Metodika zavádění mentoringu a peer learnigu mezi žáky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika zavádění mentoringu a peer learnigu mezi žáky"

Transkript

1 Metodika zavádění mentoringu a peer learnigu mezi žáky Zpracovala: Mgr. Beata Kynclová

2 Peer mentoring Mentoring je pojem, který se stále častěji objevuje v školním prostředí. Ať už v souvislosti s rozvojem pedagogů ( práce s kompetenčními rámci kvalitního pedagoga) nebo v souvislosti se zaváděním prvků mentoringu do vrstevnického učení tzv. peer mentoring. Mentoring j individuální vztah mezi starším a zkušenějším mentorem a mladším, méně zkušeným chráněncem mentora (menteem), který prostřednictvím vztahu s mentorem získává rozvoj vlastních osobnostních, kognitivních a sociálních dovedností. (Brumovská, Seidlová Málková, s.7)

3 Mentor je člověk, který nás podporuje a posouvá, rozvíjí naše osobnostní, kognitivní či sociální dovednosti. Peer mentor je žák dobrovolník, který je odborně veden k tomu, aby rozvíjel jiného žáka a dosáhli tak společně požadovaných cílů. Zodpovědnost za výsledek učení má vždy žák, který službu přijímá, mentee, zodpovědnost za proces, kterým se cíle dosáhne má peer mentor ve spolupráci s odborníkem (učitelem). Mentoring je: - jedinečným vztahem mezi dvěma osobami - partnerstvím - doprovázením na cestě učení - recipročním vztahem Mentoring přirozený: - proces učení probíhá od dětství po celý život. Přirozené spojení dvou lidí v jakékoliv fázi života. Mentoring formální: - je vytvořen mentoringovým programem, nahrazuje nedostatek přirozených mentorských vztahů Dobrovolný mentor: - není odborníkem mentoringu, program využívá jeho přirozeného potenciálu (peer mentoři, žáci, dobrovolníci v různých programech). Formální mentor: - je školen a profesionálně veden, funguje v rámci určitého programu. Klient (mentee): - partner mentora v mentorském vztahu (žák) Profesionál mentoringového proegramu (koordinátor na škole): - je si vědom principů mentoringu a jeho rizik. Školí a vede dobrovolné mentory z řad žáků, stará se o chod programu, provádí supervizi mentorů. V publikaci Brumovská, T, Málková Seidlová, G. Mentoring. Výchova k profesionálnímu dobrovolnictví. Praha:Portál, 2010 s , s ISBN (brož.) najdeme příklady mentoringových programů, které proběhly nebo probíhají v českém prostředí:

4 Podle formy vytvářených vztahů: Mentoringové programy Klasický mentoring Zkušenější mentor podporuje mladého, méně zkušeného menteeho, povzbuzuje ho a má zájem na jeho osobnostním, kognitivním a sociálním rozvoji. ČR: Home - Start (pomoc mladým rodičům s dětmi). LATA Ve dvou se to lépe táhne (pro mladé a dospívající v krizové situaci), Pět P, LOM a Múzy dětem Projekt Patron Vrstevnický mentoring (peer mentoring) V rámci jedné generace dětí a dospívajících. Nejsou sice stejně staří, ale jejich věkový rozdíl není výrazný. Je přínosný pro menteeho i pro mentora (rozvíjí např. své psychosociální dovednosti, občanskou angažovanost, prosociálnost). Náročnější po stránce organizační. Cíl = zlepšení integrace dětí, jejiich postojů ke škole, prospěchu, prevence vyloučení z kolektivu. Mezigenerační mentoring Dítě či adolescent a dospělý ve věku nad 55 let ( své děti už odchovali, ještě nemají vnoučata velký potenciál), např. Adopce seniorů. Skupinový mentoring skupina 6 10 dětí s jedním mentorem. Školní, komunitní prostředí. Rozvoj komunikačních, sociálních dovedností, školní prospěch. Volnočasové kroužky, Skaut, starší studenti vedou mladší děti, např. KOMPAS. E - mentoring schůzky prostřednictvím elektronických médii (chat, skype, ). Mentoring pro děti a dospívající má také schopnost ovlivnit postoje žáků ke škole. Byl prokázán významný vliv mentoringu na rozvoj altruismu a pozitivních postojů pro pomoc druhým. Oblasti přínosu mentoringu Psychosociální (mezilidské vztahy) Osobnostně emocionální (zdravé fungování a vývoj) Kognitivní (nové poznávání, rozvoj sociálních a kognitivních dovedností a kompetencí)

5 Rozvoj sociální a emoční oblasti: Dochází k němu, pokud mentor dává svěřenci pozitivní zpětnou vazbu. Zpětná vazba slouží jako povzbuzující a korektivní mechanismus. Mentor nastavuje zrcadlo svému menteemu. Jeli jeho přístup kvalitní, mentee se začne vidět jeho očima, kladně. Mentorovo povzbuzování má vliv na zlepšení sebepojetí, sebedůvěry a sebeúcty svěřenců. V období dospívání hledají děti svou roli ve společnosti. Mentor se tak může stát jejich vzorem. Mentor může menteemu pomoci vypořádat se se stresovými situacemi, ukáže mu strategie vyrovnání se se stresem. Může také sloužit jako vzor nebo cíl toho, kam by se mentee chtěl posunout, dostat. Jeho role proto bývá i motivační. Rozvoj dovedností a kompetencí: Pro menteeho je mentoringový program příležitostí získávat zkušenosti a rozvíjet dovednosti v oblastech nebo situacích, které dosud neměl příležitost zažít či vyzkoušet. Vzdělávání a výuka by neměly být zaměřené jen na předávání znalostí a vědomostí, ale také na postupy a dovednosti nezbytné pro vyhledávání informací, jejich zpracování a zařazení do zažitého systému poznání. Od vědět co se posouváme k obsahu vědět jak. Rozvíjení kompetence k učení je důležité pro jedincovo celoživotní učení. Žáci si osvojují nejen informace a znalosti, ale efektivní postupy, strategie a návody, jak se k informacím dostat, jak s nimi pracovat, jak je uchovávat, jak se efektivně učit, jak prezentovat. Mentor může menteemu předat svoje know-how (co se mu osvědčilo, jak sám postupoval). Kvalita sociální opory: blízkost trvalost a spolehlivost reciprocita přiměřenost sociální opory

