Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011"

Transkript

1 Základní umělecká škola Ostrava Zábřeh, Sologubova 9/A příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Ostrava, říjen 2011 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 1 ze 41

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělání, učební plány a zařazování ţáků do studia Personální zabezpečení činnosti školy Údaje o zaměstnancích školy k Seznam pedagogů (jejich kvalifikace, předměty a pedagogická praxe): Struktura pedagogických zaměstnanců školy dle předmětů výuky: Struktura pedagogických zaměstnanců z hlediska splnění kvalifikace: Nepedagogičtí zaměstnanci: vybraná přímá praxe bez MD,RD Přehled všech zaměstnanců školy podle pracovního zařazení: Údaje o příjímání ţáků ke studiu, o počtech ţáků v uměleckých oborech a výši úplaty za vzdělání Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí ţáků: Počty ţáků v uměleckých oborech: Počet ţáků dle statistického výkazu celkem k 30.9: Údaje o výši úplaty za vzdělání: Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků, závěrečných a absolventských zkouškách, péče o talentované ţáky Výsledky vzdělávání ţáků Údaje o závěrečných a absolventských zkouškách Údaje o výsledcích vzdělávání péče o talentované ţáky Prevence sociálně patologických jevů Další vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání vedoucích pracovníků školy Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 2 ze 41

3 7.2. Vzdělávání v ostatních oblastech DVPP vedoucích k prohloubení odbornosti učitelů ve specializaci, kterou vyučují Vzdělávání nepedagogických pracovníků Vzdělávání zaměstnanců v oblasti PO a BOZP Prezentace školy a aktivity na veřejnosti Výsledky kontrol a revizní činnost Inspekční činnost provedení Českou školní inspekcí: Kontrola zřizovatele: Kontroly jiných organizací: Provedení roční prověrky BOZP a PO Základní údaje o hospodaření školy Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů pro rok 2010 v Kč Přehled výnosů (příjmů) z hlavní činnosti roku Přehled nákladů (výdajů) z hlavní činnosti roku Výsledek hospodaření z hlavní činnosti v roce Hospodaření s peněţními fondy v roce Předloţené a realizované projekty financované Projekty roku Projekty roku Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení Spolupráce s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů vzdělávání Hodnocení Seznam pouţitých zkratek: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 3 ze 41

4 1. Základní údaje o škole Název organizace: Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh Sologubova 9/A, příspěvková organizace Sídlo: Sologubova 9/A, č.p Ostrava- Zábřeh Právní forma: příspěvková organizace IČ: IZO: Identifikátor PO: Bankovní účet: /0800 u České spořitelny a.s. Zřizovatel školy: Moravskoslezský kraj adresa: ul. 28. října 117, Ostrava Ředitelka školy: paní Jeanetta Poláková Faiglová Statutární zástupkyně ředitelky školy: paní Renata Orlitová Kontakty: tel., fax, záznamník: webové stránky: ID datové schránky: 8qefwv7 Datum zápisu do sítě škol: Datum zahájení činnosti: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 4 ze 41

5 Odloučená pracoviště: (dle rejstříku škol a školských zařízení) Chrjukinova 12, Ostrava Zábřeh Horymírova 100, Ostrava Zábřeh V Zálomu 1, Ostrava Zábřeh B. Dvorského 1, Ostrava Bělský Les Výuka probíhá na: Horymírova 100, Ostrava Zábřeh B. Dvorského 1, Ostrava Bělský Les Rejstřík škol změny: od výmaz místa poskytovaného vzdělávání Fr. Formana 45, Ostrava Dubina Gurtěvova 8, Ostrava Zábřeh Výuka uměleckých oborů: hudební, taneční, výtvarný Kapacita: 670 ţáků, cílová kapacita: 543 ţáků Rada rodičů a přátel ZUŠ: byla zaloţena v říjnu 2008 Školská rada: při ZUŠ není zřízena Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 5 ze 41

6 2. Přehled oborů vzdělání, učební plány a zařazování žáků do studia V souladu s ustanovením 109 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném zdělávání (školský zákon) a ve znění následujících předpisů, poskytuje základní umělecká škola základy pro vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje pro studium učebních a studijních oborů ve středních školách uměleckého zaměření, konzervatořích a odborně připravuje také pro studium na vysokých školách s uměleckým zaměřením. Činnost základní umělecké školy je upravena vyhláškou MŠMT č. 71/2005 Sb. ze dne o základní umělecké škole. V základní umělecké škole se vyučuje podle učebních plánů schválených Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky pro hudební obor dne 26. června 1995 pod č.j /95-25 s účinností od 1. září 1995, pro výtvarný obor dne pod č.j / s platností od , pro taneční obor dne pod č.j / a č.j /2003 s platností od Přehled oborů vzdělání: školní rok 2009/2010 školní rok 2010/2011 obor: hudební hudební výtvarný výtvarný taneční taneční Při zařazování ţáků do studia se škola řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., 2 o zařazování uchazečů do studia. Stanovení výše úplaty za vzdělávání v daném školním roce vymezuje vyhláška č. 71/2005 Sb., 8 písm. b) o základních uměleckých školách. Vyhláška upravuje způsob stanovení úplaty na náhradu nákladů spojených s poskytováním základů vzdělání v základní umělecké škole. Škola stanoví výši úplaty za vzdělávání na kaţdý školní rok vnitřním předpisem Stanovení úplaty za vzdělávání, který je součástí Organizačního řádu školy. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 6 ze 41

