Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola"

Transkript

1 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/06. Obecná část.. Přesný název školy, školského zařízení podle posledního rozhodnutí o zařazení školy, školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Hrusická 2537/7, 4 00 Praha 4.2. Zřizovatel Českobratrská církev evangelická Jungmannova 9 2 Praha.3. Změny zřizovatele (které a důvod).4. Ředitel a statutární zástupci ředitele, jejich a telefon Ředitelka: Mgr. Jitka Jarošová telefon: Statutární zástupkyně ředitelky: PhDr. Jarmila Rollová telefon: Výchovně vzdělávací program, inovace, nové metody a formy, rozvojové programy Střední škola 75 4 J Sociální činnost 75 4 J/002 Sociální činnost v prostředí etnických minorit dálkové studium délka studia 2 roky 75 4 M/00 Sociální činnost v prostředí etnických minorit dálkové studium délka studia 5 let 75 4 M/007 Sociální činnost denní studium délka studia 4 roky 75 4 M/008 Sociální činnost sociální pečovatelství denní studium délka studia 4 roky 75 4 M/009 Sociální činnost sociální vychovatelství denní studium délka studia 4 roky Vyšší odborná škola 75 4 N Sociální činnost 75 4 N/003 Sociálně právní činnost denní studium délka studia 3 roky 75 4 N/003 Sociálně právní činnost dálkové studium délka studia 4 roky.6. Stručná charakteristika školy, školského zařízení (včetně počtu budov a jejich rozmístění, hřiště, zahrada, materiálně technických podmínek pro činnost apod.) Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola sdružuje vyšší odbornou školu a střední školu.

2 Evangelická akademie byla zřízena Českobratrskou církví evangelickou jako střední škola zaměřená na výchovu sociálních pečovatelů a dalších odborných pracovníků zejména pro zařízení Diakonie ČCE. Žáci a studenti jsou připravováni podle učebních dokumentů schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a proto je jejich uplatnění v celé sociální sféře, ve veřejnoprávních institucích státní správy a samosprávy, v církevních a nestátních neziskových organizacích. Škola byla zařazena do sítě škol, předškolních a školských zařízení (dále jen síť ) dne pod č.j.: 2 586/90-22 s účinností od Dodatkem zřizovací listiny ze dne 5. listopadu 995 č.j.: 2923/95 byla v rámci Evangelické akademie zřízena i vyšší odborná škola sociálně právní jako jedna právnická osoba se střední sociální školou. Vyšší odborná škola sociálně právní byla zařazena do sítě škol rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze dne pod č.j.: 5 36/ , a to s účinností od Rozhodnutím náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy čj.: 5 444/98-22 ze dne 7. dubna 998 byl na dobu pěti let schválen experiment Projekt dálkového studia se zaměřením na národnostní menšiny a etnické skupiny, který se stal s účinností od řádným studijním oborem Sociální činnost v prostředí etnických minorit. V souladu se zákonem č. 56/2004 Sb. byla ke dni. července 2006 do školského rejstříku škola zapsána s názvem Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola jako školská právnická osoba. Střední sociální škola vychovává ve studijním oboru Sociální činnost denní formou sociální pečovatele a sociální vychovatele, dálkovou formou romské poradce a terénní pracovníky. Každoročně se otevírá jedna třída střední školy studijní obor Sociální činnost se zaměřením na sociální pečovatelství a sociální vychovatelství a každý druhý rok jedna třída dálkového studia se zaměřením na sociální činnost v prostředí etnických minorit. Studijní obory Sociální činnost sociální pečovatelství a Sociální činnost sociální vychovatelství připravují žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb a pomoci pro práce v sociálních zařízeních, zvl. pro tělesně, smyslově či mentálně postižené, pro práce v charitativních zařízeních a charitativní činnost vůbec. Absolventi jsou připraveni pro výkon odborných činností, jejichž těžištěm je bezprostřední styk se sociálně nebo zdravotně handicapovanými lidmi, pro osobní asistenci postiženým, pomoc těmto lidem při řešení jejich problémů a sociálních potřeb. Studijní obory jsou koncipovány tak, aby umožnily žákům po absolvování společného povinného základu osobní profilaci v jednom ze dvou odborných zaměřeních. Vzdělávací program studijního oboru Sociální činnost v prostředí etnických minorit připravuje specializované pracovníky k výkonu odborné práce v sociální oblasti, zejména pro práci s klienty žijícími v sociálně vyloučených lokalitách či lokalitách ohrožených sociální exkluzí. Příprava je orientována k přímé terénní práci v ohrožených lokalitách, současně ke koncepční práci vedoucí k řešení problémů soužití romské menšiny s majoritou na úrovni orgánů státní správy a samosprávy, či nestátních neziskových organizací. Vyšší odborná škola sociální práce vychovává diplomované sociální pracovníky a je řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci. Duchovní a etickou základnou pro studium sociální práce jako praktické profese, která zajišťuje hodnotovou profesionální orientaci studentů, je křesťanská etika a filosofie. Odbornou složku studia v souladu se standardy vzdělávání v sociální práci představují předměty Teorie a metody sociální práce, Právo, Sociální politika, Psychologie, Sociologie, Sociální patologie aj. Studium prolínají supervidované odborné stáže na pečlivě vybraných pracovištích, které tvoří 30% z celkové hodinové dotace učebního plánu. Evangelická akademie je malá škola, jejíž kapacita nepřesahuje 7 tříd denního studia a 5 tříd dálkového studia. Toto omezení je z hlediska zaměření školy velice důležité, protože žáci, studenti a vyučující se osobně všichni znají. Osobním kontaktem se vytváří i příznivá atmosféra školy, což přispívá k lepší přípravě budoucích sociálních pracovníků a dalších odborníků sociální péče. Škola se nachází v přebudovaném objektu bývalé mateřské školy pronajatém od Městské části Praha 4. Kromě kmenových učeben pro jednotlivé třídy jsou ve škole odborné učebny pro výuku výtvarné výchovy, arteterapie a supervizí, výní techniky a odborná knihovna. V knihovně se studovnou pro žáky, studenty i učitele školy jsou též počítačová pracoviště včetně připojení k Internetu. Knihovnu se studovnou mohou žáci i učitelé využívat ve dnech výuky obvykle od 0 do 2

