Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011"

Transkript

1 Základní umělecká škola Ostrava Zábřeh, Sologubova 9/A příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Ostrava, říjen 2011 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 1 ze 41

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělání, učební plány a zařazování ţáků do studia Personální zabezpečení činnosti školy Údaje o zaměstnancích školy k Seznam pedagogů (jejich kvalifikace, předměty a pedagogická praxe): Struktura pedagogických zaměstnanců školy dle předmětů výuky: Struktura pedagogických zaměstnanců z hlediska splnění kvalifikace: Nepedagogičtí zaměstnanci: vybraná přímá praxe bez MD,RD Přehled všech zaměstnanců školy podle pracovního zařazení: Údaje o příjímání ţáků ke studiu, o počtech ţáků v uměleckých oborech a výši úplaty za vzdělání Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí ţáků: Počty ţáků v uměleckých oborech: Počet ţáků dle statistického výkazu celkem k 30.9: Údaje o výši úplaty za vzdělání: Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků, závěrečných a absolventských zkouškách, péče o talentované ţáky Výsledky vzdělávání ţáků Údaje o závěrečných a absolventských zkouškách Údaje o výsledcích vzdělávání péče o talentované ţáky Prevence sociálně patologických jevů Další vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání vedoucích pracovníků školy Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 2 ze 41

3 7.2. Vzdělávání v ostatních oblastech DVPP vedoucích k prohloubení odbornosti učitelů ve specializaci, kterou vyučují Vzdělávání nepedagogických pracovníků Vzdělávání zaměstnanců v oblasti PO a BOZP Prezentace školy a aktivity na veřejnosti Výsledky kontrol a revizní činnost Inspekční činnost provedení Českou školní inspekcí: Kontrola zřizovatele: Kontroly jiných organizací: Provedení roční prověrky BOZP a PO Základní údaje o hospodaření školy Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů pro rok 2010 v Kč Přehled výnosů (příjmů) z hlavní činnosti roku Přehled nákladů (výdajů) z hlavní činnosti roku Výsledek hospodaření z hlavní činnosti v roce Hospodaření s peněţními fondy v roce Předloţené a realizované projekty financované Projekty roku Projekty roku Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení Spolupráce s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů vzdělávání Hodnocení Seznam pouţitých zkratek: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 3 ze 41

4 1. Základní údaje o škole Název organizace: Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh Sologubova 9/A, příspěvková organizace Sídlo: Sologubova 9/A, č.p Ostrava- Zábřeh Právní forma: příspěvková organizace IČ: IZO: Identifikátor PO: Bankovní účet: /0800 u České spořitelny a.s. Zřizovatel školy: Moravskoslezský kraj adresa: ul. 28. října 117, Ostrava Ředitelka školy: paní Jeanetta Poláková Faiglová Statutární zástupkyně ředitelky školy: paní Renata Orlitová Kontakty: tel., fax, záznamník: webové stránky: ID datové schránky: 8qefwv7 Datum zápisu do sítě škol: Datum zahájení činnosti: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 4 ze 41

5 Odloučená pracoviště: (dle rejstříku škol a školských zařízení) Chrjukinova 12, Ostrava Zábřeh Horymírova 100, Ostrava Zábřeh V Zálomu 1, Ostrava Zábřeh B. Dvorského 1, Ostrava Bělský Les Výuka probíhá na: Horymírova 100, Ostrava Zábřeh B. Dvorského 1, Ostrava Bělský Les Rejstřík škol změny: od výmaz místa poskytovaného vzdělávání Fr. Formana 45, Ostrava Dubina Gurtěvova 8, Ostrava Zábřeh Výuka uměleckých oborů: hudební, taneční, výtvarný Kapacita: 670 ţáků, cílová kapacita: 543 ţáků Rada rodičů a přátel ZUŠ: byla zaloţena v říjnu 2008 Školská rada: při ZUŠ není zřízena Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 5 ze 41

