Město Lipník nad Bečvou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 976/2016 RM 31 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 977/2016 RM 31 Ověřovatelé zápisu schůze RM RM schválila ověřovatele zápisu schůze RM : Ing. Helena Hlavičková, Ing. Vilém Zeiner. 978/2016 RM 31 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání: 1. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy 2. vypouští ze sledování tato svá usnesení: 819/2016-RM 24, 870/2016-RM 26, 873/2016-RM 26, 874/2016-RM 26, 875/2016-RM 26, 876/2016-RM 26, 877/2016-RM 26, 878/2016-RM 26, 884/2016-RM 26, 890/2016-RM 27, 908/2016-RM 28, 909/2016-RM 28, 914/2016-RM 28, 915/2016-RM 28, 922/2016-RM 28, 926/2016-RM 28, 927/2016-RM 28, 930/2016-RM 28, 935/2016-RM 29, 936/2016-RM 30, 937/2016-RM 30, 938/2016-RM 30, 939/2016-RM 30, 940/2016-RM 30, 1

2 941/2016-RM 30, 942/2016-RM 30, 943/2016-RM 30, 945/2016-RM 30, 946/2016-RM 30, 947/2016-RM 30, 948/2016-RM 30, 949/2016-RM 30, 951/2016-RM 30, 952/2016-RM 30, 953/2016-RM 30, 954/2016-RM 30, 955/2016-RM 30, 956/2016-RM 30, 957/2016-RM 30, 958/2016-RM 30, 959/2016-RM 30, 960/2016-RM 30, 961/2016-RM 30, 962/2016-RM 30, 963/2016-RM 30, 964/2016-RM 30, 969/2016-RM 30, 970/2016-RM 30, 971/2016-RM 30, 972/2016-RM 30, 973/2016-RM 30, 975/2016-RM /2016 RM 31 Personální záležitosti 1. RM po projednání schvaluje změnu platového výměru zástupkyně ředitelky Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, s účinností od , dle přílohy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit vystavení platového výměru. T: /2016 RM 31 Poskytnutí peněžitého daru RM po projednání schvaluje poskytnutí peněžitého daru paní Daně Navrátilové za celoživotní zásluhy v sociální oblasti ve výši dle důvodové zprávy. 981/2016 RM 31 Komunitní plánování sociálních služeb informace o průběhu 1. RM po projednání bere na vědomí informaci o průběhu komunitního plánování sociálních služeb. 2. RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví zaslat informativní zprávu o průběhu komunitního plánování sociálních služeb zapojeným obcím. 2

3 982/2016 RM 31 Žádost o dotaci 1. RM po projednání neschvaluje poskytnutí individuální dotace subjektu Jdeme Autistům Naproti z.s., se sídlem Žilinská 198/26a, Nová Ulice, Olomouc 9, IČO: , dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit vyhotovení sdělení o nevyhovění žádosti o dotaci s uvedením důvodu nevyhovění žádosti dle důvodové zprávy. 3. RM pověřuje vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví podpisem sdělení o nevyhovění žádosti o dotaci. 983/2016 RM 31 Žádost o dotaci 1. RM po projednání neschvaluje poskytnutí individuální dotace subjektu Oblastní charita Přerov, se sídlem 9. května 1925/82, Přerov I Město, Přerov, IČO: , dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit vyhotovení sdělení o nevyhovění žádosti o dotaci s uvedením důvodu nevyhovění žádosti dle důvodové zprávy. 3. RM pověřuje vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví podpisem sdělení o nevyhovění žádosti o dotaci. 984/2016 RM 31 Schválení smlouvy o pojištění majetku města Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje Smlouvu o pojištění majetku podnikatelů č uzavřenou mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO a Českou pojišťovnou a.s., IČO: RM pověřuje starostu podpisem: a) výše uvedené Smlouvy o pojištění majetku podnikatelů č , b) případných dodatků k výše uvedené Smlouvě o pojištění majetku podnikatelů č T: a dle dodatků 3

