Zamstnanci školy (stav k ) Olšanská Jaroslava PaedDr. editelka Polách Pavel Mgr. zástupce editelky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zamstnanci školy (stav k 1. 9. 2009) Olšanská Jaroslava PaedDr. editelka Polách Pavel Mgr. zástupce editelky"

Transkript

1 Vážení rodie, pedkládáme Vám íjnový zpravodaj Základní školy v Újezd u Brna. Ve školním roce 2009/2010 se na naší škole v prvním až tetím a v šestém až osmém roníku vyuuje podle Školního vzdlávacího programu Duhová škola. Podle uebních dokument Základní školy se letos vzdlávají žáci 4., 5. a 9. roníku. Naši základní školu navštvuje celkem 344 žák, 177 žák navštvuje 1. stupe a 167 žák je na 2. stupni. Pedagogický sbor školy pedstavuje 26 pedagogických pracovník (z toho dv asistentky pedagoga a dv vychovatelky školní družiny). Do nastávajícího školního roku škola vstupuje s nový oddlením školní družiny, bohatou nabídkou povinn volitelných pedmt a adou zájmových kroužk. Provozních zamstnanc má škola 12 (ekonomka, školník, 5 uklízeek a 5 pracovnic školní kuchyn). Zahájení školního roku probhlo ve znamení oslav 100. výroí otevení nejstarší školní budovy. K tomuto výroí byl vydán almanach, uskutenily se dny otevených dveí za úasti starosty msta, zastupitel, editel okolních škol, rodi a bývalých zamstnanc školy. Vážení rodie, dkuji Vám za perfektní podporu všem našim (podle mého názoru) skvlým dtem a bývalým absolventm školy, kteí svá vystoupení na slavnostní školní akademii pedvedli jako skutení profesionálové. Dkuji také všem, kteí se na pípravách tohoto výroí aktivn podíleli. Díky zizovateli MÚ Újezd u Brna, který opt navýšil rozpoet ZŠ na tento rok, jsme uvítali žáky V. tíd v jejich uebnách s novým školním nábytkem, probhla rekonstrukce školní jídelny, do školní kuchyn byl poízen nový el. varný kotel. Je zcela opravena chodba v pízemí prostední budovy a škola má od záí novou plynovou kotelnu za cca 2,5 mil. K.

2 Prioritou naší základní školy zstává i v tomto školním roce environmentální výchova. Na tomto poli jsme dosáhli v loském roce znaného úspchu díky práci žák a žáky (zejména ekotýmu) i ped. sboru (zvláštní podkování patí Mgr. J. Bublové), když se nám podailo získat prestižní titul Ekoškola a zaadit se tak mezi sedmdesátku škol v eské republice, které se mohou tímto ocenním pochlubit. Všem dtem a jejich rodim peji úspšný školní rok 2009/2010. PaedDr Jaroslava Olšanská editelka školy Zamstnanci školy (stav k ) Olšanská Jaroslava PaedDr. editelka Polách Pavel Mgr. zástupce editelky Životská Vra Mgr. 1. A Mácková Lenka Mgr. 1. B Kolková Eva Mgr. 2. A Nedomová Iva Mgr. 2. B Kulichová Martina Mgr. 3. A Žalkovská Anežka 4. A Dvorníková Olga Mgr. 5. A Nmcová Jarmila Mgr. 5. B Terebieniecová Eva 1.B (od ) Bublová Jitka Mgr. 6. A Staková Jaroslava Mgr. 6. B Bátovská Margarita Mgr. 7. A Životský Martin Mgr. 7. B Babiková Petra Mgr. 8. A Slavíková Petra Ing. 8. B Lehuta Miloš PaedDr. 9. A Richterová Martina Mgr. 9. B Gold Dalibor Mgr. + vých. poradce, Grossmanová Soa Mgr + pedagog. asistentka, Hradilová Jana PhDr., Plachá Zuzana Mgr., Šimnková Helena Mgr., Marková Zuzana Bc. pedagog. asistentka, Matulová Veronika vedoucí vychovatelka ŠD, Kováová Libuše Mgr. vychovatelka ŠD, Jenišová Ludmila katechetka, Konzalová Rita katechetka Petláková Marie hospodáka Holubová Marie vedoucí školní kuchyn, Králová Marie kuchaka, Partlová Dagmar kuchaka, Rujbrová Jarmila kuchaka, Flajšingerová Kvtoslava kuchaka, Doležalová Vladimíra (zástup za nemoc) Partl Jan školník + topi Florianová Ivana uklízeka, Mácová Jana uklízeka, Miíková Yveta uklízeka, Pospíšilová Jana uklízeka, Svráková Olga uklízeka

