ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O STAVU OBCE FRANCOVA LHOTA listopad 2010 říjen 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O STAVU OBCE FRANCOVA LHOTA listopad 2010 říjen 2014"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O STAVU OBCE FRANCOVA LHOTA listopad 2010 říjen 2014

2 Stránka 1 Vážení spoluobčané, předkládáme Vám závěrečnou zprávu, která podává přehled o vykonané práci zvolených zástupců obce za volební období Je zřejmé, že život obce nelze krájet na jednotlivá volební období a oddělovat je jako plátky chleba. Život obce, a tím ani práce na jejím chodu, se nezastaví ani vteřinu. Je to nekonečný proud aktivit a činností, které se jednotlivými obdobími prolévají. A tak jak jsme i my navázali na dobrou práci předešlých zastupitelů, stejně tak jsme i našim nástupcům mnoho, snad také dobré práce, připravili a započali. Důležitým vodítkem pro naši práci byl strategický plán obce s názvem Program obnovy venkova obce Francova Lhota, do jejíž tvorby se mnozí z nás v roce 2007 aktivně zapojili a která byla schválena v roce 2008 s platností do roku Tento dokument rozhodně není založen v šuplíku, ale aktivně se s ním pracuje a je jasným ukazatelem směru práce vedení obce. V souladu s moudrým japonským příslovím Vize bez akce je sněním, akce bez vize je noční můrou jsme proto veškeré naše záměry a plánované akce posuzovali právě z pohledu souladu s naším rozvojovým plánem a při rozhodování jsme si kladli především tyto otázky: Je tato akce opravdu potřebná? Jestliže ano, přispějeme touto akcí k cílům vytyčeným v naší strategii? Pokud je v souladu s naší strategií, můžeme na její realizaci získat peníze z dotací či grantů? Největší část této zprávy je proto věnována právě zhodnocení plnění Programu obnovy venkova naší obce a rozvojovým projektům. Dočtete se, jak jsme obec spravovali a také jak jsme hospodařili se svěřeným majetkem. Ve Francově Lhotě dne 8. října 2014 Ing. Kateřina Trochtová, starostka

3 Stránka 2 1 Správa obce Zastupitelstvo obce První zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Francova Lhota proběhlo dne 12. listopadu V nejvyšším orgánu obce stanuli tito zastupitelé (účast na zasedáních v průběhu volebního období): Bistrý Jiří (KDU-ČSL) Brlica Jan (SN Myslivecké sdružení) Juráň Petr, Ing. arch. (SNK Nová volba) Juráňová Eliška* (SNK Nová volba) Kliš Lumír, Ing. (SNK Nová volba) Kliš Zdeněk, Bc. (ODS) Kolínková Pavlína (KDU- ČSL) Matůš Karel (ODS) (64 %) (96 %) (71 %) (75 %) (93 %) (96 %) (82 %) (93 %) Matušinec Miroslav (SNK Nová volba) (86 %) Mikéska Miroslav (ODS) (71 %) Novák Zdeněk* (SNK Nová volba) (57 %) Piastek Radek (SNK SDH a TJ Sokol) (64 %) Sucháček Karel (SNK SDH a TJ Sokol) (93 %) Šerý Miroslav, Ing. (ODS) (93 %) Trlicová Hana, Mgr. (SNK Nová volba) (79 %) Trochtová Kateřina, Ing. (SNK Nová volba)(96 %) * Juráňovou Elišku nahradil Novák Zdeněk. Zastupitelé se sešli na 29 zasedáních a přijali 432 usnesení. Již na prvním ustanovujícím zasedání se shodli na vzdání se zákonné odměny za práci v zastupitelstvu i v dalších orgánech radě, výborech, komisích. Na tomto zasedání také zastupitelstvo rozhodlo, že pro práci v úřadě budou uvolnění 2 členové ZO starostka Ing. Kateřina Trochtová a místostarosta Ing. Lumír Kliš. Zastupitelstvo obce zřídilo dle zákona o obcích finanční a kontrolní výbor. Finanční výbor byl zvolen ve složení Matůš Karel (předseda výboru), Kliš Zdeněk, Bc., Juráňová Eliška/Novák Zdeněk. Úkolem finančního výboru dle zákona o obcích je provádět kontrolu hospodaření a majetkem a finančními prostředky obce. Finanční výbor se sešel na 11 zasedáních, při kterých prováděl přípravu návrhu rozpočtu a kontrolu jeho plnění. Kontrolní výbor pracoval ve složení Trlicová Hana, Mgr. (předsedkyně výboru), Sucháček Karel, Šerý Miroslav, Ing. Kontrolní výbor je zřízen především za účelem kontroly plnění usnesení zastupitelstva a rady obce. Kontrolu plnění usnesení ZO a RO provedl výbor na 7 zasedáních. Rada obce Rada obce byla složena z pěti zvolených zastupitelů a pracovala v uplynulém volebním období ve složení (účast na zasedáních) Bistrý Jiří (83 %), Brlica Jan (92 %), Kliš Lumír, Ing. (94 %), Mikéska Miroslav (83 %), Trochtová Kateřina, Ing. (100 %). Rada obce se setkala na 36. zasedáních a přijala 260 usnesení a měla zřízeny 2 poradní orgány kulturní a stavební komisi. Kulturní komise a její členky pod vedením předsedkyně Věry Zimkové zajišťovaly především gratulace jubilantům, přípravu a organizaci kulturních akcí (vítání občánků, den matek, setkání pro seniory, zabíjačka, maškarní ples, setkání na rozhledně, adventní dílna a rozsvícení vánočního stromu). Stavební komise byla poradním orgánem obce při plánování a realizaci staveb, včetně účastí v hodnotících komisích veřejných zakázek na stavební práce. Předsedou stavební komise byl Miroslav Matušinec, členové Miroslav Brlica a Jan Trochta.

