v roënì zpr va PARTNERSTVÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Hospodářská komora hlavního města Prahy Obchodní jméno:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "v roënì zpr va PARTNERSTVÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Hospodářská komora hlavního města Prahy Obchodní jméno:"

Transkript

1 v roënì zpr va HOSPODÁŘSKÁ KOMORA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2005 PARTNERSTVÍ j e s o u č á s t z d r a v é h o p o d n i k á n í Obchodní jméno: Hospodářská komora hlavního města Prahy Sídlo: náměstí Franze Kafky 7, Praha 1 Datum založení: 29. června 1994 Identifikační číslo (IČ): T e l e f o n n í č í s l a: Sekretariát úřadu HKP: Servis Hospodářské komory Prahy, s.r.o.: F a x o v á č í s l a: Sekretariát HKP: Servis Hospodářské komory Prahy, s.r.o.: Internetová adresa:

2 obsah Úvodní slovo předsedy představenstva Řídící a kontrolní orgány HKP Vývoj členské základny Činnost HKP Informační zdroje členů HKP Zpráva o činnosti úřadu Činnost komory v roce 2005 Zpráva o hospodaření za rok 2005 Odborné sekce Plán činnosti na rok

3 ÚVODNÍ SLOVO předsedy představenstva Vážení členové Hospodářské komory, dámy a pánové, jako každoročně předkládáme hodnocení naší práce za uplynulé období. Je potěšující, že se nám nadále daří zvyšovat prestiž Hospodářské komory a vztah k Hlavnímu městu Praze, orgánům samosprávy a státní správy na území hlavního města i celé země. Uvnitř sítě Hospodářských komor je pražská komora brána jako velice významný partner. Tento fakt potvrzují podnikatelé i politici. Praha je vstupní branou do Česka a Hospodářská komora je vstupní branou do světa podnikání. Dovolte mi zmínit stručný výčet našich aktivit, kterými pomáháme podnikatelům a Pražanům: Připravujeme vznik Podnikatelského inkubátoru, intenzivně prosazujeme nové legislativní návrhy a připomínkujeme vládou navrhované zákony a jejich novely. Staráme se o vědění nejen podnikatelské sféry pomocí naší Podnikatelské akademie, podporujeme cestovní ruch. Snažíme se zlepšit přístup podnikatelů k financím za přispění projektu Rating MSP, který také slouží k zlepšení dodavatelsko-odběratelských vztahů a nastartovali jsme projekt KOMORA CERT. Hlavní prioritou v minulém období bylo jako vždy připravit lepší zázemí a servis našim členům, ale směle můžu říct, že i nečlenů Hospodářské komory hlavního města Prahy. Fenoménem minulého roku se však stala Evropská unie a její granty. Naše komora z veřejných zdrojů a od EU získala na základě úspěšného ohodnocení projektů přes 40 milionů korun. V těchto projektech komora figuruje jako hlavní realizátor, nebo partner. V obou případech jako synergický efekt vzniká mnoho partnerských propojení a to nejen na Hospodářskou komoru, ale i mezi podnikateli. Zahraniční politika pražské komory směřuje k usnadnění přístupu podnikatelů na zahraniční trhy. Využíváme také svého postavení v Bruselu pro ovlivňování evropské legislativy a norem ve prospěch podnikatelské sféry. Jako každoročně bych chtěl svým jménem velice poděkovat všem členům představenstva a dozorčí radě za jejich aktivní přístup. Nemohu rovněž opomenout všechny členy našich odborných sekcí a jejich předsedy, kteří připravovali další projekty jak pro rozvoj Hospodářské komory, tak i pro rozvoj Hlavního města Prahy. Petr Kužel předseda představenstva HKP 3

4 OPENING SPEECH of the Chairman of the Board Dear Members of the Economic Chamber, Ladies and Gentlemen, As with every other year, we are submitting an assessment of our work for the completed period. It's gratifying that we are able to continue to increase the prestige of the Economic Chamber, and to improve relations to the City of Prague and to regional and state administration bodies in Prague and throughout the Czech Republic. The Prague Economic Chamber is considered to be an extremely significant partner within the network of economic chambers. This fact is confirmed by entrepreneurs and politicians alike. Prague is the gateway to the Czech Republic and the Economic Chamber is the gateway to the world of business. Allow me to briefly describe the ways in which we help entrepreneurs and Prague's citizens: We are preparing the creation of a Business Incubator, we intensively assert new legislative proposals and make suggestions to proposed laws and their bills through the government. We oversee the management of the business sphere, among others, through our Business Academy, and we support the tourist trade. We are trying to improve the access of entrepreneurs to financing through the Rating MSP project that also serves to improve supplier-customer relations and we have started the KOMORA CERT project. A main priority in the past was, as always, to prepare the best background and services for our members and even, I dare say, for non-members of the Prague Economic Chamber. Last year's phenomenon was, however, the European Union and its grants. Our chamber received over CZK 40 million from public sources and from the EU on the basis of a successful assessment of projects. The chamber figures as a main implementer or partner in these projects. In both cases a synergetic effect is created from many of the partnerships - not only for the Economic Chamber, but among entrepreneurs as well. The Prague Economic Chamber's foreign policy is geared toward facilitating the access of entrepreneurs to foreign markets. We also take advantage of our position in Brussels to influence European legislation and standards to the benefit of the business sphere. As with every year, I would personally like to thank all members of the Board of Directors and the Supervisory Board for their active approach - and let me not forget all the members of our professional sections and their chairpersons who have prepared other projects for both the development of the Economic Chamber as well as for the development of the City of Prague. Petr Kužel Chairman of the Board of Directors 4

