Obsah. Vìnování...12 Úvod...14

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Vìnování...12 Úvod...14"

Transkript

1 PENÍZE, SPIRITUALITA A REALITA 5 Obsah Vìnování...12 Úvod...14 Èást první CO PØITAHUJE A CO NEPØITAHUJE PENÍZE Poulièní koumáci 21. století...18 Posun jako za Gutenberga...18 Kde jsou ty peníze?...19 Proè se energie nevytváøí poøád stejnì?...19 Zásady prosperity + zásady úspìchu = KèKèKèKèKè Historie idejí a tvé penìženky...21 Èeho se chytit? Problémy strategií zamìøených na úspìch Problém strategií zamìøených na blahobyt Program Jak pøitáhnout peníze! Nejefektivnìjší využití programu Pøizpùsobte ètení svým potøebám Selský rozum Vaše vnitøní moudrost Smysl pro humor Hledání tajemství Deník Deník vašich objevù Rozjímejte, dumejte, pøemýšlejte Pøitažlivost balastu Blíže úspìchu Získat peníze, ale jako kdo? Užitek z energetické gramotnosti Základy energetické gramotnosti Èakry praktický úvod Databanky èaker stupeò energetické gramotnosti stupeò energetické gramotnosti stupeò energetické gramotnosti Jak èíst èakrové databanky Dary a balast Který druh balastu je žábou na prameni mého bohatství? Staromódní metody k dosažení úspìchu a prosperity Trocha gramotnosti na úrovni základní školy Zkoumání bohatých Soustavné zkoumání... 46

2 6 Rose Rosetree Poèítejte Deset nejdùležitìjších databank pøitahujících peníze...51 Seznamte se s profilem jménem Magnet penìz...51 Profilování bohatých a slavných Aura se pomalu ukazuje Kdo køièí nejvíc Jak projevit své Já v práci Modelování aury Odvaha k prozkoumání zákona pøitažlivosti V èem vás víra omezuje Zákaz vstupu! Mùžete i vy trpìt duchovní závislostí? Tajné uèení a energetická gramotnost Aura veleúspìšných uèitelù prosperity a blahobytu Rhonda Byrne Esther Hicks Zákon pøitažlivosti, a jeho dùsledky pro energii Upøímná víra, reálné výsledky Výhody a úspìchy zákona pøitažlivosti a jeho uèitelù Duchovní závislost Duchovní závislost versus osvícení Duchovní ideály a energetická gramotnost Pohled na osvícení z jiné perspektivy...87 Pøíklad skuteènì osvíceného kluka Osvícení versus chanelling Další fáze chanellingu...91 Esther a Abraham Jerry Hicks Energeticky stanovené priority Vede spása k osvícení? Koho zajímá osvícení? Aury Znovuzrozených Zvládání konfliktù s Boží pomocí Proè každý vyhrává? Jaký typ aury je magnetem na peníze? Je to spravedlivé? Myslím si, že duchovní život je irelevantní? Úspìšné øešení problémù jako pøedpoklad prosperity A co duchovní spojení? Velebte svou vynalézavost Magnetizovat peníze se smyslem pro humor Pøedpokládané vítìzství Vydìlávat chytøe a šikovnì Chování a postupy vedoucí k blahobytu...114

3 PENÍZE, SPIRITUALITA A REALITA Jak dosáhnout bohatství s pomocí modelování aury Tenké plátky Existuje ohlednì aurického modelování nìjaké riziko? Shrnutí Hillova energetického pùsobení Pomoc od Nejvyšší síly Když hledáte pomoc Tøi svìty, ne dva Ani tady, ani tam Hrozny odmìny v lidském svìtì Nezištná pomoc od Nejyšší síly Odstranìní balastu s pomocí Nejvyšší síly Odstoupení versus osvícení Èást druhá STAÒ SE MAGNETEM PENÌZ SVÝM VLASTNÍM ZPÙSOBEM Proè jste zrovna vy ten nejlepší? Skvìle chladná analogie Energeticky špatné návyky a rutina Energetická rutina v každodenním životì Rozjeïte tu lednièku! Už žádný zmražený salát Spolupracujte efektivnìji se svými KKP Kdo by si pøál, aby se s ním zacházelo jako s onucí? Emocionální spojení s KKP Energetická komunikace s KKP Když nevíte, kudy kam, ptejte se na cestu sami sebe Je absolutní dokonalost nezbytným pøedpokladem úspìchu? Navazování kontaktù a energetická gramotnost Známosti pro získání penìz Prùbojnost tøetího milenia Èas vrátit se nohama na zem Èas postavit se na nohy pevnìji než pøedtím Zvyšte sebeuvìdomìní Emocionální odvaha Další pomoc se sebeocenìním Magnetem penìz v nezdravém pracovním prostøedí Jak si zachovat pozitivní pøístup Jste schopni rozpoznat nepøítele od pøítele? Další návod na únik z nezdravého pracovního prostøedí Perfekcionismus a bazírování na detailech ubírá na rychlosti Rovnováha mezi dáváním a pøijímáním Finanèní tok Nejdøíve špatné zprávy Emocionální nástrahy bohatství

