Muzeum jako specifický prostor pro učení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Muzeum jako specifický prostor pro učení"

Transkript

1 Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Muzeum jako specifický prostor pro učení Josef Valenta metodika přednášky

2

3 1. Prezentace vlastních edukačních projektů (nebo záměrů) a jejich analýza Dále je dána příležitost ke krátké debatě nad projektem lektor prioritně sleduje, aby diskuse prioritně reflektovala tématiku pedagogickou (a např. nikoliv historickou). Cílem bloku je, aby po jeho skončení účastníci byli schopni vysvětlit didaktické elementy (v rovině pojmů = kategorie ) strukturující jakoukoliv (i tu nejjednodušší) edukační akci. Základní princip učení: Konstruktivistický přístup v tom smyslu, že kategorie nejsou teoreticky vyloženy, ale generují se na místě z vlastních praktických zkušeností, aktivit či úvah přítomných účastníků. Obsah bloku: Účastníci postupně stručně představují své již realizované či teprve zamýšlené edukační projekty (úkol na základě předběžné písemné instrukce; na místě je možno zvolit prezentaci jen některých aktivit apod.). Tyto prezentace nejsou podrobovány hodnotící analýze, nýbrž především analýze z hlediska výskytu a podoby didaktických kategorií. Tzn., že lektor vede skupinu k definování tématu, resp. učiva, resp. typu učiva (látky) v projektu předkládaného, dále k uvažování nad cílem projektu a nad edukačním smyslem takového cíle pro klienta, dále k pojmenování postupů, jimiž má být cíl naplněn a příp. též k definování typu zpětné vazby nebo reflexe. Technicky je věc provedena tak, že účastník monologicky prezentuje /popisuje /vysvětluje projekt/akci. Lektor pak nejprve vede skupinu otázkami k popisu a výkladu základních elementů/kategorií, které se byť v různé podobě opakují ve výkladu každé akce: Proč se tento projekt dělá? Co se mají klienti naučit? Jaký má smysl, aby se toto učili? Co konkrétně má být pro ně přínosem? vědomost?, nějaká dovednost? atd. Jaké učební postupy projekt zahrnuje? 2. Základní edukační (didaktická) logika myšlení na ose: (učivo) cíl učivo metoda ( reflexe, resp. zpětná vazba) I. Základní premisa pro toto téma: Edukace je proces záměrného, resp. cíle-vědomého ovlivnění klienta či účastníka vzdělávací akce tím, že bude vyvolán proces učení. Cílem bloku je, aby po jeho skončení účastníci byli schopni vyjádřit slovně cíl edukačního projektu a jeho jednotlivých fází či kroků v souladu s požadavky praktické didaktické teorie (specifikace viz níže). Základní princip učení tomuto tématu: Výklad a průběžná aplikační cvičení jednak na materiálu předloženém lektorem a jednak na látkách/tématech/ projektech vlastních. Kvalitní cíle vyžadují, aby byly formulovány konkrétně, tedy aby byly tzv. operacionalizovány. Obecné cíle jsou jen ukazatelé směru/směrů, ale nemohou plnohodnotně řídit konkrétní edukační proces, který se vždy děje konkrétně. Kvalitní cíle vyžadují, aby byly formulovány jako konkrétní výstupní kvality (tzv. očekávané výstupy), které by měl účastník edukační akce (ideálně) mít po akci, aby byly formulovány jako změna účastníka. V tom- Muzeum jako specifický prostor pro učení 3