6 2. Přehled oborů vzdělání, učební plány a zařazování žáků do studia V souladu s ustanovením 109 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném zdělávání (školský zákon) a ve znění následujících předpisů, poskytuje základní umělecká škola základy pro vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje pro studium učebních a studijních oborů ve středních školách uměleckého zaměření, konzervatořích a odborně připravuje také pro studium na vysokých školách s uměleckým zaměřením. Činnost základní umělecké školy je upravena vyhláškou MŠMT č. 71/2005 Sb. ze dne o základní umělecké škole. V základní umělecké škole se vyučuje podle učebních plánů schválených Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky pro hudební obor dne 26. června 1995 pod č.j /95-25 s účinností od 1. září 1995, pro výtvarný obor dne pod č.j / s platností od , pro taneční obor dne pod č.j / a č.j /2003 s platností od Přehled oborů vzdělání: školní rok 2009/2010 školní rok 2010/2011 obor: hudební hudební výtvarný výtvarný taneční taneční Při zařazování ţáků do studia se škola řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., 2 o zařazování uchazečů do studia. Stanovení výše úplaty za vzdělávání v daném školním roce vymezuje vyhláška č. 71/2005 Sb., 8 písm. b) o základních uměleckých školách. Vyhláška upravuje způsob stanovení úplaty na náhradu nákladů spojených s poskytováním základů vzdělání v základní umělecké škole. Škola stanoví výši úplaty za vzdělávání na kaţdý školní rok vnitřním předpisem Stanovení úplaty za vzdělávání, který je součástí Organizačního řádu školy. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 6 ze 41

7 3. Personální zabezpečení činnosti školy 3.1. Údaje o zaměstnancích školy k Počet zaměstnanců na škole: 26 celkem z toho: 24 pedagogů 1 administrativní zaměstnanec 1 provozní zaměstnanci Z pedagogických pracovníků 8 nesplňuje poţadovanou kvalifikaci, 2 z nich studují na Janáčkově konzervatoři a gymnáziu v Ostravě, 1 studuje na Církevní konzervatoři v Opavě, 3 pedagogové byli upozorněni na nutnost zahájit doplnění kvalifikace dle platných předpisů. Na 1 pedagogického pracovníka se vztahuje výjimka, kdy zaměstnanec dlouhodobou činností v příslušném oboru prokázal schopnost k výkonu poţadované práce a je starší neţ 50 let, ten však ukončil pracovní poměr k a odešel do starobního důchodu, u 1 pedagoga ředitelka školy upustila od předpokladu splnění odborné kvalifikace v uměleckém předmětu, který vykonává, protoţe mu byla uznána činnost výkonného umělce po dobu více neţ 10 let. Jedna paní učitelka odešla v říjnu 2010 do předčasného důchodu. Ve školním roce 2010/2011 byli 3 pracovnice na rodičovské dovolené (RD), z toho 2 paní učitelky pracovaly na zkrácený úvazek. k tomu: Provozní zaměstnanec domovník údrţbář byl k zaměstnán na dohodu o provedení práce, od na pracovní poměr. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 7 ze 41

8 3.2. Seznam pedagogů (jejich kvalifikace, předměty a pedagogická praxe): - vybraná přímá pedagogická praxe bez odpočtů za vzdělání, bez MD a RD poř. číslo jméno a příjmení kvalifi kace aprobace vyučuje pedagogická praxe 1. MgA. Michal Bárta ano klavír klavír, korepetice Mgr. Bortlová Barbora ne sbormistrovství učitelství HV zpěv zobc. flétna 8 3. Fifernová Monika ano sólový zpěv zpěv 10, studuje VŠ 4. Hanák Tomáš ne klarinet (LK) saxofon, klarinet, zobc. flétna 10, vyjímka 5. Hejlek Jaroslav ne klarinet (LK) saxofon, klarinet zobc. flétna 19, výjimka 6. Hon Zdeněk ne kytara (LK) kytara Husová Markéta ne varhany (M) EKN, klavír korepetice TO 0, studující 8. Chalupová Eva ano housle housle Chrenová Alţběta ano tanec tanec 4, RD 10. Mgr. Jahodová Dagmar ano výtvarný obor výtvarný obor Klegová Jana ano klavír klavír, korepetice, muzikoterapie Mgr. Konvičková Lucie ano výtvarný obor výtvarný obor Kumová Olga ano housle housle, EKN Mixa Přemysl ne kontrabas (M) EKN 4, studující 15. Bc. Mutina Tomáš ano kytara kytara 5, studuje VŠ 16. Nováčková Ivana ano sólový zpěv zpěv, klavír Orlitová Renata ano klavír klavír 21 statut. zástupkyně ŘŠ 18. Poláková Faiglová Jeanetta ředitelka školy ano klavír klavír 24 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 8 ze 41

9 poř. kvalifi pedagogická číslo jméno a příjmení kace aprobace vyučuje praxe 19. Šputová Eva ano hoboj zobcová flétna Tulejová Markéta ano příčná flétna zobc., příč. flétna Bc. Vajsová Eva ano tanec tanec Valderová Miroslava ne zobc. flétna (M) zobcová flétna 15, studující 23. Vašková Eva ano violoncello PS, HN 3, RD 24. Závacký Dalimil ne bicí (M) bicí 8 pozn.: LK = lidová konzervatoř, M = maturita na státní konzervatoři, VŠ= vysoká škola EKN= elektronické klávesové nástroje, PS=přípravné studium, HN= hudební nauka RD= rodičovská dovolená 3.3. Struktura pedagogických zaměstnanců školy dle předmětů výuky: (pokud vyučují více předmětů, jsou zahrnuti podle sl. vyučuje ) taneční obor 2 výtvarný obor 2 klavír 6 zpěv 3 dechové nástr. 6 kytara 2 housle 2 EKN 3 bicí 1 PS, HN Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 9 ze 41

