Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011"

Transkript

1 Základní umělecká škola Ostrava Zábřeh, Sologubova 9/A příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Ostrava, říjen 2011 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 1 ze 41

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělání, učební plány a zařazování ţáků do studia Personální zabezpečení činnosti školy Údaje o zaměstnancích školy k Seznam pedagogů (jejich kvalifikace, předměty a pedagogická praxe): Struktura pedagogických zaměstnanců školy dle předmětů výuky: Struktura pedagogických zaměstnanců z hlediska splnění kvalifikace: Nepedagogičtí zaměstnanci: vybraná přímá praxe bez MD,RD Přehled všech zaměstnanců školy podle pracovního zařazení: Údaje o příjímání ţáků ke studiu, o počtech ţáků v uměleckých oborech a výši úplaty za vzdělání Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí ţáků: Počty ţáků v uměleckých oborech: Počet ţáků dle statistického výkazu celkem k 30.9: Údaje o výši úplaty za vzdělání: Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků, závěrečných a absolventských zkouškách, péče o talentované ţáky Výsledky vzdělávání ţáků Údaje o závěrečných a absolventských zkouškách Údaje o výsledcích vzdělávání péče o talentované ţáky Prevence sociálně patologických jevů Další vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání vedoucích pracovníků školy Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 2 ze 41

3 7.2. Vzdělávání v ostatních oblastech DVPP vedoucích k prohloubení odbornosti učitelů ve specializaci, kterou vyučují Vzdělávání nepedagogických pracovníků Vzdělávání zaměstnanců v oblasti PO a BOZP Prezentace školy a aktivity na veřejnosti Výsledky kontrol a revizní činnost Inspekční činnost provedení Českou školní inspekcí: Kontrola zřizovatele: Kontroly jiných organizací: Provedení roční prověrky BOZP a PO Základní údaje o hospodaření školy Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů pro rok 2010 v Kč Přehled výnosů (příjmů) z hlavní činnosti roku Přehled nákladů (výdajů) z hlavní činnosti roku Výsledek hospodaření z hlavní činnosti v roce Hospodaření s peněţními fondy v roce Předloţené a realizované projekty financované Projekty roku Projekty roku Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení Spolupráce s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů vzdělávání Hodnocení Seznam pouţitých zkratek: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 3 ze 41

4 1. Základní údaje o škole Název organizace: Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh Sologubova 9/A, příspěvková organizace Sídlo: Sologubova 9/A, č.p Ostrava- Zábřeh Právní forma: příspěvková organizace IČ: IZO: Identifikátor PO: Bankovní účet: /0800 u České spořitelny a.s. Zřizovatel školy: Moravskoslezský kraj adresa: ul. 28. října 117, Ostrava Ředitelka školy: paní Jeanetta Poláková Faiglová Statutární zástupkyně ředitelky školy: paní Renata Orlitová Kontakty: tel., fax, záznamník: webové stránky: ID datové schránky: 8qefwv7 Datum zápisu do sítě škol: Datum zahájení činnosti: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 4 ze 41

5 Odloučená pracoviště: (dle rejstříku škol a školských zařízení) Chrjukinova 12, Ostrava Zábřeh Horymírova 100, Ostrava Zábřeh V Zálomu 1, Ostrava Zábřeh B. Dvorského 1, Ostrava Bělský Les Výuka probíhá na: Horymírova 100, Ostrava Zábřeh B. Dvorského 1, Ostrava Bělský Les Rejstřík škol změny: od výmaz místa poskytovaného vzdělávání Fr. Formana 45, Ostrava Dubina Gurtěvova 8, Ostrava Zábřeh Výuka uměleckých oborů: hudební, taneční, výtvarný Kapacita: 670 ţáků, cílová kapacita: 543 ţáků Rada rodičů a přátel ZUŠ: byla zaloţena v říjnu 2008 Školská rada: při ZUŠ není zřízena Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 5 ze 41

6 2. Přehled oborů vzdělání, učební plány a zařazování žáků do studia V souladu s ustanovením 109 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném zdělávání (školský zákon) a ve znění následujících předpisů, poskytuje základní umělecká škola základy pro vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje pro studium učebních a studijních oborů ve středních školách uměleckého zaměření, konzervatořích a odborně připravuje také pro studium na vysokých školách s uměleckým zaměřením. Činnost základní umělecké školy je upravena vyhláškou MŠMT č. 71/2005 Sb. ze dne o základní umělecké škole. V základní umělecké škole se vyučuje podle učebních plánů schválených Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky pro hudební obor dne 26. června 1995 pod č.j /95-25 s účinností od 1. září 1995, pro výtvarný obor dne pod č.j / s platností od , pro taneční obor dne pod č.j / a č.j /2003 s platností od Přehled oborů vzdělání: školní rok 2009/2010 školní rok 2010/2011 obor: hudební hudební výtvarný výtvarný taneční taneční Při zařazování ţáků do studia se škola řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., 2 o zařazování uchazečů do studia. Stanovení výše úplaty za vzdělávání v daném školním roce vymezuje vyhláška č. 71/2005 Sb., 8 písm. b) o základních uměleckých školách. Vyhláška upravuje způsob stanovení úplaty na náhradu nákladů spojených s poskytováním základů vzdělání v základní umělecké škole. Škola stanoví výši úplaty za vzdělávání na kaţdý školní rok vnitřním předpisem Stanovení úplaty za vzdělávání, který je součástí Organizačního řádu školy. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 6 ze 41