4 to případě je nutno uvažovat i o možnostech (na)plnění edukačních cílů u muzejních atd. akcí v případě jejich jednorázovosti, časové omezenosti působení apod. Kvalitní cíle vyžadují, aby byly formulovány kontrolovatelně, tzn. aby bylo možno ověřit, zda cíle bylo dosaženo či ne (a zde tedy bude třeba cíle redefinovat atd.) Kvalitní cíle předpokládají, že budeme uvažovat jako o odborném výstupu z učení, tak o cílech v oblasti osobnostně sociálního rozvoje. 1 Kvalitní cíle vyžadují, aby měly pro účastníka akce určitý smysl obvykle tedy vyžadují předběžnou znalost potřeb a zájmů účastníků a/nebo funkční motivaci (opět založenou na tom, že víme, kdo budce vzděláván). Kvalitní konkrétní cíle se často podobají vyjádření úkolu. Tím určují více či méně konkrétně i metodu, které by mělo být pro dosažení cíle (a vyvolání procesu učení) využito. 3. Základní edukační (didaktická) logika myšlení na ose: (učivo) cíl učivo metoda ( reflexe, resp. zpětná vazba) II. Cílem bloku je, aby po jeho skončení účastníci byli schopni použít techniky (viz níže) výběru a uspořádání učiva (transformovat odbornou tématiku do podoby učiva). a hodnot) do školního vzdělávání, tj. do učebních plánů, osnov, učebnic, do vyučovacího procesu. V tomto smyslu se hovoří o didaktické transformaci. 2 Didaktická transformace odborných obsahů se děje na základě formulace cílů (viz o nich výše). V souvislosti s učivem je jednak nutno stanovit, z jakých typových prvků se učivo může skládat: jde obvykle o fakta, pojmy (jako obecné koncepty), teorie (jako definice vztahů mezi jevy/pojmy), postupy, návyky, dovednosti (myšlenkové, senzorické, behaviorální, sociální komunikační, osobnostní apod.), příp. též postoje (jako hodnotové soudy či hodnotové vztahy). Souhrnně tvoří tyto komponenty kompetenci jako obecnou schopnost efektivně jednat. Dále je nutno stanovit, jak učivo vybrat a uspořádat tedy, co z dané odborné tématiky bude vybráno k osvojení a jak budou tyto vybrané části učiva poskládány postupně za sebou/vedle sebe apod. Výběr a uspořádání se řídí několika faktory: Zaprvé cílem vybíráme to, co chceme, aby klienti/ účastníci edukační akce uměli. Zadruhé dalšími parametry vzdělávaných zejména jejich edukačními možnostmi ( na co stačí ) a již zmíněnou zajímavostí (smyslem) tématu (skutečnou či možnou osobní významností tématu). Uspořádání pak do značné míry závisí na vnitřní logice tématu (chronologické uspořádání?; uspořádání na základě příčinných souvislostí? apod.). Základní princip učení tomuto tématu: Výklad a průběžná aplikační cvičení jednak na materiálu předloženém lektorem a jednak na látkách/tématech/ projektech vlastních. Učivo vzniká zpracováním obsahů představujících různé oblasti kultury (vědy a techniky, umění, činností Muzeum jako specifický prostor pro učení 4