5 ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ORGÁNY Hospodářské komory hlavního města Prahy Představenstvo Hospodářské komory hl.m. Prahy se v roce 2005 scházelo v pravidelných intervalech na svých zasedáních. V průběhu celého roku se podrobně zabývalo zprávami o činnosti komory, plněním finančního plánu a určovalo směr vývoje komory. V roce 2005 se konalo šest zasedání předsednictva HKP. Představenstvo pracovalo ve složení: Předseda představenstva Petr Kužel zastupuje firmu: KERT,s.r.o generální ředitel Zastupuje hospodářskou komoru navenek a jedná jejím jménem. Do jeho kompetence dále patří řízení představenstva jako nejvyššího orgánu mezi Shromážděními delegátů komory. Koordinuje vzájemné vztahy mezi jednotlivými resorty v oblasti hospodářství a ekonomiky hlavního města Prahy i České republiky. Místopředsedové Ing. Jitka Albrechtová K o m p e t e n c e: Legislativa a daňová problematika, včetně poradenství v těchto oblastech. zastupuje firmu: A.S., a.s., předsedkyně představenstva Otakar Čapek K o m p e t e n c e: Infrastruktura a spolupráce s firmami, jejichž majoritním vlastníkem je Hlavní město Praha zastupuje firmu: Kolektory Praha, a.s., generální ředitel a předseda představenstva Ing. Jindřich Hess K o m p e t e n c e: Zahraniční vztahy a jejich koordinace s Hlavním městem Prahou zastupuje firmu: METROSTAV, a.s., předseda představenstva 5

6 Místopředsedové Ing. Michal Kotlín K o m p e t e n c e: Oblast vzdělávání zastupuje firmu: soukromý konzultant Členové Ing. František Dombek K o m p e t e n c e: Oblast bankovnictví zastupuje firmu: PPF Banka a.s.,ředitel obchodní divize Ing. Petr Knapp K o m p e t e n c e: Oblast bankovnictví zastupuje firmu: ČSOB, a.s., člen představenstva Ing. Bohumil Mach K o m p e t e n c e: Oblast projektů zastupuje firmu: TCP Praha, a.s., ředitel Ing. Jan Maj K o m p e t e n c e: Oblast vzdělávání zastupuje firmu: SIEMENS, s.r.o. ředitel divize Transportní systémy Ing. Richard Motyčka K o m p e t e n c e: Oblast informačních systémů zastupuje firmu: M - nemovitosti, majitel Ing. Vlastimil Navrátil K o m p e t e n c e: Oblast pojišťovnictví zastupuje firmu: Total Brokers, a.s., generální ředitel Ing. Václav Okleštěk K o m p e t e n c e: Oblast Evropské unie zastupuje firmu: EURO-TREND, s.r.o., jednatel Ing. Václav Pomazal K o m p e t e n c e: Oblast dopravy zastupuje firmu: Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s., ekonomicko-obchodní náměstek Ing. Oldřich Pražák K o m p e t e n c e: Oblast cestovního ruchu soukromý podnikatel JUD.r. Přemysl Raban K o m p e t e n c e: Oblast právní zastupuje firmu: KPK, jednatel 6

7 DOZORČÍ RADA Hospodářské komory hlavního města Prahy Dozorčí rada na svých zasedáních sledovala a revidovala plnění finančního plánu. Členové dozorčí rady byli průběžně informováni o činnosti úřadu komory a o činnosti pracovníků, zabezpečujících klíčové oblasti. Předsedkyně dozorčí rady Ing. Zdenka Vostrovská, CSc zastupuje firmu: 1. VOX, a.s., předsedkyně představenstva Členové Ing. Petr Kuchár zastupuje firmu: Subterra, a.s., generální ředitel Ing. Ivan Lipovský, CSc. zastupuje firmu: Skanska CZ, a.s., vedoucí Odboru strategických projektů Ing. Radek Lanč soukromý podnikatel 7

8 VÝVOJ ČLENSKÉ ZÁKLADNY Dynamika rozvoje je charakterizována následujícími hodnotami: Počet členů v roce: Z hlediska oborového zaměření je stav členské základny následující: Počet členů v roce: 1. strojírenské podniky 8,9% 2. stavební firmy 8,1% 3. obchodní organizace 25,3% 4. firmy a organizace poskytující různé druhy služeb 52,2% 5. banky a pojišťovny 2,2% 6. společnosti obchodující cennými papíry 3,2% 7. zbývající část tvoří družstva 0,9% 2,2 3,2 0,9 8,9 25,3 52,2 8,1 8

9 ČINNOST Hospodářské komory hlavního města Prahy Hospodářská komora hlavního města Prahy má v současné době 692 členů, kteří se podílí 41 procenty na vytvoření HDP v hlavním městě. Velký počet členů komory rozhoduje o kvalitě služeb v metropoli. Cíle HKP Cílem Hospodářské komory hlavního města Prahy je zastupovat pražské podnikatele a podporovat je při rozvoji jejich podnikatelských aktivit. Proto považujeme za nutné úzce spolupracovat s orgány samosprávy a státní správy. Hospodářská komora hlavního města Prahy spolupracuje s Hospodářskou komorou České republiky, okresními a krajskými hospodářskými komorami na celém území státu. Naší prioritou je spolupráce s Hlavním městem Prahou, s Magistrátem hlavního města Prahy, s jednotlivými ministerstvy a se zastoupením Evropské unie v Praze. Hospodářská komora ČR je oficiálním připomínkovým místem. Této možnosti plně využíváme a připravujeme odborné připomínky k důležitým zákonům, které se týkají podnikatelů. Připomínkovali jsme mimo jiné zákoník práce, zákon o zadávání veřejných zakázek a další. Projekty HKP Hospodářská komora hlavního města Prahy realizuje celou řadu projektů. V roce 2005 jsme připravili tyto projekty, jejichž prostřednictvím budeme letos podnikatelům pomáhat: "Síť podpory dalšího vzdělávání ve zdravotnické telematice a ezdraví", "Poradenské a informační centrum pro malé a střední podnikatele", "Příprava vedoucích pracovníků pražských firem v oblasti řízení strukturálních, personálních a technologických změn v podniku", "Systém projektového poradenství pražských MSP k přípravě podnikatelských projektů, včetně projektů předkládaných pro získání dotací z veřejných zdrojů, zejména z programů spolufinancovaných strukturálními fondy EU", "Platforma i2010", "Poradenské centrum pro Rating MSP" a "Vzdělávání v zážitkové turistice v oblasti technických památek v Praze". Vynikající spolupráce i nadále funguje s představiteli jednotlivých městských částí hlavního města Prahy. Hospodářská komora hlavního města Prahy zorganizovala několik setkání podnikatelů, zástupců Komory a představitelů pražské samosprávy v jednotlivých pražských obvodech. InMP Ve spolupráci s úřady městských částí Prahy funguje celkem pět Informačních míst pro podnikatele (InMP). Zde se podnikatelé dozvědí o nových předpisech a vyhláškách, mohou využít právní poradnu. Na základě posouzení konkrétních potřeb podnikatele zprostředkujeme kontakt na kompetentní místa, schopná poskytnout specializované informace a služby. Cílem informačních míst je také zlepšení povědomí českých podnikatelů o jednotném evropském trhu a státních programech podpory malého a středního podnikání v ČR. Rating MSP Projekt Rating MSP umožňuje subjektům malého a středního podnikání získat za velmi výhodných podmínek nestranný profesionální pohled na finanční a nefinanční bonitu 9

