit na pozemku požadovanou stavbu. Jestliže žadatel nemá vlastnické právo nebo doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu nebo opatření k pozemku nebo stavbě, předloží souhlas jejich vlastníka. Stavební úřad ověřil ke dni , že k pozemku parc.č. 87/6 v k.ú. Horní Maršov nemá stavebník vlastnické právo. Stavebník předložil smlouvu o nájmu nemovitostí č na pronájem manipulační plochy mimo jiné i na p.p.č. 87/6 uzavřenou s KUMIHAL spol. s r.o. a zároveň souhlas s realizací výrobní a skladové haly na p.p.č. 87/6 v k.ú. Horní Maršov ze dne Výpisy z katastru nemovitostí na dotčené pozemky byly pořízeny dálkovým přístupem přes internet. e) Stavební úřad přezkoumal dokumentaci k územnímu řízení a konstatuje, že je zpracována v takovém rozsahu a podrobnostech a s ohledem na podmínky v území, charakter stavby, že umožňuje posouzení záměru v rámci územního řízení a obsahuje náležitosti podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Stavební úřad posoudil záměr žadatele zda je v souladu s 90 stavebního zákona:

6 Spis.zn. 88/11-Mo str. 6 1) S územně plánovací dokumentací: Závazným podkladem pro vydání územního rozhodnutí je územní plán obce Horní Maršov, který byl schválen zastupitelstvem obce usnesením č. 31/04/10 s účinností od Územní plán obce určuje předpokládaný rozvoj v území a je výsledkem dohody dotčených orgánů státní správy (hájících zájmy společnosti na úseku svých speciálních předpisů) ostatních subjektů a vlastníků nemovitostí v řešeném území. Návrh na vydání územního rozhodnutí pro předmětnou stavbu musí být s územně plánovací dokumentací ( dále jen ÚPD ) v souladu. Podle hlavního výkresu č a podle textové části ÚPD je stavba je situovaná do ploch označených v územním plánu jako červená lokalita, 004 M IV. Maršov IV. Pro červené lokality v daném území nejsou stanoveny žádné regulativy. Ale podle výkresu VPS a VPO 2.část je stavba situována do plochy veřejně prospěšné stavby. Jedná se o stavbu vlaku ze Svobody nad Úpou do Pece pod Sněžkou. Přes p.p.č. 87/6 v katastrálním území Horní Maršov je umístěna trasa vlaku zakončená zastávkou v areálu pily. Vzhledem k tomu, že stavba vlaku je ve stádiu projednávání studie, jedná se o investici velkých finančních nákladů, předpoklad vydání stavebního povolení je v horizontu deseti i více let, stavební úřad po dohodě s investorem souhlasí se stavbou haly jako stavbou dočasnou po dobu deseti let. Při posuzování stavby stavební úřad došel k závěru, že stavba, která bude povolena jako stavba dočasná je v souladu s územním plánem obce Horní Maršov, což dokládá i souhlasné vyjádření Městského úřadu Trutnov, odboru rozvoje a územního plánování ze dne ) S cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. Stavba haly, která bude přemístěna na nové místo v areálu pily je otevřená dřevěná konstrukce, která bude založena na betonových patkách. Střecha sedlová s mírným spádem, krytina na hale bude z asfaltových pásů nebo plechová. Jedná se o stavbu původní, budou opraveny dožité a porušené prvky, původní konstrukce bude doplněna o chybějící polovinu vazby. Stavba otevřené haly je navržena tak, aby odpovídala charakteru území v areálu pily. Realizací stavby nedojde k narušení architektonických a urbanistických hodnot v území a nebude mít negativní dopad na krajinný ráz v území, což dokládá vydané závazné stanovisko Správy Krnap Vrchlabí, odboru státní správy ze dne jako dotčeného orgánu podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Závazné stanovisko bylo vydáno bez podmínek. 3) S požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými technickými požadavky na výstavbu. Stavba byla posouzena podle obecných požadavků na výstavbu. Podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby stavební úřad zkoumal zda předložená dokumentace splňuje příslušné požadavky stanovené vyhláškou. Umístění stavby vyhovuje z pohledu vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, zejména části třetí Hlava 1, kde jsou uvedeny požadavky na vymezování pozemků a umisťování staveb na nich. Podle 20 odst.3 je stavební pozemek vymezen tak, že svými vlastnostmi, velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním umožňuje realizaci a užívání výše uvedeného záměru, dále 23 Obecné požadavky na umisťování staveb. Stavba haly je navržena jako bezbariérová podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a splňuje příslušné požadavky stanovené vyhláškou. 4) S požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Napojení na dopravní infrastrukturu je stávající z p.p.č. 87/7 v katastrálním území Horní Maršov. Hala bude napojena el. přípojkou ze stávajícího odběrného místa. Hala není napojena na vodovod a kanalizaci, dešťové vody jsou svedeny do dešťové stávající kanalizace.