5 4. Vybrané metody I přehled principů aktivizace Cílem bloku je, aby po jeho skončení účastníci byli schopni popsat a ve své práci použít různé metodické postupy a principy edukace. Základní princip učení tomuto tématu: Výklad a diskusní využití vlastních zkušeností účastníků. Metody můžeme třídit různě klasifikace metod je obtížná, neboť se běžně různé metodické principy překrývají. V zásadě však máme k dispozici následující typy metod: Metody monologické (monology učitelů nebo jako aktivizující metoda monology žáků, účastníků vzdělávání atd.). Jde o souvislé, vesměs připravené verbální monology spojené př. s demonstracemi, obrazovými prezentacemi či dílčími aktivizačními vstupy. Metody práce s textem. Jde o analýzu cizích nebo tvorbu vlastních text, příp. restrukturace textů a jejich obsahů apod. Metody dialogické. Jde o různé druhy učebních diskusí, debat, disputací, rozhovorů apod. Metody názorně demonstrační. Jde např. o nahrané situace (filmy), o práci s obrazem, fotografií, zvukovou nahrávkou, ale též o skutečné ukázky jednak předmětů apod.; jednak o ukázky skutečných dovedností, ale též o přehrávání situací formou hraní rolí atd. Metody praktických činností žáků. Jde o jakýkoliv postup, který vyžaduje, aby žák sám dělal něco jiného, než jen poslouchal : řešení problémů, kooperativní činnosti, činnosti kreativní, konstrukční, koordinační, nebo i introspektivní či psychosomatické atd. Metody tvorby (nebo využití) sociálních situací. Jde jednak o metody práce s fiktivními situacemi (simulace; hraní rolí) a jednak o práci s reálnými situacemi, které samy nastanou při výuce či do nich účastníky záměrně uvedeme. Metody obecně herní. Jde o různé typy her kategorie se může překrývat s předchozími; různé typy her, soutěže atd. 5. Proces učení Cílem bloku je, aby po jeho skončení účastníci byli schopni vysvětlit, co je učení a na jakých principech funguje. Základní teze: učení vyučování. Základní otázka pro konstruování konceptu: Jak jste se něco naučil/a? Učení je neuropsychický a somatický proces. Jednak je to vytváření paměťových stop. A to stop různého typu. Kromě verbální/pojmové paměti rozlišujeme např. i vizuální paměť, svalovou paměť, emoční paměť apod. A dále je učení vytváření spojů, které umožní vnímat, myslet, chovat se/jednat atd. v souvislostech (identifikace znaku červené na semaforu by se měla pojit s motorickým úkonem zastavení vozu, příp. se seberegulační dovedností překonat nutkání ještě projet ). Muzeum jako specifický prostor pro učení 5

6 Učení není pasivní. Přijatá informace se mechanicky neosvojí. Může být vytěsněna nebo transformována do jiné informace atd. Proto vesměs nestačí je látku předat výkladem. Je nutno pojistit si vliv na další práci s učivem, kterou koná žákův organismus. Víme, že nejlepší zapamatování zajistí praktický typ učební činnosti, kdy učení látce probíhá tak, že žák se učí vlastní činností. Názorné učení má již účinnost nižší známé jsou výčtu uvádějící např., že si zapamatujeme 10 % z toho co čteme, 20 % z toho co slyšíme, 30 % z toho co vidíme, 50 % z toho co slyšíme a vidíme, 70 % z toho co sami řekneme a 90 % z toho co děláme. 3 Pro efektivní učení je ovšem důležitá i motivace (osobní významnost tématu pro žáka; užitečnost možnost transferu naučené látky do jiných situací; atraktivnost; odměna (ale pozor! jakéhokoliv typu, tedy významně např. i vnitřní uspokojení učícího se). V edukaci je učení řízeno cílem a navozeno metodou. Je nutné si ujasnit, zda je naším cíle kognitivní učení (proces učení se vědomostem, myšlení, logice atd.); senzorické (rozvíjení smyslů); kinestetické (rozvíjení tělových dovedností); emoční (kultivace citů); behaviorálněsociální (učení sociálnímu jednání). 6. Vývojová psychologie, práce s handicapovanými osobami Cílem bloku je, aby účastníci byli schopni primárně čerpat ze zdrojů k tématům a sekundárně aplikovat vědomosti o věkových etapách (a specifice práce s handicapovanými účastníky) do přípravy i realizace svých edukačních projektů. Tématika je velmi obšírná, půjde spíše o návodnou orientaci pro studium dalších zdrojů. Z hlediska věkových etap se hovoří ve vývojové psychologii o (pro nás zajímavých) obdobích: předškolního věku (3 6 let); nástup do školy a mladší školní věk (6 12 let); období dospívání pubescence střední nebo starší školní věk (12 15 let); období adolescence (věk let); období dospělosti (cca po 20. roce života); období stáří (cca od let). 4 Pokud jde o handicapy, pak hovoříme např. o mentálním postižení, tělesném postižení, dále sluchovém a zrakovém. Veškerá komunikace vyžaduje přizpůsobení základnímu principu každého handicapu. V případě mentálního postižení mluvit krátce a jednoduše; v případě tělesného postižení mít na paměti, že tělesný handicap nemusí mít nic společného s deficity v oblasti inteligence atd.; v případě sluchových postižení být dobře viditelní; v případě zrakového slovně popisovat všechny své úkony a další okolnosti. Dále ke studiu viz např. texty: 5 Viz blíže např. portál Bezbariérová knihovna bezbarierova.knihovna.cz/index.php?option=com_ k2&view=itemlist&task=tag&tag=handicap Nebo stránky Nebo texty: KUDLÁČEK, P. Znalosti a dovednosti sester v komunikace s handicapovanými pacienty.[online] České Budějovice, Bakalářská práce. Zdravotně sociální fakulta Jihočeská univerzity. Vedoucí práce: Mgr. K. Kubartová. Dostupný na: Konen_verze.pdf či SLOWÍK, J,. Komunikace s lidmi s postižením. Praha: Portál, Muzeum jako specifický prostor pro učení 6

