Metodika zavádění mentoringu a peer learnigu mezi žáky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika zavádění mentoringu a peer learnigu mezi žáky"

Transkript

1 Metodika zavádění mentoringu a peer learnigu mezi žáky Zpracovala: Mgr. Beata Kynclová

2 Peer mentoring Mentoring je pojem, který se stále častěji objevuje v školním prostředí. Ať už v souvislosti s rozvojem pedagogů ( práce s kompetenčními rámci kvalitního pedagoga) nebo v souvislosti se zaváděním prvků mentoringu do vrstevnického učení tzv. peer mentoring. Mentoring j individuální vztah mezi starším a zkušenějším mentorem a mladším, méně zkušeným chráněncem mentora (menteem), který prostřednictvím vztahu s mentorem získává rozvoj vlastních osobnostních, kognitivních a sociálních dovedností. (Brumovská, Seidlová Málková, s.7)

3 Mentor je člověk, který nás podporuje a posouvá, rozvíjí naše osobnostní, kognitivní či sociální dovednosti. Peer mentor je žák dobrovolník, který je odborně veden k tomu, aby rozvíjel jiného žáka a dosáhli tak společně požadovaných cílů. Zodpovědnost za výsledek učení má vždy žák, který službu přijímá, mentee, zodpovědnost za proces, kterým se cíle dosáhne má peer mentor ve spolupráci s odborníkem (učitelem). Mentoring je: - jedinečným vztahem mezi dvěma osobami - partnerstvím - doprovázením na cestě učení - recipročním vztahem Mentoring přirozený: - proces učení probíhá od dětství po celý život. Přirozené spojení dvou lidí v jakékoliv fázi života. Mentoring formální: - je vytvořen mentoringovým programem, nahrazuje nedostatek přirozených mentorských vztahů Dobrovolný mentor: - není odborníkem mentoringu, program využívá jeho přirozeného potenciálu (peer mentoři, žáci, dobrovolníci v různých programech). Formální mentor: - je školen a profesionálně veden, funguje v rámci určitého programu. Klient (mentee): - partner mentora v mentorském vztahu (žák) Profesionál mentoringového proegramu (koordinátor na škole): - je si vědom principů mentoringu a jeho rizik. Školí a vede dobrovolné mentory z řad žáků, stará se o chod programu, provádí supervizi mentorů. V publikaci Brumovská, T, Málková Seidlová, G. Mentoring. Výchova k profesionálnímu dobrovolnictví. Praha:Portál, 2010 s , s ISBN (brož.) najdeme příklady mentoringových programů, které proběhly nebo probíhají v českém prostředí:

4 Podle formy vytvářených vztahů: Mentoringové programy Klasický mentoring Zkušenější mentor podporuje mladého, méně zkušeného menteeho, povzbuzuje ho a má zájem na jeho osobnostním, kognitivním a sociálním rozvoji. ČR: Home - Start (pomoc mladým rodičům s dětmi). LATA Ve dvou se to lépe táhne (pro mladé a dospívající v krizové situaci), Pět P, LOM a Múzy dětem Projekt Patron Vrstevnický mentoring (peer mentoring) V rámci jedné generace dětí a dospívajících. Nejsou sice stejně staří, ale jejich věkový rozdíl není výrazný. Je přínosný pro menteeho i pro mentora (rozvíjí např. své psychosociální dovednosti, občanskou angažovanost, prosociálnost). Náročnější po stránce organizační. Cíl = zlepšení integrace dětí, jejiich postojů ke škole, prospěchu, prevence vyloučení z kolektivu. Mezigenerační mentoring Dítě či adolescent a dospělý ve věku nad 55 let ( své děti už odchovali, ještě nemají vnoučata velký potenciál), např. Adopce seniorů. Skupinový mentoring skupina 6 10 dětí s jedním mentorem. Školní, komunitní prostředí. Rozvoj komunikačních, sociálních dovedností, školní prospěch. Volnočasové kroužky, Skaut, starší studenti vedou mladší děti, např. KOMPAS. E - mentoring schůzky prostřednictvím elektronických médii (chat, skype, ). Mentoring pro děti a dospívající má také schopnost ovlivnit postoje žáků ke škole. Byl prokázán významný vliv mentoringu na rozvoj altruismu a pozitivních postojů pro pomoc druhým. Oblasti přínosu mentoringu Psychosociální (mezilidské vztahy) Osobnostně emocionální (zdravé fungování a vývoj) Kognitivní (nové poznávání, rozvoj sociálních a kognitivních dovedností a kompetencí)

5 Rozvoj sociální a emoční oblasti: Dochází k němu, pokud mentor dává svěřenci pozitivní zpětnou vazbu. Zpětná vazba slouží jako povzbuzující a korektivní mechanismus. Mentor nastavuje zrcadlo svému menteemu. Jeli jeho přístup kvalitní, mentee se začne vidět jeho očima, kladně. Mentorovo povzbuzování má vliv na zlepšení sebepojetí, sebedůvěry a sebeúcty svěřenců. V období dospívání hledají děti svou roli ve společnosti. Mentor se tak může stát jejich vzorem. Mentor může menteemu pomoci vypořádat se se stresovými situacemi, ukáže mu strategie vyrovnání se se stresem. Může také sloužit jako vzor nebo cíl toho, kam by se mentee chtěl posunout, dostat. Jeho role proto bývá i motivační. Rozvoj dovedností a kompetencí: Pro menteeho je mentoringový program příležitostí získávat zkušenosti a rozvíjet dovednosti v oblastech nebo situacích, které dosud neměl příležitost zažít či vyzkoušet. Vzdělávání a výuka by neměly být zaměřené jen na předávání znalostí a vědomostí, ale také na postupy a dovednosti nezbytné pro vyhledávání informací, jejich zpracování a zařazení do zažitého systému poznání. Od vědět co se posouváme k obsahu vědět jak. Rozvíjení kompetence k učení je důležité pro jedincovo celoživotní učení. Žáci si osvojují nejen informace a znalosti, ale efektivní postupy, strategie a návody, jak se k informacím dostat, jak s nimi pracovat, jak je uchovávat, jak se efektivně učit, jak prezentovat. Mentor může menteemu předat svoje know-how (co se mu osvědčilo, jak sám postupoval). Kvalita sociální opory: blízkost trvalost a spolehlivost reciprocita přiměřenost sociální opory

