Václav Pumpr, Pavel Beneš, Michaela Frýzková, Svatava Janoušková. Environmentální výchova ve výuce chemie v základním vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Václav Pumpr, Pavel Beneš, Michaela Frýzková, Svatava Janoušková. Environmentální výchova ve výuce chemie v základním vzdělávání"

Transkript

1 Václav Pumpr, Pavel Beneš, Michaela Frýzková, Svatava Janoušková Environmentální výchova ve výuce chemie v základním vzdělávání Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2007

2 Anotace Tato metodická příručka obsahuje dvě části: část metodickou a příklady úloh. Metodická část obsahuje podněty pro integraci environmentální výchovy (EV) do výuky chemie v návaznosti na nově vzniklý Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Jejím cílem je orientovat v této problematice učitele, naznačit jim směry, kterými se lze při integraci EV do chemie ubírat a poskytnout jim opěrné body pro vytváření školníhovzdělávacího programu. Příklady úloh by potom měly být učitelům konkrétní pomocí při výuce chemie. Snažili jsme se o nejrůznější úlohy, proto zde naleznete úlohy od elementárních až po složité. Je přirozeně jen na pedagogických záměrech vyučujících, které z nich zvolí, nebo které jim budou inspirací pro tvorbu jejich vlastních úloh. Zařazené úlohy jsou graficky upraveny tak, aby je bylo možno (po zkopírování) rovnou využít ve výuce. Zpracovali: PhDr. Václav Pumpr, CSc. Prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc. Mgr. Michaela Frýzková Mgr. Svatava Janoušková Recenzovali: doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová, CSc. PhDr. Martin Adamec Václav Pumpr, Pavel Beneš, Michaela Frýzková, Svatava Janoušková Technická spolupráce: Renata Skálová 2. vydání Tato publikace je vydávána jako součást projektu Ekogramotnost, který je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu HMP.

3 Obsah 1 ČÁST METODICKÁ Cíle Environmentální výchovy ve výuce chemie Přehled tematických okruhů a vymezení obsahu učiva v návaznosti na Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Doporučené vyučovací metody, formy, postupy a možnosti jejich využití s ohledem na přínos pro žáka Příklady vhodných metod, postupů a forem vyučování ve vztahu k tematickým okruhům a k obsahu učiva Hodnocení PŘÍKLADY ÚLOH Voda a ovzduší Cyklus uhlíku Nebezpečí odpadů Nebezpečí kolem nás Kolik spotřebujeme vody? Odpady - dlouhodobý experiment Kontrola smogu - dlouhodobý experiment Diskuse v rozhlasovém pořadu Exkurze do vodárny SEZNAM UŽITEČNÝCH INTERNETOVÝCH ODKAZŮ SEZNAM VYBRANÝCH PERIODIK S INTERNETOVOU PREZENTACÍ LITERATURA

4

5 1 ČÁST METODICKÁ 1.1 Cíle Environmentální výchovy ve výuce chemie Environmentální výchova (EV) je integrální součástí vzdělávacího oboru chemie. Na základě řady chemických poznatků je možné pochopit složité pochody, které nás v přírodě obklopují, lze z nich odvodit dopady znečištění prostředí na všechny jeho složky a je možné na jejich základě odhadovat možný vývoj situace do budoucnosti. O nutnosti vzdělávat žáky ve smyslu trvale udržitelného rozvoje není pochyb a výuka chemie k tomu může významně přispívat. Ze vzdělávacího hlediska (rozvoj vědomostí a dovedností žáků) může výuka chemie přispívat v oblastech životního prostředí (ŽP) k: pochopení vybraných souvislostí v biosféře, uvědomění si vztahu člověka k prostředí a důsledků dopadu lidských aktivit na ŽP a zdraví člověka, rozkrývání rozsahu poškození ŽP z globálního hlediska, pochopení některých technologií a postupů vedoucích ke zlepšení stavu ŽP, ukázkám příkladů pozitivního jednání ve vztahu k ŽP v běžném životě, vyhodnocování objektivity a závažnosti zpráv týkajících se problematiky ŽP, rozvoji komunikace žáka, z hlediska vyjadřování a obhajování vlastních názorů ve vztahu k ŽP. Z výchovného hlediska ( postoje, hodnoty) výuka chemie umožňuje vést žáka k rozvoji: vlastní odpovědnosti ve vztahu k biosféře, ochraně přírody a přírodním zdrojům, angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou ŽP, odpovědnosti k naplňování zdravého životního stylu. V souvislosti s platným Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP ZV) nyní naznačíme, jakým způsobem přispívá EV ve výuce chemie k rozvíjení klíčových kompetencí. Toto propojení může být pomůckou pro následné sestavování školního vzdělávacího programu (tabulka I). 5