7 7. Vybrané metody II spolupracující skupiny Cílem bloku je, aby jeho skončení účastníci byli schopni popsat formu kooperativního učení a prakticky aplikovat do svého projektu úkolky založené na kooperativních principech. Kooperativní vyučování je založeno na principu spolupráce při dosahování cílů. Výsledky jedince jsou podporovány činností celé skupiny a celá skupina má prospěch z činnosti jednotlivce. 6 Kooperativní učení předpokládá praktickou činnost učícího se v interakci s druhými učícími se. Výuka probíhající v souladu s principy kooperativního učení probíhá v malých skupinách (3 až max. do 7 osob), kde je možné, aby spolu všichni komunikovali tváří v tvář; je organizována především a nutně na základě tzv. pozitivní vzájemné závislosti (klíčový princip!!) úkoly pro učení jsou připraveny tak, aby každý člen musel mít podíl, z nichž se skládá posléze výsledek práce/učení (pozor! úkol typu: Připravte ve skupině prezentaci o našem městě ještě nezaručuje, že podíl na výsledku budou mít všichni ); je tedy nutno, aby celkový úkol takové rozdělení činností umožňoval vážíme, pro jaká témata se hodí; demonstrace tohoto principu na jednoduchých hrách; vyžaduje nejen odborné (dějepisné, vlastivědné atd.) aktivity, ale také používání a rozvíjení sociálních dovedností pro společnou práci s druhými (nabízení nápadů; rozvíjení cizích nápadů; ale i jejich nedestruktivní odmítání; seberegulace při prosazování vlastních řešení; vyjednávání; řešení příp. konfliktů); proto se pro kooperativní výuku definují cíle v oblastech odborné i osobnostně sociální; reflektování individuální odpovědnosti každého člena skupiny za společnou práci. Účastníci úkol: návrhy vhodných témat a nástin zajištění pozitivní závislosti. 8. Vybrané metody III projektová metoda Cílem bloku je, aby jeho skončení účastníci byli schopni popsat projektovou metodu a prakticky ji aplikovat do svého projektu úkolky založené na kooperativních principech. Projektová metoda vznikla na počátku XX. stol v USA jako způsob aktivního učení při práci na integrovaném tématu. Typická projektová metoda tedy není učením separovaných témat, jak je tomu běžné ve školních předmětech. Vychází obvykle z nějaké problémové otázky, na kterou se práce žáků snaží odpovědět. Nebo vychází z nějakého komplexního úkolu, která se žáci snaží řešit. 7 Příkladem prvého může být hledání odpovědi na otázku Jak optimalizovat dopravní poměry v našem městě?, Jak upéct chléb s použitím technologií starých Slovanů? atd. Příkladem druhého může být Výroba ptačích budek pro různé druhy zde žijících ptáků nebo Návrh podoby muzejně-výstavní expozice k výročí města. Projekt tedy není totéž, co učení se o jednom tématu (např. Les a jeho obyvatelé ), ale je učením se prostřednictvím řešení/zvládání určitého problému, přičemž výstupem není jen znalost, ale obvykle též nějaký hmatatelný/ viditelný/čitelný atd. produkt. Muzeum jako specifický prostor pro učení 7