6 Jak tedy začít ve škole s peer mentoringem? Pokud se rozhodneme využívat prvky peer mentoringu ve škole, měli bychom začínat malými krůčky. Od kooperace v rámci vyučování v jedné třídě, přes spolupráci dvojic dětí mimo vyučování (třídní mentoring). Pokud bude tato spolupráce fungovat, můžeme začít uvažovat o peer mentoringu v rámci většího celku (školy). Vše je ale podmíněno klimatem školy. V nedemokratickém prostředí s restrikcí bude i peer mentoring vnímán jako způsob kontroly. Je to ale nástroj učení a rozvoje menteeho i mentora. V nedemokratické škole nebude mentoring fungovat. Dáváme dětem větší svobodu a důvěru, zároveň tím zmenšujeme zavedené kontrolní mechanismy. Mentoringu se nepovede dobře v nedemokratickém prostředí. Pokud např. školní paralment nemá příslušné pravomoci a funguje jen naoko, nebo se děti mají samy ohodnotit, ale výsledná známka je stejně na učiteli, musíme nejdřív zapracovat na demokratizaci školy, později přemýšlet o mentoringu. Mentoring funguje jedině jako učení a rozvoj (emoce - radost, chuť, respekt), ne jako pomoc a podpora (emoce - strach, nezájem, neúcta). Pokud jako učitel předávám moc dětem, vzdávám se vlastního vlivu, ale nestávám se bezmocný. Pokud děti dodržují pravidla, není to proto, že musí, ale že to pro ně je prospěšné. Žáci se zároveň musí učit unést svobodu. Je to proces a neděje se to ze dne na den. Vědomé dodržování pravidel je totiž mnohem náročnější než striktní podvolení se vyšší moci. Peer mentoring si tedy žádá atmosféru důvěry, posílení kooperace, efektivní práci s chybou, vytvoření učící se komunity žáci by měli vidět, že i učitelé na sobě pracují a učí se novým věcem. Podmínky pro mentoring ve škole: a) Je nutné přijmout pravdu, že chyba je součástí učení. Nestavíme na deficitním modelu, chyby nás posouvají dál. b) Čas a prostor (nejdříve budeme muset děti instruovat, jak a kdy se mají scházet, později si tyto organizační záležitosti budou zařizovat sami cesta k větší svobodě a odpovědnosti za vlastní rozhodnutí) c) Zdroje, informace, vyškolení lidé (jako učitel a koordinátor peer mentoringu na škole si musím nejdřív ujasnit, zda chci děti zdokonalovat ve znalostech předmětu, nebo ve studijních dovednostech nauč mě matematiku, nebo nauč mě dělat prezentace) d) Individualizace v učení. Vytváříme na škole podmínky pro individualizaci? e) Propojení mentoringu a ŠVP. f) Interní pedagogický, pak interní žákovský (žáci vidí, že učitelé se taky něco učí, že mají svoje mentory.). g) Ocenění úspěchů (atributů. Je to pro žáky smysluplné Můžeme začít tím, že pokud má žák dva klienty (mentee), nemusí psát písemky z daného předmětu. Čím víc bude škola demokratičtější, budou si žáci víc cenit diplomu, ocenění, ale třeba i dárku, který je posune v jejich vlastním učení hodnotná kniha, mikroskop ).

7 Účastníci našeho kursu o peer mentoringu (učitelé základních a středních škol) se shodli na tom, že pro ně bylo klíčové začít využívat kooperaci ve vlastních hodinách, teprve v druhé fázi začít přemýšlet o peer mentoringu na škole. Pro mnohé z nich bylo zavedení kooperativních prvků do výuky obohacující. K tématu kooperace je možné se inspirovat např. v publikacích a webových stránkách: - KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál, 1997, KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení a vyučování. Teoretické a praktické problémy. Praha: Karolinum, 2001, KASÍKOVÁ, H. Učíme (se) spolupráci spoluprací. Kladno: AISIS, o. s., 2005, KASÍKOVÁ, H. (Ed.) Učíme (se) kooperaci kooperací. Náměty výukové materiály. Kladno: AISIS, o. s., SITNÁ, D. Metody aktivního vyučování. Spolupráce žáků ve skupinách. Praha: Portál,

8 Jak vybírat peer mentory? Peer mentoring by měl být dobrovolný. Děti se mentorováním učí dobrovolnictví. Přesto by minimálně na začátku měli mít představu, co z toho budou mít oni jako mentoři. Je na uvážení koordinátora, jaké odměny budou pro mentory motivující (např. peer mentor má na starosti dva mentee a nemusí psát písemky, peer mentor má automaticky na vysvědčení jedničku, protože je tak dobrý, že učí druhé ) Pro začátek je určitě lepší začít pracovat jen s malou skupinkou peer mentorů. Mějme na mysli, že: H = P-N (hodnota = přínos mínus náklady. Když se rozhodnu, že začnu s 30 dětmi = vysoké náklady a malá hodnota. Začnu tedy se třemi.) Zavedení peer mentoringu bude trvat alespoň dva roky. Je jedno, ve které třídě začneme. Jedním z modelů práce peer mentorů na školách může být následující postup: 1) Zmapování potřeb žáků (Bude o peer mentoring zájem? Chci rozvíjet znalosti nebo studijní dovednosti?). 2) Oslovení budoucích peer mentorů (osobní kontakt, vývěska na nástěnce, úvodní schůzka). 3) Dopis rodičům metorů i mentee, případně osobní schůzka s rodiči. 4) Společný výcvik mentorů (pátek odpoledne, sobota budování společné sounáležitosti, seznámení s práci mentora, etickým kodexem, plánování a cíle, mentorské nástroje) 5) První schůzka mentror- mentee koordinátor (učitel). Máme tak větší přehled o plánování cílů spolupráce menteeho a mentora. 6) Následné pravidelné supervize mentorů, konzultace a společné výcviky, na začátku minimálně jednou měsíčně je to také důležité pro mentory jako dobití baterek. 7) Schůzky s mentee (společné s mentorem či bez) Pokud si např. mentor neví rady s odborností, může jednou z aktivit menteeho být to, že půjde na konzultaci za učitelem (mentor mu to naplánuje, doporučí). Zodpovědnost za výsledek učení má mentee, peer mentor provádí procesem. Peer mentoři pracují s různými nástroji (seznámí se s nimi v rámci výcviku). Vycházejí z vlastní zkušenosti, ale nepřemýšlí za menteeho, jen se ho snaží nasměrovat správným směrem. Ať už například pomocí GROW modelu nebo modelu OSKAR: Outcomes společný výsledek Scale jak jsme na tom, kvalitativní škála co umíš, co ti jde Know how co potřebujeme, máme zdroje (dovednost a znalost) Affirm realizovatelnost, další okolnosti Action plánování akcí Review reflexe

