Přijímací zkoušky 10. května 2011, obor Školský management, varianta B

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přijímací zkoušky 10. května 2011, obor Školský management, varianta B"

Transkript

1 Přijímací zkoušky 10. května 2011, obor Školský management, varianta B 1. Evropská unie má v současné době a. 12 členů b. 27 členů c. 25 členů d. 15 členů 2. Ke čtyřem základním svobodám v EU patří a. Svoboda pohybu pozemní, vodní, letecká a elektronická b. Svoboda pohybu studentů, pracovních sil, peněz a médií c. Svoboda pohybu občanů, financí, výrobků a služeb d. Svoboda pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu 3. Oficiální jazyky EU jsou a. Angličtina a francouzština b. Aktivně angličtina, pasivně jazyky všech členských zemí c. Všechny úřední jazyky členských zemí d. Angličtina, francouzština, němčina 4. Jakými ukazateli lze přímo hodnotit ekonomickou vyspělost státu a. Počet obyvatel b. Přírodní bohatství c. Výše hrubého domácího produktu d. Míra nezaměstnanosti 5. V jakém evropském regionu bylo nejdříve zaváděno volební právo pro ženy a. Ve středomořských katolických zemích b. V katolických zemích Německa a v Nizozemí c. Ve Velké Británii a v Irsku d. Ve Skandinávii 6. Která z následujících zemí je federací a. Španělsko b. Velká Británie c. Rakousko d. Itálie 7. Co je princip tripartity? a. Rozhodování se zúčastní zástupci tří stran státu, zaměstnavatelů a odborů b. Rozhodování se zúčastní zástupci tří stran vlády, politických stran a neziskového sektoru c. Rozhodování se zúčastní zástupci tří stran vlády, parlamentu a nejvyššího soudu d. Rozhodování se zúčastní zástupci tří stran vlády, parlamentu a senátu 8. Legitimita znamená a. Doložené členství b. Zákonnost, oprávněnost c. Zákonodárná činnost d. Činnost velvyslance 9. Která republika se rozdělila v roce 1992 a. ČSSR b. ČSR c. ČSFR d. Československá republika 1 - Školský management, varianta testu B

2 10. Občané EU a jejich rodinní příslušníci a. Mají stejný přístup ke vzdělávání a školským službám jako občané ČR b. Mají stejný přístup ke vzdělávání a školských službám jako občané ČR jedině tehdy, pokud řediteli školy nebo ŠZ prokážou oprávněnost svého pobytu na území ČR c. Mají stejný přístup jako občané ČR pouze k základnímu a střednímu vzdělávání, školní stravování si musí hradit v plné výši d. Mají stejný přístup jako občasné ČR pouze k základnímu, střednímu a vyššímu odbornému vzdělávání, školské služby jsou jim poskytovány za úplatu ve výši 50% nákladů 11. Které pracoviště nepatří mezi katedry PedF UK v Praze a. Katedra pedagogické praxe b. Centrum školského managementu c. Katedra anglického jazyka a literatury d. Katedra občanské výchovy a filosofie 12. Označte variantu, ve které jsou všechny možnosti správně a. Manažerské funkce jsou: distribuce, administrace, zpětná vazba, hodnocení b. Manažerské funkce jsou: ekonomika, právo, leadership, komunikace c. Manažerské funkce jsou: plánování, organizování, kontrolování, rozhodováni 13. Která věta je pravdivá? a. Management poskytuje nezvratná fakta b. Management neposkytuje nezvratná fakta c. Management někdy poskytuje nezvratná fakta 14. Označte větu obsahující nepravdivé tvrzení a. Názory, přístupy, závěry doporučované managementem se neustále vyvíjejí, jsou překonávány, nahrazovány novými koncepcemi, které lépe zajišťují prosperitu organizace v měnících se sociálních, ekonomických a kulturních podmínkách b. Management nemůže poskytovat koncepce, teorie nebo znalosti odvozené z hypotéz, výzkumu, experimentů a analýz c. Management neposkytuje univerzální návody, při řízení musejí být respektovány faktory teritoriální, časové, etické, kulturní a další 15. Označte nepravdivé tvrzení a. Organizace je absolutní kategorie b. Organizace je absolutní kategorie, která však neslouží k zproduktivnění společné práce c. Organizace není absolutní kategorie, je jen nástrojem ke zproduktivnění společné práce 16. Označte správnou variantu a. Členové strategického i operačního managementu by se měli stejnou mírou zabývat koncepčními otázkami b. Členové strategického managementu by se měli zabývat koncepčními otázkami více než operační management c. Členové operačního managementu by se měli zabývat koncepčními otázkami více než strategický management 17. Termín kompetence neznamená a. Pravomoc b. Schopnost c. Motivace d. Dovednost 2 - Školský management, varianta testu B

