PETR CHARVÁT VÁCLAV, KNÍŽE ČECHŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PETR CHARVÁT VÁCLAV, KNÍŽE ČECHŮ"

Transkript

1

2 PETR CHARVÁT VÁCLAV, KNÍŽE ČECHŮ

3

4 V Y Š E H R A D P R A H A

5 Prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc., 2011 ISBN

6 OB SA H Předmluva... 9 Poděkování PROSTŘEDÍ: Do jakého světa se zrodil? Hospodářství až na prvním místě Stát desátého století a jeho původ Prvotní přemyslovský rod a jeho partneři Družiny Zahraniční politické vztahy Duchovní život OSOBNOST: Jaký byl? CÍLE: Oč usiloval? Vztah knížete k Bohu Vztah k císaři Vztah k vlasti Rané křesťanství v Čechách: sic volo, sic iubeo Pražský hrad, vší země srdce a duše A opět peníze až na prvním místě Závěry: Jakou strategii tedy Václav volil?

7 PROSTŘEDKY: Co dokázal? Doslov Summary Citovaná díla Seznam vyobrazení Rejstřík

8 PŘ E DM LU VA V dnešní době, tolik dbající na efektivitu a výkonnost, získalo slovo posvátno význam bezmála pejorativní. Dnes a denně jsme bombardováni výzvami k tomu, abychom si počínali účinně a cílevědomě, abychom soustředěně pracovali na své kariéře a abychom se především naučili přepočítávat vše kolem nás na peníze. Jen málokterým z nás se asi přitom vkrade vzpomínka na citát z klasika, který kdysi pravil, že tím, že člověk vybere jedno z řešení otázky před ním stojící, automaticky vylučuje řešení jiná. Kdo tedy volí peníze, získá peníze a pouze peníze. Kdo pak volí lásku, získá lásku a dál už nic. Kdo volí moc (nikoli moc něčeho ve smyslu kerak je něčeho moc, tak je teho příliš, nýbrž moc ve smyslu potestas), získá moc a ničeho více. Kdo konečně volí moudrost, obdrží moudrost a dále již ničeho. Tolik o fetiši našich dnů. Nuže dobrá, řeknete si, ale jak je to s tím posvátnem? Pravda je, že se s tímto pojmem dnes setkáváme ještě tak nejspíše v pracovnách esoteriků všeho druhu, případně v solidarizačních rituálech klubů fotbalových fanoušků. Přesto si troufám tvrdit, že v našich duších posvátno přítomno je. Nenechme se mýlit statistikami a mylnými úsudky o nejateističtějším národě Evropy. Všichni dobře víme, že když je nám nejhůř, uchylujeme se tak 9

9 jako tak k odvěkým symbolům, z nichž některé získaly staletími i viditelnou podobu. Po celé dvacáté století vyznačovala okamžiky stěžejních přelomů v dějinách česky mluvící pospolitosti shromáždění na druhém největším pražském náměstí u jezdecké sochy hrdiny tohoto příběhu. A právě s ním vstupuje do našeho života posvátno. Kdybychom měli vysvětlit, proč je to právě svatý Václav, s nímž naše společenství spojuje naději na své dlouhodobé přetrvání v dějinném čase, asi těžko bychom nalezli vhodná slova. Potíž tkví právě v tom, že se náš vztah ke svatému knížeti slovy vyjádřit nedá. Zarytě o tom mlčíme a přesto cítíme a víme. Svatováclavská zkušenost je cosi, co všichni mlčky sdílíme a na čem se ve chvílích dějinných bouří všichni shodneme. Kdyby to neznělo tak nadneseně, dalo by se dokonce říci, že právě nevyslovené společné povědomí o nadpřirozené moci nebeského knížete definuje příslušnost k českému národu. Z tohoto důvodu shledáváme poněkud obtížným představit si, že nadoblačný kníže kdysi vedl zcela pozemskou existenci. Sotva si umíme vyvolat obraz nemluvněte ležícího (arci asi na kožešině nebo na velmi jemném lněném plátně) u ohně či spíše u rudě žířících uhlíků v šeru komnaty vonící starým dřevem. Přišel by nám nezvyklý obraz batolete, zmáhajícího na nejistých nožkách vzdálenosti mezi lůžkem a truhlou a křeslem a stolem za pozorného dohledu chůvina. Jen těžko bychom si vybavili představu caparta zmáhajícího tajemství lidské řeči a pokoušejícího se napodobit zvuky vycházející ze rtů jeho dospělých opatrovníků. Chlapce a jinocha už si před svým duševním zrakem umíme vyvolat spíše, jakkoli nás velmi zaujme přídomek tichý vévoda, jímž Václava obdařil autor jedné z pozdějších legend. Ale málo platné, z vůle pana Myslbeka vidíme Václava jako atletického bojovníka s krátkým vousem, jedoucího v čele zástupu nebešťanů. Vydejme se tedy na pouť za událostmi, které se odehrály před více než tisíci lety. Utkejme se s nepřízní historie, která nám z au- 10

10 tentických zpráv o Venceslavu Vratislavici nezachovala více než dva odstavce v soudobé kronice. Pokusme se přimět naše psané, archeologické a další prameny k výpovědi. Podstupme onen nebezpečný tanec nad propastí, při němž hrozí v každém okamžiku pád. Budu rád, vážené čtenářky a vážení čtenáři, doprovodíte-li mne na této výpravě, na níž se budu ze všech sil snažit vést vás, jak nejlépe umím. 11

11 PROSTŘEDKY: Co dokázal? Nyní tedy přistupme k vylíčení způsobu, jimž Václav uchopil svůj osud a v reálném světě prosazoval své záměry, tužby a ideály, v míře, v níž to vůbec vzhledem k tolikrát již zmíněnému stavu pramenů vůbec lze učinit 262. Náhlá a podle všeho neočekávaná smrt Václavova otce Vratislava, k níž došlo 13. února roku , uvrhla český stát do krize 264. Po dramatickém zápasu o vůdčí postavení v přemyslovském panství, jehož se zřejmě vzhledem ke svému mladistvému věku neúčastnili dva nejstarší synové Vratislavovi, Václav a Boleslav, a v němž se utkaly kněžna matka Ludmila a kněžna vdova Drahomíra, převzala za známých okolností insignie regentské vlády druhá z obou dam 265. Vykonávala ji pak patrně až do okamžiku, kdy dosáhl designovaný a na knížecí stolec zvolený Vratislavův nástupce Václav věku zletilosti. 262 K Václavově vládě nyní Matła Kozłowska 2008, str a Kalhous Kopal Moravcová Polanský 2009, str Padl-li Vratislav vskutku v bitvě, nelze se ani příliš divit. 265 Nezaváhavši ani před intrikou, která její soupeřku připravila dne 15. září roku 921 o život: Kalhous Kopal Moravcová Polanský 2009, str