8 Projekt vyžaduje obvykle studium různých tématických oblastí, integraci poznatků a jejich převrácení do praktických činností a praktických výsledků. Projekty nabízejí příležitost pro kooperativní učení na jedné straně i pro uplatnění zcela individuálních zájmů na straně druhé. Typický projekt se také vesměs určitým způsobem pojí s realitou života žáků. Projekt vyžaduje většinou určitou míru sociálních dovedností (diskutovat, řešit problém, dovednost pracovat ve skupině, argumentovat a prezentovat výsledky své práce). Dbáme tedy na vhodnost využití projektů např. vzhledem k věku klientů. Účastníci úkol: návrhy vhodných témat a dílčích úkolů pro edukační projekt. Poznámky 1) VALENTA, J. Osobnostní na sociální výchova a její cesty k žákovi. Kladno: AISIS, ) SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: Institut sociálních vztahů, 1999, s ) 5) Viz blíže např. portál Bezbariérová knihovna bezbarierova.knihovna.cz/index.php?option=com_ k2&view=itemlist&task=tag&tag=handicap Nebo stránky Nebo texty: KUDLÁČEK, P. Znalosti a dovednosti sester v komunikace s handicapovanými pacienty.[online] České Budějovice, Bakalářská práce. Zdravotně sociální fakulta Jihočeská univerzity. Vedoucí práce: Mgr. K. Kubartová. Dostupný na: bxk04g/konen_verze.pdf či SLOWÍK, J,. Komunikace s lidmi s postižením. Praha: Portál, ) KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál, 1997, s. 27. Další texty: KASÍKOVÁ, H. Učíme (se) spolupráci spoluprací. Kladno: AISIS o.s., 2005 nebo KASÍKOVÁ, Hana (Ed). Učíme (se) kooperaci kooperací. Náměty - výukové materiály. Kladno: AISIS o.s., ) KAŠOVÁ, J., TOMKOVÁ, A., DVOŘÁKOVÁ, M. Učíme v projektech. Praha: Portál VALENTA, J. a KOL. Pohledy - projektová metoda ve škole a za školou. Praha: ARTAMA MAZÁČOVÁ, Nataša. Metodický portál, Články: Možnosti a meze projektové výuky v současné škole [online] [cit ]. ISSN Dostupný z WWW: clanky.rvp.cz/clanek/c/z/1288/moznosti-a-meze- PROJEKTOVE-VYUKY-V-SOUCASNE-SKOLE.html. 4) Dále viz jako východisko např. Muzeum jako specifický prostor pro učení 8

9 Muzeum jako specifický prostor pro učení 9

10 Muzeum jako specifický prostor pro učení metodika přednášky Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. Filozofická fakulta katedra pedagogiky nám. J. Palacha 2, Praha 1 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové 1 tel.: ,

SROVNÁNÍ METOD A FOREM PRÁCE V HODINÁCH MATEMATIKY NA MÁLOTŘÍDNÍCH ŠKOLÁCH A BĚŽNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE

SROVNÁNÍ METOD A FOREM PRÁCE V HODINÁCH MATEMATIKY NA MÁLOTŘÍDNÍCH ŠKOLÁCH A BĚŽNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy Diplomová práce SROVNÁNÍ METOD A FOREM PRÁCE V HODINÁCH MATEMATIKY NA MÁLOTŘÍDNÍCH ŠKOLÁCH A BĚŽNÉ ZÁKLADNÍ

Více

aktivizující metody výuky

aktivizující metody výuky aktivizující metody výuky PhDr. Jiřina Nováková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF

Více

Vybrané problémy obecné didaktiky

Vybrané problémy obecné didaktiky Vybrané problémy obecné didaktiky PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Doporučené očekávané výstupy

Doporučené očekávané výstupy Doporučené očekávané výstupy Metodická podpora pro výuku průřezových témat v základních školách METODICKÁ PODPORA Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova

Více

Sociální rozvoj. Osobnostní rozvoj. Morální rozvoj. Osobnostní rozvoj. Morální rozvoj. Sociální rozvoj Osobnostní rozvoj

