speciál informační magazín pro naše nájemníky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "speciál informační magazín pro naše nájemníky"

Transkript

1 informační magazín pro naše nájemníky speciál Vážení nájemníci, dostává se vám do rukou speciální vydání informačního magazínu Bydlíme, který je tentokrát věnován výhradně problematice nájemného a nákladů na bydlení. Právě v těchto dnech jsou totiž pronajímatelé bytů povinni doručit svým nájemníkům oznámení o zvýšení nájemného pro následující kalendářní rok a s tím vždy vyvstává celá řada otázek, na něž vám chceme na následujících stránkách poskytnout odpovědi. V tomto vydání vás blíže seznámíme se slevovým programem, který jsme v souvislosti se zvyšováním nájemného připravili pro některé skupiny nájemníků, hovořit budeme i o tom, jak budou peníze získané z navýšeného nájemného využity, a věnovat se budeme také státním příspěvkům na bydlení. Věříme, že informace, které zde naleznete, pro vás budou přínosné a užitečné. Zdeněk Vozník Ředitel správy majetku

2 2 Slevy pro seniory a více oprav Spolu s oznámením o zvýšení nájemného dostali letos nájemníci společnosti RPG Byty také oznámení o poskytnutí slevy na nájemném vybraným skupinám řádných nájemníků za účelem zmírnění dopadu navýšení nájemného. Na toto téma jsme položili několik otázek generálnímu řediteli RPG Real Estate Tonymu Aksichovi. Nejprve otázka zcela zásadní. Proč vlastně společnost RPG Byty přistoupila ke zvýšení nájemného pro příští rok? Jak naši nájemníci dobře vědí, společnost RPG Byty převzala bytové portfolio, které dnes vlastní, ve značně zanedbaném stavu, který se postupně snaží napravovat. Vybrané nájemné je přitom hlavním zdrojem prostředků potřebných na nutné opravy a rozsáhlé regenerační programy. Dosavadní výše regulovaného nájemného ale na údržbu a opravy domů ani zdaleka nestačila, a proto je pro nás nynější státem určené zvýšení nájemného možností, jak získat více financí na potřebné opravy. Znamená to tedy, že peníze, které díky zvýšení nájemného společnost RPG Byty získá, půjdou skutečně do oprav? Ano. Již v červenci letošního roku přijalo představenstvo společnosti RPG Byty návrh managementu investovat 100 % finančních prostředků, které budou tvořit rozdíl mezi výší regulovaného nájemného v roce 2009 a 2010, do oprav bytového fondu. Jedná se o zhruba 400 milionů Kč, které by měly být do oprav vloženy v letech Celkem bude díky tomuto rozhodnutí opraveno nad rámec ostatních programů regenerace a údržby asi 2000 bytů. Toto rozhodnutí bylo učiněno zcela v souladu s dlouhodobou strategií naší společnosti poskytovat stále kvalitnější nájemní bydlení. Říkáte, že na opravy potřebujete každou korunu z navýšeného nájemného, ale přesto jste se rozhodli poskytnout některým nájemníkům z navýšeného nájemného slevu. Proč?

3 informační magazín pro naše nájemníky 3 Státem určené zvýšení nájemného může být pro některé naše nájemníky jistou zátěží. Samozřejmě, je zde řada státních programů sociální podpory, které mohou těm, kteří to potřebují, pomoci. A my v žádném případě nechceme našimi slevami nahrazovat v této oblasti roli státu. Pouze chceme, aby ty skupiny našich nájemníků, pro které může být navýšení nájemného pro rok 2010 nejcitelnější, měly o něco více času s novými podmínkami se vyrovnat. Proto jsme se rozhodli části našich nájemníků, především seniorům, poskytnout pro rok 2010 určitou slevu. Proč právě seniorům? Senioři tvoří velmi významnou skupinu našich nájemníků a podle nás je právě pro seniory zvyšování nájemného a dalších nákladů na bydlení nejcitelnější. My přitom chceme, aby i seniorům nabízela společnost RPG Byty dlouhodobé a stabilní bydlení. Proto jsme náš program slev pro rok 2010 zaměřili především na ně. V oznámení o poskytnutí slevy na nájemném sice do kategorie seniorů s nárokem na slevu řadíte všechny řádné nájemníky, kteří letos dosáhnou minimálně 60 let věku, ale těm, kteří bydlí sami, dáváte o deset procent vyšší slevu (35 %) než těm, kteří bydlí s dalšími osobami. Můžete to nějak objasnit? Samozřejmě. Pokud má někdo v bytě hlášeny k pobytu další osoby, předpokládáme, že i ty mají své příjmy a podílejí se na úhradě nákladů spojených s bydlením. Navýšení nájemného se jich tudíž nedotkne tolik jako těch, kteří bydlí v bytě sami. Současný systém státní sociální podpory je navíc nastaven tak, že je-li v domácnosti více osob, mají větší nárok na podporu ze strany státu než ti, kdo žijí v domácnosti sami. Víme navíc, že pokud v našich bytech žijí osamělí senioři, pak jsou to především vdovy nebo vdovci, kteří přišli o svého partnera a na hrazení nákladů na domácnost zbyli sami. Senioři ale nejsou jedinou skupinou nájemníků, kterým bude sleva poskytnuta, že? To je pravda. 35% slevu z navýšení nájemného dostanou také ti řádní nájemníci, kteří k žili v bytech ve vybraných lokalitách, v nichž je obtížná sociální situace a které se nachází v obcích, kde je nejvyšší absolutní výše nájemného. Ti, kterých se to týká, jsou o slevách v současné době písemně informováni. Kolika domácností celkem se slevy dotknou a v jaké výši? Celkem se některá z našich slev dotkne téměř domácností, což je přes 38 procent celého bytového port-

