GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK

2

3 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova Pelhřimov tel , fax www: právní forma: studijní obory: zřizovatel: vedení školy: příspěvková organizace K/401 Gymnázium všeobecné- dobíhající K/41 Gymnázium K/801 Gymnázium všeobecné-dobíhající K/81 Gymnázium všeobecné Kraj Vysočina Žižkova Jihlava Mgr. Stanislav Makovec (ředitel) Mgr. Pavel Plášil (zástupce ředitele) školská rada: byla ustavena Školská rada, která má 6 členů. Složení Školské rady odpovídá platné právní normě. Předsedou Školské rady je Mgr. Aleš Petrák Č. j.: GYPE/172/2010

4 O B S A H Úvod a) Základní údaje o škole b) Přehled oborů vzdělání c) Přehled pracovníků školy d) Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků maturitních zkoušek f) Údaje o prevenci rizikových projevů chování žáků g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí j) Základní údaje o hospodaření školy k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů n) Údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

5 Úvod Ředitelství Gymnázia v Pelhřimově vydává v souladu s 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., a vyhl. MŠMT ČR č. 15 ze dne výroční zprávu o činnosti školy. Hlavním posláním této zprávy je poskytnout rodičům, přátelům školy, veřejnosti a kontrolním orgánům co nejúplnější obraz o škole a v oblasti nadstandardních mimoškolních aktivit. Zpráva nemůže svým rozsahem pojmout dění na škole do všech podrobností v celé jeho dynamice a proměnlivosti. Zaměřuje se proto jen na nejdůležitější události školního života. a) Charakteristika školy Gymnázium je charakterizováno v 57 a 58 Zákona č. 561/2004 Sb., jako součást středního vzdělávání. Střední vzdělávání rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání důležité pro osobní rozvoj jedince. Poskytuje žákům obsahově širší všeobecné vzdělání nebo odborné vzdělání spojené se všeobecným vzděláním a upevňuje jejich hodnotovou orientaci. Střední vzdělávání dále vytváří předpoklady pro plnoprávný osobní a občanský život, samostatné získávání informací a celoživotní učení, pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravu pro výkon povolání nebo pracovní činnosti. Gymnázium poskytuje střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Studijní cyklus gymnázia je čtyřletý a osmiletý. Určitou specializaci zaručuje žákům 3. a 4. ročníků a odpovídajících ročníků víceletého studia systém volitelných předmětů. Kromě toho mohou žáci navštěvovat ještě předměty nepovinné. Přehled volitelných předmětů, které mají charakter seminářů, cvičení a konverzací v jazycích a přehled nepovinných předmětů je uveden v dalším textu. Od začala v primě výuka podle nového ŠVP. K 1. září školního roku 2009/2010 studovalo na pelhřimovském gymnáziu v 16 třídách 446 žáků (170 chlapců a 276 dívek). Osm tříd (prima, sekunda, tercie, kvarta, kvinta, sexta, septima, oktáva) jsou v osmiletém studiu a osm tříd (1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B) je ve čtyřletém studijním cyklu. 5

6 b) Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva UČEBNÍ DOKUMENTY PRO GYMNÁZIA Učební plány, učební osnovy (denní studium, studium při zaměstnání) Osmiletý studijní cyklus Čtyřletý studijní cyklus Informace k využití učebních plánů a učebních osnov Učební dokumenty pro gymnázia s osmiletým a čtyřletým studijním cyklem (učební plány denního studia a studia při zaměstnání a učební osnovy) vstupují v platnost od a jsou určeny pro období, než bude na základě nové koncepce resortu školství zpracováno nové pojetí gymnaziálního vzdělávání a jeho rámcové učební dokumenty. Učební plány pro osmileté a čtyřleté studium obsahují vedle stanovené minimální hodinové dotace vyučovacích předmětů a závazných poznámek také obecné podmínky a požadavky pro jednotlivá zaměření, která jsou v současné době aktivní a některá gymnázia je v praxi realizují. Po šestileté studium se odvozuje učební plán z učebního plánu osmiletého studia bez 1. a 2. ročníku. Soukromá a církevní gymnázia, která mají Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy schváleny vlastní učební dokumenty, mohou podle nich vyučovat i nadále. Učební osnovy navazují na učební plány, mají rámcový charakter, učivo není členěno do jednotlivých ročníků a nejsou v nich uvedeny povinné hodinové dotace pro jednotlivá témata. Učební osnovy předpokládají tvořivý přístup učitelů, poskytují jim možnost pružněji reagovat na aktuální vzdělávací potřeby žáků a organizační možnosti každé školy. U učebních osnov každého vyučovacího předmětu je uvedeno jméno odborného gestora Výzkumného ústavu pedagogického Praha. Učební plány č.j / , čj / (pro denní studium), č.j /90-20 (pro studium při zaměstnání) a učební osnovy čtyřletého gymnázia č.j /91-2, č.j /91-35 a č.j /94-23 ztrácejí platnost od počínaje prvním ročníkem. 6

7 GENERALIZOVANÝ UČEBNÍ PLÁN GYMNÁZIA S OSMILETÝM STUDIJNÍM CYKLEM Úprava Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č.j /99-22 dne s platností od počínaje prvním a pátým ročníkem Generalizovaný učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem s platností od je koncipován tak, že navazuje na 5. ročník základní školy. Tento učební plán, závazný pro denní studium osmiletého cyklu studijního oboru GYMNAZIUM, je určen pro období, než bude v souladu se schválenými cíli Koncepce resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zpracováno nové pojetí gymnaziálního vzdělávání a s ním související rámcové učební dokumenty. Učební plán vstupuje v platnost počínaje prvním a pátým ročníkem osmiletého studia. Ředitel školy může rozhodnout o jeho využití i v ostatních ročnících. Z tohoto učebního plánu se odvozuje také učební plán šestiletého studia, a to bez 1. a 2. ročníku. Učební plán stanovuje minimální hodinovou dotaci jednotlivých vyučovacích předmětů, kterou nelze snižovat. Součástí učebního plánu jsou závazné poznámky a také rámcové podmínky a požadavky pro jednotlivá, v současné době aktivní, zaměření studijního oboru Gymnázium. Podle ročníku tohoto učebního plánu může být realizována i výuka ve čtyřletém studijním cyklu, určeném pro absolventy 9. ročníku základní školy. Učební plán č.j / ze dne ztrácí platnost od počínaje prvním ročníkem. 7

8 UČEBNÍ PLÁN SE ČTYŘLETÝM STUDIJNÍM CYKLEM Úprava Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č.j /99-22 dne s platností od počínaje prvním ročníkem Učební plán gymnázia se čtyřletým studijním cyklem s platností od je koncipován pro čtyřleté gymnaziální studium určené absolventům 9. ročníku základní školy. Tento učební plán, závazný pro denní studium čtyřletého cyklu studijního oboru GYMNÁZIUM, je určen pro období, než bude v souladu se schválenými cíli. Koncepce resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zpracováno nové pojetí gymnaziálního vzdělávání a s ním související rámcové učební dokumenty. Učební plán vstupuje v platnost počínaje prvním ročníkem. Ředitel gymnázia může rozhodnout o jeho využití i v ostatních ročnících. Učební plán stanovuje minimální hodinovou dotaci jednotlivých vyučovacích předmětů, kterou nelze snižovat. Součástí učebního plánu jsou závazné poznámky a také rámcové podmínky a požadavky pro jednotlivá zaměření studijního oboru Gymnázium, která se v současné době v některých gymnáziích realizují. Učební plán č.j / ze dne ztrácí platnost od počínaje prvním ročníkem. 8

9 Poznámky ke generalizovanému učebnímu plánu gymnázia 1. Časové dotace uváděné učebním plánem jsou minimální časovou dotací vyučovacích předmětů, kterou nelze snižovat; její zvýšení je však možné prostřednictvím disponibilních hodin. Označení "R" o zařazení předmětu do ročníku a jeho časové dotaci rozhoduje ředitel gymnázia. 2. Disponibilní hodiny jsou určeny pro časovou dotaci vyučovacích předmětů zavedených v rámci označení "R", pro posílení časové dotace kteréhokoliv vyučovacího předmětu nad rámec minimální časové dotace předmětu uvedené učebním plánem. O rozdělení disponibilních hodin rozhoduje ředitel gymnázia tak, aby vyčerpal všechny disponibilní hodiny, neboť celková týdenní časová dotace ročníku je závazná (povinná). 3. Ve všech předmětech se dělení tříd na skupiny žáků řídí platným pokynem MŠMT a s přihlédnutím k následným pedagogickým a organizačním doporučením. 4. Český jazyk a literatura - v každém ročníku může být třída dělena na skupiny alespoň v 1 vyučovací hodině týdně. 5. Cizí jazyk 1 Cizí jazyk 2 - výuka cizích jazyků (jazyk anglický, německý, francouzský, ruský, španělský, italský) se zavádí podle zájmu žáků a podmínek školy; - třída může být dělena na skupiny ve všech vyučovacích hodinách. 6. Latina - při zařazení předmětu do učebního plánu může být tento předmět samostatným předmětem maturitní zkoušky při splnění podmínek Vyhlášky MšMT č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích; - třída může být dělena na skupiny ve všech vyučovacích hodinách. 7. Matematika - v každém ročníku může být alespoň 1 vyučovací hodina vyčleněna pro cvičení - při cvičení může být třída dělena na skupiny. 8. Deskriptivní geometrie - při zařazení předmětu do učebního plánu může být tento předmět samostatným předmětem maturitní zkoušky při splnění podmínek Vyhlášky MŠMT č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích. 9. Fyzika Chemie Biologie - část dané časové dotace předmětu může být vyčleněna pro cvičení v daném oboru; - při cvičení může být třída dělena na skupiny. 9

10 10. Informatika a výpočetní technika - třída může být dělena až na 4 skupiny ve všech vyučovacích hodinách podle podmínek školy a charakteru obsahu vyučování. 11. Estetická výchova - zahrnuje předměty: hudební výchova, výtvarná výchova; - pro žáka v ročníku jsou oba předměty povinné; - v 5. a 6. ročníku si žák volí jeden z uvedených předmětů; - třída může být dělena na skupiny. 12. Tělesná výchova - v rámci výuky lze organizovat týdenní lyžařský kurz zpravidla ve 2. a 5. ročníku a týdenní sportovně turistický kurz zpravidla v 7. ročníku. 13. Volitelné předměty - podle zájmu žáků a podle pedagogických záměrů a podmínek gymnázia je v kompetenci a plné odpovědnosti ředitele gymnázia nabídka volitelných předmětů, jejich zaměření a obsah učiva; - volitelné předměty 1,2,3 zpravidla navazují na některý povinný předmět (nebo skupinu předmětů), prohlubují a funkčně rozvíjejí jeho vzdělávací obsah, a proto nejsou samostatnými předměty maturitní zkoušky. - časová dotace volitelného předmětu 4 může být nejvýše 3 vyučovací hodiny. 14. Nepovinné předměty - předměty se zařazují nad rámec povinné týdenní časové dotace ročníku; - výběr nepovinných předmětů, jejich obsah, časová dotace a organizace výuky je v kompetenci a plné odpovědnosti ředitele gymnázia. 10

11 Učební plán Gymnázia Pelhřimov - čtyřleté studium Dobíhající učební plán platný pro školní rok 2009/2010 Předmět Ročník 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník Český jaz. a lit Anglický jazyk 1) Německý jazyk 2) Francouzský jazyk 2) Nový učební plán podle ŠVP Gymnázia Pelhřimov Základy spol. věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Inform. a výp. tech Hudební výchova Tělesná výchova Volit. př Volit. př Volit. př Volit. př Celkem ) První cizí jazyk 2) Jako druhý cizí jazyk volí žáci francouzštinu nebo němčinu 11

12 Učební plán Gymnázia Pelhřimov - osmileté studium Dobíhající učební plán platný pro školní rok 2009/2010 Předmět Ročník I II III IV V VI VII VIII Český jaz. a lit Anglický jazyk Německý jazyk 1) Francouzský jazyk 2) Občanská výchova Nový učební plán podle ŠVP Gymnázia Pelhřimov Základy spol. věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika 2, Chemie Biologie 2, Inform. a výp. tech Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Volit. př Volit. př Volit. př Volit. př Celkem Nový učební plán podle ŠVP Gymnázia Pelhřimov 1) Jako první cizí jazyk volí žáci angličtinu nebo němčinu 2) Jako druhý cizí jazyk volí žáci v kvartě angličtinu, francouzštinu nebo němčinu. 12

13 Gymnázium Pelhřimov - ŠVP čtyřleté a osmileté všeobecné studium pro vyšší stupeň vzdělávání ŠVP začíná platit pro první ročník čtyřletého a kvintu osmiletého studia od školního roku 2009/2010 a postupně bude nabíhat do vyšších ročníků ročník ročník ročník ročník I. pol. II. pol Celkem Český jazyk a literatura Anglický jazyk cizí jazyk Matematika v 14 Fyzika 2,5 2 2,5 2 v 8 Chemie 2,5 2,5 2 2 v 8 Biologie 3 2,5 2,5 2 v 9 Zeměpis v 6 Základy společenských věd v 7 Dějepis v 8 Hv/Vv 2 2 x x x 4 Tělesná výchova Informatika a výp. tech. 2 1 x x x 3 Konverzace x x Volitelný předmět 1 x x Volitelný předmět 2 x x x Volitelný předmět 3 x x x Maturitní průprava x x x x 4 2 Celkem Poznámky: Ve čtvrtém ročníku mají některé předměty odlišnou hodinovou dotaci v prvním a ve druhém pololetí, v takových případech se celková hodinová dotace za tento ročník chápe jako aritmetický průměr hodinových dotací za každé pololetí. x - předmět se v daném ročníku nevyučuje v - předmět v uvedeném období navštěvují pouze někteří studenti v rámci 4 hodin maturitní průpravy. Každý student je povinen na druhé pololetí čtvrtého ročníku zvolit nejméně dva (povinné 4 hodiny) a nejvýše šest (celkovou hodinovou dotaci může student přesáhnout maximálně o 8 hodin, tedy o 4 dvouhodinové předměty) z takto označených předmětů, na které bude docházet. IVT - 1 hodina integrována do F, Ch, B 13

14 Gymnázium Pelhřimov - ŠVP osmileté všeobecné studium pro nižší stupeň vzdělávání ŠVP začíná platit pro primu od školního roku 2007/2008 a postupně nabíhá do vyšších ročníků. Učební plán platný pro školní rok 2009/2010 Předmět Ročník I. (ŠVP) II. (ŠVP) III. (ŠVP) IV. Celkem Český jazyk a literatura 1) Anglický jazyk 2) Občanská výchova 3) Dějepis Matematika 4) Zeměpis 5) Fyzika 6) Chemie 7) Biologie 8) Informatika a výpočetní technika 9) Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Volitelný předmět 10) celkem Poznámky: 1) Hodinová dotace posílena dvěma hodinami z disponibilní časové dotace. 2) Hodinová dotace posílena dvěma hodinami z disponibilní časové dotace. 3) Součástí vzdělávacího obsahu je ve třetím a čtvrtém ročníku tématický okruh Svět práce vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, přesun jedné hodiny z dotace této oblasti (půl hodiny pro třetí ročník a půl hodiny pro čtvrtý ročník). 4) Hodinová dotace posílena dvěma hodinami z disponibilní časové dotace. 5) Hodinová dotace posílena dvěma hodinami z disponibilní časové dotace. 6) Hodinová dotace posílena dvěma hodinami z disponibilní časové dotace. 7) Hodinová dotace posílena jednou hodinou z disponibilní časové dotace. 8) Součástí vzdělávacího obsahu je vzdělávací obor výchova ke zdraví, přesun tří hodin z dotace vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. 9) Součástí vzdělávacího obsahu je v prvním a třetím ročníku tématický okruh Využití digitálních technologií vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, přesun dvou hodin z dotace této oblasti, hodinová dotace předmětu je dále posílena jednou hodinou z disponibilní časové dotace. 10) Ve druhém ročníku volí studenti předmět Přírodovědná praktika, ve kterém je realizován tématický okruh Práce s laboratorní technikou vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, z jejíž hodinové dotace je přesunuta jedna hodina. Hodinová dotace se dělí na třetiny mezi F, Ch, B. Ve třetím ročníku volí studenti na třetí a čtvrtý ročník mezi německým a francouzským jazykem, hodinová dotace je celkem 6 hodin z disponibilní časové dotace. 14

15 Počet hodin v jednotlivých předmětech /2010 Povinné předměty Počet hodin Dělených Český jazyk a literatura Anglický jazyk Francouzský jazyk Německý jazyk Občanská výchova 4 - Základy společenckách věd 24 - Dějepis 32 - Zeměpis 23 - Matematika Fyzika 42 5 Chemie 39 4,5 Biologie 45 6,5 Přírodovědná praktika 2 1 Inform. a výp. tech Estetická výchova 22 - Tělesná výchova Celkem povinné předměty Volitelné předměty Konverzace v anglickém jazyce 20 - Konverzace ve francouzském jazyce 2 - Konverzace v německém jazyce 4 - Literární seminář 2 - Dějiny umění 2 - Společenskovědní seminář 4 - Seminář z dějepisu 2 - Seminář ze zeměpisu 6 - Seminář a cvičení z matematiky 8 - Seminář a cvičení z fyziky 2 - Seminář a cvičení z biologie 6 - Seminář a cvičení z chemie 2 - Inform. a výp. tech. 2 - Základy ekonomiky 2 - Právní nauka 2 - Celkem volitelné předměty 66 0 Celkem povinné a volit. předměty Nepovinné předměty Ruský jazyk 2 - Hudební výchova 2 - Latina 2 - Celkem nepovinné předměty 6 0 Celkový počet hodin