3 8 hodin. Počítače propojené do sítě a s připojením k internetu mají ve všech kabinetech i učitelé školy v Hrusické ulici. Velké finanční prostředky jsou každoročně věnovány na nákup učebnic a další odborné literatury, modernizaci výní techniky, audiovizuální techniky a dalších didaktických pomůcek. Pro výuku tělesné výchovy si škola pronajímá tělocvičnu v nedaleké sokolovně. Pronajaté prostory nestačí pro výuku všech typů studia. Z tohoto důvodu měla ve školním roce škola pronajaty čtyři učebny ve VOŠUR na Pošepného náměstí. Od. září 2006 bude výuka vyšší odborné školy probíhat v pronajatých prostorech ZŠ Na Chodovci, která se nachází v těsné blízkosti školy v Hrusické ulici..6.. Tělocvična, hřiště Škola nemá vlastní tělocvičnu ani vlastní hřiště..7. Údaje o pracovnících školy, školského zařízení.7.. personální zabezpečení Evangelická akademie má 9 stálých pedagogických pracovníků na úplný popř. na zkrácený úvazek a 35 externistů. Počet externistů je dán snahou vedení školy o co nejlepší odborné zajištění výuky. Zejména výuku vyšší odborné školy a dálkového studia oboru Sociální činnost v prostředí etnických minorit na střední škole zajišťují vysoce kvalifikovaní externí vyučující z vysokých škol a z praxe. K přednáškové činnosti jsou využívány bohaté znalosti a zkušenosti odborníků pomáhajících profesí. Externí pracovníci jsou zároveň garanty praxí studentů a oponenty absolventských prací. Provoz školy zajišťují hospodářka školy, pracovnice studijního oddělení a školník, který pracuje na zkrácený úvazek. Ve školní knihovně se střídají dva pracovníci na zkrácený úvazek. Ekonomickou agendu vedou od. ledna 2006 mzdová účetní a nová ekonomka, která je zároveň finanční účetní externí poskytovatelé služeb. Úklid školy provádí úklidová firma. pracovníci Pedagogičtí (vč. ředitele) nepedagogičtí * k fyzické osoby/ z toho externisté k přep. pracovníci k fyzické osoby / z toho externisté 53/34 8,7 54/35 8,9 5/2 hospodářka školy pracovnice stud. oddělení vedoucí knihovny 0,5 knihovnice 0, školník 0,3 2,9 5/2 hospodářka školy pracovnice stud. oddělení vedoucí knihovny 0,5 knihovnice 0,4 školník 0,3 k přep. pracovníci 3,2 Celkem 58/37 2,6 59/37 22, *pracovníci provozní, THP, ŠJ uvést samostatně včetně vymezení činností.7.2. věková struktura pedagogických pracovníků k Věk do 30 let včetně 3 až 40 let 4 až 50 let 5 až 60 let nad 60 let z toho důchodci Počet z toho žen Průměrný věk pedagogických pracovníků: 43,7 Z toho žen: 42 3

