Výroční zpráva za rok Příloha č.1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2007. Příloha č.1"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2007 Příloha č.1

2 Obsah 1. Realizace (revize) Koncepce informování o evropských záležitostech v roce Provozování Integrovaného informačního systému v ČR Eurocentra Internetový portál Euroskop.cz Eurofon Eurokurýr Grantový systém Komunikační priority vlády na rok Členství České republiky v Evropské unii Čerpání peněz evropských fondů a programů Rozcestník pro evropské peníze Budoucnost Evropy Další realizované projekty v roce Nerealizované projekty v roce Rozpočet informování o evropských záležitostech na rok

3 1. Realizace (revize) Koncepce informování o evropských záležitostech v roce 2007 Naplňování úkolů stanovených v materiálech Informace o stavu realizace Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR a návrh komunikačních priorit vlády na rok 2007 a revize Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR a návrh komunikačních priorit vlády na rok 2007 bylo značně ztíženo přesunem odboru informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR (dále jen OEZ ) 1 z Ministerstva pro místní rozvoj na Úřad vlády a kompletní obměnou OEZ po personální stránce. Přesto v roce 2007 OEZ úspěšně pokračoval v poskytování informací o evropských záležitostech a rozvíjel Integrovaný informační systém v ČR: 1.1 Provozování Integrovaného informačního systému v ČR Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2007, schválená usnesením vlády ČR č. 199 ze dne 28. února 2007, stanovila následujících pět pilířů Integrovaného informačního systému: Eurocentrum Praha a síť regionálních Eurocenter sídlících ve všech krajských městech ČR jako základna koordinované informační sítě. Internetový portál Euroskop.cz. Bezplatná telefonní informační linka Eurofon Informační bulletin Eurokurýr Eurozprávy z české správy. Grantový systém zaměřující se na podporu projektů zvyšujících informovanost veřejnosti o evropských tématech Eurocentra Do dubna roku 2007 tvořilo základnu pro fungování sítě Eurocenter Eurocentrum Praha, které do jisté míry platilo za koordinátora ostatních regionálních Eurocenter. Od května 2007 převzal tuto koordinační roli přímo OEZ. Eurocentrum Praha je současně sídlem bezplatné informační linky Eurofon a zčásti také redakce internetového portálu Euroskop.cz. Dvanáct regionálních Eurocenter bylo vytvořeno na základě usnesení vlády č ze dne 21. prosince Toto usnesení uložilo vytvořit síť regionálních Eurocenter, která umožní osobní přístup k informacím široké i odborné veřejnosti zajímající se o problematiku členství ČR v EU ve všech regionech ČR. Jednotlivá Eurocentra ve všech krajských městech ČR zahájila svou činnost během roku 2006, v průběhu roku 2007 již byla všechna relativně funkční. 1 Pro účely tohoto materiálu je jednotně užívána zkratka OEZ, která souhrnně označuje odbor pro informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR s působností do 31. října 2006, odbor pro informování o evropských záležitostech Ministerstva pro místní rozvoj ČR s působností od 1. listopadu 2006 do poloviny dubna 2007, oddělení informování o evropských záležitostech v rámci odboru komunikace Sekce pro přípravu předsednictví ČR v EU Úřadu vlády ČR s působností od poloviny dubna 2007 do 30. května 2007 a odbor informování o evropských záležitostech jako součást struktury útvaru místopředsedy vlády pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR (dále jen MVEZ ) s působností od 1. července

4 Hlavní aktivity Eurocenter: Poskytování informačních služeb týkajících se EU široké i odborné veřejnosti, a to v jednotlivých regionech se zaměřením na místní specifika a vztah daného kraje k EU. Vytváření kontaktní sítě specializovaných pracovišť, se kterými mohou Eurocentra jednotlivé problematiky detailně konzultovat a navazovat užší spolupráci. Poskytování informačních brožur a publikací. Pořádání pravidelných seminářů z oblasti nejčastěji kladených otázek a debaty s veřejností. Poskytování bezplatných přednášek pro studenty základních a středních škol o Evropské unii a členství ČR v EU. Nabízení možností neplacených stáží pro studenty vysokých škol. Pořádání výstav s evropskou tématikou. Provozování knihovny s tématickou literaturou k prezenčnímu studiu. Poskytování bezplatného přístupu k internetu (zatím poskytuje pouze EC Praha). Interní spolupráce v rámci Extranetu, který obsahuje sdílenou znalostní databázi a databázi kontaktů a statistik. Spoluvytváření webového portálu Euroskop.cz. Následující grafy demonstrují návštěvnost v Eurocentrech a statistiky nejčastěji kladených dotazů stran veřejnosti. Zvláštní grafy jsou věnovány Eurocentru Praha, které má mezi ostatními Eurocentry specifické postavení vzhledem k tomu, že sídlí v hlavním městě a slouží jako Eurocentrum i pro kraj Středočeský. Graf č.1: Počet osobních a elektronických dotazů a jejich rozložení a vývoj ve sledovaném období od ledna do září roku 2007 ve všech třinácti Eurocentrech /07 2/07 3/07 4/07 5/07 6/07 7/07 8/07 9/07 Osobní dotaz Elektronický dotaz Zdroj: Export dat z Extranetu, OEZ, říjen Daná data bohužel nelze srovnat s daty z roku 2006, jelikož během roku 2006 byla otevírána jednotlivá Eurocentra, tudíž OEZ nemá k dispozici veškeré relevantní statistické údaje. 4

5 Graf č.2: Počet osobních a elektronických dotazů a jejich rozložení a vývoj ve sledovaném období od ledna do září roku 2007 v Eurocentru Praha /07 2/07 3/07 4/07 5/07 6/07 7/07 8/07 9/07 Osobní dotaz Elektronický dotaz Zdroj: Export dat z Extranetu, OEZ, říjen 2007 Graf č.3: Oblasti nejčastěji kladených dotazů ve sledovaném období od ledna do září roku 2007 ve všech třinácti Eurocentrech. Instituce EU 7% Cestování 6% Studium v EU 6% Právo EU/ES 5% Informační zdroje 29% Euro 7% Práce v EU 9% Strukturální fondy 11% Základní informace o EU 20% Zdroj: Export dat z Extranetu, OEZ, říjen

6 Graf č.4: Oblasti nejčastěji kladených dotazů ve sledovaném období od ledna do září roku 2007 v Eurocentru Praha. Instituce EU 7% Právo EU/ES 8% Studium v EU 4% Informační zdroje 20% Cestování 9% Práce v EU 10% Základní informace o EU 18% Strukturální fondy 10% Euro 14% Zdroj: Export dat z Extranetu, OEZ, říjen 2007 Zájem ze strany široké veřejnosti o informační služby poskytované jednotlivými Eurocentry byl závislý zejména na existenci nejrůznějších informačních kampaní o aktuálních evropských tématech a politických kauz v ČR souvisejících s členstvím ČR v EU. Současně lze pozorovat snížení zájmu o informace ze strany veřejnosti v průběhu měsíců července a srpna, což je do značné míry způsobeno obdobím školních prázdnin. Celkový počet návštěvníků Eurocenter postupem času mírně klesá. Tento trend je pravděpodobně způsoben rozvojem moderních komunikačních technologií, které nahrazují osobní kontakt s poskytovateli informací. Z tohoto důvodu je důležité zaměřit se v nadcházejícím období na aktivní působení jednotlivých pracovníků Eurocenter, organizací seminářů, školení, debat apod. K celkovému hodnocení stavu za rok 2007 je nutné poukázat na několik problematických bodů ve fungování sítě Eurocenter. Od založení Eurocenter do současnosti nebyly dořešeny základní organizační a administrativní záležitosti. Jedním ze zásadních problémů ve fungování sítě Eurocenter je jejich nejednotnost. Eurocentra nebyla dostatečně centrálně řízena, což se následně odráží v různorodém technickém vybavení, rozlišném postavení Eurocenter v regionu a schopností jejich pracovníků komunikovat s ostatními regionálními subjekty 3. Mnoho vedoucích pracovníků se potýká s problémy při navazování kontaktů s ostatními relevantními subjekty v regionu a míra jejich vlivu a informačních možností jsou tak omezené. Interní komunikace v rámci Integrovaného informačního systému byla v průběhu roku 2007 zajišťována prostřednictvím neveřejné sítě Extranet. Tato síť není doposud plně funkční. 3 Mezi relevantní regionální partnery patří zejména představitele městských a krajských úřadů, zástupci hospodářských komor, regionálních rad, regionálních rozvojových agentur, vzdělávacích institucí, relevantních poradenských subjektů, apod. 6

