VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2/22 O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Mgr. Chrenka Pavel ředitel SŠ

2 Projednání výroční zprávy o činnosti školy Zpráva o činnosti školy za školní rok 2/22 byla předložena Školské radě na jejím zasedání dne. a ta dne..výroční zprávu schválila.... předseda Školské rady 2

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ŠKOLY SLUŽEB A PODNIKÁNÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2/22 O ČINNOSTI ŠKOLY OBSAH. Základní údaje o škole + hlavní cíle str Přehled oborů vzdělání str. 8. Rámcový popis personál. zabezpečení činnosti školy str Údaje o přijímacím řízení str Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy str Údaje o prevenci sociálně patologických jevů str Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků str Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti str Údaje o výsledcích inspekční činnosti str. 57. Základní údaje o hospodaření školy str Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů str Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání str Údaje o předložených s školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů str Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání str Závěr str. 6 Přílohy -

4 . ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE + HLAVNÍ CÍLE Zřizovatelem Střední školy služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvkové organizace (dále jen škola) je Moravskoslezský kraj. S účinností od došlo ke sloučení Střední školy oděvní, služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, Příčná 8, příspěvková organizace, se Střední školou obchodní, Ostrava, příspěvkovou organizací, sídlící v Ostravě-Přívoze, Na Mlýnici 6. Na těchto dvou místech se uskutečňuje převážně teoretické vyučování. Praktické vyučování probíhá na dalších třech odloučených pracovištích (Otakara Jeremiáše, Ostrava-Poruba, Patrice Lumumby, Ostrava-Zábřeh, Mojmírovců, Ostrava-Mariánské Hory).Škola má zázemí několika budov s běžnými třídami, odbornými učebnami i dílnami. Praktické vyučování probíhá také na smluvních pracovištích. Škola rovněž zajišťuje dálkovou formu studia.. V rámci získávání nových či doplňujících poznatků organizuje škola přednášky a besedy s tématikou, která doplňuje vzdělávání žáků, pomáhá jim v orientaci ve společnosti (aktivizační trendy). SŠ plynule navazuje na tradice v oborech služeb, obchodu a oděvnictví, avšak teoretické a praktické výuce se snaží dát ucelenější a propracovanější program. Praktická výuka žáků probíhá na odloučených pracovištích školy : Odloučené pracoviště OP - obor masér - Ostrava-Poruba, ul. O. Jeremiáše 986 Odloučené pracoviště OP2 - obor kadeřnice - Ostrava-Zábřeh, ul. P. Lumumby Ostrava-Poruba, ul. O. Jeremiáše 986 Odloučené pracoviště OP - obor fotograf - Ostrava-Poruba, ul. O. Jeremiáše 986 Odloučené pracoviště OP4 - obor kosmet.služby - Ostrava-Poruba, ul. O. Jeremiáše 986 Odloučené pracoviště OP5 knihař,aranžér Ostrava-Mariánské Hory, Mojmírovců 42 Odloučené pracoviště OP6 obchodní obory Ostrava-Mariánské Hory, Mojmírovců 42 V rámci celoživotního vzdělávání zabezpečuje SŠ rekvalifikační kurzy v oborech kadeřník, kosmetička. Nedílnou součástí života školy jsou účasti na různých výstavách a soutěžích z oborů činnosti, v nichž SŠ dosahuje velmi dobrých výsledků. Pozitiva školy: - dostupnost internetu pro žáky i pedagogy i v době mimo vyučování - zájem učitelů o DVPP - spolupráce mezi školami stejného nebo podobného zaměření Vizovice, Jihlava, Žilina, Brno, České Budějovice, Lanškroun, Havířov, Katovice, Czeszyn - úspěšná reprezentace školy v regionálních i v celostátních soutěžích odborných dovedností - aktivizační trendy v metodách a formách výchovy a vzdělávání ve středních školách - nízký počet pedagogů, kteří nesplňují odbornou či pedagogickou způsobilost - zapracování témat prevence sociálně patologických jevů do vzdělávacího procesu 4

