v roënì zpr va PARTNERSTVÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Hospodářská komora hlavního města Prahy Obchodní jméno:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "v roënì zpr va PARTNERSTVÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Hospodářská komora hlavního města Prahy Obchodní jméno:"

Transkript

1 v roënì zpr va HOSPODÁŘSKÁ KOMORA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2005 PARTNERSTVÍ j e s o u č á s t z d r a v é h o p o d n i k á n í Obchodní jméno: Hospodářská komora hlavního města Prahy Sídlo: náměstí Franze Kafky 7, Praha 1 Datum založení: 29. června 1994 Identifikační číslo (IČ): T e l e f o n n í č í s l a: Sekretariát úřadu HKP: Servis Hospodářské komory Prahy, s.r.o.: F a x o v á č í s l a: Sekretariát HKP: Servis Hospodářské komory Prahy, s.r.o.: Internetová adresa:

2 obsah Úvodní slovo předsedy představenstva Řídící a kontrolní orgány HKP Vývoj členské základny Činnost HKP Informační zdroje členů HKP Zpráva o činnosti úřadu Činnost komory v roce 2005 Zpráva o hospodaření za rok 2005 Odborné sekce Plán činnosti na rok

3 ÚVODNÍ SLOVO předsedy představenstva Vážení členové Hospodářské komory, dámy a pánové, jako každoročně předkládáme hodnocení naší práce za uplynulé období. Je potěšující, že se nám nadále daří zvyšovat prestiž Hospodářské komory a vztah k Hlavnímu městu Praze, orgánům samosprávy a státní správy na území hlavního města i celé země. Uvnitř sítě Hospodářských komor je pražská komora brána jako velice významný partner. Tento fakt potvrzují podnikatelé i politici. Praha je vstupní branou do Česka a Hospodářská komora je vstupní branou do světa podnikání. Dovolte mi zmínit stručný výčet našich aktivit, kterými pomáháme podnikatelům a Pražanům: Připravujeme vznik Podnikatelského inkubátoru, intenzivně prosazujeme nové legislativní návrhy a připomínkujeme vládou navrhované zákony a jejich novely. Staráme se o vědění nejen podnikatelské sféry pomocí naší Podnikatelské akademie, podporujeme cestovní ruch. Snažíme se zlepšit přístup podnikatelů k financím za přispění projektu Rating MSP, který také slouží k zlepšení dodavatelsko-odběratelských vztahů a nastartovali jsme projekt KOMORA CERT. Hlavní prioritou v minulém období bylo jako vždy připravit lepší zázemí a servis našim členům, ale směle můžu říct, že i nečlenů Hospodářské komory hlavního města Prahy. Fenoménem minulého roku se však stala Evropská unie a její granty. Naše komora z veřejných zdrojů a od EU získala na základě úspěšného ohodnocení projektů přes 40 milionů korun. V těchto projektech komora figuruje jako hlavní realizátor, nebo partner. V obou případech jako synergický efekt vzniká mnoho partnerských propojení a to nejen na Hospodářskou komoru, ale i mezi podnikateli. Zahraniční politika pražské komory směřuje k usnadnění přístupu podnikatelů na zahraniční trhy. Využíváme také svého postavení v Bruselu pro ovlivňování evropské legislativy a norem ve prospěch podnikatelské sféry. Jako každoročně bych chtěl svým jménem velice poděkovat všem členům představenstva a dozorčí radě za jejich aktivní přístup. Nemohu rovněž opomenout všechny členy našich odborných sekcí a jejich předsedy, kteří připravovali další projekty jak pro rozvoj Hospodářské komory, tak i pro rozvoj Hlavního města Prahy. Petr Kužel předseda představenstva HKP 3

4 OPENING SPEECH of the Chairman of the Board Dear Members of the Economic Chamber, Ladies and Gentlemen, As with every other year, we are submitting an assessment of our work for the completed period. It's gratifying that we are able to continue to increase the prestige of the Economic Chamber, and to improve relations to the City of Prague and to regional and state administration bodies in Prague and throughout the Czech Republic. The Prague Economic Chamber is considered to be an extremely significant partner within the network of economic chambers. This fact is confirmed by entrepreneurs and politicians alike. Prague is the gateway to the Czech Republic and the Economic Chamber is the gateway to the world of business. Allow me to briefly describe the ways in which we help entrepreneurs and Prague's citizens: We are preparing the creation of a Business Incubator, we intensively assert new legislative proposals and make suggestions to proposed laws and their bills through the government. We oversee the management of the business sphere, among others, through our Business Academy, and we support the tourist trade. We are trying to improve the access of entrepreneurs to financing through the Rating MSP project that also serves to improve supplier-customer relations and we have started the KOMORA CERT project. A main priority in the past was, as always, to prepare the best background and services for our members and even, I dare say, for non-members of the Prague Economic Chamber. Last year's phenomenon was, however, the European Union and its grants. Our chamber received over CZK 40 million from public sources and from the EU on the basis of a successful assessment of projects. The chamber figures as a main implementer or partner in these projects. In both cases a synergetic effect is created from many of the partnerships - not only for the Economic Chamber, but among entrepreneurs as well. The Prague Economic Chamber's foreign policy is geared toward facilitating the access of entrepreneurs to foreign markets. We also take advantage of our position in Brussels to influence European legislation and standards to the benefit of the business sphere. As with every year, I would personally like to thank all members of the Board of Directors and the Supervisory Board for their active approach - and let me not forget all the members of our professional sections and their chairpersons who have prepared other projects for both the development of the Economic Chamber as well as for the development of the City of Prague. Petr Kužel Chairman of the Board of Directors 4

