Vysoká škola A. Kvalita a akademičtí pracovníci IBAR WP10 (pracovní verze)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola A. Kvalita a akademičtí pracovníci IBAR WP10 (pracovní verze)"

Transkript

1 Projekt je finančně podpořen Evropskou komisí Publikace vyjadřuje pouze názory autorů, Evropská komise není odpovědná za používání informací obsažených v publikaci Vysoká škola A Kvalita a akademičtí pracovníci IBAR WP10 (pracovní verze) Autor: Helena Šebková 1

2 WP 10: Kvalita a akademičtí pracovníci Úvod Základní práva a povinnosti vysokých škol týkající se akademických pracovníků, včetně pravidel k dosažení nejvyšší kvalifikace (docent, profesor), stanovuje Zákon o vysokých školách č.111/1998 Sb. Obdobně to platí o vnitřním hodnocení kvality, které je však zákonem upraveno jen velmi obecně, a proto má vysoká škola rozsáhlé možnosti, jak ke kvalitě akademických pracovníků přistoupit a jak v tomto směru upravit mechanismus vnitřního hodnocení kvality. Další pravidla týkající se akademických pracovníků, včetně hodnocení kvality, obsahují vnitřní předpisy vysokých škol, resp. vnitřní předpisy jednotlivých fakult. Cíle rozvoje vysokých škol stanovuje Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období a jeho aktualizace. Tyto dokumenty se kvalitou akademických pracovníků zabývá jen v souvislosti s doporučením vzhledem k vysokým školám, které by měly zahrnout další vzdělávání (pedagogické, odborné apod.) akademických pracovníků do kariérních řádů. V různých souvislostech zmiňuje Dlouhodobý záměr reformu terciárního vzdělávání, která by měla připravit podklady pro nový zákon (případně novelu zákona) o vysokých školách, což by v důsledku mohlo přinést i změny týkající se akademických pracovníků, kariérních řádů a případně i jejich hodnocení v systémech vnitřního hodnocení kvality. Metodologie Ke zpracování této případové studie bylo využito studium a analýza výše zmíněných dokumentů a řízené rozhovory s akademickými funkcionáři, akademickými pracovníky a studenty. Celkem bylo dotazováno 8 respondentů na různých pozicích. Otázka 1: Jaká je institucionální strategie zajišťování kvality týkající se akademických pracovníků? V jakém vztahu je tato strategie k národním pravidlům týkajícím se zajišťování kvality a pravidel pro zaměstnanecké poměry? Volná místa pro akademické pracovníky se na VŠ A obsazují na základě výběrového řízení, jehož procedura je stanovena v Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků na VŠ A. Článek 1 Řádu výběrového řízení stanoví, že výběrové řízení je v souladu s 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a jsou podle něho obsazována místa akademických pracovníků, kterými jsou (opět v souladu se zákonem) profesor, docent, odborný asistent, asistent, lektor a vědecký pracovník. Na VŠ A existuje personální odbor, obecně odpovědný za rozvoj lidských zdrojů. Nový rektor (od roku 2012) VŠ A přesunul v souladu se zákonem o vysokých školách personální politiku, tudíž hlavní odpovědnost za přijímání akademických pracovníků, na fakulty a respektuje ve výběru pracovníků názor děkanů fakult (orgány fakulty mají podle 24, odst.1 zákona o vysokých školách právo rozhodovat nebo jednat jménem veřejné vysoké školy ve věcech týkajících se pracovní právních vztahů fakulty). Poměr počtu vyučujících k počtu studentů není na národní úrovni stanoven zákonem ani jinou nižší právní normou. Tento poměr se v posledních 20 letech rychlé a velké expanze vysokého školství postupně zvyšoval a na národní úrovni se stabilizoval v průměrném počtu cca 22 studentů na akademického pracovníka. Poměr je samozřejmě výrazně závislý na oboru vzdělávání a na technických školách je vesměs nižší než uvedený průměr. Na VŠ A je tento poměr zhruba 10 studentů na akademického pracovníka, což je poměrně nízké číslo, ale zdůvodnitelné způsobem výuky, která obsahuje velké procento výuky laboratorní, náročné na vedení studentů, ale i na jejich bezpečnost při laboratorní práci. Dalším hlediskem jsou mzdy 2

