VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 Zpracovala : J. Folkrtová Předkládá : Ing. Tomáš Princ Podpis : Liberec, dne 27. září 2011 Schváleno školskou radou 20. října 2011

2 Obsah : I. Úvod a základní údaje o škole 3 II. Organizace studia 5 III. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 6 IV. Údaje o počtu žáků 12 V. Výsledky výchovy a vzdělávání 16 VI. Další vzdělávání 17 VII. Spolupráce se zaměstnavatelskou sférou 19 VIII. Zapojení do projektů 20 IX. Další aktivity a prezentace školy 20 X. Poradenské služby 24 XI. Oblast řízení školy 27 XII. Domov mládeže, školní jídelna 34 XIII. Strategické záměry školy 38 XIV. Výsledky kontrol 40 XV. Zhodnocení a závěr 40 XVI. Přílohy 41 2

3 I) Úvod a základní údaje o škole Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace má svůj současný název od na základě. usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje. Původní Odborné učiliště stavební bylo založeno již v roce 1957, jako součást tehdejších Pozemních staveb Liberec a jako takové, vychovávalo učně především stavebních profesí hlavně pro tento podnik. Nabídka oborů se postupně rozšiřovala a v sedmdesátých letech bylo zavedeno rovněž nástavbové maturitní studium při zaměstnání. Také první roky činnosti Itegrované střední školy, která byla ustanovena od , prokázaly, že pro tuto novou formu školského zařízení, dávající nové možnosti realizace vzdělávacích programů různých úrovní, jsou u nás velmi dobré předpoklady, a to nejen po stránce materiálního ale také v oblasti personálního zabezpečení. Pokračující transformaci našeho školství pomohl i program PHARE reforma odborného vzdělávání i další mezinárodní i národní programy a projekty. Ze získaných poznatků, i mezinárodních zkušeností a dovedností čerpá pedagogický sbor samozřejmě i dále a používá je kupříkladu při tvorbě školních vzdělávacích programů i programů odborných kurzů dalšího vzdělávání. Současná podoba školy byla významně ovlivněna zejména převzetím ISŠ dopravní a stavební v roce 1998 a Střední odborné školy technické a SOU v roce Spojením se docílilo zejména rozšíření nabídky oborů a prostupnosti mezi nimi, lepšího využití stávajících kapacit i odborné kvalifikace učitelů. Na SŠ se tedy nyní vyučují obory vzdělání strojního, stavebního a dopravního směru poskytující střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou. Společně se nyní např. daří předkládat projekty financované ze zdrojů EU a podporující jak vzdělávání pedagogických pracovníků, tak i rozšiřující poznatky a dovednosti žáků z pobytu v partnerských školách v SRN, Švédsku, Polsku a Slovensku. Součástí SŠ je také domov mládeže, který ve školním roce 2010/2011 poskytoval své služby žákům a studentům deseti středním školám z Liberce. I přes výše uvedené úspěchy, však musí vedení SŠ neustále sledovat a správně reagovat na další připravované změny. K tomu přispívá i plán činnosti, který byl vedením školy na školní rok přijat a jehož vyhodnocením je i tato výroční zpráva. a) Název a základní údaje o škole název organizace: Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace sídlo organizace: Liberec II, Truhlářská 360/3 IČ: IZO: právní forma: příspěvková organizace zřízená Libereckým krajem zřizovací listina: čj.: ZL-11/09-Š ze dne údaje pro dálkový přístup : datová schránka : j96k84x 3

4 adresy míst, kde je poskytováno vzdělání : - Liberec, Truhlářská ulice č. 3 - správa školy, domov mládeže, školní kuchyně - Liberec, Letná ulice č škola, hlavní dílny - Liberec, Ještědská ulice škola - Liberec, Kubelíkova ulice strojírenské dílny - Liberec, Horská ulice č dílny - Liberec, Lužická 147/38 - dopravní hřiště b) Zřizovatel : Liberecký kraj c) Ředitel : Ing. Tomáš Princ, bytem Liberec XII, Polní 353 d) Školská rada Zbyněk Pěnička, zástupce zřizovatele, předseda Mgr. Věra Rosenbergová, zástupce zřizovatele Ing. Dana Teisslerová, zástupce pedagogického sboru Milan Svědík, zástupce pedagogického sboru Pavel Picek, zástupce žáků resp. zákonných zástupců nezletilých žáků Iveta Povýšilová, zástupce žáků resp. zákon. zástupců nezletilých žáků e) Součásti školy a jejich kapacita Střední škola IZO , kapacita 1500 žáků Domov mládeže žáků Školní jídelna žáků Školní jídelna výdejna žáků Středisko služeb školám žáků f) Datum zařazení do rejstříku škol Odborné učiliště stavební Střední odborné učiliště stavební Střední odborné učiliště stavebních a řemeslných oborů Integrovaná střední škola stavebních a řemeslných oborů a Učiliště Střední škola stavební a dopravní Střední škola strojní, stavební a dopravní