5 ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ORGÁNY Hospodářské komory hlavního města Prahy Představenstvo Hospodářské komory hl.m. Prahy se v roce 2005 scházelo v pravidelných intervalech na svých zasedáních. V průběhu celého roku se podrobně zabývalo zprávami o činnosti komory, plněním finančního plánu a určovalo směr vývoje komory. V roce 2005 se konalo šest zasedání předsednictva HKP. Představenstvo pracovalo ve složení: Předseda představenstva Petr Kužel zastupuje firmu: KERT,s.r.o generální ředitel Zastupuje hospodářskou komoru navenek a jedná jejím jménem. Do jeho kompetence dále patří řízení představenstva jako nejvyššího orgánu mezi Shromážděními delegátů komory. Koordinuje vzájemné vztahy mezi jednotlivými resorty v oblasti hospodářství a ekonomiky hlavního města Prahy i České republiky. Místopředsedové Ing. Jitka Albrechtová K o m p e t e n c e: Legislativa a daňová problematika, včetně poradenství v těchto oblastech. zastupuje firmu: A.S., a.s., předsedkyně představenstva Otakar Čapek K o m p e t e n c e: Infrastruktura a spolupráce s firmami, jejichž majoritním vlastníkem je Hlavní město Praha zastupuje firmu: Kolektory Praha, a.s., generální ředitel a předseda představenstva Ing. Jindřich Hess K o m p e t e n c e: Zahraniční vztahy a jejich koordinace s Hlavním městem Prahou zastupuje firmu: METROSTAV, a.s., předseda představenstva 5

6 Místopředsedové Ing. Michal Kotlín K o m p e t e n c e: Oblast vzdělávání zastupuje firmu: soukromý konzultant Členové Ing. František Dombek K o m p e t e n c e: Oblast bankovnictví zastupuje firmu: PPF Banka a.s.,ředitel obchodní divize Ing. Petr Knapp K o m p e t e n c e: Oblast bankovnictví zastupuje firmu: ČSOB, a.s., člen představenstva Ing. Bohumil Mach K o m p e t e n c e: Oblast projektů zastupuje firmu: TCP Praha, a.s., ředitel Ing. Jan Maj K o m p e t e n c e: Oblast vzdělávání zastupuje firmu: SIEMENS, s.r.o. ředitel divize Transportní systémy Ing. Richard Motyčka K o m p e t e n c e: Oblast informačních systémů zastupuje firmu: M - nemovitosti, majitel Ing. Vlastimil Navrátil K o m p e t e n c e: Oblast pojišťovnictví zastupuje firmu: Total Brokers, a.s., generální ředitel Ing. Václav Okleštěk K o m p e t e n c e: Oblast Evropské unie zastupuje firmu: EURO-TREND, s.r.o., jednatel Ing. Václav Pomazal K o m p e t e n c e: Oblast dopravy zastupuje firmu: Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s., ekonomicko-obchodní náměstek Ing. Oldřich Pražák K o m p e t e n c e: Oblast cestovního ruchu soukromý podnikatel JUD.r. Přemysl Raban K o m p e t e n c e: Oblast právní zastupuje firmu: KPK, jednatel 6

7 DOZORČÍ RADA Hospodářské komory hlavního města Prahy Dozorčí rada na svých zasedáních sledovala a revidovala plnění finančního plánu. Členové dozorčí rady byli průběžně informováni o činnosti úřadu komory a o činnosti pracovníků, zabezpečujících klíčové oblasti. Předsedkyně dozorčí rady Ing. Zdenka Vostrovská, CSc zastupuje firmu: 1. VOX, a.s., předsedkyně představenstva Členové Ing. Petr Kuchár zastupuje firmu: Subterra, a.s., generální ředitel Ing. Ivan Lipovský, CSc. zastupuje firmu: Skanska CZ, a.s., vedoucí Odboru strategických projektů Ing. Radek Lanč soukromý podnikatel 7

8 VÝVOJ ČLENSKÉ ZÁKLADNY Dynamika rozvoje je charakterizována následujícími hodnotami: Počet členů v roce: Z hlediska oborového zaměření je stav členské základny následující: Počet členů v roce: 1. strojírenské podniky 8,9% 2. stavební firmy 8,1% 3. obchodní organizace 25,3% 4. firmy a organizace poskytující různé druhy služeb 52,2% 5. banky a pojišťovny 2,2% 6. společnosti obchodující cennými papíry 3,2% 7. zbývající část tvoří družstva 0,9% 2,2 3,2 0,9 8,9 25,3 52,2 8,1 8

9 ČINNOST Hospodářské komory hlavního města Prahy Hospodářská komora hlavního města Prahy má v současné době 692 členů, kteří se podílí 41 procenty na vytvoření HDP v hlavním městě. Velký počet členů komory rozhoduje o kvalitě služeb v metropoli. Cíle HKP Cílem Hospodářské komory hlavního města Prahy je zastupovat pražské podnikatele a podporovat je při rozvoji jejich podnikatelských aktivit. Proto považujeme za nutné úzce spolupracovat s orgány samosprávy a státní správy. Hospodářská komora hlavního města Prahy spolupracuje s Hospodářskou komorou České republiky, okresními a krajskými hospodářskými komorami na celém území státu. Naší prioritou je spolupráce s Hlavním městem Prahou, s Magistrátem hlavního města Prahy, s jednotlivými ministerstvy a se zastoupením Evropské unie v Praze. Hospodářská komora ČR je oficiálním připomínkovým místem. Této možnosti plně využíváme a připravujeme odborné připomínky k důležitým zákonům, které se týkají podnikatelů. Připomínkovali jsme mimo jiné zákoník práce, zákon o zadávání veřejných zakázek a další. Projekty HKP Hospodářská komora hlavního města Prahy realizuje celou řadu projektů. V roce 2005 jsme připravili tyto projekty, jejichž prostřednictvím budeme letos podnikatelům pomáhat: "Síť podpory dalšího vzdělávání ve zdravotnické telematice a ezdraví", "Poradenské a informační centrum pro malé a střední podnikatele", "Příprava vedoucích pracovníků pražských firem v oblasti řízení strukturálních, personálních a technologických změn v podniku", "Systém projektového poradenství pražských MSP k přípravě podnikatelských projektů, včetně projektů předkládaných pro získání dotací z veřejných zdrojů, zejména z programů spolufinancovaných strukturálními fondy EU", "Platforma i2010", "Poradenské centrum pro Rating MSP" a "Vzdělávání v zážitkové turistice v oblasti technických památek v Praze". Vynikající spolupráce i nadále funguje s představiteli jednotlivých městských částí hlavního města Prahy. Hospodářská komora hlavního města Prahy zorganizovala několik setkání podnikatelů, zástupců Komory a představitelů pražské samosprávy v jednotlivých pražských obvodech. InMP Ve spolupráci s úřady městských částí Prahy funguje celkem pět Informačních míst pro podnikatele (InMP). Zde se podnikatelé dozvědí o nových předpisech a vyhláškách, mohou využít právní poradnu. Na základě posouzení konkrétních potřeb podnikatele zprostředkujeme kontakt na kompetentní místa, schopná poskytnout specializované informace a služby. Cílem informačních míst je také zlepšení povědomí českých podnikatelů o jednotném evropském trhu a státních programech podpory malého a středního podnikání v ČR. Rating MSP Projekt Rating MSP umožňuje subjektům malého a středního podnikání získat za velmi výhodných podmínek nestranný profesionální pohled na finanční a nefinanční bonitu 9