6 Tabulka I: Rozvoj klíčových kompetencí žáka z hlediska výuky chemie a EV Klíčová kompetence Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Žák: získává samostatně informace o nových poznatcích v oblasti chemie a EV utváří si představu o procesech probíhajících v přírodě na základě pozorování chemických látek uvažuje o propojení problematiky chemie resp. EV (chemických látek, dějů, procesů) s běžným životem a motivuje se tak pro další učení posuzuje věrohodnost informací a zpracovává je z hlediska důležitosti a objektivity, využívá je k dalšímu učení a vytváření postojů a hodnot ve vztahu k ŽP využívá poznatků získaných v jiných oborech při řešení problematiky týkající se EV a chemie aplikuje a hodnotí různé postupy práce v laboratoři a odhaduje rizika s nimi spojená, a to i ve vztahu k ŽP porovnává odborné názory, mediální tvrzení a vlastní poznatky s ohledem na praktický život formuluje problémy týkající se jeho chemického a environmentálního vzdělávání i ve vztahu k běžnému životu využívá všech dostupných prostředků komunikace pro zpracování vybraných problémů a posuzuje vhodnost zvolených informačních zdrojů stručně a jednoznačně formuluje (písemně i ústně) výsledky svých měření, experimentů i řešení problémů obhajuje výsledky své práce i svůj názor na řešení problémů, přijímá jiný názor i kritiku kooperuje v rámci skupiny při řešení zadaného úkolu profiluje se v rámci skupiny s ohledem na své schopnosti a možnosti při řešení zadaného problému uvažuje o ovlivnění zdraví vlastního i zdraví ostatních při práci s vybranými chemickými látkami uvědomuje si vliv chemických látek přítomných v okolním prostředí (ovzduší, potraviny, voda ) na zdraví své i zdraví ostatních lidí vytváří si představu o chování svém i ostatních v nestandardních situacích (požár, zamoření nebezpečnou látkou), jež mohou vzniknout v chemických laboratořích i při ekologických haváriích uvažuje o vlivu vybraných skupin chemických látek na životní prostředí a vyvozuje z toho závěry pro jednání ve svém osobním životě volí nejvhodnější způsob experimentu a zpracování získaných dat pracuje podle pravidel bezpečnosti práce s ohledem na ochranu zdraví při práci a s ohledem na ŽP 6

7 1.2 Přehled tematických okruhů a vymezení obsahu učiva v návaznosti na Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání V současnosti je již v platnosti Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV). Ten vymezuje celkem šest průřezových témat mezi něž patří i Environmentální výchova. Povinností školy je uplatnění všech tematických okruhů příslušného průřezového tématu ve výuce. Integrace tematických okruhů do jednotlivých vyučovacích předmětů může být jedna z vhodných alternativ naplnění této povinnosti. Následující výčet možností se proto může stát opěrnými body a inspirací pro váš školní vzdělávací program. Nahlédnutím do ostatních průřezových témat a některých vzdělávacích oblastí, zjišťujeme, že naplněním konkrétního tematického okruhu environmentální výchovy vhodnou formou, metodou nebo postupem, zároveň naplňujeme výstupy nebo tematické okruhy dalších vzdělávacích oblastí a průřezových témat. Kromě oblasti Člověk a příroda se jedná zejména o oblasti: Člověk a svět práce, Člověk a zdraví, Člověk a společnost a průřezová témata: Mediální výchova, Výchova demokratického občana, Myšlení v evropských a globálních souvislostech a Osobnostní a sociální výchova. Jako pomoc vyučujícím uvádíme v následujících tabulkách přehled tematických okruhů a vymezení učiva chemie z hlediska EV vzhledem k RVP ZV (tabulka II) a dále náměty pro rozpracování očekávaných výstupů a učiva EV v příkladu učebních osnov chemie pro základní vzdělávání (tabulka III). 7

8 Tabulka II: Přehled tematických okruhů a vymezení učiva chemie z hlediska EV ve vztahu k RVP ZV Tematický okruh EV v RVP ZV Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy ŽP Vztah člověka k prostředí Obsah učiva Voda vlastnosti vody způsoby čištění a úpravy vody Ovzduší složení atmosféry a vlastnosti jejích nejvýznamnějších složek Biosféra základní biogeochemické cykly (oběh vody, uhlíku, dusíku, event. fosforu a síry) Globální problémy ŽP skleníkový efekt poškození ozónové vrstvy a vliv UV záření na ekosystémy a zdraví člověka Vliv lidských aktivit na životní prostředí antropogenní chemické látky znečišťující vodu a jejich dopad na ekosystémy (fosfáty, hnojiva eutrofizace, těžké kovy ) antropogenní chemické látky znečišťující ovzduší (průmysl, doprava), jejich dopad na ekosystém event. stavby a materiály antropogenní chemické látky znečišťující půdu a jejich dopad na ekosystémy (pesticidy, hnojiva..) technologie směřující ke snížení nebo zamezení pronikání chemických látek do ŽP (alternativní zdroje energií, recyklace odpadů, úprava paliv, odlučovače ) ekologické havárie Vliv lidských aktivit na zdraví člověka vliv antropogenních chemických látek přítomných v ovzduší, vodě a půdě na zdraví člověka (oxidy dusíků, oxidy síry, pesticidy..) vliv chemických látek přítomných v potravinách na zdraví člověka (konzervanty, aditiva ) vliv znečištění ovzduší vnitřních prostor (např. kouření) na zdraví člověka 8

9 Tabulka III: Námět pro rozpracování očekávaných výstupů a učiva EV v příkladu učebních osnov chemie pro základní vzdělávání Rozpracované očekávané výstupy žáků Učivo VODA A VZDUCH Zhodnotí význam vody pro život na Zemi. voda pitná, Zjistí a uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v přírodě užitková, odpadní i v domácnosti. čistota vody Navrhne, jak lze v nejbližším okolí omezovat znečišťování vody čistota ovzduší a vzduchu. Popíše, co je teplotní inverze. Vysvětlí pojem smog a uvede příklady zdrojů informací o čistotě ovzduší. CHEMICKÉ PRVKY A PERIODICKÁ SOUSTAVA CHEMICKÝCH PRVKŮ Zhodnotí vliv činnosti člověka na změny obsahu kyslíku a ozonu ozónová vrstva v plynném obalu Země. OXIDY Popíše vlastnosti a použití vybraných oxidů a posoudí vliv těchto skleníkový efekt látek na životní prostředí. HOSPODÁŘSKY VÝZNAMNÉ LÁTKY Uvede význam průmyslových hnojiv a posoudí jejich vliv na životní prostředí. ENERGIE A CHEMICKÁ REAKCE Uvede příklady fosilních a průmyslově vyráběných paliv, popíše jejich vlastnosti a zhodnotí jejich využívání. Posoudí vliv spalování různých paliv (včetně motorových paliv) na životní prostředí. Rozliší obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie. UHLOVODÍKY Vyhledá a uvede příklady havárií způsobených ropou, ropnými produkty a zemním plynem. PŘÍRODNÍ LÁTKY Orientuje se ve výchozích látkách a produktech dýchání a fotosyntézy. Uvede podmínky pro průběh fotosyntézy a její význam pro život na Zemi průmyslová hnojiva (N, P, K, stopové prvky) obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie fosilní paliva (uhlí, ropa, zemní plyn) průmyslově vyráběná paliva průmyslové zpracování ropy fotosyntéza 9