4 8 Rose Rosetree Výdej a Pøíjem multimilionáøù Sevøít skuteènou zlatou minci Inspirace u osvícených milionáøù Kvíz finanèního toku Kvíz finanèního toku výsledky Uzdravení a nastolení rovnováhy mezi pøíjmem a výdejem Objektivní pravda osvobozuje Energetická tajemství tìch opravdu bohatých Profily opravdu bohatých Duchovnì zklamaní Zvláštní talent na peníze Chlápci, kteøí se kolem penìz dost toèí Èást tøetí NEJLEPŠÍ DÍLNA NA BOHATSTVÍ NA SVÌTÌ! Jak velké musí být vaše ego? Zdravé ego versus sobeckost Kdo bude první? Naparování ve stylu: Já, já, mùj, moje! Musí být prùbojný èlovìk nutnì egoista? Duchovní hypochondr Mezera, kterou ego nezalepí Snižování ega Pøináší peníze moc? Anebo je to opaènì? Zbohatnout a zùstat bohatý Zmatené vnímání moci a penìz Kontrola objektivní skuteènosti Moc plodí moc Cíle, které pøitahují peníze Chytrá volba vaší kariéry Od výbìru k cíli Vrhni se do toho! Tabule vysnìných cílù Vytvoøte si strategii na získání penìz Plány, které zapnou váš magnet Vyrovnaná cesta k bohatství Vaše plány pro nejbližší budoucnost Smìšnì malé kroky Efektní diagram Držte se plánu! Nejjednodušší technika Velice rychlá ukázka Proè pøevleèené za Jak Svou budoucnost umíte ovlivnit

5 PENÍZE, SPIRITUALITA A REALITA 9 No a co vy? Jen tak pro zábavu Odpovìdná spiritualita Touha po duchovním zamìstnání Zvyšte svou energetickou gramotnost Vìtší duchovní užitek, než si vùbec dovedete pøedstavit

1. Poulièní koumáci 21. století

1. Poulièní koumáci 21. století 18 Rose Rosetree 1. Poulièní koumáci 21. století Myšlenka bez činu je pouhý sen. Čin bez myšlenky je noční můra. Japonské přísloví Ani nejlepší bankovní poradenství vás spolehlivě neochrání před nenadálými

Více

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D.

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D. Podìkování Ráda bych na tomto místì podìkovala Helenì Varšavské a Milanu Vokálovi, bez jejichž peèlivého, vstøícného a místy obdivuhodného pøístupu by knížka nemohla mít stávající podobu. Dále bych chtìla

Více

AKTIVNÍ ZVLÁDÁNÍ NOVÉ SITUACE

AKTIVNÍ ZVLÁDÁNÍ NOVÉ SITUACE AKTIVNÍ ZVLÁDÁNÍ NOVÉ SITUACE Urèeno pacientùm s mnohoèetným myelomem po relapsu Autor: PhDr. Ing. Ludmila Malinová, MBA Praha, záøí 2010 Tato publikace byla vydána s laskavou podporou spoleènosti Celgene

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 6 PhDr. František David

Více

Základy strategického øízení a rozhodování. Dr. Ing. Thaddeus Mallya, MBA

Základy strategického øízení a rozhodování. Dr. Ing. Thaddeus Mallya, MBA Nakladatelství Grada Publishing dìkuje spoleènosti EURONEWS, a. s. za podporu pøi vydání této knihy. Dr. Ing. Thaddeus Mallya, MBA Základy strategického øízení a rozhodování Vydala Grada Publishing, a.s.

