ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O STAVU OBCE FRANCOVA LHOTA listopad 2010 říjen 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O STAVU OBCE FRANCOVA LHOTA listopad 2010 říjen 2014"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O STAVU OBCE FRANCOVA LHOTA listopad 2010 říjen 2014

2 Stránka 1 Vážení spoluobčané, předkládáme Vám závěrečnou zprávu, která podává přehled o vykonané práci zvolených zástupců obce za volební období Je zřejmé, že život obce nelze krájet na jednotlivá volební období a oddělovat je jako plátky chleba. Život obce, a tím ani práce na jejím chodu, se nezastaví ani vteřinu. Je to nekonečný proud aktivit a činností, které se jednotlivými obdobími prolévají. A tak jak jsme i my navázali na dobrou práci předešlých zastupitelů, stejně tak jsme i našim nástupcům mnoho, snad také dobré práce, připravili a započali. Důležitým vodítkem pro naši práci byl strategický plán obce s názvem Program obnovy venkova obce Francova Lhota, do jejíž tvorby se mnozí z nás v roce 2007 aktivně zapojili a která byla schválena v roce 2008 s platností do roku Tento dokument rozhodně není založen v šuplíku, ale aktivně se s ním pracuje a je jasným ukazatelem směru práce vedení obce. V souladu s moudrým japonským příslovím Vize bez akce je sněním, akce bez vize je noční můrou jsme proto veškeré naše záměry a plánované akce posuzovali právě z pohledu souladu s naším rozvojovým plánem a při rozhodování jsme si kladli především tyto otázky: Je tato akce opravdu potřebná? Jestliže ano, přispějeme touto akcí k cílům vytyčeným v naší strategii? Pokud je v souladu s naší strategií, můžeme na její realizaci získat peníze z dotací či grantů? Největší část této zprávy je proto věnována právě zhodnocení plnění Programu obnovy venkova naší obce a rozvojovým projektům. Dočtete se, jak jsme obec spravovali a také jak jsme hospodařili se svěřeným majetkem. Ve Francově Lhotě dne 8. října 2014 Ing. Kateřina Trochtová, starostka

3 Stránka 2 1 Správa obce Zastupitelstvo obce První zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Francova Lhota proběhlo dne 12. listopadu V nejvyšším orgánu obce stanuli tito zastupitelé (účast na zasedáních v průběhu volebního období): Bistrý Jiří (KDU-ČSL) Brlica Jan (SN Myslivecké sdružení) Juráň Petr, Ing. arch. (SNK Nová volba) Juráňová Eliška* (SNK Nová volba) Kliš Lumír, Ing. (SNK Nová volba) Kliš Zdeněk, Bc. (ODS) Kolínková Pavlína (KDU- ČSL) Matůš Karel (ODS) (64 %) (96 %) (71 %) (75 %) (93 %) (96 %) (82 %) (93 %) Matušinec Miroslav (SNK Nová volba) (86 %) Mikéska Miroslav (ODS) (71 %) Novák Zdeněk* (SNK Nová volba) (57 %) Piastek Radek (SNK SDH a TJ Sokol) (64 %) Sucháček Karel (SNK SDH a TJ Sokol) (93 %) Šerý Miroslav, Ing. (ODS) (93 %) Trlicová Hana, Mgr. (SNK Nová volba) (79 %) Trochtová Kateřina, Ing. (SNK Nová volba)(96 %) * Juráňovou Elišku nahradil Novák Zdeněk. Zastupitelé se sešli na 29 zasedáních a přijali 432 usnesení. Již na prvním ustanovujícím zasedání se shodli na vzdání se zákonné odměny za práci v zastupitelstvu i v dalších orgánech radě, výborech, komisích. Na tomto zasedání také zastupitelstvo rozhodlo, že pro práci v úřadě budou uvolnění 2 členové ZO starostka Ing. Kateřina Trochtová a místostarosta Ing. Lumír Kliš. Zastupitelstvo obce zřídilo dle zákona o obcích finanční a kontrolní výbor. Finanční výbor byl zvolen ve složení Matůš Karel (předseda výboru), Kliš Zdeněk, Bc., Juráňová Eliška/Novák Zdeněk. Úkolem finančního výboru dle zákona o obcích je provádět kontrolu hospodaření a majetkem a finančními prostředky obce. Finanční výbor se sešel na 11 zasedáních, při kterých prováděl přípravu návrhu rozpočtu a kontrolu jeho plnění. Kontrolní výbor pracoval ve složení Trlicová Hana, Mgr. (předsedkyně výboru), Sucháček Karel, Šerý Miroslav, Ing. Kontrolní výbor je zřízen především za účelem kontroly plnění usnesení zastupitelstva a rady obce. Kontrolu plnění usnesení ZO a RO provedl výbor na 7 zasedáních. Rada obce Rada obce byla složena z pěti zvolených zastupitelů a pracovala v uplynulém volebním období ve složení (účast na zasedáních) Bistrý Jiří (83 %), Brlica Jan (92 %), Kliš Lumír, Ing. (94 %), Mikéska Miroslav (83 %), Trochtová Kateřina, Ing. (100 %). Rada obce se setkala na 36. zasedáních a přijala 260 usnesení a měla zřízeny 2 poradní orgány kulturní a stavební komisi. Kulturní komise a její členky pod vedením předsedkyně Věry Zimkové zajišťovaly především gratulace jubilantům, přípravu a organizaci kulturních akcí (vítání občánků, den matek, setkání pro seniory, zabíjačka, maškarní ples, setkání na rozhledně, adventní dílna a rozsvícení vánočního stromu). Stavební komise byla poradním orgánem obce při plánování a realizaci staveb, včetně účastí v hodnotících komisích veřejných zakázek na stavební práce. Předsedou stavební komise byl Miroslav Matušinec, členové Miroslav Brlica a Jan Trochta.

