Václav Pumpr, Pavel Beneš, Michaela Frýzková, Svatava Janoušková. Environmentální výchova ve výuce chemie v základním vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Václav Pumpr, Pavel Beneš, Michaela Frýzková, Svatava Janoušková. Environmentální výchova ve výuce chemie v základním vzdělávání"

Transkript

1 Václav Pumpr, Pavel Beneš, Michaela Frýzková, Svatava Janoušková Environmentální výchova ve výuce chemie v základním vzdělávání Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2007

2 Anotace Tato metodická příručka obsahuje dvě části: část metodickou a příklady úloh. Metodická část obsahuje podněty pro integraci environmentální výchovy (EV) do výuky chemie v návaznosti na nově vzniklý Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Jejím cílem je orientovat v této problematice učitele, naznačit jim směry, kterými se lze při integraci EV do chemie ubírat a poskytnout jim opěrné body pro vytváření školníhovzdělávacího programu. Příklady úloh by potom měly být učitelům konkrétní pomocí při výuce chemie. Snažili jsme se o nejrůznější úlohy, proto zde naleznete úlohy od elementárních až po složité. Je přirozeně jen na pedagogických záměrech vyučujících, které z nich zvolí, nebo které jim budou inspirací pro tvorbu jejich vlastních úloh. Zařazené úlohy jsou graficky upraveny tak, aby je bylo možno (po zkopírování) rovnou využít ve výuce. Zpracovali: PhDr. Václav Pumpr, CSc. Prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc. Mgr. Michaela Frýzková Mgr. Svatava Janoušková Recenzovali: doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová, CSc. PhDr. Martin Adamec Václav Pumpr, Pavel Beneš, Michaela Frýzková, Svatava Janoušková Technická spolupráce: Renata Skálová 2. vydání Tato publikace je vydávána jako součást projektu Ekogramotnost, který je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu HMP.

3 Obsah 1 ČÁST METODICKÁ Cíle Environmentální výchovy ve výuce chemie Přehled tematických okruhů a vymezení obsahu učiva v návaznosti na Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Doporučené vyučovací metody, formy, postupy a možnosti jejich využití s ohledem na přínos pro žáka Příklady vhodných metod, postupů a forem vyučování ve vztahu k tematickým okruhům a k obsahu učiva Hodnocení PŘÍKLADY ÚLOH Voda a ovzduší Cyklus uhlíku Nebezpečí odpadů Nebezpečí kolem nás Kolik spotřebujeme vody? Odpady - dlouhodobý experiment Kontrola smogu - dlouhodobý experiment Diskuse v rozhlasovém pořadu Exkurze do vodárny SEZNAM UŽITEČNÝCH INTERNETOVÝCH ODKAZŮ SEZNAM VYBRANÝCH PERIODIK S INTERNETOVOU PREZENTACÍ LITERATURA

4

5 1 ČÁST METODICKÁ 1.1 Cíle Environmentální výchovy ve výuce chemie Environmentální výchova (EV) je integrální součástí vzdělávacího oboru chemie. Na základě řady chemických poznatků je možné pochopit složité pochody, které nás v přírodě obklopují, lze z nich odvodit dopady znečištění prostředí na všechny jeho složky a je možné na jejich základě odhadovat možný vývoj situace do budoucnosti. O nutnosti vzdělávat žáky ve smyslu trvale udržitelného rozvoje není pochyb a výuka chemie k tomu může významně přispívat. Ze vzdělávacího hlediska (rozvoj vědomostí a dovedností žáků) může výuka chemie přispívat v oblastech životního prostředí (ŽP) k: pochopení vybraných souvislostí v biosféře, uvědomění si vztahu člověka k prostředí a důsledků dopadu lidských aktivit na ŽP a zdraví člověka, rozkrývání rozsahu poškození ŽP z globálního hlediska, pochopení některých technologií a postupů vedoucích ke zlepšení stavu ŽP, ukázkám příkladů pozitivního jednání ve vztahu k ŽP v běžném životě, vyhodnocování objektivity a závažnosti zpráv týkajících se problematiky ŽP, rozvoji komunikace žáka, z hlediska vyjadřování a obhajování vlastních názorů ve vztahu k ŽP. Z výchovného hlediska ( postoje, hodnoty) výuka chemie umožňuje vést žáka k rozvoji: vlastní odpovědnosti ve vztahu k biosféře, ochraně přírody a přírodním zdrojům, angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou ŽP, odpovědnosti k naplňování zdravého životního stylu. V souvislosti s platným Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP ZV) nyní naznačíme, jakým způsobem přispívá EV ve výuce chemie k rozvíjení klíčových kompetencí. Toto propojení může být pomůckou pro následné sestavování školního vzdělávacího programu (tabulka I). 5

6 Tabulka I: Rozvoj klíčových kompetencí žáka z hlediska výuky chemie a EV Klíčová kompetence Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Žák: získává samostatně informace o nových poznatcích v oblasti chemie a EV utváří si představu o procesech probíhajících v přírodě na základě pozorování chemických látek uvažuje o propojení problematiky chemie resp. EV (chemických látek, dějů, procesů) s běžným životem a motivuje se tak pro další učení posuzuje věrohodnost informací a zpracovává je z hlediska důležitosti a objektivity, využívá je k dalšímu učení a vytváření postojů a hodnot ve vztahu k ŽP využívá poznatků získaných v jiných oborech při řešení problematiky týkající se EV a chemie aplikuje a hodnotí různé postupy práce v laboratoři a odhaduje rizika s nimi spojená, a to i ve vztahu k ŽP porovnává odborné názory, mediální tvrzení a vlastní poznatky s ohledem na praktický život formuluje problémy týkající se jeho chemického a environmentálního vzdělávání i ve vztahu k běžnému životu využívá všech dostupných prostředků komunikace pro zpracování vybraných problémů a posuzuje vhodnost zvolených informačních zdrojů stručně a jednoznačně formuluje (písemně i ústně) výsledky svých měření, experimentů i řešení problémů obhajuje výsledky své práce i svůj názor na řešení problémů, přijímá jiný názor i kritiku kooperuje v rámci skupiny při řešení zadaného úkolu profiluje se v rámci skupiny s ohledem na své schopnosti a možnosti při řešení zadaného problému uvažuje o ovlivnění zdraví vlastního i zdraví ostatních při práci s vybranými chemickými látkami uvědomuje si vliv chemických látek přítomných v okolním prostředí (ovzduší, potraviny, voda ) na zdraví své i zdraví ostatních lidí vytváří si představu o chování svém i ostatních v nestandardních situacích (požár, zamoření nebezpečnou látkou), jež mohou vzniknout v chemických laboratořích i při ekologických haváriích uvažuje o vlivu vybraných skupin chemických látek na životní prostředí a vyvozuje z toho závěry pro jednání ve svém osobním životě volí nejvhodnější způsob experimentu a zpracování získaných dat pracuje podle pravidel bezpečnosti práce s ohledem na ochranu zdraví při práci a s ohledem na ŽP 6

