SROVNÁVACÍ STUDIE UČŇOVSKÉHO (STŘEDNÍHO ODBORNÉHO) ŠKOLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE ŠVÝCARSKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SROVNÁVACÍ STUDIE UČŇOVSKÉHO (STŘEDNÍHO ODBORNÉHO) ŠKOLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE ŠVÝCARSKU"

Transkript

1 SROVNÁVACÍ STUDIE UČŇOVSKÉHO (STŘEDNÍHO ODBORNÉHO) ŠKOLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE ŠVÝCARSKU vypracovaná v rámci projektu Programu švýcarsko-české spolupráce Mezinárodní partnerství technických škol Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

2 Obsah 1 Úvod Situace středního odborného školství v Evropě Střední odborné vzdělání v České republice Základní informace o České republice Český vzdělávací systém Vývoj středního odborného školství v České republice Současná situace středního odborného školství v ČR Obecné informace Financování českého středního odborného školství Kurikulární reforma a školské vzdělávací programy Střední odborné vzdělání ve Švýcarsku Základní informace o Švýcarsku Švýcarský vzdělávací systém Fungování středního odborného školství ve Švýcarsku Srovnání českého a švýcarského odborného školství Nejdůležitější rozdíly mezi Švýcarskem a Českou republikou Výzvy, kterým čelí odborné vzdělávání ve Švýcarsku i v České republice Spolupráce se zaměstnavateli Modulární systém výuky Závěr

3 1 Úvod Tato studie zpracovaná v rámci sub-projektu (dále jen projektu) Mezinárodní partnerství technických škol si klade za cíl srovnat české střední odborné školství se středním odborným školstvím ve Švýcarsku, zdůraznit ty nejdůležitější rozdíly v obou systémech a především najít oblasti, ve kterých by se české školství mohlo tím švýcarským inspirovat a naopak. Přestože některé postupy není možné zcela přenést z jedné země do druhé, je možná alespoň částečná inspirace odlišným a lépe fungujícím systémem. Studie by měla sloužit k inspiraci nejen školám v České republice a ve Švýcarsku, ale do jisté míry také zřizovatelům středních odborných škol nebo politikům působícím v resortu školství, neboť jsou to právě oni, kteří stanoví mantinely, v rámci nichž se mohou ředitelé škol snažit o zvýšení kvality středního odborného školství. V průběhu celého projektu došlo k několika studijním cestám, při kterých se účastníci projektu seznámili se švýcarským a českým školským systémem v oblasti středního odborného školství, jeho výhodami i negativními stránkami. Došlo k výměně know how a hodnotné informace účastníci čerpali při návštěvách výuky i při diskusích s odborníky. Po seznámení s oběma systémy proběhly diskuse, při kterých účastníci diskutovali metody možného zlepšení středního odborného školství. Právě informace o obou vzdělávacích systémech načerpané v průběhu projektu jsou nejdůležitějšími zdroji pro tuto studii. Studie se samozřejmě opírá o oficiální technické - informace o středním odborném školství v obou zemích, soustředí se ovšem především na pozitiva a negativa obou systémů tak, jak jsou vnímána ze strany technických škol. Vedoucím partnerem projektu je Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294 (dále jen SŠT). Škola vznikla v roce 1954 se zaměřením na stavebnictví, nyní nabízí široké spektrum oborů zaměřených také na strojírenství, elektrotechniku a služby. Jejím zřizovatelem je Hlavní město Praha. Švýcarským partnerem je švýcarská veřejná technická škola Ecole Technique - Ecole des Métiers de Lausanne (dále jen ETML), založená v roce 1916 a vyhledávaná pro výjimečnou kvalitu a odbornost studia. ETML nabízí sedm technických a řemeslných oborů. 3

4 2 Situace středního odborného školství v Evropě Na počátku 21. století čelí vzdělávací systémy evropských států i celého vyspělého světa rychlým změnám v požadavcích na své absolventy. Společně s překotným vývojem nových technologií se mění požadavky pracovního trhu a nároky na dobře připravené lidské zdroje. Mění se také struktura zaměstnanosti. Zatímco v druhé polovině 20. století narůstal podíl lidí zaměstnaných v terciárním sektoru (sektoru služeb) na úkor sektoru sekundárního (sektoru průmyslu), na počátku nového tisíciletí pozorujeme nárůst pracovních míst v tzv. kvartérním sektoru, kde hlavní roli hrají informace a znalosti a s tím spojené schopnosti informace vyhodnocovat, třídit a využívat. Informace se stává novým výrobním faktorem a učení tak získává na důležitosti. Tomu odpovídá samozřejmě i struktura pracovního trhu. Klesá počet pracovních míst, pro něž postačuje pouze nízká kvalifikace a naopak roste počet míst s vyššími kvalifikačními požadavky, tedy pracovních míst vhodných pro středoškolsky nebo vysokoškolsky vzdělané osoby. Stále rychlejší společenské změny se tak promítají do odvětvových i profesních charakteristik pracovních míst, která jsou (nejen) absolventům dostupná na trhu práce. Tato skutečnost se samozřejmě promítá do zvýšení požadavků na kvalifikaci těchto absolventů, což vyvíjí tlak na vzdělávací instituce. Jedním z nejdůležitějších cílů, které vzdělávací instituce sledují (nebo by alespoň sledovat měly), je samozřejmě možné uplatnění jejich absolventů na trhu práce. Kvalitní vzdělání, které odpovídá požadavkům moderní doby, není ovšem pouze v kompetenci škol. Kvalitní vzdělání obyvatel a vysoká zaměstnanost jsou důležité předpoklady pro hospodářský růst země a její vysokou životní úroveň. Proto by investice do vzdělání měly být jednou z nejdůležitějších priorit politického vedení země a nejen jeho. Jak ukazuje švýcarský systém školství, vzdělání mladé generace a případně také vzdělání dospělých by mělo být prioritou pro celou společnost a je velmi přínosné, pokud se do jeho zlepšování zapojují i samotné podniky. Ty mají totiž nejlepší přehled o tom, jaké požadavky by absolventi měli splňovat, aby se mohli uplatnit na trhu práce. Ačkoli vzrůstají nároky na zaměstnance a klesá počet pracovních míst s nízkou potřebnou kvalifikací, není zdaleka pravdou, že ta nejvhodnější kvalifikace má pro každého člověka podobu toho co možná nejvyššího stupně vzdělání. Přesto se mnozí mladí lidé (často pod výrazným tlakem svých rodičů) snaží dosáhnout do nejvyššího stupně vzdělání (například preferují maturitní zkoušku před výučním 4