10 svého podniku. Díky tomu, že se pražská Komora spojila s největšími bankovními domy země a dalšími významnými společnostmi, získají, ti, kdo si Rating MSP nechají vystavit, nemalé výhody od partnerů projektu. Rating MSP tak mohou začít úspěšně v byznysu využívat k lepšímu přístupu k bankovnímu úvěru, v dodavatelsko-odběratelských vztazích (ve smlouvě s obchodním partnerem se obě strany zaváží, že jedna druhé poskytne svůj rating, aby se o sobě dozvěděly víc, aby si mohly být obě strany jisté, že obchodují s důvěryhodným a kvalitním partnerem - tzv. ratingová doložka), jako informaci o ekonomickém stavu firmy ho využívají manageři či jednatelé společností místo někdy nic neříkajícího auditu, jako zásadní informaci, zda jít do nějakého projektu - např. zda se ucházet o peníze ze strukturálních fondů EU, jako bonus pro firmu - díky partnerům Ratingu MSP může podnik získat některé výhody. Partneři Ratingu MSP jsou ČSOB, a.s., Komerční banka, a.s., T-MOBILE, a.s., Puncovní úřad, Pražská plynárenská, a.s., Pražská energetika, a.s., Kolektory Praha a.s. a Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. a Subterra, a.s.. V současné době je možné o rating požádat na 74 místech v celé republice. Rating MSP od září 2005 mohou využívat i malí a střední podnikatelé na Slovensku. Projekt Hospodářské komory hlavního města Prahy tak slaví první úspěchy i u našich východních sousedů. I zde se jeho partnery staly významné podniky, které zásadním způsobem ovlivňují chod slovenského hospodářství: ČSOB, a.s. Bratislava, Siemens, s.r.o., Doprastav, a.s a další. Podrobnější informace o ratingu jsou k dispozici na internetu na adrese Strukturální fondy EU Nejdůležitějším úkolem Hospodářské komory hlavního města Prahy byla v roce 2005 příprava a realizace projektů pro Jednotné programové dokumenty regionu soudržnosti NUTS II Praha, a to jak pro Cíl 2, tak i pro Cíl 3. Kromě vlastních projektů se na mnoha dalších podílíme jako projektoví partneři. V loňském roce jsme ve spolupráci se Vzdělávacím institutem úspěšně rozběhli projekt "Poradenské a informační centrum pro malé a střední podnikatele", díky němuž pražští malí a střední podnikatelé mají možnost získat poradenství ze všech oblastí byznysu, legislativy, účetnictví, daní, lidských zdrojů zcela zdarma. Projekt "Příprava vedoucích pracovníků pražských firem v oblasti řízení strukturálních, personálních a technologických změn v podniku" umožnil pražským podnikatelům studovat na prestižní Open University za velice výhodných finančních podmínek. Díky projektu "Vzdělávání v zážitkové turistice v oblasti technických památek v Praze" bude možné představit Prahu zábavnou a zároveň poučnou formou - formou zážitkové turistiky. Vytvoření specializovaného internetového portálu o zdraví i nemocech, zavedení systému elektronických zdravotních knížek a zdravotních karet pacientů, ke kterým bude mít přístup každý lékař (a to i za hranicemi Česka), ale zejména vzdělávání všech, aby internet uměli využít a použít pro ZDRAVÍ - to je cíl projektu "Síť podpory dalšího vzdělávání ve zdravotnické telematice a ezdraví", kterého se HKP účastní jako partner. Zahraniční vztahy V oblasti zahraničních vztahů, která je pro HKP klíčová, byl rok 2005 velmi úspěšný. Mezi nejzajímavější úspěšné akce patří únorové setkání českých a indických podnikatelů za účasti indických diplomatů v sídle Hospodářské komory Prahy a červnová 10

11 mise expertů ze Sekce kolektorů HKP a představitelů hlavního města do Londýna, kde měla česká delegace možnost porovnat kvalitu a úroveň plánování a zabezpečení londýnských podzemních staveb s českými. Členským firmám poskytuje HKP poradenství v oblasti exportu a importu a českým i zahraničním firmám pomáhá vyhledat ideální obchodní partnery v České republice i v zahraničí. K tomu využíváme i stále narůstajícího počtu bilaterálních kontaktů, v posledním roce rozšířených například o instituce v Severním Irsku, Francii, Itálii a dalších státech. Podnikatele informujeme o novinkách, které přináší členství v Evropské unii, o zajímavých veletrzích v celém světě a také o zajímavých investičních projektech v zahraničí, kterých se mají možnost zúčastnit čeští dodavatelé. Mnoho informací o takových projektech přináší například naše účast na zasedáních Pracovní skupiny pro spolupráci České republiky se Sankt Petěrburgem a Leningradskou oblastí. HKP v oblasti zahraničních vztahů velmi úzce spolupracuje s magistrátem hlavního města Prahy a pokud je to možné, umožňuje svým členům účastnit se zahraničních misí společně s významnými představiteli hlavního města Prahy. Další projekty HKP I nadále pokračujeme v naplňování záměrů projektu "Pomáhejme sami sobě". Jeho základní myšlenkou je umožnit firmám, které jsou členy Hospodářské komory hlavního města Prahy, vzájemně si poskytovat výhodné podmínky. Pražská hospodářská komora nepřestala být aktivní ani v projektu "Vstup investora jedněmi dveřmi". Zpravodaj HKP Zpravodaj Hospodářské komory hlavního města Prahy i v roce 2005 informoval o nejdůležitějších událostech, týkajících se podnikatelů a života v české metropoli. Navázali jsme spolupráci a občanským sdružením Hospodáři, které vydává měsíčník "Hospodář". Na jeho stránkách má pražská Komora své stálé místo. O dění v Komoře se nově mohou dozvídat i čtenáři internetových médií, například na nebo a dalších. Podnikatelská akademie Své stálé místo v nabídce služeb Hospodářské komory hlavního města Prahy má i Podnikatelská akademie, jejímž hlavním smyslem je podpora vzdělávání podnikatelů a pomoc začínajícím byznysmanům. V roce 2005 bylo pro ně připraveno více než 40 odborných konferencí, přednášek a seminářů. V roce 2006 se pražská Komora bude ucházet o finanční podporu ze strukturálních fondů Evropské unie, aby celoživotní vzdělávání podnikatelům ještě více usnadnila a zpřístupnila. Odborné sekce HKP I v roce 2005 platilo, že sekce, co by pracovní orgány Hospodářské komory hlavního města Prahy, jsou místy, kde dochází k přímé účasti členů, ale i nečlenů, na činnosti Komory. 11