7 Spis.zn. 88/11-Mo str. 7 5) S požadavky zvláštních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů. Rozhodnutím mohou být dotčeny zájmy, chráněné zvláštními předpisy, stavební úřad přizval dle 4 stavebního zákona k řízení dotčené orgány, které tyto zájmy hájí. Byl stanoven následující okruh dotčených orgánů: Městský úřad Trutnov, odbor rozvoje města a územního plánování je dotčeným orgánem podle 6 odst. 1 stavebního zákona, vydal vyjádření ze dne , č.j. 2011/582/R/HLM. Podmínky byly uvedeny pod bodem č. 8c) tohoto rozhodnutí. Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí vydal závazné stanovisko dne č.j. 2011/6029/REK podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s umístěním a povolením stavby na pozemcích ve vzdálenosti do 50 metrů od okraje lesních pozemků. Podmínky ze závazného stanoviska byly uvedeny pod bodem č. 8a) tohoto rozhodnutí. Souhrnné stanovisko Městského úřadu Trutnov, odboru životního prostředí bylo vydáno dne , č.j.2011/4524/žp/rek podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, o ochraně ovzduší, odpadové hospodářství podle zákona č. 185/2001 Sb.,a dále podle zákona č. 334/1992 Sb., ochrana ZPF, podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Podmínky byly uvedeny pod bodem č. 8b) tohoto rozhodnutí. Stavba se nachází v ochranném pásmu na území Krkonošského národního parku Správa Krnap Vrchlabí, odbor státní správy vydal závazné stanovisko dne , č.j. KRNAP 0241/2011, podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Závazné stanovisko bylo vydáno bez podmínek. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů. Podmínky uplatněné v jednotlivých opatřeních dotčených orgánů, které nejsou ve vzájemném rozporu, byly uplatněny v podmínkách pro umístění a projektovou přípravu stavby. Rozsah předkládaných stanovisek a jiných opatřeních dotčených orgánů stavební úřad stanovil s přihlédnutím k druhu stavby umisťované územním rozhodnutím, vlastnostem pozemku určeného k zastavění, způsobu napojení na sítě technického vybavení území a nároku na vodní hospodářství, způsobu napojení na pozemní komunikace s využitím místních znalostí a skutečností známých z úřední činnosti. Z uvedených skutečností byly odvozovány dotčené orgány, jejichž zájmů se opatření dotýká. Stavební úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval též otázkou vymezení okruhu účastníků řízení ve smyslu 85 stavebního zákona a zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení. Stavební úřad přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva těchto účastníků řízení: Podle 85 stavebního zákona: a) Žadatel: Stavební a inženýrská firma Klimeš s.r.o., Bertholdovo nám. č.p. 65, Horní Maršov b) Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn: Obec Horní Maršov, Bertholdovo náměstí č.p. 102, Horní Maršov c) Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem: K U M I H A L spol. s r.o., Horní Maršov č.p. 227, Horní Maršov d) Dalšími účastníky řízení jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být umístěním nové stavby a vydaným územním rozhodnutím přímo dotčeno. Stavební úřad při stanovování účastníků řízení vycházel z principu, že majitelé okolních nemovitostí jsou stavbou dotčeny vždy. A majitelem okolních pozemků jsou:

8 Spis.zn. 88/11-Mo str. 8 Ing. Miloslav Klimeš, Bertholdovo náměstí č.p. 65, Horní Maršov Ing. Kateřina Klimešová, Bertholdovo náměstí č.p. 65, Horní Maršov RNDr. Pavel Klimeš, Temný Důl č.p. 46, Horní Maršov Ing. Lenka Klimešová, Temný Důl č.p. 46, Horní Maršov Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého č.p. 951, Hradec Králové 3 Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí, oddělení správy majetku, Dobrovského č.p. 3, Vrchlabí 1 K U M I H A L spol. s r.o., Horní Maršov č.p. 227, Horní Maršov Účastníci řízení podle 27 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení jsou totožní s účastníky řízení podle stavebního zákona. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto povolením dotčena. Při svém rozhodování stavební úřad vycházel z předložených opatřených podkladů a skutečností zjištěných vlastním průzkumem: 1. Žádost o územní rozhodnutí ze dne včetně 2x dokumentace k územnímu řízení 2. Smlouva o nájmu nemovitosti uzavřená mezi společností KUMIHAL spol. s.r.o. Horní Maršov a Ing. Miloslavem Klimešem, Horní Maršov ze dne Souhlas vlastníka pozemku s realizací stavby na p.p.č. 87/6 v k.ú. Horní Maršov ze dne Vyjádření ČEZ Distribuce a.s. Trutnov ze dne , č.j , připojení ze stávajícího odběrného místa. 5. Vyjádření společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Praha ze dne , č.j. vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací, podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, 6. Vyjádření vodovodů a kanalizací Trutnov ze dne , správce sítí napojení na vodovod a kanalizaci. 7. Závazné stanovisko Správy Krnap Vrchlabí k PD ze dne , č.j. KRNAP 02417/2011, podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. 8. Kopie katastrální mapy a informace o parcelách ke dni Závazné stanovisko Městského úřadu Trutnov, odboru životního prostředí ze dne , č.j. 2011/6029/REK podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 10. Vyjádření Městského úřadu Trutnov, odboru rozvoje města a územního plánování ze dne , č.j. 2011/582/R/HLM, podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. 11. Souhrnné stanovisko Městského úřadu Trutnov, odboru životního prostředí ze dne , č.j. 2011/4524/ŽP/REK podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č.289/1995 Sb., o lesích, podle zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, podle zákona o ovzduší a podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 12. Sdělení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne , č.j /ZP/2011-Po, podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí ( EIA). 13. Protokol z jednání Pro umístění stavby stavební úřad stanovil v souladu s ustanovením 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., závazné podmínky. Podmínky pro projektovou přípravu a umístění stavby vyplývajících ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, vlastníků a provozovatelů vedení technického vybavení v území, ustanovení vyhlášky o technických požadavcích na stavby vyhlášky č. 268/2009 Sb. a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, dotýkajících se staveb, které jsou předmětem projednání a z územně technických podmínek pozemku navrženého k zastavění. Stanoviska dotčených orgánů státní správy byla zkoordinována a podmínky těchto orgánů, které jsou podmínkami pro umístění stavby byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí. Po přezkoumání záměru k územnímu řízení podle výše uvedených ustanovení prováděcích vyhlášek dospěl stavební úřad k závěru, že neshledal důvody, které by bránily vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.

