Sociologie kultu Ayn Randové *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociologie kultu Ayn Randové *"

Transkript

1 Sociologie kultu Ayn Randové * Murray N. Rothbard V Americe sedmdesátých let zná každý alespoň nějaký náboženský kult. Jejich počet totiž v posledním desetiletí prudce vzrostl. Charakteristickým znakem kultu (od Hare Krishna, přes Moonies, EST, scientologii, až k Mansonově rodině) je nadřazenost guru či vůdce, který je zároveň tvůrcem a konečným vykladačem učení, jemuž musí být každý potenciální člen kultu bezmezně oddán. Hlavní, ne-li dokonce jedinou podmínkou přijetí do kultu a následného postupu vzhůru jeho hierarchií je naprostá oddanost vůdci, jeho uctívání a bezvýhradná poslušnost jeho příkazů. Životy členů kultu jsou ovládány vlivem a přítomností vůdce. Ve chvíli, kdy se kult rozroste, získává přirozeně hierarchické uspořádání. Už jen z toho důvodu, že není v silách vůdce ovlivňovat a dohlížet na každého jednoho člena kultu. Přední pozice v hierarchii jsou obvykle obsazeny hrstkou nejstarších členů, kteří si je zasloužili dlouhou, loajální a obětavou službou. Někdy dokonce může být vrcholové vedení svázáno příbuzenskými pouty, což může užitečným způsobem upevnit oddanost uvnitř kultu. Cílem vedení kultu je získat peníze a moc. Moc nad jednotlivými členy je získávána tak, že jsou přinuceni bez výhrad přijímat vůli vůdce a jeho učení. Tato oddanost je vynucována pomocí psychologických sankcí. Jakmile je člen kultu přesvědčen o tom, že souhlas vůdce a komunikace s ním jsou neoddiskutovatelnou nutností a nedílnou součástí jeho života, stává se hrozba vyloučení z kultu (a odejmutí možnosti být přímo či nepřímo ve společnosti vůdce) natolik silnou, že působí jako spolehlivý mechanismus vynucující oddanost a poslušnost. Peníze, získávány formou dobrovolných služeb jednotlivých členů nebo skrze přímé poplatky, pak vzlínají hierarchií kultu vzhůru. Dnes by již mělo být zřejmé, že ideologický kult může nabývat stejných charakteristických znaků jako kult zřetelněji náboženský. A to i v tom případě, kdy je daná ideologie explicitně ateistická a protináboženská. Skutečnost, že kulty Hitlera, Mussoliniho, Stalina, Trotského a Maa jsou navzdory svému zřejmému ateizmu ve své podstatě náboženské, je již dnes všeobecně přijímána. Uctívání zakladatele a vůdce kultu, hierarchická struktura, neotřesitelná loajalita a psychologické (a pokud mohou využívat moc státu také fyzické) sankce jsou snadno identifikovatelné. Vnější a vnitřní učení Každý náboženský kult má dvě rozdílné podoby svého učení: vnější a vnitřní. Vnější je tou oficiální, veřejnou doktrínou, filosofií, která má v první řadě lákat potenciální uchazeče o členství. Poněkud jiným učením je však neznámá skrytá agenda, která je ve svém plném rozsahu známa pouze nejvyšším vůdcům, veleknězům kultu. Ti jsou pak ochránci Tajemství kultu. Obzvláště zajímavé jsou kulty, jejichž vnější a vnitřní učení jsou nejen rozdílná, ale navíc naprosto a do očí bijícím způsobem vzájemně protichůdná. Zmatek, jež tento zásadní rozpor způsobuje v myslích a životech stoupenců kultu, by pak nikoho neměl překvapit. Nejrůznější * Sepsáno v roce Tento text je prvním revisionistickým pohledem na Ayn Randovou z libertariánských pozic.

2 marxisticko-leninské kulty tak oficiálně a veřejně velebí Rozum a Vědu, odsuzují vše spojené s vírou, a přesto jsou jejich členové záhadně přitahováni ke kultu a jeho údajné neomylnosti. Alfred G. Meyer poznamenává o leninských názorech na neomylnost Strany následující: Lenin zřejmě věřil, že Strana, jakožto organizované vědomí, vědomí v podobě rozhodovacího aparátu, je schopna rozhodovat lépe než jakýkoli jednotlivec. Tento kolektivní orgán se vskutku časem zahalil do aury neomylnosti, později povýšené na dogma, a částí zkoušky loajality členů Strany se stalo přijetí této skutečnosti. Tvrzení, že Strana nedělá chyby, se stalo součástí komunistického vyznání víry Strana je neomylná. 1 Pokud jsou leninské kulty díky svým do očí bijícím vnitřním rozporům zajímavými objekty studia, je kult Ayn Randové ještě mnohem zajímavější. Tento kult, který v určitém slova smyslu přežívá ještě dnes, zažil období největšího rozmachu během šedesátých let. Přesněji řečeno počínaje přednáškami Nathaniela Brandena počátkem roku 1958, až k rozchodu Randové a Brandena o deset let později. Kult Ayn Randové nebyl totiž jen výslovně ateistický, protináboženský a velebící Rozum. On také propagoval otrockou závislost na vůdci ve jménu nezávislosti, poslušnost vůči vůdci a obdiv k němu ve jménu individualismu a slepou oddanost a víru ve vůdce ve jménu Rozumu. Prakticky každý do kultu vstoupil na základě četby románu Atlas Shrugged od Ayn Randové, který se objevil ke konci roku 1957, pár měsíců před vznikem organizovaného kultu. Navzdory opakované úctě k Rozumu byla tedy hlavním motivem k přeměně v člena kultu četba románu, neboli probuzené emoce. Nováček pak brzy zjistil, že randistická ideologie načrtnutá v románu je doplněna několika eseji a především pravidelným měsíčníkem The Objectivist Newsletter (později The Objectivist). Index povolených knih Jelikož základem každého kultu je víra v neomylnost vůdce, stává se nezbytností udržet stoupence mimo dosah děl kritických bezvěrců, která by mohla svést členy kultu na scestí. Katolická církev měla svůj Index zakázaných knih; ještě důslednější je starodávné muslimské heslo: Palte knihy, vždyť veškerá pravda je v Koránu! Avšak kulty, jejichž cílem je vnutit svým členům jednotný pohled na svět, musí zajít ještě dále. Stejně jako jsou komunisté často vedeni k tomu, aby nečetli antikomunistickou literaturu, kult Randové šířil něco, co by se dalo označit za Index povolených knih. Protože velké množství nových randistů bylo mladých a relativně nevzdělaných, dalo se skrze důsledný výběr jejich četby docílit toho, že zůstali navždy neznalí nerandistických či protirandistických idejí a argumentů (s výjimkou pár stručně zmíněných a zkresleně podaných argumentů v randistických publikacích). Randistická teorie nepodporovat Nepřitele se stala filosofickým odůvodněním pro to, aby randisté byli drženi v sladké nevědomosti. Čtení děl Nepřitele (což, až na pár pečlivě vybraných výjimek, znamenalo díla všech ne- či antirandistů) prý znamenalo dát jim svou morální podporu, což bylo jakožto neracionální striktně zakázáno. V pár případech byla udělena výjimka vůdčím osobnostem kultu, kteří prokázali, že musí číst jistá díla Nepřátel 1 Alfred G. Meyer, Leninism (New York: Frederick A. Praeger, 1926), str Obzvláště názorným vyjádřením této komunistické víry je projev Trockého na sjezdu sovětské komunistické strany v roce 1924: Soudruzi, nikdo z nás si nepřeje, a ani nemůže, mít pravdu v rozporu s míněním Strany. Strana má nakonec vždy pravdu, neboť je jediným historickým nástrojem v rukou dělnické třídy, který může být použit pro řešení jejích základních úkolů... Člověk může mít pravdu jen se Stranou a skrze Stranu, neboť historie nevytvořila žádný jiný způsob realizace pravdy. V Isaac Duetscher, The Proplet Unarmed. (New York: Random House, 1965), str Více viz Williamson M. Avers, Lenin and His Critics on the Organizational Question, (nepublikovaný rukopis) str. 15ff.

