Jak dlouho bude ještě vládnout známka na českých školách?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak dlouho bude ještě vládnout známka na českých školách?"

Transkript

1 Jak dlouho bude ještě vládnout známka na českých školách? Cílem červnového kulatého stolu bylo hledat odpovědi na následující otázky: Existuje kvalitativní rozdíl mezi slovním hodnocením a známkovou klasifikací? Jak ovlivňuje způsob hodnocení vztah učitele a ţáka? Proč je známková klasifikace tak oblíbená a ţádaná učiteli i rodiči? Jaký je dopad principu klasifikace na celou společnost? Téma vzbudilo zájem především pracovníků odborných institucí, přítomni byli představitelé sdělovacích prostředků - redaktoři ČTK a ČT, zástupci škol reprezentovali především školy s alternativními metodami výuky a tedy ty, které slovního hodnocení využívají. PhDr. Jana Nováčková, CSc., psycholoţka, členka výboru SKAV, svůj příspěvek nazvala Známkování jako účinný demotivační nástroj. Svoje vystoupení panelistka uvedla citátem Susan Kovalikové, autorky modelu Integrované tematické výuky Ve skutečném světě jsou trojka nebo i dvojka zcela nepřijatelné a konstatovala, ţe riziko známkování nespočívá v malé objektivitě známek, ale ve způsobu, jakým je se známkami nakládáno. Krátce připomněla hlavní myšlenku teorie motivace, která rozlišuje motivaci vnitřní a vnější. Vnitřní představuje vše to, co je pro člověka zajímavé, baví ho, co dělá z vnitřní potřeby, co má pro něho smysl. Vnitřní motivace musí být doprovázena zpětnou vazbou, jejími nástroji, (tzv. 3 S vnitřní motivace) jsou: smysluplnost, spolupráce, svobodná volba. Z vnější motivace naproti tomu děláme činnosti, které neuspokojují naše potřeby, nebaví nás, nedávají nám smysl, nevidíme je jako správné, děláme je pro odměnu nebo z obavy před trestem nebo nepříjemnostmi. I odměna, která je často povaţována za pozitivní motivační stimul, má svá rizika. Nabídkou odměny za poţadované činnosti sdělujeme, ţe sama o sobě nemají valnou hodnotu. Odměna sniţuje hodnotu realizovaných činností, a pokud byla činnost realizována z vnitřní motivace, můţe dojít k jejímu vymizení. Kdyby známky byly jen jedním z informačních zdrojů o tom, jak si dítě osvojuje znalosti a dovednosti v procesu svého učení, nemusely by být tak škodlivé. Problémem začínají být, kdy jsou pouţívány jako nástroj vnější motivace, ke které saháme obvykle tehdy, kdyţ nejsme schopni udrţet motivaci vnitřní. Učení je tak degradováno na pouhý prostředek ne samo učení a vzdělávání, ale známky jsou důleţité. Více informací naleznete v prezentaci. 1