7 3. Personální zabezpečení činnosti školy 3.1. Údaje o zaměstnancích školy k Počet zaměstnanců na škole: 26 celkem z toho: 24 pedagogů 1 administrativní zaměstnanec 1 provozní zaměstnanci Z pedagogických pracovníků 8 nesplňuje poţadovanou kvalifikaci, 2 z nich studují na Janáčkově konzervatoři a gymnáziu v Ostravě, 1 studuje na Církevní konzervatoři v Opavě, 3 pedagogové byli upozorněni na nutnost zahájit doplnění kvalifikace dle platných předpisů. Na 1 pedagogického pracovníka se vztahuje výjimka, kdy zaměstnanec dlouhodobou činností v příslušném oboru prokázal schopnost k výkonu poţadované práce a je starší neţ 50 let, ten však ukončil pracovní poměr k a odešel do starobního důchodu, u 1 pedagoga ředitelka školy upustila od předpokladu splnění odborné kvalifikace v uměleckém předmětu, který vykonává, protoţe mu byla uznána činnost výkonného umělce po dobu více neţ 10 let. Jedna paní učitelka odešla v říjnu 2010 do předčasného důchodu. Ve školním roce 2010/2011 byli 3 pracovnice na rodičovské dovolené (RD), z toho 2 paní učitelky pracovaly na zkrácený úvazek. k tomu: Provozní zaměstnanec domovník údrţbář byl k zaměstnán na dohodu o provedení práce, od na pracovní poměr. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 7 ze 41

8 3.2. Seznam pedagogů (jejich kvalifikace, předměty a pedagogická praxe): - vybraná přímá pedagogická praxe bez odpočtů za vzdělání, bez MD a RD poř. číslo jméno a příjmení kvalifi kace aprobace vyučuje pedagogická praxe 1. MgA. Michal Bárta ano klavír klavír, korepetice Mgr. Bortlová Barbora ne sbormistrovství učitelství HV zpěv zobc. flétna 8 3. Fifernová Monika ano sólový zpěv zpěv 10, studuje VŠ 4. Hanák Tomáš ne klarinet (LK) saxofon, klarinet, zobc. flétna 10, vyjímka 5. Hejlek Jaroslav ne klarinet (LK) saxofon, klarinet zobc. flétna 19, výjimka 6. Hon Zdeněk ne kytara (LK) kytara Husová Markéta ne varhany (M) EKN, klavír korepetice TO 0, studující 8. Chalupová Eva ano housle housle Chrenová Alţběta ano tanec tanec 4, RD 10. Mgr. Jahodová Dagmar ano výtvarný obor výtvarný obor Klegová Jana ano klavír klavír, korepetice, muzikoterapie Mgr. Konvičková Lucie ano výtvarný obor výtvarný obor Kumová Olga ano housle housle, EKN Mixa Přemysl ne kontrabas (M) EKN 4, studující 15. Bc. Mutina Tomáš ano kytara kytara 5, studuje VŠ 16. Nováčková Ivana ano sólový zpěv zpěv, klavír Orlitová Renata ano klavír klavír 21 statut. zástupkyně ŘŠ 18. Poláková Faiglová Jeanetta ředitelka školy ano klavír klavír 24 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 8 ze 41

9 poř. kvalifi pedagogická číslo jméno a příjmení kace aprobace vyučuje praxe 19. Šputová Eva ano hoboj zobcová flétna Tulejová Markéta ano příčná flétna zobc., příč. flétna Bc. Vajsová Eva ano tanec tanec Valderová Miroslava ne zobc. flétna (M) zobcová flétna 15, studující 23. Vašková Eva ano violoncello PS, HN 3, RD 24. Závacký Dalimil ne bicí (M) bicí 8 pozn.: LK = lidová konzervatoř, M = maturita na státní konzervatoři, VŠ= vysoká škola EKN= elektronické klávesové nástroje, PS=přípravné studium, HN= hudební nauka RD= rodičovská dovolená 3.3. Struktura pedagogických zaměstnanců školy dle předmětů výuky: (pokud vyučují více předmětů, jsou zahrnuti podle sl. vyučuje ) taneční obor 2 výtvarný obor 2 klavír 6 zpěv 3 dechové nástr. 6 kytara 2 housle 2 EKN 3 bicí 1 PS, HN Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 9 ze 41