4 Stránka 3 2 Rozpočet, hospodaření, majetek obce Porozumět systému rozpočtování a hospodaření obcí je pro laickou veřejnost poměrně složité, přesto je důležité v naší závěrečné zprávě nevynechat ani tuto oblast. Příjmy obecního rozpočtu Nejvýznamnějšími příjmy obce jsou vždy příjmy ze sdílených daní tj. přidělené ze státního rozpočtu. Od počátku roku 2013 prošel obecní rozpočet velkou změnou a to díky novému Rozpočtovému určení daní (RUD), které přineslo naší obci větší daňové příjmy. Na druhou stranu nás také o některé příjmy obralo (např. příspěvek na žáky z Valašské Senice aj.). Přesto nám ve výsledku od roku 2013 daňových příjmů přibylo. Nedaňové příjmy jsou příjmy z vlastní činnosti - v naší obci jsou to především příjmy z lesního hospodářství, provozu vodovodů, pronájmy apod. Kapitálové příjmy jsou tvořeny nejčastěji prodejem majetku např. prodej stavebních pozemků. Přijaté dotace jsou finanční prostředky získané nejčastěji z rozpočtu státu či prostřednictvím tzv. evropských fondů. Tyto prostředky jsou vždy vázány na konkrétní účel (např. zateplení základní školy). Valná většina dotací je nenároková, získává se v soutěži projektů a je vyplacena až po ukončení a proplacení ze strany obce se zpožděním několika měsíců. Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Příjmy celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč * 2014 plánovaný rozpočet po změnách k Výdaje obecního rozpočtu Běžné (provozní) výdaje jsou finanční prostředky využité pro běžný provoz a chod obce platy, opravy majetku a údržba, zajištění veřejných služeb jako veřejné osvětlení, školství, svoz odpadu aj. Investičními výdaji rozumíme investice do majetku obce, který se díky takto vloženým prostředkům rozvíjí, roste či zkvalitňuje (např. nákupy pozemků, výstavba budov, modernizace). Běžné výdaje Investiční výdaje Výdaje celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Nejvíce výdajů v letech 2012 a 2013 odešlo z obecního rozpočtu vždy do školství v naší obci. Druhou nejvýznamnější kapitolou je veřejná správa (zajištění chodu úřadu, platů zaměstnanců obce a uvolněných zastupitelů).

5 Stránka 4 Přebytek/schodek rozpočtu Rozdíl mezi příjmy a výdaji obce může být buď kladný (tj. přebytek rozpočtu) nebo záporný (tj. schodek). V případě vzniku schodku je nutné tyto chybějící finance někde získat. V průběhu uplynulých let nastala tato situace v roce 2012, kdy byl schodek financován z peněz na běžném účtu z minulého roku. Stejně tak z rezervy minulých let, která je na účtu obce, bude financován schodek roku 2014, který opět vznikl čekáním na proplacení dotací realizovaných projektů. Příjmy celkem Výdaje celkem Schodek/přebytek Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Obec splácí tyto závazky: Úvěr na výstavbu bytových domů na řadovkách - aktuální roční splátka je cca Kč a doba splácení je do roku Příspěvek obce na realizaci projektu Čistá řeka Bečva II. - roční splátka je 3,3 mil Kč a doba splácení je do roku Přehledné informace o rozpočtu obce včetně dlouhodobého vývoje i podrobného členění naleznete na webových stránkách: Hospodaření obce je každoročně kontrolováno auditory z Krajského úřadu Zlínského kraje. Veškeré provedené kontroly v letech byly s výsledkem bez výhrad. Majetek obce Jednou z důležitých ekonomických veličin je i majetek, který obec vlastní. Jak je patrné z tabulky níže, hodnota majetku v uplynulých letech rostla. Kategorie majetku Budovy a stavby Stroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Drobný hmotný majetek Umělecká díla Programy Pozemky Akcie CELKEM Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč KČ Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Důležitou činnostní v hospodaření obce je také hledání možných úspor. Snad nejvýraznější změna se povedla ve snížení nákladů za elektřinu a plyn, které jsme od roku 2012 začali nakupovat společně s dalšími obcemi přímo na energetické burze a cenu syrové energie jsme tak snížili o 40 %.