6 Jak tedy začít ve škole s peer mentoringem? Pokud se rozhodneme využívat prvky peer mentoringu ve škole, měli bychom začínat malými krůčky. Od kooperace v rámci vyučování v jedné třídě, přes spolupráci dvojic dětí mimo vyučování (třídní mentoring). Pokud bude tato spolupráce fungovat, můžeme začít uvažovat o peer mentoringu v rámci většího celku (školy). Vše je ale podmíněno klimatem školy. V nedemokratickém prostředí s restrikcí bude i peer mentoring vnímán jako způsob kontroly. Je to ale nástroj učení a rozvoje menteeho i mentora. V nedemokratické škole nebude mentoring fungovat. Dáváme dětem větší svobodu a důvěru, zároveň tím zmenšujeme zavedené kontrolní mechanismy. Mentoringu se nepovede dobře v nedemokratickém prostředí. Pokud např. školní paralment nemá příslušné pravomoci a funguje jen naoko, nebo se děti mají samy ohodnotit, ale výsledná známka je stejně na učiteli, musíme nejdřív zapracovat na demokratizaci školy, později přemýšlet o mentoringu. Mentoring funguje jedině jako učení a rozvoj (emoce - radost, chuť, respekt), ne jako pomoc a podpora (emoce - strach, nezájem, neúcta). Pokud jako učitel předávám moc dětem, vzdávám se vlastního vlivu, ale nestávám se bezmocný. Pokud děti dodržují pravidla, není to proto, že musí, ale že to pro ně je prospěšné. Žáci se zároveň musí učit unést svobodu. Je to proces a neděje se to ze dne na den. Vědomé dodržování pravidel je totiž mnohem náročnější než striktní podvolení se vyšší moci. Peer mentoring si tedy žádá atmosféru důvěry, posílení kooperace, efektivní práci s chybou, vytvoření učící se komunity žáci by měli vidět, že i učitelé na sobě pracují a učí se novým věcem. Podmínky pro mentoring ve škole: a) Je nutné přijmout pravdu, že chyba je součástí učení. Nestavíme na deficitním modelu, chyby nás posouvají dál. b) Čas a prostor (nejdříve budeme muset děti instruovat, jak a kdy se mají scházet, později si tyto organizační záležitosti budou zařizovat sami cesta k větší svobodě a odpovědnosti za vlastní rozhodnutí) c) Zdroje, informace, vyškolení lidé (jako učitel a koordinátor peer mentoringu na škole si musím nejdřív ujasnit, zda chci děti zdokonalovat ve znalostech předmětu, nebo ve studijních dovednostech nauč mě matematiku, nebo nauč mě dělat prezentace) d) Individualizace v učení. Vytváříme na škole podmínky pro individualizaci? e) Propojení mentoringu a ŠVP. f) Interní pedagogický, pak interní žákovský (žáci vidí, že učitelé se taky něco učí, že mají svoje mentory.). g) Ocenění úspěchů (atributů. Je to pro žáky smysluplné Můžeme začít tím, že pokud má žák dva klienty (mentee), nemusí psát písemky z daného předmětu. Čím víc bude škola demokratičtější, budou si žáci víc cenit diplomu, ocenění, ale třeba i dárku, který je posune v jejich vlastním učení hodnotná kniha, mikroskop ).

7 Účastníci našeho kursu o peer mentoringu (učitelé základních a středních škol) se shodli na tom, že pro ně bylo klíčové začít využívat kooperaci ve vlastních hodinách, teprve v druhé fázi začít přemýšlet o peer mentoringu na škole. Pro mnohé z nich bylo zavedení kooperativních prvků do výuky obohacující. K tématu kooperace je možné se inspirovat např. v publikacích a webových stránkách: - KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál, 1997, KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení a vyučování. Teoretické a praktické problémy. Praha: Karolinum, 2001, KASÍKOVÁ, H. Učíme (se) spolupráci spoluprací. Kladno: AISIS, o. s., 2005, KASÍKOVÁ, H. (Ed.) Učíme (se) kooperaci kooperací. Náměty výukové materiály. Kladno: AISIS, o. s., SITNÁ, D. Metody aktivního vyučování. Spolupráce žáků ve skupinách. Praha: Portál,

