ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHODOVSKÁ ŠKOLA ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHODOVSKÁ ŠKOLA ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHODOVSKÁ ŠKOLA ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHODOV, OKRES DOMAŽLICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHODOV 73, TRHANOV

2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: CHODOVSKÁ ŠKOLA (2. verze) Údaje o škole: Název školy: Základní škola Chodov, okres Domažlice příspěvková organizace Adresa školy: Chodov 73, Trhanov Ředitelka: Mgr. Eva Altmanová IČO: IZO: RED-IZO: Kontakty: Telefon: Zřizovatel: Název: Obec Chodov Adresa: Chodov 155, Trhanov Kontakty: Telefon: Číslo jednací: ZSCH/102/2013 Platnost dokumentu od: Podpis ředitelky: Razítko školy: Školská rada schválila dne:

3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Úplnost a velikost školy Základní škola Chodov, okres Domažlice-příspěvková organizace (dále jen ZŠ Chodov) je trojtřídní škola s ročníky pouze 1. stupně ZŠ. Je spádovou školou pro obce Chodov, Trhanov a Pec pod Čerchovem. Objekt školy je umístěn v horní části obce Chodov, v její těsné blízkosti je zastávka autobusu, kterým do školy přijíždějí žáci/žákyně ze spádových obcí. V sousedství školy je parčík, který využívají žáci/žákyně při výuce tělesné výchovy i při rekreačních činnostech ve školní družině. Nedaleko od školy je les a volná příroda, což využíváme zejména při výuce prvouky, přírodovědy, vlastivědy a tělesné výchovy, ale i ostatních výchovných předmětů. Charakteristika pedagogického sboru Na škole působí 3 stálé učitelky, jsou plně aprobované.jejich počet doplňují podle potřeby 1 2 učitelky ( na celý nebo částečný úvazek).. Dále je zde 1 vychovatelka v ŠD, která pracuje na částečný úvazek. Nejen vzhledem k nízkému počtu pedagogických pracovníků ve škole funguje dobrá spolupráce, denně probíhají konzultace k vzdělávacím i výchovným problémům. Učitelky dále zvyšují svou kvalifikaci v rámci dalšího vzdělávání, např. navštěvují kurzy anglického jazyka, proškolují se pro práci na PC a absolvují kurzy v oblasti pedagogiky a psychologie. Dlouhodobé projekty Škola je zapojena do projektu Ovoce do škol", jehož úkolem je především přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. Dále je škola zapojena do školního recyklačního programu Recyklohraní. Program pořádají neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, které zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů. Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadů u mladé generace a také zajistit recyklaci drobných vysloužilých elektrozařízení a baterií v co nejvyšší míře. Charakteristika žáků Školu navštěvují žáci/žákyně ze spádových obcí Chodov, Trhanov a Pec pod Čerchovem. Žáci/žákyně z obcí Trhanov a Pec dojíždějí do školy autobusem. Dopravní obslužnost je dobrá, proto po ukončení vyučování nebo pobytu ve školní družině mohou dojíždějící žáci/žákyně odjet domů. Někteří ze žáků/žákyň školy mají diagnostikovanou SPU, jsou integrováni v běžných třídách a vyučují se podle individuálních vzdělávacích plánů, které pro ně vypracovávají vyučující a které předkládáme ke schválení pracovnicím v PPP. Spádové obce, ze kterých jsou žáci/žákyně školy, nejsou velké, proto i jejich možnosti trávení volného času žáků/žákyň jsou malé. Škola se snaží nabídnout žákům/žákyním možnost využití volného času prostřednictvím zájmových útvarů, které vedou učitelky školy a předcházet tak případným sociálně patologickým jevům.