9 Učitelé ve své práci často skáčou z výsledku na action. Peer mentor provádí spolužáka procesem učení. Není to doučování,ale společné plánování kroků. Zodpovědnost za výsledek učení má mentee, peer mentor provádí procesem učení. Peer mentor má k dispozici písemky, sešity, společně s menteem popisují realitu, nemusí hned znát cíl. Ve spolupráci mentor mentee může také dojít k neúspěchu zapřičiněném různými faktory: a) Rozdíl mezi očekáváním a realitou Někteří mentoři musí budování vztahu věnovat víc úsilí, než očekávali, což vede k nespokojenosti. b) Tlak na schopnosti mentora Některé komunikační dovednosti u dětských mentorů je třeba ještě rozvíjet a podporovat. Pozor na nadměrné požadavky na mentory! c) Očekávání mentora a svěřence Je důležité, abychom znali očekávání obou stran a průběžně je naplňovali d) Komunikační dovednosti mentorů Jsou důležité zejména pro práci s dítětem s rozdílného kulturního a sociálního zázemí. e) Nevhodně vytvořená dvojice a vzájemná antipatie Důležitý je pečlivý výběr, první dojem. Předčasně ukončené vztahy mají negativní dopad na již existující problémy menteeho. f) Angažovanost mentora a menteeho Mentoři by měli také dostávat zpětnou vazbu, potřebují vědět, že o ně má někdo zájem, že jsou užiteční. g) Důvěrnost Mentor neloudí z menteeho důvěrné informace, ale vytváří prostředí, buduje důvěru. Mentee se potřebuje déle adaptovat nemá za sebou přípravná školení. h) Obavy ze selhání Důležitou roli zde hraje supervize a koordinátor programu. i) Nedostatek času a vzdálenost bydliště j) Přístup rodiny a profesionálů mentoringového programu (Brumovská, Seidlová Málková, s ) Pokud se rozhodneme pro peer mentoring na škole, doporučuje se úvodní výcvik peer mentorů (pátek sobota).

10 Návrh programu pro první výcvik peer mentorů: 1) Po zmapování potřeb a promyšlení oblasti, kterou chceme rozvíjet (znalosti nebo dovednost učit se), úvodní informativní schůzce dostanou potencionální peer mentoři přihlášku (viz PŔÍLOHA 1), přiloží souhlas rodičů a souhlas třídního učitele. 2) Doporučuje se uskutečnit informativní schůzku pro rodiče vybraných žáků. 3) První dvoudenní společný trénink by se mohl konat buď v prostorách školy, nebo výjezdově (žáci to mají za odměnu, podpoříme jejich důležitost a odhodlanost pro věc). 4) Návrh společného programu (pro skupinu minimálně 8 peer mentorů): 16: Kdo jsem? Pátek Aktivita : Lovci lidí (předpokládáme, že ve skupině peer mentorů se sejdou děti z různých tříd, které se mezi sebou neznají. Tato aktivita jim může pomoci k rychlejšímu seznámení. Žáci mají na pracovním listu čtvercovou tabulku, ve které je např 16 polí (4x4). V každém poli je otázka, např.: Najdi ve skupině někoho, kdo má víc než jednoho sourozence. Zapiš jméno toho, kdo hraje na hudební nástroj. Jméno toho, kdo se nejčastěji učí ráno před písemkou. Zapiš jméno toho, kdo má rád matematiku. Apod. Žáci dostanou tyto pracovní listy do ruky (všichni mají stejná zadání) a ve skupině dotazováním zjišťují správné odpovědi. Když má první vše vyplněno, dá to hlasitým signálem najevo a hra končí. Následuje reflexe v kolečku říkáme si odpovědi, můžeme klást doplňující otázky (můžeme také hrát tak dlouho, dokud nemají všichni všechna pole vyplněná) Můj štít (viz PŘÍLOHA 3) Společné sdílení a reflexe

11 17:15 18:30 - Proč jsem tady, co je to mentoring a peer mentoring, co má a nemá dělat peer mentor (viz PŘÍLOHA 4) 18:45 20:00 - Test školních úspěchů: Proč se učím Chci se učit/musím se učit (vše viz PŘÍLOHA 5) Společná reflexe 8: Individuální barinstorming: Sobota Vzpomeň si na situaci, kdy ses něco učil a šlo ti to Co jsi u toho dělal, potřeboval Sdílení ve skupině V-A-K Test učebních stylů + analýza (vizuální, auditivní kinestetický viz PŘÍLOHA Proč je dobré vědět, jaký jsem typ, jak mi to může pomoci v mém učení? 9:45 11:00 - Jak získat a udržet motivaci ke studiu Např. využití e-learningu Jak se nenechat množstvím úkolů převálcovat Skupinové zpracování dvou témat pomocí myšlenkové mapy + společné sdílení 11:15 12:45 - Jak se efektivně učit: Co nám funguje, další techniky k zapamatování přednáška. Metody RWCT (Myšlenkové mapy, Dvojitý zápisník, INSERT, T-Graf, Vennův diagram žáci si vyzkouší práci s textem a metodou)

12 13:30 14:30 - Model OSKAR (seznámení se a společný nácvik ve dvojicích, reflexe) Co nás čeká? Společné plánování, vize (jak bude probíhat další spolupráce, plánování první schůzky s menteem, supervize, podpora koordinátora) 14:45 16:00 - Rozhovor ve dvojicích, ve skupinách: Co si odnáším, jak budou vypadat moje činnosti spojené s peer mentoringem, event. Pětilístek na téma PEER VÝCVIK. Závěrečná zpětná vazba (Co si odnáším, co jsem se dozvěděl o sobě, o ostatních. např. aktivita Pavučina (žáci sedí v kruhu, mají k dispozici klubíčko provázku. Ten, kdo mluví, má klubíčko u sebe, pak je pošle dál (naproti) a drží si svůj konec, mluví ten, co má klubíčko u sebe celý proces se opakuje, až ml