7 1.2 Přehled tematických okruhů a vymezení obsahu učiva v návaznosti na Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání V současnosti je již v platnosti Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV). Ten vymezuje celkem šest průřezových témat mezi něž patří i Environmentální výchova. Povinností školy je uplatnění všech tematických okruhů příslušného průřezového tématu ve výuce. Integrace tematických okruhů do jednotlivých vyučovacích předmětů může být jedna z vhodných alternativ naplnění této povinnosti. Následující výčet možností se proto může stát opěrnými body a inspirací pro váš školní vzdělávací program. Nahlédnutím do ostatních průřezových témat a některých vzdělávacích oblastí, zjišťujeme, že naplněním konkrétního tematického okruhu environmentální výchovy vhodnou formou, metodou nebo postupem, zároveň naplňujeme výstupy nebo tematické okruhy dalších vzdělávacích oblastí a průřezových témat. Kromě oblasti Člověk a příroda se jedná zejména o oblasti: Člověk a svět práce, Člověk a zdraví, Člověk a společnost a průřezová témata: Mediální výchova, Výchova demokratického občana, Myšlení v evropských a globálních souvislostech a Osobnostní a sociální výchova. Jako pomoc vyučujícím uvádíme v následujících tabulkách přehled tematických okruhů a vymezení učiva chemie z hlediska EV vzhledem k RVP ZV (tabulka II) a dále náměty pro rozpracování očekávaných výstupů a učiva EV v příkladu učebních osnov chemie pro základní vzdělávání (tabulka III). 7

8 Tabulka II: Přehled tematických okruhů a vymezení učiva chemie z hlediska EV ve vztahu k RVP ZV Tematický okruh EV v RVP ZV Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy ŽP Vztah člověka k prostředí Obsah učiva Voda vlastnosti vody způsoby čištění a úpravy vody Ovzduší složení atmosféry a vlastnosti jejích nejvýznamnějších složek Biosféra základní biogeochemické cykly (oběh vody, uhlíku, dusíku, event. fosforu a síry) Globální problémy ŽP skleníkový efekt poškození ozónové vrstvy a vliv UV záření na ekosystémy a zdraví člověka Vliv lidských aktivit na životní prostředí antropogenní chemické látky znečišťující vodu a jejich dopad na ekosystémy (fosfáty, hnojiva eutrofizace, těžké kovy ) antropogenní chemické látky znečišťující ovzduší (průmysl, doprava), jejich dopad na ekosystém event. stavby a materiály antropogenní chemické látky znečišťující půdu a jejich dopad na ekosystémy (pesticidy, hnojiva..) technologie směřující ke snížení nebo zamezení pronikání chemických látek do ŽP (alternativní zdroje energií, recyklace odpadů, úprava paliv, odlučovače ) ekologické havárie Vliv lidských aktivit na zdraví člověka vliv antropogenních chemických látek přítomných v ovzduší, vodě a půdě na zdraví člověka (oxidy dusíků, oxidy síry, pesticidy..) vliv chemických látek přítomných v potravinách na zdraví člověka (konzervanty, aditiva ) vliv znečištění ovzduší vnitřních prostor (např. kouření) na zdraví člověka 8

9 Tabulka III: Námět pro rozpracování očekávaných výstupů a učiva EV v příkladu učebních osnov chemie pro základní vzdělávání Rozpracované očekávané výstupy žáků Učivo VODA A VZDUCH Zhodnotí význam vody pro život na Zemi. voda pitná, Zjistí a uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v přírodě užitková, odpadní i v domácnosti. čistota vody Navrhne, jak lze v nejbližším okolí omezovat znečišťování vody čistota ovzduší a vzduchu. Popíše, co je teplotní inverze. Vysvětlí pojem smog a uvede příklady zdrojů informací o čistotě ovzduší. CHEMICKÉ PRVKY A PERIODICKÁ SOUSTAVA CHEMICKÝCH PRVKŮ Zhodnotí vliv činnosti člověka na změny obsahu kyslíku a ozonu ozónová vrstva v plynném obalu Země. OXIDY Popíše vlastnosti a použití vybraných oxidů a posoudí vliv těchto skleníkový efekt látek na životní prostředí. HOSPODÁŘSKY VÝZNAMNÉ LÁTKY Uvede význam průmyslových hnojiv a posoudí jejich vliv na životní prostředí. ENERGIE A CHEMICKÁ REAKCE Uvede příklady fosilních a průmyslově vyráběných paliv, popíše jejich vlastnosti a zhodnotí jejich využívání. Posoudí vliv spalování různých paliv (včetně motorových paliv) na životní prostředí. Rozliší obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie. UHLOVODÍKY Vyhledá a uvede příklady havárií způsobených ropou, ropnými produkty a zemním plynem. PŘÍRODNÍ LÁTKY Orientuje se ve výchozích látkách a produktech dýchání a fotosyntézy. Uvede podmínky pro průběh fotosyntézy a její význam pro život na Zemi průmyslová hnojiva (N, P, K, stopové prvky) obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie fosilní paliva (uhlí, ropa, zemní plyn) průmyslově vyráběná paliva průmyslové zpracování ropy fotosyntéza 9