4 .7.3. kvalifikace pedagogických pracovníků k Typ školy Vysokoškolské pedagogické Vysokoškolské nepedagogické Vzdělání Bc. Mgr Dr. Bc. Mgr Dr. Ing s DPS bez DPS VOŠ pedag VOŠ nepedagogic kého směru s bez DPS DPS Střední odborná škola Typ školy Vysokoškolské Bc. Mgr. Dr. Ing. PhD. Vzdělání s DPS bez DPS VOŠ pedag ogická VOŠ nepedagogic kého směru s bez DPS DPS Vyšší odborná škola U vyšší odborné školy se pedagogické vzdělání nepožaduje a nesleduje. Typ školy Střední odborné s maturitou pedagogického směru Vzdělání Střední odborné s maturitou nepedagogického směru bez s DPS DPS Střední odborná škola Vyšší odborná škola aprobovanost výuky v % Střední odborná škola Počet Aprobovaných 9% Neaprobovaných 9% Vyšší odborná škola Počet Aprobovaných 87,5 % Neaprobovaných 2,5 % Celkem % z celkového počtu pracovníků Celkem % z celkového počtu pracovníků 4

5 .7.5. odchody pedagogických pracovníků v průběhu školního roku : 2 pracovnice důvody: mateřská dovolená.7.6. nově přijatí absolventi učitelského studia v průběhu školního roku : pracovnice obor: psychologie, pedagogika pro střední školy.7.7. nově přijatí absolventi neučitelského studia v průběhu školního roku : 0 obor:.7.8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků typy studia semináře: jednodenní dvou a vícedenní 5 akcí zaměření akcí Právní a ekonomický rámec EU Hospicová péče Sociální péče Sociální práce Komunitní péče účastník ů VŠFS vzdělávací instituce Cesta domů Diakonie ČCE Diakonie ČCE Centrum pro rozvoj duševního zdraví Praha kurzy: jednodenní dvou a vícedenní ICT ICT 3 3 S-COMP S-COMP DPS DPS PF UK školský management Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky PF UK rozšiřování aprobace Multikulturní výchova Step by Step ČR a Nadácia škola dokorán SR jiné (uvést jaké) Další vzdělávání soc. pracovníků Evropský kongres Sociální práce Konference o manželském a rodinném poradenství 2 RAROSP Diakonie Stetten Asociace manželských a rodinných poradců ve spolupráci s MPSV ČR 5

6 .8. Dojíždějící žáci a studenti dle krajů (děti s trvalým bydlištěm mimo území hl.m.prahy), z toho nově přijatých Střední odborná škola kraj žáků Z toho nově přijatých denní dálkové denní Středočeský Jihočeský Plzeňský 2 2 Karlovarský 4 0 Ústecký Liberecký 2 3 Králové-Hradecký 0 0 Pardubický 3 2 Vysočina 0 0 Jihomoravský Olomoucký 0 0 Moravskoslezský 0 0 Dojíždějícími ze vzdálenějších krajů jsou převážně dospělí žáci dálkového studia oboru Sociální činnost v prostředí etnických minorit. Tento obor, kde se vzdělávají romští poradci a romští terénní pracovníci, nemá v rejstříku škol obdobu. Z toho důvodu do školy dojíždí žáci z různých regionů naší země. Vyšší odborná škola kraj studentů Z toho nově přijatých denní dálkové denní dálkové Středočeský Jihočeský Plzeňský 0 0 Karlovarský Ústecký Liberecký Králové-Hradecký Pardubický Vysočina 3 0 Jihomoravský Olomoucký Moravskoslezský 2 0 Dojíždějícími jsou převážně studenti dálkového studia..9. Žáci - cizí státní příslušníci: stát Srbsko Ukrajina Slovensko žáků/studentů 6

