v roënì zpr va PARTNERSTVÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Hospodářská komora hlavního města Prahy Obchodní jméno:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "v roënì zpr va PARTNERSTVÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Hospodářská komora hlavního města Prahy Obchodní jméno:"

Transkript

1 v roënì zpr va HOSPODÁŘSKÁ KOMORA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2005 PARTNERSTVÍ j e s o u č á s t z d r a v é h o p o d n i k á n í Obchodní jméno: Hospodářská komora hlavního města Prahy Sídlo: náměstí Franze Kafky 7, Praha 1 Datum založení: 29. června 1994 Identifikační číslo (IČ): T e l e f o n n í č í s l a: Sekretariát úřadu HKP: Servis Hospodářské komory Prahy, s.r.o.: F a x o v á č í s l a: Sekretariát HKP: Servis Hospodářské komory Prahy, s.r.o.: Internetová adresa:

2 obsah Úvodní slovo předsedy představenstva Řídící a kontrolní orgány HKP Vývoj členské základny Činnost HKP Informační zdroje členů HKP Zpráva o činnosti úřadu Činnost komory v roce 2005 Zpráva o hospodaření za rok 2005 Odborné sekce Plán činnosti na rok

3 ÚVODNÍ SLOVO předsedy představenstva Vážení členové Hospodářské komory, dámy a pánové, jako každoročně předkládáme hodnocení naší práce za uplynulé období. Je potěšující, že se nám nadále daří zvyšovat prestiž Hospodářské komory a vztah k Hlavnímu městu Praze, orgánům samosprávy a státní správy na území hlavního města i celé země. Uvnitř sítě Hospodářských komor je pražská komora brána jako velice významný partner. Tento fakt potvrzují podnikatelé i politici. Praha je vstupní branou do Česka a Hospodářská komora je vstupní branou do světa podnikání. Dovolte mi zmínit stručný výčet našich aktivit, kterými pomáháme podnikatelům a Pražanům: Připravujeme vznik Podnikatelského inkubátoru, intenzivně prosazujeme nové legislativní návrhy a připomínkujeme vládou navrhované zákony a jejich novely. Staráme se o vědění nejen podnikatelské sféry pomocí naší Podnikatelské akademie, podporujeme cestovní ruch. Snažíme se zlepšit přístup podnikatelů k financím za přispění projektu Rating MSP, který také slouží k zlepšení dodavatelsko-odběratelských vztahů a nastartovali jsme projekt KOMORA CERT. Hlavní prioritou v minulém období bylo jako vždy připravit lepší zázemí a servis našim členům, ale směle můžu říct, že i nečlenů Hospodářské komory hlavního města Prahy. Fenoménem minulého roku se však stala Evropská unie a její granty. Naše komora z veřejných zdrojů a od EU získala na základě úspěšného ohodnocení projektů přes 40 milionů korun. V těchto projektech komora figuruje jako hlavní realizátor, nebo partner. V obou případech jako synergický efekt vzniká mnoho partnerských propojení a to nejen na Hospodářskou komoru, ale i mezi podnikateli. Zahraniční politika pražské komory směřuje k usnadnění přístupu podnikatelů na zahraniční trhy. Využíváme také svého postavení v Bruselu pro ovlivňování evropské legislativy a norem ve prospěch podnikatelské sféry. Jako každoročně bych chtěl svým jménem velice poděkovat všem členům představenstva a dozorčí radě za jejich aktivní přístup. Nemohu rovněž opomenout všechny členy našich odborných sekcí a jejich předsedy, kteří připravovali další projekty jak pro rozvoj Hospodářské komory, tak i pro rozvoj Hlavního města Prahy. Petr Kužel předseda představenstva HKP 3

4 OPENING SPEECH of the Chairman of the Board Dear Members of the Economic Chamber, Ladies and Gentlemen, As with every other year, we are submitting an assessment of our work for the completed period. It's gratifying that we are able to continue to increase the prestige of the Economic Chamber, and to improve relations to the City of Prague and to regional and state administration bodies in Prague and throughout the Czech Republic. The Prague Economic Chamber is considered to be an extremely significant partner within the network of economic chambers. This fact is confirmed by entrepreneurs and politicians alike. Prague is the gateway to the Czech Republic and the Economic Chamber is the gateway to the world of business. Allow me to briefly describe the ways in which we help entrepreneurs and Prague's citizens: We are preparing the creation of a Business Incubator, we intensively assert new legislative proposals and make suggestions to proposed laws and their bills through the government. We oversee the management of the business sphere, among others, through our Business Academy, and we support the tourist trade. We are trying to improve the access of entrepreneurs to financing through the Rating MSP project that also serves to improve supplier-customer relations and we have started the KOMORA CERT project. A main priority in the past was, as always, to prepare the best background and services for our members and even, I dare say, for non-members of the Prague Economic Chamber. Last year's phenomenon was, however, the European Union and its grants. Our chamber received over CZK 40 million from public sources and from the EU on the basis of a successful assessment of projects. The chamber figures as a main implementer or partner in these projects. In both cases a synergetic effect is created from many of the partnerships - not only for the Economic Chamber, but among entrepreneurs as well. The Prague Economic Chamber's foreign policy is geared toward facilitating the access of entrepreneurs to foreign markets. We also take advantage of our position in Brussels to influence European legislation and standards to the benefit of the business sphere. As with every year, I would personally like to thank all members of the Board of Directors and the Supervisory Board for their active approach - and let me not forget all the members of our professional sections and their chairpersons who have prepared other projects for both the development of the Economic Chamber as well as for the development of the City of Prague. Petr Kužel Chairman of the Board of Directors 4