8 Jak vybírat peer mentory? Peer mentoring by měl být dobrovolný. Děti se mentorováním učí dobrovolnictví. Přesto by minimálně na začátku měli mít představu, co z toho budou mít oni jako mentoři. Je na uvážení koordinátora, jaké odměny budou pro mentory motivující (např. peer mentor má na starosti dva mentee a nemusí psát písemky, peer mentor má automaticky na vysvědčení jedničku, protože je tak dobrý, že učí druhé ) Pro začátek je určitě lepší začít pracovat jen s malou skupinkou peer mentorů. Mějme na mysli, že: H = P-N (hodnota = přínos mínus náklady. Když se rozhodnu, že začnu s 30 dětmi = vysoké náklady a malá hodnota. Začnu tedy se třemi.) Zavedení peer mentoringu bude trvat alespoň dva roky. Je jedno, ve které třídě začneme. Jedním z modelů práce peer mentorů na školách může být následující postup: 1) Zmapování potřeb žáků (Bude o peer mentoring zájem? Chci rozvíjet znalosti nebo studijní dovednosti?). 2) Oslovení budoucích peer mentorů (osobní kontakt, vývěska na nástěnce, úvodní schůzka). 3) Dopis rodičům metorů i mentee, případně osobní schůzka s rodiči. 4) Společný výcvik mentorů (pátek odpoledne, sobota budování společné sounáležitosti, seznámení s práci mentora, etickým kodexem, plánování a cíle, mentorské nástroje) 5) První schůzka mentror- mentee koordinátor (učitel). Máme tak větší přehled o plánování cílů spolupráce menteeho a mentora. 6) Následné pravidelné supervize mentorů, konzultace a společné výcviky, na začátku minimálně jednou měsíčně je to také důležité pro mentory jako dobití baterek. 7) Schůzky s mentee (společné s mentorem či bez) Pokud si např. mentor neví rady s odborností, může jednou z aktivit menteeho být to, že půjde na konzultaci za učitelem (mentor mu to naplánuje, doporučí). Zodpovědnost za výsledek učení má mentee, peer mentor provádí procesem. Peer mentoři pracují s různými nástroji (seznámí se s nimi v rámci výcviku). Vycházejí z vlastní zkušenosti, ale nepřemýšlí za menteeho, jen se ho snaží nasměrovat správným směrem. Ať už například pomocí GROW modelu nebo modelu OSKAR: Outcomes společný výsledek Scale jak jsme na tom, kvalitativní škála co umíš, co ti jde Know how co potřebujeme, máme zdroje (dovednost a znalost) Affirm realizovatelnost, další okolnosti Action plánování akcí Review reflexe

9 Učitelé ve své práci často skáčou z výsledku na action. Peer mentor provádí spolužáka procesem učení. Není to doučování,ale společné plánování kroků. Zodpovědnost za výsledek učení má mentee, peer mentor provádí procesem učení. Peer mentor má k dispozici písemky, sešity, společně s menteem popisují realitu, nemusí hned znát cíl. Ve spolupráci mentor mentee může také dojít k neúspěchu zapřičiněném různými faktory: a) Rozdíl mezi očekáváním a realitou Někteří mentoři musí budování vztahu věnovat víc úsilí, než očekávali, což vede k nespokojenosti. b) Tlak na schopnosti mentora Některé komunikační dovednosti u dětských mentorů je třeba ještě rozvíjet a podporovat. Pozor na nadměrné požadavky na mentory! c) Očekávání mentora a svěřence Je důležité, abychom znali očekávání obou stran a průběžně je naplňovali d) Komunikační dovednosti mentorů Jsou důležité zejména pro práci s dítětem s rozdílného kulturního a sociálního zázemí. e) Nevhodně vytvořená dvojice a vzájemná antipatie Důležitý je pečlivý výběr, první dojem. Předčasně ukončené vztahy mají negativní dopad na již existující problémy menteeho. f) Angažovanost mentora a menteeho Mentoři by měli také dostávat zpětnou vazbu, potřebují vědět, že o ně má někdo zájem, že jsou užiteční. g) Důvěrnost Mentor neloudí z menteeho důvěrné informace, ale vytváří prostředí, buduje důvěru. Mentee se potřebuje déle adaptovat nemá za sebou přípravná školení. h) Obavy ze selhání Důležitou roli zde hraje supervize a koordinátor programu. i) Nedostatek času a vzdálenost bydliště j) Přístup rodiny a profesionálů mentoringového programu (Brumovská, Seidlová Málková, s ) Pokud se rozhodneme pro peer mentoring na škole, doporučuje se úvodní výcvik peer mentorů (pátek sobota).

10 Návrh programu pro první výcvik peer mentorů: 1) Po zmapování potřeb a promyšlení oblasti, kterou chceme rozvíjet (znalosti nebo dovednost učit se), úvodní informativní schůzce dostanou potencionální peer mentoři přihlášku (viz PŔÍLOHA 1), přiloží souhlas rodičů a souhlas třídního učitele. 2) Doporučuje se uskutečnit informativní schůzku pro rodiče vybraných žáků. 3) První dvoudenní společný trénink by se mohl konat buď v prostorách školy, nebo výjezdově (žáci to mají za odměnu, podpoříme jejich důležitost a odhodlanost pro věc). 4) Návrh společného programu (pro skupinu minimálně 8 peer mentorů): 16: Kdo jsem? Pátek Aktivita : Lovci lidí (předpokládáme, že ve skupině peer mentorů se sejdou děti z různých tříd, které se mezi sebou neznají. Tato aktivita jim může pomoci k rychlejšímu seznámení. Žáci mají na pracovním listu čtvercovou tabulku, ve které je např 16 polí (4x4). V každém poli je otázka, např.: Najdi ve skupině někoho, kdo má víc než jednoho sourozence. Zapiš jméno toho, kdo hraje na hudební nástroj. Jméno toho, kdo se nejčastěji učí ráno před písemkou. Zapiš jméno toho, kdo má rád matematiku. Apod. Žáci dostanou tyto pracovní listy do ruky (všichni mají stejná zadání) a ve skupině dotazováním zjišťují správné odpovědi. Když má první vše vyplněno, dá to hlasitým signálem najevo a hra končí. Následuje reflexe v kolečku říkáme si odpovědi, můžeme klást doplňující otázky (můžeme také hrát tak dlouho, dokud nemají všichni všechna pole vyplněná) Můj štít (viz PŘÍLOHA 3) Společné sdílení a reflexe