10 PLASTY A SYNTETICKÁ VLÁKNA Posoudí vliv používání plastů na životní prostředí. CHEMIE A SPOLEČNOST Doloží na příkladech význam chemických výrob pro národní hospodářství a pro člověka. Uvede příklady prvotních a druhotných surovin pro chemické výroby a zhodnotí je z hlediska udržitelného rozvoje. Zhodnotí ekonomický a ekologický význam recyklace odpadů. Vysvětlí pojem biotechnologie a uvede příklady. Zjistí, kde a jak dochází v okolí ke znečišťování životního prostředí a uvede, jak tomu předcházet. polyethylen, polypropylen, polystyren, polyvinylchlorid polyamidová a polyesterová vlákna chemické výroby pesticidy biotechnologie, enzymy detergenty potraviny chemie a životní prostředí 1.3 Doporučené vyučovací metody, formy, postupy a možnosti jejich využití s ohledem na přínos pro žáka Obecně lze říci, že vhodnými metodami, formami a postupy pro uplatnění EV ve výuce chemie jsou ty, které značně rozvíjejí postojovou a hodnotovou složku osobnosti žáka. Cílem vzdělávání by měl být jedinec vybavený nejen vědomostmi a dovednostmi, ale zejména postoji a hodnotami ve smyslu trvale udržitelného rozvoje. Pro orientaci v možnostech, které jsou v tomto smyslu k dispozici, uvádíme inspirativní přehled v tabulce IV. Na základě svého pedagogického záměru pak učitel zvolí postupy, které nejlépe vyhovují potřebám jeho i žáků. 10

11 Tabulka IV: Vybrané metody, formy a postupy při realizaci EV v chemii Metoda, forma, postup Možnosti zaměření/využití Přínos pro žáka Kooperativní učení možnosti: - skupinové řešení problému - diskuze - simulace - rolové hry - projekt Kooperativní a individuální učení možnosti: - laboratorní práce - experiment Individuální učení možnosti: - seminární práce - referát - exkurze vyhledávání informací, jejich třídění a prezentace na základě zadaného úkolu třídění informací podle předem daných kritérií vytváření návrhů a plánů řešení daného problému s ohledem na zájmy skupiny nikoli jedince prezentace názorů k aktuální problematice ŽP řešení sporů (fiktivních) různých zájmových skupin z hlediska ochrany a tvorby ŽP vyhledávání informací, jejich třídění a prezentace na základě zadaného úkolu sběr, zpracování a analýza vlastních dat verifikace dat vyhledávání informací, jejich třídění a prezentace na základě zadaného úkolu třídění informací podle předem daných kritérií profilace žáka vzhledem k roli ve skupině osobní odpovědnost žáka vůči skupině, včetně přijetí kritiky a jiných názorů rozvoj komunikace a kooperace žáka silný prvek výchovy prožitkem a zkušeností rozvoj sociálních a občanských kompetencí osobní odpovědnost žáka rozvoj pracovních kompetencí významné propojení teoretické a praktické činnosti rozvoj písemného vyjadřování žáka osobní odpovědnost žáka rozvoj komunikace rozvoj písemného vyjadřování žáka získávání poznatků z praxe 1.4 Příklady vhodných metod, postupů a forem vyučování ve vztahu k tematickým okruhům a k obsahu učiva Jak již bylo výše uvedeno, je zejména na pedagogickém záměru učitele, která z metod, forem a postupů bude pro jeho práci nejvhodnější. Kromě toho je třeba vždy zohlednit materiální stránku celé věci. Tabulka V uvádí jednu z možných alternativ metod, forem a postupů u jednotlivých tematických okruhů (celků) a učiva. 11