4 985/2016 RM 31 Schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce ze dne , č. j. půjčitele: HSOL / RM po projednání, dle ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce ze dne , č. j. půjčitele: HSOL-109-2/2014 (dále jen Dodatek č. 2 ). 2. RM pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 2 za vypůjčitele. 986/2016 RM 31 Souhlas zřizovatele 1. RM po projednání uděluje souhlas subjektu Středisko volného času Lipník nad Bečvou, Komenského sady 1334, Lipník nad Bečvou , příspěvková organizace, IČO , k použití finančních prostředků z fondu investic ve výši Kč dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitelku příspěvkové organizace. T: /2016 RM 31 Souhlas zřizovatele 1. RM po projednání uděluje souhlas subjektu Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace, IČ , k použití finančních prostředků z fondu investic ve výši ,- Kč dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitele příspěvkové organizace. T: /2016 RM 31 Prodejní cena propagačního materiálu Průvodce Moravskou bránou RM po projednání schvaluje cenu propagačního materiálu Průvodce Moravskou branou dle důvodové zprávy s účinností od

5 989/2016 RM 31 Smlouva o dílo 1. RM po projednání schvaluje Smlouvu o dílo dle přílohy. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T: /2016 RM 31 Schválení cen 1. RM po projednání schvaluje Středisku volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČ předložené ceny zájmové činnosti dětí a mládeže dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitelku příspěvkové organizace. T: /2016 RM 31 Schválení cen - Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, Lipník nad Bečvou , okres Přerov, příspěvková organizace 1. RM po projednání schvaluje subjektu Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, Lipník nad Bečvou , okres Přerov, příspěvková organizace, IČO , předložené ceny za výchovně vzdělávací činnost ve školní družině, školním klubu a za zájmovou činnost na školní rok 2016/ RM ukládá vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitele příspěvkové organizace. T: /2016 RM 31 Rozpočtové opatření č RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,00 Kč v členění dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru finančního začlenit rozpočtové opatření do rozpočtu města. 5

6 993/2016 RM 31 Přechod nájmu bytu č. 6, v domě č.p. 996, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání bere na vědomí přechod nájmu bytu č. 6, o velikosti 2+1, ve 3. NP domu č.p. 996, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou ze současného nájemce pana Františka Klímy, který zemřel, na paní Marii Klímovou, bytem., manželku nájemce, a to dle 2279, odst. 1, zákona č. 89/2012 Sb., NOZ. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit změnu evidenčního listu. T: /2016 RM 31 Nájemní smlouva k bytu č. 2 v domě č.p. 722, ul. Na Bečvě, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 2, o velikosti 1+1, v I. NP domu č.p. 722, ul. Na Bečvě, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st. 831 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s panem Svatoslavem Libigerem, bytem.. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do jednoho měsíce ode dne rozhodnutí rady města uzavřít nájemní smlouvu, pozbude tento bod usnesení platnosti. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy a smlouvy o jistotě. T: RM po projednání rozhodla neuzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 2, o velikosti 1+1, v I. NP domu č.p. 722, ul. Na Bečvě, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st. 831 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou: s panem Karlem Jemelkou, bytem., s panem Jaroslavem Ryškou, bytem., s panem Petrem Novákem, bytem., s panem Petrem Švajdou, bytem.., s paní Marií Cifrovou, bytem., s panem Františkem Kociánem, bytem., s paní Hanou Šatánkovou,., s panem Janem Červeňákem,., s paní Věrou Myškovou, bytem.. 4. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. 6

7 995/2016 RM 31 Nájemní smlouva k bytu č. 6 v domě č.p. 723, ul. Na Bečvě, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6, o velikosti 1+1, v I. NP domu č.p. 723, ul. Na Bečvě, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st. 832 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s paní Věrou Myškovou, bytem., za podmínky, že paní Věra Myšková do jednoho měsíce od podpisu nájemní smlouvy vrátí městu byt č. 6 v domě č.p. 722, ul. Na Bečvě, Lipník nad Bečvou. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do jednoho měsíce ode dne rozhodnutí rady města uzavřít nájemní smlouvu, pozbude tento bod usnesení platnosti. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy a smlouvy o jistotě. T: RM po projednání rozhodla neuzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6, o velikosti 1+1, v I. NP domu č.p. 723, ul. Na Bečvě, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st. 832 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou: s panem Karlem Jemelkou, bytem., s panem Jaroslavem Ryškou, bytem., s panem Petrem Novákem, bytem., s panem Svatoslavem Libigerem, bytem., s panem Petrem Švajdou, bytem., s paní Marií Cifrovou, bytem., s panem Františkem Kociánem, bytem., s paní Hanou Šatánkovou,.., s panem Janem Červeňákem,., s paní Janou Jakubcovou, bytem.. 4. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. 996/2016 RM 31 Nájemní smlouva k bytu č. 5 v domě č.p. 993, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 5, o velikosti 3+1, ve III. NP domu č.p. 993, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st. 1186/1, st. 1186/2, st. 1186/3 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s paní Lenkou Chovancovou, bytem.. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do jednoho měsíce ode dne rozhodnutí rady města uzavřít nájemní smlouvu, pozbude tento bod usnesení platnosti. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy a smlouvy o jistotě. T:

8 3. RM po projednání rozhodla neuzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 5, o velikosti 3+1, ve III. NP domu č.p. 993, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st. 1186/1, st. 1186/2, st. 1186/3 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou: s panem Karlem Jemelkou st., bytem., s panem Petrem Šulcem, Lipník nad Bečvou,., s paní Boženou Haluškovou, bytem., s panem Petrem Novákem, bytem.., s paní Ester Džurbanovou, bytem.., s paní Pavlou Mikovou, bytem,., s paní Marií Cifrovou, bytem., s panem Robinem Patkanem, bytem., s panem Milanem Kolářem, bytem.., s panem Petrem Molinari, bytem., s paní Janou Zacharkovou, bytem.., s panem Dušanem Glonerem, bytem.., s paní Dianou Cinovou,.. 4. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. 997/2016 RM 31 Nájemní smlouva k bytu č. 5 v domě č.p. 880, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 5, o velikosti 1+1, ve II. NP domu č.p. 880, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s paní Janou Jakubcovou, bytem.. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do jednoho měsíce ode dne rozhodnutí rady města uzavřít nájemní smlouvu, pozbude tento bod usnesení platnosti. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy a smlouvy o jistotě. T: RM po projednání rozhodla neuzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 5, o velikosti 1+1, ve II. NP domu č.p. 880, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou: s paní Ester Džurbanovou, bytem., s panem Karlem Jemelkou st., bytem., s paní Boženou Haluškovou, bytem.., s panem Petrem Novákem, bytem.., s panem Petrem Švajdou, bytem.., s panem Janem Červeňákem, RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. 8

9 998/2016 RM 31 Souhlas vlastníka nemovitostí s umístěním sídla spolků sborů dobrovolných hasičů 1. RM po projednání uděluje souhlas: a) subjektu Sbor dobrovolných hasičů Loučka, IČO , s umístěním sídla tohoto spolku na adrese Loučka č.p. 206, Lipník nad Bečvou VI-Loučka, b) subjektu Sbor dobrovolných hasičů Podhoří, IČO , s umístěním sídla tohoto spolku na adrese Podhoří čp. 25, Lipník nad Bečvou V-Podhoří, c) subjektu Sbor dobrovolných hasičů Nové Dvory, IČO , s umístěním sídla tohoto spolku na adrese Nové Dvory č.p. 69, Lipník nad Bečvou III-Nové Dvory. 2. RM pověřuje starostu podpisem souhlasu vlastníka nemovitostí s umístěním sídla spolků. T: /2016 RM 31 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor (kavárna v západním křídle zámku) 1. RM po projednání schvaluje předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne uzavřené mezi městem Lipník nad Bečvou, jako pronajímatelem, a Ing. Pavlem Krejčiříkem, IČO , Lipník nad Bečvou, Loučská 227/2, jako nájemcem, kterým se mění čl. II. Doba nájmu z původní doby neurčité, na dobu určitou - do RM pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1. T: /2016 RM 31 Vyhlášení záměru směny parcel v k. ú. Lipník nad Bečvou (ul. Příční) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru směny parcel p. č. 2727/2 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 2727/16 ostatní plocha ostatní komunikace a p. č. 2727/17 ostatní plocha ostatní komunikace v k. ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví pana Otomara Barfuse, bytem. do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČO , za parcelu p. č. 3537/2 zahrada v k. ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČO do vlastnictví pana Otomara Barfuse, bytem., za cenu 176 Kč/m 2 včetně DPH parcel. Rozdíl v ceně směňovaných nemovitostí bude městem Lipník nad Bečvou uhrazen do 30 dnů od obdržení vyrozumění o provedení vkladu směnné smlouvy do katastru nemovitostí. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T:

10 1001/2016 RM 31 Prodej části parcel p. č. 158/3 a p. č v k. ú. Loučka (východní část obce) 1. RM po projednání nedoporučuje ZM schválit prodej části parcel p. č. 158/3 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 100 m 2 (viz situační plán) a p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 19 m 2 (viz situační plán) v k. ú. Loučka paní Soni Olšové, bytem., za nabídkovou cenu 75 Kč/m 2 včetně DPH vzhledem k tomu, že nabídková cena je nižší než stanovená nejnižší nabídková cena. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2016 RM 31 Smlouva o budoucí kupní smlouvě - prodej části parcel p. č. st. 560 a p. č v k. ú. Lipník nad Bečvou Pronájem části parcel p. č. st. 560 a p. č v k. ú. Lipník nad Bečvou (ul. Loučská) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi městem Lipník nad Bečvou, jako budoucím prodávajícím, a společností Základní škola a Mateřská škola Sluníčko, s. r. o., IČO , se sídlem v Lipníku nad Bečvou, Loučská 237/1, jako budoucí kupující, jejímž předmětem bude prodej části parcely p. č. st. 560 zastavěná plocha a nádvoří a části parcely p. č ostatní plocha zeleň o celkové výměře cca 70 m 2 (viz situační plán) v k. ú. Lipník nad Bečvou, za cenu Kč včetně DPH, přičemž převod se uskuteční za níže uvedených podmínek. - Současně se smlouvou o budoucí kupní smlouvě bude uzavřena nájemní smlouva, jejímž předmětem bude pronájem části parcely p. č. st. 560 zastavěná plocha a nádvoří a části parcely p. č ostatní plocha zeleň o celkové výměře cca 70 m 2 (viz situační plán) v k. ú. Lipník nad Bečvou do doby odprodeje předmětné parcely do vlastnictví budoucí kupující. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě do dvou měsíců ode dne schválení uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě zastupitelstvem města, pozbude usnesení týkající se uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě platnosti a zájemce uhradí městu smluvní pokutu ve výši jistoty. - Budoucí kupující uhradí náklady spojené se sepsáním smlouvy o budoucí kupní smlouvě a nájemní smlouvy, a to při jejich podpisu. Podmínky smlouvy o budoucí kupní smlouvě: - Budoucí kupující zrealizuje na předmětných částech parcel stavbu parkoviště dle koordinační situace, která bude nedílnou součástí smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Parkoviště bude zrealizováno nejpozději do 2 let ode dne podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Dokladem o dokončení stavebních prací bude oznámení budoucí kupující o užívání stavby zaslané příslušnému stavebnímu úřadu s prohlášením, že na základě závěrečné prohlídky, resp. ve lhůtě 30 dnů od oznámení, stavební úřad užívání nezakázal. 10

