ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO"

Transkript

1 ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO ZA. GODINU Sarajevo, maj. godine

2 SADRŽAJ UVOD.... OSIGURANA LICA....5 AKTIVNOSTI ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO U.g..... RAD UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.... FINANSIJSKO POSLOVANJE ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO... FINANSIRANJE USLUGA BOLNIČKE I PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE...4 PRODUŽENO BOLNIČKO LIJEČENJE I MEDICINSKA REHABILTACIJA...5 TROŠKOVI LIJEKOVA NA RECEPT U. GODINI PREVENTIVNI PROGRAMI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE...7 ORTOPEDSKA I DRUGA MEDICINSKA POMAGALA...8 NAKNADA PLAĆE ZA VRIJEME PRIVREMENE SPRIJEČENOSTI ZA RAD PREKO 4 DANA...84 KAPITALNI GRANTOVI I NABAVKA OPREME ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE OSTALI RASHODI PRILOZI...

3 UVOD Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo osnovan je Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 7/98, /7). Djelokrug rada Zavoda je utvrđen u članu 99. Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine Federacije BiH», broj /97,7/ i 7/8), Odlukom o osnivanju Zavoda i Statutom Zavoda («Službene novine Kantona Sarajevo» br.4/, 8/ i /8). Sjedište Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je Ložionička broj, Novo Sarajevo. U cilju jednake dostupnosti svim osiguranim licima i efikasnijeg ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja na području općina Kantona Sarajevo organizovan je rad šest poslovnica zdravstvenog osiguranja. Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo: - provodi politiku razvoja i unapređivanja zdravstvene zaštite koja se osigurava obaveznim zdravstvenim osiguranjem, - planira i prikuplja novčana sredstva obaveznog zdravstvenog osiguranja, te plaća usluge zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima, - obavlja poslove u vezi s ostvarivanjem prava osiguranih lica, brine se o zakonitom i blagovremenom ostvarivanju tih prava te im pruža stručnu pomoć u ostvarivanju prava i zaštite njihovih interesa, - obavlja poslove ugovaranja sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima, - određuje visinu naknade plaće i najviši iznos naknade plaće na teret kantonalnog zavoda osiguranja, način valorizacije osnovice za naknadu plaća za vrijeme bolovanja, - učestvuje u izradi i provodi međunarodne ugovore o socijalnom osiguranju u dijelu koji se odnosi na obavezno zdravstveno osiguranje, - vrši obračun dugovanja i potraživanja troškova zdravstvenog osiguranja i druge poslove u skladu sa ovim ugovorima, - obavlja poslove u vezi sa ostvarivanjem zdravstvene zaštite u inozemstvu, - obavlja poslove izrade podzakonskih i općih akata u vezi ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za čije su donošenje nadležni organi kantona odnosno organi kantonalnog zavoda osiguranja, - uređuje ostala pitanja vezana za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Zavodom zdravstvenog osiguranja upravlja Upravni odbor koji je imenovala Vlada Kantona Sarajevo. Iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja osiguranim licima obezbjeđuje se: -zdravstvena zaštita primarnog nivoa, specijalističko-konsultativna i bolnička zdravstvena zaštita, -ortopedska i druga medicinska pomagala, -lijekovi koji se nalaze na listi lijekova koji se obezbjedjuju na teret sredstava zdravstvenog osiguranja, - naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad preko 4 dana, za lica osigurana po osnovu radnog odnosa.

4 U Zavodu se ostvaruju prava i obaveze iz obaveznog zdravstvenog osiguranja na načelima uzajamnosti i solidarnosti u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima, propisima Kantona i opštim aktima Zavoda. 4

5 OSIGURANA LICA 5

6 OSIGURANA LICA Članovima 9. do. Zakona o zdravstvenom osiguranju definisane su kategorije osiguranih lica kao i uslovi koji moraju biti ispunjeni za sticanje statusa osiguranog lica. Status osiguranog lica, na osnovu podnesene prijave obveznika uplate doprinosa, utvrđuje Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo izdavanjem zdravstvene legitimacije. Prema evidenciji Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo na dan... godine na obavezno zdravstveno osiguranje bilo je prijavljeno 4.8 lica od čega je 78. nosioca osiguranja i.848 članova porodice. Naziv 9 Razlika nosioca osiguranja osiguranih članova porodice Ukupno osiguranih lica na području Kantona Sarajevo u. godini povećan je za 4.75 lica. nosioca osiguranja prijavljen na zdravstveno osiguranje povećan je za lica ili za,7 %, dok je istovremeno smanjen broj osiguranih članova porodice za % ili za 679 lica. U odnosu na ukupan broj stanovnika na području Kantona Sarajevo zdravstvenim osiguranjem je obuhvaćeno cca 97% stanovnika. 6

7 godina..godina osiguranih članova porodice Osnov osiguranja R.Br nosioca osiguranja Radni odnos Penzioneri RVI i civilne žrtve rata Zavod za zapošljavanje Zemljoradnik Osiguranje ličnim sredstvima Vojska Učenici koji nisu osigurani po drugom osnovu Borci - branitelji INO penzioneri Korisnici stalne novčane pomoći i dječijeg doplatka Lica starija od 65 godina Izbjeglice stranci Ostali UKUPNO Ukupno Ukupno osiguranika članova Ukupno 9 Razlika

8 Struktura osiguranih lica u. godini 8,4%,% 7,67%,5%,56%,59%,7%,74% 4,49%,58%,44%,%,8%,% 49,47% Radni odnos Penzioner RVI i civilne žrtve rata Zavod za zapošljavanje Zemljoradnik Osiguranje ličnim sredstvima Vojska Učenici koji nisu osigurani po drugom osnovu Borci - branitelji INO penzioneri Korisnici stalne novčane pomoći i dječiji dodatak Lica starija od 65 godina Izbjeglice stranci Ostali Dobna skupina Ženskih Osiguranici Članovi Ukupno Muških Ukupno Ženskih Muških Ukupno Ženskih Muških Ukupno Ukupno Razlika preko UKUPNO

9 Dobna i polna struktura osiguranih lica % 4,% 8,8% 9% 8% 6,75%,99%,59%,% 7% 6% 5% 4,7% 4,47% 9,95% 4% % % 6,% 4,95% 5,48% 9,6% 7,77% % 6,76% 5,5% 6,8%,9% %,% Žene Muškarci ,6% ,% Ukupno 5-65 preko 65 9

10 AKTIVNOSTI ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO U.GODINI

11 Poslovanje Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo odvija se u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine FBiH'', br. /97, 7/ i 7/8), Zakonom o zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine ( Sl. novine Federacije BiH br. 46/) Statutom Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (''Službene novine Kantona Sarajevo'', br. 4/, 8/, /8). Stručna služba Zavoda zdravstvenog osiguranja Radi obavljanja stručnih, administrativnih i drugih poslova Zavoda osnovana je Stručna Služba. Stručna služba organizovana je tako da se osigura nesmetano, racionalno i uspješno obavljanje djelatnosti Zavoda. Poslovi i zadaci Stručne službe Zavoda obavljaju se u okviru slijedećih organizacionih jedinica: Kabinet direktora Interna revizija Grupa za informatiku Odsjek za prošireno osiguranje Sektor pravnih poslova Sektor za ekonomiku i finansiranje Sektor za medicinske i faramceutske poslove U okviru sektora pravnih poslova organizovane su poslovnice zdravstvenog osgiuranja i to: Gradska poslovnica Sarajevo (organizovana na lokalitetu Hamdije Kreševljaković 4 i lokalitetu Zmaja od Bosne bb), Poslovnica Hadžići, Poslovnica Ilidža sa ispostavom Trnovo Poslovnica Ilijaš, Poslovnica Vogošća. U Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo na dan... godine bilo je 7 zaposlenih sa slijedećom kvalifikacionom strukturom: VSS, VŠS -8 SSS7, NSS 6. Sektor pravnih poslova Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je tokom. godine zaprimio ukupno.5 predmeta u vidu različitih podnesaka koji se uglavnom odnose na ostvarivanje prava osiguranika iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, davanja stručnog mišljenja u vezi osiguranja i pripadajućih prava, sudskih podnesaka, podnesaka pred drugim organima i slično. Ukupno je u izvještajnom periodu doneseno 74 rješenja, 7 podnosioca zahtjeva su odbijena, sa pravom žalbe Komisiji za rješavanje o pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u drugom stepenu. Zahtjevi koji su odbijeni odnosili su se na: -refundaciju sredstava za ortopedska-sanitetska pomagala koja nisu utvrđena Uredbom o obimu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala («Sl.novine Kantona Sarajevo» br,8/7 i 9/8),

12 -refundaciju sredstava za pružanje zdravstvene usluge van područja kantonalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada, a čija vrijednost je veća od KM, obzirom da je Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada («Službene novine Federacije BiH» br.4/ i 7/) i Sporazuma o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite osiguranih osoba na teritoriji Bosne i Hercegovine, van područja entiteta, odnosno Distrikta Brčko kome osigurane osobe pripadaju («Službeni glasnik BiH» br./), propisano da je neophodno u roku od tri dana pribaviti saglasnost nadležnog kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja za liječenje. U. godini pristupilo se na sudsko ročište koja su se odnosila na stečajne postupke (6) i parnična ročišta (5), odnosno ročišta pred drugim nadležnim organom, Uprava za stambena pitanja () i Konkurencijsko viječe BiH () u sporovima i predmetima u kojima se ovaj Zavod pojavio kao jedna od stranaka u postupku i u vezi s tim vršenje sudsko-pravne korenspodencije sa nadležnim sudom, organom, odnosno suprotnom strankom u postupku, kao što su odgovori na tužbe, tužbe, prijave na stečaj, razni podnesci sudovima i drugim organima i slično. U Sektoru pravnih poslova obavljaju se i poslovi: - vođenje personalnih poslova, matičnih evidencija zaposlenih i kadrovskih poslova te ostvarivanja prava iz radnog odnosa i u vezi s tim izrada odgovarajućih akata i potvrda, - učestvovanje u izradi i pravnoj obradi ugovora iz predmeta djelatnosti Zavoda, - stručna pomoć i koordinacija rada Komisija formiranih u Zavodu a posebno Komisije za odlučivanje o pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u drugom stepenu koja je zaprimila predmet i u vezi s tim, priprema i pravna obrada dokumentacije i izrada odluka, rješenja, zaključaka i drugih akata komisije, - sudjelovanje u pripremi materijala i rada Upravnog odbora, - stručna pomoć i učestvovanje u komisijama za sprovođenje tenderskih postupaka javnog nadmetanja i u vezi s tim izrada potrebne dokumentacije, -sprovođenje Ugovora o socijalnom osiguranju, -zaključivanje ugovora o obročnoj otplati duga za obavezno zdravstveno osiguranje - davanje stručnog mišljenja u vezi obaveznog zdravstvenog osiguranja, - pružanje stručne pomoći strankama u vezi ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i poslova osiguranja uopšte, - priprema i izrada normativnih akata, -učestvovanje u izradi prijedloga podzakonskih akata u oblasti zdravstvenog osiguranja i slično. U Sektoru za ekonomiku i finansiranje prati se i analizira ekonomsko finansijsko poslovanje Zavoda, pripremaju i zaključuju ugovori sa zdravstvenim ustanovama i prati njihovo izvršenje. U sektoru se obavljaju aktivnosti na pripremi Finansijskog plana, praćenju izvršenja i predlažu izmjene i dopune plana, vrši prikupljanje i obrada podataka zdravstvenih ustanova za obračun sredstava u zdravstvu, pripremaju propisani obrasci putem kojih se vrši izvještavanje nadležnih institucija o poslovanju Zavoda, sastavljaju se godišnji i periodični obračuni Zavoda, obavljaju poslovi vezani za obračun paušala i stvarnih troškova zdravstvene zaštite po osnovu međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju, pripremaju analize za pojedine segmente potrošnje. U ovom sektoru prate se uplate doprinosa po obveznicima i vrši plaćanje računa za pružene

13 usluge van područja Kantona Sarajevo, lijekove, ortopedska pomagala i drugi knjigovodstveni poslovi. U godini Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona je sa sedam drugih kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja i Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pokrenuo zajedničku proceduru javne nabavke izbora dobavljača za izradu softverskog rješenja, koje je neophodno kao podrška uvođenju trezorskog načina poslovanja. Nažalost ovaj zajednički postupak javne nabavke je, nakon svih kantonalnih usaglašavanja, poništen, nakon čega je Zavod istupio iz zajedničke nabavke i pokrenuo samostalno proceduru. Očekujemo da ćemo do kraja. godine testirati novi sistem, kako bi od... godine prešli na trezorsko poslovanje. Posebno pitanje, koje se često postavlja, a koje zahtjeva uključenje osnivača ustanova, je status zdravstvenih ustanova sa aspekta obaveze prelaska na trezorsko poslovanje. Naime, zdravstvene ustanove koje su osnovane u skladu sa Zakonom o ustanovama, i vode poslovne knjige kao preduzeća, nisu Zakonom o budžetima u Federaciji BiH definisane kao subjekti koji imaju obavezu ulaska u trezor Zavoda, što je i istaknuto i od strane predstavnika Ministarstva finansija Federacije BiH na zajedničkim sastancima održanim u prethodnom periodu. Kontrolu poslovanja Zavoda i reviziju finansijskih izvještaja Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo vrši Ured za reviziju budžeta - proračuna u Federaciji BiH. Novim Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja na koji je saglasnost dala Vlada Kantona odlukom broj / od godine formiran je novi Sektor za medicinske i farmaceutske poslove. Potreba permanentne kontrole, ne samo finansijske, već i medicinske, zbog proširenog obima prava osiguranih lica iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (ortopedska pomagala i lijekovi), ulazak velikog broja javnih i privatnih apoteka u mrežu apotekarske djelatnosti ( lokacija), praćenje i kontrola utvrđivanja privremene spriječenosti za rad, efektivno praćenje ugovora sa zdravstvenim ustanovama su značajno proširili poslove iz oblasti zdravstva i farmaceutske djelatnosti i potvrđuju potrebu formiranja ove zasebne organizacine jedinice. Angažovani ljekari Zavoda su u izvještajnom periodu na osnovu baze podataka kojom raspolaže Zavod vršili kontinuirano praćenje propisivanja lijekova po ovlaštenim ljekarima kao i neposrednu kontrolu u ambulantama porodične medicine. Izvršen je obilazak svih ambulanti Domova zdravlja Kantona Sarajevo i napravljen uvid u 94 zdravstvena kartona, koji je pokazao brojne propuste kao: U većini zdravstvenih kartona nema popratne medicinske dokumentacije na osnovu koje se propisuje terapija i vodi bolovanje; Bespotrebno propisivanja jednog pakovanja lijeka u više navrata za hronične bolesnike (nepotreban dolazak pacijenata više puta i vještačko povećanje broja recepata); U toku dana propisno istom pacijentu dva do tri recepta jednog te istog lijeka; Propusti kod propisivanje inzulina, u vezi čega je napravljena šema za davanje inzulina i distribuirana svim ovlaštenim ljekarima. Naredne kontrole pokazale su značajan napredak u pogledu racionalnog propisivanja ovog lijeka kod većine ljekara;

14 Upućena su upozorenja za preko dvadeset ljekara po osnovu uočenih nepravilnosti u više navrata, što pokazuje da nisu ispoštovane prethodno date preporuke i da ne postoje adekvatne mjere sankcionisanja za uočene propuste; Specijalisti pulmologije upozoreni su u više navrata da ne propisuku hroničnu terapiju koja nije u njihovoj nadležnosti, te da je nužna saradnja sa ordinarijusom; Uvidom u medicinsku dokumentaciju, tamo gdje je odložena u zdravstveni karton, uočeno je da se otpusnim pismima sa Klinike za endokrinologiju, Klinike za nefrologiju, Centra za srce propisuje terapija po 5 lijekova i više (polipragmazija). Za vrijeme hospitalizacije, traži se propisivanje lijekova; U velikom broju kartona nađeni su recepti koje pacijenti nisu podigli. Praksa pojedinih porodičnih ljekara je da pacijent podigne recept na šalteru, bez prijema kod ljekara; Uočena je potreba reorganizacije službe palijativne njege; Propisivanje recepata za hronična oboljenja u nedeljnim dežurama pacijentima iz drugih ambulanti, iako se nema uvid u zdravstveni karton.(primjer pacijenta kojem je propisivanjem recepata u nedeljnim dežurama izdato u toku godine 4 kutije apaurina). Kontrola u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo pokazala je praksu propisivanja hronične terapije, što nije u nadležnosti ove ustanove. Nakon datog upozorenja, ponovljena kontrola pokazala je pozitivne rezultate. Uspostavljena je tijesna saradnja ljekara Zavoda i ljekarskih komisija za praćenje bolovanja preko 4 dana. Uočeno je da je razlog produženja perioda bolovanja nerijetko posljedica dugih čekanja na preglede (CT, MRI, koronorografija i kateterizacija), što stvara nepotreban trošak na teret sredstava zdravstvenog osiguranja. Saradnja ljekara Zavoda, Instituta za medicinsko vještačenje F BiH i ljekarskih komisija je doprinijela skraćenju perioda čekanja poziva za ocjenu radne sposobnosti i donošenja rješenja, što ima direktni uticaj na troškove naknade plaća za vrijeme privremene spriječenosti za rad preko 4 dana. Izrada normativnih akta U. godini Zavod je pripremio prijedlog izmjena i dopuna Uredbe o obimu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka («Službene novine Kantona Sarajevo» br: 8/7 i 9/8), kojom je proširena lista pomagala na koja su osigurana lica mogla ostvariti pravo u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja. Prijedlog izmjena i dopuna Uredbe povućen je iz dalje procedure donošenja zbog obaveze kantonalnih zavoda da usaglase odluke o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala sa odredbama Odluke o utvrdjivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava («Službene novine Federacije BiH» /9.) Pripremljen je prijedlog Izmjene Pravilnika o oraganizaciji i sistematizaciji stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (preuzimanjem zaposlenika Zavoda od strane Porezna uprave F BiH sistematizovana radna mjesta za kontrolu uplate doprinosa su brisana). Saglasnost na Pravilnik daje Vlada Kantona Sarajevo. 4