6 Stránka 5 3 Naplňování strategie a jednotlivé oblasti rozvoje Důležitým vodítkem rozvoje je plán - v našem případě Program obnovy venkova obce Francova Lhota na období Nejen, že nám ukazuje, jakým aktivitám dát přednost, ale také poskytuje výbornou zpětnou vazbu při hodnocení a bilancování. Ke konci roku 2014 víme, že je zcela splněných 44 % plánovaných akcí, rozpracovaných a částečně splněných je 26 % a prozatím se nezačalo pracovat na 30 % aktivit. Podrobný přehled naplňování strategie je v samostatném dokumentu, který je k dispozici na webových stránkách obce v sekci Naše obec v záložce Strategické dokumenty. Oblast 1 Občanská společnost, kultura a sport Podpora neziskových organizací z obce i mimo obec je průměrně za rok více než Kč. Mimo organizace působící v obci jsou nejčastějším příjemce finanční podpory organizace sociálních a zdravotních služeb. V oblasti kultury bylo i nadále zajišťování fungování knihovny a doplňování knihovního fondu ročně v částce Kč a podporovány kulturní akce v obci. Významným projektem v oblasti kultury byla rekonstrukce památníku obětem válek v Pulčíně. Podpora sportu probíhala na několika úrovních a to podporou TJ Sokol Francova Lhota, která narostla ze Kč v roce 2010 na Kč v roce 2014 a také provozem polyfunkčního sportovního areálu u základní školy. Oblast 2 Školství Mateřská škola byla v uplynulých letech využívána až na samou hranici kapacity, tj. 56 dětí ve školce ve dvou třídách. Nejvýznamnější opravy a investice zhotovené ve školce byly: výměna radiátorů a zregulování otopné soustavy, oprava kuchyně vč. nového vařiče, oprava sociálních zařízení ve třídách. Základní škola se potýká s nízkou naplněností a dosáhla i svého historického minima 137 žáků. Pro obec to znamená, že musí provoz školy dotovat více vlastními prostředky. I z tohoto důvodu byla v roce 2013 učiněna změna a ve škole bylo zrušeno místo školníka. Škola tak uspořila prostředky za

7 Stránka 6 jeho pracovní úvazek. Školník byl nahrazen obecním zaměstnancem na pozici správce nemovitostí, který mimo školu spravuje i mateřskou školku a ostatní obecní budovy. Nejvýznamnější opravy a investice provedené v základní škole: výmalby učeben a chodeb, vybudované zázemí pro tělocvičnu, nové podlahy ve vybraných třídách, nové WC pro pedagogy na 1. stupni, obměna osvětlení, zateplení pavilonu prvního stupně. Financování školství patří mezi největší výdajové kapitoly obecního rozpočtu. Oblast 3 Místní hospodářství Obec se snaží vlastní nevyužívané prostory pronajímat místním podnikatelům a přispět tak k jejich stabilizaci. Jedná se především o prostory bývalé obecní stolárny a přilehlých garáží či zdravotního střediska. Dlouhodobě se nám však nedaří zajistit plochy pro podnikání a stavbu dílen. V oblasti místního hospodářství se dařila především tvorba nových pracovních míst, při které jsme využívali dotačních nástrojů Úřadu práce ČR. Nejčastěji se jednalo o pracovní místa vytvořená v údržbě obce a to díky veřejné prospěšným pracím. Jednalo se průměrně o 10 pracovních míst za rok. V roce 2014 jsme poskytli i pracovní místo pro absolventku přímo v administrativě úřadu po dobu 1 roku. Klíčovou aktivitou v oblasti cestovního ruchu je zajištění fungování IC Pulčín, které původně provozovala ČSOP Valašské Meziříčí. Od roku 2011 provozuje IC Pulčín obec a ze sledování návštěvnosti vyplývá, že je navštěvováno rok od roku více. V cestovním ruchu sehrála důležitou roli také legalizace sezónního chodníku k Pulčínským ledopádům, na které jsme se dohodli se Správou CHKO Beskydy. Pro účely modernizace lesního hospodářství obce jsme pořídili nový program pro lesní evidenci. Pokračovali jsme v plnění schváleného Lesního hospodářského plánu. Pro podporu místní ekonomiky jsme také při oficiálních návštěvách a setkáních prezentovali vždy místní výrobce a producenty.

