Výběrové řízení Hala - Znojmo na prodej nemovitostí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výběrové řízení Hala - Znojmo na prodej nemovitostí"

Transkript

1 Výběrové řízení Hala - Znojmo na prodej nemovitostí Podmínky výběrového řízení GAVLAS, spol. s r.o., IČ: , se sídlem Politických vězňů 21, Praha 1, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 26019, tel: , fax: , (dále jen organizátor) vyhlašuje z pověření ELNAS s.r.o., se sídlem Oblekovice 394, okres Znojmo, IČ: , společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6280 (dále jen vyhlašovatel) výběrové řízení na prodej dále uvedených nemovitostí a stanovuje tyto podmínky výběrového řízení (dále jen Podmínky) pro jejich prodej. Výběrové řízení je dvoukolové. I. Předmět prodeje Předmět prodeje tvoří nemovitosti - budova č.p. 394 stojící v části obce Oblekovice na pozemcích parc.č. 505 a parc.č. 522/60 a pozemky parc.č. 505, 522/36 a 522/60, vše zapsáno na LV č. 910 pro kat. území Oblekovice a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na pozemku parc.č. 522/1 zapsaný na LV č. 1469, pro katastrální území Oblekovice, obec Oblekovice, okres Znojmo, včetně všech součástí a příslušenství (dále jen Předmětné nemovitosti. II. Orientační výše nabídky Orientační výše nabídkové ceny pro prodej Předmětných nemovitostí činí ,- Kč. III. Stručný popis Předmětných nemovitostí Předmětné nemovitosti se nacházejí v areálu bývalé Strojní traktorové stanice ve Znojmě Oblekovicích (cca 3 km od centra Znojma), situovaného při státní silnici I/38 Dukelských hrdinů ve směru ze Znojma na Vídeň. Jedná se o soubor tří halových prostor a kancelářské části se soc. zázemím, který vznikl kompletní rekonstrukcí původní středové haly a novými přístavbami. Rekonstrukce původní haly byla provedena v roce 2002, přístavba jižní části v roce 2006 a přístavba severní části v roce Funkčně je hala č.p.394 rozdělena na skladovací část, kancelářské prostory a prostory sociálního zázemí. Obslužnost zásobování probíhá po vnitroareálových komunikacích. Přístupový pozemek parc.č. 522/1 je z 1/5 ve vlastnictví vyhlašovatele a přístup je ošetřen věcným břemenem. U severní přístavby jsou vybudována parkovací stání. Středová (původní) hala rekonstrukce proběhla v roce Jedná se o jednopodlažní, nepodsklepený objekt obdélníkového půdorysu. Nosná konstrukce a obvodový plášť jsou z tradičního zdiva, zastřešení sedlovou střechou, nosná konstrukce je dřevěná s podhledem. Funkčně je složena ze skladovacích prostor, kanceláří, šaten a soc. zázemí. V hale se nachází portálový jeřáb. Světlá výška skladových prostor je 5,98 m. Na skladové prostory navazuje prostor expedice se vstupními zásobovacími vraty. Jižní přístavba haly přístavba byla vybudována v roce Jedná se o jednopodlažní, nepodsklepený objekt, zastřešen pultovou střechou s mírným sklonem. Základy jsou z betonových pasů. Nosná konstrukce a obvodový plášť je z keramických tvárnic, dozdívky v rámci původních konstrukcí jsou provedeny z cihel plných. Zdivo je opatřeno hladkou omítkou. Nosná konstrukce střechy je z ocelových vazníků bez podhledu. Střešní plášť je tvořen metaloplastickými sendvičovými střešními panely. Podlaha skladového prostoru je z drátkobetonu. Oplocení a posuvní brána zásobování z východní strany z pozinkovaných ocelových profilů. Okna jsou plastová. Funkčně je objekt složen z prostor kanceláří, skladovacích prostor a prostoru kryté příjmové rampy ocelové konstrukce a zásobovacími sekčními vraty. Světlá výška skladové části je 4,9 5,98 m. Hala je komunikačně propojena se středovou halou. Severní přístavba haly přístavba byla vybudována v roce Jedná se o objekt jednopodlažní, nepodsklepený, zastřešen pultovou střechou s mírným sklonem. Základy jsou z betonových pasů, nosná 1