7 Oproti původně plánovanému zajištění zefektivnění práce zaměstnanců Eurocenter (sjednocení pracovního prostředí, sjednocení informačních zdrojů, zrychlení přístupu k informacím a datům), zkvalitnění podávaných informací (garantování jednotných odpovědí na dotazy veřejnosti, řízení kontrolních modulů, statistik a reportů) a optimalizaci nákladů, zaznamenalo OEZ ze strany pracovníků Eurocenter velkou řadu stížností na nedokonalost celého systému Internetový portál Euroskop.cz Internetový portál Euroskop.cz je jedním ze základních pilířů Integrovaného informačního systému, jehož hlavním úkolem je poskytování informací o Evropské unii a našem členství v ní. Cílem portálu je nejen poskytovat obecné informace o EU, ale především nabídnout praktické rady všem občanům České republiky. Užitečnou součástí portálu Euroskop.cz je aktuální zpravodajství a publicistika pokrývající nejnovější vývoj politiky a ekonomiky související s členstvím ČR v EU. Technický provoz portálu zajišťuje externí subjekt Economia a.s. (realizováno na základě veřejné zakázky), který dodává také aktuální zpravodajství a publicistiku. Obsah portálu mimo tyto oblasti zajišťuje OEZ ve spolupráci s kontaktními osobami z veřejné správy. Vztah se společností Economia se ale v roce 2007 ukázal jako problematický (nutno zmínit zejména neschopnost společnosti Economia a.s. plnit všechny závazky vyplývající ze smlouvy o provozování portálu Euroskop). OEZ proto zvažuje, zda v této spolupráci pokračovat, a pokud ano, tak za jakých podmínek. Pojetí funkce Euroskopu v Koncepci informování o evropských záležitostech na rok 2008 nelze plně realizovat za současného smluvního i technického zajištění jeho provozu (blíže viz Koncepce informování o evropských záležitostech na rok 2008). Vážné nedostatky portálu potvrdil i audit jeho obsahu, provedený na základě poptávky vypsané Úřadem vlády dne sdružením Eurion. Audit poukazuje zejména na přílišnou statičnost webu - na to, že jeho současná podoba nevyužívá možností daných současným stavem informačních technologií. Současný stav portálu Euroskop.cz nabízí výrazné možnosti rozvoje, uvádí zmíněný audit. Na základě průzkumů společnosti NetMonitor 4 průměrně navštíví Euroskop.cz více než unikátních návštěvníků měsíčně 5, což je v porovnání s rokem 2006 nárůst v průměru o unikátních návštěvníků měsíčně. 6 Nejčastějšími uživateli portálu Euroskop.cz jsou zejména studenti. Lidé ve věku let tvoří 25 % uživatelů všech monitorovaných portálů, přitom v případě Euroskop.cz tito lidé představují kolem 40 % (12-19 let: 30%, let: 15 %). Lidé s ukončeným středoškolským vzděláním představují nejpočetnější skupinu návštěvníků portálu, jde o bezmála 40% uživatelů, 7 lidé s vysokoškolským titulem a dokončeným základním vzděláním pak kolem 20 %. 8 4 Zdroj: NetMonitor SPIR Mediaresearch & Gemius, leden srpen Dle NetMonitor SPIR Mediaresearch & Gemius navštíví stránky Euroskop.cz průměrně unikátních návštěvníků, počet měsíčních přístupů je však vyšší (přibližně v průměru návštěvníků měsíčně). Dle monitoringů (zejména NetMonitor Mediaresearch & Gemium 2007 a Monitoringu webů - na vrcholu.cz je měsíční návštěvnost stránek Euroskop.cz srovnatelná s stránkami orgánů státní správy). 6 Zdroj NetMonitoru SPIR Mediaresearch & Gemius, prosinec % v případě všech monitorovaných médií 8 13% v případě všech monitorovaných médií 7

8 Graf č.5: Přehled nejnavštěvovanějších rubrik na Euroskop.cz (v %). 11% 15% 37% 15% 20% Evropská unie ČR v EU Dokumenty a odkazy Já a EU Budoucnost Evropy Zdroj: Export dat z redakčního systému Atrium, OEZ, září 2007 Graf č.6: Přehled nejčtenějších článků na Euroskop.cz (v %). 10% 9% 9% 36% 10% 26% Vstup ČR do Schengenu Členské státy EU Stručná historie EU Regionální Eurocentra Předsednictví Evropské unie Praktické informace Zdroj: NetMonitor SPIR Mediaresearch & Gemius, září 2007 Portál je strukturován do sedmi základních sekcí: Aktuální zpravodajství, Budoucnost Evropy, Evropská unie, ČR v EU, Já a EU, Dokumenty a odkazy a Eurocentra. 8