16 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: / V Praze dne 31. července 2006 Změna učebních dokumentů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 185 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 179/2006 Sb., tímto mění učební plány gymnázií s osmiletým studijním cyklem schválené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod č. j.: / ze dne a učební plány gymnázií se čtyřletým studijním cyklem schválené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod č. j.: / ze dne : Čl. 1 Úvod (1) Cílem provedené změny učebních dokumentů je vytvoření nezbytných podmínek pro přípravu žáků gymnázií na konání maturitní zkoušky v podobě stanovené v 77 a násl. školského zákona. (2) Změna učebních dokumentů spočívá ve zvýšení počtu vyučovacích hodin v učebních plánech čtyřletých gymnázií a vyšších stupňů osmiletých a šestiletých gymnázií tak, aby byla posílena úroveň vzdělávání v oblastech a předmětech vhodné profilace školy o 2 vyučovací hodiny v každém ročníku příslušného vzdělávacího cyklu čtyřletých gymnázií a vyšších stupňů osmiletých a šestiletých gymnázií. Čl. 2 Změna učebních plánů (1) S účinností od 1. září 2006 se v učebních plánech gymnázií se čtyřletým studijním cyklem zvyšuje celkový týdenní počet vyučovacích hodin o 2 vyučovací hodiny v každém ročníku. (2) S účinností od 1. září 2006 se v učebních plánech vyšších stupňů gymnázií s osmiletým a šestiletým studijním cyklem zvyšuje celkový týdenní počet vyučovacích hodin o 2 vyučovací hodiny v každém ročníku. (3) Tato úprava se týká středních škol všech zřizovatelů a je platná pro všechny obory vzdělání 79 Obecná příprava uvedené v části D 1 přílohy nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 18/2006 Sb. (4) Upravené učební plány pro gymnázia se čtyřletým studijním cyklem a pro gymnázia s osmiletým studijním cyklem jsou uvedeny v Příloze č. 1. Čl. 3 Způsob využití navýšených vyučovacích hodin (1) Navýšené 2 vyučovací hodiny celkového týdenního počtu vyučovacích hodin se do všech ročníků uvedených v článku 2 zařazují jako hodiny disponibilní. 16

17 (2) Zařazením navýšených vyučovacích hodin do učebního plánu musí dojít k odpovídajícímu zvýšení týdenního počtu vyučovacích hodin u každého žáka příslušného ročníku. Čl. 4 Finanční zajištění změny učebních dokumentů (1) Finanční prostředky státního rozpočtu na zajištění změny učebních dokumentů budou právnickým osobám vykonávajícím činnost školy poskytnuty pro období od 1. září 2006 do v rámci Rozvojového programu podpory vzdělávání v gymnáziích č.j.: / ze dne 19. června (2) Finanční prostředky státního rozpočtu na zajištění změny učebních dokumentů pro rok 2007 a následující budou promítnuty do republikových normativů stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Čl. 5 Účinnost Tato změna nabývá účinnosti dnem 1. září Příloha dle textu PaedDr. Jaroslav Müllner náměstek ministryně skupiny regionálního školství 17

18 GENERALIZOVANÝ UČEBNÍ PLÁN GYMNÁZIA S OSMILETÝM STUDIJNÍM CYKLEM Předmět Ročník I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Celkem Český jazyk a literatura Cizí jazyk Cizí jazyk 2 - R R R Latina R R R R R R Občanská výchova Základy společenských věd Dějepis R 14 Zeměpis R R 12 Matematika Deskriptivní geometrie R R R R R R Fyzika R 14 Chemie R 12 Biologie/geologie R 14 Informatika a výp.technika R R 2 1 R R R R 3 Estetická výchova R R 14 Tělesná výchova Volitelný předmět R R R Volitelný předmět R Volitelný předmět R 2 2 Volitelný předmět R R Celkem předepsaných hodin Disponibilní hodiny Celkem Nepovinné předměty Ostatní ustanovení a podmínky zůstávají beze změny. 18

19 UČEBNÍ PLÁN GYMNÁZIA SE ČTYŘLETÝM STUDIJNÍM CYKLEM Předmět Ročník I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník Celkem Český jazyk a literatura Cizí jazyk Cizí jazyk Latina R R R R R Základy společenských věd Dějepis R 6 Zeměpis 2 2 R R 4 Matematika Deskriptivní geometrie R R R R R Fyzika R 6 Chemie R 6 Biologie/geologie R 6 Informatika a výp.technika 2 R R R 2 Estetická výchova 2 2 R R 4 Tělesná výchova Volitelný předmět 1 R R Volitelný předmět 2 - R Volitelný předmět R 2 2 Volitelný předmět R R Celkem předepsaných hodin Disponibilní hodiny Celkem Nepovinné předměty Ostatní ustanovení a podmínky zůstávají beze změny. 19

20 Označení tříd Čtyřleté studium 1.A I. ročník 1.B I. ročník 2.A II. ročník 2.B II. ročník 3.A III. ročník 3.B III. ročník 4.A IV. ročník 4.B IV. ročník Osmileté studium 1.P prima 2.P sekunda 3.P tercie 4.P kvarta 5.P kvinta 6.P sexta 7.P septima 8.P oktáva 20

21 c) Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci a způsobilosti. Poř. čís. Příjmení jméno Aprobace Požadovaná odborná způsobilost Požadovaná pedagogická způsobilost PRAXE celk./pedag. 1 Babincová Iva Č, Hv ano ano 2/2 2 Coufalová Petra A, N ano ano 3/3 3 Čech Rostislav B, M ano ano 22/22 4 Daňhel Radek A, Č ano ano 20/20 6 Daňhelová Jana B, M ano ano 16/16 7 Dvořáková Bohuslava Č, N ano ano 37/37 8 Dvořáková Zdeňka Tv ano ano 28/28 9 Havel Karel B, Tv ano ano 38/38 10 Hronová Zdeňka IVT, M ano ano 30/19 11 Jírů Josef F, M ano ano 29/29 12 Kovandová Olga Č, N ano ne 35/35 13 Kovář Miloslav Ch, M ano ano 24/24 14 Kratochvíl Karel Č, D ano ano 3/3 15 Kubíková Blanka Č, Fj ano ano 32/32 16 Mácová Vladimíra Č. D ano ano 22/22 17 Mácová Smolíková Pavlína Fj, ZSV ano ano 3/3 18 Makovcová Dagmar Č, Hv ano ano 26/26 19 Makovec Stanislav B, Ch ano ano 38/38 20 Mazanec Petr F, M ano ano 8/8 21 Mäsiarová Aneta A, N ano ano 1/1 22 Němcová Hana Tv, Z ano ano 31/31 23 Pech Vladimír A, M, F ano ano 34/32 24 Petrák Aleš) F, M ano ano 16/16 25 Plášil Pavel F, M ano ano 24/24 26 Provázek Josef IVT, M ano ano 10/10 27 Sankotová Jana A, M, Vv ano ano 31/31 28 Slavětínská Květa Č, D ano ano 37/37 29 Strnadová Ilona Č, Ov, ZSV ano ano 23/23 30 Šmrhová Miroslava Č, D, Fj ano ano 36/36 31 Špička Vojtěch M, Z ano ano 8/8 32 Šrůtková Ludmila F, Ch ano ano 20/20 33 Šušmáková Jitka A, ZSV ano ano 21/21 34 Turečková Jana Č, N ano ano 21/21 35 Vejborová Jitka Č, N ano ano 17/17 36 Veverková Blanka B, Tv ano ano 40/40 37 Vopelková Kateřina B, Tv ne ne 4/4 38 Zíka Jaroslav Č, D ano ano 47/47 38 Zvolánková Irena A ano ano 10/10 21

22 c) Přehled pracovníků Ve školním roce 2009/2010 vyučovalo na škole 33,63 přepočtených pedagogických pracovníků, což ve fyzických osobách představuje 35,356 pracovníků. 6 pracovníků mělo zkrácený úvazek Všichni pedagogičtí pracovníci mají vysokoškolské vzdělání, splňují předepsané kvalifikační předpoklady a vyhovují ustanovením Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagog. pracovnících. Seznam pracovníků školy ve školním roce 2009/2010 Mgr. Stanislav Makovec biologie chemie ředitel školy Mgr. Pavel Plášil matematika fyzika zástupce ředitele Mgr. Iva Babincová český jazyk-hudební výchova Mgr. Petra Coufalová anglický jazyk-německý jazyk Mgr. Rostislav Čech matematika biologie výchovný poradce Mgr. Radek Daňhel český jazyk anglický jazyk Mgr. Jana Daňhelová matematika biologie PhDr. Bohuslava Dvořáková český jazyk německý jazyk důchodce Mgr. Zdeňka Dvořáková tělesná výchova branná výchova Mgr. Karel Havel tělesná výchova biologie agenda BOZP a PO Mgr. Zdeňka Hronová matematika IVT výchovný poradce RNDr. Josef Jírů matematika fyzika Mgr. Olga Kovandová český jazyk německý jazyk PaeDr. Miloslav Kovář matematika chemie Mgr. Karel Kratochvíl český jazyk dějepis Mgr. Blanka Kubíková český jazyk francouzský jazyk Mgr. Pavlína Mácová-Smolíková ZSV-francouzský jazyk Mgr. Vladimíra Mácová český jazyk dějepis Mgr. Dagmar Makovcová český jazyk hudební výchova Mgr. Petr Mazanec matematika fyzika Mgr. Aneta Mäsiarová anglický jazyk od Mgr. Hana Němcová tělesná výchova zeměpis Mgr. Vladimír Pech anglický jazyk Mgr. Aleš Petrák fyzika-matematika Mgr. Josef Provázek matematika informatika Mgr. Jana Sankotová matematika výtvarná výchova anglický jazyk Mgr. Květa Slavětínská dějepis český jazyk - důchodce PaedDr. Ilona Strnadová český jazyk občanská výchova Mgr. Miroslava Šmrhová český jazyk francouzský jazyk dějepis - důchodce Mgr. Vojtěch Špička zeměpis matematika RNDr. Ludmila Šrůtková chemie fyzika Mgr. Jitka Šušmáková anglický jazyk - ZSV Mgr. Jana Turečková český jazyk německý jazyk Mgr. Jitka Vejborová český jazyk německý jazyk Mgr. Blanka Veverková tělesná výchova biologie důchodce Mgr. Kateřina Vopelková tělesná výchova biologie Mgr. Irena Zvolánková anglický jazyk od návrat po MD 22

23 Alena Brožová hospodářka Ing. Jana Peroutková účetní Jaroslav Samek školník od Pavlína Chyšková uklízečka od MD Marcela Novotná uklízečka od Jiřina Paulová uklízečka Martina Augustová uklízečka od Renata Dvořáková uklízečka od Jaroslava Kumžáková vedoucí školní jídelny Marie Tošerová vedoucí kuchařka Ludmila Okrouhlá kuchařka Naděžda Pakostová kuchařka Jana Paťhová kuchařka Jana Smrčková kuchařka Zdeňka Vichrová kuchařka Externí učitel: JUDr. Josef Doubek Mgr. Vlasta Machyánová právní nauka základy ekonomie Ostatní pracovníci: a) Počet pracovníků 14 b) Odborné zaměření činnosti: 1 hospodářka 1 účetní 1 školník 4 uklízečky 1 vedoucí ŠJ 6 kuchařek d) Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy 23

24 Kritéria přijímacího řízení pro přijímání ke studiu na Gymnáziu Pelhřimov pro školní rok 2010/ kolo. V souladu s 60 odst. (4) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a podle vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v platném znění, stanovuji následující kritéria přijímacího řízení pro přijímání ke studiu na Gymnáziu Pelhřimov. Všichni uchazeči, kteří se hlásí do 1. ročníku obou typů studia budou při přijímacím řízení hodnoceni podle následujících kritérií: - znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání - výsledky přijímací zkoušky (pokud se koná) - další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče - škola nepožaduje posudek lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče Uchazeči se zdravotním znevýhodněním musí tuto skutečnost doložit podle 1, odst. 1, písm. h) vyhlášky č. 671/2004 Sb. v platném znění. Pokud má být při přijímací zkoušce přihlédnuto ke zdravotnímu postižení nebo zdravotnímu znevýhodnění uchazeče, musí být součástí přihlášky posudek školského poradenského zařízení obsahující vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání přijímací zkoušky ( 1, odst. (1), písm. i) vyhlášky č. 671/2004 Sb. v platném znění). Termín prvního kola přijímacího řízení pro všechny obory je 22. a Upřesňující informace pro jednotlivé studijní obory - kriteria pro přijetí Studijní obor KKOV K/41 Gymnázium čtyřleté studium: Uchazeči nebudou konat přijímací zkoušku. Bude přijato 60 uchazečů Základním kriteriem pro přijetí je průměr celkových prospěchů (průměrů) za poslední tři klasifikační období na ZŠ t. j. 8. třída ZŠ 1. a 2. pololetí, 9. třída ZŠ 1. pololetí (zaokrouhleno na 2 desetinná místa). Dokladem výše uvedené skutečnosti budou známky z jednotlivých předmětů uvedené na přihlášce ke studiu a potvrzené příslušnou základní školou. V případě rovnosti průměrných prospěchů uchazečů, kteří se umístí na posledních přijímaných místech celkového pořadí, nebo se umístí na místech určených k odvolání budou při rozhodování použita tato dodatková kriteria: 1. Průměrný prospěch z matematiky za poslední tři klasifikační období 2. Průměrný prospěch z českého jazyka za poslední tři klasifikační období 3. Průměrný prospěch z následujícího souboru předmětů: Č, C.j., D, Z, M,Př, F, Ch 4. Umístění na místě v olympiádách a konverzačních soutěžích v průběhu 8. třídy ZŠ na úrovni okresního a vyššího kola posuzovány budou výsledky olympiád z Č, D, Z, M, F, Ch, Bi a konverzačních soutěží z AJ a NJ. Umístění dle bodu 4 je nutno doložit kopií diplomu příp. potvrzením ZŠ. Z uvedených dokumentů musí být zřejmé jméno žáka, název soutěže, kolo soutěže, umístění žáka a datum konání soutěže. Druhé a další kola přijímacího řízení vyhlásíme pouze v případě, že po skončení předchozích kol budeme mít volná místa. 24

25 Studijní obor KKOV K/81 Gymnázium osmileté studium kriteria pro přijetí Termín přijímací zkoušky je 22. a Bude přijato 30 uchazečů. 1. Prospěch na základní škole v 1. a 2. pololetí 4. třídy základní školy a v 1. pololetí 5. třídy základní školy nejvyšší počet bodů Test z matematiky v rozsahu učiva žáka základní školy nejvyšší počet bodů Test z českého jazyka v rozsahu učiva žáka základní školy nejvyšší počet bodů Psychologický test nejvyšší počet bodů Výstupní hodnocení ze základního vzdělávání nejvyšší počet bodů 10. V případě rovnosti celkového počtu bodů získaných při přijímací zkoušce žáky, kteří se umístí na posledních přijímaných místech celkového pořadí, nebo se umístí na místech určených pro odvolání, budou při rozhodování použita tato dodatková kriteria: 1. Počet bodů získaných při přijímací zkoušce z psychologického testu. 2. Počet bodů získaných při přijímací zkoušce z testu z českého jazyka. 3. Počet bodů získaných při přijímací zkoušce z testu z matematiky. Minimální počet bodů pro splnění podmínek přijímacího řízení je 75 bodů celkem. Další kolo přijímacího řízení bude vyhlášeno na základě výsledků 1. kola. Studijní obor KKOV K/81 Gymnázium osmileté studium 5. ročník (kvinta) kriteria pro přijetí Uchazeči nebudou konat přijímací zkoušku. Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 7. Uchazeč musí v předchozím vzdělávání studovat alespoň tři roky jazyk anglický a jeden rok jazyk německý příp. francouzský. Tuto skutečnost doloží údaji o prospěchu uvedenými na zadní straně přihlášky a potvrzenými příslušnou základní školou. Základním kriteriem pro přijetí, kromě výše uvedené podmínky, je průměr celkových prospěchů (průměrů) za poslední tři klasifikační období na ZŠ t. j. 8. třída ZŠ 1. a 2. pololetí, 9. třída ZŠ 1. pololetí (zaokrouhleno na 2 desetinná místa). Dokladem výše uvedené skutečnosti budou známky z jednotlivých předmětů uvedené na přihlášce ke studiu a potvrzené příslušnou základní školou. V případě rovnosti průměrných prospěchů uchazečů, kteří se umístí na posledních přijímaných místech celkového pořadí, nebo se umístí na místech určených k odvolání budou při rozhodování použita tato dodatková kriteria: 1. Průměrný prospěch z matematiky za poslední tři klasifikační období 2. Průměrný prospěch z českého jazyka za poslední tři klasifikační období 3. Průměrný prospěch z následujícího souboru předmětů: Č, C.j., D, Z, M,Př, F, Ch 4. Umístění na místě v olympiádách a konverzačních soutěžích v průběhu 8. třídy ZŠ na úrovni okresního a vyššího kola posuzovány budou výsledky olympiád z Č, D, Z, M, F, Ch, Bi a konverzačních soutěží z AJ a NJ. Umístění dle bodu 4 je nutno doložit kopií diplomu příp. potvrzením ZŠ. Z uvedených dokumentů musí být zřejmé jméno žáka, název soutěže, kolo soutěže, umístění žáka a datum konání soutěže. 25