5 listem) bez ohledu na budoucí možnosti začlenění na pracovním trhu. S nárůstem počtu (i soukromých) škol a v souvislosti s klesajícím vývojem demografické křivky, kdy dnes přichází do prvních ročníků škol méně žáků, může větší podíl mladých lidí po absolvování základní docházky začít navštěvovat obory zakončené maturitou a potom případně nastoupit na vysokou školu. Velký podíl těchto lidí (často absolventů vysokoškolských humanitních oborů) pak ovšem nenajde uplatnění na trhu práce. Přesto má prestiž vysokoškolského titulu nebo alespoň maturitní zkoušky za následek neúměrně malý zájem o střední odborné vzdělání. Školy poskytující toto vzdělání mají problém naplnit své kapacity. Tyto a jiné deformace vzdělávacího systému, kdy struktura získaného vzdělání mladé populace neodpovídá potřebám pracovního trhu, mohou odstranit různé mechanismy, a to buď volná ruka trhu, nebo naopak regulace státu. Podle prvního konceptu by do vzdělání neměl příliš zasahovat stát a naopak by měl co nejvíce ponechat prostor jeho samoregulaci. O rovnováhu nabídky vzdělání a poptávky po něm a zároveň o rovnováhu mezi nabídkou míst na pracovním trhu a pracovními pozicemi poptávanými absolventy středních škol se podle tohoto konceptu postará volná ruka trhu. Role státu v tomto konceptu spočívá pouze v tom, že definuje kvalifikace a pravidla pro jejich hodnocení a uznávání, kontroluje kvalitu vzdělávacích zařízení a sleduje účelnost vynakládání veřejných finančních prostředků. Rozhodující roli mají v tomto systému naopak zaměstnavatelé. Žádoucí je co největší konkurence mezi vzdělávacími zařízeními. Tento přístup je z evropských států nejvíce patrný ve Velké Británii. Naopak např. ve Francii, Itálii nebo ve Švédsku převažuje druhý přístup k odbornému vzdělávání a tedy výrazná regulace vzdělání státem. V tomto konceptu jsou preferovány státní intervence do vzdělávání, které na rozdíl od předchozího konceptu mají zabraňovat deformacím způsobeným trhem. Jeho zastánci argumentují tím, že odborné vzdělávání patří k veřejným statkům, které nepodléhají zákonitostem trhu. Kromě míry účasti státu na regulaci vzdělávání je důležité také druhé kritérium, podle kterého lze rozdělit vzdělávací systémy v jednotlivých zemích, a tím je míra účasti soukromých podniků a podnikových svazů na odborném vzdělávání. Podle tohoto kritéria rozlišujeme tři rozdílné systémy, a to: 1) učňovský model (základ odborného vzdělání se odehrává v zaměstnání), 2) školský systém (základ odborného vzdělání se odehrává ve škole), 5

6 3) duální model (na odborné přípravě se podílí jak škola, tak partnerský podnik). Nejstarším z uvedených modelů je model učňovský, ve kterém je odborná příprava spojená s praxí v určitém povolání. Důraz není kladen na ucelenou kvalifikaci zakončenou uznávaným diplomem, důležité je spíše to, aby absolvent získal zaměstnání. V tomto modelu hraje většinou velmi omezenou roli stát. V dnešní době se jedná spíše o okrajový systém, účastníci tohoto vzdělání nejsou zahrnováni do školských statistik a jedná se o velmi různorodé projekty. Tyto projekty mohou být realizovány jak soukromými podniky, tak například neziskovými organizacemi nebo orgány místní správy. Projekty mohou být krátkodobé nebo dlouhodobé a často jsou nabízeny nejen mladým lidem, ale i jako součást odborného vzdělávání dospělých. Cílem je usnadnit mladým přechod ze školy do zaměstnání. V České republice (nebo například ve Velké Británii, Irsku, Portugalsku, Španělsku nebo Řecku) je uplatňován školský přístup, kdy celá výuka žáků včetně praktické části probíhá ve školách, případně ve školních dílnách. Tento systém ovšem přináší problémy se začleněním absolventů na trh práce, protože jejich vzdělání často neodpovídá potřebám podniků, například je neaktuální (žáci ve školních dílnách pracují se staršími, v praxi již nepoužívanými stroji) nebo žáci vůbec neabsolvují typ výcviku, který zaměstnavatelé požadují. To, často současně s velmi rigidním pracovním trhem, vede k vysoké nezaměstnanosti mezi absolventy tohoto typu škol. Státy bez duálního přístupu si toto čím dál více uvědomují a často hledají inspiraci právě u švýcarského systému. Většinou se ubírají cestou hledání kontaktů s podniky a snaží se zaangažovat do středního odborného vzdělání zaměstnavatele, např. je zapojit do přípravy vzdělávacích programů. Čím dál více se prosazují prvky z duálního systému, například existuje snaha zajistit co největšímu počtu učňů praxi v provozu. V duálním systému, který funguje například ve Švýcarsku nebo také v Německu, je soukromý sektor ve velké míře zapojen do odborného vzdělávání. Žáci tráví podstatnou část své výuky v podniku, kde jsou zaučováni přímo v praxi, a část ve školách. Aby se mohli žáci stát součástí duálního systému, jsou povinni podepsat smlouvu s podnikem, která je velmi podobná smlouvě pracovní. Velkou roli hrají kromě školy a firmy často také profesní sdružení (jako právě ve Švýcarsku). Tato sdružení provozují tzv. nadpodniková střediska, kde se odehrává část výuky (ta, která často nemohla být pro úzké zaměření realizována přímo v mateřském podniku). Duální systém je odborníky považován za velmi úspěšný. Díky němu absolventi středního stupně odborného školství snáze přechází ze školy do praxe a jsou více vyhledáváni zaměstnavateli. Pozitivním dopadem je nízká nezaměstnanost mladých lidí a z toho vyplývající nízká úroveň veřejných výdajů a prosperita státu. 6