12 Tabulka V: Metody, formy a postupy pro konkrétní tematický okruh a učivo Tematický okruh EV v RVP ZV Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy ŽP Vztah člověka k prostředí Vlastnosti vody Obsah učiva Způsoby čištění a úpravy vody Složení atmosféry a vlastnosti jejích nejvýznamnějších složek Základní biogeochemické cykly (oběh vody, uhlíku, dusíku, event.fosforu a síry) Skleníkový efekt Poškození ozónové vrstvy a vliv UV záření na ekosystémy a zdraví člověka Antropogenní chemické látky znečišťující vodu a jejich dopad na ekosystémy (fosfáty, hnojiva eutrofizace, těžké kovy.) Antropogenní chemické látky znečišťující ovzduší (průmysl, doprava), jejich dopad na ekosystémy, event. stavby a materiály Antropogenní chemické látky znečišťující půdu a jejich dopad na ekosystémy (pesticidy, hnojiva..) Technologie směřující ke snížení nebo zamezení pronikání chemických látek do ŽP (alternativní zdroje energií, úprava paliv, odlučovače ) Ekologické havárie Vliv antropogenních chemických látek přítomných v ovzduší, vodě a půdě na zdraví člověka Vliv chemických látek přítomných v potravinách na zdraví člověka (konzervanty, aditiva ) Znečištění ovzduší vnitřních prostor (kouření) na zdraví člověka Metoda, forma, postup Laboratorní práce, skupinové úkoly Exkurze Skupinové úkoly Skupinové úkoly, seminární práce, referát Skupinové úkoly, seminární práce, referát, diskuze Projekt, diskuze, skupinové úkoly, seminární práce, referát Projekt, diskuze, skupinové úkoly, rolové hry, simulace, seminární práce, referát Projekt, diskuze, skupinové úkoly, rolové hry, simulace, seminární práce, referát Projekt, diskuze, skupinové úkoly, rolové hry, simulace, seminární práce, referát Projekt, diskuze, skupinové úkoly, rolové hry, simulace, seminární práce, referát Projekt, diskuze, skupinové úkoly, seminární práce, referát Projekt, diskuze, skupinové úkoly, seminární práce, referát Projekt, diskuze, skupinové úkoly, seminární práce, referát Projekt, diskuze, skupinové úkoly, seminární práce, referát 12

13 1.5 Hodnocení Hodnocení je bezesporu velmi důležitou složkou vzdělávacího procesu, neboť se jedná o jeden z pedagogických nástrojů jímž můžeme dosahovat cílů výuky. Obecně je hodnocení porovnávání něčeho s něčím, rozlišováním horšího od lepšího, výběr lepšího. V každém případě ovlivňuje významnou měrou kvalitu výuky. Hodnocení má řadu funkcí: motivační, poznávací a konativní. Funkce motivační má významnou emocionální rovinu. Zaměřuje pozornost k určitým hodnotám, přitahuje nebo odpuzuje. Lze jej s výhodou užít např. při (sebe)hodnocení chování a postojů žáků. Poznávací funkce souvisí zejména s intelektuální stránkou hodnocení. Cílem ve výuce je rozlišování hodnot a významů nebo ukazování souvislostí. Lze jej využít např. při rozvíjení a prohlubování znalostí. Konativní funkce hodnocení souvisí především s lidskou vůlí k činu. Cílem ve výuce je aktivizovat žáka a podněcovat jej k dosahování nebo udržováním hodnot. Typickým uplatněním ve výuce je upevňování znalostí a jejich aplikace event. (sebe)hodnocení výkonů žáků. Zvláštním případem hodnocení je tzv. školní hodnocení. Kromě obecně platných pravidel hodnocení má školní hodnocení ještě některá specifika vyplývající z jeho vztahu k učení a vyučování. Za školní hodnocení můžeme považovat všechny hodnotící procesy a jejich projevy, které bezprostředně ovlivňují školní výuku nebo o ní vypovídají. Školní hodnocení by mělo plnit roli motivační, informační a mělo by také ovlivňovat kvalitu výuky. Účastníky školního hodnocení jsou učitelé, žáci, rodiče, ředitel nebo pověření mimoškolní pracovníci. Hodnotící vztahy popisuje tabulka VI. Tabulka VI: Účastníci hodnocení ve vzdělávacím procesu Hodnotitel pověřený mimoškolní pracovník hodnotí ředitele učitele žáka spolužáky sám sebe výuku ano ano ano ano někdy ano ano ředitel ano ano ano ano ano učitel ano ano ano ano ano žák ano ano ano ano ano rodiče ano ano ano někdy ano někdy ano ano Proto, aby hodnocení nebylo povrchní a nezhodnotilo výkon jen globálně (to bylo fantastické/to bylo strašné), volíme tzv. kritéria hodnocení. Kritérium hodnocení je název pro vlastnost, která se vyskytuje u více rozmanitých objektů, ale případ od případu dosahuje různé míry. Dovoluje nám tak členit celkové hodnocení (problém) na řadu hodnocení dílčích (podproblémů), která jsou snadněji uchopitelná. Výběr kritérií je proto klíčovým problémem hodnocení, neboť kritéria jsou měřítky žákovy způsobilosti. Ve škole před žáky má problém podobu úkolu/úlohy. Podproblémem je potom rozložení úkolu/úlohy na dílčí části. Například: Žák má sestavit aparaturu pro chemický pokus podle návodu v učebnici. Podúkoly: a) dovede vyhledat příslušné chemické nádobí, b) dovede jednotlivé komponenty pojmenovat, c) dovede je sestavit podle náčrtu v učebnici do funkční podoby. To jsou hodnotící kritéria, která jsme si slovně popsali (najde, pojmenuje, sestaví), a vymezili jsme tak pravidla nebo charakteristiky, které vymezují kvalitu žákových výkonů a jeho chování. Můžeme si nyní vytvořit škálu od nejlepší po nejhorší (najde/pojmenuje/sestaví vše/část/nic) a na ní zvolit bod, kterému výkon odpovídá. Každý stupeň škály by měl být účelně vymezen.v řadě případů je účelné, aby hodnotící kritéria byla sestavována společně se žáky a velmi podstatné je, aby 13