15 Predstavnici Zavoda su aktivno, kao članovi radnih grupa formiranih u Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, učestvovali u izradi Jedinstvene metodologije kojom se bliže utvrđuju kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora između ovlaštenog zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove. Tačkom XIII Odluke o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava definisano je da jedinstvenu metodologiju utvrđuje Zavod zdravstvenog osgiuranja i reosiguranja Federacije BiH, uz prethodno pribavljeno mišljenje kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja i saglasnost federalnog ministra. Prijedlog materijala upućen je na mišljenje Ministarstvu zdravstva Federacije BIH sa primjedbama kantonalnih zavoda. Predstavnici Zavoda učestvovali su i u radu grupa formiranih u Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja F BiH za izradu prijedloga ugovora sa ustanovama primarne i bolničke zdravstvene zaštite, te prijedloga programa zdravstvene zaštite kao osnova za ugovaranje. Također je formirana grupa za izradu Uputstva za primjenu Liste o ortopedskim i drugim pomagalima kao sastavnom dijelu Odluke o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava, s obzirom na obavezu kantonalnih zavoda da kantonalne liste usaglase sa odredbama navedene Odluke. Kantonalni zavodi su u toku rada iznijeli niz primjedbi na listu pomagala i iste su radi neophodnih usaglašavanja, upućene prema Ministarstvu zdravstva Federacije BiH. Krajem izvještajne godine Ministar zdravstva Kantona Sarajevo donio je Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora porodične medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite u Kantonu Sarajevo, koji je objavljen u Službenim novinama Kantona Sarajevo broj 5/. Uz Pravilnik je doneseno i Uputstvo za primjenu Pravilnika. U izradi oba akta, predstavnici Zavoda su aktivno učestvovali. U skladu sa Pravilnikom pokrenuta je akcija registracije osiguranika u timove porodične medicine odnosno stomatološke timove, koja je u toku. Kontrola uplate doprinosa Kontinuirano praćenje uplata doprinosa, povećanje obuhvata obveznika uplate doprinosa i kontrola uplata i na tom osnovu saradnja sa državnim organima koji su nadležni za inspekcijske poslove (Porezna uprava i Inspekcija rada) je jedan od najznačajnijih zadataka Zavoda. Kontrolu obračuna i uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje Zavod vrši u skladu sa članom 87. Zakona o zdravstvenom osiguranja, Odlukom o osnivanju Zavoda i Statutom Zavoda. Interni kontrolori Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u. godini izvršili su kontrolu obračuna i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje kod 79 obveznika. Prema izvršenoj kontroli sačinili su zapisnike, prema kojima ukupni utvrđeni dug u izvještajnoj godini iznosi KM. Dužnicima je omogućeno izmirenje duga u ratama, ali jedan broj njih i pored datih olakšica ne izvršavaju redovno svoje obaveze. Ukupan prihod po nalazima kontrole u izvještajnom periodu ostvaren je u iznosu od KM, što ukazuje na opravdanost provođenja ove kontrole. U periodu od 6.godine do.godine na osnovu podataka iz sačinjenih zapisnika interne službe kontrole utvrđeno je ukupno dugovanje obveznika obračuna i uplate doprinosa prema Zavodu u iznosu od KM. 5

16 U tabelarnim pregledima koji su sastavni dio Izvještaja o radu i poslovanju za. godinu obveznici su razvrstani u slijedeće kategorije: - obveznika uplate doprinosa koji su prestali sa radom, imaju ukupno dugovanje u iznosu od 9.54,49 KM, - 7 obveznika uplate doprinosa nad kojima je pokrenut stečajni postupak, imaju dug u iznosu od ,69 KM, obveznika uplate doprinosa koji se ne nalaze u prethodnim kategorijama a imaju dugovanje u iznosima do. KM, imaju ukupno dugovanje od ,9 KM, - 8 obveznika uplate doprinosa koji se ne nalaze u prethodnim kategorijama imaju dugovanje iznad. KM, imaju ukupno dugovanje od.44.57,6 KM, - Ukupno dugovanje u iznosu od.46.9, KM Zavod potražuje od obveznika uplate doprinosa koji su se prijavili u skladu sa Zakonom o naplati i djelomičnom otpisu dospjelih, a nenaplaćenih doprinosa za socijalno osiguranje. Od ukupno 4 prijavljena obveznika 5 obveznika je u cijelosti izmirio utvrđeni dug, 9 obveznika je potpisalo Sporazum o plaćanju u ratama, a 8 obveznika nisu potpisali sporazum. S obzirom na stalno prisutan problem naplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje i nastojanja da poveća stepen naplate doprinosa, Zavod je preduzimao niz aktivnosti kao što su: - stalna kontrola obračuna i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje od strane internih kontrolor, - obustava ovjere zdravstvenih knjižica onim obveznicima koji ne plaćaju zdravstveno osiguranje, u skladu sa članom 87. Zakona o zdravstvenom osiguranju, izuzev hitnih slučajeva, koja će se nastaviti i u narednom periodu, - praćenje pokretanja stečajnih postupaka, kako bi se izvršila prijava dugovanja po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje i naplata istih iz stečajne mase, - aktivnosti na poboljšanju saradnje sa Poreznom upravom u cilju naplate utvrđenog duga, jer sadašnja zakonska regulativa ne omogućava Zavodu prinudnu naplatu doprinosa i ista je u isključivoj nadležnosti Porezne uprave; -saradnja sa opštinskim službama nadležnim za izdavanje rješenja o prestanku rada fizičkih lica, čije bi se izdavanje uslovljavalo ne samo izmirenjem svih obaveza po osnovu poreza već i doprinosa za zdravstveno osiguranje, što bi usvajanjem upućene inicijative dobilo i svoj zakonski osnov, -izdavanje potvrda za učešće na tenderima, dobivanje licenci i sl. imalo je efekta na priliv sredstava, jer je kod većeg broja obveznika proveden postupak kontrole pravilnosti obračuna i uplate doprinosa, te se uplatom utvrđenog duga uslovljavalo izdavanje istih. Pojačana kontrola nadležnih inspekcijskih organa privrednih subjekata radi sprečavanja rada na crno, obračun doprinosa na najniži iznos osnovice, izbjegavanje plaćanja doprinosa kroz isplate radnika po drugim osnovama (dnevnice, topli obrok i sl.), kao i iznalaženje načina da se utvrđeni dugovi u saradnji sa Poreznom upravom naplate 6

17 kroz prinudnu naplatu, su mjere koje nisu u nadležnosti Zavoda, ali bi iste uz angažman nadležnih institucija, doprinijele povećanju naplate prihoda zdravstvenog osiguranja. Stupanjem na snagu Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa (Službene novine Federacije BiH" broj 4/9) od... godine, poslovi kontrole obračuna i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje u potpunosti su prešli u nadležnost Porezne uprave Federacije BiH, koja je krajem. godine preuzela jednog zaposlenika Zavoda koji je obavljao poslove internih kontrolora Zavoda. Takođe svi poslovi registracije obveznika i osiguranih lica prešli su u nadležnost Porezne uprave Federacije BiH. Ostale aktivnosti U cilju smanjenja listi čekanja za određene zdravstvene usluge koje se pružaju osiguranicima Kantona Sarajevo, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo provelo postupak odabira pružaoca deficitarnih zdravstvenih usluga i usluga produženog bolničkog liječenja i medicinske rehabilitacije na osnovu Javnog poziva objavljenog.5..godine. Na osnovu provedene procedure i izvršenog odabira potpisani su ugovori sa slijedećim ustanovama i ordinacijama: Poliklinika Sanasa Poliklinika Atrijum Ordinacija za ultrazvučnu dijagnostiku «Doc. Dr. Fahrudin Smajlović» Privatni rendgen kabinet i ordinacija za ultrazvučnu dijagnostiku «Dr Kelle Fauzi» Internistička ordinacija Dr. Jelić Ordinacija za ultrazvučnu dijagnostiku Medichol PZU Zavod za ginekologiju, perinatologiju i neplodnost "Mehmedbašić" Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ugovorio je ukupno 5.6 različitih dijagnostičkih usluga i to usluge ultrazvučnog pregleda abdomena, ehokardiografije, ultrazvučnog pregleda štitne žlijezde i ultrazvučnog pregleda dojke, te usluge amniocenteze. Osiguranici Zavoda su ugovorene usluge ultrazvučne dijagnostike mogli koristiti na osnovu uputnice ordinirajućeg ljekara porodične medicine. Ljekar porodične medicine izdavao je uputnicu po prijedlogu ljekara specijaliste određene grane medicine, kojim je pacijent prethodno upućen na specijalistički pregled. Usluge amniocenteze osiguranice Zavoda su mogle, uz utvrđene indikacije, koristiti po preporuci ordinirajućeg ljekara specijaliste ginekologa Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstvo Kantona Sarajevo i Opće bolnice "Prim.dr. Abdulah Nakaš". Za pružanje usluga medicinske rehabilitacije, po osnovu provedenog javnog poziva, potpisani su ugovori sa RCMR "Fojnica", ZU "Banja Terme" Ilidža i JZU "Aquaterm" Olovo. Usluge ovih ustanova osiguranici su mogli koristiti po preporuci ovlaštenih šefova klinika Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i direktora Opće bolnice "Prim.dr. Abdulah Nakaš". 7

18 Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo vršio je administrativni nadzor i praćenje realizacije ugovorenog broja usluga. Razvoj i unapređenje informacionog sistema Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo posebnu pažnju posvećuje informatizaciji poslovanja. Kontinuiranu aktivnost predstavlja redovno administriranje mreže i dvije baze podataka to: - M baza podataka o osiguranim licima, - baza realizovanih recepata sa Ugovornim apotekama. Povezivanjem podataka iz ove dvije baze preko jedinstvenog matičnog broja omogućena je kvalitetnija kontrola podataka o realizovanim receptima, tako da se prilikom importa podataka iz apoteka, automatski vrši kontrola JMB u bazi M i prihvataju se samo recepti onih osiguranih lica koja su uredno prijavljena u bazu M. Revizija baze M je kontinuirani posao koji se radi tokom godine. Informacioni sistem M-ZO koji predstavlja evidenciju osiguranih lica se kontinuirano unapređuje i dopunjuje novim podacima i izvještajima koji služe u procesu donošenja odluka u Zavodu. Softver za praćenje ortopedskih pomagala i lijekova je dogradjen tako da se mogu dobiti izvještaji o svakom pomagalu kao i izvještaji o količini, vrsti i finansijskim efektima propisanih ortopedskih pomagala za svakog ljekara pojedinačno, kojem je odobreno propisivanje pomagala. Unapređenje informacionog sistema Apotekarsko poslovanje - pozitivne liste lijekova omogućilo je dobivanje izvještaja u kristal report alatu kao npr. izvještaj o potrošnji pojedinih lijekova, izvještaji o pacijentima sa najvećim brojem realizovanih recepata u određenom vremenskom periodu i dr. U Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo prati se i kontroliše propisivanje lijekova koji se mogu dobiti na teret sredstava zdravstvenog osiguranja po svakom ovlaštenom ljekaru. Postojeća softverska rješenja koja su podrška poslovnim procesima u. godini nadograđena su softverom za unos podataka vezanih za akciju registracije osiguranika, kao i za praćenje korištenja usluga u privatnim zdravstvenim ustanovama i ordinacijama sa kojima je Zavod zaključio ugovore. Provođenje akcije registracije je usko povezano i sa razvijanjem informacionog sistema u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, i za očekivati je da će njena realizacija ubrzati proces implementacije softvera porodične medicine, koji je razvijen u prethodnom periodu, a do čije primjene, nažalost, još uvijek nije došlo. U nerednom periodu očekuje se edukacija zaposlenika u ambulantama porodične medicine. Izvršene su određene dogradnje postojećeg softvera radi uspostavljanja kompatibilnosti sa softverom Porezne uprave F BIH. U prethodnom periodu na području F BiH implementiran je TAF (Tax and Fiscal) projekat. Nosilac Projekta je Porezna uprava F BiH, a cilj je uspostava jedinstvenog sistema registracije osiguranih lica, kontrola i naplata doprinosa. Projektom TAF predviđeno je da Porezna uprava uspostavi centralnu i jedinstvenu bazu podataka za registraciju osiguranika i prijavu doprinosa i da obezbjedi razmjenu tih podataka sa drugim korisnicima podataka kao što su Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH i kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja. U skladu s tim za potrebe Zavoda bilo je neophodno da se urade potrebne izmjene i dorade postojećeg informacionog sistema po zahtjevu TAF projekta i prilagodi isti novom sistemu registracije 8

19 osiguranih lica i kontroli doprinosa. Prilagodba postojećeg informacionog sistema uključila je slijedeće aktivnosti: -komunikacijski modul -prilagodbe interne arhitekture baze podataka -dorada aplikacije M -migracija podataka Putem WEB stranice Zavoda, koja je redizajnirana 9. godine, osiguranici se mogu upoznati sa svim aktuelnostima, propisima iz oblasti zdravstvenog osiguranja, upoznati sa načinom ostvarivanja prava, postavljati pitanja na koja se elektronskim putem odgovara. U izvještajnom periodu putem WEB stranice Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo dostavljeno je preko 5 različitih pitanja građana. Da bi osiguranicima bile što dostupnije informacije o ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u 8. godini štampan je «Vodič kroz zdravstveni sistem kroz prava iz zdravstvenog osiguranja u Kantonu Sarajevu» koji je dostupan osiguranicima u svim poslovnicima zdravstvenog osiguranja, a distribuiran je i zdravstvenim ustanovama, ljekarima i udruženjima građana oboljelih od pojedinih bolesti. U. godini urađeno je ažuriranje sadržaja ove brošure i njeno novo izdanje očekuje se u. godini. 9

20 RAD UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO

21 RAD UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA Zavodom zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo upravlja Upravni odbor. Upravni odbor broji devet članova koje imenuje Vlada Kantona Sarajevo na prijedlog kantonalnog ministra i to: - tri člana iz reda osiguranika zdravstvenog osiguranja, - dva člana iz reda poslodavaca, - četiri člana iz reda zdravstvenih radnika. Upravni odbor Zavoda imenovan je Rješenjem Vlade Kantona Sarajevo br /8 od g. Mandat Upravnog odbora traje četiri (4) godine od dana imenovanja. Djelokrug, ovlašćenja i odgovornost Upravnog odbora utvrđena je članom. Zakona o zdravstvenom osiguranju i članom 7. Statuta Zavoda. U.godini Upravni odbor održao je ukupno 6 sjednica. Sjednicama su uredno prisustvovali članovi Upravnog odbora. Upravni odbor je bio aktivno uključen u kreiranje poslovne politike Zavoda, redovno pratio realizaciju usvojenih zaključaka, te donosio mjere u cilju unapređenja obaveznog zdravstvenog osiguranja kao i rada Stručne službe Zavoda. U nastavku dajemo pregled najznačajnijih informacija, izvještaja i drugih akata koje je u izvještajnom periodu razmatrao Upravni odbor na sjednicama: Na 4. sjednici održanoj...g. Upravni odbor je razmatrao slijedeće:.raspodjelu sredstava za korekciju tranše u zdravstvenim ustanovama i povodom istog je donio Odluku o rasporedu sredstava iz stavke Finansijskog plana prihoda, rashoda i izdataka za 9.g. «sredstva za korekciju tranše zdravstvenih ustanova»..izvještaj Centralne popisne komisije o izvršenom popisu sredstava i obaveza na dan..9.g. i donio Odluku o usvajanju istog..godišnji obračun poslovanja Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 9.godinu i rasporedu finansijskog rezultata, i donio Odluku o usvajanju istog. 4.Informaciju o provođenju aktivnosti u vezi sa Listom lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. 5.Donio Odluku o izmjenama Odluke o utvrđivanju cijena lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za koje je utvrđena referalna cijena. 6.Razmatrao informaciju o zaključku Skupštine Kantona Sarajevo u vezi sa analizom stanja u oblasti zdravstva u Kantonu Sarajevo. Na 5. sjednici održanoj...g. Upravni odbor je razmatrao slijedeće: 7. Prijedlog Finansijskog plana prihoda rashoda i izdataka Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za.g. i donošenje Odluke o usvajanju istog. 8.Informaciju o stanju dugova po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za period 5-9.g. Prilikom razmatranja iste zaključeno je da se i dalje prati i vrši ažuriranje evidencije dužnika i vrši otpis duga u skladu sa zakonskim rokovima,

22 kao i da se prati izmirivanje plaćanja doprinosa kod obveznika koji imaju zaključene ugovore o obročnoj otpati duga. 9.Donio Odluku o odobravanju avansa Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Odobreni avans se odnosi na plaćanje firmi «EGW» d.o.o Sarajevo za izvedene radove u prostoru Kardiohirurgije na djelu etaže 6 lamela «B,C i D» CMB..Donio Odluku o dodjeli sredstava u vidu medicinske opreme JU Opća bolnica «Prim.dr.Abdulah Nakaš» u Sarajevu.. Program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za.g. koji donosi direktor Zavoda, i povodom istog donesen je zaključak o prihvatanju Programa rada Zavoda. Na 6. sjednici održanoj 7.4..g. Upravni odbor je razmatrao slijedeće:. Izvještaj o radu i poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 9.g. i donio Odluku o istom..donio Odluku o raspisivanju javnog poziva za odabir pružaoca deficitarnih zdravstvenih usluga i usluga produženog bolničkog liječenja i medicinske rehabilitacije. 4.Donio Odluku o raspisivanju javnog poziva za izbor dežurnih apoteka. 5.Donio Odluku o odobravanju pozajmice Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. 6.Donio Odluku o utvrđivanju cijene usluga primarne zdravstvene zaštite i lijekova u ustanovama socijalno zdravstvenog zbrinjavanja van Kantona Sarajevo. 7.Donio Odluku o rasporedu sredstava po preventivnim programima u.g. Na 7. sjednici održanoj 7.7..g. razmatrao je slijedeće: 8.Izvještaj o finansijskom poslovanju za period I-VI.g. i isti je od strane Upravnog odbora prihvaćen kao informacija. 9.Donio Odluku o utvrđivanju Prijedloga Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka. Istom se dodatno proširuje nivo prava osiguranika uvođenjem novih pomagala na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja..donio Odluku o otplati Saudijskog fonda za razvoj. Odobrena kreditna sredstva namjenjena su za finansiranje projekata u KCU u Sarajevu..Donio Odluku o odobravanju pozajmice Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.. Donio Odluku o odobravanju novčanih sredstava KCU u Sarajevu, Klinika za hemodijalizu.. Donio Odluku o odobravanju novčanih sredstava KCU u Sarajevu, Klinika za plućne bolesti i tuberkolozu «Podhrastovi» 4.Donio Odluku o odobravanju novčanih sredstava JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo. 5.Donio Odluku o odobravanju novčanih sredstava za prijem kadra u KCU u Sarajevu, OJ Klinička patologija i citologija, u JU Zavod za alkoholizam i drugu toksikomaniju Kantona Sarajevo, u JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstvo Kantona Sarajevo, JU Opća bolnica «Prim.dr.Abdulah Nakaš». 6.Donošenje Odluke o odobravanju sredstava Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.