13 Zkušenosti účastníků peer mentoringového výcviku Po prvním výcviku učitelů koordinátorů peer mentoringu na školách, jsme zjistili, že je pro mnohé zásadní zavedení kooperativních činností v hodinách. Žáci, kteří nejsou zvyklí pracovat v hodinách kooperativně, neuspějí ani v peer mentoringu. Veškeré změny je třeba zavádět po malůých krůčcích. Několik postřehů častníků výcviku: 1) PEER MENTORING Adam Svojkasa, OA Uherské Hradiště Prvky této aktivity byly na naší škole implementovány ve skupině žáků, kteří se věnují Středoškolské odborné činnosti 1. SOČ je na úrovni středního ale i vysokého školství velmi uznávanou soutěží, která má mnohaletou tradicí a její úspěšné absolvování ukazuje, že žák dosáhl vysokých kvalit co do znalostí i praktických dovedností. Každoročně se na naší škole do této soutěže zapojuje kolem dvou desítek žáků a to, což je pozoruhodné, všech ročníků. 2 Žáci soutěží v mnoha soutěžních oborech, a to i když jsme odborná škola zaměřená výhradně na odvětví ekonomiky a informačních technologií. Žáci v rámci soutěže SOČ pracují individuálně, ale i ve skupinách. Při konzultacích se svými vedoucími a zejména se školním koordinátorem SOČ se potkávají, vyměňují si poznatky a zkušenosti, ale jen ve velmi omezené míře. Proto se školní koordinátor rozhodl, také na základě absolvování školení v oblasti peer mentoringu a dosavadních manažerských zkušeností 3 zavést vzájemnou spolupráci žáků při tvorbě odborných vědeckých prací. Je třeba přesněji definovat, jakým způsobem byl na naší škole peer mentoring realizován. Postup: 1) Vymezení cílové skupiny: 2) Seznámení žáků s pro ně novým pojmem peer mentoring 3) Vysvětlení starším a zkušenějším žákům, proč chceme tuto metodu v dané skupině implementovat 4) Vyzkoušení (ze začátku jenom u několika nejschopnějších žáků 4 ) 5) Implementace na celou skupinu sočkařů 6) Zachycení žáků přímo při peer mentoringu 7) Vyhodnocení přínosů metody 1 Středoškolská odborná činnost známá pod zkratkou SOČ 2 Na SŠ je typická účast žáků až 3. a 4. ročníků 3 Často vystupuje v roli kouče. 4 Vhodnější se zdály být dívky.

14 Obrázek 1: Skupina žáků sočkařů pod vedením Magdy Cíchové, žákyně 4. ročníku Na výše uvedené fotografii jsou zachyceni naši současní sočkaři, jak pracují pod vedením žákyně Magdy a její spolužačky Aleny. Holky pomáhaly soutěžícím formou rad, poukazovaly na chyby a vedly je k postupnému samostatnému úsudku. 2) Výsledky mého snažení vnímám pro mou práci jako pozitivní - méně vysvětluji, méně mluvím. 1. V hodinách informatiky, kdy si děti neví rady, co a jak v daném programu udělat, kam kliknout apod. se téměř přestaly hlásit. Ví, že se mohou zeptat kamaráda, který jim pomůže, poradí. Odpadlo mi nekonečné vysvětlování stále dokola a děti si na to zvykly a už většinou ví, kdo jim poradí. 2. V hodinách informatiky se zaměřujeme i na hodnocení zadaných úkolů. Výsledné práce hodnotím společně se žáky, respektive žáci se dle zadaných kriterií učí hodnotit práci svých spolužáků. Jsou schopni poukázat na to, co se kterému žákovi v zadaném úkolu zdařilo nebo naopak kde nesplnil stanovená kritéria. 3. V hodinách přírodopisu se zaměřujeme i na párové čtení. Po rušných hodinách, kdy se děti stále dokola ptaly na již vysvětlené, se nám daří touto metodou naučit se nové učivo, aniž bychom musely pokaždé vysvětlovat. Žáci znají svůj úkol a svou roli. Přeji pěkný zbytek dne a děkuji. Martina Bábíčková, ZŠ Mariánské náměstí, Uherský Brod

15 3) Pravopis ve 2.A Obchodní Akademie Zlín Olga Šilová Výchozí stav: 2. A mám jako třídní učitelka a učím tam češtinu. Mají poměrně slabé výsledky a nejhorší je vždycky pravopis, proto jsem se rozhodla provést pokus s novými metodami právě u nich a na tomto tématu. Průběh: 1. Napsali jsme diktát jako obvykle dopadl velmi špatně (mnoho žáků bylo hodnoceno dostatečně i nedostatečně, což znamená více vež 6 chyb). 2. Zeptala jsem se žáků, jestli jsou spokojeni s výsledky (nebyli). Pak jsem se ptala, co s tím tedy chtějí dělat. Padaly různé návrhy, nakonec jsme se shodli na tom, že je třeba se to znovu naučit a hodně procvičovat. Akci jsem nazvala 2. A umí pravopis což byl náš cíl. 3. Společně jsme vybrali 4 pravopisné jevy, které žákům ve 2. A dělají největší problémy. Shodli jsme se na s/z, mě/mně, čárce ve větě jednoduché a čárce v souvětí. 4. Žáky jsem rozdělila do 4 skupin po 6 osobách tak, aby v každé byl alespoň 1 silnější (náhodou to vyšlo víceméně podle abecedy). Každá skupina dostala za domácí úkol zjistit co nejvíc pravidel k danému jevu (např. kdy se píše předpona s-, kdy z-) a přinést i příklady. 5. V následující hodině pracovali žáci na zdokonalení a sjednocení pravidel, která přinesli. Věděli, že jsou experti a zanedlouho budou své poznatky dál šířit. 6. V druhé části hodiny byli studenti přerozděleni do 6 skupin po 4 osobách tak, aby v každé byl zástupce jednoho pravopisného jevu. Postupně každý vysvětlil pravidla a dal připravené příklady zbylým žákům ve skupině. 7. Na začátku následující hodiny jsme byli v počítačové učebně. Každá skupina vytvořila soubor cvičení na všechny 4 jevy, zapsala ho do PC a poslala mi ho em. Já jsem všechny soubory dala do jednoho, upravila (písmo, mezery), odstranila opakující se příklady a uložila studentům na disk, k němuž mají všichni ve škole přístup. 8. Domácí úkol na další hodinu byl cvičení doma udělat, vytisknout a přinést. Ve škole jsme vše zkontrolovali. Na následující hodinu jsem nahlásila diktát, v němž jsem použila podobné a i některé stejné příklady, co jsme probírali. 9. Diktáty nebyly bez chyb, ale všichni žáci (s jednou výjimkou) se zlepšili minimálně o jeden stupeň, častěji však o dva.