14 odpovídala jejich schopnostem. Cílem totiž je nejen žáka zhodnotit, ale také ho naučit zacházet s chybami jako s prostředky k dalšímu poznávání a poučení. Podstatný, z hlediska uplatnění EV v chemii a jejího hodnocení, je způsob hodnocení kooperativního učení. U kooperativního učení se těžiště posouvá od hodnocení individuálních výkonů k hodnocení skupiny. Na počátku je třeba si vymezit CO budeme hodnotit a PROČ, jedná se tedy opět o zavedení kritérií hodnocení. Nositeli hodnocení (s ohledem na typ programu) se stávají: učitelé, skupina sama, vrstevníci, rodiče. Posun hodnocení od učitele směrem ke skupině je velmi žádoucí, neboť žáci přebírají odpovědnost za vlastní učení. Podstatné je rovněž načasování hodnocení. Lepší než sumativní závěrečné hodnocení je hodnocení průběžné, kdy skupina může ještě svou činnost určitým způsobem ovlivnit. Účelné je v tomto smyslu využívat tzv. hodnotící listy (tabulka VII, VIII). Metod a technik hodnocení je samozřejmě více. Kromě hodnotících listů se nejčastěji využívají dotazníky. Zařazují se na konci skupinové práce. Příklady otázek: Co jste dělali pro úspěšné společné řešení problému? Co bude příště třeba zlepšit? Ovlivnilo společné řešení problému nějak tvůj pohled na něj? Ve stejném duchu lze zpracovávat při dlouhodobější činnosti skupiny deníky reflektující myšlenky, pojmy, principy, informace, příspěvek jedince k řešení problému, atp. Další možností je hodnocení pomocí videozáznamu. Analýzou videozáznamu může skupina hodnotit svou činnost i zpětně. Pro získání řady informací lze s výhodou využít interview. Tazatel může být z jiné skupiny a získávat od konkurence informace o tom, jak skupina na zadaném problému pracovala. Tyto informace potom může předat zpětně své skupině, celé třídě nebo vyučujícímu. Poslední technikou, kterou uvedeme je zpětné zpravodajství. Tato metoda je vhodná u dlouhodobější práce skupiny na zadaném úkolu. Na začátku podává předem vybraný člen skupiny stručnou zprávu o tom, čeho dosáhla skupina minule. Podává tak informace nejen vyučujícímu, ale také své skupině a skupinám ostatním. Při hodnocení je třeba stále mít na zřeteli, že cílem snažení je nejen rozvoj znalostí a dovedností, ale (v případě EV) zejména hodnot a postojů. Kromě toho, posune-li se hodnocení od učitele směrem ke skupině, je naplňována řada klíčových kompetencí z RVP ZV. Jedná se zejména o kompetenci komunikativní, kompetenci sociální a personální a kompetenci občanskou. Tabulka VII: Příklad hodnotícího listu pro skupinu žáků Členové skupiny: Vašek, Pavel, Sváťa, Míša Úkol: Připravit si plán k vytápění nově postaveného domu s maximálním ekologickým provozem a zároveň s omezeným množstvím financí. Úkol Vypracuje Splněno Poznámky 1. Rozdělení úkolů (všichni) Ano 2. Vyhledá informace o plynových kotlích (Sváťa) Ne Dodělal Vašek 3. Vyhledá informace o kotlích na biomasu (Vašek) Ano 4. Vyhledá informace o přímotopech (Pavel) Ano Zprávu o přímotopech 5. Vypracování dílčích zpráv (všichni) Ne vypracovala Sváťa 6. Sepsání plánu (Míša) Ano 7. Prezentace před členy třídy (Míša) Ano 14

15 Tabulka VIII: Příklad hodnotícího listu skupiny žáků učitelem Kriterium Ano Ne Poznámky 1. Účastnil se každý? 2. Cítil se někdo nevyužitý? 3. Přispíval každý? 4. Dominoval někdo? 5. Měli jste spory? 6. Našli jste řešení?.. 7. Věděl každý, co má dělat? 8. Jste spokojeni s prací, kterou jste (dosud) udělali? 15

16 2 PŘÍKLADY ÚLOH 2.1 Voda a ovzduší (Tematický okruh: Základní podmínky života Tab. V, str. 12) TEXT 1 Tabulka udává ph u různých typů vod. Typ vody Hodnota ph Dešťová voda 5,7 Mořská voda 8,0 Rašelinová voda 3,0 Voda z vápencových podloží 10,0 Úloha 1 Pořadí Typ vody Zapište druhy vody uvedené v předchozí tabulce tak, aby byly od 1. do 4. pořadí uspořádány od nejzásaditější po nejkyselejší. Úloha 2 Uveďte, která z uvedených vod se nejvíce přibližuje hodnotě ph neutrálního protředí. Úloha 3 Napište, které ionty mohou způsobovat zásadité prostředí vody. (Pokud nevíte, můžete využít slovník, encyklopedii, internet či jiný zdroj informací.) 16

17 Úloha 4 Zakreslete barvu roztoku po přidání několika kapek indikátoru fenolftaleinu. Obr. A - Zkumavky rašelinová voda voda z vápencových podloží TEXT 2 Jednou z důležitých veličin, které se ve vztahu k ovzduší měří, je vlhkost vzduchu. Úloha 5 V dostupných informačních zdrojích (knihy, internet) nalezněte a zapište, v jakých jednotkách se vlhkost vzduchu měří. Úloha 6 Napište tři zdroje vodní páry, které ji uvolňují do ovzduší. TEXT 3 Z celkového objemu vzduchu je dusíku 78 %, kyslíku 21 %, vzácných plynů 0,9 % a oxidu uhličitého 0,04 %. Úloha 7 K výsečovému grafu znázorňujícímu složení vzduchu správně doplňte: kyslík, dusík, vzácné plyny, oxid uhličitý. Obr. B Výsečový graf složení vzduchu 17