10 PLASTY A SYNTETICKÁ VLÁKNA Posoudí vliv používání plastů na životní prostředí. CHEMIE A SPOLEČNOST Doloží na příkladech význam chemických výrob pro národní hospodářství a pro člověka. Uvede příklady prvotních a druhotných surovin pro chemické výroby a zhodnotí je z hlediska udržitelného rozvoje. Zhodnotí ekonomický a ekologický význam recyklace odpadů. Vysvětlí pojem biotechnologie a uvede příklady. Zjistí, kde a jak dochází v okolí ke znečišťování životního prostředí a uvede, jak tomu předcházet. polyethylen, polypropylen, polystyren, polyvinylchlorid polyamidová a polyesterová vlákna chemické výroby pesticidy biotechnologie, enzymy detergenty potraviny chemie a životní prostředí 1.3 Doporučené vyučovací metody, formy, postupy a možnosti jejich využití s ohledem na přínos pro žáka Obecně lze říci, že vhodnými metodami, formami a postupy pro uplatnění EV ve výuce chemie jsou ty, které značně rozvíjejí postojovou a hodnotovou složku osobnosti žáka. Cílem vzdělávání by měl být jedinec vybavený nejen vědomostmi a dovednostmi, ale zejména postoji a hodnotami ve smyslu trvale udržitelného rozvoje. Pro orientaci v možnostech, které jsou v tomto smyslu k dispozici, uvádíme inspirativní přehled v tabulce IV. Na základě svého pedagogického záměru pak učitel zvolí postupy, které nejlépe vyhovují potřebám jeho i žáků. 10

11 Tabulka IV: Vybrané metody, formy a postupy při realizaci EV v chemii Metoda, forma, postup Možnosti zaměření/využití Přínos pro žáka Kooperativní učení možnosti: - skupinové řešení problému - diskuze - simulace - rolové hry - projekt Kooperativní a individuální učení možnosti: - laboratorní práce - experiment Individuální učení možnosti: - seminární práce - referát - exkurze vyhledávání informací, jejich třídění a prezentace na základě zadaného úkolu třídění informací podle předem daných kritérií vytváření návrhů a plánů řešení daného problému s ohledem na zájmy skupiny nikoli jedince prezentace názorů k aktuální problematice ŽP řešení sporů (fiktivních) různých zájmových skupin z hlediska ochrany a tvorby ŽP vyhledávání informací, jejich třídění a prezentace na základě zadaného úkolu sběr, zpracování a analýza vlastních dat verifikace dat vyhledávání informací, jejich třídění a prezentace na základě zadaného úkolu třídění informací podle předem daných kritérií profilace žáka vzhledem k roli ve skupině osobní odpovědnost žáka vůči skupině, včetně přijetí kritiky a jiných názorů rozvoj komunikace a kooperace žáka silný prvek výchovy prožitkem a zkušeností rozvoj sociálních a občanských kompetencí osobní odpovědnost žáka rozvoj pracovních kompetencí významné propojení teoretické a praktické činnosti rozvoj písemného vyjadřování žáka osobní odpovědnost žáka rozvoj komunikace rozvoj písemného vyjadřování žáka získávání poznatků z praxe 1.4 Příklady vhodných metod, postupů a forem vyučování ve vztahu k tematickým okruhům a k obsahu učiva Jak již bylo výše uvedeno, je zejména na pedagogickém záměru učitele, která z metod, forem a postupů bude pro jeho práci nejvhodnější. Kromě toho je třeba vždy zohlednit materiální stránku celé věci. Tabulka V uvádí jednu z možných alternativ metod, forem a postupů u jednotlivých tematických okruhů (celků) a učiva. 11

12 Tabulka V: Metody, formy a postupy pro konkrétní tematický okruh a učivo Tematický okruh EV v RVP ZV Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy ŽP Vztah člověka k prostředí Vlastnosti vody Obsah učiva Způsoby čištění a úpravy vody Složení atmosféry a vlastnosti jejích nejvýznamnějších složek Základní biogeochemické cykly (oběh vody, uhlíku, dusíku, event.fosforu a síry) Skleníkový efekt Poškození ozónové vrstvy a vliv UV záření na ekosystémy a zdraví člověka Antropogenní chemické látky znečišťující vodu a jejich dopad na ekosystémy (fosfáty, hnojiva eutrofizace, těžké kovy.) Antropogenní chemické látky znečišťující ovzduší (průmysl, doprava), jejich dopad na ekosystémy, event. stavby a materiály Antropogenní chemické látky znečišťující půdu a jejich dopad na ekosystémy (pesticidy, hnojiva..) Technologie směřující ke snížení nebo zamezení pronikání chemických látek do ŽP (alternativní zdroje energií, úprava paliv, odlučovače ) Ekologické havárie Vliv antropogenních chemických látek přítomných v ovzduší, vodě a půdě na zdraví člověka Vliv chemických látek přítomných v potravinách na zdraví člověka (konzervanty, aditiva ) Znečištění ovzduší vnitřních prostor (kouření) na zdraví člověka Metoda, forma, postup Laboratorní práce, skupinové úkoly Exkurze Skupinové úkoly Skupinové úkoly, seminární práce, referát Skupinové úkoly, seminární práce, referát, diskuze Projekt, diskuze, skupinové úkoly, seminární práce, referát Projekt, diskuze, skupinové úkoly, rolové hry, simulace, seminární práce, referát Projekt, diskuze, skupinové úkoly, rolové hry, simulace, seminární práce, referát Projekt, diskuze, skupinové úkoly, rolové hry, simulace, seminární práce, referát Projekt, diskuze, skupinové úkoly, rolové hry, simulace, seminární práce, referát Projekt, diskuze, skupinové úkoly, seminární práce, referát Projekt, diskuze, skupinové úkoly, seminární práce, referát Projekt, diskuze, skupinové úkoly, seminární práce, referát Projekt, diskuze, skupinové úkoly, seminární práce, referát 12