3 akademických pracovníků, které obecně z velké části souvisí s financováním vzdělávací činnosti, kde stále hraje zásadní roli počet studentů (korigovaný počtem absolventů). Na VŠ A však tvoří zdroje rozpočtu z výzkumu a vývoje více než polovinu celkového rozpočtu, což se samozřejmě na poměru počtu studentů a akademických pracovníků projevuje. VŠ A má velké procento studentů doktorského studia (podívat se. třeba EUMIDA), které také výše uvedený poměrně nízký počet studentů na akademického pracovníka ovlivňuje. Pro srovnání lze použít situaci na středních školách, kde je poměr studentů a učitelů daný počtem vyučovacích hodin na učitele (20 hodin týdně). Na VŠ A uvedený poměr počtu studentů na akademického pracovníka odpovídá asi o 10 hodinám výuky týdně na akademického pracovníka (včetně vedení diplomové práce apod.), což je z pohledu srovnání se střední školou relativně dobrá situace. Výběrové řízení samo o sobě je prvním krokem k zajištění kvality akademických pracovníků na základě výběru z různých uchazečů o dané pracovní místo. Řád výběrového řízení ukládá řádně zveřejnit konání výběrového řízení a podrobně popisuje, co všechno výběrové řízení obsahuje, včetně požadované kvalifikace a dalších předpokladů uchazeče. Dále stanovuje podmínky týkající se výběrové komise, procedury výběru a oznámení výsledku řízení jednotlivým uchazečům. Řád výběrového řízení respektuje národní pravidla týkající se zaměstnaneckých poměrů akademických pracovníků, dané zákonem o vysokých školách. Otázka 2: Jaká jsou kritéria pro zaměstnávání akademických pracovníků a pro přijetí do pracovního poměru? Jak se tato kritéria vztahují k zajišťování kvality výuky? Základními kritérii pro zaměstnávání akademických pracovníků jsou kvalifikační předpoklady, které jsou spolu s pracovní náplní pro jednotlivá funkční zařazení součástí Vnitřního mzdového předpisu VŠ A. Řád výběrového řízeni stanoví, že k řízení uchazeč předloží doklady o požadované kvalifikaci a zejména doklady o nabytí akademickovědeckých, vědecko-pedagogických a dalších titulů a vědeckých hodností, o členství v odborných společnostech (Řád výběrového řízeni, čl.2, odst.3 písm. e). Kritéria pro přijetí akademických pracovníků ovlivňuje z národní úrovně významně svými požadavky Akreditační komise, která považuje počty docentů a profesorů za nejdůležitější kritérium zajištění kvality studijního programu. Od toho se ve většině případů musí proto odvíjet i požadavky na kvalifikaci akademických pracovníků na institucionální úrovni. Vliv Akreditační komise byl v nedávné době posílen změnou zákona o vysokých školách, který stanovuje, že kvalitu a rozvoj studijního programu uskutečňovaného danou vysokou školou (nebo její součástí) může garantovat pouze profesor nebo docent, který je akademickým pracovníkem příslušné vysoké školy (Zákon o vysokých školách, 70, odst. 4). Toto zpřísnění týkající se kvality studijního programu se samozřejmě průběžně promítá do výběrových řízení tak, aby studijní programy byly dostatečně zajištěny akademickými pracovníky s požadovanou vysokou kvalifikací. VŠ A jako významná výzkumně orientovaná škola nemá s naplněním tohoto požadavku problémy. Zákoník práce umožňuje, aby pracovník přijímal další úvazky mimo svoje hlavní pracoviště, aniž by o tom musel svého zaměstnavatele informovat. Teoreticky tedy mohou být pracovní úvazky vyšší než 1. Registr akademických pracovníků, který byl zaveden před několika lety, dovoluje Akreditační komisi zjistit, kolik a jak vysokých pracovních úvazků má jednotlivý akademický pracovník v systému vysokého školství. V souladu s tím, co bylo řečeno výše, Akreditační komise výši pracovních úvazků velmi pečlivě sleduje, pro garanty studijních programů výši pracovního úvazku limituje (1,7) a v případě dalších pracovníků vyšší úvazky posuzuje v celkovém hodnocení kvality zajištění studijního programu negativně. 3

4 Na VŠ A jsou preferovány plné úvazky, které musí být v převaze nad potenciální možností, kdy činnosti zajišťuje větší počet pracovníků s relativně malými pracovními úvazky a s dalšími pracovní úvazky jinde. Samozřejmě tato strategie neplatí obecně, protože VŠ A potřebuje odborníky z průmyslu, z AV ČR, případně z jiných vysokých škol, jejichž znalosti jsou pro určitý obor/předmět důležité, resp. domácími akademickými pracovníky nezastupitelné. Tito odborníci jsou na vysoké škole vítáni a jsou na částečné úvazky přijímáni. Otázka 3: Jak vysokoškolská instituce podporuje kvalitu výuky? 3a: Jakým způsobem podporuje vysokoškolská instituce rozvoj pedagogických dovedností akademických pracovníků? 3b: Jak vysokoškolské instituce podporují kvalitu výuky modernizací učebních pomůcek, velikostí studentských skupin [a jinými opatřeními] Rozvoj pedagogických dovedností akademických pracovníků je jedním z cílů současně platného Dlouhodobého záměru: VŠ A bude usilovat o zavedení systému dalšího vzdělávání učitelů a dalších vybraných pracovníků v oblasti pedagogických znalostí a dovedností a v oblasti psychologických kompetencí a komunikačních dovedností zaměřených na studenty. Cílem je zvýšit kvalitu pedagogických pracovníků, vybavit je novými kompetencemi, u mladých pracovníků podnítit jejich kariérní růst prostřednictvím zvyšování kvalifikace a pedagogických znalostí. (DZ VŠ A ) Vedení vysoké školy tento cíl považuje za důležitý, a proto se opakuje i v jeho aktualizaci: Zvyšování kvality vzdělávací činnosti na VŠ A je podmíněno i zvyšováním kvality akademického sboru a dalších pracovníků, kteří jsou při uskutečňování studijních programů v přímém kontaktu se studenty. Významnou součástí těchto aktivit je zlepšování a rozšiřování jazykových kompetencí pracovníků.. (ADZ VŠ A 2012:4). Naplňování cílů dokumentuje VZ 2011 informací o kurzech, které byly akademickým pracovníkům nabízeny v rámci celoživotního vzdělávání. Prozatím se však jednalo především o kurzy jazykové, o které je velký zájem. Poskytování dalších kurzů je limitováno finančními prostředky, které pražská škola nemůže doplnit například prostředky získanými z projektů OPVK. Mezi akademickými pracovníky není na další pedagogické vzdělávání jednotný názor. Obecně považují za vhodné, že žádné kurzy nejsou povinné a za užitečné považují jazykové kurzy, které lze podle některých označit za určitý nepeněžní zaměstnanecký benefit. Na jedné z fakult se při diskusi vedení se členy akademické senátu ukázalo, že většina vedoucích pracovníků považuje pedagogické vzdělávání za důležité. Tento názor sdílejí i mladí pracovníci, kteří by uvítali určitou pomoc v didaktice a psychologii. Způsob pedagogického vzdělávání si však představují jako velmi neformální, zaměřený především na předávání praktických zkušeností. Mírně odlišný názor říká, že pro mladé pracovníky mohou být užitečné kurzy didaktiky, o které někteří projevují zájem. Jiný názor prosazuje, že pro učitele na vysoké škole je zásadní odbornost. Podpůrnou argumentací je potřeba odbornosti již na střední škole, kde podle zkušeností daleko lepší výuku vedou absolventi odborných fakult, než absolventi pedagogických fakult. Zkušenosti dále ukazují, že odbornost je velmi důležitá i u bakalářských závěrečných prací. Zastánci tohoto názoru uvádějí velký rozdíl mezi absolventy, kteří zpracují bakalářskou práci jako rešeršní a těch, jejichž práce souvisí s prací pro průmysl, některými projekty apod. Většina respondentů souhlasí s tím, že kvalifikace přednášejících by se měla (mohla) lišit pro první a další stupně vysokoškolského vzdělávání. 4