4 Stránka 3 2 Rozpočet, hospodaření, majetek obce Porozumět systému rozpočtování a hospodaření obcí je pro laickou veřejnost poměrně složité, přesto je důležité v naší závěrečné zprávě nevynechat ani tuto oblast. Příjmy obecního rozpočtu Nejvýznamnějšími příjmy obce jsou vždy příjmy ze sdílených daní tj. přidělené ze státního rozpočtu. Od počátku roku 2013 prošel obecní rozpočet velkou změnou a to díky novému Rozpočtovému určení daní (RUD), které přineslo naší obci větší daňové příjmy. Na druhou stranu nás také o některé příjmy obralo (např. příspěvek na žáky z Valašské Senice aj.). Přesto nám ve výsledku od roku 2013 daňových příjmů přibylo. Nedaňové příjmy jsou příjmy z vlastní činnosti - v naší obci jsou to především příjmy z lesního hospodářství, provozu vodovodů, pronájmy apod. Kapitálové příjmy jsou tvořeny nejčastěji prodejem majetku např. prodej stavebních pozemků. Přijaté dotace jsou finanční prostředky získané nejčastěji z rozpočtu státu či prostřednictvím tzv. evropských fondů. Tyto prostředky jsou vždy vázány na konkrétní účel (např. zateplení základní školy). Valná většina dotací je nenároková, získává se v soutěži projektů a je vyplacena až po ukončení a proplacení ze strany obce se zpožděním několika měsíců. Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Příjmy celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč * 2014 plánovaný rozpočet po změnách k Výdaje obecního rozpočtu Běžné (provozní) výdaje jsou finanční prostředky využité pro běžný provoz a chod obce platy, opravy majetku a údržba, zajištění veřejných služeb jako veřejné osvětlení, školství, svoz odpadu aj. Investičními výdaji rozumíme investice do majetku obce, který se díky takto vloženým prostředkům rozvíjí, roste či zkvalitňuje (např. nákupy pozemků, výstavba budov, modernizace). Běžné výdaje Investiční výdaje Výdaje celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Nejvíce výdajů v letech 2012 a 2013 odešlo z obecního rozpočtu vždy do školství v naší obci. Druhou nejvýznamnější kapitolou je veřejná správa (zajištění chodu úřadu, platů zaměstnanců obce a uvolněných zastupitelů).

5 Stránka 4 Přebytek/schodek rozpočtu Rozdíl mezi příjmy a výdaji obce může být buď kladný (tj. přebytek rozpočtu) nebo záporný (tj. schodek). V případě vzniku schodku je nutné tyto chybějící finance někde získat. V průběhu uplynulých let nastala tato situace v roce 2012, kdy byl schodek financován z peněz na běžném účtu z minulého roku. Stejně tak z rezervy minulých let, která je na účtu obce, bude financován schodek roku 2014, který opět vznikl čekáním na proplacení dotací realizovaných projektů. Příjmy celkem Výdaje celkem Schodek/přebytek Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Obec splácí tyto závazky: Úvěr na výstavbu bytových domů na řadovkách - aktuální roční splátka je cca Kč a doba splácení je do roku Příspěvek obce na realizaci projektu Čistá řeka Bečva II. - roční splátka je 3,3 mil Kč a doba splácení je do roku Přehledné informace o rozpočtu obce včetně dlouhodobého vývoje i podrobného členění naleznete na webových stránkách: Hospodaření obce je každoročně kontrolováno auditory z Krajského úřadu Zlínského kraje. Veškeré provedené kontroly v letech byly s výsledkem bez výhrad. Majetek obce Jednou z důležitých ekonomických veličin je i majetek, který obec vlastní. Jak je patrné z tabulky níže, hodnota majetku v uplynulých letech rostla. Kategorie majetku Budovy a stavby Stroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Drobný hmotný majetek Umělecká díla Programy Pozemky Akcie CELKEM Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč KČ Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Důležitou činnostní v hospodaření obce je také hledání možných úspor. Snad nejvýraznější změna se povedla ve snížení nákladů za elektřinu a plyn, které jsme od roku 2012 začali nakupovat společně s dalšími obcemi přímo na energetické burze a cenu syrové energie jsme tak snížili o 40 %.

6 Stránka 5 3 Naplňování strategie a jednotlivé oblasti rozvoje Důležitým vodítkem rozvoje je plán - v našem případě Program obnovy venkova obce Francova Lhota na období Nejen, že nám ukazuje, jakým aktivitám dát přednost, ale také poskytuje výbornou zpětnou vazbu při hodnocení a bilancování. Ke konci roku 2014 víme, že je zcela splněných 44 % plánovaných akcí, rozpracovaných a částečně splněných je 26 % a prozatím se nezačalo pracovat na 30 % aktivit. Podrobný přehled naplňování strategie je v samostatném dokumentu, který je k dispozici na webových stránkách obce v sekci Naše obec v záložce Strategické dokumenty. Oblast 1 Občanská společnost, kultura a sport Podpora neziskových organizací z obce i mimo obec je průměrně za rok více než Kč. Mimo organizace působící v obci jsou nejčastějším příjemce finanční podpory organizace sociálních a zdravotních služeb. V oblasti kultury bylo i nadále zajišťování fungování knihovny a doplňování knihovního fondu ročně v částce Kč a podporovány kulturní akce v obci. Významným projektem v oblasti kultury byla rekonstrukce památníku obětem válek v Pulčíně. Podpora sportu probíhala na několika úrovních a to podporou TJ Sokol Francova Lhota, která narostla ze Kč v roce 2010 na Kč v roce 2014 a také provozem polyfunkčního sportovního areálu u základní školy. Oblast 2 Školství Mateřská škola byla v uplynulých letech využívána až na samou hranici kapacity, tj. 56 dětí ve školce ve dvou třídách. Nejvýznamnější opravy a investice zhotovené ve školce byly: výměna radiátorů a zregulování otopné soustavy, oprava kuchyně vč. nového vařiče, oprava sociálních zařízení ve třídách. Základní škola se potýká s nízkou naplněností a dosáhla i svého historického minima 137 žáků. Pro obec to znamená, že musí provoz školy dotovat více vlastními prostředky. I z tohoto důvodu byla v roce 2013 učiněna změna a ve škole bylo zrušeno místo školníka. Škola tak uspořila prostředky za