8 Stránka 7 Oblast 4 Technická infrastruktura Technická infrastruktura v obci je ve špatném stavu a její obnova je enormně nákladná. Velká část investic je také závislá na projektu výstavby splaškové kanalizace Čistá řeka Bečva II. Na tento projekt bezprostředně navazují opravy a vybudování chodníků a dešťové kanalizace, pro které je připravena projektová dokumentace a vybrán zhotovitel a také opravy místních komunikací včetně vybudování zastávky s odbočovacím pruhem u Lávky V roce 2014 byla opravena cesta ve Vlčičce. Společně s obcemi Hornolidečska jsme zahájili projekční práce na projekty cyklostezky, která by vedla z Francovy Lhoty do Horní Lidče a tam se stala součástí stezky Bečva Vlára Váh. Oblast technické infrastruktury je oblastí s nejvíce aktivitami, avšak také oblastí, ve které je nejméně aktivit zcela splněno. Oblast 5 Občanská vybavenost a veřejná správa V oblasti občanské vybavenosti se povedlo vybudovat nový chodník ve staré části hřbitova, vyměnit okna a podlahy vč. opravy parketu v kulturním domě. Bylo vybudováno nové veřejné prostranství Špuntov a vznikly nové záhony i květníky pro výzdobu obce. V oblasti veřejné správy byl pravidelně vydáván Zpravodaj obce v nové podobě. Novou tvář získaly i obecní webové stránky. Oblast 6 Životní prostředí Odpadové hospodářství obce bylo rozšířeno o možnost celoročního zpětného odběru elektrozařízení v elektrodomku a také textilu v novém kontejneru. Jsou rozpracovány i projekty na likvidaci biologicky rozložitelného odpadu pořízení svozového vozu a kompostérů. V zachovávání krajinného rázu jsme částečně obnovili některé polní cesty a cesty k pasekářským usedlostem. Kobzova lípa se díky grantu z Nadace Partnerství dočkala speciálního arboristického ošetření a soutěžila ve finále Stromu roku 2012.

9 Stránka 8 Oblast 7 Bydlení Obec vykoupila pozemky pro výstavbu 4 nových domů v lokalitě Piastkovo (v roce 2014 hotový 1 dům), tyto pozemky byly zároveň zasíťovány elektrickou energií, vodovod je zde obecní a v rámci ČřB II bude v lokalitě vybudována splašková kanalizace. Je připraven i projekt pro instalaci veřejného osvětlení. Oblast 8 Sociální služby a zdravotnictví V roce 2014 jsme podepsali smlouvu se zubním lékařem MUDr. Janem Císařem o pronájmu ordinace. Sociální a zdravotní služby obec podporuje především dary neziskovým organizacím, jako je Nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích či Letokruhy o. p. s. Díky spolupráci obcí ve Sdružení obcí Hornolidečska je připravován projekt na vybudování Domu sociálních služeb Hornolidečska ve Valašské Polance, který pokryje náš region službami pro seniory včetně pobytového zařízení.

10 Stránka 9 4 Dokončené rozvojové projekty V roce 2010 jsme navázali na práci předešlého vedení obce a převzali jsme několik projektů v různých fázích rozpracovanosti. Všechny se povedlo dotáhnout do zdárného konce. Jedná se o tyto projekty: nákup zásahového vozidla pro SDH, rekonstrukce památníku obětem válek v Pulčíně, výměna oken v kulturním domě, pořízení územního plánu obce. I nadále jsme sledovali povinné ukazatele u projektu výstavby polyfunkčního sportovního areálu (roční počet návštěvníků) a v informačním centru Pulčín (roční počet návštěvníků). Oba sledované projekty plní nastavený plán návštěvnosti. V dalších letech jsme již pracovali na vlastních rozvojových projektech. V textu níže jsou zachyceny projekty, na které jsme získali vnější spolufinancování z dotací a grantů. Kompletní přehled projektů najdete na stránkách obce v sekci Naše obec. Rekonstrukce budovy zdravotního střediska (2011) Díky tomuto projektu se zlepšil technický stav budovy zdravotního střediska a snížila se její energetická náročnost. V průběhu rekonstrukce byla vyměněná střecha, včetně zkvalitnění izolace, vyměněná okna a dveře a zateplená fasáda a strop. Celkové náklady projektu byly Kč a na dofinancování byla využita dotace za získání ocenění oranžovou stuhou v soutěži Vesnice roku 2010 ve výši Kč.