12 INFORMAČNÍ ZDROJE ČLENŮ Hospodářské komory hlavního města Prahy Zpravodaj HKP a další média Zpravodaj Hospodářské komory hlavního města Prahy se za dobu své existence stal tradičním nositelem aktuálních informací a důležitých rad pro pražské podnikatele. Zpravodaj psal nejen o dění v byznysu, ale i o životě v české metropoli, upozornil na významné akce a projekty celostátního významu. Časopis HKP se v roce 2005 soustředil zejména na podrobné informace o službách a projektech Hospodářské komory hlavního města Prahy. Podnikatelé se tak díky němu mohli dozvědět, o úspěších projektu Rating MSP, o projektu Komory a Vzdělávacího institutu, díky němuž mají pražští podnikatelé poradenství ze všech oblasti byznysu, legislativy, lidských zdrojů a daní zdarma, nebo o možnosti studovat na prestižní Open University takřka zdarma, nebo o projektu Praha technická, jehož cílem je Pražanům a turistům představit technické a technologické památky Prahy formou zážitkové turistiky. Zpravodaj poskytuje rady, co, kdy, kde a jak udělat, aby podnikatel získal peníze ze strukturálních fondů EU, kde hledat cesty, které mu usnadní jeho cestu za prosperitou a konkurenceschopností. Hospodářská komora hlavního města Prahy ve snaze co nejvíce se přiblížit svým členům, umožnit jim co nejpohodlnější přístup k informacím nejenom o činnosti a službách HKP, ale i o aktivitách pražské samosprávy, připravila zcela novou podobu internetových stránek Konec roku 2005 byl věnován intenzivním přípravám, směřujícím k nové podobě portálu a k jeho brzkému spuštění, které je plánováno na duben letošního roku. Podnikatelé díky novým www-stránkám získají nejenom vskutku podrobné informace o dění v HKP, ale sami mohou aktivně její činnost ovlivňovat, vyjadřovat se k dění v byznysu a ve státě. Novinkou je i přihlašování se k odběru zpráv z HKP em a to i pro nečleny Komory. Hospodářská komora informuje, ale je o ní i informováno v nejčtenějších médiích v zemi. Už stabilně dostáváme prostor na nových internetových stránkách věnovaných podnikatelům ale pokračuje i tradiční spolupráce s významnými deníky (MF DNES, Lidové noviny, Hospodářské noviny ). Našimi stálými "odběrateli" informací o Hospodářské komoře hlavního města Prahy jsou týdeníky Profit, magazín Prosperita a další. Novinkou je naše spolupráce s "Oficiálním portálem pro podnikání a export" a s novinami nakladatelství VERLAG DASHÖFER, SPOL.S.R.O. 12

13 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU Hospodářské komory hlavního města Prahy Vážení členové Hospodářské komory hlavního města Prahy, dámy a pánové, Úřad Hospodářské komory hlavního města Prahy je výkonným orgánem Komory, jehož úkolem je zajišťovat činnosti související s každodenním chodem Komory, dle ustanovení zákona 301/1992 Sb. o působnosti hospodářských komor. Pro Hospodářskou komoru hlavního města Prahy byl rok 2005 rokem zlomovým. Komora i nadále pokračovala v poskytování poradenství podnikatelům prostřednictvím Informačních míst pro podnikatele a v projektu Rating MSP, který jako jediný v zemi dává malým a středním firmám možnost získat objektivní ohodnocení jejich úspěšnosti či neúspěšnosti. Rating MSP se nám koncem loňského roku podařilo odstartovat i na Slovensku. Kromě všech těchto aktivit a důsledného plnění povinností vyplývajících ze zákona 301/1992 Sb., Komora intenzivně pracovala na přípravě projektů, díky nímž by mohla svým členům, ale i ostatním Pražanům, nabídnout efektivnější pomoc a služby než doposud. Komoře bylo v loňském roce schváleno několik projektů, které budou financovány z veřejných zdrojů, zejména však ze strukturálních fondů EU. Hospodářská komora hlavního města Prahy pracovala a v letošním roce bude nadále pracovat na projektech, které firmám pomohou v podnikání a všem přinesou vzdělání, zdraví, ale i zábavu. Vloni jsme připravili a letos tudíž budeme naplňovat cíle a záměry například těchto projektů: 1/ Projektové poradenství pro pražské MSP: Pražské MSP dostanou zdarma rady a informace, jak získat peníze z veřejných zdrojů, zejména pak ze strukturálních fondů EU. Experti jim poradí a pomohou s vypracováním projektů, na základě kterých budou moci úspěšně o finance požádat. Součástí nabídky je dotační audit zdarma. 2/ Platforma i2010: Z projektu budou mít užitek nejenom podnikatelé, ale i široká veřejnost. Současnou společnost lze nejlépe charakterizovat jako informační společnost. Informace se na nás hrnou ze všech stran se stále větší razancí. Jak se nenechat informačním boomem zneužít, ale naopak z něj co nejvíce vytěžit pro vlastní potřebu. Jak si vybudovat takovou informační gramotnost, která poslouží jako imunitní systém vůči nesmyslným a zbytečným informacím. Jak informace využít v podnikání - k tomu všemu bude sloužit řadu kurzů a seminářů. Připraví je přední experti na problematiku informatiky a informací z České vědeckotechnické společnosti pro informatizaci a informační technologie, Katedry telekomunikací Fakulty elektrotechnické ČVUT a Institutu mikroelektronických aplikací, s.r.o.. 3/ Vzdělávání v zážitkové turistice v oblasti technických památek v Praze: Představit Prahu a její technické a technologické památky zábavnou a zároveň poučnou formou - formou zážitkové turistiky je cílem dalšího z řady projektů Komory. Významné firmy a společnosti z metropole se díky projektu naučí historii své společnosti, svých výrobků nebo i služeb prezentovat formou zážitkové turistiky - tedy poučně, zábavně, vtipně a především netradičně. Zvýší se tak povědomí Pražanů a tur- 13

