PETR CHARVÁT VÁCLAV, KNÍŽE ČECHŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PETR CHARVÁT VÁCLAV, KNÍŽE ČECHŮ"

Transkript

1

2 PETR CHARVÁT VÁCLAV, KNÍŽE ČECHŮ

3

4 V Y Š E H R A D P R A H A

5 Prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc., 2011 ISBN

6 OB SA H Předmluva... 9 Poděkování PROSTŘEDÍ: Do jakého světa se zrodil? Hospodářství až na prvním místě Stát desátého století a jeho původ Prvotní přemyslovský rod a jeho partneři Družiny Zahraniční politické vztahy Duchovní život OSOBNOST: Jaký byl? CÍLE: Oč usiloval? Vztah knížete k Bohu Vztah k císaři Vztah k vlasti Rané křesťanství v Čechách: sic volo, sic iubeo Pražský hrad, vší země srdce a duše A opět peníze až na prvním místě Závěry: Jakou strategii tedy Václav volil?

7 PROSTŘEDKY: Co dokázal? Doslov Summary Citovaná díla Seznam vyobrazení Rejstřík

8 PŘ E DM LU VA V dnešní době, tolik dbající na efektivitu a výkonnost, získalo slovo posvátno význam bezmála pejorativní. Dnes a denně jsme bombardováni výzvami k tomu, abychom si počínali účinně a cílevědomě, abychom soustředěně pracovali na své kariéře a abychom se především naučili přepočítávat vše kolem nás na peníze. Jen málokterým z nás se asi přitom vkrade vzpomínka na citát z klasika, který kdysi pravil, že tím, že člověk vybere jedno z řešení otázky před ním stojící, automaticky vylučuje řešení jiná. Kdo tedy volí peníze, získá peníze a pouze peníze. Kdo pak volí lásku, získá lásku a dál už nic. Kdo volí moc (nikoli moc něčeho ve smyslu kerak je něčeho moc, tak je teho příliš, nýbrž moc ve smyslu potestas), získá moc a ničeho více. Kdo konečně volí moudrost, obdrží moudrost a dále již ničeho. Tolik o fetiši našich dnů. Nuže dobrá, řeknete si, ale jak je to s tím posvátnem? Pravda je, že se s tímto pojmem dnes setkáváme ještě tak nejspíše v pracovnách esoteriků všeho druhu, případně v solidarizačních rituálech klubů fotbalových fanoušků. Přesto si troufám tvrdit, že v našich duších posvátno přítomno je. Nenechme se mýlit statistikami a mylnými úsudky o nejateističtějším národě Evropy. Všichni dobře víme, že když je nám nejhůř, uchylujeme se tak 9

9 jako tak k odvěkým symbolům, z nichž některé získaly staletími i viditelnou podobu. Po celé dvacáté století vyznačovala okamžiky stěžejních přelomů v dějinách česky mluvící pospolitosti shromáždění na druhém největším pražském náměstí u jezdecké sochy hrdiny tohoto příběhu. A právě s ním vstupuje do našeho života posvátno. Kdybychom měli vysvětlit, proč je to právě svatý Václav, s nímž naše společenství spojuje naději na své dlouhodobé přetrvání v dějinném čase, asi těžko bychom nalezli vhodná slova. Potíž tkví právě v tom, že se náš vztah ke svatému knížeti slovy vyjádřit nedá. Zarytě o tom mlčíme a přesto cítíme a víme. Svatováclavská zkušenost je cosi, co všichni mlčky sdílíme a na čem se ve chvílích dějinných bouří všichni shodneme. Kdyby to neznělo tak nadneseně, dalo by se dokonce říci, že právě nevyslovené společné povědomí o nadpřirozené moci nebeského knížete definuje příslušnost k českému národu. Z tohoto důvodu shledáváme poněkud obtížným představit si, že nadoblačný kníže kdysi vedl zcela pozemskou existenci. Sotva si umíme vyvolat obraz nemluvněte ležícího (arci asi na kožešině nebo na velmi jemném lněném plátně) u ohně či spíše u rudě žířících uhlíků v šeru komnaty vonící starým dřevem. Přišel by nám nezvyklý obraz batolete, zmáhajícího na nejistých nožkách vzdálenosti mezi lůžkem a truhlou a křeslem a stolem za pozorného dohledu chůvina. Jen těžko bychom si vybavili představu caparta zmáhajícího tajemství lidské řeči a pokoušejícího se napodobit zvuky vycházející ze rtů jeho dospělých opatrovníků. Chlapce a jinocha už si před svým duševním zrakem umíme vyvolat spíše, jakkoli nás velmi zaujme přídomek tichý vévoda, jímž Václava obdařil autor jedné z pozdějších legend. Ale málo platné, z vůle pana Myslbeka vidíme Václava jako atletického bojovníka s krátkým vousem, jedoucího v čele zástupu nebešťanů. Vydejme se tedy na pouť za událostmi, které se odehrály před více než tisíci lety. Utkejme se s nepřízní historie, která nám z au- 10

10 tentických zpráv o Venceslavu Vratislavici nezachovala více než dva odstavce v soudobé kronice. Pokusme se přimět naše psané, archeologické a další prameny k výpovědi. Podstupme onen nebezpečný tanec nad propastí, při němž hrozí v každém okamžiku pád. Budu rád, vážené čtenářky a vážení čtenáři, doprovodíte-li mne na této výpravě, na níž se budu ze všech sil snažit vést vás, jak nejlépe umím. 11

11 PROSTŘEDKY: Co dokázal? Nyní tedy přistupme k vylíčení způsobu, jimž Václav uchopil svůj osud a v reálném světě prosazoval své záměry, tužby a ideály, v míře, v níž to vůbec vzhledem k tolikrát již zmíněnému stavu pramenů vůbec lze učinit 262. Náhlá a podle všeho neočekávaná smrt Václavova otce Vratislava, k níž došlo 13. února roku , uvrhla český stát do krize 264. Po dramatickém zápasu o vůdčí postavení v přemyslovském panství, jehož se zřejmě vzhledem ke svému mladistvému věku neúčastnili dva nejstarší synové Vratislavovi, Václav a Boleslav, a v němž se utkaly kněžna matka Ludmila a kněžna vdova Drahomíra, převzala za známých okolností insignie regentské vlády druhá z obou dam 265. Vykonávala ji pak patrně až do okamžiku, kdy dosáhl designovaný a na knížecí stolec zvolený Vratislavův nástupce Václav věku zletilosti. 262 K Václavově vládě nyní Matła Kozłowska 2008, str a Kalhous Kopal Moravcová Polanský 2009, str Padl-li Vratislav vskutku v bitvě, nelze se ani příliš divit. 265 Nezaváhavši ani před intrikou, která její soupeřku připravila dne 15. září roku 921 o život: Kalhous Kopal Moravcová Polanský 2009, str