3 18. Soustava vlastností, které se projevují určitým chováním, se označuje termínem a. Charakter b. Temperament c. Emoce d. Postoje 19. Vyrovnání se s náročnou situací prostřednictvím svalování viny na jiného člověka se označuje termínem: a. Rezignace b. Popření c. Regrese d. Projekce 20. Mezi druhy neverbální komunikace nepatři a. Kinezika b. Proxemika c. Obsese d. Haptika 21. Citace ze školského zákona: Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, pokud tento zákon nestanoví jinak, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. Která z následujících vyjádření z uvedené citace vyplývá: a. Ředitel střední školy musí v rámci přijímacího řízení nabídnout uchazečům vykonání přijímací zkoušky. b. Uchazeče, který úspěšně ukončil základní vzdělávání po 8 letech plnění povinné školní docházky, nelze přijmout ke vzdělávání ve střední škole. c. Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, který dosud úspěšně neukončil základní vzdělávání. d. Ředitel střední školy může uchazeče přijmout do vyššího než prvního ročníku vzdělávání ve střední škole. 22. Jedním z předpokladů, aby se někdo mohl stát pedagogickým pracovníkem, je tzv. bezúhonnost. Kdo se považuje podle zákona o pedagogických pracovnících za bezúhonného? a. Každý, kdo v soukromém i pracovním životě dodržuje právní i morální normy. b. Každý, kdo nebyl pravomocně odsouzen za jakýkoli trestní čin. c. Každý, kdo dosud nespáchal trestný čin ani přestupek. d. Každý, kdo nebyl dosud pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čina nebo za trestný čin nedbalostní spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti pedagogického pracovníka. 23. Citace ze školského zákona: Ředitel školy nebo školského zařízení může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení. Žáka lze podmíněně vyloučit nebo vyloučit ze školy pouze v případě, že splnil povinnou školní docházku. Co nevyplývá z uvedeného textu: 3 - Školský management, varianta testu B

4 a. Vyloučení nebo podmínění vyloučení žáka ze školy rozhoduje ředitel školy. b. Žáka lze vyloučit ze základní školy i v případě, jestliže dosud úspěšně neukončil základní vzdělávání. c. Žáka nelze vyloučit ze školní družiny, pokud nesplnil povinnou školní docházku. d. Povinnosti stanovené žákům školním řádem mohou být důležité pro rozhodování ředitele školy o vyloučení žáka ze školy. 24. Citace ze školního zákona: Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací nebo slovně nebo kombinací obou způsobů. Co z uvedené citace nevyplývá: a. Na vysvědčení může být žák hodnocen v některých předmětech slovně a v jiných klasifikací. b. Na vysvědčení může být žák hodnocen z kteréhokoli předmětu jak slovně, tak klasifikací. c. Na vysvědčení může být žák hodnocen ve všech předmětech slovně. d. Na vysvědčení může být žák hodnocen jen způsobem, kterým byl hodnocen průběžně během pololetí. 25. Hippokrates ve své typologické teorii osobnosti používá termíny: a. Sangvinik a cholerik b. Introvert a extrovert c. Superego a ego d. Dospělý a dítě 26. Citace ze školského zákona: Stupeň základního vzdělání získá žák úspěšným ukončením vzdělávacího programu základného vzdělávání v základní škole, na nižším stupni šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo v odpovídající části osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře. Stupeň základního vzdělání se získá po splnění povinné školní docházky rovněž úspěšným ukončením kurzu pro získání základního vzdělání uskutečňovaného v základní nebo střední škole. Co vyplývá z uvedeného textu: a. Stupeň základního vzdělání lze získat nejdříve po skončení povinné školní docházky. b. Stupeň základního vzdělání získá žák absolvováním povinné školní docházky. c. Stupeň základního vzdělání lze získat i ve střední škole. d. Žák osmiletého gymnázia získá stupeň základního vzdělání až na konci osmiletého studia na střední škole. 27. Pedocentrický typ výchovy lze označit jako: a. Autoritativní b. Liberální c. Dialektický d. Totalitární 28. Ve školách v České republice a. Smějí svoji činnost vyvíjet pouze vládnoucí politické strany. b. Není povolena činnost opozičních politických stran, ostatní strany mohou být ve školách propagovány. c. Není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace. d. Je povolena pouze činnost a propagace pouze demokratických politických stran a hnutí. 4 - Školský management, varianta testu B