11 Ukončení smlouvy o budoucí kupní smlouvě a smluvní pokuty: - V případě, že v termínu 2 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě posledním z účastníků nebude stavba dokončena, tzn. nebude doručeno oznámení o užívání stavby parkoviště vybudovaného na předmětných parcelách zaslané příslušnému stavebnímu úřadu s prohlášením, že na základě závěrečné kontrolní prohlídky, resp. ve lhůtě 30 dnů od oznámení, stavební úřad užívání nezakázal, zaniká závazek uzavřít kupní smlouvu dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Budoucímu kupujícímu bude v tomto případě účtována smluvní pokuta ve výši jistoty. Podmínky uzavření kupní smlouvy: - Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy budoucí kupující doručí budoucímu prodávajícímu oznámení o užívání stavby parkoviště na předmětných parcelách, zaslané příslušnému stavebnímu úřadu s prohlášením, že na základě závěrečné kontrolní prohlídky, resp. ve lhůtě 30 dnů od oznámení, stavební úřad užívání nezakázal. - Kupující uhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení geometrického plánu a znaleckého posudku, a to do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy. Jistota ve výši Kč je považována za zálohu kupní ceny. - V případě, že bude podepsána kupní smlouva, avšak kupující neuhradí kupní cenu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí městu smluvní pokutu ve výši Kč. - Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při jejím podpisu. - Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T: RM po projednání schvaluje pronájem části parcely p. č. st. 560 zastavěná plocha a nádvoří a části parcely p. č ostatní plocha zeleň o celkové výměře 70 m 2 (viz situační plán) v k. ú. Lipník nad Bečvou, společnosti Základní škola a Mateřská škola Sluníčko, s. r. o., IČO , se sídlem v Lipníku nad Bečvou, Loučská 237/1, za níže uvedených podmínek. - Využití nemovitostí za účelem výstavby parkoviště. - Cena za pronájem předmětných nemovitostí činí 500 Kč/rok. - Úhrada nájemného vždy k běžného roku, poměrné nájemné v prvním roce nájmu - nejpozději do 30 dní od uzavření nájemní smlouvy. - Nájemce nebude oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě. - Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to od podpisu smlouvy do dne, v němž nastanou právní účinky vkladu kupní smlouvy, kterou bude předmětná nemovitost převedena do vlastnictví nájemce, do katastru nemovitostí. Nedojde-li k převodu předmětné nemovitosti do vlastnictví nájemce do 2 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě, zaniká nájem tímto dnem. - Nájemce je povinen zajistit mobilní oplocení staveniště. - Ukončení smlouvy: dohodou obou smluvních stran, výpovědí kteréhokoliv z účastníků s tříměsíční výpovědní dobou, která počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po obdržení výpovědi, výpovědí bez výpovědní doby ze strany pronajímatele v případě prodlení uhrazení nájemného po dobu delší než dva měsíce. výpovědí bez výpovědní doby ze strany pronajímatele v případě hrubého porušení povinností nájemcem. 11

12 - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do 30 dnů ode dne schválení pronájmu, pozbude usnesení schvalující pronájem platnosti. V případě, že nebude zastupitelstvem města schváleno uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě dle bodu 1 tohoto usnesení, pozbude tento bod usnesení platnosti. Tento bod usnesení pozbude platnosti rovněž v případě, že pozbude platnosti usnesení ZM schvalující uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě dle bodu 1 tohoto usnesení. 4. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: /2016 RM 31 Záměr změnit nájemní smlouvu ze dne (zemědělsky užívané parcely v k. ú. Loučka) 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru změnit nájemní smlouvu ze dne uzavřenou mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , jako pronajímatelem, a společností Agrochov Jezernice, a. s., IČO , se sídlem Jezernice 42, jako nájemcem, a to změnit čl. I. Předmět a účel nájmu a čl. III. Nájemné smlouvy z důvodu vypuštění parcel p. č a p. č v k. ú. Loučka a úpravy výměr užívaných parcel dle veřejného registru půdy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru. 1004/2016 RM 31 Vyhlášení záměru propachtování parcel v k. ú. Loučka (zemědělsky užívané parcely) 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru propachtování parcel - p. č ostatní plocha zeleň o výměře 425 m 2, - p. č. 2994/4 trvalý travní porost o výměře 3471 m 2, - p. č ostatní plocha zeleň o výměře 780 m 2, - p. č ostatní plocha zeleň o výměře 521 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 1188 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 1685 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 580 m 2 a části parcel - p. č. 1396/1 ostatní plocha neplodná půda o výměře cca 96 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 582 m 2, - p. č ostatní plocha zeleň o výměře cca 379 m 2, - p. č ostatní plocha zeleň o výměře cca 36 m 2, - p. č. 2994/3 trvalý travní porost o výměře cca 9435 m 2, - p. č. 2995/1 ostatní plocha zeleň o výměře cca 419 m 2, - p. č ostatní plocha zeleň o výměře cca 3 m 2, - p. č ostatní plocha zeleň o výměře cca 8 m 2, 12