3 z toho důvodu, aby je mohli vyvrátit. Proces zakazování knih dosáhl svého vrcholu po rozchodu Randové a Brandena na sklonku roku Ten byl miniaturním příkladem typu rozkolu, jež by mohl nastat mezi Marxem a Leninem či Ježíšem a svatým Pavlem. Při tomto rozkolu, až děsivě připomínajícím organizovanou nenávist ke kacíři Emanuelu Goldsteinovi v Orwellově románu 1984, bylo po randistech vyžadováno, aby podepsali přísahu věrnosti Randové. Součástí této přísahy věrnosti bylo i prohlášení, jímž se signatář zavazoval k tomu, že od nynějška nebude číst žádná budoucí díla odpadlíka a kacíře Brandena. Pokud byl po tomto rozchodu jakýkoliv člen kultu přistižen s knihou či jiným Brandenovým dílem, byl okamžitě vyloučen. Od blízkých příbuzných Brandena bylo očekáváno, že s ním přeruší jakékoliv styky což také udělali. Je zvláštní, že členové hnutí, jež veřejně hlásalo svou oddanost rozumu jedince, zvídavosti a otázce Proč?, byli nuceni odpřísáhnout svou nezpochybňovanou víru v to, že Randová měla pravdu a Branden nikoli, přestože jim nebylo dovoleno seznámit se s důvody jejich rozchodu. Pouhá neschopnost zaujmout stanovisko, pouhý pokus zjistit fakta či vyjádření, že stanovisko k tak závažné skutečnosti nelze zaujmout bez znalosti fakt postačovaly k okamžitému vyloučení. Takový přístup byl totiž nezvratným důkazem nedostatečné oddanosti stoupenců svému vůdci, Ayn Randové. Zocelený kádr Frank Meyer ve své knize The Moulding of Communists 2 píše o řadě krizí, kterými musel během své stranické kariéry opakovaně procházet každý komunista. Z jeho popisu je zřejmé, že řadový člen vstupuje do Strany zaujat oficiální (vnější) učení. Jak ale setrvává ve Straně a postupuje její hierarchií vzhůru, prožívá řadu krizí testujících jeho vytrvalost, které ho buď ze Strany vyženou, nebo z něj postupně vytvoří zocelený kádr. Krize mohou být ideologického rázu, řekněme například ospravedlnění pracovních táborů nebo Stalinova a Hitlerova paktu, nebo rázu osobního při prokazování skutečnosti, že oddanost Straně je důležitější než přátelé, rodina a lidé, které milujeme. Není proto překvapivé, že trvalý tlak takovýchto krizí vede k velkému odlivu komunistů, a k vytvoření mnohem větší skupiny exkomunistů. Podobný, avšak mnohem intenzivnější proces probíhal během existence randistického hnutí. Nováčci obyčejně vstupovali do hnutí v nadšení po přečtení románu Atlas Shrugged ohromeni koncepty rozumu, svobody, individuality a nezávislosti. Série krizí a rostoucí počet vnitřních rozporů byly nutné k získání moci nad myšlenkami a životy členů a k vytvoření absolutní oddanosti k Randové jak na úrovni ideologické, tak v osobním životě. Pomocí jakých mechanismů ale vůdci kultu dosáhli takovéto slepé oddanosti? Již jsme se zmínili o tom, že jednou z těchto metod bylo držení členů kultu v nevědomosti. Další metodou bylo zajistit, aby bylo každé vyslovené či napsané slovo každého randisty správné nejen obsahově, ale také formou, neboť sebemenší rozdíl či odlišné používání slov mohl být a také byl napaden jakožto odchýlení se od randistických pozic. Stejně jako marxistická hnutí lpěla na vytvořeném žargonu a sloganech ze strachu před chybným použitím, totéž probíhalo v hnutí randistickém. Stručně řečeno, ve jménu preciznosti jazyka byly v podstatě zakázány jakékoliv nuance a dokonce i používání synonym. Další metodou bylo udržování členů téměř v nepřetržitém stavu vzrušení prostřednictvím neustálého opětovného čtení Atlas Shrugged. Krátce poté, co byl tento román vydán, jsem byl 2 Frank S. Meyer, The Moulding of Communists: The Training of the Communist Cadre (New York: Harcourt, Brace and Co., 1961.

4 pokárán jedním vysoce postaveným kultovním vůdcem za to, že jsem tento román četl pouze jednou. Je nejvyšší čas, abyste ho začal číst znovu, nabádal mne. Já už jej přečetl pětatřicetkrát. Opakované čtení románu bylo také důležité pro kult z toho důvodu, že pózující a jednodimensionální hrdinové a hrdinky byly přímo určené k tomu, aby sloužili jako vzory pro každého randistu. Tak jako by se měl každý křesťan ve svém každodenním životě snažit napodobit Krista, měl každý randista usilovat o napodobování Johna Galta (hrdiny hrdinů románu Ayn Randové). Měl se vždy v každé situaci sám sebe zeptat Co by byl John Galt udělal? Když si navíc uvědomíme, že Ježíš byl přeci jenom skutečná historická postava, je bizarnost snahy napodobovat románového hrdinu zřejmá. (I když z úcty, která zněla z hlasů randistů hovořících o Johnu Galtovi, získával člověk dojem, že je pro ně hranice mezi románem a realitou vskutku velmi nejasná.) Román jako Bible Biblickou povahu románu Atlas Shrugged pro mnoho randistů je možno ilustrovat svatbou jednoho randistického páru v New Yorku. Pár během obřadu slíbil společnou oddanost a věrnost Ayn Randové a doplnil tento slib náhodným otevřením románu a hlasitým předčítáním pasáže z tohoto svatého textu. Vtip a humor, který lze v této příhodě nalézt, byl v randistickém hnutí zakázán. Filosofické zdůvodnění pravilo, že humor prokazuje, že člověk nebere vážně své hodnoty. Pravým důvodem však byla samozřejmě skutečnost, že žádný kult nesnáší dobře nadhled a zdravý pohled na věc, který humor přináší. Jediným povoleným projevem humoru bylo zesměšňování nepřátel, pokud se to tedy dá humorem vůbec nazvat. Ani osobní zábava nebyla v hnutí tolerována a byla odsuzována jako požitkářství. Nic totiž nemělo být děláno jen pro samotné potěšení z činnosti, neboť každá aktivita musela mít nějaký nepřímý, racionální účel. Jídlo proto nebylo od toho, aby bylo vychutnáváno, nýbrž pouze konzumováno, jakožto prostředek nutný k přežití; sex nebyl od toho, aby byl provozován pro potěšení, ale měl být vykonáván bez radosti jako reflexe a znovupotvrzení nejvyšších hodnot jedince; stejně tak k malování či sledování filmů mělo docházet pouze v případě, kdy člověk v provozování této aktivity mohl najít racionální hodnoty. Všechny tyto hodnoty neměly být pouze v tichosti objeveny každou osobou kacířství subjektivismu ale musely být obhájeny před ostatními členy kultu. Jak později v textu ještě uvidíme, jediné bezpečné estetické nebo romantické hodnoty či objekty pro členy byly ty, jež explicitně schválila Ayn Randové nebo jiní vysoce postavení členové kultu. Obzvláště účinnou metodou formování a ovládání členů bylo, stejně jako je tomu v případě všech kultů a sekt, zajišťování jejich neustálé a neochabující činnosti uvnitř hnutí. Frank Meyer líčí, jak komunisté znemožňují svým členům samostatně uvažovat tím, že je drží v neustálé aktivitě společně s ostatními komunisty. Poznamenává, že takřka všichni významnější lidé, kteří ve Spojených státech opustili myšlenky komunismu, tak učinili pouze po období nucené izolace. Stručně řečeno poté, co měli možnost zamyslet se (např. v armádě, v ilegalitě atd.). V případě randistů zejména těch žijících v New Yorku, kde bylo hnutí nejsilnější, a kde žila Ayn Randová spolu s nejvyšším vedením kultu probíhala taková činnost nepřetržitě. Každý večer jeden z čelných randistů přednášel jiným členům o názorech kultu na nejrůznější problémy: o základech učení, psychologii, literatuře, sexu, myšlení, umění, ekonomii nebo filosofii. (Tato struktura odpovídá představě Utopie načrtnuté