5 ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ORGÁNY Hospodářské komory hlavního města Prahy Představenstvo Hospodářské komory hl.m. Prahy se v roce 2005 scházelo v pravidelných intervalech na svých zasedáních. V průběhu celého roku se podrobně zabývalo zprávami o činnosti komory, plněním finančního plánu a určovalo směr vývoje komory. V roce 2005 se konalo šest zasedání předsednictva HKP. Představenstvo pracovalo ve složení: Předseda představenstva Petr Kužel zastupuje firmu: KERT,s.r.o generální ředitel Zastupuje hospodářskou komoru navenek a jedná jejím jménem. Do jeho kompetence dále patří řízení představenstva jako nejvyššího orgánu mezi Shromážděními delegátů komory. Koordinuje vzájemné vztahy mezi jednotlivými resorty v oblasti hospodářství a ekonomiky hlavního města Prahy i České republiky. Místopředsedové Ing. Jitka Albrechtová K o m p e t e n c e: Legislativa a daňová problematika, včetně poradenství v těchto oblastech. zastupuje firmu: A.S., a.s., předsedkyně představenstva Otakar Čapek K o m p e t e n c e: Infrastruktura a spolupráce s firmami, jejichž majoritním vlastníkem je Hlavní město Praha zastupuje firmu: Kolektory Praha, a.s., generální ředitel a předseda představenstva Ing. Jindřich Hess K o m p e t e n c e: Zahraniční vztahy a jejich koordinace s Hlavním městem Prahou zastupuje firmu: METROSTAV, a.s., předseda představenstva 5

6 Místopředsedové Ing. Michal Kotlín K o m p e t e n c e: Oblast vzdělávání zastupuje firmu: soukromý konzultant Členové Ing. František Dombek K o m p e t e n c e: Oblast bankovnictví zastupuje firmu: PPF Banka a.s.,ředitel obchodní divize Ing. Petr Knapp K o m p e t e n c e: Oblast bankovnictví zastupuje firmu: ČSOB, a.s., člen představenstva Ing. Bohumil Mach K o m p e t e n c e: Oblast projektů zastupuje firmu: TCP Praha, a.s., ředitel Ing. Jan Maj K o m p e t e n c e: Oblast vzdělávání zastupuje firmu: SIEMENS, s.r.o. ředitel divize Transportní systémy Ing. Richard Motyčka K o m p e t e n c e: Oblast informačních systémů zastupuje firmu: M - nemovitosti, majitel Ing. Vlastimil Navrátil K o m p e t e n c e: Oblast pojišťovnictví zastupuje firmu: Total Brokers, a.s., generální ředitel Ing. Václav Okleštěk K o m p e t e n c e: Oblast Evropské unie zastupuje firmu: EURO-TREND, s.r.o., jednatel Ing. Václav Pomazal K o m p e t e n c e: Oblast dopravy zastupuje firmu: Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s., ekonomicko-obchodní náměstek Ing. Oldřich Pražák K o m p e t e n c e: Oblast cestovního ruchu soukromý podnikatel JUD.r. Přemysl Raban K o m p e t e n c e: Oblast právní zastupuje firmu: KPK, jednatel 6

7 DOZORČÍ RADA Hospodářské komory hlavního města Prahy Dozorčí rada na svých zasedáních sledovala a revidovala plnění finančního plánu. Členové dozorčí rady byli průběžně informováni o činnosti úřadu komory a o činnosti pracovníků, zabezpečujících klíčové oblasti. Předsedkyně dozorčí rady Ing. Zdenka Vostrovská, CSc zastupuje firmu: 1. VOX, a.s., předsedkyně představenstva Členové Ing. Petr Kuchár zastupuje firmu: Subterra, a.s., generální ředitel Ing. Ivan Lipovský, CSc. zastupuje firmu: Skanska CZ, a.s., vedoucí Odboru strategických projektů Ing. Radek Lanč soukromý podnikatel 7

8 VÝVOJ ČLENSKÉ ZÁKLADNY Dynamika rozvoje je charakterizována následujícími hodnotami: Počet členů v roce: Z hlediska oborového zaměření je stav členské základny následující: Počet členů v roce: 1. strojírenské podniky 8,9% 2. stavební firmy 8,1% 3. obchodní organizace 25,3% 4. firmy a organizace poskytující různé druhy služeb 52,2% 5. banky a pojišťovny 2,2% 6. společnosti obchodující cennými papíry 3,2% 7. zbývající část tvoří družstva 0,9% 2,2 3,2 0,9 8,9 25,3 52,2 8,1 8

9 ČINNOST Hospodářské komory hlavního města Prahy Hospodářská komora hlavního města Prahy má v současné době 692 členů, kteří se podílí 41 procenty na vytvoření HDP v hlavním městě. Velký počet členů komory rozhoduje o kvalitě služeb v metropoli. Cíle HKP Cílem Hospodářské komory hlavního města Prahy je zastupovat pražské podnikatele a podporovat je při rozvoji jejich podnikatelských aktivit. Proto považujeme za nutné úzce spolupracovat s orgány samosprávy a státní správy. Hospodářská komora hlavního města Prahy spolupracuje s Hospodářskou komorou České republiky, okresními a krajskými hospodářskými komorami na celém území státu. Naší prioritou je spolupráce s Hlavním městem Prahou, s Magistrátem hlavního města Prahy, s jednotlivými ministerstvy a se zastoupením Evropské unie v Praze. Hospodářská komora ČR je oficiálním připomínkovým místem. Této možnosti plně využíváme a připravujeme odborné připomínky k důležitým zákonům, které se týkají podnikatelů. Připomínkovali jsme mimo jiné zákoník práce, zákon o zadávání veřejných zakázek a další. Projekty HKP Hospodářská komora hlavního města Prahy realizuje celou řadu projektů. V roce 2005 jsme připravili tyto projekty, jejichž prostřednictvím budeme letos podnikatelům pomáhat: "Síť podpory dalšího vzdělávání ve zdravotnické telematice a ezdraví", "Poradenské a informační centrum pro malé a střední podnikatele", "Příprava vedoucích pracovníků pražských firem v oblasti řízení strukturálních, personálních a technologických změn v podniku", "Systém projektového poradenství pražských MSP k přípravě podnikatelských projektů, včetně projektů předkládaných pro získání dotací z veřejných zdrojů, zejména z programů spolufinancovaných strukturálními fondy EU", "Platforma i2010", "Poradenské centrum pro Rating MSP" a "Vzdělávání v zážitkové turistice v oblasti technických památek v Praze". Vynikající spolupráce i nadále funguje s představiteli jednotlivých městských částí hlavního města Prahy. Hospodářská komora hlavního města Prahy zorganizovala několik setkání podnikatelů, zástupců Komory a představitelů pražské samosprávy v jednotlivých pražských obvodech. InMP Ve spolupráci s úřady městských částí Prahy funguje celkem pět Informačních míst pro podnikatele (InMP). Zde se podnikatelé dozvědí o nových předpisech a vyhláškách, mohou využít právní poradnu. Na základě posouzení konkrétních potřeb podnikatele zprostředkujeme kontakt na kompetentní místa, schopná poskytnout specializované informace a služby. Cílem informačních míst je také zlepšení povědomí českých podnikatelů o jednotném evropském trhu a státních programech podpory malého a středního podnikání v ČR. Rating MSP Projekt Rating MSP umožňuje subjektům malého a středního podnikání získat za velmi výhodných podmínek nestranný profesionální pohled na finanční a nefinanční bonitu 9