7 Zdá se, že vývoj směřuje k vzájemnému prolínání modelů a postupnému (i když pomalému) přibližování k duálnímu modelu středního odborného školství. Roste úloha zaměstnavatelů, jejich asociací a také úloha odborů. Další faktory, které na toto mají vliv, jsou rostoucí autonomie podniků, nové výrobní postupy a způsoby komunikace, nové přístupy k řízení lidských zdrojů a také globalizace světového hospodářství. 7

8 3 Střední odborné vzdělání v České republice 3.1 Základní informace o České republice Česká republika je demokratický stát v srdci Evropy. Na rozloze km 2 zde žije deset a půl milionu obyvatel. Oficiálním jazykem je čeština. Podle HDP na obyvatele ( USD/obyv. v roce 2011) se Česká republika řadí na 42. místo ve světovém žebříčku. Human Development Index (koeficient, který je považován za ukazatel kvality života v dané zemi) České republiky měl v roce 2011 hodnotu 0,86, což Českou republiku řadí na 27. místo, zaostává tedy o 11 příček za Švýcarskem. Na rozdíl od Švýcarska je Česká republika unitárním státem a nikoli federací. Je rozdělena na 14 krajů. Hlavním i největším městem České republiky je Praha, která má 1,2 miliony obyvatel. Dalšími důležitými městy jsou metropole Moravy Brno, slezská Ostrava a západočeská Plzeň. Česká republika je postkomunistickou zemí, která ovšem v 90. letech poměrně úspěšně prošla demokratizačním procesem a také přechodem od řízeného k tržnímu hospodářství. Důležitou součástí těchto změn byla také integrace do západoevropských struktur, především vstup ČR do Evropské unie v květnu Český vzdělávací systém Vzdělávání má v České republice na starosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a výuka probíhá ve státních, soukromých nebo církevních školách. Ve srovnání s ostatními zeměmi OECD Česká republika směřuje do vzdělání velmi málo peněz z veřejného rozpočtu a také platy učitelů patří ve srovnání s vyspělým světem k těm nižším. Vzdělání je rozděleno do tří oblastí: primární, sekundární a terciární. Primární vzdělávání Primární vzdělávání společně s nižším sekundárním vzděláváním spadají pod povinné základní vzdělání. To navazuje na předškolní vzdělávání, které povinné není. Jeho cílem je vytvářet a rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout žákům základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na 8

9 situace blízké životu a na praktické jednání. Délka povinné docházky činí 9 let a žáci ji absolvují buď na základní škole, nebo na víceletém gymnáziu či osmileté konzervatoři. Žákům, kteří plní povinnou školní docházku, se bezplatně poskytují učebnice a učební texty, které jsou schváleny ministerstvem školství. Sekundární vzdělávání Sekundární vzdělávání se uskutečňuje převážně na středních školách, z nichž část poskytuje všeobecné vzdělávání a část vzdělávání odborné, vždy s podstatným podílem všeobecné vzdělávací složky. Střední školy poskytují i nižší sekundární vzdělávání ve všeobecných (gymnaziálních) oborech, které je součástí základního vzdělání, a také postsekundární vzdělávání. Zvláštním druhem škol jsou umělecké konzervatoře. Cílem středního vzdělávání je rozvíjet vědomosti, dovednosti a hodnoty získané ve vzdělávání základním, a to buď širším všeobecným vzděláváním, nebo odborným vzděláváním. Žáci středních škol jsou většinou ve věkovém rozmezí od 15 do 18 let. Na střední škole lze získat: - střední vzdělání s maturitní zkouškou (čtyřleté studium po ukončení základního vzdělání, šest nebo osm let studia na víceletém gymnáziu, případně jeden až dva roky postsekundárního vzdělávání) - střední vzdělání s výučním listem (po dvou až třech letech vyššího sekundárního vzdělávání, případně v postsekundárním vzdělávání) - střední vzdělání (jeden až dva roky studia) Všeobecné obory s maturitní zkouškou se realizují obvykle na gymnáziích a jejich cílem je hlavně připravit žáky na vysokoškolské vzdělávání nebo další typy terciárního vzdělávání, pro profesní specializaci i pro občanský život). Kolem 20 % všech absolventů denního studia na středních školách jsou absolventi gymnázií. Odborné střední vzdělávání je podrobněji popsáno v kapitole 3.4. Střední školy jsou obvykle veřejné (zpravidla zřizované krajem), mohou ale být i soukromé, příp. církevní. Výuka ve veřejných školách je bezplatná. Postsekundární neterciární vzdělávání 9