10 3.4. Struktura pedagogických zaměstnanců z hlediska splnění kvalifikace: kvalifikovaní 16 nekvalifikovaní 8 z toho studují 3 z toho vyjímka Nepedagogičtí zaměstnanci: vybraná přímá praxe bez MD,RD poř. jméno a příjmení kvalifikace pracovní zařazení praxe č. 1. Glosová Lenka nepoţadujeme uklízečka nepoţadujeme, RD 2. Halászová Adriana ano ekonom - účetní Polák Ivan ano domovník-údrţbář Trnková Monika nepoţadujeme uklízečka nepoţadujeme 3.6. Přehled všech zaměstnanců školy podle pracovního zařazení: - stav k 1. září daného roku dle platové inventury školní rok 2009/2010 školní rok 2010/2011 fyzický počet přepočtený počet fyzický počet přepočtený počet Pedagogové 22 15, ,924 Administrativní 2 1, Ostatní 2 1, ,625 Celkem 26 18, ,549 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 10 ze 41

11 4. Údaje o příjímání žáků ke studiu, o počtech žáků v uměleckých oborech a výši úplaty za vzdělání 4.1. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí žáků: Od května 2010 se uskutečnily nábory dětí ze základních a mateřských škol obvodu Ostrava - Jih. V rámci náborů jsme pro děti připravili jarmark s názvem Ťuky, ťuk, pohádko více viz bod 11. Přijímací řízení se konalo dne a , v jeho rámci škola uskutečnila Den otevřených dveří. Rodiče i ţáci se tak mohli seznámit s prostorami a specifikou výuky v naší ZUŠ. Celkem se přihlásilo 78 dětí, přijato bylo 78 a to v těchto oborech: hudební obor výtvarný obor taneční obor celkem 48 ţáků 19 ţáků 11 ţáků 78 žáků K bylo přijato 27 ţáků, tito nahradili stejný počet ţáků, kteří ukončili výuku v závěru 1 pololetí. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 11 ze 41

12 4.2. Počty žáků v uměleckých oborech: Počet ţáků základního studia podle statistického výkazu k 30.9: školní rok: 2008/ / /2011 hudební obor 276 ţáků 276 ţáků 275 ţáků výtvarný obor 79 ţáků 77 ţáků 80 ţáků taneční obor 45 ţáků 44 ţáků 51 ţáků celkem 400 žáků 397 žáků 406 žáků Vývoj počtu žáků v jednotlivých uměleckých oborech: / / /2011 hudební obor výtvarný obor taneční obor Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 12 ze 41

13 4.3. Počet žáků dle statistického výkazu celkem k 30.9: školní rok: 2008/ / / v základním studiu: 400 ţáků 397 ţáků 406 ţáků - studium pro dospělé: 4 ţáků 0 ţáků 1 ţák 4.4. Údaje o výši úplaty za vzdělání: školní rok: 2008/ / /2011 hudební obor - přípravné studium 2 800,- Kč 2 800,- Kč 2 800,- Kč - základní studium 3 000,- Kč 3 200,- Kč 3 200,- Kč výtvarný obor - přípravné studium 2 600,- Kč 2 800,- Kč 2 800,- Kč - základní studium 2 900,- Kč 3 000,- Kč 3 000,- Kč taneční obor - přípravné studium 2 800,- Kč 2 800,- Kč 2 800,- Kč - základní studium 3 000,- Kč 3 200,- Kč 3 200,- Kč Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 13 ze 41

14 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků, závěrečných a absolventských zkouškách, péče o talentované žáky Ve školním roce 2010/2011 se konaly soutěţe ZUŠ v oboru hudebním - hra na klavír, kytaru a smyčcové nástroje. Dále pak byla vyhlášena národní soutěţ ZUŠ ve výtvarném oboru Výsledky vzdělávání žáků Výsledky soutěží v hudebném oboru: Výsledky soutěţí ZUŠ ve hře na klavír a kytaru: Okresní kolo: R.. Bajtek 1. místo (0.B kat., kytara) Š. Kozák 1. místo (0.C kat., kytara) M. Belina 2. místo (V. kat., kytara) K. Dostalíková 1. místo (V. kat., klavír) Krajské kolo: R. Bajtek 1. místo (0.B kat., kytara) R. Bajtek zvláštní ocenění poroty za provedení skladby A. Montes - Rumbita Š. Kozák 1. místo (0.C kat., kytara) K. Dostalíková 2. místo (V. kat., klavír) Soutěţ Pro Bohemia 10. ročník mezinárodní interpretační soutěţe: D. Vašíčková čestné uznání (1. kat., příčná flétna) Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 14 ze 41