12 Za tohoto stavu věcí se bavorský vévoda Arnulf, který už v roce 921 přijal podřízenost saskému králi Jindřichovi, zřejmě rozhodl provést průzkum bojem. Ráznou vojenskou akcí patrně hodlal minimálně korigovat chaotické poměry v Čechách, které mohly přirozeně ohrozit i jeho državy, a dovolí-li to okolnosti, získat i více. Roku 922 vtáhla jeho vojska do Čech, aniž se tu nejspíše setkala s účinným odporem 266. Drahomíra odpověděla akcí zaměřenou zřejmě na onu z obou západních front, na které se dalo spíše spoléhat na účinnost momentu překvapení. Roku 924 napadly uherské jednotky Sasko, jehož svrchovanost Arnulf, jak jsme již uvedli, mezitím uznal 267, takže musely předtím projít Čechami 268. Nicméně Arnulfova akce dosáhla přece jen aspoň jednoho úspěchu zdá se, že v jejím důsledku se do Čech ke svým úřadům navrátili latinští kněží z Bavorska, kteří zemi předtím za bojů o hegemonii nad přemyslovským panstvím opustili 269. Zřejmě někdy roku 924 nebo 925 dosáhl Venceslav Vratislavic věku, v němž byl pokládán za schopného zastávat knížecí úřad. Usedl proto za všeobecného souhlasu na pražský kamenný stolec a zahájil svou politickou kariéru akcí současně ráznou a racionálně uváženou. Svou matku Drahomíru totiž odeslal do vyhnanství. Tento skutek sice neuvádějí všechny legendy 270, vyplývá však zřetelně z logiky děje a prozrazuje Václavův politický talent. Proti matce nemohl dost dobře zasáhnout drastičtějšími 266 Lübke, RGSEO I č. 19 str. 32, viz též Třeštík 1991, str. 657 (Arnulf měl Čechy považovat za součást svého regnum Bavariae), a Matła Kozłowska 2008, str Třeštík 2009, str Lübke, RGSEO I č. 21 str. 34 a též str Sláma 2008, str Drahomířino vyhnanství zmiňuje Stsl I, Stsl II a Kristián, nemá je Gumpold, Crescente ani Vavřinec. Viz k tomu Sláma 2010, str. 39 pozn

13 represivními či donucovacími prostředky, aniž by se byl pokryl hanbou a zcela zbavil věrohodnosti jako vladař státu. Odesláním Drahomíry do vyhnanství sledoval zřejmě především zpřetrhání mocenských svazků, které spojovaly její dvořany v celistvé a akceschopné politické těleso, schopné ohrožovat nebo dokonce mařit jeho politické záměry. Bylo možno předpokládat, že do vyhnanství bude kněžnu následovat jen nejužší kroužek jejích věrných, kteří jí sice poskytnou morální oporu, ale politicky a mocensky budou zcela bezvýznamní. Naopak u většiny politicky činných Čechů se dalo předpokládat, že zůstanou doma a budou hledat cesty k novému vládci, popřípadě k vykonavatelům jeho vůle, které si s sebou do nejvyššího zemského úřadu nejspíše přivedl. O účinnosti tohoto opatření svědčí skutečnost, že Václav po čase matku povolal zpět. Nepochybně mezitím dosáhl svého cíle z pražského dvora vytvořil politický organismus poslušný především jeho samého. Ihned poté ovšem zřejmě přistoupil k aktu mimořádného, i státoprávního významu, totiž ke slavnostnímu přenesení pozůstatků své babičky Ludmily z Tetína do svatojiřské svatyně na Pražském hradě. 271 O této události jsem obšírně hovořil výše, zde pouze připomeňme, že se zde poprvé Václav projevil jako státník formátu nikoli pouze českého, ale evropského. Těžiště politického dění ve střední Evropě se ovšem po volbě Jindřicha Ptáčníka králem v roce 919 přesunulo do Saska, a nový panovník nenechával zřejmě od počátku nikoho na pochybách, že klid na své východní hranici hodlá zajistit jakýmikoli prostředky. 271 Viz též Sláma 2010, 38 s pozn

14 38. Kaptorga. Dobrovíz u Prahy, 10. století. Po uherském zpustošení Saska roku 924 uzavřel s Uhry Jindřich devítileté příměří 272. Této situace pak hleděl využít k zajištění bezpečí svých poddaných před vnějším ohrožením. Vyhlásil především své pověstné nařízení o tom, že osm rolníků má výnosem svého úsilí živit devátého, který bude vykonávat vojenskou službu v některém z královských hradů, jejichž zřizování všemi prostředky podpořil. Tím zajistil obranu království stálou vojenskou silou, kterou bylo možno v kterémkoli vhodném okamžiku aktivovat a vyslat do pole 273. Někdy po roce 925 zřídil Jindřich k obraně východní hranice také merseburskou legii, složenou z odsouzených zločinců, zvláště lupičů, jimž byl soudem ulože- 272 Lübke, RGSEO I č. 21b str Widukind (Hirsch) I: 35, str

