PHDR. ALICE BOSÁKOVÁ. Kooperativní učení je přístup k výuce, který se řadí k vyučovacím přístupům

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PHDR. ALICE BOSÁKOVÁ. Kooperativní učení je přístup k výuce, který se řadí k vyučovacím přístupům"

Transkript

1 SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY KOOPERATIVNÍHO UČENÍ A VÝZNAM SKUPINOVÉ PRÁCE PRO DYNAMIKU ŠKOLNÍ TŘÍDY PHDR. ALICE BOSÁKOVÁ Mnohokrát za den si musím uvědomit, jak velmi můj vnitřní i vnější život spočívá na snažení mých souputníků, jak těch živých, tak i mrtvých, a jak usilovně musím pracovat, abych jim dal na oplátku to, co jsem od nich přijal. (Albert Einstein) Kooperativní učení je přístup k výuce, který se řadí k vyučovacím přístupům komunikativního charakteru (Richards, Rodgers, 2001), neboť vychází z přesvědčení, že žák/student se nejúčinněji učí cizí jazyk tak, že v něm komunikuje, tj. jádrem učení jsou komunikativní situace, do nichž se žák/student aktivně zapojuje. Fungující interakce spočívá ve výměně informací mezi přítomnými účastníky, v praxi to tedy obnáší využívání párové/skupinové práce. Zkušenosti učitelů především se skupinovou prací však vedly v minulosti k mnoha zklamáním z neúspěchů jedinci spolu v rámci skupiny nedokázali efektivně komunikovat kvůli vztahovým problémům, někdo se jen vezl a jiný si uzurpoval veškerý prostor pro sebe, což odradilo ostatní členy skupiny, aby se zapojili, protože na ně jednoduše nezbyl prostor, apod. To vedlo řadu učitelů k rezignaci na tento způsob výuky a netýkalo se to výhradně jen výuky cizích jazyků. Jiné učitele to však přivedlo k analýze problémů a experimentování v oblasti tvorby úkolů pro komunikativní skupiny. Zvyšováním účinnosti skupinového vyučování a učení se zabývali též výzkumníci a badatelé, kteří nakonec rozpracovali teorii kooperativního učení, posléze i pro jednotlivé obory, a ověřili ji ve stovkách výzkumů a experimentů. Pro jazykovou výuku jsou významné především tyto dimenze kooperativního učení:

2 1. Důraz na maximalizaci účinnosti jazykové výuky založený na předpokladu, že čím častěji se bude žák/student aktivně účastnit komunikace v cílovém jazyce, tím vyšší bude účinnost takového učení. 2. Důraz na rozvoj potenciálu žáka/studenta v rámci kooperativních skupin, jak akademického (znalosti a dovednosti), tak i osobnostního růstu. 3. Důraz na vytvoření takového prostoru učení, v němž bude reálné, aby žák/student z různými vzdělávacími možnosti a různou historií úspěchů a neúspěchů mohl rozvíjet svůj potenciál a autonomii či zvyšovat svou sebejistotu a ochotu riskovat/vstupovat do komunikace v cizím jazyce, tj. zvýšit svou šanci na úspěch (Johnson, Johnson, Holubec, 1990, s. 3). Kooperativním učením se prakticky i teoreticky zabývají pedagogové a didaktici po celém světě, stovky výzkumných prací (viz databáze vědeckých a výzkumných prací a článků amerického ministerstva školství ERIC- Education Resources Information Centre, dostupná z: však pocházejí především z asijského kontinentu, kde prvek kooperace patřím k integrujícím prvkům tradiční společnosti. Všichni však shodně odkazují na bohaté dílo bratří Davida W. Johnsona a Rogera T. Johnsona, kteří založili Centrum kooperativního učení na univerzitě v Minnesotě (The Cooperative Learning Centre at The University of Minnesota. Dostupné z: jehož cílem je studovat a propagovat kooperativní učení. Hnutí za zavedení kooperativního učení do výuky vzniklo v druhé polovině 20. století, největšího rozvoje dosáhlo počátkem 70. let jako reakce na tradiční způsob výuky založený na dodržování vzdělávacích osnov a homogenizaci vyučování, tj. oddělování