10 Jako postsekundární vzdělávání se chápou druhy vzdělávání určené absolventům středních škol, které mají charakter doplňujícího, rekvalifikačního vzdělávání. Jedná se především o: - nástavbové studium (určeno pro absolventy oborů s výučním listem, kteří si chtějí doplnit střední vzdělání s maturitní zkouškou; studium je dvouleté) - zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem (určeno absolventům oborů s maturitní zkouškou i oborů s výučním listem, kteří chtějí získat další kvalifikaci; studium trvá jeden až dva roky) - zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou (určeno pro absolventy oborů s maturitní zkouškou, kteří chtějí získat další kvalifikaci; studium je jedno až dvouleté) Terciární vzdělávání Terciární vzdělávání poskytují tradičně vysoké školy. Mohou být univerzitního nebo neuniverzitního typu. Součástí terciárního vzdělávání jsou také vyšší odborné školy, které poskytují spíše prakticky zaměřené vyšší odborné vzdělání. Vysoké školy se dělí na instituce univerzitní, které poskytují všechny typy studijních programů, a neuniverzitní, které poskytují převážně programy bakalářské, částečně programy magisterské a programy doktorské neposkytují vůbec. Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání a ke studiu v magisterském studijním programu a trvá 3-4 roky. Magisterský studijní program je zaměřen na získání teoretických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností v tvůrčí činnost. Standardní doba studia je 1-3 roky. Standardní vysokoškolské studium trvá tedy 3-7 let. Po ukončení magisterského studia může následovat doktorský program, který je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu a vývoje. Trvá 3-4 roky. Školy v České republice mohou být zřizovány ministerstvy, krajem, obcí nebo svazkem obcí, dále pak i jinými právnickými osobami nebo fyzickými osobami. Podle školského zákona kraj na svém území zřizuje střední školy, vyšší odborné školy, střední školy a školská zařízení pro děti a žáky se zdravotním postižením, základní školy speciální, školy při zdravotnických zařízeních, školská výchovná a ubytovací zařízení a zařízení školního stravování pro děti, žáky a studenty škol, které zřizuje, střední školy s vyučovacím jazykem národnostní menšiny za stanovených podmínek, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, základní umělecké školy, školská zařízení pro zájmové vzdělávání a dětské domovy. Základní a mateřské školy jsou zřizovány obcemi nebo svazkem obcí. Finance do škol proudí 10

11 tedy ze dvou zdrojů ze státního rozpočtu (především mzdové prostředky a ostatní neinvestiční výdaje jako peníze na nákup učebních pomůcek) a od zřizovatele (investice, opravy a náklady na provoz). Kromě toho mohou školy samy získat finanční prostředky svou činností, jako například produktivní prací svých žáků nebo zisky z doplňkové činnosti (pronájem prostor, placené kurzy vzdělávání dospělých aj.). Celkové schéma českého vzdělávacího systému viz následující stránka. 11

12 Zdroj: 12

13 3.3 Vývoj středního odborného školství v České republice Stejně jako celý vzdělávací systém, i odborné školství prošlo v České republice od roku 1989 zásadním vývojem. V komunistickém Československu bylo odborné vzdělání přípravou pro zaručené a stabilní zaměstnání a bylo zcela řízeno státem. Naopak po roce 1989 čeká na absolventy nestabilní trh práce, na kterém musí své uplatnění často delší dobu hledat. Mezi nejvýznamnější trendy ve vývoji českého odborného školství na konci 20. a na počátku 21. století jsou následující: - Spolu se změnou politického a hospodářského systému v Československu došlo ke změně struktury pracovního trhu a také se změnilo společenské vnímání jednotlivých profesí. Zatímco v komunistickém Československu byl ekonomický důraz kladen na primární (těžařský) sektor a na průmysl, po roce 1989 došlo k vzrůstu terciárního, případně kvartérního sektoru. Tomu se samozřejmě muselo přizpůsobit také střední školství svou nabídkou vyučovaných oborů. - Změny v roce 1989 umožnily také zakládání nestátních (soukromých a církevních) středních škol. Kvalita jimi poskytované výuky je různá, ale v každém případě představují pro žáky rozšíření stávající nabídky středního vzdělání a jsou významnou součástí českého vzdělávacího systému. - Po roce 1989 roste počet učebních oborů a absolventi základních škol mají větší výběr budoucí studijní dráhy. Jedná se především o obory, které nebyly z různých důvodů komunistickým režimem podporovány, a také o obory, které kvůli technické zaostalosti Československa za západní Evropou neměly své opodstatnění, ale brzy po pádu železné opony se zde začaly vyučovat. Tyto vyjmenované změny souvisí především s přechodem Československa a posléze České republiky od komunistické země v zemi s liberálně-demokratickým systémem a tržním hospodářstvím. Některé vývojové trendy ovšem pokračují i po ukončení transformačního procesu a ve větší nebo menší míře se projevují i v ostatních zemích Evropy a tedy také ve Švýcarsku. Jedná se především o následující procesy: 13

14 - Dochází k výraznému poklesu zájmu o obory zakončené výučním listem, větší zájem prokazují obory zakončené maturitou. Jedná se především o určitou prestiž spojenou s maturitní zkouškou, která vede žáky k tomu, aby volili tuto formu vzdělání, spíše než racionální úvaha o budoucím uplatnění na trhu práce. Velkou roli zde hrají také ambice rodičů, které často neodpovídají reálným možnostem žáka. Podobně je tomu také v nárůstu zájmu o všeobecnou složku vzdělání na úkor složky odborné (ve vysokém školství tomu pak odpovídá větší zájem o humanitní obory na úkor oborů technických, který opět vede k vysoké nezaměstnanosti absolventů humanitních oborů). - V celé západní Evropě dále dochází k nepříznivému demografickému vývoji, kdy klesá počet narozených dětí a následně logicky počet absolventů základních škol. Z toho vyplývá, že roste poměr volných míst ve středních školách k počtu zájemců a tedy i méně nadané děti mají vyšší šance se dostat na všeobecná gymnázia a jiné školy poskytující vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Tento trend nadále snižuje počet zájemců o vzdělání zakončené pouze výučním listem. Oba výše uvedené trendy vedou k tomu, že rodiče a jejich žáci často dávají přednost exoticky znějícím oborům, aniž by si přesně zjistili jejich obsah, případně se zamysleli nad budoucím uplatněním žáka. Až po roce 2000 (pod značným tlakem nárůstu nezaměstnanosti) se budoucí uplatnění absolventa stalo pro rodiče důležitějším faktorem a celkové počty žáků v oborech středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem (tedy bez oborů zakončených odbornou maturitou) se ustálily na cca 20 % populace. Nezájem zpracovatelů školských koncepcí i většiny veřejnosti o učební obory vyústil ve stav nerovnováhy, která se negativně projevuje zejména na regionálním trhu práce, a to jednak v růstu celkové nezaměstnanosti absolventů, na druhé straně v růstu poptávky zaměstnavatelů po lidech vyučených v některých nedostatkových oborech. Přehled počtu žáků podle druhu vzdělávacího zařízení a podle zřizovatele viz následující tabulka. 14