7 .0. Výuka cizích jazyků: Typ školy (součást) jazyk žáků Střední odborná škola angličtina 05 němčina 35 romština (experiment) 24 Vyšší odborná škola angličtina 87 němčina 38.. Kurzy na doplnění základního vzdělání, účastníků: Škola nerealizuje kurzy na doplnění základního vzdělání..2. Školní stravování Škola nemá vlastní školní jídelnu..3. Školy v přírodě, vzdělávací výjezdy, sportovní kurzy: Střední odborná škola Místo pobytu žáků Zaměření kurzu Běleč nad Orlicí 34 Adaptační kurz Boží Dar 20 Lyžařský kurz žáků Chorvatsko 35 Sportovně turistický kurz žáků školy Adaptační kurz. ročníku SOŠ se uskutečnil poprvé a setkal se u žáků a pedagogů s pozitivním ohlasem. Cílem tohoto kurzu bylo vzájemné seznámení a stmelení kolektivu, který se bude schopen účinně bránit nebezpečí spojenému s užitím drog, a vytvoření pozitivního vztahu s třídní učitelkou. Důležité bylo seznámení žáků se školním řádem. Lyžařského kurzu na Božím Daru se zúčastnilo 20 žáků. ročníku střední školy. Kromě hlavní náplně kurzu, tj. zvládnutí základních lyžařských dovedností, tento kurz navázal na adaptační kurz podporou zdravého životního stylu, zodpovědnosti za druhé, samostatnosti a zvládání zátěžových situací. V červnu 2006 škola pořádala pro žáky střední školy sportovně-turistický kurz v Chorvatsku, kterého se zúčastnilo 35 žáků převážně třetího ročníku. Hlavní náplní tohoto kurzu bylo plavání, turistika, cykloturistika a volejbal. Vybavení místních sportovišť neumožňovalo realizovat tento kurz podle původní představy vedení školy. Vyšší odborná škola Místo pobytu studentů Zaměření kurzu Běleč nad Orlicí VOŠ 30 Kurz komunikačních technik Boží Dar VOŠ 0 Lyžařský kurz Na začátku školního roku byl pro studenty. ročníku VOŠ pořádán kurz komunikačních technik, který zároveň sloužil k vzájemnému poznání nových studentů a pedagogů. Deset studentů VOŠ se společně s žáky střední školy zúčastnilo lyžařského kurzu na Božím Daru. 7

8 .4. Závěry a zjištění ČŠI, případně jiných kontrol (u zpráv ČŠI uveďte čj. a signaturu) Ve školním roce 2005/2006 nebyla na škole provedena kontrola ČŠI. Poslední inspekce proběhla ve školním roce 2000/200, č.j.: / Plánovaná kontrola Pražské správy sociálního zabezpečení, jejímž předmětem bylo ověření správnosti výpočtu pojistného, která proběhla 3. a 5. března 2006, neshledala závady..5. Účast školy v soutěžích umístění do 3. místa.6. Zahraniční kontakty Název zahraničního subjektu Stát Charakter kontaktu Evangelisches Diakoniewerk Rakousko Praxe studentů Gallneunkirchen Martinshof Rothenburg Diakonewerk Německo Praxe studentů Rothenburg Diakonie Stetten e. V Německo Praxe studentů Kernen im Remstal Verband Kinder und Jugendarbeit Německo Praxe studentů Hamburk L Arche Community Velká Británie Praxe studentů Adlwick Rummelsberer Anstalten der Inneren Německo Návštěva Evangelické akademie Mision E.V. Schwarzenburg Stephan Huenninger, Pfd. Německo Zahraniční lektor/farář přednášky pro studenty a žáky školy Gabriele Hueninnger, terapeutka Německo Zahraniční lektorka/terapeutka - přednášky pro studenty a žáky školy.7. Výchovné a kariérní poradenství - činnost, spolupráce s SPC, PPP: Ve škole působí školní psycholožka, která je současně výchovnou poradkyní a metodičkou prevence sociálně patologických jevů. Kromě integrace postižených žáků je její pozornost zaměřena zejména na žáky střední školy s výchovnými problémy. Dlouhodobě spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 4 a se Speciálně-pedagogickou poradnou při Jedličkově ústavu. S osobními problémy se žáci a studenti školy mohou obrátit na spirituálku školy, která ve škole působí na částečný úvazek a zúčastňuje se všech akcí školy..8. Integrace Škola, vzhledem ke svému zaměření, klade důraz na integraci žáků a studentů s postižením, zejména fyzickým a částečně i smyslovým, mezi zdravé a to z důvodů jednak etických a jednak odborných. Studenti a žáci se ve vztahu k postiženým spolužákům připravují i na své budoucí povolání, kdy se učí v přirozených situacích ohleduplnosti a pomoci druhým. Pomoc žákům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami a s nimi spjatou informační a metodickou podporu pedagogům zajišťuje školní psycholožka. Obdobný přístup má škola k žákům a studentům ze znevýhodněného sociokulturního prostředí. Pro zlepšení studijních podmínek znevýhodněných žáků a studentů škola vypracovala projekt a získala finanční podporu z Evropského sociálního fondu. Jednou z klíčových aktivit projektu jsou podpůrné výukové aktivity, např. doučování žáků, nabídka volitelných předmětů pro žáky a studenty vzhledem k jejich potřebám a specializaci, letní škola pro nadané žáky. Na základě systematické práce s těmito žáky se postupně ukazuje potřeba utřídit zkušenosti školy, získané poznatky zařadit do logického celku a celkový proces péče o tyto žáky a studenty za 8