15 ný trest prominut pod podmínkou, že přijmou službu v této královské jednotce. Za posádkové místo jim Jindřich vykázal Merseburg, kde jim přidělil pozemky a uložil vojenské povinnosti, zvláště útočné operace proti barbaris 274. Václav se mezitím zřejmě pustil do aktivního rozšiřování přemyslovských držav. Již jsme se zmínili o konfliktu s kterýmsi blízkým knížetem, rozhodnutém nakonec osobním soubojem velitelů obou vojsk a nadpřirozenou intervencí, která přiřkla vítězství Václavovi, jakkoli samo božské znamení je zřejmě převzato z repertoáru křesťanských legend latinské Evropy. Zábory v Čechách jižních možná naznačuje údaj arabského encyklopedisty al-mas c ūdīho 275 o knížeti Václavovi jako pánu jihočeských (?) Doudlebů 276. Tyto zprávy dává současné bádání do souvislosti s Václavovou expanzí do Kouřimska, jižních Čech a snad také Žatecka a vyslovuje se na jejím základě o povaze prvotní přemyslovské rozpínavosti, jejímž cílem se staly kraje bezprostředně sousedící s Pražskem 277. Všechen tento třesk zbraní, bitevní ryk, chropot raněných a umírajících a sténání zajatců ovšem navozuje řadu představ, které nám s doposavad představovaným obrazem Václava jako knížete míru a vlídnosti k bližním nijak neladí. Věnujme se jim poněkud podrobněji. Už po Václavově smrti, roku 936, si jakýsi vladař ze sousedství (vicinus subregulus), jehož država sousedila se zeměmi Boleslavovými, v obavě o svou nezávislost a bezpečnost vyžádal 274 Totiž Slovanům; Lübke, RGSEO I č. 23 str O něm nyní Charvát 2010b, str K tomu Kalus 1996, str K tomu viz nyní Matła Kozłowska 2008, str s pozoruhodnou hypotézou o devastaci jihočeských hradišť, spojované doposavad s nájezdy uherskými, právě v důsledku Václavova záboru; dále tamtéž na str. 75, a Sláma 2010, str

16 ochranu saských vojsk. Na pomoc mu byly vyslány síly ze saského Merseburska a rovněž z Durynska. Boleslav a jeho velitelé reagovali rychle a účinně. Nejprve odřízly vybrané české oddíly pochodující kolonu durynskou od hlavní síly již utábořených saských vojsk a úplně ji potřely. Poté zlikvidovali čeští bijci jednotku saskou, onu neblaze proslulou merseburskou legii, která se oddala plenění a stala se velitelsky nezvladatelnou. Nato dobyla vítězná česká vojska ztečí hrad onoho vladaře, který poté mizí z dějin 278. Kde se však pod Boleslavovým vedením vzala početná, motivovaná a dobře vycvičená vojska s vysokou bojovou morálkou, jimž velí důstojníci vyznačující se vysokou mírou velitelského mistrovství? Současné bádání je názoru, že až za Boleslava I. překročila přemyslovská moc užší hranice středních Čech a počala rázně zabírat i od Prahy vzdálenější kraje, až ovládla oblast vyplňující kraje uvnitř zeměpisných hranic dnešních Čech a posléze i Moravy. To je jistě možné, avšak je třeba celou věc ještě důkladně uvážit a závěry upřesnit. Nejméně jedna ze shora uvedených složek přemyslovské moci desátého století početné, dobře vycvičené vojenské jednotky s výtečnou bojovou morálkou řízené velmi kvalitním velitelským sborem vstupuje totiž na scénu pouhý rok po zavraždění knížete Václava, a tak je třeba předpokládat, že již budoucí světec disponoval zřejmě vysoce účinnými bojovými silami. Obdobnou úvahu je možno pronést o samotném Václavově bratru, Boleslavovi. Kde a kdy se naučil válečnému umění, kde si získal nespornou autoritu polního velitele? Za pouhý rok si mohl i při mimořádném nadání sotva získat svrchovaný respekt k pánu a vládci, kterým nesporně disponoval při velení akci subregulus, probíhajícím zjevně bez těžších poruch. Zkušenost praví, že frontové jednotky přijímají nové velitele pomalu a opatrně, 278 Widukind (Hirsch) II: 3, str , též Lübke, RGSEO I č. 48 str

17 39. Přemyslovské vojsko na českém denáru. 12. století. a bezvýhradně se podřizují jejich příkazům až po určité době. Nic z toho zjevně nenastalo roku 936 naopak, celá věc působí dojmem, že česká vojska poslouchala jako obvykle toho, koho znala ze své zkušenosti již dlouho. Tyto nesporně teoretické až spekulativní úvahy mne vedou k vyslovení předpokladu, že Václavovu dobu si bude asi lépe představovat jako naplněnou spíše boji a zápasy než zpěvem žalmů a vůní kadidla. Je ostatně otázka, kdo a kdy nastartoval přemyslovský válečný stroj, který se zřejmě naplno rozjel až v padesátých a šedesátých letech desátého století, a díky němuž skončili přemyslovští válečníci svá tažení až na hranicích Kyjevské Rusi. Pokud padl v bitvě již Vratislav I., Václavův otec, mohlo budování ozbrojených sil raného českého státu započít už někdy kolem roku 900 nebo dokonce před ním. 133

18 Jak se dalo dříve či později očekávat, útok přišel ze severozápadu. Po uplynutí konsolidační periody saského království pokládal Jindřich své přípravy k pacifikaci východní hranice za ukončené a rozhodl se k ofenzivní akci. Na přelomu let 928 a 929 zahájil zimní tažení nejprve proti otčině Drahomířině, území Havolanů-Stodoranů 279 a zdolal jejich pevnost Brennaburg hladem, železem a mrazem. Vladař Havolanů musel odeslat do Saska rukojmí, a to patrně syna(?) jménem Tugumir a patrně i dceru neznámého jména. Nelze vyloučit, že tato relativně mírná opatření podnikl Jindřich proto, že měl před sebou slovanská knížata křesťanského vyznání 280. Šlo však zřejmě jen o klamný manévr, neboť poté se Jindřich vší svou mocí obořil na kmeny na své jihovýchodní hranici a zvláště na Dalemince, usedlé na dnešním Míšeňsku při středním toku Labe. Na jaře roku 929 zaútočila saská vojska na hrad Daleminců jménem Gana, jehož dvacátého dne obléhání dobyla. Kořist byla rozdána družiníkům, všichni dospělí obyvatelé hradu byli pobiti a chlapci a dívky prodáni do otroctví 281. Tento mimořádně brutální postup volil Jindřich bezpochyby jako okázalou demonstraci síly, chtěje tím vštípit jakýmkoli nepřátelům Saska, kteří by se proti němu paktovali s cizími mocnostmi, zřetelnou představu o tom, jak dopadne každý, kdo se bude zbraní protivit saskému vládci. Právě Daleminci totiž otvírali v minulosti uherským expedičním sborům vstup do Saska. Kraj, představující z hlediska možných útoků na Sasko bod velmi citlivý, pak panovník zvlášť zabezpečil založením hradu Míšně a jeho předáním spolehlivým ministeriálům. Dovedeme si představit bledý děs, který se zmocňoval Václava, jeho poradců a vojenských velitelů, když do Prahy docháze- 279 Lübke, RGSEO I č. 25 str Widukind (Hirsch) I: 35, str Lübke, RGSEO I č. 27 str