5 II) Organizace studia a) Seznam oborů vzdělávání ve školním roce 2010/2011 Tabulka č. 1 Kód oboru ročník obor vzdělání forma s M/01 (ŠVP) 1., 2. Ekonomika podnikání denní M/ Management strojírenství denní M/027 3., 4. Management ve stavebnictví denní M/01 (ŠVP) 1. Provoz a ekonomika dopravy denní M/006 2., 3., 4. Provoz a ekonomika dopravy denní M/01 (ŠVP) 1. Technická zařízení budov denní M/002 2., 3., 4. Technická zařízení budov denní L/01 (ŠVP) 1., 2. Autotronik denní L/001 3., 4. Autotronik denní L/002 1., 2., 3. Mechanik instalatérských a denní elektrotechnických zařízení budov L/01 (ŠVP) 1. Mechanik seřizovač denní L/001 2., 3., 4. Mechanik seřizovač denní L/004 1., 3., 4. Mechanik seřizovač mechatronik denní L/524 1., 2. 1., 2., 3. Podnikání (nástavbové studium) denní večerní H/01 (ŠVP) 1., 2. Elektromechanik pro zařízení a přístroje denní H/ Mechanik elektrotechnických zařízení denní H/01 (ŠVP) 1. Instalatér denní H/001 2., 3. Instalatér denní H/ Klempíř denní H/ Malíř denní H/01 (ŠVP) 1., 2. Mechanik opravář motorových vozidel denní H/ Automechanik denní H/01 (ŠVP) 2. Nástrojař denní H/01 (ŠVP) 1., 2. Strojní mechanik denní H/ Zámečník denní H/01 (ŠVP) 1., 2. Tesař denní H/ Tesař denní H/01 (ŠVP) 1., 2. Truhlář denní H/ Truhlář denní H/01 (ŠVP) 1., 2. Zedník denní H/ Zedník denní E/503 1., 2. Stavební výroba denní Poznámka: Naprostá většina oborů vzdělání se již v nižším ročníku vyučovala dle školou zpracovaných školních vzdělávacích programů, které vycházejí z vládou ČR schválených rámcových vzdělávacích programů. Výjimkou jsou pouze obory Stavební výroba a podnikání, jejichž RVP byly schváleny později. U vyšších ročníků probíhá výuka ještě dle původních učebních dokumentů schválených MŠMT. 5

6 b) Změny v organizaci studia Ve školním roce 2010/2011 probíhala výuka dále ve dvou školních areálech ve Starých Pavlovicích a Dolním Hanychově, strojírenských dílnách v Kubelíkově ulici, elektrotechnických dílnách v Kateřinkách a částečně v dílnách Nové ulici. Vzhledem k výsledkům přijímacího řízení byly plně využity kapacity tříd a skupin praktického vyučování prvního ročníku. Celkem byla výuka organizována v 48 třídách denního studia a čtyřech třídách večerního resp. dálkového studia. Skladba oborů bude nadále částečně obměňována tak, aby odrážela poptávku ze strany zaměstnavatelů i vysokých škol. Škola tedy pokračuje ve svém záměru vyučovat obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s výučním listem strojírenského, stavebního a dopravního směru resp. obory na tyto směry přímo navazující. III. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Výuku a provoz SŠ zajišťovali zaměstnanci, rozdělení do dvou oblastí a čtyř úseků. Pedagogická oblast zahrnuje úsek teoretického vyučování (učitelé), úsek praktického vyučování (učitelé odborného výcviku a vedoucí učitelé odborného výcviku) a úsek výchovy mimo vyučování (vychovatelé). Nepedagogická oblast je ekonomicko-provozní úsek, ve kterém jsou soustředěni zaměstnanci, zajišťující celkový chod SŠ, a to jak v ekonomické a pracovněprávní činnosti samostatného právního subjektu, tak ve správě a údržbě využívaného majetku. K bylo na SŠ pracovalo celkem 175 zaměstnanců. Se všemi zaměstnanci byly uzavřeny řádné pracovní smlouvy, popřípadě dohody. Složení a struktura jednotlivých skupin zaměstnanců je uvedena v následujících tabulkách. Skladba všech úseků je velmi kvalitní, což dokazují jak každodenní pracovní výsledky a hodnocení sociálních partnerů v regionu, tak i další mimořádné aktivity. Proto lze potvrdit, že personální zabezpečení výuky a provozu je na SŠ plně zajištěno. a) Stavy zaměstnanců Tabulka č. 2 TECH. Z toho Ú s e k HOSP. DĚLN. PEDOGOG. PRAC. PRACOV. Ženy ZPS Důchodci Teoretické vyučování Praktické vyučování Výchova mimo vyučování Ekonomicko- provozní C e l k e m 175 6