5 - zapracování předmětu Úvod do světa práce - tvorba skript pedagogů pro potřebu školy - zapojení do projektu Kvalita - zapojení do projekt Leonardo da Vinci program mobility - velmi dobrá dostupnost co se týká dopravy - kvalitně zajištěny prostory pro teoretickou i praktickou výuku - zapojení do ESF - kvalitní zpracování ŠVP - zajištění internetu na všech pracovištích školy Negativa školy: - umístění budovy školy v Ostravě-Přívoze - malý zájem o obory obchodník, prodavač, knihař, oděvní obory - vysoká omluvená absence - pomalá obnova materiálního fondu - nízký počet pedagogů mužů v pedagogickém sboru - nedostatek provozních prostředků na nákup materiálů pro odborný výcvik - slabé studijní výsledky u oděvních oborů, obchodních oborů - velmi malá účast rodičů na třídních schůzkách - populační krize - na studijní obory se dostávají žáci s horším studijním prospěchem IZO školy: Identifikátor právnické osoby: IČ Údaje o vedení školy : Ředitel školy : Mgr. Pavel Chrenka, který byl potvrzen ve funkci od na další funkční období. Zástupce ředitel pro teoretickou výuku : Mgr. Dagmar Krömrová Zástupce ředitel pro teoretickou výuku : Mgr. Jan Nikel Zástupce ředitel pro teoretickou výuku : ing. Božena Beránková Zástupce ředitel pro praktickou výuku : Ing. Daniel Baričák statutární zástupce ředitele Vedoucí učitelé odborného výcviku : Bc. Petra Vítková Pí. Vlasta Vomáčková Mgr. Jaromíra Rychlíková Vedoucí účetní : pí. Vlasta Vrbová 5

6 Provozní technik : p. Roman Olejník Adresa pro dálkový přístup : Údaje o Školské radě: Školská rada byla zřízena na základě usnesení Rady kraje č. 8/8 ze dne. července 25. Členové školské rady : Ing. Petr Foltýn předseda pí. Květoslava Sudrová - místopředseda Mgr. Rostislav Besta p. Libor Koblovský Danilea Čabanová René Klímek Ve školním roce 2/22 se sešla Školská rada celkem. Hlavní cíle. Zdokonalování vzdělávacího programu školy, rozvoj žákovy osobnosti 2. Upřednostnění týmové práce. Efektivní systémy komunikace a výměny informací 4. Zajištění ekonomické prosperity školy 5. Osobní odpovědnost každého pracovníka na výsledcích školy 6. Zvyšování kvality všech spolupracovníků školy 7. Budování silné pozitivní image školy 8. Propagace a angažovanost školy 9. Zdokonalování a hledání nových forem hospodářské činnosti. Nábor nových žáků pro školní rok 22/2. Zdokonalení spolupráce třídního učitele učitele odborného výcviku 2. Zdokonalení práce třídního učitele se třídou. Zajištění výkonnějších počítačů pro výuku 4. Zajištění výchovně vzdělávacích akcí pro učně a studenty mimo vyučování 6

7 5. Spolupráce s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje odborem školství, mládeže a tělovýchovy, Českou školní inspekcí Ostrava, úřady práce, Úřadem městského obvodu OstravaPoruba, Úřadem městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a sociálními partnery 6. Spolupráce s odbory 7. Zajištění a spolupráce se sponzory 8. Zvelebování budovy školy popřípadě jejího okolí v rámci finančních možností 9. Pokračování a prohlubování environmentálního programu školy 2. Prohlubování spolupráce škol na úrovni příhraničních regionů (Slovensko, Polsko) 2. Zdokonalování výuky civilní ochrany mezipředmětově (chemie, TV, biologie, občanská výchova) 22. Zajištění a zdokonalování strategie prevence sociálně patologických jevů a prevence a řešení šikanování 2. Zajištění postupu při práci ve vyučování se žáky se specifickými poruchami učení 24. Realizace projektu Leonardo da Vinci program mobility 25. Spolupráce s partnerskými školami Vizovice, Jihlava, Brno, České Budějovice, Lanškroun, Havířov 26. Spolupráce škol v rámci programu Leonardo 27. Zapojení do ESF 28. Práce na projektech EU 7

8 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ + učební plány viz příloha č. 6 Přehled oborů vzdělání ve školním roce 2/22 leté ukončené výučním listem Prodavač - letý ukončený výučním listem 66-5-H/ Aranžér - letý ukončený výučním listem H/ Knihař - letý ukončený výučním listem (2. a. ročník) 4-57-H/ Fotograf - letý ukončený výučním listem (. ročník) 4-56-H/ Kadeřník - letý ukončený výučním listem 69-5-H/ 4leté ukončení maturitní zkouškou Oděvnictví - 4letý ukončený maturitní zkouškou. 4. ročník -4-M/ Masér sportovní a rekondiční 4letý ukončený maturitní zk. (. 4. ročník) Masér sportovní a rekondiční 4letý ukončený maturitní zk. (. 2. ročník) 69-4-M/ Kosmetička 4 letý ukončený maturitní zkouškou (4. ročník) Kosmetické služby - 4 letý ukončený maturitní zkouškou (..ročník) 69-4-L/ L/ Obchodník Obchodník 66-4-L/ 66-4-L/8-4letý ukončený maturitní zkouškou (. a. ročník) - 4letý ukončený maturitní zkouškou (4. ročník) 69-4-L/2 2leté nástavbové studiu denní forma ukončené maturitní zkouškou Podnikání 2letý ukončený maturitní zkouškou (denní forma) (2.ročník) 64-4-L/524 Podnikání 2letý ukončený maturitní zkouškou (denní forma). ročník 64-4-L/5 leté nástavbové studium dálková forma ukončené maturitní zkouškou Oděvnictví nástavba-dálkové studium -letý ukončený maturitní zkouškou (dálková forma) (2.-. ročník) -4-L/5 Podnikání letý nástavbový ukončený mat. zkouškou (dálková forma) 64-4-L/524 Podnikání letý nástavbový ukončený mat. zkouškou (dálková forma) (. ročník) 64-4-L/5 8