2 konstrukce a obvodový plášť je z keramických tvárnic..zdivo je opatřeno hladkou omítkou. Nosná konstrukce střechy je z ocelových vazníků bez podhledu. Střešní plášť nad skladovým prostorem je tvořen metaloplastickými sendvičovými střešními panely, nad kancelářskými prostory je střešní plášť tvořen z profilovaného plechu. Podlaha skladového prostoru je z drátkobetonu. Okna jsou plastová. Funkčně je objekt přístavby rozdělen na prostory kanceláří a skladovací. Světlá výška skladové části je 4,55 5,98 m. Komunikačně je přístavba propojena se středovou halou. Inženýrské sítě: předmětné nemovitosti jsou napojeny na veřejný zdroj vody, plynu, elektřiny a splaškovou a dešťovou kanalizaci. Vytápění skladovacích prostor je plynovými infrazářiči, kanceláře, šatny a soc. zázemí je vytápěno teplovodní otopnou soustavou. Pozemky: poz. parc. č. st m 2 poz.parc.č. 522/ m 2 poz.parc. č. 522/ m2 1/5 poz.parc.č. 522/1 o celkové výměře m 2 Další informace o Předmětných nemovitostech jsou uvedeny v podrobném Informačním memorandu. IV. Účastníci výběrového řízení 1. Vyhlašovatel tímto způsobem nabízí Předmětné nemovitosti k úplatnému převodu fyzickým a právnickým osobám. Účastníkem výběrového řízení mohou být fyzické osoby starší 18 let způsobilé k právním úkonům nebo právnické osoby. Účastníkem mohou být pouze ty osoby, které mohou nabývat nemovitý majetek na území České republiky v souladu se zákonem č. 219/1995 Sb., devizový zákon, v platném znění. 2. Účastníkem výběrového řízení se stává ten, kdo předloží organizátorovi písemnou nabídku dle čl. VI. Podmínek a uhradí stanovenou kauci v souladu s čl. IX. Podmínek (dále jen účastník). V. Informace o Prodávaných nemovitostech 1. Prohlídky Předmětných nemovitostí zajišťuje pro zájemce o prohlídku organizátor ve dnech: ve hod a ve 14 15,30 hod nebo ve vzájemně dohodnutých termínech. Sraz zájemců o prohlídku je před budovou č.p Informační memorandum je možné získat u organizátora na adrese Politických vězňů 21, Praha 1 (tel.č.: ) nebo Česká 31, Brno (tel.č.: ) v pracovních dnech od 9,00 do 16,00 hodin. 3. Na Předmětných nemovitostech vázne: - zástavní práva smluvní k Předmětným nemovitostem ve prospěch Komerční banky, a.s. (dále jen Banka ), - věcné břemeno chůze a jízdy, věcné břemeno jízdy, věcné břemeno oprav a údržby k pozemkům parc.č. 522/36 a 522/60, - věcné břemeno chůze a jízdy, věcné břemeno jízdy, věcné břemeno oprav a údržby, věcné břemeno vedení k pozemku parc.č. 522/1. Výmaz zástavních práv Vyhlašovatel konstatuje, že Banka vydala prohlášení, že po připsání výtěžku z prodeje Předmětných nemovitostí na účet stanovený Bankou zajistí výmaz svých zástavních práv váznoucích na Předmětných nemovitostech, dojde-li k prodeji Předmětných nemovitostí za kupní cenu, kterou Banka odsouhlasí, a proběhne-li úhrada kupní ceny v souladu s ustanoveními Kupní smlouvy. Vyhlašovatel prohlašuje, že Předmětné nemovitosti jsou prosty jakýchkoliv dalších závazků, práv, nájemních vztahů nebo věcných břemen a že nemají Předmětné nemovitosti právní závady, které by bránily jejich převodu. VI. Povinný obsah nabídky učiněné účastníkem 1. U fyzických osob jméno a příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, závazná adresa pro doručování včetně telefonu a případně faxu a mailu; u právnických osob přesný název, sídlo, IČ a závazná adresa pro doručování včetně telefonu a případně faxu a mailu. V případě, že fyzická nebo právnická osoba neuvede závaznou adresu pro doručování, organizátor si vyhrazuje právo používat adresu jejího trvalého pobytu nebo sídla. 2. Nabízená výše kupní ceny, která musí být uvedena číselně i slovně v Kč, přičemž v případě rozdílu mezi číselnou a slovní hodnotou má přednost slovní hodnota. 3. Čestné prohlášení účastníka včetně souhlasu s těmito Podmínkami a se zněním Kupní smlouvy. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 1 těchto Podmínek. Prohlášení musí být podepsáno účastníkem (u právnických osob v souladu se zápisem v Obchodním rejstříku nebo v obdobném rejstříku) s úředně ověřeným podpisem. (Vzor prohlášení obdrží účastník u zprostředkovatele a je také k dispozici na webových stránkách u informace o prodeji Předmětných nemovitostí). 4. Písemné sdělení podepsané účastníkem, zda má zájem či ne o uzavření nájemní smlouvy uvedené v čl. XII Podmínek a jestli ano, konkrétně, které z uvedených nájemních smluv. 2