12 Za tohoto stavu věcí se bavorský vévoda Arnulf, který už v roce 921 přijal podřízenost saskému králi Jindřichovi, zřejmě rozhodl provést průzkum bojem. Ráznou vojenskou akcí patrně hodlal minimálně korigovat chaotické poměry v Čechách, které mohly přirozeně ohrozit i jeho državy, a dovolí-li to okolnosti, získat i více. Roku 922 vtáhla jeho vojska do Čech, aniž se tu nejspíše setkala s účinným odporem 266. Drahomíra odpověděla akcí zaměřenou zřejmě na onu z obou západních front, na které se dalo spíše spoléhat na účinnost momentu překvapení. Roku 924 napadly uherské jednotky Sasko, jehož svrchovanost Arnulf, jak jsme již uvedli, mezitím uznal 267, takže musely předtím projít Čechami 268. Nicméně Arnulfova akce dosáhla přece jen aspoň jednoho úspěchu zdá se, že v jejím důsledku se do Čech ke svým úřadům navrátili latinští kněží z Bavorska, kteří zemi předtím za bojů o hegemonii nad přemyslovským panstvím opustili 269. Zřejmě někdy roku 924 nebo 925 dosáhl Venceslav Vratislavic věku, v němž byl pokládán za schopného zastávat knížecí úřad. Usedl proto za všeobecného souhlasu na pražský kamenný stolec a zahájil svou politickou kariéru akcí současně ráznou a racionálně uváženou. Svou matku Drahomíru totiž odeslal do vyhnanství. Tento skutek sice neuvádějí všechny legendy 270, vyplývá však zřetelně z logiky děje a prozrazuje Václavův politický talent. Proti matce nemohl dost dobře zasáhnout drastičtějšími 266 Lübke, RGSEO I č. 19 str. 32, viz též Třeštík 1991, str. 657 (Arnulf měl Čechy považovat za součást svého regnum Bavariae), a Matła Kozłowska 2008, str Třeštík 2009, str Lübke, RGSEO I č. 21 str. 34 a též str Sláma 2008, str Drahomířino vyhnanství zmiňuje Stsl I, Stsl II a Kristián, nemá je Gumpold, Crescente ani Vavřinec. Viz k tomu Sláma 2010, str. 39 pozn

13 represivními či donucovacími prostředky, aniž by se byl pokryl hanbou a zcela zbavil věrohodnosti jako vladař státu. Odesláním Drahomíry do vyhnanství sledoval zřejmě především zpřetrhání mocenských svazků, které spojovaly její dvořany v celistvé a akceschopné politické těleso, schopné ohrožovat nebo dokonce mařit jeho politické záměry. Bylo možno předpokládat, že do vyhnanství bude kněžnu následovat jen nejužší kroužek jejích věrných, kteří jí sice poskytnou morální oporu, ale politicky a mocensky budou zcela bezvýznamní. Naopak u většiny politicky činných Čechů se dalo předpokládat, že zůstanou doma a budou hledat cesty k novému vládci, popřípadě k vykonavatelům jeho vůle, které si s sebou do nejvyššího zemského úřadu nejspíše přivedl. O účinnosti tohoto opatření svědčí skutečnost, že Václav po čase matku povolal zpět. Nepochybně mezitím dosáhl svého cíle z pražského dvora vytvořil politický organismus poslušný především jeho samého. Ihned poté ovšem zřejmě přistoupil k aktu mimořádného, i státoprávního významu, totiž ke slavnostnímu přenesení pozůstatků své babičky Ludmily z Tetína do svatojiřské svatyně na Pražském hradě. 271 O této události jsem obšírně hovořil výše, zde pouze připomeňme, že se zde poprvé Václav projevil jako státník formátu nikoli pouze českého, ale evropského. Těžiště politického dění ve střední Evropě se ovšem po volbě Jindřicha Ptáčníka králem v roce 919 přesunulo do Saska, a nový panovník nenechával zřejmě od počátku nikoho na pochybách, že klid na své východní hranici hodlá zajistit jakýmikoli prostředky. 271 Viz též Sláma 2010, 38 s pozn

14 38. Kaptorga. Dobrovíz u Prahy, 10. století. Po uherském zpustošení Saska roku 924 uzavřel s Uhry Jindřich devítileté příměří 272. Této situace pak hleděl využít k zajištění bezpečí svých poddaných před vnějším ohrožením. Vyhlásil především své pověstné nařízení o tom, že osm rolníků má výnosem svého úsilí živit devátého, který bude vykonávat vojenskou službu v některém z královských hradů, jejichž zřizování všemi prostředky podpořil. Tím zajistil obranu království stálou vojenskou silou, kterou bylo možno v kterémkoli vhodném okamžiku aktivovat a vyslat do pole 273. Někdy po roce 925 zřídil Jindřich k obraně východní hranice také merseburskou legii, složenou z odsouzených zločinců, zvláště lupičů, jimž byl soudem ulože- 272 Lübke, RGSEO I č. 21b str Widukind (Hirsch) I: 35, str