7 Stránka 6 jeho pracovní úvazek. Školník byl nahrazen obecním zaměstnancem na pozici správce nemovitostí, který mimo školu spravuje i mateřskou školku a ostatní obecní budovy. Nejvýznamnější opravy a investice provedené v základní škole: výmalby učeben a chodeb, vybudované zázemí pro tělocvičnu, nové podlahy ve vybraných třídách, nové WC pro pedagogy na 1. stupni, obměna osvětlení, zateplení pavilonu prvního stupně. Financování školství patří mezi největší výdajové kapitoly obecního rozpočtu. Oblast 3 Místní hospodářství Obec se snaží vlastní nevyužívané prostory pronajímat místním podnikatelům a přispět tak k jejich stabilizaci. Jedná se především o prostory bývalé obecní stolárny a přilehlých garáží či zdravotního střediska. Dlouhodobě se nám však nedaří zajistit plochy pro podnikání a stavbu dílen. V oblasti místního hospodářství se dařila především tvorba nových pracovních míst, při které jsme využívali dotačních nástrojů Úřadu práce ČR. Nejčastěji se jednalo o pracovní místa vytvořená v údržbě obce a to díky veřejné prospěšným pracím. Jednalo se průměrně o 10 pracovních míst za rok. V roce 2014 jsme poskytli i pracovní místo pro absolventku přímo v administrativě úřadu po dobu 1 roku. Klíčovou aktivitou v oblasti cestovního ruchu je zajištění fungování IC Pulčín, které původně provozovala ČSOP Valašské Meziříčí. Od roku 2011 provozuje IC Pulčín obec a ze sledování návštěvnosti vyplývá, že je navštěvováno rok od roku více. V cestovním ruchu sehrála důležitou roli také legalizace sezónního chodníku k Pulčínským ledopádům, na které jsme se dohodli se Správou CHKO Beskydy. Pro účely modernizace lesního hospodářství obce jsme pořídili nový program pro lesní evidenci. Pokračovali jsme v plnění schváleného Lesního hospodářského plánu. Pro podporu místní ekonomiky jsme také při oficiálních návštěvách a setkáních prezentovali vždy místní výrobce a producenty.

8 Stránka 7 Oblast 4 Technická infrastruktura Technická infrastruktura v obci je ve špatném stavu a její obnova je enormně nákladná. Velká část investic je také závislá na projektu výstavby splaškové kanalizace Čistá řeka Bečva II. Na tento projekt bezprostředně navazují opravy a vybudování chodníků a dešťové kanalizace, pro které je připravena projektová dokumentace a vybrán zhotovitel a také opravy místních komunikací včetně vybudování zastávky s odbočovacím pruhem u Lávky V roce 2014 byla opravena cesta ve Vlčičce. Společně s obcemi Hornolidečska jsme zahájili projekční práce na projekty cyklostezky, která by vedla z Francovy Lhoty do Horní Lidče a tam se stala součástí stezky Bečva Vlára Váh. Oblast technické infrastruktury je oblastí s nejvíce aktivitami, avšak také oblastí, ve které je nejméně aktivit zcela splněno. Oblast 5 Občanská vybavenost a veřejná správa V oblasti občanské vybavenosti se povedlo vybudovat nový chodník ve staré části hřbitova, vyměnit okna a podlahy vč. opravy parketu v kulturním domě. Bylo vybudováno nové veřejné prostranství Špuntov a vznikly nové záhony i květníky pro výzdobu obce. V oblasti veřejné správy byl pravidelně vydáván Zpravodaj obce v nové podobě. Novou tvář získaly i obecní webové stránky. Oblast 6 Životní prostředí Odpadové hospodářství obce bylo rozšířeno o možnost celoročního zpětného odběru elektrozařízení v elektrodomku a také textilu v novém kontejneru. Jsou rozpracovány i projekty na likvidaci biologicky rozložitelného odpadu pořízení svozového vozu a kompostérů. V zachovávání krajinného rázu jsme částečně obnovili některé polní cesty a cesty k pasekářským usedlostem. Kobzova lípa se díky grantu z Nadace Partnerství dočkala speciálního arboristického ošetření a soutěžila ve finále Stromu roku 2012.

9 Stránka 8 Oblast 7 Bydlení Obec vykoupila pozemky pro výstavbu 4 nových domů v lokalitě Piastkovo (v roce 2014 hotový 1 dům), tyto pozemky byly zároveň zasíťovány elektrickou energií, vodovod je zde obecní a v rámci ČřB II bude v lokalitě vybudována splašková kanalizace. Je připraven i projekt pro instalaci veřejného osvětlení. Oblast 8 Sociální služby a zdravotnictví V roce 2014 jsme podepsali smlouvu se zubním lékařem MUDr. Janem Císařem o pronájmu ordinace. Sociální a zdravotní služby obec podporuje především dary neziskovým organizacím, jako je Nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích či Letokruhy o. p. s. Díky spolupráci obcí ve Sdružení obcí Hornolidečska je připravován projekt na vybudování Domu sociálních služeb Hornolidečska ve Valašské Polance, který pokryje náš region službami pro seniory včetně pobytového zařízení.