13 - p. č ostatní plocha zeleň o výměře cca 2 m 2, - p. č ostatní plocha zeleň o výměře cca 846 m 2, - p. č ostatní plocha zeleň o výměře cca 4180 m 2, - p. č ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 54 m 2, - p. č ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 911 m 2, - p. č ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 62 m 2, - p. č ostatní plocha zeleň o výměře cca 56 m 2, - p. č ostatní plocha zeleň o výměře cca 60 m 2, - p. č ostatní plocha zeleň o výměře cca 59 m 2, - p. č ostatní plocha zeleň o výměře cca 2290 m 2, - p. č ostatní plocha zeleň o výměře cca m 2, - p. č ostatní plocha zeleň o výměře cca 107 m 2, - p. č ostatní plocha zeleň o výměře 133 m 2, - p. č ostatní plocha zeleň o výměře cca 45 m 2, - p. č ostatní plocha zeleň o výměře cca 7065 m 2, - p. č trvalý travní porost o výměře cca 796 m 2, - p. č ostatní plocha zeleň o výměře cca 59 m 2, - p. č ostatní plocha zeleň o výměře cca 409 m 2, - p. č ostatní plocha zeleň o výměře cca 48 m 2, - p. č ostatní plocha zeleň o výměře cca 32 m 2, - p. č ostatní plocha zeleň o výměře cca 139 m 2, - p. č ostatní plocha zeleň o výměře cca 45 m 2, - p. č orná půda o výměře cca 58 m 2, - p. č orná půda o výměře cca 1 m 2, - p. č ostatní plocha zeleň o výměře cca 16 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 12 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 921 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 3106 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 1331 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 161 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 1599 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 2 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 249 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 1013 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 217 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 1232 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 3926 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 2408 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 2828 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 3895 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 941 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 1832 m 2 - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 1072 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 392 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 305 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 625 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 314 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 1037 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 844 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 1345 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 537 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 1352 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 934 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 8 m 2, 13

14 - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 2494 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 509 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 2521 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 1271 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 3694 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 2440 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 588 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 4583 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 191 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 1415 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 3758 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 1268 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 566 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 2942 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 3313 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 1319 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 549 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 2624 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 2203 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 3218 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 34 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 582 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 4785 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 610 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 46 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 484 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 658 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 2815 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 29 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 1641 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 143 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 820 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 205 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 308 m 2, - p. č. 3769/1 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 198 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 152 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 3287 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 1 m 2, - p. č. 3776/2 vodní plocha zamokřená plocha o výměře cca 648 m 2 viz situační plány, vše v k. ú. Loučka, za níže uvedených podmínek. - Přenechání parcel k dočasnému užívání a požívání, k zemědělským účelům, a to na dobu neurčitou. - Pachtovné je stanoveno ve výši 870 Kč/ha/rok a je splatné ročně pozadu k Pachtovné bude každý rok upravováno podle míry inflace dle informací Českého statistického úřadu. - Pachtýř není oprávněn přenechat propachtovanou věc ani její část jinému. - Pachtýř je povinen pečovat o propachtovanou věc jako řádný hospodář. - Ukončení smlouvy: o dohodou obou smluvních stran, o výpovědí kteréhokoliv z účastníků s dvanáctiměsíční výpovědní dobou, o výpovědí propachtovatele dle 2334 NOZ. - Odbor správy majetku rozhodne o pachtu předmětných nemovitostí do 30 dnů ode dne sejmutí záměru z úřední desky. 14

15 - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu smlouvy o pachtu do 30 dnů ode dne rozhodnutí Odboru správy majetku o pachtu předmětných nemovitostí, pozbude rozhodnutí schvalující pacht platnosti. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pachtu. T: RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o pachtu. T: RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru propachtování části parcel - p. č trvalý travní porost o výměře cca 1561 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 452 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 1951 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 782 m 2 viz situační plány, vše v k. ú. Loučka, za níže uvedených podmínek. - Přenechání parcel k dočasnému užívání a požívání, k zemědělským účelům, a to na dobu neurčitou. - Pachtovné je stanoveno ve výši 870 Kč/ha/rok a je splatné ročně pozadu k Pachtovné bude každý rok upravováno podle míry inflace dle informací Českého statistického úřadu. - Pachtýř není oprávněn přenechat propachtovanou věc ani její část jinému. - Pachtýř je povinen pečovat o propachtovanou věc jako řádný hospodář. - Ukončení smlouvy: o dohodou obou smluvních stran, o výpovědí kteréhokoliv z účastníků s dvanáctiměsíční výpovědní dobou, o výpovědí propachtovatele dle 2334 NOZ. - Odbor správy majetku rozhodne o pachtu předmětných nemovitostí do 30 dnů ode dne sejmutí záměru z úřední desky. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu smlouvy o pachtu do 30 dnů ode dne rozhodnutí Odboru správy majetku o pachtu předmětných nemovitostí, pozbude rozhodnutí schvalující pacht platnosti. 5. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pachtu. T: RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o pachtu. T: RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru propachtování části parcel - p. č ostatní plocha zeleň o výměře cca 3902 m 2, - p. č ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 22 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 4137 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 1997 m 2, viz situační plány, vše v k. ú. Loučka, za níže uvedených podmínek. - Přenechání parcel k dočasnému užívání a požívání, k zemědělským účelům, a to na dobu neurčitou. - Pachtovné je stanoveno ve výši 870 Kč/ha/rok a je splatné ročně pozadu k Pachtovné bude každý rok upravováno podle míry inflace dle informací Českého statistického úřadu. 15