7 b) Přehled odborné kvalifikace a věková skladba zaměstnanců b.1) Teoretické vyučování Tabulka č. 3 Do 30 let let let 51 let až důch.věk Důchodový věk Celkem/žen celkem/žen Celkem/žen celkem/žen Celkem/žen Celkem/žen Odborná kvalifikace Bez odborné Kvalifikace Externisté 1/0 1/0 1/0 3/0 5/2 Nově přijatí pedagogové Z toho absolventi Ukončené PP pedagogů 3/0 7/4 12/9 23/9 8/2 53/24 1/0 3/2 1/0 10/5 2/0 17/7 2/0 1/0 1/1 2/1 6/2 2/0 3/0 2/0 3/2 4/1 6/1 15/3 Komentář k tabulce: Z tabulky je zřejmé, že naprostá většina učitelů má odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tři učitelé si kvalifikaci doplňují studiem. Zbývající učitelé bez předepsané odborné kvalifikace vyučují praktické odborné předměty z oblastí, ve které mají dlouholeté zkušenosti ze svého dřívějšího působení, a vyučují již delší dobu a splňují tedy podmínku pro další zaměstnání dle zákona č. 563/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. b.2) Praktické vyučování Tabulka č. 4 Do 30 let 31 až 40 let 41 až 50 let 51 let až důch.věk Důchodový věk Celkem/žen celkem/žen celkem/žen Celkem/žen celkem/žen Celkem/žen Odborná kvalifikace 1/0 3/0 20/0 4/0 28/0 Bez odborné kvalifikace 1/0 1/0 7/0 3/0 12/0 Externisté 1/0 1/0 Nově přijatí pedagogové 1/0 2/0 3/0 Z toho absolventi Ukončené PP pedagogů 4/0 3/0 7/0 Komentář k tabulce: Z tabulky je zřejmé, že převažující část učitelů odborného výcviku splňuje podmínky odborné kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jeden učitel OV úspěšně dokončil odborné středoškolské studium a tím získal odbornou kvalifikaci. Další zaměstnanec si doplňuje vzdělání studiem pedagogiky. Ve zbývající skupině jsou učitelé, za které na trhu práce neexistuje náhrada dle požadavků citovaného zákona. Jsou to však lidé s dlouhodobou praxí ve svém oboru a zkušení řemeslníci, kteří dokáží své znalosti a zkušenosti dobře předat žákům. Externisté na úseku teoretického i praktického vyučování zajišťovali výuku v předmětech, ve kterých se na trhu práce zatím nepodařilo najít náhradu nebo mají velmi malou hodinovou dotaci. 7

8 b.3) Věková skladba pedagogického sboru v přepočtených úvazcích Tabulka č. 5 počet (přepočtení na plně zaměstnané) < 30 let let let 51 let - důchodový věk důchodový věk Celkem Celkem 5,08 9,23 17,00 60,50 15,40 107,21 z toho ženy 0,00 4,37 9,00 11,90 1,71 26,98 b.4) Způsobilost pedagogických pracovníků v přepočtených úvazcích Tabulka č. 6 Počet (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez odborné způsobilosti 107,21 27,03 b.5) Specializované činnosti Tabulka č. 7 Pozice: počet (přepočtení na plně zaměstnané) výchovný poradce 2,00 1,00 koordinátor informačních a komunikačních 3,00 0,00 technologií koordinátor školního vzdělávacího programu 2,00 0,00 školní metodik prevence 1,00 0,00 koordinátor environmentální výchovy 1,00 0,00 z toho bez kvalifikace b.6) Výchova mimo vyučování Tabulka č. 8 Kvalifikace Do 30 let 31 až 40 let 41 Až 50 let Celkem/žen Celkem/žen celkem/žen 51 let až důch.věk Důchodový věk Celkem/žen Celkem/žen Celkem/žen Odborná kvalifikace 1/1 5/4 1/1 7/6 Bez odborné kvalifikace Externisté 1/1 1/1 2/0 Nově přijatí pedagogové Ukončený PP pedagogů Komentář k tabulce: Všichni pedagogové z tohoto úseku splňují požadavky na odbornou kvalifikaci. Na vedení sportovních kroužků se podíleli dva externí učitelé. 8