11 17:15 18:30 - Proč jsem tady, co je to mentoring a peer mentoring, co má a nemá dělat peer mentor (viz PŘÍLOHA 4) 18:45 20:00 - Test školních úspěchů: Proč se učím Chci se učit/musím se učit (vše viz PŘÍLOHA 5) Společná reflexe 8: Individuální barinstorming: Sobota Vzpomeň si na situaci, kdy ses něco učil a šlo ti to Co jsi u toho dělal, potřeboval Sdílení ve skupině V-A-K Test učebních stylů + analýza (vizuální, auditivní kinestetický viz PŘÍLOHA Proč je dobré vědět, jaký jsem typ, jak mi to může pomoci v mém učení? 9:45 11:00 - Jak získat a udržet motivaci ke studiu Např. využití e-learningu Jak se nenechat množstvím úkolů převálcovat Skupinové zpracování dvou témat pomocí myšlenkové mapy + společné sdílení 11:15 12:45 - Jak se efektivně učit: Co nám funguje, další techniky k zapamatování přednáška. Metody RWCT (Myšlenkové mapy, Dvojitý zápisník, INSERT, T-Graf, Vennův diagram žáci si vyzkouší práci s textem a metodou)

12 13:30 14:30 - Model OSKAR (seznámení se a společný nácvik ve dvojicích, reflexe) Co nás čeká? Společné plánování, vize (jak bude probíhat další spolupráce, plánování první schůzky s menteem, supervize, podpora koordinátora) 14:45 16:00 - Rozhovor ve dvojicích, ve skupinách: Co si odnáším, jak budou vypadat moje činnosti spojené s peer mentoringem, event. Pětilístek na téma PEER VÝCVIK. Závěrečná zpětná vazba (Co si odnáším, co jsem se dozvěděl o sobě, o ostatních. např. aktivita Pavučina (žáci sedí v kruhu, mají k dispozici klubíčko provázku. Ten, kdo mluví, má klubíčko u sebe, pak je pošle dál (naproti) a drží si svůj konec, mluví ten, co má klubíčko u sebe celý proces se opakuje, až ml

13 Zkušenosti účastníků peer mentoringového výcviku Po prvním výcviku učitelů koordinátorů peer mentoringu na školách, jsme zjistili, že je pro mnohé zásadní zavedení kooperativních činností v hodinách. Žáci, kteří nejsou zvyklí pracovat v hodinách kooperativně, neuspějí ani v peer mentoringu. Veškeré změny je třeba zavádět po malůých krůčcích. Několik postřehů častníků výcviku: 1) PEER MENTORING Adam Svojkasa, OA Uherské Hradiště Prvky této aktivity byly na naší škole implementovány ve skupině žáků, kteří se věnují Středoškolské odborné činnosti 1. SOČ je na úrovni středního ale i vysokého školství velmi uznávanou soutěží, která má mnohaletou tradicí a její úspěšné absolvování ukazuje, že žák dosáhl vysokých kvalit co do znalostí i praktických dovedností. Každoročně se na naší škole do této soutěže zapojuje kolem dvou desítek žáků a to, což je pozoruhodné, všech ročníků. 2 Žáci soutěží v mnoha soutěžních oborech, a to i když jsme odborná škola zaměřená výhradně na odvětví ekonomiky a informačních technologií. Žáci v rámci soutěže SOČ pracují individuálně, ale i ve skupinách. Při konzultacích se svými vedoucími a zejména se školním koordinátorem SOČ se potkávají, vyměňují si poznatky a zkušenosti, ale jen ve velmi omezené míře. Proto se školní koordinátor rozhodl, také na základě absolvování školení v oblasti peer mentoringu a dosavadních manažerských zkušeností 3 zavést vzájemnou spolupráci žáků při tvorbě odborných vědeckých prací. Je třeba přesněji definovat, jakým způsobem byl na naší škole peer mentoring realizován. Postup: 1) Vymezení cílové skupiny: 2) Seznámení žáků s pro ně novým pojmem peer mentoring 3) Vysvětlení starším a zkušenějším žákům, proč chceme tuto metodu v dané skupině implementovat 4) Vyzkoušení (ze začátku jenom u několika nejschopnějších žáků 4 ) 5) Implementace na celou skupinu sočkařů 6) Zachycení žáků přímo při peer mentoringu 7) Vyhodnocení přínosů metody 1 Středoškolská odborná činnost známá pod zkratkou SOČ 2 Na SŠ je typická účast žáků až 3. a 4. ročníků 3 Často vystupuje v roli kouče. 4 Vhodnější se zdály být dívky.

14 Obrázek 1: Skupina žáků sočkařů pod vedením Magdy Cíchové, žákyně 4. ročníku Na výše uvedené fotografii jsou zachyceni naši současní sočkaři, jak pracují pod vedením žákyně Magdy a její spolužačky Aleny. Holky pomáhaly soutěžícím formou rad, poukazovaly na chyby a vedly je k postupnému samostatnému úsudku. 2) Výsledky mého snažení vnímám pro mou práci jako pozitivní - méně vysvětluji, méně mluvím. 1. V hodinách informatiky, kdy si děti neví rady, co a jak v daném programu udělat, kam kliknout apod. se téměř přestaly hlásit. Ví, že se mohou zeptat kamaráda, který jim pomůže, poradí. Odpadlo mi nekonečné vysvětlování stále dokola a děti si na to zvykly a už většinou ví, kdo jim poradí. 2. V hodinách informatiky se zaměřujeme i na hodnocení zadaných úkolů. Výsledné práce hodnotím společně se žáky, respektive žáci se dle zadaných kriterií učí hodnotit práci svých spolužáků. Jsou schopni poukázat na to, co se kterému žákovi v zadaném úkolu zdařilo nebo naopak kde nesplnil stanovená kritéria. 3. V hodinách přírodopisu se zaměřujeme i na párové čtení. Po rušných hodinách, kdy se děti stále dokola ptaly na již vysvětlené, se nám daří touto metodou naučit se nové učivo, aniž bychom musely pokaždé vysvětlovat. Žáci znají svůj úkol a svou roli. Přeji pěkný zbytek dne a děkuji. Martina Bábíčková, ZŠ Mariánské náměstí, Uherský Brod