3 úspěšných od méně úspěšných, či nejrůznějších minorit, ať už rasových či založených na zdravotních či psychologických hendikepech, ignorování poznatků vývojové psychologie a sociální dimenze školního vzdělávání. (Kasíková, 2007, s ). Kromě Spojených států amerických našlo své příznivce samozřejmě i v Evropě, kde se stalo inspirací pro mnohá alternativní a reformní hnutí. Za všechny jmenujme například Itálii, kde vzniklo Hnutí pedagogické kooperace (MCE Moviento di Cooperazione Educativa) (Štech in Kasíková, 1992, s.25). Obecně se však zdůrazňuje, že schopnost kooperace je považována za klíčovou položku hodnotové orientace a je součástí výbavy člověka pro život. V tomto smyslu se odráží i v základních školských a politických dokumentech současné Evropy, např. Vzdělání a sociální spravedlnost v zemích OECD, 1998; Bílá kniha Evropské unie o vzdělávání a odborné přípravě, 1997, ; Bílá kniha Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR (Kasíková, 2006, s. 26, 154). Kooperativní učení je řazeno podle Y. Bertranda (in Kasíková, 2006, s. 31) vedle technologických a kognitivně psychologických teorií mezi tzv. sociokognitivní teorie vzdělávání. V rámci psychologie lze za kořeny kooperativního (jazykového) učení považovat následující oblasti: sociální psychologie: a) teorie skupinové dynamiky: jak tvořit skupiny, které přispívají k vyšší výkonnosti jedince/ skupiny, kooperace versus kompetice (K. Lewin, M. Deutsch, bratři Johnsonovi) b) teorie sociálního učení (A. Bandura) vývojová psychologie L. Vygotského a J. Piageta

4 motivační teorie (R. Slavin) afektivní učení humanistická psychologie E.Eriksona, A.Maslowa a Carla Rogerse (Jacobs, McCafferty, DaSilva Iddings, 2006, s , též Kasíková, 2006, s )). kognitivní psychologie/teorie učení (Burden, Williams, 2007, s. 5-25), sociální konstruktivismus (Burden, Williams, 2007) Johnson, Johnson a Holubecová (1990, s. 4) definují kooperativní učení takto: Kooperace je společná práce za účelem dosažení společných cílů. V rámci kooperativních činností se jedinci snaží dopracovat k výsledkům, které jsou prospěšné jak pro ně, tak pro všechny členy skupiny. kooperativní učení je pedagogické využití malé skupiny k tomu, aby každý student maximalizoval výsledky svého učení a zároveň učení všech ostatních. v kooperativních učebních situacích funguje pozitivní vzájemná závislost, aby studenti mohli dosáhnout svých cílů; studenti si uvědomují, že mohou dosáhnout svých výukových cílů jedině a tehdy, pokud ostatní studenti v učební skupině dosáhnou svého cíle. (Deutsch in Johnson, Johnson, 1989). Kořeny kooperativního učení lze vysledovat hluboko do minulosti. Sokratovo učení v dialogu je klasickým příkladem, neboť žádný dialog nemůže probíhat, pokud oba účastníci nejsou vzájemně zainteresování na smyslu a cíli dialogu. Sokratovsko-platonská představa, že pravda se uskutečňuje v dialogu (Gillernová, 1998, s. 271), se znovu stává realitou. Je znovuobjevením kulturní a sociální dimenze učení (s. 271). V historii vzdělávání se objevily principy kooperativního učení také v učení J.A. Komenského (in

5 Kasíková, 2006, s. 35), který zdůrazňoval, že žák by se neměl jen učit, tj. pasivně přijímat, ale největší prospěch mu přinese, když bude učit další. Myšlenka kooperativního učení doznala největšího praktického využití v USA, již např. začátkem 19. století v Hnutí obecné školy (Common School Movement), později ve 30. letech 20. století prosazoval kooperativní učební skupiny John Dewey. V bývalém Československu se od 60. let rozvíjelo hnutí skupinového vyučování (J. Skalková a další), které v něm však vidělo pouhou organizační formu vyučování a nedospělo k účinnému modelu, který by dal do rukou učitelů spolehlivý nástroj koncipování výuky (Kasíková, 2006, s ). Přitom základna pro další rozvoj a výzkum skupinové práce se začala tvořit už ve 40. letech. Nejprve tu byly práce Kurta Lewina (1935, 1948), který se zabýval vztahy vzájemné závislosti mezi členy vytvářené společnými cíly. Na tyto výzkumy navázal Morton Deutsch (1949), popsal dva typy sociální vzájemné závislosti: pozitivní (tj. kooperace) a negativní (tj. kompetice), které zkoumal v situacích, kdy členové skupiny řešili pracovní úkoly. Základem pro rozvinutí teorie kooperativního učení byl koncept sociální vzájemné závislosti (social interdependence) (in Johnson, Johnson, 1989, s.5-6). Ta existuje tehdy, pokud výsledky práce každého jedince jsou ovlivněny jednáním a chováním ostatních. V každé sociální situaci se může jedinec rozhodnout, co pro něj bude výhodnější, zda-li se spojí s ostatními, aby dosáhli společného síle, nebo bude soutěžit o to, kdo je lepší, nebo se spolehne jen sám na sebe (tj. zde žádná sociální závislost neexistuje). Existují tedy dva typy sociální vzájemné závislosti: kooperativní a kompetitivní. To, jak je strukturována sociální vzájemná závislost, určuje to, jak jedinci spolu vzájemně reagují v dané situaci,