18 TEXT 4 Vodní pára je jedním z plynů, který způsobuje skleníkový efekt. Je to však přirozený skleníkový plyn, jehož přítomnost v atmosféře je nutná. Ostatní skleníkové plyny, jako oxid uhličitý (CO 2 ), methan (CH 4 ) a ozon (O 3 ) mají také své přirozené zdroje, z velké části se však do atmosféry dostávají vlivem lidské činnosti. Úloha 8 Kapalná voda se mění na páru při ((Zakroužkujte písmeno u správné odpovědi.) A 5 C. B C. C 100 C. D 10 C. Úloha 9 Vodní pára se v atmosféře mění na (Zakroužkujte písmeno u správné odpovědi.) A kámen.. B mlhu, oblaky, ledové částice. C volný vodík a kyslík. D ozon. Úloha 10 Kondenzovaná vodní pára padá k zemi ve formě (V každém řádku zaškrtněte pouze jeden čtvereček.) ANO NE a) mlhy. b) deště. c) krup. d) sněhu. Úloha 11 Napište, zda považujete za přínosné úlohy 8, 9 a 10 a proč. 18

19 2.2 Cyklus uhlíku (Tematický okruh: Základní podmínky života Tab. V, str. 12) TEXT Uhlík je základním stavebním prvkem živých organismů. Zelené rostliny přijímají uhlík v podobě oxidu uhličitého z vody a vzduchu. Působením slunečního záření dochází v zelených rostlinách k reakci oxidu uhličitého s vodou a vzniká glukosa a voda. Děj se nazývá fotosyntéza. Část uhlíku uvolňují rostliny zpět dýcháním. Ostatní organismy (zvířata, lidé, apod.) získávají vázaný uhlík z potravy, např. konzumací rostlinné stravy. Vázaný uhlík, který takto přijmou v organismu dále přeměňují. Část využijí pro tvorbu důležitých látek v organismu, část vyloučí z těla jako odpadní produkty (moč, stolice, pot) a část vydechují v podobě oxidu uhličitého. Po odumření organismu (rostliny, živočicha) a jeho rozkladu přechází uhlík jako humus do půdy. Úloha 1 Fotosyntéza je děj, kterým se oxid uhličitý a voda přeměňují na (Zakroužkujte písmeno u správné odpovědi.) A dusík a vodní páru. B kyslík a glukosu. C glukosu a vodík. D kyslík a dusík. Úloha 2 Oxid uhličitý vydechují zpět do atmosféry (Zakroužkujte písmeno u nejvhodnější odpovědi.)) A pouze rostliny. B živočichové včetně člověka. C rostliny a živočichové včetně člověka. D pouze člověk. Úloha 3 Při cyklu uhlíku v přírodě atomy tohoto prvku nepřibývají ani neubývají. To odpovídá (Zakroužkujte písmeno u správné odpovědi.) A zákonu akce a reakce. B zákonu zachování hmotnosti. C zákonům České republiky. D periodickému zákonu. 19

20 2.3 Nebezpečí odpadů (Tematický okruh: Lidské aktivity a problémy ŽP Tab. V, str. 12) TEXT 1 Člověk znečišťuje ovzduší řadou chemických látek. Kdyby tyto látky v ovzduší zůstávaly, nebyl by život na světě možný. Atmosféra má naštěstí samočisticí schopnost, a tak se v ní tyto látky nehromadí. Čištění probíhá dvěma způsoby. Buď látky sestupují vlivem gravitace k zemi samy a zachycují se na půdě, rostlinách, živočiších, lidech, stavbách atp., nebo jsou vymývány srážkami, tj. deštěm, sněhem, kroupami, mlhou. Úloha 1 Látky přecházející z ovzduší na zem se rozhodně nenacházejí (Zakroužkujte písmeno u správné odpovědi.) A ve vodních tocích. B v půdě. C na povrchu rostlin. D na Slunci. Úloha 2 Přítomnost kyselých látek z ovzduší, které se pohlcují ve vodě, zjistíme zachycením srážek do plastové nádoby a měřením (Zakroužkujte písmeno u správné odpovědi.) A ph pomocí indikátorových papírků. B tlaku barometrem. C ph hustoměrem. D teploty teploměrem. Úloha 3 Napište, jakým jednoduchým způsobem byste ve vodě zjistili přítomnost kyselých látek z ovzduší. Úloha 4 Uveďte tři případy, kde na povrchu Země můžeme najít látky, které se původně nacházely ve znečištěné atmosféře. 20

21 TEXT 2 Skleníkový efekt se dá vysvětlit takto: Část slunečního záření, které prochází vrstvami atmosféry, se pohltí v zemském povrchu. Zemský povrch vyzařuje zpět hlavně tepelné záření. Ovzduším s obsahem oxidu uhličitého nepronikne zpět do vesmíru všechno tepelné záření vysílané povrchem Země. Oxid uhličitý v atmosféře tak plní podobnou funkci jako sklo ve skleníku. Úloha 5 K zesilování skleníkového efektu přispívá provoz: (V každém řádku zaškrtněte pouze jeden čtvereček.) ANO NE a) jaderných elektráren. b) tepelných elektráren. c) automobilů bez katalyzátorů. d) automobilů s katalyzátory. e) kamen na zemní plyn. f) kamen na dřevěné piliny. g) kamen na elektrický proud. h) kamen na lehký topný olej. Úloha 6 Na Zemi dochází také k zeslabování skleníkového efektu (snižování množství oxidu uhličitého v atmosféře). K tomuto ději přispívají (V každém řádku zaškrtněte pouze jeden čtvereček.) ANO NE a) tropické deštné lesy. b) lesy. c) jakékoliv zelené rostliny na souši. d) ryby a ostatní vodní živočichové. e) suchozemští živočichové. f) řasy v mořích. TEXT 3 Praha patří mezi nejvíce znečištěná území v ČR. Úloha 7 Napište co nejvíce zdrojů látek znečišťujících ovzduší v Praze. Ke každému zdroji uveďte, alespoň jednu znečišťující látku. (Pátrejte na internetu, v materiálech vydaných k této problematice, popř. v jiných informačních zdrojích.) Úloha 8 V dostupných informačních zdrojích nalezněte, které z oblastí Prahy jsou nejvíce znečištěny. Zde uveďte alespoň čtyři z nich. 21