9 Spis.zn. 88/11-Mo str. 9 Poučení účastníků: Proti územnímu rozhodnutí o umístění stavby se lze odvolat ( zákon 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245 Hradec Králové, podáním u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek. Jitka Moclová pověřená úřední osoba stavebního úřadu "otisk úředního razítka" Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen. Obdrží: Účastníci územního řízení podle 85 odst. 1, stavebního zákona (dodejky, datové schránky): Stavební a inženýrská firma Klimeš s.r.o., Bwertholdovo nám. č.p. 65, Horní Maršov Obec Horní Maršov, Bertholdovo náměstí č.p. 102, Horní Maršov Účastníci územního řízení podle 85 odst. 2, stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou): K U M I H A L spol. s r.o., Horní Maršov č.p. 227, Horní Maršov Ing. Miloslav Klimeš, Bertholdovo náměstí č.p. 65, Horní Maršov Ing. Kateřina Klimešová, Bertholdovo náměstí č.p. 65, Horní Maršov RNDr. Pavel Klimeš, Temný Důl č.p. 46, Horní Maršov Ing. Lenka Klimešová, Temný Důl č.p. 46, Horní Maršov Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého č.p. 951, Hradec Králové 3 Správa Krkonošského národního parku, oddělení správy majetku, Dobrovského č.p. 3, Vrchlabí 1 Dotčené orgány ( datové schránky) Městský úřad Trutnov, odbor rozvoje města a ÚP, Slovanské náměstí č.p. 165, Trutnov 1 Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, Slovanské náměstí č.p. 165, Trutnov 1 Správa Krkonošského národního parku, odbor státní správy, Dobrovského č.p. 3, Vrchlabí 1 Toto oznámení bude vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Horní Maršov. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost dle 25 odst. 2 správního řádu považuje za doručenou. Dle 25 odst. 2 správního řádu se rozhodnutí současně zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vyvěšeno na úřední desce dne:... Sejmuto dne:... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:... Sejmuto dne...

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad 1 Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002JC3R VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 8.3.2012, 26.3.2012 SPIS. ZNAČKA: 131 /2012/VaŽP/Ko ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP2019/2012/Ko

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č.j.: S-MI 2019/2010-SÚ-Ho-8 Vyřizuje: František Horák Telefon: 546419462 E-mail: horakf@muiv.cz

Více

Městský úřad Petřvald

Městský úřad Petřvald Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002W01O VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 21.11.2012 SPIS. ZNAČKA: 631/2012/VaŽP/Ko ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP 2295/2013 VYŘIZUJE:

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 28.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/36682/2015 Sp.zn.: MJ/13152/2015/16/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 20.7.2015 Město Zlaté Hory, IČO

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Spis. zn.: Č.j.: Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380724419, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz Výst./1024/10-Gr HP - 1737/2010 Vyřizuje:

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č.j.: Vyřizuje: LB-3005/2013-STU-VL Lámr, úřední osoba Datum: 11.9.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Stavební úřad Městského úřadu v Lázních Bělohradě, jako stavební úřad

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby SPIS. ZN.: výst.8139,8163/08-ko Č.J.: LIT 21481/2012 VYŘIZUJE: Jana Konstatská TEL.: 585 153 242 E-MAIL: konstatska@mestolitovel.cz

Více

ROZHODNUTÍ Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í

ROZHODNUTÍ Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 odbor stavební SPIS. ZN.: P4/013715/12/OST/MATO V Praze dne 25.10.2012 Č.J.: P4/086216/12/OST/MATO Oprávněná úřední osoba:

Více

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: Výst. 2444/10/Ne 4599/10/SÚ Nebeská Pavlína 384371328 pnebeska@meu.vcelnice.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad náměstí Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory Č.J.STAV.: 577/2009-328.3 578/2009-330 VYŘIZUJE: Bc. Tomaštíková Dagmar TEL.: 584 453 064 E-MAIL: dagmar.tomastikova@zlatehory.cz

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 80/2015-3.Výst Zbraslavice, dne: 8.7.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

MUJCX00DHP8X Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 38/2012

MUJCX00DHP8X Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 38/2012 *mujcx00dhp8x* MUJCX00DHP8X Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/3599/SU/Ves Jičín, dne 7.2.2012 Spisová značka: Výst. 2011/32036/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 4694/2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: 16469/2013 A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 25.02.2015 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/15015/2015/Pro

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3203/2/2011/Bi Č. J.: 4776/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

Městský úřad Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/34127/2011/Čí Lysá nad Labem, dne 10.10.2011 Č.j.: SÚ/44425/11/Čí Vyřizuje: E-mail: Ing. Jiřina

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 22250/1276/4/07/Kr-UR Vyřizuje: Hana Krůlová

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 Ţadatel: NOVUS Česko s.r.o., IČ: 25427504, Raspenava 191, 464 01 Raspenava

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby R O Z H O D N U T Í Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 okres Plzeň - jih -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3037/2011/Bi Č. J.: 3574/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více