3 Školní jídelna placení stravného - upozornní Stravné je možné platit dvma zpsoby: pevodem z útu na úet a složenkou. V obou pípadech je nutné, aby peníze byly na úet školy pipsány do 21. dne pedchozího msíce. Toto hodn rodi nedodržuje, u žák se objevuje nedoplatek a potom je teba ešit, zda je stravné zaplaceno. Proto se ješt jednou obracím na rodie, aby dodržovali termín zaplacení stravného.pevodem na úet je možné platit jednak pravideln msíními zálohami a nebo i vložením vyšší ástky na delší asové období s tím, že je teba sledovat na internetu ve stravování výši konta svého dítte a po vyerpání penz v dostateném pedstihu poslat zálohu na další období. Pi placení složenkou dostávají žáci složenku již kolem 10. dne v pedchozím msíci, a to opt z toho dvodu, aby rodie staili poslat peníze na úet školy tak, aby na útu ZŠ byly do 21. dne pedchozího msíce. Se složenkou dostanou žáci na lísteku i výši platby na další msíc. Pi placení však není teba dodržet výši platby uvedenou na lísteku, ale je možné poslat vyšší finanní obnos na delší asové období a tím ušetit poplatky za další složenky (jinak platí stejné jako u pevodu z útu). Marie Holubová, vedoucí školní jídelny Ekoškola prima je, chce však pesné údaje, neklesáme na mysli, audit nám vše vyíslí. (nápv Statistika nuda je ) Ekologie ve škole i doma aneb vzdláváme žáky i pedagogy Naše škola již více než ti roky usiluje o zmnu myšlení žák, pedagog, zamstnanc školy i širší veejnosti v oblasti vztahu k životnímu prostedí. Protože sebekrásnjší myšlenky nelze realizovat bez finanních prostedk, podailo se nám letos již potetí získat peníze z Rozvojového programu MŠMT Podpora environmentálního vzdlávání výchovy a osvty. Titul Ekoškola 23. ervna 2009 jsme se zúastnili slavnostního pedání mezinárodního titulu Ekoškola ve Valdštejnském paláci v Praze. Titul Ekoškola jsme získali v roce, kdy naše škola slaví 100. výroí svého založení, což je pro nás velká est. Titul pevzala editelka školy PaedDr. Jaroslava Olšanská, koordinátorka EVVO Mgr. Jitka Bublová