6 což následně ovlivňuje výsledky jejich činnosti. Individuální snažení nepracuje s žádnou interakcí. Tyto tři typy chování se mezi sebou liší ve třech poměrně širokých a vzájemně propojených oblastech, podle nichž lze měřit i jejich efektivitu (Johnson, Johnson, 1989, s. 6-8). Jsou to: 1. Námaha vynaložená k dosažení úspěchu. 2. Kvalita vztahů mezi účastníky činnosti. 3. Schopnost psychické adaptace a sociální dovednosti účastníků. Převaha výzkumů analyzovaná bratry Johnsonovými (1989) potvrzuje, že kooperativní uspořádání snižuje námahu vynaloženou k dosažení úspěchu, zvyšuje kvalitu vztahů mezi účastníky činnosti, zvyšuje schopnosti psychické adaptace a rozvíjí sociální dovednosti. Jestliže chceme využívat ve výuce kooperativní uspořádání, je však třeba dodržet základní podmínky kooperace. Jedině ty dokáží zajistit, že skupinová práce nebude trpět výše zmíněnými neduhy a naopak povede k žádoucím efektům. Jsou to: 1. pozitivní vzájemná závislost (positive interdependence), tj. úspěch skupiny ovlivňují všichni členové skupiny stejným dílem. 2. podporující interakce (face-to-face interaction), tj. výměna informací v rámci malé skupiny, verbalizace myšlenek, zpřesňování informací a jejich restrukturování, apod. 3. interpersonální dovednosti (interpersonal skills), tj. interaktivní dovednosti, které umožňují skupině úspěšně pracovat, např. dovednost komunikovat s důvěrou, vést skupinu, rozhodovat, řešit konflikty, apod.

7 4. osobní odpovědnost (individual accountability), tj. společné učení přirozenou cestou rozvíjí vlastní osobnost jedince, tj. učí nést odpovědnost za výsledky práce celé skupiny. 5. reflexe skupinové činnosti (group processing), tj. členové skupiny hodnotí svou činnost při plnění úkolu. (Johnson, Johnson, 1999, s ) Zde je nutné opět připomenout, že ne každá skupinová práce je kooperativní. Rozdíly přehledně ukazuje tato tabulka (Johnson, Johnson, Holubec, 1990, s. 16). Kooperativní učební skupiny Pozitivní vzájemná závislost Zodpovědnost jedince Heterogenní složení skupiny Společné vedení skupiny Vzájemná odpovědnost Důraz na úkol a jeho provedení Přímé učení se sociálním dovednostem Tradiční učební skupiny Vzájemná závislost není Zodpovědnost jedince není Homogenní složení skupiny Jediný jmenovaný vůdce Odpovědnost sám za sebe Důraz na úkol Sociální dovednosti se berou za samozřejmost nebo jsou ignorovány Učitel monitoruje skupiny a intervenuje v případě potřeby Skupina si poskytuje vzájemně zpětnou Učitel si nevšímá průběhu práce ve skupinách Zpětná vazba není. vazbu Poznámka: Z výkladu, který činí Johnsonovi, lze vyvodit, že slovem tradiční se tu míní typ výuky, která probíhá transmisivně, ale podle mého názoru tento popis je příliš stručný a zavádějící, stačilo by však, kdybychom si tradiční skupinovou práci představili jako mechanické použití skupinového uspořádání výuky bez dodržení kooperativních principů, aby bylo zřejmější, co měli autoři na mysli.

8 V kooperativně pojatém vyučování se tedy otevírá přirozený prostor pro rozvíjení interakce mezi jejími členy. Zde by bylo zajímavé zmínit některé teorie sociální interakce, které vysvětlují, co se děje mezi účastníky interakce a co jim to přináší. Ty pak dávají pochopit, proč má kooperativně pojatá výuka relativně vyšší účinnost než např. frontální vyučování založené na kombinaci kompetice a individuálního snažení, ale zároveň poskytuje výklad pro to, co bude zmíněno později, tj. význam vrstevnických vztahů pro socializaci mladého člověka. Inspirativní je tu především teorie symbolického interakcionismu, tak jak ji rozvinul americký sociální psycholog G.H. Mead (1934), která vychází ze základní teze, že jedinci se vůči sobě chovají na základě významů, které se utvářejí v procesu jejich interakcí. Významy jsou určovány plány jednání, tedy snahami, a proto týž objekt může mít v různých souvislostech různý význam. Identifikovat význam věci znamená kategorizovat ji, a tak ji současně symbolizovat, např. pojmenováním. To předpokládá společné vypracovávání a sdílení významů; jedním z jejich systémů je řeč (Nakonečný, 1999, s. 49). Nejvýznamnější je však to, že jedince musí identifikovat sám sebe, což se děje tím, že se konfrontuje se svým sociálním okolím, tj. jako by se na sebe díval očima ostatních, srovnává se a hodnotí.ve vývoji člověka jako sociální bytosti jsou významné symboly jako podněty s naučeným významem. Společně sdílené symboly umožňují vzájemnou stimulaci a dosahování uspořování potřeb (s.50). Řeč jako systém symbolů (pojmů) umožňuje nejen komunikaci, ale také vyšší úroveň poznávání, předpovídání toho, co nastane, a tedy plánování vlastní činnosti. Zde je na místě třeba zdůraznit, že kooperativní výuka poskytuje bohatý prostor pro interakci, v jejímž rámci si pak mohou její účastníci osvojovat významy, testovat