15 3) Pravopis ve 2.A Obchodní Akademie Zlín Olga Šilová Výchozí stav: 2. A mám jako třídní učitelka a učím tam češtinu. Mají poměrně slabé výsledky a nejhorší je vždycky pravopis, proto jsem se rozhodla provést pokus s novými metodami právě u nich a na tomto tématu. Průběh: 1. Napsali jsme diktát jako obvykle dopadl velmi špatně (mnoho žáků bylo hodnoceno dostatečně i nedostatečně, což znamená více vež 6 chyb). 2. Zeptala jsem se žáků, jestli jsou spokojeni s výsledky (nebyli). Pak jsem se ptala, co s tím tedy chtějí dělat. Padaly různé návrhy, nakonec jsme se shodli na tom, že je třeba se to znovu naučit a hodně procvičovat. Akci jsem nazvala 2. A umí pravopis což byl náš cíl. 3. Společně jsme vybrali 4 pravopisné jevy, které žákům ve 2. A dělají největší problémy. Shodli jsme se na s/z, mě/mně, čárce ve větě jednoduché a čárce v souvětí. 4. Žáky jsem rozdělila do 4 skupin po 6 osobách tak, aby v každé byl alespoň 1 silnější (náhodou to vyšlo víceméně podle abecedy). Každá skupina dostala za domácí úkol zjistit co nejvíc pravidel k danému jevu (např. kdy se píše předpona s-, kdy z-) a přinést i příklady. 5. V následující hodině pracovali žáci na zdokonalení a sjednocení pravidel, která přinesli. Věděli, že jsou experti a zanedlouho budou své poznatky dál šířit. 6. V druhé části hodiny byli studenti přerozděleni do 6 skupin po 4 osobách tak, aby v každé byl zástupce jednoho pravopisného jevu. Postupně každý vysvětlil pravidla a dal připravené příklady zbylým žákům ve skupině. 7. Na začátku následující hodiny jsme byli v počítačové učebně. Každá skupina vytvořila soubor cvičení na všechny 4 jevy, zapsala ho do PC a poslala mi ho em. Já jsem všechny soubory dala do jednoho, upravila (písmo, mezery), odstranila opakující se příklady a uložila studentům na disk, k němuž mají všichni ve škole přístup. 8. Domácí úkol na další hodinu byl cvičení doma udělat, vytisknout a přinést. Ve škole jsme vše zkontrolovali. Na následující hodinu jsem nahlásila diktát, v němž jsem použila podobné a i některé stejné příklady, co jsme probírali. 9. Diktáty nebyly bez chyb, ale všichni žáci (s jednou výjimkou) se zlepšili minimálně o jeden stupeň, častěji však o dva.

16 Hodnocení: Přesvědčila jsem se, že kooperativní učení je mnohonásobně časově náročnější než běžné vyučování. Pozitivní ale bylo, že moje třída hned pochopila pravidla práce ve skupinách a pracovala soustředěně a kupodivu potichu. A hlavně: zlepšili se v pravopise! 4) Výuka slovní zásoby Parts of body humans, cats, birds 6. ročník Na konci předcházející hodiny se žáci seznámili s novými slovíčky k popisu těla oko, nos, krk, ruka, noha, ocas, křídlo, srst, zobák, vousy a pod (výslovnost, český překlad), za domácí úkol si měli připravit jednoduché obrázky těla člověka, kočky a ptáka. V další hodině žáci pracovali ve skupinkách po třech, každý z nich byl expertem na jedno tělo (nápověda byla na učitelském stole). Nejdříve měli doplnit vynechaná písmena na kartičkách s novými slovíčky. Následně dostali žáci pracovní list, na kterém měli k jednotlivým částem těla člověka, kočky a ptáka kartičky s novými slovíčky přiřazovat. Dále si žáci do sešitů doplnili nová slovíčka k předem nakresleným obrázkům a tvořili ve skupinách otázky se slovesem have got, které následně zodpověděli - metoda jeden se ptá, druhý odpovídá, třetí kontroluje a v rolích se postupně střídali Na konci hodiny jsme pokračovali metodou turnaje týmů, kdy zástupci týmu dostali na první lavici slova s přeházenými písmeny, které muselisprávně složit, slova s vynechanými písmeny, které museli doplnit, vybírali správná slova/správné věty pro dané tělo, správná odpověď byla bodována. V úplném závěru hodiny si zástupci týmů připravili hádanky pro ostatní, kteří se zjišťovacími otázkami: Has it got a beak/ two legs/? měli dopracovat ke správnému zvířátku. Jitka Ocelková 5) Početní operace s mocninami s celým exponentem Použila jsem metodu skládankového učení. Výuka proběhla v 8. ročníku. Žáci byli rozděleni do čtyř mateřských skupin tak, aby ve skupině byl vždy zdatný počtář, slabý počtář a tato dvojice byla doplněna běžnými žáky. Každá skupina vyvozovala pravidlo pro danou početní operaci. Po vyvození pravidla, jeho ověření na přiložených příkladech, předávali žáci získanou dovednost v nově vzniklých skupinách. Hodnocení: Žáci pracovali velmi hezky, nikdo práci nebojkotoval, o pochopení pravidla v mateřské skupině se snažili i slabí žáci. Ti si většinou ale nevěřili při předávání získané dovednosti v nové skupině a potřebovali podporu učitele.