26 Kritéria přijímacího řízení pro přijímání ke studiu na Gymnáziu Pelhřimov pro školní rok 2010/ kolo. V souladu s 60 odst. (4) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a podle vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v platném znění, stanovuji následující kritéria přijímacího řízení pro přijímání ke studiu na Gymnáziu Pelhřimov. Všichni uchazeči, kteří se hlásí do 1. ročníku obou typů studia budou při přijímacím řízení hodnoceni podle následujících kritérií: a) znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání b) výsledky přijímací zkoušky (pokud se koná) c) další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. Termín druhého kola přijímacího řízení pro obor K/41 je Uzávěrka pro podání přihlášek je Upřesňující informace pro jednotlivé studijní obory - kriteria pro přijetí Studijní obor KKOV K/41 gymnázium všeobecné čtyřleté studium: Uchazeči nebudou konat přijímací zkoušku. Bude přijato 20 uchazečů Základním kriteriem pro přijetí je průměr celkových prospěchů (průměrů) za poslední tři klasifikační období na ZŠ t. j. 8. třída ZŠ 1. a 2. pololetí, 9. třída ZŠ 1. pololetí (zaokrouhleno na 2 desetinná místa). Dokladem výše uvedené skutečnosti budou známky z jednotlivých předmětů uvedené na přihlášce ke studiu a potvrzené příslušnou základní školou. V případě rovnosti průměrných prospěchů uchazečů, kteří se umístí na posledních přijímaných místech celkového pořadí, nebo se umístí na místech určených k odvolání budou při rozhodování použita tato dodatková kriteria: 1. Průměrný prospěch z matematiky za poslední tři klasifikační období 2. Průměrný prospěch z českého jazyka za poslední tři klasifikační období 3. Průměrný prospěch z následujícího souboru předmětů: Č, C.j., D, Z, M,Př, F, Ch 4. Umístění na místě v olympiádách a konverzačních soutěžích v průběhu 8. třídy ZŠ na úrovni okresního a vyššího kola posuzovány budou výsledky olympiád z Č, D, Z, M, F, Ch, Bi a konverzačních soutěží z AJ a NJ. Umístění dle bodu 4 je nutno doložit kopií diplomu příp. potvrzením ZŠ. Z uvedených dokumentů musí být zřejmé jméno žáka, název soutěže, kolo soutěže, umístění žáka a datum konání soutěže. Další kola přijímacího řízení vyhlásíme pouze v případě, že po skončení předchozích kol budeme mít volná místa. Mgr. Stanislav Makovec ředitel školy 26

27 Kritéria přijímacího řízení pro přijímání ke studiu na Gymnáziu Pelhřimov pro školní rok 2010/ kolo. V souladu s 60 odst. (4) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a podle vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v platném znění, stanovuji následující kritéria přijímacího řízení pro přijímání ke studiu na Gymnáziu Pelhřimov. Všichni uchazeči, kteří se hlásí do 1. ročníku obou typů studia budou při přijímacím řízení hodnoceni podle následujících kritérií: a) znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání b) výsledky přijímací zkoušky (pokud se koná) c) další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. Termín druhého kola přijímacího řízení pro obor K/41 je Uzávěrka pro podání přihlášek je Upřesňující informace pro jednotlivé studijní obory - kriteria pro přijetí Studijní obor KKOV K/41 gymnázium všeobecné čtyřleté studium: Uchazeči nebudou konat přijímací zkoušku. Bude přijato 20 uchazečů Základním kriteriem pro přijetí je průměr celkových prospěchů (průměrů) za poslední tři klasifikační období na ZŠ t. j. 8. třída ZŠ 1. a 2. pololetí, 9. třída ZŠ 1. pololetí (zaokrouhleno na 2 desetinná místa). Dokladem výše uvedené skutečnosti budou známky z jednotlivých předmětů uvedené na přihlášce ke studiu a potvrzené příslušnou základní školou. V případě rovnosti průměrných prospěchů uchazečů, kteří se umístí na posledních přijímaných místech celkového pořadí, nebo se umístí na místech určených k odvolání budou při rozhodování použita tato dodatková kriteria: 1. Průměrný prospěch z matematiky za poslední tři klasifikační období 2. Průměrný prospěch z českého jazyka za poslední tři klasifikační období 3. Průměrný prospěch z následujícího souboru předmětů: Č, C.j., D, Z, M,Př, F, Ch 4. Umístění na místě v olympiádách a konverzačních soutěžích v průběhu 8. třídy ZŠ na úrovni okresního a vyššího kola posuzovány budou výsledky olympiád z Č, D, Z, M, F, Ch, Bi a konverzačních soutěží z AJ a NJ. Umístění dle bodu 4 je nutno doložit kopií diplomu příp. potvrzením ZŠ. Z uvedených dokumentů musí být zřejmé jméno žáka, název soutěže, kolo soutěže, umístění žáka a datum konání soutěže. Další kola přijímacího řízení vyhlásíme pouze v případě, že po skončení předchozích kol budeme mít volná místa. Mgr. Stanislav Makovec ředitel školy 27

28 P ř i j í m a c í ř í z e n í Právní předpis: přijímací zkoušky se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 671, ze dne 21.prosince 2004, v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách. Termín přijímacího řízení 1. kolo čtyřletého studia 22. a 23. dubna 2010 Termíny zkoušek: 1. kolo osmiletého studia 22. a 23. dubna 2010 Termín přijímacího řízení 2. kolo čtyřletého studia Termín přijímacího řízení 3. kolo čtyřletého studia Žáci mohli podat v 1. kole 3 přihlášky, v dalších kolech počet přihlášek omezen nebyl. Stav přihlášek: čtyřleté studium 1. kolo 74 přihlášek, kód 7941/K41 osmileté studium podáno 31 přihlášek, kód 7941/K81 Průběh a výsledky zkoušek: přijímací zkoušky proběhly v souladu s výše uvedenou právní normou a podle zvláštního organizačního plánu. Čtyřleté studium: přijímací zkoušky se nekonaly, žáci byli přijati na základě splnění stanovených kritérií. Na základě výsledku 1. kola přijímacího řízení do čtyřletého studia rozhodl ředitel školy přijmout 39 žáků. Osmileté studium: ke zkoušce bylo pozváno a dostavilo se 30 žáků ZŠ. Přijímací zkouška byla písemná, zahrnovala český jazyk a matematiku v rozsahu 5. třídy ZŠ a psychologický test. Kritéria přijetí: - prospěch na ZŠ (viz. příloha) - výsledek přijímací zkoušky z matematiky - výsledek přijímací zkoušky z českého jazyka - výsledek psychologického testu - výstupní hodnocení ze ZŠ Po posouzení výsledků přijímací zkoušky rozhodl ředitel školy přijmout do primy osmiletého studia 30 žáků. Do přijímacího řízení se ve 2. a 3. kole nepřihlásil žádný žák Souborné výsledky přijímací zkoušky ve čtyřletém i osmiletém studiu byly zpracovány počítačem. V odvolacím řízení vyhověl ředitel školy jednomu žákovi. Závěr: V přijímacím řízení pro školní rok 2009/2010 bylo na Gymnázium Pelhřimov přijato do prvního ročníku čtyřletého studia 58 žáků (38 dívek a 20 chlapců) a do primy osmiletého studia bylo přijato 30 žáků (21 dívek a 9 chlapců). 28

29 Přehled prospěchu třídy 1.A 1. pololetí školního roku 2009/10 ke dni klasifikační porady zpracováno dne: Třídní učitel: Mgr. Havel Karel Počet žáků celkem: 26 Změny v počtu žáků z toho dívek: 15 ubylo: 3 chlapců: 11 přibylo: 0 Předmět Počty známek Průměr Vyučující (podpis) Chv Chování Mgr. Havel Karel ČJL Český jazyk a literatura PaedDr. Strnadová Ilona AJ Anglický jazyk Mgr. Sankotová Jana Mgr. Mäsiarová Aneta FJ Francouzský jazyk Mgr. Kubíková Blanka NJ Německý jazyk Mgr. Kovandová Olga Mgr. Turečková Jana Mgr. Vejborová Jitka ZSV Základy společenských věd PaedDr. Strnadová Ilona D Dějepis Mgr. Mácová Vladimíra Z Zeměpis Mgr. Špička Vojtěch M Matematika Mgr. Daňhelová Jana F Fyzika RNDr. Jírů Josef Ch Chemie RNDr. Šrůtková Ludmila B Biologie Mgr. Havel Karel IVT Informatika a výp. technika Mgr. Provázek Josef HV Hudební výchova Mgr. Makovcová Dagmar TV Tělesná výchova Mgr. Dvořáková Zdeňka Mgr. Havel Karel Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň prospěl s vyznamenáním 14 celkem hodnocení prospěl 11 z toho neomluvených 0 0 prospěchu prospěl 1 neprospěl 0 29

30 Přehled prospěchu třídy 1.B 1. pololetí školního roku 2009/10 ke dni klasifikační porady zpracováno dne: Třídní učitel: Mgr. Kratochvíl Karel Počet žáků celkem: 29 Změny v počtu žáků z toho dívek: 20 ubylo: 0 chlapců: 9 přibylo: 0 Předmět Počty známek Průměr Vyučující (podpis) Chv Chování Mgr. Kratochvíl Karel ČJL Český jazyk a literatura Mgr. Kratochvíl Karel AJ Anglický jazyk Mgr. Sankotová Jana Mgr. Mäsiarová Aneta FJ Francouzský jazyk Mgr. Kubíková Blanka NJ Německý jazyk Mgr. Kovandová Olga Mgr. Turečková Jana Mgr. Vejborová Jitka ZSV Základy společenských věd PaedDr. Strnadová Ilona D Dějepis Mgr. Kratochvíl Karel Z Zeměpis Mgr. Němcová Hana M Matematika Mgr. Plášil Pavel F Fyzika Mgr. Mazanec Petr Ch Chemie Mgr. Makovec Stanislav B Biologie Mgr. Havel Karel IVT Informatika a výp. technika Mgr. Provázek Josef HV Hudební výchova Mgr. Makovcová Dagmar TV Tělesná výchova Mgr. Havel Karel Mgr. Němcová Hana RJN Ruský jazyk Mgr. Šušmáková Jitka Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň prospěl s vyznamenáním 3 celkem hodnocení prospěl 12 z toho neomluvených 0 0 prospěchu prospěl 14 neprospěl 0 30

31 Přehled prospěchu třídy 1.P 1. pololetí školního roku 2009/10 ke dni klasifikační porady zpracováno dne: Třídní učitel: Mgr. Hronová Zdeňka Počet žáků celkem: 30 Změny v počtu žáků z toho dívek: 21 ubylo: 0 chlapců: 9 přibylo: 0 Předmět Počty známek Průměr Vyučující (podpis) Chv Chování Mgr. Hronová Zdeňka ČJL Český jazyk a literatura Mgr. Mácová Vladimíra AJ Anglický jazyk Mgr. Daňhel Radek Mgr. Mäsiarová Aneta OV Občanská výchova Mgr. Hronová Zdeňka D Dějepis Mgr. Mácová Vladimíra Z Zeměpis Mgr. Špička Vojtěch M Matematika Mgr. Hronová Zdeňka F Fyzika Mgr. Plášil Pavel B Biologie Mgr. Čech Rostislav IVT Informatika a výp. technika Mgr. Hronová Zdeňka HV Hudební výchova Mgr. Makovcová Dagmar VV Výtvarná výchova Mgr. Hronová Zdeňka TV Tělesná výchova Mgr. Dvořáková Zdeňka Mgr. Vopelková Kateřina Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň prospěl s vyznamenáním 27 celkem hodnocení prospěl 3 z toho neomluvených 0 0 prospěchu prospěl 0 neprospěl 0 31

32 Přehled prospěchu třídy 2.A 1. pololetí školního roku 2009/10 ke dni klasifikační porady zpracováno dne: Třídní učitel: Mgr. Mazanec Petr Počet žáků celkem: 30 Změny v počtu žáků z toho dívek: 19 ubylo: 0 chlapců: 11 přibylo: 0 Předmět Počty známek Průměr Vyučující (podpis) Chv Chování Mgr. Mazanec Petr ČJL Český jazyk a literatura Mgr. Šmrhová Miroslava AJ Anglický jazyk Mgr. Mäsiarová Aneta Mgr. Sankotová Jana FJ Francouzský jazyk Mgr. Kubíková Blanka NJ Německý jazyk Mgr. Kovandová Olga Mgr. Vejborová Jitka Mgr. Turečková Jana ZSV Základy společenských věd Mgr. Slavětínská Květa D Dějepis Mgr. Kratochvíl Karel Z Zeměpis Mgr. Špička Vojtěch M Matematika Mgr. Mazanec Petr F Fyzika Mgr. Mazanec Petr Ch Chemie PaedDr. Kovář Miloslav B Biologie Mgr. Vopelková Kateřina HV Hudební výchova Mgr. Makovcová Dagmar TV Tělesná výchova Mgr. Dvořáková Zdeňka Mgr. Havel Karel Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň prospěl s vyznamenáním 6 celkem hodnocení prospěl 15 z toho neomluvených 0 0 prospěchu prospěl 9 neprospěl 0 32

33 Přehled prospěchu třídy 2.B 1. pololetí školního roku 2009/10 ke dni klasifikační porady zpracováno dne: Třídní učitel: Mgr. Provázek Josef Počet žáků celkem: 31 Změny v počtu žáků z toho dívek: 18 ubylo: 0 chlapců: 13 přibylo: 1 Předmět Počty známek Průměr Vyučující (podpis) N U Chv Chování Mgr. Provázek Josef ČJL Český jazyk a literatura Mgr. Šmrhová Miroslava AJ Anglický jazyk Mgr. Daňhel Radek Mgr. Mäsiarová Aneta FJ Francouzský jazyk Mgr. Kubíková Blanka NJ Německý jazyk Mgr. Kovandová Olga Mgr. Vejborová Jitka Mgr. Turečková Jana ZSV Základy společenských věd Mgr. Slavětínská Květa D Dějepis Mgr. Šmrhová Miroslava Z Zeměpis Mgr. Němcová Hana M Matematika Mgr. Provázek Josef F Fyzika RNDr. Jírů Josef Ch Chemie PaedDr. Kovář Miloslav B Biologie Mgr. Vopelková Kateřina HV Hudební výchova Mgr. Makovcová Dagmar TV Tělesná výchova Mgr. Havel Karel Mgr. Němcová Hana RJN Ruský jazyk Mgr. Šušmáková Jitka Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň prospěl s vyznamenáním 5 celkem hodnocení prospěl 9 z toho neomluvených 0 0 prospěchu prospěl 14 neprospěl 3 33

34 Přehled prospěchu třídy 2.P 1. pololetí školního roku 2009/10 ke dni klasifikační porady zpracováno dne: Třídní učitel: Mgr. Vopelková Kateřina Počet žáků celkem: 28 Změny v počtu žáků z toho dívek: 16 ubylo: 0 chlapců: 12 přibylo: 1 Předmět Počty známek Průměr Vyučující (podpis) N Chv Chování Mgr. Vopelková Kateřina ČJL Český jazyk a literatura Mgr. Babincová Iva AJ Anglický jazyk Mgr. Daňhel Radek OV Občanská výchova Mgr. Slavětínská Květa D Dějepis Mgr. Šmrhová Miroslava Z Zeměpis Mgr. Němcová Hana M Matematika Mgr. Hronová Zdeňka F Fyzika RNDr. Jírů Josef Ch Chemie PaedDr. Kovář Miloslav B Biologie Mgr. Vopelková Kateřina HV Hudební výchova Mgr. Makovcová Dagmar VV Výtvarná výchova Mgr. Makovcová Dagmar TV Tělesná výchova Mgr. Vopelková Kateřina PP Přírodovědná praktika RNDr. Jírů Josef PaedDr. Kovář Miloslav Mgr. Vopelková Kateřina Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň prospěl s vyznamenáním 8 celkem hodnocení prospěl 12 z toho neomluvených 0 0 prospěchu prospěl 7 neprospěl 1 34