23 Na 8. sjednici održanoj 7...g. Upravni odbor razmatrao je slijedeće: 7.Izvještaj o finansijskom poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za period I-IX.g. 8.Donio Odluku o promjeni namjene dijela finansijskih sredstava odobrenih Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. 9. Donio Odluku o odobravanju novčanih sredstava za prijem kadra u JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo i u Univerzitetu u Sarajevu, Stomatološki fakultet..donio Odluku o utvrđivanju visine naknade Konsultacijskom timu informatizacije zdravstva Kantona Sarjevo. Konsultacijski tim informatizacije zdravstva Kantona Sarajevo imenovan je Rješenjem ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i zadužen je da aktivno učestvuje i koordinira aktivnosti u okviru realizacije akcionog plana informatizacije..donio Odluku o utvrđivanju visine naknade Upravljačkom odboru za realizaciju akcionog plana informatizacije zdravstva u Kantonu Sarajevo. Na 9. sjednici održanoj 5...g. Upravni odbor je razmatrao slijedeće:.donio Odluku o odobravanju sredstava po osnovu povećanja broja zaposlenika u JU Opća bolnica «Prim.dr.Abdulah Nakaš». Razlog donošenja nevedene Odluke je proširenje kapaciteta JU Opća bolnica «Prim.dr.Abdulah Nakaš», Odjeljenjem za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju..donio Odluku o preraspodjeli sredstava u Finansijskom planu prihoda, rashoda i izdataka za.g. Analiza finansijskog poslovanja za period I-XI.g. pokazala je da se pojedini rashodi neće realizovati u planiranom iznosu, a istovremeno da se prihodi ostvaruju u skladu sa planom. 4.Donio Odluku o rasporedu sredstava sa pozicije «sredstva za korekciju tranše zdravstvenih ustanova.» 5.Donošenje Odluke o odobravanju finansijskih sredstava JU Opća bolnica «Prim.dr.Abdulah Nakaš». Razlog donošenja navedene Odluke je zbog povećanja troškova po osnovu nabavke antimikrobika i infuzioni otopina za gripu HN(svinjska gripa) koje je imala navedena ustanova 6.Donio Odluku o promjeni namjene dijela finansijskih sredstava. 7.Donio Odluku o privremenom finansiranju za period.. do...g. 8.Donio Odluku o usvajanju Nacrta Finansijskog plana prihoda, rashoda i izdataka za.g. Nacrt je dostavljen zdravstvenim ustanovama na javnu raspravu, nakon čega je definisan Finansijski plan prihoda, rashoda i izdataka za. 9.Donio Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene i uslova za korištenje medicinske rehabilitacije u stacionarnim uslovima, koja ne podliježe kriterijima bolničkog liječenja. Upravni odbor je u izvještajnom periodu donio 4 odluke, koje su se odnosile na odobravanje sredstava, nabavku opreme za zdravstvene ustanove, donošenje određenih akata i druga pitanja iz djelokruga rada i statutarnih nadležnosti. U skladu sa članom. stav. Zakona o zdravstvenom osiguranju u svrhu izvršavanja određenih poslova Upravni odbor je formirao stalne komisije.

24 Stalne komisije Upravnog odbora su:.komisija za lijekove kao zajednička komisija Ministarstva zdravstva i Zavoda.Komisija za pomoć za liječenje u inostranstvu.komisija za rješavanje o pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u drugom stepenu Upravni odbor izvještaje Komisija razmatrao je periodično. KOMISIJE UPRAVNOG ODBORA KOMISIJA ZA LIJEKOVE Rješenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo br /8 od..8. godine imenovana je Komisija za lijekove kao zajednička Komisija Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Upravnog odbora Zavoda. Komisija za lijekove preispituje i inovira pozitivnu Listu lijekova jednom godišnje kojom prilikom se vrši usaglašavanje sa izmjenama esencijalne liste lijekova donesenih u periodu od zadnje revizije. Prijedlog izmjena i dopuna Liste lijekova se radi na osnovu izmjena i dopuna Liste esencijalnih lijekova, liste registrovanih lijekova u Federaciji BiH, analize potrošnje lijekova, analize pojedinačnih zahtjeva pacijenata, prijedloga stručnjaka iz različitih oblasti medicine kao i analize zahtjeva koje podnose proizvođači lijekova. Komisija za lijekove je u izvještajnom periodu u skladu sa članom 9. Odluke o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, kao i načinu njihovog propisivanja i izdavanja («Službene novine Kantona Sarajevo», br: 9/9 i 6/9) razmatrala pristigle zahtjeve za uvrštavanje lijekova na pozitivnu Listu lijekova. U skladu sa članom. Odluke Zavodu su dostavljene aplikacije 4 proizvodjača za uvrštavanje lijeka na Listu sa 4 zaštičenim imenom lijeka. Pristigle apalikacije su razvrstane prema ATC kodu i to na lijekove sa: - novom ATC šifrom, - postojeća ATC šifra, razlika na IV.nivou (hemijsko terapijska podgrupa), - postojeća ATC šifra, razlika na V.nivou (aktivna supstanca), - postojeća ATC šifra, nova jačina, - postojeća ATC šifra, novi oblik. Analizom pristiglih zahtjeva Komisija za lijekove je izdvojila lijekove sa novom ATC šifrom jer predstavljaju značajno terapijsko poboljšanje. Za uvrštavanje na B Listu lijekova dostavljeni su zahtjevi koji obuhvaćaju 9 generičkih imena i 84 zaštičena imena. Daljnom analizom zahtjeva konačni prijedlog Komisije se sastoji od 6 novih generičkih imena u 54 zaštićena imena. Zbog evidentne uštede nastale smanjenjem cijena lijekova na Listi, jedan od prijedloga Komisije je i povećanje procenta ( %) učešća Zavoda za sljedeće grupe lijekova: - grupa C9BB (ACE inhibitori i blokatori kalcijumskih kanala) sa 5% na 5%, - grupa CAA (lijekovi koji snižavaju nivo serumskih lipida) sa 5% na 5%, - grupa JDD ( cefalosporini,treća generacija) sa 5% na 5%, - grupa NAF ( derivati karboksamida) sa 5% na 5%, 4

25 - grupa N6AB( selektivni inhibitori preuzimanja serotonina) sa 5% na %, grupa RAK (adrenergici i ostali lijekovi za liječenje opstruktivnih plućnih bolesti) sa 75% na %, grupa SAA (lijekovi za liječenje bolesti oka) sa 5% na 5%, grupa SEE (analozi prostaglandina) sa 5% na 5%. Jedan od prijedloga je i da lijekovi iz grupe antiepileptika imaju % učešće Zavoda u cijeni, za djecu do 8. godina. Lijekovi koji su u međuvremenu prestali da se proizvode skinuti su sa Liste kao što su: pirazinamid tablete i aminofilin tablete a somatotropin, dornaze alfa i metadon tablete se vode kao posebni Programi. Komisija za lijekove pripremila je i novu listu ampuliranih lijekova kao sastavni dio odluke o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Trenutno važeća Odluka o amapuliranoj listi lijekova koji se primjenjuju u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo kao i načinu njihove primjene (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 6/) donesena je još. godine. Kako je u međuvremenu došlo do više izmjena i dopuna Odluke o Listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru obaveznog zdravstvenog osgiuranja u Federaciji BiH ( Službene novine Federacije BiH broj 4/5), bilo je neophodno izvršiti reviziju liste ampuliranih lijekova i njeno usaglašavanje sa esencijalnom listom. Prijedlog liste C-ampulirani lijekovi sastoji se od 68 generičkih imena sa 69 zaštičenih imena. Kompletan materijal Komisije za lijekove upućen je Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo KOMISIJA ZA POMOĆ ZA LIJEČENJE U INOSTRANSTVU Članom 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju utvrđeno da će se uslovi i način korištenja zdravstvene zaštite osiguranih lica u inostranstvu regulisati posebnim podzakonskim aktom, čije je donošenje u nadležnosti Federalnog ministarstva zdravstva. Ministarstvo zdravstva FBiH još uvijek nije donijelo Pravilnik o liječenju u inostranstvu. S obzirom na ovu činjenicu i veliki broj zahtjeva osiguranika Zavoda, koji su se obraćali sa zahtjevom za pokriće troškova liječenja u inostranstvu, Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo formirao je Komisiju za odobravanje pomoći za liječenje u inostranstvu. Komisija za pomoć za liječenje u inostranstvu formirana je Odlukom Upravnog odbora broj UO/ I/8 od godine. Rad Komisije se odvija u skladu sa kriterijima, koje je utvrdio Upravni odbor Zavoda: -zahtjevi ne mogu biti stariji od šest mjeseci, -pomoć se odobrava po završenom liječenju, uz dokaz o ličnom snošenju troškova, -osiguranici moraju imati preporuku nadležne klinike da se liječenje nije moglo izvršiti u zemlji, potpisanu od strane šefa Klinike i najmanje još dva ljekara specijalista, -maksimalan iznos pomoći koji Komisija može odbriti je 5. KM, Izuzetno, Komisija odobrava i pomoć u slučajevima hitne medicinske pomoći pružene za vrijeme boravka u inostranstvu. 5

26 Kao što smo navodili i u ranijim izvještajima o radu, najveći broj zahtjeva, koje je razmatrala Komisija se odnosi na zahtjeve za refundaciju troškova liječenja nastalih za vrijeme boravka u inostranstvu, bilo privatnih posjeta ili služebenih putovanja. U oba slučaja osiguranici nisu postupili u skladu sa Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu («Službene novine Federacije BiH», broj /). Prema odredbama Pravilnika, osiguranici su bili dužni prije odlaska u inostranstvo osigurati potvrdu ili dvojezični obrazac (koristi se u zemljama sa kojima imamo ratifikovane konvencije o socijalnom osiguranju), čijim izdavanjem Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo preuzima obavezu pokrića troškova liječenja u hitnim slučajevima u inostranstvu. ovakvih zahtjeva je posebno u porastu za vrijeme ljetnih mjeseci i korištenja godišnjih odmora. Zahtjevi za refundaciju troškova liječenja kreću se od nekoliko desetina KM pa do više hiljada KM u slučajevima ozbiljnijih intervencija. Može se uočiti i da se u pojedinim slučajevima očigledno radi o planiranom liječenju van BiH, iako se isto nastoji prikazati kao hitan slučaj za vrijeme privatne posjete (kao npr. hitan operativni zahvat karcinoma i sl). Kako je navedenim Pravilnikom definisano da osiguranik, kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu odnosno dvojezični obrazac, troškove zdravstvene zaštite snosi lično, tako da je u ovim slučajevima Komisija u pravilu odbijala zahtjeve. Liječenje po preporuci nadležne Klinike Najveći broj preporuka za nastavak liječenja u inostranstvu i dalje daju Klinika za neurohirurgiju, Pedijatrijska klinika, Klinika za očne bolesti i Klinika za nuklearnu medicinu. U ovom izvještajnom periodu u porastu je broj zahtjeva za refundaciju troškova liječenja po preporuci Klinike za neurologiju (analiza likvora u Zagrebu). Ranije smo već ukazali da je u porastu broj zahtjeva po osnovu troškova uradjenih pretraga Pet- scan i analize sinteze oligoklonalnih traka IgG frakcije u serumu i likvoru. Po zaključku Komisije, Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu u dva navrata je skrenuta pažnja na ovu činjenicu sa preporukom da se sagledaju mogućnosti da se što skorije dio pretraga počne radi u KCU Sarajevo. Iako smo obaviješteni da bi dio analiza likvora bilo moguće raditi u KCU Sarajevo i dalje je broj zahtjeva po osnovu ove usluge u porastu. Uočava se i stalni porast zahtjeva za refundaciju troškova liječenja po preporuci Klinike za očne bolesti. Na odredjeno stanje na Klinici ukazuju obrazloženja osiguranika prema kojima su liječničku pomoć u inostranstvu zatražili tek nakon što su više puta pokušali istu dobiti na našoj Klinici za očne bolesti, ali bezuspješno (višekratna vraćanja i naručivanja, duga čekanja, nedostatak materijala i sl). Komisija, u skladu sa navedenim kriterijima, odobrava pomoć po završenom liječenju, što na izvjestan način otežava rješavanje zahtjeva koji se odnose na akcije prikupljanja sredstava za liječenje u inostranstvu, te bi za ove slučajeve trebalo, eventualno, ocijeniti opravdanost dopune kriterija. Evidentno je da osiguranici istovremeno zahtjeve podnose Komisiji za pomoć za liječenje u inostranstvu Zavoda i Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, tako da je potrebna odredjena koordinacija rada izmedju dva Zavoda. U toku izvještajnog perioda Komisija je razmatrala 7 zahtjev. U 9. godini razmatrano je 96 zahtjeva, te je evidentan porast broja zahtjeva upućenih Komisiji. 6

27 U periodu I-XII. godini po osnovu razmatranih zahtjeva odobrena je pomoć u ukupnom iznosu od KM. KOMISIJA ZA RJEŠAVANJE O PRAVIMA IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U DRUGOM STEPENU Komisija za rješavanje o pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u drugom stepenu (u daljem tekstu: Komisija) je u periodu od godine, održala jedanaest () sjednica. I Nadležnosti Komisija Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je imenovana odlukom Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja br. UO/ II/8 od godine. Prva sjednica Komisije održana je..8. godine. Komisija odlučuje i riješava o pravima i obavezama osiguranika/obveznika uplate osiguranja Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u drugom stepenu. Stvarno je nadležna da odlučuje po žalbama osiguranika/obveznika uplate osiguranja na prvostepene odluke Zavoda, a sve radi zaštite prava iz Zakona o zdravstvenom osiguranju i drugih propisa. Drugostepeni postupak se provodi prema odredbama Zakona o upravnom postupku (''Službene novine FBiH'', br. /98 i 48/99). Odluke Komisije su konačne i protiv istih se može tužbom pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom. Poslovnikom o radu Komisije za riješavanje o pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u drugom stepenu br. 66 POR/8 od..8. godine, utvrđena je: - organizacija i način rada Komisije, - obaveze stalnih članova, stručnih konsultanata i koordinatora Komisije, - kao i druga pitanja u vezi sa radom Komisije. II Pregled rješenih predmeta Komisija je u periodu od godine zaprimila i riješila četrnaest (4) predmeta. Predmeti su riješeni na slijedeći način:. Usvojene su dvije žalbe (u pitanju je ostvarivanje prava);. Žalbeni zahtjev odbijen je u dvanaest () predmeta, što novčano iskazano iznosi.77,8 KM. na: Razmatrajući predmet žalbenih zahtjeva Komisija je zaključila da su se isti odnosili. ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja,. refundaciju novčanih sredstava na teret sredstava zdravstvenog osiguranja,. utvrđivanje statusa osiguranika Zavoda. obaveznog 7

28 Ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja Predmet žalbenih zahtjeva u kontekstu ove podjele odnosio se isključivo na ostvarivanje prava osiguranika predviđenih Uredbom o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korišćenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko protetske pomoći i stomatološko protetskih nadomjestaka (''Službene novine Kantona Sarajevo'', br. 8/7, 9/8). Komisija je u ovoj oblasti primarno imala za cilj ispitivanje medicinskih indikacija osiguranika koji su prvostepenom odlukom odbijeni sa zahtjevom za priznavanje određenog prava na ortopedsko/sanitarno pomagalo. Većinom su i potvrđene prvostepene odluke Stručne službe Zavoda. Rrefundacija novčanih sredstava Radi se o žalbenim zahtjevima osiguranika/obveznika uplate osiguranja koji za predmet imaju različite vrste refundacije novčanih sredstava tj. po različitim osnovama. To su: refundacija novčanih sredstava lično plaćenih za liječenje u drugom kantonu, refundacija novčanih sredstava lično plaćenih za liječenje u drugom entitetu, odnosno, Distriktu Brčko, refundacija novčanih sredstava lično plaćenih za liječenje van Bosne i Hercegovine, refundacija novčanih sredstava lično plaćenih za pružene zdravstvene usluge kod privatnih zdravstvenih ustanova, refundacija naknade plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad (bolovanja). Navedene žalbene zahtjeve Komisija je odbila ili odbacila iz razloga što nisu ispoštovane procedure prilikom plaćanja usluga, odnosno, što su pružene usluge mogle biti obavljene na teritoriji Kantona Sarajevo ali su na izričit zahtjev žalitelja obavljene izvan. Utvrdjivanje statusa osiguranih lica Kod ove vrste žalbenih zahtjeva ističu se zahtjevi koji se odnose na prijavu/odjavu sa zdravstvenog osiguranja, obustavljanje korišćenja zdravstvene zaštite usljed neizvršavanja obaveze plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje poslodavaca/obveznika uplate osiguranja kao i uslovi osiguranja po osnovu ličnog plaćanja, odnosno osiguranja koje osigurano lice samostalno uplaćuje jer nije osigurano niti na jedan način kako je Zakonom o zdravstvenom osiguranju određeno. Komisija je u većini slučaja odbijala žalbene zahtjeve koji se odnose na primjenu Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu BiH (''Službeni glasnik BiH'', br. 6/8), po kojima su pokrenuti upravni sporovi, koji još nisu riješeni. Naime, navedenim zakonom utvrđena je obaveza plaćanja zdravstvenog osiguranja licima kojima je odobren privremeni boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine, a koji boravište imaju na području Kantona Sarajevo. Iznos se plaća unaprijed, u skladu sa odredbama Člana 7 Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH. U skladu sa zakonskim odredbama i odredbama Poslovnika o radu Komisije svi predmeti po žalbenim zahtjevima o kojima je odlučivala Komisija su arhivirani i odloženi u Zavodu, u skladu sa zakonskim propisima. Zapisnik se vodi za svaku sjednicu Komisije. Komisija o zaprimljenim žalbenim 8

29 zahtjevima odlučuje i riješava jednom u mjesecu, odnosno, i više puta kada je to neophodno i u zavisnosti od samog predmeta postupka. RAD NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO Rješenjem Vlade Kantona Sarajevo broj /6 od godine imenovan je Nadzorni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo sa tri člana. Rad Nadzornog odbora odvijao se u skladu sa Poslovnikom o radu kojim je utvrđena organizacija i način rada, prava, dužnosti i nadležnosti članova Nadzornog odbora u skladu sa Zakonom o javnim ustanovama, Zakonom o zdravstvenom osiguranju i Statutom Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. U skladu sa članom 7. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i članom 5. Zakona o ustanovama («Službeni list RBiH broj: 6/9») Nadzorni odbor : - analizira Izvještaje o poslovanju Zavoda, - obavlja nadzor nad upotrebom sredstava za rad, pregleda godišnji izvještaj o poslovanju i godišnji obračun, - izvještava osnivača, Upravni odbor i direktora o rezultatima nadzora. U oktobru. godine istekao je mandat Nadzornog odbora, koji je imenovan rješenjem Vlade Kantona Sarajevo iz 6. godine, tako da je Vlada Kantona Sarajevo imenovala v.d. predsjednika i v.d. članove Nazornog odbora. U toku je realizacija javnog oglasa za imenovanje novog Nadzornog odbora Zavoda. U Izvještajnom periodu Nadzorni odbor razmatrao je slijedeće materijale: - Godišnji obračun poslovanja Zavoda za 9. godinu; Izvještaj Centralne popisne komisije za 9. godinu; Finansijski plan prihoda, rashoda i izdataka Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za. godinu; Izmjena odluke o utvrđivanju cijena lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za koje je utvrđena referalna cijena; Informacija o dužnicima po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja; Informacija o kapitalnim ulaganjima za period 7-9 godina; Informacija o potrošnji lijekova u 9. godini; Informacija o aktivnostima na naplati duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje; Analiza Izvještaja internog revizora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo; Izvještaj o radu i poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 9. godinu i donošenje Odluke o usvajanju istog; Informacija o Finansijskim izvještajima Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za I kvartal. godine; Informacija o Finansijskim izvještajima Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za I polugodište. godine. 9

