Školní vzdělávací program předškolní výchovy Charakteristika výchovně vzdělávacího projektu:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program předškolní výchovy Charakteristika výchovně vzdělávacího projektu:"

Transkript

1 Školní vzdělávací program předškolní výchovy Charakteristika výchovně vzdělávacího projektu: Vzdělávací projekt Krásně je na světě... doma i ve školce vychází z naší práce v uplynulých letech. Je vypracován jako schematický model integrovaného bloku. Umožňuje dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získávat tak reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu, v úzké spolupráci mateřské školy a rodiny. Hlavním cílem vzdělávacího projektu je předávání a zprostředkování dítěti základních životních zkušeností v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělání, založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Vzdělávací projekt pedagogové dotváří denní, týdenní i vícetýdenní nabídkou různorodých činností a příležitostmi, založené na individuální volbě a aktivní účasti dítěte tak, aby se rozvíjela samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistota a tvořivost dítěte. Tím pokládáme u dítěte základy celoživotního vzdělání. Školní vzdělávací program umožňuje pedagogům v jednotlivých třídách pracovat samostatně, tvořivě s uskutečňováním svých nápadů a s uplatněním své odborné způsobilosti. Je dokumentem, který na základě hodnocení a evaluačních činností umožňuje dotvořit nebo přeměnit vzdělávání dětí. Cíle projektu: Rozvíjení osobnosti každého dítěte s ohledem na jeho nadání, potřeby a zájmy, s pozitivním vztahem k sobě i k druhým v souladu s hodnotami jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, rovnost všech lidí, soucítění a solidarita se slabšími a ohroženými jedinci, péče o druhé a ohleduplnost k jiným, důstojné vztahy mezi lidmi všech barev pleti. 1.Vedení dětí, aby si vážily svého zdraví, učily se je chránit a vytvářely si povědomí o zdraví tělesném a duševním, měly kladný vztah k pohybu. 2.Vedení dětí k poznávání a objevování okolí v němž žijí, seznámení s nejdůležitějšími prvky a jevy, chápání přírody jako součást životní filosofie a základních životních hodnot. 3.Rozvíjení správného vývoje mluvidel, čelit vlivům, které mateřštinu poškozují a snižování rozdílů mezi pasivním a aktivním slovníkem. 4.Specifickými formami rozvíjení tvořivosti, flexibility a fantazie dětí. 5.Kultivování estetického a citového vnímání.

2 Ve vzdělávacím projektu klademe důraz: a) na tvořivost pedagoga při uplatňování vzájemného propojení vzdělávacích oblastí při vlastním plánování denní vzdělávací nabídky dětem b) na respektování specifiky předškolního vzdělávání se schopností pedagoga hledat a objevovat nové vzdělávací cesty c) na důsledném realizování evaluačních analýz obsahu, metod a forem denní nabídky činností dětem, směrem k dítěti i k sobě d) Uplatňování podílu rodičů na vzdělávání v mateřské škole: usilujeme o partnerské vztahy s rodiči, získat si jejich důvěru (denním kontaktem učitelka rodič, společné akce) vytváříme podmínky pro uplatnění rodičů v mateřské škole otevřením prostoru pro využití schopností, možností a dovedností rodičů Ve vzdělávacím projektu respektujeme: a) fyziologické, kognitivní, sociální a emocionální potřeby dětí při rozpracování tematické části vzdělávacího projektu do denní vzdělávací nabídky b) inividualitu každého dítěte-pedagogické aktivity budou probíhat v rozsahu potřeb jednotlivých dětí, aby dítě bylo motivováno k vlastnímu vzdělávacímu úsilí, cítilo se úspěšné, svým okolím uznávané Naše hlavní záměry: 1. Probouzíme v dětech aktivní zájem a chuť se dívat kolem sebe naslouchat, objevovat, ale i odvahu ukázat, co všechno už samy umí, zvládnou a dokáží. 2.Umožňujeme dětem hledat samostatné cesty tvořivým myšlením a vlastním nápadem, zároveň je učíme přiměřenému sebeprosazování. 3.Chráníme děti před negativními vlivy společnosti v úzké spolupráci s rodinou. Záměry v oblasti:

3 Biologické: - stimulujeme a podporujeme růst a neurosvalový vývoj dětí podporujeme fyzickou pohodu zlepšujeme tělesnou a pohybovou zdatnost, zdravotní kulturu rozvíjíme pohybové a manipulační dovednosti dětí učíme je sebeobslužným dovednostem vedeme je ke zdravým životním postojům Psychologické: zajišťujeme duševní pohodu dětí rozvíjíme psychickou zdatnost, intelekt, řeč a jazyk rozvíjíme poznávací procesy a funkce rozvíjíme city, vůli, sebepojetí a sebenahlížení rozvíjíme kreativitu a sebevyjádření Interpersonální: utváříme vztahy dítěte k jinému dítěti či dospělému posilujeme, kultivujeme a obohacujeme jejich vzájemnou komunikaci zajišťujeme pohodu těchto vztahů Sociálně kulturní: uvádíme děti do společenství ostatních lidí, do života i do světa kultury a umění pomáháme dětem si osvojit potřebné dovednosti, návyky i postoje vedeme děti k přijímání všeobecné, uznávané společenské, morální a estetické hodnoty a zároveň se podílet na jejich utváření Enviromentální: zakládáme u dětí elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí (od nejbližšího okolí až po globální problémy celosvětového

4 dosahu) vytváříme základy pro otevřený a odpovědný postoj dětí k životnímu prostředí Metody a formy práce pedagogů: a) uplatnění prožitkového a kooperativní učení hrou, založené na přímých zážitcích dítěte, vlastní aktivitě, experimentování = výklad je omezen na minimum b) uplatnění situačního učení založené na praktických ukázkách životních souvislostí a spontánní sociální učení založené na přirozené nápodobě c) využití spontánních nápadů dětí, poskytnutí dostatečného prostoru pro jejich plány a jejich myšlenky přenášet do hry d) uplatnění aktivity spontánní i řízené, vzájemně provázané a vyvážené e) motivování didakticky zacílené činnosti se zastoupením spontánního i záměrného učení individuálně, skupinově nebo společně celá třída f) uskutečnění vzdělávání na základě integrovaných témat, které nerozlišují vzdělávací oblasti, ale nabízí dítěti obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích, vychází ze života kolem nás, probíhají při všech činnostech a situacích, které se v mateřské škole vyskytnou Naše pedagogické zásady: 1. Respektujeme jedinečnost každého dítěte, chápeme jej jako neopakovatelnou osobnost, která má právo být sama sebou (přijímáme děti se vstřícností, partnerským vztahem a poskytujeme vhodné vzory chování) 2. Uplatňujeme citlivost, ohleduplnost, lásku a uznání ze strany všech zaměstnanců mateřské školy jednáme vždy důstojně (nezesměšňujeme, neponižujeme) 3. Zajišťujeme dětem pocit jistoty a bezpečí (motivací, nabídkou, taktním vedením) a respektujeme práva dětí, zvláště právo na hru. 4. Poskytujeme dětem dostatek možností projevovat vlastní city, sdělovat dojmy, prožitky a hovořit o nich. 5. Poskytujeme dětem dostatek ochrany a osobního soukromí, všímáme si i maličkostí v chování dětí, ale nepřehlížíme nežádoucí chování.