9 jejich pravdivost a rozvíjet svou zkušenost, pokud jde o jejich správnou interpretaci. V tom tkví podle mého názoru teoretické zdůvodnění výsledků mnoha výzkumů, které dokladují zlepšení sociálních dovedností a rozšíření jejich repertoáru, pokud je do výuky pravidelně zařazována kooperativní činnost. Další zajímavou myšlenkou je teorie výměny hodnot G.C. Homanse (1950), jejíž podstatou je tvrzení, že sociální interakce funguje jako vzájemná výměna hodnot (Homans in Nekonečný, 1999, s. 50). Lidé vstupují do interakcí s jinými lidmi, protože od nich očekávají uspokojení svých potřeb. Podle Nekonečného jde o aplikaci principů teorie učení a motivace. Jestliže tuto tezi porovnáme s tím, co se děje v kooperativních skupinách, pochopíme, proč kooperace způsobuje relativně vyšší účinnost při řešení úkolů. Každý účastník vchází do interakce s vědomím, že má co nabídnout, ale na oplátku čeká, že získá od ostatních to, co potřebuje. Vzájemná součinnost pak vede k tomu, že se díly úkolu poskládají dohromady a každý může využívat cílový prospěch z práce celé skupiny, tj. získá hodnotu za to, že byl ochoten vejít s jinými do interakce. Homans si povšiml správně, že existuje tendence k rovnováze, a to jak 1. rovnováhou ve výměně hodnot a 2. rovnováhou ve výdajích a ziscích (s. 51). Tyto teze se velmi blíží konceptu socializace A. Bandury, který chápe jako proces, v němž se jedinci vyvíjejí ony kvality, které jsou podstatné pro jejich účinné uspění ve společnosti, přičemž cílem úspěšné socializace je nahrazení externích sankcí interní kontrolou (in Nakonečný, 1999, s. 58). To konvenuje se závěry, který učinil J. Piaget a jiní, podle nich směřuje sociální vývoj jedince od vnější kontroly chování prostřednictvím sankcionovaných norem ke kontrole vnitřní prostřednictvím vnitřního sebezpevňování. Vytvářejí se jakási očekávání, že za určité způsoby chování lze

10 předpokládat odměnu, za jiné trest, jiné zůstanou bez povšimnutí. V kooperativních skupinách lze pozorovat, že žádoucí chování odměňováno školním úspěchem, pochvalou skupiny a trestáno nesouhlasem či odmítavým postojem. Za zmínku rovněž stojí pojem humánní etologie, a to evoluce lidského sociálního chování (s.53). Jedním z projevů evoluční strategie je vytváření skupin, které vytvářejí trvalejší sociální vazby, které jsou zaručují vyšší šanci na přežití. Pokud to budeme chápat v přeneseném smyslu, připomene to často opakovaný slogan bratří Johnsonových Buď budeme společně plavat, nebo se utopíme (Johnson, Johnson, Holubec, 1990, s. 4). Tím je míněno, že žáci mohou pracovat a společně si vyměňovat výsledky práce, jinak riskují školní neúspěch. Pokud si skupiny jednou ověří, že se jim spolupráce vyplatí, podpoří to jejich ochotu účinně komunikovat a rozvíjet své komunikační a sociální dovednosti. Dalším okruhem, který poskytuje významný prostor pro sociální učení, je oblast vrstevnických vztahů, jejichž význam ocenil především W.W. Hartup, který je chápe jako významný faktor sociálního a kognitivního vývoje kde jejich[vrstevnické vztahy] kvalita a množství daleko výrazněji než např. školní známky předikuje úspěšnost adaptace v pozdějším dospělém životě. (in Gillernová, 1998, s. 267) Děti a dospívající mládež vyrůstá v překotně se rozvíjejícím a měnícím se světě bohatém na sociální interakci. Tradičně se role dospělých chápe tak, že výhradně jim je svěřena odpovědnost za začleňování dětí a mládeže do společnosti, proto bývá podceňován vliv vrstevníků, a pokud je přiznáván, tak většinou v negativním kontextu (např. vliv party, apod.) nebo v čase vyhrazeném mimoškolním aktivitám. Výzkum však ukazuje, že vrstevnické vztahy mohou značně ovlivňovat formování osobnosti každého z nás (Gillernová, 1998, s ). Proto bych se chtěla v další části podrobněji věnovat