10 svého podniku. Díky tomu, že se pražská Komora spojila s největšími bankovními domy země a dalšími významnými společnostmi, získají, ti, kdo si Rating MSP nechají vystavit, nemalé výhody od partnerů projektu. Rating MSP tak mohou začít úspěšně v byznysu využívat k lepšímu přístupu k bankovnímu úvěru, v dodavatelsko-odběratelských vztazích (ve smlouvě s obchodním partnerem se obě strany zaváží, že jedna druhé poskytne svůj rating, aby se o sobě dozvěděly víc, aby si mohly být obě strany jisté, že obchodují s důvěryhodným a kvalitním partnerem - tzv. ratingová doložka), jako informaci o ekonomickém stavu firmy ho využívají manageři či jednatelé společností místo někdy nic neříkajícího auditu, jako zásadní informaci, zda jít do nějakého projektu - např. zda se ucházet o peníze ze strukturálních fondů EU, jako bonus pro firmu - díky partnerům Ratingu MSP může podnik získat některé výhody. Partneři Ratingu MSP jsou ČSOB, a.s., Komerční banka, a.s., T-MOBILE, a.s., Puncovní úřad, Pražská plynárenská, a.s., Pražská energetika, a.s., Kolektory Praha a.s. a Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. a Subterra, a.s.. V současné době je možné o rating požádat na 74 místech v celé republice. Rating MSP od září 2005 mohou využívat i malí a střední podnikatelé na Slovensku. Projekt Hospodářské komory hlavního města Prahy tak slaví první úspěchy i u našich východních sousedů. I zde se jeho partnery staly významné podniky, které zásadním způsobem ovlivňují chod slovenského hospodářství: ČSOB, a.s. Bratislava, Siemens, s.r.o., Doprastav, a.s a další. Podrobnější informace o ratingu jsou k dispozici na internetu na adrese Strukturální fondy EU Nejdůležitějším úkolem Hospodářské komory hlavního města Prahy byla v roce 2005 příprava a realizace projektů pro Jednotné programové dokumenty regionu soudržnosti NUTS II Praha, a to jak pro Cíl 2, tak i pro Cíl 3. Kromě vlastních projektů se na mnoha dalších podílíme jako projektoví partneři. V loňském roce jsme ve spolupráci se Vzdělávacím institutem úspěšně rozběhli projekt "Poradenské a informační centrum pro malé a střední podnikatele", díky němuž pražští malí a střední podnikatelé mají možnost získat poradenství ze všech oblastí byznysu, legislativy, účetnictví, daní, lidských zdrojů zcela zdarma. Projekt "Příprava vedoucích pracovníků pražských firem v oblasti řízení strukturálních, personálních a technologických změn v podniku" umožnil pražským podnikatelům studovat na prestižní Open University za velice výhodných finančních podmínek. Díky projektu "Vzdělávání v zážitkové turistice v oblasti technických památek v Praze" bude možné představit Prahu zábavnou a zároveň poučnou formou - formou zážitkové turistiky. Vytvoření specializovaného internetového portálu o zdraví i nemocech, zavedení systému elektronických zdravotních knížek a zdravotních karet pacientů, ke kterým bude mít přístup každý lékař (a to i za hranicemi Česka), ale zejména vzdělávání všech, aby internet uměli využít a použít pro ZDRAVÍ - to je cíl projektu "Síť podpory dalšího vzdělávání ve zdravotnické telematice a ezdraví", kterého se HKP účastní jako partner. Zahraniční vztahy V oblasti zahraničních vztahů, která je pro HKP klíčová, byl rok 2005 velmi úspěšný. Mezi nejzajímavější úspěšné akce patří únorové setkání českých a indických podnikatelů za účasti indických diplomatů v sídle Hospodářské komory Prahy a červnová 10

11 mise expertů ze Sekce kolektorů HKP a představitelů hlavního města do Londýna, kde měla česká delegace možnost porovnat kvalitu a úroveň plánování a zabezpečení londýnských podzemních staveb s českými. Členským firmám poskytuje HKP poradenství v oblasti exportu a importu a českým i zahraničním firmám pomáhá vyhledat ideální obchodní partnery v České republice i v zahraničí. K tomu využíváme i stále narůstajícího počtu bilaterálních kontaktů, v posledním roce rozšířených například o instituce v Severním Irsku, Francii, Itálii a dalších státech. Podnikatele informujeme o novinkách, které přináší členství v Evropské unii, o zajímavých veletrzích v celém světě a také o zajímavých investičních projektech v zahraničí, kterých se mají možnost zúčastnit čeští dodavatelé. Mnoho informací o takových projektech přináší například naše účast na zasedáních Pracovní skupiny pro spolupráci České republiky se Sankt Petěrburgem a Leningradskou oblastí. HKP v oblasti zahraničních vztahů velmi úzce spolupracuje s magistrátem hlavního města Prahy a pokud je to možné, umožňuje svým členům účastnit se zahraničních misí společně s významnými představiteli hlavního města Prahy. Další projekty HKP I nadále pokračujeme v naplňování záměrů projektu "Pomáhejme sami sobě". Jeho základní myšlenkou je umožnit firmám, které jsou členy Hospodářské komory hlavního města Prahy, vzájemně si poskytovat výhodné podmínky. Pražská hospodářská komora nepřestala být aktivní ani v projektu "Vstup investora jedněmi dveřmi". Zpravodaj HKP Zpravodaj Hospodářské komory hlavního města Prahy i v roce 2005 informoval o nejdůležitějších událostech, týkajících se podnikatelů a života v české metropoli. Navázali jsme spolupráci a občanským sdružením Hospodáři, které vydává měsíčník "Hospodář". Na jeho stránkách má pražská Komora své stálé místo. O dění v Komoře se nově mohou dozvídat i čtenáři internetových médií, například na nebo a dalších. Podnikatelská akademie Své stálé místo v nabídce služeb Hospodářské komory hlavního města Prahy má i Podnikatelská akademie, jejímž hlavním smyslem je podpora vzdělávání podnikatelů a pomoc začínajícím byznysmanům. V roce 2005 bylo pro ně připraveno více než 40 odborných konferencí, přednášek a seminářů. V roce 2006 se pražská Komora bude ucházet o finanční podporu ze strukturálních fondů Evropské unie, aby celoživotní vzdělávání podnikatelům ještě více usnadnila a zpřístupnila. Odborné sekce HKP I v roce 2005 platilo, že sekce, co by pracovní orgány Hospodářské komory hlavního města Prahy, jsou místy, kde dochází k přímé účasti členů, ale i nečlenů, na činnosti Komory. 11