10 3.4. Struktura pedagogických zaměstnanců z hlediska splnění kvalifikace: kvalifikovaní 16 nekvalifikovaní 8 z toho studují 3 z toho vyjímka Nepedagogičtí zaměstnanci: vybraná přímá praxe bez MD,RD poř. jméno a příjmení kvalifikace pracovní zařazení praxe č. 1. Glosová Lenka nepoţadujeme uklízečka nepoţadujeme, RD 2. Halászová Adriana ano ekonom - účetní Polák Ivan ano domovník-údrţbář Trnková Monika nepoţadujeme uklízečka nepoţadujeme 3.6. Přehled všech zaměstnanců školy podle pracovního zařazení: - stav k 1. září daného roku dle platové inventury školní rok 2009/2010 školní rok 2010/2011 fyzický počet přepočtený počet fyzický počet přepočtený počet Pedagogové 22 15, ,924 Administrativní 2 1, Ostatní 2 1, ,625 Celkem 26 18, ,549 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 10 ze 41

11 4. Údaje o příjímání žáků ke studiu, o počtech žáků v uměleckých oborech a výši úplaty za vzdělání 4.1. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí žáků: Od května 2010 se uskutečnily nábory dětí ze základních a mateřských škol obvodu Ostrava - Jih. V rámci náborů jsme pro děti připravili jarmark s názvem Ťuky, ťuk, pohádko více viz bod 11. Přijímací řízení se konalo dne a , v jeho rámci škola uskutečnila Den otevřených dveří. Rodiče i ţáci se tak mohli seznámit s prostorami a specifikou výuky v naší ZUŠ. Celkem se přihlásilo 78 dětí, přijato bylo 78 a to v těchto oborech: hudební obor výtvarný obor taneční obor celkem 48 ţáků 19 ţáků 11 ţáků 78 žáků K bylo přijato 27 ţáků, tito nahradili stejný počet ţáků, kteří ukončili výuku v závěru 1 pololetí. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 11 ze 41

12 4.2. Počty žáků v uměleckých oborech: Počet ţáků základního studia podle statistického výkazu k 30.9: školní rok: 2008/ / /2011 hudební obor 276 ţáků 276 ţáků 275 ţáků výtvarný obor 79 ţáků 77 ţáků 80 ţáků taneční obor 45 ţáků 44 ţáků 51 ţáků celkem 400 žáků 397 žáků 406 žáků Vývoj počtu žáků v jednotlivých uměleckých oborech: / / /2011 hudební obor výtvarný obor taneční obor Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 12 ze 41

13 4.3. Počet žáků dle statistického výkazu celkem k 30.9: školní rok: 2008/ / / v základním studiu: 400 ţáků 397 ţáků 406 ţáků - studium pro dospělé: 4 ţáků 0 ţáků 1 ţák 4.4. Údaje o výši úplaty za vzdělání: školní rok: 2008/ / /2011 hudební obor - přípravné studium 2 800,- Kč 2 800,- Kč 2 800,- Kč - základní studium 3 000,- Kč 3 200,- Kč 3 200,- Kč výtvarný obor - přípravné studium 2 600,- Kč 2 800,- Kč 2 800,- Kč - základní studium 2 900,- Kč 3 000,- Kč 3 000,- Kč taneční obor - přípravné studium 2 800,- Kč 2 800,- Kč 2 800,- Kč - základní studium 3 000,- Kč 3 200,- Kč 3 200,- Kč Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 13 ze 41

14 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků, závěrečných a absolventských zkouškách, péče o talentované žáky Ve školním roce 2010/2011 se konaly soutěţe ZUŠ v oboru hudebním - hra na klavír, kytaru a smyčcové nástroje. Dále pak byla vyhlášena národní soutěţ ZUŠ ve výtvarném oboru Výsledky vzdělávání žáků Výsledky soutěží v hudebném oboru: Výsledky soutěţí ZUŠ ve hře na klavír a kytaru: Okresní kolo: R.. Bajtek 1. místo (0.B kat., kytara) Š. Kozák 1. místo (0.C kat., kytara) M. Belina 2. místo (V. kat., kytara) K. Dostalíková 1. místo (V. kat., klavír) Krajské kolo: R. Bajtek 1. místo (0.B kat., kytara) R. Bajtek zvláštní ocenění poroty za provedení skladby A. Montes - Rumbita Š. Kozák 1. místo (0.C kat., kytara) K. Dostalíková 2. místo (V. kat., klavír) Soutěţ Pro Bohemia 10. ročník mezinárodní interpretační soutěţe: D. Vašíčková čestné uznání (1. kat., příčná flétna) Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 14 ze 41