9 Anglická verze portálu (Brief in English) nabízející základní přehled o ČR a jejím vztahu k EU byla v roce 2007 významně rozšířena, například o rubriku informující o přípravách na vstup ČR do schengenského prostoru. Euroskop.cz je napojen na ostatní komunikační nástroje: Eurocentra (všech 13 Eurocenter má vlastní rubriky na adrese a bezplatnou linku Eurofon výročí podpisu Římských smluv V rámci informování o akcích spojených s oslavami 50. výročí podpisu Římských smluv, které byly organizovány v průběhu celého roku 2007, byla na portálu Euroskop.cz vytvořena rubrika s názvem Akce k 50. výročí (www.euroskop.cz/50vyroci). V rubrice se občané mohou dozvědět základní informace o všech akcích pořádaných nejrůznějšími subjekty v souvislosti s výročím, a to především v České republice. Předsednictví ČR v Radě EU Portál Euroskop.cz informuje o přípravách na předsednictví ČR v Radě EU v rámci strategie vyplývající z vládního usnesení č. 39 ze dne 9. ledna 2007 o jmenování místopředsedy vlády pro evropské záležitosti a ve spolupráci s příslušnými odbory sekce pro evropské záležitosti a sekce pro přípravu předsednictví Úřadu vlády ČR, s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Stálým zastoupením České republiky při EU v Bruselu a ostatními resorty. Na Euroskop.cz byla vytvořena rubrika Předsednictví ČR v Radě EU (www.euroskop.cz/predsednictvi), která byla informačně propojena s příslušnými internetovými stránkami vládního portálu Rubrika si klade za cíl informovat občany v ČR o probíhajících přípravách české státní správy na výkon předsednictví v první polovině roku 2009, o personálním, technickém, finančním i organizačním zajištění předsednictví, o jeho prioritách a v neposlední řadě patří mezi cíle rovněž obeznámení veřejnosti s významem a obecnými principy předsednictví a informování o systému rotace členských zemí při jeho výkonu. Rubrika je rozdělena do šesti podrubrik (Co je to předsednictví, Předsednictví ČR v Radě EU, Aktuality, Důležité dokumenty, Užitečné odkazy, Často kladené otázky). Schengen Mezi priority zvolené pro rok 2007 rovněž patří informování občanů o schengenském prostoru, což vyplynulo z finalizace přípravy ČR na vstup do schengenského prostoru, jak jej předpokládá Akt o přistoupení ČR k EU i související vládní dokumenty, které považují 31. prosinec 2007 za strategické datum zapojení ČR do schengenské spolupráce. Na portálu Euroskop.cz byla za tímto účelem v červnu 2007 v součinnosti s Ministerstvem vnitra ČR a s meziresortní expertní skupinou vytvořena rubrika Schengen. Cílem rubriky je seznámit veřejnost s principy schengenské spolupráce a s hlavními změnami vyplývajícími z plného začlenění ČR do prostoru, v jehož rámci nejsou vykonávány kontroly osob na vnitřních hranicích. Rubrika se dělí na devět tématických podrubrik (Schengen aktuálně, Základní fakta, Rozšíření Schengenu, Příprava ČR na vstup do Schengenu, Praktické informace, FAQ, Ke stažení, Slovníček, Užitečné odkazy), které jsou postupně aktualizovány a doplňovány. Rubrika je zaměřena na vysvětlení principů schengenské spolupráce a změny, 9

10 které se vstupem do Schengenu souvisejí, na popsání historie vývoje Schengenského informačního systému, praktické informace a novinky spojené s tematikou Schengen. Rubrika Schengen, a to v jejím plném rozsahu, je dostupná rovněž v anglické verzi na portálu Euroskop (The Czech Republic Joins the Schengen Area). Pro potřeby medializace a v rámci schengenské informační kampaně zahájené v červenci 2007, kterou řídí Ministerstvo vnitra ČR, a rovněž snadnější přístup pro uživatele, byla zřízena doména 3. řádu a přímý vstup do rubriky z homepage. Informování o tomto tématu probíhá plně v souladu s usnesením vlády č. 505 ze dne 10. května 2006 ke Zprávě o připravenosti České republiky k převzetí schengenského acquis a v úzké spolupráci s příslušnými odbory na Ministerstvu vnitra ČR. Graf č.7: Vývoj návštěvnosti rubriky Vstup ČR do Schengenu na portálu Euroskop.cz (červen září 2007) Počet návštěvníků červen červenec srpen září Zdroj: Export dat z redakčního systému Atrium, OEZ, září Eurofon Eurofon je důležitou součástí Integrovaného informačního systému o EU určenou široké veřejnosti. Od října roku 2005 sídlí Eurofon v prostorách Eurocentra Praha. Na bezplatnou telefonní linku se lze dovolat jak z pevné linky, tak z mobilního telefonu. Eurofon odpovídá primárně na dotazy týkající se národních specifik členství ČR v EU. Konkrétně poskytuje informace o pozici ČR v aktuálních záležitostech evropských politik, základních změnách legislativy v souvislosti s právem EU, programech podpory ze strukturálních fondů EU a konkrétních výsledcích využívání fondů EU v ČR, sociálním zabezpečení migrujících pracovníků a jejich rodin, možnostech studia a práce v EU, 10

11 fungování jednotného trhu a také o výběrových řízeních, školeních a možnostech vzdělávání. Pracovníci Eurofonu také adresně odkazují na další informační zdroje. V průběhu roku 2007 bylo na lince Eurofon zaměstnáno celkem 6 pracovnic na plný i poloviční úvazek. Dva pracovníky na plný úvazek zaměstnávalo přímo OEZ, dva byli zaměstnanci Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Zbývající dva specialisté na poloviční úvazek byli zaměstnávání agenturou Czech Trade. Všichni pracovníci se průběžně účastnili školení zaměřených na aktuální evropská témata. 9 Posledním dvěma pracovníkům vyprší pracovní smlouvy k prosinci 2007 a nebudou na základě dohody se společností Czech Trade prodlouženy. Graf č.8: Počet dotazů obdržených přes telefonní linku Eurofon a vývoj jejich počtu ve sledovaném období od ledna do září roku 2006 a leden únor březen duben květen červen červenec srpen září Zdroj: Export dat z Extranetu, OEZ, říjen 2007 Počet dotazů na telefonní lince Eurofon postupem času klesá, přičemž je podobně jako množství osobních a elektronických dotazů závislý na momentální realizaci mediálních kampaní k aktuálním evropským tématům, či na aktuálních politických vystoupeních a projevech. V následujícím roce lze očekávat opětný nárůst vlivem zájmů široké veřejnosti o problematiku strukturálních fondů a českého předsednictví v Radě EU. V průběhu měsíců ledna až září roku 2006 bylo na lince Eurofon zodpovězeno celkem dotazů. V prvních třech čtvrtletích roku 2007 to bylo , to znamená že pokles vytíženosti linky Eurofon je přibližně třicetiosmiprocentní. Z výše uvedených statistik vyplývá, že průměrný počet hovorů na lince Eurofon za sledované období v měsících leden až září roku 2007 za jeden pracovní den činí průměrně 157. Přitom 9 Pracovníci se zúčastnili školení zaměřených např. na strukturální fondy , Schengen, či přípravy na zavedení eura. 11

12 bylo na tuto práci vyčleněno celkem pět pracovních úvazků. Klesající tendenci počtu telefonických hovorů odpovídá snížení počtu úvazků na čtyři. Na základě tohoto výpočtu bude na jednoho pracovníka linky Eurofon připadat přibližně 40 telefonických hovorů denně Eurokurýr Informační bulletin Eurokurýr, podtitulem Eurozprávy z české správy, byl koncipován jako doplňkový komunikační nástroj informační infrastruktury. Cílem Eurokurýru bylo jednou za dva měsíce přinášet veřejnosti informace o činnosti veřejné správy a samosprávy ČR v oblasti EU. Editorskou funkci vykonávali pracovníci Úřadu vlády ČR, na autorství se podíleli představitelé veřejné správy. Příspěvky měly formu informativních článků a rozhovorů. V souladu s principem hospodárného, účelného a efektivního vynakládání prostředků státního rozpočtu se OEZ rozhodl vydávání Eurokurýru pozastavit. V roce 2008 OEZ připravuje dynamičtější platformu pro informování veřejnosti o činnosti veřejné správy a samosprávy v oblasti EU (viz Koncepce informování o evropských záležitostech na rok 2008) Grantový systém Grantové řízení v roce 2007 neproběhlo vlivem delimitace agendy odboru informování o evropských záležitostech z Ministerstva pro místní rozvoj na Úřad vlády ČR usnesením vlády č. 200 ze dne 28. února Komunikační priority vlády na rok 2007 Aktivity odboru informování o evropských záležitostech v roce 2007 vycházely z komunikačních priorit stanovených usnesením vlády ČR č. 199 ze dne 28. února 2007 a jejich revize schválené usnesením vlády č. 820 ze dne 18. července V roce 2007 byly realizovány následující komunikační priority: 2.1 Členství České republiky v Evropské unii V rámci komunikační priority Členství České republiky v Evropské unii se OEZ v roce 2007 zaměřil na několik významných témat. Při realizaci této priority byla akcentována témata týkající se předsednictví ČR v Radě EU, vstupu České republiky do schengenského prostoru, přínosů a nákladů členství ČR v EU, přípravy na vstup ČR do eurozóny a přijetí eura a dlouhodobá komunikační priorita EU do škol. 12