35 Přehled prospěchu třídy 3.A 1. pololetí školního roku 2009/10 ke dni klasifikační porady zpracováno dne: Třídní učitel: Mgr. Daňhelová Jana Počet žáků celkem: 30 Změny v počtu žáků z toho dívek: 14 ubylo: 0 chlapců: 16 přibylo: 0 Předmět Počty známek Průměr Vyučující (podpis) N Chv Chování Mgr. Daňhelová Jana ČJL Český jazyk a literatura Mgr. Babincová Iva AJ Anglický jazyk Mgr. Pech Vladimír Mgr. Šušmáková Jitka FJ Francouzský jazyk Mgr. Kubíková Blanka Mgr. Mácová Smolíková NJ Německý jazyk Mgr. Kovandová Olga ZSV Základy společenských věd Mgr. Slavětínská Květa D Dějepis Mgr. Mácová Vladimíra Z Zeměpis Mgr. Němcová Hana M Matematika Mgr. Daňhelová Jana F Fyzika RNDr. Jírů Josef Ch Chemie RNDr. Šrůtková Ludmila B Biologie Mgr. Daňhelová Jana TV Tělesná výchova Mgr. Havel Karel Mgr. Vopelková Kateřina KAJ Konverzace v anglickém jazyce Mgr. Pech Vladimír Mgr. Šušmáková Jitka KNJ Konverzace v německém jazyce Mgr. Kovandová Olga SCvM Seminář a cvičení z matematiky SCvB Seminář a cvičení z biologie Mgr. Petrák Aleš Mgr. Daňhelová Jana ZE Základy ekonomiky Mgr. Machyánová Vlasta RJN Ruský jazyk Mgr. Šušmáková Jitka HvN Hudební výchova Mgr. Makovcová Dagmar Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň prospěl s vyznamenáním 5 celkem hodnocení prospěl 11 z toho neomluvených 0 0 prospěchu prospěl 12 neprospěl 2 35

36 Přehled prospěchu třídy 3.B 1. pololetí školního roku 2009/10 ke dni klasifikační porady zpracováno dne: Třídní učitel: Mgr. Petrák Aleš Počet žáků celkem: 26 Změny v počtu žáků z toho dívek: 16 ubylo: 0 chlapců: 10 přibylo: 0 Předmět Počty známek Průměr Vyučující (podpis) U Chv Chování Mgr. Petrák Aleš ČJL Český jazyk a literatura Mgr. Babincová Iva AJ Anglický jazyk Mgr. Coufalová Petra Mgr. Sankotová Jana FJ Francouzský jazyk Mgr. Mácová Smolíková Pavlína NJ Německý jazyk Mgr. Vejborová Jitka Mgr. Kovandová Olga ZSV Základy společenských věd Mgr. Slavětínská Květa D Dějepis Mgr. Slavětínská Květa Z Zeměpis Mgr. Špička Vojtěch M Matematika Mgr. Petrák Aleš F Fyzika Mgr. Petrák Aleš Ch Chemie RNDr. Šrůtková Ludmila B Biologie Mgr. Havel Karel TV Tělesná výchova Mgr. Dvořáková Zdeňka Mgr. Havel Karel KAJ Konverzace v anglickém jazyce Mgr. Coufalová Petra Mgr. Sankotová Jana KNJ Konverzace v německém jazyce Mgr. Kovandová Olga SCvM Seminář a cvičení z matematiky SCvB Seminář a cvičení z biologie Mgr. Petrák Aleš Mgr. Daňhelová Jana ZE Základy ekonomiky Mgr. Machyánová Vlasta RJN Ruský jazyk Mgr. Šušmáková Jitka Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň prospěl s vyznamenáním 3 celkem hodnocení prospěl 5 z toho neomluvených 0 0 prospěchu prospěl 17 neprospěl 1 36

37 Přehled prospěchu třídy 3.P 1. pololetí školního roku 2009/10 ke dni klasifikační porady zpracováno dne: Třídní učitel: Mgr. Mácová Vladimíra Počet žáků celkem: 27 Změny v počtu žáků z toho dívek: 13 ubylo: 0 chlapců: 14 přibylo: 0 Předmět Počty známek Průměr Vyučující (podpis) U Chv Chování Mgr. Mácová Vladimíra ČJL Český jazyk a literatura Mgr. Mácová Vladimíra AJ Anglický jazyk Mgr. Daňhel Radek Mgr. Sankotová Jana FJ Francouzský jazyk Mgr. Kubíková Blanka NJ Německý jazyk Mgr. Kovandová Olga OV Občanská výchova Mgr. Hronová Zdeňka D Dějepis Mgr. Mácová Vladimíra Z Zeměpis Mgr. Němcová Hana M Matematika Mgr. Čech Rostislav F Fyzika RNDr. Šrůtková Ludmila Ch Chemie RNDr. Šrůtková Ludmila B Biologie Mgr. Čech Rostislav IVT HV VV TV Informatika a výp. technika Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Mgr. Hronová Zdeňka Mgr. Makovcová Dagmar Mgr. Čech Rostislav Mgr. Dvořáková Zdeňka Mgr. Němcová Hana HvN Hudební výchova Mgr. Makovcová Dagmar Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň prospěl s vyznamenáním 14 celkem hodnocení prospěl 10 z toho neomluvených 0 0 prospěchu prospěl 2 neprospěl 1 37

38 Přehled prospěchu třídy 4.A 1. pololetí školního roku 2009/10 ke dni klasifikační porady zpracováno dne: Třídní učitel: Mgr. Špička Vojtěch Počet žáků celkem: 29 Změny v počtu žáků z toho dívek: 23 ubylo: 0 chlapců: 6 přibylo: 0 Předmět Počty známek Průměr Vyučující (podpis) U Chv Chování Mgr. Špička Vojtěch ČJL Český jazyk a literatura Mgr. Kratochvíl Karel AJ Anglický jazyk Mgr. Šušmáková Jitka Mgr. Coufalová Petra FJ Francouzský jazyk Mgr. Mácová Smolíková Pavlína NJ Německý jazyk PhDr. Dvořáková Bohuslava Mgr. Turečková Jana ZSV Základy společenských věd Mgr. Slavětínská Květa D Dějepis Mgr. Šmrhová Miroslava M Matematika Mgr. Špička Vojtěch F Fyzika RNDr. Jírů Josef Ch Chemie PaedDr. Kovář Miloslav B Biologie Mgr. Vopelková Kateřina TV Tělesná výchova Mgr. Dvořáková Zdeňka Mgr. Havel Karel KAJ Konverzace v anglickém jazyce Mgr. Šušmáková Jitka Mgr. Coufalová Petra KFJ Konverzace ve francouzském jazyce Mgr. Kubíková Blanka KNJ Konverzace v německém jazyce Mgr. Vejborová Jitka SD Seminář z dějepisu Mgr. Šmrhová Miroslava SCvM Seminář a cvičení z matematiky Mgr. Petrák Aleš Mgr. Daňhelová Jana Mgr. Špička Vojtěch SCvB Seminář a cvičení z biologie Mgr. Havel Karel Mgr. Vopelková Kateřina SVS Společenskovědní seminář Mgr. Mácová Smolíková Pavlína Mgr. Slavětínská Květa SZ Seminář ze zeměpisu Mgr. Němcová Hana Mgr. Špička Vojtěch SCvF Seminář a cvičení z fyziky RNDr. Jírů Josef SCh Seminář a cvičení z chemie Mgr. Makovec Stanislav IVTv Informatika a výpočetní tech Mgr. Provázek Josef PN Právní nauka JUDr. Doubek Josef LS Literární seminář Mgr. Babincová Iva DU Dějiny umění Mgr. Slavětínská Květa RJN Ruský jazyk Mgr. Šušmáková Jitka LaN Latina Zíka Jaroslav Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň prospěl s vyznamenáním 11 celkem hodnocení prospěl 12 z toho neomluvených 0 0 prospěchu prospěl 6 neprospěl 0 38

39 Přehled prospěchu třídy 4.B 1. pololetí školního roku 2009/10 ke dni klasifikační porady zpracováno dne: Třídní učitel: Mgr. Němcová Hana Počet žáků celkem: 29 Změny v počtu žáků z toho dívek: 23 ubylo: 0 chlapců: 6 přibylo: 0 Předmět Počty známek Průměr Vyučující (podpis) U Chv Chování Mgr. Němcová Hana ČJL Český jazyk a literatura Mgr. Babincová Iva AJ Anglický jazyk Mgr. Coufalová Petra FJ Francouzský jazyk Mgr. Mácová Smolíková Pavlína NJ Německý jazyk PhDr. Dvořáková Bohuslava Mgr. Turečková Jana ZSV Základy společenských věd Mgr. Mácová Smolíková Pavlína D Dějepis Mgr. Kratochvíl Karel M Matematika Mgr. Petrák Aleš F Ch B TV Fyzika Chemie Biologie Tělesná výchova RNDr. Jírů Josef PaedDr. Kovář Miloslav Mgr. Havel Karel Mgr. Havel Karel Mgr. Němcová Hana KAJ Konverzace v anglickém jazyce Mgr. Coufalová Petra KFJ Konverzace ve francouzském jazyce Mgr. Kubíková Blanka KNJ Konverzace v německém jazyce Mgr. Vejborová Jitka SD Seminář z dějepisu Mgr. Šmrhová Miroslava SZ Seminář ze zeměpisu Mgr. Němcová Hana Mgr. Špička Vojtěch SCvM Seminář a cvičení z matematiky Mgr. Petrák Aleš Mgr. Daňhelová Jana Mgr. Špička Vojtěch SCvB Seminář a cvičení z biologie Mgr. Havel Karel Mgr. Vopelková Kateřina SVS Společenskovědní seminář Mgr. Mácová Smolíková Pavlína Mgr. Slavětínská Květa SCh Seminář a cvičení z chemie Mgr. Makovec Stanislav PN Právní nauka JUDr. Doubek Josef LS Literární seminář Mgr. Babincová Iva DU Dějiny umění Mgr. Slavětínská Květa LaN Latina Zíka Jaroslav Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň prospěl s vyznamenáním 3 celkem hodnocení prospěl 9 z toho neomluvených 0 0 prospěchu prospěl 17 neprospěl 0 39

40 Přehled prospěchu třídy 4.P 1. pololetí školního roku 2009/10 ke dni klasifikační porady zpracováno dne: Třídní učitel: Mgr. Čech Rostislav Počet žáků celkem: 22 Změny v počtu žáků z toho dívek: 18 ubylo: 1 chlapců: 4 přibylo: 0 Předmět Počty známek Průměr Vyučující (podpis) Chv Chování Mgr. Čech Rostislav ČJL Český jazyk a literatura Mgr. Kratochvíl Karel AJ Anglický jazyk Mgr. Coufalová Petra Mgr. Daňhel Radek FJ Francouzský jazyk Mgr. Kubíková Blanka NJ Německý jazyk Mgr. Vejborová Jitka OV Občanská výchova Mgr. Mácová Smolíková Pavlína D Dějepis Mgr. Kratochvíl Karel Z Zeměpis Mgr. Špička Vojtěch M Matematika Mgr. Čech Rostislav F Fyzika RNDr. Šrůtková Ludmila Ch Chemie RNDr. Šrůtková Ludmila B Biologie Mgr. Čech Rostislav IVT Informatika a výp. technika Mgr. Hronová Zdeňka Mgr. Provázek Josef HV Hudební výchova Mgr. Makovcová Dagmar TV Tělesná výchova Mgr. Dvořáková Zdeňka Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň prospěl s vyznamenáním 9 celkem hodnocení prospěl 5 z toho neomluvených 0 0 prospěchu prospěl 4 neprospěl 4 40

41 Přehled prospěchu třídy 5.P 1. pololetí školního roku 2009/10 ke dni klasifikační porady zpracováno dne: Třídní učitel: RNDr. Šrůtková Ludmila Počet žáků celkem: 30 Změny v počtu žáků z toho dívek: 17 ubylo: 0 chlapců: 13 přibylo: 0 Předmět Počty známek Průměr Vyučující (podpis) Chv Chování RNDr. Šrůtková Ludmila ČJL Český jazyk a literatura Mgr. Mácová Vladimíra AJ Anglický jazyk Mgr. Sankotová Jana Mgr. Mäsiarová Aneta FJ Francouzský jazyk Mgr. Kubíková Blanka Mgr. Mácová Smolíková NJ Německý jazyk Mgr. Vejborová Jitka ZSV Základy společenských věd Mgr. Slavětínská Květa D Dějepis Mgr. Kratochvíl Karel Z Zeměpis Mgr. Špička Vojtěch M Matematika Mgr. Petrák Aleš F Fyzika RNDr. Šrůtková Ludmila Ch Chemie RNDr. Šrůtková Ludmila B IVT HV TV Biologie Informatika a výp. technika Hudební výchova Tělesná výchova Mgr. Veverková Blanka Mgr. Provázek Josef Mgr. Makovcová Dagmar Mgr. Dvořáková Zdeňka Mgr. Němcová Hana RJN Ruský jazyk Mgr. Šušmáková Jitka Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň prospěl s vyznamenáním 12 celkem hodnocení prospěl 7 z toho neomluvených 0 0 prospěchu prospěl 11 neprospěl 0 41

42 Přehled prospěchu třídy 6.P 1. pololetí školního roku 2009/10 ke dni klasifikační porady zpracováno dne: Třídní učitel: Mgr. Dvořáková Zdeňka Počet žáků celkem: 27 Změny v počtu žáků z toho dívek: 12 ubylo: 0 chlapců: 15 přibylo: 0 Předmět Počty známek Průměr Vyučující (podpis) Chv Chování Mgr. Dvořáková Zdeňka ČJL Český jazyk a literatura PaedDr. Strnadová Ilona AJ Anglický jazyk Mgr. Daňhel Radek Mgr. Pech Vladimír FJ Francouzský jazyk Mgr. Mácová Smolíková Pavlína NJ Německý jazyk Mgr. Vejborová Jitka Mgr. Turečková Jana ZSV Základy společenských věd PaedDr. Strnadová Ilona D Dějepis Mgr. Slavětínská Květa Z Zeměpis Mgr. Špička Vojtěch M Matematika Mgr. Mazanec Petr F Fyzika Mgr. Mazanec Petr Ch Chemie PaedDr. Kovář Miloslav B Biologie Mgr. Čech Rostislav HV Hudební výchova Mgr. Makovcová Dagmar TV Tělesná výchova Mgr. Dvořáková Zdeňka Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň prospěl s vyznamenáním 3 celkem hodnocení prospěl 6 z toho neomluvených 0 0 prospěchu prospěl 15 neprospěl 3 42

43 Přehled prospěchu třídy 7.P 1. pololetí školního roku 2009/10 ke dni klasifikační porady zpracováno dne: Třídní učitel: Mgr. Šušmáková Jitka Počet žáků celkem: 23 Změny v počtu žáků z toho dívek: 13 ubylo: 0 chlapců: 10 přibylo: 0 Předmět Počty známek Průměr Vyučující (podpis) N Chv Chování Mgr. Šušmáková Jitka ČJL Český jazyk a literatura Mgr. Šmrhová Miroslava AJ Anglický jazyk Mgr. Šušmáková Jitka FJ Francouzský jazyk Mgr. Mácová Smolíková Pavlína NJ Německý jazyk Mgr. Kovandová Olga ZSV Základy společenských věd PaedDr. Strnadová Ilona D Dějepis Mgr. Mácová Vladimíra Z Zeměpis Mgr. Špička Vojtěch M Matematika RNDr. Jírů Josef F Fyzika Mgr. Mazanec Petr Ch Chemie PaedDr. Kovář Miloslav B Biologie Mgr. Daňhelová Jana TV Tělesná výchova Mgr. Dvořáková Zdeňka Mgr. Havel Karel KAJ Konverzace v anglickém jazyce Mgr. Šušmáková Jitka KNJ Konverzace v německém jazyce Mgr. Kovandová Olga SCvM Seminář a cvičení z matematiky Mgr. Petrák Aleš SCvB Seminář a cvičení z biologie Mgr. Daňhelová Jana ZE RJN Základy ekonomiky Ruský jazyk Mgr. Machyánová Vlasta Mgr. Šušmáková Jitka LaN Latina Zíka Jaroslav Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň prospěl s vyznamenáním 1 celkem hodnocení prospěl 11 z toho neomluvených prospěchu prospěl 8 neprospěl 3 43

44 Přehled prospěchu třídy 8.P 1. pololetí školního roku 2009/10 ke dni klasifikační porady zpracováno dne: Třídní učitel: Mgr. Slavětínská Květa Počet žáků celkem: 28 Změny v počtu žáků z toho dívek: 13 ubylo: 0 chlapců: 15 přibylo: 0 Předmět Počty známek Průměr Vyučující (podpis) U Chv Chování Mgr. Slavětínská Květa ČJL Český jazyk a literatura PaedDr. Strnadová Ilona AJ Anglický jazyk Mgr. Šušmáková Jitka Mgr. Pech Vladimír FJ Francouzský jazyk Mgr. Kubíková Blanka NJ Německý jazyk PhDr. Dvořáková Bohuslava Mgr. Turečková Jana Mgr. Kovandová Olga ZSV Základy společenských věd Mgr. Slavětínská Květa D Dějepis Mgr. Slavětínská Květa M Matematika Mgr. Daňhelová Jana F Fyzika Mgr. Plášil Pavel Ch Chemie PaedDr. Kovář Miloslav B Biologie Mgr. Vopelková Kateřina TV Tělesná výchova Mgr. Havel Karel Mgr. Dvořáková Zdeňka KAJ Konverzace v anglickém jazyce Mgr. Šušmáková Jitka Mgr. Coufalová Petra KFJ Konverzace ve francouzském jazyce Mgr. Kubíková Blanka KNJ Konverzace v německém jazyce Mgr. Vejborová Jitka SD Seminář z dějepisu Mgr. Šmrhová Miroslava SZ Seminář ze zeměpisu Mgr. Němcová Hana Mgr. Špička Vojtěch SCvM Seminář a cvičení z matematiky Mgr. Petrák Aleš Mgr. Daňhelová Jana SCvB Seminář a cvičení z biologie Mgr. Havel Karel Mgr. Vopelková Kateřina SCvF Seminář a cvičení z fyziky RNDr. Jírů Josef SCh SVS Seminář a cvičení z chemie Společenskovědní seminář Mgr. Makovec Stanislav Mgr. Mácová Smolíková Pavlína Mgr. Slavětínská Květa DU Dějiny umění Mgr. Slavětínská Květa LS PN Literární seminář Právní nauka Mgr. Babincová Iva JUDr. Doubek Josef IVTv Informatika a výpočetní tech Mgr. Provázek Josef RJN Ruský jazyk Mgr. Šušmáková Jitka LaN Latina Zíka Jaroslav Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň prospěl s vyznamenáním 4 celkem hodnocení prospěl 6 z toho neomluvených prospěchu prospěl 15 neprospěl 3 44