12 INFORMAČNÍ ZDROJE ČLENŮ Hospodářské komory hlavního města Prahy Zpravodaj HKP a další média Zpravodaj Hospodářské komory hlavního města Prahy se za dobu své existence stal tradičním nositelem aktuálních informací a důležitých rad pro pražské podnikatele. Zpravodaj psal nejen o dění v byznysu, ale i o životě v české metropoli, upozornil na významné akce a projekty celostátního významu. Časopis HKP se v roce 2005 soustředil zejména na podrobné informace o službách a projektech Hospodářské komory hlavního města Prahy. Podnikatelé se tak díky němu mohli dozvědět, o úspěších projektu Rating MSP, o projektu Komory a Vzdělávacího institutu, díky němuž mají pražští podnikatelé poradenství ze všech oblasti byznysu, legislativy, lidských zdrojů a daní zdarma, nebo o možnosti studovat na prestižní Open University takřka zdarma, nebo o projektu Praha technická, jehož cílem je Pražanům a turistům představit technické a technologické památky Prahy formou zážitkové turistiky. Zpravodaj poskytuje rady, co, kdy, kde a jak udělat, aby podnikatel získal peníze ze strukturálních fondů EU, kde hledat cesty, které mu usnadní jeho cestu za prosperitou a konkurenceschopností. Hospodářská komora hlavního města Prahy ve snaze co nejvíce se přiblížit svým členům, umožnit jim co nejpohodlnější přístup k informacím nejenom o činnosti a službách HKP, ale i o aktivitách pražské samosprávy, připravila zcela novou podobu internetových stránek Konec roku 2005 byl věnován intenzivním přípravám, směřujícím k nové podobě portálu a k jeho brzkému spuštění, které je plánováno na duben letošního roku. Podnikatelé díky novým www-stránkám získají nejenom vskutku podrobné informace o dění v HKP, ale sami mohou aktivně její činnost ovlivňovat, vyjadřovat se k dění v byznysu a ve státě. Novinkou je i přihlašování se k odběru zpráv z HKP em a to i pro nečleny Komory. Hospodářská komora informuje, ale je o ní i informováno v nejčtenějších médiích v zemi. Už stabilně dostáváme prostor na nových internetových stránkách věnovaných podnikatelům ale pokračuje i tradiční spolupráce s významnými deníky (MF DNES, Lidové noviny, Hospodářské noviny ). Našimi stálými "odběrateli" informací o Hospodářské komoře hlavního města Prahy jsou týdeníky Profit, magazín Prosperita a další. Novinkou je naše spolupráce s "Oficiálním portálem pro podnikání a export" a s novinami nakladatelství VERLAG DASHÖFER, SPOL.S.R.O. 12

13 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU Hospodářské komory hlavního města Prahy Vážení členové Hospodářské komory hlavního města Prahy, dámy a pánové, Úřad Hospodářské komory hlavního města Prahy je výkonným orgánem Komory, jehož úkolem je zajišťovat činnosti související s každodenním chodem Komory, dle ustanovení zákona 301/1992 Sb. o působnosti hospodářských komor. Pro Hospodářskou komoru hlavního města Prahy byl rok 2005 rokem zlomovým. Komora i nadále pokračovala v poskytování poradenství podnikatelům prostřednictvím Informačních míst pro podnikatele a v projektu Rating MSP, který jako jediný v zemi dává malým a středním firmám možnost získat objektivní ohodnocení jejich úspěšnosti či neúspěšnosti. Rating MSP se nám koncem loňského roku podařilo odstartovat i na Slovensku. Kromě všech těchto aktivit a důsledného plnění povinností vyplývajících ze zákona 301/1992 Sb., Komora intenzivně pracovala na přípravě projektů, díky nímž by mohla svým členům, ale i ostatním Pražanům, nabídnout efektivnější pomoc a služby než doposud. Komoře bylo v loňském roce schváleno několik projektů, které budou financovány z veřejných zdrojů, zejména však ze strukturálních fondů EU. Hospodářská komora hlavního města Prahy pracovala a v letošním roce bude nadále pracovat na projektech, které firmám pomohou v podnikání a všem přinesou vzdělání, zdraví, ale i zábavu. Vloni jsme připravili a letos tudíž budeme naplňovat cíle a záměry například těchto projektů: 1/ Projektové poradenství pro pražské MSP: Pražské MSP dostanou zdarma rady a informace, jak získat peníze z veřejných zdrojů, zejména pak ze strukturálních fondů EU. Experti jim poradí a pomohou s vypracováním projektů, na základě kterých budou moci úspěšně o finance požádat. Součástí nabídky je dotační audit zdarma. 2/ Platforma i2010: Z projektu budou mít užitek nejenom podnikatelé, ale i široká veřejnost. Současnou společnost lze nejlépe charakterizovat jako informační společnost. Informace se na nás hrnou ze všech stran se stále větší razancí. Jak se nenechat informačním boomem zneužít, ale naopak z něj co nejvíce vytěžit pro vlastní potřebu. Jak si vybudovat takovou informační gramotnost, která poslouží jako imunitní systém vůči nesmyslným a zbytečným informacím. Jak informace využít v podnikání - k tomu všemu bude sloužit řadu kurzů a seminářů. Připraví je přední experti na problematiku informatiky a informací z České vědeckotechnické společnosti pro informatizaci a informační technologie, Katedry telekomunikací Fakulty elektrotechnické ČVUT a Institutu mikroelektronických aplikací, s.r.o.. 3/ Vzdělávání v zážitkové turistice v oblasti technických památek v Praze: Představit Prahu a její technické a technologické památky zábavnou a zároveň poučnou formou - formou zážitkové turistiky je cílem dalšího z řady projektů Komory. Významné firmy a společnosti z metropole se díky projektu naučí historii své společnosti, svých výrobků nebo i služeb prezentovat formou zážitkové turistiky - tedy poučně, zábavně, vtipně a především netradičně. Zvýší se tak povědomí Pražanů a tur- 13