11 S t r á n k a 10 Výstavba zázemí tělocvičny ZŠ (2012) Cílem projektu bylo v nevyužitém atriu školy vybudovat sociální zařízení pro žáky i sportující veřejnost, nový kabinet tělocviku a přestávkovou místnost a zpřístupnit tak legálně tělocvičnu veřejnosti. Tyto stavební práce si vyžádaly z obecní pokladny Kč. Jeden milion korun však pokryla dotace od Zlínského kraje (Podprogram na podporu obnovy venkova). Špuntov ( ) Smyslem projektu bylo společnými silami Lhocanů proměnit prostor kolem kulturního domu na užitečné a příjemné místo. Díky projektu máme nejen oblíbené místo pro trávení času dětí i jejich rodičů, ale také jsme si vyzkoušeli, že vlastními silami dokážeme naplánovat a částečně i postavit zajímavé věci. Špuntov významně přispěl k propagaci obce, neboť jsme získali ocenění v soutěži programu Místo, kde žijeme za nejlepší proměnu veřejného prostranství, ale také o projektu vyšlo 23 článků a prezentovali jsme jej na několika konferencích, seminářích i workshopech jako příklad dobré praxe po celé České republice. Náklady na tuto proměnu byly kolem 1 mil Kč, dotace z Nadace Via činila Kč. Oprava a zregulování otopné soustavy MŠ (2013) Výměna 42 radiátorů a zregulování celé otopné soustavy v mateřské škole nám pomohla vyřešit havarijní stav topení a opět kousek napomohla k hospodárnějšímu zacházení s energiemi v budovách naší školky. Celkové náklady projektu činily Kč, přičemž získaná dotace od Zlínského kraje nám přispěla částkou Kč (Podprogram na podporu obnovy venkova). Lesní poradenství ( ) Pro zkvalitnění a modernizaci hospodaření v lese jsme díky dotaci z Programu rozvoje venkova nakoupili speciální software pro lesní hospodářství. Celková cena byla Kč, ze které nám zaplatila dotace.

12 S t r á n k a 11 Hydrogeologický průzkumný vrt ( ) Dlouhodobé problémy s nedostatečnou zásobou vody ve vodojemu Piastkovo v suchých obdobích jsme se snažili odstranit realizací průzkumného vrtu. Přestože jsme vodu skutečně objevili a vydatnost vrtu by opravdu posílila množství vody ve vodojemu Piastkovo, kvalita vody bohužel tuto možnost vyloučila. Slaná voda (mořská) na kterou jsme v hloubce 100 m narazili, je sice v našich valašských podmínkách unikátem, avšak její úprava na pitnou vodu by byla velmi finančně náročná. Vyhloubení vrtu přišlo na Kč, z toho Kč nám proplatili evropské fondy. Rekonstrukce lesní cesty Vlčička ( ) Oprava 0,6 kilometrů lesní cesty po sesuvu v lokalitě Vlčička byla potřebná pro zabezpečení hospodaření v obecních lesích v lokalitě Vlčička. Stavební práce přišly na 1,8 milionu Kč, z čehož dotace činí Kč a byla poskytnuta z evropských zdrojů. Projekt je před kontrolou ze strany poskytovatele dotace. Zateplení mimoškolního pavilonu ( ) Stavební práce spočívající ve výměně dveří, oken, zateplení fasády a stropu v pavilonu mimoškolní výchovy opět posunuly dále rekonstrukci základní školy. Hlavním cílem projektu však jsou úspory energií v této budově. Na stavební práce bylo vynaloženo 3,3 mil Kč a dotace z evropských fondů nám pokryla necelé 2 miliony Kč nákladů. V roce 2015 ještě proběhne kontrola úspor dosažených projektem. Přehled dokončených projektů Tabulka udává jednoduchý přehled dokončených projektů z let Název projektu Rekonstrukce budovy zdravotního střediska Výstavba zázemí tělocvičny ZŠ Špuntov Oprava a zregulování otopné soustavy MŠ Lesní poradenství Hydrogeologický průzkumný vrt Rekonstrukce lesní cesty Vlčička Zateplení mimoškolního pavilonu CELKEM Celkové náklady Dotace Zdroj dotace Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč ČR EU Nadace Via ZK EU EU EU EU Kč Kč