15 Výsledky ve výtvarném oboru: Výsledky soutěţí ZUŠ v oboru výtvarný obor: Přehlídka VO ZUŠ Moravskoslezského kraje: Oči dokořán Hostina (výtvarná řada) cena bez postupu do ústředního kola J. Krhut Zátiší (postup do ústředního kola) Ústřední kolo soutěţí ZUŠ: Diplom za vzornou reprezentaci Moravskoslezského kraje v ústředním kole D. Jahodová (pedagog VO) Soutěţ Tajemný svět barev : V. Larišová, V. Lariš, A. Thérová, E. Mikolášová, K. Kovařčíková, M. Havránková, Z. Gřešová vítězné práce Cestování časem Výsledky soutěží v tanečním oboru: Paforta 2. ročník soutěţe v parketových kompozicích a orientálním tanci: Na samotě u lesa 1. místo (A2 kategorie) Rychle a chlupatě 2. místo (A1 kategorie) Tarzan 2. místo (A2 kategorie) Svatba na bitevním poli 3. místo (A4 kategorie) Účastnický list za účast na 2. ročníku taneční soutěţe Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 15 ze 41

16 Effect dance cup 2011: Čtvero ročních období 2. místo (parketová kompozice) Black Swan Tango 3. místo (parketová kompozice) Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance Ostrava: U maminky diplom za vytvoření atmosféry vzhledem k tématu i věku Účastnický list Studiu pohybu ELKO Ostrava pod vedením Evy Vajsové O erb města Litovle: Junioři Taneční kompozice 2. místo Děti Show a taneční kompozice 3. místo Účastnický list Studiu pohybu ELKO při ZUŠ Ostrava Zábřeh O Popelčin střevíček: Tulák po hvězdách 1. místo (kategorie děti) C est la vie 2. místo (hlavní kategorie) Čtvero období /lásky/ 3. místo ( hlavní kategorie) Tulák po hvězdách diplom Absolutního vítěze Talent Awards 2011: Scenic Dance 1. místo (amatéři junioři - skupiny) Hlučínský talent 2011: Jak vycvičit draka diplom za kostýmy Senecká dúha: Jak vycvičit draka 2. místo (kategorie děti) Tulák po hvězdách 2. místo (kategorie děti) Diplom za účast v 6. ročníku Senecké dúhy Bohumín Show Dance Eso 2011 : C est la vie 2. místo (hlavní kategorie) Čtvero roční období 3. místo (hlavní kategorie) Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 16 ze 41

17 5.2. Údaje o závěrečných a absolventských zkouškách V termínu od 6.6.do se konaly závěrečné zkoušky v hudebním oboru: Závěrečnou zkoušku vykonalo celkem 222 ţáků hudebního oboru: klavír: celkem 48 ţáků 36 s vyznamenáním, prospělo 8, neprospěli 2, neklasifikováni 2 EKN: celkem 36 ţáků 21 s vyznamenáním, prospělo 14, neprospěl 1 housle: celkem 10 ţáků 6 s vyznamenáním, prospěli 4 kytara: celkem 29 ţáků 22 s vyznamenáním, prospělo 7, hlasová výchova: celkem 34 ţáků 32 s vyznamenáním, prospěli 2 dechové nástroje: celkem 58 ţáků 56 s vyznamenáním, prospěl 2 bicí nástroje: celkem 7 ţáků 4 s vyznamenáním, prospěli 2, neprospěl 1 Všech 222 ţáků vykonalo závěrečnou zkoušku v řádném termínu. Ţáci výtvarného oboru vykonali závěrečnou zkoušku v rámci výstavy v DK Akord v Ostravě Zábřehu od , která trvala týden. Všichni ţáci byli ohodnoceni známkou - výborný. Ţáci tanečního oboru vykonali závěrečnou zkoušku v rámci celovečerního koncertu dne v sále Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě. I tito ţáci byli ohodnoceni známkou výborný. V tomto školním roce absolvovalo celkem 20 ţáků I. a II. stupně: V hudebním oboru to bylo 11 ţáků, v tanečním oboru 2 ţákyně a ve výtvarném oboru pak 7 ţáků. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 17 ze 41