3 4. U právnických osob výpis z obchodního rejstříku (originál nebo ověřená kopie ne starší tří měsíců), u právnické osoby, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, doloží tato osoba platný výpis z jiného zákonem určeného rejstříku, v němž zapsána je, případně písemnou smlouvu nebo zakládací listinu, která prokazuje vznik právnické osoby, způsob podepisování a případné změny těchto údajů, nebo odkaz na zvláštní zákon, kterým právnická osoba vzniká. 5. Nabídka musí být předložena v českém jazyce a podepsána účastníkem (u právnických osob v souladu se zápisem v Obchodním rejstříku nebo v obdobném rejstříku) s úředně ověřeným podpisem. 6. Nedílnou součástí nabídky je složení kauce a nabídka musí obsahovat doklad prokazující její složení. Způsoby složení kauce jsou obsahem čl. IX. Podmínek. 7. V případě, že fyzická nebo právnická osoba neuvede některé z výše uvedených údajů, organizátor si může vyžádat jejich dodatečné doplnění, toto ustanovení se netýká povinnosti uvést nabízenou výši kupní ceny. Nabídku, která nesplňuje Podmínky je však vyhlašovatel oprávněn odmítnout. VII. Kupní smlouva V případě, kdy vyhlašovatel vybere na základě tohoto výběrového řízení některou z předložených nabídek, bude kupní smlouva uzavřena dle připravovaného znění kupní smlouvy na prodej Předmětných nemovitostí, které tvoří přílohu č. 2 těchto Podmínek. V příloze jsou uvedeny dvě varianty: a) Kupní smlouva pro platbu kupní ceny bez použití úvěru (dále jen Kupní smlouva), b) Smlouva o budoucí smlouvě kupní pro platbu kupní cenu s použitím úvěru (dále jen Smlouva budoucí kupní). Pro platbu lze použít pouze úvěr poskytnutý bankou se sídlem na území České republiky nebo zahraniční bankou oprávněnou působit v souladu se zvláštním právním předpisem (zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů) na území České republiky. Účastník vyjadřuje svůj souhlas se zněními obou smluv ve své nabídce. Od připravovaného znění smluv je možnost se odchýlit pouze po vzájemné dohodě vyhlašovatele a účastníka, který se stal vítězem výběrového řízení, přičemž není možno měnit nabízenou výši kupní ceny. VIII. Předání nabídek Nabídky budou přijímány do 16:00 hodin dne v kanceláři organizátora. Požadovaný způsob doručení nabídky - osobně nebo poštou na níže uvedenou adresu v zalepené obálce označené v levém horním rohu nápisem Výběrové řízení Hala Znojmo, NEOTVÍRAT!!!. Obálka bude opatřena jménem a příjmením (u fyzické osoby) nebo názvem (u právnické osoby) účastníka. Osobní doručení je možné od 10:00 do 16:00 hodin dne a to jak do kanceláře v Praze, tak i do kanceláře organizátora na adrese Česká 31, Brno. Adresa pro doručení nabídek: GAVLAS, spol. s r.o. Politických vězňů Praha 1. IX. Způsoby složení kauce Účastník je povinen složit organizátorovi převodem nebo v hotovosti na účet č /0300 u Československé obchodní banky, a.s. kauci ve výši ,- Kč na důkaz vážného zájmu o koupi Předmětných nemovitostí, a to tak, aby byla uhrazena či připsána na uvedený účet nejpozději dne Jako variabilní symbol uveďte v případě, že účastníkem je fyzická osoba rodné číslo, v případě, že účastníkem je právnická osoba - IČ. Dokladem o složení kauce je pokladní stvrzenka nebo výpis z účtu nebo potvrzení banky o odepsání částky ve výši kauce z účtu odesílatele ve prospěch některého z výše uvedených účtů. Doklad o složení kauce musí být součástí podané nabídky. Na nabídky, u nichž účastník nesloží kauci ve výše stanovené lhůtě některým z výše uvedených způsobů, nebude brán zřetel. X. Vrácení kauce Účastník uvede ve své nabídce číslo účtu, na které mu má být kauce vrácena, pokud nesplnil podmínky účasti ve výběrovém řízení nebo nebyla jeho nabídka vybrána jako nejvhodnější. Nebude-li číslo účtu uvedeno, bude kauce vrácena na účet, ze kterého byla kauce odeslána. Příkaz bance k převodu kauce zpět bude zadán nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků výběrového řízení. Náklady na převod hradí účastník a organizátor má právo si výši poplatků započíst proti kauci. XI. Výběr vítěze výběrového řízení Jako jediné kritérium pro výběr vítěze výběrového řízení se stanovuje výše nabízené kupní ceny. Do druhého kola postupují účastníci, jejichž nabídka se od nejvyšší učiněné nabídky liší o méně než 15%. Oznámení o skutečnosti, kteří účastníci postupují do druhého kola (a kteří ne) bude písemně zasláno účastníkům do 15 dnů od uplynutí lhůty pro předávaní nabídek. Účastníkům druhého kola bude v Oznámení sdělena nová výše minimální nabízené kupní ceny, která bude stanovena ve výši nejvyšší nabídky z prvního kola, a způsob a termín podání nové nabídky. Vyhlašovatel vybere vítězem výběrového řízení účastníka, který ve druhém kole učinil nejvyšší nabídku kupní ceny (dále jen vítěz). Nedojde-li k navýšení kupní ceny ve druhém kole, vítězem se stává účastník, který nabídl nejvyšší kupní cenu v prvním kole výběrovém řízení. Pokud dva nebo více účastníků 3