15 Výsledky ve výtvarném oboru: Výsledky soutěţí ZUŠ v oboru výtvarný obor: Přehlídka VO ZUŠ Moravskoslezského kraje: Oči dokořán Hostina (výtvarná řada) cena bez postupu do ústředního kola J. Krhut Zátiší (postup do ústředního kola) Ústřední kolo soutěţí ZUŠ: Diplom za vzornou reprezentaci Moravskoslezského kraje v ústředním kole D. Jahodová (pedagog VO) Soutěţ Tajemný svět barev : V. Larišová, V. Lariš, A. Thérová, E. Mikolášová, K. Kovařčíková, M. Havránková, Z. Gřešová vítězné práce Cestování časem Výsledky soutěží v tanečním oboru: Paforta 2. ročník soutěţe v parketových kompozicích a orientálním tanci: Na samotě u lesa 1. místo (A2 kategorie) Rychle a chlupatě 2. místo (A1 kategorie) Tarzan 2. místo (A2 kategorie) Svatba na bitevním poli 3. místo (A4 kategorie) Účastnický list za účast na 2. ročníku taneční soutěţe Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 15 ze 41

16 Effect dance cup 2011: Čtvero ročních období 2. místo (parketová kompozice) Black Swan Tango 3. místo (parketová kompozice) Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance Ostrava: U maminky diplom za vytvoření atmosféry vzhledem k tématu i věku Účastnický list Studiu pohybu ELKO Ostrava pod vedením Evy Vajsové O erb města Litovle: Junioři Taneční kompozice 2. místo Děti Show a taneční kompozice 3. místo Účastnický list Studiu pohybu ELKO při ZUŠ Ostrava Zábřeh O Popelčin střevíček: Tulák po hvězdách 1. místo (kategorie děti) C est la vie 2. místo (hlavní kategorie) Čtvero období /lásky/ 3. místo ( hlavní kategorie) Tulák po hvězdách diplom Absolutního vítěze Talent Awards 2011: Scenic Dance 1. místo (amatéři junioři - skupiny) Hlučínský talent 2011: Jak vycvičit draka diplom za kostýmy Senecká dúha: Jak vycvičit draka 2. místo (kategorie děti) Tulák po hvězdách 2. místo (kategorie děti) Diplom za účast v 6. ročníku Senecké dúhy Bohumín Show Dance Eso 2011 : C est la vie 2. místo (hlavní kategorie) Čtvero roční období 3. místo (hlavní kategorie) Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 16 ze 41

17 5.2. Údaje o závěrečných a absolventských zkouškách V termínu od 6.6.do se konaly závěrečné zkoušky v hudebním oboru: Závěrečnou zkoušku vykonalo celkem 222 ţáků hudebního oboru: klavír: celkem 48 ţáků 36 s vyznamenáním, prospělo 8, neprospěli 2, neklasifikováni 2 EKN: celkem 36 ţáků 21 s vyznamenáním, prospělo 14, neprospěl 1 housle: celkem 10 ţáků 6 s vyznamenáním, prospěli 4 kytara: celkem 29 ţáků 22 s vyznamenáním, prospělo 7, hlasová výchova: celkem 34 ţáků 32 s vyznamenáním, prospěli 2 dechové nástroje: celkem 58 ţáků 56 s vyznamenáním, prospěl 2 bicí nástroje: celkem 7 ţáků 4 s vyznamenáním, prospěli 2, neprospěl 1 Všech 222 ţáků vykonalo závěrečnou zkoušku v řádném termínu. Ţáci výtvarného oboru vykonali závěrečnou zkoušku v rámci výstavy v DK Akord v Ostravě Zábřehu od , která trvala týden. Všichni ţáci byli ohodnoceni známkou - výborný. Ţáci tanečního oboru vykonali závěrečnou zkoušku v rámci celovečerního koncertu dne v sále Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě. I tito ţáci byli ohodnoceni známkou výborný. V tomto školním roce absolvovalo celkem 20 ţáků I. a II. stupně: V hudebním oboru to bylo 11 ţáků, v tanečním oboru 2 ţákyně a ve výtvarném oboru pak 7 ţáků. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 17 ze 41