16 Hodnocení: Přesvědčila jsem se, že kooperativní učení je mnohonásobně časově náročnější než běžné vyučování. Pozitivní ale bylo, že moje třída hned pochopila pravidla práce ve skupinách a pracovala soustředěně a kupodivu potichu. A hlavně: zlepšili se v pravopise! 4) Výuka slovní zásoby Parts of body humans, cats, birds 6. ročník Na konci předcházející hodiny se žáci seznámili s novými slovíčky k popisu těla oko, nos, krk, ruka, noha, ocas, křídlo, srst, zobák, vousy a pod (výslovnost, český překlad), za domácí úkol si měli připravit jednoduché obrázky těla člověka, kočky a ptáka. V další hodině žáci pracovali ve skupinkách po třech, každý z nich byl expertem na jedno tělo (nápověda byla na učitelském stole). Nejdříve měli doplnit vynechaná písmena na kartičkách s novými slovíčky. Následně dostali žáci pracovní list, na kterém měli k jednotlivým částem těla člověka, kočky a ptáka kartičky s novými slovíčky přiřazovat. Dále si žáci do sešitů doplnili nová slovíčka k předem nakresleným obrázkům a tvořili ve skupinách otázky se slovesem have got, které následně zodpověděli - metoda jeden se ptá, druhý odpovídá, třetí kontroluje a v rolích se postupně střídali Na konci hodiny jsme pokračovali metodou turnaje týmů, kdy zástupci týmu dostali na první lavici slova s přeházenými písmeny, které muselisprávně složit, slova s vynechanými písmeny, které museli doplnit, vybírali správná slova/správné věty pro dané tělo, správná odpověď byla bodována. V úplném závěru hodiny si zástupci týmů připravili hádanky pro ostatní, kteří se zjišťovacími otázkami: Has it got a beak/ two legs/? měli dopracovat ke správnému zvířátku. Jitka Ocelková 5) Početní operace s mocninami s celým exponentem Použila jsem metodu skládankového učení. Výuka proběhla v 8. ročníku. Žáci byli rozděleni do čtyř mateřských skupin tak, aby ve skupině byl vždy zdatný počtář, slabý počtář a tato dvojice byla doplněna běžnými žáky. Každá skupina vyvozovala pravidlo pro danou početní operaci. Po vyvození pravidla, jeho ověření na přiložených příkladech, předávali žáci získanou dovednost v nově vzniklých skupinách. Hodnocení: Žáci pracovali velmi hezky, nikdo práci nebojkotoval, o pochopení pravidla v mateřské skupině se snažili i slabí žáci. Ti si většinou ale nevěřili při předávání získané dovednosti v nové skupině a potřebovali podporu učitele.

17 Práce zabrala celou vyučovací hodinu, shrnutí a zápis do sešitu následoval až v další hodině, kdy jsme ještě společně vyvodili pravidla pro počítání mocnin se záporným mocnitelem a mocnitelem rovným nule. To šlo žákům velmi dobře, protože jsme navázali na pravidlo pro dělení a žáci si obě zbývající pravidla odvodili sami (nemohlo být zařazeno jako práce pro mateřskou skupinu, protože k tomuto učivu je třeba znát pravidlo pro dělení mocnin). Popis práce v jednotlivých skupinách: 1. mateřská skupina vyvozovala pravidlo pro sčítání a odčítání mocnin. Žáci vycházeli ze zápisu: = = =? = převedeno do mocnin: x 2 + x 2 + x 2 + x 2 = 4x 2 2u 6 + 3u 6 = u 6 + u 6 + u 6 + u 6 + u 6 = 5u 6 5x 2 + 2x + 7x + 3x 2 = 8x 2 + 9x 10y 9-3y 9 = 7y 9 5s 2 + 3s - 4s 2 = s 2 + 3s vyvodili pravidlo: Sčítat/odčítat můžeme jen mocniny se stejným základem a stejným mocnitelem. Následně procvičili na několika příkladech, ověřili pochopení. 2. mateřská skupina vyvozovala pravidlo pro násobení mocnin. Žáci vycházeli ze zápisu: x 2. x 3 = (x. x). (x. x. x) = x. x. x. x. x = x 5 m 5. m 4 = (m.m.m.m.m).(m.m.m.m) = m 5+4 = m 9 tedy: k 3. k 2 = k 3+2 = k 5 obecně: a m. a n = a m+n vyvodili pravidlo: Mocniny se stejným základem násobíme tak, že základ opíšeme a mocnitele sečteme. Následně procvičili na několika příkladech, ověřili pochopení.

18 3. mateřská skupina vyvozovala pravidlo pro dělení mocnin. Žáci vycházeli ze zápisu: x 5 : x 3 = = x 2 w 7 : w 2 = = = w 5 tedy: x 5 : x 3 = x 5-3 = x 2 obecně: a m : a n = a m-n vyvodili pravidlo: Mocniny se stejným základem dělíme tak, že základ opíšeme a mocnitele odečteme. Následně procvičili na několika příkladech, ověřili pochopení. 4. mateřská skupina vyvozovala pravidlo pro umocňování mocnin. Žáci vycházeli ze zápisu: (x 5 ) 2 = x 5. x 5 = x 5+5 = x 10 (a 3 ) 4 = a 3. a 3. a 3. a 3 = a = a 12 tedy: (x 5 ) 2 = x 5.2 = x 10 obecně: (a m ) n = a m.n vyvodili pravidlo: Mocninu umocníme tak, že základ opíšeme a mocnitele vynásobíme. Následně procvičili na několika příkladech, ověřili pochopení. Společně na základě vyvozených pravidel o násobení a dělení mocnin žáci velmi jednoduše odvodili pravidlo pro mocninu a) se záporným mocnitelem b) s mocnitelem rovným nule a) Žáci vycházeli ze zápisu: a 2 : a 5 = = = ; z dělení již znali: a 2 : a 5 = a 2-5 = a -3 = a -3 tedy: a -m = b) Žáci vycházeli ze zápisu: a 3 : a 3 = = = 1; z dělení již znali: a 3 : a 3 = a 3-3 = a 0 1 = a 0 tedy: a 0 = 1 pro a 0 Kája