9 b.7) Přehled pracovníků domovů mládeže v přepočtených úvazcích Tabulka č. 9 Vychovatelé Asistenti pedagoga Ostatní Celkem 7 0,00 0,20 7,2 c) Nepedagogičtí zaměstnanci Tabulka č. 10 Celkový z toho počet Ženy Důchodci Management Školní jídelna a výdejny Provozní pracovníci Poznámka: Dále bylo uzavřeno několik smluv na další pracovní poměr a dohod ( např. domovnické práce, obsluha VS, pomocné kuchařky ) d) Platové podmínky zaměstnanců Tabulka č / /2011 Celkový počet zaměstnanců 174,04 169,67 Počet pedagogických zaměstnanců 116,96 109,09 Průměrná výše měsíční mzdy pedagog. pracovníků Průměrná výše měsíční mzdy nepedagogických zaměstnanců Průměrná výše nenárokových složek mzdy pedagogických pracovníků Průměrná výše nenárokových složek mzdy nepedagogických zaměstnanců e) Další vzdělávání zaměstnanců e.1) Studium pedagogických zaměstnanců dlouhodobé Tabulka č. 12 Studium Počet zaměstnanců Studium dokončilo/studuje Typ výstupu Magisterské studium 1 0/1 Státní z. zk. Bakalářské studiu 1 1/0 Státní z. zk. Rozšiřující studium 1 0/1 Státní z. zk. Specializační studium 2 0/2 Osvědčení Pedagogika pro absolventy VŠ 5 0/5 Osvědčení Střední vzdělání s VL 1 1/0 Výuční list 9

10 e.2) Další vzdělávání pedagogických zaměstnanců Tabulka č. 13 Typ kurzu / vzdělávacího semináře Počet zúčastněných zaměstnanců Zadavatel pro maturitní zkoušky 1 Hodnotitel maturitní zkoušky + PUP 12 Informatika (2x) 2 Implementace do výuky 1 Čeština jako cizí jazyk 1 Začleňování cizinců do českých škol 1 Biodiverzita planety Země, historie a současnost 1 Základy meteorologie 1 Semináře pro výuku cizích jazyků (2) 2 Co se jim děje v hlavě 3 Holokaus ve vzdělávání 1 Účetnictví a daně 2 Ekonomika obchodu 1 Inovace ve výuce 4 Ekologické semináře (3) 1 UNIV2 pedagogické projektování 2 Zavádění standardů 3 Skalák 2011 svařování 1 Instruktor svařování 2 Právo ve škole 1 Práce s problémovými žáky 1 Novodobé otroctví 1 10

11 Soulad RVP a ŠVP 1 ŠVP pro elektro obory 1 V rámci tohoto cíle je hlavní pozornost věnována školení, která pedagogickým pracovníkům přibližují nové poznatky z oblastí, které vyučují. K získávání nových vědomostí bylo využíváno také samostudium. Školení v oblastech nutných k řízení školy (např. ekonomické, personální, BOZP) absolvovali také nepedagogičtí zaměstnanci. Mnoho učitelů se také účastnilo vzdělávání k novým maturitním zkouškám. Tabulka 13a Typ kurzu / vzdělávacího semináře Počet zúčastněných zaměstnanců Účetnictví 3 Prevence rizik podle 9 zákona č. 309/2006 Sb. 1 Odškodňování k pracovním úrazům a nemocem z povolání 1 Péče o majetek škol 4 Windows (3x) 1 Vzdělávací programy EU 2 Účetnictví a daně 1 Nakládání s odpady 1 FKSP 3 Personalistika, odměňování 1 Seminář pro ŠJ 2 11

12 IV. Údaje o počtu žáků a) Počet žáků a počet tříd (dle stavu k ) Tabulka č. 15a Průměr Průměr Počet tříd Počet žáků žáků na třídu žáků na učitele školní rok 2009/ / / / / / / /11 počet ,02 24,5 21,79 21,29 b) Skladba oborů vzdělání Tabulka č. 15b ročník KKOV Název oboru vzdělání žáků tříd I. II. III. IV. 6341M/01 Ekonomika a podnikání (management ve stavebnictví) M /01 Ekonomika a podnikání (management strojírenství) M/009 Management strojírenství (RVP) M/027 Management ve stavebnictví (RVP) M/006 Provoz a ekonomika dopravy (RVP) M/01 Provoz a ekonomika dopravy M/002 Technická zařízení budov (RVP) M/01 Technická zařízení budov Kategorie vzdělání M celkem L/001 Autotronik (RVP) L/01 Autotronik L/001 Mechanik seřizovač (RVP) L/01 Mechanik seřizovač ,5 2345L/004 Mechanik seřizovač-mechatronik (RVP) L/002 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov (RVP) ,5 Kategorie vzdělání L/0 celkem H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje H/004 Mechanik elektrotechnických zařízení (RVP) H/001 Instalatér (RVP) H/01 Instalatér H/001 Klempíř (RVP) ,5 3657H/001 Malíř (RVP) ,5 2368H/001 Automechanik (RVP) H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/01 Nástrojař ,5 2351H/001 Zámečník (RVP) H/01 Strojní mechanik