5 v samotném Atlas Shrugged, kde hrdinové a hrdinky trávili každý večer tím, že si navzájem přednášeli.) Zanedbání návštěv těchto přednášek bylo předmětem vážného znepokojení. Filosofické zdůvodnění tlaku na navštěvování těchto setkání bylo následující: Randisté jsou nejracionálnějšími lidmi, s nimiž je možno se setkat (závěr odvozený z teze, že randismus znamená racionalitu v teorii a v praxi); Každý chce samozřejmě být racionální (a pokud ne, pak byl v rámci hnutí ve velkých potížích); Tudíž by měl lačnit po každé minutě strávené společně s ostatními randisty a a fortiori s Randovou a jejími nejvýše postavenými žáky. Tato logika se zdá být bez vady, ale co když, jak se často stává, člověk neměl tyto lidi rád, nebo je dokonce nemohl ani vystát? Podle randistické teorie jsou emoce vždy následkem myšlenek, přičemž nesprávné emoce jsou následkem špatných myšlenek, takže osobní antipatie k jinému (obzvláště čelnému) randistovi musí být následkem vážné nákazy iracionalitou, jež musí být buďto držena v tajnosti, nebo odhalena vůdcům. Každé takové doznání pak znamenalo trýznivý proces ideologické a psychologické očisty s předpokládaným koncem v podobě úspěšného dosažení racionality, nezávislosti a sebeúcty, a tudíž nezpochybňované oddanosti Ayn Randové. Zajímavý je jeden případ potlačovaných pochybností o randistických principech a odkrytí psychologie i těch nejvýše postavených členů kultu. Jeden vrcholný mladý randista, veterán hnutí v New Yorku, se jednou v soukromí doznal, že má vážné pochybnosti o jednom z klíčových randistických filosofických principů; šlo o skutečnost jeho vlastní existence. K smrti se bál zeptat, neboť šlo o tak základní věc, že byl přesvědčen, že pouhé položení takovéto otázky by znamenalo jeho okamžité vyloučení. Zároveň si byl jist, že by Randová dokázala na tuto otázku uspokojivě odpovědět a zbavit ho tak pochybností. A proto léta čekal, a doufal, že někdo jiný tuto otázku položí, bude vyloučen, ale jeho vlastní pochybnosti budou mezitím odstraněny. Je ve zvyku mnoha kultů, že oddanost vůdci je upřednostňována před oddaností rodině a přátelům, což pro nováčka obyčejně znamená první osobní krizi. Pokud nerandistická rodina a přátelé nezměnili ani po určité době svoje přesvědčení, byli označeni za iracionální a za Nepřátele, a člen kultu je byl nucen opustit. Totéž platilo v případě manželů; mnoho sňatků bylo vedením kultu rozbito, když ve vší vážnosti oznámili jednomu z partnerů, že jejich druh či družka nevykazuje dostatečnou randističnost. Jelikož jsou emoce pouze výsledkem předpokladů, a protože předpoklady vůdců kultu byly už z definice absolutně racionální, snažilo se vedení dávat dohromady, nebo naopak rozdělovat páry. Jak jednou jeden z nich prohlásil: Znám všechny racionální mladé muže a ženy v New Yorku a můžu je dát dohromady. Co se ale stalo, když byl pan A dán dohromady se slečnou B, a jeden z nich toho druhého neměl rád? Inu, zase jednou zvítězil rozum : antipatie byla iracionální a vyžadovala intenzivní psychoterapeutické vyšetření s cílem zbavit se chybných myšlenek. Psychologická moc Psychologická moc členů kultu může být ilustrováno na příkladu jedné dívky, certifikované randistky, které se naneštěstí stalo to, že se zamilovala do jí nehodného nerandisty. Vedení sdělilo dívce, že pokud neustoupí od svého záměru vdát se za onoho muže, bude okamžitě vyloučena. Ona tak i přesto učinila a byla ihned z hnutí vypovězena. Přesto se však přibližně po roce svěřila příteli, že randisté měli pravdu; že ona skutečně zhřešila a opravdu měla být

6 vykázána z jejich řad, neboť nebyla hodna toho, aby byla nadále označována za racionální randistku. Nejdůležitějším prostředkem vynucujícím oddanost a poslušnost, nejdůležitějším nástrojem psychologické kontroly nad členy kultu, bylo vytvoření a praktikování objektivistické psychoterapie. Tato psychologická teorie vycházela z toho, že všechny neurózy pramení, stejně jako emoce, z nesprávných myšlenek. Z tohoto důvodu je možno léčit tyto neurózy tím, že u jedince objevíme a odstraníme nesprávné myšlenky a hodnoty. A jelikož všechny randistické ideje byly správné a veškeré odchylky tudíž nesprávné, sestávala objektivistická psychoterapie z (a) vnucování randistické teorie všem nyni v podobě údajné psychoterapie; a (b) hledání skrytých odchylek a deviací od randistické teorie majících za příčinu danou neurózu, a její zničení odstraněním nalezené odchylky. Je zřejmé, že s přihlédnutím k emocionální a psychologické moci psychoterapeutické praxe měl kult Ayn Randové ve svých rukou mocnou zbraň pro posílení a formování Nového Randistického Člověka. Filosofie a psychologie, jednoznačná doktrína, společenský tlak a terapeutický tlak, to všechno se společně doplňovalo a posilovalo s cílem vytvořit poslušné a loajální nohsledy Ayn Randové. Není divu, že enormní psychologický tlak členství vedl k extrémně velkému počtu odchodů z randistického hnutí, relativně mnohem většímu než v případě komunistů. Dokud ale v hnutí zůstával, byl nový randistický člověk vskutku chmurnou a neradostnou postavou. Randisté byli schopni hodiny diskutovat o štěstí a o údajném nepřetržitém setrvávání v tomto stavu. Po bližším zkoumání se však ukázuje, že byli šťastni jen z definice. Že zkrátka randistická teorie ani v nejmenším nepoužívá slovo štěstí v běžném jazykovém smyslu, tedy jako subjektivní stav spokojenosti či radosti, nýbrž jej používá k popisu stavu, kdy je mysl člověka plně využívána (tj. je ve shodě s randistickými poučkami). Ve skutečnosti byly převládajícími emocemi randistů strach a děs: strach z toho, že se znelíbí Randové nebo jejím nejvyšším žákům; strach z toho, že použije nesprávné slovo nebo nuanci, která ho dostane do potíží; strach z toho, že bude shledán iracionálním z důvodu nějaké ideologické či osobní odchylky; dokonce strach usmát se na osobu, která toho nebyla hodna (tj. na nerandistu). Tento strach byl větší než strach členů komunistického kultu, protože randisté nechávali daleko menší prostor pro ideologické či osobní odchylky od schváleného normálu. Navíc vzhledem k tomu, že Randová vždy znala pravdivou odpověď na každou myslitelnou otázku z oblasti ideologie a každodenního života, musely být všechny stránky života zaměřeny na vyhledávání podezřelých kacířských a pomýlených myšlenek. Vše tak bylo prostoupeno strachem a podezřením. Existoval strach před nezávislým úsudkem, neboť stačilo, aby se člen kultu vyjádřil k nějaké věci, na níž neznal názor Randové, a později zjistil, že Randová nesouhlasila. Randista pak byl ve velkých potížích a to i v případě, kdy pouze použil poněkud jiná slova. Bylo tedy mnohem moudřejší mlčet a ověřit si u vedení kultu přesné znění správné reakce. Co na to vedení kultu? Jednou jeden čelný randistický právník hovořil o randistické politické teorii. Během dotazů se dostal do úzkých, když mu byla položena otázka, jak se podle něj shoduje podpora povinnosti dostavit se k soudnímu řízení ze strany Ayn Randové s randistickým axiomem neiniciace síly. Chvíli se ošíval a pokašlával, načež řekl, že se nad tím musí zamyslet kódové označení toho, že si musí u Randové a ostatních vůdců zjistit správnou odpověď.