17 Práce zabrala celou vyučovací hodinu, shrnutí a zápis do sešitu následoval až v další hodině, kdy jsme ještě společně vyvodili pravidla pro počítání mocnin se záporným mocnitelem a mocnitelem rovným nule. To šlo žákům velmi dobře, protože jsme navázali na pravidlo pro dělení a žáci si obě zbývající pravidla odvodili sami (nemohlo být zařazeno jako práce pro mateřskou skupinu, protože k tomuto učivu je třeba znát pravidlo pro dělení mocnin). Popis práce v jednotlivých skupinách: 1. mateřská skupina vyvozovala pravidlo pro sčítání a odčítání mocnin. Žáci vycházeli ze zápisu: = = =? = převedeno do mocnin: x 2 + x 2 + x 2 + x 2 = 4x 2 2u 6 + 3u 6 = u 6 + u 6 + u 6 + u 6 + u 6 = 5u 6 5x 2 + 2x + 7x + 3x 2 = 8x 2 + 9x 10y 9-3y 9 = 7y 9 5s 2 + 3s - 4s 2 = s 2 + 3s vyvodili pravidlo: Sčítat/odčítat můžeme jen mocniny se stejným základem a stejným mocnitelem. Následně procvičili na několika příkladech, ověřili pochopení. 2. mateřská skupina vyvozovala pravidlo pro násobení mocnin. Žáci vycházeli ze zápisu: x 2. x 3 = (x. x). (x. x. x) = x. x. x. x. x = x 5 m 5. m 4 = (m.m.m.m.m).(m.m.m.m) = m 5+4 = m 9 tedy: k 3. k 2 = k 3+2 = k 5 obecně: a m. a n = a m+n vyvodili pravidlo: Mocniny se stejným základem násobíme tak, že základ opíšeme a mocnitele sečteme. Následně procvičili na několika příkladech, ověřili pochopení.

18 3. mateřská skupina vyvozovala pravidlo pro dělení mocnin. Žáci vycházeli ze zápisu: x 5 : x 3 = = x 2 w 7 : w 2 = = = w 5 tedy: x 5 : x 3 = x 5-3 = x 2 obecně: a m : a n = a m-n vyvodili pravidlo: Mocniny se stejným základem dělíme tak, že základ opíšeme a mocnitele odečteme. Následně procvičili na několika příkladech, ověřili pochopení. 4. mateřská skupina vyvozovala pravidlo pro umocňování mocnin. Žáci vycházeli ze zápisu: (x 5 ) 2 = x 5. x 5 = x 5+5 = x 10 (a 3 ) 4 = a 3. a 3. a 3. a 3 = a = a 12 tedy: (x 5 ) 2 = x 5.2 = x 10 obecně: (a m ) n = a m.n vyvodili pravidlo: Mocninu umocníme tak, že základ opíšeme a mocnitele vynásobíme. Následně procvičili na několika příkladech, ověřili pochopení. Společně na základě vyvozených pravidel o násobení a dělení mocnin žáci velmi jednoduše odvodili pravidlo pro mocninu a) se záporným mocnitelem b) s mocnitelem rovným nule a) Žáci vycházeli ze zápisu: a 2 : a 5 = = = ; z dělení již znali: a 2 : a 5 = a 2-5 = a -3 = a -3 tedy: a -m = b) Žáci vycházeli ze zápisu: a 3 : a 3 = = = 1; z dělení již znali: a 3 : a 3 = a 3-3 = a 0 1 = a 0 tedy: a 0 = 1 pro a 0 Kája

19 6) Drobné postřehy: A) - Daří se nám, že si žáci zvykli nejdříve se s dotazem obracet na své spolužáky a až nakonec na učitele. - Podařilo se rozběhnout Peer Mentoring mezi žáky 9. ročníku a žáky 2. ročníku v naší škole. - Žáci si zvykli na metodu pětilístku v úvodu hodiny a na předpísemkové odhazování strachu v pohybovkách (Já do lesa nepojedu ) - V JČ jsme začali využívat metodu skládankového učení. - Zkoušíme i další věci, ale to ještě u žáků není tak docela zaběhnuté, chce to více času. Těšíme se na další seminář. Věra a Marie. B) - Zkoušela jsem mimo jiné párové čtení v literární výchově. - Podařilo se. Žáci se naučili lépe spolupracovat, pomáhali si. Slabší žáci dávali více pozor a text s pomocí lepších žáků více pochopili. S pozdravem Olga Garzinova C) - Povedlo se nám probudit nejhorší třídu, která nic nedělala. sami si říkají o skupinkové práce, chtějí pracovat každý s každým, na konci hodiny nám povídají co se vzájemně naučili, takže super - O naše metody mají zájem i někteří kolegové, dokonce nám občas dají za pravdu, že to k něčemu bude - Slabá třída, která neměla studijní výsledky se naučila pracovat ve skupině, dělají bez problému projekty v zeměpisu, pomáhají si, když někdo z nich chybí, je zde vidět práce žák žák. - Největší přínos to má pro nás, kdy si ověřujeme v praxi, že se žáci dají motivovat, když se víc zapojí sami a svými chybami a pokusy dojdou k žádanému výsledku. Je to jiný druh práce, ale už máme i zpětné vazby - pozitivní. - Na mentoring reagují i kolegové, dobře i špatně, ale hlavně - už se o tom na škole mluví! Pavlína a David

20 D) Ihned od prosince jsem zavedla stálý zasedací pořádek, který se odvíjel od přeskupení třídy do čtveřic či dvojic. Vytvoření čtveřic nebylo nahodilé, ale záměrné, aby skupiny byly heterogenní, co se týká tahounů, problémových žáků, slabších žáků, skupiny se osvědčily, mezi deváťáky se někteří žáci, kteří jsou problémoví kázeňsky, ale prospěchově výborní, stali tahouny skupiny 2. žáci oceňují skupinové aktivity proti frontální výuce, že si více zapamatují, hodina podle jejich názoru uplyne daleko rychleji 3. někteří si uvědomují a hlasitě sdělí všem, že úspěch skupiny je odvislý od nasazení jednotlivců a opačně úspěch jednotlivce je závislý na práci všech ve skupině 4. v přípravách vnímám, že se více zamýšlím nad cílem a kritérii, které žákům sdělím před samotnou prací ve skupině či v páru Z metod kooperativního vyučování jsem realizovala: obrať se na svého souseda, párové čtení, skládankové učení, souboj týmů, společné myšlenkové mapy, technika sněhové koule Blanka Kňazejová ZŠ Mariánské náměstí, Uherský Brod

21 PŘÍLOHY: 1) Přihláška peer mentora Děkujeme za tvůj zájem stát se peer mentorem. Přihláška se skládá ze tří kroků, které musíš přesně dodržet, abys byl vybrán na pohovor. I. Vyplň následující dotazník. Nic nevynechej. Jméno: Adresa: Třídní učitel: Telefon: Datum narození: Třída: I.a. Máš nějaké zkušenosti, které by z tebe dělaly dobrého peer mentora? (vyjmenuj zkušenosti, jako je hlídání dětí, pomáhání mladším sourozencům apod.) I.b. Jaké domácí práce vykonáváš? I.c. Jmenuj jednu věc, kterou jsi udělali a na kterou jsi pyšný. Proč jsi na ni pyšný? I.d. Když tě někdo naštve, co uděláš?