9 spolupráce odborníků standardizovat. Úprava standardů pro podporu sociálně znevýhodněných žáků a studentů je další klíčovou aktivitou projektu..9. Ekologická výchova Probíhá v rámci osnov předmětů Základy přírodních věd, Zdravotní nauky a Praxe..20. Pedagogická a osobní asistence Jak bylo výše uvedeno, škola klade důraz na integraci žáků a studentů s postižením. Osobní asistenci jim poskytují zpravidla spolužáci. Kromě osobní asistence ve škole pomáhají postiženým spolužákům s přípravou na vyučování i při mimoškolních akcích. Podpora a pomoc spolužáků je na profesionální úrovni a žáci ji přijímají raději než asistenční službu, navíc se přirozeně začlení do třídního kolektivu..2. Akreditované programy dalšího vzdělávání, popř. existence střediska dalšího vzdělávání. Škola nerealizuje akreditované programy dalšího vzdělávání..22. Další akce školy, projekty, zapojení školy do rozvojových programů obce, Od. ledna 2006 škola realizuje projekt Komplexní rozvoj vzdělávání pro znevýhodněné osoby na Evangelické akademii Praha. Projekt, jehož realizace bude probíhat v letech , je financován z prostředků EU, rozpočtu ČR a rozpočtu hl. m. Prahy. Záměrem je zlepšení podmínek pro vzdělávání znevýhodněných žáků a studentů školy prostřednictvím inovace vzdělávacích programů a metod výuky, rozvoje klíčových dovedností žáků a studentů školy a dalšího profesního vzdělávání pedagogických pracovníků. Škola spolupracuje s Odborem přípravy pracovníků ve veřejné správě Ministerstva vnitra na projektu Vzdělávání romských koordinátorů. Na základě srovnávací analýzy vzdělávacích programů, byl tento projekt propojen se vzdělávacím programem VOŠ. Po úspěšném absolvování dvouletého kurzu, realizovaném Odborem přípravy pracovníků ve veřejné správě, a složení přijímacích zkoušek uchazeči mohou nastoupit do 2. ročníku VOŠ. Žáci a studenti školy se pravidelně zapojují do dobrovolnických akcí na podporu sociální oblasti. Příkladem je ocenění žáka 4. ročníku SOŠ Š. Goldmanna zlatou medailí za dobrovolnickou činnost v občanském sdružení Cesta domů, ocenění J. Červenkové z. ročníku SOŠ za dobrovolnickou asistenční službu v JÚ, pomoc žáků a studentů školy při jarních povodních, sbírky Bílá pastelka, sbírky na podporu SOS centra Diakonie ČCE, pravidelná pomoc při organizaci dnů seniorů od Život 90, aktivní působení v Programu primární prevence Křesťanské pedagogicko psychologické poradny Praha 8, v programu 5 P a LATA atd..23. Spolupráce školy se sociálními partnery a neziskovými organizacemi Podstatnou součástí studijního programu SOŠ a VOŠ jsou odborné praxe na vybraných pracovištích, které tvoří na VOŠ 30%, na SOŠ 0% z celkové hodinové dotace učebního plánu. Výukovými pracovišti VOŠ jsou zejména pracoviště Diakonie ČCE a jiné nestátní neziskové organizace, dále též referáty sociálních věcí městských úřadů (oddělení sociálně právní ochrany dětí, oddělení kurátorů) a poradny (poradna pro rodinu, manželské a mezilidské vztahy). Po ukončení studia zde absolventi zároveň nacházejí své uplatnění. Vzhledem k zaměření VOŠ je škola v úzkém kontaktu s úřadem práce, který je též jedním z odborných pracovišť praxí studentů. Výukovými pracovišti SOŠ jsou pracoviště Diakonie ČCE a další nestátní neziskové organizace, dále ústavy sociální péče, dětské domovy, domovy důchodců. I zde absolventi SOŠ po ukončení studia nacházejí své uplatnění. Škola je od roku 2000 členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP). Zástupkyně ředitelky školy pro VOŠ aktivně působí v předsednictvu ASVSP, dále pak v Radě pro rozvoj sociální práce..24. Školská rada - složení a hodnocení činnosti: Při Evangelické akademii byla s účinností od. prosince 999 zřízena rada školy, která měla 4 členů, a po celou dobu trvání působila jako jeden z významných faktorů při rozvoji a vytváření 9