11 právě vrstevnickým vztahům jako zdroji sociálního učení, který je jednak prostředkem procesu socializace jedince, ale zároveň může podstatnou měrou ovlivňovat klima školní třídy, školní úspěšnost a rozvoj sociálních dovedností. Johnsonovi vyvozují (Johnson, Johnson, Holubec, 1990, s.22-27), že v rámci interakce s vrstevníky si děti a mládež přímo osvojuje postoje, hodnoty, dovednosti a informace, které by od dospělých získat nemohly. Jednak napodobují chování, které považují za žádoucí, a identifikují se se svými vzory. Získávají podporu, příležitosti a vzory k prosociálnímu chování. Učí se pomáhat si, povzbuzovat se, poskytovat útěchu, sdílet úspěchy a neúspěchy, učí se být členem skupiny. Být odmítnut vrstevnickou skupinou, žít v izolaci, znamená velké riziko pro další vývoj takového jedince, často ústící v antisociální chování, agresivitou a delikvencí, či jinými patologickými jevy. Interakce s vrstevníky učí jedince ovládat své impulzy a odkládat uspokojování okamžité potřeby. Učí se nahlížet na situace a problémy z pohledu jiných, tj. potlačovat egocentrismus, tj. učit se být dospělým. Učí se rozvíjet vlastní autonomii, tj. rozhodovat se sám za sebe a odpovídat za své činy, tj. srovnávat systém vlastních hodnot s požadavky situace a vyvodit pro sebe závěry, tím se následně učí nepodléhat skupině a spoléhat sám na sebe. Johnsonovi chápou autonomii chápou jako: 1) výsledek zvnitřňování hodnot (včetně patřičného sebeuspokojení (selfapproval), které pramení z laskavých a povzbuzujících vztahů, a 2) osvojení si sociálních dovedností a sociální vnímavosti. Velkou příležitostí jsou pak podle nich vrstevnické vztahy, tj. dětská přátelská, intimní vztahy, v rámci nichž je možné, aby se děti a dospívající učili dělit se o myšlenky, sny a přání, starosti a trápení, naslouchat, poskytovat podporu. Skupinová přátelství

12 pomáhají překonávat obtíže, zesilují příjemné zážitky a často přetrvávají do dospělosti. Schopnost udržet si přátelské vztahy je známkou psychického a psychologického zdraví. Nekvalitní vztahy nebo jejich absence na základní škole indikují obtížné dospívání, často beroucí patologickou podobu. Dokonce zvyšují riziko duševních poruch. Jako významnou složku osobnosti, kterou lze pozitivně rozvíjet v rámci kooperativního učení, považují Johnsonovi identitu jedince. Během dospívání jedinec prochází několika vzájemně se překrývajícími fázemi, kdy se proměňuje jeho identita. Fyzický růst, zvyšující se zkušenosti s interakcí s jinými lidmi, zvyšující se povědomí o odpovědnosti, kognitivní a sociální vývoj, to vše přispívá ke změnám v sebedefinování jedince. V ideálním případě by výsledkem měla být koherentní a integrovaná identita. V rámci vrstevnické interakce si děti a dospívající všímají podobností a rozdílnosti mezi sebou, experimentují s vlastní rolí, vyjasňují si samy sebe a ustanovují svou genderovou roli. Nejen ve školách, ale i v pracovních týmech, mají vrstevníci vysoký vliv na produktivitu. V kooperativních situacích bývá zaznamenávána pravidelně vyšší produktivita, než když pracovníci pracují samostatně. Vzdělávací aspirace studentů bývají silně ovlivněny aspiracemi vrstevníků. Na závěr Johnsonovi shrnují (s.25), že vrstevnické vztahy je možné v rámci kooperativní výuky strukturovat tak, aby vytvářeli smysluplnou vzájemnou závislost, kde prožívají pocit přináležitosti, podpory, pocit, že jsou přijímáni, učí se sociální dovednosti, které jsou nutné pro fungování v týmu, a zkoušejí si sociální role. Opakovanými zkušenostmi z kooperativně koncipované výuky se u nich rozvíjí sociální vnímavost, dokáží odhadnout lépe, jaké jednání a chování se od nich očekává, osvojují si sociální