15 ný trest prominut pod podmínkou, že přijmou službu v této královské jednotce. Za posádkové místo jim Jindřich vykázal Merseburg, kde jim přidělil pozemky a uložil vojenské povinnosti, zvláště útočné operace proti barbaris 274. Václav se mezitím zřejmě pustil do aktivního rozšiřování přemyslovských držav. Již jsme se zmínili o konfliktu s kterýmsi blízkým knížetem, rozhodnutém nakonec osobním soubojem velitelů obou vojsk a nadpřirozenou intervencí, která přiřkla vítězství Václavovi, jakkoli samo božské znamení je zřejmě převzato z repertoáru křesťanských legend latinské Evropy. Zábory v Čechách jižních možná naznačuje údaj arabského encyklopedisty al-mas c ūdīho 275 o knížeti Václavovi jako pánu jihočeských (?) Doudlebů 276. Tyto zprávy dává současné bádání do souvislosti s Václavovou expanzí do Kouřimska, jižních Čech a snad také Žatecka a vyslovuje se na jejím základě o povaze prvotní přemyslovské rozpínavosti, jejímž cílem se staly kraje bezprostředně sousedící s Pražskem 277. Všechen tento třesk zbraní, bitevní ryk, chropot raněných a umírajících a sténání zajatců ovšem navozuje řadu představ, které nám s doposavad představovaným obrazem Václava jako knížete míru a vlídnosti k bližním nijak neladí. Věnujme se jim poněkud podrobněji. Už po Václavově smrti, roku 936, si jakýsi vladař ze sousedství (vicinus subregulus), jehož država sousedila se zeměmi Boleslavovými, v obavě o svou nezávislost a bezpečnost vyžádal 274 Totiž Slovanům; Lübke, RGSEO I č. 23 str O něm nyní Charvát 2010b, str K tomu Kalus 1996, str K tomu viz nyní Matła Kozłowska 2008, str s pozoruhodnou hypotézou o devastaci jihočeských hradišť, spojované doposavad s nájezdy uherskými, právě v důsledku Václavova záboru; dále tamtéž na str. 75, a Sláma 2010, str

16 ochranu saských vojsk. Na pomoc mu byly vyslány síly ze saského Merseburska a rovněž z Durynska. Boleslav a jeho velitelé reagovali rychle a účinně. Nejprve odřízly vybrané české oddíly pochodující kolonu durynskou od hlavní síly již utábořených saských vojsk a úplně ji potřely. Poté zlikvidovali čeští bijci jednotku saskou, onu neblaze proslulou merseburskou legii, která se oddala plenění a stala se velitelsky nezvladatelnou. Nato dobyla vítězná česká vojska ztečí hrad onoho vladaře, který poté mizí z dějin 278. Kde se však pod Boleslavovým vedením vzala početná, motivovaná a dobře vycvičená vojska s vysokou bojovou morálkou, jimž velí důstojníci vyznačující se vysokou mírou velitelského mistrovství? Současné bádání je názoru, že až za Boleslava I. překročila přemyslovská moc užší hranice středních Čech a počala rázně zabírat i od Prahy vzdálenější kraje, až ovládla oblast vyplňující kraje uvnitř zeměpisných hranic dnešních Čech a posléze i Moravy. To je jistě možné, avšak je třeba celou věc ještě důkladně uvážit a závěry upřesnit. Nejméně jedna ze shora uvedených složek přemyslovské moci desátého století početné, dobře vycvičené vojenské jednotky s výtečnou bojovou morálkou řízené velmi kvalitním velitelským sborem vstupuje totiž na scénu pouhý rok po zavraždění knížete Václava, a tak je třeba předpokládat, že již budoucí světec disponoval zřejmě vysoce účinnými bojovými silami. Obdobnou úvahu je možno pronést o samotném Václavově bratru, Boleslavovi. Kde a kdy se naučil válečnému umění, kde si získal nespornou autoritu polního velitele? Za pouhý rok si mohl i při mimořádném nadání sotva získat svrchovaný respekt k pánu a vládci, kterým nesporně disponoval při velení akci subregulus, probíhajícím zjevně bez těžších poruch. Zkušenost praví, že frontové jednotky přijímají nové velitele pomalu a opatrně, 278 Widukind (Hirsch) II: 3, str , též Lübke, RGSEO I č. 48 str

17 39. Přemyslovské vojsko na českém denáru. 12. století. a bezvýhradně se podřizují jejich příkazům až po určité době. Nic z toho zjevně nenastalo roku 936 naopak, celá věc působí dojmem, že česká vojska poslouchala jako obvykle toho, koho znala ze své zkušenosti již dlouho. Tyto nesporně teoretické až spekulativní úvahy mne vedou k vyslovení předpokladu, že Václavovu dobu si bude asi lépe představovat jako naplněnou spíše boji a zápasy než zpěvem žalmů a vůní kadidla. Je ostatně otázka, kdo a kdy nastartoval přemyslovský válečný stroj, který se zřejmě naplno rozjel až v padesátých a šedesátých letech desátého století, a díky němuž skončili přemyslovští válečníci svá tažení až na hranicích Kyjevské Rusi. Pokud padl v bitvě již Vratislav I., Václavův otec, mohlo budování ozbrojených sil raného českého státu započít už někdy kolem roku 900 nebo dokonce před ním. 133

18 Jak se dalo dříve či později očekávat, útok přišel ze severozápadu. Po uplynutí konsolidační periody saského království pokládal Jindřich své přípravy k pacifikaci východní hranice za ukončené a rozhodl se k ofenzivní akci. Na přelomu let 928 a 929 zahájil zimní tažení nejprve proti otčině Drahomířině, území Havolanů-Stodoranů 279 a zdolal jejich pevnost Brennaburg hladem, železem a mrazem. Vladař Havolanů musel odeslat do Saska rukojmí, a to patrně syna(?) jménem Tugumir a patrně i dceru neznámého jména. Nelze vyloučit, že tato relativně mírná opatření podnikl Jindřich proto, že měl před sebou slovanská knížata křesťanského vyznání 280. Šlo však zřejmě jen o klamný manévr, neboť poté se Jindřich vší svou mocí obořil na kmeny na své jihovýchodní hranici a zvláště na Dalemince, usedlé na dnešním Míšeňsku při středním toku Labe. Na jaře roku 929 zaútočila saská vojska na hrad Daleminců jménem Gana, jehož dvacátého dne obléhání dobyla. Kořist byla rozdána družiníkům, všichni dospělí obyvatelé hradu byli pobiti a chlapci a dívky prodáni do otroctví 281. Tento mimořádně brutální postup volil Jindřich bezpochyby jako okázalou demonstraci síly, chtěje tím vštípit jakýmkoli nepřátelům Saska, kteří by se proti němu paktovali s cizími mocnostmi, zřetelnou představu o tom, jak dopadne každý, kdo se bude zbraní protivit saskému vládci. Právě Daleminci totiž otvírali v minulosti uherským expedičním sborům vstup do Saska. Kraj, představující z hlediska možných útoků na Sasko bod velmi citlivý, pak panovník zvlášť zabezpečil založením hradu Míšně a jeho předáním spolehlivým ministeriálům. Dovedeme si představit bledý děs, který se zmocňoval Václava, jeho poradců a vojenských velitelů, když do Prahy docháze- 279 Lübke, RGSEO I č. 25 str Widukind (Hirsch) I: 35, str Lübke, RGSEO I č. 27 str