14 istů o historii podniků poskytujících veřejné služby a tím podle našeho názoru získají k hlavnímu městu vřelejší vztah. 4/ Zdravotnická telematika a ezdraví Vytvoření specializovaného internetového portálu o zdraví i nemocech, zavedení systému elektronických zdravotních knížek a zdravotních karet pacientů, ke kterým bude mít přístup každý lékař (a to i za hranicemi Česka), ale zejména vzdělávání všech, aby internet uměli využít a použít pro ZDRAVÍ - to je cíl projektu, kterého se účastní 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav informatiky Akademie věd ČR, Institut mikroelektronických aplikací, s.r.o., firma Aproks, s.r.o. a obecně prospěšná společnost MEDTEL. 5/ Poradenské a informační centrum pro MSP: "Za rady a informace se tvrdě platí." - toto tvrzení pro HKP neplatí. Malé a střední firmy je dostanou od odborníků ze Vzdělávacího institutu zcela zadarmo. Podnikatel nebo živnostník přitom může požadovat poradenství ze všech oblastí podnikání - daně, účetnictví, legislativa, IT nebo z oblasti řízení lidských zdrojů. Témata konzultací nejsou předem nijak omezena. 6/ Příprava vedoucích pracovníků pražských firem v oblasti řízení strukturálních, personálních a technologických změn v podniku: Finanční podpora z EU umožňuje pražským podnikatelům z malých a středních firem letos studovat na prestižní Open University za velmi výhodných finančních podmínek. Věřím, že všechny služby a projekty Hospodářské komory hlavního města Prahy, přinesou i v dalším období prospěch nejen členům Komory, ale i ostatním podnikatelům. Zdeněk Kovář ředitel Úřadu HKP Servis Úřad zajišťoval také servis pro plnění dílčích úkolů podle pokynů předsedy a představenstva Hospodářské komory hlavního města Prahy zejména v oblastech: vztahů k ostatním komorám Hospodářské komory České republiky zahraničních styků Hospodářské komory hlavního města Prahy rozvíjení spolupráce s partnerskými svazy a sdruženími rozvíjení spolupráce s Magistrátem hlavního města Prahy projekt Rating malých a středních podniků projekt Informační místa pro podnikatele spolupráce s Hospodářskou komorou České republiky Činnost Úřadu HKP vedení evidence a seznamu členské základny příprava podkladů pro jednání orgánů Komory vedení administrativy a zajištění běžného chodu Komory zajišťování servisu pro členy, zákazníky, hosty i novináře 14

15 K významným oblastem činnosti Úřadu v roce 2005 patřil bezchybný provoz Informačních míst pro podnikatele na území hlavního města Prahy v rámci stejnojmenného celorepublikového projektu. Zřizovatelem Informačních míst v metropoli byla pověřena Hospodářská komora hlavního města Prahy, která je provozuje v Praze 1, 4, 7, 9 a 13. Složení Úřadu HKP V roce 2005 pracoval Úřad Hospodářské komory hlavního města Prahy v následujícím složení: Ředitel: Zdeněk Kovář Vedoucí oddělení vnitřních vztahů, členské základny a oddělení vzdělávání: Jana Vlčková Oddělení komunikace: Andrea Kábelová Vedoucí oddělení zahraničních vztahů a EU Mgr. Jan Hauser Oddělení zahraničních vztahů a EU PhDr. Zuzana Kunská Manažer projektů Rating MSP a InMP: Jiří Svoboda Sekretariát předsedy představenstva Liduše Schoberová Recepce: Tereza Veselá Účetní: Otilie Biernátová 15

16 SERVIS Hospodářské komory hlavního města Prahy Servis hospodářské komory hlavního města Prahy zajišťovat plnění úkolů podle pokynů předsedy a představenstva Hospodářské komory hlavního města Prahy: Informační servis a šíření informací o podnikatelské činnosti členů Komory na základě jejich předchozího souhlasu Vzdělávací činnost - pořádání seminářů Zajišťování účasti HKP na výstavách Vydávání tiskovin Komory, zejména Zpravodaje Hospodářské komory hlavního města Prahy Výběr nových zaměstnanců, včetně zaškolení Servis Hospodářské komory Prahy se podílel na přípravě a organizaci vybraných výstav a veletrhů, pořádaných v roce Dále byla členské základně nabídnuta řada odborných seminářů a setkání s politickou reprezentací Hlavního města Prahy i České republiky. Servis Hospodářské komory spravuje také internetové stránky Hospodářské komory hlavního města Prahy, které jsou pravidelně aktualizovány. Jejich prostřednictvím jsou podnikatelé informováni o práci komory, včetně nabídky služeb a dalších důležitých informací 16

17 ČINNOST P ř e h l e d č i n n o s t i H K P z a r o k v b o d e c h: 26. ledna - Setkání podnikatelů s představiteli Hospodářské komory hlavního města Prahy, České spořitelny, a.s. a Městské části Praha 7 na témata: "Najdeme pro Prahu zdroj financování v EU?" a "Kde najít peníze na podnikatelské projekty?". 10. února - setkáni s podnikateli z Indie v prostorách Hospodářské komory hlavního města Prahy. 17. února - seminář Hospodářské komory hlavního města Prahy a vzdělávací agentury VOX na téma "Základní charakteristika novely zákona o DPH od ". 2. března - Setkání podnikatelů s představiteli Hospodářské komory hlavního města Prahy a České spořitelny, a.s. a Městské části Praha 13 na téma "Kde najít peníze na podnikatelské projekty?". 15. března - seminář Hospodářské komory hlavního města Prahy a ČSOB, a.s. na téma "Jak získat a financovat veřejné zakázky" 24. března - seminář na téma "Význam systematického rozvoje lidí v malých a středních podnicích a role Hospodářské komory hlavního města Prahy v tomto procesu 17. května - seminář Hospodářské komory hlavního města Prahy a ČSOB, a.s. na téma "Financování zahraničního obchodu" 30. května - podpis smlouvy o projektu Rating MSP Slovakia s představiteli Slovenské průmyslové a obchodní komory v Bratislavě 9. června - Setkání podnikatelů s představiteli Hospodářské komory hlavního města Prahy, České spořitelny, a.s. a Městské části Praha 16 na téma "Vztah podnikatelů, radnice a hospodářské komory" června - zahraniční cesta expertů Sekce kolektorů HKP a představitelů Hlavního města Prahy do Londýna 22. července - exkurze skupiny studentů z německého Norimberku v HKP 22. září - seminář Hospodářské komory hlavního města Prahy a ČSOB, a.s. na téma "Možnosti získání ISO certifikace 1. října - zahájení projektu Rating MSP Slovakia v Bratislavě 24. listopadu - seminář Hospodářské komory hlavního města Prahy a ČSOB, a.s. na téma "Budoucí vývoj ekonomiky a zajišťovací operace na zahraničních trzích v roce 2006" 17