4 Podmínky školy Školní budova byla postavena ve 20. letech 20. století, čemuž odpovídá i její vzhled a uspořádání vnitřních prostor. V 70. letech 20. století byla ve škole provedena rozsáhlá rekonstrukce a do současné doby se podle možností uskutečňují další stavební a technické úpravy. Materiální vybavení školy je na dobré úrovni, průběžně dochází k jeho obnově. Ve školní budově je 6 učeben. Tři učebny jsou kmenové, jsou prostorné, světlé. Jedna z učeben slouží jako cvičebna, je vybavena běžným nářadím a náčiním. Na zdech jsou koše na košíkovou. V menší místnosti vedle cvičebny je pingpongový stůl a žáci/žákyně zde hrají ping-pong ve volných chvílích o přestávkách i v době pobytu v ŠD. Pro výuku žáků/žákyň je ve škole k dispozici výpočetní technika. Jedná se o počítačovou učebnu, ve které je 9 žákovských PC, učitelský PC, dataprojektor a promítací plátno. Tato učebna byla vybavena v rámci projektu EU Peníze školám. V jedné z kmenových tříd je umístěna interaktivní tabule SMARTBoard. Dále jsou ve škole k dispozici starší PC pořízené v rámci projektu Internet do škol. Ve škole je 1 oddělení školní družiny její kapacita je 30 žáků/žákyň. V době pobytu v ŠD mohou žáci/žákyně pracovat na PC v počítačové učebně, hrají sportovní hry ve cvičebně nebo se věnují svým zájmům ve třídě. Pro relaxaci využívají koberec, který je v zadní části třídy. Třída je v dopoledních hodinách využívána i při výuce Žáci/žákyně mohou podle aktuální nabídky pracovat v zájmových kroužcích organizovaných školou. V suterénu budovy se nachází školní kuchyně a jídelna. Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery Spolupráce se zákonnými zástupci žáků/žákyň probíhá především formou třídních schůzek nebo konzultací, které se uskutečňují 3 4 x do roka. Zákonní zástupci si mohou mimo to kdykoli domluvit s vyučujícími schůzku nebo po předchozí domluvě navštívit třídu svého dítěte během vyučování. Jakékoliv případné problémy, které se vyskytnou, se snažíme ve spolupráci se zákonnými zástupci okamžitě vyřešit. Pro zákonné zástupce i ostatní veřejnost škola připravuje pravidelně kulturní program k různým příležitostem. Od je při škole zřízena školská rada, která má tři členy. Hlavním partnerem školy je její zřizovatel Obec Chodov, který financuje provoz školy. Stará se o materiální vybavení školy, průběžně investuje finanční prostředky na jeho obnovu a zlepšení materiálních podmínek. Důležitá je spolupráce s MŠ Trhanov, odkud k nám přicházejí žáci/žákyně do 1. ročníku, tradicí je návštěva školy budoucími školáky v lednu předchozího školního roku, realizujeme společně také některé kulturní akce. Žáci/žákyně školy odcházejí z 5. ročníku především do Masarykovy ZŠ v Klenčí pod Čerchovem, která je spádovou školou pro žáky/žákyně 2. stupně ZŠ, proto se pravidelně setkáváme s vedením školy i pedagogickými pracovníky. Vzhledem k tomu, že do školy docházejí i žáci/žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami, škola spolupracuje s pracovištěm PPP Plzeň v Domažlicích. Škola využívá i nabídku jejich preventivních programů, pověřená učitelka školy se zúčastňuje schůzek, které pro školy poradna organizuje. Škola spolupracuje s místními organizacemi - SDH, Tatran Chodov (oddíl kopané, lyžařský oddíl), V rámci environmentální výchovy škola spolupracuje s odborem ŽP MěÚ v Domažlicích, účastníme se každoroční soutěže O největší alobalovou kouli, úspěšné jsou besedy o třídění komunálního odpadu. Žáci/žákyně pravidelně navštěvují koncerty a divadelní představení, které pořádají MKS Domažlice a DDM Domažlice.

5 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP Zaměření školy Školní vzdělávací program Chodovská škola je založen na principech kooperativního učení, klade důraz na vzájemnou komunikaci a spolupráci. Naším hlavním cílem je vytvářet klidné, rodinné, příjemné a podnětné prostředí, ve kterém budou žáci/žákyně rozvíjet své schopnosti, znalosti a dovednosti a budou motivováni a podporováni k aktivnímu učení se. Chceme žáky/žákyně učit takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě a více se zaměřit na vzdělávání činnostního a praktického charakteru pomocí efektivních metod výuky, jako je kooperativní a projektové vyučování a využívání informačních a komunikačních technologií. ŠVP lze charakterizovat těmito prvky: klade důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny každý žák/žákyně má možnost rozvíjet své přirozené nadání a schopnosti motivace žáků/žákyň a jejich aktivní zapojení do vyučovacího procesu aplikace získaných zkušeností a poznatků ve všech vyučovacích předmětech vzájemná kooperace a pomoc podpora výuky na počítačích Motto: Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst. Carlo Goldoni Výchovné a vzdělávací strategie Základní vzdělávání má žákům/žákyním pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. V základním vzdělávání se proto usiluje o naplňování těchto cílů: umožnit žákům/žákyním osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení podněcovat žáky/žákyně k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů vést žáky/žákyně k všestranné, účinné a otevřené komunikaci rozvíjet u žáků/žákyň schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých připravovat žáky/žákyně k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti vytvářet u žáků/žákyň potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě učit žáky/žákyně aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný vést žáky/žákyně k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi pomáhat žákům/žákyním poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci Výchovné a vzdělávací strategie jsou souhrnem postupů, metod, pravidel, aktivit a akcí, které přispívají k rozvoji klíčových kompetencí žáků/žákyň.