30 Zapisnici sa sjednica Nadzornog odbora, kao i odluke kojim su se usvajali pojedini akti, redovno su dostavljani Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo, a dostavljeni su i Uredu za reviziju institucija Federacije BiH u okviru predrevizije poslovanja Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

31 FINANSIJSKO POSLOVANJE ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO

32 IZVRŠENJE FINANSIJSKOG PLANA PRIHODA, RASHODA I IZDATAKA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO U. GODINI Redni broj 4 5 I 6 7 K-to OPIS Finansijski plan 4 Prihodi od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje zaposlenika Prihod od doprinosa za zdravstvenu zaštitu 7.8. penzionera Prihod od doprinosa za zdravstvenu zaštitu 7.5. nezaposlenih Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranika koje se plaća na teret budžeta 7 Prihod od doprinosa po nalazima revizije Prihodi po osnovu doprinosa (-5) 76 Prihodi od participacije 47. Sredstva iz budžeta kantona za sufinansiranje 7 preventivnih programa zdravstvene zaštite i razvoja. informacionog sistema u zdravstvu 76 Prihod od prodaje knjižica i obrazaca. 76 Prihodi po konvencijama o socijalnom osiguranju. 7/ Ostali prihodi 7. Ukupno ostali prihodi (6-).77. Prihodi tekućeg perioda ( I+II).46. Prenesena sredstva iz ranijih godina Ukupna raspoloživa sredstva (I+II+III) Sredstva obavezne (statutarne) rezerve Ostvareno I-XII 9 I-XII 6/4 6/ SVEUKUPNO PRIHODI sa sredstvima rezerve UKUPNI RASHODI I IZDACI sa rezervom Ukupni rashodi i izdaci tekućeg perioda Troškovi Stručne službe (I+II+III) II III A/ Bruto plaće B/ Naknade troškova zaposlenih II Doprinosi poslodavaca III Izdaci za materijal i usluge Putni troškovi Izdaci za energiju Izdaci za komunalne usluge Nabavka materijala Izdaci za usluge prevoza i goriva Izdaci za tekuće održavanje Izdaci osiguranja,bankarske usluge, usluge platnog prometa Izdaci za ostale usluge / Ugovorene usluge primarne zdravstvene zaštite Sredstva za korekciju tranše zdravstvenih ustanova Podrška zapošljavanju pripravnika /945 Ugovorene Usluge zdravstvene zaštite. usluge bolničke zdravstvene zaštite 694/ Sredstva za finansiranje specijalizacija 694 Sredstva za zdravstvene ustanove po osnovu 694 otpremnina i pomoći Učešće u troškovima stručnog usavršavanja i 694 organizaciji kongresa Usluge zdravstvene zaštite ugovorene po javnom pozivu

33 Redni broj K-to OPIS Finansijski plan 4 Ostvareno I-XII 9 I-XII 6/ Troškovi liječenja u inostranstvu Medicinska rehabilitacija Sredstva za primarnu zaštitu osiguranika u socijalno zdravstvenim ustanovama KS Realizacija programa preventivne zdravstvene zaštite Neobavezna vakcinacija protiv virusa gripe Obavezni sanitarni pregledi zdravstvenih radnika Projekat ranog otkrivanja poremećaja lokomotornog aparata kod djece Ispitivanje učestalosti HPV virusa kod žena Kantona Sarajevo Projekat rane detekcije infekcije virusom hepatitisa B ic Troškovi lijekova i primarne zdravstvene zaštite u ustanovama socijalno zdravstvenog zbrinjavanja Troškovi liječenja van kantona i entiteta(usvojeni sporazumi) Troškovi lijekova na recept Potrošni materijal za inzulinske pumpe za djecu Troškovi zdravstvene zaštite po osnovu medjunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju Projekat prevencije kardiovaskularnih oboljenja na području Kantona Sarajevo lica sa visokim stresom 6.6 Projekat prevencije kardiovaskularnih oboljenja na području Kantona Sarajevo Zdravstveno posjećivanje u školama vezano za reproduktivno zdravlje i planiranje porodice Prevencija gojaznosti kod djece i adolescenata sa područja Kantona Sarajevo Projekat sport i zdravo srce 8. Preventivni program oralnog zdravlja od do 8 godina Projekat razvoja zdravstvene zaštite građana putem razvoja polivalentnog i patr. rada u TPM Projekat otvaranja komune za liječenje posttraumatskog stresnog poremećaja Istraživanje vezano za zadovoljstvo uposlenika i javnim zdravstvenim ustanovama Izrada streategije smanjenja nepovoljnih demografskih tokova u KS Program fizikalne terapije u vodi za djecu sa deformitetima kičme Uticaj kompijuterske ovisnosti na zdravlje Ortopedska i druga pomagala Ostali troškovi zdravstvene zaštite po zahtjevima osiguranih lica Naknada članovima Upravnog i Nadzornog odbora i članovima komisija UO. Ostali izdaci Naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama Sredstva za otplatu anuiteta za nabavljene aparate MRI Sredstva za investiciono održavanjne u zdravstvenim ustanovama iz sredstava participacije Razvoj integralnog informacionog sistema u zdravstvu Opremanje klinike za ginekologiju i akušerstvo i Centra za srce KCU Sarajevo iz sredstava prenesenih iz prethodne godine Kapitalna ulaganja u zdravstvenim ustanovama /

34 Redni broj K-to OPIS Finansijski plan Ostvareno I-XII 9 I-XII 5 6 6/ Sredstva za lokalitet Jezero(pedijatrija i ginekologija) Ostale naknade vezane za pozajmljivanje Obaveze preuzete po kreditima- odluka Skupštine Kantona- anuitet za kredit Saudiskog Fonda za razvoj Sredstva za servisiranje obaveza po kamatama za kredit Saudijskog fonda za razvoj Kapitalni izdaci 4. 8 Nabavka opreme Adaptacija poslovne zgrade Obavezna (statutarna) rezerva Finansijski rezultat 7 6/5 8 PRIHODI U. godini Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ostvario je ukupne prihode u iznosu od KM, što je za % više od planiranih prihoda a u odnosu na prihode ostvarene u prethodnoj godini prihodi su veći za %. Povećanje tekućih prihoda u izvještajnoj godini iskazano u apsolutnom iznosu, u odnosu na planirane prihode iznosi KM. Po Odluci o rasporedu rezultata za 9. godinu, u. godinu prenesen je nerasporedjeni višak prihoda nad rashodima u iznosu od KM. Sredstva obavezne (statutarne) rezerve se izdvajaju po članu 6. Zakona o zdravstvenom osiguranju i po odredbama Statuta Zavoda i iznosila su KM. Redni broj 4 5 I II III K-to OPIS Finansijski plan 4 Prihodi od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje zaposlenika Prihod od doprinosa za zdravstvenu zaštitu 7.8. penzionera Prihod od doprinosa za zdravstvenu zaštitu 7.5. nezaposlenih Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranika koje se plaća na teret budžeta 7 Prihod od doprinosa po nalazima revizije Prihodi po osnovu doprinosa (-5) 76 Prihodi od participacije 47. Sredstva iz budžeta kantona za sufinansiranje 7 preventivnih programa zdravstvene zaštite i razvoja. informacionog sistema u zdravstvu 76 Prihod od prodaje knjižica i obrazaca. 76 Prihodi po konvencijama o socijalnom osiguranju. 7/ Ostali prihodi 7. Ukupno ostali prihodi (6-).77. Prihodi tekućeg perioda ( I+II).46. Prenesena sredstva iz ranijih godina Ukupna raspoloživa sredstva (I+II+III) 7 Sredstva obavezne (statutarne) rezerve SVEUKUPNO PRIHODI sa sredstvima rezerve Ostvareno I-XII 9 I-XII 6/4 6/

35 Prihodi Prihod Prihodi od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje Red ni K-to broj 4 5 I OPIS Finansijski plan 4 7 Prihodi od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje zaposlenika 7 Prihod od doprinosa za zdravstvenu.8. zaštitu penzionera 7 Prihod od doprinosa za zdravstvenu.5. zaštitu nezaposlenih 7 Doprinosi za zdravstveno osiguranje.47. osiguranika koje se plaća na teret budžeta 7 Prihod od doprinosa po nalazima revizije.4. Prihodi po osnovu doprinosa (-5) Ostvareno I-XII 9 6/4 6/5 5 I-XII U strukturi prihoda, najveći dio (99,%) se odnosi na izvorne prihode po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje i oni su ostvareni u ukupnom iznosu od KM i prikazani su u stavkama od -5 po kategorijama obveznika uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje. Ostvareni prihodi od doprinosa za. godinu veći su od planiranih za %, a u odnosu na prethodnu godinu iskazan je rast od %. Prihodi od doprinosa u apsolutnom iznosu veći su za KM, u odnosu na 9. godinu. Zavod je u. godini ostvario prosječni mjesečni prihod od doprinosa za zdravstveno osiguranje u iznosu od KM. Kao i u prethodnim godinama, i u. godini, priliv sredstava od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje povećan je u zadnjem kvartalu. 5

36 Prihodi od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje zaposlenika ostvareni su u iznosu od KM ili za % više u odnosu na planirane prihode. Ovi prihodi u strukturi prihoda od doprinosa za zdravstveno osiguranje imaju i najveće učešće i ono iznosi 96%. Prihodi od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje penzionera su ostvareni u iznosu od KM i veći su od planiranih za 4% a od prihoda ostvarenih u prethodnoj godini su veći za 5%. Stopa doprinosa po kojoj se obračunavaju doprinosi za penzionere i dalje je ostala neusklađena sa zakonom propisanom stopom. Uplate se i dalje vrše po stopi od,% umjesto,5% koliko iznosi zakonska stopa. Povećanje ovih prihoda rezultat je povećanja broja penzionera Prihodi od doprinosa za zdravstvenu zaštitu nezaposlenih ostvareni su u iznosu od KM što je % više u odnosu na plan i prihode ostvarene u 9. godini. Obveznik uplate doprinosa za nezaposlena lica koja pravo na zdravstveno osiguranje ostvaruju po ovom osnovu je Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo koja u skladu sa Odlukom o osnovicama i stopama doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za Kanton Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo»,9/9) vrši uplatu paušalnog iznosa od 6 KM po nosiocu osiguranja koji je prijavljen kod Službe i KM po osiguranom licu kao članu uže porodice nosioca osiguranja. Prihod od doprinosa za zdravstveno osiguranje određenih osiguranika na teret budžeta iskazan je u iznosu od KM što je za 6% više od planiranog kao i u odnosu na prethodnu godinu. Po osnovu zapisnika o izvršenoj kontroli uplate doprinosa od strane interne revizorske službe, naplaćen je prihod od KM što je više od planiranog za 44% a u odnosu na 9. godinu ovaj prihod je veći za 46%. Objavljivanjem Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa koji je stupio na snagu od... godine, nadležnost registracije obveznika, kontrole i naplate doprinosa data je Poreznoj upravi. Zakon, odnosno čitava reforma, sama po sebi, ne donosi nijedan novi mehanizam kojim bi se povećala efikasnost naplate doprinosa, nego daje određenu podršku starim, već postojećim mehanizmima. Međutim, prema dosadašnjim iskustvima u pokušajima uspostavljanja saradnje sa Poreznom upravom, nisu postignuti značajniji efekti. Ostali prihodi Ostali prihodi koji su prikazani u tabeli pod rednim brojevima 6- ostvareni su u ukupnom iznosu od KM i učestvuju u ukupnom prihodu sa,8%. U odnosu na planirane ovi prihodi su veći za 4% a u odnosu na prethodnu godinu povećanje iznosi 5%. r.br. Konto OPIS 76 Prihodi od participacije Sredstva iz budžeta kantona za sufinansiranje preventivnih programa 7 zdravstvene zaštite i razvoja informacionog sistema u zdravstvu 76 Prihod od prodaje knjižica i obrazaca Finansijski plan I-XII Ostvareno I-XII 6/4 6/5 6

37 Prihodi po konvencijama o socijalnom osiguranju / Ostali prihodi II Ukupno ostali prihodi (6-) Ostali prihodi Prihodi od participacije Sredstva iz budžeta Prihod od prodaje knjižica Prihodi po konvencijama kantona za sufinansiranje i obrazaca o socijalnom osiguranju prev. programa z.z. i razvoja infinf. sist. u zdravstvu Planirano Ostvareno 9 Ostali prihodi Ostvareno Prihod od participacije u iznosu od KM odnosi se na naplaćeni prihod po osnovu učešća osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite i ima svoju ravnotežu u stavci rashoda, jer se sredstva naplaćena po ovom osnovu u cjelosti vraćaju zdravstvenim ustanovama u svrhu finansiranja investicionog i tekućeg održavanja. Ovi prihodi veći su od planiranih za %, a u odnosu na prethodnu godinu veći su za 4%. Razlog iskazanog povećanja je u činjenici što su pojedine zdravstvene ustanove izvršile prenos sredstava participacije naplaćenih u prethodnoj godini na račun Zavoda u. godini. Pregled sredstava naplaćenih po osnovu participacije u. godini po zdravstvenim ustanovama sa uporednim podacima iz prethodne godine: USTANOVE Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Dom zdravlja Kantona Sarajevo Opća bolnica Prim.dr. Abdulah Nakaš Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju Zavod za hitnu medicinsku pomoć Ostale ustanove Ukupno /

38 Sredstva iz budžeta Kantona za sufinansiranje preventivnih programa zdravstvene zaštite u iznosu od 7. KM doznačena su od strane Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, a odnose se na projekat Sport i zdravo srce i na Program fizikalne terapije u vodi za djecu sa deformitetom kičme. Prihod od prodaje knjižica i obrazaca u iznosu od.895 KM na nivou je planiranog, a u odnosu na prethodnu godinu manji je za 8%. Ovaj prihod se ostvaruje namjenski na ime obezbjeđenja sredstava kod nabavki osnovnih sredstava i investicionog ulaganja za potrebe Zavoda. Prihod po osnovu konvencija u iznosu od KM odnosi se na naplatu paušala po osnovu ugovora o socijalnom osiguranju sa Austrijom, Njemačkom i Srbijom za usluge pružene ino-osiguranicima iz ovih zemalja. Sredstva ostvarena po ovom osnovu usmjeravaju se zdravstvenim ustanovama na ime pokrića troškova zdravstvenih usluga pruženih ino osiguranicima. Ostali prihodi u ukupnom iznosu od.5.7 KM odnose se na prihod po osnovu kamate na depozite po viđenju, kamate na oročene depozite po Ugovorima zaključenim sa poslovnom bankom i na prihode po osnovu iznajmljenog poslovnog prostora. RASHODI Ukupni rashodi za. godinu ostvareni su u iznosu od KM, što je u odnosu na planirane rashode manje za %, a u odnosu na rashode ostvarene u 9. godini veći su za %. Rashodi Rashodi Učešće pojedinih vrsta troškova u strukturi rashoda je: 8

39 Vrsta rashoda % učešća 4,,5,,5 8,94,,,,8,5,9.., ,5,7, Iznos u KM Ugovorne usluge bolničke zdravstvene zaštite Ugovorene usluga primarne zdravstvene zaštite Sredstva za korekciju tranše zdravstvenih ustanova Sredstva za finansiranje specijalizacija Troškovi lijekova izdati na recept Troškovi ortopedskih i drugih pomagala Naknade plaće za vrijeme privr.spriječenosti za rad Troškovi Stručne službe Realizacija preventivnih programa zdravstvene zaštite Medicinska rehabilitacija Sredstva za zapošljavanje pripravnika Troškovi zdrav. zaštite po osnovu međuna.ugovora o soc. osiguranju Kapitalni grantovi Ostali rashodi UKUPNO Vrste rashoda 8,94%,%,8%,5%,9% 7,5%,5%,%,4% 9,%,7%,%,%,5% 4,% Ugovorne usluge bolničke zdravstvene zaštite Sredstva za korekciju tranše zdravstvenih ustanova Troškovi lijekova izdati na recept Naknade plaće za vrijeme privr.spriječenosti za rad Realizacija preventivnih programa zdravstvene zaštite Sredstva za zapošljavanje pripravnika Kapitalni grantovi Ugovorene usluga primarne zdravstvene zaštite Sredstva za finansiranje specijalizacija Troškovi ortopedskih i drugih pomagala Troškovi Stručne službe Medicinska rehabilitacija Troškovi zdrav. zaštite po osnovu međuna.ugovora o soc. osiguranju Ostali rashodi 9

40 FINANSIRANJE USLUGA BOLNIČKE I PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 4

41 FINANSIRANJE USLUGA BOLNIČKE I PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Osiguranicima Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja obezbjeđuje se: primarna zdravstvena zaštita, specijalističko konsultativna zdravstvena zaštita, bolnička zdravstvena zaštita. Navedene usluge zdrastvene zaštite osiguranicima Zavoda pružaju se u slijedećim zdravstvenim ustanovama na području Kantona sa kojima Zavod ima zaključene ugovore: Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš" Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Zavod za transfuzijsku medicinu F BiH JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstvo Kantona Ssrajevo JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika u saobraćaju JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Stomatološki fakultet sa klinikama Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ima potpisane ugovore i sa socijalno zdravstvenim ustanovama po osnovu pružanja usluga primarne zdravstvene zaštite i lijekova za osiguranike sa područja Kantona Sarajevo koji su smješteni u ove ustanove. Ugovori sa zdravstvenim ustanovama su sačinjeni na osnovu Finansijskog plana prihoda, rashoda i izdataka Zavoda za. godinu na koji je saglasnost dala Skupština Kantona Sarajevo, te plana i programa ustanove. Ugovorne zdravstvene ustanove bolničke i primarne zdravstvene zaštite finansirne su po osnovu godišnje ugovorene naknade za pružanje usluga zdravstvene zaštite iz svoje nadležnosti, u jednakim mjesečnim tranšama, prema namjenama kako je prikazano u tabelama datim u nastavku Izvještaja. Bolnička zdravstvena zaštita Prema Finansijskom planu za. godinu zdravstvenim ustanovama bolničke zdravstvene zaštite na osnovu ugovora usmjerena su sredstva u iznosu od KM, što je na nivou planiranih sredstava a 4% više u odnosu na sredstva realizovana u prethodnoj godini. U toku godine na osnovu odluka Upravnog odbora i uz saglasnost Ministarstva zdravstva, bolničkim zdravstvenim ustanovama, iz posebno planiranih sredstava za korekciju naknade, usmjerena su sredstva u iznosu od.4.74 KM, po osnovu odobrenog povećanja broja finansiranih zaposlenika ili proširenja kapaciteta. 4