14 istů o historii podniků poskytujících veřejné služby a tím podle našeho názoru získají k hlavnímu městu vřelejší vztah. 4/ Zdravotnická telematika a ezdraví Vytvoření specializovaného internetového portálu o zdraví i nemocech, zavedení systému elektronických zdravotních knížek a zdravotních karet pacientů, ke kterým bude mít přístup každý lékař (a to i za hranicemi Česka), ale zejména vzdělávání všech, aby internet uměli využít a použít pro ZDRAVÍ - to je cíl projektu, kterého se účastní 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav informatiky Akademie věd ČR, Institut mikroelektronických aplikací, s.r.o., firma Aproks, s.r.o. a obecně prospěšná společnost MEDTEL. 5/ Poradenské a informační centrum pro MSP: "Za rady a informace se tvrdě platí." - toto tvrzení pro HKP neplatí. Malé a střední firmy je dostanou od odborníků ze Vzdělávacího institutu zcela zadarmo. Podnikatel nebo živnostník přitom může požadovat poradenství ze všech oblastí podnikání - daně, účetnictví, legislativa, IT nebo z oblasti řízení lidských zdrojů. Témata konzultací nejsou předem nijak omezena. 6/ Příprava vedoucích pracovníků pražských firem v oblasti řízení strukturálních, personálních a technologických změn v podniku: Finanční podpora z EU umožňuje pražským podnikatelům z malých a středních firem letos studovat na prestižní Open University za velmi výhodných finančních podmínek. Věřím, že všechny služby a projekty Hospodářské komory hlavního města Prahy, přinesou i v dalším období prospěch nejen členům Komory, ale i ostatním podnikatelům. Zdeněk Kovář ředitel Úřadu HKP Servis Úřad zajišťoval také servis pro plnění dílčích úkolů podle pokynů předsedy a představenstva Hospodářské komory hlavního města Prahy zejména v oblastech: vztahů k ostatním komorám Hospodářské komory České republiky zahraničních styků Hospodářské komory hlavního města Prahy rozvíjení spolupráce s partnerskými svazy a sdruženími rozvíjení spolupráce s Magistrátem hlavního města Prahy projekt Rating malých a středních podniků projekt Informační místa pro podnikatele spolupráce s Hospodářskou komorou České republiky Činnost Úřadu HKP vedení evidence a seznamu členské základny příprava podkladů pro jednání orgánů Komory vedení administrativy a zajištění běžného chodu Komory zajišťování servisu pro členy, zákazníky, hosty i novináře 14

15 K významným oblastem činnosti Úřadu v roce 2005 patřil bezchybný provoz Informačních míst pro podnikatele na území hlavního města Prahy v rámci stejnojmenného celorepublikového projektu. Zřizovatelem Informačních míst v metropoli byla pověřena Hospodářská komora hlavního města Prahy, která je provozuje v Praze 1, 4, 7, 9 a 13. Složení Úřadu HKP V roce 2005 pracoval Úřad Hospodářské komory hlavního města Prahy v následujícím složení: Ředitel: Zdeněk Kovář Vedoucí oddělení vnitřních vztahů, členské základny a oddělení vzdělávání: Jana Vlčková Oddělení komunikace: Andrea Kábelová Vedoucí oddělení zahraničních vztahů a EU Mgr. Jan Hauser Oddělení zahraničních vztahů a EU PhDr. Zuzana Kunská Manažer projektů Rating MSP a InMP: Jiří Svoboda Sekretariát předsedy představenstva Liduše Schoberová Recepce: Tereza Veselá Účetní: Otilie Biernátová 15

16 SERVIS Hospodářské komory hlavního města Prahy Servis hospodářské komory hlavního města Prahy zajišťovat plnění úkolů podle pokynů předsedy a představenstva Hospodářské komory hlavního města Prahy: Informační servis a šíření informací o podnikatelské činnosti členů Komory na základě jejich předchozího souhlasu Vzdělávací činnost - pořádání seminářů Zajišťování účasti HKP na výstavách Vydávání tiskovin Komory, zejména Zpravodaje Hospodářské komory hlavního města Prahy Výběr nových zaměstnanců, včetně zaškolení Servis Hospodářské komory Prahy se podílel na přípravě a organizaci vybraných výstav a veletrhů, pořádaných v roce Dále byla členské základně nabídnuta řada odborných seminářů a setkání s politickou reprezentací Hlavního města Prahy i České republiky. Servis Hospodářské komory spravuje také internetové stránky Hospodářské komory hlavního města Prahy, které jsou pravidelně aktualizovány. Jejich prostřednictvím jsou podnikatelé informováni o práci komory, včetně nabídky služeb a dalších důležitých informací 16