MASARYKOVA UNIVERZITA. Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ

MASARYKOVA UNIVERZITA. Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Vypracovala: Vedoucí práce: Veronika Čížová

Více

Individualizací vzdělávání k inkluzi

Individualizací vzdělávání k inkluzi Individualizací vzdělávání k inkluzi Kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Červený vrch Únor 2010 Březen 2012 1 Individualizací vzdělávání k inkluzi I. Úvodem... 4 II. Výsledky a význam projektu Individualizací k

Více

PRAHA a EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI METODIKA

PRAHA a EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI METODIKA METODIKA Projekt Měřím, měříš, měříme aneb měřitelné veličiny kolem nás má studentům ukázat význam měření v každodenním životě. Právě praktické zaměření projektu má být hlavní motivací, která udrží zájem

Více

Styly učení a možnosti jejich rozvoje ve výuce jazyka anglického. Bronislava Hašpicová

Styly učení a možnosti jejich rozvoje ve výuce jazyka anglického. Bronislava Hašpicová Styly učení a možnosti jejich rozvoje ve výuce jazyka anglického Bronislava Hašpicová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Těžištěm této práce je akční výzkum ve výuce anglického jazyka žáků střední školy.

Více

DŮVĚRA, DIALOG, RŮST. Hana Košťálová Jana Straková a kolektiv autorů

DŮVĚRA, DIALOG, RŮST. Hana Košťálová Jana Straková a kolektiv autorů HODNOCENÍ DŮVĚRA, DIALOG, RŮST Hana Košťálová Jana Straková a kolektiv autorů HODNOCENÍ DŮVĚRA, DIALOG, RŮST Hana Košťálová Jana Straková a kolektiv autorů Tato publikace byla vypracována v rámci projektu:

Více

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace leden - únor / 2013 Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace Antonio Payano výkonný ředitel BAYER ČR a SR Téma: klíčové kompetence Cena 59 Kč / 2,50 01-02/2013 Digitální verze časopisu zdarma

Více

Příručka dobré praxe

Příručka dobré praxe Příručka dobré praxe UČENÍ NA MÍRU Tato příručka vznikla v rámci projektu Seznámení s učebními styly a kompetencí k učení individualizace přístupu k žákům., reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0080 Zpracovali: Zuzana

Více

~OPS~UNIE. Název projektu: METODIKA PRO PRACI v,,, SE ZAKY SE SPECIALNIMI. v,, VZDELAVACIMI POTREBAMI

~OPS~UNIE. Název projektu: METODIKA PRO PRACI v,,, SE ZAKY SE SPECIALNIMI. v,, VZDELAVACIMI POTREBAMI 111 *** ~OPS~UNIE * * *** Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Centrum péče pro žáky se SVP v základních škol zřízených MC Praha 8, METODIKA PRO PRACI v,,,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ČESKÝ KRUMLOV, KAPLICKÁ 151

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ČESKÝ KRUMLOV, KAPLICKÁ 151 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ČESKÝ KRUMLOV, KAPLICKÁ 151 Adresa: Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov E-mail: info@zskrumlov.cz Internetová stránka: www.zskrumlov.cz Ředitelka školy: Mgr. Blanka Thonová SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

Více

Hledá se dvojjazyčný asistent. Zkušenosti s dvojjazyčnými asistenty v českých školách a inkluzí žáků s odlišným mateřským jazykem

Hledá se dvojjazyčný asistent. Zkušenosti s dvojjazyčnými asistenty v českých školách a inkluzí žáků s odlišným mateřským jazykem Hledá se dvojjazyčný asistent Zkušenosti s dvojjazyčnými asistenty v českých školách a inkluzí žáků s odlišným mateřským jazykem 1 META o.s. Sdružení pro příležitosti mladých migrantů Autoři materiálu:

Více

KOOPERATIVNÍ UČENÍ V PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK NA I. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

KOOPERATIVNÍ UČENÍ V PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK NA I. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra primárního vzdělávání Katedra: Studijní program: M7503 Učitelství pro základní školy Učitelství pro 1. stupeň základní

Více

SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ NA 2. STUPNI ZŠ V HODINÁCH CIZÍCH JAZYKŮ

SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ NA 2. STUPNI ZŠ V HODINÁCH CIZÍCH JAZYKŮ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ NA 2. STUPNI ZŠ V HODINÁCH CIZÍCH JAZYKŮ Bc. Alexandra Palasová Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická

Více

MODERNÍ VYUČOVÁNÍ. Moderní výuka přírodních věd. Každé dítě musí zažít radost z poznání. Téma: MATEMATIKA A PŘÍRODNÍ VĚDY

MODERNÍ VYUČOVÁNÍ. Moderní výuka přírodních věd. Každé dítě musí zažít radost z poznání. Téma: MATEMATIKA A PŘÍRODNÍ VĚDY MODERNÍ VYUČOVÁNÍ Moderní výuka přírodních věd Příprava dnešních studentů na příležitosti zítřka Téma: MATEMATIKA A PŘÍRODNÍ VĚDY květen červen / 0 Každé dítě musí zažít radost z poznání Prof. Milan Hejný