13 1.5 Hodnocení Hodnocení je bezesporu velmi důležitou složkou vzdělávacího procesu, neboť se jedná o jeden z pedagogických nástrojů jímž můžeme dosahovat cílů výuky. Obecně je hodnocení porovnávání něčeho s něčím, rozlišováním horšího od lepšího, výběr lepšího. V každém případě ovlivňuje významnou měrou kvalitu výuky. Hodnocení má řadu funkcí: motivační, poznávací a konativní. Funkce motivační má významnou emocionální rovinu. Zaměřuje pozornost k určitým hodnotám, přitahuje nebo odpuzuje. Lze jej s výhodou užít např. při (sebe)hodnocení chování a postojů žáků. Poznávací funkce souvisí zejména s intelektuální stránkou hodnocení. Cílem ve výuce je rozlišování hodnot a významů nebo ukazování souvislostí. Lze jej využít např. při rozvíjení a prohlubování znalostí. Konativní funkce hodnocení souvisí především s lidskou vůlí k činu. Cílem ve výuce je aktivizovat žáka a podněcovat jej k dosahování nebo udržováním hodnot. Typickým uplatněním ve výuce je upevňování znalostí a jejich aplikace event. (sebe)hodnocení výkonů žáků. Zvláštním případem hodnocení je tzv. školní hodnocení. Kromě obecně platných pravidel hodnocení má školní hodnocení ještě některá specifika vyplývající z jeho vztahu k učení a vyučování. Za školní hodnocení můžeme považovat všechny hodnotící procesy a jejich projevy, které bezprostředně ovlivňují školní výuku nebo o ní vypovídají. Školní hodnocení by mělo plnit roli motivační, informační a mělo by také ovlivňovat kvalitu výuky. Účastníky školního hodnocení jsou učitelé, žáci, rodiče, ředitel nebo pověření mimoškolní pracovníci. Hodnotící vztahy popisuje tabulka VI. Tabulka VI: Účastníci hodnocení ve vzdělávacím procesu Hodnotitel pověřený mimoškolní pracovník hodnotí ředitele učitele žáka spolužáky sám sebe výuku ano ano ano ano někdy ano ano ředitel ano ano ano ano ano učitel ano ano ano ano ano žák ano ano ano ano ano rodiče ano ano ano někdy ano někdy ano ano Proto, aby hodnocení nebylo povrchní a nezhodnotilo výkon jen globálně (to bylo fantastické/to bylo strašné), volíme tzv. kritéria hodnocení. Kritérium hodnocení je název pro vlastnost, která se vyskytuje u více rozmanitých objektů, ale případ od případu dosahuje různé míry. Dovoluje nám tak členit celkové hodnocení (problém) na řadu hodnocení dílčích (podproblémů), která jsou snadněji uchopitelná. Výběr kritérií je proto klíčovým problémem hodnocení, neboť kritéria jsou měřítky žákovy způsobilosti. Ve škole před žáky má problém podobu úkolu/úlohy. Podproblémem je potom rozložení úkolu/úlohy na dílčí části. Například: Žák má sestavit aparaturu pro chemický pokus podle návodu v učebnici. Podúkoly: a) dovede vyhledat příslušné chemické nádobí, b) dovede jednotlivé komponenty pojmenovat, c) dovede je sestavit podle náčrtu v učebnici do funkční podoby. To jsou hodnotící kritéria, která jsme si slovně popsali (najde, pojmenuje, sestaví), a vymezili jsme tak pravidla nebo charakteristiky, které vymezují kvalitu žákových výkonů a jeho chování. Můžeme si nyní vytvořit škálu od nejlepší po nejhorší (najde/pojmenuje/sestaví vše/část/nic) a na ní zvolit bod, kterému výkon odpovídá. Každý stupeň škály by měl být účelně vymezen.v řadě případů je účelné, aby hodnotící kritéria byla sestavována společně se žáky a velmi podstatné je, aby 13

14 odpovídala jejich schopnostem. Cílem totiž je nejen žáka zhodnotit, ale také ho naučit zacházet s chybami jako s prostředky k dalšímu poznávání a poučení. Podstatný, z hlediska uplatnění EV v chemii a jejího hodnocení, je způsob hodnocení kooperativního učení. U kooperativního učení se těžiště posouvá od hodnocení individuálních výkonů k hodnocení skupiny. Na počátku je třeba si vymezit CO budeme hodnotit a PROČ, jedná se tedy opět o zavedení kritérií hodnocení. Nositeli hodnocení (s ohledem na typ programu) se stávají: učitelé, skupina sama, vrstevníci, rodiče. Posun hodnocení od učitele směrem ke skupině je velmi žádoucí, neboť žáci přebírají odpovědnost za vlastní učení. Podstatné je rovněž načasování hodnocení. Lepší než sumativní závěrečné hodnocení je hodnocení průběžné, kdy skupina může ještě svou činnost určitým způsobem ovlivnit. Účelné je v tomto smyslu využívat tzv. hodnotící listy (tabulka VII, VIII). Metod a technik hodnocení je samozřejmě více. Kromě hodnotících listů se nejčastěji využívají dotazníky. Zařazují se na konci skupinové práce. Příklady otázek: Co jste dělali pro úspěšné společné řešení problému? Co bude příště třeba zlepšit? Ovlivnilo společné řešení problému nějak tvůj pohled na něj? Ve stejném duchu lze zpracovávat při dlouhodobější činnosti skupiny deníky reflektující myšlenky, pojmy, principy, informace, příspěvek jedince k řešení problému, atp. Další možností je hodnocení pomocí videozáznamu. Analýzou videozáznamu může skupina hodnotit svou činnost i zpětně. Pro získání řady informací lze s výhodou využít interview. Tazatel může být z jiné skupiny a získávat od konkurence informace o tom, jak skupina na zadaném problému pracovala. Tyto informace potom může předat zpětně své skupině, celé třídě nebo vyučujícímu. Poslední technikou, kterou uvedeme je zpětné zpravodajství. Tato metoda je vhodná u dlouhodobější práce skupiny na zadaném úkolu. Na začátku podává předem vybraný člen skupiny stručnou zprávu o tom, čeho dosáhla skupina minule. Podává tak informace nejen vyučujícímu, ale také své skupině a skupinám ostatním. Při hodnocení je třeba stále mít na zřeteli, že cílem snažení je nejen rozvoj znalostí a dovedností, ale (v případě EV) zejména hodnot a postojů. Kromě toho, posune-li se hodnocení od učitele směrem ke skupině, je naplňována řada klíčových kompetencí z RVP ZV. Jedná se zejména o kompetenci komunikativní, kompetenci sociální a personální a kompetenci občanskou. Tabulka VII: Příklad hodnotícího listu pro skupinu žáků Členové skupiny: Vašek, Pavel, Sváťa, Míša Úkol: Připravit si plán k vytápění nově postaveného domu s maximálním ekologickým provozem a zároveň s omezeným množstvím financí. Úkol Vypracuje Splněno Poznámky 1. Rozdělení úkolů (všichni) Ano 2. Vyhledá informace o plynových kotlích (Sváťa) Ne Dodělal Vašek 3. Vyhledá informace o kotlích na biomasu (Vašek) Ano 4. Vyhledá informace o přímotopech (Pavel) Ano Zprávu o přímotopech 5. Vypracování dílčích zpráv (všichni) Ne vypracovala Sváťa 6. Sepsání plánu (Míša) Ano 7. Prezentace před členy třídy (Míša) Ano 14