10 svého podniku. Díky tomu, že se pražská Komora spojila s největšími bankovními domy země a dalšími významnými společnostmi, získají, ti, kdo si Rating MSP nechají vystavit, nemalé výhody od partnerů projektu. Rating MSP tak mohou začít úspěšně v byznysu využívat k lepšímu přístupu k bankovnímu úvěru, v dodavatelsko-odběratelských vztazích (ve smlouvě s obchodním partnerem se obě strany zaváží, že jedna druhé poskytne svůj rating, aby se o sobě dozvěděly víc, aby si mohly být obě strany jisté, že obchodují s důvěryhodným a kvalitním partnerem - tzv. ratingová doložka), jako informaci o ekonomickém stavu firmy ho využívají manageři či jednatelé společností místo někdy nic neříkajícího auditu, jako zásadní informaci, zda jít do nějakého projektu - např. zda se ucházet o peníze ze strukturálních fondů EU, jako bonus pro firmu - díky partnerům Ratingu MSP může podnik získat některé výhody. Partneři Ratingu MSP jsou ČSOB, a.s., Komerční banka, a.s., T-MOBILE, a.s., Puncovní úřad, Pražská plynárenská, a.s., Pražská energetika, a.s., Kolektory Praha a.s. a Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. a Subterra, a.s.. V současné době je možné o rating požádat na 74 místech v celé republice. Rating MSP od září 2005 mohou využívat i malí a střední podnikatelé na Slovensku. Projekt Hospodářské komory hlavního města Prahy tak slaví první úspěchy i u našich východních sousedů. I zde se jeho partnery staly významné podniky, které zásadním způsobem ovlivňují chod slovenského hospodářství: ČSOB, a.s. Bratislava, Siemens, s.r.o., Doprastav, a.s a další. Podrobnější informace o ratingu jsou k dispozici na internetu na adrese Strukturální fondy EU Nejdůležitějším úkolem Hospodářské komory hlavního města Prahy byla v roce 2005 příprava a realizace projektů pro Jednotné programové dokumenty regionu soudržnosti NUTS II Praha, a to jak pro Cíl 2, tak i pro Cíl 3. Kromě vlastních projektů se na mnoha dalších podílíme jako projektoví partneři. V loňském roce jsme ve spolupráci se Vzdělávacím institutem úspěšně rozběhli projekt "Poradenské a informační centrum pro malé a střední podnikatele", díky němuž pražští malí a střední podnikatelé mají možnost získat poradenství ze všech oblastí byznysu, legislativy, účetnictví, daní, lidských zdrojů zcela zdarma. Projekt "Příprava vedoucích pracovníků pražských firem v oblasti řízení strukturálních, personálních a technologických změn v podniku" umožnil pražským podnikatelům studovat na prestižní Open University za velice výhodných finančních podmínek. Díky projektu "Vzdělávání v zážitkové turistice v oblasti technických památek v Praze" bude možné představit Prahu zábavnou a zároveň poučnou formou - formou zážitkové turistiky. Vytvoření specializovaného internetového portálu o zdraví i nemocech, zavedení systému elektronických zdravotních knížek a zdravotních karet pacientů, ke kterým bude mít přístup každý lékař (a to i za hranicemi Česka), ale zejména vzdělávání všech, aby internet uměli využít a použít pro ZDRAVÍ - to je cíl projektu "Síť podpory dalšího vzdělávání ve zdravotnické telematice a ezdraví", kterého se HKP účastní jako partner. Zahraniční vztahy V oblasti zahraničních vztahů, která je pro HKP klíčová, byl rok 2005 velmi úspěšný. Mezi nejzajímavější úspěšné akce patří únorové setkání českých a indických podnikatelů za účasti indických diplomatů v sídle Hospodářské komory Prahy a červnová 10