7 3. Personální zabezpečení činnosti školy 3.1. Údaje o zaměstnancích školy k Počet zaměstnanců na škole: 26 celkem z toho: 24 pedagogů 1 administrativní zaměstnanec 1 provozní zaměstnanci Z pedagogických pracovníků 8 nesplňuje poţadovanou kvalifikaci, 2 z nich studují na Janáčkově konzervatoři a gymnáziu v Ostravě, 1 studuje na Církevní konzervatoři v Opavě, 3 pedagogové byli upozorněni na nutnost zahájit doplnění kvalifikace dle platných předpisů. Na 1 pedagogického pracovníka se vztahuje výjimka, kdy zaměstnanec dlouhodobou činností v příslušném oboru prokázal schopnost k výkonu poţadované práce a je starší neţ 50 let, ten však ukončil pracovní poměr k a odešel do starobního důchodu, u 1 pedagoga ředitelka školy upustila od předpokladu splnění odborné kvalifikace v uměleckém předmětu, který vykonává, protoţe mu byla uznána činnost výkonného umělce po dobu více neţ 10 let. Jedna paní učitelka odešla v říjnu 2010 do předčasného důchodu. Ve školním roce 2010/2011 byli 3 pracovnice na rodičovské dovolené (RD), z toho 2 paní učitelky pracovaly na zkrácený úvazek. k tomu: Provozní zaměstnanec domovník údrţbář byl k zaměstnán na dohodu o provedení práce, od na pracovní poměr. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 7 ze 41

8 3.2. Seznam pedagogů (jejich kvalifikace, předměty a pedagogická praxe): - vybraná přímá pedagogická praxe bez odpočtů za vzdělání, bez MD a RD poř. číslo jméno a příjmení kvalifi kace aprobace vyučuje pedagogická praxe 1. MgA. Michal Bárta ano klavír klavír, korepetice Mgr. Bortlová Barbora ne sbormistrovství učitelství HV zpěv zobc. flétna 8 3. Fifernová Monika ano sólový zpěv zpěv 10, studuje VŠ 4. Hanák Tomáš ne klarinet (LK) saxofon, klarinet, zobc. flétna 10, vyjímka 5. Hejlek Jaroslav ne klarinet (LK) saxofon, klarinet zobc. flétna 19, výjimka 6. Hon Zdeněk ne kytara (LK) kytara Husová Markéta ne varhany (M) EKN, klavír korepetice TO 0, studující 8. Chalupová Eva ano housle housle Chrenová Alţběta ano tanec tanec 4, RD 10. Mgr. Jahodová Dagmar ano výtvarný obor výtvarný obor Klegová Jana ano klavír klavír, korepetice, muzikoterapie Mgr. Konvičková Lucie ano výtvarný obor výtvarný obor Kumová Olga ano housle housle, EKN Mixa Přemysl ne kontrabas (M) EKN 4, studující 15. Bc. Mutina Tomáš ano kytara kytara 5, studuje VŠ 16. Nováčková Ivana ano sólový zpěv zpěv, klavír Orlitová Renata ano klavír klavír 21 statut. zástupkyně ŘŠ 18. Poláková Faiglová Jeanetta ředitelka školy ano klavír klavír 24 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 8 ze 41

9 poř. kvalifi pedagogická číslo jméno a příjmení kace aprobace vyučuje praxe 19. Šputová Eva ano hoboj zobcová flétna Tulejová Markéta ano příčná flétna zobc., příč. flétna Bc. Vajsová Eva ano tanec tanec Valderová Miroslava ne zobc. flétna (M) zobcová flétna 15, studující 23. Vašková Eva ano violoncello PS, HN 3, RD 24. Závacký Dalimil ne bicí (M) bicí 8 pozn.: LK = lidová konzervatoř, M = maturita na státní konzervatoři, VŠ= vysoká škola EKN= elektronické klávesové nástroje, PS=přípravné studium, HN= hudební nauka RD= rodičovská dovolená 3.3. Struktura pedagogických zaměstnanců školy dle předmětů výuky: (pokud vyučují více předmětů, jsou zahrnuti podle sl. vyučuje ) taneční obor 2 výtvarný obor 2 klavír 6 zpěv 3 dechové nástr. 6 kytara 2 housle 2 EKN 3 bicí 1 PS, HN Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 9 ze 41