5 6. Výchovně vzdělávací práce v naší mateřské škole je odstupňována s ohledem na dětské poznání a myšlení, dbáme, aby se každému dítěti dostalo optimální péče s přihlédnutím k jeho povahovým zvláštnostem a aby nedocházelo k přetěžování dětí. 7. Využíváme motivace, posilujeme opakování a vedeme děti k tomu, aby své poznatky i znalosti dokázaly využít ve změněných situací (akce, slavnosti,výlety) 8. Respektujeme rozvoj osobnosti dítěte vytváříme dostatek podnětů k učení a radosti z něho posilujeme sebevědomí dítěte a jeho důvěru ve vlastní schopnosti vytváříme prostředí pohody a radosti z prožitého dne v mateřské škole respektujeme, že není nejdůležitější to, co dítě umí, ale jak se cítí a co prožívá vštěpujeme dětem mravní hodnoty (toleranci, soucítění a ochotě pomáhat) vytváříme přátelské vztahy mezi dětmi, taktně regulujeme jejich chování ve vztahu k ostatním, rozpoznávat vlastní identitu a vlastnosti, které lidi odlišují a nedopouštět se diskriminaci kvůli nim učíme děti vytvářet si kritéria vlastního vystupování vytváříme prostor pro sebevyjadřování a uplatnění zajišťujeme emocionální rovnováhu radost nejen přijímat, ale i rozdávat využíváme interakčních her a cvičení k navazování kontaktů, přispívání ke zvýšení aktivity u pasivních dětí a regulaci chování u dětí velmi aktivních a dodržovat společně stanovená pravidla hru využíváme jako dominantní činnost v mateřské škole podporujeme sebedůvěru u dětí (tj. pocit jistoty a vlastní ceny) klademe důraz na přirozenou, spontánní, poznávací a účelovou aktivitu nacházíme pro děti kreativní situace (náhodná pozorování, využívání otázek: jak a proč) do estetického vzhledu mateřské školy zapojujeme aktivně i děti koncentrujeme pozornost dětí i na méně přitažlivou práci

6 učíme děti vnímat detaily vlastní nápady dětí u zvlášť citlivých dětí nedáváme pocítit nezdar, ale vyzdvihujeme přednosti podněcujeme k tvořivému myšlení a samostatnému řešení problému 3. Obsah vzdělávacího projektu: Tématické celky jsou zpracovány na delší časové období, časovou délku určuje zájem dětí a aktuální dění v mateřské škole. Vycházejí z přirozeného prostředí kolem nás, úzce se dotýkají ročních období. Jsou dostatečně široké, aby poskytovaly dostatek podnětů k činnostem, Podtémata pedagogové realizují a konkretizují s ohledem na individuální možnosti a potřeby dětí, připravované akce, významné dny ap. a zpracovávají do Třídního vzdělávacího programu. Pedagogové si Třídní vzdělávací program zpracovávají postupně v podobě činností, formou myšlenkových map. Dětem je dán dostatečný čas i prostor pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost účastnit se společných činností v malých, středních i velkých skupinách. Pokud děti cítí potřebu, mají možnost se neúčastnit společných činností. Integrované téma, konkretizované pedagogem do podtémat si klade za cíl dosáhnout u dětí ukončujících docházku do mateřské školy získání předpokladů pro své celoživotní vzdělávání. Doplňkovým materiálem pro pedagoga je zpracovaný celoroční projekt zaměřený na ekologickou oblast Akce stromeček a celoroční plán logopedické péče o správnou výslovnost dětí. 1. Téma Kdo si hraje, nezlobí (2-4 týdny) (adaptační program) 2. Téma Abeceda zdraví (1-3 týdny) 3. Téma Uspávání zahrady (9-12 týdnů) 4. Téma Vánoční čas (4-6 týdnů) 5. Téma Pohádková zima (10-12 týdnů) 6. Téma Probouzení zahrady (9-12 týdnů) 7. Téma Ahoj léto (3-6 týdnů)

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu, 378 07 Rapšach 290 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu, 378 07 Rapšach 290 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V RAPŠACHU Mateřská škola Verze 02 z 30. 08. 2011 Platnost ŠVP je na dobu neurčitou. -1- INFORMACE O ŠKOLE Provoz MŠ:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Co nabízíme a organizace dalších aktivit ve školním roce 2012/2013

Co nabízíme a organizace dalších aktivit ve školním roce 2012/2013 Co nabízíme a organizace dalších aktivit ve školním roce 2012/2013 Dětem i rodičům nabízíme další specifické aktivity. Tyto činnosti jsou organizovány pro všechny děti a některé i pro rodiče, případně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M.MONTESSORI: POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Vydala dne 31. 1 2011 Bc. Marie Rumanová ředitelka školy Čj. 5/2011 Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program přípravné třídy