5 Studenti doktorského studia jsou na základě své zkušenosti přesvědčeni, že podstatné je umět učit, avšak velmi vážně argumentují tím, že na kurzy dalšího vzdělávání v pedagogických disciplínách by akademičtí pracovníci nenašli dostatek času. Na úrovni vysoké školy nebylo zatím dosaženo úplné shody o zavedení pedagogického vzdělávání (tudíž o způsobu naplňování Dlouhodobého záměru). Shoda je patrně na tom, že by bylo potřeba najít vhodný systém kurzů, případně převzít příklad dobré praxe ze zahraničí. Mentoři nebo inspekce ve výuce by v našem prostředí mohla působit jako vyjádření nedůvěry. Pokud by bylo cílem něco takového chtělo zavádět, bylo by potřeba najít vhodný a akceptovatelný způsob této pomoci pro akademické pracovníky. V každém případě možnost získat další pedagogické vzdělání na VŠ A existuje, nabízejí ho některé z jejích kateder (Katedra učitelství a humanitních věd). ADZ 2012 uvádí, že průměrná úroveň a kvalita znalostí předcházejícího studia se u uchazečů o studium na VŠ A v posledních letech zřetelně zhoršuje a že k dalšímu zhoršení došlo po zavedení státní maturity. Reálný pohled na situaci ukazuje, že mezi uchazeči jsou zastoupeni studenti průměrní i částečně podprůměrní, ale také studenti velmi dobří a nadaní. Ovlivnění této příliš vysoké různorodosti je možné dvojím způsobem diversifikovaným přístupem k různým skupinám studentů nebo snahou ovlivnit jejich vzdělávání na středních školách. V diversifikovaném přístupu ke studentům má VŠ A již velké zkušenosti. První výše uvedené skupině studentů věnovala škola v minulých letech velkou pozornost s cílem v maximální míře omezit studijní neúspěšnost, ale zároveň též pomoci akademickým pracovníků při výuce. Studentům byly při nástupu ke studiu nabídnuty vstupní testy z chemie a matematiky, které prověřily jejich současné znalosti a pomohly jim ohodnotit vlastní možnosti i potenciální úspěch ve studiu. Modifikované studijní plány, organizace výuky a podmínky pro postup mezi semestry a ročníky umožnily studentům zvolit studijní cestu tak, aby ji byli schopní zvládnout. Umožnily rovněž do jisté míry vyrovnat rozdílné teoretické a praktické znalosti mezi absolventy gymnázií a středních odborných škol. Z rozhovorů s akademickými pracovníky však vyplynulo, že největší roli pro úspěch studentů hraje motivace ke studii. Pokud se nepodaří je podnítit, doučovací kurzy ani další pomocné přístupy nemají prakticky žádný efekt. VŠ A věnuje pozornost také skupině studentů, do níž je možné zařadit studenty s nadprůměrnými studijními výsledky, pro které je způsob výuky orientovaný na slabší studenty příliš pomalý, nudný a v důsledku může být i demotivující. Na tyto studenty je podle rozhovorů s akademickými pracovníky (též podle ADZ 2012) zaměřený již dříve zavedený studijní program Chemie, který umožňuje motivovat k nadprůměrnému výkonu nadané studenty a dovoluje zavádění takových forem studia a organizace práce, které k takovým výkonům podněcují. Velké péče je věnovaná nejrůznějším možnostem spolupráce se středními školami, která by mohla v dlouhodobém horizontu pomoci vyrovnávat znalosti a dovednosti jejich absolventů. Z rozhovorů s vedoucími pracovníky vysoké školy vyplynulo, že samozřejmě není možné najít a kvantifikovat přímé souvislosti se spoluprací se středními školami a všemi aktivitami, které ji podporují. Nepřímé indikace jsou zřejmé například z výsledků rozvojového projektu, který jasně ukazuje souvislosti úspěchu studentů se vzděláním dosaženým na střední škole. Nepřímé indikace lze odvodit ze zájmu středoškolských učitelů o letní školy, na které s nimi přicházejí i někteří jejich studenti. Kvalita středoškolských učitelů, zejména v předmětech, které jsou pro studium na VŠ A klíčové, ovlivní nejen znalosti studentů, ale i motivaci se tyto předměty učit a v budoucnu chemii (přírodní vědy) studovat. Spolupráci se středními školami chválili v rozhovorech i studenti VŠ A, kteří se mnohdy na konkrétních aktivitách podíleli a mohli alespoň do jisté míry sledovat jejich pozitivní dopady. 5