15 Žáci středních škol dle druhu vzdělání a zřizovatele školní rok 2010/2011, Česká republika celkem veřejný [1] soukromník církev žáci z toho z toho z toho z toho žáci žáci žáci dívky dívky dívky dívky Střední školy - celkem Střední vzdělávání Střed. vzděl. s výučním listem Střed. vzděl. s maturit. zkouškou Střed. vzděl. s maturit.zkouškou všeobecné Střed. vzděl. s maturit.zkouškou odborné Nástavbové studium Zkrácené studium stř. s výučním listem Zkrácené studium stř. s maturitní zkouškou Zdroj: ČSÚ, 3 - Práce, sociální statistiky / 33 - Školství, kultura, zdravotnictví Pozn. [1 zahrnuje MŠMT, obec, kraj a jiný resort] 3.4 Současná situace středního odborného školství v ČR Obecné informace České střední školství nevyužívá duálního systému a výuka žáků probíhá téměř výhradně ve škole. Zároveň je střední školství regulováno ve velké míře státem, a tedy by mezi jednotlivými školami nemělo existovat tak konkurenční prostředí jako v systému, kde je školství regulováno pouze tržními mechanismy. Školy v České republice si ovšem přesto ve velké míře konkurují. Důvodem je tzv. normativ, kdy školy dostávají od svého zřizovatele finanční příspěvky podle počtu žáků. Jak již bylo uvedeno výše, pokud žák po vychození základní školy má zájem získat střední vzdělání, naskýtají se mu v podstatě tři možnosti dvouleté střední vzdělání, střední vzdělání ukončené výučním listem nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou. - Střední vzdělání získá žák ukončením vzdělávacího programu v délce 1 roku nebo dvou let v denní formě vzdělávání, jedná se především o obory pro méně náročné typy povolání. Tento typ vzdělávání se využívá i u oborů vzdělání v oblasti speciálního vzdělávání. - Střední vzdělání s výučním listem je profesně a prakticky zaměřeno, vzdělání neumožňuje vstup na terciární úroveň vzdělávání. Příprava v oborech středního vzdělání s výučním listem 15

16 je většinou tříletá a ukončená jednotnou závěrečnou zkouškou, po jejímž úspěšném absolvování studenti dostanou výuční list. Výuční list nemusí být v procesu jejich vzdělávání posledním dosaženým stupněm. Pokud mají zájem, mohou pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou. V případě jejího úspěšného složení mohou dále pokračovat studiem na vysoké nebo vyšší odborné škole. - Střední odborné vzdělávání ukončené maturitní zkouškou je organizováno středními odbornými školami, nebo gymnázii (ta připravují především ke studiu vysokoškolských oborů odpovídajícího zaměření), případně konzervatořemi. Odborná maturitní zkouška poskytuje kvalifikaci k přímému výkonu povolání, ale umožňuje i vstup na terciární úroveň vzdělávání (vysoké a vyšší odborné školy). Všeobecná část vzdělávání tvoří asi polovinu vzdělávacího obsahu. Tyto obory jsou většinou čtyřleté - - Ve středních odborných školách je kromě teoretického vzdělávání kladen důraz hlavně na praktické stránky výuky. V plánech oborů jsou jednak teoretické, všeobecné předměty, dále předměty odborné a také odborný výcvik. Ten probíhá většinou ve školních dílnách, a pokud má střední odborná škola uzavřenou smlouvu s partnerskou společností, lze tuto praxi vykonávat přímo na jejím pracovišti. Středních odborných škol se ve velké míře týkají problémy středního odborného školství popsané výše. Především se jedná o výrazně klesající zájem ze strany žáků, který je ještě podpořen negativním demografickým vývojem. V české společnosti jsou obory s výučním listem vnímány jako nedostatečně prestižní. Žáci a především jejich rodiče dávají často přednost maturitním oborům na úkor oborů řemeslných, což se projevuje v poptávce uchazečů o jednotlivé obory středoškolského vzdělávání. Jak již bylo uvedeno výše, tato přání často neodpovídají reálným potřebám zaměstnavatelů a situaci na pracovním trhu. V některých případech tato přání neodpovídají ani skutečným schopnostem žáka, který z důvodu jejich přecenění leckdy skončí s ukončeným pouhým základním vzděláním. Zřizovatelem státních středních odborných škol jsou od roku 2001, kdy došlo k decentralizaci veřejné správy, kraje. Před rokem 2001 se zřizovatelské kompetence velmi často převáděly mezi jednotlivými ministerstvy, což neustále oddalovalo zpracování skutečně dlouhodobé koncepce vzdělávací politiky státu celkově i odbornému školství. 16