16 - Pachtýř není oprávněn přenechat propachtovanou věc ani její část jinému. - Pachtýř je povinen pečovat o propachtovanou věc jako řádný hospodář. - Ukončení smlouvy: o dohodou obou smluvních stran, o výpovědí kteréhokoliv z účastníků s dvanáctiměsíční výpovědní dobou, o výpovědí propachtovatele dle 2334 NOZ. - Odbor správy majetku rozhodne o pachtu předmětných nemovitostí do 30 dnů ode dne sejmutí záměru z úřední desky. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu smlouvy o pachtu do 30 dnů ode dne rozhodnutí Odboru správy majetku o pachtu předmětných nemovitostí, pozbude rozhodnutí schvalující pacht platnosti. 8. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pachtu. T: RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o pachtu. T: RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru propachtování části parcel - p. č. 2627/17 trvalý travní porost o výměře cca 157 m 2, - p. č ostatní plocha zeleň o výměře cca 80 m 2, - p. č ostatní plocha zeleň o výměře cca 100 m 2, - p. č ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 973 m 2, - p. č ostatní plocha zeleň o výměře cca 32 m 2, - p. č ostatní plocha zeleň o výměře cca 4 m 2, - p. č trvalý travní porost o výměře cca 1333 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 324 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 2018 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 1286 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 1329 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 162 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 2151 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 78 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 25 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 1003 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 1171 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 3313 m 2, viz situační plány, vše v k. ú. Loučka, za níže uvedených podmínek. - Přenechání parcel k dočasnému užívání a požívání, k zemědělským účelům, a to na dobu neurčitou. - Pachtovné je stanoveno ve výši 870 Kč/ha/rok a je splatné ročně pozadu k Pachtovné bude každý rok upravováno podle míry inflace dle informací Českého statistického úřadu. - Pachtýř není oprávněn přenechat propachtovanou věc ani její část jinému. - Pachtýř je povinen pečovat o propachtovanou věc jako řádný hospodář. - Ukončení smlouvy: o dohodou obou smluvních stran, o výpovědí kteréhokoliv z účastníků s dvanáctiměsíční výpovědní dobou, o výpovědí propachtovatele dle 2334 NOZ. - Odbor správy majetku rozhodne o pachtu předmětných nemovitostí do 30 dnů ode dne sejmutí záměru z úřední desky. 16

17 - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu smlouvy o pachtu do 30 dnů ode dne rozhodnutí Odboru správy majetku o pachtu předmětných nemovitostí, pozbude rozhodnutí schvalující pacht platnosti. 11. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pachtu. T: RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o pachtu. T: RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru propachtování části parcel - p. č ostatní plocha zeleň o výměře cca 282 m 2, - p. č ostatní plocha zeleň o výměře cca 141 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 2809 m 2, - p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 1311 m 2 viz situační plány, vše v k. ú. Loučka, za níže uvedených podmínek. - Přenechání parcel k dočasnému užívání a požívání, k zemědělským účelům, a to na dobu neurčitou. - Pachtovné je stanoveno ve výši 870 Kč/ha/rok a je splatné ročně pozadu k Pachtovné bude každý rok upravováno podle míry inflace dle informací Českého statistického úřadu. - Pachtýř není oprávněn přenechat propachtovanou věc ani její část jinému. - Pachtýř je povinen pečovat o propachtovanou věc jako řádný hospodář. - Ukončení smlouvy: o dohodou obou smluvních stran, o výpovědí kteréhokoliv z účastníků s dvanáctiměsíční výpovědní dobou, o výpovědí propachtovatele dle 2334 NOZ. - Odbor správy majetku rozhodne o pachtu předmětných nemovitostí do 30 dnů ode dne sejmutí záměru z úřední desky. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu smlouvy o pachtu do 30 dnů ode dne rozhodnutí Odboru správy majetku o pachtu předmětných nemovitostí, pozbude rozhodnutí schvalující pacht platnosti. 14. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pachtu. T: RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o pachtu. T: /2016 RM 31 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV /VB 1 Loučka u Lipníka, Frydrych, p. č. 142, NNk k. ú. Loučka 1. RM po projednání schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti uzavřenou mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako stranou povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupenou na základě 17