9 . RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Zaměstnanci - dle dosaženého vzdělání Pedagogičtí pracovníci VŠ Mgr. VŠ Bc. 6 ÚSO, ÚSV SOV 25 z toho 2 studují VŠ 4 nad 5 let DPS 8 6 Provozní pracovníci Vysoká škola ÚSO, ÚSV SOV 8 2 Přesný stav zaměstnanců k Ostatní Pedagogičtí pracovníci Celkem Přepočtený stav 24,526 84,4 5,848 fyzický stav

10 4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Kritéria pro přijímací řízení pro uchazeče z 9. tříd základní školy a pro ostatní uchazeče pro školní rok 22/2 I. kolo Ředitel Střední školy služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace na základě zákona 56/24 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky 67/24 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje následující kritéria pro. kolo přijímacího řízení. Tato kritéria platí pro I. kolo přijímacího řízení. Pro II. kolo (popřípadě další kola) budou stanovena nová kritéria. I. Kosmetické služby 69-4-L/4-4letý obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou Předpokládaný počet přijímaných žáků bude 27 ( z toho místo pro odvolání) Algoritmus hodnocení Přijímací zkoušky z jazyka českého... ma. 5 bodů Přijímací zkoušky z matematiky... ma. 5 bodů Průměrný prospěchu na ZŠ... ma. bodů (průměr ZŠ bude vypočítán z průměrů za I. pololetí 8. tř., za II. pololetí 8.tř. a za I. pol. 9.třídy) Celkem... ma 2 bodů Prospěch bez známky z chování Do,2 Do,4 Do,6 Do,8 Do 2, Do 2, Do 2,2 Do 2, Do 2,4 Do 2,5 Nad 2,5 Nehodnocen * Body za průměr. prospěch na ZŠ Přijato bude 27 uchazečů, kteří nejlépe vyhoví stanoveným kritériím. Při rovnosti bodů rozhoduje průměrná známka z:. Českého jazyka 2. Cizího jazyka Pokud nastane opět rovnost bodů rozhoduje průměrná známka z matematiky.

11 II. Masér sportovní a rekondiční 69-4-L/2-4letý obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou Předpokládaný počet přijímaných žáků bude ( z toho místo pro odvolání) Algoritmus hodnocení Přijímací zkoušky z jazyka českého... ma. 5 bodů Přijímací zkoušky z matematiky... ma. 5 bodů Průměrný prospěchu na ZŠ... ma. bodů (průměr ZŠ bude vypočítán z průměrů za I. pololetí 8. tř., za II. pololetí 8.tř. a za I. pol. 9.třídy) Celkem... ma 2 bodů Prospěch bez známky z chování Do,2 Do,4 Do,6 Do,8 Do 2, Do 2, Do 2,2 Do 2, Do 2,4 Do 2,5 Nad 2,5 Nehodnocen * Body za průměr. prospěch na ZŠ Přijato bude uchazečů, kteří nejlépe vyhoví stanoveným kritériím. Při rovnosti bodů rozhoduje průměrná známka z:. Českého jazyka 2. Cizího jazyka Pokud nastane opět rovnost bodů rozhoduje průměrná známka z matematiky.

12 III. Fotograf 4-56-L/ - 4letý obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou Předpokládaný počet přijímaných žáků bude 2 ( z toho místo pro odvolání) Algoritmus hodnocení Přijímací zkoušky z jazyka českého... ma. 5 bodů Přijímací zkoušky z matematiky... ma. 5 bodů Průměrný prospěchu na ZŠ... ma. bodů (průměr ZŠ bude vypočítán z průměrů za I. pololetí 8. tř., za II. pololetí 8 tř. a za I. pol. 9. třídy) Celkem... ma 2 bodů Prospěch Body za průměr. bez známky z chování prospěch na ZŠ. Do,2 Do,4 9 Do,6 Do,8 8 Do 2, Do 2, 7 Do 2,2 Do 2, 6 Do 2,4 Do 2,5 5 Nad 2,5 Nehodnocen * - 5 * Pokud je žák v I. pololetí nehodnocen a nedodá známku z doklasifikace do termínu Přijato bude uchazečů, kteří nejlépe vyhoví stanoveným kritériím. Při rovnosti bodů rozhoduje průměrná známka z:. Fyzika 2. Výtvarná výchova Pokud nastane opět rovnost bodů rozhoduje průměrná známka z matematiky. 2