19 ly tyto zprávy z bojiště. Třebaže patrně chápali, že tu jde svého druhu o preventivní úder směřující k neutralizaci zvláště citlivého strategického bodu Jindřichovy obrany, sotva kdo z nich měl pochybnosti o tom, kdo ze sousedů Saska je nyní na řadě a proti komu se obrátí ostří saských zbraní. Akce se vyvíjela tak, jak se dalo čekat. V letním tažení přibyl Jindřich do Prahy, aniž bychom slyšeli o jakémkoli seriózním odporu českých vojsk. V Praze přijal Jindřich Václavův hold a uložil Čechům poplatek 282, načež jeho vojska pokojně odtáhla domů. Jistý respekt Jindřichových velitelů k Václavově vojenské síle prozrazuje skutečnost, že si zřejmě Jindřich vyžádal jako pomocné opatření otevření druhé fronty tažením bavorských jednotek vévody Arnulfa do Prahy 283. Za daných okolností nemělo zjevně smyslu vyčerpávat síly Čech a jejich vojsk ozbrojeným odporem proti vetřelci, který předtím tak výmluvně doložil svou schopnost počínat si bezohledně a surově. Jeví se jako poměrně pravděpodobné, že zatímco přemyslovskou državou zmítal tento bouřlivý osud, na Pražském hradě probíhala výstavba kostela, jíž hodlal Václav demonstrovat své záměry v oblasti církevní 284. K jeho stavbě, označené pozdějším kronikářem Kosmou jako okrouhlé po způsobu kostela římského (nebo církve římské), si vyžádal svolení řezenského biskupa Tuta, o němž jsme již slyšeli. Původně projektovali zřejmě Václavovi architekti rotundu o vnitřním průměru lodi kolem 13 m a s jedinou apsidou na východě. Zasvěcení svatému Vítu je obtížné neuvádět do souvislosti se saským panovníkem, možná přímo s jednáními vedenými v letních měsících roku 929. Jakkoli nemáme Jindřichův dar svatovítské relikvie Václavovi dosvědčen 282 Šlo možná o dávku volů a hřiven uloženou kdysi Čechům za Karla Velikého, kterou však údajně platili jen do vlády Ludvíka Zbožného: Třeštík 1991, str K tomu viz výše. 283 Lübke, RGSEO I č. 29 str Sláma 2010, str

20 přímým pramenným svědectvím, činí vysoká prestižní hodnota ostatku zejména v saském kontextu Jindřichovu snahu o navázání přátelských styků s Václavem prostřednictvím tohoto cenného daru velmi pravděpodobnou. O tom všem však již byla řeč. Když Jindřich uzavíral bilanci své akce proti Havolanům- Stodoranům, jistě nepředpokládal, že se její následky dotknou i jeho samého a jeho nejužší rodiny. Na neznámé dámě z havolanské společenské smetánky, která se jako rukojmí octla na saském královském dvoře, totiž spočinulo se zalíbením oko mladistvého korunního prince a Jindřichova následníka, budoucího císaře Oty I. Vzplanul prý k ní velmi prudkým milostným citem, který byl údajně opětován, takže se mladému páru brzy narodil synáček 285. Poté, co Jindřich rozhodl oženit Otu v zájmu říše s anglickou princeznou Eadith, dcerou krále Athelstana, musel ovšem tento vztah skončit. Neznámá Havolanka se odebrala do kláštera, snad do benediktinského ústavu v Möllenbecku, v jehož nekrologiu je zapsán kníže z téhož lidu Tugumir 286. Ten se měl posléze velmi zasloužit o uzavření přátelského svazku mezi Otou I. a Havolany, když byl roku 940 vyslán od saského dvora, aby přijal vládu nad kmenem, která mu dle jeho původu po otci náležela 287. Jak a kterak to vše souvisí s českými dějinami? Tugumir i neznámá vybranka Havolanů byli nepochybně v úzkém příbuzenském vztahu s Drahomírou, Václavovou matkou 288. Vzhledem k jejich postavení a vztahu k Sasku i vzhledem k zápisu Tugumirova jména do klášterního nekrologia vyznávali zjevně křesťanství, což lze logicky předpokládat i u Drahomíry. Předhůzky 285 Lübke, RGSEO I č. 32 str Lübke, RGSEO I č. 32 str Lübke, RGSEO I č. 66 str Tugumirovo jméno je zapsáno v nekrologiu kláštera v Möllenbecku: tamtéž č. 68 str , k 25. květnu neznámého roku. 288 Podle některých badatelů byla Drahomíra možná Tugumirovou tetou: Matła Kozłowska 2008, str. 43 pozn

21 legendistů o zuřivém pohanství Drahomířině tak zní velmi nepřesvědčivě. Poznamenejme ještě, že i Otův a Havolančin syn, který obdržel jméno Wilhelm, se rovněž zapsal do českých dějin. Vzhledem ke svému původu ho totiž čekala skvělá církevní kariéra, na jejímž konci usedl na arcibiskupský stolec mohučský. V tomto postavení rozhodně čelil pokusům svého otce Oty I. o zřízení misijních biskupství a arcibiskupství na východním pomezí říše s poukazem na škodu, která by z toho vzešla jeho úřadu a jeho náležitostem. Ota I. i jeho spojenec, český vládce Boleslav I., museli proto v šedesátých letech desátého století manévrovat velmi opatrně a mohučský odpor neutralizovat především spoluprací s daleko vlídněji naladěným a argumentům přístupnějším papežským stolcem v Římě. Díky této spolupráci se konečně uskutečnil i (jsem přesvědčen, že už Václavův a zejména) Boleslavův plán založení pražského biskupství. Vraťme se však k našemu protagonistovi a sledujme dále jeho životní dráhu. Nelze vyloučit, že kapitulace před Jindřichem I. pošramotila do jisté míry Václavovu vladařskou prestiž a že kníže začal intenzivněji pociťovat touhu vymanit se z osidel tohoto světa a svých vladařských povinností. Pokud se skutečně rozhodl složit zeměpanský úřad a odejít do klášterního ústraní v Římě, mohl tím vzbudit u bratra Boleslava, muže podle všeho velmi ctižádostivého, naději na nástup na knížecí stolec. Když poté Václav od svého plánu upustil Crescente praví, že důvodem k tomu byl nedokončený stav stavby svatovítského kostela na Pražském hradě, roztrpčilo to možná Boleslava do té míry, že se jeho mysl stala přístupnou těm nejčernějším záměrům. V tu dobu se opět zablesklo nad severozápadní hranicí. Roku 932 vpadla saská vojska do Dolní Lužice a oblehla a ztečí dobyla hrad jménem Liubusua. Pevnost dobyvatelé rozbořili 137