17 ČINNOST P ř e h l e d č i n n o s t i H K P z a r o k v b o d e c h: 26. ledna - Setkání podnikatelů s představiteli Hospodářské komory hlavního města Prahy, České spořitelny, a.s. a Městské části Praha 7 na témata: "Najdeme pro Prahu zdroj financování v EU?" a "Kde najít peníze na podnikatelské projekty?". 10. února - setkáni s podnikateli z Indie v prostorách Hospodářské komory hlavního města Prahy. 17. února - seminář Hospodářské komory hlavního města Prahy a vzdělávací agentury VOX na téma "Základní charakteristika novely zákona o DPH od ". 2. března - Setkání podnikatelů s představiteli Hospodářské komory hlavního města Prahy a České spořitelny, a.s. a Městské části Praha 13 na téma "Kde najít peníze na podnikatelské projekty?". 15. března - seminář Hospodářské komory hlavního města Prahy a ČSOB, a.s. na téma "Jak získat a financovat veřejné zakázky" 24. března - seminář na téma "Význam systematického rozvoje lidí v malých a středních podnicích a role Hospodářské komory hlavního města Prahy v tomto procesu 17. května - seminář Hospodářské komory hlavního města Prahy a ČSOB, a.s. na téma "Financování zahraničního obchodu" 30. května - podpis smlouvy o projektu Rating MSP Slovakia s představiteli Slovenské průmyslové a obchodní komory v Bratislavě 9. června - Setkání podnikatelů s představiteli Hospodářské komory hlavního města Prahy, České spořitelny, a.s. a Městské části Praha 16 na téma "Vztah podnikatelů, radnice a hospodářské komory" června - zahraniční cesta expertů Sekce kolektorů HKP a představitelů Hlavního města Prahy do Londýna 22. července - exkurze skupiny studentů z německého Norimberku v HKP 22. září - seminář Hospodářské komory hlavního města Prahy a ČSOB, a.s. na téma "Možnosti získání ISO certifikace 1. října - zahájení projektu Rating MSP Slovakia v Bratislavě 24. listopadu - seminář Hospodářské komory hlavního města Prahy a ČSOB, a.s. na téma "Budoucí vývoj ekonomiky a zajišťovací operace na zahraničních trzích v roce 2006" 17

18 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Hospodářské komory hlavního města Prahy Hospodaření Hospodářské komory hlavního města Prahy skončilo v roce 2005 celkovým ziskem ve výši 20 tis. Kč. Celkové náklady činily 5,324 tis. Kč a celkové výnosy 5,344 tis. Kč. Spotřeba materiálu a energie Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Nákup zboží Ostatní služby Osobní náklady Ostatní daně a poplatky Úroky Kurzové ztráty Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Daň z příjmu Náklady celkem Tržby za prodej služeb Tržby za prodej zboží Úroky Jiné ostatní výnosy Přijaté příspěvky Provozní dotace Výnosy celkem ,244 1, ,324 3, , ,344 ÚDAJE V TIS. KČ Hospodářská komora hlavního města Prahy ukončila rok 2005 s vyrovnaným rozpočtem, hospodářský výsledek ovlivnil nárůst vlastního jmění na 3,549 tis. Kč. Účetnictví a hospodaření Hospodářské komory hlavního města Prahy bylo ověřeno auditorem. 18

19 ODBORNÉ SEKCE Hospodářské komory hlavního města Prahy Sekce, jako pracovní orgán Hospodářské komory hlavního města Prahy, jsou místy, kde dochází k přímé účasti členů, případně nečlenů, na činnosti komory. Každý z členů Hospodářské komory hlavního města Prahy se může zúčastnit práce v předsednictvích sekcí nebo v pracovních skupinách. Členové sekce tak mají možnost získávat potřebné informace, vyměňovat si své zkušenosti v daném oboru, přispívat k rozvoji jednotlivých oblasti a tím napomáhat ke zlepšení podnikatelského prostředí, nejen na území hlavního města Prahy. Současně mají možnost prezentovat své názory a požadavky vůči komoře, případně hlavnímu městu. Sekce představují neformální pracovní skupiny zástupců podniků se stejným zaměřením. Jedním z cílů je zlepšení vzájemné informovanosti v dané problematice. V rámci Hospodářské komory hlavního města Prahy pracují následující odborné sekce: Sekce cestovního ruchu a kongresové turistiky Sekce dopravní Sekce Evropské unie Sekce kolektorů Sekce malého a středního podnikání Sekce stavebnictví a územního rozvoje Sekce vzdělávání Sekce cestovního ruchu a kongresové turistiky Praha prokázala, že se na celosvětovém trhu kongresové turistiky stala silným hráčem. Výrazně posilovaly trendy směřující ke zvyšování kvality služeb cestovního ruchu. Rokem 2005 začal nový cyklus programů podpory malého a středního podnikání financovaných z prostředků státního rozpočtu. Řada dalších podnikatelských subjektů získala certifikáty kvality ISO. Na jejím území došlo k dalšímu posílení domácího cestovního ruchu a incomingu. Subjekty se sídlem na území hlavního města Prahy podnikající v oblasti outgoingu rovněž posilovaly. Sekce cestovního ruchu Hospodářské komory hlavního města Prahy se v roce 2005 podnikala kroky k udržení 5% DPH v oblasti ubytování, informační kampaní se spolupodílela na chystaném kongresu ASTA International Destination Expo 2006, jenž se v Kongresovém centru Praha uskuteční letos v březnu. ASTA (Americká asociace cestovních kanceláří) má přes členů ve 140 zemích světa. Jedním z cílů kongresu je ukázat zahraničním cestovním kancelářím hostitelskou zemi nejen s její kulturnou i historií, ale především s jejími možnostmi a atraktivními programy. Sekce Cestovní ruch Hospodářské komory hlavního města Prahy i nadále pokračuje ve vysvětlovací kampani, jež má na společensky vnímané úrovni postavit odvětví cestovního ruchu minimálně na roveň ostatních hospodářských odvětví resp. obdobně úspěšných aktivit v oblasti zahraničního obchodu. V roce 2005 se sekce podílela na několika profesně společenských akcích, jejichž cílem je výměna informací a posilování prestiže odvětví cestovního ruchu. PhDr. Jaromír Kainc předseda sekce cestovního ruchu a kongresové turistiky Sekce dopravní V roce 2005 probíhala spolupráce členů v jednotlivých pracovních skupinách a zároveň činnost zástupců sekce v Poradní skupině pro dopravu zřízené při Hospodářské komoře České republiky. V rámci této činnosti byly konzultovány a následně zpracovány 19