5 29. Ve škole zřízení krajem, obcí nebo svazkem obcí se vyučuje náboženství a. V ročníku jako povinný předmět podle učebního plánu daného rámcovým vzdělávacím programem b. Jako nepovinný předmět, pokud se přihlásí ve školním roce alespoň 7 žáků školy c. Jedině tehdy, pokud tuto výuku povolí příslušný krajský úřad a zřizovatel školy a k předmětu se přihlásí nejméně 17 žáků školy d. Na prvním stupni ZŠ jako povinně volitelný předmět, na druhém stupni jako nepovinný předmět 30. Srovnávacího šetření PISA 2009 se účastnili žáci: a. Pátých tříd základních škol b. Pouze žáci devátých tříd základních škol c. Patnáctiletí žáci d. Žáci druhého stupně základní školy 31. Za vzdělávání v členských zemích EU odpovídá a. Rada EU b. Komisař Evropské komise ve vzdělávání c. Výbor poslanců Evropského parlamentu d. Vlády příslušných zemí 32. Eurydice je a. Informační síť pro vzdělávání v Evropě b. Vydavatelství učebnic pro členské země EU c. Webový portál EU pro vzdělávání d. Vzdělávací program EU na léta Boloňská deklarace, přijatá v roce 1999, se vztahuje a. K zakládání mezinárodních univerzit v Evropě b. K zavádění bakalářského a magisterského programu c. K vytváření Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání d. K zavedení jednotného kreditního systému na vysokých školách v EU 34. V roce 2010 byla uveřejněna zpráva komise mapující tendence českého školství. Jak se tato zpráva nazývá: a. Klesající výsledky českého středního a základního školství. Fakta a řešení. b. České školství v datech. Tendence a výzvy. c. Klesající výsledky českých škol. d. Umíme ještě číst? Výsledky srovnávacího šetření PISA Podle 3 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) je MŠMT povinno zpracovat základní strategický dokument o vzdělávání v České republice. Jak se v současnosti tento dokument nazývá? a. Bílá kniha b. Dlouhodobý záměr české vzdělávací soustavy c. tento dokument dosud nebyl vytvořen a schválen d. Standardy vzdělávání 36. Hodnocení vzdělávání ve školách a školských zařízeních v ČR provádí a. Pouze ČŠI b. ČŠI a zřizovatel c. Národní centrum pro hodnocení výsledků vzdělávání d. Krajský úřad, popř. obec v přenesené působnosti kraje 5 - Školský management, varianta testu B