18 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Hospodářské komory hlavního města Prahy Hospodaření Hospodářské komory hlavního města Prahy skončilo v roce 2005 celkovým ziskem ve výši 20 tis. Kč. Celkové náklady činily 5,324 tis. Kč a celkové výnosy 5,344 tis. Kč. Spotřeba materiálu a energie Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Nákup zboží Ostatní služby Osobní náklady Ostatní daně a poplatky Úroky Kurzové ztráty Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Daň z příjmu Náklady celkem Tržby za prodej služeb Tržby za prodej zboží Úroky Jiné ostatní výnosy Přijaté příspěvky Provozní dotace Výnosy celkem ,244 1, ,324 3, , ,344 ÚDAJE V TIS. KČ Hospodářská komora hlavního města Prahy ukončila rok 2005 s vyrovnaným rozpočtem, hospodářský výsledek ovlivnil nárůst vlastního jmění na 3,549 tis. Kč. Účetnictví a hospodaření Hospodářské komory hlavního města Prahy bylo ověřeno auditorem. 18

19 ODBORNÉ SEKCE Hospodářské komory hlavního města Prahy Sekce, jako pracovní orgán Hospodářské komory hlavního města Prahy, jsou místy, kde dochází k přímé účasti členů, případně nečlenů, na činnosti komory. Každý z členů Hospodářské komory hlavního města Prahy se může zúčastnit práce v předsednictvích sekcí nebo v pracovních skupinách. Členové sekce tak mají možnost získávat potřebné informace, vyměňovat si své zkušenosti v daném oboru, přispívat k rozvoji jednotlivých oblasti a tím napomáhat ke zlepšení podnikatelského prostředí, nejen na území hlavního města Prahy. Současně mají možnost prezentovat své názory a požadavky vůči komoře, případně hlavnímu městu. Sekce představují neformální pracovní skupiny zástupců podniků se stejným zaměřením. Jedním z cílů je zlepšení vzájemné informovanosti v dané problematice. V rámci Hospodářské komory hlavního města Prahy pracují následující odborné sekce: Sekce cestovního ruchu a kongresové turistiky Sekce dopravní Sekce Evropské unie Sekce kolektorů Sekce malého a středního podnikání Sekce stavebnictví a územního rozvoje Sekce vzdělávání Sekce cestovního ruchu a kongresové turistiky Praha prokázala, že se na celosvětovém trhu kongresové turistiky stala silným hráčem. Výrazně posilovaly trendy směřující ke zvyšování kvality služeb cestovního ruchu. Rokem 2005 začal nový cyklus programů podpory malého a středního podnikání financovaných z prostředků státního rozpočtu. Řada dalších podnikatelských subjektů získala certifikáty kvality ISO. Na jejím území došlo k dalšímu posílení domácího cestovního ruchu a incomingu. Subjekty se sídlem na území hlavního města Prahy podnikající v oblasti outgoingu rovněž posilovaly. Sekce cestovního ruchu Hospodářské komory hlavního města Prahy se v roce 2005 podnikala kroky k udržení 5% DPH v oblasti ubytování, informační kampaní se spolupodílela na chystaném kongresu ASTA International Destination Expo 2006, jenž se v Kongresovém centru Praha uskuteční letos v březnu. ASTA (Americká asociace cestovních kanceláří) má přes členů ve 140 zemích světa. Jedním z cílů kongresu je ukázat zahraničním cestovním kancelářím hostitelskou zemi nejen s její kulturnou i historií, ale především s jejími možnostmi a atraktivními programy. Sekce Cestovní ruch Hospodářské komory hlavního města Prahy i nadále pokračuje ve vysvětlovací kampani, jež má na společensky vnímané úrovni postavit odvětví cestovního ruchu minimálně na roveň ostatních hospodářských odvětví resp. obdobně úspěšných aktivit v oblasti zahraničního obchodu. V roce 2005 se sekce podílela na několika profesně společenských akcích, jejichž cílem je výměna informací a posilování prestiže odvětví cestovního ruchu. PhDr. Jaromír Kainc předseda sekce cestovního ruchu a kongresové turistiky Sekce dopravní V roce 2005 probíhala spolupráce členů v jednotlivých pracovních skupinách a zároveň činnost zástupců sekce v Poradní skupině pro dopravu zřízené při Hospodářské komoře České republiky. V rámci této činnosti byly konzultovány a následně zpracovány 19