13 dovednosti, budují svou autonomii. Vzájemně od sebe očekávají zodpovědnost a formují se jako nezávislá osobnost s integrovanou identitou. Aby však mohly vrstevnické vztahy vykonávat konstruktivní a pozitivní vliv, musejí být založeny na pocitu sounáležitosti, přijímání ostatních, podpory a zájmu, pocity nepřátelství a odmítání tam nesmějí najít uplatnění. Být přijímán svými vrstevníky obnáší to, že jsou ochotni vejít do sociální interakce s daným jedincem, schopnost využívat svých dovedností pro dosažení úspěchu a poskytování pozitivní sociální odměny svým vrstevníkům. Izolace od vrstevnické skupiny má za následek vysokou míru úzkosti, nejistoty, nízké sebehodnocení, nízké interpersonální dovednosti, emoční hendikepy a psychologickou patologii. Být odmítán vrstevnickou skupinou ústí v chování, které je ve třídě vnímáno jako rušivý element, jeví se jako nepřátelské, je spojováno s negativnými emocemi a negativními postoji jak k ostatním, tak k učitelům a škole. Aby mohly vrstevnické vlivy působit konstruktivně, musí učitel zajistit, že studenti budou mít prostor k časté interakci, přičemž ta bude probíhat zásadně v kooperativním kontextu, který dokáže regulovat vrstevnické vztahy a pozitivně je rozvíjet, tj. poskytne žákům a studentům situace, kdy budou moci sami rozhodovat, které jednání a chování je pro ně prospěšné, situace, v nichž se budou učit zvládat konflikty nedestruktivním způsobem, apod. (s.27). Výsledkem kooperativního působení je i poskytování větší sociální podpory, než se to děje v rámci kompetice či individuálního snažení (s. 28). Johnsonovi zdůrazňují, že škola v posledních třiceti letech ( v českém kontextu patrně též dosti rozšířený jev, ale téma by si zasloužilo důkladnější dokladování, pozn. autorky) zanedbávala oblast sociální

14 podpory a vyvozují zákon, který říká, že vyšší tlak na výkon ve vzdělávací (tj. akademické) oblasti musí být vždy vyvažován vyšší mírou sociální podpory(s. 29). Pro výkon v akademické oblasti je podstatné to, jak probíhá výměna informací (Johnson, Johnson, 1989). Studenti, kteří pracují v rámci kooperativní cílové struktury, si vyměňují informace častěji než ti, kteří pracují v rámci kompetitivní cílové struktury. jsou méně zaujatí vůči ostatním, přesněji dokáží verbalizovat myšlenky a účinněji komunikovat, snáze přijímají cizí podněty, pozorněji naslouchají. Mnohem více si věří a spoléhají na svůj úsudek. Další významnou oblastí podpory je motivace. Johnsonovi chápou motivaci tak, že je to kombinace uvědomované pravděpodobnosti úspěchu a uvědomované pobídky k úspěchu (1989, s. 29). Čím vyšší je pravděpodobnost úspěchu a čím je úspěch důležitější, tím vyšší je motivace. Žádoucí je formovat vnitřní motivaci, která přináší větší prospěch pro rozvoj osobnosti studentů než motivace vnější. Johnsonovi dokládají na základě četných výzkumů, že uvědomovaná pravděpodobnost úspěchu je vyšší v rámci kooperativního učení než při kompetitivní a individuální výuce. Z výše uvedeného vyplývá, že kooperativní učení je vyučovací přístup, který klade vyváženě pozornost jak na osvojované znalosti konkrétního předmětu, tak na komplexní výchovné cíle, které rozvíjejí celostně osobnost žáka, směřují k rozvíjení kompetencí potřebných k fungování jedince v globalizované společnosti, kde význam kooperace získává čím dál vyšší váhu. Toto se navíc děje v přirozeném prostředí práce na společných výsledcích, nejsou tedy vyučovány ad hoc. Učí žáka přejímat odpovědnost za výsledky svého učení/resp.učení ostatních, objevovat vlastní potenciál, posilovat důvěru ve své schopnosti

15 a dovednosti, kriticky myslet. Sebelepší znalosti nezajistí spokojený život jedince a jeho začlenění ať už do pracovního týmu nebo rodiny či další společenské skupiny. Encyklopedické znalosti navíc nemají moc, aby formovaly osobnosti těch, kteří s nimi zacházejí, teprve když jsou prožity v učební situaci v rámci interakce, stávají se živým materiálem, kterého se jedinci zmocňují a vytvářejí si vlastní obraz, který testují v interakci s ostatními a dobírají se pravdivého a správného obrazu. Většina toho, co si studenti odnášejí ze školy je v reálném životě bezcenné většina zaměstnavatelů nečeká, že lidé budou sedět v řadách za sebou a soutěžit mezi sebou, aniž by spolu komunikovali. Jádrem většiny činností je týmová práce je načase, aby škola opustila věž ze slonoviny, tj. iluzi, že budeme pracovat každý sám s cílem být nejlepší, naopak by škola měla začít reflektovat realitu života dospělého člověka. (Johnson, Johnson, Holubec, 1990, s. 17) Kooperativní učení je tedy otevřenou šancí jako pro žáky a studenty, ale i učitele a všechny ty, kteří jsou zodpovědní za tvorbu školské politiky, rámcových vzdělávacích programů, ale i profesní přípravy budoucích učitelů. Pozornost by mu měli věnovat i autoři učebnic tak, aby některé úkoly strukturovali předem tak, aby je bylo možné provádět kooperativním způsobem. Použitá literatura: BURDEN, Robert L; WILLIAMS Marrion. Psychology for Language Teachers. A social constructivist approach. 12. vydání. CUP, ISBN GILLERNOVÁ, Ilona. Sociální psychologie školy. In: VÝROST, J.; SLAMĚNÍK, (ed.)i. Aplikovaná sociální psychologie. 1. vydání. Praha : Portál, ISBN