42 Pregled sredstava doznačenih zdravstvenim ustanovama po namjenama dajemo u tabelarnom pregledu: NAZIV Naknada za bruto plaće Naknade po kolektivnom ugovoru Naknada za topli obrok Naknada za prevoz Naknada za materijalne troškove Naknada za Upravni i Nadzorni odbor Regres Dodatni troškovi radiološke dijagnostike Troškovi patologije Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Opća bolnica Psihijatrijska Zavod za Zavod za "Prim.dr. bolnica alkoholizam i transfuzijsku Abdulah Kantona druge medicinu F Nakaš" Sarajevo toksikomanije BIH UKUPNO 9 / Usluge amniocenteze Troškovi testova kesa i mat za plazmaferezu UKUPNO PO FINANSIJSKOM PLANU Korekcija tranše u godini UKUPNO UKUPNO

43 Bolnička zdravstvena zaštita 5,4%,48% 5,5%,48% 79,5% Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije,55% Opća bolnica "Prim.dr. Abdulah Nakaš" Zavod za transfuzijsku medicinu F BIH Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo Ukupan broj finansiranih zaposlenika u ustanovama bolničke zdravstvene zaštite u. godini je bio.768, što je za 45 zaposlenika više nego u 9. godini. Primarna zdravstvena zaštita Ustanovama primarne zdravstvene zaštite u. godini doznačeno je ukupno KM što je na nivou planiranih sredstava, a 5% više u odnosu na izvršenje u 9. godini. U toku godine naknada ustanova primarne zdravstvene zaštite korigovana je na osnovu odlukama Upravnog odbra Zavoda u ukupnom iznosu od KM po osnovu povećanja broja finansiranih zaposlenika po saglasnosti Minsitarstva zdravstva Kantona Sarajevo, povećanja procenta finansiranja i korekcije materijalnih troškova. U ustanovama primarne zdravstvene zaštite u. godini bilo je zaposleno ukupno 6 zaposlenika ili više u odnosu na prethodnu godinu. Pregled doznačenih sredstava po pojedinim osnovama daje se u tabelarnom prilogu kako slijedi: 4

44 NAZIV Naknada za bruto plaće Zavod za Zavod za JU Dom Zavod za Zavod za Zavod za javno zdravstvenu zdravlja hitnu zaštitu zdravstvenu zdravstvo zaštitu Kantona medicinsku žena i zaštitu Kantona zaposlenika Sarajevo pomoć materinstva studenata Sarajevo MUP-a Naknade po kolektivnom ugovoru Naknada za topli obrok Naknada za prevoz Naknada za materijalne troškove Naknada za Upravni i Nadzorni odbor Regres Zavod za Zavod za medicinu zdravstvenu Zavod za Stomatološki UKUPNO rada zaštitu sportsku fakultet sa Kantona radnika u medicinu klinikama Sarajevo saobraćaju Dodatni troškovi radiološke dijagnostike Sredstva za sufinasiranje specifičnih troškova. UKUPNO PO FINANSIJSKOM PLANU Korekcija tranše u. godini UKUPNO UKUPNO 9 / Primarna zdravstvena zaštita,59% 4,4%,46%,47%,64% 7,7% 4,4%,%,4% 67,9% JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Stomatološki fakultet sa klinikama,8% Zavod za hitnu medicinsku pomoć Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju Zavod za zaštitu žena i materinstva Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata 44 Zavod za sportsku medicinu

45 Planirana sredstva sa pozicije korekcija tranši zdravstvenih ustanova u iznosu od KM raspoređena su po ustanovama kako slijedi: NAZIV KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU (povećanje broja finansiranih zaposlenika za 6 + korekcija materijalnih troškova) OPĆA BOLNICA Prim.dr. Abdulah Nakaš (povećanje broja finansiranih zaposlenika za + korekcija materijalnih troškova) ZAVOD ZA ALKOHOLIZAM I DRUGE TOKSIKOMANIJE (povećanje broja finansiranih zaposlenika za 7 zaposlenika) DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO (promjena procenta finansiranja + sredstva za ugradnju protuprovalnog sistema) ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ (povećanje broja finansiranih zaposlenika za 7 zaposlenika) ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA I MATERINSTVO (povećanje broja finansiranih zaposlenika za 4 zaposlenika + promjena procenta finansiranja) ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO (sredstva za uvođenje ISO standarda) ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZAPOSLENIKA MUP_a KATNONA SARAJEVO (promjena procenta finansiranja) ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA KANTONA SARAJEVO (promjena procenta finansiranja) ZAVOD ZA MEDICINU RADA (povećanje broja finansiranih zaposlenika za zaposlenika) SVEUKUPNO Iznos KM Usluge zdravstvene zaštite ugovorene sa privatnim zdravstvenim ustanovama Od... godine osiguranicima Zavoda omogućeno je korištenje određenih deficitarnih dijagnostičkih usluga i u privatnim zdravstvenim ustanovama i ordinacijama sa kojima su zaključeni ugovori po osnovu provedenog javnog poziva (više informacija je dato u posebnom dijelu Izvještaja «Ostale aktivnosti»). Pregled doznačenih sredstava ugovornim privatnim ustanovama i ordinacijama: NAZIV USTANOVE VRSTA USLUGE IZNOS ultrazvučna dijagnostika.85 ultrazvučna dijagnostika 4.47 ultrazvučna dijagnostika ultrazvučna dijagnostika.46. POLIKLINIKA SANASA ultrazvučna dijagnostika.5 PRIVATNI RENTGEN KABINET DR. FAUZI KELLE PZU ZAVOD ZA GINEKOLOGIJU, PERINATOLOGIJU I NEPLODNOST "MEHMEDBAŠIĆ" UKUPNO ultrazvučna dijagnostika.9 Amniocenteza 7. INTERNISTIČKA ORDINACIJA DR. JELIĆ ORDINACIJA ZA ULTRA ZVUČNU DIJAGNOSTIKU MEDICHOL ORDINACIJA ZA UZ DIJAGNOSTIKU SMAJLOVIĆ POLIKLINIKA ATRIJUM

46 Za finansiranje specijalizacija u. godini izdvojeno je.58. KM. Namjenska sredstva za specijalizacije izdvojena su za 6 specijelizanta po prethodno dostavljenim saglasnostima Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo. Obračun sredstava izvršen je u skladu sa rješenjima Federalnog ministra zdravstva kojim je određen datum početka specijalizacije. Sredstva su doznačena zdravstvenim ustanovama kako slijedi: odobrenih specijalizacija Iznos naknade za specijalizacije KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA SARAJEVO OPĆA BOLNICA Prim.dr. ABDULAH NAKAŠ ZAVOD ZA ALKOHOLIZAM I DRUGE TOKSIKOMANIJE ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FbiH UKUPNO BOLNIČKA R. Br NAZIV USTANOVE DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA I MATERINSTVO ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA 9 ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU ZAVOD ZA MEDICINU RADA UKUPNO PRIMARNA UKUPNO Pregled finansiranih specijalizacija po vrsti: KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU Red Vrsta specijalizacije Pneumoftiziologija Anestezija i reanimacija Dijagnostička radiologija Neuropsihijatrija Patološka anatomija Opća hirurgija Ginekologija i akušerstvo Dječija hirurgija Pedijatrija Nuklearna medicina Interna medicina Radijacijska onkologija Ukupno specijalizacija 6 Ukupno naknada u KM

47 OPĆA BOLNICA Prim.dr. ABDULAH NAKAŠ Red Vrsta specijalizacije Patološka anatomija Anestezija i reanimacija Urgentna medicina Dijagnostička radiologija Opća hirurgija Oftalmologija Fizikalna medicina i rehabilitacija Ukupno Ukupno naknada u KM specijalizacija ZAVOD ZA ALKOHOLIZAM I DRUGE TOKSIKOMANIJE KANTONA SARAJEVO Red. Vrsta specijalizacije specijalizacija Neuropsihijatrija ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BIH Red. Vrsta specijalizacije specijalizacija Transfuziologija Ukupno naknada u KM 56. Ukupno naknada u KM 6.4 DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO Red Vrsta specijalizacije Ortodoncija Interna medicina Neuropsihijatrija Dječija i preventivna stomatologija Pedijatrija Porodična medicina Ukupno 4 Ukupno naknada u KM specijalizacija ZAVOD ZA ZAŠTITU ŽENA I MATERINSTVO KANTONA SARAJEVO Red. Vrsta specijalizacije Ginekologija i akušerstvo Dijagnostička radiologija Ukupno specijalizacija 4 Ukupno naknada u KM

48 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO Red. Vrsta specijalizacije Ukupno naknada u KM specijalizacija Epidemiologija Socijalna medicina sa organizacijom i ekonomikom Ukupno ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA KANTONA SARAJEVO Red. Vrsta specijalizacije specijalizacija Dermatovenerologija Interna medicina Ukupno ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO Red. Vrsta specijalizacije specijalizacija Medicina sporta ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO Red. Vrsta specijalizacije Medicina rada specijalizacija Ukupno naknada u KM Ukupno naknada u KM 4.77 Ukupno naknada u KM 6.6 Zdravstvenim ustanovama bolničke i primarne zdravstvene zaštite obezbjeđena su i sredstva po osnovu naknada za otpremnine i pomoći u iznosu od KM što je na nivou planiranih sredstava, a 9% više u odnosu na izvršenje u prethodnoj godini. Kriteriji za obračun ovih sredstava zdravstvenim ustanovama utvrđeni su odlukom Upravnog odbora, a osnov za obračun je prosječna plaća u Federaciji BiH. Sredstva za podršku zapošljavanja pripravnika ostvarena su u iznosu od KM što je 6% više u odnosu na prethodnu godinu, a % manje u odnosu na plan. Ova sredstva realizuju se na osnovu konkursa Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za prijem pripravnika zdravstvene struke u cilju sticanja uslova za polaganje stručnog ispita i samostalan rad. Polovinom. godine objavljen je jedan konkurs po kojem se finansiranje pripravnika u potpunosti završava sa.6.. godine. Prijem pripravnika po konkursima vršile su javne zdravstvene ustanove kao i ustanove privatne prakse. Mjesečna naknada za pripravnike iznosi KM bruto. 48

49 Ustanova Iznos Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Opća bolnica «Prim. dr. Abdulah Nakaš» Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Kantona Sarajevo Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstvo Kantona Sarajevo Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo. Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Stomatološki fakultet sa klinikama JU Apoteke Sarajevo Apoteka «Delfin» MHS ordinacija Apoteka «Leko» PRAXIS Troškovi tenderske procedure Ukupno Sredstava za učešće u troškovima stručnog usavršavanja i organizaciji kongresa se odobravaju po osnovu pojedinačnih zahtjeva i zahtjeva zdravstvenih ustanova i u. godini ostvarena su u iznosu 97.9 KM. Ova sredstva su manja za % u odnosu na planirani nivo. Troškovi lijekova i primarne zdravstvene zaštite u ustanovama socijalno zdravstvenog zbrinjavanja odnose se na troškove primarne zdravstvene zaštite i lijekova osiguranika Zavoda smještenih u socijalno zdravstvene ustanove sa sjedištem van Kantona Sarajevo. Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ima zaključene ugovore sa slijedećim socijalno zdravstvenim ustanovama: Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Fojnica, Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Bakovići, Zavod za liječenje, rehabilitaciju i socijalnu zaštitu hroničnih duševnih bolesnika «Jakeš» Modriča, JU «Dom za stara i iznemogla lica» Goražde. Trenutno je u ovim ustanovama smješteno ukupno 9 osiguranika po ustanovama kako slijedi: Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Fojnica - 74 osiguranika, Zavod za zbrinjavanje mentalno invaldnih lica Bakovići 9 zaposlenika, Zavod za liječenje, rehabilitaciju i socijalnu zaštitu hroničnih duševnih bolesnika «Jakeš» Modriča osiguranika, JU «Dom za stara i iznemogla lica» Goražde 4 osiguranika. U. godini po ovom osnovu izdvojeno je KM, što je % više od plana i 5% više u odnosu na sredstva izdvojena po ovom osnovu u 9. godini. Prema odluci Upravnog odobra Zavoda od.5.. godine povećana je cijena koju Zavod plaća po štičeniku. Utvrđena je jedinstvena cijena primarne zdravstvene zaštite i 49

50 lijekova za štičenike, osiguranike Zavoda, u iznosu od 4,94 KM po štičeniku dnevno, što je u odnosu na prethodnu cijenu povećanje cijene od 4%. Na kretanje ovih troškova utiče i broj štičenika koji je osnov obračuna naknade za svaki mjesec. Pregled doznačenih sredstava po ustanovama: - Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Drin KM - Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Bakovići KM - Zavod Jakeš Modriča.47 KM - Dom za stara lica Goražde KM. 5

51 PRODUŽENO BOLNIČKO LIJEČENJE I MEDICINSKA REHABILITACIJA 5

52 MEDICINSKA REHABILITACIJA Jedna od važnih funkcija zdravstvenog sistema je ponuditi intenzivni, interdisciplinarni rehabilitacioni tretman koji će ukloniti ili spriječiti posljedice povrede ili bolesti i omogućiti takvim osobama da postignu što bolju funkcionalnu i radnu sposobnost, a time i kvalitetniji život. Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, u skladu sa raspoloživim sredstvima, nastojeći obezbjediti što kvalitetniju zdravstvenu zaštitu svojih osiguranika, obezbjedio je usluge medicinske rehabilitacije na svim nivoima zdravstvene zaštite (primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj), uključujući i neophodna ortopedska pomagala. U primarnoj zdravstvenoj zaštiti usluge medicinske rehabilitacije se obezbjeđuju u osam specijalizovanih centara za fizikalnu medicinu ( CBR- Rehabilitacija u zajednici ) pri JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i to na lokalitetima: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo (Grbavica i Kumrovec), Novi Grad ( Mojmilo), Ilidža, Vogošća i Medicina rada-kumrovec, gdje se mogu pružiti kvalitetne usluge medicinske rehabilitacije ambulantnog tipa za oko. osiguranika godišnje. Za tu namjenu obezbjeđeni su adekvatni prostori i oprema. Za usluge medicinske rehabilitacije angažovano je oko zdravstvenih profesionalaca, od čega 7 specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. Za usluge medicinske rehabilitacije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti obezbjeđen je pristup svim osiguranicima, preko uputnice porodičnog ljekara. U sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti, organizovane su usluge medicinske rehabilitacije ambulantnog tipa u Općoj Bolnici dr Abdulah Nakaš, Klinici za kliniku i traumatologiju Kliničkog centra i Institutu za fizijatriju (adaptirani dio Instituta na Ilidži) i odjeljenju za dječiju rehabilitaciju Pedijatrijske klinike Kliničkog centra. Usluge medicinske reahibilitacije primarnog i sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite Zavod plaća koroz ugovorene godišnje naknade za pružanje usluga u okviru plana i programa ustanove. Za pacijente kojima su neophodne usluge hidroterapije, kao nastavak bolničkog liječenja, obezbijeđene su ambulantne usluge u ZU Lječilište «Banja Terme Ilidža, Republičkom centru za medicinsku rehabilitaciju Reumal Fojnica i JZU Banjsko rekreataivni centar Aquaterm u Olovu. Osiguranici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo usluge medicinske reahabilitacije mogu korisiti i kroz stacionarni tretman u okviru raspoloživih kapaciteta Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i Opće bolnice Prim.dr. Abdulah Nakaš, te na osnovu ugovora sa RCMR Fojnica. Korištenje usluga medicinske rehabilitacije u stacionarnim kapacitetima regulisano je na taj način da se kapaciteti koriste prvenstveno za pacijente kojima je neophodno obezbjediti ove usluge neposredno nakon bolničkog liječenja, kao nastavak bolničkog liječenja,(što podrazumijeva uključivanje u program rehabilitacije za pacijente koji su teško pokretni ili nepokretni, a najviše mjeseca nakon otpusta). 5

53 U. godini otvoreno je novo Odjeljenje za medicinsku rehabilitaciju u Općoj bolnici Prim.dr Abdulah Nakaš. Ugovoreni kapacitet usluga predviđen ugovorom sa Općom bolnicom Prim.dr Abdulah Nakaš odnosi se na kreveta koji se popunjavaju direktno sa klinika i to: Klinika za ortopediju i traumatologiju - kreveta Klinika za neurohirurgiju - 7 kreveta Neurološka klinika - 6 kreveta Opća bolnica Prim.dr Abdulah Nakaš, - 7 kreveta Osiguranici Zavoda koriste usluge medicinske rehabilitacije na osnovu prijedloga ovlaštenih ljekara kao nastavak bolničkog liječenja, a najviše do mjeseca nakon otpusta sa bolničkog liječenja. Ove usluge finansiraju se u okviru ugovorene godišnje naknade za pružanje usluga zdravstvene zaštite iz plana i programa ustanove. Za usluge medicinske rehabilitacije ambulantnog tipa u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti obezbjeđen je pristup svim osiguranicima, preko uputnice porodičnog ljekara, a na prijedlog ordinirajučeg ljekara specijaliste. Za ambulantno liječenje u "Banji Terme" Ilidža i RCMR Reumal -Fojnica i JZU Aquaterm -Olovo se pacijenti upučuju isključivo preko ovlaštenih Klinika i Opće bolnice Prim.dr. Abdulah Nakaš.. U. godini proveden je javni poziv za ugovoranje sa ustanovama koje će pružati usluge medicinske reahabilitacije za osiguranike Zavoda kojima su neophodne usluge hidroterapije i na osnovu istog Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo potpisao je ugovore sa RCMR «Fojnica», ZU Lječilište «Banja-Terme» Ilidža i JZU Banjsko rekreativni centar «Aquaterm» Olovo. Produžno bolničko liječenje (nastavak medicinske rehabilitacije) u RCMR Fojnica, po odobrenju ovlaštenih ljekara-šefova klinika, podrazumijeva uključivanje u program rehabilitacije neposredno nakon bolničkog liječenja, a najviše do mjeseca nakon otpusta, a dužina boravka na produženom liječenju iznosi dan, sa mogućnošću produženja do dana. Ugovoreni kapacitet usluga predviđen ugovorom sa RCMR Fojnica odnosi se na kreveta koji se popunjavaju direktno sa klinika i to: Klinika za bolesti srca i reumatizam Kardiohirurgija Neurološka klinika Pedijatrijska klinika Klinika za neurohirurgiju, Klinika za ortopediju i traumatologiju Opća bolnica Prim.dr Abdulah Nakaš, kreveta kreveta kreveta kreveta kreveta kreveta kreveta Usluge medicinske rehabilitacije u ZU Lječilište Banja - Terme Ilidža i JZU Aquaterm Olovo ambulantnog tipa obezbjeđuju se pacijentima osiguranicima ZZO KS u trajanju od 5 dana jednom godišnje.troškove zdravstvenih usluga (usluge medicinske 5