6 Ovlivňování středoškolských vzdělávacích programů tak, aby se jejich obsah přiblížil požadavkům vysokých škol, je problém. Vysoké školy a jejich požadavky jsou různé, například požadavky na znalosti z chemie mají zcela jiné lékařské fakulty (velký obsah naučených, nikoliv pochopených znalostí) než fakulty VŠ A, které potřebují především porozumění obsahu předmětu a praktické použití Mezi akademickými pracovníky existuje i takový názor, že matematika by měla být povinným maturitním předmětem, ale obsah učiva by se měl výrazně snížit. Studenti by pak mohli obsah dobře zvládnout a i jejich znalosti z různých středních škol by se mohly do jisté míry vyrovnat. Podpora kvality výuky je významnou prioritou VŠ A, jak lze dokumentovat na cílech Institucionálního rozvojového plánu pro rok 2012 (v souladu s DZ na období i jeho ADZ 2011), které zdůrazňují aktivity soustředěné zejména na další zkvalitňování a rozvoj vzdělávací činnosti, přednostně v rámci bakalářského a magisterského stupně studia, protože tyto stupně podmiňují navazující přípravu kvalitních absolventů schopných pokračovat ve studiu v doktorském stupni a udržovat tak tradičně vysokou vědeckou kvalitu VŠ A. Cíle se týkají i zajištění laboratorní výuky potřebnou přístrojovou technikou a dalším materiálním zabezpečením, což představuje trvale náročný úkol vzhledem k rychlému vývoji jak v oblasti laboratorních metod užívaných v praxi tak i v oblasti užívaných přístrojů. K podpoře kvality výuky se celkem jednoznačně vyjádřili studenti: O kvalitu výuky se podle nich škola stará, podle možností se obnovují posluchárny, vybavují se novým, moderním zařízením, interaktivní tabulí počínaje, obecně se materiální vybavení zlepšuje, nakupují se počítače, software, licence není na co si stěžovat. Ne tak jednoznačný už byl pohled respondentů na e-learning nebo distanční vzdělávání. Většinovým názorem bylo, že tyto metody jsou pro studium chemie nevhodné a že rozhodně nikdy nenastane situace, kdy by byly studijní předměty v čistě distanční formě. Určitě by však podle studentů prospělo mít možnost si přednášku znovu poslechnout z nahrávky, případně mít k dispozici interaktivní testy apod. V souhrnu zhruba sjednocené názory považují za prospěšné vnést do prezenčního studia prvky studia distančního tam, kde to je možné, a především vidět v této inovaci doplněk, který by současný způsob prezenčního studia obohatil, ale původní formu neměnil. Otázka 4: Jak je hodnocena kvalita výuky? Jakým způsobem je hodnocení prováděno? Jak vysokoškolská instituce využívá výsledky hodnocení? Současně platný DZ konstatuje, že V současné době je kvalita vzdělávací činnosti zajišťována především na základě hodnocení studijních programů Akreditační komisí v rámci akreditačního řízení, dále systémem vnitřního hodnocení výuky studenty v rámci ankety realizované v každém semestru a dále (spíše příležitostným) hodnocením významnými zaměstnavateli. V souvislosti s tím otvírá znovu problém vágní definice samotného pojmu kvality vzdělávání, a stanovuje cíl v nastávajícím období usilovat o zavedení systému vnitřního hodnocení jednotlivých pedagogů, studijních předmětů, studijních oborů a studijních programů, založeném na multikriteriálních měřítcích využívajících data získávaná od široké množiny respondentů (studentů, absolventů, ostatních učitelů, zaměstnavatelů, vnějších hodnotitelů). (DZ VŠ A ) Dlouhodobě využívaná a rozvíjená součást vnitřního hodnocení kvality je pravidelně po každém semestru prováděná anketa Hodnocení učitelů studenty. Informace z anket jsou shromážděny, podrobně vyhodnoceny a s jejich výsledky mají možnost se na intranetu 6

7 seznámit všichni členové akademické obce VŠ A. Výroční zprávy uvádějí, že se jedná se o velmi důležitou zpětnou vazbu, kdy jak učitelé, tak vedoucí ústavů a kateder, děkani a vedoucí pracovníci na úrovni školy, mají možnost zjistit názory studentů nejen na kvalitu výuky, ale nově i na důležitost předmětu a jeho zařazení do studijních plánů. Výroční zpráva za rok 2011 uvádí některé výsledky ankety: Jako nejlepší je přitom hodnocen přístup učitelů ke studentům, srozumitelnost výuky a celkový dojem z laboratoří, největší rezervy pak studenti vidí v návaznosti předmětu na předchozí znalosti a v počtech kreditů přiřazených jednotlivým předmětům. Anketa probíhá v posledních letech elektronicky a bohužel se počet jejích respondentů snižuje do té míry (11% všech studentů), že její výsledky mohou sloužit jako důležitá informace, ale nemohou být považovány za směrodatné. Studenti mají k výsledkům ankety přístup na Studijním a informačním serveru pro studenty, mohou je tedy pro svoje účely využívat a mohou je dále komentovat, což pak využívají k sebereflexi i akademičtí pracovníci. Roli studentů v hodnocení doplňují názory a stanoviska jejich zástupců v akademických senátech a rovněž názory na kvalitu vzdělávání získávané při besedách se studenty (VZ VŠ A 2011). Tato VZ dále uvádí, že doplňujícími zdroji informací o kvalitě vzdělávání jsou také vnitřní hodnocení organizovaná různými formami na jednotlivých ústavech a katedrách. K zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností také napomáhá rozvojový projekt Zavedení systému vnitřního hodnocení a motivace akademických pracovníků Fakulty chemicko-inženýrské, jehož výsledkem by měl být návrh procesu osobního hodnocení a rozvoje akademických pracovníků na VŠ A. V současné době se navržený proces používá a rozvíjí zatím na této fakultě a je popsán podrobněji jako příklad dobré praxe. Otázka 5: Jak jsou v rámci své instituce akademičtí pracovníci motivováni k zajišťování a zvyšování kvality výuky? Významný finanční motivační nástroj pro akademické pracovníky představují nenárokové složky mzdy, kterými jsou osobní příplatky a odměny. Mzdové záležitosti upravuje v souladu se zákonem o vysokých školách Vnitřní mzdový předpis, který rámcově předepisuje pravidla pro vyplácení obou uvedených nenárokových částí mzdy. Finanční prostředky jsou na fakulty a poté na úroveň ústavů rozdělovány především podle výkonu těchto součástí vysoké školy. Na průměrnou výši nenárokových složek mzdy se z velké části podílejí finanční prostředky získané za výkony ve výzkumu a vývoji. K rozdělování konkrétních osobních příspěvků a odměn jednotlivým akademickým pracovníků mají zásadní pravomoc vedoucí ústavů. Podle vyjádření akademických pracovníků i studentů je motivací především perspektiva do budoucna, kterou je postupně habilitace a poté profesura. Habilitační a profesorská řízení jsou velmi podrobně upravena zákonem a vysoká škola musí pro možnost konání těchto řízení získat akreditaci. Rámcové požadavky na akademické pracovníky, kteří chtějí těchto vědeckopedagogických hodností dosáhnout, jsou dána předpisem Rámcová kritéria pro habilitační řízení a jmenování profesorů VŠ A. Tento předpis uvádí, že rámcová kritéria sestávají ze čtyř částí, které na sebe navazují a vzájemně se překrývají: pedagogická práce, vědecká a výzkumná práce, technická realizační činnost, další odborné aktivity. Akademičtí pracovníci k těmto velmi důležitým motivačním cílům doplňovali některé podrobnosti, které jsou na škole žádány. V počtu vědeckých publikací se žádá určitá rovnoměrnost v publikování v průběhu doby, která vykazuje i určitý trend. Cílem by nemělo být nahromadění publikací za určité období nebo dosažení habilitace/profesury, která vychází z nahromaděného počtu publikací za celou profesní kariéru. Požadavkem je kombinace činností v souladu s výše uvedeným předpisem a kterou je potřeba nějak kvantifikovat. 7