10 koncepce školy. Tato rada ukončila dnem 30. listopadu 2005 svou činnost. V souladu s ustanovením zákona č. 56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) byly. října 2005 zřízeny školská rada při vyšší odborné škole a školská rada při střední odborné škole. Jednání obou rad proběhla ve školní roce 2005/06 dvakrát a navázala na tradici rady školy. 2. Střední škola 2.. Počet tříd: tříd K K žáků 2.2. Počet žáků a tříd podle studijních oborů k : studijní obor kód oboru délka studia ročník tříd žáků Sociální činnost 75-4-M/ denní Sociální činnost 75-4-M/ denní forma studia Sociální činnost soc. vychovatelství soc. pečovatelství Sociální činnost soc. vychovatelství soc. pečovatelství Sociální činnost v prostředí etnických minorit Sociální činnost v prostředí etnických minorit 75-4-M/ M/ denní 75-4-M/ denní 75-4-M/ M/ dálkové 75-4-M/ dálkové Studijní obor Sociální činnost je koncipován tak, aby umožnil žákům po absolvování společného povinného základu v prvních dvou ročnících (75-4-M/007) osobní profilaci v jednom ze dvou odborných zaměřeních: Sociální činnost sociální pečovatelství (75-4-M/008) nebo Sociální činnost-sociální vychovatelství (75-4-M/009). Dálkové studium oboru Sociální činnost v prostředí etnických minorit se otevírá každý druhý rok Průměrný žáků k : na třídu: 27,4 na učitele: 6, 2.4. Obory ve srovnání se školním rokem 2004/2005 (uvést kód oboru a název): Studijní obory na SOŠ zůstávají v tomto školním roce stejné jako v předchozím školním roce. Roste zájem uchazečů o dálkové studium oboru Sociální činnost v prostředí etnických minorit, který převyšuje možnosti školy. 0

11 2.5. Údaje o přijímacím řízení: na školní rok 2005/2006: přihlášených: 59 z toho dívek: 48 přijatých žáků: 33 z toho dívek: na školní rok 2006/2007 Obor vzdělání kód oboru přihlášených přijatých Sociální činnost 75-4-M/ absolventů Sociální činnost v prostředí etnických minorit 75-4-M/ Podmínkou k přijetí ke studiu oboru Sociální činnost v prostředí etnických minorit je věk minimálně 8 let. Denní forma studia Sociální činnost 75-4-M/007 přihlášených celkem: 42 z toho dívek: 32 přijatých po prvním kole: 9 z toho dívek: 5 přijatých po druhém kole :0 z toho dívek: 7 přijatých na odvolání : 3 z toho dívek: 3 přijatých celkem: 32 z toho dívek: 25 volná místa (, obor): 0 Dálková forma studia Sociální činnost v prostředí etnických minorit 75-4-M/00 přihlášených celkem: 9 z toho dívek: 62 přijatých po prvním kole: 22 z toho dívek: 4 přijatých po druhém kole :9 z toho dívek: 6 přijatých na odvolání : 5 z toho dívek: 3 přijatých celkem: 36 z toho dívek: 23 volná místa (, obor): 0

12 2.6. Prospěch žáků a ukončení studia ve školním roce 2005/2006 prospěli celkem 50 z toho s vyznamenáním 2 neprospěli 8 neklasifikováni opakují ročník 6 klasifikovaných celkem 58 vyloučených z prospěchových důvodů 2 vyloučených z výchovných důvodů 6 studentů, kteří zanechali studia z jiných důvodů 0 žáků 2.7. Hodnocení chování žáků ve školním roce 2005/2006 žáků velmi dobré Uspokojivé neuspokojivé celkový zameškaných hodin: z toho omluvených: 0 62 z toho neomluvených: Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek červen 2006: žáků druh zkoušky maturitní závěrečná celkem u zkoušky 26 7 z toho opakovaně u zkoušky 0 žáci posledního ročníku, kteří zkoušku nekonali 5 6 prospěli s vyznamenáním 4 2 Prospěli 6 5 Neprospěli 6 0 Závěrečnou zkoušku skládali žáci druhého ročníku dálkové formy studia Sociální činnost v prostředí etnických minorit 75-4-M/00. Úspěšné složení této zkoušky je podmínkou pro postup do třetího ročníku Přijímací řízení na vyšší typ školy, jaký: Absolventi denní formy studia pokračují ve studiu na vyšší odborné škole nebo vysoké škole, v oborech sociální práce, sociální pedagogika, speciální pedagogika Zájem o absolventy v různých typech zaměstnání (uvést) a porovnat s předchozím školním rokem: Absolventi denní formy studia SOŠ přímo do praxe odcházejí ojediněle, své uplatnění nacházejí bez problémů. O absolventy dálkového studia SOŠ oboru Sociální činnost v prostředí etnických minorit (včetně současných studentů) je v terénu zájem, přestože pozice, pro niž studium původně vzniklo 2