22 a stála poté pustá až do roku To Václavovi zřetelně ukázalo, že dny míru a klidu nemusejí trvat věčně, a rozhodl se pustit se do akce, kterou nelze nazvat jinak než nepříliš uváženým dobrodružstvím ani jako průzkum bojem by totiž neobstála. Na samém počátku roku 933, přesně po vypršení devítiletého příměří uzavřeného roku 924 s králem Jindřichem, zaútočily uherské expediční sbory znovu na Sasko, a jako už v minulosti musely (nepochybně s Václavovým svolením) projít Čechami. Velitelé uherských jednotek se obrátili k Dalemincům s žádostí o pomoc a podporu. Ti si ovšem velmi dobře pamatovali, co je stálo spojenectví s nepřáteli Saska za Jindřicha, a uherskou žádost odmítli 290. Nato se uherské jednotky střetly se saskými vojsky dne 15. března roku 933 v bitvě u místa zvaného Riade 291, a utrpěly tam katastrofální porážku. Neutralizaci celé východní hranice uzavřel Jindřich následujícího roku vojenskou výpravou proti kmeni vystupujícímu v pramenech jako Vucrani, který si podrobil a uložil mu daň 292. V této chvíli se Václav ocitl ve slepé uličce. Bratra si (snad) rozhněval nesplněným slibem složit úřad a odejít do Říma. Své bohaté a mocné (možná) rozladil uložením povinnosti platit desátek církevním institucím (či jen trváním na něm), čímž snížil jejich příjmy, totiž výši jejich podílu na dávkách vybraných pro knížete. Uherskou legii (připusťme tuto možnost) znervóznil svou nečinností v tažení roku 933 a nedostatkem podpory uherské věci ve střetu se Saskem. Konečně na sebe upozornil i Jindřicha, který musel dojít k závěru, že český kníže si mnoho nedělá ze spojeneckých svazků se Saskem a řídí svou politiku výhradně zájmy vlastními. 289 Lübke, RGSEO I č. 36 str Lübke, RGSEO I č. 38 str Lübke, RGSEO I č. 39 str Lübke, RGSEO I č. 42 str Stalo se tak po 25. červnu roku

23 Tak se na místě octly všechny zlověstné ingredience Molotovova koktejlu, z něhož vyšlehl vražedný plamen černého září roku Dodejme ještě několik málo poznámek o osudu nejbližších Václavových rodinných příslušníků. Podle obecně sdíleného mínění odešla po vladařově smrti jeho matka Drahomíra, vykonavši řádně pohřební obřady nad tělem zesnulého syna, k českým (Bílým) Charvátům 294. Stojí za úvahu, zda je naprosto nesmyslný předpoklad Drahomířina odchodu do dalmatinského království chorvatského, které právě onou dobou dosáhlo jednoho z vrcholů svých středověkých dějin 295. Pokud pak některý klerik z jejího doprovodu sepsal na její popud staroslověnsky legendu o Drahomířině synu, známou dnes jako Stsl I, vyřešily by se tím otázky spojené s její existencí v Čechách a získali bychom rovněž odpověď na otázku, proč bylo třeba padesát let po jejím napsání překládat do církevní slovanštiny Gumpoldův text jako Stsl II. Na italské Monte Cassino, kde byla faktografie Stsl I známa 296, by také z dalmatského Chorvatska bylo blíže než z přemyslovských Čech. Václavův syn pak zřejmě z Čech zamířil k lidu, v němž se zrodila jeho babička, a uvázal se v důstojenství, které mu po ní u Havolanů-Stodoranů náleželo. Dlouho se tam však asi nezdržel, neboť již roku 940 převzal panství nad nimi Tugumir, do té doby prodlévající co rukojmí na dvoře Jindřicha Ptáčníka a Oty I. 293 O boleslavské vraždě Kalhous Kopal Moravcová Polanský 2009, str. 549; Sláma 2008, str ; Sláma 2010, str Pro rok 935 se nyní vyslovuje i Nastalska-Wiśnicka 2010, str Tak Nastalska-Wiśnicka 2010, str K tomu Curta 2006, str , a Akimova Nastalska-Wiśnicka 2010, str

24 40. Zde vidíme v umělecké zkratce výsledek úsilí knížete Václava o vstup jeho národa do Evropy latinského křesťanství. Mezi čtyřmi personifikacemi provincií římského impéria, které skládají na této iluminaci z vládcovy knihy evangelií hold císaři Otovi III., přichází též (arci na posledním místě) Sklavínie. Přes to, že kompozičně jde o převzetí pozdně antického modelu (imperiálního kalendáře z r. 354), ukazuje tato symbolika velmi názorně na skutečnost, že na konci desátého století vstoupily již státní pospolitosti západních Slovanů pevně do sestavy evropské pospolitosti uznávající autoritu římského papeže. 140

25 R E J ST Ř Í K Do rejstříku nejsou pojaty lexémy Bůh, Ježíš Kristus, bible, Václav, Přemyslovci, Čechy, křesťanství. Abbo, opat 21 c Abd ar-raḥmān III., emír a chalífa córdobský , 158 Aghlabovci, dynastie vládců Tuniska 122 al-hakam (II.) al-mustansir, chalífa córdobský 122n al-mas c ūdī, zeměpisec a encyklopedista arabský 54, 120n, 131, 150, 158 Andalusie (= muslimské Španělsko) 39, 83n, 121, 124 Alí, vládce Sicílie z dynastie Kalbovců 35 Alkuin z Yorku, vzdělanec anglosaský a autor 48, 76 Alpy 18, 122 Anglie 83, 86, 94, 116, 136, 143 Anania Širakac i, církevní činitel a spisovatel 106 Anonym, kronikář uherský 37 Apokalypsa, rukopis svatovítské kapituly 105 Arbeo, církevní činitel a spisovatel 76 Aristoteles, filozof antický 48, 70, 90 Arkona, lokalita v Německu 99 Arnulf, vévoda bavorský 55, 138, 135 Athelstan, král anglický 136 Attila, vládce Hunů 37 Aulne, klášter 88 Avesta, svatá kniha mazdaistická