54 rehabilitacije ) snosi Zavod u iznosu od KM dnevno, a dodatne troškove nastale na zahtjev osiguranog lica (smještaj, ishrana i sl.) snosi osiguranik lično. Ovlašteni ljekari vrše upućivanje pacijenata, a Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo vodi potrebne evidencije, ovjerava prijedloge, te vrši finansijski nadzor. Troškovi medicinske rehabilitacije i produženog bolničkog liječenja u. godini ostvareni su u iznosu od KM što je za 9% više od sredstava utrošenih u prethodnoj godini, a 8% manje od planiranih sredstava. U navedenom iznosu sadržana su sredstva doznačena RCMR «Fojnica» u iznosu od KM, JZU "Banja Terme" Ilidža u iznosu od 6.77 KM, i JZU "Aquaterm" Olovo u iznosu od.8 KM, te naknada isplaćena ovlaštenim ljekarima za upućivanje osiguranih lica u iznosu od 5.45 KM. U. godini planirano je povećanje broja posteljnih kapaciteta sa kreveta na kreveta, a kako je realizacija novih ugovora počela u zadnjem tromjesečju izvještajne godine dio planiranih sredstva ostao je neutrošen. Pregled korištenja kapaciteta i doznačenih sredstava po ugovornim ustanovama u. godini ZU BANJA-"TERME" "AKVATERM " RRC"FOJNICA" ILIDŽA OLOVO ZDRAVSTVENA USTANOVA kreveta BO BO BO dana osiguranika dana osiguranika dana osiguranika JU Opća bolnica Prim.dr Abdulah Nakaš Klinika za ortopediju i traumatologiju Pedijatrijska klinika Klinika za bolesti srca i reumatizam Klinika za neurohirurgiju Kliniaka za neurologiju Centra za srce Ukupno: Pratioci Sveukupno Ukupno plaćeno u. g

55 TROŠKOVI LIJEKOVA NA RECEPT 55

56 TROŠKOVI LIJEKOVA NA RECEPT Ukupni troškovi lijekova koji se osiguravaju u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja u. godini ostvareni su iznosu do KM. Ukupna vrijednost izdatih lijekova u KM u. godini Gotovi lijekovi Magistralni lijekovi Ampularni lijekovi Ukupno Naknada ugovornim apotekama UKUPNO Razlika Troškovi lijekova na recept ostvareni su na nivou planiranih, a u odnosu na prethodnu godinu manji su za %. U apsolutnom iznosu smanjenje ovih rashoda u odnosu na 9 godinu iznosi KM. Troškovi lijekova u ukupnim rashodima imaju učešće od 8,9%. Naknada za ugovorne apoteke utvrdjena je u iznosu od,9 KM po receptu. Za ampulirane lijekove obračunava se marža u visini od 6% na utvrdjenu cijenu lijeka. Na ime naknade za izdate lijekove ugovornim apotekama u. godini Zavod je izdvojio KM ili KM više u odnosu na 9. godinu. Ukupni troškovi lijekova manji su u odnosu na predhodnu godinu, ali bi efekat zasigurno bio veći da nije došlo do rasta broja recepata od 6% u odnosu na prethodnu godinu. U periodu I-XII. godine realizovano je ukupno.67.7 recepata ili za 96.5 recepata više i pored svih mjera kontrole koje su poduzete. I u ovoj godini nastavljena je intenzivna saradnja sa zdravstvenim ustanovama kao i neposredna kontrola ovlaštenih ljekara za propisivanje recepata. 56

57 recepata u periodu Pregled troškova lijekova i broja recepata po godinama sa prosječnom vrijednost lijeka po receptu Period Ukupni troškovi lijekova Učešće u ukupnim,4,6 9,9 8,7 8,9 rashodima / recepata Prosječna cijena lijeka po RP 4,9 6,5 7,4 6,74 8,7 5,9 8 Prosječna cijena lijeka po receptu smanjena je sa 8,7 na 5,9 KM što je rezultat odluka Upravnog odbora o novim cijenama lijekova koje se primjenjuju od... godine, odnosno od... godine za veći broj lijekova. Osim gore navedene mjere usmjerene na uštede u potrošnji lijekova, Zavod je postigao određene rezultate i pojačanom kontrolom ispravnosti propisivanja i realizacije recepata, kao i kontrolom primjene Liste lijekova koji se propisuju na recept u pogledu dozvoljenih doza propisivanja. 57

58 Troškovi lijekova u periodu Efekti odluka Upravnog odbora o smanjenu cijena, čija je primjena počela od... godine i... godine su iskazani kroz smanjenje troškova lijekova na recept od 7.7. KM. Ovaj efekat umanjen je rastom broja recepata. U godini broj recepata povećan je za 96.5 recepta, što je umanjilo iskazani efekat za cca,5 miliona. Kako je odluka o smanjenu cijena lijekova koji su imali referalnu cijenu primjenjena od... godine, ostvarena ušteda bi, uz primjenu na cijelu godinu, i zadržavanje broja recepata na nivou prethodne godine, prema procijeni iznosila cca,5 miliona. Jedan od zaključaka iz ranijih godina je, da se uz mjere koje poduzima Zavod, bez saradnje i angažmana svih 67 ovlaštenih ljekara za propisivanje lijekova, ne mogu postići značajniji rezultati i uštede koje je nužno ostvariti, ali pod uslovom da to ni u kom slučaju ne znači smanjenje prava osiguranika i uskraćivanje potrebnih lijekova osiguranicima. Zdravstvenim ustanovama se redovno mjesečno dostavljaju izvještaji o broju i vrsti lijekova koje su propisali ovlašteni ljekari u svrhu praćenja i blagovremenog preduzimanja potrebnih mjera ukoliko se utvrde određene nepravilnosti, ali kako je evidentno broj recepata je porastao. U Zavodu se vrši retaksacija svih recepata, koja je pokazala i brojne propuste pri propisivanju i izdavanju recepata i odstupanje od odredbi Odluke o lijekovima koja reguliše ova pitanja. Svi neispravni recepti vraćeni su apotekama i za iste se umanjuju dostavljene fakture. U skladu sa Odlukom o mreži apoteka u Kantonu Sarajevo, kao i kriterijima, načinu i uslovima ugovoranja Apoteka ( Službene novine Kantona Sarajevo broj /8), koju je donijela Skupština Kantona Sarajevo, recepti su se mogli realizovati na lokaliteta od čega se 4 lokaliteta odnosi na apoteke JU Apoteke Sarajevo. 58

59 U toku. godine u mrežu farmaceutske djelatnosti uključeno je novih lokaliteta. U toku.godine više puta je Zavodu upućen zahtjev za izmjenu načina finansiranja JU "Apoteke" Sarajevo i uvodjenje finasiranja po planu i programu. Međutm farmaceutske usluge jedinstveno se finansiraju po cijeni usluge bez obzira na oblik vlasništva apoteke odnosno naknada je utvrđena po receptu u iznosu od,9 KM. To je cijena koja je najveća na području F BiH i svakako nije razlog finansijskih teškoća u kojoj se našla JU "Apoteke" Sarajevo. U. godini Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je JU «Apoteke Sarajevo» po osnovu naknade za izdate lijekove na recept doznačio sredstva u iznosu od KM, za izdate ampulirane lijekove, koji se isključivo izdaju u JU" Apoteke" Sarajevo 7.97 KM i organizaciju dežurstva 47.4 KM. Smanjenje prihoda JU "Apoteke" Sarajevo od Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u odnosu na 9. godinu nije posljedica smanjenja naknade koju plaća Zavod, već isključivo činjenice da je od donošenja Odluke Skupštine Kantona Sarajevo o mreži apoteka u Kantonu Sarajevo, kao i kriterijima, načinu i uslovima ugovaranja apoteka («Službene novine Kantona Sarajevo» broj /8) broj privatnih apoteka koje su uključene u mrežu u stalnom porastu. U 9. godini broj lokacija privatnih apoteka bio je 8, a trenutno od ukupno lokacija, privatne apoteke pružaju farmaceutske usluge na 9 lokacija i svakodnevno se podnose aplikacije za nove lokacije. Ovo je za direktnu posljedicu imalo smanjenje broja recepata koji se realiziraju u JU "Apoteke" Sarajevo. Učešće broja recepta realizovanih u JU "Apoteke" Sarajevo u ukupnom broju recepata u 8. godini bilo je 88%, u 9. godini 68%, a. godini 54%, što je i uticalo na visinu prihoda koji se po ovom osnovu ostvaruje, a što svakako nije posljedica odluka Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo koji je sve obaveze prema JU Apoteke Sarajevo uredno izmirivao, a što smo navali i u mišljenju na Izvještaj o radu i poslovanju ove ustanove za. godinu. U tabeli dajemo pregled broja recepata realizovanih po apotekama sa ukupnom vrijednošću izdatih lijekova Red.br.g. NAZIV APOTEKE Br. recepata Iznos sa PDV JU APOTEKE SARAJEVO Apoteka Aedromsko naselje Apoteka Baščaršija Apoteka Bosna Apoteka Breka Apoteka Buća potok Apoteka Centar Apoteka Čengić Vila Apoteka Dobrinja Apoteka Grbavica Apoteka Hadžići Apoteka Hitna

60 Apoteka Hrasnica Apoteka Hrasno Apoteka Ilidža Apoteka Ilijaš Apoteka Kobilja glava Apoteka Koševo Apoteka Koševsko brdo Apoteka Kovačići Apoteka Logavina Apoteka Marijin Dvor Apoteka Mejtaš Apoteka Novi Grad Apoteka Novo Sarajevo Apoteka Otoka Apoteka Pofalići Apoteka Pofalići Apoteka Pozorište Apoteka Rajlovac Apoteka Robot Hrasno Apoteka Saraj Polje Apoteka Sedrenik Apoteka Skenderija Apoteka Srednje Apoteka Stari Grad Apoteka Švrakino Apoteka Trnovo Apoteka Velešići Apoteka Vogošća Apoteka Vratnik PRIVATNE UGOVORNE APOTEKE APOTEKA AL HANA 4 Apoteka Al Hana Apoteka Al Hana Apoteka Al Hana Apoteka Al Hana Baščaršija

61 PZU APOTEKA DELFIN 45 Apoteka Delfin Apoteka Delfin Centrala PZU APOTEKE DENIDA 47 Apoteka Denida Trg među. prijat Apoteka Denida Breka Apoteka Denida Grbavica Apoteka Denida Kovači Apoteka Denida Malta Apoteka Denida Marin dvor Apoteka Denida Mejtaš Apoteka Denida Otoka Apoteka Denida Pazarić Apoteka Denida Podlugovi PZU APOTEKA EUROFARM 57 Apoteka Eurofarm BBI Apoteka Eurofarm Cent But. cesta Apoteka Eurofarm Markale Apoteka Eurofarm Merkator Apoteka EurofarmVratnik PZU APOTEKA IBO&CO 6 Apoteka Ibo&Co Hrasnica Apoteka Ibo&Co Apoteka Ibo&Co Patriotske lige PZU APOTEKA LEKO 65 Apoteka Leko internaciol Alpašino polje Apoteka Leko internacional Centar Apoteka Leko internacionl Centrala Apoteka Leko WOG PZU APOTEKA LUPRIV 69 Apoteka Lupriv ogranak Apoteka Lupriv ogranak

62 7 Apoteka Lupriv ogranak Apoteka Lupriv ogranak Apoteka Lupriv ogranak PZU APOTEKA MEDIMPEX 74 Apoteka Medimpex Hrasno Apoteka Medimpex Zmaja od Bosne APOTEKE 76 Apoteka Lužani Apoteka Otoka A PZU APOTEKA PHARMAMED 78 Apoteka Pharmamed Baščaršija Apoteka Pharmamed Hadžići Apoteka Pharmame Drvenija ogr Apoteka Pharmamed Sarajevo PZU APOTEKA REMEDIA 8 Apoteka Remedia Apoteka Remedia Kranjčevićeva Apoteka Remedia PZU APOTEKA ŠIP BETANIJA 85 Apoteka Šip Betanija Apoteka Šip Betanija Dobrinja V Apoteka Šip Betanija Dobrinja II PZU APOTEKA UNALIJEK 88 Apoteka Unalijek Apoteka Unalijek Apoteka Unalijek APOTEKA VERDANT 9 Apoteka Verdant Apoteka Verdant Otes

63 PZU APOTEKA VITA 7 9 Apoteka Viva Apoteka Viva 7 ogranaki APOTEKE 95 Apoteka San Di ,5 96 Apoteka Dija San , ,88 APOTEKA DINA 97 Apoteka Dina ,5 98 Apoteka Dina , ,6 APOTEKE 99 Apoteka Naša apoteka Apoteka Tarčin PZU APOTEKA MAGISTRAT Apoteka Magistrat Apoteka Farmes Apoteka Butmir OSTALE APOTEKE 4 Apoteka Alipašin most Apoteka Anis Apoteka Belladona Apoteka Ciglane Apoteka Čelebić Apoteka Eurofarm Pharmam.Vitez 9.65 Apoteka Femily pharm Apoteka Ikanović Apoteka Lamella Apoteka Medikaliz Apoteka Medisan Apoteka My Medico Apoteka Patke Apoteka Pharmasan Apoteka Privatna praksa Hrasno

64 9 Apoteka Revita Apoteka Selen Apoteka Shoping Apoteka Tara Apoteka Unicus Apoteka Vedam Apoteka Višnjik Apoteka Vita Apoteka Vitapharm Apoteka Zdravlje ApotekaZina Apoteka Gradska Apoteka UKUPNO OSTALE APOTEKE 8.4 Lista najpropisivanijih lijekova u. godini, prema visini troškova LOPRIL H tablete (+,5) mg tbl /9 57 LANTUS uložak i.j./ml 5xml ENAP H tablete +5mg tbl. NITROGLICEROL RETARD ret. kapsule,5mg kaps. NOVOMIX flex pen i.j./ml 5 x ml HUMULIN M injekcije i.j./ml 5xml DILATREND tablete 6,5mg 8 tbl CONTROLOC tablete mg 8tbl SERETIDE inhalator 5/5 mcg doza NAZIV LIJEKA 4 9 BERLITHION kapsule mg kaps. LOPRIL tablete mg tbl. HEPALIP forte kapsule 5 kaps. 5 RANIBOS film tablete 5mg tbl. SINGULAIR JUNIOR tablete za žvakanje 5 mg 8 tbl. PLAVIX film tablete 75 mg 8 tbl. 6 HUMALOG mix 5 pen injekcije i.j./ml 5x ml SEROXAT film tablete mg tbl LOPRIL tablete LEVEMIR FlexPen injekcije i.j./ml 5xml SERETIDE inhalator 5/5 mcg doza mg tbl. 64

65 Pregled osiguranih lica sa najvećim brojem recepta propisanih u. godini br.recepata Osiguranik Š.A.- penzioner D.M.- penzioner M.S.- penzioner S.H.- penzioner A.I.- penzioner Č.B.- penzioner D.Z.-penzioner Č.N,-penzioner S.Š.-penzioner V.I.-penzioner Z.A.-penzioner S.I.-penzioner B.E.-penzioner T.S.-penzioner R.Š.-zaposlenik H.S.-penzioner LH.-penzioner I.R.-penzioner A.R.-penzioner iznos KM pr.br. Rp mjesečno Pros.mjesečni troškovi Pregled top lijekova po finansijskom iznosu SERETIDE inhalator 5/5 mcg doza LEVEMIR FlexPen injekcije i.j./ml 5xml LOPRIL tablete 5mg tbl. SEROXAT film tablete mg tbl. HUMALOG mix 5 pen injekcije i.j./ml 5x ml PLAVIX film tablete 75 mg 8 tbl. SINGULAIR JUNIOR tablete za žvakanje 5 mg 8 tbl. RANIBOS film tablete 5mg tbl. HEPALIP forte kapsule 5 kaps. LOPRIL tablete mg tbl. 9 BERLITHION kapsule mg kaps. SERETIDE inhalator 5/5 mcg doza CONTROLOC tablete mg 8tbl. DILATREND tablete 6,5mg 8 tbl. HUMULIN M injekcije i.j./ml 5xml NOVOMIX flex pen i.j./ml 5 x ml NITROGLICEROL RETARD ret. kapsule,5mg kaps. ENAP H tablete +5mg tbl. LANTUS uložak i.j./ml 5xml LOPRIL H tablete (+,5) mg tbl

INDEKS POTROŠAČKIH CENA

INDEKS POTROŠAČKIH CENA Tabela 1 25.01.2017. SAVETNIK Mesec i godina INDEKS POTROŠAČKIH CENA Objavljeno u U mesecu prema prethodnom mesecu (mesečna stopa inflacije) Mesec 2016 / isti mesec 2015 (godišnja stopa inflacije) 1 2

Více

INDEKS POTROŠAČKIH CENA

INDEKS POTROŠAČKIH CENA Tabela 1 25.01.2014. SAVETNIK Mesec i godina INDEKS POTROŠAČKIH CENA Objavljeno u U mesecu prema prethodnom mesecu (mesečna stopa inflacije) Mesec 2013 / isti mesec 2012 (godišnja stopa inflacije) 1 2

Více

B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za godinu

B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za godinu Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o. OSIJEK, J. J. Strossmayera 341 OIB: 21055328609 B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za 2015. godinu Financijski izvještaji koji se sastoje od Bilance, Računa dobiti

Více

I N F O R M A T O R O R A D U

I N F O R M A T O R O R A D U I N F O R M A T O R O R A D U JAVNOG PREDUZEĆA STARA PLANINA Podaci ažurirani zaključno sa 02.02.2017. Strana 1 2015-2016. 1. SADRŽAJ: 1. SADRŽAJ:... 2 2. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU...

Více

I. Opće odredbe. i) gospodarske grañevine za obavljanje. Članak 1.

I. Opće odredbe. i) gospodarske grañevine za obavljanje. Članak 1. ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU (»Županijski glasnik LSŽ«broj 23/04, 02/05-ispravak, 04/06, 13/10, 02/12, 10/13, 15/13, 19/13, 22/13 i 25/13 pročišćeni tekst, 24/14) I. Opće odredbe Članak 1. Odlukom o komunalnom

Více

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U PREGOVARAĈKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA PPB

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U PREGOVARAĈKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA PPB REPUBLIKA SRBIJA AP VOJVODINA ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA 24000 Subotica Zmaj Jovina 30 Broj: 01-14/PPB Dana: 08.04.2014. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U PREGOVARAĈKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA

Více

korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03

korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03 korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03 1 Korisničko uputstvo za korišćenje SOGe-banking aplikacije Prilikom pristupanja aplikaciji SOGe-banking otvara se sledeći ekran za prijavu: 2 Klikom na PRIJAVA otvara

Více

ODLUKA O REGULIRANJU PARKIRANJA NA URBANOM PODRUĈJU OPĆINE LJUBUŠKI. Ĉlanak 1. Ĉlanak 2.