19 ly tyto zprávy z bojiště. Třebaže patrně chápali, že tu jde svého druhu o preventivní úder směřující k neutralizaci zvláště citlivého strategického bodu Jindřichovy obrany, sotva kdo z nich měl pochybnosti o tom, kdo ze sousedů Saska je nyní na řadě a proti komu se obrátí ostří saských zbraní. Akce se vyvíjela tak, jak se dalo čekat. V letním tažení přibyl Jindřich do Prahy, aniž bychom slyšeli o jakémkoli seriózním odporu českých vojsk. V Praze přijal Jindřich Václavův hold a uložil Čechům poplatek 282, načež jeho vojska pokojně odtáhla domů. Jistý respekt Jindřichových velitelů k Václavově vojenské síle prozrazuje skutečnost, že si zřejmě Jindřich vyžádal jako pomocné opatření otevření druhé fronty tažením bavorských jednotek vévody Arnulfa do Prahy 283. Za daných okolností nemělo zjevně smyslu vyčerpávat síly Čech a jejich vojsk ozbrojeným odporem proti vetřelci, který předtím tak výmluvně doložil svou schopnost počínat si bezohledně a surově. Jeví se jako poměrně pravděpodobné, že zatímco přemyslovskou državou zmítal tento bouřlivý osud, na Pražském hradě probíhala výstavba kostela, jíž hodlal Václav demonstrovat své záměry v oblasti církevní 284. K jeho stavbě, označené pozdějším kronikářem Kosmou jako okrouhlé po způsobu kostela římského (nebo církve římské), si vyžádal svolení řezenského biskupa Tuta, o němž jsme již slyšeli. Původně projektovali zřejmě Václavovi architekti rotundu o vnitřním průměru lodi kolem 13 m a s jedinou apsidou na východě. Zasvěcení svatému Vítu je obtížné neuvádět do souvislosti se saským panovníkem, možná přímo s jednáními vedenými v letních měsících roku 929. Jakkoli nemáme Jindřichův dar svatovítské relikvie Václavovi dosvědčen 282 Šlo možná o dávku volů a hřiven uloženou kdysi Čechům za Karla Velikého, kterou však údajně platili jen do vlády Ludvíka Zbožného: Třeštík 1991, str K tomu viz výše. 283 Lübke, RGSEO I č. 29 str Sláma 2010, str

20 přímým pramenným svědectvím, činí vysoká prestižní hodnota ostatku zejména v saském kontextu Jindřichovu snahu o navázání přátelských styků s Václavem prostřednictvím tohoto cenného daru velmi pravděpodobnou. O tom všem však již byla řeč. Když Jindřich uzavíral bilanci své akce proti Havolanům- Stodoranům, jistě nepředpokládal, že se její následky dotknou i jeho samého a jeho nejužší rodiny. Na neznámé dámě z havolanské společenské smetánky, která se jako rukojmí octla na saském královském dvoře, totiž spočinulo se zalíbením oko mladistvého korunního prince a Jindřichova následníka, budoucího císaře Oty I. Vzplanul prý k ní velmi prudkým milostným citem, který byl údajně opětován, takže se mladému páru brzy narodil synáček 285. Poté, co Jindřich rozhodl oženit Otu v zájmu říše s anglickou princeznou Eadith, dcerou krále Athelstana, musel ovšem tento vztah skončit. Neznámá Havolanka se odebrala do kláštera, snad do benediktinského ústavu v Möllenbecku, v jehož nekrologiu je zapsán kníže z téhož lidu Tugumir 286. Ten se měl posléze velmi zasloužit o uzavření přátelského svazku mezi Otou I. a Havolany, když byl roku 940 vyslán od saského dvora, aby přijal vládu nad kmenem, která mu dle jeho původu po otci náležela 287. Jak a kterak to vše souvisí s českými dějinami? Tugumir i neznámá vybranka Havolanů byli nepochybně v úzkém příbuzenském vztahu s Drahomírou, Václavovou matkou 288. Vzhledem k jejich postavení a vztahu k Sasku i vzhledem k zápisu Tugumirova jména do klášterního nekrologia vyznávali zjevně křesťanství, což lze logicky předpokládat i u Drahomíry. Předhůzky 285 Lübke, RGSEO I č. 32 str Lübke, RGSEO I č. 32 str Lübke, RGSEO I č. 66 str Tugumirovo jméno je zapsáno v nekrologiu kláštera v Möllenbecku: tamtéž č. 68 str , k 25. květnu neznámého roku. 288 Podle některých badatelů byla Drahomíra možná Tugumirovou tetou: Matła Kozłowska 2008, str. 43 pozn

21 legendistů o zuřivém pohanství Drahomířině tak zní velmi nepřesvědčivě. Poznamenejme ještě, že i Otův a Havolančin syn, který obdržel jméno Wilhelm, se rovněž zapsal do českých dějin. Vzhledem ke svému původu ho totiž čekala skvělá církevní kariéra, na jejímž konci usedl na arcibiskupský stolec mohučský. V tomto postavení rozhodně čelil pokusům svého otce Oty I. o zřízení misijních biskupství a arcibiskupství na východním pomezí říše s poukazem na škodu, která by z toho vzešla jeho úřadu a jeho náležitostem. Ota I. i jeho spojenec, český vládce Boleslav I., museli proto v šedesátých letech desátého století manévrovat velmi opatrně a mohučský odpor neutralizovat především spoluprací s daleko vlídněji naladěným a argumentům přístupnějším papežským stolcem v Římě. Díky této spolupráci se konečně uskutečnil i (jsem přesvědčen, že už Václavův a zejména) Boleslavův plán založení pražského biskupství. Vraťme se však k našemu protagonistovi a sledujme dále jeho životní dráhu. Nelze vyloučit, že kapitulace před Jindřichem I. pošramotila do jisté míry Václavovu vladařskou prestiž a že kníže začal intenzivněji pociťovat touhu vymanit se z osidel tohoto světa a svých vladařských povinností. Pokud se skutečně rozhodl složit zeměpanský úřad a odejít do klášterního ústraní v Římě, mohl tím vzbudit u bratra Boleslava, muže podle všeho velmi ctižádostivého, naději na nástup na knížecí stolec. Když poté Václav od svého plánu upustil Crescente praví, že důvodem k tomu byl nedokončený stav stavby svatovítského kostela na Pražském hradě, roztrpčilo to možná Boleslava do té míry, že se jeho mysl stala přístupnou těm nejčernějším záměrům. V tu dobu se opět zablesklo nad severozápadní hranicí. Roku 932 vpadla saská vojska do Dolní Lužice a oblehla a ztečí dobyla hrad jménem Liubusua. Pevnost dobyvatelé rozbořili 137