10 3.4. Struktura pedagogických zaměstnanců z hlediska splnění kvalifikace: kvalifikovaní 16 nekvalifikovaní 8 z toho studují 3 z toho vyjímka Nepedagogičtí zaměstnanci: vybraná přímá praxe bez MD,RD poř. jméno a příjmení kvalifikace pracovní zařazení praxe č. 1. Glosová Lenka nepoţadujeme uklízečka nepoţadujeme, RD 2. Halászová Adriana ano ekonom - účetní Polák Ivan ano domovník-údrţbář Trnková Monika nepoţadujeme uklízečka nepoţadujeme 3.6. Přehled všech zaměstnanců školy podle pracovního zařazení: - stav k 1. září daného roku dle platové inventury školní rok 2009/2010 školní rok 2010/2011 fyzický počet přepočtený počet fyzický počet přepočtený počet Pedagogové 22 15, ,924 Administrativní 2 1, Ostatní 2 1, ,625 Celkem 26 18, ,549 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 10 ze 41

11 4. Údaje o příjímání žáků ke studiu, o počtech žáků v uměleckých oborech a výši úplaty za vzdělání 4.1. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí žáků: Od května 2010 se uskutečnily nábory dětí ze základních a mateřských škol obvodu Ostrava - Jih. V rámci náborů jsme pro děti připravili jarmark s názvem Ťuky, ťuk, pohádko více viz bod 11. Přijímací řízení se konalo dne a , v jeho rámci škola uskutečnila Den otevřených dveří. Rodiče i ţáci se tak mohli seznámit s prostorami a specifikou výuky v naší ZUŠ. Celkem se přihlásilo 78 dětí, přijato bylo 78 a to v těchto oborech: hudební obor výtvarný obor taneční obor celkem 48 ţáků 19 ţáků 11 ţáků 78 žáků K bylo přijato 27 ţáků, tito nahradili stejný počet ţáků, kteří ukončili výuku v závěru 1 pololetí. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 11 ze 41

12 4.2. Počty žáků v uměleckých oborech: Počet ţáků základního studia podle statistického výkazu k 30.9: školní rok: 2008/ / /2011 hudební obor 276 ţáků 276 ţáků 275 ţáků výtvarný obor 79 ţáků 77 ţáků 80 ţáků taneční obor 45 ţáků 44 ţáků 51 ţáků celkem 400 žáků 397 žáků 406 žáků Vývoj počtu žáků v jednotlivých uměleckých oborech: / / /2011 hudební obor výtvarný obor taneční obor Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 12 ze 41

13 4.3. Počet žáků dle statistického výkazu celkem k 30.9: školní rok: 2008/ / / v základním studiu: 400 ţáků 397 ţáků 406 ţáků - studium pro dospělé: 4 ţáků 0 ţáků 1 ţák 4.4. Údaje o výši úplaty za vzdělání: školní rok: 2008/ / /2011 hudební obor - přípravné studium 2 800,- Kč 2 800,- Kč 2 800,- Kč - základní studium 3 000,- Kč 3 200,- Kč 3 200,- Kč výtvarný obor - přípravné studium 2 600,- Kč 2 800,- Kč 2 800,- Kč - základní studium 2 900,- Kč 3 000,- Kč 3 000,- Kč taneční obor - přípravné studium 2 800,- Kč 2 800,- Kč 2 800,- Kč - základní studium 3 000,- Kč 3 200,- Kč 3 200,- Kč Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 13 ze 41

14 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků, závěrečných a absolventských zkouškách, péče o talentované žáky Ve školním roce 2010/2011 se konaly soutěţe ZUŠ v oboru hudebním - hra na klavír, kytaru a smyčcové nástroje. Dále pak byla vyhlášena národní soutěţ ZUŠ ve výtvarném oboru Výsledky vzdělávání žáků Výsledky soutěží v hudebném oboru: Výsledky soutěţí ZUŠ ve hře na klavír a kytaru: Okresní kolo: R.. Bajtek 1. místo (0.B kat., kytara) Š. Kozák 1. místo (0.C kat., kytara) M. Belina 2. místo (V. kat., kytara) K. Dostalíková 1. místo (V. kat., klavír) Krajské kolo: R. Bajtek 1. místo (0.B kat., kytara) R. Bajtek zvláštní ocenění poroty za provedení skladby A. Montes - Rumbita Š. Kozák 1. místo (0.C kat., kytara) K. Dostalíková 2. místo (V. kat., klavír) Soutěţ Pro Bohemia 10. ročník mezinárodní interpretační soutěţe: D. Vašíčková čestné uznání (1. kat., příčná flétna) Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 14 ze 41