8 V případě výzkumné a vývojové činnosti se používá vyjádření výkonu počtem bodů v RIV (publikace, patenty apod.) a podobně je snahou vyjádřit též výkon v činnosti pedagogické (studento-hodiny). Tam se však vyžaduje doplnit činnost například pedagogickým projektem nebo jiným tvůrčím vkladem do této činnosti, třeba vize, jak dál rozvíjet určitý předmět. Vyžaduje se též vyjádření ústavu k této činnosti daného pracovníka. Vhodné posouzení pedagogické činnosti je poměrně obtížné a i dobře míněné požadavky se mohou po určité době projevovat negativně. Jako příklad byl uveden požadavek předkládat k habilitaci inovaci předmětu, což se postupně dostalo do situace, že s každou habilitací byl připraven pokud možno nový předmět, v důsledku tedy k nevhodnému vývoji. K další motivaci akademických pracovníků se diskuse ustálila na tom, že jde o záležitost hodně individuální a různé na jednotlivých ústavech. Shoda byla na tom, že učit dobré studenty přináší radost a uspokojení a psychologickou motivací může proto být například výuka ve speciálním programu Chemie pro nadané studenty. Podobně je motivací vychovat si studenty, kteří spolupracují na výzkumu a vývoji, někdy už od bakalářského stupně studia. Zmíněny byly i výsledky studentské ankety, které jsou využity v hodnocení akademických pracovníků a je proto motivací studenty zaujmout a dobře učit. Další motivace vyplývá z posuzování pedagogického výkonu nejen podle hodin výuky, ale podle studento-hodin a tudíž je motivací akademického pracovníka získat pro svoje přednášky (cvičení) co nejvíce studentů. Studenti se k motivaci vyjadřovali vesměs velmi pozitivně. Uváděli potřebu vlastní vnitřní motivace každého učitele, která je vedena zájmem poskytovat kvalitní výuku, tedy snahu dělat práci co nejlépe. Rozdílnost od některých jiných povolání viděli v tom, že v učitelství nejde o orientaci na zisk. Diskuse o předávání zkušeností, zejména starších a zkušených učitelů mladším, nebyla jednomyslná. Lišil se zejména názor na hospitace, které především podle studentů mohou být problematické a učitel se při nich nemusí cítit dobře. K hospitaci by podle studentů mohlo/mělo docházet při stížnostech, pak by hospitace fungovala jako kontrola. Naopak téměř nikomu nevadí účast mladších učitelů na přednáškách zkušených kolegů, případně sledování jejich práce se studenty v laboratořích. Otázka 6: Kdo je (a co znamená být) dobrým učitelem na vysoké škole? Diskuse o charakteristice dobrého učitele byla velmi zajímavá a přinesla řadu dílčích charakteristik, na kterých se shodovali jak akademičtí pracovníci, tak studenti, kteří samozřejmě doplňovali svoje specifické představy, resp. požadavky. Shodné představy lze shrnout následovně: Dobrý učitel musí a) Být především odborník ve svém oboru. b) Umět znalosti předat (dobře učit), včetně odborné práce v laboratořích. c) Mít velmi dobrý přístup ke studentům. d) Být profesionál a nepřenášet svoje problémy a starosti na studenty. e) Být loajální ke své instituci, avšak pokud ji dělá reklamu, nesmí to být na úkor někoho jiného. Ad a,b) Akademičtí pracovníci se spíše shodovali v tom, že dobrý učitel musí mít především dobré odborné znalosti. Studenti naopak zdůrazňovali jako základní požadavek umět dobře učit, předávat znalosti a zkušenosti. Domnívají se, že vysokoškolský učitel nemusí být špičkový odborník, ale musí umět obsah předmětu dobře vysvětlit. V souvislosti s tím kritizovali příliš velký důraz kladený na publikační činnost a zdůraznili, že schopnost dobře 8