15 Tabulka VIII: Příklad hodnotícího listu skupiny žáků učitelem Kriterium Ano Ne Poznámky 1. Účastnil se každý? 2. Cítil se někdo nevyužitý? 3. Přispíval každý? 4. Dominoval někdo? 5. Měli jste spory? 6. Našli jste řešení?.. 7. Věděl každý, co má dělat? 8. Jste spokojeni s prací, kterou jste (dosud) udělali? 15

16 2 PŘÍKLADY ÚLOH 2.1 Voda a ovzduší (Tematický okruh: Základní podmínky života Tab. V, str. 12) TEXT 1 Tabulka udává ph u různých typů vod. Typ vody Hodnota ph Dešťová voda 5,7 Mořská voda 8,0 Rašelinová voda 3,0 Voda z vápencových podloží 10,0 Úloha 1 Pořadí Typ vody Zapište druhy vody uvedené v předchozí tabulce tak, aby byly od 1. do 4. pořadí uspořádány od nejzásaditější po nejkyselejší. Úloha 2 Uveďte, která z uvedených vod se nejvíce přibližuje hodnotě ph neutrálního protředí. Úloha 3 Napište, které ionty mohou způsobovat zásadité prostředí vody. (Pokud nevíte, můžete využít slovník, encyklopedii, internet či jiný zdroj informací.) 16

17 Úloha 4 Zakreslete barvu roztoku po přidání několika kapek indikátoru fenolftaleinu. Obr. A - Zkumavky rašelinová voda voda z vápencových podloží TEXT 2 Jednou z důležitých veličin, které se ve vztahu k ovzduší měří, je vlhkost vzduchu. Úloha 5 V dostupných informačních zdrojích (knihy, internet) nalezněte a zapište, v jakých jednotkách se vlhkost vzduchu měří. Úloha 6 Napište tři zdroje vodní páry, které ji uvolňují do ovzduší. TEXT 3 Z celkového objemu vzduchu je dusíku 78 %, kyslíku 21 %, vzácných plynů 0,9 % a oxidu uhličitého 0,04 %. Úloha 7 K výsečovému grafu znázorňujícímu složení vzduchu správně doplňte: kyslík, dusík, vzácné plyny, oxid uhličitý. Obr. B Výsečový graf složení vzduchu 17

18 TEXT 4 Vodní pára je jedním z plynů, který způsobuje skleníkový efekt. Je to však přirozený skleníkový plyn, jehož přítomnost v atmosféře je nutná. Ostatní skleníkové plyny, jako oxid uhličitý (CO 2 ), methan (CH 4 ) a ozon (O 3 ) mají také své přirozené zdroje, z velké části se však do atmosféry dostávají vlivem lidské činnosti. Úloha 8 Kapalná voda se mění na páru při ((Zakroužkujte písmeno u správné odpovědi.) A 5 C. B C. C 100 C. D 10 C. Úloha 9 Vodní pára se v atmosféře mění na (Zakroužkujte písmeno u správné odpovědi.) A kámen.. B mlhu, oblaky, ledové částice. C volný vodík a kyslík. D ozon. Úloha 10 Kondenzovaná vodní pára padá k zemi ve formě (V každém řádku zaškrtněte pouze jeden čtvereček.) ANO NE a) mlhy. b) deště. c) krup. d) sněhu. Úloha 11 Napište, zda považujete za přínosné úlohy 8, 9 a 10 a proč. 18

19 2.2 Cyklus uhlíku (Tematický okruh: Základní podmínky života Tab. V, str. 12) TEXT Uhlík je základním stavebním prvkem živých organismů. Zelené rostliny přijímají uhlík v podobě oxidu uhličitého z vody a vzduchu. Působením slunečního záření dochází v zelených rostlinách k reakci oxidu uhličitého s vodou a vzniká glukosa a voda. Děj se nazývá fotosyntéza. Část uhlíku uvolňují rostliny zpět dýcháním. Ostatní organismy (zvířata, lidé, apod.) získávají vázaný uhlík z potravy, např. konzumací rostlinné stravy. Vázaný uhlík, který takto přijmou v organismu dále přeměňují. Část využijí pro tvorbu důležitých látek v organismu, část vyloučí z těla jako odpadní produkty (moč, stolice, pot) a část vydechují v podobě oxidu uhličitého. Po odumření organismu (rostliny, živočicha) a jeho rozkladu přechází uhlík jako humus do půdy. Úloha 1 Fotosyntéza je děj, kterým se oxid uhličitý a voda přeměňují na (Zakroužkujte písmeno u správné odpovědi.) A dusík a vodní páru. B kyslík a glukosu. C glukosu a vodík. D kyslík a dusík. Úloha 2 Oxid uhličitý vydechují zpět do atmosféry (Zakroužkujte písmeno u nejvhodnější odpovědi.)) A pouze rostliny. B živočichové včetně člověka. C rostliny a živočichové včetně člověka. D pouze člověk. Úloha 3 Při cyklu uhlíku v přírodě atomy tohoto prvku nepřibývají ani neubývají. To odpovídá (Zakroužkujte písmeno u správné odpovědi.) A zákonu akce a reakce. B zákonu zachování hmotnosti. C zákonům České republiky. D periodickému zákonu. 19

20 2.3 Nebezpečí odpadů (Tematický okruh: Lidské aktivity a problémy ŽP Tab. V, str. 12) TEXT 1 Člověk znečišťuje ovzduší řadou chemických látek. Kdyby tyto látky v ovzduší zůstávaly, nebyl by život na světě možný. Atmosféra má naštěstí samočisticí schopnost, a tak se v ní tyto látky nehromadí. Čištění probíhá dvěma způsoby. Buď látky sestupují vlivem gravitace k zemi samy a zachycují se na půdě, rostlinách, živočiších, lidech, stavbách atp., nebo jsou vymývány srážkami, tj. deštěm, sněhem, kroupami, mlhou. Úloha 1 Látky přecházející z ovzduší na zem se rozhodně nenacházejí (Zakroužkujte písmeno u správné odpovědi.) A ve vodních tocích. B v půdě. C na povrchu rostlin. D na Slunci. Úloha 2 Přítomnost kyselých látek z ovzduší, které se pohlcují ve vodě, zjistíme zachycením srážek do plastové nádoby a měřením (Zakroužkujte písmeno u správné odpovědi.) A ph pomocí indikátorových papírků. B tlaku barometrem. C ph hustoměrem. D teploty teploměrem. Úloha 3 Napište, jakým jednoduchým způsobem byste ve vodě zjistili přítomnost kyselých látek z ovzduší. Úloha 4 Uveďte tři případy, kde na povrchu Země můžeme najít látky, které se původně nacházely ve znečištěné atmosféře. 20