7 Nutnost ověřovat si neustále vše u vedení kultu částečně pramenila ze skutečnosti, že přestože Randová byla svými žáky považována za neomylnou, často měnila své názory, zejména pokud šlo o konkrétní osoby nebo instituce. Jasným příkladem je zásadní obrat v případě Brandena, stejně jako změny v názorech na další dříve vysoce postavené randisty, kteří byli z hnutí vykázáni. Ale mnohem častější, i když méně zásadní, byly změny názorů na lidi ze šoubyznysu, s nimiž se Randová setkávala. Pohled na lidi jako jsou Johnny Carson nebo Mike Wallace (prominentní televizní osobnosti) se rychle měnil z velké části proto, že Randová objevovala nejrůznější kacířské myšlenky a domnělé zrady z jejich strany. Pokud randista tyto změny nezaznamenal a stalo se mu, že označil Carsona za racionálního nebo řekl, že má positivní přístup k životu, přestože už měl nálepku iracionálního či negativního, byl ve velkých potížích a byl podroben zkoumání racionality svých vlastních názorů. Vedeni konceptem povinností racionality, tvořili randisté komunitu špehů a informátorů, vždy připravených vyslídit a udat jakoukoliv odchylku od randistické doktríny. Jednou se tak jeden randista během procházky své dívce svěřil, že navštívil večírek, kde někteří randisté imitovali hlasy vrcholných randistických představitelů a vše nahrávali na kazetu. Zasažena touto šokující informací, běžela dívka po probdělé noci za vedením kultu, aby je o tomto strašlivém prohřešku informovala. Účastníci byli okamžitě pozváni na kobereček svým objektivistickým psychoterapeutem a odsouzeni během terapeutického sezení: Konec konců, řekl terapeut, také byste nenapodobovali Boha. A když potom majitel pásky odmítl nahrávku na terapeutovu výzvu odevzdat, aby mohla být do detailu prozkoumána, byl jeho osud jako člena hnutí v podstatě zpečetěn. Ani ti nejvyšší randisté nebyli ušetřeni všudypřítomného strachu a nátlaku. Každý starší kádr byl například alespoň jednou v podmínce, a byl přinucen dlouze rozličnými způsoby dokazovat svou oddanost Ayn Randové. Jak tato atmosféra strachu a cenzury ochromila produktivitu členů kultu, můžeme vidět na skutečnosti, že žádný z vysoce postavených randistů nepublikoval během svého pobytu v hnutí jedinou knihu (například všechny Brandenovy knihy byly publikovány až po jeho vykázání). Jedinou výjimkou potvrzující pravidlo bylo schválené cvičení v nekritickém obdivování v knize Barbary Brandenové Who Is Ayn Rand? Pro randistu žijícího ve stavu strachu a bázně před Randovou a jejími žáky však existovaly i psychologické kompenzace. Mohl totiž žít s útěchou a vzrušujícím vědomím, že je jedním z malé skupiny vyvolených, kteří žijí v souladu s rozumem a realitou. Zbytek světa a dokonce i ti, již jsou zdánlivě inteligentní, šťastní a úspěšní, žili vlastně v prázdnotě, odříznuti od rozumu a od pochopení podstaty reality. Nemohli být šťastni, neboť teorie kultu stanovuje, že štěstí může dosáhnout pouze oddaný randista. Nemohli být ani inteligentní, protože inteligentní člověk přeci nemůže nebýt randistou, a obzvláště pak pokud spáchali ten největší hřích nestali se randisty poté, co jim bylo toto nové evangelium vyjeveno. Vyobcování a čistky Již jsme se zmínili o vyobcování a čistkách v randistickém hnutí. Exkomunikace často, obzvláště v případě důležitých randistů, probíhala až rituálním způsobem. Zrádce byl rázně vyzván, aby se dostavil k soudu a vyslechl obvinění. Pokud odmítl (což udělal, pokud mu zbyla jen špetka sebeúcty), pokračoval soud in absentia a všichni zúčastnění postupně předčítali obvinění proti vyloučenému členovi (opět způsobem až děsivě připomínajícím román 1984). Ve chvíli, kdy byl jeho nevyhnutelný osud zpečetěn, byl nejčastěji jeho

8 nejbližším přítelem sepsán hořký a okázalý dopis, v němž byl odpadlík navždy zatracen a vyhnán z ráje rozumu a reality. Přiřknutí hlavní role při soudu kacíře jeho nejbližšímu příteli bylo samozřejmě důležité, neboť to byl způsob, jak ho přinutit, aby prokázal svou oddanost Randové a očistil se tak od jakéhokoliv spojení s odpadlíkem. Říká se, že když byl vyloučen Branden, poslal mu jeden z jeho bývalých nejbližších přátel v New Yorku dopis, v němž tvrdil, že jediná morální věc, kterou může udělat, je spáchat sebevraždu zvláštní postoj pro filosofii, jejímž základem je život a jednotlivec. Přerušení styků s odpadlíkem, i když to byl jeden z nejbližších přátel, muselo být nekompromisní, trvalé a úplné. Jedna žena, vysoce postavená v randistické hierarchii, tak jednou zaměstnala randistickou dívku jako svou asistentku při editování časopisu. Když pak byla žena vyloučena z hnutí, odmítla s ní její asistentka s výjimkou čistě pracovních témat hovořit a tento postoj navzdory napětí, jež muselo v kanceláři panovat, nezměnila. Pro všechny skupiny, v nichž dochází k honům na čarodějnice, platí, že největším hříchem není ani tak ono vlastní provinění, jako spíš neochota uznat a schválit samotný proces odsouzení kacíře. Barbara Brandenová takto sama uvádí, že největší hřích spáchala, když se odmítla zúčastnit svého vlastního soudu a uznat tak jeho legitimitu. Jiní vyloučení se vyjádřili v obdobném smyslu. Nikoho by nemělo překvapovat zjištění, že narozdíl od většiny jiných psychoterapií, objektivističtí psychoterapeuti vykonávali funkci strážců morálky hnutí. Nemorální pacienti byli z terapie vypovězeni. Tyto praktiky dosáhly svého vrcholu, když byli pacienti z objektivistických psychoterapií vypovídáni jen proto, že se zeptali na důvod rozchodu Randové a Brandena. Odtržený od světa, od faktů, myšlenek či lidí, kteří by se mohli odchýlit od oficiálních randistických názorů, držen v šachu obdivem k Randové a jejím pomazaným žákům a současně vystaven jejich teroru, vznikl pochmurný, robotický a neradostný Randistický Člověk. Formovací procesy kultu byly při tvorbě Nového Randistického Člověka úspěšné a to na tak dlouho, dokud muž či žena zůstávali v hnutí. Pomocí těchto formovacích procesů byli lidé neustále přeměňováni z rozličných a často sympatických mužů a žen v pochmurné, nervózní a nepřátelské pozéry, jejichž osobnosti mohly být jednoduše shrnuty do slova robotické. Randisté jako roboti přednášeli své slogany obvykle přitom napodobujíce gesta a zvyky Nathaniela a Barbary Brandenových. Kromě toho kopírovali i jejich kultovní pohled na hrdiny a hrdinky z randistické beletrie. Pokud někdo kritizoval Randovou či její žáky, nebo předkládal randistům argumenty, na něž nedokázali reagovat, nasadili útočný tón a se slovy Jak se vůbec opovažujete takhle o ní mluvit? se rázně otočili a odkráčeli. Úsměv, ani mnoho dalších projevů lidskosti, nebylo možno na jejich rituálně strnulém obličeji spatřit. Mnoho mladých mužů se snažilo vypadat jako přesné kopie Brandena a mladé ženy se snažily být jako Barbara Brandenová, včetně, od samotné Ayn Randové okoukané, vysoko držené cigaretové špičky, která měla symbolizovat vysoké morální standardy hrdinek z knih Randové a jejich zbraň pohrdání. Syn Randové Někteří randisté napodobovali svého vůdce tím, že si změnili svá jména z ruských či židovských na údajně tvrdší a heroičtější anglosaská. Branden si například změnil své jméno