9 učit se nezíská publikováním ani dalšími aktivitami, za které se získávají body do RIV, ale možná ani v kurzu pedagogiky. Téměř shoda mezi akademickými pracovníky a studenty byla v tom, že způsob výuky i příslušné schopnosti učitele mohou být rozdílné podle toho, jaký obor/předmět vyučuje. Podobně byla nalezena shoda i v tom, že rozdílný způsob výuky i odborné znalosti mohou být různé v různých stupních studia (u bakalářského studia může hrát pedagogické vzdělání a schopnost učit větší roli, než ve studiu magisterském a doktorském, kde zejména ve třetím stupni jsou odborné znalosti velmi důležité). Rozdílný přístup patrně vyžadují teoretické předměty a praktické předměty. Především studenti zdůrazňovali, že je vhodná bezprostřední návaznost praktických předmětů na teoretické, pokud je to možné. V takto vedené výuce student vidí, k čemu je teorie důležitá a jak ji může využít. Praktické předměty jsou podle studentů většinou zajímavější a tudíž je jejich výuka v řadě aspektů snazší, studenti se dají lépe zaujmout. Opět studenti zdůrazňovali, že odborníci z praxe umějí učit, mají svoje kurzy dobře připravené, předávají praktické zkušenosti a příklady. Důležité je zjištění (studenti), že jde velmi často o absolventy VŠ A. Dále studenti argumentovali s tím, že z praxe přijdou ti odborníci, kteří mají zájem studenty vzdělávat. Učí tedy ti, kteří to dělat chtějí a kteří to umí. Ad c) Ze strany akademických pracovníků byl dobrý přístup charakterizován uměním vyžadovat dobrou práci, ale zacházet se studentem jako s partnerem, nikoho nezesměšňovat. Studenti jsou dospělí lidé, vzdělávání je součástí jejich života a podle toho s nimi musí učitel zacházet. Uvedené požadavky je obtížné dobře vyvážit, příliš mnoho rodičovského zacházení není vhodné, dospělý člověk by měl být odpovědný sám za sebe. Studenti se s akademickými pracovníky shodovali v požadavku dobrého osobního přístupu ke studentům. Doplňovali ho v tom, že učitel musí přistupovat ke studentům s vědomím, že zatím nic o předmětu neznají a že jim musí umět svoje znalosti vhodným způsobem předat. Závěr. Zajištění kvality vyučujících je obsahem Standardu 1.4 a jeho směrnice. Obecné, pro všechny vysoké školy platné ujištění, že akademičtí pracovníci jsou kvalifikovaní a schopní vzdělávací činnost vykonávat, je akreditace studijních programů. Získání akreditace znamená, že z globálního pohledu na daný studijní program je vzdělávací činnost zajištěna dostatečně, netýká se však jednotlivých akademických pracovníků. Z pohledu akreditace je standard naplněn i ve své druhé části, protože pro účely akreditace (vnější hodnocení) jsou předloženy všechny podklady, o které Akreditační komise požádá. Směrnice ke Standardu 1.4 Odborné znalosti akademických pracovníků by neměly být na VŠ A problémem. Zaručuje to jednak přijímání pracovníků na základě výběrového řízení a dále jejich kariérní postup, který garantuje jejich odborný rozvoj (Q1). Jednoznačné potvrzení schopností k předávání znalostí a porozumění studujícím není potvrzeno kvalifikací, pedagogické znalosti se u akademických pracovníků nepožadují, navíc jsou na tuto kvalifikaci i mezi samotnými akademickými pracovníky velmi rozdílné názory. Teoretickou možnost tyto znalosti získávat a rozšiřovat však pracovníci mají. Zpětnou vazbu akademičtí pracovníci mají ve výsledcích studentské ankety, kde však je potřeba vzít v úvahu velmi malé procento studentů (11%), které se jí účastní, což významně snižuje vypovídací hodnotu těchto výsledků. Připravovaný a na jedné z fakult implementovaný systém hodnocení akademických pracovníků (viz příklad dobré praxe) by měl v budoucnu pokrýt všechna doporučení Směrnice ke Standardu 1.4. Podle děkana této fakulty je účelem hodnocení měnit atmosféru pracoviště (vytvářet kulturu kvality) a motivovat pracovníky ke zvyšování výkonu i kvality práce. Hodnocení není tedy přímo zaměřeno na postihy pracovníků, kteří jsou prokazatelně neefektivní, ale předpokladem 9

10 této měkké metodiky hodnocení je možnost zdokonalování, která povede k dobrým výsledkům. Kvalitou akademických pracovníků se okrajově zabývají i Směrnice ke všem Standardům s výjimkou 1.7. Dostupnost přiměřených studijních zdrojů (Směrnice ke Standardu 1.2) byla součástí Q3b, na kterou zejména studenti odpovídali pozitivně. Doporučení Směrnice ke Standardu 1.3, aby procedury hodnocení byly prováděny osobami, které chápou roli hodnocení v pokroku studujících k dosažení znalostí a schopností spojených s jejich kvalifikací, o kterou usilují, je (bude) naplněno prostřednictvím připravovaného hodnocení kvality (Q4), které bude především v rukou osob vysoce kvalifikovaných a zodpovědných vedoucích ústavů a děkanů fakult. Zatím nenaplněno zůstane doporučení Směrnice ke Standardu 1.5, týkající se poskytování osobní podpory studentům ve formě tutorů. Patrně nelze hovořit o bariéře, která by tomu bránila, ale spíše systém studia na VŠ A není na tutorském systému založen, osobní přístup ke studentům se realizuje při praktické výuce v laboratořích. Studentská anketa ukázala, že jako nejlepší byl hodnocení přístup učitelů ke studentům, srozumitelnost výuky a celkový dojem z laboratoří (VZ 2011). Podobně doporučení Směrnice ke Standardu 1.6, podle kterého by informační systémy měly zahrnovat kromě jiného efektivitu vyučujících, je potřeba konstatovat, že zatím zcela naplněno není. Výsledky hodnocení kvality akademických pracovníků zatím nejsou veřejné (Q4), ale se zveřejněním po určité době se počítá, takže ani v tomto případě o žádnou bariéru v implementaci ESG nejde. Také doporučení Směrnice ke Standardu 1.1 zajistit, že zaměstnanci jsou připraveni, ochotni a schopni poskytovat výuku a podporu studujícím, která jim pomůže dosáhnout žádaných výsledků,.., nelze zatím na základě žádného hodnocení potvrdit. Zcela jistě ani tady nejde o bariéru a lze opět citovat účel připravovaného hodnocení kvality, který by měl měnit atmosféru pracoviště a motivovat pracovníky ke zvyšování výkonu i kvality práce, což je nepochybně s doporučením této Směrnice v souladu. Závěrem je tedy možné konstatovat, že bariéry v implementaci ESG neexistují, většina jejich doporučení je naplňována, aniž by to bylo explicitně vyjádřeno. Pokud naplněna nejsou, pak je patrně pouze otázkou času, kdy se tak alespoň do jisté míry stane. Příklad dobré praxe: Systém vnitřního hodnocení a motivace akademických pracovníků Na jedné z fakult VŠ A se rozvíjí a zavádí systém vnitřního hodnocení akademických pracovníků, které lze považovat především za motivaci ke zlepšování práce. Pracovní činnost akademického pracovníka je rozdělena do tří kategorií: vzdělávání, tvůrčí činnost, ostatní (práce obecně prospěšná pro fakultu, administrativní práce, příprava projektů, podpora mezinárodní spolupráce apod.) Do hodnocení každého akademického pracovníka jsou importována všechna dostupná data z informačního systému. Akademický pracovník je požádán, aby svoje hodnocení ověřil, doplnil a aby přidal svůj plán činnosti (na rok) s představou, co by chtěl dělat, případně požadavky, co by k tomu potřeboval. Vedoucí ústavu vede o hodnocení s každým pracovníkem rozhovor a konfrontuje pracovní cíle příslušného akademického pracovníka se svojí představou o tom, co by tento pracovník dělat měl. V diskusi, která je velmi důležitou příležitostí ke komunikaci a vzájemnému poznávání vedoucích ústavů a jejich pracovníků, se rovněž hodnotí splnění plánu v předcházejícím roce. Vedoucí ústavu nakonec pracovníky ohodnotí na škále A-E, aniž by bylo cílem vytvořit žebříček nebo výsledky hodnocení přímo napojit na financování. O hodnocení lze diskutovat, hodnocený akademický pracovník může vyjádřit svoje výhrady. 10