13 Obrázek č.1: Konference Jak připravit úspěšné předsednictví Zleva: německý velvyslanec Helmut Elfenkämper, jmenovaná velvyslankyně ČR při EU Milena Vicenová, ředitelka odboru informování o evropských záležitostech Pavlína Bartoňová, ředitel kabinetu pro evropské záležitosti Francie Denis Simoneau. Informování o předsednictví České republiky v Radě EU probíhalo v souladu s usnesením vlády č. 39 ze dne 9. ledna 2007 o jmenování místopředsedy vlády pro evropské záležitosti a ve spolupráci s příslušnými odbory Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR a ostatními resorty. Na portálu Euroskop.cz byla v květnu 2007 spuštěna rubrika Předsednictví ČR v Radě EU která byla informačně propojená s příslušnými stránkami vládního portálu Rubrika poskytuje občanům ČR informace o probíhajících přípravách ČR na předsednictví v Radě EU v první polovině roku 2009, o organizačním zajištění předsednictví, ale i o jeho prioritách a principu předsednictví jako takového. Od svého vytvoření zaznamenává rubrika Předsednictví ČR v Radě EU nárůst návštěvnosti, od července 2007 se objevuje mezi pěti nejnavštěvovanějšími rubrikami (viz Graf č.7 : Přehled nejčtenějších článků na Euroskop.cz (v %). OEZ podpořil mezinárodní konferenci zaměřenou na přípravu předsednictví v Radě EU Jak organizovat úspěšné předsednictví konanou 23. října Vzhledem ke stanoveným prioritám předsednictví ČR v Radě EU se OEZ podílel na mezinárodní konferenci II.Energy Forum, která se konala pod záštitou místopředsedy vlády pro evropské záležitosti Alexandra Vondry ve dnech 5. a 6. listopadu

14 Obr. č. 2: Mezinárodní konference II. Energy Forum, listopadu Místopředseda vlády pro evropské záležitosti Alexandr Vondra. Síť regionálních Eurocenter pořádala v rámci informování o přípravách předsednictví ČR v Radě EU akce zaměřené na tématiku předsednictví v Radě EU. Významnější akce Eurocenter na téma předsednictví: Seminář Německé předsednictví EU za přítomnosti velvyslance Spolkové republiky Německo - EC Praha (15.2.) Den Německa EC Brno (30.5.) seminář Příprava na české předsednictví EU za účasti náměstkyně místopředsedy vlády pro evropské záležitosti Jany Hendrichové - EC Praha (12.4.), EC Plzeň (2.10) seminář Předsednictví ČR v Radě EU: příležitosti pro Olomoucký kraj EC Olomouc (5.12.) Portugalský den za účasti Rady Portugalska v ČR - EC Praha (4.10.), EC Brno (22.11.) Významnou komunikační prioritou v roce 2007 bylo informování o vstupu České republiky do schengenského prostoru. Zvolení této priority vyplývalo z finalizace přípravy ČR na vstup do Schengenu, jak jej předpokládá Akt o přistoupení ČR k EU i související vládní dokumenty, které považují 31. prosinec 2007 za strategické datum zapojení ČR do schengenské spolupráce 10. Informační kampaň v roce 2007 byla zaměřena na vysvětlení principů schengenské spolupráce a změn, které se vstupem ČR do Schengenu souvisí. Kampaň byla oficiálně zahájena 17.července 2007 na tiskové konferenci za účasti předsedy vlády Mirka Topolánka a ministra vnitra Ivana Langera. OEZ na kampani spolupracoval s Ministerstvem vnitra a má svého zástupce v meziresortní expertní skupině Schengen, kde se účastnil jednání skupiny a připomínkoval informační kampaň. V září 2007, kdy ČR přistoupila k SIS (Schengenský informační systém) byla spuštěna mediální kampaň, která vrcholí v prosinci OEZ poskytl svůj Integrovaný informační systém jako jeden z hlavních zdrojů informací o Schengenu. Na portálu Euroskop.cz byla v červnu Rada pro spravedlnost a vnitřní věci rozhodla mj. o termínech zrušení kontrol na vnitřních hranicích nových členských států ( na pozemních a mořských hranicích a nejpozději na mezinárodních letištích) za podmínky, že budou splněny podmínky schengenského acquis a státy budou připojeny k Schengenskému informačnímu systému. 14

15 vytvořena ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a meziresortní skupinou nová rubrika Schengen kde jsou pravidelně uveřejňovány nové informace. Již od svého vzniku patří mezi deset nejnavštěvovanějších rubrik a počítá se s dalším růstem sledovanosti (viz Graf 4: Vývoj návštěvnosti rubriky Vstup ČR do Schengenu na portálu Euroskop.cz, červen září 2007). Pracovníci Eurocenter a Eurofonu prošli školením od zástupců MV ČR a cizinecké a pohraniční policie a jsou jim pravidelně přeposílány informace vycházející z expertní skupiny. Dále tvořily Eurocentra jedno z míst distribuce letáků, které se v rámci informační kampaně tiskly. Tři druhy letáků pro různé cílové skupiny cizinci, cestovatelé, všichni - vznikly v různých jazykových mutacích podle potřeb regionu (příhraničí, menšiny). Ve všech regionálních Eurocentrech proběhly v průběhu roku 2007 semináře a přednášky o vstupu České republiky do schengenského systému, aby občané mohli získat informace o připravovaném zapojení ČR do Schengenu a změnách s tímto spojených. Významnější akce Eurocenter na téma vstup ČR do Schengenu: cyklus seminářů Vstup ČR do Schengenu ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR EC Ostrava (20.3), EC Brno (3.4), EC Praha (15.5. a 27.9.), EC Karlovy Vary (4.6.), EC Zlín (18.6), EC Pardubice (6.12.), EC Hradec Králové (6.12) seminář Vítejte v Schengenu ve spolupráci s EuropeDirect, FSS MU Brno a Službou cizinecké policie EC Brno (15.11.) Komunikační priorita Členství České republiky v EU zahrnula v roce 2007 také přípravu na začlenění ČR do eurozóny a přijetí eura. Důraz byl kladen na včasné zahájení postupného informování občanů o otázkách souvisejících se zavedením jednotné měny euro v ČR. Meziresortní skupina Euro, jejímž členem byl také pracovník OEZ, se vlivem personálních změn na Ministerstvu financí ČR sešla naposledy v únoru Ministerstvo financí vydalo brožuru Národní plán zavedení eura v České republice a informační letáky o procesu přípravy zavedení eura. Brožura a letáky byly distribuovány do Eurocenter. Významnější akce Eurocenter na téma přijetí eura: přednáška Euro a jeho zavedení v ČR ve spolupráci s Českou národní bankou - EC Praha (20.5.) V roce 2007 se OEZ v rámci priority EU do škol zaměřil na konání besed, seminářů, přednášek a soutěží pro žáky a studenty především s využití sítě Eurocenter. Akce proběhly v regionálních Eurocentrech a na školách, kde pracovníci Eurocenter přednášeli a diskutovali se studenty a žáky na otázkách souvisejících s Evropskou unií a členství ČR v EU. Řada akcí pro studenty proběhla v rámci oslav 50. výročí podpisu Římských smluv (viz 2.4 Další realizované projekty). Projekt Next Generation EU V roce 2007 probíhal Projekt Next Generation EU organizace Člověk v tísni, který byl podpořen OEZ na základě poptávkového řízení na Zavedení doplňkové formy výuky o EU za pomoci dokumentárních filmů s evropskou tematikou na základních a středních školách, včetně vzdělávání učitelů a pracovníků Eurocenter ve využití této metody OEZ ÚV ČR z 16. srpna V průběhu Mezinárodního filmového festivalu Jeden svět byly pro studenty připraveny speciální školní projekce dokumentů zobrazujících autentické životní příběhy vrstevníků z evropských zemí, jejich každodenní život a perspektivy mladých lidí v EU. 15