9 z Blumenthal; nebude asi náhoda, jak poukázala Nora Ephronová, že při prohození některých písmen v jeho novém jméně dostaneme B-E-N-R-A-N-D, což v hebrejštině znamená syn Randové. Jedna randistická dívka s polským jménem začínajícím na G-r jednoho dne oznámila, že si změní jméno. Jeden člověk se smyslem pro humor, svědek tohoto prohlášení, se s kamennou tváří zeptal, zda si mění jméno na Grand, a ona ve vší vážnosti odpověděla, že ne, že si ho mění na Grant jak onen svědek později podotkl, bylo ono t podle všeho jediným projevem nezávislosti. Pokud nejracionálnějším způsobem chování bylo vypadat, mluvit a dokonce se jmenovat jako vysoce postavení randisté, a nejracionálnější aktivitou bylo být s nimi co nejvíce v kontaktu, pak racionálním místem k životu bylo zcela jistě bydliště co možná nejblíže vůdců. Typický newyorský randista tak po svém připojení k hnutí opustil rodiče a našel si bydlení v co největší blízkosti Randové. Výsledkem bylo, že téměř celé newyorské hnutí žilo v několika málo blocích v okolí 30. východní ulice na Manhattanu, mnoho vůdců dokonce ve stejném domě jako Randová. Pokud byl jedním důvodem extrémně velkého odlivu z řad randistů trvalý a intenzivní psychologický tlak, pak dalším důvodem bylo, že hnutí mělo striktní názor doslova na všechno, od estetiky, přes historii až k epistemologii. To mělo zejména ten následek, že odchýlení se od oficiálních názorů bylo velmi snadné: Například preferovat Bacha před Rachmaninovem znamenalo vystavit se obvinění z víry ve zlo. Pokud nebyla napravena sebekritikou a psychoterapeutickým vymýváním mozku, mohla tato odchylka vést až k vyhnání z hnutí. Je také třeba zmínit, že vytváření striktního názoru na každou oblast života a myšlení bylo velmi obtížné, obzvláště pokud byli tvůrci názorových linií v těchto různých disciplínách z velké míry nevzdělaní, což byl případ právě Randové a jejích nejvýše postavených stoupenců. Randová přiznala, že čtení nebylo právě její silnou stránkou a členům hnutí samozřejmě nebylo povoleno číst díla ze skutečného světa plného kacířství, i když byli ochotni tato díla číst. A tak se mladý konvertita (a mladí byli skoro všichni), poté co se dozvěděl něco více o oblasti svého zájmu, začal vzpouzet. Historik, přitom jak pronikal hlouběji do svého oboru, mohl být jen stěží spokojen s dávno překonanými burkhardtiánskými klišé o renesanci nebo nesmysly o Otcích zakladatelích. A pokud začal člen hnutí odhalovat, že se Randová mýlila v jeho oboru či daný problém velmi zjednodušila, draly se napovrch zásadní pochybnosti o její neomylnosti i v jiných oblastech. Racionální tabák Všezahrnující povaha randistických oficiálních názorů může být ilustrována příhodou, kdy se jeden můj přítel zeptal jednoho vysoce postaveného randisty, zda existuje postoj hnutí k nějaké otázce, s nímž by nesouhlasil. Po několika minutách usilovného přemýšlení odvětil: No, ne úplně rozumím jejich postoji ke kouření. V úžasu nad tím, že má randistický kult vůbec nějaký postoj ke kouření, přítel na randistu přitlačil: Oni mají oficiální postoj i ke kouření? A jaký? Randista odpověděl, že kouření je podle kultu morální závazek. Sám jsem zažil, že se mě jednou jeden vrcholný randista poněkud ostře zeptal: Jak je možné, že nekouříte? Když jsem odvětil, že jsem již dříve zjistil, že jsem alergický na kouř, randista se uklidnil: Aha, pak je to v pořádku. Oficiálním zdůvodněním, proč byla z kouření udělána morální povinnost, byla věta v Atlas Shrugged, kde hrdinka mluví o zapálené cigaretě jako symbolu ohně mysli, plamene tvůrčího myšlení. (Člověk by myslel, že držet zapálenou sirku bude ze symbolických důvodů dostačující.) Lze se ale domnívat, že skutečným důvodem bylo, stejně jako v mnoha jiných oblastech randistické teorie, počínaje Rachmaninovem, přes Victora Huga až po step, že Randová zkrátka ráda kouřila a cítila potřebu pátrat po takovém

10 filosofickém systému, jenž by její osobní rozmary učinil nejen morálními, ale navíc je povýšil na morální povinnost všech, kteří dychtí po racionalitě. I přes množství randistických oficiálních názorů, které zahrnovaly všechny aspekty života, a navzdory skutečnosti že všechny základní premisy byly odsouhlaseny vedením a randisté zjišťovali u vedení, kdo je in a kdo out, bylo nutné mít nějaký soudní mechanismus k řešení konkrétních případů a k zajištění přesného plnění příkazů. Nikdo nemohl být v žádné otázce nestranný. Soudním mechanismem používaným pro řešení konkrétních sporů byla, jak je v případě kultů zvykem, pozice v randistické hierarchii. Dalo by se říci, že výše postavený randista měl a priori pravdu, níže postavený se mýlil, a každé rozhodnutí, ačkoliv se nemuselo zdát zcela odpovídající randistické úctě k Rozumu, ze strany vedení musel přijmout. Jeden humorný případ ilustruje toto rozhodování podle pozice v hierarchii. Jednou se rozhořel spor mezi dvěma certifikovanými a vysoce postavenými randisty označenými objektivistickým psychoterapeutem za racionální. Přesněji řečeno, jedna byla sekretářkou druhého. Sekretářka šla za svým šéfem a žádala zvýšení platu, které racionálně odvodila jako spravedlivé. Šéf však naopak rozhodl, že je nekompetentní, a propustil ji. Nyní tu tedy byl spor, konflikt zájmů, mezi dvěma kvalifikovanými randisty. Jak měli ostatní členové rozhodnout, kdo má pravdu a je tedy racionální, a kdo pravdu nemá, je iracionální, a tedy kandidát na vyloučení? Ve skupině opravdu racionálních lidí by samozřejmě nebylo povinností nikoho zaujímat jakékoliv stanovisko, s výjimkou samotných účastníků sporu, kteří jako jediní znali veškerá fakta. Ale tento způsob nestrannosti není v žádném kultu, randisty nevyjímaje, povolen. Vedeni nutností měřit všem stejným metrem, rozřešili celý spor jediným možným způsobem: skrze postavení v hierarchii. Šéf měl náhodou vyšší postavení, takže sekretářka nejenže ztratila práci, ale navíc byla vyloučena z randistického hnutí. Pyramida Randistické hnutí bylo striktně hierarchické. Na vrcholku pyramidy byla samozřejmě samotná Randová, Finální Arbitr všech sporů. Branden, jmenovaný jejím intelektuálním dědicem a sv. Pavlem hnutí, byl číslem 2. Na třetím místě v hierarchii byl úzký kruh, starší žáci, kteří vstoupili do hnutí ještě před vydáním Atlas Shrugged. Protože konvertovali na základě čtení jejího předchozího románu The Fountainhead publikovaného v roce 1943, byl kruh v hnutí nazýván jako třída 43. Existovalo ještě neoficiální označení, jež prozrazovalo mnohem více: kolektiv starších. Toto označení mělo podtrhnout individualitu každého z randistických členů; ve skutečnosti to však byla ironie v ironii, neboť randistické hnutí bylo ve skutečnosti kolektivem v každém smyslu tohoto slova. K pevnosti vazeb mezi členy kolektivu starších přispívalo, že všichni byli z jedné kanadsko-židovské rodiny, příbuzní Nathaniela nebo Barbary Brandenových. Například tam byla Nathanova sestra Elaine Kalbermanová; jeho švagr Harry Kalberman; jeho bratranec Dr. Allan Blumenthal, který po Brandenově vyloučení převzal funkci vrchního objektivistického psychoterapeuta; Barbary bratranec Leonard Piekoff; a Joan Mitchellová, žena Allana Blumenthala. Příbuzenské pouto Alana Greenspana k ostatním bylo mnohem slabší, byl pouze bývalým manželem Joan Mitchellové. Jedinou členkou třídy 43 bez příbuzenských vztahů k ostatním byla Mary Ann Rukovina, která se dostala do vedení jako spolubydlící Joan Mitchellové. Toto tedy byli stoupenci před vydáním Atlas Shrugged. Po jeho vydání začal Branden přednášet a tato činnost dala brzy vzniknout Institutu Nathaniela Brandena (NBI), organizační paži hnutí. NBI byl založen v symbolu heroismu Empire State Building, ačkoliv sídlil