26 Badr as-siqlabī, dvořan córdobský 121 Bagdád, město v chalífátu 121 Bamberg, město v Německu 85 Basklábič (= *Václavič), syn knížete Václava 65, 150 Bavoři 35, 39, 55, 85, 114n, 119, 128, 135 Beda Ctihodný, autor 76 Belgie 88 Benediktbeuern, klášter ve Švýcarsku 48 benediktini, benediktinští mniši 48, 94, 136 Berbeři, etnikum v severní Africe 39, 122 Bernard, vévoda ze Septimánie v Galii 57, 61 Bernard, syn vévody septimánského v Galii 57 Berschin Walter, literární historik 70 83, 119 běsi, bájné bytosti 43 Bláhová Marie, historička 22n, 109, 123 BOHEMI, elita česká 21 Boleslav I., český kníže 36 Boleslav, hrad kněžice Boleslava (budoucího Boleslava I.) 19, 67 Bořivoj, kníže český 22, 37, 108n Bougo/baga, titul vladařský 45, 107 Bretaň (Francie) 80, 82, 116 Brennaburg, hrad Stodoranů-Havolanů 134 Brian Boru (Boroimhe), irský král 83 Britské ostrovy 48 Břetislav I., český kníže 41, 105 Budeč 55 57, 77, 80, 109 Bulharsko 17, 32 Byzanc, byzantská říše 17n, 32, 48, 86, 112n, 118 Caedwalla, anglosaský král 83 Cato viz Kato Cicero, myslitel a řečník antický 48 Coenred, anglosaský král 83 Colonne, mys a bojiště v Itálii 35 Como, jezero v Itálii 88 Crescente fide christiana, legenda 76, 82, 128, 137 Dagobert, král merovejský

27 Daleminci, kmen slovanský 134 Dalimil, kronikář český 22n dalmaci, Dalmatae či dalmantli, údaj z rukopisu Widukindovy kroniky 41 David, král starozákonní 86 De viris illustribus, spis sv. Jeronýma 77 Dhuoda (= Dodana, Hodana), vévodkyně ze Septimánie v Galii 57 59, 61, 81, 88 Dobner Gelasius, církevní činitel a vzdělanec 95 Dodana viz Dhuoda Dolní Lužice viz Lužice Donnchadh ua Briain, irský král 83 Doudlebi, kmen český 131 Drahomíra, kněžna česká 54, 65, 84, , 134, 136n, 139 Drevljané, kmen ruský 21 Dublin, město v Irsku 31, 83 duces bohemannorum 21 Dumézil Georges, religionista a etnolog francouzský 47 Dunaj 37 Durynsko, země v Německu 132 Dža c far as-saqlabī, dvořan córdobský 123 Eadith, princezna anglická, choť císaře Oty I. 136 Eardwulf, biskup 116 Epona, bohyně keltská 47 Ermengarda, první choť Ludvíka Zbožného, franského krále 60 Fál, kamenný stolec vladařský v Irsku 108 Flarchheim, bojiště 99 Fleury viz Saint-Benoît-sur-Loire Fredegar, kronikář franský 41 Fulbert z Chartres, církevní činitel a vzdělanec francouzský 58 Fulda, klášter v Německu 48, 92 Gana, hrad Daleminců 34 Gennadios, autor antický 77 Gotšalk, mnich 92 Gumpold, biskup mantovský, a text jeho svatováclavské legendy (Gumpold) 62, 73, 76, 102, 105, 128, 139 Gurdisten, opat a autor

28 hadžib, hodnost dvorská córdobská 121 Halfdan, velitel skandinávský 116 Heimskringla, spis Snorriho Sturlusona 34 Heinrich von Mügeln, kronikář uherský 37 Hinkmar, arcibiskup 92 Hnězdno, město v Polsku 46, 95, 112 Hodana viz Dhuoda hry 117n Hron 37 Hugo z Provence, šlechtic 88 Hus Jan, církevní činitel a reformátor 95, 120 Charváti, kmen slovanský 139 Chlodovech (= Chlodwig, Clovis), panovník franský 113 Chlotachar (= Lothar) I., král merovejský 41 Chorvatsko, kraj v Dalmácii 139 Ibn al-athīr, kronikář arabský 35 Ibn Hajdara, sudí 124 Ibn Hajjān, kronikář arabský 62 Ibn Idhārī, kronikář arabský 62 Ibrāhīm ibn Ja c qūb, cestovatel a zpravodaj arabský 39, 82 Inferenda, daň franská 41n Igor, kníže ruský 21 Ine, anglosaský král 83 Írán 42, 48, 107 Irsko, irský 25, 31, 47, 50, 108, 116 Isakij, mnich a kněz 82 Itálie 48, 88, 119 Ivar, velitel skandinávský 116 Jan, biskup 91 Jindřich II., císař 85, 94n Jindřich III., císař 41 Jindřich Ptáčník, saský král , Josifon, kronika 119 Jóšijáš, král starozákonní 86 Justinián, císař

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 DIGITÁLNÍ

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petr Procházka. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petr Procházka. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Dějepis Středověk Téma Svatá říše římská a boj o investituru Ročník 1 Autor Mgr.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Přemyslovci - Boleslav II.

Přemyslovci - Boleslav II. Tematická oblast Přemyslovci - Boleslav II. Přemyslovci Datum vytvoření 17.11.2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód První Vlivem evropské politiky ztratil Boleslav II. na konci své vlády rozsáhlá

Více

Přemyslovci - Svatý Václav

Přemyslovci - Svatý Václav Přemyslovci - Svatý Václav Tematická oblast Přemyslovci Datum vytvoření 19.10.2012 Ročník První Stručný obsah Svatý Václav patří k nejznámějším českým knížatům Způsob využití Výklad nové látky, opakování

Více

České země do vymření Přemyslovců. Benjamin Březina, 4.B

České země do vymření Přemyslovců. Benjamin Březina, 4.B České země do vymření Přemyslovců Benjamin Březina, 4.B Slované v temných staletích 6.-7. stol. Stěhování národů V 6. stol (odhad 535) nahrazení germánského obyvatelstva slovanským Střet s Avary První

Více

Počátky polského státu

Počátky polského státu Počátky polského státu Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0113 V oblasti dnešního Polska se usadily během stěhování národů tři velké kmeny západní větve Slovanů: Polané, Vislané a Slezané. Tyto kmeny vedly

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 2)Období zápasu dvou kulturstaroslověnské a latinské (= 10. a 11.stol.) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

Přemyslovci Boleslav III.