10 Stránka 9 4 Dokončené rozvojové projekty V roce 2010 jsme navázali na práci předešlého vedení obce a převzali jsme několik projektů v různých fázích rozpracovanosti. Všechny se povedlo dotáhnout do zdárného konce. Jedná se o tyto projekty: nákup zásahového vozidla pro SDH, rekonstrukce památníku obětem válek v Pulčíně, výměna oken v kulturním domě, pořízení územního plánu obce. I nadále jsme sledovali povinné ukazatele u projektu výstavby polyfunkčního sportovního areálu (roční počet návštěvníků) a v informačním centru Pulčín (roční počet návštěvníků). Oba sledované projekty plní nastavený plán návštěvnosti. V dalších letech jsme již pracovali na vlastních rozvojových projektech. V textu níže jsou zachyceny projekty, na které jsme získali vnější spolufinancování z dotací a grantů. Kompletní přehled projektů najdete na stránkách obce v sekci Naše obec. Rekonstrukce budovy zdravotního střediska (2011) Díky tomuto projektu se zlepšil technický stav budovy zdravotního střediska a snížila se její energetická náročnost. V průběhu rekonstrukce byla vyměněná střecha, včetně zkvalitnění izolace, vyměněná okna a dveře a zateplená fasáda a strop. Celkové náklady projektu byly Kč a na dofinancování byla využita dotace za získání ocenění oranžovou stuhou v soutěži Vesnice roku 2010 ve výši Kč.

11 S t r á n k a 10 Výstavba zázemí tělocvičny ZŠ (2012) Cílem projektu bylo v nevyužitém atriu školy vybudovat sociální zařízení pro žáky i sportující veřejnost, nový kabinet tělocviku a přestávkovou místnost a zpřístupnit tak legálně tělocvičnu veřejnosti. Tyto stavební práce si vyžádaly z obecní pokladny Kč. Jeden milion korun však pokryla dotace od Zlínského kraje (Podprogram na podporu obnovy venkova). Špuntov ( ) Smyslem projektu bylo společnými silami Lhocanů proměnit prostor kolem kulturního domu na užitečné a příjemné místo. Díky projektu máme nejen oblíbené místo pro trávení času dětí i jejich rodičů, ale také jsme si vyzkoušeli, že vlastními silami dokážeme naplánovat a částečně i postavit zajímavé věci. Špuntov významně přispěl k propagaci obce, neboť jsme získali ocenění v soutěži programu Místo, kde žijeme za nejlepší proměnu veřejného prostranství, ale také o projektu vyšlo 23 článků a prezentovali jsme jej na několika konferencích, seminářích i workshopech jako příklad dobré praxe po celé České republice. Náklady na tuto proměnu byly kolem 1 mil Kč, dotace z Nadace Via činila Kč. Oprava a zregulování otopné soustavy MŠ (2013) Výměna 42 radiátorů a zregulování celé otopné soustavy v mateřské škole nám pomohla vyřešit havarijní stav topení a opět kousek napomohla k hospodárnějšímu zacházení s energiemi v budovách naší školky. Celkové náklady projektu činily Kč, přičemž získaná dotace od Zlínského kraje nám přispěla částkou Kč (Podprogram na podporu obnovy venkova). Lesní poradenství ( ) Pro zkvalitnění a modernizaci hospodaření v lese jsme díky dotaci z Programu rozvoje venkova nakoupili speciální software pro lesní hospodářství. Celková cena byla Kč, ze které nám zaplatila dotace.

12 S t r á n k a 11 Hydrogeologický průzkumný vrt ( ) Dlouhodobé problémy s nedostatečnou zásobou vody ve vodojemu Piastkovo v suchých obdobích jsme se snažili odstranit realizací průzkumného vrtu. Přestože jsme vodu skutečně objevili a vydatnost vrtu by opravdu posílila množství vody ve vodojemu Piastkovo, kvalita vody bohužel tuto možnost vyloučila. Slaná voda (mořská) na kterou jsme v hloubce 100 m narazili, je sice v našich valašských podmínkách unikátem, avšak její úprava na pitnou vodu by byla velmi finančně náročná. Vyhloubení vrtu přišlo na Kč, z toho Kč nám proplatili evropské fondy. Rekonstrukce lesní cesty Vlčička ( ) Oprava 0,6 kilometrů lesní cesty po sesuvu v lokalitě Vlčička byla potřebná pro zabezpečení hospodaření v obecních lesích v lokalitě Vlčička. Stavební práce přišly na 1,8 milionu Kč, z čehož dotace činí Kč a byla poskytnuta z evropských zdrojů. Projekt je před kontrolou ze strany poskytovatele dotace. Zateplení mimoškolního pavilonu ( ) Stavební práce spočívající ve výměně dveří, oken, zateplení fasády a stropu v pavilonu mimoškolní výchovy opět posunuly dále rekonstrukci základní školy. Hlavním cílem projektu však jsou úspory energií v této budově. Na stavební práce bylo vynaloženo 3,3 mil Kč a dotace z evropských fondů nám pokryla necelé 2 miliony Kč nákladů. V roce 2015 ještě proběhne kontrola úspor dosažených projektem. Přehled dokončených projektů Tabulka udává jednoduchý přehled dokončených projektů z let Název projektu Rekonstrukce budovy zdravotního střediska Výstavba zázemí tělocvičny ZŠ Špuntov Oprava a zregulování otopné soustavy MŠ Lesní poradenství Hydrogeologický průzkumný vrt Rekonstrukce lesní cesty Vlčička Zateplení mimoškolního pavilonu CELKEM Celkové náklady Dotace Zdroj dotace Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč ČR EU Nadace Via ZK EU EU EU EU Kč Kč