13 3664H/001 Tesař (RVP) ,5 3664H/01 Tesař ,5 3356H/001 Truhlář (RVP) ,5 3356H/01 Truhlář H/001 Zedník (RVP) H/01 Zedník E/503 Stavební výroba (RVP) Kategorie vzdělání H a E celkem L/524 Podnikání denní forma vzdělání (RVP) L/524 Podnikání - ostatní formy vzdělání (RVP) Kategorie vzdělání L/5 (nástavbové studium) celkem C E L K E M K 1. září 2010 bylo ve škole otevřeno celkem 52 tříd, z toho 48 tříd denní formy vzdělávání. Po 1. pololetí došlo ke sloučení 2 tříd prvních ročníků nástavbového studia (večerní forma) na jednu. c) Spádovost Tabulka č. 15c Škola Počet žáků LB JN CL SM JC MB DC Ostatní maturitní obory učební obory Celkem K bylo posuzováno 1273 žáků. d) Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení na školní rok 2011/2012 Údaje o přijímacím řízení Tabulka č. 16a SŠ počet Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ 718 Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do SŠ 69 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 590 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 128 Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ 32 z toho vyřešeno autoremedurou 31 z toho postoupeno krajskému úřadu 1 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 67 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 2 Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku 36 Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku 0 13

14 Organizace přijímacího řízení Ředitel školy stanovil jednotná kritéria přijímacího řízení včetně předpokládaného počtu přijímaných žáků a termínů přijímacích zkoušek. Tato kritéria byla v lednu 2011 zveřejněna. V 1. kole přijímacího řízení bylo možné podat až 3 přihlášky ke studiu. Uchazeči o denní formu studia měli termín na odevzdání přihlášky do a uchazeči o nástavbové studium do Přijímací zkoušku konali pouze uchazeči o denní nástavbové studium, a to ve vybraném termínu 2. nebo Přijímací komise se sešla poprvé dne a po celou dobu přijímacího řízení pracovala ve složení: předseda - Ing. Tomáš Princ, ředitel školy, členové - Mgr. Jana Neubauerová, Ing. Vladimír Moc, Mgr. Karel Hubka, Ing. Dagmar Valoušková, Mgr. Vlasta Vyčichlová, Mgr. Jaroslava Řeháčková, Rita Cermanová. Uchazeči, kteří nekonali přijímací zkoušku, byli vybíráni dle předem stanovených kritérií a o výsledku přijímacího řízení obdrželi poštou předběžnou informaci. Výsledky byly též zveřejněny na webové stránce školy V termínu od 22. do byla uchazečům předána (příp. zaslána) rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení a zájemci mohli ve stanovených lhůtách odevzdávat zápisové lístky, příp. se mohli odvolat. Uchazeči o denní nástavbové studium byli pozváni k přijímací zkoušce a rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení obdrželi (resp. jim bylo zasláno) Postupně byla vyhlášena 3 kola přijímacího řízení. Kritéria přijímacího řízení Žáci oborů vzdělání s kódem M byli přijímáni dle průměrného prospěchu z vybraných předmětů (ČJ, CizJ, D, ON, Z, M, Fy, Ch) a chování v 8. a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, s přihlédnutím k výstupnímu hodnocení. Žáci oborů vzdělání s kódem L/0 byli přijímáni dle průměrného prospěchu z vybraných předmětů (ČJ, CizJ, D, ON, Z, M, Fy, Ch) a chování v 8. a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, s přihlédnutím k výstupnímu hodnocení a zdravotní způsobilosti. Vybraní žáci, kteří s ohledem na počet volných míst ve třídě nemohli být přijati, byli pozváni na pohovory a byla jim nabídnuta volná místa v příbuzných oborech vzdělání. Žáci oborů vzdělání s kódem H byli přijímáni dle průměrného prospěchu z vybraných předmětů (ČJ, CizJ, ON, M, Fy, Ch, VV, pracovní vyučování) v 8. a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, s přihlédnutím k výstupnímu hodnocení a zdravotní způsobilosti. Žáci speciálních škol a žáci, kteří neměli ukončenou povinnou školní docházku devátým ročníkem, byli pozváni k přijímacímu pohovoru. Smyslem pohovoru bylo ověření předpokladů úspěšného absolvování vybraného oboru. Studium takovýchto žáků je sledováno celý 1. ročník výchovnou poradkyní, třídními učiteli a příslušnými učiteli odborného výcviku. Žáci oborů vzdělání s kódem E o tento obor neprojevili uchazeči zájem, a proto nebyl nikdo přijat. Uchazeči o denní formu nástavbového studia konali ve vybraném termínu přijímací zkoušky z ČJ, M a cizího jazyka (AJ nebo NJ). Žák úspěšně vykonal přijímací zkoušku, jestliže získal v součtu tří částí hodnocení (M - max. 30 bodů, ČJ - max. 30 bodů, CJ - max. 10 bodů) a ohodnocení výsledků předchozího studia (max. 10 bodů) alespoň 45 bodů. O umístění při rovnosti bodů rozhoduje počet bodů z matematiky. Zájemci o nástavbové studium uskutečňované večerní formou byli přijati bez přijímacích zkoušek. K nástavbovému studiu může být přijat absolvent nebo žák 3. ročníku oboru vzdělání s kódem H, u kterého je nařízením vlády č. 689/2004 Sb. takovéto studium umožněno. g) Hodnocení přijímacího řízení V porovnání s loňským rokem jsme obdrželi více přihlášek (především na maturitní obory), odevzdaných zápisových lístků bylo naopak méně do 1. ročníků nastoupilo 389 žáků, což je o 39 méně než v loňském roce. 14