20 připomínky k návrhům zákonů a vyhlášek, které jsou v přípravném legislativním procesu. V říjnu 2005 proběhlo 14. plenární zasedání sekce, kde vystoupil například náměstek Státního fondu dopravní infrastruktury Ing. Jiří Novák a seznámil členy sekce s financováním rozvoje dopravní infrastruktury v roce Generální ředitel Dopravního podniku Praha, a.s. Ing. Tomáš Jílek uvedl problematiku restrukturalizace Dopravních podniků. Na 23.března je svoláno 15. zasedání Dopravní sekce Hospodářské komory hlavního města Prahy, na programu je vystoupení radního hlavního města Prahy Radovana Šteinera na téma rozvoj dopravní infrastruktury v hlavním městě Praze a generálního ředitele Metroprojektu, a.s. Ing. Jiřího Pokorného na téma dopravní obsluha letiště Ruzyně. Ing. Ivan Vácha, předseda dopravní sekce Ing. František Polák, tajemník sekce Sekce Evropské unie Co nejsnadnější přístup pražských podnikatelů k penězům ze Strukturálních fondů Evropské unie, co nejvýhodnější podmínky pro Prahu a její obyvatele v rámci EU, co nejvyšší dotace pro českou metropoli - toto jsou hlavní cíle Sekce EU. Její členové se i v roce 2005 aktivně pracovali v Monitorovacích výborech pro JPD 2 i 3. Pro lepší přístup pražských podnikatelů k finančním zdrojům ze strukturálních fondů EZ Sekce EU vypracovala a plní: Rámcový plán práce Sekce Evropské unie HKP na období do roku 2008: prosazovat v novém plánovacím období EU let zařazení takových oblastí a forem jejich financovaní na území hl.města Praha, které budou co nejvíce odpovídat zájmům a potřebám pražských podnikatelů, zejména pak členů HKP. Za tímto účelem spolupracovat s Ministerstvem místního rozvoje ČR a Magistrátem HMP. průběžně zastupovat a prosazovat zájmy HKP a jejich členů v procesu realizace přijímání pomoci ze Strukturálních fondů EU v tomto plánovacím období v příslušných orgánech zřízených pro oba Jednotné programové dokumenty. napomáhat zařazení aktivit realizovaných v rámci přijímání pomoci ze Strukturálních fondů do celkového plánu zahraničních styků a aktivit HKP a to i vůči zemím mimo rámec EU (Čína,Indie,Turecko, apod.) v roce 2006 připravit zobecnění zkušeností z procesu schvalování projektů a rozšířit ho mezi členy HKP projednat a případně realizovat v Bruselu v Pražském domě informativní akci o činnosti HKP a jejich členů v určité oblasti (stavebnictví, nemovitosti, ochrana životního prostředí, turistika, apod.) doplnit Sekci EU zejména o zástupce členů HKP, kteří úspěšně realizují projekty financované ze Strukturálních fondů prověřit konkrétní možnosti zapojování prostředků SF EU do projektů PPP a v kladném případě připravit na toto téma seminář Ing. Václav Okleštěk předseda sekce EU Sekce kolektorů Odborná sekce kolektorů HKP se scházela pravidelně v šestitýdeních intervalech.hlavními úkoly kterými se zabývala jsou. 1. Příprava a realizace materiálů pro prezentaci kolektoru Centrum-Smíchov v Bruselu. Jednalo se o prezentační DVD,panely a textovou informaci. 2. Zpracování technickokvalitativních podmínek pro výstavbu kolektorů 20

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

Nejen konkurence, ale i partnerství je součástí zdravého podnikání

Nejen konkurence, ale i partnerství je součástí zdravého podnikání H o s p o d á ř s k á k o m o r a h l. m. P r a h y Nejen konkurence, ale i partnerství je součástí zdravého podnikání Přes všechny problémy, s nimiž se musí podnikatel potýkat, je podnikání u nás na stejné

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Z ř i z o v a c í l i s t i n a

Z ř i z o v a c í l i s t i n a V Hradci Králové dne Čj. K R Á L O V É H R A D E C K Ý K R A J Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje Z ř i z o v a c í l i s t i n a Příspěvkové organizace Královéhradeckého

Více

Zpráva o činnosti za rok 2011. Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749

Zpráva o činnosti za rok 2011. Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749 Zpráva o činnosti za rok 2011 Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749 OBSAH OBSAH... 2 1. O Společnosti... 3 2. Činnost SPŘ v roce 2011... 3 3. Aktivity sekcí... 4

Více

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK Setkání podnikatelů, ředitelů středních odborných škol,úřadu práce, náměstka hejtmana za školství Ing.Pavla Sekaniny 15.2.2012 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK Je nevládní

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 30. 11. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ www.pwc.com Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha Seminář pro příjemce z OPPK 24. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Program 13.30 13.45 Registrace účastníků

Více

Z p r á v a o č i n n o s t i KHK StČ od posledního shromáždění delegátů KHK StČ 15.6.2010

Z p r á v a o č i n n o s t i KHK StČ od posledního shromáždění delegátů KHK StČ 15.6.2010 Z p r á v a o č i n n o s t i KHK StČ od posledního shromáždění delegátů KHK StČ 15.6.2010 Určeno: Pro shromáždění delegátů KHK StČ 14.6.2011 Krajská hospodářská komora Střední Čechy (dále jen KHK) byla

Více

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Poslání ARR: Pomáháme realizovat strategické cíle Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Pavla Břusková generální ředitelka Agentura pro regionální rozvoj,

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 l. Oblast pracovněprávní a zaměstnanosti 1.1 V součinnosti s ostatními odborovými svazy průběžně prosazovat v tripartitních

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

(ES) 13 1828/2006 2014 2015 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 8 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

(ES) 13 1828/2006 2014 2015 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 8 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Zadavatel: Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem Praha 1, Staroměstské nám. 6, PSČ: 110 15 IČ: 66002222 Zastoupen: Janem Králem, MBA ředitelem Odboru řízení a koordinace NSRR Veřejná

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Vedená u Rejstříkového soudu obecně prospěšných společností, Krajský soud

Více

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková ejné správě Korupci lze charakterizovat jako zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v politice, veř a hospodářství, spojené s porušením principu

Více

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Role veřejného vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu Ing. Martin Dittrich 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Obecně prospěšná společnost zapsána do rejstříku

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

1. Zaměření projektu (1)

1. Zaměření projektu (1) ESF JPD Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost CZ.4..7/4.1../87 INTERNAL CONTROL ACADEMY Eurodan, s.r.o. Ing. Rodan Svoboda +4 6 49 svoboda@eurodan.cz www.eurodan.cz 1. Zaměření projektu (1) Záměr projektu

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Josefa Gočára v Praze

STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Josefa Gočára v Praze STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Josefa Gočára v Praze I. Úvodní ustanovení, název, sídlo, IČ 1. Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s.

Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s. Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s. Informační služby energetika, a.s. U Plynárny 500, 141 00 Praha 4 tel.: 267 17 29 03, fax: 267 17 49 03 e-mail: ise@ise.cz Obsah 1. Základní

Více

Veřejné zakázky v EU

Veřejné zakázky v EU Veřejné zakázky v EU - výsledky průzkumu - březen 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo provedlo v průběhu listopadu a prosince 2004 průzkum mezi českými firmami na téma

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ

ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ Jednotlivé subjekty v ČR, které se rozhodnou žádat o finanční podporu z EU, mohou buď sestavit žádost o podporu a vést dotační management svých projektů vlastními silami,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Stručný popis ICPI a poskytovaných služeb

Stručný popis ICPI a poskytovaných služeb Stručný popis ICPI a poskytovaných služeb Praha, 12.2.2008 Ing. Petr Hladík, Ph.D Seminář Bankovní produkty pro MSP 1 Vznik projektu projekt navázal na projekt BRIS zpracovávaný TC výstupy z tohoto projektu

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Prezentace společnosti

Prezentace společnosti Prezentace společnosti Naše vize Vybudovat pro menší, středně velké i velké podniky úspěšnou alternativu k velkým mezinárodním poradenským kancelářím k nákupu (one stop shopping) poradenských služeb v

Více

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020)

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020 CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I Č L Á N E K I. Ú V O D N Í U S T A N O V E N Í Společná činnost je

Více

Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011

Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011 Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011 Plán práce na rok 2011 bude předkládán na základě doporučení představenstva ke schválení Shromáždění delegátů v červnu. Jeho cílem

Více

Projekt Servisních center sportu

Projekt Servisních center sportu Projekt Servisních center sportu Materiál pro interní potřebu ČUS Tento materiál byl vypracován ČUS k seznámení se se záměry transformačního procesu, na jehož konci by měla být silná servisní organizace

Více

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Jihočeská hospodářská komora P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 Vznik JHK Hospodářské komory jsou v ČR zřizovány na základě zvláštního

Více

Výroční zpráva 2007 PEOPLE. 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava

Výroční zpráva 2007 PEOPLE. 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava Výroční zpráva 2007 PEOPLE 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava Obsah Obsah... 2 Základní identifikační údaje o 4PEOPLE o. s.... 3 Představení 4PEOPLE o. s.... 4 Aktivity sdružení v roce 2007...

Více

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, z.s.

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, z.s. STANOVY SPOLKU Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, z.s. Článek I Název, sídlo a působnost spolku 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného spolku s názvem Rodinné centrum Křelovský

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO Jihočeská hospodářská komora Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Husova 9, 370 01 České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT

Více

BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR

BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR PhDr. Lidmila KLEINOVÁ, CSc KONSTATOVÁNÍ Každá státní instituce zodpovědná za BOZP v každé evropské zemi si v rámci svých kompetencí a zodpovědností

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Dotace a úvěr jak na to?

Dotace a úvěr jak na to? Dotace a úvěr jak na to? Bankovní produkty a finanční instrumenty pro výzkum, vývoj a inovace Praha 30.11.2009 KB Finanční nástroje Hypoteční úvěr Kreditní karta pro podnikatele Profi úvěr FIX menší a

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

19.11.2013. Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Regionální rozvojové agentury

19.11.2013. Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Regionální rozvojové agentury Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje Poradenství, agenturní činnosti a informační služby na podporu regionálního a municipálního managementu Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 Česká rada dětí a mládeže, příklad střešní organizace Založena v roce 1998

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

Česká kosmická kancelář (CSO)

Česká kosmická kancelář (CSO) Česká kosmická kancelář (CSO) Cíl činnosti 1. Přispívat k dosažení a udržení co nejširšího a nejúčinnějšího zapojení ČR do kosmických programů a projektů, 2. Podporovat uplatňování přínosů kosmonautiky

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE SYSTÉM TECHNICKÉ NORMALIZACE

TECHNICKÁ NORMALIZACE SYSTÉM TECHNICKÉ NORMALIZACE TECHNICKÁ NORMALIZACE SYSTÉM TECHNICKÉ NORMALIZACE Vypracováno kolektivem autorů České společnosti pro technickou normalizaci Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví www.unmz.cz

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Strategie činnosti ATOK v roce 2015

Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje: - Strategii činnosti ATOK v roce 2015 Projednal a schválil SV ATOK dne 4. 11. 2014 1/7 Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Mgr.

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

BLF na valné hromadě CSR Europe

BLF na valné hromadě CSR Europe BLF na valné hromadě CSR Europe Byli jsme součástí celoevropského setkání organizace CSR Europe, které se uskutečnilo ve dnech 16. - 18. dubna v bruselském sídle CSR Europe. V rámci valné hromady CSR Europe

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Organizační řád České námětové společnosti SČF

Organizační řád České námětové společnosti SČF Organizační řád České námětové společnosti SČF Česká námětová společnost (dále jen ČNS) je součástí Svazu českých filatelistů (dále jen SČF) a vyvíjí svoji činnost v jeho rámci na území České republiky.

Více

Hospodářská komora okresu Karviná SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ. Karviná

Hospodářská komora okresu Karviná SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ. Karviná Hospodářská komora okresu Karviná SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ Karviná 2004 1 Hospodářská komora okresu Karviná sekce vzdělávání ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Představenstvo Hospodářské komory okresu Karviná Sekce vzdělávání

Více

společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2013

společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2013 Strana 1/10 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI, STAVU MAJETKU A ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2013 OBSAH: 1. Základní údaje 2. Zpráva o činnosti a společnosti za období

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SKUPINY CITFIN 2009 ÚVODNÍ SLOVO ČLENA PŘEDSTAVENSTVA... str. 3 FILOSOFIE SKUPINY CITFIN... str. 4 VÝVOJ VYBRANÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ... str. 5 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Stanovy České společnosti protetické stomatologie

Stanovy České společnosti protetické stomatologie Stanovy České společnosti protetické stomatologie I. Obecná ustanovení 1. Česká společnost protetické stomatologie (dále jen společnost ) je samosprávná nepolitická odborná a vědecká společnost, sdružující

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje

Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje I. Postavení rady 1. Rada pro rozvoj lidských zdrojů (RRLZ) je kolektivním, koordinačním, poradním a iniciativním orgánem krajské a místní

Více

Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu. 12. září 2011

Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu. 12. září 2011 Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu 12. září 2011 Grant Thornton ve světě a naše cíle Grant Thornton poskytuje komplexní služby v oblasti auditu, účetnictví, daňového poradenství

Více

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny S T A N O V Y 1 Obecná ustanovení 1. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ( dále jen ČSHLM

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více