13 IV. Obchodník 66-4-L/ - 4letý obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou Předpokládaný počet přijímaných žáků bude ( z toho místo pro odvolání) Algoritmus hodnocení Přijímací zkoušky z jazyka českého... ma. 5 bodů Přijímací zkoušky z matematiky... ma. 5 bodů Průměrný prospěchu na ZŠ... ma. bodů (průměr ZŠ bude vypočítán z průměrů za I. pololetí 8. tř., za II. pololetí 8. tř. a za I. pol. 9. třídy) Celkem... ma 2 bodů Prospěch Body za průměr. bez známky z chování prospěch na ZŠ. Do,2 Do,4 9 Do,6 Do,8 8 Do 2, Do 2, 7 Do 2,2 Do 2, 6 Do 2,4 Do 2,5 5 Nad 2,5 Nehodnocen * - 5 * Pokud je žák v I. pololetí nehodnocen a nedodá známku z doklasifikace do termínu Přijato bude uchazečů, kteří nejlépe vyhoví stanoveným kritériím. Při rovnosti bodů rozhoduje průměrná známka z:. Českého jazyka 2. Cizího jazyka Pokud nastane opět rovnost bodů rozhoduje průměrná známka z matematiky

14 V. Ekonomika a podnikaní 6-4-M/(Management obchodních firem a sportovních klubů) 4letý obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou Předpokládaný počet přijímaných žáků bude ( z toho místo pro odvolání) Algoritmus hodnocení Přijímací zkoušky z jazyka českého... ma. 5 bodů Přijímací zkoušky z matematiky... ma. 5 bodů Průměrný prospěchu na ZŠ... ma. bodů (průměr ZŠ bude vypočítán z průměrů za I. pololetí 8. tř., za II. pololetí 8. tř. a za I. pol. 9.třídy) Celkem... ma 2 bodů Prospěch Body za průměr. bez známky z chování prospěch na ZŠ. Do,2 Do,4 9 Do,6 Do,8 8 Do 2, Do 2, 7 Do 2,2 Do 2, 6 Do 2,4 Do 2,5 5 Nad 2,5 Nehodnocen * - 5 * Pokud je žák v I. pololetí nehodnocen a nedodá známku z doklasifikace do termínu Přijato bude uchazečů, kteří nejlépe vyhoví stanoveným kritériím. Při rovnosti bodů rozhoduje průměrná známka z:. Českého jazyka 2. Cizího jazyka Pokud nastane opět rovnost bodů rozhoduje průměrná známka z matematiky 4

15 VI. Kadeřník 69-5-H/ - letý obor vzdělání ukončený výučním listem Přijímací řízení bez přijímacích zkoušek Předpokládaný počet přijímaných žáků bude 52 ( z toho 2 místa pro odvolání) Bodové hodnocení prospěchu (průměr z I. pololetí 8. tř., z II. pololetí 8 tř. a I. pol. 9 třídy) Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení. Hodnocení pořadí uchazečů bude vycházet z konkrétně dosaženého průměru ze všech předmětů. Jedná se o poslední tři klasifikační období, a to za. a 2. pololetí 8. ročníku a. pololetí 9. ročníku základní školy. Každé pololetí bude hodnoceno samostatně Prospěch Body -. pol. 8 tř. Body 2. pol. 8 tř. Body. pol. 9 tř. Body celkem bez známky z chování Do,2 2 Do, Do,6 2 Do, Do 2, 225 Do 2, Do 2,2 Do 2, Do 2,4 Do 2, Nad 2,5 5 Absence cizího j Nehodnocen * * Pokud je žák v I. pololetí nehodnocen a nedodá známku z doklasifikace do termínu Minimální počet bodů k přijetí 8 Při rovnosti bodů rozhoduje průměrná známka z:. Chemie 2. Výtvarné výchovy Pokud nastane opět rovnost bodů rozhoduje průměrná známka z cizího jazyka. 5

16 VII. Aranžér H/ - letý obor vzdělání ukončený výučním listem Přijímací řízení bez přijímacích zkoušek Předpokládaný počet přijímaných žáků bude 29 ( z toho místo pro odvolání) Bodové hodnocení prospěchu (průměr z I. pololetí 8. tř., z II. pololetí 8 tř. a I. pol. 9 třídy) Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení. Hodnocení pořadí uchazečů bude vycházet z konkrétně dosaženého průměru ze všech předmětů. Jedná se o poslední tři klasifikační období, a to za. a 2. pololetí 8. ročníku a. pololetí 9. ročníku základní školy. Každé pololetí bude hodnoceno samostatně Prospěch Body -. pol. 8 tř. Body 2. pol. 8 tř. Body. pol. 9 tř. Body celkem bez známky z chování Do,2 2 Do, Do,6 2 Do, Do 2, 225 Do 2, Do 2,2 Do 2, Do 2,4 Do 2, Do 2,7 5 Do 2, Nad 2, Absence cizího j Nehodnocen * * Pokud je žák v I. pololetí nehodnocen a nedodá známku z doklasifikace do termínu Minimální počet bodů k přijetí 2 Při rovnosti bodů rozhoduje průměrná známka z:. Cizí jazyk 2. Výtvarné výchovy Pokud nastane opět rovnost bodů rozhoduje průměrná známka z matematiky. 6