6 37. Který z bývalých ministrů školství má akademickou hodnost profesora univerzity? a. Ondřej Liška b. Jan Sokol c. Petra Buzková d. Jiří Gruša 38. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze byla zřízena a. v listopadu 1946 dekretem prezidenta Beneše b. v listopadu 1947 schválením v Národním shromáždění c. v listopadu 1954 rozhodnutím ministra Nejedlého d. v listopadu 1946 odštěpením od filosofické fakulty 39. Pojem kurikulum je v období školské reformy vykládán jako a. reforma iniciovaná zdola prosazovaná shora b. dlouhodobý záměr české vzdělávací soustavy c. praxe ve školách d. vzdělávací program, který zahrnuje cíle, výsledky, prostředky, výstup, procesy a subjekty vzdělávání 40. Učení, které je postaveno na spolupráci osob, rozdělení sociálních rolí, vzájemné pomoci, kontrole i společném hodnocení se nazývá a. projektové učení b. kooperativní učení c. frontální výuka d. skupinové vyučování 41. Kdo stál v čele autorského kolektivu Pedagogické encyklopedie vydané v roce 2009? a. Jan Průcha b. Šlo o kolektivní dílo bez hlavního autora c. Jiří Kotásek d. Eliška Walterová 42. Systematické hodnocení dosažených cílů podle předem stanovených kritérií prováděné pracovníky školy a poskytující zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni školy lze označit termínem: a. optimalizace školy b. edukce školy c. autoevaluace školy d. systematizace školy 43. Mezi 4 pilíře vzdělávání nepatří a. učit se jednat b. učit se žít společně c. učit se pracovat d. učit být 44. Čím se zabývá SWOT analýza organizace a. výhradně ekonomickou situací b. analyzuje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby c. pouze silnými a slabými stránkami d. vnitřními a vnějšími determinanty rozvoje 45. Mezi funkce školy nepatří: a. funkce kvalifikační - tu získá žák v celoživotním vzdělávání b. funkce socializační - to je záležitostí rodiny žáka c. funkce deskriptivní popisující pedagogický proces d. funkce diagnostická 6 - Školský management, varianta testu B

MODULY PRO PROFESNÍ PŘÍPRAVU UČITELE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ A MATEMATIKY

MODULY PRO PROFESNÍ PŘÍPRAVU UČITELE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ A MATEMATIKY Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Modulární přístup v počáteční přípravě učitelů přírodovědných předmětů pro střední školy MODULY PRO PROFESNÍ PŘÍPRAVU UČITELE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě. Vydání 2008. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě. Vydání 2008. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě Vydání 2008 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová Evropské dimenze vzdělávání Danuše Nezvalová Vzdělávání v Evropě Po prostudování této kapitoly dokážete: srovnat školské systémy v zemích EU na základě vybraných parametrů, pochopit cíle vzdělávání v některých

Více

Efektivnost poskytování veřejných služeb v obci Pelhřimov slučování středních škol

Efektivnost poskytování veřejných služeb v obci Pelhřimov slučování středních škol JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA OBCHODU A CESTOVNÍCHO RUCHU Studijní program: Studijní obor: B6208 Ekonomika a management Obchodní podnikání Retail Management Efektivnost

Více

Problémy financování regionálního školství v ČR a návrh na jeho zdokonalování

Problémy financování regionálního školství v ČR a návrh na jeho zdokonalování Problémy financování regionálního školství v ČR a návrh na jeho zdokonalování Bc. Ivana Sedlářová Diplomová práce 2006 ABSTRAKT Abstrakt Cílem této diplomové práce je provést deskripci legislativní úpravy

Více

Odborné vzdělávání v České republice Přehledová zpráva Listopad 2004

Odborné vzdělávání v České republice Přehledová zpráva Listopad 2004 Odborné vzdělávání v České republice Přehledová zpráva Listopad 2004 Přehledová zpráva Autorský kolektiv: RNDr. František Barták, Ústav pro informace ve vzdělávání (téma 8) Mgr. Milena Bubíková, Národní

Více

1. Organizace školního roku 2005/2006 (Gesce odbor 20, 22, 23) učitelské noviny 28/2005

1. Organizace školního roku 2005/2006 (Gesce odbor 20, 22, 23) učitelské noviny 28/2005 ...MŠMT, č.j. 12295/2005-20 SOUBOR PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÍCH INFORMACÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY, KONZERVATOŘE, VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, JAZYKOVÉ ŠKOLY S PRÁVEM

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY VZDĚLÁVÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY

PRÁVNÍ ASPEKTY VZDĚLÁVÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro ZŠ a SŠ v kombinované formě studia

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (...) Změna: 58/2008 Sb. Změna: 126/2008 Sb., 189/2008

Více

2004/561 Sb. - školský zákon s účinností od 1. září 2015. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

2004/561 Sb. - školský zákon s účinností od 1. září 2015. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 2004/561 Sb. - školský zákon s účinností od 1. září 2015 2004/561 Sb. Ve znění 82/2015 (účinnost od 1. září 2015) Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Více

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Srovnávací průzkum vzdělávání dospělých v podmínkách SOŠ v ČR a vybrané asijské zemi.