16 Speciální školní projekce spojené s debatou proběhly v Praze a dalších 15 městech. Návštěvnost přesáhla diváků a projekce zaznamenaly velmi příznivé ohlasy pedagogů, studentů i odborníků. Během projekcí byly vybrány čtyři dokumentární filmy pro základní školy a tři pro střední školy, z nichž vznikly sady materiálů, které byly distribuovány do škol a poskytnuty Eurocentrům. Byly také vytvořeny doprovodné didaktické a informační materiály. Proběhly dva semináře pro pedagogy o využití dokumentárních filmů při realizaci výuce o EU a jeden speciální seminář pro pracovníky Eurocenter. Vyškolení pracovníci Eurocenter budou využívat získané sady dokumentů k projekci pro studenty v Eurocentrech a na školách. 2.2 Čerpání peněz evropských fondů a programů Rozcestník pro evropské peníze Integrovaný informační systém se v roce 2007 zaměřil také na další komunikační prioritu čerpání peněz z evropských fondů a programů. Na základě statistik regionálních Eurocenter tvoří dotazy týkající se čerpání z evropských fondů a programů jednu ze tří nejčastěji tázaných oblastí (viz Graf č.4: Oblasti nejčastěji kladených dotazů ve sledovaném období od ledna do září roku 2007 ve všech třinácti Eurocentrech). Integrovaný informační systém poskytoval v roce 2007 informace o zdrojích finanční podpory dostupných subjektům v ČR a pracovníci Eurocenter a Eurofonu zodpovídali dotazy veřejnosti a směrovali potenciální žadatele na příslušné kontaktní osoby, instituce či programy. Na lince Eurofon poskytovali informace pracovníci Ministerstva pro místní rozvoj ČR specializovaní na zodpovídání dotazů týkajících se strukturálních fondů. Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo k distribuci do Eurocenter brožury o strukturálních fondech Abeceda fondů Evropské unie a letáky o Fondech EU. OEZ podpořil dva regionální semináře Strukturální fondy a regionální rozvoj , které se konaly v říjnu 2007 v Ostravě a Ústí nad Labem, a konferenci v Praze na téma Budoucnost regionálního financování a politika zaměstnanosti. V průběhu roku 2007 Eurocentra pořádala ve spolupráci s partnery řadu seminářů zaměřených na strukturální fondy, které zaznamenaly vysokou účast. Regionální Eurocentra iniciovala organizaci Dnů komunitárních programů, které proběhly ve spolupráci s krajskými úřady nejprve v Praze, Brně a Plzni. V rámci Dnů komunitárních programů byly představeny jednotlivé komunitární programy a možnosti čerpání prostředků těchto programů. Referentka OEZ představovala program Evropa pro občany. Dny komunitárních programů měly velký ohlas (např. v Praze se akce zúčastnilo přes 150 lidí) a do konce roku 2007 byly naplánovány v dalších regionech, přičemž byly vzhledem k časovému omezení gestorů spojeny dva až tři blízké regiony. 16

17 Obr. č. 3: Úvodní slovo hejtmana Středočeského kraje Petra Bendla k zahájení Veletrhu komunitárních programů v Praze 19. září Významnější akce Eurocenter na téma evropských fondů a programů: seminář na téma Fond pro podporu spolupráce škol ČR a Islandu, Lichtenštejnska a Norska ve spolupráci s krajským úřadem a Národní agenturou pro vzdělávací programy EC Hradec Králové (5.2.) seminář na téma Programy evropských fondů v ČR na roky ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj - EC Praha (22.3) seminář Strukturální fondy a EU zkušenosti a rady - EC - Praha (5.4) konference Možnosti čerpání ze strukturálních fondů pro podnikatele ve spolupráci s Unií malých a středních podniků EC Hradec Králové (24.5.) seminář Jak na dotace z Operačního programu Podnikání a inovace EC Brno (22.6., 21.9.) cyklus seminářů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve spolupráci s krajem a Ministerstvem mládeže, školství a tělovýchovy ČR - EC Pardubice (31.5.), EC Zlín (7.6), EC Plzeň (11.6.), EC Olomouc (13.6.) seminář na téma Evropský projektový den pro malé a střední podniky ve spolupráci s CzechInvest a Euronest - EC Brno (17.10., ) seminář na téma Evropský projektový den pro města a obce ve spolupráci s Úřadem regionální rady a Euronest EC Brno (25.10., ) cyklus seminářů o Programu Grundtvig EC Hradec Králové (6.2.), EC Jihlava (19.2.), EC Olomouc (26.2.), EC Zlín (27.2.), EC Liberec (7.3.), EC Brno (9.3.), EC Praha (12.3.), EC Karlovy Vary (19.3.) 17

18 2.3 Budoucnost Evropy Problematika směřování Evropské unie zůstala v roce 2007 jednou z priorit informování o evropských záležitostech. Aktuální informace o tématech týkajících se dalšího rozšiřování EU, institucionální reformy, či vývoje implementace Lisabonské strategie poskytoval během roku 2007 Euroskop.cz. V souvislosti s rozšířením EU o Bulharsko a Rumunsko k 1. lednu 2007 organizovaly na počátku roku některá Eurocentra semináře zaměřené na vstup těchto dvou zemí do Unie. OEZ podpořil v rámci informování o implementaci Lisabonské strategie konferenci Evropa bez bariér informační společnost konanou 7. září Obr. č. 4: Úvodní slovo na konferenci Evropa bez bariér. Zleva ředitelka OEZ Pavlína Bartoňová, ředitelka Stálého zastoupení EK v ČR Irena Moozová a předsedkyně sdružení ANO pro Evropu Monika MacDonagh Pajerová,. Významnější akce Eurocenter na téma budoucnost Evropy: seminář Bulharsko, Rumunsko seznamte se prosím s účastí zástupců Bulharského kulturně osvětového sdružení EC Brno (17.1.) přednáška EU jako aktér mezinárodní bezpečnosti ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů - EC Praha (15.3) seminář Turkey: The Bets Kept Secret zaměřený na možný vstup Turecka do EU EC Brno (18.6.) konference Energie jako faktor mezinárodních vztahů EC Hradec Králové (26.10.) 2.4 Další realizované projekty v roce 2007 Oslava 50 let od podpisu Římských smluv Rok 2007 byl rokem významného výročí 50 let od podpisu Římských smluv, které představují základ evropského integračního procesu. Těmto oslavám byla věnována velká pozornost. Snahou bylo připomenout veřejnosti prostřednictvím konaných akcí evropské hodnoty a význam evropské integrace. Základní informace o akcích organizovaných nejrůznějšími subjekty v souvislosti s výročím se mohli občané dozvědět na internetovém portálu Euroskop.cz, kde byla vytvořena rubrika s názvem Akce k 50. výročí (www.euroskop.cz/50vyroci). 18