4 nabídnou stejnou nejvyšší cenu, rozhodne vyhlašovatel, zda provede organizátor za účelem konečného výběru kupujícího další kolo výběrového řízení s těmito účastníky za obdobných podmínek jako pro druhé kolo nebo zda rovnou vybere jednu z těchto nabídek jako nejlepší. XII. Právo vítěze na uzavření nájemní smlouvy Bude-li mít vítěz zájem o uzavření nájemní smlouvy s vyhlašovatelem jako nájemcem na: - část Předmětných nemovitosti o přibližné velikosti 2/3 užitné plochy Předmětných nemovitostí za nájemné ve výši Kč měsíčně nebo - všech Předmětných nemovitostí za nájemné ve výši Kč měsíčně s inflační doložkou na dobu min. 10 let, uvede tento svůj zájem v nabídce (viz čl. VI, odst. 4 Podmínek). Vítěz bere na vědomí a souhlasí s tím, že s projevením zájmu o uzavření nájemní smlouvy zároveň projevuje souhlas se zněním Smlouvy o budoucí smlouvě nájemní, která je přílohou č. 3 Podmínek. Vyhlašovatel prohlašuje, že pokud vítěz projeví zájem o uzavření nájemní smlouvy v souladu s ustanoveními Podmínek, nájemní smlouvu s vítězem uzavře. XIII. Povinnosti vítěze 1. Vítěz je povinen nejpozději do 10 dnů ode dne doručení výzvy organizátora k uzavření kupní smlouvy se v pracovním dni dostavit do kanceláře organizátora a učinit všechny dále uvedené úkony: V případě platby kupní ceny bez použití úvěru a) vyzvednout si Kupní smlouvu již podepsanou vyhlašovatelem a b) za účasti organizátora tuto smlouvu platně podepsat (podpis úředně ověřit) a c) platně podepsat návrh na vklad Kupní smlouvy do katastru nemovitostí a d) všechny podepsané originály Kupní smlouvy vrátit organizátorovi V případě platby kupní ceny za použití úvěru a) vyzvednout si Smlouvu budoucí kupní již podepsanou vyhlašovatelem a b) za účasti organizátora tuto smlouvu platně podepsat (podpis úředně ověřit) a c) podepsané originály smlouvy pro ostatní účastníky smlouvy vrátit organizátorovi, který originál smlouvy předá vyhlašovateli. U vítěze, který projevil v souladu s Podmínkami zájem o uzavření nájemní smlouvy, je splnění výše uvedených povinností vítězem podmíněno předchozím předáním Smlouvy o budoucí smlouvě nájemní podepsané vyhlašovatelem. 2. Vítěz obdrží originál Kupní smlouvy od organizátora neprodleně po podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí dle Kupní smlouvy, přičemž vítěz není oprávněn podat návrh na vklad vlastnického práva samostatně. 