11 mise expertů ze Sekce kolektorů HKP a představitelů hlavního města do Londýna, kde měla česká delegace možnost porovnat kvalitu a úroveň plánování a zabezpečení londýnských podzemních staveb s českými. Členským firmám poskytuje HKP poradenství v oblasti exportu a importu a českým i zahraničním firmám pomáhá vyhledat ideální obchodní partnery v České republice i v zahraničí. K tomu využíváme i stále narůstajícího počtu bilaterálních kontaktů, v posledním roce rozšířených například o instituce v Severním Irsku, Francii, Itálii a dalších státech. Podnikatele informujeme o novinkách, které přináší členství v Evropské unii, o zajímavých veletrzích v celém světě a také o zajímavých investičních projektech v zahraničí, kterých se mají možnost zúčastnit čeští dodavatelé. Mnoho informací o takových projektech přináší například naše účast na zasedáních Pracovní skupiny pro spolupráci České republiky se Sankt Petěrburgem a Leningradskou oblastí. HKP v oblasti zahraničních vztahů velmi úzce spolupracuje s magistrátem hlavního města Prahy a pokud je to možné, umožňuje svým členům účastnit se zahraničních misí společně s významnými představiteli hlavního města Prahy. Další projekty HKP I nadále pokračujeme v naplňování záměrů projektu "Pomáhejme sami sobě". Jeho základní myšlenkou je umožnit firmám, které jsou členy Hospodářské komory hlavního města Prahy, vzájemně si poskytovat výhodné podmínky. Pražská hospodářská komora nepřestala být aktivní ani v projektu "Vstup investora jedněmi dveřmi". Zpravodaj HKP Zpravodaj Hospodářské komory hlavního města Prahy i v roce 2005 informoval o nejdůležitějších událostech, týkajících se podnikatelů a života v české metropoli. Navázali jsme spolupráci a občanským sdružením Hospodáři, které vydává měsíčník "Hospodář". Na jeho stránkách má pražská Komora své stálé místo. O dění v Komoře se nově mohou dozvídat i čtenáři internetových médií, například na nebo a dalších. Podnikatelská akademie Své stálé místo v nabídce služeb Hospodářské komory hlavního města Prahy má i Podnikatelská akademie, jejímž hlavním smyslem je podpora vzdělávání podnikatelů a pomoc začínajícím byznysmanům. V roce 2005 bylo pro ně připraveno více než 40 odborných konferencí, přednášek a seminářů. V roce 2006 se pražská Komora bude ucházet o finanční podporu ze strukturálních fondů Evropské unie, aby celoživotní vzdělávání podnikatelům ještě více usnadnila a zpřístupnila. Odborné sekce HKP I v roce 2005 platilo, že sekce, co by pracovní orgány Hospodářské komory hlavního města Prahy, jsou místy, kde dochází k přímé účasti členů, ale i nečlenů, na činnosti Komory. 11

12 INFORMAČNÍ ZDROJE ČLENŮ Hospodářské komory hlavního města Prahy Zpravodaj HKP a další média Zpravodaj Hospodářské komory hlavního města Prahy se za dobu své existence stal tradičním nositelem aktuálních informací a důležitých rad pro pražské podnikatele. Zpravodaj psal nejen o dění v byznysu, ale i o životě v české metropoli, upozornil na významné akce a projekty celostátního významu. Časopis HKP se v roce 2005 soustředil zejména na podrobné informace o službách a projektech Hospodářské komory hlavního města Prahy. Podnikatelé se tak díky němu mohli dozvědět, o úspěších projektu Rating MSP, o projektu Komory a Vzdělávacího institutu, díky němuž mají pražští podnikatelé poradenství ze všech oblasti byznysu, legislativy, lidských zdrojů a daní zdarma, nebo o možnosti studovat na prestižní Open University takřka zdarma, nebo o projektu Praha technická, jehož cílem je Pražanům a turistům představit technické a technologické památky Prahy formou zážitkové turistiky. Zpravodaj poskytuje rady, co, kdy, kde a jak udělat, aby podnikatel získal peníze ze strukturálních fondů EU, kde hledat cesty, které mu usnadní jeho cestu za prosperitou a konkurenceschopností. Hospodářská komora hlavního města Prahy ve snaze co nejvíce se přiblížit svým členům, umožnit jim co nejpohodlnější přístup k informacím nejenom o činnosti a službách HKP, ale i o aktivitách pražské samosprávy, připravila zcela novou podobu internetových stránek Konec roku 2005 byl věnován intenzivním přípravám, směřujícím k nové podobě portálu a k jeho brzkému spuštění, které je plánováno na duben letošního roku. Podnikatelé díky novým www-stránkám získají nejenom vskutku podrobné informace o dění v HKP, ale sami mohou aktivně její činnost ovlivňovat, vyjadřovat se k dění v byznysu a ve státě. Novinkou je i přihlašování se k odběru zpráv z HKP em a to i pro nečleny Komory. Hospodářská komora informuje, ale je o ní i informováno v nejčtenějších médiích v zemi. Už stabilně dostáváme prostor na nových internetových stránkách věnovaných podnikatelům ale pokračuje i tradiční spolupráce s významnými deníky (MF DNES, Lidové noviny, Hospodářské noviny ). Našimi stálými "odběrateli" informací o Hospodářské komoře hlavního města Prahy jsou týdeníky Profit, magazín Prosperita a další. Novinkou je naše spolupráce s "Oficiálním portálem pro podnikání a export" a s novinami nakladatelství VERLAG DASHÖFER, SPOL.S.R.O. 12