19 Obr. č. 5: Oslavy dne Evropy v Eurocentru Praha dne 9. května náměstkyně místopředsedy pro evropské záležitosti Jana Hendrichová spolu s ředitelem odboru komunikace Ondřejem Karasem. Řada akcí souvisejících s oslavou výročí podpisu Římských smluv byla zaměřena na studenty a žáky. Od března do května 2007 probíhala literární a výtvarná soutěž pro studenty všech kategorií. Eurocentra ve všech regionech vyhlásila výtvarnou soutěž určenou pro žáky základních škol a literární soutěž, do které se zapojili studenti středních i vysokých škol. Témata se v jednotlivých regionech lišily, ale všechna zadání se týkala evropské problematiky a 50. výročí EU. Porota složená ze zástupců Eurocenter, OEZ a partnerů vyhodnotila nejlepší práce v každé kategorii a jejich autoři obdrželi zajímavé věcné ceny. OEZ spolupracoval s partnery v rámci akcí zaměřených na mladé lidi na projektu Youth Summit Vaše Evropa vaše budoucnost. Cílem projektu bylo nabídnout mladým lidem mezi 18 a 30 lety prostor zapojit se do diskuze o EU a její budoucnosti. Eurocentra se podílely na sérii regionálních debat, v rámci kterých studenti diskutovali na témata týkající se budoucnosti Evropské unie - budoucnost Smlouvy o EU, sociální a ekonomický model EU, udržitelný rozvoj, úloha EU v globalizovaném světě, demokracie a občanská společnost, mládež a vzdělávání. Dne 3. března se v Eurocentru Praha konala celonárodní debata se zástupci mládeže ze všech regionů na zmíněná témata. Dvě desítky mladých lidí vypracovaly pod vedením zkušených odborníků v rámci workshopů koncept národní pozice. Výsledkem byl dokument s jasně formulovanými závěry české mládeže o budoucnosti EU. Z řad studentů byla v Praze vybrána šestičlenná delegace, která měla za úkol obhajovat národní pozici na Summitu v Římě. Ve dnech 23. a 25. března se setkalo více než 200 mladých lidí z delegací 27 členských států EU. U kulatého stolu se zástupci mládeže diskutovali členové Evropské komise Margot Wallström a Ján Figeľ a ostatních orgánů EU. Bylo vypracováno poselství evropské mládeže a předáno evropských představitelům na neformálním zasedání Evropské rady v Berlíně. Přenos plenárního zasedání v Římě byl ze záznamu promítán 28. března v Eurocentru Praha. OEZ se podílel na uspořádání Výročního zasedání Erasmus Student Network a oslav 20 let výročí programu Erasmus března. Na konaném Veletrhu studia v zahraničí Infomarket mělo Eurocentrum svůj informační stánek. Zasedání bylo zakončeno Galavečerem pro účastníky Erasmus Student Network. V březnu 2007 byl zahájen projekt EP Generation, jehož cílem bylo zvýšit povědomí české veřejnosti o roli a práci Evropského parlamentu. Eurocentra se do tohoto projektu aktivně 19

20 zapojila. Cílovou skupinou byli především studenti, ale i širší veřejnost. Série seminářů a besed v rámci projektu EP Generation se konala za účasti českých europoslanců v regionálních Eurocentrech. Ve dnech 16. a 17. března se uskutečnila mezinárodní konference Evropa na rozcestí pod záštitou místopředsedy pro evropské záležitosti ČR. Konference se zaměřila na diskusi nad současnými otázkami evropské integrace v proměňujícím se globalizovaném světě. Konference umožnila interdisciplinární diskusi evropských témat zasazenou do českého prostředí 20. března Oslavy výročí pokračovaly i na podzim roku V některých krajských městech spolupracovaly Eurocentra s Informační kanceláří Evropského parlamentu v rámci oslav na akci s názvem Trolejbus č. 50. V říjnu přepravoval trolejbus se symbolickým číslem 50 cestující ve čtyřech krajských městech Českých Budějovicích, Hradci Králové, Ostravě a Zlíně. Zastávky byly koncipovány jako jednotlivé milníky v dějinách integrace zasazené do všeobecně známého soudobého kontextu tak, aby byly připomenuty přelomové okamžiky vývoje EU. Projížďka byla spojena s besedami na téma Co nám přinesla EU s významnými hosty. Evropa pro občany OEZ je gestorem komunitárního programu Evropa pro občany, který připravila Evropská komise na léta Cílem programu je přiblížit Evropskou unii občanům členských států a zároveň občany podpořit, aby byli aktivnější ve veřejném životě, rozhodovacím procesu a uvědomili si svá práva a povinnosti. Program je otevřen účastníkům z členských států EU, států Evropského sdružení volného obchodu - ESVO (Norsko, Lichtenštejnsko, Island, Švýcarsko), kandidátských zemí a zemí západního Balkánu. V rámci programu byla tento rok podporována především twinningová partnerství měst. Do budoucna se počítá s podporou projektů občanů a neziskových organizací v oblasti výzkumu veřejné politiky, organizaci občanské společnosti na evropské, národní i místní úrovni, udělování cen, celoevropských konferencí, studií, přehledů a výzkumů veřejného mínění. Během roku 2007 se třikrát sešel programový výbor, který řešil zejména potřebu vzniku národních informačních míst 11, urychlení přijímání připomínek a dále průběžně hodnotil aktivity za rok Při posledním jednání byl předložen a schválen pracovní plán implementace programu na rok Výstava České evropanství Putovní výstava České evropanství byla zahájena v září 2006 a do září 2007 se představila ve všech regionálních Eurocentrech. Prostřednictvím sedmi výstavních panelů přiblížila výstava České evropanství sedm dějinných etap a rekapitulovala evropský kontext českých dějin. Výstava byla také v každém regionálním Eurocentru doplněna o osmý regionální panel, který obsahoval historické zajímavosti z regionu, ve kterém se výstava právě nacházela. Výstava se konala pod záštitou Ministerstva kultury ČR a probíhala ve spolupráci 11 Zástupci programového výboru programu Evropa pro občany se shodli na nutnosti vytvořit ve státech kde je program implementován tzv. národní informační místa. Za Českou republiku byly navrženy: Svaz měst a obcí, Institut umění při Divadelním ústavu a Integrovaný informační systém. 20

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Výroční zpráva za rok 2010. Příloha č. 1

Výroční zpráva za rok 2010. Příloha č. 1 Výroční zpráva za rok 2010 Příloha č. 1 Obsah Realizace Koncepce informování o evropských záležitostech v České republice v roce 2010. 3 1 Odbor informování o evropských záležitostech... 3 1.1 Spolupráce

Více

Předsednictví České republiky. leden - červen 2009

Předsednictví České republiky. leden - červen 2009 Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie leden - červen 2009 Rada Evropské unie (Rada ministrů) mezivládní exekutivní a legislativní orgán Evropské unie zastoupení vlád členských zemí na úrovni

Více

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Jak vybrat kvalitní vzdělávací společnost? Jak nenaletět a nakoupit skutečně kvalitní službu? Jak může v řízení zaměstnanců pomoci Age Management?

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

Komunikační plán Eurocentra Ústí nad Labem na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Ústí nad Labem na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Ústí nad Labem na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah Komunikační plán Eurocentra Ústí nad Labem na rok 2008... 1 Obsah...