45 Přehled prospěchu školy 1. pololetí školního roku 2009/10 zpracováno dne: Třídy zahrnuté do přehledu: 1.A 1.B 1.P 2.A 2.B 2.P 3.A 3.B 3.P 4.A 4.B 4.P 5.P 6.P 7.P 8.P Předmět Počet Průměr Chv Chování klasif. žáků OV Občanská výchova D Dějepis VV Výtvarná výchova B Biologie HV Hudební výchova Z Zeměpis M Matematika F Fyzika Ch Chemie IVT Informatika a výp. technika TV Tělesná výchova AJ Anglický jazyk ČJL Český jazyk a literatura FJ Francouzský jazyk NJ Německý jazyk ZSV Základy společenských věd SVS Společenskovědní seminář KAJ Konverzace v anglickém jazyce KFJ Konverzace ve francouzském jazyce KNJ Konverzace v německém jazyce SZ Seminář ze zeměpisu SCh Seminář a cvičení z chemie SCvB Seminář a cvičení z biologie SD Seminář z dějepisu IVTv Informatika a výpočetní tech SCvM Seminář a cvičení z matematiky ZE Základy ekonomiky PN Právní nauka LS Literární seminář SCvF Seminář a cvičení z fyziky DU Dějiny umění PP Přírodovědná praktika RJN Ruský jazyk HvN Hudební výchova LaN Latina Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň prospěl s vyznamenáním 128 celkem hodnocení prospěl 144 z toho neomluvených prospěchu prospěl 152 neprospěl 21 45

46 Přehled prospěchu školy 2. pololetí školního roku 2009/10 zpracováno dne: Třídy zahrnuté do přehledu: 1.A 1.B 1.P 2.A 2.B 2.P 3.A 3.B 3.P 4.A 4.B 4.P 5.P 6.P 7.P 8.P Předmět Počet Průměr Chv Chování klasif. žáků OV Občanská výchova D Dějepis VV Výtvarná výchova B Biologie HV Hudební výchova Z Zeměpis M Matematika F Fyzika Ch Chemie IVT Informatika a výp. technika TV Tělesná výchova AJ Anglický jazyk ČJL Český jazyk a literatura FJ Francouzský jazyk NJ Německý jazyk ZSV Základy společenských věd SVS Společenskovědní seminář KAJ Konverzace v anglickém jazyce KFJ Konverzace ve francouzském jazyce KNJ Konverzace v německém jazyce SZ Seminář ze zeměpisu SCh Seminář a cvičení z chemie SCvB Seminář a cvičení z biologie SD Seminář z dějepisu IVTv Informatika a výpočetní tech SCvM Seminář a cvičení z matematiky ZE Základy ekonomiky PN Právní nauka LS Literární seminář SCvF Seminář a cvičení z fyziky DU Dějiny umění PP Přírodovědná praktika RJN Ruský jazyk HvN Hudební výchova LaN Latina Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň prospěl s vyznamenáním 117 celkem hodnocení prospěl 150 z toho neomluvených prospěchu prospěl 171 neprospěl 5 46

47 Přehled prospěchu třídy 1.A 2. pololetí školního roku 2009/10 ke dni klasifikační porady zpracováno dne: Třídní učitel: Mgr. Havel Karel Počet žáků celkem: 26 Změny v počtu žáků z toho dívek: 15 ubylo: 0 chlapců: 11 přibylo: 0 Předmět Počty známek Průměr Vyučující (podpis) Chv Chování Mgr. Havel Karel ČJL Český jazyk a literatura PaedDr. Strnadová Ilona AJ Anglický jazyk Mgr. Sankotová Jana Mgr. Mäsiarová Aneta FJ Francouzský jazyk Mgr. Kubíková Blanka NJ Německý jazyk Mgr. Kovandová Olga Mgr. Turečková Jana Mgr. Vejborová Jitka ZSV Základy společenských věd PaedDr. Strnadová Ilona D Dějepis Mgr. Mácová Vladimíra Z Zeměpis Mgr. Špička Vojtěch M Matematika Mgr. Daňhelová Jana F Fyzika RNDr. Jírů Josef Ch Chemie RNDr. Šrůtková Ludmila B Biologie Mgr. Havel Karel IVT Informatika a výp. technika Mgr. Provázek Josef HV Hudební výchova Mgr. Makovcová Dagmar TV Tělesná výchova Mgr. Dvořáková Zdeňka Mgr. Havel Karel LaN Latina Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň prospěl s vyznamenáním 9 celkem hodnocení prospěl 12 z toho neomluvených 0 0 prospěchu prospěl 5 neprospěl 0 47

48 Přehled prospěchu třídy 1.B 2. pololetí školního roku 2009/10 ke dni klasifikační porady zpracováno dne: Třídní učitel: Mgr. Kratochvíl Karel Počet žáků celkem: 28 Změny v počtu žáků z toho dívek: 19 ubylo: 1 chlapců: 9 přibylo: 0 Předmět Počty známek Průměr Vyučující (podpis) Chv Chování Mgr. Kratochvíl Karel ČJL Český jazyk a literatura Mgr. Kratochvíl Karel AJ Anglický jazyk Mgr. Sankotová Jana Mgr. Mäsiarová Aneta FJ Francouzský jazyk Mgr. Kubíková Blanka NJ Německý jazyk Mgr. Kovandová Olga Mgr. Turečková Jana Mgr. Vejborová Jitka ZSV Základy společenských věd PaedDr. Strnadová Ilona D Dějepis Mgr. Kratochvíl Karel Z Zeměpis Mgr. Němcová Hana M Matematika Mgr. Plášil Pavel F Fyzika Mgr. Mazanec Petr Ch Chemie Mgr. Makovec Stanislav B Biologie Mgr. Havel Karel IVT Informatika a výp. technika Mgr. Provázek Josef HV Hudební výchova Mgr. Makovcová Dagmar TV Tělesná výchova Mgr. Havel Karel Mgr. Němcová Hana RJN Ruský jazyk Mgr. Šušmáková Jitka LaN Latina Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň prospěl s vyznamenáním 5 celkem hodnocení prospěl 15 z toho neomluvených 0 0 prospěchu prospěl 8 neprospěl 0 48

49 Přehled prospěchu třídy 1.P 2. pololetí školního roku 2009/10 ke dni klasifikační porady zpracováno dne: Třídní učitel: Mgr. Hronová Zdeňka Počet žáků celkem: 30 Změny v počtu žáků z toho dívek: 21 ubylo: 0 chlapců: 9 přibylo: 0 Předmět Počty známek Průměr Vyučující (podpis) Chv Chování Mgr. Hronová Zdeňka ČJL Český jazyk a literatura Mgr. Mácová Vladimíra AJ Anglický jazyk Mgr. Daňhel Radek Mgr. Mäsiarová Aneta OV Občanská výchova Mgr. Hronová Zdeňka D Dějepis Mgr. Mácová Vladimíra Z Zeměpis Mgr. Špička Vojtěch M Matematika Mgr. Hronová Zdeňka F Fyzika Mgr. Plášil Pavel B Biologie Mgr. Čech Rostislav IVT Informatika a výp. technika Mgr. Hronová Zdeňka HV Hudební výchova Mgr. Makovcová Dagmar VV Výtvarná výchova Mgr. Hronová Zdeňka TV Tělesná výchova Mgr. Dvořáková Zdeňka Mgr. Vopelková Kateřina Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň prospěl s vyznamenáním 20 celkem hodnocení prospěl 9 z toho neomluvených 0 0 prospěchu prospěl 1 neprospěl 0 49

50 Přehled prospěchu třídy 2.A 2. pololetí školního roku 2009/10 ke dni klasifikační porady zpracováno dne: Třídní učitel: Mgr. Mazanec Petr Počet žáků celkem: 30 Změny v počtu žáků z toho dívek: 19 ubylo: 0 chlapců: 11 přibylo: 0 Předmět Počty známek Průměr Vyučující (podpis) Chv Chování Mgr. Mazanec Petr ČJL Český jazyk a literatura Mgr. Šmrhová Miroslava AJ Anglický jazyk Mgr. Mäsiarová Aneta Mgr. Sankotová Jana FJ Francouzský jazyk Mgr. Kubíková Blanka NJ Německý jazyk Mgr. Kovandová Olga Mgr. Vejborová Jitka Mgr. Turečková Jana ZSV Základy společenských věd Mgr. Slavětínská Květa D Dějepis Mgr. Kratochvíl Karel Z Zeměpis Mgr. Špička Vojtěch M Matematika Mgr. Mazanec Petr F Fyzika Mgr. Mazanec Petr Ch Chemie PaedDr. Kovář Miloslav B Biologie Mgr. Vopelková Kateřina HV Hudební výchova Mgr. Makovcová Dagmar TV Tělesná výchova Mgr. Dvořáková Zdeňka Mgr. Havel Karel LaN Latina Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň prospěl s vyznamenáním 5 celkem hodnocení prospěl 16 z toho neomluvených 0 0 prospěchu prospěl 9 neprospěl 0 50

51 Přehled prospěchu třídy 2.B 2. pololetí školního roku 2009/10 ke dni klasifikační porady zpracováno dne: Třídní učitel: Mgr. Provázek Josef Počet žáků celkem: 31 Změny v počtu žáků z toho dívek: 18 ubylo: 0 chlapců: 13 přibylo: 0 Předmět Počty známek Průměr Vyučující (podpis) N U Chv Chování Mgr. Provázek Josef ČJL Český jazyk a literatura Mgr. Šmrhová Miroslava AJ Anglický jazyk Mgr. Daňhel Radek Mgr. Mäsiarová Aneta FJ Francouzský jazyk Mgr. Kubíková Blanka NJ Německý jazyk Mgr. Kovandová Olga Mgr. Vejborová Jitka Mgr. Turečková Jana ZSV Základy společenských věd Mgr. Slavětínská Květa D Dějepis Mgr. Šmrhová Miroslava Z Zeměpis Mgr. Němcová Hana M Matematika Mgr. Provázek Josef F Fyzika RNDr. Jírů Josef Ch Chemie PaedDr. Kovář Miloslav B Biologie Mgr. Vopelková Kateřina HV Hudební výchova Mgr. Makovcová Dagmar TV Tělesná výchova Mgr. Havel Karel Mgr. Němcová Hana RJN Ruský jazyk Mgr. Šušmáková Jitka Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň prospěl s vyznamenáním 4 celkem hodnocení prospěl 7 z toho neomluvených 0 0 prospěchu prospěl 18 neprospěl 2 51

52 Přehled prospěchu třídy 2.P 2. pololetí školního roku 2009/10 ke dni klasifikační porady zpracováno dne: Třídní učitel: Mgr. Vopelková Kateřina Počet žáků celkem: 28 Změny v počtu žáků z toho dívek: 16 ubylo: 0 chlapců: 12 přibylo: 0 Předmět Počty známek Průměr Vyučující (podpis) Chv Chování Mgr. Vopelková Kateřina ČJL Český jazyk a literatura Mgr. Babincová Iva AJ Anglický jazyk Mgr. Daňhel Radek OV Občanská výchova Mgr. Slavětínská Květa D Dějepis Mgr. Šmrhová Miroslava Z Zeměpis Mgr. Němcová Hana M Matematika Mgr. Hronová Zdeňka F Fyzika RNDr. Jírů Josef Ch Chemie PaedDr. Kovář Miloslav B Biologie Mgr. Vopelková Kateřina HV Hudební výchova Mgr. Makovcová Dagmar VV Výtvarná výchova Mgr. Makovcová Dagmar TV Tělesná výchova Mgr. Vopelková Kateřina PP Přírodovědná praktika RNDr. Jírů Josef PaedDr. Kovář Miloslav Mgr. Vopelková Kateřina Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň prospěl s vyznamenáním 9 celkem hodnocení prospěl 10 z toho neomluvených 0 0 prospěchu prospěl 9 neprospěl 0 52

53 Přehled prospěchu třídy 3.A 2. pololetí školního roku 2009/10 ke dni klasifikační porady zpracováno dne: Třídní učitel: Mgr. Daňhelová Jana Počet žáků celkem: 30 Změny v počtu žáků z toho dívek: 14 ubylo: 0 chlapců: 16 přibylo: 0 Předmět Počty známek Průměr Vyučující (podpis) Chv Chování Mgr. Daňhelová Jana ČJL Český jazyk a literatura Mgr. Babincová Iva AJ Anglický jazyk Mgr. Pech Vladimír Mgr. Šušmáková Jitka FJ Francouzský jazyk Mgr. Kubíková Blanka Mgr. Mácová Smolíková NJ Německý jazyk Mgr. Kovandová Olga ZSV Základy společenských věd Mgr. Slavětínská Květa D Dějepis Mgr. Mácová Vladimíra Z Zeměpis Mgr. Němcová Hana M Matematika Mgr. Daňhelová Jana F Fyzika RNDr. Jírů Josef Ch Chemie RNDr. Šrůtková Ludmila B Biologie Mgr. Daňhelová Jana TV Tělesná výchova Mgr. Havel Karel Mgr. Vopelková Kateřina KAJ Konverzace v anglickém jazyce Mgr. Pech Vladimír Mgr. Šušmáková Jitka KNJ Konverzace v německém jazyce Mgr. Kovandová Olga SCvM Seminář a cvičení z matematiky SCvB Seminář a cvičení z biologie Mgr. Petrák Aleš Mgr. Daňhelová Jana ZE Základy ekonomiky Mgr. Machyánová Vlasta RJN Ruský jazyk Mgr. Šušmáková Jitka HvN Hudební výchova Mgr. Makovcová Dagmar LaN Latina Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň prospěl s vyznamenáním 8 celkem hodnocení prospěl 12 z toho neomluvených 0 0 prospěchu prospěl 10 neprospěl 0 53

54 Přehled prospěchu třídy 3.B 2. pololetí školního roku 2009/10 ke dni klasifikační porady zpracováno dne: Třídní učitel: Mgr. Petrák Aleš Počet žáků celkem: 26 Změny v počtu žáků z toho dívek: 16 ubylo: 0 chlapců: 10 přibylo: 0 Předmět Počty známek Průměr Vyučující (podpis) U Chv Chování Mgr. Petrák Aleš ČJL Český jazyk a literatura Mgr. Babincová Iva AJ Anglický jazyk Mgr. Coufalová Petra Mgr. Sankotová Jana FJ Francouzský jazyk Mgr. Mácová Smolíková Pavlína NJ Německý jazyk Mgr. Vejborová Jitka Mgr. Kovandová Olga ZSV Základy společenských věd Mgr. Slavětínská Květa D Dějepis Mgr. Slavětínská Květa Z Zeměpis Mgr. Špička Vojtěch M Matematika Mgr. Petrák Aleš F Fyzika Mgr. Petrák Aleš Ch Chemie RNDr. Šrůtková Ludmila B Biologie Mgr. Havel Karel TV Tělesná výchova Mgr. Dvořáková Zdeňka Mgr. Havel Karel KAJ Konverzace v anglickém jazyce Mgr. Coufalová Petra Mgr. Sankotová Jana KNJ Konverzace v německém jazyce Mgr. Kovandová Olga SCvM Seminář a cvičení z matematiky SCvB Seminář a cvičení z biologie Mgr. Petrák Aleš Mgr. Daňhelová Jana ZE Základy ekonomiky Mgr. Machyánová Vlasta RJN Ruský jazyk Mgr. Šušmáková Jitka LaN Latina Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň prospěl s vyznamenáním 3 celkem hodnocení prospěl 5 z toho neomluvených 0 0 prospěchu prospěl 18 neprospěl 0 54

55 Přehled prospěchu třídy 3.P 2. pololetí školního roku 2009/10 ke dni klasifikační porady zpracováno dne: Třídní učitel: Mgr. Mácová Vladimíra Počet žáků celkem: 27 Změny v počtu žáků z toho dívek: 13 ubylo: 0 chlapců: 14 přibylo: 0 Předmět Počty známek Průměr Vyučující (podpis) U Chv Chování Mgr. Mácová Vladimíra ČJL Český jazyk a literatura Mgr. Mácová Vladimíra AJ Anglický jazyk Mgr. Daňhel Radek Mgr. Sankotová Jana FJ Francouzský jazyk Mgr. Kubíková Blanka NJ Německý jazyk Mgr. Kovandová Olga OV Občanská výchova Mgr. Hronová Zdeňka D Dějepis Mgr. Mácová Vladimíra Z Zeměpis Mgr. Němcová Hana M Matematika Mgr. Čech Rostislav F Fyzika RNDr. Šrůtková Ludmila Ch Chemie RNDr. Šrůtková Ludmila B Biologie Mgr. Čech Rostislav IVT HV VV TV Informatika a výp. technika Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Mgr. Hronová Zdeňka Mgr. Makovcová Dagmar Mgr. Čech Rostislav Mgr. Dvořáková Zdeňka Mgr. Němcová Hana HvN Hudební výchova Mgr. Makovcová Dagmar Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň prospěl s vyznamenáním 14 celkem hodnocení prospěl 7 z toho neomluvených 0 0 prospěchu prospěl 6 neprospěl 0 55