2 Mgr. Hana Černochová pedagoţka Základní školy s Montessori třídami v Brně ve svém příspěvku seznámila posluchače s úlohou slovního hodnocení v praxi pedagogiky Montessori. Transformace základního vzdělání by měla splňovat následující cíle: poskytovat ucelené vzdělání dětem s různou úrovní nadání, aniţ by byly za menší objem vědomostí jakkoli trestány a separovány do různých druhů škol. (J. Nováčková), zaměnit mocenský, autoritativní vztah vůči za partnerský přístup (z ústředního herce reţisérem), zavést jinou organizaci a metody vyučování (kooperativní učení, projekty, integrace předmětů), rozvíjet zodpovědnost ţáků namísto manipulace a poslušnosti). Ve svém příspěvku srovnávala obvyklou přípravu ţáků na střední školu a budoucí povolání na klasické škole, kde je kladen stále důraz na paměťové učení a na škole, kde je uplatňována Montessori pedagogika, která rozvíjí odpovědnost, samostatnost, schopnost pracovat v týmu, schopnost prezentovat svoji práci, sdělovat svoje myšlenky, vyhledávat a zpracovávat informace apod. Rozdílných cílů je dosahováno rozdílnými metodami. Charakterizovala cíle a uvedla způsoby a pravidla hodnocení uplatňované v Montessori pedagogice, zamýšlela se nad otázkou, zda potřebujeme známky, charakterizovala efektivní hodnocení, jehoţ součástí je slovní hodnocení, portfolio a sebehodnocení, připomněla, čeho je třeba se ve výuce vyvarovat, seznámila posluchače s principy efektivní komunikace. Více informací naleznete v prezentaci. Mgr. Kateřina Dvořáková z Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Mgr. Kateřina Kozlová, zástupkyně ředitelky Waldorfské základní školy v Českých Budějovicích, představitelky waldorfské pedagogiky, ve svém vystoupení zdůrazňovaly, ţe slovní hodnocení respektuje vývoj žáka a vytváří prostor pro jeho kvalitativní růst. Slovní hodnocení pouţívané ve waldorfských školách je charakteristické tím, ţe: respektuje individuální potřeby kaţdého dítěte a napomáhá příznivému vývoji jeho osobnosti, posiluje schopnost sebehodnocení, které je základem pro růst sociálně prospěšné a tvořivé osobnosti, Slovní hodnocení se pouţívá i proto, ţe výsledky práce ţáků nelze zařadit do omezeného počtu klasifikačních stupňů. Je přínosem nejen pro ţáky, ale i pro vzdělávací proces a pro rodiče. Detailně popisuje sociálního vývoje dítěte v rámci celého třídního kolektivu, ve skupinové práci s vrstevníky stejného a opačného pohlaví, v souvislosti chování k dospělým osobám (pedagogů a rodičům). 2

3 Autorky příspěvku upozornily na jeho obsah a přínosy v komunikaci s rodiči. Obsahuje hodnocení znalostí, schopností a dovedností v jednotlivých předmětech z hlediska vývoje myšlení, cítění a vůle daného ţáka, upozornění na specifická nadání nebo naopak na nedostatky a jejich moţné příčiny; nastínění moţných. Na jeho základě pak můţe probíhat společná diskuse s rodiči. Vystoupení bylo doplněno ukázkami z výuky anglického jazyka. Bylo předvedeno vysvědčení paní učitelce od ţákyně 1. třídy a hodnocení individuálních výstupů - vysvědčení ţáků 3. třídy různých úrovní. Na závěr svého příspěvku uvedly, jaké podmínky pro realizaci slovního hodnocení ve školní praxi musí být splněny: kladný a tvůrčí vztah učitele ke své profesi, zájem o vyvíjející se osobnost dítěte, širší znalosti o dítěti a souvislostech jeho vývoje, škola jako místo setkávání, pevné vnitřní přesvědčení o smyslu SH, ztotoţnění se s principy SH, podpora SH ze strany vedení školy, průběţná osvětová práce s rodiči. Více informací naleznete v prezentaci. Mgr. Břetislav Kožušník, ředitel Waldorfské střední školy v Ostravě hovořil na téma Možnosti hodnocení středoškolských žáků prostřednictvím portfolia. Základním problém není jak předávat obsahy (metodika i didaktika umějí řešit jejich předávání), ale jak motivovat ţáky k poznávání, k vytváření vztahu ke světu, sobě samému i ostatním.. Obsah není cílem, ale prostředkem. Získávání informací ještě nezaručuje, ţe ţák něco získává. Není důleţité, ţe znalosti ţáka učitel ohodnotí na jedničku, je ale důleţité, co se ţák naučil, co zná, co dovede, jaké má postoje. Známka můţe fungovat v případě znalostí, u dovedností je to jiţ sporné, postoje známkovat nelze. Řečník se dále věnoval otázce kompetencí a problému jejich hodnocení. Kompetence jsou souhrnem znalostí, dovedností a postojů. Za kompetentního je povaţován ten, kdo je schopen vykonat ve správnou dobu, na správném místě, správnou činnost. Více záleţí na dovednostech a postojích neţ na znalostech. Zhodnotit postoje nebo evropské kompetence jako např. podnikavost nebo kulturní povědomí a sebevyjádření není moţné bez spolupráce se ţákem. Nelze hodnotit pouze výsledky formálního učení, ale je třeba přihlíţet k výsledkům učení neformálního, učení mimochodem (např. vypravěčské dovednosti) a informálního, na základě činností, které ţák dělá mimo školu. 3