13 S t r á n k a 12 5 Rozpracované projekty Pro další práci předáváme také několik rozpracovaných projektů a projektových záměrů. Některé z nich jsou ve fázi stavební projektové dokumentace, na některých se již pracuje. Název projektu Plánované náklady Zateplení tělocvičny a pavilonu družiny Svozový vůz pro biologicky rozložitelný odpad Chodníky a dešťová kanalizace Opravy místních komunikací po kanalizaci Čistá řeka Bečva II* Kč Kč Kč Kč Kč Přislíbená dotace Kč Kč SFDI 2015 neposkytují se Kč * projekt realizuje Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko. Obec pouze splácí vlastní podíl na nákladech ve výši Kč. Zateplení tělocvičny a pavilonu družiny Posledním kolem oprav vnějšku naší základní školy bude dokončení zateplení tělocvičny a pavilonu družiny, včetně opravy střechy a hlavního vstupu do školy. Tato investice si vyžádá náklady ve výši téměř 7 mil Kč. Dotace, kterou jsme na projekt získali z evropských zdrojů, činí necelé 4 mil Kč. Na podzim 2014 bude ve veřejné soutěži vybrán zhotovitel a projekt musí být dokončen v následujícím roce. Svozový vůz pro biologicky rozložitelný odpad Pořízení vozidla (typu mutikára) pro svoz biologicky rozložitelných odpadů a také kontejnerů pro jeho uložení nám doplní systém likvidace biologicky rozložitelného odpadu v obci. Základním článkem systému budou kompostéry do domácností, pořízené ze společného projektu Sdružení obcí Hornolidečska. Avšak pro potřeby obce, která pečuje o mnoho zelených ploch v rámci obou místních částí, je nutné mít zelenou hmotu čím svážet na svá kompostovací místa. Cílem celého systému je přirozeně likvidovat zelené odpady, které doposud končily v popelnicích, čímž prodražovaly systém likvidace odpadů, nebo hyzdily okolí potoků, polních cesta apod. Na podzim roku 2014 bude vybrán veřejnou zakázkou dodavatel vozidla a celý projekt bude dokončen v roce Plánované náklady jsou cca 3 mil Kč. Na financování bude využita dotace z evropských fondů ve výši 2,7 mil Kč, o kterou jsme již úspěšně požádali. Chodníky a dešťová kanalizace Plánované dobudování dešťové kanalizace a především chodníků, kterými doplníme prázdná místa podél naší hlavní silnice, je jedním z klíčových projektů obce. Na podzim roku 2014 bude dokončeno stavební povolovací řízení a v příštím roce se započne s výstavbou. Investiční náklady jsou plánované na cca 12 mil Kč. Projekt je také připraven tak, aby bylo možné požádat o dotaci ze Státního fondu

14 S t r á n k a 13 dopravní infrastruktury ČR, který má uzávěrku žádostí pro investice na rok 2015 v lednu roku Získání jakékoliv dotace by obecnímu rozpočtu výrazně pomohlo s financováním této akce. Čistá řeka Bečva II. Strategickým a dlouhodobým projektem je výstavba splaškové kanalizace v rámci projektu Čistá řeka Bečva II. V projektu, na kterém Obec intenzivně pracuje už od roku 2006, se povedlo v uplynulých 4 letech: dokončit projektovou dokumentaci, dotáhnout smlouvy o vstupech na pozemky a o budoucích věcných břemenech, získat stavební povolení, rozběhnout stavební práce, připravit projekty pro domovní přípojky, zajistit materiál pro budování domovních přípojek, nastavit systém splácení příspěvku na budování kanalizace, připravit vše pro opravy komunikací po realizaci ČřB II.

15 S t r á n k a 14 6 Spolupráce a společné projekty Pro rozvoj naší obce je velmi důležitá spolupráce s dalšími partnery ve svém okolí. Nežijeme ve vakuu a mnohé problémy jsou společné více obcím v našem regionu a je často efektivnější je řešit společně. I proto je Francova Lhota zapojena do několika dalších organizací: Sdružení obcí Hornolidečska (SOH) Místní akční skupina Hornolidečska (MASH) Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV) Spolek pro obnovu venkova ČR Nejdůležitější je především spolupráce s obcemi na Hornolidečsku, s kterými pracujeme na několika důležitých projektech s významem a důležitostí přesahujících obecní úroveň: pořízení kompostérů do obcí SOH, cyklostezka Bečva Vlára Váh, dům sociálních služeb Hornolidečska, vybavení jednotek hasičů v Hornolidečsku. Zároveň společně s okolními obcemi řešíme mnohé praktické otázky jako je výběr firmy pro svoz odpadů, společné nákupy energií na energetické burzy, značení cyklotrasy Hornolidečská magistrála či společné propagační materiály. Díky spolupráci obcí, neziskových organizací a podnikatelů je důležitým hráčem na poli rozvoje Hornolidečska Místní akční skupina. V rámci MAS byly také realizovány některé společné projekty: Trnkové stezky nejen Jižního Valašska, Pohádky a pověsti Buchlovských hor a Hornolidečska, Strategie rozvoje území MAS. Díky činnosti MAS na území Hornolidečska byly také finančně podpořeny projekty obce, místních neziskových organizací i firem a živnostníků. Jako příklad můžeme jmenovat pořízení nové linky na výrobu mezistěn pro včelaře, opravu domu kardinála Trochty či nákup strojů pro zemědělské družstvo.