15 Výsledky ve výtvarném oboru: Výsledky soutěţí ZUŠ v oboru výtvarný obor: Přehlídka VO ZUŠ Moravskoslezského kraje: Oči dokořán Hostina (výtvarná řada) cena bez postupu do ústředního kola J. Krhut Zátiší (postup do ústředního kola) Ústřední kolo soutěţí ZUŠ: Diplom za vzornou reprezentaci Moravskoslezského kraje v ústředním kole D. Jahodová (pedagog VO) Soutěţ Tajemný svět barev : V. Larišová, V. Lariš, A. Thérová, E. Mikolášová, K. Kovařčíková, M. Havránková, Z. Gřešová vítězné práce Cestování časem Výsledky soutěží v tanečním oboru: Paforta 2. ročník soutěţe v parketových kompozicích a orientálním tanci: Na samotě u lesa 1. místo (A2 kategorie) Rychle a chlupatě 2. místo (A1 kategorie) Tarzan 2. místo (A2 kategorie) Svatba na bitevním poli 3. místo (A4 kategorie) Účastnický list za účast na 2. ročníku taneční soutěţe Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 15 ze 41

16 Effect dance cup 2011: Čtvero ročních období 2. místo (parketová kompozice) Black Swan Tango 3. místo (parketová kompozice) Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance Ostrava: U maminky diplom za vytvoření atmosféry vzhledem k tématu i věku Účastnický list Studiu pohybu ELKO Ostrava pod vedením Evy Vajsové O erb města Litovle: Junioři Taneční kompozice 2. místo Děti Show a taneční kompozice 3. místo Účastnický list Studiu pohybu ELKO při ZUŠ Ostrava Zábřeh O Popelčin střevíček: Tulák po hvězdách 1. místo (kategorie děti) C est la vie 2. místo (hlavní kategorie) Čtvero období /lásky/ 3. místo ( hlavní kategorie) Tulák po hvězdách diplom Absolutního vítěze Talent Awards 2011: Scenic Dance 1. místo (amatéři junioři - skupiny) Hlučínský talent 2011: Jak vycvičit draka diplom za kostýmy Senecká dúha: Jak vycvičit draka 2. místo (kategorie děti) Tulák po hvězdách 2. místo (kategorie děti) Diplom za účast v 6. ročníku Senecké dúhy Bohumín Show Dance Eso 2011 : C est la vie 2. místo (hlavní kategorie) Čtvero roční období 3. místo (hlavní kategorie) Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 16 ze 41

17 5.2. Údaje o závěrečných a absolventských zkouškách V termínu od 6.6.do se konaly závěrečné zkoušky v hudebním oboru: Závěrečnou zkoušku vykonalo celkem 222 ţáků hudebního oboru: klavír: celkem 48 ţáků 36 s vyznamenáním, prospělo 8, neprospěli 2, neklasifikováni 2 EKN: celkem 36 ţáků 21 s vyznamenáním, prospělo 14, neprospěl 1 housle: celkem 10 ţáků 6 s vyznamenáním, prospěli 4 kytara: celkem 29 ţáků 22 s vyznamenáním, prospělo 7, hlasová výchova: celkem 34 ţáků 32 s vyznamenáním, prospěli 2 dechové nástroje: celkem 58 ţáků 56 s vyznamenáním, prospěl 2 bicí nástroje: celkem 7 ţáků 4 s vyznamenáním, prospěli 2, neprospěl 1 Všech 222 ţáků vykonalo závěrečnou zkoušku v řádném termínu. Ţáci výtvarného oboru vykonali závěrečnou zkoušku v rámci výstavy v DK Akord v Ostravě Zábřehu od , která trvala týden. Všichni ţáci byli ohodnoceni známkou - výborný. Ţáci tanečního oboru vykonali závěrečnou zkoušku v rámci celovečerního koncertu dne v sále Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě. I tito ţáci byli ohodnoceni známkou výborný. V tomto školním roce absolvovalo celkem 20 ţáků I. a II. stupně: V hudebním oboru to bylo 11 ţáků, v tanečním oboru 2 ţákyně a ve výtvarném oboru pak 7 ţáků. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 17 ze 41

18 5.3. Údaje o výsledcích vzdělávání péče o talentované žáky Ve školním roce 2010/2011 se připravovali k přijímacím zkouškám na vyšší typy škol a byli přijati: 2 ţákyně výtvarného oboru: SUŠ Poděbradova, Ostrava 1 ţákyně výtvarného oboru: Střední pedagogická škola Odry 1 ţákyně tanečního oboru: Střední pedagogická škola Odry ţákyně tanečního oboru: Duncan centrum Praha ţákyně tanečního oboru: Janáčkova konzervatoř a Gymnázium Ostrava 6. Prevence sociálně patologických jevů K problematice prevence sociálně patologických jevů je v naší organizaci přistupováno individuálně, z podstaty převahy výuky individuálního vyučování mají učitelé hudebního oboru moţnost případné sociálně patologické jevy konzultovat s vedením školy a přijmout výchovné strategie pro individuální péči o ţáka. Při zahájení školního roku jsou všichni ţáci, popřípadě jejich zákonní zástupci, informováni o všech moţnostech porady a konzultace, dále pak jsou seznámeni s bezpečností a riziky. Ţáci i rodiče mají moţnost se dále vyjádřit nebo poţádat o radu prostřednictvím anonymních schránek (boxů), které jsou umístěny v budově školy. Vzhledem k zaměření školy se proto s touto problematikou nesetkáváme. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 18 ze 41