18 5.3. Údaje o výsledcích vzdělávání péče o talentované žáky Ve školním roce 2010/2011 se připravovali k přijímacím zkouškám na vyšší typy škol a byli přijati: 2 ţákyně výtvarného oboru: SUŠ Poděbradova, Ostrava 1 ţákyně výtvarného oboru: Střední pedagogická škola Odry 1 ţákyně tanečního oboru: Střední pedagogická škola Odry ţákyně tanečního oboru: Duncan centrum Praha ţákyně tanečního oboru: Janáčkova konzervatoř a Gymnázium Ostrava 6. Prevence sociálně patologických jevů K problematice prevence sociálně patologických jevů je v naší organizaci přistupováno individuálně, z podstaty převahy výuky individuálního vyučování mají učitelé hudebního oboru moţnost případné sociálně patologické jevy konzultovat s vedením školy a přijmout výchovné strategie pro individuální péči o ţáka. Při zahájení školního roku jsou všichni ţáci, popřípadě jejich zákonní zástupci, informováni o všech moţnostech porady a konzultace, dále pak jsou seznámeni s bezpečností a riziky. Ţáci i rodiče mají moţnost se dále vyjádřit nebo poţádat o radu prostřednictvím anonymních schránek (boxů), které jsou umístěny v budově školy. Vzhledem k zaměření školy se proto s touto problematikou nesetkáváme. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 18 ze 41

19 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7.1. Vzdělávání vedoucích pracovníků školy Název semináře, kurzu, přehlídky Termín akce Časový rozsah Místo konání Školící instituce Účast Oddělení Částka Komplexní vzdělávací program ředitelů ZUŠ: - Motivace k realizaci kurikulární reformy - Autoevaluace v uměleckém vzdělávání - Kurikulární dokumenty v uměleckém vzdělávání - Tvorba a inovace ŠVP - Vztah rámcového uměleckého programu a školního vzdělávacího programu - Leadership ve školství září květen hodin Čeladná Artprogram ŘŠ 0,- Seminář 12. valná hromada AZUŠ ČR Ostrava AZUŠ ČR ŘŠ 1500,- Klavírní ateliéry v Karviné hodin Karviná KVIC ŘŠ a ZŘŠ klavírní 1700,- Aktuální stav školské legislativy hodin Ţďár nad Sázavou Fakta s.r.o. ŘŠ 1150,- Kulatý stůl Aktuální otázky vzdělávací politiky hodiny Ostrava KVIC ZŘŠ 0,- Celostátní vzdělávací setkání řídících pracovníků ZUŠ hodin Ţďár nad Sázavou Fakta s.r.o. ŘŠ 1790,- Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 19 ze 41

20 7.2. Vzdělávání v ostatních oblastech DVPP vedoucích k prohloubení odbornosti učitelů ve specializaci, kterou vyučují Ve školním roce 2010/2011 proběhlo v rámci Artprogramu 2 školení školních týmů ZUŠ k RVP ŠVP v termínech říjen 2010 a červen Název semináře, kurzu, přehlídky Termín akce Časový rozsah Místo konání Školící instituce Účast Oddělen í Částka Studium pro koordinátory ŠVP 250 kombinovaná forma Ostravská setkání s příčnou flétnou Metodika výuky hry na příčnou flétnu Vyuţití nových metod a forem ve výuce pěveckého odd. Ostravská setkání s klasickým zpěvem Pěvecká literatura vpro výuku zpěvu na ZUŠ Praktické dílny pro učitele ZUŠ tvorba ŠVP únor prosinec hodin Ostrava INFRA, s.r.o. 1 uč. dechové , hodiny Ostrava JKGO 1 uč. dechové 400, lekcí Vysoké Mýto NIDV 1 uč. Zpěv 1180, hodiny Ostrava JKGO 1 uč. pěvecké 400, hodin Kravaře MÚZA 1 uč. dechové 600,- Květnové probuzení hudbou a pohybem lekcí Hlučín Česká Orffova spol. 2 uč. zpěv, HN 1100, Vzdělávání nepedagogických pracovníků Název semináře, kurzu, přehlídky Termín akce Časový rozsah Místo konání Školící instituce Účast Pracovník Částk a FKSP a závodní stravování hodin Ostrava RESK education 1 ekonom účetní 950,- Platové předpisy ve veřejných sluţbách a správě hodin Ostrava RESK education 1 ekonom účetní 980,- Finanční kontrola a řízení rizik hodin Ostrava FALKO Universum 1 ekonom účetní 1800,- Účetní metody a účetní souvztaţnosti pro PO hodin Ostrava Agentura vzdělávání dospělých 1 ekonom účetní 1158,- Úvod do elektronických spisových sluţeb hodin Ostrava Institut pro veřejnou správu 1 ekonom účetní 0,- Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 20 ze 41