3. Vítěz je povinen uhradit zbývající část kupní ceny v termínech a způsobem stanovených v uzavřené Kupní smlouvě nebo Smlouvě budoucí kupní. 4. Vítěz je povinen jím platně podepsanou Smlouvu o budoucí smlouvě nájemní doručit vyhlašovateli do 14 dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy nebo Smlouvy budoucí kupní. 5. Oznámení nebo výzvy dle těchto Podmínek budou zasílány poštovní službou doporučeně s dodejkou do vlastních rukou na adresy pro doručování uvedené v nabídce s výjimkou oznámení o výsledku výběrového řízení těm účastníkům, kteří ve výběrovém řízení neuspěli, která budou odeslána poštovní službou doporučeně. V případě, že oznámení nebo výzva budou provozovatelem poštovní služby vráceny organizátorovi nebo vyhlašovateli jako nedoručené, považuje se za den doručení takové zásilky den, kdy byla zásilka uložena na dodací poště. 6. V případě, že vítěz nesplní kteroukoli ze svých povinností uvedených v odst. 1. nebo 3. tohoto článku Podmínek, ruší se jeho vítězství ve výběrovém řízení. Vítěz uhradí prodávajícímu do 10 dnů po nesplnění kterékoli z jeho povinností vítěze uvedených v odst. 1. tohoto článku Podmínek smluvní pokutu ve výši ,- Kč. Kauce složená vítězem bude použita na úhradu této smluvní pokuty. Každý účastník výběrového řízení se v čestném prohlášení dle čl. VI. odst. 3 Podmínek zavazuje, že tuto smluvní pokutu ve výši ,- Kč prodávajícímu uhradí v případě, že jako vítěz poruší kteroukoli ze svých povinností uvedených v odst. 1. tohoto článku Podmínek a že dává pokyn, aby na úhradu smluvní pokuty byla použita jím složená kauce. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na základě zrušení vítězství vítěze zaslat prostřednictvím organizátora výzvu k opětovnému zaplacení kauce účastníkovi výběrového řízení, který učinil druhou nejlepší nabídku. Zaplatí-li tento účastník kauci do 14 dnů od obdržení výzvy k jejímu zaplacení, stává se zaplacením kauce vítězem ve smyslu těchto Podmínek se všemi z toho plynoucími právy a povinnostmi s tím, že povinnosti vítěze uvedené v odst. 1. tohoto článku je povinen splnit do 14 dnů po uhrazení kauce. Organizátor je oprávněn tento postup opakovat. 7. V případě, že vítěz splní své povinnosti uvedené v odst. 1. a odst. 3. tohoto článku Podmínek, bude nejpozději do 7 dní poté, kdy organizátor obdrží sdělení notáře o uhrazení zbývající části kupní ceny do úschovy, doručen návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva pro vítěze příslušnému katastrálnímu úřadu. 4