18 5.3. Údaje o výsledcích vzdělávání péče o talentované žáky Ve školním roce 2010/2011 se připravovali k přijímacím zkouškám na vyšší typy škol a byli přijati: 2 ţákyně výtvarného oboru: SUŠ Poděbradova, Ostrava 1 ţákyně výtvarného oboru: Střední pedagogická škola Odry 1 ţákyně tanečního oboru: Střední pedagogická škola Odry ţákyně tanečního oboru: Duncan centrum Praha ţákyně tanečního oboru: Janáčkova konzervatoř a Gymnázium Ostrava 6. Prevence sociálně patologických jevů K problematice prevence sociálně patologických jevů je v naší organizaci přistupováno individuálně, z podstaty převahy výuky individuálního vyučování mají učitelé hudebního oboru moţnost případné sociálně patologické jevy konzultovat s vedením školy a přijmout výchovné strategie pro individuální péči o ţáka. Při zahájení školního roku jsou všichni ţáci, popřípadě jejich zákonní zástupci, informováni o všech moţnostech porady a konzultace, dále pak jsou seznámeni s bezpečností a riziky. Ţáci i rodiče mají moţnost se dále vyjádřit nebo poţádat o radu prostřednictvím anonymních schránek (boxů), které jsou umístěny v budově školy. Vzhledem k zaměření školy se proto s touto problematikou nesetkáváme. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 18 ze 41

19 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7.1. Vzdělávání vedoucích pracovníků školy Název semináře, kurzu, přehlídky Termín akce Časový rozsah Místo konání Školící instituce Účast Oddělení Částka Komplexní vzdělávací program ředitelů ZUŠ: - Motivace k realizaci kurikulární reformy - Autoevaluace v uměleckém vzdělávání - Kurikulární dokumenty v uměleckém vzdělávání - Tvorba a inovace ŠVP - Vztah rámcového uměleckého programu a školního vzdělávacího programu - Leadership ve školství září květen hodin Čeladná Artprogram ŘŠ 0,- Seminář 12. valná hromada AZUŠ ČR Ostrava AZUŠ ČR ŘŠ 1500,- Klavírní ateliéry v Karviné hodin Karviná KVIC ŘŠ a ZŘŠ klavírní 1700,- Aktuální stav školské legislativy hodin Ţďár nad Sázavou Fakta s.r.o. ŘŠ 1150,- Kulatý stůl Aktuální otázky vzdělávací politiky hodiny Ostrava KVIC ZŘŠ 0,- Celostátní vzdělávací setkání řídících pracovníků ZUŠ hodin Ţďár nad Sázavou Fakta s.r.o. ŘŠ 1790,- Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 19 ze 41

20 7.2. Vzdělávání v ostatních oblastech DVPP vedoucích k prohloubení odbornosti učitelů ve specializaci, kterou vyučují Ve školním roce 2010/2011 proběhlo v rámci Artprogramu 2 školení školních týmů ZUŠ k RVP ŠVP v termínech říjen 2010 a červen Název semináře, kurzu, přehlídky Termín akce Časový rozsah Místo konání Školící instituce Účast Oddělen í Částka Studium pro koordinátory ŠVP 250 kombinovaná forma Ostravská setkání s příčnou flétnou Metodika výuky hry na příčnou flétnu Vyuţití nových metod a forem ve výuce pěveckého odd. Ostravská setkání s klasickým zpěvem Pěvecká literatura vpro výuku zpěvu na ZUŠ Praktické dílny pro učitele ZUŠ tvorba ŠVP únor prosinec hodin Ostrava INFRA, s.r.o. 1 uč. dechové , hodiny Ostrava JKGO 1 uč. dechové 400, lekcí Vysoké Mýto NIDV 1 uč. Zpěv 1180, hodiny Ostrava JKGO 1 uč. pěvecké 400, hodin Kravaře MÚZA 1 uč. dechové 600,- Květnové probuzení hudbou a pohybem lekcí Hlučín Česká Orffova spol. 2 uč. zpěv, HN 1100, Vzdělávání nepedagogických pracovníků Název semináře, kurzu, přehlídky Termín akce Časový rozsah Místo konání Školící instituce Účast Pracovník Částk a FKSP a závodní stravování hodin Ostrava RESK education 1 ekonom účetní 950,- Platové předpisy ve veřejných sluţbách a správě hodin Ostrava RESK education 1 ekonom účetní 980,- Finanční kontrola a řízení rizik hodin Ostrava FALKO Universum 1 ekonom účetní 1800,- Účetní metody a účetní souvztaţnosti pro PO hodin Ostrava Agentura vzdělávání dospělých 1 ekonom účetní 1158,- Úvod do elektronických spisových sluţeb hodin Ostrava Institut pro veřejnou správu 1 ekonom účetní 0,- Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 20 ze 41