11 Vedoucí ústavu má k dispozici hodnocení všech pracovníků ústavu, děkan má hodnocení všech akademických pracovníků fakulty (cca 150). Záměrem je, aby jednotlivé ústavy fakulty nezaujaly k hodnocení zcela rozdílný postoj a aby výsledky nabyly příliš rozdílné (například příliš měkké hodnocení na ústavu s důsledkem většiny pracovníků ohodnocenými stupněm A, nebo naopak hodně přísné, výrazně se odlišující od ostatních ústavů, případně pouze formálně pojaté hodnocení směřující k průměru u všech). Děkan se proto snaží tvrdost hodnocení na různých ústavech posoudit a vedoucí ústavů v tomto ohledu harmonizovat. Děkan z hodnocení získává detailní obraz všech akademických pracovníků fakulty. Hodnocení pracovníků zatím není veřejné, děkan je přesvědčen, že v první fázi (proběhlo pilotní ověření a první běh hodnocení) by to nebylo moudré. V průběhu času se však se zveřejněním počítá. Hodnocení je fakultě, která ho připravuje, zcela odděleno od financování, které má jiná pravidla. Účelem hodnocení je měnit atmosféru pracoviště (vytvářet kulturu kvality) a motivovat pracovníky ke zvyšování výkonu i kvality práce. Podle VZ 2011 je pravděpodobné, že se mechanismus hodnocení akademických pracovníků v určitě (modifikované) podobě zavede postupně na všech fakultách. VZ k tomu uvádí, že systém by měl vést ke zvýšení efektivity a kvality práce při minimalizaci byrokratické zátěže pro hodnocené pracovníky i jejich nadřízené. Měl by umožnit jednou ročně zhodnotit a sladit cíle jednotlivců s potřebami ústavů, fakulty i celé vysoké školy, pomoci zejména mladým pracovníkům v kariérním růstu a vedoucím pracovníkům poskytovat nástroj nejen objektivního hodnocení, ale i nástroj pro modifikaci pracovní náplně pracovníků v souladu s jejich silnými a slabými stránkami. Poznámka k financování: Finanční prostředky dostávají ústavy podle výkonu a je proto možné kromě odpovědnosti za výběr akademických pracovníků a za uzavírání smluv ponechat na fakultě i rozhodnutí, kolik pracovníků mají na jednotlivých ústavech. Ústavy jsou různě zaměřené, kapacita pro dvě hlavní činnosti (vzdělávací činnost a výzkum a vývoj) se u jednotlivých ústavů liší, ale ne zásadně (pohybuje se většinou v rozmezí 40/50% nebo obráceně), další činnost tvoří cca 10-20% pracovní kapacity. Ústavy dostávají finanční prostředky na základě pedagogického a výzkumného výkonu (počty studento-hodin a body RIV). Pro pedagogický výkon se používají studento-hodiny, aby se zohlednil nejen počet odučených hodin, ale i počty studentů. Velké skupiny studentů (od 30 výše) se normalizují, protože pedagogický výkon není pak už lineárně závislý na nárůstu počtu studentů. Vedoucí ústavu má poměrně velkou pravomoc v rozdělení finančních prostředků v nenárokové složce. Základní mzda je na celé škole dána vnitřním mzdovým předpisem. Osobní ohodnocení je poskytováno na základě výkonu a je tudíž do jisté míry nárokové a snaha je udržet průměrné osobní ohodnocení na ústavech srovnatelné. Některé ústavy mají daleko vyšší vědecký výkon než ústavy jiné a jejich rozpočet na nenárokové složky mezd (odměny) se může pohybovat od 5 do 30% celkových mzdových nákladů. V důsledku se pak mohou nenárokové složky platů pracovníků na jednotlivých ústavech hodně lišit (až o násobky). 11

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. REGIONÁLNÍ CENTRUM VaV

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. REGIONÁLNÍ CENTRUM VaV ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ REGIONÁLNÍ CENTRUM VaV Operačního programu VAVPI Prioritní osa 2 KARIÉRNÍ ŘÁD vysokoškolsky vzdělaných pracovníků Regionálního centra c VaV

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 10/2016 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP Čl. 1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

Instituce A. Systém vnitřního zajišťování kvality: přehled. Autor: Helena Šebková IBAR WP 5

Instituce A. Systém vnitřního zajišťování kvality: přehled. Autor: Helena Šebková IBAR WP 5 Instituce A Systém vnitřního zajišťování kvality: přehled IBAR WP 5 Autor: Helena Šebková 1. Profil vysoké školy A Vysoká škola A je tradiční vysokou školou univerzitního typu, která staví svou současnou

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1- Malá strana tel.: +420

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Řízená kopie č.: Razítko:

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru

Aktualizace dlouhodobého záměru Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti FAKULTY VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ na rok 2016 Brno 2016 Úvod Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké,

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014

Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014 č. j. VŠPJ/03371/2013 Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014 Projednaný ve Správní radě VŠPJ dne 15. října 2013 Schválený v Akademickém senátu VŠPJ dne 21. října 2013 Jihlava,

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

Vysoká škola A. Kvalita a studenti IBAR WP7 (pracovní verze)

Vysoká škola A. Kvalita a studenti IBAR WP7 (pracovní verze) Projekt je finančně podpořen Evropskou komisí Publikace vyjadřuje pouze názory autorů, Evropská komise není odpovědná za používání informací obsažených v publikaci Vysoká škola A Kvalita a studenti IBAR

Více

Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci

Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci Vyhodnocení plnění Politiky druhotných surovin České republiky za období 2014 až 2016 Příloha č. 10 Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci Závěrečná zpráva z pilotního ověřování