19 6) Drobné postřehy: A) - Daří se nám, že si žáci zvykli nejdříve se s dotazem obracet na své spolužáky a až nakonec na učitele. - Podařilo se rozběhnout Peer Mentoring mezi žáky 9. ročníku a žáky 2. ročníku v naší škole. - Žáci si zvykli na metodu pětilístku v úvodu hodiny a na předpísemkové odhazování strachu v pohybovkách (Já do lesa nepojedu ) - V JČ jsme začali využívat metodu skládankového učení. - Zkoušíme i další věci, ale to ještě u žáků není tak docela zaběhnuté, chce to více času. Těšíme se na další seminář. Věra a Marie. B) - Zkoušela jsem mimo jiné párové čtení v literární výchově. - Podařilo se. Žáci se naučili lépe spolupracovat, pomáhali si. Slabší žáci dávali více pozor a text s pomocí lepších žáků více pochopili. S pozdravem Olga Garzinova C) - Povedlo se nám probudit nejhorší třídu, která nic nedělala. sami si říkají o skupinkové práce, chtějí pracovat každý s každým, na konci hodiny nám povídají co se vzájemně naučili, takže super - O naše metody mají zájem i někteří kolegové, dokonce nám občas dají za pravdu, že to k něčemu bude - Slabá třída, která neměla studijní výsledky se naučila pracovat ve skupině, dělají bez problému projekty v zeměpisu, pomáhají si, když někdo z nich chybí, je zde vidět práce žák žák. - Největší přínos to má pro nás, kdy si ověřujeme v praxi, že se žáci dají motivovat, když se víc zapojí sami a svými chybami a pokusy dojdou k žádanému výsledku. Je to jiný druh práce, ale už máme i zpětné vazby - pozitivní. - Na mentoring reagují i kolegové, dobře i špatně, ale hlavně - už se o tom na škole mluví! Pavlína a David

20 D) Ihned od prosince jsem zavedla stálý zasedací pořádek, který se odvíjel od přeskupení třídy do čtveřic či dvojic. Vytvoření čtveřic nebylo nahodilé, ale záměrné, aby skupiny byly heterogenní, co se týká tahounů, problémových žáků, slabších žáků, skupiny se osvědčily, mezi deváťáky se někteří žáci, kteří jsou problémoví kázeňsky, ale prospěchově výborní, stali tahouny skupiny 2. žáci oceňují skupinové aktivity proti frontální výuce, že si více zapamatují, hodina podle jejich názoru uplyne daleko rychleji 3. někteří si uvědomují a hlasitě sdělí všem, že úspěch skupiny je odvislý od nasazení jednotlivců a opačně úspěch jednotlivce je závislý na práci všech ve skupině 4. v přípravách vnímám, že se více zamýšlím nad cílem a kritérii, které žákům sdělím před samotnou prací ve skupině či v páru Z metod kooperativního vyučování jsem realizovala: obrať se na svého souseda, párové čtení, skládankové učení, souboj týmů, společné myšlenkové mapy, technika sněhové koule Blanka Kňazejová ZŠ Mariánské náměstí, Uherský Brod

21 PŘÍLOHY: 1) Přihláška peer mentora Děkujeme za tvůj zájem stát se peer mentorem. Přihláška se skládá ze tří kroků, které musíš přesně dodržet, abys byl vybrán na pohovor. I. Vyplň následující dotazník. Nic nevynechej. Jméno: Adresa: Třídní učitel: Telefon: Datum narození: Třída: I.a. Máš nějaké zkušenosti, které by z tebe dělaly dobrého peer mentora? (vyjmenuj zkušenosti, jako je hlídání dětí, pomáhání mladším sourozencům apod.) I.b. Jaké domácí práce vykonáváš? I.c. Jmenuj jednu věc, kterou jsi udělali a na kterou jsi pyšný. Proč jsi na ni pyšný? I.d. Když tě někdo naštve, co uděláš?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Smyslové orgány úvod. Důležitost smyslů pro učení Časový rozsah lekce asi 65 minut / jedna

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

Já, moji kamarádi a naše třída.

Já, moji kamarádi a naše třída. Téma Já, moji kamarádi a naše třída. Třída/y IV. A Počet žáků 19 Časový rozsah 1 h 1. Žák rozvíjí schopnosti poznání, sebepoznání, seberegulace,. Cíle aktivity 2. Žák poznává své kamarády, prostředí, v

Více

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky a učitele základní školy

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky a učitele základní školy Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky a učitele základní školy Škola Základní škola, Datum 12. 2011 Vážené paní ředitelky, páni ředitelé a pedagogičtí

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domácí zvířata - ptáci Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) 2 vyučovací hodiny proložená

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Učíme druhé slovesným způsobům Stručná anotace V této hodině se žáci metodou skládankového učení naučí

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

1. LEKCE MÉ JÁ, SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPOJETÍ, VĚDOMÍ O SOBĚ SAMÉM

1. LEKCE MÉ JÁ, SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPOJETÍ, VĚDOMÍ O SOBĚ SAMÉM 1. LEKCE MÉ JÁ, SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPOJETÍ, VĚDOMÍ O SOBĚ SAMÉM Úvod Vycházejme z definice sebepoznání jako sociálního konstruktu osobnosti, ve němž je protagonista jak aktivní, tak pasivní. V procesu tvorby

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Pedagogická komunikace

Pedagogická komunikace Pedagogická komunikace Organizační formy a vyučovací metody Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Hodnocení žáků chápeme jako zpětnou vazbu, kterou žáci, jejich zákonní zástupci, ale i pedagogové získávají informace o tom, jak

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

Mentorská perspektiva v rámci karierního systému učitelů Mgr. Jarmila Bučková

Mentorská perspektiva v rámci karierního systému učitelů Mgr. Jarmila Bučková Mentorská perspektiva v rámci karierního systému učitelů Mgr. Jarmila Bučková Kariérní systém Kvalita vzdělávacího systému je přímo závislá na kvalitě učitelů Zvyšování profesionality pedagogů - jedna