21 7.4. Vzdělávání zaměstnanců v oblasti PO a BOZP Název semináře, kurzu, přehlídky Termín akce Časový rozsah Místo konání Školící instituce Účast Pracovník Částka Školení zaměstnanců o PO hodiny ZUŠ Sologubova PROKON Ing. Konečný 23 všichni zaměst. 1320,- Školení vedoucích zaměstnanců v BOZ a PO hodiny Ostrava Jiří Marel 1 pověřený zaměst. 500,- 8. Prezentace školy a aktivity na veřejnosti Září: Nábory dětí do ZUŠ Školení RVP ŠVP pro koordinátory, MŠ Gen. Janka, O. - Mar. Hory Seminář Klavírní ateliéry v Karviné Porada vedení školy Pracovní porada Umělecká rada Porada ředitelů KÚMK Divadelní představení Lidojedi pro žáky ZŠ a MŠ, DK Akord Školení Artprogram pro pedagogy HN a skladby, Čeladná Školení ředitelů ZUŠ, Čeladná Porada ředitelů ZUŠ Školení Nový zákoník práce-katalog prací, DK Akord, Ostrava - Zábřeh Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 21 ze 41

22 Říjen: Školení ředitelů ZUŠ, Čeladná Seminář španělských tanců pro ţáky TO, JKGO Porada vedení školy Umělecká rada Pracovní porada Předmětové komise Školení Artprogram pro pedagogy hlasové výchovy, Čeladná Seminář Ostravská setkání s příčnou flétnou, JKGO Školení Týmů ZUŠ RVP-ŠVP, Čeladná Školení Pěveckého oddělení, Vysoké Mýto Valná hromada AZUŠ Listopad: Seminář Muzikoterapie pro 5. ročník II. stupeň klav. oddělení Vystoupení ţáků TO na vernisáţi Leporela, Ústřední knihovna v Ostravě Školení RVP-ŠVP pro koordinátory, MŠ Gen. Janka, O. - Mar. Hory Schůzka městské předmětové sekce, ZUŠ O. - Mar. Hory Porada vedení Seminář Ostravská setkání se zobcovou flétnou, JKGO Umělecká rada Pracovní porada Školení zaměstnanců ZUŠ Požární ochrana Předmětové sekce Koncert Pohádkový večer, sál ZUŠ Školení ředitelů, Čeladná Kulturní vystoupení v televizi NOE žáci HO, TO Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 22 ze 41

23 Taneční soutěž Paforta, DK Akord, Ostrava - Zábřeh Festivalový koncert TO, JKGO Soutěž VO Cestování časem odevzdání prací Veřejné Povídání u klavíru a o klavíru pro ţáky klav. oddělení PS 3. ročníků Školení RVP TO-rozbor textu, ZUŠ Orlová - Poruba Prosinec: Porada ředitelů ZUŠ, ZUŠ Ostrava - Petřkovice Porada vedení Umělecká rada, Pracovní porada Školení RVP-ŠVP pro koordinátory, Ostrava - Mar. Hory Seminář Ostravská setkání s houslemi, JKGO Seminář Ostravská setkání u klavíru, JKGO Seminář Ostravská setkání s klasickým zpěvem, JKGO Seminář FKSP. SPŠaI Ostrava Koncert Možná přijde i Mikuláš, K-Trio, Ostrava - Hrabůvka Školení RVP-rozbor textu klavír, ZUŠ Orlová - Poruba Vánoční koncert pro žáky ZŠ V Zálomu HO Vánoční koncert pro žáky ZŠ Horymírova HO Fyzická inventarizace majetku Školení RVP-rozbor textu strunné nástroje, ZUŠ Orlová - Poruba Seminář Platové předpisy ve školství v r. 2011, SVČ Ostrava 1 Školení ředitelů, Čeladná Vánoční koncert, DK Akord, Ostrava - Zábřeh Vánoční veřejné besídky jednotlivých pedagogů Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 23 ze 41

24 Leden: Školení RVP-rozbor textu smyčcové nástroje, ZUŠ Orlová - Poruba Porada vedení Umělecká rada Pracovní a klasifikační porada Předmětové komise Školení ředitelů, Čeladná Školení RVP-rozbor textu obor dechové nástroje, Orlová - Poruba Školní kolo soutěží ZUŠ obor klavír, sál ZUŠ Školní kolo soutěží ZUŠ obor kytara, sál ZUŠ Únor: Školení RVP - rozbor textu, obor EKN a bicí nástroje, ZUŠ Orlová - Poruba Předmětové komise Veřejné třídní předehrávky HO Školní kolo soutěží ZUŠ - obor housle, sál ZUŠ Školení ředitelů, Čeladná Soustředění ţáků TO, JKGO Školení RVP-rozbor textu HN a skladba, Orlová - Poruba Umělecká rada Pracovní porada Okresní kolo soutěží ZUŠ obor klavír, ZUŠ Ostrava 1 Seminář Ostravská setkání s houslemi, JKGO Seminář Ostravská setkání u klavíru, JKGO Seminář Ostravská setkání s kytarou, JKGO Seminář Ostravská setkání s klasickým zpěvem, JKGO Porada ředitelů ZUŠ, MSK KÚ Tvorba ŠVP Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 24 ze 41