16 S t r á n k a 15 7 Celkové zhodnocení V uplynulých 4 letech se vedení obce povedlo učinit mnoho kroků na cestě k tomu, aby Francova Lhota byla příjemným místem k životu. Důležité pro rozvoj obce byly zcela nepochybně projekty, o kterých jste se dočetli v této zprávě a které obec posouvají na vyšší úroveň standardu života. Jedním z hlavních problémů většiny obcí, Lhoty nevyjímaje, je však i tzv. vnitřní dluh. Vnitřní dluh obcí je způsoben tím, že samosprávy v mnoha případech nejsou schopny zabezpečit pečlivou údržbu svého často velmi obsáhlého portfolia majetku, který postupně degraduje. Finanční možnosti obcí mnohdy ani nedostačují na kvalitní péči o majetek a často se mylně spoléhá, že vše vyřeší dotace. Dotace jsou však vždy určeny na rozvojové aktivity, nikoliv na běžnou údržbu. I proto jsme po celé volební období kladli důraz na údržbu a opravy budov především školky a školy, kulturního domu i zdravotního střediska, mobiliáře či veřejných prostranství. I pro další období je připraveno nepřeberné množství výzev. Ostatně každý, kdo přičichne k vedení obce, vidí příležitost pro zlepšení při každé procházce po obci. Mimo dokončení největší investiční akce v historii obce, kterou je vybudování splaškové kanalizace a všech souvisejících staveb a oprav, si i v budoucnu bude velké investice vyžadovat technická infrastruktura komunikace a mosty. Důraz bude potřeba klást i na opravy a zefektivňování využívání a provozu obecních budov a určitě také na podporu podnikání a šetrného cestovního ruchu. A co nám ještě v průběhu těchto 4 let udělalo radost? Povedlo se ukončit nevýhodnou spolupráci se společností Renostav, která rekonstruovala naši školu. Povedlo se zapojit veřejnost do plánování i stavby veřejného prostranství u kulturního domu. Povedlo se naši obec propagovat i na celostátní úrovni a pro mnohé obce jsme se stali inspirativním příkladem. Daří se snižovat náklady na energie. Stali jsme se pilotní obcí s permanentním měřením spotřeby všech energií ve škole. Spolkový život v obci je neustále pestrý a živý.. Radostí i starostí bylo mnoho, těší nás však, že když se rozhlédneme po obci, jde vidět, že se mnoho věcí posunulo kupředu.

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 OBSAH Hejtman o Vysočině 3 O Vysočině 5 Samospráva 8 Hospodaření kraje 13 Majetek a investice 18 Fond Vysočiny 23 Regionální rozvoj 26 Doprava 34 Územní plánování a stavební

Více

BOHUŇOVICE. Rekapitulace činnosti zastupitelstva obce a obecního úřadu ve volebním období 2006-2010.

BOHUŇOVICE. Rekapitulace činnosti zastupitelstva obce a obecního úřadu ve volebním období 2006-2010. Rekapitulace činnosti zastupitelstva obce a obecního úřadu ve volebním období 2006-2010. BOHUŇOVICE Cyklostezka Hlušovice - Bohuňovice Bělkovice-Lašťany Sběrný dvůr na Pile Opravená Kalvárie (sestavil

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE KRAJŮ ČR ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE KRAJŮ ČR ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE KRAJŮ ČR ZA ROK 2012 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 3 O ASOCIACI KRAJŮ ČR 5 Úvod 6 Poslání 6 Struktura 6 KRAJE ČR 8 Hlavní město Praha 9 Středočeský kraj 13 Jihočeský kraj 18 Plzeňský kraj

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Rozvoj ve všech oblastech. Rozvojové možnos obcí

Ministerstvo pro místní rozvoj Rozvoj ve všech oblastech. Rozvojové možnos obcí Ministerstvo pro místní rozvoj Rozvoj ve všech oblastech >>> >>> Rozvojové možnos obcí Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Rozvojové možnos obcí Praha 2010 Zpracoval: GaREP, spol. s r. o.,

Více

Výroč ní zpráva. Zlínského kraje

Výroč ní zpráva. Zlínského kraje Výroč ní zpráva Zlínského kraje 2011 Vážení čtenář i, předkládáme Vám výroční zprávu Zlínského kraje za rok 2011, v níž alespoň v základních přehledech shrnujeme a připomínáme nejvýznamnější události,

Více

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Zpracovatel: Obec Pacetluky Červen 2013 Zlínský kraj OBSAH ÚVOD... 2 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 3 A.1 Charakteristika obce... 3 1. Území... 3 2. Obyvatelstvo...