Více

KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ

KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ Mgr. Yveta Rychtaøíková KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou

Více

(Ne)spokojený zákazník náš cíl?! prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Dipl. Kfm. Jörg Petzold, PhD. Jak získat zákazníka špièkovými službami

(Ne)spokojený zákazník náš cíl?! prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Dipl. Kfm. Jörg Petzold, PhD. Jak získat zákazníka špièkovými službami Podìkování za spolupráci patøí firmì top vision s.r.o., poøádající odborná fóra, diskusní setkání, otevøené tréninky a semináøe i akce pøipravované pøímo na míru ve všech oborech øízení. www.topvision.cz

Více

svedomi zpytovani na základì manželského slibu Pro vnitøní potøebu úèastníkù akce Pùst chlapù. Pøipravili P. Tomas van Zavrel a Marek Novák 2015

svedomi zpytovani na základì manželského slibu Pro vnitøní potøebu úèastníkù akce Pùst chlapù. Pøipravili P. Tomas van Zavrel a Marek Novák 2015 I ChlaPSKE I I zpytovani I svedomi v na základì manželského slibu Já... odevzdávám se Tobì KDO JSEM JÁ? Vnímám, že mì Bùh pøijímá právì takového, jaký jsem? A jaký vlastnì jsem? Jak stojím pøed Bohem?

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

MODLITBY NEJDÙLEŽITÌJŠÍ A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT. Obsah

MODLITBY NEJDÙLEŽITÌJŠÍ A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT. Obsah NEJDÙLEŽITÌJŠÍ MODLITBY A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT PRESENTATION AUTHOR: ALBERT ALBERTGALLERY Obsah 1/ Nejdùležitìjší modlitby církve 2/ Modlitby pro záchranu vlastní duše mladým, kteøí nic neznají,

Více

BØEZEN 1998 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Mìsíc vran, bøezen, mìsíc jara zase si nedal zabránit v pøíchodu! Zdalipak ty pøeháòky, které

BØEZEN 1998 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Mìsíc vran, bøezen, mìsíc jara zase si nedal zabránit v pøíchodu! Zdalipak ty pøeháòky, které DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ 69 BØEZEN 1998 Z OBSAHU: Vychovávat - ale jak? Cesty k Bohu a k víøe VII. Duchovní odborky Skautská duchovní obnova Akce: Cihla pro Moravu Skautský zákon - pøíbìhy Rozhovor

Více

Grid vztahové dovednosti

Grid vztahové dovednosti Grid vztahové dovednosti 3 Kapitola adý den dochází na pracoviti k pomìøování vstupù (V1) a výsledkù (V3). Mìøení v tìchto oblastech jsou vìtinou zaloena na urèitých obecnì uznávaných principech a mìøítkách.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Tuto knihu vìnuji svìtlé památce vzácného a moudrého pøítele, profesora Jana Hellera (1925 2008). Jaro Køivohlavý prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc.

Více

ETIKA A REGULACE MÉDIÍ

ETIKA A REGULACE MÉDIÍ 3. konference Èlovìk a média ETIKA A REGULACE MÉDIÍ sborník pøíspìvkù Centrum Mariapoli, Praha- Vinoø 23. 9. 2003 OBSAH ETIKA A REGULACE MÉDIÍ Josef Musil...3 Pøíspìvek Daniely Brùhové z náboženské redakce

Více

Èást pátá OD TØICÁTÝCH LET K DNEŠKU

Èást pátá OD TØICÁTÝCH LET K DNEŠKU Èást pátá OD TØICÁTÝCH LET K DNEŠKU Jsme v dobì postkomunistické, o které autor knihy Dìjiny ženy pravdìpodobnì ani nevìøil, že pøijde. Komunisté v dìjinách ženy zpùsobili zásadní obrat v žádných jiných

Více

Trénování paměti. Metodická příručka. Mgr. Hana Štěpánková Ing. Danuše Steinová

Trénování paměti. Metodická příručka. Mgr. Hana Štěpánková Ing. Danuše Steinová Trénování paměti Metodická příručka Mgr. Hana Štěpánková Ing. Danuše Steinová Obsah Úvod 7 Projekt 9 Trénink pamìti 1 Východiska 13 2 Zásady vedení jednotlivých lekcí 17 3 Kognitivní cvièení 18 4 Struktura