ODLUKA O REGULIRANJU PARKIRANJA NA URBANOM PODRUĈJU OPĆINE LJUBUŠKI. Ĉlanak 1. Ĉlanak 2. Na temelju članka 9.stavak1.točka44) i točka102) Zakona o sigurnosti prometa na cestama( Narodne novine Ţupanije Zapadnohercegovačke broj:17/14),članka 14. Zakona o lokalnoj samoupravi Zapadnohercegovačke

Více

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE OPĆINA KONAVLE GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA 2016. Cavtat, ožujak 2017. 1 Sadržaj 1. UVOD... 3 1.1. OSVRT NA SADRŽAJ GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA... 3 1.2. OSVRT NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

Více

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU ROBA za potrebe HE Piva po partijama:

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU ROBA za potrebe HE Piva po partijama: OBRAZAC 3 Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 62/17 Redni broj iz Plana javnih nabavki: 33 i 29 Mjesto i datum: Nikšić, 02.08.2017.godine Na onovu člana 54

Více

PLAN PRIVATIZACIJE I PROGRAM RADA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BiH ZA GODINU

PLAN PRIVATIZACIJE I PROGRAM RADA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BiH ZA GODINU Bosna i Hercegovina Federacije Bosne i Hercegovine Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH PLAN PRIVATIZACIJE I PROGRAM RADA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BiH ZA 2010. GODINU novembar/studeni

Více

USLUGE OSIGURANJA IMOVINE I OSOBA

USLUGE OSIGURANJA IMOVINE I OSOBA DARVARSKE TOPLICE Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Julijev park 1, 43 500 DARVAR MB:3183106 POZIV ZA DOSTAV PONDA S CILJEM SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZMA S JEDNIM GS TRAJANJ OD DVIJE (2) GODINE

Více

1. Goran Glamocшrin, dipl. оес. Nепарlасеп izvoz u roku od 180 dana. Izmireпje zaostalih dopгiпosa za

1. Goran Glamocшrin, dipl. оес. Nепарlасеп izvoz u roku od 180 dana. Izmireпje zaostalih dopгiпosa za BROJ 11 Novembar/Studeni 2006 GODINAXXX SAD RZAJ S!!d!зш sa '17ата 1. Goran Glamocшrin, dipl. оес Nепарlасеп izvoz u roku od 180 dana 2. Mr. sc. Jozo Piljic MRS 2 - Zalihe 3 9 Izdavac: FEB - DRUSTVO ZA

Více

Biblioteka Izveštaji 20

Biblioteka Izveštaji 20 Biblioteka Izveštaji 20 Biblioteka Izveštaji Pritvor Ultima ratio? Izdavač Beogradski centar za ljudska prava Beogradska 54, Beograd, Tel/fax. (011) 308 5328, 344 7121 e-mail: bgcentar@bgcentar.org.rs;

Více

OSNOVNI PROSPEKT A.D. ZA OSIGURANJE TAKOVO. Kragujevac 2008.

OSNOVNI PROSPEKT A.D. ZA OSIGURANJE TAKOVO. Kragujevac 2008. OSNOVNI PROSPEKT A.D. ZA OSIGURANJE TAKOVO Kragujevac 2008. Sadržaj: 1. Podaci o izdavaocu hartija od vrednosti Osnovni podaci Kapital izdavaoca Knjigovodstvena vrednost i trgovina hartijama od vrednosti

Více

ContiPremiumContact 2

ContiPremiumContact 2 Sve je pitanje tehnike ContiPremiumContact 2 s novim 3D kanalima ContiPremiumContact 2 1 ContiPremiumContact 2 Poboljšanjem svih voznih osobina rješavamo glavni konflikt ciljeva Inovativni 3D kanali Optimizirani

Více

Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2)

Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2) Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2) Přehled Loft - otevřený prostor 60 m2 s vysokými stropy, luxusní designový za zvýhodněnou cenu přímo v centru města (Dolní Město) je vynikající ubytování pro zvídavé

Více

Plán instalace. Sušička s tepelným čerpadlem. . Plan instalacije. Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP. hr - HR cs - CZ 08.

Plán instalace. Sušička s tepelným čerpadlem. . Plan instalacije. Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP. hr - HR cs - CZ 08. Plán instalace Sušička s tepelným čerpadlem. Plan instalacije Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP hr - HR cs - CZ 08.11 09 236 910 / 01 Obavezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju prije postavljanja

Více

Hrvatska turistička zajednica

Hrvatska turistička zajednica Hrvatska turistička zajednica raspisuje: Poziv za prikupljanje ponuda za oglašavanje Hrvatske turističke zajednice u tisku, na televiziji te putem vanjskog oglašavanja i na području Republike Češke u 2014.

Více

NOVOSADSKI SAJAM AD Novi Sad PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA KAFE, KAFI SLIČNIH PROIZVODA I ČAJEVA

NOVOSADSKI SAJAM AD Novi Sad PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA KAFE, KAFI SLIČNIH PROIZVODA I ČAJEVA NOVOSADSKI SAJAM AD Novi Sad PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA KAFE, KAFI SLIČNIH PROIZVODA I ČAJEVA I. OPŠTE ODREDBE Član 1. Prema odredbama ovog Pravilnika ocenjuje se i nagra uje kvalitet kafe, kafi

Více

Erste Group Bank AG Warrants Programme

Erste Group Bank AG Warrants Programme Erste Group Bank AG Warrants Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 16 JULY 2014 (as amended by the Supplement No. 1 dated 18 August 2014, the Supplement No. 2 dated 29 October 2014,

Více

Erste Group Bank AG Warrants Programme

Erste Group Bank AG Warrants Programme Erste Group Bank AG Warrants Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 16 JULY 2014 page Croatian Translation of the Summary of the Prospectus 2 Czech Translation of the Summary of

Více

REPUBLIKA ČEŠKA: VODIČ KROZ ZEMLJU ODREDIŠTA

REPUBLIKA ČEŠKA: VODIČ KROZ ZEMLJU ODREDIŠTA REPUBLIKA ČEŠKA: VODIČ KROZ ZEMLJU ODREDIŠTA 1. Osnovne informacije Glavni grad: Prag Stanovništvo: 10 526 685 1 Površina: 78,866 km 2 Jezik: češki Valuta: češka kruna (CZK) Stopa nezaposlenosti: 9.6%

Více

J.P. MEĐUNARODNI AERODROM "SARAJEVO" D.O.O.

J.P. MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O. TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI ROBA JAVNA NABAVKA ROBA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE 1 SADRŽAJ 1. OPŠTI PODACI... 3 2. PREDMET NABAVE... 3 3. OCJENA PONUDA...

Více

PROJEKT: Upotreba hrastovih bačava u proizvodnji crnog vina. GLAVNI ISTRAŽIVAČ: Leo Gracin. Vijeće za istraživanja u poljoprivredi

PROJEKT: Upotreba hrastovih bačava u proizvodnji crnog vina. GLAVNI ISTRAŽIVAČ: Leo Gracin. Vijeće za istraživanja u poljoprivredi PROJEKT: Upotreba hrastovih bačava u proizvodnji crnog vina GLAVNI ISTRAŽIVAČ: Leo Gracin Vijeće za istraživanja u poljoprivredi ZAVRŠNO IZVJEŠĆE Tema istraživanja Cilj ovog projekta je postavljanje i

Více

FAN COIL JEDINICE SINCLAIR

FAN COIL JEDINICE SINCLAIR FAN COIL JEDINICE SINCLAIR KATALOG 2014 air conditioning Sadržaj vlastnosti Karakteristike jednotek uređaja 3 Tehnički Technické parametri parametry kazetnih Kazetových jedinica jednotek 4 Tehnički Technické

Více

Ovaj informator izrađen je u okviru projekta AENEAS 2006: Izgradnja kapaciteta, informisanje i podizanje svesti u cilju promovisanja uredne migracije

Ovaj informator izrađen je u okviru projekta AENEAS 2006: Izgradnja kapaciteta, informisanje i podizanje svesti u cilju promovisanja uredne migracije INFORMATOR: ČEŠKA 1. Osnovne informacije Glavni grad: Prag Stanovništvo: 10.192.000 Površina: 78.866 km 2 Jezik: češki Valuta: češka kruna (CZK) Stopa nezaposlenosti: 4,6% 2. Opšti uslovi za ulazak i informacije

Více

IZVEŠTAJ U SKLADU SA ODLUKOM O OBJAVLJIVANJU PODATAKA I INFORMACIJA BANKE

IZVEŠTAJ U SKLADU SA ODLUKOM O OBJAVLJIVANJU PODATAKA I INFORMACIJA BANKE RAIFFEISEN BANKA A.D., Beograd IZVEŠTAJ U SKLADU SA ODLUKOM O OBJAVLJIVANJU PODATAKA I INFORMACIJA BANKE (Informacije i podaci sa stanjem na dan 31. decembra 2013.) UVOD Raiffeisen banka a.d, Beograd,

Více

Sadržaj POJMOVI DRŽAVE I PRAVA 1 PRAVNA NORMA 3 PODJELA PRAVNIH NORMI 4 SISTEM PRAVA 4 BITNI ELEMETNI PRAVNOG AKTA 5 VRSTE OPŠTIH PRAVNIH AKATA 6

Sadržaj POJMOVI DRŽAVE I PRAVA 1 PRAVNA NORMA 3 PODJELA PRAVNIH NORMI 4 SISTEM PRAVA 4 BITNI ELEMETNI PRAVNOG AKTA 5 VRSTE OPŠTIH PRAVNIH AKATA 6 Sadržaj POJMOVI DRŽAVE I PRAVA 1 PRAVNA NORMA 3 PODJELA PRAVNIH NORMI 4 SISTEM PRAVA 4 BITNI ELEMETNI PRAVNOG AKTA 5 VRSTE OPŠTIH PRAVNIH AKATA 6 VRSTE POJEDINAČNIH PRAVNIH AKATA 7 PRAVNI ODNOS 8 POJAM

Více

SLUŽBENI VJESNIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

SLUŽBENI VJESNIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE SLUŽBENI VJESNIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE Broj 15. God. XVIII Vinkovci, utorak, 31. kolovoza 2010. Izlazi prema potrebi Broj 15. SLUŽBENI VJESNIK Stranica 3 OPĆINA IVANKOVO AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Více

Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti

Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti 1 SMJERNICE Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti Inačica 3.0 Prosinac 2015. 2 Smjernice o zahtjevima

Více

SVEUČILIŠTE U ZADRU UNIVERSITAS STUDIORUM JADERTINA S T A T U T. Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst)

SVEUČILIŠTE U ZADRU UNIVERSITAS STUDIORUM JADERTINA S T A T U T. Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst) SVEUČILIŠTE U ZADRU UNIVERSITAS STUDIORUM JADERTINA S T A T U T Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst) POLAZNE OSNOVE Sveučilište u Zadru osnovano je na zasadama Filozofskoga fakulteta, prvoga dislociranog

Více

Broj uvjerenja: Certificate No: Číslo osvědčení: Porijeklo robe: Origin of goods: Původ zboží: Država izvoza: Exporting country: Vyvážející země:

Broj uvjerenja: Certificate No: Číslo osvědčení: Porijeklo robe: Origin of goods: Původ zboží: Država izvoza: Exporting country: Vyvážející země: VETERINARSKO UVJERENJE za sušenu hranu za kućne ljubimce namijenjenu uvozu u Bosnu i Hercegovinu VETERINARY CERTIFICATE for dried petfood intended for the import to Bosnia-Herzegovina VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ

Více

4 - Donošenje odluka u ime pacijenata nesposobnih za donošenje odluke 53 - Povjerljivost Odnos prema pacijentima koji ne surađuju.

4 - Donošenje odluka u ime pacijenata nesposobnih za donošenje odluke 53 - Povjerljivost Odnos prema pacijentima koji ne surađuju. 2007. FDI Svjetska stomatološka federacija Sva prava pridržana. Do 10 primjeraka ovog dokumenta može se koristiti u nekomercijalnu osobnu svrhu, pod uvjetom da se navodi originalni izvor. Za svu ostalu

Více

Važna napomena: Důležitá připomínka:

Važna napomena: Důležitá připomínka: Važna napomena: Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na češki jezik, omogućila je Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji) sa

Více

03/Sv. 38 Službeni list Europske unije SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 150/7

03/Sv. 38 Službeni list Europske unije SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 150/7 03/Sv. 38 Službeni list Europske unije 201 32008R0514 10.6.2008. SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 150/7 UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 514/2008 od 9. lipnja 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 376/2008 o utvrđivanju

Více

POWX1270 FIG A. Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com

POWX1270 FIG A. Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com POWX1270 5 6 4 3 7 8 2 1 FIG A Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com POWX1270 FIG B FIG C Copyright 2015 VARO P a g e 2 www.varo.com POWX1270 FIG D FIG E Copyright 2015 VARO P a g e 3 www.varo.com

Více

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE - INTEGRALNI TEKST- PRIJEDLOG PLANA - PONOVNA JAVNA RASPRAVA - Zagreb, veljača 2015. U

Více

S p e c i j a l i s t i ĉ k i r a d

S p e c i j a l i s t i ĉ k i r a d FAKULTET ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT S p e c i j a l i s t i ĉ k i r a d Tema: CARINSKI POSTUPCI U POMORSKOM SAOBRAĆAJU Predmet : Carine i tarifni sistemi Student : Mile Ćosović Mentor : Doc.dr

Více

PROSPEKT Domaće izdanje obveznica JADRANKA d.d. s jamstvom Društava kćeri HRK ,00

PROSPEKT Domaće izdanje obveznica JADRANKA d.d. s jamstvom Društava kćeri HRK ,00 PROSPEKT Domaće izdanje obveznica JADRANKA d.d. s jamstvom Društava kćeri HRK 75.000.000,00 Promjenjiva kamatna stopa. Dospijeće 2012. Cijena izdanja 99,792% Ukupno izdanje obveznica društva JADRANKE d.d.

Více

NARODNE NOVINE. dodatak MEĐUNARODNI UGOVORI EUROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA (ADN)

NARODNE NOVINE. dodatak MEĐUNARODNI UGOVORI EUROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA (ADN) STRANICA 2 - BROJ 6 NEDJELJA, 30. LIPNJA 2013. EUROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA (ADN) UGOVORNE STRANKE, ŽELEĆI sporazumno utvrditi ujednačena načela i

Více

Poštovana glavna direktorice,

Poštovana glavna direktorice, Vijeće Europske unije Bruxelles, 13. listopada 2015. (OR. en) 12854/15 COPEN 265 EUROJUST 174 EJN 83 NAPOMENA Od: Na datum: 7. rujna 2015. Za: Predmet: dr. Martin Povejšil, veleposlanik, stalni predstavnik,

Více

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI Na temelju članka 47. stavka 2. i članka 143. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 121/03) uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnih

Více

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZRAČNE LUKE OSIJEK D.O.O. ZA GODINU

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZRAČNE LUKE OSIJEK D.O.O. ZA GODINU REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZRAČNE LUKE OSIJEK D.O.O. ZA 2012. GODINU Podnositelj Zračna luka Osijek d.o.o. Osijek, svibnja 2013.

Více

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2 HC452400EB HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2 KUHANJE CS INDUKČNÍ VARNÁ DESKA NÁVOD K POUŽITÍ 19 NL INDUCTIEKOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 37 EN INDUCTION HOB USER MANUAL 56 2 ZA SAVRŠENE REZULTATE

Více

KOSOVSKO METOHIJSKA BANKA A.D. Zvean

KOSOVSKO METOHIJSKA BANKA A.D. Zvean R S E K T Z RIJEM HRTIJ D VREDNSTI Z TRGVNJE N BEGRDSKJ BERZI IZDVC KSVSK METHIJSK BNK.D. Zvean Izjava 1. rospekt, sa podacima koji se daju u njegovoj dopuni, sadrži sve bitne podatke koji omoguavaju investitorima

Více

SPECIMEN STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION ČEŠKA REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

SPECIMEN STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION ČEŠKA REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Mléko HTC / Mlijeko - HTC / Milk - HTC VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ PRO MLÉČNÉ VÝROBKY Z KRAVSKÉHO, OVČÍHO, KOZÍHO A BUVOLÍHO

Více

Erste Group Bank AG Certificates Programme

Erste Group Bank AG Certificates Programme Erste Group Bank AG Certificates Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 16 JULY 2013 page Croatian Translation of the Summary of the Prospectus 2 Czech Translation of the Summary

Více

POPIS ISPRAVA I SLUŽBENIH OBRAZACA

POPIS ISPRAVA I SLUŽBENIH OBRAZACA PONEDJELJAK, 18. TRAVNJA 2016. NARODNE NOVINE BROJ 34 STRANICA 37 POPIS ISPRAVA I SLUŽBENIH OBRAZACA POPIS ZAŠTIĆENIH SLUŽBENIH OBRAZACA I OSTALIH SLUŽBENIH OBRAZACA MINISTARSTVO UPRAVE 1. POTVRDA ZA GLASOVANJE

Více

2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje

2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje Rogoznica RRogoznica je mirno mediteransko mjesto, u srcu srednjeg Jadrana. Raspolaže s 50 kilometara izuzetno razvedene obale i jedno je od najpoželjnijih

Více

Colostrum ESSENS. Potpuno prirodan proizvod

Colostrum ESSENS. Potpuno prirodan proizvod Colostrum ESSENS Potpuno prirodan proizvod je první mléko produkované savci několik koji mlečne žlezde sisara proizvode nekoliko sati posle porođaja, rođenja. hodin po porodu. Má jedinečné složení, které

Více

Број/Broj. Godina XVIII Ponedjeljak, 11. augusta/kolovoza godine. Година XVIII Понедјељак, 11. августа годинe

Број/Broj. Godina XVIII Ponedjeljak, 11. augusta/kolovoza godine. Година XVIII Понедјељак, 11. августа годинe Година XVIII Понедјељак, 11. августа 2014. годинe Број/Broj 62 Godina XVIII Ponedjeljak, 11. augusta/kolovoza 2014. godine ISSN 1512-7508 - српски језик ISSN 1512-7486 - босански језик ISSN 1512-7494 -

Více

Uputstva za intervencije u slučaju nesreća i akcidenata s opasnim tvarima. Emergency Response Intervention Cards ("ERI-KARTICE")

Uputstva za intervencije u slučaju nesreća i akcidenata s opasnim tvarima. Emergency Response Intervention Cards (ERI-KARTICE) Uputstva za intervencije u slučaju nesreća i akcidenata s opasnim tvarima Emergency Response Intervention Cards ("ERI-KARTICE") 1. UVOD Pod kraticom "Responsible Care" ( engl. odgovorno djelovanje) pokrenuta

Více

M{ZD{ CX _15R1_CX3_V3_COVERS.indd /05/ :22:22

M{ZD{ CX _15R1_CX3_V3_COVERS.indd /05/ :22:22 M{ZD{ CX-3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 1 2 2 3 5 2 4 3 16 17 SKYACTIV TECHNOLOGY 18 19 6 1 7 5 2 4 3 8 20 21 NAJSIGURNIJE MJESTO NA CESTI Svako Mazdino vozilo sadrži niz inteligentnih sustava koji

Více

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu.