17 Vliv soukromého sektoru na střední odborné školství se v České republice blíží k nule, což účastníci projektu hodnotí jako jedno z největších negativ českého středního odborného školství. Chybí zde také vliv profesních asociací, které by se staraly o propagaci některých nepříliš atraktivních, avšak potřebných oborů. Firmy se na vyškolení žáků nepodílí ani finančně Financování českého středního odborného školství Podobně jako k častému střídání zřizovatele středních škol docházelo od roku 1989 také ke změnám v jejich způsobu financování. Byl zaveden systém tzv. normativního financování, který zajišťuje státní příspěvek škole v přímé vazbě na počty žáků, délku studia a různou náročnost potřeby výdajů na jednotlivé vzdělávací programy. Celkový demografický pokles se stal důvodem skrytého zápasu škol o žáka a vznikl tak stav, kdy počty studujících na školách jednostranně určuje výhradně poptávka ze strany rodičů a žáků, kteří často požadují zakončení maturitní zkouškou bez ohledu na potřeby regionálního trhu práce. Dalším negativem normativního financování a boje o žáka je postupné snižování nároků na žáky usilující o přijetí na výběrové střední školy, tedy především na gymnázia a na střední odborné školy nabízející maturitní obory. To vede k tomu, že ačkoli jsou žáci přijati tam, kam chtějí, často nedosahují potřebných výsledků a po několika promarněných letech školu opouštějí, případně nezvládnou složit maturitní zkoušku a končí bez středoškolského vzdělání. Tito žáci by přitom mohli být velmi zručnými pracovníky, na pracovním trhu velmi žádanými, pokud by si po základní škole zvolili obor zakončený výučním listem. Na tyto obory potom však logicky nastupují pouze žáci s horším studijním průměrem, kteří mnohdy ani neprojevují velký zájem o zvolený obor. Negativně byl zájem o obory ukončené výučním listem ovlivněn zřejmě i zrušením tzv. kapesného (později tzv. optimalizace), kdy žákům přestal být vyplácen příspěvek na dojíždění a ubytování, což společně s rušením mnoha odborných středních škol zvýšilo finanční zatížení rodin. Pozitivně v tomto ohledu působí možnost stipendijní podpory v závislosti na školním prospěchu ze strany budoucích zaměstnavatelů. Výuka na státních středních odborných učilištích je bezplatná, zpoplatněné je vzdělání ve středních odborných školách zřizovaných soukromě nebo církví. Státní školy jsou tedy závislé na dotacích ze státního rozpočtu, přičemž mohou svůj finanční rozpočet vylepšit vlastní výdělečnou činností, například pronájmem prostor nebo jinými doplňkovými činnostmi, případně finančními prostředky z evropských a jiných fondů. 17

18 3.4.3 Kurikulární reforma a školské vzdělávací programy V roce 2005 byla provedena tzv. kurikulární reforma primárního a sekundárního vzdělávání. Cílem této reformy bylo umožnit přizpůsobení školských programů podle podmínek jednotlivých škol a místního trhu práce a pružnější reakce na vývoj vyučovaného oboru a celkově na změny v požadavcích na absolventy středních škol dané trhem práce. Zároveň měla reforma zajistit srovnatelné vzdělání absolventům různých škol. Její podstatou bylo umožnit školám tvorbu vlastních vzdělávacích programů a být tak nejen poskytovatelem vzdělání, ale také se podílet na určování jeho obsahu. Školské vzdělávací programy (ŠVP) musí odpovídat rámcovým vzdělávacím programům (RVP), které jsou vydávány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy po projednání s ústředními odborovými orgány a organizacemi zaměstnavatelů a jinými organizacemi. Tyto RVP vymezují závazné požadavky pro jednotlivé stupně a obory vzdělání a nastavují požadovanou úroveň vzdělání absolventa základní a střední školy. RVP se týkají tří okruhů kompetencí absolventa: občanských, klíčových a odborných. Pro střední odborné školy jsou prioritním okruhem kompetence odborné. Požadavky na tyto kompetence jsou RVP stanoveny s ohledem na kvalifikační požadavky na zaměstnance a vykonavatele určitého povolání, které formuluje pracovní trh. Východiskem pro odborné kompetence absolventa jsou požadované profesní profily. Obsah vzdělávání je zpracován pro jednotlivé vzdělávací oblasti, pro které jsou stanoveny požadované výsledky vzdělání (vědomosti, dovednosti a návyky absolventa) a rámcově také učivo. Důkaz se ovšem klade právě na výsledky vzdělávání, učivo je chápáno pouze jako jeho prostředek. 18

19 4 Střední odborné vzdělání ve Švýcarsku 4.1 Základní informace o Švýcarsku Švýcarsko je alpskou federativní republikou s dlouhou demokratickou tradicí. Jeho rozloha činí km 2, na kterých žije 7,4 milionů obyvatel. Ve Švýcarsku jsou čtyři oficiální jazyky, a to němčina, kterou mluví 64 % Švýcarů, francouzština, kterou mluví 20 % obyvatel, italština (7 %) a rétorománština, která je téměř nepoužívaná a mluví jí pouze necelé 1 % obyvatel (tzv. polooficiálním jazykem se stala teprve v roce 1996). Německy mluvící oblasti se nacházejí především na severu, ve středu a na východě Švýcarska a je zde používaná švýcarská němčina. Francouzsky mluvící oblasti se nacházejí na západě při hranicích s Francií a italsky se mluví při hranicích s Itálií. 8 % obyvatel mluví jiným než oficiálním jazykem, což je dáno tím, že ve Švýcarsku žije velký počet cizinců (celkem 1,8 milionů lidí bez švýcarského pasu, což odpovídá 23 % švýcarské populace). Švýcarsko patří mezi nejvyspělejší a také nejbohatší státy Evropy. Jeho HDP na obyvatele činí dolarů. HDI Švýcarska činil v roce ,903, což Švýcarsko stavělo na 11. místo ve světovém žebříčku. Zajímavostí je, že Švýcarsko nemá podle ústavy žádné oficiální hlavní město, nicméně vláda i parlament sídlí v Bernu. Dalšími velkými městy jsou Curych (největší město Švýcarska), Ženeva, Basilej a Lausanne. Švýcarsko jako moderní stát vzniklo v roce 1848 a má tedy dlouhou historii, v jejímž průběhu se ustanovilo silné národní cítění Švýcarů a také tradiční švýcarská zahraničněpolitická neutralita. Švýcarsko je federální stát a od roku 1979 se skládá z 26 kantonů. Kantony mají rozsáhlé pravomoci, každý má vlastní ústavu a vlastní parlament a vládu. Mezi oblasti, které spadají pod výlučnou pravomoc kantonů, patří i školství. Švýcarský politický systém je v Evropě jedinečný a je založen na federalismu, prvcích přímé demokracie, zahraničněpolitické neutralitě a tradici politického konsensu. Kvůli své tradiční neutralitě není Švýcarsko členem Evropské unie, je jí ovšem zcela obklopeno a má s ní uzavřeno mnoho dvoustranných smluv. V roce 1992 Švýcarsko dokonce podalo přihlášku ke členství v EU, ale následně Švýcaři v referendu odmítli vznik Evropského hospodářského prostoru, 19