13 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU Hospodářské komory hlavního města Prahy Vážení členové Hospodářské komory hlavního města Prahy, dámy a pánové, Úřad Hospodářské komory hlavního města Prahy je výkonným orgánem Komory, jehož úkolem je zajišťovat činnosti související s každodenním chodem Komory, dle ustanovení zákona 301/1992 Sb. o působnosti hospodářských komor. Pro Hospodářskou komoru hlavního města Prahy byl rok 2005 rokem zlomovým. Komora i nadále pokračovala v poskytování poradenství podnikatelům prostřednictvím Informačních míst pro podnikatele a v projektu Rating MSP, který jako jediný v zemi dává malým a středním firmám možnost získat objektivní ohodnocení jejich úspěšnosti či neúspěšnosti. Rating MSP se nám koncem loňského roku podařilo odstartovat i na Slovensku. Kromě všech těchto aktivit a důsledného plnění povinností vyplývajících ze zákona 301/1992 Sb., Komora intenzivně pracovala na přípravě projektů, díky nímž by mohla svým členům, ale i ostatním Pražanům, nabídnout efektivnější pomoc a služby než doposud. Komoře bylo v loňském roce schváleno několik projektů, které budou financovány z veřejných zdrojů, zejména však ze strukturálních fondů EU. Hospodářská komora hlavního města Prahy pracovala a v letošním roce bude nadále pracovat na projektech, které firmám pomohou v podnikání a všem přinesou vzdělání, zdraví, ale i zábavu. Vloni jsme připravili a letos tudíž budeme naplňovat cíle a záměry například těchto projektů: 1/ Projektové poradenství pro pražské MSP: Pražské MSP dostanou zdarma rady a informace, jak získat peníze z veřejných zdrojů, zejména pak ze strukturálních fondů EU. Experti jim poradí a pomohou s vypracováním projektů, na základě kterých budou moci úspěšně o finance požádat. Součástí nabídky je dotační audit zdarma. 2/ Platforma i2010: Z projektu budou mít užitek nejenom podnikatelé, ale i široká veřejnost. Současnou společnost lze nejlépe charakterizovat jako informační společnost. Informace se na nás hrnou ze všech stran se stále větší razancí. Jak se nenechat informačním boomem zneužít, ale naopak z něj co nejvíce vytěžit pro vlastní potřebu. Jak si vybudovat takovou informační gramotnost, která poslouží jako imunitní systém vůči nesmyslným a zbytečným informacím. Jak informace využít v podnikání - k tomu všemu bude sloužit řadu kurzů a seminářů. Připraví je přední experti na problematiku informatiky a informací z České vědeckotechnické společnosti pro informatizaci a informační technologie, Katedry telekomunikací Fakulty elektrotechnické ČVUT a Institutu mikroelektronických aplikací, s.r.o.. 3/ Vzdělávání v zážitkové turistice v oblasti technických památek v Praze: Představit Prahu a její technické a technologické památky zábavnou a zároveň poučnou formou - formou zážitkové turistiky je cílem dalšího z řady projektů Komory. Významné firmy a společnosti z metropole se díky projektu naučí historii své společnosti, svých výrobků nebo i služeb prezentovat formou zážitkové turistiky - tedy poučně, zábavně, vtipně a především netradičně. Zvýší se tak povědomí Pražanů a tur- 13

14 istů o historii podniků poskytujících veřejné služby a tím podle našeho názoru získají k hlavnímu městu vřelejší vztah. 4/ Zdravotnická telematika a ezdraví Vytvoření specializovaného internetového portálu o zdraví i nemocech, zavedení systému elektronických zdravotních knížek a zdravotních karet pacientů, ke kterým bude mít přístup každý lékař (a to i za hranicemi Česka), ale zejména vzdělávání všech, aby internet uměli využít a použít pro ZDRAVÍ - to je cíl projektu, kterého se účastní 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav informatiky Akademie věd ČR, Institut mikroelektronických aplikací, s.r.o., firma Aproks, s.r.o. a obecně prospěšná společnost MEDTEL. 5/ Poradenské a informační centrum pro MSP: "Za rady a informace se tvrdě platí." - toto tvrzení pro HKP neplatí. Malé a střední firmy je dostanou od odborníků ze Vzdělávacího institutu zcela zadarmo. Podnikatel nebo živnostník přitom může požadovat poradenství ze všech oblastí podnikání - daně, účetnictví, legislativa, IT nebo z oblasti řízení lidských zdrojů. Témata konzultací nejsou předem nijak omezena. 6/ Příprava vedoucích pracovníků pražských firem v oblasti řízení strukturálních, personálních a technologických změn v podniku: Finanční podpora z EU umožňuje pražským podnikatelům z malých a středních firem letos studovat na prestižní Open University za velmi výhodných finančních podmínek. Věřím, že všechny služby a projekty Hospodářské komory hlavního města Prahy, přinesou i v dalším období prospěch nejen členům Komory, ale i ostatním podnikatelům. Zdeněk Kovář ředitel Úřadu HKP Servis Úřad zajišťoval také servis pro plnění dílčích úkolů podle pokynů předsedy a představenstva Hospodářské komory hlavního města Prahy zejména v oblastech: vztahů k ostatním komorám Hospodářské komory České republiky zahraničních styků Hospodářské komory hlavního města Prahy rozvíjení spolupráce s partnerskými svazy a sdruženími rozvíjení spolupráce s Magistrátem hlavního města Prahy projekt Rating malých a středních podniků projekt Informační místa pro podnikatele spolupráce s Hospodářskou komorou České republiky Činnost Úřadu HKP vedení evidence a seznamu členské základny příprava podkladů pro jednání orgánů Komory vedení administrativy a zajištění běžného chodu Komory zajišťování servisu pro členy, zákazníky, hosty i novináře 14

15 K významným oblastem činnosti Úřadu v roce 2005 patřil bezchybný provoz Informačních míst pro podnikatele na území hlavního města Prahy v rámci stejnojmenného celorepublikového projektu. Zřizovatelem Informačních míst v metropoli byla pověřena Hospodářská komora hlavního města Prahy, která je provozuje v Praze 1, 4, 7, 9 a 13. Složení Úřadu HKP V roce 2005 pracoval Úřad Hospodářské komory hlavního města Prahy v následujícím složení: Ředitel: Zdeněk Kovář Vedoucí oddělení vnitřních vztahů, členské základny a oddělení vzdělávání: Jana Vlčková Oddělení komunikace: Andrea Kábelová Vedoucí oddělení zahraničních vztahů a EU Mgr. Jan Hauser Oddělení zahraničních vztahů a EU PhDr. Zuzana Kunská Manažer projektů Rating MSP a InMP: Jiří Svoboda Sekretariát předsedy představenstva Liduše Schoberová Recepce: Tereza Veselá Účetní: Otilie Biernátová 15

16 SERVIS Hospodářské komory hlavního města Prahy Servis hospodářské komory hlavního města Prahy zajišťovat plnění úkolů podle pokynů předsedy a představenstva Hospodářské komory hlavního města Prahy: Informační servis a šíření informací o podnikatelské činnosti členů Komory na základě jejich předchozího souhlasu Vzdělávací činnost - pořádání seminářů Zajišťování účasti HKP na výstavách Vydávání tiskovin Komory, zejména Zpravodaje Hospodářské komory hlavního města Prahy Výběr nových zaměstnanců, včetně zaškolení Servis Hospodářské komory Prahy se podílel na přípravě a organizaci vybraných výstav a veletrhů, pořádaných v roce Dále byla členské základně nabídnuta řada odborných seminářů a setkání s politickou reprezentací Hlavního města Prahy i České republiky. Servis Hospodářské komory spravuje také internetové stránky Hospodářské komory hlavního města Prahy, které jsou pravidelně aktualizovány. Jejich prostřednictvím jsou podnikatelé informováni o práci komory, včetně nabídky služeb a dalších důležitých informací 16