22 Úloha 9 Zapište alespoň dva informační zdroje, s jejichž pomocí jste řešili úlohy 7 a 8. Aby byla vaše odpověď správně zapsaná, informujte se u svých vyučujících, v knihovně nebo na internetu o české normě bibliografických citací (ČSN ISO 690). Úloha 10 Ve třídě uspořádejte diskuzi dvou zájmových skupin. Jedna bude prosazovat regulaci dopravy v Praze a druhá bude zastáncem stávajícího stavu. Během diskuse zapisujte argumenty obou stran na tabuli a po skončení diskuse si tři (pro vás) nejdůležitější zapište také do sešitů. a) Závažné argumenty pro regulaci dopravy: b) Závažné argumenty pro zachování stávajícího stavu: TEXT 4 Chemie zkoumá prvky a sloučeniny a jejich vzájemné přeměny. Mnoho prvků a sloučenin je pro lidi užitečných. Některé z nich však mohou být nebezpečné. Úloha 11 Přiřaďte látkám ve sloupci I jejich využití ze sloupce II a jejich hlavní škodlivost (pokud unikají do okolí) ze sloupce III. (Svá řešení zapisujte pomocí písmen do tabulky podle vzoru v prvním řádku.) Zadání Řešení I. Látka II. Využití III. Hlavní škodlivost II III 1 C 6 H 6 A palivo P V nadbytečném množství (benzen) znečišťuje půdu a vodu. E T 2 CH 4 B výroba H 2 SO 4, konzervační činidlo v potravinářství Q Vzniká při spalování některých paliv (uhlí, topné oleje) vznik kyselých dešťů. 3 SO 2 C Hnojivo R Uvolňuje se ze skládek (rozklad organického odpadu) skleníkový plyn. 4 NH 4 NO 3 D chladící zařízení, výroba sody, hasící přístroje 5 CO 2 E rozpouštědlo, výroba léčiv, barviv, plastů, výbušnin S Vzniká při spalování uhlíkatých látek (uhlí, ropa) skleníkový plyn. T Uvolňuje se z automobilové dopravy znečištění ovzduší. 22

Člověk a příroda Chemie

Člověk a příroda Chemie Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Chemie Charakteristika předmětu V předmětu Chemie je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda - oboru chemie. Předmět Chemie se zaměřuje

Více

Organizace výuky: Výuka je realizována formou vyučovací hodiny (45 minut týdně), probíhá převážně v odborné učebně a v laboratoři.

Organizace výuky: Výuka je realizována formou vyučovací hodiny (45 minut týdně), probíhá převážně v odborné učebně a v laboratoři. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Chemie je vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Chemie pro

Více

Metodické pokyny k implementaci výchovy pro udržitelný rozvoj do školního vzdělávacího programu

Metodické pokyny k implementaci výchovy pro udržitelný rozvoj do školního vzdělávacího programu Jan Andreska, Martina Hovorková, Kateřina Květoňová, Jaroslav Novák, Alexandra Polášková, Simona Krůfová, Filip Svoboda, Linda Taláčková Metodické pokyny k implementaci výchovy pro udržitelný rozvoj do

Více

Metodologie environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty

Metodologie environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ivana BEČVÁŘOVÁ Irina Alexandrovna

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ PROJEKTY

PŘÍRODOVĚDNÉ PROJEKTY PŘÍRODOVĚDNÉ PROJEKTY PRO GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ŠKOLY Renata Šulcová a Dana Pisková Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta Praha 2008 PŘÍRODOVĚDNÉ PROJEKTY PRO GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ŠKOLY Autorky:

Více

5.6 Člověk a příroda Charakteristika vzdělávací oblasti

5.6 Člověk a příroda Charakteristika vzdělávací oblasti 5.6 Člověk a příroda Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění

Více

Metodické pokyny k implementaci výchovy pro udržitelný rozvoj do školního vzdělávacího programu

Metodické pokyny k implementaci výchovy pro udržitelný rozvoj do školního vzdělávacího programu Jan Andreska, Martina Hovorková, Kateřina Květoňová, Jaroslav Novák, Alexandra Polášková, Simona Krůfová, Filip Svoboda, Linda Taláčková Metodické pokyny k implementaci výchovy pro udržitelný rozvoj do

Více

OBSAH. Úvod... 5. Školní přírodovědné projekty... 9. Podklady pro přírodovědné projekty... 14. Doplňující pracovní listy... 134

OBSAH. Úvod... 5. Školní přírodovědné projekty... 9. Podklady pro přírodovědné projekty... 14. Doplňující pracovní listy... 134 OBSAH Úvod... 5 Co publikace obsahuje a komu je určena?... 7 Školní přírodovědné projekty... 9 Místo školních projektů v přírodovědném vzdělávání... 9 Kompetence a dovednosti rozvíjené školními projekty...