20 takže vstup do Evropské unie se stal pro Švýcarsko nemožným. Mezi ním a EU nicméně funguje dohoda o volném obchodu a od roku 2009 je Švýcarsko také členem Schengenského prostoru. Partnerská škola v projektu Spolupráce technických škol technická škola ETML se nachází ve městě Lausanne, které je hlavním městem kantonu Vaud ve francouzsky mluvící části Švýcarska. Město se nachází na břehu Ženevského jezera v centru vinařské oblasti. 4.2 Švýcarský vzdělávací systém Švýcarsko je malá země, která nemá příliš nerostného bohatství, a proto si Švýcaři uvědomují, že to jediné, co jejich zemi může pohánět kupředu, jsou investice do vzdělání. To je proto politickou prioritou číslo jedna a tomu odpovídají také finanční prostředky do vzdělání investované federací i jednotlivými kantony. Vzdělání švýcarských dětí začíná stejně jako v České republice v předškolních zařízeních, kde se děti připravují na povinnou školní docházku. Už v předškolních zařízeních se projevuje kultura odlišná od České republiky není kladen důraz na výkony dětí nebo na srovnávání jejich schopností, naopak rozdíly mezi nimi jsou spíše potlačovány. O tom, zda je dítě schopné začít navštěvovat základní školu, rozhodne většinou učitel, v některých kantonech leží volba na rodičích, pouze v některých německy mluvících oblastech jsou prováděny testy. V 15 z 26 kantonů je návštěva předškolního zařízení po dobu alespoň jednoho roku povinná. Primární vzdělávání Primární vzdělávání se ve Švýcarsku odehrává v základních školách a dělí se na první stupeň (Primarstufe I) a druhý stupeň (Sekundarstufe I). Primarstufe I má ve většině kantonů délku šesti let. Osnovy jsou určovány jednotlivými kantony, ale v celé federaci se vyučují shodné předměty: jeden zemský jazyk (podle toho, kde se škola nachází), jeden cizí jazyk, matematika, dějepis, zeměpis, přírodověda, výtvarná výchova, pracovní činnost, hudební výchova a tělocvik. Žáci jsou hodnoceni buďto známkami nebo pomocí slovního hodnocení. Na úrovni Sekundarstufe I žáci získávají znalosti a schopnosti nutné pro jejich budoucí přípravu na výkon povolání, ať již posléze probíhá v oborech zakončených maturitní zkouškou nebo v učilištích. Také za osnovy pro druhý stupeň základní školy jsou zodpovědné kantony, ale předměty se opět 20

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Obsah: 1. Uvedení do širšího kontextu 2. Učňovské vzdělávání ve Švýcarsku Systém vzdělávání Preference a volby mladých lidí Organizační struktura odborného vzdělávání

Více

Projekt Mezinárodní partnerství technických škol

Projekt Mezinárodní partnerství technických škol Projekt Mezinárodní partnerství technických škol Název projektu (sub-projektu): Mezinárodní partnerství technických škol Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland

Více

Vypracovali: Zdeněk Brzobohatý Bc. Karel Novák

Vypracovali: Zdeněk Brzobohatý Bc. Karel Novák Porovnání švýcarského a českého odborného školství Vypracovali: Zdeněk Brzobohatý Bc. Karel Novák Investice státu do vzdělání Vynikající Podprůměrná Ve Švýcarsku je podpora vzdělávání v zájmu státu, v

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání

Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání Podle nového školského zákona (z. č. 561/2004 Sb.) lze středoškolským studiem (absolvováním příslušného vzdělávacího

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (IWI-C) VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava- Poruba,

Více

Současné aktivity MŠMT voblasti odborného vzdělávání

Současné aktivity MŠMT voblasti odborného vzdělávání Současné aktivity MŠMT voblasti odborného vzdělávání Ing. Miloš Rathouský ředitel odboru středního a vyššího odb. vzdělávání MŠMT konference Uherský Brod, 20. 10. 2010 Východiska Kurikulární reforma (ŠZ

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Opatření na podporu OV

Opatření na podporu OV ŠKOLA VE FIRMĚ FIRMA VE ŠKOLE Opatření na podporu OV Uherský Brod 20. září 2012 Koncepce 2 DZ vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011-2015) DZ vychází z Programového prohlášení vlády: - Podpora

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Pracovní list. Výběr oboru vzdělání. Čp 08_08

Pracovní list. Výběr oboru vzdělání. Čp 08_08 Pracovní list Výběr oboru vzdělání Středoškolské vzdělání http://www.infoabsolvent.cz/ Zkrácené studium po maturitě nebo vyučení Čp 08_08 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina:

Více

Podporujeme technické vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný odbor vzdělávání

Podporujeme technické vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný odbor vzdělávání Podporujeme technické vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný odbor vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 260 zdenek.pracny@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118

Více

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU Legislativní rámec Zákon číslo 1/ 2011 stanoví, že vzdělávání je národní prioritou. Aplikace tohoto zákona se řídí Rozhodnutími vlády a nařízeními Ministra národního školství.

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011

KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011 KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011 Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma stávajícího systému financování

Více

Základní charakteristiky vývoje českého vzdělávacího systému mezi lety 1989 2009

Základní charakteristiky vývoje českého vzdělávacího systému mezi lety 1989 2009 Základní charakteristiky vývoje českého vzdělávacího systému mezi lety 1989 2009 V souladu s dramatickými změnami politického uspořádání po roce 1989 došlo přirozeně i ke změnám v navazujících oblastech

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

Učení se praxí. Martina Kaňáková

Učení se praxí. Martina Kaňáková Učení se praxí Martina Kaňáková Učení se praxí Firmy: Nedostatek kvalifikovaných technicky vzdělávaných odborníků Rok 2015 vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání Mateřské školy: podpora polytechnické

Více

DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH?

DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH? HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY www.komora.cz DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH? RNDr. Zdeněk Somr Viceprezident HKČR Ústupky, 28. listopadu 2014 Strana 1 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY www.komora.cz

Více

ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE

ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE Praha, 5. 12. 2012, panelová diskuse Pozice mladých na trhu práce v ČR. Jaké jsou možnosti jejího zlepšení? V České republice 80 % populace

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

CELKOVÉ KLIMA VE ŠKOLÁCH

CELKOVÉ KLIMA VE ŠKOLÁCH CELKOVÉ KLIMA VE ŠKOLÁCH VELMI DOBRÉ OBČAS NAPJATÉ KOMENTÁŘ: Klima v norských školách je pohodové, učitelé vypadají odpočinutě a mile se usmívají. DOCHÁZKA ŽÁKŮ DO ŠKOLY NENUCENÁ NUCENÁ KOMENTÁŘ: Pokud

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace 1 Prostupnost horizontální a vertikální Horizontální prostupnost

Více

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Plzeňský kraj je zřizovatelem 80 škol a školských zařízení: speciální školy 10 střední školy 44 základní umělecké školy 9 domy dětí a mládeže 7 dětské

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Střední škola umělecká a řemeslná. Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Střední škola umělecká a řemeslná. Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace Střední škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace STIPENDIJNÍ ŘÁD Tento stipendijní řád je vydán ředitelkou Střední školy umělecké a řemeslné, Praha 5, Nový Zlíchov

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ Základní informace k materiálu: Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2013 Materiál

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013 Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Miroslav Novák hejtman Moravskoslezského kraje 23. dubna 2013 Východiska podpory technického

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Základní informace k materiálu

Základní informace k materiálu Základní informace k materiálu Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2015 Materiál

Více

VZDĚLÁVÁNÍ cesta k úspěch

VZDĚLÁVÁNÍ cesta k úspěch VZDĚLÁVÁNÍ cesta k úspěch Dokument VIZE 2020 Vzdělávání je cesta k úspěšnému prožití osobního a profesního života. Smyslem politiky ODS je proto takové prostředí, ve kterém si občané najdou svoji vlastní

Více

Projekt LLABS : Celoživotní učení pro trvale udržitelný rozvoj 13-Pp-GRU-128

Projekt LLABS : Celoživotní učení pro trvale udržitelný rozvoj 13-Pp-GRU-128 Projekt LLABS : Celoživotní učení pro trvale udržitelný rozvoj 13-Pp-GRU-128 Aplikace EU legislativy a opatření pro ochranu prostředí a environmentální vzdělávání v České republice Ochrana životního prostředí

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Zkušenosti s přípravou na povolání v ČR Bratislava 2015

Zkušenosti s přípravou na povolání v ČR Bratislava 2015 Zkušenosti s přípravou na povolání v ČR Bratislava 2015 Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Vzdělávací soustava v ČR

Vzdělávací soustava v ČR Vzdělávací soustava v ČR Současná organizace školství vznikla průběhem historie. První základy se vyvíjely v polovině 19. Století. Výchovné a vzdělávací instituce vznikly v různých dobách, v různých sociálních

Více

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů Josef Beneš Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1 Úspěchy/silné stránky Navyšování rozpočtu v posledních pěti letech na základě konsensu napříč

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice

Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice V 90. letech došlo k oslabení vzájemných vztahů mezi odborným vzděláváním a zaměstnavateli. Přerušení vazeb mezi firmami a oblastí školství způsobilo

Více

pro školní rok 2014/2015

pro školní rok 2014/2015 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 pro denní formu čtyřletého studia V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Mateřská škola, Základní škola, a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2

Mateřská škola, Základní škola, a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2 Mateřská škola, Základní škola, a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2 Ředitel školy Mgr. Antonín Petrů Zástupkyně ředitele školy Mgr.Jana Bousková Sídlo školy Štefánikova 2 680 01 Boskovice Telefon

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Konference pracovníků DMI 2014

Konference pracovníků DMI 2014 Návrh koncepce domovů mládeže Konference pracovníků DMI 2014 Úvod Neexistuje rámcový vzdělávací program pro DM a návrh koncepce nemá ambice ho ani vytvořit Nevíme o žádném dokumentu, který by konkretizoval

Více

ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Strategické dokumenty Strategie lidských zdrojů pro ČR 2003 Program realizace strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR 2005 cíl: nastolit celoživotní

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Lidské zdroje na trhu práce

Lidské zdroje na trhu práce Lidské zdroje na trhu práce Vzdělávání a trh práce v ČR Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

Zaostřeno na odborné vzdělávání

Zaostřeno na odborné vzdělávání CZ Česká republika Česká republika Tradice a modernizace Odborné vzdělávání a příprava (OVP) byly vždy podstatnou součástí českého vzdělávacího systému. Kromě toho, že tato oblast těží z tradice kvality,

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

CESKÁ REPUBLIKA CESKÁ REPUBLIKA CESKÁ REPUBLIKA. Zaostreno na odborné vzdelávání. Vzdelávání v císlech. Další informace

CESKÁ REPUBLIKA CESKÁ REPUBLIKA CESKÁ REPUBLIKA. Zaostreno na odborné vzdelávání. Vzdelávání v císlech. Další informace CEÁ REPUBLIKA CEÁ REPUBLIKA Vzdelávání v císlech Žáci ve středním vzdělávání zapsaní v odborných a všeobecných programech % všech žáků ve středním vzdělávání, 11 ODBORNÉ VŠEOBECNÉ 1 23,9 27, 8 29,1 49,

Více

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Aktuální změny v legislativě D 1.2 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný, MŠMT Praha???? Jaký je obsah nařízení

Více

Větvení ŠVP společný první ročník

Větvení ŠVP společný první ročník Větvení ŠVP společný první ročník Střední škola elektrotechniky a strojírenství Jesenická 1, 106 00 Praha 10 tel. 222 351 041, 222 351 000, 603 217 821 e-mail: info@ssesp10.cz http://www.ssesp10.cz Právní

Více