13 S t r á n k a 12 5 Rozpracované projekty Pro další práci předáváme také několik rozpracovaných projektů a projektových záměrů. Některé z nich jsou ve fázi stavební projektové dokumentace, na některých se již pracuje. Název projektu Plánované náklady Zateplení tělocvičny a pavilonu družiny Svozový vůz pro biologicky rozložitelný odpad Chodníky a dešťová kanalizace Opravy místních komunikací po kanalizaci Čistá řeka Bečva II* Kč Kč Kč Kč Kč Přislíbená dotace Kč Kč SFDI 2015 neposkytují se Kč * projekt realizuje Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko. Obec pouze splácí vlastní podíl na nákladech ve výši Kč. Zateplení tělocvičny a pavilonu družiny Posledním kolem oprav vnějšku naší základní školy bude dokončení zateplení tělocvičny a pavilonu družiny, včetně opravy střechy a hlavního vstupu do školy. Tato investice si vyžádá náklady ve výši téměř 7 mil Kč. Dotace, kterou jsme na projekt získali z evropských zdrojů, činí necelé 4 mil Kč. Na podzim 2014 bude ve veřejné soutěži vybrán zhotovitel a projekt musí být dokončen v následujícím roce. Svozový vůz pro biologicky rozložitelný odpad Pořízení vozidla (typu mutikára) pro svoz biologicky rozložitelných odpadů a také kontejnerů pro jeho uložení nám doplní systém likvidace biologicky rozložitelného odpadu v obci. Základním článkem systému budou kompostéry do domácností, pořízené ze společného projektu Sdružení obcí Hornolidečska. Avšak pro potřeby obce, která pečuje o mnoho zelených ploch v rámci obou místních částí, je nutné mít zelenou hmotu čím svážet na svá kompostovací místa. Cílem celého systému je přirozeně likvidovat zelené odpady, které doposud končily v popelnicích, čímž prodražovaly systém likvidace odpadů, nebo hyzdily okolí potoků, polních cesta apod. Na podzim roku 2014 bude vybrán veřejnou zakázkou dodavatel vozidla a celý projekt bude dokončen v roce Plánované náklady jsou cca 3 mil Kč. Na financování bude využita dotace z evropských fondů ve výši 2,7 mil Kč, o kterou jsme již úspěšně požádali. Chodníky a dešťová kanalizace Plánované dobudování dešťové kanalizace a především chodníků, kterými doplníme prázdná místa podél naší hlavní silnice, je jedním z klíčových projektů obce. Na podzim roku 2014 bude dokončeno stavební povolovací řízení a v příštím roce se započne s výstavbou. Investiční náklady jsou plánované na cca 12 mil Kč. Projekt je také připraven tak, aby bylo možné požádat o dotaci ze Státního fondu

14 S t r á n k a 13 dopravní infrastruktury ČR, který má uzávěrku žádostí pro investice na rok 2015 v lednu roku Získání jakékoliv dotace by obecnímu rozpočtu výrazně pomohlo s financováním této akce. Čistá řeka Bečva II. Strategickým a dlouhodobým projektem je výstavba splaškové kanalizace v rámci projektu Čistá řeka Bečva II. V projektu, na kterém Obec intenzivně pracuje už od roku 2006, se povedlo v uplynulých 4 letech: dokončit projektovou dokumentaci, dotáhnout smlouvy o vstupech na pozemky a o budoucích věcných břemenech, získat stavební povolení, rozběhnout stavební práce, připravit projekty pro domovní přípojky, zajistit materiál pro budování domovních přípojek, nastavit systém splácení příspěvku na budování kanalizace, připravit vše pro opravy komunikací po realizaci ČřB II.

15 S t r á n k a 14 6 Spolupráce a společné projekty Pro rozvoj naší obce je velmi důležitá spolupráce s dalšími partnery ve svém okolí. Nežijeme ve vakuu a mnohé problémy jsou společné více obcím v našem regionu a je často efektivnější je řešit společně. I proto je Francova Lhota zapojena do několika dalších organizací: Sdružení obcí Hornolidečska (SOH) Místní akční skupina Hornolidečska (MASH) Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV) Spolek pro obnovu venkova ČR Nejdůležitější je především spolupráce s obcemi na Hornolidečsku, s kterými pracujeme na několika důležitých projektech s významem a důležitostí přesahujících obecní úroveň: pořízení kompostérů do obcí SOH, cyklostezka Bečva Vlára Váh, dům sociálních služeb Hornolidečska, vybavení jednotek hasičů v Hornolidečsku. Zároveň společně s okolními obcemi řešíme mnohé praktické otázky jako je výběr firmy pro svoz odpadů, společné nákupy energií na energetické burzy, značení cyklotrasy Hornolidečská magistrála či společné propagační materiály. Díky spolupráci obcí, neziskových organizací a podnikatelů je důležitým hráčem na poli rozvoje Hornolidečska Místní akční skupina. V rámci MAS byly také realizovány některé společné projekty: Trnkové stezky nejen Jižního Valašska, Pohádky a pověsti Buchlovských hor a Hornolidečska, Strategie rozvoje území MAS. Díky činnosti MAS na území Hornolidečska byly také finančně podpořeny projekty obce, místních neziskových organizací i firem a živnostníků. Jako příklad můžeme jmenovat pořízení nové linky na výrobu mezistěn pro včelaře, opravu domu kardinála Trochty či nákup strojů pro zemědělské družstvo.