25 Březen: Školení RVP-rozbor textu sólový a sborový zpěv, ZUŠ Orlová-Poruba Okresní kolo soutěží ZUŠ obor kytara, ZUŠ Slezská Ostrava Umělecká rada Pracovní porada Ples AutoKelly vystoupení ţákyň TO, Ostrava - Radvanice Casting na soutěţ Talent Awards - TO, Frýdek - Místek Vystoupení ţáků HO v Domově seniorů Sluníčko, Ostrava - Zábřeh Vystoupení ţáků HO ke Dni učitelů, DK K-Trio, Ostrava - Hrabůvka Krajské kolo soutěží ZUŠ obor klavír, ZUŠ Karviná Seminář Ostravská setkání se zobcovou flétnou, JKGO Seminář Ostravská setkání s klasickým zpěvem, JKGO Školení Umíme vyuţívat svých kompetencí k řízení kvality vzdělávání, MSK KÚ Veřejné třídní předehrávky, sál ZUŠ Duben: Taneční soutěž Effect Dance Cup Zlín TO, Zlín Divadelní přehlídka, DK Labyrint, Ostrava - Petřkovice Soutěž Pro Bohemia, JKGO Školení ředitelů, Čeladná Krajská přehlídka DSST, JKGO Koncert The Beatles, sál ZUŠ Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 25 ze 41

26 Krajské kolo soutěží ZUŠ obor kytara, ZUŠ Frýdek - Místek Periodické hodnocení ředitelky školy, MSK KÚ Soutěž O erb města Litovel TO, Litovel Porada vedení Veřejné třídní předehrávky, sál ZUŠ Pracovní porada Předmětové komise Tvorba a kontrola ŠVP Koncert Hity 20. Století, DK Akord, Ostrava - Zábřeh Instalace prací žáků VO na krajské přehlídce, ZUŠ Karviná Květen: I. Absolventský koncert, sál ZUŠ Školení Elektrická spisová sluţba, MSK KÚ Školení ředitelů, Čeladná Taneční soutěž O Popelčin střevíček TO, Uničov Porada vedení Vernisáž krajské přehlídky výtvarných prací, ZUŠ Karviná Porada ředitelů ZUŠ, ZUŠ Slezská Ostrava II. Absolventský koncert, Radnice Ostrava - Vítkovice Umělecká rada Pracovní porada Šest výchovných koncertů pro MŠ (pohádkový jarmark) Galakoncert TO Awards, Praha Školení Fakta-pro vedoucí pracovníky ZUŠ, Praha Veřejné třídní předehrávky Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 26 ze 41

27 Taneční soutěž Hlučínský talent TO, Hlučín Krajská přehlídka TO, Havířov Zápisy dětí do ZUŠ III. Absolventský koncert, sál ZUŠ Vernisáž prací žáků VO výstava, DK Akord, Ostrava - Zábřeh Školení Účetní metodické souvztaţnosti pro příspěvkové organizace Taneční soutěž Senecká dúha, Senec - Slovensko Seminář Zateplení škol Červen: Porada vedení Umělecká rada Pracovní porada Návštěva animačního programu ţáci VO, Dům umění, Ostrava 1 Muziáda I., Muziáda II. Ocenění nejlepších žáků, Hradec nad Moravicí Koncert TO, JKGO Vyhlášení nejlepších žáků naší ZUŠ za školní rok 2010/2011 Koncert nejlepších žáků Konkurz na učitele HO klarinet, saxofon Konkurz na učitele HO hlasová výchova Zápisy dětí do ZUŠ Schůzka městské pěvecké sekce, ZUŠ Slezská Ostrava Veřejné třídní předehrávky Školení ŠVP-týmy, Čeladná Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 27 ze 41

28 9. Výsledky kontrol a revizní činnost 9.1. Inspekční činnost provedení Českou školní inspekcí: Ve školním roce 2010/2011 byla provedena kontrola České školní inspekce. Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní uměleckou školou. Cílem inspekce bylo zjištění a zhodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných vzdělávacích programů v ZUŠ. Inspekce proběhla 13., 14. a Viz přiloţená Inspekční zpráva čj. ČŠIT-1814/10-T 9.2. Kontrola zřizovatele: Ve školním roce 2010/2011 neproběhla kontrola ze strany zřizovatele, ve dnech byla provedena poslední veřejnoprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky (pověření č. 382/03/2009 ředitelky KÚ k provedení kontroly). Výsledky kontroly jsou součástí výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2008/ Kontroly jiných organizací: Kontrola Okresní zprávy sociálního zabezpečení Ostravy byla provedena ve dvou termínech a Kontrolované období od do bylo bez zjištěných nedoplatků a přeplatků a nebyla uloţena opatření k nápravě. - Viz přiloţený Protokol OSSZ Ostrava č. 2215/11/891 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 28 ze 41