18 plné moci společností SIGNALBAU, a. s. se sídlem Moštěnská 60/4 a, Přerov III - Lověšice, PSČ , IČO , zastoupená na základě plné moci podzmocněncem Ing. Rudolfem Pospíšilem, se sídlem Partyzánská 5, Přerov, PSČ , IČO (jako stranou oprávněnou), jejímž předmětem je zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy podzemního kabelové vedení NN, v rámci stavby Loučka u Lipníka, Frydrych, p. č. 142, NNk, která je uložena v parcele p. č. st. 174 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Loučka (viz geometrický plán č /2015 ze dne ). Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu 2 420,- Kč včetně 21% DPH. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T: /2016 RM 31 Vyhodnocení veřejné soutěže Dodávka svítidel pro soustavu veřejného osvětlení města Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání: a) bere na vědomí informaci ředitele Technických služeb Lipník nad Bečvou, příspěvkové organizace, (jako zadavatele VŘ) o výsledku výběrového řízení Dodávka svítidel pro soustavu veřejného osvětlení města Lipník nad Bečvou nejvýhodnější nabídka je od firmy SMART LUMEN s.r.o., Výstaviště 405/1, Brno - Pisárky, IČO , b) souhlasí s nabytím pořízeného majetku 192 ks LED svítidel do majetku organizace Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Za Porážkou 1142, Lipník nad Bečvou v hodnotě celkové hodnotě pořízeného majetku ,- Kč včetně DPH. 2. RM pověřuje ředitele Technických služeb Lipník nad Bečvou zařazením majetku do inventur organizace. T: ihned po realizaci v roce 2016 (60% zakázky) a v roce 2017 (40% zakázky) Ing. Miloslav Přikryl v.r. Dana Navrátilová v.r. starosta místostarostka 18

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 51. schůzi 25.09.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi 07.11.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 56. schůzi 30.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 02.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi 12.01.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 02.12.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 15.05.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi 19.12.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 29.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 05.06.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi 26.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi 10.11.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi 18.05.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 21.06.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 7. schůzi dne 5. 3. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 19.08.2019 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 27.06.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 11.11.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 19.05.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 26.06.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 05.10.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 18. schůzi 30.11.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání 05.02.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 17. schůzi 09.11.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 73. schůzi 25.08.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání dne 01.11.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 20.04.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 18.12.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 04.04.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 49. schůzi 21.08.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 26.07.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 74. schůzi 08.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 23.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi 01.02.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 50. schůzi 04.09.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 07.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 44. schůzi 24.04.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 63. schůzi 27.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 23.01.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 27.06.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 57. schůzi 08.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 24.08.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi 30.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 12. zasedání dne 19.04.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi 17.02.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 26.02.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi 28.11.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání 08.11.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 28. schůzi dne 1. 3. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané 13. června 2018, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 22. zasedání 09.02.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č. j. MK 945/2019 ST/Dan Spis č. 1437/2018 USNESENÍ ze 4. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. ledna 2019, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 12. 1. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 07.09.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 21.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 50. schůzi 22.04.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi dne 7. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi dne 25.08.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi dne 2. 5. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017 u p r a v e n á v e r z e č. RM 21/2017 při výkonu funkce jediného společníka společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří, spol.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 03.12.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 10. 2012 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 64. schůzi 22.02.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi 27.08.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi dne 24. 11. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání 20.09.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 54. schůzi 26.08.2013 následující usnesení 1452/2013 RM 54 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1453/2013 RM 54 Ověřovatelé

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 26.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ. r. starosta obce Obec Osek nad Bečvou Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 18.8.2011 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více