Více

Příručka pro implementaci mediální výchovy do oblasti. Člověk a příroda

Příručka pro implementaci mediální výchovy do oblasti. Člověk a příroda Úvod Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. Příručka pro implementaci mediální výchovy do oblasti Člověk a příroda Mgr. Petra Zvarová Brno 2012 Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 0 Úvod Obsah ÚVOD... 2 TEORETICKÁ

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

Metodika výuky chemie na 2. stupni základních škol a na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky chemie na 2. stupni základních škol a na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Marie Solárová Metodika výuky chemie na 2. stupni základních škol a na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty

Více

Projekt EKOGRAMOTNOST pro udržitelný rozvoj v Praze. Průřezové téma VODA. Metodika pro 2. stupeň ZŠ a střední školy

Projekt EKOGRAMOTNOST pro udržitelný rozvoj v Praze. Průřezové téma VODA. Metodika pro 2. stupeň ZŠ a střední školy Projekt EKOGRAMOTNOST pro udržitelný rozvoj v Praze Průřezové téma VODA Metodika pro 2. stupeň ZŠ a střední školy RNDr. Danuše Kvasničková, CSc Prof. Ing. Vladimír Kalina, CSc Ing. Anna Vlčková Ing. Jaroslav

Více

Role a funkce koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Role a funkce koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Milada ŠVECOVÁ Role a funkce

Více

Eva Marádová. Úlohy k Environmentální výchově ve výuce výchovy ke zdraví v základním vzdělávání

Eva Marádová. Úlohy k Environmentální výchově ve výuce výchovy ke zdraví v základním vzdělávání Eva Marádová lohy k Environmentální výchově ve výuce výchovy ke zdraví v základním vzdělávání Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2007 Zpracovala PaedDr. Eva Marádová, CSc. Recenzovala Mgr.

Více

SPOTŘEBA S RESPEKTEM Interaktivní moduly k výuce témat udržitelné spotřeby a ochrany životního prostředí

SPOTŘEBA S RESPEKTEM Interaktivní moduly k výuce témat udržitelné spotřeby a ochrany životního prostředí SPOTŘEBA S RESPEKTEM Interaktivní moduly k výuce témat udržitelné spotřeby a ochrany životního prostředí pro pedagogy 7. - 9. tříd ZŠ Jiří Louda (ed.) a kol. Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení

Více

EKOABECEDA. metodický průvodce pro základní školy PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU EKOABECEDA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU

EKOABECEDA. metodický průvodce pro základní školy PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU EKOABECEDA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU EKOABECEDA EKOABECEDA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU metodický průvodce pro základní školy určeno pro pedagogy, pracovníky ve vzdělávání a žáky autor: PaedDr. Lenka Frajerová PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU Vydavatel:

Více

Chemie. Charakteristika předmětu

Chemie. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor: Chemie Chemie Charakteristika předmětu Chemie je zahrnuta do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Chemie je vyučována v 8. a 9. ročníku s hodinovou dotací 2 hodiny týdně. Převážná část

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY Název školy, adresa: Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824, se sídlem Talichova 824, 26601 Beroun Zřizovatel: Středočeský kraj IČO, IZO : IČ:

Více

Environmentální výchova průřezové téma

Environmentální výchova průřezové téma Environmentální výchova průřezové téma Zpracovala: Dagmar Bibrová Spolupracovali: Jitka Božková Eva Bustová Blanka Dvořáková Hana Hedbávná Miroslava Lónová Hana Tesařová Eva Trnová Václav Piskač Úvod...

Více

Matematicko-fyzika lní gramotnost

Matematicko-fyzika lní gramotnost 1 Matematicko-fyzika lní gramotnost Metodika pro inovovanou výuku v přírodovědných předmětech Mgr. Lucie Písařová, Jana Hanáková 2 Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Proces výuky... 4 Cíle výuky... 5 Obsah výuky

Více

Školní vzdělávací program. 28 42 L / 01 chemik operátor farmaceutická výroba

Školní vzdělávací program. 28 42 L / 01 chemik operátor farmaceutická výroba Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 28 42 L / 01 chemik operátor farmaceutická výroba Úvodní identifikační

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR CHEMIE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR CHEMIE 5.6. 5.6.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR CHEMIE CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU CHEMIE: Vyučovací předmět Chemie je začleněn do oblasti Člověk a příroda. Dovednosti a zkušenosti,

Více

DIDAKTIKA CHEMIE I pro ZŠ a SŠ

DIDAKTIKA CHEMIE I pro ZŠ a SŠ UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro ZŠ a SŠ DIDAKTIKA CHEMIE I pro ZŠ a

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Oboru 41-45-M/01 Mechanizace a služby Schválil ředitel školy Ing. Břetislav Kábele a školská rada dne 29. ledna 2009 s platností od 1. 9. 2009 počínaje prvním ročníkem. ÚVODNÍ

Více

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět jako východisko uplatňování integrace ve ŠVP ZV.

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět jako východisko uplatňování integrace ve ŠVP ZV. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra biologie Diplomová práce Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět jako východisko uplatňování integrace ve ŠVP ZV. Jméno a příjmení: Studijní program:

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD. Školní vzdělávací program. Instalatér 36-52-H/01

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD. Školní vzdělávací program. Instalatér 36-52-H/01 STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD Školní vzdělávací program Instalatér 36-52-H/01 2010 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 4 2.1. Identifikační údaje oboru...

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Elektrotechnik 26-41-L/01Mechanik elektrotechnik Verze z 15. 01. 2009 Platnost 1.9.2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KNIHAŘ. 34-57-H/01 dokončovací zpracování. Platnost ŠVP od 1. září 2010 počínaje prvním ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KNIHAŘ. 34-57-H/01 dokončovací zpracování. Platnost ŠVP od 1. září 2010 počínaje prvním ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-57-H/01 dokončovací zpracování Platnost od 1. září 2010 počínaje prvním ročníkem OBSAH strana 1. Identifikační údaje 5 1.1 Charakteristika školy 7 1.1.1 Historie SOŠmgp v

Více