16 JOHNSON, David W; JOHNSON Roger T. Learning Together and Alone. Cooperative, Competitive and Individualistic Learning. 5. vydání. Allyn and Bacon, JOHNSON, David W; JOHNSON Roger T; JOHNSON HOLUBEC Edythe. Circles of Learning Cooperation in the Classroom. Edina, Minnesota : ISBN JOHNSON, David W; JOHNSON Roger T; JOHNSON. Cooperation and Competion. Theory and Research. 2. vydání. Edina, Minnesota : Interaction Book Company, ISBN KASÍKOVÁ, Hana. Kooperativní učení a vyučování. Teoretické a praktické problémy. 1. vydání. Univerzita Karlova v Praze : Karolinum, ISBN MCCAFFERTY, Steven G.; JACOBS, George M.; DASILVA IDDINGS, Ana Christina. Cooperative Learning and Second Language Teaching. CUP, ISBN NAKONEČNÝ, Milan. Sociální psychologie. Praha : Academia, ISBN RICHARDS, J.C., ROGERS, T.S. Approaches and methods in language teaching. (2. vydání) Cambridge: Cambridge University Press : 2001

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Lenka DUDKOVÁ GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH

Více

Vzdělávání a rozvoj manažerů

Vzdělávání a rozvoj manažerů Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Vzdělávání a rozvoj manažerů Bakalářská práce Autor: Pavel Kchol Bankovní management Vedoucí práce: PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D. Praha

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE. RNDr. Irena Dvořáková

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE. RNDr. Irena Dvořáková Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE RNDr. Irena Dvořáková Fyzikální vzdělávání žáků a učitelů v projektu Heuréka Katedra didaktiky fyziky MFF UK Vedoucí disertační

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Kooperativní učení ve výuce cizích jazyků v rámci formování interkulturní komunikativní kompetence

Kooperativní učení ve výuce cizích jazyků v rámci formování interkulturní komunikativní kompetence Kooperativní učení ve výuce cizích jazyků v rámci formování interkulturní komunikativní kompetence Mgr. Ivana Mičínová Vyšší odborná škola sociálně právní, Praha Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

KOOPERATIVNÍ UČENÍ V PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK NA I. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

KOOPERATIVNÍ UČENÍ V PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK NA I. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra primárního vzdělávání Katedra: Studijní program: M7503 Učitelství pro základní školy Učitelství pro 1. stupeň základní

Více

VYBRANÉ ETICKÉ ASPEKTY V OBSAHU PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT

VYBRANÉ ETICKÉ ASPEKTY V OBSAHU PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie VYBRANÉ ETICKÉ ASPEKTY V OBSAHU PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Diplomová práce Autor: Lucie Doležalová Vedoucí diplomové

Více

Projektové vyučování jako pomoc dětem na okraji třídy

Projektové vyučování jako pomoc dětem na okraji třídy Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Eva Baranoková Pedagogika sociální práce Kombinovaná forma Projektové vyučování jako pomoc dětem

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Diplomová práce Brno 2012 Bc. Veronika Kovaříková MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE Ideální učitel očima žáků kvarty

Více

Sociální aspekt hry v mateřské škole. Bc. Barbora Hozová

Sociální aspekt hry v mateřské škole. Bc. Barbora Hozová Sociální aspekt hry v mateřské škole Bc. Barbora Hozová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá sociálním aspektem hry ve vybrané mateřské škole. Teoretická část je rozdělena do tří

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DISERTAČNÍ PRÁCE. 2012 Mgr. Dominika Stolinská

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DISERTAČNÍ PRÁCE. 2012 Mgr. Dominika Stolinská UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DISERTAČNÍ PRÁCE 2012 Mgr. Dominika Stolinská UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PRIMÁRNÍ PEDAGOGIKY INTERAKCE UČITEL-ŽÁK V PROMĚNÁCH PRIMÁRNÍHO