4 Jedním z prostředků hodnocení procesu učení ţáků můţe být nově definované portfolio. Dosud portfolio znamenalo shromáţdění všech dokumentů, které zachycovaly, jak probíhal proces vzdělávání. Nově je vyvinut systém certifikátů, které zachycují vzdělávací proces ve stručné podobě. Ţák má do jisté míry svobodnou volbu, není objektem vzdělávání ale jeho subjektem, můţe sledovat, co dělá, jak postupuje, co získal. Na konci ročníku je sestavena zpráva, která obsahuje jednak pohled učitele zvnějšku, jednak sebehodnocení (aţ od 8. třídy, v niţších ročnících nikoliv). Přínosem pro ţáka je, ţe se podílí na jejím vytvoření. Mění se role učitele není zprostředkovatelem, ale rádcem a pomocníkem na cestě. Setkání moderoval Mgr. Rostislav Riško, ředitel Waldorfské školy v Příbrami. Většina diskusních příspěvků oceňovala přínosy dobrého slovního hodnocení, protoţe je konkrétní, adresné, citlivé k ţákům. Je-li kvalifikovaně zpracované, bere v úvahu startovní čáru dítěte, rodinné zázemí a celkové podmínky pro učení. Kvalitní slovní hodnocení je značně časově náročné. Diskutující se vyjadřovali zejména k následujícím dílčím tématům: Vliv atmosféry ve společnosti na postoje veřejnosti ke způsobům hodnocení klima, tradice rodiče a prarodiče vyţadují Problémy spojené se slovním hodnocením Soutěţivost jako důsledek známkování Význam a úloha testů Vliv atmosféry ve společnosti na postoje veřejnosti ke způsobům hodnocení Diskutující konstatovali, ţe nové myšlenky a tedy i nové metody hodnocení se neprosazují snadno, protoţe školy jsou součástí dané společnosti. Imperativem současnosti je výkon, jsou vyvíjeny tlaky na člověka, aby svůj výkon neustále zvyšoval, převaţující motivací dnešního člověka je strach z toho, ţe neobstojí v konkurenci, ţe nedosáhne přijatelný status nebo ţe jej ztratí. Kromě toho působí tradice a setrvačnost v myšlení a jednání lidí. Generace dnešních rodičů a prarodičů byla ve škole hodnocena výhradně prostřednictvím známek. Paní Bártková uvedla svoji zkušenost, ţe často hodnocení známkou vyţadují rodiče a především prarodiče (ti se nemohou reprezentovat známkami svých dětí nebo vnuků). V této souvislosti poloţila paní Petrová otázku, kdy vznikla známka, v jakém kontextu, co znamenala, kam se od té doby posunul vývoj člověka. Konstatovala dnešní důraz na individualitu, který se projevuje v postojích firem a jejich způsobu výběru zaměstnanců. 4