Přemyslovci Boleslav III. Přemyslovci Boleslav III. Tematická oblast Přemyslovci Datum vytvoření 18.11.2012 Ročník První Stručný obsah Začala politická a hospodářská krize českého státu Způsob využití Výklad nové látky, opakování

Více

KRONIKA tak řečeného DALIMILA

KRONIKA tak řečeného DALIMILA KRONIKA tak řečeného DALIMILA PASEKA PRAHA - LITOMYŠL 2005 Obsah (5) UVOĎ (9) PŘEDMLUVA Tuto se počíná kronika (12) KAPITOLA 1 O babylonské věži a sedmdesáti jazycích (13) KAPITOLA 2 O vzniku českého národa

Více

Počátky uherského státu

Počátky uherského státu Počátky uherského státu Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0114 Maďaři patřili ke kočovným kmenům, které se pohybovaly na severu Evropy okolo řek Kamy a Visly na území dnešního Ruska. Během stěhování národů

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_27_Svatá Ludmila Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 20.11.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Příchod Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše Třída:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 3)Krátké období vítězství latiny a pronikání češtiny (počátek 12.st.- polovina13.st.) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa VY_12_INOVACE_88 Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa Leden 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k prezentaci nového učiva Doplnění informací v učebnici z jiných

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 409 Jméno autora Mgr. Romana BLÁHOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 5. 2. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 4. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_CJL_1 Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_CJL_1 Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 13. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_CJL_1 Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII.

Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII. Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2701 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII. Datum: 8.9.2011 Předmět: Dějepis Ročník: 7. Klíčová slova: Francká

Více

Dej 1 Velkomoravská říše. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 1 Velkomoravská říše. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 1 Velkomoravská říše Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Velká Morava první státní útvar na našem území existuje okolo

Více

CZ.1.07/1.4.00/

CZ.1.07/1.4.00/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 Autor: Ivana Stupková Název materiálu: VY_12_INOVACE_CJ.5.Stu.14_premyslovsti_kralove Datum: 12. 3. 2013 Ročník: pátý Vzdělávací oblast:

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Nástup Lucemburků v Čechách

Nástup Lucemburků v Čechách Nástup Lucemburků v Čechách Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0119 Po smrti Václava III. v roce 1306 došlo v českém státě k bojům o královský trůn. Největší nároky si kladli Jindřich Korutanský a Rudolf

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.07.4._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny- Přemyslovci,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: Jméno autora: VY_32_INOVACE_104 Pavlína Sluková Třída/ročník:

Více

Opakování a procvičování učiva vlastivědy

Opakování a procvičování učiva vlastivědy Opakování a procvičování učiva vlastivědy Téma : Panovníci a významné osobnosti nejstarších českých dějin Cíl : Vyhledávání a zpracování získaných informací Pomůcky : pracovní listy, kartičky s panovníky

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu VY_52_INOVACE_CVSD2_06_4A Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Člověk ve světě místo kde ţijeme Anotace: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Autor: Ţák se prostřednictvím pracovního listu seznámí s dějinnou události

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

OBSAH. Nicetius z Trevíru Úvod... 13

OBSAH. Nicetius z Trevíru Úvod... 13 OBSAH Úvod... 13 "FRANSKÉ" KMENY PŘED VZNIKEM FRANSKÉHO KMENOVÉHO SVAZU... 15 SPOLEČNÁ HISTORIE ŘÍMANŮ A FRANSKÉHO KMENOVÉHO SVAZU... 38 Rané kontakty......................................... 38 Vztahy

Více

Panovníci českých zemí

Panovníci českých zemí Panovníci českých zemí také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Jana Eislerová Staré pověsti české Martina Drijverová JEŽÍŠ a jeho příběh Staré řecké báje a pověsti

Více

STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1

STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1 STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1 Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Stručný přehled základních faktů o počáteční fázi domácího písemnictví. Očekávaný přínos Procvičení a opakování klíčových informací o počátcích slovesné

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Přečti si následující text a poté odpověz na připojené otázky. Roku 1197 pan Přemysl a jeho příznivci táhli ku Praze, připraveni buď zemřít, nebo sobě zjednati chleba a pánu svému Přemyslovi knížectví.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Vývoj Polska, vývoj hranic

Vývoj Polska, vývoj hranic Vývoj Polska, vývoj hranic 3 velké etapy ději: Polsko do dělení (do konce 18. stol.) období národní nesvodový (do začátku 20. stol.) obnovení Polska (od r. 1918) Ad 1 etapa: formování etnického státu (piastovská

Více

http://www.prezentace-pro-dejepis.freeeee.net Prusko Řád německých rytířů Pohanské Prusy Již v době před naším letopočtem sídlily ve východním Pobaltí baltské kmeny Prusů. Prusové nepřijali křesťanskou

Více

Český raně feudální stát

Český raně feudální stát Český raně feudální stát Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0117 Od poloviny 9. století se na území Čech začal prosazovat slovanský kmen, který nazýváme podle bájného Přemysla Oráče Přemyslovci. Je pravděpodobné,

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116 Velkomoravská říše Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116 Pojem Velkomoravská říše, popř. Velká Morava není oficiálním názvem, ale pouze ustáleným označením historiků pro státní útvar, který vznikl v první

Více

Mimo území bývalé římské říše

Mimo území bývalé římské říše Mimo území bývalé římské říše Mimo území bývalé římské říše středověk navazuje na starověk, někde přímo na pravěk do těchto oblastní, které leží mimo hranice bývalého impéria, se podíváme nyní národy,

Více

Návod na přípravu skládačky: Návod na použití skládačky:

Návod na přípravu skládačky: Návod na použití skládačky: Skládačka Návod na přípravu skládačky: Každá skládačka se v tomto souboru skládá ze tří částí: 1) karta se zadáním; 2) karta s odpověďmi; 3) fotografie. Všechny tři části vytiskneme. Každou skládačku můžeme

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_470 Jméno autora: Mgr. Blanka Fajkisová Datum

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 293 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 2. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) SEDMÝ Člověk

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

Středověká literatura - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.11a PhDr. Olga Šimandlová září Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Středověká literatura - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.11a PhDr. Olga Šimandlová září Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Počátky Velké Moravy jsou spojeny s osobou knížete... Kníže... požádal byzantského císaře o vyslání křesťanské misie.