22 a stála poté pustá až do roku To Václavovi zřetelně ukázalo, že dny míru a klidu nemusejí trvat věčně, a rozhodl se pustit se do akce, kterou nelze nazvat jinak než nepříliš uváženým dobrodružstvím ani jako průzkum bojem by totiž neobstála. Na samém počátku roku 933, přesně po vypršení devítiletého příměří uzavřeného roku 924 s králem Jindřichem, zaútočily uherské expediční sbory znovu na Sasko, a jako už v minulosti musely (nepochybně s Václavovým svolením) projít Čechami. Velitelé uherských jednotek se obrátili k Dalemincům s žádostí o pomoc a podporu. Ti si ovšem velmi dobře pamatovali, co je stálo spojenectví s nepřáteli Saska za Jindřicha, a uherskou žádost odmítli 290. Nato se uherské jednotky střetly se saskými vojsky dne 15. března roku 933 v bitvě u místa zvaného Riade 291, a utrpěly tam katastrofální porážku. Neutralizaci celé východní hranice uzavřel Jindřich následujícího roku vojenskou výpravou proti kmeni vystupujícímu v pramenech jako Vucrani, který si podrobil a uložil mu daň 292. V této chvíli se Václav ocitl ve slepé uličce. Bratra si (snad) rozhněval nesplněným slibem složit úřad a odejít do Říma. Své bohaté a mocné (možná) rozladil uložením povinnosti platit desátek církevním institucím (či jen trváním na něm), čímž snížil jejich příjmy, totiž výši jejich podílu na dávkách vybraných pro knížete. Uherskou legii (připusťme tuto možnost) znervóznil svou nečinností v tažení roku 933 a nedostatkem podpory uherské věci ve střetu se Saskem. Konečně na sebe upozornil i Jindřicha, který musel dojít k závěru, že český kníže si mnoho nedělá ze spojeneckých svazků se Saskem a řídí svou politiku výhradně zájmy vlastními. 289 Lübke, RGSEO I č. 36 str Lübke, RGSEO I č. 38 str Lübke, RGSEO I č. 39 str Lübke, RGSEO I č. 42 str Stalo se tak po 25. červnu roku

23 Tak se na místě octly všechny zlověstné ingredience Molotovova koktejlu, z něhož vyšlehl vražedný plamen černého září roku Dodejme ještě několik málo poznámek o osudu nejbližších Václavových rodinných příslušníků. Podle obecně sdíleného mínění odešla po vladařově smrti jeho matka Drahomíra, vykonavši řádně pohřební obřady nad tělem zesnulého syna, k českým (Bílým) Charvátům 294. Stojí za úvahu, zda je naprosto nesmyslný předpoklad Drahomířina odchodu do dalmatinského království chorvatského, které právě onou dobou dosáhlo jednoho z vrcholů svých středověkých dějin 295. Pokud pak některý klerik z jejího doprovodu sepsal na její popud staroslověnsky legendu o Drahomířině synu, známou dnes jako Stsl I, vyřešily by se tím otázky spojené s její existencí v Čechách a získali bychom rovněž odpověď na otázku, proč bylo třeba padesát let po jejím napsání překládat do církevní slovanštiny Gumpoldův text jako Stsl II. Na italské Monte Cassino, kde byla faktografie Stsl I známa 296, by také z dalmatského Chorvatska bylo blíže než z přemyslovských Čech. Václavův syn pak zřejmě z Čech zamířil k lidu, v němž se zrodila jeho babička, a uvázal se v důstojenství, které mu po ní u Havolanů-Stodoranů náleželo. Dlouho se tam však asi nezdržel, neboť již roku 940 převzal panství nad nimi Tugumir, do té doby prodlévající co rukojmí na dvoře Jindřicha Ptáčníka a Oty I. 293 O boleslavské vraždě Kalhous Kopal Moravcová Polanský 2009, str. 549; Sláma 2008, str ; Sláma 2010, str Pro rok 935 se nyní vyslovuje i Nastalska-Wiśnicka 2010, str Tak Nastalska-Wiśnicka 2010, str K tomu Curta 2006, str , a Akimova Nastalska-Wiśnicka 2010, str

24 40. Zde vidíme v umělecké zkratce výsledek úsilí knížete Václava o vstup jeho národa do Evropy latinského křesťanství. Mezi čtyřmi personifikacemi provincií římského impéria, které skládají na této iluminaci z vládcovy knihy evangelií hold císaři Otovi III., přichází též (arci na posledním místě) Sklavínie. Přes to, že kompozičně jde o převzetí pozdně antického modelu (imperiálního kalendáře z r. 354), ukazuje tato symbolika velmi názorně na skutečnost, že na konci desátého století vstoupily již státní pospolitosti západních Slovanů pevně do sestavy evropské pospolitosti uznávající autoritu římského papeže. 140

25 R E J ST Ř Í K Do rejstříku nejsou pojaty lexémy Bůh, Ježíš Kristus, bible, Václav, Přemyslovci, Čechy, křesťanství. Abbo, opat 21 c Abd ar-raḥmān III., emír a chalífa córdobský , 158 Aghlabovci, dynastie vládců Tuniska 122 al-hakam (II.) al-mustansir, chalífa córdobský 122n al-mas c ūdī, zeměpisec a encyklopedista arabský 54, 120n, 131, 150, 158 Andalusie (= muslimské Španělsko) 39, 83n, 121, 124 Alí, vládce Sicílie z dynastie Kalbovců 35 Alkuin z Yorku, vzdělanec anglosaský a autor 48, 76 Alpy 18, 122 Anglie 83, 86, 94, 116, 136, 143 Anania Širakac i, církevní činitel a spisovatel 106 Anonym, kronikář uherský 37 Apokalypsa, rukopis svatovítské kapituly 105 Arbeo, církevní činitel a spisovatel 76 Aristoteles, filozof antický 48, 70, 90 Arkona, lokalita v Německu 99 Arnulf, vévoda bavorský 55, 138, 135 Athelstan, král anglický 136 Attila, vládce Hunů 37 Aulne, klášter 88 Avesta, svatá kniha mazdaistická