Sociální rozvoj. Osobnostní rozvoj. Morální rozvoj. Osobnostní rozvoj. Morální rozvoj. Sociální rozvoj Osobnostní rozvoj Osobnostní a sociální výchova v základních školách Doporučené očekávané výstupy podrobné rozpracování METODICKÁ PODPORA Osobnostní rozvoj Morální rozvoj Sociální rozvoj Morální rozvoj Sociální rozvoj Osobnostní

Více

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ JAKO SOUČÁST OSOBNOSTNÍHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE MICHAL SVOBODA

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ JAKO SOUČÁST OSOBNOSTNÍHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE MICHAL SVOBODA PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ JAKO SOUČÁST OSOBNOSTNÍHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE MICHAL SVOBODA Anotace Příspěvek se zaměřuje na problematiku projektového vyučování jako na jednu z možností osobnostního a sociálního

Více

Dramatická výchova a její využití v pedagogické praxi. Bc. Lenka Filípková

Dramatická výchova a její využití v pedagogické praxi. Bc. Lenka Filípková Dramatická výchova a její využití v pedagogické praxi Bc. Lenka Filípková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Ve své diplomové práci se zabývám dramatickou výchovou a jejím využitím ve vyučovacím procesu.

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Metody a formy vzdělávání dospělých

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Metody a formy vzdělávání dospělých UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Metody a formy vzdělávání dospělých BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut, Ph.D.

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ V CHOVA A JEJÍ CESTY K ÎÁKOVI

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ V CHOVA A JEJÍ CESTY K ÎÁKOVI OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ V CHOVA A JEJÍ CESTY K ÎÁKOVI JOSEF VALENTA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA A JEJÍ CESTY K ŽÁKOVI Lektorovaly: Mgr. A. Dobrovolná Doc. PhDr. H. Kasíková, CSc. Copyright Josef Valenta,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ UPLATNĚNÍ AKTIVIZAČNÍCH METOD VE VÝUCE NA SZŠ A VOŠZ ZNOJMO Diplomová práce Bc. Marcela Sabová Vedoucí práce: Mgr.

Více

Předmluva. Milan Kotík

Předmluva. Milan Kotík Předmluva V roce 2000 když vyšlo první vydání této knihy to byla kniha Josefa Valenty. Když jsme odjížděli na seminář a ujišťovali se, jestli máme všechny materiály pro účastníky, kontrolní otázka zněla:»máme

Více

přehled didaktiky biologie

přehled didaktiky biologie přehled didaktiky biologie RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví PaedDr. Eva Marádová, CSc. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

Speciálně pedagogická diagnostika praxi

Speciálně pedagogická diagnostika praxi Speciálně pedagogická diagnostika praxi Eva Zezulková, Renata Kovářová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI

Více

Vyučovací metody a jejich uplatnění ve výuce odborných předmětů na střední škole

Vyučovací metody a jejich uplatnění ve výuce odborných předmětů na střední škole MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Vyučovací metody a jejich uplatnění ve výuce odborných předmětů na střední škole Bakalářská práce Brno 2009 Vedoucí práce: Ing.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Katedra primární pedagogiky

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Katedra primární pedagogiky UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky VÝUKOVÉ METODY V HODINÁCH NĚMECKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Diplomová práce OLOMOUC 2012 Vedoucí diplomové práce

Více

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie)

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Autoři Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. PhDr. Bohumír Fiala Univerzita Jana Amose Komenského Lektoroval:

Více

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah Výukový proces (Vybrané didaktické kategorie) Danuše Nezvalová 2006 Obsah 1 Cíle ve výuce 4 Výukový cíl 4 Klasifikace výukových cílů 4 Taxonomie výukových cílů 5 Stanovení cílů výuky 6 Otázky 8 Případová

Více

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák 11 Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák Metody a formy výuky. Hospitační arch. Vojtěch Žák Odborná recenze: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.;