56 Přehled prospěchu třídy 4.A 2. pololetí školního roku 2009/10 ke dni klasifikační porady zpracováno dne: Třídní učitel: Mgr. Špička Vojtěch Počet žáků celkem: 29 Změny v počtu žáků z toho dívek: 23 ubylo: 29 chlapců: 6 přibylo: 0 Předmět Počty známek Průměr Vyučující (podpis) U Chv Chování Mgr. Špička Vojtěch ČJL Český jazyk a literatura Mgr. Kratochvíl Karel AJ Anglický jazyk Mgr. Šušmáková Jitka Mgr. Coufalová Petra FJ Francouzský jazyk Mgr. Mácová Smolíková Pavlína NJ Německý jazyk PhDr. Dvořáková Bohuslava Mgr. Turečková Jana ZSV Základy společenských věd Mgr. Slavětínská Květa D Dějepis Mgr. Šmrhová Miroslava M Matematika Mgr. Špička Vojtěch F Ch B TV Fyzika Chemie Biologie Tělesná výchova RNDr. Jírů Josef PaedDr. Kovář Miloslav Mgr. Vopelková Kateřina Mgr. Dvořáková Zdeňka Mgr. Havel Karel KAJ Konverzace v anglickém jazyce Mgr. Šušmáková Jitka Mgr. Coufalová Petra KFJ Konverzace ve francouzském jazyce Mgr. Kubíková Blanka KNJ Konverzace v německém jazyce Mgr. Vejborová Jitka SD Seminář z dějepisu Mgr. Šmrhová Miroslava SCvM Seminář a cvičení z matematiky Mgr. Petrák Aleš Mgr. Daňhelová Jana Mgr. Špička Vojtěch SCvB Seminář a cvičení z biologie Mgr. Havel Karel Mgr. Vopelková Kateřina SVS Společenskovědní seminář Mgr. Mácová Smolíková Pavlína Mgr. Slavětínská Květa SZ Seminář ze zeměpisu Mgr. Němcová Hana Mgr. Špička Vojtěch SCvF Seminář a cvičení z fyziky RNDr. Jírů Josef SCh Seminář a cvičení z chemie Mgr. Makovec Stanislav IVTv Informatika a výpočetní tech Mgr. Provázek Josef PN Právní nauka JUDr. Doubek Josef LS Literární seminář Mgr. Babincová Iva DU Dějiny umění Mgr. Slavětínská Květa RJN Ruský jazyk Mgr. Šušmáková Jitka LaN Latina Zíka Jaroslav Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň prospěl s vyznamenáním 6 celkem hodnocení prospěl 14 z toho neomluvených 0 0 prospěchu prospěl 9 neprospěl 0 56

57 Přehled prospěchu třídy 4.B 2. pololetí školního roku 2009/10 ke dni klasifikační porady zpracováno dne: Třídní učitel: Mgr. Němcová Hana Počet žáků celkem: 29 Změny v počtu žáků z toho dívek: 23 ubylo: 29 chlapců: 6 přibylo: 0 Předmět Počty známek Průměr Vyučující (podpis) U Chv Chování Mgr. Němcová Hana ČJL AJ FJ NJ Český jazyk a literatura Anglický jazyk Francouzský jazyk Německý jazyk Mgr. Babincová Iva Mgr. Coufalová Petra Mgr. Mácová Smolíková Pavlína PhDr. Dvořáková Bohuslava Mgr. Turečková Jana ZSV Základy společenských věd Mgr. Mácová Smolíková Pavlína D Dějepis Mgr. Kratochvíl Karel M Matematika Mgr. Petrák Aleš F Ch B TV Fyzika Chemie Biologie Tělesná výchova RNDr. Jírů Josef PaedDr. Kovář Miloslav Mgr. Havel Karel Mgr. Havel Karel Mgr. Němcová Hana KAJ Konverzace v anglickém jazyce Mgr. Coufalová Petra KFJ Konverzace ve francouzském jazyce Mgr. Kubíková Blanka KNJ Konverzace v německém jazyce Mgr. Vejborová Jitka SD Seminář z dějepisu Mgr. Šmrhová Miroslava SZ Seminář ze zeměpisu Mgr. Němcová Hana Mgr. Špička Vojtěch SCvM Seminář a cvičení z matematiky Mgr. Petrák Aleš Mgr. Daňhelová Jana Mgr. Špička Vojtěch SCvB Seminář a cvičení z biologie Mgr. Havel Karel Mgr. Vopelková Kateřina SVS Společenskovědní seminář Mgr. Mácová Smolíková Pavlína Mgr. Slavětínská Květa SCh Seminář a cvičení z chemie Mgr. Makovec Stanislav PN Právní nauka JUDr. Doubek Josef LS Literární seminář Mgr. Babincová Iva DU Dějiny umění Mgr. Slavětínská Květa Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň prospěl s vyznamenáním 2 celkem hodnocení prospěl 8 z toho neomluvených 0 0 prospěchu prospěl 19 neprospěl 0 57

58 Přehled prospěchu třídy 4.P 2. pololetí školního roku 2009/10 ke dni klasifikační porady zpracováno dne: Třídní učitel: Mgr. Čech Rostislav Počet žáků celkem: 22 Změny v počtu žáků z toho dívek: 18 ubylo: 0 chlapců: 4 přibylo: 0 Předmět Počty známek Průměr Vyučující (podpis) U Chv Chování Mgr. Čech Rostislav ČJL Český jazyk a literatura Mgr. Kratochvíl Karel AJ Anglický jazyk Mgr. Coufalová Petra Mgr. Daňhel Radek FJ Francouzský jazyk Mgr. Kubíková Blanka NJ Německý jazyk Mgr. Vejborová Jitka OV Občanská výchova Mgr. Mácová Smolíková Pavlína D Dějepis Mgr. Kratochvíl Karel Z Zeměpis Mgr. Špička Vojtěch M Matematika Mgr. Čech Rostislav F Fyzika RNDr. Šrůtková Ludmila Ch Chemie RNDr. Šrůtková Ludmila B Biologie Mgr. Čech Rostislav IVT Informatika a výp. technika Mgr. Hronová Zdeňka Mgr. Provázek Josef HV Hudební výchova Mgr. Makovcová Dagmar TV Tělesná výchova Mgr. Dvořáková Zdeňka Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň prospěl s vyznamenáním 8 celkem hodnocení prospěl 5 z toho neomluvených 0 0 prospěchu prospěl 8 neprospěl 1 58

59 Přehled prospěchu třídy 5.P 2. pololetí školního roku 2009/10 ke dni klasifikační porady zpracováno dne: Třídní učitel: RNDr. Šrůtková Ludmila Počet žáků celkem: 30 Změny v počtu žáků z toho dívek: 17 ubylo: 0 chlapců: 13 přibylo: 0 Předmět Počty známek Průměr Vyučující (podpis) U Chv Chování RNDr. Šrůtková Ludmila ČJL Český jazyk a literatura Mgr. Mácová Vladimíra AJ Anglický jazyk Mgr. Sankotová Jana Mgr. Mäsiarová Aneta FJ Francouzský jazyk Mgr. Kubíková Blanka Mgr. Mácová Smolíková NJ Německý jazyk Mgr. Vejborová Jitka ZSV Základy společenských věd Mgr. Slavětínská Květa D Dějepis Mgr. Kratochvíl Karel Z Zeměpis Mgr. Špička Vojtěch M Matematika Mgr. Petrák Aleš F Fyzika RNDr. Šrůtková Ludmila Ch Chemie RNDr. Šrůtková Ludmila B Biologie Mgr. Veverková Blanka IVT Informatika a výp. technika Mgr. Provázek Josef HV Hudební výchova Mgr. Makovcová Dagmar TV Tělesná výchova Mgr. Dvořáková Zdeňka Mgr. Němcová Hana RJN Ruský jazyk Mgr. Šušmáková Jitka LaN Latina Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň prospěl s vyznamenáním 11 celkem hodnocení prospěl 8 z toho neomluvených 0 0 prospěchu prospěl 11 neprospěl 0 59

60 Přehled prospěchu třídy 6.P 2. pololetí školního roku 2009/10 ke dni klasifikační porady zpracováno dne: Třídní učitel: Mgr. Dvořáková Zdeňka Počet žáků celkem: 27 Změny v počtu žáků z toho dívek: 12 ubylo: 0 chlapců: 15 přibylo: 0 Předmět Počty známek Průměr Vyučující (podpis) Chv Chování Mgr. Dvořáková Zdeňka ČJL Český jazyk a literatura PaedDr. Strnadová Ilona AJ Anglický jazyk Mgr. Daňhel Radek Mgr. Pech Vladimír FJ Francouzský jazyk Mgr. Mácová Smolíková Pavlína NJ Německý jazyk Mgr. Vejborová Jitka Mgr. Turečková Jana ZSV Základy společenských věd PaedDr. Strnadová Ilona D Dějepis Mgr. Slavětínská Květa Z Zeměpis Mgr. Špička Vojtěch M Matematika Mgr. Mazanec Petr F Fyzika Mgr. Mazanec Petr Ch Chemie PaedDr. Kovář Miloslav B Biologie Mgr. Čech Rostislav HV Hudební výchova Mgr. Makovcová Dagmar TV Tělesná výchova Mgr. Dvořáková Zdeňka Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň prospěl s vyznamenáním 4 celkem hodnocení prospěl 6 z toho neomluvených 0 0 prospěchu prospěl 17 neprospěl 0 60

61 Přehled prospěchu třídy 7.P 2. pololetí školního roku 2009/10 ke dni klasifikační porady zpracováno dne: Třídní učitel: Mgr. Šušmáková Jitka Počet žáků celkem: 22 Změny v počtu žáků z toho dívek: 13 ubylo: 3 chlapců: 9 přibylo: 0 Předmět Počty známek Průměr Vyučující (podpis) N Chv Chování Mgr. Šušmáková Jitka ČJL Český jazyk a literatura Mgr. Šmrhová Miroslava AJ Anglický jazyk Mgr. Šušmáková Jitka FJ Francouzský jazyk Mgr. Mácová Smolíková Pavlína NJ Německý jazyk Mgr. Kovandová Olga ZSV Základy společenských věd PaedDr. Strnadová Ilona D Dějepis Mgr. Mácová Vladimíra Z Zeměpis Mgr. Špička Vojtěch M Matematika RNDr. Jírů Josef F Ch B TV Fyzika Chemie Biologie Tělesná výchova Mgr. Mazanec Petr PaedDr. Kovář Miloslav Mgr. Daňhelová Jana Mgr. Dvořáková Zdeňka Mgr. Havel Karel KAJ Konverzace v anglickém jazyce Mgr. Šušmáková Jitka KNJ Konverzace v německém jazyce Mgr. Kovandová Olga SCvM Seminář a cvičení z matematiky Mgr. Petrák Aleš SCvB Seminář a cvičení z biologie Mgr. Daňhelová Jana ZE RJN Základy ekonomiky Ruský jazyk Mgr. Machyánová Vlasta Mgr. Šušmáková Jitka LaN Latina Zíka Jaroslav HvN Hudební výchova Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň prospěl s vyznamenáním 6 celkem hodnocení prospěl 9 z toho neomluvených prospěchu prospěl 5 neprospěl 2 61

62 Přehled prospěchu třídy 8.P 2. pololetí školního roku 2009/10 ke dni klasifikační porady zpracováno dne: Třídní učitel: Mgr. Slavětínská Květa Počet žáků celkem: 28 Změny v počtu žáků z toho dívek: 13 ubylo: 27 chlapců: 15 přibylo: 0 Předmět Počty známek Průměr Vyučující (podpis) U Chv Chování Mgr. Slavětínská Květa ČJL Český jazyk a literatura PaedDr. Strnadová Ilona AJ Anglický jazyk Mgr. Šušmáková Jitka Mgr. Pech Vladimír FJ Francouzský jazyk Mgr. Kubíková Blanka NJ Německý jazyk PhDr. Dvořáková Bohuslava Mgr. Turečková Jana Mgr. Kovandová Olga ZSV Základy společenských věd Mgr. Slavětínská Květa D Dějepis Mgr. Slavětínská Květa M Matematika Mgr. Daňhelová Jana F Fyzika Mgr. Plášil Pavel Ch Chemie PaedDr. Kovář Miloslav B Biologie Mgr. Vopelková Kateřina TV Tělesná výchova Mgr. Havel Karel Mgr. Dvořáková Zdeňka KAJ Konverzace v anglickém jazyce Mgr. Šušmáková Jitka Mgr. Coufalová Petra KFJ Konverzace ve francouzském jazyce Mgr. Kubíková Blanka KNJ Konverzace v německém jazyce Mgr. Vejborová Jitka SD Seminář z dějepisu Mgr. Šmrhová Miroslava SZ Seminář ze zeměpisu Mgr. Němcová Hana Mgr. Špička Vojtěch SCvM Seminář a cvičení z matematiky Mgr. Petrák Aleš Mgr. Daňhelová Jana SCvB Seminář a cvičení z biologie Mgr. Havel Karel Mgr. Vopelková Kateřina SCvF Seminář a cvičení z fyziky RNDr. Jírů Josef SCh SVS Seminář a cvičení z chemie Společenskovědní seminář Mgr. Makovec Stanislav Mgr. Mácová Smolíková Pavlína Mgr. Slavětínská Květa DU Dějiny umění Mgr. Slavětínská Květa LS PN Literární seminář Právní nauka Mgr. Babincová Iva JUDr. Doubek Josef IVTv Informatika a výpočetní tech Mgr. Provázek Josef RJN Ruský jazyk Mgr. Šušmáková Jitka LaN Latina Zíka Jaroslav Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň prospěl s vyznamenáním 3 celkem hodnocení prospěl 7 z toho neomluvených prospěchu prospěl 18 neprospěl 0 62

63 Přehled prospěchu třídy 4.A maturitní zkouška 2009/10 ke dni klasifikační porady zpracováno dne: Třídní učitel: Mgr. Špička Vojtěch Počet žáků celkem: 29 z toho dívek: 23 chlapců: 6 Předmět Počty známek Průměr Vyučující (podpis) Druh ČJL Český jazyk a literatura Mgr. Kratochvíl Karel ú+p AJ Anglický jazyk Mgr. Šušmáková Jitka úst Mgr. Coufalová Petra NJ Německý jazyk PhDr. Dvořáková Bohuslava úst Mgr. Turečková Jana ZSV Základy společenských věd Mgr. Slavětínská Květa úst D Dějepis Mgr. Šmrhová Miroslava úst Z Zeměpis úst M Matematika Mgr. Špička Vojtěch úst F Fyzika RNDr. Jírů Josef úst Ch Chemie PaedDr. Kovář Miloslav úst B Biologie Mgr. Vopelková Kateřina úst Celkový průměrný prospěch Stupeň prospěl s vyznamenáním 19 hodnocení prospěl 5 prospěchu prospěl 5 neprospěl 0 63

64 Přehled prospěchu třídy 4.B maturitní zkouška 2009/10 ke dni klasifikační porady zpracováno dne: Třídní učitel: Mgr. Němcová Hana Počet žáků celkem: 29 z toho dívek: 23 chlapců: 6 Předmět Počty známek Průměr Vyučující (podpis) Druh ČJL Český jazyk a literatura Mgr. Babincová Iva ú+p AJ Anglický jazyk Mgr. Coufalová Petra úst FJ Francouzský jazyk Mgr. Mácová Smolíková Pavlína úst NJ Německý jazyk PhDr. Dvořáková Bohuslava úst Mgr. Turečková Jana ZSV Základy společenských věd Mgr. Mácová Smolíková Pavlína úst D Dějepis Mgr. Kratochvíl Karel úst Z Zeměpis úst M Matematika Mgr. Petrák Aleš úst F Fyzika RNDr. Jírů Josef úst Ch Chemie PaedDr. Kovář Miloslav úst B Biologie Mgr. Havel Karel úst Celkový průměrný prospěch Stupeň prospěl s vyznamenáním 11 hodnocení prospěl 5 prospěchu prospěl 13 neprospěl 0 64

65 Přehled prospěchu třídy 8.P maturitní zkouška 2009/10 ke dni klasifikační porady zpracováno dne: Třídní učitel: Mgr. Slavětínská Květa Počet žáků celkem: 28 z toho dívek: 13 chlapců: 15 Předmět Počty známek Průměr Vyučující (podpis) Druh ČJL Český jazyk a literatura PaedDr. Strnadová Ilona ú+p AJ Anglický jazyk Mgr. Šušmáková Jitka úst Mgr. Pech Vladimír FJ Francouzský jazyk Mgr. Kubíková Blanka úst NJ Německý jazyk PhDr. Dvořáková Bohuslava úst Mgr. Turečková Jana Mgr. Kovandová Olga ZSV Základy společenských věd Mgr. Slavětínská Květa úst D Dějepis Mgr. Slavětínská Květa úst Z Zeměpis úst M Matematika Mgr. Daňhelová Jana úst F Fyzika Mgr. Plášil Pavel úst Ch Chemie PaedDr. Kovář Miloslav úst B Biologie Mgr. Vopelková Kateřina úst Celkový průměrný prospěch Stupeň prospěl s vyznamenáním 13 hodnocení prospěl 3 prospěchu prospěl 12 neprospěl 0 65