17 VIII. Prodavač 66-5-H/ - letý obor vzdělání ukončený výučním listem Přijímací řízení bez přijímacích zkoušek Předpokládaný počet přijímaných žáků bude 4 ( z toho místo pro odvolání) Bodové hodnocení prospěchu (průměr z I. pololetí 8. tř., z II. pololetí 8 tř. a I. pol. 9 třídy) Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení. Hodnocení pořadí uchazečů bude vycházet z konkrétně dosaženého průměru ze všech předmětů. Jedná se o poslední tři klasifikační období, a to za. a 2. pololetí 8. ročníku a. pololetí 9. ročníku základní školy. Každé pololetí bude hodnoceno samostatně Prospěch Body -. pol. 8 tř. Body 2. pol. 8 tř. Body. pol. 9 tř. Body celkem bez známky z chování Do,2 2 Do, Do,6 2 Do, Do 2, 225 Do 2, Do 2,2 Do 2, Do 2,4 Do 2, Do 2,7 5 Do 2, Do, Nad, 9 Absence cizího j Nehodnocen * * Pokud je žák v I. pololetí nehodnocen a nedodá známku z doklasifikace do termínu Minimální počet bodů k přijetí 2 Při rovnosti bodů rozhoduje průměrná známka z:. Český jazyk 2. Cizí jazyk Pokud nastane opět rovnost bodů rozhoduje průměrná známka z matematiky. 7

18 NÁSTAVBOVÉ FORMY STUDIA Do nástavbového studia mohou být přijati žáci, kteří mají výuční list z letého oboru. Do nástavbového studia Oděvnictví pouze uchazeči s výučním listem v oděvním oboru Uchazeč k přihlášce doloží ověřenou kopii výučního listu (pokud již ukončil učební obor), ověřené kopie ročníkových vysvědčení anebo si nechá známky na druhé straně potvrdit školou, kde učební obor absolvoval. OVĚŘENÉ KOPIE tzn. ověření notářem nebo matrikou, Czechpoint (česká pošta) Pokud uchazeč nedoloží do.8.22 doklad o ukončení učebního oboru, bude jeho přijetí považováno za neplatné!!! Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří budou mít tuto skutečnost potvrzenou u přihlášky ke studiu, budou soustředěni do zvláštních učeben, kde jim bude individuálně zadán tet přijímacího řízení a čas na zpracování testu bude prodloužen o 5 minut. Stejně jako ostatní žáci budou mít mezi jednotlivými součástmi zkoušky 5-ti minutové přestávky. Uchazeč, který se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku, stanoví ředitel náhradní termín pro její vykonání. Náhradní termín přijímacího řízení Každému z uchazečů bude v den konání přijímací zkoušky přiděleno registrační číslo, se kterým bude seznámen. IX. 2leté nástavbové studium Podnikání 64-4-L/524 denní forma studia Předpokládaný počet přijímaných uchazečů bude 6 (z toho 2 místa na odvolání), kteří dosáhnou nejvyššího bodového ohodnocení Přijímací zkoušky pro nástavbové studium se budou skládat z testu z českého jazyka a literatury a z testu z cizího jazyka v rozsahu učiva oboru vzdělání ukončeného výučním listem Algoritmus hodnocení přijímacího řízení bude následující : Test český jazyk a literatura 6 min ma. bodů Test z cizího jazyka 6 min. ma. bodů Průměrný prospěch II. pololetí I. a II. ročníku a I. pololetí III. roč.. ma. bodů bez známky z chování Do průměru,2 jsou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek Bodové hodnocení prospěchu na SOU nezapočítává se známka z chování Průměrný prospěch od, 2 do,.. bodů od, do,4. 25 bodů od,4 do,5. 2 bodů od,5 do,6.. 5 bodů od,6 do,7. bodů od,7 do,8.. bodů od,8 do,9 9 bodů od,9 do 2, 7 bodů od 2, do 2, 5 bodů od 2, do 2,2 body od 2,2 do 2, bod nad 2,. bodů 8