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UPLATNĚNÍ METOD KRITICKÉHO MYŠLENÍ PŘI VÝUCE ČESKÉHO JAZYKA NA STŘEDNÍ ŠKOLE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UPLATNĚNÍ METOD KRITICKÉHO MYŠLENÍ PŘI VÝUCE ČESKÉHO JAZYKA NA STŘEDNÍ ŠKOLE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pro pedagogiku a sociální vědy Mgr. TOMÁŠ MACOUN UPLATNĚNÍ METOD KRITICKÉHO MYŠLENÍ PŘI VÝUCE ČESKÉHO JAZYKA NA STŘEDNÍ ŠKOLE DISERTAČNÍ PRÁCE

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE. RNDr. Irena Dvořáková

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE. RNDr. Irena Dvořáková Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE RNDr. Irena Dvořáková Fyzikální vzdělávání žáků a učitelů v projektu Heuréka Katedra didaktiky fyziky MFF UK Vedoucí disertační

Více

METODY A FORMY AKTIVIZUJÍCÍ TVOŘIVOU STRÁNKU OSOBNOSTI ŽÁKŮ V MŠ

METODY A FORMY AKTIVIZUJÍCÍ TVOŘIVOU STRÁNKU OSOBNOSTI ŽÁKŮ V MŠ Klíčová aktivita 02 Podpora profesního rozvoje učitelů MŠ v oblasti podpory polytechnického vzdělávání METODY A FORMY AKTIVIZUJÍCÍ TVOŘIVOU STRÁNKU OSOBNOSTI ŽÁKŮ V MŠ Jan Janovec Roman Kroufek Petr Valeš

Více

INOVATIVNÍ METODY V PROCESU KURIKULÁRNÍCH ZMĚN DNEŠNÍ ŠKOLY INNOVATIVE METHODS IN THE PROCESS OF CURRICULAR CHANGES IN TODAY S SCHOOLS

INOVATIVNÍ METODY V PROCESU KURIKULÁRNÍCH ZMĚN DNEŠNÍ ŠKOLY INNOVATIVE METHODS IN THE PROCESS OF CURRICULAR CHANGES IN TODAY S SCHOOLS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a Psychologie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ Studijní obor: Anglický jazyk Občanská výchova

Více

ZAČÍNAJÍCÍ UČITEL A ROZVOJ JEHO KOMPETENCÍ

ZAČÍNAJÍCÍ UČITEL A ROZVOJ JEHO KOMPETENCÍ MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV PEDAGOGICKÝCH VĚD Bakalářská práce ZAČÍNAJÍCÍ UČITEL A ROZVOJ JEHO KOMPETENCÍ Vedoucí práce: Mgr. Petr Novotný, Ph.D. Autor: Jitka Bláhová Brno 2006 Prohlašuji,

Více

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů Tvorba a využití profesního portfolia pro formování odborných kompetencí studentů Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH

DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH Metodická příručka pro lektory dalšího vzdělávání dospělých z řad pedagogů středních škol Projekt: Registrační číslo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST (aktualizováno září 2012) Platnost od 1. 9. 2007 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 Název vzdělávacího programu:... 4 Motivační

Více

ANALÝZA VYUČOVACÍCH METOD UŽÍVANÝCH PŘI VÝUCE NA 1. STUPNI VE TŘÍDÁCH S PROGRAMEM ZAČÍT SPOLU A V BĚŽNÝCH TŘÍDÁCH

ANALÝZA VYUČOVACÍCH METOD UŽÍVANÝCH PŘI VÝUCE NA 1. STUPNI VE TŘÍDÁCH S PROGRAMEM ZAČÍT SPOLU A V BĚŽNÝCH TŘÍDÁCH Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce ANALÝZA VYUČOVACÍCH METOD UŽÍVANÝCH PŘI VÝUCE NA 1. STUPNI VE TŘÍDÁCH S PROGRAMEM ZAČÍT SPOLU A V BĚŽNÝCH TŘÍDÁCH Šrédlová Terezie Plzeň,

Více