66 Maturitní zkoušky V roce 2010 maturovaly třídy 4. A, 4. B a VIII. Písemná maturitní zkouška z českého jazyka se konala v řádném termínu dne 7. dubna Maturanti zpracovávali následující témata: 1) Kde bych chtěl žít (úvaha) 2) Můj osmý div světa (fejeton) 3) Co se děje, když spíš/spím (vypravování) 4) Člověče, ty jsi krutý (volný slohový útvar) Ústní maturitní zkoušky se konaly ve dnech května 2010 pro třídy 4. A, 4. B a května 2010 pro třídu oktáva. Předsedové maturitní komise: třída 4. A Mgr. Jaroslava Florianová, Gymnázium Telč třída 4. B Mgr. Ladislava Válková, Gymnázium Pacov třída VIII Mgr. Radka Průchová, Ad Fontes Jihlava Třídní profesoři v maturitních třídách: 4. A Mgr. Vojtěch Špička 4. B Mgr. Hana Němcová VIII Mgr. Květa Slavětínská 66

67 Přehled úspěšnosti maturantů při přijímacím řízení na VŠ ve školním roce 2009/ A Přihlášku na VŠ podalo všech 29 studentů, přijato bylo 28 studentů, o jedné studentce nejsou informace 4. B Přihlášku na VŠ podalo 29 studentů. Přijato bylo 27 studentů, jedna studuje VOŠ a o jedné studentce nejsou informace. Oktáva Přihlášku na VŠ podalo všech 28 studentů, přijato bylo 25 studentů na VŠ a 3 na VOŠ. 67

68 PILOTÁŽ TESTOVÝCH ÚLOH A ZADÁNÍ PRO NOVOU MATURITNÍ ZKOUŠKU CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ CERMAT, Jeruzalémská 957/12, Praha 1, PSČ

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 77

78 78

79 79

80 f) Prevence rizikových projevů chování žáků V rámci našich učebních plánů a nově i ŠVP se škola snaží vytvářet bezpečné prostředí pro své žáky. Během celého školního roku poskytuje žákům školní i mimoškolní aktivity, které mají podpořit jejich zdravý životní styl (lyžařský výcvikový kurz třídy sekunda,kvinta a první ročníky čtyřletého studia, sportovně turistický kurz třídy septima a třetí ročníky čtyřletého studia, třídní exkurze, sportovní kroužky, sportovní den školy). První ročníky čtyřletého studia se účastní adaptačních kurzů v Březové u Třebíče, které se zaměřují na psychologicko-sociální dovednosti nových třídních kolektivů. Žáci primy se účastní podobně zaměřeného kurzu doplněného navíc o ekologickou výchovu v Chaloupkách u Třebíče. Škola během roku nabízí žákům i další akce (přednášky, besedy zaměřené na zneužívání návykových látek, šikanu, první pomoc atd. dle aktuálních nabídek a možností). Metodik prevence se účastní školení pořádaných PPP v Pelhřimově, dále i jednání komise prevence sociálně patologických jevů a kriminality MÚ Pelhřimov. g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělává ní pedagogických pracovníků probíhalo v souladu s plánem personálního rozvoje pedagogických pracovníků Gymnázia Pelhřimov a v souladu s plánem DVPP na školní rok 2009/2010. Všechny uvedené vzdělávací akce jsou v souladu s plánem školy, časový rozsah, školící instituce a finanční náročnost plyne z této zprávy. Prostředky vynaložené na DVPP jsou využívány efektivně v souladu s potřebami jednotlivých PK. Hodnocení plánů práce jednotlivých PK za školní rok, uvedených ve výroční zprávě zahrnuje využití poznatků z DVPP ve výuce příslušných předmětů. 80

81 81

82 h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti úvodní pedagogická rada úterý -organizace školního roku 2008/2009 Po skončení pedagogické rady se sejdou PK a projednají plány učiva v jednotlivých ročnících, výběr učebnic a náměty pro rámcové plány učiva a plán práce školy, doplnění plánů učiva v souvislosti s navýšením týdenního počtu vyučovacích hodin - sestavení plánů učiva pro - příprava učeben a laboratoří na zahájení výuky, práce na odstranění závad v inventarizaci majetku informace odboru školství KÚ o zahraničních zájezdech upřesnění ŠVP pro nižší gymnázium administrativní práce TU pedagogická rada středa - upřesnění ŠVP pro vyšší gymnázium - práce na rozvrhu hodin - práce na plánech učiva - práce na přípravě sbírek, práce na odstranění závad v inventarizaci majetku - administrativní práce TU 9.00 opravné zkoušky pedagogická rada čtvrtek - práce na plánech učiva - práce na rozvrhu hodin - administrativní práce TU - práce na odstranění závad v inventarizaci do ved. PK odevzdají plány práce, vyučující odevzdají rámcové plány učiva pedagogická rada pátek - práce na rozvrhu hodin - příprava výuky - příprava kabinetů a sbírek na výuku - výdej učebnic pro primu - administrativní práce TU - konference uč. A - Praha pedagogická rada pondělí - plán práce na první den školy - dokončení výměny učebnic - práce na plánech učiva - kontrola učeben a jejich příprava na zahájení výuky - administrativní práce TU Zahájení nového školního roku 7:30-7:50 TU primy a l. roč. počkají na své žáky v šatně, pomohou jim s orientací ve škole a přidělí jim šatní skříně. 7:50 nástup žáků do tříd a do 8:10 třídnické práce 82

83 8:10 8:15 projev ředitele školy k zahájení školního roku po projevu pokračování třídnických prací. Rámcová náplň třídnických prací: - organizace školního roku, školní řád, poučení o BOZPO pořídit záznam do TK! - v primě a l. roč. seznámit žáky s interiérem školní budovy a provést rozdělení do jazykových skupin ve spolupráci s vyučujícími jazyků, adaptační kurz, ekologický kurz - změny v osobních datech žáků zjistit a oznámit v kanceláři podat žákům informace o používání magnet. karet pro vstup do školy a výdej stravy v ŠJ TU ihned vyzvou žáky, aby všichni kromě 1. ročníků a I přinesli do školy karty pro vstup do školní budovy kvůli jejich kontrole a naprogramování pro výdej stravy, TU dostane seznam své třídy a lepící štítky - žák podepíše, že kartu odevzdal a na kartu nalepí štítek se svým jménem a třídou. Takto označené karty + seznam odevzdá TU v kanceláři ŠJ. Po dobu kontroly karet bude vstup do školní budovy pro žáky umožněn bez karet. - doporučené učebnice a školní potřeby - školní stravování zavedení čipového systému - osvobození od TV, lékařská péče - potvrzování dokladů, úřední hodiny pro žáky - omlouvání absence - šetření školního majetku - problematika drog poradenství - v maturitních ročnících závěr studia, volba VŠ - 10:00 opravná maturita Bláha A Zahájení výuky podle pravidelného rozvrhu 10:00 prodej sešitů žákům aula do TU nahlásí změny v osobních datech žáků Adaptační kurz 1. A a 1. B Březová do Odevzdat osvobození od TV :30 pedagogická rada projednání a schválení výroční zprávy za uplynulý školní rok a plánu práce na školní rok 2009/2010 od týdny pedagogická praxe R. Doskočilová M, Bi od 8. září 4 týdny pedagogická praxe M. Vodrážková M, Bi Zájezd skupiny našich žáků do Holandska do Dokončit klasifikaci neklasifikovaných žáků za 2. pololetí školního roku 2008/ Evropská noc vědců Zájezd do ND (představení Babička) Autorské čtení Knihovna Pelhřimov Krajské kolo poháru Corny dívky Jihlava 13:30 přespolní běh Sady Autorské čtení Radek John Knihovna Pelhřimov do PK odevzdají požadavky na finanční příspěvky od SRP GyPe (předat písemně a s podpisem vedoucího PK řediteli školy). 83

84 Exkurze Praha IV, V :30 přednáška o finančnictví pro 4. A v KB :50 přednáška o finančnictví pro 4. B v KB 14:30 přednáška o finančnictví pro VIII v KB :30 14:15 seminář Informační gramotnost 14:30 pedagogická rada hodnocení práce školy, aktuální informace Ekologická olympiáda Bystřice nad Pernštejnem seminář k MO kat. A Jihlava Ok stolní tenis kat. V Ekologický kurz I chaloupky Kurz 1. pomoci 8:00-12:00 2. A, VI Kurz 1. pomoci 8:00-10:00 2. B OK odbíjená D kat. V OK odbíjená H kat V Končí letní čas l hodina :15 12:30 Finsko kino 2. A, B, VI, II Divadlo Na Zábradlí Praha divadelní představení 29. a Podzimní prázdniny Inventarizace dle plánu Školní filmové představení Síla lidskosti kino Vesmír 8:00-10:00 1. skupina, 10:00-12:00 2. skupina Košíková chlapci okresní kolo :00 kontrola HZS Košíková dívky okresní kolo :00-17:00 DOD na naší škole viz. zvláštní program :00 Sociometrie v III 1. část :00-17:00 Mozaika SŠ KD Máj Závěr kurzu pro koordinátory ŠVP do TU zajistí prokazatelným způsobem pozvání rodičů na rodičovské schůzky :00 Sociometrie v III 2. část :00 Informace o studiu na naší škole pro žáky ZŠ Kamenice nad Lipou do Vedoucí PK odevzdají vedení školy aktualizované náplně volitelných předmětů pro 3. a 4. ročníky na příští rok :30 pedagogická rada hodnocení prospěchu a chování za 1. čtvrtletí 16:00 schůzky rodičů osmileté studium :00 schůzky rodičů čtyřleté studium do Vedoucí PK napíší zprávu o hodnocení práce PK za vedoucí PK 1. čtvrtletí, kterou odevzdají řediteli školy Seminář D ASUD Praha Poznávací zájezd do Drážďan Školní kolo MO kat. A Seminář k nové maturitě PC Jihlava 84

85 Interaktivní výuka seminář Praha :00 Sociometrie v III Florbal okr. kolo chlapci 15:00 Projekt interaktivní tabule PC Jihlava Florbal okr. kolo dívky Dějepisná olympiáda do Dokončit výběr příspěvku na SRP GyPe Filmová noc Olympiáda z ČJ hodina aula :00 Sociometrie v III 13:00 Přednáška Stát, církve VI + zájemci Odbíjená KK dívky Žďár nad Sázavou :00-13:00 Odborná přednáška Bi :30 Pedagogická rada aktuální informace Sociometrie v III do Dokončit inventarizační práce dle plánu :00 Vánoční posezení DD Sady Sportovní den školy viz. zvláštní program Vánoční prázdniny vyučování po prázdninách začíná v pondělí Zahájení výuky v roce :40 informativní ped. rada k DOD pro I :30 informační odpoledne pro žáky 5. tř. ZŠ (viz. zvláštní program) LVVK 1. A, 1. B, V Seminář k nové maturitě z ČJ Jihlava Maturitní ples 4. B do Zapsat známky do katalogů Uzavřít absenci za 1. pololetí Divadelní představení v angličtině na OA MO kat. A krajské kolo Třídní schůzka tercie (závěry PPP) :00 instalace interaktivní tabule do uč. A 14:30 pedagogická rada hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. pololetí, vedoucí PK připraví písemné hodnocení práce PK v souladu s platnou vyhláškou o Vlastním hodnocení škol. Hodnocení odevzdají řediteli školy do CHO D (okresní kolo) MO kat. B, C školní kolo aula Dějepisná olympiáda okr. kolo MO kat. Z9 okresní kolo aula Závěr 1. pololetí, předání výpisů vysvědčení Pololetní prázdniny Předávání Cen Města Pelhřimova 19:30 KD Máj Seminář uč. M interakt. výuka Biologická olympiáda - aula Okresní kolo K NJ Přednáška Afrika II, I 85

86 5. 2. Maturitní ples VIII Jarní prázdniny vyučující budou čerpat volno na samostudium Celostátní kolo FO kat. A v Pelhřimově Přednáška o možnostech studia na VŠCHT na VŠCHT 17., 18., 22., Inspekce Memoriál Pepy Šlaka ZO školní kolo aula CISCOM Jihlava CERMAT seminář Biologická olympiáda KN J Jihlava krajské kolo Maturitní ples 4. A CISCOM Jihlava CERMAT seminář LVVK II Paseky nad Jizerou RK přebor v šachu Jihlava Krajské kolo soutěže K AJ Jihlava :00 16:00 Seminář k interaktivní výuce v učebně IT :30 Okr. kolo olympiády v ČJ, kat II, DDM Pražská :30 Okr. kolo olympiády v ČJ, kat. I, DDM Pražská PK ČJ KK basketbal kat. V dívky Finále S Vysočinou do Evropy :30 Pedagogická rada aktuální informace Div. představení Hamlet Brno ZO okr. kolo kat. A, B, C, D 15:30 Den učitelů bowling Krajské kolo soutěže K Fr Jihlava OK basketbal kat. VI D+Ch RK Florbal chlapci V. kat. - HB :00 BiO krajské kolo kat. A Gy HB Návštěva MěÚ 3. A MO Kraj. kolo Z9 Jihlava OK - futsal Letní čas + 1 hodina MO Kraj. kolo kat. B, C Jihlava :00 Okresní kolo FO v aule Končí termín odložení klasifikace za 1. pololetí Sluníčkový den 1. a Velikonoční prázdniny :15 Schůze výboru SRP GyPe do Předsedové PK dodají ŘŠ písemnou zprávu o plnění plánu práce PK a stavu probíraného učiva za 3. čtvrtletí, zvláštní hodnocení zaměřit na výuku podle ŠVP v I, II, III, 1. A, 1. B a V Předsedové PK upřesní finanční požadavky na SRP GyPe a v písemné podobě je předají ŘŠ Písemná maturitní zkouška z českého jazyka Seminář pro učitele RJ Jihlava Olympiáda z D 8. a 9. roč. kraj. kolo ZŠ Pražská PE Krajské kolo CHo C 10. a Seminář ASUD Praha :30 Porada ved. ŠJ DM Pelhřimov 86

87 Olympiáda ze Z kraj. kolo Žďár n. S (3 žáci) Praha sem. děj. umění :00 pilotáž testů k maturitám bude upřesněno 14:30 pedagogická rada hodnocení prospěchu a chování žáků za 3. čtvrtletí, organizace přijímacích zkoušek do primy 16:00 schůzky rodičů čtyřleté studium :00 schůzky rodičů osmileté studium TU odevzdají zápisy ze schůzek rodičů KK Bi ol. kat. B Návštěva skupiny holandských žáků a učitelů na naší škole (44 žáků+4učitelé) Seminář tvůrčího psaní Knihovna V. Havla 22. a23. 4 Přijímací řízení pro čtyřleté studium a přijímací zkoušky do primy viz. zvláštní program Seminář Příběh... Biologická olympiáda kat. D-okr. kolo The Action bezpečnostní akce Nová maturita seminář Fraus Pelhřimovský zvonek Eurorebus krajské kolo 3členná družstva z 12ti tříd do konce dubna TU maturitních tříd předloží k potvrzení přihlášky na VOŠ a připraví dokumentaci k maturitním zkouškám do Zapsat známky pro 4. A a 4. B Zájezd Šumava :40 pedagogická rada pro 4. A a 4. B Národní kolo BiO kat. A Pythagoriáda okr. kolo aula Exkurze Praha 3. A, VII do Napsat známky pro VIII Přípravný týden pro 4. A a 4. B Exkurze Praha 3. B + historický seminář Kino Indonésie I, II, III, V, VI, 2. A :30 pedagogická rada pro VIII+aktuální informace Exkurze 1. A ( z toho jeden den exkurze Bi) :00 test z AJ pro budoucí žáky 1. ročníků do ved. PK dodat nominace žáků na cenu Talent Vysočiny Maturitní zkoušky ve 4. A a B Přípravný týden pro VIII Soutěž Zlatý list R.S Úsvit Vanůvek Maturitní zkoušky VIII :00-10:00 geogr. pořad ČR pro IV, VII, 3.A, 3.B ZK Máj :00 předávání maturitních vysvědčení v Městském vedení školy+vyučující divadle a Exkurze IV Vltava Sportovní kurz 3 A + VII (52 žáků) do aktualizovat počet přihlášených žáků Sportovní kurz 3. A a VII (49 žáků) Vyšší Brod Český Krumlov :30 školení požárních hlídek 87