11 neheroicky v suterénu. V New Yorku přednášeli osobně, mimo New York mělo každé město či region jmenovaného představitele NBI, jehož úkolem bylo přednášky nahrávat. Představitelé NBI byli obvykle nejvíce robotičtí a nejvěrnější randisté v dané oblasti, a tak zde docházelo k pokusům, ačkoliv často ne zcela úspěšně, reprodukovat atmosféru úcty a poslušnosti prostupující mateřskou sekci v New Yorku. Existovala snaha přeměnit čtenáře bestsellerů Ayn Randové ve věrné stoupence, kteří si nejprve objednají The Objectivist, a potom budou v oblasti, kde žijí, navštěvovat (na kazetách nahrané) přednášky NBI. Pokud proudily ven z NBI k členům hnutí časopisy, kazety a doporučené knihy, plynuly nevyhnutelně opačným směrem peníze a služby dobrovolníků, poplatky za psychoterapie nevyjímaje. Z toho, co jsme uvedli, je zřejmé, že struktura a vnitřní učení randistického hnutí (učení, které ve skutečnosti v hnutí působí), byla diametrálně odlišná od učení vnějšího spočívajícího na filosofii individuality, nezávislosti, a všeobecného uznání vlastní mysli a rozumu jako jediné autority. Ještě jsme se však detailně nezaměřili na ústřední axiom vnitřního učení randistického hnutí, implicitní předpoklad, skrytou agendu, která zajišťovala a vynucovala nezpochybňovanou loajalitu žáků. Tímto ústředním axiomem bylo tvrzení, že Ayn Randová je největší osobnost, která kdy žila či bude žít. Pokud je Ayn Randová největší osobnost všech dob, pak z toho plyne, že zná správnou odpověď na každou otázku, nebo přinejmenším bude mít vždy mnohem pravděpodobněji pravdu v porovnání s pouhým žákem, jenž nedisponuje takovou všeobjímající velikostí. Typické pro tento postoj bylo setkání mladých vysoce postavených randistů, kterého se zúčastnil jeden můj přítel. Setkání se zvrhlo ve sled svědectví, během nichž každý ze zúčastněných potvrzoval nezvratný vliv Ayn Randové na svůj život. Jak jeden z nich vysvětlil: Ayn Randová vnesla do mého života znalost, že A je A, a že 2 a 2 jsou 4. Jeden notoricky vzpurný člen, jenž zrovna opuštěl hnutí, napsal v randistickém stylu parodii, filosofický důkaz, že Ayn Randová je Bůh. Když o tom slyšel jeden čelný randista, upřímně zmaten se zeptal: Žertuje, že ano? Mezi randisty docházelo ke sporům ohledně jejich velikosti a postavení. Všeobecně se souhlasilo, že Randová je největší osobnost všech dob. Pak probíhaly přátelské pře o přesné zařazení Brandena mezi největší myslitele všech dob. Někteří zastávali názor, že Branden je druhou největší osobností všech dob; jiní zas, že se Branden přetahuje o druhé místo s Aristotelem. Takový byl tedy rozsah povoleného nesouhlasu uvnitř randistického hnutí. Ústřední axiom velikosti Randové byl přijímán díky jejímu nepochybnému osobnímu charisma, podporovanému aurou neotřesitelné arogance a sebevědomí. Bylo to právě charisma a arogance, které byly částečně napodobovány jejími čelnými žáky. A protože řadový člen hnutí v hloubi své duše věděl, že není vševědoucí ani zcela sebevědomý, bylo pro něj velmi snadné podřídit svou vlastní vůli a svůj intelekt Randové. Randová se stala živoucím ztělesněním Rozumu a Reality a byla schopna silou své osobnosti navodit v myslích svých žáků pocit, že nejvyšší hodnotou je vysloužit si její pochvalu a největším hříchem je vyvolat její nelibost. Nehynoucí důvěra v prvotřídní originalitu Randové byla samozřejmě posilována tím, že stoupenci nečetli (nebo nemohli číst) žádná taková díla, ve kterých by zjistili, že někdo již tytéž věci tvrdil dlouho před ní. Vyhnání z Ráje

12 Kult Ayn Randové rostl a vzkvétal až do nezvratného rozporu mezi Největší a Druhým největším, až do vyhnání Satana z Ráje na podzim roku Rozkol mezi Randovou a Brandenem zničil NBI a s ním padlo také organizované randistické hnutí. Randová neprojevila schopnost ani touhu posbírat zbylé střípky a znovu z nich sestavit podobnou organizaci. The Objectivist se změnil zpátky na The Ayn Rand Letter, a i ten již dnes zmizel. Se zánikem NBI byli poprvé za poslední desetiletí členové kultu zanecháni bez cíle pouze se svými myšlenkami. Jejich osobnosti se zpravidla samy vrátily zpět k jejich nerobotickým předrandistickým já. Kult ale přesto po sobě zanechal několik nešťastných odkazů. Na prvním místě to byl problém, který Thomisté nazývají nepřekonatelnou nevědomostí. Mnoho exkultistů totiž zůstalo prosyceno randistickou vírou, že každý jednotlivec je a priori vybaven prostředky k odhalení pravdy necítili tudíž žádnou potřebu studovat konkrétní fakta o reálném světě, ať už v oblasti moderní historie či společenských věd. Vybaveni prvotními axiomatickými principy, necítí mnoho exrandistů potřebu učit se něco jiného. Dlouhotrvající období randistického přílišného sebevědomí navíc mnoha bývalým členům hnutí vnuklo myšlenku, že každý z nich je schopen a oprávněn a priori rozvíjet celistvou filosofii života a světa. Takové výstřelky jako Studenti objektivismu za racionální bestialitu nejsou daleko od bizarností mnoha neorandistických filosofií, kázajících hrstce fanatických stoupenců. Na druhou stranu se však objevila jiná, pochopitelná, avšak nešťastná reakce. Po mnoha letech podřízenosti randistickému diktátu ve jménu rozumu, se u několika exkultistů projevuje efekt kyvadla zcela odmítnout rozum a myšlení ve jménu hedonistického vzrušení a rozmařilosti. Naši analýzu randistického kultu zakončíme připomínkou, že máme co do činění s extrémní příkladem rozporu mezi vnějším a vnitřním učením, kdy ve jménu individuality, rozumu a svobody kázal kult něco zcela odlišného. Kult Randové se nestaral o individualitu a rozum každého jednotlivce, ale pouze o individualitu a rozum Ayn Randové. Jediná osobnost, která rozkvétala a vysávala tím všechny ostatní, byla sama Ayn Randová; kdokoliv jiný byl pro ní pouhým číslem. Slavné odsouzení Stalinova kultu Nikolajem Bucharinem, maskované v Rusku třicátých let za kritiku jezuitského řádu, se nezdá být nikterak přehnaná, je-li využita k zobrazení randistické reality: Bylo správně připomenuto, že na světě neexistuje zlo, pro nějž by nebylo možné nalézt ideologické zdůvodnění. Jezuitský král, Loyola, vyvinul teorii podřízenosti, teorii mrtvolné disciplíny, kdy každý člen řádu musí svého nadřízeného poslouchat jako mrtvola, kterou lze nasměrovat každým směrem, jako klacek, který následuje každý pohyb, jako kus vosku, který lze vytvarovat a protáhnout všemi směry... Tato mrtvola se vyznačuje třemi stupni dokonalosti: výkonem podřízenosti, podřízeností vůle a podřízeností rozumu. Je-li dosaženo posledního stupně, kdy člověk zavrhne veškeré své přesvědčení a nahradí je neochvějnou poslušností, získáváte stoprocentního jezuitu. 3 Všimli jsme si, že existoval nepochopitelný rozpor ve strategii randistického hnutí. Členové hnutí totiž na jednu stranu neměli povoleno číst díla jiných lidí či mluvit s nimi, ačkoliv k nim tito lidé mohli mít jakožto libertariáni nebo objektivisté hodně blízko. V rámci širšího racionálního či libertariánského hnutí zastávali randisté stoprocentní ultrasektářský postoj. A přesto se randistická strategie drasticky změnila, když šlo o otázky většího politického světa, a Randová a její žáci byli ochotni podporovat a pracovat s politiky, kteří mohli být jen o 3 Nikolai Bukharin, Finance Capital in Papal Robes: A Challenge (New York: Friends of the Soviet Union, n.d.), str Také viz. Evers, "Lenin and his Critics," str. 15.