5 Podle paní Nováčkové je známka výsledkem selhávání učitelů, kteří nebyli schopni učit a známka byla jakýmsi donucovacím prostředkem v souladu s heslem cukr a bič. Ve známkování vidí kořen toho, ţe se neučíme rádi. Platí, ţe metody výuky a hodnocení jejích výsledků jsou vzájemně propojené. Jestliţe v minulosti bylo hlavní metodou výuky memorování, pak uţívání známkování bylo jen důsledkem jejího uplatňování. Dítě nebylo, a někdy dosud není, chápáno jako rovnocenný partner, bylo a často stále je podceňováno. Jiné metody učení vyvolávají potřebu jiných způsobů hodnocení. Problémy spojené se slovním hodnocením Pan ředitel Ševčík ve své škole v Londýnské vyuţívá slovní hodnocení plošně pět let (přitom se zde neuplatňují principy ani Waldorfské nebo Montessori pedagogiky) a má s ním dobré zkušenosti. Za problém nepovaţuje motivaci aktérů, ale systém přijímacího řízení na střední školy, kdy pro školy zcela odlišného zaměření je východiskem pro přijetí uchazeče průměr známek. Dalším problémem je nedodrţování legislativy. Zákon stanoví povinnost naplnit očekávané výstupy, např. ţe ţák kriticky hodnotí a koriguje svoje chování, ale tuto dovednost nelze známkovat. Nemoţnost známkovat platí dále pro oblast etické výchovy, o jejímţ zavedení jako předmětu se uvaţuje. V zákoně je také uvedena povinnost hodnotit zvládání kompetencí jedenkrát za rok, coţ není v souladu s vydáváním vysvědčení v kaţdém pololetí. Navíc zákon obsahuje rozpor, neboť stanoví, ţe slovní hodnocení má být převedeno na známku. Problémem na některých školách mohou také být postoje ke slovnímu hodnocení, a to jak vedení škol, tak i samotných pedagogů. Řada pedagogů se ještě se slovním hodnocením neztotoţnila, důsledkem toho je, ţe nepřináší mnoho informací, protoţe je nekonkrétní a někdy můţe být i škodlivé, pokud obsahuje zobecňující soudy o osobnosti dítěte ( nálepky ). Kvalitní slovní hodnocení musí pouţívat popisný jazyk. Známka je pohodlným způsobem hodnocení, nemůţe nahradit slovní hodnocení, které by mělo také obsahovat cestu, jak se dítě můţe zlepšit ve svých výkonech. Soutěživost jako důsledek známkování Názor, ţe děti jsou přirozeně soutěţivé, odmítla paní Nováčková s odvoláním na antropologické výzkumy, které dokázaly naučenost soutěţivého chování. Jako soutěţivost je mylně interpretována jejich potřeba uznání a touha zaţít úspěch. Známkování jako nástroj vnější motivace vyvolává v dětech soutěţivé chování a potlačuje jejich přirozenou touhu poznávat a učit se. Pan Koţušník uvedl svoji zkušenost se ţáky 8. a 9. ročníků, kteří začali být klasifikováni kvůli přijímacímu řízení na střední školy. Důsledkem toho byla jejich orientace na známku, to se následně promítlo ve zhoršení sociálních vztahů, došlo k hierarchizaci skupiny, kdy se paradoxně vyčlenili méně úspěšní ţáci. 5

6 Význam a úloha testů Téma testů nastolil moderátor setkání. Poloţil otázku, zda má test blíţe ke slovnímu hodnocení nebo ke známkování. Pan Koţušník zastává názor, ţe jestliţe chápeme člověka jako individualitu, pak nelze provádět plošné testování, jestliţe však je člověk nazírán jako lidský zdroj, testování přináší moţnost srovnávání. Testy nemohou dosahovat kvality slovního hodnocení, které je konkrétní a individuální. Z pohledu walfdorské pedagogiky záleţí na věku dítěte. Do 5. ročníku není testování potřeba, protoţe u dětí funguje převáţně vnitřní motivace. Přibliţně od 6. třídy představují testy pro děti jeden ze zdrojů konkrétní zpětné vazby, která je potřebná, aby byly schopny k sobě samým zaujmout realistický postoj. Paní Černochová uvedla zkušenost, ţe při testech SCIO, kde se poţaduje uvedení známky, po zvaţování uvedla u jednoho ţáka trojku, on uspěl v testu velmi dobře, protoţe se vypjal po krátkou dobu k dobrému výkonu. Běţně však jde o dítě, které svou práci často odbývá. Kdyby se na tuto situaci dívala pohledem budoucího zaměstnavatele, tak dobré znalosti prokázané v testu nebudou k ţádnému uţitku, pokud tam bude tentýţ laxní postoj k práci, jaký prokazuje ve škole, takţe známka je vlastně zavádějící informace. Příští kulatý stůl se uskuteční na téma Jak školy mění svůj ŠVP? Jitka Gobyová 6