5 XIII. Závěrečná ustanovení 1. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit. 2. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky. 3. Zrušení výběrového řízení uveřejní organizátor stejným způsobem, kterým vyhlásil Podmínky. 4. Účastníci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení. GAVLAS, spol. s r.o 5

Podmínky výběrového řízení

Podmínky výběrového řízení Výběrové řízení Prodejna s autoservisem AUTO ŠTANGL Újezd nad Lesy, Starokolínská, PRAHA 9. na zjištění zájemce o koupi dále uvedených nemovitostí. Podmínky výběrového řízení GAVLAS, spol. s r.o., IČ:

Více

Výběrové řízení Nový Jenštejn, pozemky o velikosti 216 tis m2 pro výstavbu Praha - východ

Výběrové řízení Nový Jenštejn, pozemky o velikosti 216 tis m2 pro výstavbu Praha - východ Výběrové řízení Nový Jenštejn, pozemky o velikosti 216 tis m2 pro výstavbu Praha - východ Podmínky výběrového řízení GAVLAS, spol. s r.o., IČ: 60472049, se sídlem Politických vězňů 21, Praha 1, zapsána

Více

Výběrové řízení Čerpací stanice PHM s prodejnou Cheb, Pražská 59 na prodej souboru nemovitých věcí včetně všech součástí a příslušenství

Výběrové řízení Čerpací stanice PHM s prodejnou Cheb, Pražská 59 na prodej souboru nemovitých věcí včetně všech součástí a příslušenství Výběrové řízení Čerpací stanice PHM s prodejnou Cheb, Pražská 59 na prodej souboru nemovitých věcí včetně všech součástí a příslušenství Podmínky výběrového řízení Společnost GAVLAS, spol. s r. o., se

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Hroznová 63/2, 656 06 Brno, IČ: 00020338 O Z N Á M E N Í

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Hroznová 63/2, 656 06 Brno, IČ: 00020338 O Z N Á M E N Í Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Hroznová 63/2, 656 06 Brno, IČ: 00020338 O Z N Á M E N Í o konání výběrového řízení čís. 2/2009-VŘ 2. kolo na zjištění zájemce o koupi nemovitostí v katastrálním

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej domu Pod Strašnickou Vinicí 1264/37

Podmínky výběrového řízení na prodej domu Pod Strašnickou Vinicí 1264/37 Podmínky výběrového řízení na prodej domu Pod Strašnickou Vinicí 1264/37 REXIM REALITY s.r.o. IČO: 492 45 031 Spisová značka: C 20645 vedená u Městského soudu v Praze Sídlo: Praha 10, Na vinici 882/31,