4 4 folia RPG Byty. Částka, která bude na slevách poskytnuta, činí zhruba 57 milionů korun. Proč jste se nerozhodli poskytnout slevu plošně všem nájemníkům, jako to udělaly některé obce? Pokud vím, tak jednotlivé obce přistupovaly ke slevám různě. Někde skutečně poskytly plošné slevy, jinde například pouze nájemníkům s dobrou platební morálkou a některé obce o žádných slevách neuvažovaly. Poskytovat slevy plošně ale podle mě není to nejlepší řešení. V bytech s regulovaným nájemným totiž ani zdaleka nebydlí jen ti, kteří si nemohou vyšší nájemné dovolit. Při poskytnutí plošné slevy z již tak nižšího nájemného se pak zcela vytrácí sociální aspekt takového kroku. Radnice, které takové plošné slevy poskytují, navíc většinou připouští, že peníze, o které díky tomu přijdou, jim budou chybět na potřebnou údržbu bytového fondu a tu budou muset dotovat z jiných peněz v rámci rozpočtu, tedy z peněz všech daňových poplatníků a nejen těch, kteří v obecních bytech bydlí. Musí ti nájemníci společnosti RPG Byty, pro které jsou slevy určeny, o tyto slevy nějak žádat? Nikoli. Nové předpisy nájemného i se zohledněním výše uvedených slev budou nájemcům doručeny v evidenčních listech v zákonem stanovené lhůtě, a to nejpozději do Není tedy nutné o slevu žádat. A ještě poslední otázka. Mohou i nájemníci společnosti RPG Byty požádat o státní příspěvek na bydlení? Jistě, a to se netýká pouze těch, kterým je poskytnuta naše vlastní sleva. Podat žádost o příspěvek na bydlení je oprávněn každý nájemce přihlášený v bytě k trvalému pobytu, který má řádnou nájemní smlouvu, pokud jeho příjmy nestačí na pokrytí nákladů na bydlení. Ale o tom se zmíníme mnohem podrobněji na jiném místě tohoto magazínu. Tony Aksich Generální ředitel RPG Real Estate

5 Státní příspěvek na bydlení informační magazín pro naše nájemníky Příspěvek na bydlení přispívá ke krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny za poslední kalendářní čtvrtletí. Za příjem se považuje i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek. Výše příspěvku na bydlení se s rostoucím příjmem postupně snižuje a nejnižší částka činí 50 Kč měsíčně. Podat žádost o příspěvek na bydlení je oprávněn nájemce přihlášený v bytě k trvalému pobytu, který má řádnou nájemní smlouvu. Základní podmínkou pro přiznání nároku na tuto dávku je podmínka trvalého pobytu na území České republiky jak oprávněné osoby, tak i osob společně s ní posuzovaných. Příspěvek na bydlení je poskytován, pokud 30 % rozhodného příjmu v rodině nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady na bydlení stanovené zákonem. Přitom nárok na dávku nezávisí na tom, zda jde o byt nájemní, družstevní nebo v osobním vlastnictví, či o bydlení v rodinném domě. U příspěvku na bydlení je okruh společně posuzovaných osob stanoven zcela jinak, než u ostatních dávek státní sociální podpory. Společně jsou posuzovány všechny osoby, které jsou v předmětném bytě nebo rodinném domě hlášeny. Nárok na dávku může být uplatněn 3 měsíce zpětně od měsíce, za který má nájemník na příspěvek nárok. Pokud chcete žádat o příspěvek na bydlení, podejte písemnou žádost o příspěvek na bydlení na předepsaném formuláři (vytištěný k dispozici na každém Úřadu práce nebo ke stažení na nebo na www. mpsv.cz) na příslušný úřad. 5