17 ČINNOST P ř e h l e d č i n n o s t i H K P z a r o k v b o d e c h: 26. ledna - Setkání podnikatelů s představiteli Hospodářské komory hlavního města Prahy, České spořitelny, a.s. a Městské části Praha 7 na témata: "Najdeme pro Prahu zdroj financování v EU?" a "Kde najít peníze na podnikatelské projekty?". 10. února - setkáni s podnikateli z Indie v prostorách Hospodářské komory hlavního města Prahy. 17. února - seminář Hospodářské komory hlavního města Prahy a vzdělávací agentury VOX na téma "Základní charakteristika novely zákona o DPH od ". 2. března - Setkání podnikatelů s představiteli Hospodářské komory hlavního města Prahy a České spořitelny, a.s. a Městské části Praha 13 na téma "Kde najít peníze na podnikatelské projekty?". 15. března - seminář Hospodářské komory hlavního města Prahy a ČSOB, a.s. na téma "Jak získat a financovat veřejné zakázky" 24. března - seminář na téma "Význam systematického rozvoje lidí v malých a středních podnicích a role Hospodářské komory hlavního města Prahy v tomto procesu 17. května - seminář Hospodářské komory hlavního města Prahy a ČSOB, a.s. na téma "Financování zahraničního obchodu" 30. května - podpis smlouvy o projektu Rating MSP Slovakia s představiteli Slovenské průmyslové a obchodní komory v Bratislavě 9. června - Setkání podnikatelů s představiteli Hospodářské komory hlavního města Prahy, České spořitelny, a.s. a Městské části Praha 16 na téma "Vztah podnikatelů, radnice a hospodářské komory" června - zahraniční cesta expertů Sekce kolektorů HKP a představitelů Hlavního města Prahy do Londýna 22. července - exkurze skupiny studentů z německého Norimberku v HKP 22. září - seminář Hospodářské komory hlavního města Prahy a ČSOB, a.s. na téma "Možnosti získání ISO certifikace 1. října - zahájení projektu Rating MSP Slovakia v Bratislavě 24. listopadu - seminář Hospodářské komory hlavního města Prahy a ČSOB, a.s. na téma "Budoucí vývoj ekonomiky a zajišťovací operace na zahraničních trzích v roce 2006" 17

18 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Hospodářské komory hlavního města Prahy Hospodaření Hospodářské komory hlavního města Prahy skončilo v roce 2005 celkovým ziskem ve výši 20 tis. Kč. Celkové náklady činily 5,324 tis. Kč a celkové výnosy 5,344 tis. Kč. Spotřeba materiálu a energie Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Nákup zboží Ostatní služby Osobní náklady Ostatní daně a poplatky Úroky Kurzové ztráty Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Daň z příjmu Náklady celkem Tržby za prodej služeb Tržby za prodej zboží Úroky Jiné ostatní výnosy Přijaté příspěvky Provozní dotace Výnosy celkem ,244 1, ,324 3, , ,344 ÚDAJE V TIS. KČ Hospodářská komora hlavního města Prahy ukončila rok 2005 s vyrovnaným rozpočtem, hospodářský výsledek ovlivnil nárůst vlastního jmění na 3,549 tis. Kč. Účetnictví a hospodaření Hospodářské komory hlavního města Prahy bylo ověřeno auditorem. 18

19 ODBORNÉ SEKCE Hospodářské komory hlavního města Prahy Sekce, jako pracovní orgán Hospodářské komory hlavního města Prahy, jsou místy, kde dochází k přímé účasti členů, případně nečlenů, na činnosti komory. Každý z členů Hospodářské komory hlavního města Prahy se může zúčastnit práce v předsednictvích sekcí nebo v pracovních skupinách. Členové sekce tak mají možnost získávat potřebné informace, vyměňovat si své zkušenosti v daném oboru, přispívat k rozvoji jednotlivých oblasti a tím napomáhat ke zlepšení podnikatelského prostředí, nejen na území hlavního města Prahy. Současně mají možnost prezentovat své názory a požadavky vůči komoře, případně hlavnímu městu. Sekce představují neformální pracovní skupiny zástupců podniků se stejným zaměřením. Jedním z cílů je zlepšení vzájemné informovanosti v dané problematice. V rámci Hospodářské komory hlavního města Prahy pracují následující odborné sekce: Sekce cestovního ruchu a kongresové turistiky Sekce dopravní Sekce Evropské unie Sekce kolektorů Sekce malého a středního podnikání Sekce stavebnictví a územního rozvoje Sekce vzdělávání Sekce cestovního ruchu a kongresové turistiky Praha prokázala, že se na celosvětovém trhu kongresové turistiky stala silným hráčem. Výrazně posilovaly trendy směřující ke zvyšování kvality služeb cestovního ruchu. Rokem 2005 začal nový cyklus programů podpory malého a středního podnikání financovaných z prostředků státního rozpočtu. Řada dalších podnikatelských subjektů získala certifikáty kvality ISO. Na jejím území došlo k dalšímu posílení domácího cestovního ruchu a incomingu. Subjekty se sídlem na území hlavního města Prahy podnikající v oblasti outgoingu rovněž posilovaly. Sekce cestovního ruchu Hospodářské komory hlavního města Prahy se v roce 2005 podnikala kroky k udržení 5% DPH v oblasti ubytování, informační kampaní se spolupodílela na chystaném kongresu ASTA International Destination Expo 2006, jenž se v Kongresovém centru Praha uskuteční letos v březnu. ASTA (Americká asociace cestovních kanceláří) má přes členů ve 140 zemích světa. Jedním z cílů kongresu je ukázat zahraničním cestovním kancelářím hostitelskou zemi nejen s její kulturnou i historií, ale především s jejími možnostmi a atraktivními programy. Sekce Cestovní ruch Hospodářské komory hlavního města Prahy i nadále pokračuje ve vysvětlovací kampani, jež má na společensky vnímané úrovni postavit odvětví cestovního ruchu minimálně na roveň ostatních hospodářských odvětví resp. obdobně úspěšných aktivit v oblasti zahraničního obchodu. V roce 2005 se sekce podílela na několika profesně společenských akcích, jejichž cílem je výměna informací a posilování prestiže odvětví cestovního ruchu. PhDr. Jaromír Kainc předseda sekce cestovního ruchu a kongresové turistiky Sekce dopravní V roce 2005 probíhala spolupráce členů v jednotlivých pracovních skupinách a zároveň činnost zástupců sekce v Poradní skupině pro dopravu zřízené při Hospodářské komoře České republiky. V rámci této činnosti byly konzultovány a následně zpracovány 19