Více

Moje známka v pololetí 2011/2012 (letošní školní rok) na vysvědčení: (napiš číslo 1 až 5)

Moje známka v pololetí 2011/2012 (letošní školní rok) na vysvědčení: (napiš číslo 1 až 5) Přílohy Příloha č.1 - Dotazník Ahoj kluci a holky, prosím o vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník má šest stránek. U otázek zaškrtni vždy jen jednu variantu, pokud není uvedeno jinak. Dotazník je

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Manuál č. 6. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026)

Manuál č. 6. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026) Manuál č. 6 NÁZEV HODINY/TÉMA: MENU Časová jednotka (vyuč.hod.): 1 h (45 minut) Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: třetí Obor vzdělání: 3letý Použité metody: Myšlenková mapa, Alfa box, Pětilístek

Více

HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ

HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ Praktická součást školního řádu, který pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2014 Ve Všenorech 26. 8. 2014, projednala pedagogická rada, zpracovala Mgr. R. Bartoníčková

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Pomoc druhým Časový rozsah lekce Dvě ihned navazující hodiny Věková skupina (ročník) 1.třída

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Práce s textem Český jazyk a literatura 1. ročník 2 hodiny Hlavní

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Jehličnany Přírodopis Ročník 7. Časový rozsah 2 hodiny Hlavní oborové cíle

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Datum 12. 2011 22. 02. 2011 Jana 3. OA3 Němčina 22. 02. 2011 Jana 4. OA4 Němčina 22. 02. 2011 Marie 3. OA3 Němčina

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

Pozornost OBSAH. PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec. Metodika 1. Úvod 2

Pozornost OBSAH. PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec. Metodika 1. Úvod 2 NÁPRAVNÁ CVIČNÍ PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec OBSAH Metodika 1. Úvod 2 2. Metodický komentář 2 2.1 Hledej rozdíly 2. Závěr 4. Zdroje Materiál Pracovní

Více

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel 1. stupeň GRAFY Termín dotazníkového šetření: listopad/prosinec 2012 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lašťany 373, 78316 Bělkovice - Lašťany počet žáků

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková

PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková Poznávací schopnosti rozumové schopnosti a smyslové vnímání Motivace Vůle Učební návyky Osobnostní charakteristiky Přítomnost specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie,

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

Příloha č. 1 : Dotazník pro žákyni/žáka

Příloha č. 1 : Dotazník pro žákyni/žáka Příloha č. 1 : Dotazník pro žákyni/žáka Milá žákyně, milý žáku. Jsem studentkou Pedagogické fakulty Masarykovy university a ve své bakalářské práci se zabývám problematikou vztahu mezi učitelem a žákem

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Mentoring nebo jen hodnocení? aneb co, jak, kdo a proč

Mentoring nebo jen hodnocení? aneb co, jak, kdo a proč Mentoring nebo jen hodnocení? aneb co, jak, kdo a proč Saša Dobrovolná, 11. června 2014 Dobrý večer O čem to dnes bude? TÉMA mentoring ve vzdělávání CO? - informovat o mentoringu JAK? - seznámit, jakým

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. V 1. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. V 1. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

Žákovský dotazník. 4. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1

Žákovský dotazník. 4. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1 Žákovský dotazník 4. ročník Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1 International Association for the Evaluation of Educational

Více

Třída/y 2. Počet žáků 17 Časový rozsah 2 h.

Třída/y 2. Počet žáků 17 Časový rozsah 2 h. Téma Každý jsme jiný Třída/y 2. Počet žáků 17 Časový rozsah 2 h. Cíle aktivity 1. Žák zformuluje, podle čeho pozná svoji jedinečnost. 2. Žák pojmenovává, v čem se lidé liší. Čím může být tato odlišnost

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Příloha A - Dotazník průběhu procesu vyhledávání informací

Příloha A - Dotazník průběhu procesu vyhledávání informací Příloha A - Dotazník průběhu procesu vyhledávání informací Zde naleznete první dotazník průběhu procesu vyhledávání informací ve verzi pro MS Word. Původní dotazník byl vytvořen v aplikaci Google Form

Více

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Sídlo: Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila: Vypracovala: Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel školy Mgr. Jarmila Hegrová,

Více

Cílová skupina: - vzdělávací obor Matematika a její aplikace - hodina je určena pro žáky 7. ročníku po probrání učiva sčítání a odčítání zlomků

Cílová skupina: - vzdělávací obor Matematika a její aplikace - hodina je určena pro žáky 7. ročníku po probrání učiva sčítání a odčítání zlomků Zpracovala: RNDr. Eva Sedláková učitelka M Z ZŠ Lysice Anotace: - uvedená hodina se týká učiva matematiky v. ročníku na druhém stupni ZŠ. - tématem je opakování a procvičování učiva Sčítání a odčítání

Více

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno,

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, VÝSTUPY PROJEKTU doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, 26.4.2016 OBSAH: 1. Východiska tvorby záznamového archu. 2. Tvorba záznamového archu a jeho ověření. 3. Návrhy metodik.

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. První sníh. První sníh. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. První sníh. První sníh. Název učební jednotky (téma) První sníh Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) První sníh Stručná anotace učební jednotky Žáci dotvářejí verše v textu První

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Modely inkluzivní praxe v základní škole

Modely inkluzivní praxe v základní škole Modely inkluzivní praxe v základní škole Metodický materiál projektu Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 Základní škola Staňkova 14, Brno 12.11.2012 Integrace Rozdílnost ve

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Komunikační výchova práce s odbornými texty Český jazyk

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

DOTAZNÍK pro rodiče ČÁST 1

DOTAZNÍK pro rodiče ČÁST 1 Příloha 2 - Dotazníky Základní školy, Burešova, Praha 8 Dotazník pro žáky Základní školy, Burešova, Praha 8 Vážení rodiče, naše základní škola pro Vás připravila následující dotazník, který se stane pravidelným

Více

VOLNÉ PSANÍ O MYŠLENÍ fáze evokace

VOLNÉ PSANÍ O MYŠLENÍ fáze evokace Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov Palackého 524 769 01 Holešov www.gymhol.cz VOLNÉ PSANÍ O MYŠLENÍ fáze evokace Název projektu Číslo projektu Číslo a název klíčové aktivity Označení DUM Název školy Autor