Více

O Z N Á M E N Í. vyhlašuje dne 1. září 2014. Čl. 2 Popis předmětné nemovitosti

O Z N Á M E N Í. vyhlašuje dne 1. září 2014. Čl. 2 Popis předmětné nemovitosti 4450/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4447/2014-ULTM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í o výběrovém

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej domu Moskevská 77/4

Podmínky výběrového řízení na prodej domu Moskevská 77/4 Podmínky výběrového řízení na prodej domu Moskevská 77/4 GLADYS AUCTION, s.r.o., IČO: 271 26 447, DIČ: CZ27126447, Spisová značka: C 98251 vedená u Městského soudu v Praze, se sídlem Praha 10 - Strašnice,

Více

Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. C/58/2015 a jeho podmínkách

Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. C/58/2015 a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. C/117/2014 a jeho podmínkách. na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Hořice na Šumavě

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. C/117/2014 a jeho podmínkách. na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Hořice na Šumavě 1945/CCK/2014-CCKM Č.j.: UZSVM/CCK/2047/2014-CCKM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České

Více

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň µ#3993/pkt/2013-pktm@' 3993/PKT/2013-PKTM Č.j.: UZSVM/PKT/3484/2013-PKTM Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická

Více

µ 18/0.ΓΡΛ.1/03,ΓΡΛΛ?%

µ 18/0.ΓΡΛ.1/03,ΓΡΛΛ?% ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 42, 128 00 PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ HRADEC KRÁLOVÉ ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ SEMILY, BÍTOUCHOVSKÁ 1, 513 14 SEMILY µ 18/0.ΓΡΛ.1/03,ΓΡΛΛ?%

Více

Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í. o II. kole výběrového řízení. na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice

Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í. o II. kole výběrového řízení. na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í o II. kole výběrového řízení na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice Generální ředitelství cel podle 19 odst. 3 zákona č. 219/2000

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. C/94/2015 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Český Krumlov

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. C/94/2015 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Český Krumlov 12440/C/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/C/9634/2015-HMSU Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í 869/ULN/2014-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/881/2014-ULNM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. BBV/25/2015 a jeho podmínkách

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. BBV/25/2015 a jeho podmínkách 6053/BBV/2015-BBVM Č.j.: UZSVM/BBV/5958/2015-BBVM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, příkop 11, 604 47 Brno O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. BBV/25/2015 a jeho

Více

I. Předmět prodeje. Předmětem prodeje je:

I. Předmět prodeje. Předmětem prodeje je: VŘ 22/2014 RD-Hradec Králové Oznámení str.1 O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. 22/2014 RD Hradec Králové na zajištění zájemce o koupi nemovitosti v katastrálním území Březhrad, obec Hradec Králové.

Více

Návrh Kupní smlouva podle 588 a násl. obč. zákoníku

Návrh Kupní smlouva podle 588 a násl. obč. zákoníku Příloha č. 2 Podmínek výběrového řízení Návrh Kupní smlouva podle 588 a násl. obč. zákoníku Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129 165 21 Praha 6 - Suchdol jednající:... IČ:. 60460709, DIČ: CZ60460709

Více

Návrh Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Návrh Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Příloha č. 3 Podmínek výběrového řízení Návrh Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) I. Smluvní strany Nový Jenštejn a.s. se sídlem: Praha 1, Palackého 715 IČ: 27618277,

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky VZOR PRO PLACENÍ KUPNÍ CENY POMOCÍ ÚVĚRU Rezidence Topolová 14, a.s. se sídlem Praha 10 - Záběhlice, Topolová 2916/14, PSČ 106 00

Více

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM MALEŠICE JIH

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM MALEŠICE JIH PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM MALEŠICE JIH ČERVENEC 2012 OMEZENÍ ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ: SPOLEČNÁ NABÍDKA VÍCE OSOB: VARIANTY NABÍDEK:

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky VZOR PRO PLACENÍ KUPNÍ CENY Z VLASTNÍCH ZDROJŮ Rezidence Topolová 14, a.s. se sídlem Praha 10 - Záběhlice, Topolová 2916/14, PSČ

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, 118 10 Praha 1 PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji části podniku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Více

Skladovací, prodejní areál s administrativními prostory, dvěma byty a antukovým hřištěm Mladé Buky, okr.trutnov

Skladovací, prodejní areál s administrativními prostory, dvěma byty a antukovým hřištěm Mladé Buky, okr.trutnov JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT Skladovací, prodejní areál s administrativními prostory, dvěma byty a antukovým hřištěm Mladé Buky, okr.trutnov Dražební vyhláška pro dražbu dobrovolnou

Více

Podmínky výb rového ízení

Podmínky výb rového ízení Výb rové ízení U Pergamenky na zjišt ní zájemce o koupi pronajaté kancelá ské budovy v Praze 7 - Holešovicích Podmínky výb rového ízení GAVLAS, spol. s r.o., I : 60472049, se sídlem Dušní 10, Praha 1,

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU (dále jen VŘ ) A) Předměty prodeje:

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU (dále jen VŘ ) A) Předměty prodeje: Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, Praha 6 zastoupená Ing. Josefem Lachmanem, ředitelem odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem sekce správy majetku (dále jen vyhlašovatel )

Více

Zástupce ředitele Ing. Miroslav HAJNÝ

Zástupce ředitele Ing. Miroslav HAJNÝ Vojenská ubytovací a stavební správa P R A H A Čj. 379-45-2009-DP-7103-46 V Praze dne 29.62012 Výtisk jediný Počet listů: 1 Přílohy: 1 / 4 Město Ostrov Klínovecká 1204 363 01 O s t r o v IČ: 00254843 IDS:

Více

Čj. 379-43-2009-DP-7103-46 V Praze dne 29.6.2012 Výtisk jediný Počet listů: 1 Přílohy: 1 / 4

Čj. 379-43-2009-DP-7103-46 V Praze dne 29.6.2012 Výtisk jediný Počet listů: 1 Přílohy: 1 / 4 Vojenská ubytovací a stavební správa P R A H A Čj. 379-43-2009-DP-7103-46 V Praze dne 29.6.2012 Výtisk jediný Počet listů: 1 Přílohy: 1 / 4 Město Klatovy náměstí Míru 62 339 01 K l a t o v y IČ: 00255661

Více

Čj. 377-108-2009-DP-7103-46 V Praze dne 26.4.2012 Výtisk jediný Počet listů: 1 Přílohy: 1 / 5. Zástupce ředitele Ing.

Čj. 377-108-2009-DP-7103-46 V Praze dne 26.4.2012 Výtisk jediný Počet listů: 1 Přílohy: 1 / 5. Zástupce ředitele Ing. Vojenská ubytovací a stavební správa P R A H A Čj. 377-108-2009-DP-7103-46 V Praze dne 26.4.2012 Výtisk jediný Počet listů: 1 Přílohy: 1 / 5 Město Klatovy IČ 00255661 náměstí Míru 62 339 01 Klatovy Věc:

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU (dále jen VŘ )

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU (dále jen VŘ ) Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, Praha 6 zastoupená Ing. Josefem Lachmanem, ředitelem odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem sekce správy majetku (dále jen vyhlašovatel )

Více

Provozní a skladový areál s ubytovnou Zdice, okres Beroun

Provozní a skladový areál s ubytovnou Zdice, okres Beroun JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT Provozní a skladový areál s ubytovnou Zdice, okres Beroun Dražební vyhláška pro dobrovolnou dražbu opakovanou (dle zákona č. 26/2000 Sb.) číslo: P/3/12/12

Více