4 a nejaktivnjší lenové ekotýmu Diana Sychová, Pavlína Krošíková a Miroslav Válka. Po slavnostním pedání titulu jsme s prvodkyní absolvovali prohlídku Valdštejnského paláce, plavbu parníkem po Vltav a procházku po Václavském námstí. Zárove s titulem Ekoškola jsme si pivezli vlajku Ekoškoly, spoustu dárk, trika s logem Ekoškola a pedevším hodn krásných zážitk z návštvy našeho hlavního msta. Na vyhlašování nejlepších žák na konci loského školního roku byli všichni lenové ekotýmu za svoji práci ocenni vedením školy. Vážení rodie, obracíme se na vás s žádostí i lépe prosbou, zda byste se nechtli zapojit do našeho ekotýmu. Máte-li kladný vztah k pírod a chcete zkusit práci s dtmi pidejte se k nám. Hrátky s Asíkem a Batem Poslední týden v záí navštívili naši školu Asík a Bat. Ptáte se, kdo to je? Vaše dti, které navštvují nkterou tídu na I. stupni, vám urit odpoví. Jsou to ježek a žabák - maskoti firem Asekol a Ecobat, které organizují soutž pro školy Recyklohraní, v níž je naše škola zapojena od loského školního roku. Za aktivitu v uplynulém školním roce jsme získali zdarma výukový program Hrátky s Asíkem a Batem, ve kterém se dti hravou formou dozvdly, jak ohrožují pírodu baterie a elektrozaízení na skládkách a pro je máme tídit. V loském roce byl nejúspšnjším sbraem baterií Vojtch Žáek a nejlepší tídou se stala 2. A. Za body získané v loském školním roce jsme do školy poídili digitální fotoaparát a rzné kanceláské poteby. I v letošním školním roce pokraujeme v soutži Recyklohraní a sbíráme ve škole vybité baterie a nefunkní elektrozaízení. Máte-li je doma, budeme rádi, když nám je pinesete do školy. Dkujeme Vám Kdo si hraje, nezlobí Stalo se již tradicí, že se snažíme podporovat samostatnost a aktivitu dtí. Žáci 9. roníku opt pipravili pro svoje mladší spolužáky v krásném prostedí mstského parku pírodovdn zamené soutže Ekohrátky s devááky. Žáci osmého roníku pro dti z šestých tíd zorganizovali dílny, ve který dti pracovaly s výukovými krabicemi z Rezekvítku. Všechny dti se zapojily do aktivit projektového dne Den životního prostedí, který se uskutenil 5. ervna. Žáci 6. a 8. roníku se na jae zúastnili tydenního pobytového programu na SEV (Stedisko ekologické výchovy) Rychta v Krásensku a pi ešení praktických i teoretických úkol se ani na okamžik nenudili. Dti z naší školy se zapojily i do výtvarných soutží. Napíklad Mj kousek Zem, Máme rádi pírodu nebo Ekofór. Již druhým rokem jsme zorganizovali

5 pro žáky I. stupn naší i okolních škol Ekoolympiádu. Vztah k pírod jde ruku v ruce s životním stylem, a proto jsme v prostorách naší školy pro žáky II. stupn uspoádali projektový den Džbán plný kultur zamený na multikulturní výchovu, pedevším na nejchudší zem svta.v záí a v íjnu se všichni žáci aktivn zapojili do terénních program na stediscích ekologické výchovy, žáci 9. roníku absolvovali exkurzi v JE Dukovany. Uitelé v lavicích Jelikož je tetí etapa programu MŠMT na podporu EVVO zamena na vzdlávání, ani uitelé nezahálejí a rozšiují si svoje obzory. Pipravujeme pro n semináe ve spolupráci se SEV Lipka v Brn, sdružením Rezekvítek a PhDr. Zdekem Martínkem z PPP v Pelhimov. Již jsme uspoádali v naší škole tyi semináe pro pedagogy, kterých se pravideln úastní i uitelé z okolních škol. Poslední, tentokrát výtvarn a prakticky zamený seminá, se uskutenil v naší škole v pondlí 19. íjna pod názvem Tvoíme (nejen) z PET lahví. Celý pedagogický sbor se pipravuje na víkendový environmentáln zamený vzdlávací seminá na SEV Sluákov u Olomouce. Vtšina pedagog se úastní i workshop a seminá, které organizují rzné vzdlávací organizace v Brn a okolí. Dkujeme všem rodim za trvalou píze a spolupráci pi budování školní zahrady, pedevším za materiál na hmatovou stezku. I nadále budeme potebovat Vaši pomoc. Mžete-li škole vnovat piliny, písek, oblázky, štrk, kamínky rzné velikosti a další materiál pomžete nám pi zvelebování okolí školy. Pipomínáme, že i v letošním školním roce SBÍRÁME STARÝ PAPÍR. Podpote nás v celostátní soutži s panem Popelou a pineste kdykoli papír do školy. Mgr. Jitka Bublová, koordinátorka EVVO Zpráva o innosti nadaního fondu Nadaní fond v letošním roce hospodail s tém padesáti tisíci korunami. Z nich ticet tisíc obdržel darem od stského úadu a zbytek tvoily dary rodi. Za tyto peníze poídila škola nové koberce do prvních tíd a nového oddlení družiny, a jak bývá každoron zvykem, bylo žákm propláceno jízdné na soutže, zakoupili jsme ceny do soutží a odmny nejlepším žákm. Podrobnjší informace o hospodaení NF najdete na webových stránkách školy. Na dobrovolném vstupném pi píležitosti oslav stého výroí školy se nám podailo