19 Podle bodového hodnocení bude sestaveno pořadí uchazečů. Při rovnosti bodů bude dalším hodnotícím kritériem :. počet bodů z testu z cizího jazyky 2. počet bodů z testu z JČ a literatura. průměrný prospěch X. leté nástavbové studium Oděvnictví -4-L/5 dálková forma studia Přijímací řízení bez přijímacích zkoušek Předpokládaný počet přijímaných žáků bude ( z toho místo na odvolání) XI. leté nástavbové studium Podnikání 64-4-L/524 dálková forma studia Předpokládaný počet přijímaných uchazečů bude 9 (z toho místa na odvolání), kteří dosáhnou nejvyššího bodového ohodnocení Přijímací zkoušky pro nástavbové studium se budou skládat z testu z cizího jazyka a z testu z českého jazyka a literatury v rozsahu učiva oboru vzdělání ukončeného výučním listem Algoritmus hodnocení přijímacího řízení bude následující : Test český jazyk a literatura 7 min ma. bodů Test z cizího jazyka 7 min.. ma. bodů Průměrný prospěch na SOU II. pololetí I. a II. ročníku a I. pololetí III. roč... ma. bodů Do průměru,2 jsou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek Bodové hodnocení prospěchu Průměrný prospěch od, 2 do,.. bodů od, do,4. 25 bodů od,4 do,5. 2 bodů od,5 do,6.. 5 bodů od,6 do,7. bodů od,7 do,8.. bodů od,8 do,9 9 bodů od,9 do 2, 7 bodů od 2, do 2, 5 bodů od 2, do 2,2 body od 2,2 do 2, bod nad 2,. bodů Podle bodového hodnocení bude sestaveno pořadí uchazečů. Při rovnosti bodů bude dalším hodnotícím kritériem :. počet bodů z testu z cizího jazyky 2. počet bodů z testu z JČ a literatura. průměrný prospěch Mgr. Pavel Chrenka - ředitel SŠ 9

20 Ostrava 7. ledna 22 II. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNI ROK 22/2 Ředitel Střední školy služeb a podnikání v souladu s 59, 6, odst. 2 písm. f) a 8 odst. zákona č. 56/24 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou 67/24 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 5/24 Sb., správní řád, vyhlašuje II. kolo přijímacího řízení pro obory vzdělání: 69-4-L/ KOSMETICKÉ SLUŽBY - 4LETÝ OBOR UKONČENÝ MATURITNÍ ZKOUŠKOU 69-4-L/2 MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ L/ FOTOGRAF - 4LETÝ OBOR UKONČENÝ MATURITNÍ ZKOUŠKOU 4LETÝ OBOR UKONČENÝ MATURITNÍ ZKOUŠKOU Přijímací řízení proběhne dne 24. května 22 - bez účasti uchazečů - přijímací zkoušky se nekonají. Přihlášky ke studiu do II. kola výše uvedených oborů zasílejte do 22. května 22 na adresu SŠ SLUŽEB A PODNIKÁNÍ PŘÍČNÁ 8 78 OSTRAVA PORUBA Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 22/2 II. kolo I. Kosmetické služby 69-4-L/4-4letý obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou Přijímací řízení bez přijímacích zkoušek Předpokládaný počet přijímaných žáků bude 5 Bodové hodnocení prospěchu (průměr z I. pololetí 8. tř., z II. pololetí 8 tř. a I. pol. 9 třídy) Prospěch bez známky z chování Do,2 Do,4 Do,6 Do,8 Do 2, Do 2, Do 2,2 Do 2, Do 2,4 Do 2,5 Nad 2,5 Absence cizího j. Body -. pol. 8 tř. Body 2. pol. 8 tř. Body. pol. 9 tř. Body celkem

21 Nehodnocen * Minimální počet bodů k přijetí 8 Při rovnosti bodů rozhoduje průměrná známka z:. Českého jazyka 2. Cizího jazyka Pokud nastane opět rovnost bodů rozhoduje průměrná známka z matematiky II. Masér sportovní a rekondiční 69-4-L/2-4letý obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou Přijímací řízení bez přijímacích zkoušek Předpokládaný počet přijímaných žáků bude 5 Bodové hodnocení prospěchu (průměr z I. pololetí 8. tř., z II. pololetí 8 tř. a I. pol. 9 třídy) Prospěch bez známky z chování Do,2 Do,4 Do,6 Do,8 Do 2, Do 2, Do 2,2 Do 2, Do 2,4 Do 2,5 Nad 2,5 Absence cizího j. Nehodnocen * Body -. pol. 8 tř. Body 2. pol. 8 tř. Body. pol. 9 tř. Body celkem Minimální počet bodů k přijetí 8 Při rovnosti bodů rozhoduje průměrná známka z:. Českého jazyka 2. Cizího jazyka Pokud nastane opět rovnost bodů rozhoduje průměrná známka z matematiky. 2