6 Klíčové kompetence Kompetence k učení čtení s porozuměním získávání informací z různých zdrojů encyklopedie, internet, výukové programy, média využívání znalostí z jiných předmětů mezipředmětové vztahy vytváření podnětného prostředí pro učení používání různých metod učení ověřování poznatků v praxi individuální přístup k žákovi/žákyni učitel učí žáky/žákyně rozvrhnout si časově práci hodnocení výsledků práce Kompetence k řešení problémů upozorňovat na problém hledat správné řešení problému podporovat tvořivé a logické myšlení, samostatnost práce na projektech dialog, komunitní kruh řešení modelových situací Kompetence komunikativní komunitní kruh kooperativní výuka využití prostředků ICT možnost vyjádřit vlastní názor, prezentovat výsledky své práce používání prostředků nonverbální komunikace Kompetence sociální a personální zapojení žáků/žákyň do organizace činnosti školy umožnit žákům/žákyním spoluvytvářet pravidla soužití ve škole důsledně trvat na dodržování stanovených pravidel program prevence před sociálně patologickými jevy učit žáky/žákyně umět zhodnotit práci svou i práci druhých Kompetence občanské seznamování žáků/žákyň s jejich právy a povinnostmi umožňovat žákům/žákyním účastnit se kulturních a společenských akcí pořádaných školou nebo jinými organizacemi seznamovat žáky/žákyně s naší kulturou a historií učit žáky/žákyně respektovat odlišnou kulturu vést žáky/žákyně k ochraně životního prostředí naučit žáky/žákyně chránit zdraví svoje i druhých, v případě potřeby umět pomoci nebo přivolat pomoc Kompetence pracovní seznámit žáky/žákyně s různými druhy práce a odlišnými nároky na ně vytvářet situace, které podporují využití ICT ve výuce podporovat tvořivou manuální činnost žáků/žákyň seznamovat žáky/žákyně s různými pracovními postupy vést žáky/žákyně k vědomí odpovědnosti za svou práci vést žáky/žákyně k sebehodnocení a hodnocení práce spolužáků

7 Zabezpečení výuky žáků/žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování), žáci se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování) a žáci se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu). Při vzdělávání žáků/žákyň se specifickými vzdělávacími potřebami se řídíme doporučeními poradenského zařízení a odborníků z jiných oblastí. Důležitou složkou je úzká spolupráce s rodinou, pro zabezpečení jednotného postupu. 1. žáci/žákyně se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním O zařazení žáka/žákyně do školy rozhoduje ředitelka školy po dohodě se zákonnými zástupci žáka/žákyně na základě lékařského a speciálně-pedagogického vyšetření s přihlédnutím k možnostem školy i místním specifikům. Vzdělávání se uskutečňuje formou individuální integrace do běžných tříd. Podmínky, které škola zajistí: uplatňování zdravotního hlediska a respektování individuality a potřeb žáka/žákyně umožní využívat podpůrná opatření při vzdělávání žáka/žákyně uplatnění principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky spolupráce se zákonnými zástupci, odbornými pracovníky školního poradenského pracoviště a s odbornými pracovníky z jiných resortů zohlední druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků vzdělávání klidné prostředí dostatek času na práci podporování nadání a talentu žáků/žáky 2. žáci/žákyně se sociálním znevýhodněním Patří sem žáci/žákyně, kteří/které pocházejí z prostředí sociálně, kulturně nebo jazykově odlišného. Naším hlavním úkolem je integrace těchto žáků/žákyň a podpora jejich úspěšnosti. Podmínky, které škola zajistí: individuální péče o žáka/žákyni odpovídající metody a formy práce specifické učebnice a materiály dostatek času na zvládnutí učiva pomoc s osvojováním českého jazyka jako podmínky pro dobré dorozumívání pravidelná komunikace a zpětná vazba spolupráce s odborníky tolerantní hodnocení Zabezpečení výuky žáků/žákyň mimořádně nadaných Za mimořádně nadaného/nadanou považujeme žáka/žákyni, který/která dosahuje mimořádných výkonů nad rámec běžného průměru populace. Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků/žákyň. Při zjišťování mimořádného nadání žáků/žákyň spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného vyšetření sestavuje a realizuje Individuální vzdělávací plán (IVP) Mimořádně nadaní žáci/žákyně mohou být přeřazeni do vyššího ročníku na základě komisionální zkoušky.