MOŢNOSTI ROZVOJE ZDRAVÉHO SEBEVĚDOMÍ ŢÁKŮ V PODMÍNKÁCH ZŠ

MOŢNOSTI ROZVOJE ZDRAVÉHO SEBEVĚDOMÍ ŢÁKŮ V PODMÍNKÁCH ZŠ Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY MOŢNOSTI ROZVOJE ZDRAVÉHO SEBEVĚDOMÍ ŢÁKŮ V PODMÍNKÁCH ZŠ DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor: Martina Hanusová, obor učitelství 1. stupně Vedoucí

Více

SEZNAM ZKRATEK... 10 ÚVOD... 11 TEORETICKÁ ČÁST... 13 1 INOVAČNÍ POJETÍ PRIMÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ...

SEZNAM ZKRATEK... 10 ÚVOD... 11 TEORETICKÁ ČÁST... 13 1 INOVAČNÍ POJETÍ PRIMÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... Obsah SEZNAM ZKRATEK... 10 ÚVOD... 11 TEORETICKÁ ČÁST... 13 1 INOVAČNÍ POJETÍ PRIMÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 13 1.1 INTEGRAČNÍ A TVOŘIVĚ-HUMANISTICKÝ PŘÍSTUP... 13 1.2 RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ

Více

Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě

Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bakalářská práce Autor: Petra Šebestová Management a ekonomika malého a

Více

Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ

Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta KATEDRA PEDAGOGIKY Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Hana Filová, Ph.D. Vypracovala: Helena

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

aplikace u dětí s poruchou chování ve své práci ověřuji. Šetření je uskutečňováno přímo v DDsŠ, ZŠ a ŠJ Jihlava.

aplikace u dětí s poruchou chování ve své práci ověřuji. Šetření je uskutečňováno přímo v DDsŠ, ZŠ a ŠJ Jihlava. ÚVOD Volba povolání je zásadní rozhodnutí v ţivotě kaţdého člověka a je nutné mu věnovat systematickou pozornost. Rozhodování ţáků o volbě povolání na konci studia základní školy představuje významnou

Více

Univerzita Karlova Praha Filozofická fakulta Katedra psychologie. Školní třída a role třídního učitele závěrečná práce PhDr.

Univerzita Karlova Praha Filozofická fakulta Katedra psychologie. Školní třída a role třídního učitele závěrečná práce PhDr. Univerzita Karlova Praha Filozofická fakulta Katedra psychologie Školní třída a role třídního učitele závěrečná práce PhDr. Jitka Mannová Kurz metodika prevence č. 660 004 Školní rok 2009/2010 Prohlašuji,

Více

ČESKÝ UČITEL A JEHO HODNOTY

ČESKÝ UČITEL A JEHO HODNOTY A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno ČESKÝ UČITEL A JEHO HODNOTY Vedoucí

Více

Firemní vzdělávání a úloha personalisty

Firemní vzdělávání a úloha personalisty MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav pedagogických věd Obor: Pedagogika Manuela Mičulková Firemní vzdělávání a úloha personalisty Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Šimberová

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Nadaný ţák v prostředí základní školy

MASARYKOVA UNIVERZITA. Nadaný ţák v prostředí základní školy MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra primární pedagogiky Nadaný ţák v prostředí základní školy Diplomová práce Brno 2011 Lucie Janochová MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra primární

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Spolupráce školy a rodiny v případě 1. stupně běţné základní školy, malotřídní školy a školy waldorfské Diplomová práce Vedoucí diplomové

Více

Projekt Cesta ke kvalitě - příklady dobré praxe. Projektová zpráva Základní škola a Mateřská škola Nížkovice

Projekt Cesta ke kvalitě - příklady dobré praxe. Projektová zpráva Základní škola a Mateřská škola Nížkovice Projekt Cesta ke kvalitě - příklady dobré praxe Projektová zpráva Základní škola a Mateřská škola Nížkovice ( Naše zkušenosti inspirace pro Váš růst ) Autor: PhDr., Bc. Miloslav Nekvapil říjen 2011 Klíčová