20 připomínky k návrhům zákonů a vyhlášek, které jsou v přípravném legislativním procesu. V říjnu 2005 proběhlo 14. plenární zasedání sekce, kde vystoupil například náměstek Státního fondu dopravní infrastruktury Ing. Jiří Novák a seznámil členy sekce s financováním rozvoje dopravní infrastruktury v roce Generální ředitel Dopravního podniku Praha, a.s. Ing. Tomáš Jílek uvedl problematiku restrukturalizace Dopravních podniků. Na 23.března je svoláno 15. zasedání Dopravní sekce Hospodářské komory hlavního města Prahy, na programu je vystoupení radního hlavního města Prahy Radovana Šteinera na téma rozvoj dopravní infrastruktury v hlavním městě Praze a generálního ředitele Metroprojektu, a.s. Ing. Jiřího Pokorného na téma dopravní obsluha letiště Ruzyně. Ing. Ivan Vácha, předseda dopravní sekce Ing. František Polák, tajemník sekce Sekce Evropské unie Co nejsnadnější přístup pražských podnikatelů k penězům ze Strukturálních fondů Evropské unie, co nejvýhodnější podmínky pro Prahu a její obyvatele v rámci EU, co nejvyšší dotace pro českou metropoli - toto jsou hlavní cíle Sekce EU. Její členové se i v roce 2005 aktivně pracovali v Monitorovacích výborech pro JPD 2 i 3. Pro lepší přístup pražských podnikatelů k finančním zdrojům ze strukturálních fondů EZ Sekce EU vypracovala a plní: Rámcový plán práce Sekce Evropské unie HKP na období do roku 2008: prosazovat v novém plánovacím období EU let zařazení takových oblastí a forem jejich financovaní na území hl.města Praha, které budou co nejvíce odpovídat zájmům a potřebám pražských podnikatelů, zejména pak členů HKP. Za tímto účelem spolupracovat s Ministerstvem místního rozvoje ČR a Magistrátem HMP. průběžně zastupovat a prosazovat zájmy HKP a jejich členů v procesu realizace přijímání pomoci ze Strukturálních fondů EU v tomto plánovacím období v příslušných orgánech zřízených pro oba Jednotné programové dokumenty. napomáhat zařazení aktivit realizovaných v rámci přijímání pomoci ze Strukturálních fondů do celkového plánu zahraničních styků a aktivit HKP a to i vůči zemím mimo rámec EU (Čína,Indie,Turecko, apod.) v roce 2006 připravit zobecnění zkušeností z procesu schvalování projektů a rozšířit ho mezi členy HKP projednat a případně realizovat v Bruselu v Pražském domě informativní akci o činnosti HKP a jejich členů v určité oblasti (stavebnictví, nemovitosti, ochrana životního prostředí, turistika, apod.) doplnit Sekci EU zejména o zástupce členů HKP, kteří úspěšně realizují projekty financované ze Strukturálních fondů prověřit konkrétní možnosti zapojování prostředků SF EU do projektů PPP a v kladném případě připravit na toto téma seminář Ing. Václav Okleštěk předseda sekce EU Sekce kolektorů Odborná sekce kolektorů HKP se scházela pravidelně v šestitýdeních intervalech.hlavními úkoly kterými se zabývala jsou. 1. Příprava a realizace materiálů pro prezentaci kolektoru Centrum-Smíchov v Bruselu. Jednalo se o prezentační DVD,panely a textovou informaci. 2. Zpracování technickokvalitativních podmínek pro výstavbu kolektorů 20

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Prezentace. Okresní hospodářské komory Cheb

Prezentace. Okresní hospodářské komory Cheb Prezentace Okresní hospodářské komory Cheb Okresní hospodářská komora Cheb byla založena v roce 1993 k podpoře podnikatelských aktivit cílem OHK Cheb je především ochrana zájmů podnikatelské sféry a veškeré

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Česká asociace nákupu a prodeje

Česká asociace nákupu a prodeje Česká asociace nákupu a prodeje Truhlářské 1104/13 11000 Praha 1 IČO: 02120119 Plátce DPH 1 Vize Jedna asociace nákupu a prodeje, jedno místo, jedna pomoc pro firmy, nákupčí, obchodníky, spolky a státní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Zpráva o činnosti za rok 2011. Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749

Zpráva o činnosti za rok 2011. Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749 Zpráva o činnosti za rok 2011 Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749 OBSAH OBSAH... 2 1. O Společnosti... 3 2. Činnost SPŘ v roce 2011... 3 3. Aktivity sekcí... 4

Více

Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory podnikání a využívání fondů EU

Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory podnikání a využívání fondů EU Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory a využívání fondů EU Konference OP PI nástroj zvyšování konkurenceschopnosti českých firem Praha 19. června 2008 věřování a certifikace Hospodářská

Více

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK Setkání podnikatelů, ředitelů středních odborných škol,úřadu práce, náměstka hejtmana za školství Ing.Pavla Sekaniny 15.2.2012 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK Je nevládní

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 3.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 3. 1. 2014 Mgr. Petr Prchal ředitel odboru

Více

Z ř i z o v a c í l i s t i n a

Z ř i z o v a c í l i s t i n a V Hradci Králové dne Čj. K R Á L O V É H R A D E C K Ý K R A J Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje Z ř i z o v a c í l i s t i n a Příspěvkové organizace Královéhradeckého

Více

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Poslání ARR: Pomáháme realizovat strategické cíle Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Pavla Břusková generální ředitelka Agentura pro regionální rozvoj,

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

Výroční zpráva Česká rozvojová agentura o.p.s.

Výroční zpráva Česká rozvojová agentura o.p.s. 2007 Výroční zpráva Česká rozvojová agentura o.p.s. Zdeněk Ertl Česká rozvojová agentura o.p.s. 8.9.2007 Česká rozvojová agentura o.p.s. 2007 výroční zpráva Obsah: A.) Úvodní slovo předsedy správní rady

Více

ASOCIACE PRACOVNÍKŮ UNIVERZITNÍ ADMINISTRATIVY. Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy

ASOCIACE PRACOVNÍKŮ UNIVERZITNÍ ADMINISTRATIVY. Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy Datum konání: 09. 11. 2011 Místo konání: VUT v Brně, Antonínská 548/1 Čas konání: 10:00 Program jednání: 1. doplnění revizní komise

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 19/03 ze dne 25.5.2000 k návrhu Strategického plánu hl. m. Prahy Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. schvaluje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Jihočeská hospodářská komora P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 Vznik JHK Hospodářské komory jsou v ČR zřizovány na základě zvláštního

Více

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel Hájíme zájmy měst a obcí České republiky Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel 1 Kdo jsme Celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací jako zájmové sdružení obcí a měst partnerem pro

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011

Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011 Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011 Plán práce na rok 2011 bude předkládán na základě doporučení představenstva ke schválení Shromáždění delegátů v červnu. Jeho cílem

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006 Strana 1 (celkem 6) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Česká kosmická kancelář (CSO)