21 TEXT 2 Skleníkový efekt se dá vysvětlit takto: Část slunečního záření, které prochází vrstvami atmosféry, se pohltí v zemském povrchu. Zemský povrch vyzařuje zpět hlavně tepelné záření. Ovzduším s obsahem oxidu uhličitého nepronikne zpět do vesmíru všechno tepelné záření vysílané povrchem Země. Oxid uhličitý v atmosféře tak plní podobnou funkci jako sklo ve skleníku. Úloha 5 K zesilování skleníkového efektu přispívá provoz: (V každém řádku zaškrtněte pouze jeden čtvereček.) ANO NE a) jaderných elektráren. b) tepelných elektráren. c) automobilů bez katalyzátorů. d) automobilů s katalyzátory. e) kamen na zemní plyn. f) kamen na dřevěné piliny. g) kamen na elektrický proud. h) kamen na lehký topný olej. Úloha 6 Na Zemi dochází také k zeslabování skleníkového efektu (snižování množství oxidu uhličitého v atmosféře). K tomuto ději přispívají (V každém řádku zaškrtněte pouze jeden čtvereček.) ANO NE a) tropické deštné lesy. b) lesy. c) jakékoliv zelené rostliny na souši. d) ryby a ostatní vodní živočichové. e) suchozemští živočichové. f) řasy v mořích. TEXT 3 Praha patří mezi nejvíce znečištěná území v ČR. Úloha 7 Napište co nejvíce zdrojů látek znečišťujících ovzduší v Praze. Ke každému zdroji uveďte, alespoň jednu znečišťující látku. (Pátrejte na internetu, v materiálech vydaných k této problematice, popř. v jiných informačních zdrojích.) Úloha 8 V dostupných informačních zdrojích nalezněte, které z oblastí Prahy jsou nejvíce znečištěny. Zde uveďte alespoň čtyři z nich. 21

22 Úloha 9 Zapište alespoň dva informační zdroje, s jejichž pomocí jste řešili úlohy 7 a 8. Aby byla vaše odpověď správně zapsaná, informujte se u svých vyučujících, v knihovně nebo na internetu o české normě bibliografických citací (ČSN ISO 690). Úloha 10 Ve třídě uspořádejte diskuzi dvou zájmových skupin. Jedna bude prosazovat regulaci dopravy v Praze a druhá bude zastáncem stávajícího stavu. Během diskuse zapisujte argumenty obou stran na tabuli a po skončení diskuse si tři (pro vás) nejdůležitější zapište také do sešitů. a) Závažné argumenty pro regulaci dopravy: b) Závažné argumenty pro zachování stávajícího stavu: TEXT 4 Chemie zkoumá prvky a sloučeniny a jejich vzájemné přeměny. Mnoho prvků a sloučenin je pro lidi užitečných. Některé z nich však mohou být nebezpečné. Úloha 11 Přiřaďte látkám ve sloupci I jejich využití ze sloupce II a jejich hlavní škodlivost (pokud unikají do okolí) ze sloupce III. (Svá řešení zapisujte pomocí písmen do tabulky podle vzoru v prvním řádku.) Zadání Řešení I. Látka II. Využití III. Hlavní škodlivost II III 1 C 6 H 6 A palivo P V nadbytečném množství (benzen) znečišťuje půdu a vodu. E T 2 CH 4 B výroba H 2 SO 4, konzervační činidlo v potravinářství Q Vzniká při spalování některých paliv (uhlí, topné oleje) vznik kyselých dešťů. 3 SO 2 C Hnojivo R Uvolňuje se ze skládek (rozklad organického odpadu) skleníkový plyn. 4 NH 4 NO 3 D chladící zařízení, výroba sody, hasící přístroje 5 CO 2 E rozpouštědlo, výroba léčiv, barviv, plastů, výbušnin S Vzniká při spalování uhlíkatých látek (uhlí, ropa) skleníkový plyn. T Uvolňuje se z automobilové dopravy znečištění ovzduší. 22

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu CHEMIE 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu

Více

Chemie. Vzdělávací obsah předmětu v 8. 9. ročníku. 3. období 8. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět : Období ročník :

Chemie. Vzdělávací obsah předmětu v 8. 9. ročníku. 3. období 8. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět : Období ročník : Vzdělávací obsah předmětu v 8. 9. ročníku Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Chemie Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 3. období 8. ročník Základy

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu je totožný

Více

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9.

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Školní rok 0/03, 03/04 Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup) Počet hodin pro kapitolu Úvod

Více

Učivo OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU. REDOXNÍ REAKCE - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - koroze - galvanický článek - elektrolýza

Učivo OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU. REDOXNÍ REAKCE - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - koroze - galvanický článek - elektrolýza OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU - vysvětlí pojmy oxidace a redukce - určí, které ze známých reakcí patří mezi redoxní reakce - popíše princip výroby surového železa a oceli, zhodnotí jejich význam pro národní hospodářství

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Přesahy, poznámky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová ANORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin orientuje se

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

9. ročník LMP NSP. 8. ročník LMP NSP. 10. ročník LMP SP. 7. ročník LMP NSP. Pozorování, pokus a bezpečnost práce. práce. práce

9. ročník LMP NSP. 8. ročník LMP NSP. 10. ročník LMP SP. 7. ročník LMP NSP. Pozorování, pokus a bezpečnost práce. práce. práce Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Chemie Vyučovací předmět Chemie je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací oblasti

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 8. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová POZOROVÁNÍ, POKUS, BEZPEČNOST PRÁCE určí společné a rozdílné vlastnosti látek orientuje se v chemické laboratoři

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Chemie - 3. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP.