22 III. Fotograf 4-56-L/ - 4letý obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou Přijímací řízení bez přijímacích zkoušek Předpokládaný počet přijímaných žáků bude 4 Bodové hodnocení prospěchu (průměr z I. pololetí 8. tř., z II. pololetí 8 tř. a I. pol. 9 třídy) Prospěch bez známky z chování Do,2 Do,4 Do,6 Do,8 Do 2, Do 2, Do 2,2 Do 2, Do 2,4 Do 2,5 Nad 2,5 Absence cizího j. Nehodnocen * Body -. pol. 8 tř. Body 2. pol. 8 tř. Body. pol. 9 tř. Body celkem Minimální počet bodů k přijetí 8 Při rovnosti bodů rozhoduje průměrná známka z:. Fyzika 2. Výtvarná výchova Pokud nastane opět rovnost bodů rozhoduje průměrná známka z matematiky. 22

23 II. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNI ROK 22/2 Ředitel Střední školy služeb a podnikání v souladu s 59, 6, odst. 2 písm. f) a 8 odst. zákona č. 56/24 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou 67/24 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 5/24 Sb., správní řád, vyhlašuje II. kolo přijímacího řízení pro obory vzdělání: 66-4-L/ OBCHODNÍK 4LETÝ OBOR UKONČENÝ MATURITNÍ ZKOUŠKOU 6-4-M/ Ekonomika a podnikaní (Management obchodních firem a sportovních klubů) 4LETÝ OBOR UKONČENÝ MATURITNÍ ZKOUŠKOU Přijímací řízení proběhne dne 24. května 22 - bez účasti uchazečů - přijímací zkoušky se nekonají. Přihlášky ke studiu do II. kola výše uvedených oborů zasílejte do 22. května 22 na adresu SŠ SLUŽEB A PODNIKÁNÍ NA MLÝNICI 6 72 OSTRAVA Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 22/2 II. kolo 66-4-L/ Obchodník 4letý obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou Přijímací řízení bez přijímacích zkoušek Předpokládaný počet přijímaných žáků je 7 Bodové hodnocení prospěchu (průměr z I. pololetí 8. tř., z II. pololetí 8. tř. a I. pol. 9. třídy) Prospěch bez známky z chování Do,2 Do,4 Do,6 Do,8 Do 2, Do 2, Do 2,2 Do 2, Do 2,4 Do 2,5 Nad 2,5 Absence cizího j. Nehodnocen Body -. pol. 8 tř. Body 2. pol. 8 tř. Body. pol. 9 tř. Body celkem

24 Minimální počet bodů k přijetí Při rovnosti bodů rozhoduje průměrná známka z:. Českého jazyka 2. Cizího jazyka Pokud nastane opět rovnost bodů rozhoduje průměrná známka z matematiky. 6-4-M/ Ekonomika a podnikaní (Management obchodních firem a sportovních klubů) - 4letý obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou Přijímací řízení bez přijímacích zkoušek Předpokládaný počet přijímaných žáků je Bodové hodnocení prospěchu (průměr z I. pololetí 8. tř., z II. pololetí 8. tř. a I. pol. 9. třídy) Prospěch bez známky z chování Do,2 Do,4 Do,6 Do,8 Do 2, Do 2, Do 2,2 Do 2, Do 2,4 Do 2,5 Nad 2,5 Absence cizího j. Nehodnocen Body -. pol. 8 tř. Body 2. pol. 8 tř. Body. pol. 9 tř. Body celkem Minimální počet bodů k přijetí Při rovnosti bodů rozhoduje průměrná známka z:. Českého jazyka 2. Cizího jazyka Pokud nastane opět rovnost bodů rozhoduje průměrná známka z matematiky. Mgr. Pavel Chrenka, v. r. ředitel SŠ V Ostravě 9. května 22 24

25 II. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 22/2 Ředitel Střední školy služeb a podnikání v souladu s 59, 6, odst. 2 písm. f) a 8 odst. zákona č. 56/24 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou 67/24 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 5/24 Sb., správní řád, vyhlašuje II. kolo přijímacího řízení pro obory vzdělání: H/ ARANŽÉR LETÝ OBOR VZDĚLÁNÍ UKONČENÝ ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKOU VÝUČNÍ LIST 66-5-H/ PRODAVAČ LETÝ OBOR VZDĚLÁNÍ UKONČENÝ ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKOU VÝUČNÍ LIST Přijímací řízení proběhne dne. května 22 - bez účasti uchazečů - přijímací zkoušky se nekonají. Přihlášky ke studiu do II. kola výše uvedených oborů zasílejte do 28. května 22 na adresu SŠ SLUŽEB A PODNIKÁNÍ PŘÍČNÁ 8 78 OSTRAVA-PORUBA KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 22/2 II. KOLO Aranžér H/ - letý obor vzdělání ukončený výučním listem Přijímací řízení bez přijímacích zkoušek Předpokládaný počet přijímaných žáků bude Bodové hodnocení prospěchu (průměr z I. pololetí 8. tř., z II. pololetí 8. tř. a I. pololetí 9. třídy) Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení. Hodnocení pořadí uchazečů bude vycházet z konkrétně dosaženého průměru ze všech předmětů. Jedná se o poslední tři klasifikační období a to za. a 2. pololetí 8. ročníku a. pololetí 9. ročníku základní školy. Každé pololetí bude hodnoceno samostatně. Prospěch bez známky z chování Do,2 Do,4 Do,6 Do,8 Do 2, Do 2, Do 2,2 Do 2, Do 2,4 Do 2,5 Do 2,7 Do 2,9 Nad 2,9 Absence cizího j. Nehodnocen * Body -. pol. 8 tř. Body 2. pol. 8 tř. Body. pol. 9 tř. Body celkem