6 6 Se žádostí se obraťte na Úřad práce příslušný podle místa vašeho trvalého bydliště. Seznam úřadů: Úřad práce v Ostravě 30. dubna 3130/2c Ostrava Tel.: Úřad práce v Karviné Tř. Osvobození 1388/60a Karviná Tel.: Úřad práce ve Frýdku-Místku Na Poříčí Frýdek-Místek Tel.: Úřad práce v Havířově Svornosti 1504/2b Havířov Tel.: Další úřady práce a jiné informace najdete na Proti rozhodnutí o zamítnutí nebo odejmutí dávky můžete podat odvolání do 15 dnů od doručení ke krajským úřadům prostřednictvím úřadu, který rozhodl. Proti oznámení lze podat písemně námitky do 30 dnů od první výplaty dávky na úřad, který rozhodl. Pokud vám byl vyplacen příspěvek na bydlení a přitom jste nesplnili podmínky pro výplatu příspěvku, jste povinni vrátit příslušnému úřadu vyplacené částky za období, kdy vám příspěvek na bydlení nenáležel. KROKY K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ 1) Vyplněný formulář Formulář Žádost o příspěvek na bydlení je ke stažení na cz nebo a vzor této vyplněné žádosti je k dispozici na klientských centrech na informačním stole v hale. Pracovníci klientských center vám také rádi podají obecné informace. 2) Co doložit k formuláři Doklad o výši čtvrtletního příjmu Tento formulář slouží jako příloha k žádosti o příspěvek na bydlení. Tento doklad musí vyplnit každá z osob, která je v bytě hlášena k trvalému pobytu a pobírá v příslušném období jeden z těchto příjmů: důchod, podporu v nezaměstnanosti, příjem ze závislé činnosti, výživné atd. V případě seniorů, kteří pobírají jen starobní důchod, navíc si nepřivydělávají a občanů pobírajících podporu v nezaměstnanosti či jiné dávky, se nevypisují do formuláře konkrétní částky. Ty budou automaticky zjištěny od příslušných plátců. Vzor tohoto formuláře naleznete také na.

7 informační magazín pro naše nájemníky 7 Doklad o výši nákladů na bydlení Tento formulář také slouží jako příloha k žádosti o příspěvek na bydlení. Uvádějí se zde náklady spojené s bydlením v konkrétním bytě. Jedná se o platby nájemného, záloh plynu, záloh elektřiny, vodného a stočného, odvoz odpadu, centrálního vytápění. Pro ověření uvedených částek je nutné příslušné originály dokladu (SIPO, složenku, výpis z účtu atd.) vzít s sebou na příslušnou pobočku Úřadu práce, kde bude jejími pracovníky potvrzena správnost předložených dokladů. Po obdržení celkového vyúčtování energií (přeplatek nebo doplatek) je potřeba tyto doklady opět doručit na příslušnou pobočku Úřadu práce. Vzor tohoto formuláře naleznete také na. Řádnou nájemní smlouvu - je vyžadován vždy originál řádné nájemní smlouvy, pokud nájemník tuto smlouvu nemůže dohledat, vystaví mu ji za poplatek ve výši 50 Kč příslušné klientské centrum. Průkaz totožnosti - občanský průkaz, pas. 3) Nejbližší termíny podání žádosti o příspěvek na bydlení - od do (dokládají se příjmy a náklady domácnosti za červenec, srpen, září); - od do (dokládají se příjmy a náklady domácnosti za říjen, listopad, prosinec). 4) Každé čtvrtletí je nutné doložit Doklad o výši nákladů na bydlení Doklad o výši čtvrtletního příjmu - do za měsíce červenec, srpen, září; - do za měsíce říjen, listopad, prosinec. Souhrnné informace naleznete na stránkách nebo www. statnisprava.cz.