Chemie - 3. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP. očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 3. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1. 1. Látky přírodní nebo syntetické

Více

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi EKOLOGIE autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi 1. Určitě jsi v nabídkových letácích elektroniky zaregistroval zkratku PHE. Jde o poplatek za ekologickou likvidaci výrobku. Částka takto uvedená

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami:

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami: 5.13 Environmentální výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Environmentální výchova integruje všechny tematické okruhy

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.6. Člověk a příroda Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu chemie (8. a 9. ročník), fyzika, přírodopis, zeměpis (6. až 9. ročník). Charakteristika výuky: Žáci poznávají

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: kvarta Očekávané výstupy Vysvětlí pojmy oxidace, redukce, oxidační činidlo, redukční činidlo Rozliší redoxní rovnice od neredoxních

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: CHEMIE Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Výstupy dle RVP ZV Školní výstupy Učivo Žák: - rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí

Více

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1327/2015/SPS Školní program environmentálního

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

Obecná a anorganická chemie. Zásady a jejich neutralizace, amoniak

Obecná a anorganická chemie. Zásady a jejich neutralizace, amoniak Šablona č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Člověk a příroda Chemie Obecná a anorganická chemie Téma Zásady a jejich neutralizace, amoniak Ročník 9. Anotace Aktivita slouží

Více

Chemie. Charakteristika předmětu

Chemie. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Chemie Chemie Charakteristika předmětu Chemie je zahrnuta do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Chemie je vyučována v 8. a 9. ročníku s hodinovou dotací 2 hodiny týdně. Převáţná část

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku Globální oběh látek v přírodě se žádná látka nevyskytuje stále na jednom místě díky různým činitelům (voda, vítr..) se látky dostávají do pohybu oběhu - cyklu N

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

Předmět: Ekologická výchova 1. stupeň

Předmět: Ekologická výchova 1. stupeň Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nepovinné předměty Předmět: Ekologická výchova 1. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-H-1/1-4 Délka modulu 49 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí Teoretické

Více

Chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu: Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vyučovací předmět chemie je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vede žáky k poznávání vybraných chemických látek a reakcí, které

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

Inovace výuky - Přírodovědný seminář Mgr. Pavla Michalová

Inovace výuky - Přírodovědný seminář Mgr. Pavla Michalová Inovace výuky - Přírodovědný seminář Mgr. Pavla Michalová Přs 7 / 01, 02 příloha - fotodokumentace Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup:

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE Mgr. Zuzana Coufalová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE Mgr. Zuzana Coufalová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE Mgr. Zuzana Coufalová Vyučovací předmět chemie je dotován 2 hodinami týdně v 8.- 9. ročníku ZŠ. Výuka je zaměřena na

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Chemie. žák: F látka, těleso; hustota, teplota tání a varu a faktory, které je ovlivňují. Pozorování, pokus, bezpečnost práce

Chemie. žák: F látka, těleso; hustota, teplota tání a varu a faktory, které je ovlivňují. Pozorování, pokus, bezpečnost práce sekunda Pozorování, pokus, bezpečnost práce Směsi Částicové složení látek a chemické prvky určí společné a rozdílné vlastnosti látek předmět a historie chemie rozpozná skupenské přeměny látek vlastnosti

Více

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek. Chemie 8. ročník Od do Tématický celek téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: VLASTNOSTI LÁTEK Vnímání vlastností látek září Chemická reakce Měření vlastností látek SMĚSI Různorodé a stejnorodé směsi Roztoky říjen Složení

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Chemie - tercie. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U)

Chemie - tercie. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Chemie - tercie Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) určí společné a rozdílné vlastnosti látek pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými nebezpečnými látkami a hodnotí jejich

Více

4.9.60. Seminář a cvičení z chemie

4.9.60. Seminář a cvičení z chemie 4.9.60. Seminář a cvičení z chemie Jednoletý Seminář a cvičení z chemie si mohou žáci zvolit ve čtvrtém ročníku. Navazuje na povinný předmět chemie a je určen žákům s hlubším zájmem o chemii. Umožňuje

Více

bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech chemické nádobí látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost

bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech chemické nádobí látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech EV voda, ovzduší (Základní podmínky života) - zná zásady bezpečné práce v laboratoři, poskytne a přivolá první pomoc při úrazech - dokáže poznat a pojmenovat

Více

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV Název učební (téma) Spotřeba vody a elektřiny Stručná anotace učební Učební jednotka je zaměřena na průřezové téma environmentální výchova. Žáci pracují

Více

Vstupní motivace do studia chemie, proč se učíme chemii. Chemické látky (R, S věty) 2. Skupenství, roztoky. Výstražné symboly, mimořádné události

Vstupní motivace do studia chemie, proč se učíme chemii. Chemické látky (R, S věty) 2. Skupenství, roztoky. Výstražné symboly, mimořádné události Příloha č. CHEMIE Úvod Vstupní motivace do studia chemie, proč se učíme chemii Chemické látky (R, S věty) Dokáže rozlišit známé látky a zhodnotit jejich rizikovost Určí společné a rozdílné vlastnosti látek,

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH27

DUM VY_52_INOVACE_12CH27 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH27 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE. Název op. programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE. Název op. programu Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 2 Chemie Časová dotace 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 4 hodiny. Charakteristika: Vyučovací předmět chemie vede k poznávání chemických

Více

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě)

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě) Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

Projekt VODA ve výuce chemie na Gymnáziu Komenského v Havířově ve školním roce 2011/2012

Projekt VODA ve výuce chemie na Gymnáziu Komenského v Havířově ve školním roce 2011/2012 Projekt VODA ve výuce chemie na Gymnáziu Komenského v Havířově ve školním roce 2011/2012 Třída: sekunda osmiletého gymnázia Počet žáků: 28 Počet skupin zpracovávajících projekt: 5 Časové rozvržení projektu

Více

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah Chemie 8. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pozorování, pokus a bezpečnost práce Úvod do chemie Vlastnosti látek (hustota, rozpustnost, kujnost, tepelná

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8. Žák : 1.Pozorování, pokus, bezpečnost Zhodnotí význam chemie pro člověka Dokáže vysvětlit,co chemie zkoumá, jaké metody Chemie jako

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Člověk a příroda. Chemie. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 8. 9.