15 Pro nedostatek uchazečů bylo zrušeno přijímací řízení pro obor vzdělání Klempíř, Stavební výroba a Ekonomika a podnikání se zaměřením na management strojírenství. Zvýšený zájem projevili uchazeči o učební obory Nástrojař, Malíř a lakýrník, Elektromechanik pro zařízení a přístroje a dále pak o denní nástavbové studium Podnikání. h) Počty žáků přijatých v rámci přijímacího řízení Tabulka č. 16b M L/0 H E L/5 denní L/5 večerní Žáků Tříd Žáků Tříd Žáků Tříd Žáků Tříd Žáků Tříd Žáků Tříd 70 2,5 72 2, Do 14 tříd 1. ročníků bylo v řádných termínech přijímacího řízení přijato 346 žáků. V rámci dalšího přesunu zájmu, přestupů a opakování celkový stav 1. ročníků dosáhl k počtu 389 žáků. ch) Rozhodnutí vydaná ředitelem školy Tabulka č. 17 Rozhodnutí: počet O přestupu do jiné SŠ 46 O změně oboru vzdělání 43 O přerušení vzdělávání 21 O opakování ročníku 46 O přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle 17 odst. 3 ŠZ 0 O podmíněném vyloučení podle 31 ŠZ 21 O vyloučení podle 31 ŠZ 15 O zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle 70 a 100 ŠZ 0 O povolení individuálního vzdělávání žáka 20 O zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka 4 O odkladu povinné školní docházky 0 O snížení úplaty za poskytování školských služeb 0 O prominutí úplaty za poskytování školských služeb 0 Celkem

16 V. Výsledky výchovy a vzdělávání a) Údaje o maturitních a závěrečných zkouškách a.1) Úspěšnost žáků při maturitních zkouškách Tabulka č. 18a zkoušky v řádném (jarním) termínu počet žáků, kt. konali zkoušku počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kt. neprospěli zkoušky v náhradním termínu počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kt. konali zkoušku počet žáků, kt. neprospěli počet žáků, kt. konali zkoušku opravné zkoušky počet žáků, kteří prospěli Počet žáků, kt. neprospěli a.2) Úspěšnost žáků při závěrečných zkouškách Tabulka č. 18b zkoušky v řádném (jarním) termínu počet žáků, kt. konali zkoušku počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kteří neprospěli zkoušky v náhradním termínu počet žáků, kteří prospěli Počet žáků, kt. konali zkoušku počet žáků, kt. neprospěli počet žáků, kt. konali zkoušku opravné zkoušky počet žáků, kteří prospěli Počet žáků, kt. neprospěli b) Údaje o výchovných opatřeních Tabulka č pololetí 2. pololetí Pochvala jiná ocenění 0 16 Napomenutí důtka třídního učitele důtka učitele odbor. výcviku důtka ředitele školy sníž. známka z chování c) Přehled o prospěchu žáků Tabulka č pololetí 2. pololetí prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Nehodnocen