19 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7.1. Vzdělávání vedoucích pracovníků školy Název semináře, kurzu, přehlídky Termín akce Časový rozsah Místo konání Školící instituce Účast Oddělení Částka Komplexní vzdělávací program ředitelů ZUŠ: - Motivace k realizaci kurikulární reformy - Autoevaluace v uměleckém vzdělávání - Kurikulární dokumenty v uměleckém vzdělávání - Tvorba a inovace ŠVP - Vztah rámcového uměleckého programu a školního vzdělávacího programu - Leadership ve školství září květen hodin Čeladná Artprogram ŘŠ 0,- Seminář 12. valná hromada AZUŠ ČR Ostrava AZUŠ ČR ŘŠ 1500,- Klavírní ateliéry v Karviné hodin Karviná KVIC ŘŠ a ZŘŠ klavírní 1700,- Aktuální stav školské legislativy hodin Ţďár nad Sázavou Fakta s.r.o. ŘŠ 1150,- Kulatý stůl Aktuální otázky vzdělávací politiky hodiny Ostrava KVIC ZŘŠ 0,- Celostátní vzdělávací setkání řídících pracovníků ZUŠ hodin Ţďár nad Sázavou Fakta s.r.o. ŘŠ 1790,- Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 19 ze 41

20 7.2. Vzdělávání v ostatních oblastech DVPP vedoucích k prohloubení odbornosti učitelů ve specializaci, kterou vyučují Ve školním roce 2010/2011 proběhlo v rámci Artprogramu 2 školení školních týmů ZUŠ k RVP ŠVP v termínech říjen 2010 a červen Název semináře, kurzu, přehlídky Termín akce Časový rozsah Místo konání Školící instituce Účast Oddělen í Částka Studium pro koordinátory ŠVP 250 kombinovaná forma Ostravská setkání s příčnou flétnou Metodika výuky hry na příčnou flétnu Vyuţití nových metod a forem ve výuce pěveckého odd. Ostravská setkání s klasickým zpěvem Pěvecká literatura vpro výuku zpěvu na ZUŠ Praktické dílny pro učitele ZUŠ tvorba ŠVP únor prosinec hodin Ostrava INFRA, s.r.o. 1 uč. dechové , hodiny Ostrava JKGO 1 uč. dechové 400, lekcí Vysoké Mýto NIDV 1 uč. Zpěv 1180, hodiny Ostrava JKGO 1 uč. pěvecké 400, hodin Kravaře MÚZA 1 uč. dechové 600,- Květnové probuzení hudbou a pohybem lekcí Hlučín Česká Orffova spol. 2 uč. zpěv, HN 1100, Vzdělávání nepedagogických pracovníků Název semináře, kurzu, přehlídky Termín akce Časový rozsah Místo konání Školící instituce Účast Pracovník Částk a FKSP a závodní stravování hodin Ostrava RESK education 1 ekonom účetní 950,- Platové předpisy ve veřejných sluţbách a správě hodin Ostrava RESK education 1 ekonom účetní 980,- Finanční kontrola a řízení rizik hodin Ostrava FALKO Universum 1 ekonom účetní 1800,- Účetní metody a účetní souvztaţnosti pro PO hodin Ostrava Agentura vzdělávání dospělých 1 ekonom účetní 1158,- Úvod do elektronických spisových sluţeb hodin Ostrava Institut pro veřejnou správu 1 ekonom účetní 0,- Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 20 ze 41

21 7.4. Vzdělávání zaměstnanců v oblasti PO a BOZP Název semináře, kurzu, přehlídky Termín akce Časový rozsah Místo konání Školící instituce Účast Pracovník Částka Školení zaměstnanců o PO hodiny ZUŠ Sologubova PROKON Ing. Konečný 23 všichni zaměst. 1320,- Školení vedoucích zaměstnanců v BOZ a PO hodiny Ostrava Jiří Marel 1 pověřený zaměst. 500,- 8. Prezentace školy a aktivity na veřejnosti Září: Nábory dětí do ZUŠ Školení RVP ŠVP pro koordinátory, MŠ Gen. Janka, O. - Mar. Hory Seminář Klavírní ateliéry v Karviné Porada vedení školy Pracovní porada Umělecká rada Porada ředitelů KÚMK Divadelní představení Lidojedi pro žáky ZŠ a MŠ, DK Akord Školení Artprogram pro pedagogy HN a skladby, Čeladná Školení ředitelů ZUŠ, Čeladná Porada ředitelů ZUŠ Školení Nový zákoník práce-katalog prací, DK Akord, Ostrava - Zábřeh Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 21 ze 41