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020)

Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020) Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020) Mgr. Hana Bláhová Eurocentrum Ostrava Úřad vlády ČR Odbor komunikace o evropských a institucionálních záležitostech Ministerstvo pro

Více

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (NOK), Odbor publicity

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Revize Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR a návrh komunikačních priorit vlády na rok 2007

Revize Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR a návrh komunikačních priorit vlády na rok 2007 Revize Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR a návrh komunikačních priorit vlády na rok 2007 Obsah ÚVOD...3 1 INFORMACE O STAVU REALIZACE KONCEPCE INFORMOVÁNÍ O EVROPSKÝCH ZÁLEŽITOSTECH...3

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády

Více

Práce v EU. Eurocentrum Plzeň Odbor pro informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Práce v EU. Eurocentrum Plzeň Odbor pro informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Práce v EU Eurocentrum Plzeň 13. 10. 2008 Odbor pro informování o evropských záležitostech Nástroje informování o EU regionální Eurocentra (13) - ve všech krajských městech ČR bezplatná telefonní linka

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Úřad vlády České republiky Jak začít rozpočtová odpovědnost naplňování zájmů země implementace více než 1 volební období, která odráží také očekávání

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad Verze 2.0 ke dni 3. 1. 2014, revize č. 1 ke dni 15. 7. 2014-1 - OBSAH 1. Úvod 5 2. Realizace

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 1 Struktura prezentace základní informace o schengenské spolupráci Principy Historický přehled (1985 2007) Kompenzační opatření příprava ČR

Více

Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT

Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT Struktura prezentace Úvod Struktura programu Erasmus+ Priority programu Erasmus+ Rozpočet Aktuální vývoj/předpokládaný harmonogram Erasmus+

Více

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu,

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu, REALIZAČNÍ PLÁN NÁRODNÍHO KOSMICKÉHO PLÁNU 1) Zřídit koordinační orgán (Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity) a zajistit jeho fungování Pro transparentní a efektivní koordinaci kosmických

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 65 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce dubna

Více

127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) K ROZHODNUTÍ

127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) K ROZHODNUTÍ V Bruselu dne 10. ledna 2011 127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) předkládá generální tajemník K ROZHODNUTÍ

Více

Statutární město Liberec Zdravé město

Statutární město Liberec Zdravé město Statutární město Liberec Zdravé město Plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2015 Cíl 2015: stabilizovat aktivity v kategorii D V kalendářním roce 2015 si město klade za cíl naplnit následující dílčí

Více

PLÁN ČINNOSTI SK RVŠ NA ROK 2016

PLÁN ČINNOSTI SK RVŠ NA ROK 2016 PLÁN ČINNOSTI SK RVŠ NA ROK 2016 Obsah Komise pro sociální a ekonomické záležitosti...2 Komise pro vysokoškolskou samosprávu...3 Komise pro doktorské studium...4 Legislativní komise...5 Pracovní skupina

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

PRACOVNÍ PŘEKLAD POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

PRACOVNÍ PŘEKLAD POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY PRACOVNÍ PŘEKLAD POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 1 1. ÚVOD... 3 2. OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ PUBLICITY... 3 3. OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

Více

Výroční zpráva za rok Příloha č. 1

Výroční zpráva za rok Příloha č. 1 Výroční zpráva za rok 2011 Příloha č. 1 Obsah 1 Odbor informování o evropských záležitostech... 3 1.1 Spolupráce s resorty, mezinárodní spolupráce... 3 1.2 Program Evropa pro občany... 5 1.3 Konference...

Více

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Eurocentrum Karlovy Vary Integrovaný informační systém: Eurofon 800 200 200 bezplatná infolinka, Po-Pá 10 až 18 hodin Euroskop.cz rozcestník k informacím o EU Eurocentra Eurocentrum Karlovy Vary Závodní

Více

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012 Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig Projektové řízení mezinárodního partnerství 6. září 2012 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (2007 2013) Comenius primární a sekundární vzdělávání Leonardo da

Více

Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2012

Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2012 Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2012 Obsah Úvod... 3 1 Odbor informování o evropských záležitostech... 6 1.1 Spolupráce s resorty, poradní skupiny a spolupráce na úrovni institucí

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

Shrnutí Koncepce informování o evropských záležitostech pro rok 2006

Shrnutí Koncepce informování o evropských záležitostech pro rok 2006 Shrnutí Koncepce informování o evropských záležitostech pro rok 2006 A) Komunikační priority celonárodní diskuse o evropských záležitostech pro rok 2006 Komunikační priority vlády jsou stanoveny v závislosti

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 345 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů - 2 - ZÁKON

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

Komunikační plán Eurocentra Zlín na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Zlín na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Zlín na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 ÚVOD... 3 2 KOMUNIKAČNÍ PRIORITY A CÍLOVÉ SKUPINY... 4 3 PLÁNOVANÉ AKTIVITY

Více

Statutární město Liberec Zdravé město

Statutární město Liberec Zdravé město Statutární město Liberec Zdravé město Plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2016 Cíl 2016: splnit kritéria kategorie C MA21, případně pokročit v jejich plnění V kalendářním roce 2016 si město klade

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky SEKCE MÍSTOPŘEDSEDY VLÁDY PRO VĚDU, VÝZKUM A INOVACE Úřad vlády České republiky Pavel Bělobrádek místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Věda není náklad,

Více

INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Adéla Rubešová, MZV ČR Praha Vstup do EU je jednou se zahraničně-politických priorit ČR. Klíčovou roli přitom hraje informovanost veřejnosti o záležitostech

Více

Zápis ze 4. porady vedení, která se konala dne 30. ledna a 2. února 2015 (1. a 2. část)

Zápis ze 4. porady vedení, která se konala dne 30. ledna a 2. února 2015 (1. a 2. část) Zápis ze 4. porady vedení, která se konala dne 30. ledna a 2. února 2015 (1. a 2. část) Zápis ze 4. porady vedení, která se konala dne 30. ledna 2015 (1. část) Přítomni: p. ministr, VŘ Orgoníková, I. nám.

Více

Erasmus+: Jean Monnet

Erasmus+: Jean Monnet Erasmus+: Jean Monnet Jean Monnet Projekty pro podporu vynikající úrovně výuky a výzkumu v oblasti studií EU. evropská komparativní studia evropská komunikační a info. studia evropská studia ekonomie,

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Příkaz ministryně č. 30/2016. Vypracoval: Oddělení sociálního bydlení a sociálního začleňování (225)

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Příkaz ministryně č. 30/2016. Vypracoval: Oddělení sociálního bydlení a sociálního začleňování (225) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Příkaz ministryně č. 30/2016 Věc: Zřízení Komise pro sociální začleňování Určeno pro: MPSV Účinnost: dnem podpisu paní ministryně Zrušovaný řídící akt MPSV: příkaz

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.1 - Vytvořit podmínky

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Jakým směrem vykročit/ Jak začít/ Jak na to Rozpočtová odpovědnost důraz na maximalizaci výnosů z vložených veřejných výdajů chytrá řešení pro překonání

Více

Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí

Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí Analýza venkova: nové otazníky a výzvy Partnerství LEADER 2011 20. října 2011 Arcidiecézní muzeu, Olomouc Obsah prezentace Program rozvoje územního obvodu

Více

Komunikační plán Eurocentra Olomouc na rok vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Olomouc na rok vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Olomouc na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah: 1. Úvod. 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny 3 2.1 Komunikační