26 Badr as-siqlabī, dvořan córdobský 121 Bagdád, město v chalífátu 121 Bamberg, město v Německu 85 Basklábič (= *Václavič), syn knížete Václava 65, 150 Bavoři 35, 39, 55, 85, 114n, 119, 128, 135 Beda Ctihodný, autor 76 Belgie 88 Benediktbeuern, klášter ve Švýcarsku 48 benediktini, benediktinští mniši 48, 94, 136 Berbeři, etnikum v severní Africe 39, 122 Bernard, vévoda ze Septimánie v Galii 57, 61 Bernard, syn vévody septimánského v Galii 57 Berschin Walter, literární historik 70 83, 119 běsi, bájné bytosti 43 Bláhová Marie, historička 22n, 109, 123 BOHEMI, elita česká 21 Boleslav I., český kníže 36 Boleslav, hrad kněžice Boleslava (budoucího Boleslava I.) 19, 67 Bořivoj, kníže český 22, 37, 108n Bougo/baga, titul vladařský 45, 107 Bretaň (Francie) 80, 82, 116 Brennaburg, hrad Stodoranů-Havolanů 134 Brian Boru (Boroimhe), irský král 83 Britské ostrovy 48 Břetislav I., český kníže 41, 105 Budeč 55 57, 77, 80, 109 Bulharsko 17, 32 Byzanc, byzantská říše 17n, 32, 48, 86, 112n, 118 Caedwalla, anglosaský král 83 Cato viz Kato Cicero, myslitel a řečník antický 48 Coenred, anglosaský král 83 Colonne, mys a bojiště v Itálii 35 Como, jezero v Itálii 88 Crescente fide christiana, legenda 76, 82, 128, 137 Dagobert, král merovejský

27 Daleminci, kmen slovanský 134 Dalimil, kronikář český 22n dalmaci, Dalmatae či dalmantli, údaj z rukopisu Widukindovy kroniky 41 David, král starozákonní 86 De viris illustribus, spis sv. Jeronýma 77 Dhuoda (= Dodana, Hodana), vévodkyně ze Septimánie v Galii 57 59, 61, 81, 88 Dobner Gelasius, církevní činitel a vzdělanec 95 Dodana viz Dhuoda Dolní Lužice viz Lužice Donnchadh ua Briain, irský král 83 Doudlebi, kmen český 131 Drahomíra, kněžna česká 54, 65, 84, , 134, 136n, 139 Drevljané, kmen ruský 21 Dublin, město v Irsku 31, 83 duces bohemannorum 21 Dumézil Georges, religionista a etnolog francouzský 47 Dunaj 37 Durynsko, země v Německu 132 Dža c far as-saqlabī, dvořan córdobský 123 Eadith, princezna anglická, choť císaře Oty I. 136 Eardwulf, biskup 116 Epona, bohyně keltská 47 Ermengarda, první choť Ludvíka Zbožného, franského krále 60 Fál, kamenný stolec vladařský v Irsku 108 Flarchheim, bojiště 99 Fleury viz Saint-Benoît-sur-Loire Fredegar, kronikář franský 41 Fulbert z Chartres, církevní činitel a vzdělanec francouzský 58 Fulda, klášter v Německu 48, 92 Gana, hrad Daleminců 34 Gennadios, autor antický 77 Gotšalk, mnich 92 Gumpold, biskup mantovský, a text jeho svatováclavské legendy (Gumpold) 62, 73, 76, 102, 105, 128, 139 Gurdisten, opat a autor

28 hadžib, hodnost dvorská córdobská 121 Halfdan, velitel skandinávský 116 Heimskringla, spis Snorriho Sturlusona 34 Heinrich von Mügeln, kronikář uherský 37 Hinkmar, arcibiskup 92 Hnězdno, město v Polsku 46, 95, 112 Hodana viz Dhuoda hry 117n Hron 37 Hugo z Provence, šlechtic 88 Hus Jan, církevní činitel a reformátor 95, 120 Charváti, kmen slovanský 139 Chlodovech (= Chlodwig, Clovis), panovník franský 113 Chlotachar (= Lothar) I., král merovejský 41 Chorvatsko, kraj v Dalmácii 139 Ibn al-athīr, kronikář arabský 35 Ibn Hajdara, sudí 124 Ibn Hajjān, kronikář arabský 62 Ibn Idhārī, kronikář arabský 62 Ibrāhīm ibn Ja c qūb, cestovatel a zpravodaj arabský 39, 82 Inferenda, daň franská 41n Igor, kníže ruský 21 Ine, anglosaský král 83 Írán 42, 48, 107 Irsko, irský 25, 31, 47, 50, 108, 116 Isakij, mnich a kněz 82 Itálie 48, 88, 119 Ivar, velitel skandinávský 116 Jan, biskup 91 Jindřich II., císař 85, 94n Jindřich III., císař 41 Jindřich Ptáčník, saský král , Josifon, kronika 119 Jóšijáš, král starozákonní 86 Justinián, císař

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petr Procházka. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petr Procházka. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Dějepis Středověk Téma Svatá říše římská a boj o investituru Ročník 1 Autor Mgr.