8 Žákům/žákyním kteří/které svými znalostmi v určité oblasti přesahují stanovené požadavky je umožňováno: individuálně pracovat na počítači, s výukovými programy, na internetu pracovat s naučnou literaturou řešit zadané specifické úkoly účast na výuce předmětu ve vyšším ročníku zpracovávat rozšiřující témata formou referátů, projektů podle možností se zapojit do soutěží a olympiád Stává se, že nadaní žáci/žákyně mají výkyvy v chování. Proto jejich chování usměrňujeme laskavě, ale důsledně. Vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, k ochotě pomáhat slabším.

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Křídla, okres Žďár nad Sázavou, Křídla 52, 592 31 Nové Město na Moravě tel: 566 615 793, IČO 75021421 Obsah: 1 Identifikační

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 Školní vzdělávací program FILIP mít všech pět pohromadě IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, Jana Palacha 1534. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, Jana Palacha 1534. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

ZŠ ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, 785 01 ŠTERNBERK. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM dle RVP ZV součásti ZŠ při Psychiatrické léčebně Šternberk

ZŠ ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, 785 01 ŠTERNBERK. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM dle RVP ZV součásti ZŠ při Psychiatrické léčebně Šternberk ZŠ ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, 785 01 ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM dle RVP ZV součásti ZŠ při Psychiatrické léčebně Šternberk Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Školní vzdělávací program Vědět neznamená umět 1. Identifikační údaje 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání JITŘENKA 6. verze

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání JITŘENKA 6. verze Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání JITŘENKA 6. verze Účinnost od: 1. 9. 2013 č. j. 276/2013 Obsah 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA JOSEFA ŘEZÁČE, LITEŇ, OKRES BEROUN ŠKOLSKÁ 44, 267 27 LITEŇ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA, KAM MÁ SMYSL CHODIT MOTTO: Žák není nádoba, kterou je třeba

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody - příspěvková organizace Ralsko Kuřívody 700, 471 24 Mimoň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 ,, žákovu práci usnadníš, jestliže

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola ZŠ Chotěšov Č.j.: OŘ 11/2007 - VV 1 1. a 2. stupeň : 1. 9. ročník Vypracovali: Mgr. Vladimír Foist, Mgr. Miroslav Čáp, koordinační tým učitelů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 Školní vzdělávací program FILIP mít všech pět pohromadě IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Č.j. 200/2007. Základní škola Paseka, okr. Olomouc, příspěvková organizace Adresa školy 783 97 Paseka 200 Ředitel

Č.j. 200/2007. Základní škola Paseka, okr. Olomouc, příspěvková organizace Adresa školy 783 97 Paseka 200 Ředitel IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Motivační název programu DUHOVÁ ŠKOLA - TVOŘIVÁ ŠKOLA Č.j. 200/2007 Název školy Základní škola Paseka, okr. Olomouc, příspěvková organizace Adresa školy 783 97 Paseka 200 Ředitel Mgr.

Více

Školní vzdělávací program KLÍČE K BUDOUCNOSTI

Školní vzdělávací program KLÍČE K BUDOUCNOSTI Školní vzdělávací program KLÍČE K BUDOUCNOSTI Úvod Platnost dokumentu: od 1. 9. 2013 Mgr. Alexandra Filarová řed. školy 1 Obsah: 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika

Více

Lidská Umění Národnosti práva svoboda komunikace pohoda. Sociologie tolerance světlo porozumění Computer - 1 - láska štěstí teplo úcta

Lidská Umění Národnosti práva svoboda komunikace pohoda. Sociologie tolerance světlo porozumění Computer - 1 - láska štěstí teplo úcta Lidská Umění Národnosti práva svoboda komunikace pohoda Sociologie tolerance světlo porozumění Computer láska štěstí teplo úcta síla přátelství vzájemná pomoc Ekologie Školní vzdělávací program pro základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Učit se být sám sebou. Učit se žít s ostatními. Učit se komunikovat. Učit se učit. Copyright Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7 Škola zá-klad života Verze III s účinností od 1.9.2010 z 30. 06. 2010 Platnost od 3. 8. 2007 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život Č.j.: ZŠMŠ-TR/202/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky ÚVOD Školní vzdělávací program pro základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ÁKLADNÍ VDĚLÁVÁNÍ ákladní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika ŠVP 13 4.

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Životem se učíme,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání Tvořivá škola pro život Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola

Více

PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání žáků v oboru vzdělání praktická škola dvouletá Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro obor vzdělávání praktická škola dvouletá 78-62-C/02 PRAKTICKÁ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ

POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ Obsah Úvod 1. Identifikační údaje

Více