26 Minimální počet bodů k přijetí 2 Při rovnosti bodů rozhoduje průměrná známka z:. Cizí jazyk 2. Výtvarné výchovy Pokud nastane opět rovnost bodů rozhoduje průměrná známka z matematiky. Prodavač 66-5-H/ - letý obor vzdělání ukončený výučním listem Přijímací řízení bez přijímacích zkoušek Předpokládaný počet přijímaných žáků bude 2 Bodové hodnocení prospěchu (průměr z I. pololetí 8. tř., z II. pololetí 8. tř. a I. pololetí 9. třídy) Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení. Hodnocení pořadí uchazečů bude vycházet z konkrétně dosaženého průměru ze všech předmětů. Jedná se o poslední tři klasifikační období a to za. a 2. pololetí 8. ročníku a. pololetí 9. ročníku základní školy. Každé pololetí bude hodnoceno samostatně. Prospěch bez známky z chování Do,2 Do,4 Do,6 Do,8 Do 2, Do 2, Do 2,2 Do 2, Do 2,4 Do 2,5 Do 2,7 Do 2,9 Do, Nad, Absence cizího j. Nehodnocen * Body -. pol. 8 tř. Body 2. pol. 8 tř. Body. pol. 9 tř. Body celkem Minimální počet bodů k přijetí 5 Při rovnosti bodů rozhoduje průměrná známka z:. Český jazyk 2. Cizí jazyk Pokud nastane opět rovnost bodů rozhoduje průměrná známka z matematiky. Mgr. Pavel Chrenka, v. r. ředitel SŠ V Ostravě 4. května 22 26

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ČÁST 1 O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ČÁST 1 O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ČÁST 1 O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola oděvní, služeb a podnikání, Ostrava- Poruba, Příčná 1108,příspěvková organizace Mgr. Chrenka Pavel ředitel SŠ 2 Projednání výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Střední škola oděvní, služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, Příčná 1108, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Střední škola oděvní, služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, Příčná 1108, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Střední škola oděvní, služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, Příčná 1108, příspěvková organizace ČÁST 1 O ČINNOSTI ŠKOLY Mgr. Chrenka Pavel ředitel SŠ 2 Projednání výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7108 Výroční zpráva o činnosti

Více

PLÁN PRÁCE SŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE SŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracováno

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracováno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2011 Mgr. Dagmar

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-919/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-919/14-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-919/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy školní rok / Září. října 9, Frýdek-Místek

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

1. Základní údaje o škole 3 1.1 Charakteristika školy 4 1.2 Přehled o počtech žáků 6

1. Základní údaje o škole 3 1.1 Charakteristika školy 4 1.2 Přehled o počtech žáků 6 OBCHODNÍ AKADEMIE, ČESKÝ TĚŠÍN SOKOLA TŮMY 12 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Charakteristika školy 4 1.2 Přehled o počtech žáků 6 2. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Chrudim, říjen 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: vedení gymnázia Zábřeh, 14. října 2013 OBSAH Základní údaje o škole 1 Charakteristika školy 2 Profil absolventa 2 Přehled oborů vzdělání 3 Přehled učebních

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-350/11-T Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Františka Melichara Pražská 370 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa:

Více

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 3 b) přehled oborů vzdělávání. 4 c) popis personálního zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Zprávu předkládá ředitelka školy: Mgr. Martina Kokořová říjen 2013 1 Výroční zpráva o činnosti Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Odborné učiliště, Křenovice 8 752 01 Kojetín IČO 00842800 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Školní rok 2010/2011 Zpracoval: Josef Plesník, Mgr. ředitel školy Č.j.: OUKR/967/2011 Spis. sk.: 1.5. A10 Obsah: 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 8.16 MK_04/20102014 Verze: 1.0 Počet stran: 44 Počet příloh: 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TEL. 485 106 143, FAX 485 105 120, E-MAIL: INFO@OALIB.CZ, WWW.OALIB.CZ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Září 2013 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TEL. 485 106 143, FAX 485 105 120, E-MAIL: INFO@OALIB.CZ, WWW.OALIB.CZ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více