Více

České země do vymření Přemyslovců. Benjamin Březina, 4.B

České země do vymření Přemyslovců. Benjamin Březina, 4.B České země do vymření Přemyslovců Benjamin Březina, 4.B Slované v temných staletích 6.-7. stol. Stěhování národů V 6. stol (odhad 535) nahrazení germánského obyvatelstva slovanským Střet s Avary První

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Příchod Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše Třída:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Dej 1 Velkomoravská říše. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 1 Velkomoravská říše. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 1 Velkomoravská říše Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Velká Morava první státní útvar na našem území existuje okolo

Více

Nástup Lucemburků v Čechách

Nástup Lucemburků v Čechách Nástup Lucemburků v Čechách Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0119 Po smrti Václava III. v roce 1306 došlo v českém státě k bojům o královský trůn. Největší nároky si kladli Jindřich Korutanský a Rudolf

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Přečti si následující text a poté odpověz na připojené otázky. Roku 1197 pan Přemysl a jeho příznivci táhli ku Praze, připraveni buď zemřít, nebo sobě zjednati chleba a pánu svému Přemyslovi knížectví.

Více

Vznik států v západní a střední Evropě

Vznik států v západní a střední Evropě Výukový materiál Vznik států v západní a střední Evropě zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) Předmět: Ročník: 7. Dějepis Anotace: prezentace

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116 Velkomoravská říše Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116 Pojem Velkomoravská říše, popř. Velká Morava není oficiálním názvem, ale pouze ustáleným označením historiků pro státní útvar, který vznikl v první

Více

Vývoj Polska, vývoj hranic

Vývoj Polska, vývoj hranic Vývoj Polska, vývoj hranic 3 velké etapy ději: Polsko do dělení (do konce 18. stol.) období národní nesvodový (do začátku 20. stol.) obnovení Polska (od r. 1918) Ad 1 etapa: formování etnického státu (piastovská

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK LanguageFamiliesoftheWorld VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK Základní otázky Odkud si přinesli Indoevropané svůj prajazyk? Kolik lidí na Zemi mluví indoevropskými jazyky? Která rodina

Více

VY_32_INOVACE_09.12 1/5 3.2.09.12 IQ cesta čekým středověkem

VY_32_INOVACE_09.12 1/5 3.2.09.12 IQ cesta čekým středověkem 1/5 3.2.09.12 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

DUM č. 6 v sadě. 17. De-2 Slované a počátky Českého státu

DUM č. 6 v sadě. 17. De-2 Slované a počátky Českého státu projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 17. De-2 Slované a počátky Českého státu Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.6.2014 Ročník: 2AV Anotace DUMu: Slované a počátky Českého státu. Čechy v době knížecí

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

Přehled dějin českého umění Románské malířství a sochařství

Přehled dějin českého umění Románské malířství a sochařství Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Přehled dějin českého umění Románské malířství a sochařství přednášející: Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. Románské malířství a sochařství

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Č. Příjmení a jméno: Adresa školy:... Adresa bydliště:...

Č. Příjmení a jméno: Adresa školy:... Adresa bydliště:... Č. Příjmení a jméno: Adresa školy:.... Adresa bydliště:..... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Svátky v Evropě. Zdroj informací a další užitečné rady naleznete na : www.doprava.vpraxi.cz

Svátky v Evropě. Zdroj informací a další užitečné rady naleznete na : www.doprava.vpraxi.cz Svátky v Evropě Zdroj informací a další užitečné rady naleznete na : www.doprava.vpraxi.cz Státní svátky ČR 2010 Státní svátky a ostatní svátky v České republice jsou dny pracovního klidu, kromě dnů nepřetržitého

Více

Český stát za vlády přemyslovských knížat

Český stát za vlády přemyslovských knížat Úvod : Vytvořila jsem pracovní materiál pro vlastivědu a dějepis /4.,5. i druhý st./, pro realizaci projektů/ př. ČJ popis historické postavy, MA číselná osa, orientace v čase, VV- tém. práce, dobový portrét

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 7. Křesťanství II. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 7 Křesťanství II.

VÝTVARNÁ KULTURA. 7. Křesťanství II. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 7 Křesťanství II. VÝTVARNÁ KULTURA 7. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_94 : Jméno autora: Pavlína Sluková Třída/ročník:

Více

Počátky Svaté říše římské

Počátky Svaté říše římské Počátky Svaté říše římské Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0112 V roce 843 se rozpadá Francká říše na tři části. Východní část, která dala základ Svaté říši římské, získal Ludvík Němec. Dynastie Karlovců

Více

České země v raném středověku I. (do roku 935)

České země v raném středověku I. (do roku 935) České země v raném středověku I. (do roku 935) České země v raném středověku I. (do roku 935) 18)Příchod Slovanů. Sámova říše Příchod Slovanů Slované původně žili na sever od Karpat, mezi Vislou a Dněprem.

Více

Tajemství největší knihy světa

Tajemství největší knihy světa Tajemství největší knihy světa Na počátku 13. století bylo v Čechách vytvořeno pozoruhodné literární dílo. Minulé věky jej právem pojmenovaly jako Ďáblova bible, Codex gigas, Liber pergrandis či Gigas

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

RANÝ STŘEDOVĚK období od 5. stol. do 10. stol.

RANÝ STŘEDOVĚK období od 5. stol. do 10. stol. RANÝ STŘEDOVĚK RANÝ STŘEDOVĚK období od 5. stol. do 10. stol. po r. 500 zánik západořímské říše - říši obsadily germánské kmeny - hospodářský život se přenesl na venkov, města upadala po r. 500 zánik západořímské

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

DĚDICTVÍ MORAVSKÉHO KRÁLOVSTVÍ. Časopis Moravského historického klubu o.s. Číslo 1a /2010 Dědictví otců zachovej nám, Pane!

DĚDICTVÍ MORAVSKÉHO KRÁLOVSTVÍ. Časopis Moravského historického klubu o.s. Číslo 1a /2010 Dědictví otců zachovej nám, Pane! DĚDICTVÍ MORAVSKÉHO KRÁLOVSTVÍ Časopis Moravského historického klubu o.s. Číslo 1a /2010 Dědictví otců zachovej nám, Pane! Předmluva k Malé kronice-j.p.2007, 08,09. Starobylost hradiska Znojem a později

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Evropská středověká literatura (eposy)

Evropská středověká literatura (eposy) Evropská středověká literatura (eposy) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC9 Významná díla Beowulf Píseň o Rolandovi Píseň o Cidovi Píseň o Nibelunzích Beowulf 1. Ke které zemi patří, kdo je

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Kníže Čechů, knížata Čechů, nebo knížata v Čechách? Situace v Čechách v 9. 10. století