Více

Aktivizační metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ

Aktivizační metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra matematiky JANA NEČASOVÁ 5. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol a anglický jazyk pro 1. stupeň základních

Více

PŘÍKLAD AUTOEVALUACE. Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání

PŘÍKLAD AUTOEVALUACE. Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání PŘÍKLAD AUTOEVALUACE Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání Ing. Milena Dolejská Červen 2011 JIHLAVA OBSAH PŘÍKLAD AUTOEVALUACE... 3 1. Úvod - zdůvodnění vybraného zaměření... 3 2. Charakteristika

Více

V. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

V. Hodnocení žáků a autoevaluace školy V. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 1. Pravidla pro hodnocení žáků Účelem vzdělávání v základní škole je vybavit žáka klíčovými kompetencemi. Je to soubor dovedností, znalostí, návyků a postojů, které

Více

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Standardy kvality a principy opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání verze 2011/2012 (platnost od 1. 9. 2011) ředitel školy: Mgr., Bc. František Klapal razítko 1. Identifikační

Více

Monika Prokšová. PRAVĚK Výtvarný projekt k výtvarné výchově na 1. stupni základní školy

Monika Prokšová. PRAVĚK Výtvarný projekt k výtvarné výchově na 1. stupni základní školy PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Katedra výtvarné výchovy Monika Prokšová PRAVĚK Výtvarný projekt k výtvarné výchově na 1. stupni základní školy Diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Petr

Více

NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Karlovy Vary ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Hodnotící metody při práci s dětmi

NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Karlovy Vary ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Hodnotící metody při práci s dětmi NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Karlovy Vary ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Hodnotící metody při práci s dětmi STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 11. 1.

Více

Výukové materiály pro dálkové studium podle RVP na středních školách

Výukové materiály pro dálkové studium podle RVP na středních školách Výukové materiály pro dálkové studium podle RVP na středních školách Learning materials for distance learning under RVP in high school Bc. Petr Kolář Diplomová práce 2011 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Problémy začínajících učitelů

MASARYKOVA UNIVERZITA. Problémy začínajících učitelů MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra pedagogiky Problémy začínajících učitelů Diplomová práce Brno 2013 Vedoucí práce: Mgr. Jana Krátká, Ph.D. Autor práce: Ing. Bc. Pavlína Pinková Děkuji

Více

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Vlasta Fajtlová Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2012 Čestné prohlášení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST (aktualizováno září 2012) Platnost od 1. 9. 2007 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 Název vzdělávacího programu:... 4 Motivační

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií METODY VZDĚLÁVÁNÍ ROMSKÝCH ŢÁKŮ V ČESKÉM JAZYCE NA ZŠ PRAKTICKÉ A SPECIÁLNÍ V OSTRAVĚ Bakalářská práce Vedoucí práce:

Více

Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců

Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců Bankovní institut vysoká škola, a.s. Katedra podnikání a oceňování Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců Diplomová práce Autor: Bc. Tomáš Hotový Finance, Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Evžen Sýkora,

Více

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ. Mimořádně nadané děti ve škole a v rodině

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ. Mimořádně nadané děti ve škole a v rodině UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE Mimořádně nadané děti ve škole a v rodině Doc. PhDr. Lenka Hříbková, CSc. 2010 Skripta

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK Č.j.: Hru-4/11/3 Dokument vstupuje v platnost dnem 1.9.2011 a nahrazuje tímto dokument z 25.8.2010

Více

Jak být dobrý třídní učitel

Jak být dobrý třídní učitel Jak poznám, jestli jsem dobrý třídní a ve třídě to klape? A 1.3 Jak být dobrý třídní učitel DOC. PHDR. SOŇA HERMOCHOVÁ, CSC. Anotace: Téma třídní učitel je skutečně široké a zahrnuje mnoho různých pohledů.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Škola brána ţivota ZÁKLADNÍ ŠKOLA, E.KRÁSNOHORSKÉ 3084/8, ÚSTÍ NAD LABEM 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Škola brána ţivota - pro základní

Více

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu PhDr. Jiřina Novotná Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání

Více