6 získat kolem šesti tisíc korun. V nejbližší dob bychom opt rádi oslovili rodie a sponzory. Rádi bychom postupn obnovili starou a nefunkní videotechniku a nakoupili další potebné vci pro žáky naší školy. Za NF PhDr. Jana Hradilová Hospodaení Nadaního fondu k Poátení stav k : Stav hotovosti: ,00 K Stav bžného útu SOB: ,89 K Peníze na cest: 0,00 K Celkem finanní prostedky: ,89 K Píjmy: Dary: 7 620,00 K Dar OÚ Újezd u Brna ,00 K Úroky: 88,35 K Píjmy celkem: ,35 K Výdaje: Poplatek za vedení útu: 636,00 K Poštovné 50,00 K Tabule ,00 K Koberce 8 300,00 K Ceny na soutže 2 091,00 K Odmny žákm 3 850,00 K Jízdné na soutže 6 758,00 K Výdaje celkem: ,00 K Závrený stav k : Stav hotovosti: ,00 K Stav bžného útu SOB: ,24 K Peníze na cest: 0,00 K Celkem finanní prostedky: ,24 K

7 Pijímací ízení ke studiu na stední školy pro školní rok 2009/10 Termíny a organizaci pijímacího ízení ke studiu na stedních školách (dále jen SŠ) stanoví školský zákon. 561/2004 Sb. ve znní jeho pozdjších novel, zákon. 243/2008 Sb., zákon. 49/2009 a vyhláška. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci pijímacího ízení ke vzdlávání ve stedních školách, ve znní pozdjší zmny. 46/2008 Sb. Pehled nejdležitjších zmn - Dvoukolový systém pijímání na SŠ byl zrušen, povinností editelství SŠ je vypsat jedno kolo pijímacího ízení, další kola ale vypisovat nemusí. editelství SŠ musí vyhlásit nejmén 2 termíny pro konání pijímací zkoušky v prvním kole, souasn stanovuje kritéria pijímacího ízení. Kritéria musí být vyhlášeny prokazatelným zpsobem, vyvšením na veejn pístupné místo školy a zveejnním na webových stránkách školy. - Pihlášky ke studiu na SŠ žáci základních škol již nepodávají prostednictvím základní školy, ale sami (jejich rodie/zákonní zástupci), uchaze mže podat až 3 pihlášky pro první kolo pijímacího ízení. Termín odevzdání pihlášky ke studiu na SŠ je stanoven do 15. bezna 2010, v pípad pihlášky do obor vzdlávání s talentovou zkouškou do 30. listopadu K potvrzení úmyslu uchazee stát se žákem SŠ slouží tzv. zápisový lístek, který obdrží uchaze od editelství základní školy ve stanoveném termínu, jen jeden zápisový lístek! Zápisový lístek odevzdá uchaze na stední školu nejpozdji do 5 pracovních dn ode dne, kdy mu bylo dorueno rozhodnutí o pijetí. Zápisový lístek mže uchaze vzít zpt jen jednou! - Pijímací ízení se týká všech typ škol - i církevních a soukromých. - Nov je výslovn stanoveno, že do prvního roníku nižšího stupn gymnázia mže být pijat pouze uchaze, který úspšn ukonil píslušný roník základní školy v tom roce, ve kterém se ke studiu hlásí - to znamená, že do prvního roníku osmiletého gymnázia mohou být pijati pouze žáci, kteí ve š. roce ukoní úspšn pátý roník ZŠ, do prvního roníku šestiletého gymnázia mohou být pijati pouze žáci, kteí ve š. roce ukoní úspšn sedmý roník ZŠ. Pedpisy, kterými se ídí pijímací ízení ke studiu na SŠ: - novelizovaný školský zákon v platném znní - správní ád (zákon. 500/2004 Sb.) v platném znní - novela vyhlášky. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci pijímacího ízení ke vzdlávání ve stedních školách, v platném znní Termíny k pijímacímu ízení - do vyhlášení kritérií pijímacího ízení ke studiu ve studijních oborech s talentovou zkouškou (školy s umleckým zamením) - do odevzdání pihlášek ke studiu ve studijních oborech s talentovou zkouškou (školy s umleckým zamením)