Školní vzdělávací program přípravné třídy Příloha školního vzdělávacího programu č. 2 Základní škola praktická a Mateřská škola Hrádek nad Nisou, Loučná - Hartavská 220, Školní vzdělávací program přípravné třídy Obsah 1. Charakteristika přípravné

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Kájov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Hrajeme si od jara do zimy Účinnost ŠVP PV je plánovaná na období 3let s pravidelnou aktualizací na základě evaluační činnosti.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola, Stračov Školní vzdělávací program Já a ty jsme kamarádi, s přírodou se máme rádi Vypracován dle RVP pro předškolní vzdělávání, vydaného MŠMT pod č. j. 32405/2004/22, dne 28.8.2013. Zpracovala:

Více

Putování světem poznání

Putování světem poznání Č.j. 03/2012 Mateřská škola HALENKOV, okres Vsetín Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování světem poznání Mateřská škola Halenkov, okres Vsetín, Halenkov 603, 756 05 Halenkov Platnost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ostrava Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v mateřské škole Perlička vypracovaný na základě RVP PV pod

Více

Mateřská škola Milotice nad Opavou, okres Bruntál, příspěvková organizace

Mateřská škola Milotice nad Opavou, okres Bruntál, příspěvková organizace Strana 1 okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cesty za poznáním, aneb vzhůru do nekonečna a ještě dál Motto: Chci najít hodně cest, abych našel sám

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. Petronius Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Č.j. 344/2010/2

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ dle RVP PV ZŠ a MŠ ŠTĚKEŇ, okr. Strakonice Platnost dokumentu: od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2016 1 2 HROU POZNÁVÁME SVĚT... Motto : Při káždé hře ať se dítě

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Projednán na pedagogické

Více

Školní vzdělávací program Budeme spolu celý rok

Školní vzdělávací program Budeme spolu celý rok Školní vzdělávací program Budeme spolu celý rok Úvod Vzdělávání a výchova dětí předškolního věku probíhá v jednom z nejdůležitějších období dětského života. Je to období, které je prvopočátkem celoživotního

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2015-2018 Platnost ŠVP: od 1. 9. 2015 Ve Vnorovech: 30. 8. 2015

Více

CELOU VERZI ŠVP JE MOŽNO SHLÉDNOUT VE TŘÍDÁCH MŠ TROUBSKO

CELOU VERZI ŠVP JE MOŽNO SHLÉDNOUT VE TŘÍDÁCH MŠ TROUBSKO CELOU VERZI ŠVP JE MOŽNO SHLÉDNOUT VE TŘÍDÁCH MŠ TROUBSKO Školní vzdělávací program MŠ Troubsko,, Vychovávání je největší a nejtěžší problém, který je možno člověku uložit. Immanuel Kant Mateřská škola

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 3.1. Věcné podmínky...5 3.2. Životospráva...5 3.3. Psychosociální podmínky...6 3.4. Organizace...7 3.5.

Více

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBČICE S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU Motto: Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost. Albert Einstein

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Mateřská škola v Oloví Radniční 31 Školní vzdělávací program Svět okolo nás Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA KRNOV, HLUBČICKÁ 89, OKRES BRUNTÁL PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání HRAJEME SI S PŘÍRODOU A PŘÍRODA S NÁMI ŠVP zpracován podle: RVP PV č.j. 32 405/2004-22

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Z PELÍŠKU AŽ DO SVĚTA ale hlavně - hravě zdravě Motto: Barevnou mozaikou kamínků ke zdravému životnímu stylu. Tento ŠVP vychází z požadavků RVP jako vlastní

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Mateřská škola Rybka, o.p.s. Nuzice 24, 37501 Týn nad Vltavou IČ: 021 42317 IZO: 181053039 Ředitelka: Bc. Jana Baštářová Mateřská škola

Více