Více

Příloha 1f Evaluace Tréning pozorování, MŠ Přibyslav,

Příloha 1f Evaluace Tréning pozorování, MŠ Přibyslav, Příloha 1f Evaluace Tréning pozorování, MŠ Přibyslav, 13. 1. 2015 Průběžný evaluační dotazník vyplnilo celkem 20 účastníků Tréningu pozorování. Na základě analýzy odevzdaných dotazníků byly zjištěny následující

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech V 1.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech V 1. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list

Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list práce s interaktivní tabulí - asertivní práva, asertivní povinnosti samostatná práce do sešitů s prezentací - souvislost práv a povinností v rámci

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

KOUČOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH projekt PM 250+ Lenka Zelingrová výkonná ředitelka Koučink Centrum, s.r.o.

KOUČOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH projekt PM 250+ Lenka Zelingrová výkonná ředitelka Koučink Centrum, s.r.o. KOUČOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH projekt PM 250+ Lenka Zelingrová výkonná ředitelka Koučink Centrum, s.r.o. Představení KC CO VÁS ČEKÁ? Představení Projektu PM 250+ Vyhodnocení projektu PM 250+ Zkušenost LZ v projektu

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Dotazník pro rodiče Datum: 28. 04. 2016 Graf 1: Celkový

Více

Stanovení a popis nových specializovaných činností, zpracování standardu vzdělávání v rámci DVPP (obsah, rozsah a způsob ukončení)

Stanovení a popis nových specializovaných činností, zpracování standardu vzdělávání v rámci DVPP (obsah, rozsah a způsob ukončení) Stanovení a popis nových specializovaných činností, zpracování standardu vzdělávání v rámci DVPP (obsah, rozsah a způsob ukončení) Standard udělování akreditací DVPP pro Studium k výkonu specializovaných

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy oblast Člověk a příroda Název lekce (téma) Písemná práce z matematiky Časový rozsah lekce 35 minut Věková skupina

Více

Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV.

Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV. Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV. Název učební jednotky (téma) Čí je Mourek? Domácí mazlíčci Kočka domácí Stručná anotace

Více

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0030 Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s. Olomouc ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín KLIMA ŠKOLY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha Termín 29.9.2011-27.10.2011-1 - Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové! Dovolte, abychom

Více

Projekt Odyssea, Gotická kultura - úvod

Projekt Odyssea,  Gotická kultura - úvod Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Poslední Přemyslovci, Lucemburkové opakování Gotická kultura - úvod Časový rozsah lekce 2 vyučovací

Více

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení

Více

Milí rodiče a prarodiče,

Milí rodiče a prarodiče, Milí rodiče a prarodiče, chcete pomoci svým dětem, aby se jim dobře počítalo se zlomky? Procvičujte s nimi. Tento text je pokračováním publikace Mami, tati, já těm zlomkům nerozumím. stupeň ZŠ, ve které

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Motivace ke vzdělávání. Naučit se co nejvíce. Naučit se učit sám. Naučit se samostatně myslet. Připravit se na přijímací zkoušky.

Motivace ke vzdělávání. Naučit se co nejvíce. Naučit se učit sám. Naučit se samostatně myslet. Připravit se na přijímací zkoušky. Kategorie: Vybráno dotazníků: Návratnost: Co je pro tebe ve škole důležité? Naučit se co nejvíce. Vyhodnocení dotazníků 8.třída 2 95,2 % Motivace ke vzdělávání Určitě ano 2 6 3 Naučit se co nejvíce. Určitě

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Experimentální výukový plán matematika, výukový celek počítání s velkými čísly, 4. resp. 5. třída

Experimentální výukový plán matematika, výukový celek počítání s velkými čísly, 4. resp. 5. třída Experimentální výukový plán matematika, výukový celek počítání s velkými čísly, 4. resp. 5. třída Výukové cíle určují očekávané výstupy RVP ZV (2010, str. 30) pro výuku matematiky na 1. stupni základní

Více

Milí rodiče a prarodiče,

Milí rodiče a prarodiče, Milí rodiče a prarodiče, chcete pomoci svým dětem, aby se jim dobře počítalo se zlomky? Procvičujte s nimi. Tento text je pokračováním publikace Mami, tati, já těm zlomkům nerozumím. stupeň ZŠ, ve které

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Rozmanitost přírody stromy listnaté a jehličnaté 2 vyučovací hodiny Věková

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

Motivace ke vzdělávání. Naučit se co nejvíce. Naučit se učit sám. Naučit se samostatně myslet. Připravit se na přijímací zkoušky.

Motivace ke vzdělávání. Naučit se co nejvíce. Naučit se učit sám. Naučit se samostatně myslet. Připravit se na přijímací zkoušky. Vyhodnocení dotazníků Kategorie: Vybráno dotazníků: Návratnost: 7. třída 0 00,0 % Motivace ke vzdělávání Co je pro tebe ve škole důležité? Naučit se co nejvíce. Určitě ano 7 0 7 Naučit se co nejvíce. Určitě

Více

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 V únoru zahájili učitelé práci na lekcích pro 2. pololetí školního roku 2011/2012 a vložili do e-learningového prostředí 1 2 lekce. Ve druhém pololetí bude práce na vkládání lekcí

Více

2 vyučovací hodiny (blok 2 hodin) 6. ročník. Zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá

2 vyučovací hodiny (blok 2 hodin) 6. ročník. Zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Praha Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny (blok 2 hodin) Věková skupina (ročník) 6. ročník

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Živočichové živočišné třídy Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník)

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Seznam příloh. Příloha A: Dotazník sebepojetí školní úspěšnosti dětí (SPAS) Příloha B: Dotazník vztahů ve třídě (B-3)

Seznam příloh. Příloha A: Dotazník sebepojetí školní úspěšnosti dětí (SPAS) Příloha B: Dotazník vztahů ve třídě (B-3) Seznam příloh Příloha A: Dotazník sebepojetí školní úspěšnosti dětí (SPAS) Příloha B: Dotazník vztahů ve třídě (B-3) Příloha C: Struktura pro rozhovor s Chlapcem 3 se specifickými poruchami učení Příloha

Více