13 milimetr konzervativnější než jejich oponenti. Zdá se, že ve větším světě byl zájem o čistotu a principy zcela opuštěn. Proto Randová z celého srdce podporovala Goldwatera, Nixona a Forda, a dokonce i senátory Henryho Jacksona a Daniela P. Moynihana. Ani Svoboda, ani Rozum Zdá se, že existuje pouze jedno vysvětlení rozporu mezi randistickou strategií extrémního sektářství v rámci libertariánského hnutí, a extrémním oportunismem a ochotou spojovat se s jen mírně konzervativnějšími představiteli státu. Tímto vysvětlením je, jak také potvrzuje zbytek naší analýzy kultu, že vládnoucím principem randistického hnutí nebyla individuální svoboda jak se to mohlo mnoha mladým členům zdát nýbrž spíše osobní moc Ayn Randové a jejích čelných žáků. Moc uvnitř hnutí totiž mohla být zajištěna totalitářskou izolací a kontrolou nad myšlenkami a životy členů; taková taktika by ale ve světě mimo hnutí nefungovala, tam bylo možno získat moc jen přízní s prezidentem a jeho blízkými. Moc, ne svoboda či rozum, byla tedy ústředním cílem randistického hnutí. Hlavním poselstvím historie hnutí tedy pro libertariány je, že se to může stát i tady, že i libertariáni, navzdory výslovné úctě k rozumu a individualitě, mohou podlehnout mystickému a totalitářskému kultismu, provázejícímu jiná ideologická stejně jako náboženská hnutí. Doufejme, že libertariáni, poté co byli jednou zasaženi tímto virem, budou již v budoucnu imunní. Copyright 2003 by the Ludwig von Mises Institute. Pro CEP z anglického originálu The Sociology of the Ayn Rand Cult přeložil Jiří Schwarz jr.

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí METAETIKA etika o etice 1 Zdroje mravního vědění Hledáme, jakou povahu má naše mluvení a uvažování o etice. Co je etika ve své podstatě. Jaký

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ "Rozhodování o domácím mazlíčkovi"

Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ Rozhodování o domácím mazlíčkovi Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ "Rozhodování o domácím mazlíčkovi" Anotace Lekce představuje jednu z možností, jak integrovat zvolené téma do hodiny čtení a propojit práci s textem

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 2. prosince 2011 Sp. zn.: 5383/2010/VOP/EHŠ Závěrečné stanovisko ve věci podnětu paní V.P. A Na základě podání paní V.P. (dále také stěžovatelka ), bylo ve smyslu ustanovení 14 zákona č. 349/1999

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

John Kerr: Nebezpečná metoda

John Kerr: Nebezpečná metoda 1 2 John Kerr: Nebezpečná metoda John Kerr Nebezpečná metoda Příběh Junga, Freuda a Sabiny Spielreinové PROSTOR 3 4 John Kerr: Zdeněk Nebezpečná Štěpánekmetoda JOHN KERR NEBEZPEČNÁ METODA PŘÍBĚH JUNGA,

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00 Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl sídlo Praha 2, Šafaříkova 1, PSČ 120 00, tel. + 222512215, fax + 224223424, e-mail tomaspohl@seznam.cz IČ 66208947, osvědčení České advokátní komory číslo 01461 Ústavní

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada...

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada... OBSAH: ÚVOD............................................................ 1 kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD............................................... 3 Základní koncept řízení porad................................................

Více

Peníze nerostou na stromech

Peníze nerostou na stromech HOSPODAŘENÍ Peníze nerostou na stromech V minulých podkapitolách jsme si řekli, jak výrobky a služby vznikají, k čemu je využíváme, i to, jak vzniká jejich cena. Víme, že k tomu, abychom mohli něco koupit,

Více

PŘEDPISY strana 2 z 5

PŘEDPISY strana 2 z 5 NE STANOVY PŘEDPISY strana 2 z 5 Článek 1 - Charakteristika a sídlo... 3 Článek 2 Doba trvání... 3 Článek 3 Symbol...3 Článek 4 Předmět a cíl... 3 Článek 5 Připojení se k hnutí... 4 Článek 6 Financování

Více

Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí" Mgr. Martina Viewegová

Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí Mgr. Martina Viewegová Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí" Mgr. Martina Viewegová Kyberprostor je prostor, který je časově i prostorově neomezený. Dítě to na rozdíl od dospělého ví. Ví, že nepomůže

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

jde nahoru a najednou se zhroutí. A to naprosto odporuje obecně přijímanému ekonomickému mainstreamu a jeho teoriím. Další věcí, kterou bych zmínil,

jde nahoru a najednou se zhroutí. A to naprosto odporuje obecně přijímanému ekonomickému mainstreamu a jeho teoriím. Další věcí, kterou bych zmínil, R: Dá se čekat, že se krize podobné té současné budou i nadále objevovat? A že ekonomie jako vědní disciplína, respektive matematika, kterou používá, bude jedním z důvodů? D: Myslím si, že matematika vždy

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP) PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (LP) 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. SLEDOVÁNÍ NABÍDEK ZAMĚSTNÁNÍ 4 3. MOTIVAČNÍ DOPIS..5 4. JAK NAPSAT ŽIVOTOPIS 7 5. ČEHO SE VYVAROVAT

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Deskripce a existence: uctívali Řekové olympské bohy?

Deskripce a existence: uctívali Řekové olympské bohy? Kapitola 4 Deskripce a existence: uctívali Řekové olympské bohy? Přestože jsme se v minulé kapitole zabývali subjekty a predikáty, existuje ještě jeden typ výrazů, který může vystupovat jako podmět oznamovací

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. pro kombinované a distanční studium Radim Briš Martina Litschmannová

Více

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Olga Čadilová ASERTIVITA III. Základní asertivní techniky 1. Pokažená

Více

Frommův Strach ze svobody je stále aktuální

Frommův Strach ze svobody je stále aktuální Tisková zpráva Praha, 24. dubna 2014 Frommův Strach ze svobody je stále aktuální Strach ze svobody patří k nejznámějším dílům Ericha Fromma, který je napsal v roce 1941 během exilového pobytu ve Spojených

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Hodnocení při přijetí do nemocnice

Hodnocení při přijetí do nemocnice l Hodnocení při přijetí do nemocnice (Paragraf 2 Zákona o duševním zdraví z 1983) Svit budoucnosti 1. Jméno pacienta 2. Jméno osoby zodpovědné za vaši péči (váš zodpovědný lékař ) 3. Název nemocnice a

Více

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP. A oddíl: Obecná analýza (výchovné a vzdělávací strategie) Tabulka TH2(A) Počet hodnocených ŠVP: 100

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP. A oddíl: Obecná analýza (výchovné a vzdělávací strategie) Tabulka TH2(A) Počet hodnocených ŠVP: 100 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP Celkovému prozkoumání a vyhodnocení bylo podrobeno 150 ŠVP ze Středočeského, Jihomoravského, Královehradeckého a Pardubického kraje. Při vyhodnocování ŠVP se však ukázalo,