21 7.4. Vzdělávání zaměstnanců v oblasti PO a BOZP Název semináře, kurzu, přehlídky Termín akce Časový rozsah Místo konání Školící instituce Účast Pracovník Částka Školení zaměstnanců o PO hodiny ZUŠ Sologubova PROKON Ing. Konečný 23 všichni zaměst. 1320,- Školení vedoucích zaměstnanců v BOZ a PO hodiny Ostrava Jiří Marel 1 pověřený zaměst. 500,- 8. Prezentace školy a aktivity na veřejnosti Září: Nábory dětí do ZUŠ Školení RVP ŠVP pro koordinátory, MŠ Gen. Janka, O. - Mar. Hory Seminář Klavírní ateliéry v Karviné Porada vedení školy Pracovní porada Umělecká rada Porada ředitelů KÚMK Divadelní představení Lidojedi pro žáky ZŠ a MŠ, DK Akord Školení Artprogram pro pedagogy HN a skladby, Čeladná Školení ředitelů ZUŠ, Čeladná Porada ředitelů ZUŠ Školení Nový zákoník práce-katalog prací, DK Akord, Ostrava - Zábřeh Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 21 ze 41

22 Říjen: Školení ředitelů ZUŠ, Čeladná Seminář španělských tanců pro ţáky TO, JKGO Porada vedení školy Umělecká rada Pracovní porada Předmětové komise Školení Artprogram pro pedagogy hlasové výchovy, Čeladná Seminář Ostravská setkání s příčnou flétnou, JKGO Školení Týmů ZUŠ RVP-ŠVP, Čeladná Školení Pěveckého oddělení, Vysoké Mýto Valná hromada AZUŠ Listopad: Seminář Muzikoterapie pro 5. ročník II. stupeň klav. oddělení Vystoupení ţáků TO na vernisáţi Leporela, Ústřední knihovna v Ostravě Školení RVP-ŠVP pro koordinátory, MŠ Gen. Janka, O. - Mar. Hory Schůzka městské předmětové sekce, ZUŠ O. - Mar. Hory Porada vedení Seminář Ostravská setkání se zobcovou flétnou, JKGO Umělecká rada Pracovní porada Školení zaměstnanců ZUŠ Požární ochrana Předmětové sekce Koncert Pohádkový večer, sál ZUŠ Školení ředitelů, Čeladná Kulturní vystoupení v televizi NOE žáci HO, TO Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 22 ze 41

23 Taneční soutěž Paforta, DK Akord, Ostrava - Zábřeh Festivalový koncert TO, JKGO Soutěž VO Cestování časem odevzdání prací Veřejné Povídání u klavíru a o klavíru pro ţáky klav. oddělení PS 3. ročníků Školení RVP TO-rozbor textu, ZUŠ Orlová - Poruba Prosinec: Porada ředitelů ZUŠ, ZUŠ Ostrava - Petřkovice Porada vedení Umělecká rada, Pracovní porada Školení RVP-ŠVP pro koordinátory, Ostrava - Mar. Hory Seminář Ostravská setkání s houslemi, JKGO Seminář Ostravská setkání u klavíru, JKGO Seminář Ostravská setkání s klasickým zpěvem, JKGO Seminář FKSP. SPŠaI Ostrava Koncert Možná přijde i Mikuláš, K-Trio, Ostrava - Hrabůvka Školení RVP-rozbor textu klavír, ZUŠ Orlová - Poruba Vánoční koncert pro žáky ZŠ V Zálomu HO Vánoční koncert pro žáky ZŠ Horymírova HO Fyzická inventarizace majetku Školení RVP-rozbor textu strunné nástroje, ZUŠ Orlová - Poruba Seminář Platové předpisy ve školství v r. 2011, SVČ Ostrava 1 Školení ředitelů, Čeladná Vánoční koncert, DK Akord, Ostrava - Zábřeh Vánoční veřejné besídky jednotlivých pedagogů Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 23 ze 41