16 S t r á n k a 15 7 Celkové zhodnocení V uplynulých 4 letech se vedení obce povedlo učinit mnoho kroků na cestě k tomu, aby Francova Lhota byla příjemným místem k životu. Důležité pro rozvoj obce byly zcela nepochybně projekty, o kterých jste se dočetli v této zprávě a které obec posouvají na vyšší úroveň standardu života. Jedním z hlavních problémů většiny obcí, Lhoty nevyjímaje, je však i tzv. vnitřní dluh. Vnitřní dluh obcí je způsoben tím, že samosprávy v mnoha případech nejsou schopny zabezpečit pečlivou údržbu svého často velmi obsáhlého portfolia majetku, který postupně degraduje. Finanční možnosti obcí mnohdy ani nedostačují na kvalitní péči o majetek a často se mylně spoléhá, že vše vyřeší dotace. Dotace jsou však vždy určeny na rozvojové aktivity, nikoliv na běžnou údržbu. I proto jsme po celé volební období kladli důraz na údržbu a opravy budov především školky a školy, kulturního domu i zdravotního střediska, mobiliáře či veřejných prostranství. I pro další období je připraveno nepřeberné množství výzev. Ostatně každý, kdo přičichne k vedení obce, vidí příležitost pro zlepšení při každé procházce po obci. Mimo dokončení největší investiční akce v historii obce, kterou je vybudování splaškové kanalizace a všech souvisejících staveb a oprav, si i v budoucnu bude velké investice vyžadovat technická infrastruktura komunikace a mosty. Důraz bude potřeba klást i na opravy a zefektivňování využívání a provozu obecních budov a určitě také na podporu podnikání a šetrného cestovního ruchu. A co nám ještě v průběhu těchto 4 let udělalo radost? Povedlo se ukončit nevýhodnou spolupráci se společností Renostav, která rekonstruovala naši školu. Povedlo se zapojit veřejnost do plánování i stavby veřejného prostranství u kulturního domu. Povedlo se naši obec propagovat i na celostátní úrovni a pro mnohé obce jsme se stali inspirativním příkladem. Daří se snižovat náklady na energie. Stali jsme se pilotní obcí s permanentním měřením spotřeby všech energií ve škole. Spolkový život v obci je neustále pestrý a živý.. Radostí i starostí bylo mnoho, těší nás však, že když se rozhlédneme po obci, jde vidět, že se mnoho věcí posunulo kupředu.

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

Závěrečný účet městyse za rok 2015

Závěrečný účet městyse za rok 2015 Závěrečný účet městyse za rok 2015 Rozpočet městyse Slavětína na rok 2015 byl schválen zastupitelstvem městyse dne 16.12. 2014 v celkové výši příjmů 7.586.000 Kč a výdajů 7.586.000 Kč. Rozpočet byl sestaven

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

Rozpočet obce byl schválen dne 15.prosince 2014, usnesení č.3/1/2/2014 ve výši ,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny).

Rozpočet obce byl schválen dne 15.prosince 2014, usnesení č.3/1/2/2014 ve výši ,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny). Závěrečný účet obce Bohuslavice nad Vláří za rok 2015 / 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších

Více

Rozpočtový výhled obce Kobylnice na období 2016 2018

Rozpočtový výhled obce Kobylnice na období 2016 2018 Rozpočtový obce Kobylnice na období 2016 2018 Aktualizovaný vychází ze skutečného vývoje příjmů a výdajů za období let 2010 2014. 1. PŘÍJMY 2010-2014 Příjmy obce jsou tvořeny vlastními příjmy (tj. příjmy

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015 Účetní uzávěrka výsledek hospodaření obce za rok 2015 Rozpočet obce na r. 2015 Rozpočet na rok 2015 byl schválen dne 18.12.2014 příjmy : 9.742.000,- Kč

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK NÁVRH

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK NÁVRH OBEC HOSTIŠOVÁ, Hostišová 100, 763 01, IČ: 00568562 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2015 - NÁVRH dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2013

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2013 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2013 Účetní uzávěrka výsledek hospodaření obce za rok 2013 Rozpočet obce na r. 2013 Rozpočet na rok 2013 byl schválen dne 18.12.2012 příjmy : 8.879.600,- Kč

Více

Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh

Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh Obec Nezdice Nezdice 46 IČ: 00573370 Závěrečný účet Obce Nezdice za rok 2011 - návrh ( 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: 6.6.2012

Více

Návrh rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2014

Návrh rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2014 Návrh rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2014 Rozpočet MČ Brno-Kohoutovice je navrhován jako vyrovnaný s financováním rozpočtové třídy 8 v objemu příjmů a výdajů ve výši 58 676 tis. Kč. Zadluženost MČ

Více

Zpráva o výsledcích hospodaření Obce Vavřinec za rok 2008 závěrečný účet

Zpráva o výsledcích hospodaření Obce Vavřinec za rok 2008 závěrečný účet Zpráva o výsledcích hospodaření Obce Vavřinec za rok 2008 závěrečný účet Na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů musí být závěrečný účet obce projednán v zastupitelstvu

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 Závěrečný účet obce za rok 2008 Dne 11.4.2008 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet Městyse Březno na rok 2008 ve výši 13.009.000,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku nastaly

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova je na rok 2014 koncipován s ohledem na stabilizaci financí. Vzhledem k velkým výdajům v roce 2013, bude následující rok finančně sledovat

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Načeradec za rok 2012

Návrh závěrečného účtu městyse Načeradec za rok 2012 Návrh závěrečného účtu městyse Načeradec za rok 2012 Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 43 zákona a souvisejícího právního předpisu 17 a 22a zákona č.