17 d) Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin Tabulka č pololetí školního roku Z toho neomluvené 2. pololetí školního roku Z toho neomluvené Zameškané hodiny celkem Průměr na žáka 95,74 9,86 101,88 12, 73 e) Uplatnění absolventů s MZ Tabulka č. 22 Počet absolventů Dále studuje VŠ Dále studuje VOŠ Dále studuje jazykovou šk. Dále v zaměstnání V oboru Různé Komentář k tabulce: Na VŠ podávalo přihlášky více žáků. Výsledky dalších absolventů po přijímacím řízení nám nejsou známy. Úspěšnost při přijímacím řízení je však ovlivněna i tím, že ve velké většině se absolventi přihlašovali na více VŠ. Údaje Dále v zaměstnání jsou pouze přibližné, neboť byly získány zprostředkovaně a nebyly ověřeny. VI. Další vzdělávání a) Celoživotní vzdělávání Hlavní část celoživotního vzdělávání na naší škole je realizováno ve svářečské škole. Ta ve spolupráci s akreditovanými organizacemi SVÚM a. s., a UNO s.r. o. dále rozvíjí svojí činnost. Kvalitní práce zaměstnanců, doplněné vybavení svařoven i dobré prostředí bylo důvodem, který vedl k výraznému úspěchu, neboť ve školním roce prošlo všemi formami výuky vč. přezkoušení celkem 777 dospělých uchazečů. Svářečská škola SŠ se tak stala jedním z nejvýznamnějších zařízení tohoto typu ve velkém regionu a jako pátá v ČR získala certifikát Evropské svářečské federace pro svařování kovů a jako jedna z dvanácti svářečských škol v ČR také statut ATB pro svařování plastů. Další aktivity v této oblasti vyvíjí škola prostřednictvím vlastní autoškoly. SŠ patří mezi místní centra CV rovněž v rámci projektu CVLK. Má vytvořeny tři vzdělávací programy, jeden pro oblast elektrotechniky, druhý z oblasti stavební výroby a třetí na kamenické práce. Je ale pravdou, že zatím byl realizován pouze jeden kurz z těchto programů. Naopak se uskutečnilo pět zvlášť připravených odborných kurzů pro uchazeče o zaměstnání ve spolupráci s Úřadem práce v Liberci a v České Lípě nebo firmou Attest s. r. o. 17

18 počet absolventů počet účastníků forma studia prezenční prezenční prezenční prezenční prezenční prezenční prezenční prezenční prezenční prezenční Přehled kurzů Tabulka č. 23a Název programu Směr druh Akreditace Rozsah způsob ukončení Poznámka Základy operátor CNC obráběcích strojů" Základní kurz svařování kovů Základní kurz svařování kovů termoplastů Kurz svařování plastů zakončený úředními zkouškami Kurz svařování kovů zakončený úředními zkouškami Kurz na přezkoušení svářeče kovů Kurz na přezkoušení svářeče plastů Kurz na přezkoušení svářeče kovů s úředními zkouškami Kurz na přezkoušení svářeče plastů s úředními zkouškami Kurz na zaškolení svářeče plastů 6- umělecký a technický 6- umělecký a technický 6- umělecký a technický 6- umělecký a technický 6- umělecký a technický 6- umělecký a technický 6- umělecký a technický 6- umělecký a technický 6- umělecký a technický 6- umělecký a technický F-kurz zabezpečující školení nebo zaučení zaměstnanců pro konkrétního zaměstnav. 20 D-kurz zvyšující zaměstnatelnost 160/ 200 D-kurz zvyšující zaměstnatelnost 40 C-kurz doplňující kvalifikaci v daném oboru 40 C-kurz doplňující kvalifikaci v daném oboru 120 C-kurz doplňující kvalifikaci v daném oboru 8 C-kurz doplňující kvalifikaci v daném oboru 8 C-kurz doplňující kvalifikaci v daném oboru 40 C-kurz doplňující kvalifikaci v daném oboru 40 C-kurz doplňující kvalifikaci v daném oboru 32 osvědčení 9 9 Tumpf svářečský průkaz svářečský průkaz svářečský průkaz svářečský průkaz svářečský průkaz svářečský průkaz svářečský průkaz svářečský průkaz 9 9 svářečský průkaz

19 Doplňující informace Tabulka č. 23b rok 2009/2010 rok 2010/2011 Počet vytvořených školních vzdělávacích programů pro střední vzdělávání 4 7 Počet inovovaných školních vzdělávacích programů pro střední vzdělávání 7 0 Počet vzdělávacích programů tvořících nabídku dalšího vzdělávání 6 VII. Spolupráce se zaměstnavatelskou sférou Škola spolupracuje s firmami ve velkém rozsahu. Využívají se zejména smluvní pracoviště pro provádění odborného výcviku, kterých bylo celkem 96. Část nabídky firem je využívána pro odbornou praxi žáků oboru vzdělání technická zařízení budov, provoz a ekonomika dopravy a management ve stavebnictví. Další formou spolupráce se stavebními výrobními firmami je podíl na jejich zakázkách, tj. provedení vymezené části stavebních prací. Všechny tyto kontakty jsou vhodné také pro nutnost účasti zástupců podnikatelské sféry v komisích při závěrečných zkouškách, lepší možnost zajištění odborných exkurzí i snadnější přístup k nejnovějším materiálům nebo nástrojům, které firmy často formou daru přenechávají škole. Pro žáky se takto otvírají příležitosti k získání vhodné pracovní pozice v místě, které již v průběhu studia poznali. Samostatnou kapitolou je spolupráce s firmami, kterým poskytuje služby naše svářečská škola. Jejich okruh již přesahuje i liberecký region a dobré jméno a kvalitní výuka na této specializované škole přináší stále nové zákazníky. Škola udržuje rovněž kontakty s profesními organizacemi např. Svazem podnikatelů ve stavebnictví, ČKAIT, Svazem stavebních inženýrů, Cechem instalatérů a topenářů apod. Dalším příkladem je i schůzka zástupců plastikářských firem z oblasti Liberce, kterou v prostorách školy zorganizovali zástupci hanychovské školy a při které bylo zastoupeno celkem 9 firem i Úřad práce Liberec. Důležitým úkolem, který byl ve školním roce 2010/2011 plněn ve vztahu k projektu OP VK Modernizace výuky, bylo projednávání upravovaných ŠVP se sociálními partnery. Pedagogové školy se proto obrátili na příslušné firmy a s nimi projednali požadavky na případné doplnění ŠVP. Tento proces proběhl u všech 11 inovovaných ŠVP. Důležitá byla také spolupráce s firmou Česká hlava, se kterou naše škola spolupořádala přehlídku odborné dovednosti žáků Machři roku konané v září 2010 na náměstí Dr. E. Beneše v Liberci. 19