8 talentové zkoušky ke studiu ve studijních oborech na školy s umleckým zamením talentové zkoušky ke studiu na konzervatoe - do vyhlášení kritérií pijímacího ízení ke studiu na ostatní typy SŠ - do odevzdání pihlášek na ostatní typy stedních škol první kolo pijímacích zkoušek na SŠ - termíny dalších kol pijímacích zkoušek zveejují školy samostatn Zdroje informací škola výchovný poradce, vedení školy, tídní uitelé, informaní nástnka, materiály a publikace, školní poítaová sí, školní zpravodaje Informaní a poradenské stedisko ÚP Brno venkov, Šujanovo nám. 3, Brno, II. poschodí, dvee. 309, tel , , , , internet na portálu stední školy internetové adresy, dny otevených dveí veletrh SŠ Brnnské výstavišt, pavilon G1, a Ped.-psychologická poradna pro Brno venkov Hybešova 15, Brno, tel , poradenství k profesní orientaci žák (ministerstvo práce a soc. vcí) (jihomoravské školství) (ústav pro informace ve vzdlávání registr škol) (materiály a píprava žák na pijímací ízení) (ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy) (píprava žák na pijímací ízení) (informaní systém volba povolání a trh práce) (pehled stedních škol R) (pehledy stedních škol region R) Zmnná pracovní schopnost Jestliže má dít zmnnou pracovní schopnost ze zdravotních dvod, musí být tato skutenost oznaena na pihlášce. Pi zmn pracovní schopnosti je nutné kontaktovat dtského lékae, který odešle dít k posudkovému lékai OSSP Brnovenkov. Vyjádení posudkového lékae musí být piloženo k pihlášce. Specifické poruchy uení Na základ ustanovení Vyhlášky.671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci pijímacího ízení ke vzdlávání ve stedních školách, lze k pihlášce piložit posudek PPP z vyšetení žáka se specifickou poruchou uení, podrobnjší informace poskytne výchovný poradce školy. Informaní schzky s rodii vycházejících žák, ešící problematiku pijímacího ízení ke studiu na stedních školách, budou v pondlí a v 17,00 hodin jídeln školy. Dalibor Gold, výchovný poradce Ve zpravodaji jsou použity fotografie ing. Pavla Petláka z oslav 100. výroí školy.

Mgr. Věra Životská II. A Mgr. Jitka Bublová VII. A (EVVO) Bc. Eva Terebieniecová II. B Mgr. Stanislava Žáčková VII. B (met. prev.)

Mgr. Věra Životská II. A Mgr. Jitka Bublová VII. A (EVVO) Bc. Eva Terebieniecová II. B Mgr. Stanislava Žáčková VII. B (met. prev.) Vážení rodiče, předkládáme Vám říjnový zpravodaj Základní školy v Újezdě u Brna. Ve školním roce 2010/2011 se na naší škole ve všech ročnících kromě 5. vyučuje podle Školního vzdělávacího programu Duhová

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a 1 Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a O s vtiman y Výroní zpráva o innosti základní školy ve školním roce 2009/2010 ást I. Základní charakteristika školy a) Základní údaje o škole Název školy

Více

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j.