Česká kosmická kancelář (CSO) Česká kosmická kancelář (CSO) Cíl činnosti 1. Přispívat k dosažení a udržení co nejširšího a nejúčinnějšího zapojení ČR do kosmických programů a projektů, 2. Podporovat uplatňování přínosů kosmonautiky

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO Jihočeská hospodářská komora Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Husova 9, 370 01 České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 Strana 1 (celkem 7) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Leoš Horníček Instituce a programy EU Informace ze stáže v Bruselu Školicí stáž Název: Školicí stáž Interoperabilita (dopravní část) Organizátor: Bohemia

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Květen 2006 OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Činnosti IRER 3. Finanční hospodaření IRER v roce 2005 4. Příloha účetní

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

Obsah: A.) Úvodní slovo předsedy správní rady Ing.Zdeňka Ertla. B.) Orgány: Správní rada Dozorčí rada. C.) Zpráva o činnosti

Obsah: A.) Úvodní slovo předsedy správní rady Ing.Zdeňka Ertla. B.) Orgány: Správní rada Dozorčí rada. C.) Zpráva o činnosti Obsah: A.) Úvodní slovo předsedy správní rady Ing.Zdeňka Ertla B.) Orgány: Správní rada Dozorčí rada C.) Zpráva o činnosti Zakládací aktivity Spolupráce s neziskovým sektorem Spolupráce s veřejným sektorem

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy Budoucnost cestovního ruchu v regionech z pohledu krajské samosprávy Ing. Jindřich Ondruš předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch člen Rady Zlínského kraje Vznik krajů subjekty odpovídající

Více

ITAPA 2006 - Bratislava

ITAPA 2006 - Bratislava Informační a komunikační technologie jako prostředek pro rozvoj a konkurenceschopnost regionů ITAPA 2006 - Bratislava Miloš Vystrčil, hejtman kraje Vysočina Struktura prezentace Základní fakta o kraji

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Tábor, 18. března 2015 www.zdravamesta.cz/js2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 S O C I Á L N Í A G E N T U R A občanské sdružení Výroční zpráva za rok 2001 Tichá 142, 400 10 Ústí nad Labem Tel.:+42 047 52 32 404 E-mail: soc.agentura@volny.cz IČO: 265 40 495 Vznik, poslání a cíle

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020 Projekt Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu technická pomoc

Více

Program incomingových misí na podporu rozvoje dvoustranných hospodářských vztahů ČR se zahraničím pro rok 2015

Program incomingových misí na podporu rozvoje dvoustranných hospodářských vztahů ČR se zahraničím pro rok 2015 Program incomingových misí na podporu rozvoje dvoustranných hospodářských vztahů ČR se zahraničím pro rok 2015 Obsah 1 Program incomingových misí: zaměření a cíle... 1 1.1 Definice incomingové mise...

Více

Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území

Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území Komise pro informatiku Svazu měst a obcí Mgr. Hynek Steska ISSS, Hradec Králové, 13. 4. 2010 Svaz měst a obcí ČR Zájmové sdružení právnických osob o členové

Více

STRATEGIE ČRDM PRO LÉTA 2012 2020

STRATEGIE ČRDM PRO LÉTA 2012 2020 STRATEGIE ČRDM PRO LÉTA 2012 2020 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE PRIORITNÍ OBLAST I Hájení zájmů ČRDM bude hlavním partnerem státu v oblasti politiky a koncepce neformální výchovy a vzdělávání a respektovanou

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Nejen konkurence, ale i partnerství je součástí zdravého podnikání

Nejen konkurence, ale i partnerství je součástí zdravého podnikání H o s p o d á ř s k á k o m o r a h l. m. P r a h y Nejen konkurence, ale i partnerství je součástí zdravého podnikání Přes všechny problémy, s nimiž se musí podnikatel potýkat, je podnikání u nás na stejné

Více

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final 1 Kontaktní údaje Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 DIČ: CZ28068955 Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce.

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce. Stanovy občanského sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM Autistické děti a my (dále jen "sdružení") Sídlo: Dlouhá třída 79/1101, Havířov, PSČ 736 01 Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné,

Více

Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika

Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Základní sdělení Jakákoli reforma VS se v současném světě nemůže

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

QUO obecně prospěšná společnost. Výroční zpráva 2013

QUO obecně prospěšná společnost. Výroční zpráva 2013 QUO obecně prospěšná společnost Výroční zpráva 2013 QUO o.p.s QUO obecně prospěšná společnost se sídlem, byla založena zakladatelskou listinou dne 16. září 2013. Zakladatelé: Krupička Václav a Karina Bláhová

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Stručný popis ICPI a poskytovaných služeb

Stručný popis ICPI a poskytovaných služeb Stručný popis ICPI a poskytovaných služeb Praha, 12.2.2008 Ing. Petr Hladík, Ph.D Seminář Bankovní produkty pro MSP 1 Vznik projektu projekt navázal na projekt BRIS zpracovávaný TC výstupy z tohoto projektu

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele

Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Evropské fondy Aktuálně pomocná ruka k evropským dotacím pro firmy a živnostníky Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Finanční prostředky ze SF a FS v ČR v období 2007 2013 Strukturální

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 1 Obsah: Obsah, přílohy... 2 Základní identifikační údaje.. 3 Výroční zpráva jednatele společnosti.. 4 Valná hromada, jednatelé... 5 Historie

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Výroční zpráva 2007 PEOPLE. 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava

Výroční zpráva 2007 PEOPLE. 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava Výroční zpráva 2007 PEOPLE 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava Obsah Obsah... 2 Základní identifikační údaje o 4PEOPLE o. s.... 3 Představení 4PEOPLE o. s.... 4 Aktivity sdružení v roce 2007...

Více

Hospodářská komora okresu Karviná SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ. Karviná

Hospodářská komora okresu Karviná SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ. Karviná Hospodářská komora okresu Karviná SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ Karviná 2004 1 Hospodářská komora okresu Karviná sekce vzdělávání ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Představenstvo Hospodářské komory okresu Karviná Sekce vzdělávání

Více

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 -

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 - Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 - Preambule Místní akční skupina Podještědí ( dále jen místní akční skupina či MAS) je

Více

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020)

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020 CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020

Více

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Role veřejného vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu Ing. Martin Dittrich 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Obecně prospěšná společnost zapsána do rejstříku

Více