Více

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví PaedDr. Eva Marádová, CSc. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

Vybrané problémy obecné didaktiky

Vybrané problémy obecné didaktiky Vybrané problémy obecné didaktiky PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Část A. 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v systému kurikulárních dokumentů

Část A. 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v systému kurikulárních dokumentů 1 RVP ZV, RVP ZV _ LMP, POROVNÁNÍ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra PEDAGOGIKY Realizace programu Škola podporující zdraví na českých školách s ohledem na žáky a jejich okolí (se zaměřením na 1. stupeň základních

Více

CZ.1.07/3.2.11/03.0062 2 KOMUNIKACE A PREZENTACE PEDAGOGA JAKO LEKTORA

CZ.1.07/3.2.11/03.0062 2 KOMUNIKACE A PREZENTACE PEDAGOGA JAKO LEKTORA Vytvořeno v rámci projektu číslem a názvem: Pedagog lektorem, CZ.1.07/3.2.11/03.0062 Metodika č. 2 KOMUNIKACE A PREZENTACE PEDAGOGA JAKO LEKTORA Metodická příručka pro lektory dalšího vzdělávání dospělých

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra sociální politiky a sociální práce. Magisterská diplomová práce. Bc.

Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra sociální politiky a sociální práce. Magisterská diplomová práce. Bc. Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Magisterská diplomová práce Vzdělávací potřeby vedoucích pracovníků administrativy a správy ve vysokoškolské instituci

Více

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu PhDr. Jiřina Novotná Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání

Více

Význam interakčních her pro osobnostní a sociální rozvoj žáka základní školy a jejich využívání na školách

Význam interakčních her pro osobnostní a sociální rozvoj žáka základní školy a jejich využívání na školách Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra: Pedagogiky a psychologie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ Kombinace: Český jazyk Občanská výchova Význam

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Markéta Zbránková, DiS. Interkulturní management vybraných firem v České republice

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Markéta Zbránková, DiS. Interkulturní management vybraných firem v České republice UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA bakalářské studium 2011 2012 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Markéta Zbránková, DiS. Interkulturní management vybraných firem v České republice Praha 2012 Vedoucí bakalářské práce:

Více

1. PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE A JEJÍ SOUČASNÁ SITUACE. VYMEZENÍ VZTAHŮ ZEJMÉNA K PORADENSKÉ A ŠKOLNÍ PSYCHOLOGII.

1. PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE A JEJÍ SOUČASNÁ SITUACE. VYMEZENÍ VZTAHŮ ZEJMÉNA K PORADENSKÉ A ŠKOLNÍ PSYCHOLOGII. 1. PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE A JEJÍ SOUČASNÁ SITUACE. VYMEZENÍ VZTAHŮ ZEJMÉNA K PORADENSKÉ A ŠKOLNÍ PSYCHOLOGII. Pedagogická psychologie je jedno z nejstarších odvětví psychologie, které zkoumá psychologické

Více

Evaluace a přidaná hodnota ve vzdělávání RADIM RYŠKA

Evaluace a přidaná hodnota ve vzdělávání RADIM RYŠKA Evaluace a přidaná hodnota ve vzdělávání RADIM RYŠKA Praha, 2009 Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta ISBN 978-80-7290-423-5 Za podporu a podnětné připomínky při přípravě publikace děkuji Janu

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Pedagogika a psychologie

Pedagogika a psychologie Pedagogika a psychologie příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav pedagogických věd

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav pedagogických věd Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Bakalářská diplomová práce 2009 Lucie Viková Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Sociální pedagogika a poradenství

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Morální hodnoty a životní styl žáků 2. stupně Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí práce: PhDr. Milan Valach, Ph.D. Autor práce: Tereza

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE 2010 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Rozvoj sociálních dovedností u žáků na I. stupni základních škol (Social Skills

Více

Učící se organizace. Věra Dohnalová

Učící se organizace. Věra Dohnalová Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická Fakulta Katedra sociologie a andragogiky Učící se organizace Learning organization Magisterská diplomová práce Věra Dohnalová Vedoucí bakalářské diplomové práce:

Více

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP č. projektu CZ.04.3.07/4.1.02/0318 III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt Etika podnikání a podniková kultura č.projektu

Více

INOVATIVNÍ METODY V PROCESU KURIKULÁRNÍCH ZMĚN DNEŠNÍ ŠKOLY INNOVATIVE METHODS IN THE PROCESS OF CURRICULAR CHANGES IN TODAY S SCHOOLS

INOVATIVNÍ METODY V PROCESU KURIKULÁRNÍCH ZMĚN DNEŠNÍ ŠKOLY INNOVATIVE METHODS IN THE PROCESS OF CURRICULAR CHANGES IN TODAY S SCHOOLS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a Psychologie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ Studijní obor: Anglický jazyk Občanská výchova

Více