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. 105/2007 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2006-2007 podle

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Výro ní zpráva školy byla zpracována na základ

Výro ní zpráva školy byla zpracována na základ 26. 10. 2009 Výroní zpráva školy byla zpracována na základ 10, 11 a 12 zákona. 561, Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlání (školský zákon) a vyhlášky. 15/2005, Sb. Úvod Základní

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 90/2008

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod O b s a h 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000 1.1 Úvod 1.2 Soubor údaj o škole str. 3 1.2.1 Poty tíd, žák a pracovník školy 3 1.2.2 Školní družina a školní klub 5 1.2.3 Integrovaní

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY 2005 2006 Strana 1 (celkem 26) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY 2006 2007 Strana 1 (celkem 24) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008

ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008 ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008 ŠKOLA KAVÍ HORY Mateská škola, Základní škola, Stední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK IO : 48134023 TEL.: +420241090230 e-mail

Více

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4 Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 V Dín 26.9. 2005 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM, DÍN I, KOMENSKÉHO NÁMSTÍ 4, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE Zizovatelem školy je Krajský

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1. 1 Základní údaje Název školy Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková

Více

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu KONTAKT Korespondence: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Horní námstí 1, 771 27 Olomouc Sídlo: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Kateinská 8 (3. poschodí)

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2008/2009. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2008/2009. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2008/2009 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ

ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ 2009 ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ 1 2 Komunitní stedisko KONTAKT Obsah 1. Základní údaje organizaci. 5 1.1. Vymezení hlavní innosti. 5 1.2. Prostory využívané a svené do pée organizace... 6 1.3. lenní organizace

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE Základní škola Beznice Rožmitálská 419 píspvková organizace tel. 318 682 165 262 72 Beznice tel./fax 318 682 358 Václav Sedláek, editel školy E-mail: reditel@zsbreznice.cz MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A

V Ý R O N Í Z P R Á V A Stední škola technická a zemdlská Mohelnice V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ZA ROK 2012/2013 a O HOSPODAENÍ ZA ROK 2012 1 Osnova: 1 Základní údaje o škole 2 Seznam studijních a uebních obor 3 Pehled

Více

Zdravá škola pro každého,

Zdravá škola pro každého, Základní škola Stíbro, Gagarinova 1039, píspvková organizace Školní vzdlávací program pro základní vzdlávání - Zdravá škola pro každého,.j. ZSG-383/2009 Stíbro 2009.j.: ZSG-383/2009 Obsah: 1. IDENTIFIKANÍ

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

Výroní zpráva 2002 KRAJSKÁ KNIHOVNA V PARDUBICÍCH. Píspvková organizace Pardubického kraje

Výroní zpráva 2002 KRAJSKÁ KNIHOVNA V PARDUBICÍCH. Píspvková organizace Pardubického kraje Výroní zpráva 2002 KRAJSKÁ KNIHOVNA V PARDUBICÍCH Píspvková organizace Pardubického kraje OBSAH ÚVOD 3 Tabulka základních ukazatel... 5 HODNOCENÍ HLAVNÍ INNOSTI Oddlení služeb... 6 Hlavní pjovna Oddlení

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy je škola v právní subjektivit, zízená od 1. 1. 1996 jako píspvková organizace msta Moravská Tebová. IO školy je

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC. V á ž e n í s p o l u o bané, Leden 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma. Vážení tenái,

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC. V á ž e n í s p o l u o bané, Leden 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma. Vážení tenái, dovolte, abych v tomto úvodním ísle nového roníku Zpravodaje popál Vám úspšný vstup do roku 2007, pedevším pevné zdraví a mnoho úspch a štstí v osobním život. Pál bych si, abychom v tomto roce dokázali

Více