Kníže Čechů, knížata Čechů, nebo knížata v Čechách? Situace v Čechách v 9. 10. století Kníže Čechů, knížata Čechů, nebo knížata v Čechách? Situace v Čechách v 9. 10. století O dění v českém prostoru v 9. století nás zpravují výhradně francké letopisy a kroniky. Zdejší obyvatele označují

Více

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT aktivity Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

VY_32_INOVACE_09.07 1/5 3.2.09.7. IQ cesta raným středověkem

VY_32_INOVACE_09.07 1/5 3.2.09.7. IQ cesta raným středověkem 1/5 3.2.09.7 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně popisuje pojem osvícenství,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Vlastivěda 1 (starší české dějiny) Terasoft Úvodní menu možnosti Výuková část, testy, hry a encyklopedie a Pracovní listy a projektové vyučování Výuková část, testy, hry a encyklopedie Výuka Zde spustíte

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Adresa školy:... Adresa bydliště:... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy:... Adresa bydliště:... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:...... Adresa bydliště:....... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Zlatá bula sicilská, 1212. 800 let mezi realitou a mýty Tisková zpráva

Zlatá bula sicilská, 1212. 800 let mezi realitou a mýty Tisková zpráva Zlatá bula sicilská, 1212. 800 let mezi realitou a mýty Tisková zpráva Dne 26. září 2012 tomu bude přesně 800 let, kdy designovaný císař Fridrich II. potvrdil v Basileji českému králi Přemyslu Otakarovi

Více

VY_12_INOVACE_108. Válka v Tichomoří. Pro žáky 9. ročníku ZŠ. Moderní doba. Listopad 2011 Mgr. Regina Kokešová

VY_12_INOVACE_108. Válka v Tichomoří. Pro žáky 9. ročníku ZŠ. Moderní doba. Listopad 2011 Mgr. Regina Kokešová VY_12_INOVACE_108 Válka v Tichomoří Pro žáky 9. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Moderní doba Listopad 2011 Mgr. Regina Kokešová Určeno k prezentaci nového učiva. Rozvíjí čtenářskou a informační

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Islám. Monoteistické světové náboženství (1.6 miliard muslimů na světě) Svatá kniha- Korán, Bůh- Alláh, prorok- Mohamed

Islám. Monoteistické světové náboženství (1.6 miliard muslimů na světě) Svatá kniha- Korán, Bůh- Alláh, prorok- Mohamed Islám Monoteistické světové náboženství (1.6 miliard muslimů na světě) Svatá kniha- Korán, Bůh- Alláh, prorok- Mohamed Mekka, Medína- sv. Města islámu Islám převládá v S Africe, na Blízkém východě Mešita-

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky

6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky 6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA Anotace : příčiny, průběh a výsledky Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 7.června 2013 Autorem materiálu

Více

Fronty první světové války

Fronty první světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Napoleon Bonaparte (stručný životopis)

Napoleon Bonaparte (stručný životopis) Napoleon Bonaparte (stručný životopis) narodil se 15. srpna 1769 ve městě Ajaccio ve zchudlé šlechtické rodině na Korsice (krátce předtím připojené k Francii) = malý Korsičan studoval různé vojenské školy

Více

Zanes na časovou osu všechny důležité mezníky středověku (uč. D. str. 10) STŘEDOVĚK

Zanes na časovou osu všechny důležité mezníky středověku (uč. D. str. 10) STŘEDOVĚK 1 STŘEDOVĚK Zanes na časovou osu všechny důležité mezníky středověku (uč. D. str. 10) STŘEDOVĚK období od pádu Západořímské říše (476) do objevení Ameriky Španěly (1492), v českých dějinách je za konec

Více

Druhá světová válka Rok 1939 17. dubna

Druhá světová válka Rok 1939 17. dubna Druhá světová válka Rysy oběma válkám společné 1. snaha po světovládě na úkor jiných zemí 2. boj o rozdělení světa, nově rozdělit a dobýt v něm převahu pro fašistické mocnosti Nové rysy 1. likvidace SSSR

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_118 Jméno autora: Třída/ročník: Pavlína Sluková

Více

* U článkd označených hvězdičkou doplnil nadpis Institut marxismu-leninismu při ÚV KSSS. (Poz;n. red.) OBSAH* K. MARX A B.

* U článkd označených hvězdičkou doplnil nadpis Institut marxismu-leninismu při ÚV KSSS. (Poz;n. red.) OBSAH* K. MARX A B. * Předmluva 7-26 K. MARX A B. ENGELS 1856-1859 K. MARX, Řeč na jubilejní slavnosti listu "People's Paper", pronesená v Londýně 14. dubna 1856 K. MARX, Sněmovna lordů a pomník vévody z Yorku K. MARX, Sardinie

Více

Starověká mimoevropská literatura

Starověká mimoevropská literatura Starověká mimoevropská literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz V Y Š E H R A D Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz V Y Š E H R A D P R A H A 2 0 1 1 Tištěnou knihu si můžete zakoupit na www.ivysehrad.cz Petr Charvát VÁCLAV, KNÍŽE ČECHŮ Edice Historica

Více

Vlastivěda ve 4. ročníku opakování dějepisné části. 1. stanoviště test znalostí z naší historie na listu papíru ( kontrola tabulkou )

Vlastivěda ve 4. ročníku opakování dějepisné části. 1. stanoviště test znalostí z naší historie na listu papíru ( kontrola tabulkou ) Hodnocení hodiny Jméno autora práce: Název práce: Zaměření, cíle práce: Věk žáků: Jaroslava Kmínková Vlastivěda ve 4. ročníku opakování dějepisné části Procvičení učiva 10 let Použité programy (SW): Ponškola

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Mgr. Alena Jirsáková Datum: 22. 10. 2012 Ročník: 8. ročník Vzdělávací obor /

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ. Marcela Ryšavá Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ. Marcela Ryšavá Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Staré pověsti české STARÉ POVĚSTI ČESKÉ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://cs.wikipedia.org/wiki/stadice

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7.

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

VY_32_INOVACE_01_II. /34_Dějepis Punské a makedonské války

VY_32_INOVACE_01_II. /34_Dějepis Punské a makedonské války VY_32_INOVACE_01_II. /34_Dějepis Punské a makedonské války PUNSKÉ VÁLKY Boj o ovládnutí západního středomoří 264 146 př. n. l. [1] GALIE HISPÁNIE ŘÍM KARTÁGO NUMIDIE Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,

Více