22 Říjen: Školení ředitelů ZUŠ, Čeladná Seminář španělských tanců pro ţáky TO, JKGO Porada vedení školy Umělecká rada Pracovní porada Předmětové komise Školení Artprogram pro pedagogy hlasové výchovy, Čeladná Seminář Ostravská setkání s příčnou flétnou, JKGO Školení Týmů ZUŠ RVP-ŠVP, Čeladná Školení Pěveckého oddělení, Vysoké Mýto Valná hromada AZUŠ Listopad: Seminář Muzikoterapie pro 5. ročník II. stupeň klav. oddělení Vystoupení ţáků TO na vernisáţi Leporela, Ústřední knihovna v Ostravě Školení RVP-ŠVP pro koordinátory, MŠ Gen. Janka, O. - Mar. Hory Schůzka městské předmětové sekce, ZUŠ O. - Mar. Hory Porada vedení Seminář Ostravská setkání se zobcovou flétnou, JKGO Umělecká rada Pracovní porada Školení zaměstnanců ZUŠ Požární ochrana Předmětové sekce Koncert Pohádkový večer, sál ZUŠ Školení ředitelů, Čeladná Kulturní vystoupení v televizi NOE žáci HO, TO Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 22 ze 41

23 Taneční soutěž Paforta, DK Akord, Ostrava - Zábřeh Festivalový koncert TO, JKGO Soutěž VO Cestování časem odevzdání prací Veřejné Povídání u klavíru a o klavíru pro ţáky klav. oddělení PS 3. ročníků Školení RVP TO-rozbor textu, ZUŠ Orlová - Poruba Prosinec: Porada ředitelů ZUŠ, ZUŠ Ostrava - Petřkovice Porada vedení Umělecká rada, Pracovní porada Školení RVP-ŠVP pro koordinátory, Ostrava - Mar. Hory Seminář Ostravská setkání s houslemi, JKGO Seminář Ostravská setkání u klavíru, JKGO Seminář Ostravská setkání s klasickým zpěvem, JKGO Seminář FKSP. SPŠaI Ostrava Koncert Možná přijde i Mikuláš, K-Trio, Ostrava - Hrabůvka Školení RVP-rozbor textu klavír, ZUŠ Orlová - Poruba Vánoční koncert pro žáky ZŠ V Zálomu HO Vánoční koncert pro žáky ZŠ Horymírova HO Fyzická inventarizace majetku Školení RVP-rozbor textu strunné nástroje, ZUŠ Orlová - Poruba Seminář Platové předpisy ve školství v r. 2011, SVČ Ostrava 1 Školení ředitelů, Čeladná Vánoční koncert, DK Akord, Ostrava - Zábřeh Vánoční veřejné besídky jednotlivých pedagogů Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 23 ze 41

24 Leden: Školení RVP-rozbor textu smyčcové nástroje, ZUŠ Orlová - Poruba Porada vedení Umělecká rada Pracovní a klasifikační porada Předmětové komise Školení ředitelů, Čeladná Školení RVP-rozbor textu obor dechové nástroje, Orlová - Poruba Školní kolo soutěží ZUŠ obor klavír, sál ZUŠ Školní kolo soutěží ZUŠ obor kytara, sál ZUŠ Únor: Školení RVP - rozbor textu, obor EKN a bicí nástroje, ZUŠ Orlová - Poruba Předmětové komise Veřejné třídní předehrávky HO Školní kolo soutěží ZUŠ - obor housle, sál ZUŠ Školení ředitelů, Čeladná Soustředění ţáků TO, JKGO Školení RVP-rozbor textu HN a skladba, Orlová - Poruba Umělecká rada Pracovní porada Okresní kolo soutěží ZUŠ obor klavír, ZUŠ Ostrava 1 Seminář Ostravská setkání s houslemi, JKGO Seminář Ostravská setkání u klavíru, JKGO Seminář Ostravská setkání s kytarou, JKGO Seminář Ostravská setkání s klasickým zpěvem, JKGO Porada ředitelů ZUŠ, MSK KÚ Tvorba ŠVP Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 24 ze 41