8 8 informační magazín pro naše nájemníky DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA Havarijní linka NONSTOP Otevírací doba KC Ostrava, Ostrava-Poruba, Havířov a Karviná Zákaznická linka Po - Pá 7-17 hod. Pokladna KC Ostrava, Kounicova 5, Ostrava PONDĚLÍ a STŘEDA ÚTERÝ a ČTVRTEK PÁTEK ZAVŘENO PO - ČT PO - ČT PÁTEK ,,Bydlíme * Informační magazín pro naše nájemníky * Vydává společnost RPG Byty, s.r.o., Gregorova 3/2582, Ostrava. IČ: , DIČ: CZ * Registrační číslo ministerstva kultury České republiky: MK ČR E * Vedoucí redakční rady: Jana Palová. Složení redakční rady: Pavel Klimeš, Petr Nikel, Petr Handl, Karina Vališová. Kontakt na redakci: Tisk: TISKÁRNA PRINTO spol. s r.o. * Rozšiřuje: Česká pošta * Toto speciální vydání vyšlo v září 2009.

Rázněji proti neplatičům

Rázněji proti neplatičům informační magazín pro naše nájemníky 02 červen 2009 Vážení nájemníci, je tady polovina roku a vám se do rukou dostává letošní druhé číslo informačního magazínu Bydlíme. I tentokrát jsme se snažili, abyste

Více

informační magazín pro naše nájemníky 02

informační magazín pro naše nájemníky 02 informační magazín pro naše nájemníky 02 červenec 2010 Léto je v plném proudu, ale ani o prázdninách jsme na vás nezapomněli s dalším číslem magazínu Bydlíme, ve kterém se vám snažíme přinášet užitečné

Více

ŘÍJEN 02/2011. pro naše. Byty RPG jsou a budou domovem slušných lidí. magazín. nájemníky. informační. str. 4. str. 10. str.10

ŘÍJEN 02/2011. pro naše. Byty RPG jsou a budou domovem slušných lidí. magazín. nájemníky. informační. str. 4. str. 10. str.10 ŘÍJEN 02/2011 informační magazín pro naše nájemníky Byty RPG jsou a budou domovem slušných lidí. V posledních několika týdnech se začaly Havířovem, Karvinou i některými dalšími městy Moravskoslezského

Více

Na opravy domů a bytů uvolníme letos další 1,3 mld. korun

Na opravy domů a bytů uvolníme letos další 1,3 mld. korun Bydlíme č. 1 / DUBEN 2013 Na opravy domů a bytů uvolníme letos další 1,3 mld. korun Také v letošním roce naše společnost pokračuje v rozsáhlé regeneraci a opravách svého bytového fondu. Na opravy a celkovou

Více

Informace o vyúčtování služeb spojených s bydlením

Informace o vyúčtování služeb spojených s bydlením Bydlíme č. 1 / DUBEN 2014 Informace o vyúčtování služeb spojených s bydlením Vyúčtování služeb spojených s bydlením za rok 2013 bude doručeno do schránek nájemníků a uživatelů bytů RPG v souladu s legislativou

Více

Magazín pro nájemníky společnosti CPI BYTY 1 / 2015

Magazín pro nájemníky společnosti CPI BYTY 1 / 2015 HLAVNÍ TÉMA Vyúčtování služeb. Jak na pohledávky (2-3 str.) Změna technologie tepla v České Lípě (6 str.) upozornění Nelegální instalace a stavební úpravy (4 str.) Bezpečný a čistý domov (5 str.) Deratizace

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je realizátorem projektu PŘIPRAVIT

Více

MPSV: Chceme zabránit zneužívání doplatku na bydlení, chystáme změnu legislativy

MPSV: Chceme zabránit zneužívání doplatku na bydlení, chystáme změnu legislativy MPSV: Chceme zabránit zneužívání doplatku na bydlení, chystáme změnu legislativy Snahou ministerstva práce a sociálních věcí je, aby dávky dostávali lidé, kteří je skutečně potřebují. Protože MPSV nechce

Více

Publikace vychází díky podpoře z programu Transition Facility EU.

Publikace vychází díky podpoře z programu Transition Facility EU. Publikace vychází díky podpoře z programu Transition Facility EU. BRNO 2007 Liga za práva vozíčkářů, o. s., 2007 Illustrations René Janoštík, 2007 Nápadník K vydání připravila Hana Valová, DiS. Ilustrace

Více

Tato akce je spolufinancována Evropskou unií, MMR a Moravskoslezským krajem.