Více

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména:

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména: PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

IBAR: Kvalita a řízení vysokých škol

IBAR: Kvalita a řízení vysokých škol IBAR: Kvalita a řízení vysokých škol Vladimír Roskovec Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., Praha UKF, Nitra, prosinec 2012 ESG o řízení Basic principles prvotní odpovědnost za kvalitu poskytovaného

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy pracovní skupina Akreditační komise pro neuniverzitní vysoké školy & sekretariát Akreditační komise Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy schváleno Akreditační komisí

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Harmonizace studia na VOŠ avš

Harmonizace studia na VOŠ avš Harmonizace studia na VOŠ avš Výzva na jednotný vzdělávací systém Valérie Tóthová Vzdělávávní sester Zákon č. 96/2004 Sb. bakalářský program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra vzdělávací program Diplomovaná

Více

Kariérní řád - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků

Kariérní řád - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků Kariérní řád - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků Cílem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je zavést kariérní systém, který podpoří celoživotní profesní rozvoj učitelů a propojí ho se systémem

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Experience of the Integration of ICT into University Education

Experience of the Integration of ICT into University Education Zkušenosti z procesu integrace ICT v oblasti univerzitního vzdělávání Experience of the Integration of ICT into University Education Rožnov p./radh. 12. 15. září 2011 20.9.2011 ICTE 2011 1 Úvod, cíl příspěvku

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Cesta MU k institucionální akreditaci. Hodnocení kvality vysokých škol, Telč

Cesta MU k institucionální akreditaci. Hodnocení kvality vysokých škol, Telč Cesta MU k institucionální akreditaci Hodnocení kvality vysokých škol, Telč 5. 5. 2016 1 Leitmotivy Strategickým cílem je globální konkurenceschopnost univerzity. Kvalita vzdělávání je v této soutěži slabinou

Více

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání I. Cíle výzkumu V rámci výzvy Pregraduální vzdělávání budou organizována

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

AKLUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT V PRAZE, FAKULTY DOPRAVNÍ PRO ROK 2016

AKLUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT V PRAZE, FAKULTY DOPRAVNÍ PRO ROK 2016 AKLUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT V PRAZE, FAKULTY DOPRAVNÍ PRO ROK 2016 Předkládá: Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c.

Více

ŘÁD PRO HODNOCENÍ VÝUKY STUDENTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ŘÁD PRO HODNOCENÍ VÝUKY STUDENTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 3. září 2001 pod

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Odměňování pedagogických pracovníků

Odměňování pedagogických pracovníků Odměňování pedagogických pracovníků "Naši předkové v 19. století dobře věděli - a proto také patřičně zdůrazňovali - že každému učiteli je zapotřebí, vedle určitých osobních vlastností, především dvou

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných,

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM 6. února 2004, Olomouc Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM Preambule Výuka a vzdělávání studentů jsou hlavním a základním společenským posláním vysokých škol a univerzit. Je postavena na základech

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014 (Projednáno Akademickou radou dne 4.4.2014) 1 1. Úvod Aktualizace

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Mezinárodně významný = Publikovaný v cizím jazyce (ne slovenštině) a to v zahraničí (nikoliv na Slovensku). 2

Mezinárodně významný = Publikovaný v cizím jazyce (ne slovenštině) a to v zahraničí (nikoliv na Slovensku). 2 Příloha 2 Metodika zařazení do mzdových tříd Mzdová třída: AP4 Pro zařazení do dané třídy musí zaměstnanec splnit vždy všechny tučně vyznačené podmínky a alespoň jednu z dalších podmínek uvedených kurzivou:

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2010 Karviná 2009 1. Úvod Aktualizace Dlouhodobého záměru

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

2!"#$ &'()&)'#! )*'*&+$

2!#$ &'()&)'#! )*'*&+$ 0123425267 9 951 5 793 722 2 51 2!"#$ &'()&)'#! )*'*&+$,9-.2 / 01 26526 123451212 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty managementu a ekonomiky

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2009 Ve Zlíně dne 7. dubna 2009 ÚVOD Aktualizace

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017 UNIVERZITA J, E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ll3!10"'fflijj@@d! PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017 Fakulty zdravotnických studií Priority: 1. Aktualizovat dokumenty FZS v návaznosti na novelu

Více

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo.

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo. 5. Vysoké školy Vysoké školy představují nejvyšší článek vzdělávací soustavy. Nabízejí akreditované studijní programy a programy celoživotního vzdělávání. Typ vysokoškolské vzdělávací činnosti je určen

Více

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy,

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy, Strana 2750 Sbírka zákonů č. 198 / 2012 198 ZÁKON ze dne 2. května 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě Matematický ústav v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, Česká republika Materiál byl schválen Vědeckou radou Matematického ústavu v Opavě dne 5. 10. 2015. Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů Josef Beneš Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1 Úspěchy/silné stránky Navyšování rozpočtu v posledních pěti letech na základě konsensu napříč

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Modernizace vzdělávání na základní škole (Projektový záměr) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost

Více

Metodika komplexního hodnocení kvality. Rámcová metodika

Metodika komplexního hodnocení kvality. Rámcová metodika Metodika komplexního hodnocení kvality /VŠ Rámcová metodika Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností na jednotlivých vysokých školách Tematická

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1980. Uverejnené: 25.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1980. Uverejnené: 25.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1980 Uverejnené: 25.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980 111 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 21. července 1980 o postupu

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Přerov. projednáno a schváleno Akademickou radou VŠLG

Přerov. projednáno a schváleno Akademickou radou VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2015. Přerov projednáno a schváleno Akademickou radou

Více

Žádost o akreditaci. Stavební fakulta, ČVUT v Praze Bezpečnostní a rizikové inženýrství. Ovládání rizika magisterský

Žádost o akreditaci. Stavební fakulta, ČVUT v Praze Bezpečnostní a rizikové inženýrství. Ovládání rizika magisterský fakulta studijní program studijní obory typ forma Stavební fakulta, ČVUT v Praze Bezpečnostní a rizikové inženýrství Integrální bezpečnost staveb Ovládání rizika magisterský prezenční Praha, říjen 2007

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více