29 9.4. Revize: Ve školním roce 2010/2011 byly provedeny následující revize a kontroly: Firma Ing. Konečný Antonín PROKON - Kontrola hasicích přístrojů a Kontrola odběrných míst poţární vody ze dne výsledek revize: vyhovuje a je provozuschopný Firma ROTN spol. s r.o. Odborná technická kontrola tělocvičného nářadí dne výsledek kontroly: bez závad Revizní technik M. Talášek Revize elektrických spotřebičů a ručního nářadí dne výsledek revize: elektrické nářadí je schopné bezpečného provozu 9.5. Provedení roční prověrky BOZP a PO Roční prověrka byla provedena dne Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 29 ze 41

30 10. Základní údaje o hospodaření školy Škola se řídí závaznými ukazateli, které uplatňuje při finančním řízení její zřizovatel Moravskoslezský kraj Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů pro rok 2010 v Kč Příspěvky a dotace MŠMT, ÚZ přímé náklady na vzdělávání kraje: závazné ukazatele: stanoveno čerpáno prostředky na platy , ,- OPPP , ,- orientační ukazatele: zákonné odvody , ,- FKSP , ,- přímý ONIV náhrady , ,- převedeno na uč. pomůcky ,- Celkem ,- Kč ,- Kč Odvod do rozpočtu kraje odvod z investičního fondu: 5 000,- Kč Limit počtu zaměstnanců: 17,6 Další dotace, které byly organizaci poskytnuty: účelová dotace SMO stanoveno čerpáno Dětský muzikál Lidojedi ,- Kč ,- Kč Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 30 ze 41

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Základní umělecká škola Ostrava Zábřeh, Sologubova 9/A příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Ostrava, říjen 2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9/A příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Ostrava, říjen 2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce

Více

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2009 Základní umělecká škola Ostrava Zábřeh, Sologubova 9/A příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2009 Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Základní umělecká škola Ostrava Zábřeh, Sologubova 9/A příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Ostrava, říjen 2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2011/2012 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9A příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Ostrava, říjen 2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 4.10.2011. Předána MÚ Aš OŠKS dne 31.10.2011 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2010 Základní umělecká škola Ostrava Zábřeh, Sologubova 9/A příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2010 Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Č. j.: ZUS HM 107/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Foto: Milan Mainuš Obsah: 1 Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělávání a charakteristika pedagogického sboru 3 Rámcový

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje a charakteristika školy... 3 1.1. Základní údaje... 3 1.2 Charakteristika školy... 3 2. Přehled

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2007-2008 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-222-02/08-15 Základní škola a základní umělecká škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště Adresa: Školní

Více

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 1 2 Charakteristika školy 1 3 Učební plány,

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-500/07-14 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Adresa: Na Vizině 28/1034,

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA. Bohuslav Mimra - ředitel školy

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace přidružená škola UNESCO Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání 3) Personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2010/2011 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2010 Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2010 V České Lípě dne 15. února 2011 Mgr. Libor Š m e

Více

POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015

POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015 POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015 PROGRAM pololetní hodnocení a klasifikace - výstupy ŠVP a třídní kniha - klasifikační řád v návaznosti na vysvědčení - klasifikační řád a komisionální zkoušky školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚSTO ALBRECHTICE, TYRŠOVA 1 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracoval: Martin Kachlík, ředitel ZUŠ Město Albrechtice 1 Obsah: 1. Základní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 říjen 2013 OBSAH OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 11

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014 O b s a h 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů

Více

I. Základní charakteristika školy

I. Základní charakteristika školy I. Základní charakteristika školy 1. Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9/ A, IČ: 63731983 je organizace s právní subjektivitou a příspěvkovou formou hospodaření, jejíž zřizovatelem je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a H o s t i n n é Labská fortna 230, 543 71 Hostinné tel.:499 524 127,733286512, e-mail: zus.hostinne@kthostinne.cz Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

školní rok 2014-2015

školní rok 2014-2015 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Inspekční zpráva Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4 Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2009/2010 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007... Mgr.Zdeněk Babinec ředitel školy Základní umělecká

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Základní umělecká škola, Bohumín-Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace tel 596013331, fax 596016620, E-mail: zus-bohumin@volny.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 ZÁŘÍ 2011 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2010/2011 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká škola

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více