Tato akce je spolufinancována Evropskou unií, MMR a Moravskoslezským krajem. Tato akce je spolufinancována Evropskou unií, MMR a Moravskoslezským krajem. Pr vodce džunglí samostatného života aneb Jak se nenechat sežrat AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství Krnov 2007 Průvodce

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Sdružení podnikatelů Poohří SDRUŽENÍ PODNIKATELŮ P O O H Ř Í Sekretariát: Jednoty 1931, 356 01 Sokolov Tel.: 352 627 498, mobil: 731 410 451 e-mail: epallas@)volny.cz Obsah: Sokolov, 31. leden 2010 ZÁPIS

Více

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému 2010 Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí v roce 2010 Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního

Více

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký.

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký. PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Handicap není překážkou uplatnění na trhu práce

Handicap není překážkou uplatnění na trhu práce Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 2 12. 2. 2013 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA EU OSVČ a důchodové a nemocenské pojištění v roce 2013 Handicap není

Více

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Pro obec : M A L E N I C E je místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro Jihočeský kraj Územní pracoviště

Více

BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Informativní brožura pro cizince

BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Informativní brožura pro cizince BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE Informativní brožura pro cizince Obsah Úvod... 4 I. VLASTNÍCI DOMŮ A BYTŮ V ČESKÉ REPUBLICE... 5 1. Obce města...5 2. Bytová družstva...5 3. Byty ve vlastnictví...6 4. Ostatní

Více

Rozhodující pro přiznání dávek je výše příjmů, nákladů na bydlení a forma bydlení.

Rozhodující pro přiznání dávek je výše příjmů, nákladů na bydlení a forma bydlení. Dávky na bydlení 1. Existují sociální dávky, které slouží na úhradu nákladů na bydlení? Ano. K částečnému krytí nákladů na bydlení slouží dávka státní sociální podpory příspěvek na bydlení, a dále dávka

Více

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE Důležité informace o starobním důchodu Publikace Příručka budoucího důchodce, kterou právě držíte v ruce, obsahuje souhrn nejdůležitějších obecných informací týkajících se nároku

Více

mostyr DÁVKY PRO ZP sociálně OBČANSTVÍ DŮCHOD PRACOVNĚ- PRÁVNÍ VZTAHY

mostyr DÁVKY PRO ZP sociálně OBČANSTVÍ DŮCHOD PRACOVNĚ- PRÁVNÍ VZTAHY sociálně mosty R Sociálně právní rádce Autoři: Mgr. Dana Hacaperková Mgr. Jana Chárová JUDr. Daniela Světlíková JUDr. Jaroslava Štamberková JUDr. Hana Frištenská Pavlína Radlová Grafická úprava a sazba:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Bakalářský studijní program Studijní obor: B6202 Hospodářská politika a správa Regionální rozvoj a veřejná správa SOCIÁLNÍ POLITIKA 2. část Ing. Věra Nečadová 2011 Recenzovali:

Více

Čelákovice. Životní situace osob v hmotné nouzi a způsoby pomoci. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o.

Čelákovice. Životní situace osob v hmotné nouzi a způsoby pomoci. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Životní situace osob v hmotné nouzi a způsoby pomoci Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

ÚŘAD PRÁCE ČR PARTNER PRO NEZAMĚSTNANÉ I ZAMĚSTNAVATELE

ÚŘAD PRÁCE ČR PARTNER PRO NEZAMĚSTNANÉ I ZAMĚSTNAVATELE ÚŘAD PRÁCE ČR PARTNER PRO NEZAMĚSTNANÉ I ZAMĚSTNAVATELE Úřad práce ČR partner pro nezaměstnané i zaměstnavatele Úřad práce ČR (ÚP ČR) je samostatnou organizační složkou státu. Zřizovatelskou funkci plní

Více

Daňový rádce. Praktický návod, jak vyplnit přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2010

Daňový rádce. Praktický návod, jak vyplnit přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2010 Daňový rádce ILUSTRACE: Tomáš Novák Praktický návod, jak vyplnit přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2010 Zpracováno ve spolupráci s daňovými poradci ze společnosti KODAP Přiznání bez obav Průvodce

Více

Normativní instrukce č. 10/2013

Normativní instrukce č. 10/2013 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Normativní instrukce č. 10/2013 Postup v řízení o doplatek na bydlení podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

Více

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012 Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE Informační brožura pro cizince Tato publikace vznikla ve spolupráci Poradny pro integraci, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Komise ministra vnitra ČR pro integraci cizinců.

Více