Více

Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly

Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly ÈÍSLO 5 / ZÁØÍ - ØÍJEN 2002 ROÈNÍK VIII / 22 Kè PÌT JAZYKÙ PRAVÉ LÁSKY Z lingvistického hlediska máme rùzné jazykové skupiny japonskou, èínskou, španìlskou, anglickou apod. Nejlépe rozumíme našemu rodnému

Více

do krajského zastupitelstva

do krajského zastupitelstva Ing. JIŘÍ ŠULC kandidát na hejtmana 2. Ing. Pavel Tošovský 3. Josef Benda 4. Ing. Jan Řehák 5. Hana Lukáčová 6. Antonín Terber 7. Robert Šatník 8. PhDr. Vlastimil Doležal 8. MUDr. Vladimír Záhorský Vaši

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

SCIENTIFIC INFORMATION

SCIENTIFIC INFORMATION SCIENTIFIC INFORMATION Globalizace a ekonomický rùst Globalisation and economical growth V. JENÍÈEK Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic Akcelerující technologické zmìny bývají obecnì

Více

Konèí platnost Podnikové kolektivní smlouvy. je pøipravena Podniková kolektivní smlouva. l Støet o zákoník práce str. 2

Konèí platnost Podnikové kolektivní smlouvy. je pøipravena Podniková kolektivní smlouva. l Støet o zákoník práce str. 2 6 ÈASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMÌSTNANCÙ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAÈNÍCH A NOVINOVÝCH SLUžEB ROÈNÍK 12 CENA 5 Kè 1. 12. 2005 PØEÈTÌTE SI: l Podniková kolektivní smlouva Èeské pošty, s.p. na léta 2006-2010

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

ŠANCE PRO DIABETIKY Z OBSAHU:

ŠANCE PRO DIABETIKY Z OBSAHU: ÈÍSLO 2 / BØEZEN - DUBEN 2003 ROÈNÍK IX / 22 Kè ŠANCE PRO DIABETIKY Podívejme se nejprve na krátký pøehled onemocnìní cukrovkou. Zvýšení hladiny krevního cukru zpùsobují dvì zcela odlišná onemocnìní. Øíkáme

Více

Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi.

Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi. Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi. PhDr. Ludìk Vajner VÝBÌR PRACOVNÍKÙ DO TÝMU Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401,

Více

ZPOVÌÏ OBSAH. Úvodem ke svátosti smíøení

ZPOVÌÏ OBSAH. Úvodem ke svátosti smíøení JAKO OÈISTA DUŠE ZPOVÌÏ OBSAH 1 Úvodem ke svátosti smíøení 2 Ukázky z bible 3 Proè je tøeba chodit ke zpovìdi ke knìzi? Nemùžu si to s Pánem vyøešit o samotì? 4 Pocity nespokojenosti, stísnìnosti, smutku

Více

MÍSTO MASA RYBY, ALE...

MÍSTO MASA RYBY, ALE... MÍSTO MASA RYBY, ALE... S velkou suverénností se píše, jak jsou ryby zdravé. Ve skuteènosti je to trochu složitìjší. Ryby jsou skuteènì zdravìjší než maso suchozemských živoèichù. V tuku ryb je totiž saturovaných

Více

PROFESIONALISMUS A KVALITA VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY

PROFESIONALISMUS A KVALITA VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY Centre by Ostrava University analysis, which was executed in the frame of ESF Projects which were oriented on the increase quality of basic and secondary schools of the Moravian-Silesian region. Research

Více

ÚVOD DO PSYCHOTERAPIE 3., aktualizované a doplnìné vydání. prof. PhDr. Jan Vymìtal

ÚVOD DO PSYCHOTERAPIE 3., aktualizované a doplnìné vydání. prof. PhDr. Jan Vymìtal prof. PhDr. Jan Vymìtal ÚVOD DO PSYCHOTERAPIE 3., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako

Více

Sociologie pro ekonomy a manažery 2., pøepracované a rozšíøené vydání

Sociologie pro ekonomy a manažery 2., pøepracované a rozšíøené vydání prof. Ing. Ivan Nový, CSc. PhDr. Alois Surynek a kolektiv Sociologie pro ekonomy a manažery 2., pøepracované a rozšíøené vydání Autorský kolektiv: PhDr. Eva Kašparová (kapitola 2a5) prof. Ing. Ivan Nový,

Více