24 Leden: Školení RVP-rozbor textu smyčcové nástroje, ZUŠ Orlová - Poruba Porada vedení Umělecká rada Pracovní a klasifikační porada Předmětové komise Školení ředitelů, Čeladná Školení RVP-rozbor textu obor dechové nástroje, Orlová - Poruba Školní kolo soutěží ZUŠ obor klavír, sál ZUŠ Školní kolo soutěží ZUŠ obor kytara, sál ZUŠ Únor: Školení RVP - rozbor textu, obor EKN a bicí nástroje, ZUŠ Orlová - Poruba Předmětové komise Veřejné třídní předehrávky HO Školní kolo soutěží ZUŠ - obor housle, sál ZUŠ Školení ředitelů, Čeladná Soustředění ţáků TO, JKGO Školení RVP-rozbor textu HN a skladba, Orlová - Poruba Umělecká rada Pracovní porada Okresní kolo soutěží ZUŠ obor klavír, ZUŠ Ostrava 1 Seminář Ostravská setkání s houslemi, JKGO Seminář Ostravská setkání u klavíru, JKGO Seminář Ostravská setkání s kytarou, JKGO Seminář Ostravská setkání s klasickým zpěvem, JKGO Porada ředitelů ZUŠ, MSK KÚ Tvorba ŠVP Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 24 ze 41

25 Březen: Školení RVP-rozbor textu sólový a sborový zpěv, ZUŠ Orlová-Poruba Okresní kolo soutěží ZUŠ obor kytara, ZUŠ Slezská Ostrava Umělecká rada Pracovní porada Ples AutoKelly vystoupení ţákyň TO, Ostrava - Radvanice Casting na soutěţ Talent Awards - TO, Frýdek - Místek Vystoupení ţáků HO v Domově seniorů Sluníčko, Ostrava - Zábřeh Vystoupení ţáků HO ke Dni učitelů, DK K-Trio, Ostrava - Hrabůvka Krajské kolo soutěží ZUŠ obor klavír, ZUŠ Karviná Seminář Ostravská setkání se zobcovou flétnou, JKGO Seminář Ostravská setkání s klasickým zpěvem, JKGO Školení Umíme vyuţívat svých kompetencí k řízení kvality vzdělávání, MSK KÚ Veřejné třídní předehrávky, sál ZUŠ Duben: Taneční soutěž Effect Dance Cup Zlín TO, Zlín Divadelní přehlídka, DK Labyrint, Ostrava - Petřkovice Soutěž Pro Bohemia, JKGO Školení ředitelů, Čeladná Krajská přehlídka DSST, JKGO Koncert The Beatles, sál ZUŠ Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 25 ze 41

26 Krajské kolo soutěží ZUŠ obor kytara, ZUŠ Frýdek - Místek Periodické hodnocení ředitelky školy, MSK KÚ Soutěž O erb města Litovel TO, Litovel Porada vedení Veřejné třídní předehrávky, sál ZUŠ Pracovní porada Předmětové komise Tvorba a kontrola ŠVP Koncert Hity 20. Století, DK Akord, Ostrava - Zábřeh Instalace prací žáků VO na krajské přehlídce, ZUŠ Karviná Květen: I. Absolventský koncert, sál ZUŠ Školení Elektrická spisová sluţba, MSK KÚ Školení ředitelů, Čeladná Taneční soutěž O Popelčin střevíček TO, Uničov Porada vedení Vernisáž krajské přehlídky výtvarných prací, ZUŠ Karviná Porada ředitelů ZUŠ, ZUŠ Slezská Ostrava II. Absolventský koncert, Radnice Ostrava - Vítkovice Umělecká rada Pracovní porada Šest výchovných koncertů pro MŠ (pohádkový jarmark) Galakoncert TO Awards, Praha Školení Fakta-pro vedoucí pracovníky ZUŠ, Praha Veřejné třídní předehrávky Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 26 ze 41

27 Taneční soutěž Hlučínský talent TO, Hlučín Krajská přehlídka TO, Havířov Zápisy dětí do ZUŠ III. Absolventský koncert, sál ZUŠ Vernisáž prací žáků VO výstava, DK Akord, Ostrava - Zábřeh Školení Účetní metodické souvztaţnosti pro příspěvkové organizace Taneční soutěž Senecká dúha, Senec - Slovensko Seminář Zateplení škol Červen: Porada vedení Umělecká rada Pracovní porada Návštěva animačního programu ţáci VO, Dům umění, Ostrava 1 Muziáda I., Muziáda II. Ocenění nejlepších žáků, Hradec nad Moravicí Koncert TO, JKGO Vyhlášení nejlepších žáků naší ZUŠ za školní rok 2010/2011 Koncert nejlepších žáků Konkurz na učitele HO klarinet, saxofon Konkurz na učitele HO hlasová výchova Zápisy dětí do ZUŠ Schůzka městské pěvecké sekce, ZUŠ Slezská Ostrava Veřejné třídní předehrávky Školení ŠVP-týmy, Čeladná Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 27 ze 41