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu. str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu. Klub putnika - The Travel Club PUTNIČKI R(J)EČNIK ČEŠKI www.klubputnika.org str. 14 * IZGOVOR

Více

Važna napomena: Důležitá připomínka:

Važna napomena: Důležitá připomínka: 1 Važna napomena: Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na češki jezik, omogućila je Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji)

Více

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU Informace v informačním listu výrobku byly uvedeny v souladu s s Delegovaným nařízením Komise (EU) č. 65/2014 doplňujícím směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ve vztahu

Více

BOSNE I ODLUKU. Broj/Број. životinja. institucija. obveza Bosne i Hercegovine za godinu, Bosne i Hercegovine. donijelo je. (Stupanje na a snagu)

BOSNE I ODLUKU. Broj/Број. životinja. institucija. obveza Bosne i Hercegovine za godinu, Bosne i Hercegovine. donijelo je. (Stupanje na a snagu) Godina XVII Ponedjeljak, 12. kolovoza/augusta 2013. godine Broj/Број 63 Година XVII Понедјељак, 12. августа 2013. годинe ISSNN 1512-7494 - hrvatski jezik ISSNN 1512-7508 - srpski jezik ISSNN 1512-7486

Více

Broj 2/ oţujka 2014.

Broj 2/ oţujka 2014. Broj 2/2014. 21. oţujka 2014. SADRŢAJ: AKTI GRADSKOG VIJEĆA - 7. sjednica (odrţana 20. 03 2014.) 1.ODLUKA o razrješenju duţnosti predsjednika Gradskog vijeća Grada Paga....2 2. ODLUKA o imenovanju predsjednika

Více

SLUŽBENI GLASNIK NOGOMETNOG / FUDBALSKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE. NOGOMET / FUDBAL BiH. Godina XV Sarajevo,

SLUŽBENI GLASNIK NOGOMETNOG / FUDBALSKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE. NOGOMET / FUDBAL BiH. Godina XV Sarajevo, SLUŽBENI GLASNIK NOGOMETNOG / FUDBALSKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE NOGOMET / FUDBAL BiH Godina XV Sarajevo, 05.03.2014. godine broj 559 PODRUČNI FUDBALSKI SAVEZ TREBINJE (Sjednica 28.02.2014) FK "FK LEOTAR"

Více

ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI

ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani tel.fax: 044/676 925, e-mail: ceska.beseda.lipovljani@gmail.com Pjevačka skupina Lepeza Pěvecká skupina

Více

HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54

HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54 HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54 2 www.aeg.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI............................................ 3 2. SIGURNOSNE

Více

cs Původní návod k používání Diagnostický přístroj pro snímače tlaku v pneumatikách

cs Původní návod k používání Diagnostický přístroj pro snímače tlaku v pneumatikách TPA 200 srb Originalno uputstvo Dijagnostički uređaj za senzore pritiska u gumama cs Původní návod k používání Diagnostický přístroj pro snímače tlaku v pneumatikách tr Orijinal işletme talimatı Lastik

Více

Upute za uporabu. Value serija. Model VS375C, VS575C

Upute za uporabu. Value serija. Model VS375C, VS575C Upute za uporabu Value serija Model VS375C, VS575C Za Vašu arhivu Na stražnjoj strani UPS uređaja nalazi se serijski broj. Prepišite ga na za to predviđeno mjesto. Sačuvajte ovu knjižicu kao trajni dokaz

Více

500 najvećih tvrtki Srednje Europe. Central Europe 2014

500 najvećih tvrtki Srednje Europe. Central Europe 2014 500 najvećih tvrtki Srednje Europe Central Europe 2014 Sadržaj Uvod i metodologija Analiza za Adria regiju Analiza bankarskog sektora Analiza sektora osiguranja Žene u upravama 500 najvećih tvrtki Rang

Více

Plan raspodjele radio-difuznih frekvencija u Crnoj Gori

Plan raspodjele radio-difuznih frekvencija u Crnoj Gori Crna Gora Agencija za radio-difuziju Plan raspodjele radio-difuznih frekvencija u Crnoj Gori Podgorica, 2008. godine Sadržaj Uvod... i Postojeći planovi radio-difuznih frekvencijskih dodjela... iv Osnovni

Více

SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA

SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA Thyrogen 0,9 mg prašak za otopinu za injekciju 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Jedna bočica Thyrogena sadržava nominalnu vrijednost od 0,9

Více

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA DJEĈJEG VRTIĆA SOPOT ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015/2016.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA DJEĈJEG VRTIĆA SOPOT ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015/2016. Viktora Kovaĉića 18c, Zagreb KLASA: 601-02/15-01-32 URBROJ: 251-592-15-01-01-2-1 U Zagrebu, 5.listopada 2015. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA DJEĈJEG VRTIĆA SOPOT ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015/2016.

Více

Poglavlje 6.: PROIZVODNJA I ORGANIZACIJA POSLOVANJA

Poglavlje 6.: PROIZVODNJA I ORGANIZACIJA POSLOVANJA Poglavlje 6.: PROIZVODNJA I ORGANIZACIJA POSLOVANJA TEORIJA PROIZVODNJE I GRANIČNIH PROIZVODA Proizvodnja je proces kombiniranja proizvodnih faktora (inputa( inputa) ) s ciljem stvaranja proizvoda namijenjenih

Více

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend Hladnjak Chladnička Fridge Külmik ERE 39350 W 2 electrolux Sadržaj Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com

Více

EKOBIS " Bihać, septembar/rujan godine

EKOBIS  Bihać, septembar/rujan godine " EKOBIS " Deset godina Projekta održivog razvoja Bihać, septembar/rujan 2013. godine Deset godina Projekta održivog razvoja "EKOBIS" SPECIJALNO IZDANJE LISTA POSLOVNI INFORMATOR REGISTRIRANOG KOD FEDERALNOG

Více

RUJAN SPECIJALNO IZDANJE DELOITTE AGROKOR GRABI PREMA 10 NAJVEĆIH 500 NAJVEĆIH KOMPANIJA SREDNJE EUROPE

RUJAN SPECIJALNO IZDANJE DELOITTE AGROKOR GRABI PREMA 10 NAJVEĆIH 500 NAJVEĆIH KOMPANIJA SREDNJE EUROPE RUJAN 2015. SPECIJALNO IZDANJE AGROKOR GRABI PREMA 10 NAJVEĆIH SREDNJE EUROPE DELOITTE 500 NAJVEĆIH KOMPANIJA SREDNJE EUROPE 4 SADRŽAJ I UVODNIK NARASLE AMBICIJE Piše Edita Vlahović Žuvela, zamjenica glavnog

Více

Privatni korisnici. Stranica 1 od 6 Privatni. Paket usluga Pro-Basic PLUS Internet brzina veze do 1 Mbit/s / 192 Kbit/s

Privatni korisnici. Stranica 1 od 6 Privatni. Paket usluga Pro-Basic PLUS Internet brzina veze do 1 Mbit/s / 192 Kbit/s Privatni korisnici Cjenik pristupa internetu za privatne korisnike Paket usluga Pro-Basic PLUS Internet brzina veze do 1 Mbit/s / 192 Kbit/s Pro-Standard PLUS Internet brzina veze do 4 Mbit/s / 256 Kbit/s

Více

KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY

KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY UVOD UVODNA REČ Poštovani kupci! Dozvolite mi da u uvodu počnem citatom jednog od največih vizionara - Tomaša Batju: "Naš život je nama bio samo

Více

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend Hladnjak Chladnička Fridge Külmik ERE 39350 W 2 electrolux SADRŽAJ Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com

Více

Sušilica rublja s kondenzatorom KONDENZAČNÍ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135

Sušilica rublja s kondenzatorom KONDENZAČNÍ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135 KONDENZAČNÍ SUŠIČKA Sušilica rublja s kondenzatorom NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič. PŘEJEME vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme,

Více

upute za uporabu návod k použití

upute za uporabu návod k použití upute za uporabu návod k použití Perilica-sušilica Pračka-sušička Steam System EWW 167580 W 2 electrolux SADRŽAJ Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com Informacije

Více

Terapija hipertenzije i OTC - prikaz slučajeva -

Terapija hipertenzije i OTC - prikaz slučajeva - sponzor predavanja Terapija hipertenzije i OTC - prikaz slučajeva - Biljana Obrenović-Kirćanski Klinika za kardiologiju Institut za kardiovaskularne bolesti KCS, Beograd Beograd, oktobra 2008. 19. SUSRET

Více

ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA - IZDANJE 2017.

ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA - IZDANJE 2017. ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA - IZDANJE 2017. OPĆI PODACI O TRŽIŠTU Političko uređenje Češka je parlamentarna republika s višestranačkim sustavom. Država je administrativno podijeljena na 13 regija i

Více

PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA NACIONALNOG PARKA «PLITVIČKA JEZERA»

PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA NACIONALNOG PARKA «PLITVIČKA JEZERA» PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA NACIONALNOG PARKA «PLITVIČKA JEZERA» Knjiga I. Odredbe za provođenje Plana i Grafički dio Plana NOSITELJ IZRADE PLANA: REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GRADITELJSTVA

Více

Budi mobilan, budi fleksibilan! Praktičan vodič za organizatore mobilnosti

Budi mobilan, budi fleksibilan! Praktičan vodič za organizatore mobilnosti 1 Budi mobilan, budi fleksibilan! Praktičan vodič za organizatore mobilnosti Ovaj je priručnik načinjen unutar Leonardo da Vinci projekta partnerstva naslova Learner Mobility in Everyday Teaching (2012-1-CZ1-LEO04-09718

Více

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE UPUTE ZA UPORABU HC452400EB. EURO Appliances - euappliances.info

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE UPUTE ZA UPORABU HC452400EB. EURO Appliances - euappliances.info HC452400EB HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE CS INDUKČNÍ VARNÁ DESKA NL INDUCTIEKOOKPLAAT EN INDUCTION HOB UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ GEBRUIKSAANWIJZING USER MANUAL 19 37 56 2 ZA SAVRŠENE REZULTATE

Více

ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA

ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA 2013. - 2015. OPĆI PODACI O TRŽIŠTU Političko uređenje parlamentarna demokracija 14 županija neovisnost od 1. siječnja 1993. Dan državnosti 28. listopada predsjednik Miloš

Více

www.ubytovanivchorvatsku.cz www.ubytovanivchorvatsku.cz www.ubytovanivchorvatsku.cz BOSNA I HERCEGOVINA HRVATSKA

www.ubytovanivchorvatsku.cz www.ubytovanivchorvatsku.cz www.ubytovanivchorvatsku.cz BOSNA I HERCEGOVINA HRVATSKA Dobrý den. Jmenuji se... A jsem z České Republiky. Dobar dan. Zovem se... i dolazim iz Češke Republike Mluvíte česky? (francouzsky, anglicky, německy, španělsky, Govorite li češki? (francuski, engleski,

Více

EWS 1477 FDW... HR PERILICA RUBLJA UPUTE ZA UPORABU 2 CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 22

EWS 1477 FDW... HR PERILICA RUBLJA UPUTE ZA UPORABU 2 CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 22 EWS 1477 FDW...... HR PERILICA RUBLJA UPUTE ZA UPORABU 2 CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 22 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI..........................................................

Více

NN 82/2007 MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

NN 82/2007 MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA NN 82/2007 MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA Na temelju članka 7. stavka 4. i članka 14. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 138/06) ministar mora, turizma,

Více

V nedeľu 24. decembra 2006 minister pre štátnu správu a lokálnu

V nedeľu 24. decembra 2006 minister pre štátnu správu a lokálnu INFORMATÍVNY MESAČNÍK * INFORMATIVNI MESEČNIK Republika Srbsko * AP Vojvodina * Obec Báčsky Petrovec * Ročník 3, číslo 13 ( 16 ), január 2007 * Bezplatný exemplár * Republika Srbija * AP Vojvodina * Opština

Více

knjiga grafičkih standarda

knjiga grafičkih standarda knjiga grafičkih standarda 2007. Elixir Group knjiga grafičkih standarda sadržaj OSNOVE IDENTITETA Znak 1.1 Izgled znaka... 7 1.2 Osnovni i modifikovani znak... 8 1.3 Boje znaka... 9 1.4 Konstrukcija

Více

POWX FIG. A Copyright 2014 VARO

POWX FIG. A Copyright 2014 VARO POWX027 1 2 3 5 4 8 6 7 FIG. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWX027 6 4 Fig. 1 3 Fig. 2 5 Fig. 3 Copyright 2014 VARO www.varo.com POWX027 Fig. 4 2 Copyright 2014 VARO www.varo.com POWX027 CS 1 OBLAST

Více

Bosna i Hercegovina u češkim izvorima

Bosna i Hercegovina u češkim izvorima Bosna i Hercegovina u češkim izvorima Oči bosanskohercegovačkih historičara i istraživača uvijek su bile uprte u arhive i biblioteke Beča i Budmpešte, Dubrovnika i Venecije, Ankare i Istanbula, dok je

Více

Číslo jednací osvědčení Br. sertifikata SPECIMEN. Veterinární osvědčení do Černé Hory

Číslo jednací osvědčení Br. sertifikata SPECIMEN. Veterinární osvědčení do Černé Hory ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ PRO DOMÁCÍ SKOT (1) URČENÝ K CHOVU A/NEBO PRODUKCI ZASÍLANÝ DO ČERNÉ HORY VETERINARSKI SERTIFIKAT

Více

3. UVOD U RAČUNARE 3.1 ŠTA RACUNAR MOŽE DA RADI?

3. UVOD U RAČUNARE 3.1 ŠTA RACUNAR MOŽE DA RADI? 3. UVOD U RAČUNARE Osamdesete i devedesete godine spominju se kao godine racunarske revolucije. Tada su se proizveli racunari cije su brzine i racunarska snaga hiljadama puta veci nego što je to bilo kod

Více

EU FONDOVI Još dva projekta HŽI-a sufinancirana europskim sredstvima

EU FONDOVI Još dva projekta HŽI-a sufinancirana europskim sredstvima BROJ 864 I I STUDENI 2017. LIST HŽ INFRASTRUKTURE d.o.o. EU FONDOVI Elektrifikacija jedne od najfrekventnijih dionica EU FONDOVI Još dva projekta HŽI-a sufinancirana europskim sredstvima PARTNERI RŽV Čakovec

Více

DARUVARSKI NOP ODRED ČEHOSLOVAČKA BRIGADA NOVJ»JAN ŽIŽKA Z TROCNOVA«DARUVAR, SLAVONSKI BROD, RUJAN 1983.

DARUVARSKI NOP ODRED ČEHOSLOVAČKA BRIGADA NOVJ»JAN ŽIŽKA Z TROCNOVA«DARUVAR, SLAVONSKI BROD, RUJAN 1983. DARUVARSKI NOP ODRED ČEHOSLOVAČKA BRIGADA NOVJ»JAN ŽIŽKA Z TROCNOVA«DARUVAR, SLAVONSKI BROD, RUJAN 1983. Daruvarski NOP odred 1943-1944. godine Nakon kapitulacije Kraljevine Jugoslavije 17. IV 1941. godine

Více

SADR AJ: Obraæanje predsjednika Uprave dionièarima 2 Èlanovi Uprave Podravke d.d. 4 Izvješæe Uprave 6 Ukupan prihod 6 Prodaja na domaæem tr ištu 6

SADR AJ: Obraæanje predsjednika Uprave dionièarima 2 Èlanovi Uprave Podravke d.d. 4 Izvješæe Uprave 6 Ukupan prihod 6 Prodaja na domaæem tr ištu 6 SADR AJ: Obraæanje predsjednika Uprave dionièarima 2 Èlanovi Uprave Podravke d.d. 4 Izvješæe Uprave 6 Ukupan prihod 6 Prodaja na domaæem tr ištu 6 Prodaja na stranim tr ištima 7 Uvoz 11 Troškovi 12 Profitabilnost

Více

NESLUZBENI (REVIJALNI) DIO

NESLUZBENI (REVIJALNI) DIO S A D R ^ A J XVII G O D I S T A NESLUZBENI (REVIJALNI) DIO CLANGI Bajec Dr. Oton: O potrebi nezgodne bolnice. 592 Benko Arthur Grado: Prinos k pitanju uzakonjenja minimalnih nadnica i piata.. 15, 47 Bchinjec

Více

UPUTA O LIJEKU. Indapamid SR Pliva 1,5 mg tablete s produljenim otpuštanjem indapamid

UPUTA O LIJEKU. Indapamid SR Pliva 1,5 mg tablete s produljenim otpuštanjem indapamid UPUTA O LIJEKU Indapamid SR Pliva 1,5 mg tablete s produljenim otpuštanjem indapamid Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate ovu uputu. Uputu sačuvajte jer ćete je vjerojatno

Více

REŽIM TELEFON AKTIVACIJA REŽIMA TELEFON GLAVNE FUNKCIJE... 19

REŽIM TELEFON AKTIVACIJA REŽIMA TELEFON GLAVNE FUNKCIJE... 19 F I A T 5 0 0 X 6.5 Radio Nav LIVE UVOD... 3 SAVETI, KOMANDE I OPŠTE INFORMACIJE... 4 SAVETI... 4 MULTIMEDIJALNI UREĐAJI: AUDIO FAJLOVI I FORMATI KOJI SU PODRŽANI... 4 NAPOMENE U VEZI RAZLIČITIH MARKI...

Více

Pregled proizvoda VIDEOINTERFONI KATALOG COMMAX VIDEOINTERFONI KUČNI TELEFONI POZIVNI TABLOI POVOLJNI SETOVI DODATNA OPREMA

Pregled proizvoda VIDEOINTERFONI KATALOG COMMAX VIDEOINTERFONI KUČNI TELEFONI POZIVNI TABLOI POVOLJNI SETOVI DODATNA OPREMA Pregled proizvoda VIDEOINTERFONI 01 KATALOG COMMAX VIDEOINTERFONI KUČNI TELEFONI POZIVNI TABLOI POVOLJNI SETOVI DODATNA OPREMA Ako želite kvalitetni sistem... Firma Commax Co. Ltd. je osnovana 1968.g.

Více

Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva

Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Magisterská diplomová práce Podpora a ochrana českých investorů v Chorvatsku L u b o r T i c h ý 2006/2007

Více