Více

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Město Zdice Stránka 1 Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Příjmy 77 434 369,00 Kč Neinvestiční dotace ze SR - st. Správa 2 304 100,00 Kč Dotace SK - Mateřská škola 6 000 000,00 Kč Dotace

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

Rozpočet Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her , DPPO - za obec ,00

Rozpočet Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her , DPPO - za obec ,00 Rozpočet 2014 - město Starý Plzenec (v Kč) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2014 1111 DPFO ze záv. činnosti 9 000 000,00 1112 DPFO z podnikání 700 000,00 1113 DPFO srážk. 1 000 000,00

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC ZA ROK 2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00297755 název Město Bílovec ulice, č. p. Slezské náměstí 1 obec Bílovec PSČ 743 01 Obsah závěrečného účtu 1. Komentář k

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

Závěrečný účet Obce Řenče za rok návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Řenče za rok návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obec Řenče Řenče 54 IČ: 00257184 Závěrečný účet Obce Řenče za rok 2015 - návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: 9. 5. 2016 Zpracovala:

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2010

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2010 Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2010 Na základě 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, je povinnost obce zpracovat údaje o

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Viničné Šumice za rok (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Stránka 1 z 6

Návrh závěrečného účtu Obce Viničné Šumice za rok (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Stránka 1 z 6 Návrh závěrečného účtu Obce Viničné Šumice za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Stránka 1 z 6 Obsah: 1.) Rozpočet obce v roce 2014 2.) Stavy na běžných

Více

Závěrečný účet obce VLACHOVICE za rok 2014 Údaje o hospodaření obce v roce 2014

Závěrečný účet obce VLACHOVICE za rok 2014 Údaje o hospodaření obce v roce 2014 Závěrečný účet obce VLACHOVICE za rok 2014 Údaje o hospodaření obce v roce 2014 Obsah: I. Finanční hospodaření obce Vlachovice a plnění rozpočtu za rok 2014 II. Majetek Obce Vlachovice a finanční situace

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2009

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY 5 351 289,07 6 053 854,26 8 177 146,60 VÝDAJE 961 533,44 2 642 979,33 21 798 201,74 SALDO 4 389 755,63 3 410 874,93-13 621 055,14 1.1. Běžný rozpočet 2009 PŘÍJMY 6 277 147,38 5 477

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 Obec Milíře IČ: 00573639 Milíře čp. 140 347 01 Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31. 12. 2015 1

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

OBECRATAJE. Návrh závěrečného účtu Obce Rataje za rok Vyvěšeno dne: Vyvěšeno na El. úř. desce dne: Sejmuto dne.

OBECRATAJE. Návrh závěrečného účtu Obce Rataje za rok Vyvěšeno dne: Vyvěšeno na El. úř. desce dne: Sejmuto dne. OBECRATAJE Návrh závěrečného účtu Obce Rataje za rok 2010 Vyvěšeno dne: 03.06.2011 Vyvěšeno na El. úř. desce dne: 03.06.2011 Sejmuto dne. Příjmy Ze strany příjmů byla základní částka přijaté investiční

Více

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25 Závěrečný účet obce Životice u Nového Jičína za rok 2013 sestavený ke dni 31.12.2013, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Plnění rozpočtu příjmů,

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

853,20 tis. Kč. 36,00 tis. Kč

853,20 tis. Kč. 36,00 tis. Kč Závěrečný účet hospodaření města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2007 Upravený rozpočet města Rtyně v Podkrkonoší předpokládal: - příjmy 37 119,23 tis. Kč - výdaje 34 849,90 tis. Kč - financování -2 269,33

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Oznice za rok 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Oznice za rok 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Oznice za rok 2012 dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Údaje o obci: Adresa : Oznice 109 PSČ : 756 24 p. Bystřička Telefonické

Více

Dle pravidel rozpočtové skladby příjmy + financování = výdaje

Dle pravidel rozpočtové skladby příjmy + financování = výdaje Závěrečný účet obce za rok 2011 Dne 16. 12. 2010 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet pro rok 2011 ve výši příjmů 24.927.556,00 Kč a výdajů 24.927.556,00 Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný.

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Bankovní spojení: základní běžný účet zřízen u Komerční banky Znojmo, č. účtu:

Bankovní spojení: základní běžný účet zřízen u Komerční banky Znojmo, č. účtu: Městys Běhařovice 671 39 Běhařovice 43 IČ 00292478 Návrh závěrečného účtu za rok 2012 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Adresa: Městys

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s.