Člověk a příroda. Chemie. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 8. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a příroda Chemie 8. 9. ročník 2 hodiny týdně odborná učebna chemie rozdělení třídy na dvě skupiny při

Více

Dílčí cíle: Žák preferuje šetrné druhy lidské činnosti ve vztahu k životnímu prostředí. Žák volí environmentálně šetrné alternativy výrobních postupů

Dílčí cíle: Žák preferuje šetrné druhy lidské činnosti ve vztahu k životnímu prostředí. Žák volí environmentálně šetrné alternativy výrobních postupů Hlavní cíle výchovy a vzdělávání žáků v EVVO A. Žák preferuje šetrné druhy lidské činnosti ve vztahu k životnímu B. Žák komunikuje o problémech životního, obhajuje a zdůvodňuje své názory a stanoviska

Více

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Učebnice Chemie pro 9. ročník základní školy dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání (schválená verze se změnami k 1. 9. 2005). Podrobně jsou očekávané výstupy a příslušné učivo uvedeny

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 25. 7. 2002, č. j. 23 852/2002-23 s platností od 1. září 2002 počínaje prvním ročníkem Učební osnova

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE Vyučovací předmět: CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět chemie umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

ZDROJE UHLOVODÍKŮ. a) Ropa je hnědočerná s hustotou než voda. b) Je to směs, především. Ropa však obsahuje také sloučeniny dusíku, kyslíku a síry.

ZDROJE UHLOVODÍKŮ. a) Ropa je hnědočerná s hustotou než voda. b) Je to směs, především. Ropa však obsahuje také sloučeniny dusíku, kyslíku a síry. VY_52_INOVACE_03_08_CH_KA 1. ROPA ZDROJE UHLOVODÍKŮ Doplň do textu chybějící pojmy: a) Ropa je hnědočerná s hustotou než voda. b) Je to směs, především. Ropa však obsahuje také sloučeniny dusíku, kyslíku

Více

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8.

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8. PROJEKT Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Název projektu: Název organizace: Vedoucí projektu: Cílová skupina: Datum: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volba

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 5. Průřezové téma - ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Ekosystémy les (les v našem okolí; produkční a mimoprodukční významy lesa) pole (změny okolní krajiny vlivem význam způsoby

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby.

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. T-6 ALKANY Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 ŠABLONA III / 2

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy Tyto metodické poznámky mají napomoci k uskutečnění několika různých školních projektů environmentální výchovy. Proto jsou psány tak, aby

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná VESMÍR za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná vznikají první atomy, jako první se tvoří atomy vodíku HVĚZDY první hvězdy

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: CHEMIE Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Žák: - určí společné a rozdílné vlastnosti - pracuje bezpečně s vybranými a běžně používanými

Více

PŘÍRODOVĚDA - 4. ROČNÍK žák: Vysvětlí co je vesmír. Objasní postavení Země ve vesmíru Popíše sluneční soustavu Ukáže pohyb Země na globusu, vysvětlí důvody pohybu Země a Slunce Zhodnotí základní informace

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Gymnázium, Český Krumlov Vyučovací předmět Fyzika Třída: 6.A - Prima (ročník 1.O) Úvod do předmětu FYZIKA Jan Kučera, 2011 1 Organizační záležitosti výuky Pomůcky související s výukou: Pracovní sešit (formát

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Živočichové živočišné třídy Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník)

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / ENVIRONMENTÁLNÍ CHOVÁNÍ ZVÍŘATA ZACHRAŇUJÍ SVĚT

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / ENVIRONMENTÁLNÍ CHOVÁNÍ ZVÍŘATA ZACHRAŇUJÍ SVĚT aktivita EKOPEXESO ANOTACE: Pomocí této motivační aktivity se žáci formou hry seznámí s vybranými ekologickými pojmy a zároveň si uvědomí propojenost jejich významů. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBSAHOVÉ VZDĚLÁVACÍ

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Úvod IX. -ukázka chem.skla přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce-práce s dostupnými a běžně používanými látkami, hodnocení jejich rizikovosti, posoudí bezpečnost vybraných

Více

5.6.2 Chemie. individuální práce skupinová práce problémová výuka

5.6.2 Chemie. individuální práce skupinová práce problémová výuka 5.6.2 Chemie 5.6.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Chemie náleží dle RVP ZV do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího

Více

Předmět: Chemie. 5.6.2 Obor: Chemie. Charakteristika předmětu chemie 2. stupeň

Předmět: Chemie. 5.6.2 Obor: Chemie. Charakteristika předmětu chemie 2. stupeň Předmět: Chemie 5.6.2 Obor: Chemie Charakteristika předmětu chemie 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Chemie vzdělávací oblasti Člověk a příroda stanovených RVP ZV

Více

5.3.3. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: KVARTA

5.3.3. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: KVARTA 5.3.3. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: KVARTA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Deriváty uhlovodíků Deriváty uhlovodíků - úvod Halogenderiváty

Více

Směsi pracovní list VY_52_Inovace_220 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8

Směsi pracovní list VY_52_Inovace_220 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8 Směsi pracovní list VY_52_Inovace_220 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8 Jméno: datum: 1. Doplňte křížovku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tajenka Tajenka: téma dnešní hodiny

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Učebnice Chemie pro ročník základní školy dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání (schválená verze se změnami k 1.9.2005) POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE určí společné a rozdílné

Více

Organická chemie-rébusy a tajenky VY_32_INOVACE_7.3.03.CHE

Organická chemie-rébusy a tajenky VY_32_INOVACE_7.3.03.CHE Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Iveta Semencová Chemie Organická chemie Organická chemie-rébusy a tajenky Ročník: 1. 3. Datum vytvoření: červenec 2013 Název: Anotace: Metodický

Více

Jako kyseliny jsou označovány všechny látky, jejichž molekuly se ve vodě rozkládají a uvolňují vodíkové kationty. Některé kyseliny jsou tak slabé, že

Jako kyseliny jsou označovány všechny látky, jejichž molekuly se ve vodě rozkládají a uvolňují vodíkové kationty. Některé kyseliny jsou tak slabé, že Jako kyseliny jsou označovány všechny látky, jejichž molekuly se ve vodě rozkládají a uvolňují vodíkové kationty. Některé kyseliny jsou tak slabé, že jsou poživatelné. Jiné jsou tak silné, že poleptají

Více

Metody a formy výuky

Metody a formy výuky Projekt: AUTOEVALUACE V LIBERECKÉM KRAJI Reg. č. CZ.1.07/1.1.22/02.0024 Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Metody a formy výuky Zpráva z evaluačního

Více

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Hodina základního typu Altmann 1972, Dvořák a kol. 1982 Při přípravě vyučovací hodiny buďte

Více

Pracovně pedagogický koncept

Pracovně pedagogický koncept Pracovně pedagogický koncept Škola ZespółSzkółChemicznychWłocławek (PL) Druh studia Střední odborné vzdělání Obor studia Pracovník ochrany prostředí/technik v oblasti ochrany prostředí Oblast činnosti

Více

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI CHARAKTERISTIKA TÉMATU Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné

Více

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více