Více

SBORNÍK Projektová odpoledne pro individuálně integrované žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

SBORNÍK Projektová odpoledne pro individuálně integrované žáky se speciálními vzdělávacími potřebami SBORNÍK Projektová odpoledne pro individuálně integrované žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Reg. č. projektu: Název projektu: Zkrácený název: CZ.1.07/1.2.00/08.0131 Zkvalitnění systému péče o

Více

Škola zážitkem. Zážitková pedagogika při výuce klíčových kompetencí a hodnocení žáků

Škola zážitkem. Zážitková pedagogika při výuce klíčových kompetencí a hodnocení žáků Škola zážitkem Zážitková pedagogika při výuce klíčových kompetencí a hodnocení žáků 1 Obsah Úvod...3 Pochybnosti čtenáře najdete tu i svoje?...5 Tři témata jeden princip...9 Proč jsme tuto knížku napsali

Více

PhDr. Petr KfiíÏ KDO JSEM, JAK JSEM. Aktivity pro osobnostní a sociální v chovu k podpofie sebepoznání a sebepojetí

PhDr. Petr KfiíÏ KDO JSEM, JAK JSEM. Aktivity pro osobnostní a sociální v chovu k podpofie sebepoznání a sebepojetí KDO JSEM, JAK JSEM PhDr. Petr KfiíÏ KDO JSEM, JAK JSEM Aktivity pro osobnostní a sociální v chovu k podpofie sebepoznání a sebepojetí AISIS 2005 Lektorovali: Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc., PaedDr. Věra

Více

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro děti a žáky na základní škole

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro děti a žáky na základní škole Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro děti a žáky na základní škole Obr. 1 Titulka Tento projekt je spolufinancován

Více

Možnosti řešení. krizových situací. v prostředí základní školy. Sborník příspěvků pedagogických pracovníků

Možnosti řešení. krizových situací. v prostředí základní školy. Sborník příspěvků pedagogických pracovníků Možnosti řešení krizových situací v prostředí základní školy Sborník příspěvků pedagogických pracovníků Možnosti řešení krizových situací v prostředí základní školy Sborník příspěvků pedagogických pracovníků

Více

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 1. stupně ZŠ ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Květa Krüger, Jana Kargerová, Kateřina Srbová Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální

Více

Editorial Co najdete v tomto čísle?

Editorial Co najdete v tomto čísle? 2010/12 3 1 Ve třetím čísle našeho bulletinu se zaměříme na volbu evaluačních nástrojů a jejich vhodnost pro zjištění, jak se vám daří plnit své aktuální cíle. Editorial Co najdete v tomto čísle? Obsah

Více

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Vladimír Matuš Pavla Bednářová Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty

Více

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a

Více

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Handouty pro učitele ZAPAMATOVÁNÍ INFORMACÍ Kolik z nových poznatků si vybavíme po určitém čase: SLYŠENO VIDĚNO ZAŽITO po 3 týdnech 70 % 72 % 85 % po 3 měsících 10 % 32 % 65 % motto

Více

Čtenářská gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA

Čtenářská gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Čtenářská gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Čtenářská gramotnost ve výuce metodická příručka Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Děti se přizpůsobily době, to my jsme zůstali stát. Nejdřív jsme netušili, co nás s Martinkou čeká. Hyperaktivita je nejsilnější u dětí školního věku

Děti se přizpůsobily době, to my jsme zůstali stát. Nejdřív jsme netušili, co nás s Martinkou čeká. Hyperaktivita je nejsilnější u dětí školního věku číslo 3 Nejdřív jsme netušili, co nás s Martinkou čeká Reportáž ze školy, která přijala dítě s Downovým syndromem Hyperaktivita je nejsilnější u dětí školního věku ADHD - čtyři písmena, která v současnosti

Více

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR PEDAGOGICKÉ LITERATURY Tel.: 283 028 203, fax: 283 028 208 e-mail: obchod@portal.cz, www.portal.cz

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR PEDAGOGICKÉ LITERATURY Tel.: 283 028 203, fax: 283 028 208 e-mail: obchod@portal.cz, www.portal.cz NEJŠIRŠÍ VÝBĚR PEDAGOGICKÉ LITERATURY Klapkova 2 182 00 Praha 8 Tel.: 283 028 203, fax: 283 028 208 e-mail: obchod@portal.cz, www.portal.cz Učitelům, kteří usilují o aktivní přístup k vyučování a žákům

Více

Metodika čtenářství Kateřina Šafránková. s pomocí ostatních vedoucích metodiků a učitelů ze zapojených škol

Metodika čtenářství Kateřina Šafránková. s pomocí ostatních vedoucích metodiků a učitelů ze zapojených škol Metodika čtenářství Kateřina Šafránková s pomocí ostatních vedoucích metodiků a učitelů ze zapojených škol Metodika čtenářství Kateřina Šafránková s pomocí ostatních vedoucích metodiků a učitelů ze zapojených

Více

Dobrovolníkův průvodce doučováním v rodinách

Dobrovolníkův průvodce doučováním v rodinách Dobrovolníkův průvodce doučováním v rodinách Dobrovolníkův průvodce doučováním v rodinách Úvod Dobrovolníkův průvodce doučováním v rodinách 3 AUTORSKÝ KOLEKTIV: Zuzana Bedřichová Aneta Horká Vendula Karasová

Více

Profesní portfolio učitele Soubor metod k hodnocení a sebehodnocení

Profesní portfolio učitele Soubor metod k hodnocení a sebehodnocení Profesní portfolio učitele Soubor metod k hodnocení a sebehodnocení Jiří Trunda 9 Profesní portfolio učitele Soubor metod k hodnocení a sebehodnocení Jiří Trunda Profesní portfolio učitele. Soubor metod

Více