13 (okresní romský poradce), zanikla. Ukazuje se totiž, že komplexně sociálně vzdělaný pracovník, který je ochoten pracovat i v sociálně nejslabších lokalitách, nachází bez problému uplatnění prakticky v celé sociální oblasti, zejména v sociální oblasti menšin. Studenti, až na výjimky, již v průběhu studia pracují jako terénní pracovníci v nestátních neziskových organizacích či sociálních odborech státní správy, asistenti učitelů ve školách s romskými žáky či romští poradci pověřených obcí Počet přihlášených k dalšímu studiu celkem: 24 z toho VŠ: 22 z toho VOŠ: 2 z toho jiný typ školy: Ověřování výsledků vzdělávání (Maturita bez handicapu, ): Žáci čtvrtého ročníku se zúčastnili programu Maturita nanečisto Výsledky jejich testů z českého jazyka, občanského základu, matematiky, anglického a německého jazyka byly v porovnání se všemi školami, které se testování zúčastnily, v pásmu průměru. Testování se zúčastnilo 093 škol z celkového počtu 682 středních škol s maturitními ročníky. V porovnání se skupinou tříd středních odborných škol dosáhli maturanti Evangelické akademie v anglickém jazyce, matematice a občanském základu nadprůměrných výsledků. Žáci 2. ročníku se zúčastnili testování Scio v předmětech český jazyk, anglický jazyk, matematika a obecných studijních předpokladů. 2.. Dojíždějící děti dle krajů (děti s trvalým bydlištěm mimo území hl.m.prahy), z toho nově přijatých Uvedeno v oddíle Vyšší odborná škola 2.3. Počet studentů podle studijních oborů k : studijní obor kód oboru ročník Sociálně právní činnost - denní 75-4-N/ Sociálně právní činnost - denní 75-4-N/ Sociálně právní činnost - denní 75-4-N/ Sociálně právní činnost - dálkové 75-4-N/ Sociálně právní činnost - dálkové 75-4-N/ studentů Dálkové studium oboru Sociálně právní činnost se otevírá každý druhý rok. 3

14 2.4. Obory ve srovnání se školním rokem 2004/2005 (uvést kód oboru a název): VOŠ nabízí v denním a dálkovém studiu stejný obor jako v minulém školním roce. Poptávka po tomto oboru mírně klesá z důvodu široké nabídky studia sociální práce na vysokých školách. nové obory: 0 zrušené obory: 0 dobíhající obory: Údaje o přijímacím řízení: na školní rok 2005/2006: Denní forma studia: přihlášených: 23 z toho dívek: 05 přijatých studentů:48 z toho dívek: 4 Dálková forma studia: přihlášených: 53 z toho dívek: 48 přijatých studentů:29 z toho dívek: na školní rok 2006/2007 studijní obor kód oboru přihlášených přijatých Sociálně právní činnost - denní 75-4-N/ přihlášených celkem: 4 z toho dívek: 00 přijatých celkem: 39 z toho dívek: 3 ke studiu nastoupilo: 30 studentů a studentka opakuje ročník volná místa (, obor): 3 absolventů 2.6. Výsledky absolutoria červen 2006 prospěli celkem 20 z toho s vyznamenáním 8 neprospěli 7 opakují ročník 0 klasifikovaných celkem ve 3. ročníku 29 vyloučených 0 studentů, kteří zanechali studia z jiných důvodů 0 žáků 4

15 2.7. Přijímací řízení na vyšší typ školy Zájem o absolventy v různých typech zaměstnání (uvést) a porovnat s předchozím školním rokem: Na vyšší odborné škole tvoří 30% z celkové hodinové dotace učebního plánu odborné praxe na vybraných pracovištích. Výukovými pracovišti VOŠ jsou zejména pracoviště Diakonie ČCE a jiné nestátní neziskové organizace, dále též referáty sociálních věcí městských úřadů (oddělení sociálně právní ochrany dětí, oddělení kurátorů) a poradny (poradna pro rodinu, manželské a mezilidské vztahy). Závěrečnou čtrnáctitýdenní praxi studenti ve většině případech absolvují na svém budoucím pracovišti. Zájem o absolventy Evangelické akademie ve výše uvedených zařízeních je již tradičně velký Počet přihlášených k dalšímu studiu celkem: 3 z toho VŠ: 3 z toho VOŠ: 0 z toho jiný typ školy: 2.8. Transformace VOŠ na VŠ Neproběhla. Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou v souladu s 68, odst., zákona č. 56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání dne 27. září V Praze dne 29. září 2006 Mgr. Jitka Jarošová ředitelka školy 5

16 Zpráva o hospodaření za rok 2005 (v tis. Kč) Náklady Spotřeba Spotřeba materiálu 272 Spotřeba energie 248 Služby Opravy a udržování 234 Cestovné 88 Náklady na reprezentaci 3 Ostatní služby 90 Osobní náklady Mzdové náklady Zákonné sociální a zdravotní pojištění 493 Ostatní osobní náklady 70 Ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku 3 Jiné ostatní náklady 256 Výnosy 9 34 Výnosy z hlavní činnosti 864 Výnosy z vedlejší činnosti 7 Provozní dotace Přijaté příspěvky (dary) 298 Ostatní výnosy 0 Hospodářský výsledek

Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/07 Název školy Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce

Více

Evangelická akademie vyšší odborná škola sociálně právní a střední sociální škola Praha. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Evangelická akademie vyšší odborná škola sociálně právní a střední sociální škola Praha. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Evangelická akademie vyšší odborná škola sociálně právní a střední sociální škola Praha Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 1. Evangelická akademie - vyšší odborná škola sociálně právní

Více

Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy

Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy za školní rok 2003/2004 1. Název školy: Evangelická akademie - vyšší odborná škola sociálně právní a střední sociální škola Praha Datum posledního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Výroční zpráva 2012/13 1 Název a sídlo školy: Evangelická akademie

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Název a sídlo školy: Evangelická akademie Vyšší odborná škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Výroční zpráva 2013/14 1 Název a sídlo školy: Evangelická akademie

Více

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 5 Výroční zpráva Školní rok 2005/2006 Výroční zpráva školy 2005-2006. Obecná část.. Přesný název školy podle

Více

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 5 Výroční zpráva Školní rok 2007/2008 Výroční zpráva školy 2007-2008 Č. j. GOA/650/An/2008. Obecná část.

Více

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroční zpráva o škole za školní rok 2007/2008 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2011/2012 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 5 Výroční zpráva Školní rok 0/03 Výroční zpráva školy 0-03 Č. j. GOA/67/An/03. Obecná část. Přesný název

Více

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroční zpráva o škole za školní rok 2006/2007 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5,

Více

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2004 2005

Více

Výro ní Výroční zpráva školy. Základní škola praktická Praktická škola

Výro ní Výroční zpráva školy. Základní škola praktická Praktická škola Výro ní Výroční zpráva školy za za školní rok 26 28 27 29 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 8. 16.1.27 1. 29 1 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

OBSAH. Přílohy:... 3. Příloha č.1: Kopie zápisu z jednání školské rady... 3. Příloha č.2: Učební plány... 3

OBSAH. Přílohy:... 3. Příloha č.1: Kopie zápisu z jednání školské rady... 3. Příloha č.2: Učební plány... 3 OBSAH Přílohy:... 3 Příloha č.1: Kopie zápisu z jednání školské rady... 3 Příloha č.2: Učební plány... 3 1. Základní údaje o škole, školském zařízení... 4 1.1 Přesný název právnické osoby dle zřizovací

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, U Boroviček 1, 163 00 Praha 6 - Řepy

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, U Boroviček 1, 163 00 Praha 6 - Řepy Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, U Boroviček, 63 00 Praha 6 - Řepy školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 Zpráva obsahuje část: Střední odborná škola služeb V Praze

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školy ve školním roce 2006/2007

Výroèní zpráva o èinnosti školy ve školním roce 2006/2007 Výroèní zpráva o èinnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády, Praha 6,

Více

Výroční zpráva. Soukromého gymnázia ALTIS. Školní rok 2006/2007

Výroční zpráva. Soukromého gymnázia ALTIS. Školní rok 2006/2007 Výroční zpráva Soukromého gymnázia ALTIS Školní rok 2006/2007 Praha 1.10.2007 Výroční zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za školní rok 2006/2007 1.1. Název školy, zařazení do sítě Soukromé gymnázium

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Vyšší odborná škola sociálně právní Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Vyšší odborná škola sociálně právní Jasmínová 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 info@vossp.cz, www.vossp.cz I. Základní údaje o škole 1. Přesný

Více

Výroční zpráva za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva za školní rok 2005/2006 Výroční zpráva za školní rok 2005/2006 GYMNÁZIUM J. SEIFERTA o. p. s. fakultní škola při PedF UK Vysočanské nám. 500, 190 00 Praha 9 Tel/fax (+420) 266310724, 266313753-55 http://www.gymjs.net e-mail:

Více

OBSAH. I. Základní údaje o škole, školském zařízení... 4

OBSAH. I. Základní údaje o škole, školském zařízení... 4 OBSAH I. Základní údaje o škole, školském zařízení... 4. Přesný název právnické osoby... 4.2 Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich e-mail a telefon... 4.3 Webové stránky školy... 4.4 Činnost,

Více

1.2. Zřizovatel Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libuši 57, 148 00 Praha 4 Kunratice.

1.2. Zřizovatel Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libuši 57, 148 00 Praha 4 Kunratice. Výroční zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za školní rok 2005/2006 1.1. Název školy, zařazení do sítě Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libuši 57, Praha 4 - Kunratice, bylo zřízeno v roce 1992,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: +420 222 516 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y říjen 2012 O b s a h: I. Základní údaje

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 (Veškeré údaje jsou uvedeny podle stavu k 31. 8. 2012, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak schváleno

Více