Počátky Velké Moravy jsou spojeny s osobou knížete... Kníže... požádal byzantského císaře o vyslání křesťanské misie. Počátky Velké Moravy jsou spojeny s osobou knížete.... Vyhrál nad nitranským knížetem.... Kníže... požádal byzantského císaře o vyslání křesťanské misie. A tak roku... přišli na VM... a.... Po jejich příchodu

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Č. Příjmení a jméno: Adresa školy:... Adresa bydliště:...

Č. Příjmení a jméno: Adresa školy:... Adresa bydliště:... Č. Příjmení a jméno: Adresa školy:.... Adresa bydliště:..... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné

Více

VY_32_INOVACE_09.12 1/5 3.2.09.12 IQ cesta čekým středověkem

VY_32_INOVACE_09.12 1/5 3.2.09.12 IQ cesta čekým středověkem 1/5 3.2.09.12 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více

Vznik států v západní a střední Evropě

Vznik států v západní a střední Evropě Výukový materiál Vznik států v západní a střední Evropě zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) Předmět: Ročník: 7. Dějepis Anotace: prezentace

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

DUM č. 6 v sadě. 17. De-2 Slované a počátky Českého státu

DUM č. 6 v sadě. 17. De-2 Slované a počátky Českého státu projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 17. De-2 Slované a počátky Českého státu Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.6.2014 Ročník: 2AV Anotace DUMu: Slované a počátky Českého státu. Čechy v době knížecí

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Přehled dějin českého umění Románské malířství a sochařství

Přehled dějin českého umění Románské malířství a sochařství Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Přehled dějin českého umění Románské malířství a sochařství přednášející: Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. Románské malířství a sochařství

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

Skákavý rébus duo Počátky Přemyslovců

Skákavý rébus duo Počátky Přemyslovců Skákavý rébus duo Počátky Přemyslovců VY_32_INOVACE_09.17 3.2.09.17 Metodika hry: Hra skákavý rébus duo je určená pro dvojici hráčů. Na herní plán se vloží kartičky s čísly odpovídajícími hernímu plánu.

Více

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK LanguageFamiliesoftheWorld VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK Základní otázky Odkud si přinesli Indoevropané svůj prajazyk? Kolik lidí na Zemi mluví indoevropskými jazyky? Která rodina

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia dějepisu Program Učitelství pro základní školy obor Učitelství dějepisu pro ZŠ Výsledkem magisterského studia historie na KHI a obsahem

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/17. Název materiálu: Starověký Řím - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/17. Název materiálu: Starověký Řím - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Starověký Řím - test Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová Jméno a příjmení: 1. Zakroužkuj správnou odpověď TEST STAROVĚKÝ ŘÍM 1. Řím

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

STŘEDOVĚK počátky středověku D 50

STŘEDOVĚK počátky středověku D 50 STŘEDOVĚK počátky středověku D 50 1. Doplň jména panovníků/úředníků: a) porazil Araby v bitvě u Poitiers. b) vyvrátil říši Vandalů. c) vyvrátil říši Avarů. d) dobyl říši Burgundů. e) dobyl území v Itálii

Více

Panovníci českých zemí Karty na rozstříhání

Panovníci českých zemí Karty na rozstříhání Panovníci českých zemí Karty na rozstříhání Oblast: Člověk a jeho svět Předmět: Vlastivěda Tematický okruh: LIDÉ A ČAS Ročník: 4. Klíčová slova: Panovnické rody v českých zemích, panovníci jednotlivých

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Sada: 1 Číslo

Více

Svátky v Evropě. Zdroj informací a další užitečné rady naleznete na : www.doprava.vpraxi.cz

Svátky v Evropě. Zdroj informací a další užitečné rady naleznete na : www.doprava.vpraxi.cz Svátky v Evropě Zdroj informací a další užitečné rady naleznete na : www.doprava.vpraxi.cz Státní svátky ČR 2010 Státní svátky a ostatní svátky v České republice jsou dny pracovního klidu, kromě dnů nepřetržitého

Více

Česká středověká literatura

Česká středověká literatura Česká středověká literatura Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace Předmět Tematická oblast Téma Očekávané výstupy Klíčová slova Druh učebního materiálu Ročník Cílová

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_105 Jméno autora: Pavlína Sluková Třída/ročník:

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 7. Křesťanství II. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 7 Křesťanství II.

VÝTVARNÁ KULTURA. 7. Křesťanství II. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 7 Křesťanství II. VÝTVARNÁ KULTURA 7. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: 1. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností Jana Žižky a to nejen

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jak se jmenovala dcera Přemysla Otakara I., která svůj život obětovala nejchudším? Božena. 2. Kdo se stal knížetem po smrti knížete Václava? Biskup Syn Bratr 3. Jak kníže Oldřich rozšířil české knížectví?

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_94 : Jméno autora: Pavlína Sluková Třída/ročník:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Počátky Svaté říše římské

Počátky Svaté říše římské Počátky Svaté říše římské Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0112 V roce 843 se rozpadá Francká říše na tři části. Východní část, která dala základ Svaté říši římské, získal Ludvík Němec. Dynastie Karlovců

Více

7.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a dětský domov Liberec

7.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a dětský domov Liberec 7.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA Anotace : příčiny, průběh a výsledky Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a dětský domov Liberec 7. ročník, 7.září 2013 Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_22_Svatá Anežka Česká Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Tajemství největší knihy světa

Tajemství největší knihy světa Tajemství největší knihy světa Na počátku 13. století bylo v Čechách vytvořeno pozoruhodné literární dílo. Minulé věky jej právem pojmenovaly jako Ďáblova bible, Codex gigas, Liber pergrandis či Gigas

Více

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je Evropa V této kapitole se dozvíte: Jaká je kultura v Evropě. Má Evropa stejný význam jako Evropská unie. Zda je Evropa samostatným geografickým celkem.

Více

České země v raném středověku I. (do roku 935)

České země v raném středověku I. (do roku 935) České země v raném středověku I. (do roku 935) České země v raném středověku I. (do roku 935) 18)Příchod Slovanů. Sámova říše Příchod Slovanů Slované původně žili na sever od Karpat, mezi Vislou a Dněprem.

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více