Více

Terapeutické komunity pro závislé. kuda@sananim.cz

Terapeutické komunity pro závislé. kuda@sananim.cz Terapeutické komunity pro závislé kuda@sananim.cz Z Historie TK Demokratické TK Bion, Foukels, Main a Maxwell Jones-Mill Hill :: odbourání klasické psychiatrické hiearchie :: vstup více profesí mutlidisciplinární

Více

CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT

CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT Mgr. Helena Pěnkavová SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary, Poděbradská 2 Pedagogicko-psychologické poradenství K. Vary http://helena-penkavova.webnode.cz/ CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT PAMĚTI, ZDRŽ

Více

Jak kriticky myslet? Kamil Gregor @kamilgregor

Jak kriticky myslet? Kamil Gregor @kamilgregor Jak kriticky myslet? Kamil Gregor @kamilgregor Inspirace Petr Ludwig Zlin.barcamp.cz Dva díly Jak se to nemá dělat (tinyurl.com/gregor-plzen) Jak se to má dělat 2 min Jak na to? Tvrzení Základem je správná

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

Austrálie - evisitor (pro pobyt do 3 měsíců) Příjmení ( i za svobodna)... Pohlaví

Austrálie - evisitor (pro pobyt do 3 měsíců) Příjmení ( i za svobodna)... Pohlaví Austrálie - evisitor (pro pobyt do 3 měsíců) Vaše údaje Příjmení ( i za svobodna)... Jméno Pohlaví Datum narození Rodinný stav Místo narození Stát............... Informace z pasu, který bude použit pro

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

Zpráva o šetření. nepřijetí do zaměstnání z důvodu rodičovství. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. nepřijetí do zaměstnání z důvodu rodičovství. A. Obsah podnětu I. V rámci pracovního pohovoru zaměstnavatel nesmí uchazečům a uchazečkám o zaměstnání pokládat dotazy týkající se rodičovství a péče o děti. Takové jednání je možné kvalifikovat jako obtěžování, které

Více

Základy designu. gordongroup. O agentuře gordongroup

Základy designu. gordongroup. O agentuře gordongroup Základy designu gordongroup O agentuře gordongroup gordongroup je marketingová a komunikační agentura zajišťující kompletní služby, která nabízí jedinečnou kombinaci služeb včetně designu a grafiky pro

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pečlivě se připravte na přijímací pohovor - Zhodnoťte své možnosti pro danou práci (porovnávejte je

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz Firemní kultura přednáška www.newtoncenter.cz Motto: Kdo jsme, co chceme, kam jdeme? J.P. Sartre (firemní identita vize) Firemní identita Svou firemní kulturou firma: - ovlivňuje jednání svých zaměstnanců

Více

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení KOMUNIKACE = výměna informací - propojuje jednotlivé články celého podniku - umožňuje koordinovat činnosti týmů a tím dosáhnout stanovených cílů - výsledkem komunikace by mělo být porozumění - měla by

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

Ekonom, filozof, manažer, podnikatel, sociolog Narozen 7. listopadu 1886 v Maldenu, v Massachusetts, v USA Vyrůstal se svým otcem na farmě Později

Ekonom, filozof, manažer, podnikatel, sociolog Narozen 7. listopadu 1886 v Maldenu, v Massachusetts, v USA Vyrůstal se svým otcem na farmě Později TERI LS 2013/14 Ekonom, filozof, manažer, podnikatel, sociolog Narozen 7. listopadu 1886 v Maldenu, v Massachusetts, v USA Vyrůstal se svým otcem na farmě Později studoval na Harvardu, titul zde ale nezískal

Více

Test Enneagramového typu

Test Enneagramového typu Test Enneagramového typu Pokud možno odpovědi směřuj k realitě, ne k představě o sobě. Tento test není směřován na "vítězství", je směřován na poznání sám sebe. Pokud ve svém životě, pracuješ sám se sebou

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 2./01/ 03/09 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský I. Místopředseda soudu jako orgán státní správy soudu při výkonu státního dohledu nad exekuční činností musí dbát o to, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti ( 3 správního řádu),

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Primární prevence: Workshop s Popelkou. Veselý, J., Polanecká, M., Fialová, H., Hlaváč, J., Lukešová, H., Bukáčková, L., Podškubková, A.

Primární prevence: Workshop s Popelkou. Veselý, J., Polanecká, M., Fialová, H., Hlaváč, J., Lukešová, H., Bukáčková, L., Podškubková, A. Primární prevence: Workshop s Popelkou Veselý, J., Polanecká, M., Fialová, H., Hlaváč, J., Lukešová, H., Bukáčková, L., Podškubková, A. AT Konference 2013 Workshop s Popelkou Co je primární prevence??

Více

Aplikační úrovně GRI 2000-2006 GRI. Verze 3.0

Aplikační úrovně GRI 2000-2006 GRI. Verze 3.0 Verze 3.0 Stručný přehled Tvůrci zprávy o udržitelném rozvoji by měli uvést, do jaké míry se při své práci řídili principy Reportingového rámce GRI. Tento údaj je vyjádřen systémem tzv. Aplikačních úrovní.

Více

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Pojem "certifikovaná " je zaveden Metodikou hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovaci jako jeden z výsledků výzkumu, experimentálního

Více

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou TRITON Psychologická setkávání Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr

Více

Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění

Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění

Více

Spory rodičů o volbu základní školy dítěte

Spory rodičů o volbu základní školy dítěte Spory rodičů o volbu základní školy dítěte Mgr. Veronika Kaiserová Vzdělání je zejména v dnešní době záležitostí, která je velmi podstatná pro budoucí směřování člověka. S rozšiřováním nabídky speciálních

Více

REVOLUČNÍ SPONZOROVÁNÍ

REVOLUČNÍ SPONZOROVÁNÍ REVOLUČNÍ MARKETING - nejpoužívanější on-line vzdělávací systém pro síťový marketing v Česku a na Slovensku. REVOLUČNÍ SPONZOROVÁNÍ Naučte se pomocí transformačního a zároveň jednoduchého a velice účinného

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?...

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?... OBSAH Úvodní slovo pana profesora Luboše Kropáčka.. 16 Úvod 000 18... 21 1 Odkud se vzal vesmír?... 22 1.1 Úvod - Kde a kdy?... 22 1.2 Neustálé rozpínání - Jak a kdo?... 24 1.3 Hodiny a jejich výrobce...

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

A7B36SI2 Tematický okruh SI11 Revidoval: Martin Kvetko

A7B36SI2 Tematický okruh SI11 Revidoval: Martin Kvetko Obsah Kvalita SW, jak zajistit kvalitu SW a jak ji ověřit Zabezpečení kvality, techniky řízení kvality SW. Potřeba kultivovat kvalitu, Cena za jakost Procesy pro řízení kvality, harmonogram řízení kvality

Více

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše.

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše. Poznámka redakce Abahoa: - některé zákony apod. doznaly od roku 1993 změn, takže opis originálu občasníku je doplněn malým textem s upřesněním platném ke dni 2.3.2oo3. Jezevec Úvodem... Milý bratři Junáci

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 53/2005-94 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Září 2012 Obsah Představení průzkumu Jedná se v pořadí o 2. průzkum (1. proběhl před dvěma lety) Zkušenosti velkých firem s daněmi

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Call for Papers: Rodinné podnikání České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Vila Lanna, V Nových Sadech 1, Praha 6 29. 9. až 1. 10. 2015

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2 EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE Obr. 1 Obr. 2 Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Více

ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM

ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM VY_32_INOVACE_PSY_11 ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

"Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí

Smluvní rodiny ohrožují práva dětí "Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí Úprava smluvních rodin v novém zákonu o ústavní péči je hrubě nedostatečná, nesystematická a v této podobě a za současné situace může vážně ohrozit práva dětí. Výzva

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14

Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14 Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14 Úvod Jednou z alternativ povinné školní docházky je domácí vzdělávání. Tento fenomén, historicky pocházející z potřeby rodičů zajistit svým

Více