Srovnávací průzkum vzdělávání dospělých v podmínkách SOŠ v ČR a vybrané asijské zemi. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Srovnávací průzkum vzdělávání dospělých v podmínkách SOŠ v ČR a vybrané asijské zemi. Bakalářská práce Brno 2010 Vedoucí bakalářské

Více

Návrh koncepce celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a výchovy k lidským právům

Návrh koncepce celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a výchovy k lidským právům Stránka č. 1 z 11 Tato stránka byla vytištěna 10:33:39 ze serveru www.mpsv.cz Zpět na původní stránku Návrh koncepce celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a výchovy k lidským právům Článek z kategorie:

Více

Obsah... 4 Shrnutí... 7 1 Úvod... 15. 1.1 Účel a význam zprávy... 15. 1.2 Právní dokumenty a proces přiřazování... 16. 1.3 Proces přiřazování...

Obsah... 4 Shrnutí... 7 1 Úvod... 15. 1.1 Účel a význam zprávy... 15. 1.2 Právní dokumenty a proces přiřazování... 16. 1.3 Proces přiřazování... 1 2 Vytvořeno v Koordinačním centru pro EQF při Národním ústavu pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) [do července 2011 Národní ústav

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 317. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Zabezpečení a financování školství v obci Zbůch Operating and financing education of the town Zbůch Lucie Hnátová Plzeň 2012 Prohlašuji,

Více

V. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

V. Hodnocení žáků a autoevaluace školy V. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 1. Pravidla pro hodnocení žáků Účelem vzdělávání v základní škole je vybavit žáka klíčovými kompetencemi. Je to soubor dovedností, znalostí, návyků a postojů, které

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVI ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2010 Cena: 72 Kč OBSAH Část oznamovací Vydání rámcových vzdělávacích programů (č. j. 1 606/2010-23

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., ČÁST PRVNÍ

Zákon č. 561/2004 Sb., ČÁST PRVNÍ Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 158/2006 Sb., č. 161/2006 Sb., č. 165/2006

Více

Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele

Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele PaedDr. Zdeňka Hanková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf UK

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Problematika financování regionálního školství The issue of financing of regional education Iveta HAVLÍČKOVÁ Plzeň 2012 Čestné prohlášení

Více

ŘÍZENÍ KVALITY VE ŠKOLSTVÍ

ŘÍZENÍ KVALITY VE ŠKOLSTVÍ ŘÍZENÍ KVALITY VE ŠKOLSTVÍ Studie o metodách řízení kvality ve školství z pohledu účastníků projektu partnerství Comenius Regio Quality Management in Education ŘÍZENÍ KVALITY VE ŠKOLSTVÍ Studie o metodách

Více

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Doplňující pedagogické studium akademický rok 2005/2006 ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY Zpracováno pro potřeby posluchačů

Více

Soubor pedagogicko-organiza ních informací pro mate ské školy, základní školy, st ední školy, konzervato e, vyšší odborné školy, základní um

Soubor pedagogicko-organiza ních informací pro mate ské školy, základní školy, st ední školy, konzervato e, vyšší odborné školy, základní um Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Financování soukromých vysokých škol v ČR Financing of Czech Private University Colleges

Financování soukromých vysokých škol v ČR Financing of Czech Private University Colleges MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav informatiky a aplikované matematiky Kristýna Kotrlová Financování soukromých vysokých škol v ČR Financing of Czech Private University Colleges Bakalářská práce Vedoucí

Více

PRO KONKURENCESCHOPNOST

PRO KONKURENCESCHOPNOST ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Prováděcí dokument k Operačnímu programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST verze k 1.1.27 1/133 Pracovní verze k 1.1.27 Obsah 1. Úvod... 9

Více

METODIKA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ

METODIKA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ Obce sobě Projekt Svazu měst a obcí ČR NA PODPORU MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE METODIKA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ verze 1.1, říjen 2013 s rozšířenou působností (číslo

Více

Podmínky práce učitele v mezinárodním srovnání THE WORK CONDITIONS OF THE TEACHERS IN THE INTERNATIONAL COMPARISON

Podmínky práce učitele v mezinárodním srovnání THE WORK CONDITIONS OF THE TEACHERS IN THE INTERNATIONAL COMPARISON Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a psychologie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň základní školy Studijní obor Český jazyk Anglický

Více