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. 1. Plnění rozpočtu za období 2007-2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY

Více

Závěrečný účet Obce Ledčice za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Ledčice za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Ledčice za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů) Hospodaření Obce Ledčice v roce 2013 se řídilo v souladu se

Více

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 (v rozpočtovém hospodaření) finanční vypořádání a finanční situace obce Stav běžného účtu k 31.12 2009 3 088 250,01 Kč Zůstatek k 31.12. 2010 2 344 570,90 Kč Údaje

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin

Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 16. 11. 2016 v 19:00 hodin Přítomni: Smolíková A., Bc. Halbich V., Pokorná V., Sůrová E., Šafařík F., Špatenka K., Štumrová B. Hosté:

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010

Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010 Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Hodslavice závěrečného účtu obce za rok. 2010 1) Plnění příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočtová upravený plnění %plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12. k upr. rozpočtu

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

Obec Roudné IČ: 00245372

Obec Roudné IČ: 00245372 Obec Roudné IČ: 00245372 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.20.010, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 6.5.2013 9:49:12 1. Plnění rozpočtu za období 2010-2012

Více

ZÁVěRKč fi. UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK

ZÁVěRKč fi. UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK ZÁVěRKč fi ~ UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK 21011 1 2011 Hospodaření Obce Malotice Závěrečný účet obce Obsah: 1) Zpráva o hospodaření obce Malotice za rok 2011 2) Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření

Více

Obec Ostřešany Obecní úřad Ostřešany

Obec Ostřešany Obecní úřad Ostřešany Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ostřešany, které se konalo dne 17.12. 2014 v budově OÚ v Ostřešanech. Přítomno : 12 členů zastupitelstva, omluveni paní Havlíčková, pan Drábek a pan Koprivňanský Jednání

Více

Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010

Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010 Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010 Název : Obec Bohdíkov IČO : 00302376 DIČ : CZ00302376 Adresa : Bohdíkov č. 163, 789 64 Bohdíkov Telefon : 583 246 123 podatelna, 583 246 051 starosta e-mail : podatelna@bohdikov.cz,

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

Závěrečný účet obce ----------------------------

Závěrečný účet obce ---------------------------- OBEC Břežany Závěrečný účet obce ---------------------------- Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Břežany návrh na závěrečný účet obce za rok

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 Příjmy: Kapitálové příjmy Běžné příjmy daňové Běžné příjmy nedaňové Přijaté dotace Příjmy celkem: 1 250 22 492 9 686 3 495 36 923 Výdaje: Běžné výdaje Akce města

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Rozpočtový výhled města Vizovice na rok

Rozpočtový výhled města Vizovice na rok Rozpočtový výhled města Vizovice na rok 2016-2019 Rozpočet Upravený Skutečnost Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1. 8 790 000 8 790 000 8 790 000 12 100 000 9 751 000 8 002 000 15 642 000 1 Daňové

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Závěrečný účet za rok 2009.

Závěrečný účet za rok 2009. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2009. Závěrečný účet roku 2009 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Obec Ostopovice, U Kaple 5, Ostopovice 664 49 IČO 00282294 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Rozpočet a jeho plnění v Kč PŘÍJMY Schválený Rozpočet Skutečnost rozpočet po úpravách Daňové příjmy 11 111 000

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN Rozpočtovým opatřením č. 2015/8 se mění rozpočet obce Lichoceves na rok

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

Závěrečný účet obce za rok 2014

Závěrečný účet obce za rok 2014 OBEC Žeranovice, Žeranovice 1, 769 01 Holešov IČO: 00287971 Závěrečný účet obce za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obec Žeranovice

Více

OBEC BRNÍŘOV R O Z P O Č E T. na rok Kapitola: Název: tisíce Kč Daň z příjmů právnických osob za obec

OBEC BRNÍŘOV R O Z P O Č E T. na rok Kapitola: Název: tisíce Kč Daň z příjmů právnických osob za obec Příjmy rozpočtu: Kapitola: Název: tisíce Kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1112 Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání 1113 Daň vybíraná zvláštní sazbou 1121 Daň z příjmů

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne 4. 2. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka,

Více

Příjmy. NÁVRH ROZPOČTU Městyse Dolní Cerekev na rok Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek Kč Kč. Splátka úvěru

Příjmy. NÁVRH ROZPOČTU Městyse Dolní Cerekev na rok Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek Kč Kč. Splátka úvěru NÁVRH ROZPOČTU Městyse Dolní Cerekev na rok 2017 Rozpočet na fiskální rok 2017 je plán finančního hospodaření městyse, zajišťuje ekonomické, sociální a politické funkce městyse a obsahuje odhad příjmů

Více

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Účetní závěrka výsledek hospodaření obce za rok 2013 Rozpočet a jeho plnění : schválený : upravený : skutečnost : Daňové příjmy 13.970.800,-- 13.618.800,-- 12.466.515,31

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/4 schválené v rámci programu 28. zasedání zastupitelstva obce dne 8. října 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/4 schválené v rámci programu 28. zasedání zastupitelstva obce dne 8. října 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/4 schválené v rámci programu 28. zasedání zastupitelstva obce dne 8. října 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN po RO 2014/2 Rozpočet obce po RO 2014/3 Rozpočet

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 provedené dle 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dne 4. listopadu 2015 (schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Rozbor hospodaření města Benešov nad Ploučnicí za 2. čtvrtletí 2015 Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Projednáno: radou města dne: zastupitelstvem města dne: Zpracoval:

Více

Tabulka č.1 Závěrečný účet obce v Kč

Tabulka č.1 Závěrečný účet obce v Kč úvěrem.o1) Základní údaje Rozpočet obce na rok 2012 byl schválen na 17. zasedání zastupitelstva obce dne 15.2.2012. Do té doby se výdaje a příjmy řídily rozpočtovým provizoriem, který byl schválen zastupitelstvem

Více

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Datum a čas provedení kontroly: 15. 11. 2013 od 8.30 hodin do 11:00 hodin. Místo kontroly: Základní a Mateřská škola Bohuňovice Přítomni:

Více

Závěrečný účet obce Drnovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Drnovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Drnovice za rok 2011 V Drnovicích dne 5. 4. 2012 Zpracovala: Anna Trubáková Schválil: Mgr. Petr Ducháček Vyvěšeno dne:... 26. 4. 2012 Zveřejněno dálkovým přístupem dne:... 26. 4. 2012

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více