20 připomínky k návrhům zákonů a vyhlášek, které jsou v přípravném legislativním procesu. V říjnu 2005 proběhlo 14. plenární zasedání sekce, kde vystoupil například náměstek Státního fondu dopravní infrastruktury Ing. Jiří Novák a seznámil členy sekce s financováním rozvoje dopravní infrastruktury v roce Generální ředitel Dopravního podniku Praha, a.s. Ing. Tomáš Jílek uvedl problematiku restrukturalizace Dopravních podniků. Na 23.března je svoláno 15. zasedání Dopravní sekce Hospodářské komory hlavního města Prahy, na programu je vystoupení radního hlavního města Prahy Radovana Šteinera na téma rozvoj dopravní infrastruktury v hlavním městě Praze a generálního ředitele Metroprojektu, a.s. Ing. Jiřího Pokorného na téma dopravní obsluha letiště Ruzyně. Ing. Ivan Vácha, předseda dopravní sekce Ing. František Polák, tajemník sekce Sekce Evropské unie Co nejsnadnější přístup pražských podnikatelů k penězům ze Strukturálních fondů Evropské unie, co nejvýhodnější podmínky pro Prahu a její obyvatele v rámci EU, co nejvyšší dotace pro českou metropoli - toto jsou hlavní cíle Sekce EU. Její členové se i v roce 2005 aktivně pracovali v Monitorovacích výborech pro JPD 2 i 3. Pro lepší přístup pražských podnikatelů k finančním zdrojům ze strukturálních fondů EZ Sekce EU vypracovala a plní: Rámcový plán práce Sekce Evropské unie HKP na období do roku 2008: prosazovat v novém plánovacím období EU let zařazení takových oblastí a forem jejich financovaní na území hl.města Praha, které budou co nejvíce odpovídat zájmům a potřebám pražských podnikatelů, zejména pak členů HKP. Za tímto účelem spolupracovat s Ministerstvem místního rozvoje ČR a Magistrátem HMP. průběžně zastupovat a prosazovat zájmy HKP a jejich členů v procesu realizace přijímání pomoci ze Strukturálních fondů EU v tomto plánovacím období v příslušných orgánech zřízených pro oba Jednotné programové dokumenty. napomáhat zařazení aktivit realizovaných v rámci přijímání pomoci ze Strukturálních fondů do celkového plánu zahraničních styků a aktivit HKP a to i vůči zemím mimo rámec EU (Čína,Indie,Turecko, apod.) v roce 2006 připravit zobecnění zkušeností z procesu schvalování projektů a rozšířit ho mezi členy HKP projednat a případně realizovat v Bruselu v Pražském domě informativní akci o činnosti HKP a jejich členů v určité oblasti (stavebnictví, nemovitosti, ochrana životního prostředí, turistika, apod.) doplnit Sekci EU zejména o zástupce členů HKP, kteří úspěšně realizují projekty financované ze Strukturálních fondů prověřit konkrétní možnosti zapojování prostředků SF EU do projektů PPP a v kladném případě připravit na toto téma seminář Ing. Václav Okleštěk předseda sekce EU Sekce kolektorů Odborná sekce kolektorů HKP se scházela pravidelně v šestitýdeních intervalech.hlavními úkoly kterými se zabývala jsou. 1. Příprava a realizace materiálů pro prezentaci kolektoru Centrum-Smíchov v Bruselu. Jednalo se o prezentační DVD,panely a textovou informaci. 2. Zpracování technickokvalitativních podmínek pro výstavbu kolektorů 20

výroční zpráva annual report

výroční zpráva annual report výroční zpráva annual report 2 0 0 3 Hospodářská komora Economic Chamber hlavního města Prahy of the City of Prague Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Řídící a kontrolní orgány HKP 4 Vývoj členské

Více

ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005

ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005 ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005 Opatření 3: Podpora účelného rozdělování zdrojů Daňové zákony S účinností od 1. ledna 2004 byl schválen zákon č. 438/2003 Sb., kterým

Více

Nové formy podpory exportu v ČR

Nové formy podpory exportu v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Nové formy podpory exportu v ČR Bakalářská práce Autor: Adéla Popelková bankovní management Vedoucí práce: Ing. Petr Soukup, CSc.