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 2 2014 Úvodní slovo starostky Z veřejných zasedání Obecní úřad informuje Třídění odpadů Začátkem června přivítala základní škola v Přerově vzácnou návštěvu. Účastníci mezinárodního

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Vážení čtenáři, PRO OBCE A MĚSTA. Dotační příležitosti. pro veřejný i neziskový sektor. Reportáž z kontroly Evropské komise

Vážení čtenáři, PRO OBCE A MĚSTA. Dotační příležitosti. pro veřejný i neziskový sektor. Reportáž z kontroly Evropské komise 02/2014 DotačníNoviny PRO OBCE A MĚSTA Dotační příležitosti pro veřejný i neziskový sektor Reportáž z kontroly Evropské komise Nejnovější informace o programovém období 2014-2020 Rozhovor se starostou,

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU MIMOŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU MIMOŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU MIMOŇ VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO ÚŘADU MIMOŇ ZA ROK 214 Vážení, již od roku 21 Vám předkládáme výroční zprávu mapující činnost úřadu v uplynulém roce. V tom letošním, stejně

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Zpravodaj obce Hradištko Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Jak je patrné z fotografie, cest a cílů může být mnoho a najít cíl a cestu, která se bude líbit všem, může být velmi složité.. Pozorní

Více

Výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení a účetní závěrka

Výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení a účetní závěrka Výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení a účetní závěrka byla schválena dozorčí radou v souladu se zákonem č. 239/2012 Sb., ze dne 12. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Kronika Obce Nová Ves

Kronika Obce Nová Ves Kronika Obce Nová Ves rok 2010 razítko obce Jana Uhrová starostka obce Tato kniha obsahuje 122 tiskových stran. 2 Statistické údaje o obci v roce 2010 Podle informace z webu ministerstva vnitra ke dni

Více

Strategický plán rozvoje obce Větrušice

Strategický plán rozvoje obce Větrušice Strategický plán rozvoje obce Větrušice Strategický plán rozvoje obce Větrušice KONCEPCE Podlouhlá fotka na období 2015 2020 Fotky Obecní úřad Větrušice Vltavská 14 250 67 Větrušice Obsah : 1. Úvod Schváleno

Více

Analýza mikroregionu Střední Haná a představení jednotlivých obcí

Analýza mikroregionu Střední Haná a představení jednotlivých obcí ANALÝZA MIIKROREGIIONU STŘEDNÍÍ HANÁ A PŘEDSTAVENÍÍ JEDNOTLIIVÝCH OBCÍÍ BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 3 2. MIKROREGION STŘEDNÍ HANÁ... 4 3. MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA... 5 4. OBCE MIKROREGIONU...

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport.

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. ÚVOD OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY... 1 2. POTŘEBA

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Rozpočet města pro rok 2010. Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce 2010 v českolipské porodnici

NOVINY MĚSTSKÉ. Rozpočet města pro rok 2010. Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce 2010 v českolipské porodnici MĚSTSKÉ 1/leden/2010 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2010 Rozpočet města pro rok 2010 Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce

Více

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek 2010 My děti, učitelé a zaměstnanci školy Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří do naší krásně opravené školy. Škola bude otevřena pro všechny ve čtvrtek 7. 10. 2010 od 8.00 do 19.00 hodin. Přijďte

Více

Podzim nejen volební. slovo úvodem. I podzim má svá kouzla. téma měsíce ROČNÍK II, ČÍSLO 3, ŘÍJEN 2014. Stoletá

Podzim nejen volební. slovo úvodem. I podzim má svá kouzla. téma měsíce ROČNÍK II, ČÍSLO 3, ŘÍJEN 2014. Stoletá zpravodaj obce píšť ROČNÍK II, ČÍSLO 3, ŘÍJEN 2014 Podzim nejen volební Vážení spoluobčané, skutečnost, že období dovolenkových radovánek a prázdninového lenošení či naopak různých aktivních a pracovních

Více

Rozvoj obce Petrůvka na období 2011-2015

Rozvoj obce Petrůvka na období 2011-2015 Rozvoj obce Petrůvka na období 2011-2015 Vážení spoluobčané, dostává se k Vám dokument obsahující strategii rozvoje obce Petrůvka na léta 2011-2015. Na následujících stránkách se můžete velmi rychle, bez

Více

Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února

Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února 1/13 Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února Vážení a milí, Rok se s rokem sešel, asi všichni bilancujeme své výhry a ztráty z roku minulého a ukládáme si předsevzetí

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2 0 0 9 MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 2 OBSAH Úvodní textová část 1. Úvod... 4 2. Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2003 až 2009... 7 2.1. Vývoj salda rozpočtu... 7 2.2. Vývoj provozního

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Strategický plán LEADER Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Předkladatel: MAS Sedlčansko o.p.s. 1 OBSAH 1. Žadatel/předkladatel SPL..... 3 2. Základní údaje o území MAS.. 3 3. Zpracování SPL MAS. 4 3.1. Způsob

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více