Více

Komunikační plán OPŽP pro rok 2009

Komunikační plán OPŽP pro rok 2009 Komunikační plán OPŽP pro rok 2009 Pro informaci členům Monitorovacího výboru OPŽP konaného dne 10. listopadu 2008 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz www. e

Více

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice květen 2014 a evropské dokumenty Nová definice sociální odpovědnosti podniků z pohledu Evropské komise odpovědnost

Více

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2014

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2014 Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2014 Předkládá: Martin Ander na základě úkolu PSZ z 30. 1. 2014 V roce 2014 bude Předsednictvo Strany zelených klást důraz především na tyto oblasti: příprava

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny

Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR)

Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR) Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR) 25. únor 2016 Jednání Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

GeoInfoStrategie. Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace včeské republice do roku 2020

GeoInfoStrategie. Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace včeské republice do roku 2020 GeoInfoStrategie Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace včeské republice do roku 2020 Eva Kubátová, Ministerstvo vnitra, koordinátorka projektu GIS VS 2015, Praha, 4. 5. května 2015

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Květen 2006 OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Činnosti IRER 3. Finanční hospodaření IRER v roce 2005 4. Příloha účetní

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 8934/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 31.03.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni:

Více

Komunikační plán Eurocentra Plzeň na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Plzeň na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Plzeň na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 2 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 3 2.1 Komunikační

Více

PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVÉHO MĚSTA ZNOJMA PRO ROK 2016

PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVÉHO MĚSTA ZNOJMA PRO ROK 2016 PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVÉHO MĚSTA ZNOJMA PRO ROK 2016 Plán zlepšování je nástroj, kterým Město Znojmo formuluje svoje cíle v oblasti rozvoje města, jichž chce v rámci projektu Znojmo zdravé město v roce 2016

Více

Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek

Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek Výkon veřejné správy a její reformy Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek Koncepce reformy veřejné správy 90 léta min. stol. nultá fáze reformy VS Vytvoření krajů Ukončení okresních úřadů Obce s rozšířenou

Více

ZASTOUPENÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE V BRUSELU

ZASTOUPENÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE V BRUSELU ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ MÍSTNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ZASTOUPENÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE V BRUSELU Datum: 29. ledna 2007 14:00 15:00 hodin Místo: Kongresový sál, Krajský úřad Olomouckého kraje (Jeremenkova 40a) Přítomno:

Více

Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 Úvodní slovo

Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 Úvodní slovo Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 Úvodní slovo Obecně prospěšná společnost vznikla na konci roku 2011 s cílem oživovat a otevírat veřejný prostor. Odtud také náš slogan Otevíráme veřejný prostor,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

Strategická příprava regionu. Setkání s regionálními partnery Ostrava,

Strategická příprava regionu. Setkání s regionálními partnery Ostrava, Strategická příprava regionu Setkání s regionálními partnery Ostrava, 22. 11. 2011 Obsah Stávající priority kraje - Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2016 a Regionální inovační strategie

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Ministerstvo vnitra Odbor strukturálních fondů Ing. Radka Soukupová 7.4.2009 Ministerstvo vnitra ČR tzv. zprostředkující subjekt pro Integrovaný operační

Více

Projekty pro obce, DSO a prospěch občana

Projekty pro obce, DSO a prospěch občana Projekty pro obce, DSO a prospěch občana Celostátní finanční konference Praha, 9. 10. 12. 2015 Jaromír Jech ředitel Kanceláře pro projekty a vzdělávání Svazu měst a obcí ČR Významné projekty Svazu měst

Více

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Eurocentrum Karlovy Vary Integrovaný informační systém: Eurofon 800 200 200 bezplatná infolinka, Po - Pá: 10:00 18:00 Euroskop.cz rozcestník k informacím o EU Eurocentra Eurocentrum Karlovy Vary Závodní

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

vedoucími zaměstnanci a zaměstnankyněmi MV dle předmětu činnosti útvarů, policejním prezidentem a generálním ředitelem HZS ČR

vedoucími zaměstnanci a zaměstnankyněmi MV dle předmětu činnosti útvarů, policejním prezidentem a generálním ředitelem HZS ČR PRIORITY A POSTUPY MINISTERSTVA VNITRA PŘI PROSAZOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO ŽENY A MUŽE NA ROK 2016 (Akční plán k resortní strategii podpory rovnosti žen a mužů na rok 2016) 1. Vyhodnocení plnění za

Více

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY LEDEN - BŘEZEN LEDEN Během měsíce ledna proběhlo několik významných akcí a setkání. Velmi důležitou událostí byla realizace veřejných projednání, kterých se celkem zúčastnilo 144

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 1 a 2. - projekt Karlovarského kraje -SROP, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3

PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 1 a 2. - projekt Karlovarského kraje -SROP, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3 PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 1 a 2 - projekt Karlovarského kraje -SROP, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3 Zkušenosti Karlovarského kraje z předchozího období PHARE, PHARE CBC SAPARD,

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Ministr Ondřej Liška. Loučí se a bilancuje 4. 12. 2007 8. 5. 2009. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministr Ondřej Liška. Loučí se a bilancuje 4. 12. 2007 8. 5. 2009. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministr Ondřej Liška 1 Loučí se a bilancuje 4. 12. 2007 8. 5. 2009 Koncepce 2007-2010 2 Obecně Zdůraznit inkluzivitu ve vzdělávání - individualizace vzdělávání Odstranit bariéry v přístupu ke vzdělávání

Více

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul. Zuzana Matušková náměstkyně pro řízení sekce ekonomické Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Více

Evropa pro občany

Evropa pro občany Evropa pro občany 2007-13 Workshop k přípravě projektových žádostí 12.2.2009 Praha Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Nabídka témat pro rok 2017:

Nabídka témat pro rok 2017: EUROPE DIRECT KÚ JK NABÍZÍ PŘEDNÁŠKY ZDARMA Nabízíme v místě Vašeho působení přednášky školám, úřadům, zájmovým organizacím, klubům důchodců atd. V případě, že máte o některou z přednášek zájem, kontaktujte

Více

Kontaktní místo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro region hl. m. Prahy zhodnocení projektu

Kontaktní místo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro region hl. m. Prahy zhodnocení projektu Kontaktní místo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro region hl. m. Prahy zhodnocení projektu Úvod V roce 2005 podal Výzkumný ústav bezpečnosti práce žádost na financování projektu z Evropských sociálních

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 10 Vydán dne 31. ledna 2012 Částka 1 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 10 Vydán dne 31. ledna 2012 Částka 1 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 10 Vydán dne 31. ledna 2012 Částka 1 OBSAH 1. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 30176/2011-26 ze dne 17. ledna 2012, kterou se

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

edsednictví leden - červen 2009 Eurocentrum Plzeň

edsednictví leden - červen 2009 Eurocentrum Plzeň Praktické aspekty příprav p prav českého předsednictvp edsednictví leden - červen 2009 Eurocentrum Plzeň 21. října 2008 Kabinet místopředsedy vlády Antonín Berdych ředitel Útvar místopm stopředsedy vlády

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 12. května 2014 č. 352 Statut Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Více

Rada Středočeského kraje

Rada Středočeského kraje Datum zasedání: 10.3.2014 Rada Středočeského kraje Tisk číslo: 0567(2014) Projekt "Kraje pro bezpečný internet" Předkládací zpráva: podporu projektu "Kraje pro bezpečný internet" Předkladatel: Ing. Zdeněk

Více