Více

Financování firem. Kudy vede cesta k penězům. Malé a střední firmy jsou pro banku důležité. Dotace? Jak se s ní vypořádat po účetní stránce

Financování firem. Kudy vede cesta k penězům. Malé a střední firmy jsou pro banku důležité. Dotace? Jak se s ní vypořádat po účetní stránce CESTA KE KONKURENCESCHOPNOSTI Kudy vede cesta k penězům 1/2006 Jak sehnat finance pro podnikatelský projekt Čtěte na str. 4 Malé a střední firmy jsou pro banku důležité Rozhovor s Ing. Alešem Pospíšilem,

Více

Vladimír Tošovský: Chci zjednodušit podmínky pro podnikání. Řemesla a učňovské školství hrají o svou budoucnost

Vladimír Tošovský: Chci zjednodušit podmínky pro podnikání. Řemesla a učňovské školství hrají o svou budoucnost Společník ve S větě podnikání Komora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji ročník 10 Řemesla a učňovské školství hrají o svou budoucnost Kongres EUROCHAMBRES: Podnikatelé

Více

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Činnost Svazu v roce 2009 Žádost o vrácení pojistného Co přinese obcím

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020. Exekutivní shrnutí

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020. Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020 Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na základě usnesení vlády ČR ze dne 14.

Více

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 ročník 12 září 2012 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK 3 Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 Strany 12 až 15 Mezinárodní konference TRANSPORT opět v listopadu - více

Více

výroční zpráva národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

výroční zpráva národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ráva výroční zpráva národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků NÚV 2013 výroční zpráva národního ústavu pro vzdělávání, školského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 3 Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

Časopis, který sluší i vašemu domovu

Časopis, který sluší i vašemu domovu Jak se podniká a žije v Nizozemsku Senátní volby 2008 4/2008 Časopis, který sluší i vašemu domovu Radní hl. m. Prahy MARTIN LANGMAJER Masarykovo nádraží a změny OO POZOR NA ZMĚNY V OBCHODNÍCH LISTINÁCH!

Více

Podpora podnikání v obcích prostějovského regionu. Dana Pluskalová

Podpora podnikání v obcích prostějovského regionu. Dana Pluskalová Podpora podnikání v obcích prostějovského regionu Dana Pluskalová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Abstrakt česky Cílem této bakalářské práce je provést analýzu podpory podnikání malých a středních podnikatelů

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005 Obsah Poslání.............................................................1 Úvodní slovo....................................................... 2 Členové pléna......................................................

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé,

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé, MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: K činnosti Svazu IX. Finanční konference Církevní restituce Regulace

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2007 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Analýza regionálních aktérů v procesu budování regionálního managementu na Ostravsku

Analýza regionálních aktérů v procesu budování regionálního managementu na Ostravsku Markéta Nováková Analýza regionálních aktérů v procesu budování regionálního managementu na Ostravsku Working Paper č. 13 Tento working paper byl prezentován na konferenci Výzkum regionálního managementu

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti

Zpráva o společenské odpovědnosti Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Obsah Zpráva o společenské odpovědnosti České spořitelny ve stručnosti a v číslech... 0203 Slovo úvodem... 04 Naše společnost... 0506 Klienti... 06 Lidé ve Finanční

Více

Spotřebitelské spory? Už žádné zdlouhavé soudy! Od začátku dubna letošního

Spotřebitelské spory? Už žádné zdlouhavé soudy! Od začátku dubna letošního ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY Ročník 8 ZPRAVODAJ JHK www.jhk.cz H Komora chce řešit úbytek řemeslníků ospodářská komora (HK) České republiky chce čelit úbytku zručných řemeslníků, který se v poslední

Více

Společně hájíme zájmy měst a obcí!

Společně hájíme zájmy měst a obcí! Společně hájíme zájmy měst a obcí! Obsah Svaz měst a obcí České republiky 2 Hlavní cíle 2 Z historie 3 Organizační struktura 4 Oblasti činností 4 Členská města a obce 5 Výhody členství 5 Podíl na tvorbě

Více

REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ

REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ Projekty a hlavní akce Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje v roce 2013 strany 8 a 9 Komora pomáhá firmám podnikajícím v dopravě str. 13 ročník 13 březen 2013

Více

SOČ 2006 ASPEKTY PODPORY PODNIKÁNÍ. Veronika VALENTOVÁ. studentka třídy 3. B. Českoslovanské akademie obchodní, Resslova 5, PRAHA 2

SOČ 2006 ASPEKTY PODPORY PODNIKÁNÍ. Veronika VALENTOVÁ. studentka třídy 3. B. Českoslovanské akademie obchodní, Resslova 5, PRAHA 2 SOČ 2006 ASPEKTY PODPORY PODNIKÁNÍ Veronika VALENTOVÁ studentka třídy 3. B. Českoslovanské akademie obchodní, Resslova 5, PRAHA 2 obor : Ekonomika a řízení (13) PRAHA 2006 Konzultant: Ing. Stanislava Vlachová

Více

součástí vydání je O firemních novoročenkách a vánočních přáních přemýšlejte s předstihem.

součástí vydání je O firemních novoročenkách a vánočních přáních přemýšlejte s předstihem. Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 11 () Zprůhlednit segment malých a středních firem chce Hospodářská komora hlavního města Prahy bezpečným nástrojem Rating MSP Až 11 % českých firem není

Více

SPEKTRUM 01 2015. Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015

SPEKTRUM 01 2015. Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 SPEKTRUM 01 2015 Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 Setkávání se zahraničními partnery na domácí půdě Šetření s ČNB: optimismus do Nového roku Úvodní slovo...03 Technické vzdělávání Noví technici?

Více

ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008

ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008 ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008 CESTOVNÍ RUCH V OLOMOUCKÉM KRAJI ROP STŘEDNÍ MORAVA PRO PODNIKATELE MBA V REGIONU NOVÉ LOKALITY PRO PODNIKÁNÍ V OLOMOUCI

Více

Předseda představenstva Jihočeské hospodářské komory Miroslav Dvořák: V krizi základní pravidla byznysu nefungují. Přežijí ti schopnější.

Předseda představenstva Jihočeské hospodářské komory Miroslav Dvořák: V krizi základní pravidla byznysu nefungují. Přežijí ti schopnější. ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 9 2/2009 Předseda představenstva Jihočeské hospodářské komory Miroslav Dvořák: V krizi základní pravidla byznysu nefungují. Přežijí ti schopnější. Jaké jsou

Více

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací PETR MORA Vysoká škola managementu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia Abstrakt Sektor malého a

Více