20 VIII. Zapojení do projektů a) Přehled grantů a dotací Tabulka č. 24 Název projektu Název projektu Pohyb a vyvážená strava jako základ zdravějšího životního stylu Řemesla v Evropské unii II CZ/10/LLP-LdV/IVT Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím inovací ŠVP a kurikula CZ.1.07/1.1.09/ Začlenění odborné terminologie do výuky cizích jazyků CZ.1.07/1.1.09/ Dotační titul Dotační titul NAEP - COMENIUS Partnerství škol v rámci Programu celoživotního učení NAEP- Leonardo d Vinci Partnerství škol v rámci celoživotního učení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příjemce/ partner Příjemce / partner příjemce příjemce příjemce příjemce Získané prostředky Získané prostředky ,00 EUR ,00 EUR ,00 Kč ,79 Kč IX. Další aktivity a prezentace školy a) Další aktivity školy, prezentace na veřejnosti a.1) Úsek teoretického vyučování Zahajovací pobyty pro žáky 1. ročníků Harmonizační kurzy, každý v délce 3 dnů, se uskutečnily pro žáky 1. ročníků maturitních oborů na začátku září Celkem se zúčastnilo 154 žáků. Cílem těchto pobytů bylo vytvoření třídních kolektivů, vzájemné poznání žáků a třídních učitelů, prevence sociálněpatologických jevů. Žáci 1. ročníků tříletých oborů absolvovali jednodenní preventivní program v o.p.s. Maják. Exkurze V průběhu školního roku, jako doplněk teoretické výuky žáků, proběhly tyto exkurze a návštěvy výstav a veletrhů s odborným zaměřením: LICON HEAT Elektrárna Rudolfov TEDOM JBC Galerie Liberec Aquaterm Praha Krajská vědecká knihovna Synagoga Liberec Žitava Praha, Královská cesta Jindřichovice p.s. Alternativní bydlení a udržitelný způsob života Spalovna Liberec 15 žáků 24 žáků 15 žáků 163 žáků 43 žáků 60 žáků 35 žáků 8 žáků 21 žák 20 žáků 21 žák 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škol strojní, stvební doprvní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková orgnizce 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY z školní rok 2009/2010 Zprcovl : J. Folkrtová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Zpracoval: Mgr. Petr Froněk.. podpis

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz, www.skola-lomnice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2013 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více

1/26. Koncepční záměr rozvoje školy 2014-2016

1/26. Koncepční záměr rozvoje školy 2014-2016 1/26 Koncepční záměr rozvoje školy 2014-2016 2/26 Obsah: 1. Cíle stanovené v předcházejícím období a jejich plnění.....3 2. Nastínění demografického vývoje v regionu...5 3. Vývoj počtů žáků a učitelů...7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342 za školní rok 2010/2011 Adresa školy: Tavírna 342, 380 01 Český Krumlov Identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Zprávu předkládá ředitelka školy: Mgr. Martina Kokořová říjen 2013 1 Výroční zpráva o činnosti Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2011 2012 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk

Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk Ing. Jiří Hubálek ředitel SOŠ a SOU Nymburk V Nymburce dne 30. září 2014 1. Plnění cílů z předchozího období A) Oborová

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí Sportovní 1135, 271 80 Nové Strašecí Zřizovatel : Středočeský kraj, Praha 5, Zborovská 11 IČO : 14 802 201 IZO : 107 820 536 Kontakty :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Františka Melichara Pražská 370 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA SOKOLNICE 496, příspěvková organizace 664 52 Sokolnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 www.iss-sokolnice.cz 1 Výroční zpráva školy obsahuje podstatné údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Lenka Křížanová Michaela

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 8.16 MK_04/20102014 Verze: 1.0 Počet stran: 44 Počet příloh: 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 1 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3. RÁMCOVÝ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více