25 Březen: Školení RVP-rozbor textu sólový a sborový zpěv, ZUŠ Orlová-Poruba Okresní kolo soutěží ZUŠ obor kytara, ZUŠ Slezská Ostrava Umělecká rada Pracovní porada Ples AutoKelly vystoupení ţákyň TO, Ostrava - Radvanice Casting na soutěţ Talent Awards - TO, Frýdek - Místek Vystoupení ţáků HO v Domově seniorů Sluníčko, Ostrava - Zábřeh Vystoupení ţáků HO ke Dni učitelů, DK K-Trio, Ostrava - Hrabůvka Krajské kolo soutěží ZUŠ obor klavír, ZUŠ Karviná Seminář Ostravská setkání se zobcovou flétnou, JKGO Seminář Ostravská setkání s klasickým zpěvem, JKGO Školení Umíme vyuţívat svých kompetencí k řízení kvality vzdělávání, MSK KÚ Veřejné třídní předehrávky, sál ZUŠ Duben: Taneční soutěž Effect Dance Cup Zlín TO, Zlín Divadelní přehlídka, DK Labyrint, Ostrava - Petřkovice Soutěž Pro Bohemia, JKGO Školení ředitelů, Čeladná Krajská přehlídka DSST, JKGO Koncert The Beatles, sál ZUŠ Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 25 ze 41

26 Krajské kolo soutěží ZUŠ obor kytara, ZUŠ Frýdek - Místek Periodické hodnocení ředitelky školy, MSK KÚ Soutěž O erb města Litovel TO, Litovel Porada vedení Veřejné třídní předehrávky, sál ZUŠ Pracovní porada Předmětové komise Tvorba a kontrola ŠVP Koncert Hity 20. Století, DK Akord, Ostrava - Zábřeh Instalace prací žáků VO na krajské přehlídce, ZUŠ Karviná Květen: I. Absolventský koncert, sál ZUŠ Školení Elektrická spisová sluţba, MSK KÚ Školení ředitelů, Čeladná Taneční soutěž O Popelčin střevíček TO, Uničov Porada vedení Vernisáž krajské přehlídky výtvarných prací, ZUŠ Karviná Porada ředitelů ZUŠ, ZUŠ Slezská Ostrava II. Absolventský koncert, Radnice Ostrava - Vítkovice Umělecká rada Pracovní porada Šest výchovných koncertů pro MŠ (pohádkový jarmark) Galakoncert TO Awards, Praha Školení Fakta-pro vedoucí pracovníky ZUŠ, Praha Veřejné třídní předehrávky Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 26 ze 41

27 Taneční soutěž Hlučínský talent TO, Hlučín Krajská přehlídka TO, Havířov Zápisy dětí do ZUŠ III. Absolventský koncert, sál ZUŠ Vernisáž prací žáků VO výstava, DK Akord, Ostrava - Zábřeh Školení Účetní metodické souvztaţnosti pro příspěvkové organizace Taneční soutěž Senecká dúha, Senec - Slovensko Seminář Zateplení škol Červen: Porada vedení Umělecká rada Pracovní porada Návštěva animačního programu ţáci VO, Dům umění, Ostrava 1 Muziáda I., Muziáda II. Ocenění nejlepších žáků, Hradec nad Moravicí Koncert TO, JKGO Vyhlášení nejlepších žáků naší ZUŠ za školní rok 2010/2011 Koncert nejlepších žáků Konkurz na učitele HO klarinet, saxofon Konkurz na učitele HO hlasová výchova Zápisy dětí do ZUŠ Schůzka městské pěvecké sekce, ZUŠ Slezská Ostrava Veřejné třídní předehrávky Školení ŠVP-týmy, Čeladná Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 27 ze 41

28 9. Výsledky kontrol a revizní činnost 9.1. Inspekční činnost provedení Českou školní inspekcí: Ve školním roce 2010/2011 byla provedena kontrola České školní inspekce. Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní uměleckou školou. Cílem inspekce bylo zjištění a zhodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných vzdělávacích programů v ZUŠ. Inspekce proběhla 13., 14. a Viz přiloţená Inspekční zpráva čj. ČŠIT-1814/10-T 9.2. Kontrola zřizovatele: Ve školním roce 2010/2011 neproběhla kontrola ze strany zřizovatele, ve dnech byla provedena poslední veřejnoprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky (pověření č. 382/03/2009 ředitelky KÚ k provedení kontroly). Výsledky kontroly jsou součástí výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2008/ Kontroly jiných organizací: Kontrola Okresní zprávy sociálního zabezpečení Ostravy byla provedena ve dvou termínech a Kontrolované období od do bylo bez zjištěných nedoplatků a přeplatků a nebyla uloţena opatření k nápravě. - Viz přiloţený Protokol OSSZ Ostrava č. 2215/11/891 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 28 ze 41

29 9.4. Revize: Ve školním roce 2010/2011 byly provedeny následující revize a kontroly: Firma Ing. Konečný Antonín PROKON - Kontrola hasicích přístrojů a Kontrola odběrných míst poţární vody ze dne výsledek revize: vyhovuje a je provozuschopný Firma ROTN spol. s r.o. Odborná technická kontrola tělocvičného nářadí dne výsledek kontroly: bez závad Revizní technik M. Talášek Revize elektrických spotřebičů a ručního nářadí dne výsledek revize: elektrické nářadí je schopné bezpečného provozu 9.5. Provedení roční prověrky BOZP a PO Roční prověrka byla provedena dne Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 29 ze 41