88 6. a 3.6. Exkurze I Podblanicko Louňovice pod Bl a 4.6. Exkurze 2. A Hutě u V. Chyšky Sportovní kurz 3. B (19 žáků) Horní Planá, Lenora, Nová Pec 8.6. a 9.6. Přírodovědná konference 3. A a VII :15 účast žáků školy na vystoupení ZUŠ - bude upřesněno :00 test z A pro žáky 1. roč. náhr. termín :15 zeměpisný pořad Indonésie a Exkurze III Doubrava u Staré Říše Eurorébus - ce lostátní finále Praha Zelená stezka Zlatý list národní kolo Zátoň a Exkurze 2. B Český ráj - kemp Sedmihorky do Vedoucí PK zpracují vlastní hodnocení práce vedoucí PK (autoevaluaci) ve Wordu v jednotlivých předmětech za 1. a 2. pol., výsledky vzdělávání za 1. a 2. pol, š. r. 2009/2010, dle osnovy. Využít výsledky maturit, výsledky vzdělávání za 1. a 2. pol., výsledky vzdělávání podle ŠVP :30 pedagogická rada aktuální informace :00 test z A pro žáky 1. roč. náhr. termín a Přírodovědná konference III, 3. B do Zapsat známky za 2. pololetí Uzavřít absenci za 2. pololetí a Exkurze II RS Trnávka Müller Exkurze Praha III a 1. A :00 jednání Školské rady :30 klasifikační ped. rada hodnocení prospěchu a chování a Exkurze VI Nová Pec Výměna učebnic ve třídách I IV, administrativní práce TU, úklid kabinetů a sbírek tisk vysvědčení Dokončení výměny učebnic pro I IV, úklid rajonu školy, administrativní práce TU Administrativní práce TU, příprava sbírek na nový školní rok, přípravy výuky podle ŠVP, aktualizace ŠVP úklid rajonu školy 15:00 společné posezení k závěru školního roku Trnávka Sportovní den školy, nácvik evakuace školy 13:30 pedagogická rada hodnocení školního roku 2009/2010 vedoucí PK připraví hodnocení práce, které přednesou na pedagogické radě zvláštní hodnocení věnovat práci podle ŠVP Zhodnocení prospěchu a chování žáků v jednotlivých třídách za 2. pololetí školního roku 2009/2010, předání vysvědčení žákům a závěr školního roku. 9:30 Závěrečná pedagogická rada 88

89 Zahraniční kontakty ve školním roce 2009/ Zájezd skupiny našich žáků do Holandska 31 žáků + 4 učitelé Zájezd skupiny našich žáků do Drážďan Pobyt skupiny holandských žáků a učitelů na naší škole 44 žáků + 4 učitelé 89

90 Přehled výsledků soutěží žáků Gymnázia Pelhřimov ve školním roce 2009/10 Matematická olympiáda okresní kolo krajské kolo celostátní kolo A Václav Fiala x A Tomáš Pikl x A Vít Škoda x A David Vodrážka x C Jan Hladík x úř C Jiří Hörner x 13. úř C Kateřina Doskočilová x C Pavel Suk x C Vladislav Kocián x Z8 Václav Miřátský 1. úř Z8 Jan Tománek 7. Z8 Miroslav Bašta 8. Z8 David Antoš 12 Z7 Daniela Šimánková úř Z6 Martina Petráková Pythagoriáda okresní kolo 7. roč. Tomáš Novotný úř 7. roč. Daniela Šimánková roč. Martina Petráková 1. úř 6. roč. Martina Blažková úř 6. roč. Křikava Jakub úř Klokan body okresní poř. krajské poř. celost. poř. Student Martin Frejka Junior Petr Záboj Kadet Veronika Krejčová Benjamin Petra Hašková

91 Fyz IQ (celostátní korespondenční seminář) celostátní pořadí krajské pořadí (počet účastníků) S3 Zdislava Šrůtková, Vít Škoda (24) S3 Jan Šarapatka (24) S3 David Vodrážka (24) S2 Petr Záboj (47) S2 Ivan Černý, Karel Anděl (47) S1 Pavlína Cabadajová (65) S1 Lukáš Machač, Marek Machač (65) 9 Marie Kubů, Alexandra Horská (109) 9 Alena Brychtová, Diana Vondráková (109) 9 Tereza Křikavová (109) 9 Anežka Harudová, Tereza Fantová (109) 8 David Tampír (146) 8 Jan Tománek (146) 8 Martin Tousek (146) 7 Daniela Šimánková (110) 7 Simona Kuštová (110) 7 Milan Křížek, Jiří Zelenka (110) 7 Lucie Červená, Patricie Schreiberová (110) Fyzikální olympiáda okresní kolo krajské kolo celostátní kolo A Ondřej Hruška x A Vít Škoda x B Vít Škoda x 11. B Jan Šarapatka x 12. B David Vodrážka x C Karel Anděl x 13. D Jan Hladík x 2. úř D Jiří Hörner x 12. úř D Vladislav Kocián x 13. úř D Aneta Fridrichovská x úř D Marek Machač x 19. úř D Pavel Suk x 26. D Lukáš Machač x D Monika Petráková x 30. D Matěj Med x 31. F Miroslav Bašta 2. úř F Václav Miřátský úř 91

92 Biologická olympiáda okresní kolo krajské kolo celostátní kolo A Zdislava Šrůtková x 2. - A Michal Kešner x 7. - B Denisa Valentová x 10. B Kateřina Doskočilová x 15. C Dominika Valentová C Denisa Valentová 5. C Kamila Bartošková 7. D Tereza Sochorková D Alžběta Šrůtková 13. D Martina Petráková 19. Chemická olympiáda okresní kolo krajské kolo celostátní kolo B Petr Tampír x 19. C Jan Hladík x 5. C Jiří Horner x 18. C Simona Rudišarová x 21. D Kamila Bartošková D Martin Tousek D David Tampír 9. - Zeměpisná olympiáda okresní kolo krajské kolo celostátní kolo D Barbora Skolková D Jakub Šmíd C Martin Kubín 3. - B Jiří Zelenka A Ondřej Mikeš 4. - Dějepisná olympiáda Okresní kolo krajské kolo celostátní kolo Martin Tousek Miroslav Bašta Šárka Králová Magdalena Škodová Jan Tománek Lucie Klimešová

93 Jazyková konverzační soutěž v angličtině okresní kolo krajské kolo celostátní kolo III Klára Skolková IIB Tereza Křikavová IB Alžběta Šrůtková 3. Jazyková konverzační soutěž ve francouzštině okresní kolo krajské kolo celostátní kolo SŠ B1 Nela Pliešovská x 8. - SŠ B1 Ivana Stránská x 9. - Jazyková konverzační soutěž v němčině okresní kolo krajské kolo celostátní kolo IIIA Michaela Janů poř. neurč. - - IIIA Vladislav Kocián poř. neurč. - - Olympiáda v českém jazyce okresní kolo krajské kolo celostátní kolo II Zdislava Šrůtková II Barbora Skolková II Lucie Šebestová I Magdaléna Škodová I Kamila Bartošková Recitační soutěž okresní kolo krajské kolo celostátní kolo IV Petr Miřátský 1. s postupem bez umístění - Ekologická olympiáda SŠ SŠ Petr Tampír, Michal Kešner, Zdislava Šrůtková Florindo Macaxi, Denisa Valentová, Kateřina Doskočilová krajské kolo celostátní kolo

94 Eurorébus krajské kolo celostátní kolo SŠ SŠ jednotl. SŠ SŠ SŠ SŠ SŠ SŠ SŠ ZŠ2 ZŠ2 ZŠ1 ZŠ1 Petr Loskot, Šimon Machač (kk David Maděra), Michal Roučka Petr Loskot - 8. Martin Frejka, Pavel Strnad, Barbora Skolková Jan Šarapatka, Zdislava Šrůtková, Petr Marek Tereza Filipová, Denisa Valentová, Vojtěch Šindelář Jan Hořejší, Tomáš Novotný, Pavla Miřátská Iveta Doskočilová, Iveta Pelíšková, Hana Marousková Matyáš Brtna, Ondřej Nečeda, Michal Hanzálek Jan Nerad, Matěj Med, Marek Machač Šárka Králová, Kamil Kubín, Lucie Klimešová Martin Tousek, Štěpán Suk, Miroslav Bašta Daniela Šimánková, Jiří Zelenka, Tomáš Novotný Jakub Křikava, Ondřej Mikeš, Martina Petráková Zelená stezka Zlatý list starší Michaela Komínová, David Tampír, Štěpán Suk, Miroslav Bašta, Dominika Valentová, Karolína Vytisková krajské kolo celostátní kolo Pěvecká soutěž Pelhřimovský zvonek 2010 okresní soutěž Duo Dominika Valentová, Anna Daňhelová doprovod Géčka 1. 94

95 Pěvecká soutěž Kazetový Slavík 2010 okresní soutěž Kat. 5 Magdalena Škodová Šachy II III Petr Miřátský, Ondřej Kubů, Dominik Stránský, Tomáš Novotný Jakub Čížek, Jiří Hájek, Pavel Suk, Ondřej Vrubel, Viktorie Vítů okresní kolo 2. krajské kolo neúčast jiná šk. akce? - Literátní soutěž o Vysočině O cenu Jana Zahradníčka (Evropská akademie pro demokracii) Andrea Dvořáková 1. cena Sportovní soutěže kategorie okresní kolo krajské kolo celostátní kolo Corny středoškolský atletický pohár dívky V Basketbal dívky V chlapci V 2. - dívky IV 3. - Sálová kopaná chlapci V 1. - Florbal chlapci V Volejbal dívky V chlapci V 3. - Fotbal chlapci V 2. - Stolní tenis kategorie jméno disciplína okresní kolokrajské kolo dívky V Tereza Hovorková, Eva Pražáková 2. - chlapci V Daniel Turanský, Petr Záboj, Daniel Trefil 3. - Obecné označení kategorií v řadě soutěží kat. V SŠ, kat. IV 8. a 9. tř. ZŠ a odpovídající roč. víceletého gy, kat. III - 6. a 7. tř. ZŠ a odpovídající roč. víceletého gy 95

96 96

97 97

98 98

99 99

100 100

101 101

102 102

103 i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2009/2010 Česká školní inspekce provedla na naší škole inspekci ve dnech 17.,18., 22. a

104 104

105 105

106 106

107 107

108 108

109 109

110 110

111 111

112 112

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1 Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1 Dodatek upravuje Školní vzdělávací program ze dne 15. 6. 2007, č.j.: 2221/2007 Gymnázia, Olomouc Hejčín, Tomkova 45, 779 00 Olomouc. Obor

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013

4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013 4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013 4.1. Celkový učební plán Vzdělávací oblast / vyučovací předměty ŠVP RVP Jazyk a

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu, Vodňany, Bavorovská 1046 pro školní rok 2015/2016

Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu, Vodňany, Bavorovská 1046 pro školní rok 2015/2016 Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu, Vodňany, Bavorovská 1046 pro školní rok 2015/2016 Kontakt: tel./fax.: 383 383 743, email: kancelar@gymnaziumvodnany.cz Ředitel Gymnázia, Vodňany, Bavorovská 1046,

Více

79-41-K/41 Gymnázium 1 třída 30 žáků. 79-41-K/81 Gymnázium 1 třída 30 žáků

79-41-K/41 Gymnázium 1 třída 30 žáků. 79-41-K/81 Gymnázium 1 třída 30 žáků Rozhodnutí ředitelky Gymnázia J.S.Machara Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, Královická 668 o oborech vzdělání, formách vzdělávání, o pilotním ověřování organizace přijímacího řízení a termínech jeho konání,

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2014/2015

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2014/2015 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2014/2015 V souladu s 60, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Informace pro uchazeče o studium

Informace pro uchazeče o studium Informace pro uchazeče o studium školní rok INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 1. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole do prvního ročníku čtyřletého studia i nižšího stupně osmiletého studia

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 leden 2015 LEGISLATIVA Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium. Únor 2011

Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium. Únor 2011 Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium Obsah Úvod... 3 Návrh učebního plánu pro gymnázium... 4 Úvodní slovo k učebnímu plánu... 4 Učební plán pro gymnázium... 5 Poznámky k učebnímu

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16 A. ČTYŘLETÉ STUDIUM obor 79-41-K/41 V přijímacím řízení bude možno získat nejvýše 150 bodů, z toho: a) za prospěch na základní škole max. 25 bodů b) za přijímací

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309)

Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309) Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309) Nižší gymnázium Vyšší gymnázium Gymnázium Vzdělávací oblast Ročník předep předep Vyučovaný předmět hod.ng I II III

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň PLACE HERE Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze 5 Škola, Slavětínská 00, 190 1 Praha 9 - Klánovice Název ŠVP Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze

Více

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Přidělení vyučujících v primě: Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Mgr. Miroslava Nechvílová 4 Dějepis Zeměpis Mgr. Hana Vybíralová Matematika 5 Fyzika Mgr. Hana Stravová Biologie Mgr.

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 79 42 K/41 Gymnázium se sportovní přípravou pro školní rok 2015/2016, související informace o

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013 PARDUBICKÝ KRAJ Jana Pernicová členka Rady Pardubického kraje Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013 PARDUBICE, ŘÍJEN 2011 Úvod Všem středním školám

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

4. Učební plán. Učební plán pro 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 7+1 8+1 7+1 7 6 38 3 0+1 0+1 3 3 3 11 2 4 4 4+1 4+1 4+1 23 3 - - - 2 1+1 4 1

4. Učební plán. Učební plán pro 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 7+1 8+1 7+1 7 6 38 3 0+1 0+1 3 3 3 11 2 4 4 4+1 4+1 4+1 23 3 - - - 2 1+1 4 1 4. Učební plán Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Vyučovací

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2015/2016 Sezimovo Ústí 2015 1 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

Učební plán pro šestileté studium (Brána k vysoké škole)

Učební plán pro šestileté studium (Brána k vysoké škole) OBČANSKÁ NAUKA PŘÍRODOPIS INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA Učební plán pro šestileté studium (Brána k vysoké škole) Nižší stupeň šestiletého gymnázia 1. A 4 4. A 4 4. cizí jazyk () () 1 4 1 4 1 1 1 1 ŽH

Více

pro školní rok 2014/2015

pro školní rok 2014/2015 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 pro denní formu čtyřletého studia V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Hornická 327, Příbram II, PSČ 261 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM ŠVP Gymnázium esteticko-výchovné

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

Informace pro uchazeče o studium

Informace pro uchazeče o studium Informace pro uchazeče o studium školní rok INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Všichni uchazeči do obou oborů studia konají povinně přijímací zkoušku ve formě centrálně zadávaných jednotných testů. Termíny

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon ředitelna: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz KRITÉRIA

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu Kritéria přijímacího řízení pro střední školu 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Ve školním roce 2015/2016 plánuje střední škola, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2015/2016 V souladu s 60 a 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Informace. Třída. Volitelné předměty pro školní rok 2009/2010

Informace. Třída. Volitelné předměty pro školní rok 2009/2010 Třída Informace Školní rok 2009/ 2010 3V Volitelný předmět: Každý žák si musí zvolit jeden z nabízených předmětů a tento zvolený předmět se stává povinným předmětem pro školní rok 2009/2010. 3V - tercie

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16 GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 se na doporučení Rady Olomouckého kraje zapojilo do Pilotního

Více

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 DODATEK Č.1: Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 Platnost: 26.8.2014 Účinnost: 1.9.2014 Rámcový učební plán ZŠ Hovězí 2014/2015 1. stupeň 2. stupeň 1. 5. ročník 6. 9. Ročník Vzdělávací oblasti Vzdělávací

Více

Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015. Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015

Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015. Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015 Úvod Všem středním školám zřizovaným Pardubickým krajem bylo doporučeno v rámci přijímacího řízení do oborů

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0 UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Učební plán pro. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazykové komunikace Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Ročník Celkem z

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro:

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro: PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro: OBORY VZDĚLÁNÍ ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU Denní forma vzdělávání 23-41-M/01

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV. Informace o studiu pro žáky základních škol 2014 / 2015. www.gymnazium-pe.cz

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV. Informace o studiu pro žáky základních škol 2014 / 2015. www.gymnazium-pe.cz GYMNÁZIUM PELHŘIMOV Informace o studiu pro žáky základních škol 2014 / 2015 0 www.gymnazium-pe.cz Slovo úvodem Dovolte mi, abych si za Vás položil jednoduchou otázku. Proč jít na gympl v Pelhřimově? Odpověď

Více

PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ

PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků OBSAH PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ... 1 PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ PROSPĚCHU V ANGLIČTINĚ... 3 PODKLADY

Více

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Čj.: 3004jj14 V Jevíčku 30. 1. 2014 Vyřizuje: Linhartová Organizace přijímacího řízení na Gymnáziu v Jevíčku Přijímací komise Pro přijímací řízení jmenuji komisi jako

Více

Dodatek školního vzdělávacího programu: Škola jazykům, sportu a tvořivosti otevřená

Dodatek školního vzdělávacího programu: Škola jazykům, sportu a tvořivosti otevřená Dodatek školního vzdělávacího programu: Škola jazykům, sportu a tvořivosti otevřená Škola: 1. základní škola Plzeň, Zábělská 5, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Helena Lišková Koordinátor ŠVP:

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná ŠVP Automechanik Dodatek a změny na verzi 1.1 Platné od 1. 9. 2010 Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Identifikační údaje Předkladatel:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Purkyňovo gymnázium, Strážnice Masarykova 379, 696 62 Strážnice info@gys.cz www.gys.cz

Purkyňovo gymnázium, Strážnice Masarykova 379, 696 62 Strážnice info@gys.cz www.gys.cz Purkyňovo gymnázium, Strážnice Masarykova 379, 696 62 Strážnice info@gys.cz www.gys.cz Příspěvková organizace IČO 61742902 Zřizovatel: Jihomoravský kraj Zpracovala ředitelka školy: PhDr. Jaroslava Večeřová

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více