28 9. Výsledky kontrol a revizní činnost 9.1. Inspekční činnost provedení Českou školní inspekcí: Ve školním roce 2010/2011 byla provedena kontrola České školní inspekce. Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní uměleckou školou. Cílem inspekce bylo zjištění a zhodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných vzdělávacích programů v ZUŠ. Inspekce proběhla 13., 14. a Viz přiloţená Inspekční zpráva čj. ČŠIT-1814/10-T 9.2. Kontrola zřizovatele: Ve školním roce 2010/2011 neproběhla kontrola ze strany zřizovatele, ve dnech byla provedena poslední veřejnoprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky (pověření č. 382/03/2009 ředitelky KÚ k provedení kontroly). Výsledky kontroly jsou součástí výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2008/ Kontroly jiných organizací: Kontrola Okresní zprávy sociálního zabezpečení Ostravy byla provedena ve dvou termínech a Kontrolované období od do bylo bez zjištěných nedoplatků a přeplatků a nebyla uloţena opatření k nápravě. - Viz přiloţený Protokol OSSZ Ostrava č. 2215/11/891 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 28 ze 41

29 9.4. Revize: Ve školním roce 2010/2011 byly provedeny následující revize a kontroly: Firma Ing. Konečný Antonín PROKON - Kontrola hasicích přístrojů a Kontrola odběrných míst poţární vody ze dne výsledek revize: vyhovuje a je provozuschopný Firma ROTN spol. s r.o. Odborná technická kontrola tělocvičného nářadí dne výsledek kontroly: bez závad Revizní technik M. Talášek Revize elektrických spotřebičů a ručního nářadí dne výsledek revize: elektrické nářadí je schopné bezpečného provozu 9.5. Provedení roční prověrky BOZP a PO Roční prověrka byla provedena dne Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 29 ze 41

30 10. Základní údaje o hospodaření školy Škola se řídí závaznými ukazateli, které uplatňuje při finančním řízení její zřizovatel Moravskoslezský kraj Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů pro rok 2010 v Kč Příspěvky a dotace MŠMT, ÚZ přímé náklady na vzdělávání kraje: závazné ukazatele: stanoveno čerpáno prostředky na platy , ,- OPPP , ,- orientační ukazatele: zákonné odvody , ,- FKSP , ,- přímý ONIV náhrady , ,- převedeno na uč. pomůcky ,- Celkem ,- Kč ,- Kč Odvod do rozpočtu kraje odvod z investičního fondu: 5 000,- Kč Limit počtu zaměstnanců: 17,6 Další dotace, které byly organizaci poskytnuty: účelová dotace SMO stanoveno čerpáno Dětský muzikál Lidojedi ,- Kč ,- Kč Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Stránka 30 ze 41

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9A příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Ostrava, říjen 2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2010/2011... Mgr. Zdeněk Babinec ředitel školy Obsah: a) základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Umění se vskutku stalo prvním učitelem národů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Více

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2012/2013... Mgr. Zdeněk Babinec ředitel školy Obsah: a) základní

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-1814/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-1814/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-1814/10-T Základní umělecká škola, Ostrava-Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace Adresa:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 1/31. Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy

Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 1/31. Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 1/31 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy Výroční zpráva o činnosti ZUŠ

Více

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy.

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy. Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014 Základní údaje o organizaci 1 1. Charakteristika školy. 2 2. Přehled oborů vzdělání 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2013/2014 Strana 1/72. Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy

Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2013/2014 Strana 1/72. Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2013/2014 Strana 1/72 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy Výroční zpráva o činnosti ZUŠ

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-347/09-02

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-347/09-02 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-347/09-02 Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Adresa: Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou Identifikátor: 600 046

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní umělecká škola Heleny Salichové Ostrava - Polanka n/o, 1. května 330, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012/201 /2013 Zpracoval: 23. 9. 2013 Mgr.art. Petr Kotek

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Č. j.: ZUSBC/9/23 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 22/23 Zpracoval: Mgr. Ondřej Langr, ředitel Obsah:. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3. RÁMCOVÝ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace 2009/2010 Hlučín 2010 O B S A H A. 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 2) ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY 4 3) CHARAKTERISTIKA

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok

Více

Základní umělecká škola, Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, okres Chomutov

Základní umělecká škola, Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, okres Chomutov Základní umělecká škola, Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, okres Chomutov 1 OBSAH 1. Charakteristika a základní údaje o škole 2. Přehled učebních plánů schválených MŠMT ČR 3. Údaje o zaměstnancích

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel. / fax: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní

Více

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava č.j.: ZUŠ-Sok/34 /2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ

Více

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace Základní umělecká škola Viléma Petrželky Ostrava-Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Předkládá: Mgr. Aleš Bína, ředitel

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012-2013 Základní škola Ostrava Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a příspěvková organizace FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY ZDRAVÁ ŠKOLA Zprávu předkládá : Schváleno školskou radou 15. 10. 2013 :

Více