30 10. Základní údaje o hospodaření školy Škola se řídí závaznými ukazateli, které uplatňuje při finančním řízení její zřizovatel Moravskoslezský kraj Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů pro rok 2010 v Kč Příspěvky a dotace MŠMT, ÚZ přímé náklady na vzdělávání kraje: závazné ukazatele: stanoveno čerpáno prostředky na platy , ,- OPPP , ,- orientační ukazatele: zákonné odvody , ,- FKSP , ,- přímý ONIV náhrady , ,- převedeno na uč. pomůcky ,- Celkem ,- Kč ,- Kč Odvod do rozpočtu kraje odvod z investičního fondu: 5 000,- Kč Limit počtu zaměstnanců: 17,6 Další dotace, které byly organizaci poskytnuty: účelová dotace SMO stanoveno čerpáno Dětský muzikál Lidojedi ,- Kč ,- Kč Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 30 ze 41

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Základní umělecká škola Ostrava Zábřeh, Sologubova 9/A příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Ostrava, říjen 2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9/A příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Ostrava, říjen 2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce

Více

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2009 Základní umělecká škola Ostrava Zábřeh, Sologubova 9/A příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2009 Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Základní umělecká škola Ostrava Zábřeh, Sologubova 9/A příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Ostrava, říjen 2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2015/2016

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2015/2016 Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9A příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2015/2016 Ostrava, září - říjen 2016 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2011/2012 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9A příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Ostrava, říjen 2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail:

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail: Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2010 Základní umělecká škola Ostrava Zábřeh, Sologubova 9/A příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2010 Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 V Praze dne: 01. 09. 2014 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 4.10.2011. Předána MÚ Aš OŠKS dne 31.10.2011 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2015-2016 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Č. j.: ZUS HM 107/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Foto: Milan Mainuš Obsah: 1 Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělávání a charakteristika pedagogického sboru 3 Rámcový

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary Palackého 1045, 363 01

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2010/2011 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚSTO ALBRECHTICE, TYRŠOVA 1 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Martin Kachlík, ředitel ZUŠ Město Albrechtice 1 Obsah: 1. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2007-2008 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje a charakteristika školy... 3 1.1. Základní údaje... 3 1.2 Charakteristika školy... 3 2. Přehled

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 1 2 Charakteristika školy 1 3 Učební plány,

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA. Bohuslav Mimra - ředitel školy

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-500/07-14 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Adresa: Na Vizině 28/1034,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2010 Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2010 V České Lípě dne 15. února 2011 Mgr. Libor Š m e

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2010/2011 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Tabulka č. 1 Počty učitelů a žáků základních uměleckých škol v ČR Organizace vzdělávací soustavy ČR 2009/2010, s.109

Tabulka č. 1 Počty učitelů a žáků základních uměleckých škol v ČR Organizace vzdělávací soustavy ČR 2009/2010, s.109 PŘÍLOHY Příloha A Tabulka č. 1 Počty učitelů a žáků základních uměleckých škol v ČR Organizace vzdělávací soustavy ČR 2009/2010, s.109 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 Počet škol celkem

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 16 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 214/215 I. Základní údaje

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Arménská 21, 625 00 Brno Adresa: Arménská 21, 625 00 Brno

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚSTO ALBRECHTICE, TYRŠOVA 1 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracoval: Martin Kachlík, ředitel ZUŠ Město Albrechtice 1 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-222-02/08-15 Základní škola a základní umělecká škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště Adresa: Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 říjen 2013 OBSAH OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 11

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace přidružená škola UNESCO Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání 3) Personální

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Základní umělecká škola, Bohumín-Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace tel 596013331, fax 596016620, E-mail: zus-bohumin@volny.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za

Více

POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015

POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015 POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015 PROGRAM pololetní hodnocení a klasifikace - výstupy ŠVP a třídní kniha - klasifikační řád v návaznosti na vysvědčení - klasifikační řád a komisionální zkoušky školní

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014 O b s a h 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

I. Základní charakteristika školy

I. Základní charakteristika školy I. Základní charakteristika školy 1. Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9/ A, IČ: 63731983 je organizace s právní subjektivitou a příspěvkovou formou hospodaření, jejíž zřizovatelem je

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2010/2011 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká škola

Více

Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace Výroční zpráva Školní rok 2015/2016

Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace Výroční zpráva Školní rok 2015/2016 Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace Výroční zpráva Školní rok 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Anna Pataková Obsah: 1. Charakteristika školy str. 3 2. Přehled učebních plánů

Více

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a H o s t i n n é Labská fortna 230, 543 71 Hostinné tel.:499 524 127,733286512, e-mail: zus.hostinne@kthostinne.cz Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Více