Minimální preventivní program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program"

Transkript

1 Minimální preventivní program škola: ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín školní rok: 2014/15 1. Legislativní opora prevence rizikového chování Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j / Cíle programu Prevence rizikového chování u žáků se zaměřuje především na aktivity v oblastech prevence: a) agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimedií, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie b) záškoláctví, c) závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling d) rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů e) spektrum poruch příjmu potravy, f) negativní působení sekt, g) sexuální rizikové chování, Další cíle: Dobrá informovanost všech žáků školy v oblasti rizikových jevů. Systematická výuka a výchova žáků ke zdravému životnímu stylu. Podpora vlastních aktivit žáků a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Začleňování méně průbojných žáků do kolektivu, odstranění nevhodného chování mezi žáky. Zapojení celého pedagogického sboru školy do systému prevence. Aktivní spolupráce s rodiči žáků, otevřenost vůči veřejnosti. 3. Kompetence žáků související s prevencí rizikového chování ve výstupech ů uvedených v ŠVP ČvS...Člověk ve světě, OSV.Osobnostně sociální výchova, VkZ...Výchova ke zdraví, VkO...Výchova k občanství, ČaZ...Člověk a zdraví 1. ročníky OSV pozná a respektuje odlišnosti jiných p.uč.hýžová učí se komunikovat věcně správně posiluje sebekontrolu a sebeovládání ČvS tvoří a dodržuje pravidla soužití ve škole dodržuje zásady bezpečného a obezřetného chování 2. ročníky OSV zažije modelovou situaci výhry a prohry p.uč.činčalová projevuje pozitivní postoj k řešení problému ČvS dodržuje pravidla soužití ve škole

2 3. ročníky toleruje odlišnosti spolužáků uvede základní ochranné prvky v silniční dopravě ČvS má povědomí o právu a spravedlnosti p.uč.bílská respektuje ostatní řídí se pravidly bezpečného chování a pohybu po komunikaci má vědomosti o zdravém životním stylu beseda Bezpečné chování v silničním provozu Městská policie Příbor OSV organizuje si volný čas p.uč.bílská 4. ročníky celodenní akce BESIP OSV ČvS praktický nácvik dodržování pravidel silničního provozu na Luna Příbor dopravním hřišti rozhoduje se pro alternativní řešení problémů mezilidských vztahů p.uč.machetanz poznává a respektuje odlišnosti jiných a hledá v nich výhody uvědomuje si práva a povinnosti předvede odmítnutí návykových látek (alkohol, cigarety) dodržuje zásady první pomoci správně vyhodnocuje dopravní situaci 5. ročníky OSV řeší konflikty a podílí se na organizaci práce ve skupině p.uč.eliášová ČvS seznámí se se změnami období dospívání zná nebezpečí vyplývající z užívání návykových látek orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování celodenní praktický nácvik dodržování pravidel silničního provozu na Luna Příbor akce BESIP dopravním hřišti Informatika chrání osobní data zneužití na internetu p.uč Liška 6. ročníky VkZ diskutuje nad vlivy legálních i nelegálních drog a možnostech jejich získávání specifikuje důvody užívání návykových látek vysvětlí závislost na automatech a počítačích zdůvodní zásady správného stravování navrhne způsoby, jak odolávat tlaků, vedoucím k sebepoškozování, zneužívání sektami vyhledá organizace zabývající se pomocí drogově závislým projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy p.uč. Reichertová

3 Informatika chrání svá data před zneužitím na internetu p.uč Liška beseda Preventivní program Buď O.K. v 5.blocích zaměřených na komunikaci, šikanu, zdravý životní styl, drogy, nebezpečí internetu. Centrum primární prevence Renarkon, Ostrava VkO uvede příklady názorových a kulturních odlišností mezi lidmi p.uč. v modelových situacích předvede nenásilné řešení konfliktů Grohmannová zaměřen na poznávání lidí, sebepoznávání, vztah x žák třídní é 7. ročníky Informatika posoudí rizikové formy komunikace prostřednictvím multimédií p.uč.liška film Seznam se bezpečně VkO rozpozná netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické p.uč.eliáš chování beseda Nebezpečí užívání návykových látek Školní psychologický poradce zaměřený na rozvoj spolupráce třídní é 8. ročníky ČaZ zdůvodňuje zodpovědnost za bezpečné sexuální chování (pohl. choroby a deviace), film Mezi nimi vyjmenuje nemoci způsobené patologickým příjmem potravy obhajuje význam zdravého životního způsobu života seznámí se základními pravidly první pomoci při akutní intoxikaci návykovou látkou (jak jednat s intoxikovanou osobou) zaměřený na rozvoj komunikačních dovedností p.uč.novotná třídní é beseda Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži Policie ČR přednáška Týrané a zneužívané dítě OSPOD Kopřivnice 9. ročníky Beseda Sociální dopad užívání návykových látek Školní psychologický poradce Chemie posoudí následky užití návykových látek p.uč.rečková zaměřený na mezilidské vztahy, postoje, hodnoty, rozhodování třídní é

4 4. Metody a formy školní práce k osvojování preventivních kompetencí kooperativní vyučování skupinové práce samostatné učební práce žáků učení prožitkem, simulační hry, kreslení rozvíjet schopnosti diskutovat, komunikovat, řešit problém sebehodnocení, slovní hodnocení, zpětná vazba volitelný : školní časopis dává prostor pro tvořivost žáků. Zvyšuje také zájem a povědomí žáků o dění ve škole. 5. Metodické, učební materiály, další pomůcky knihovna: S. a H. Hoppeovi: Sociálně psychologické hry pro dospívající; H. Kasíková: Kooperativní učení, H. Kasíková: Učíme (se) spoluprací, H. Kasíková: Skupinová dynamika ve školní třídě; T. Šišková: Výchova k toleranci a proti rasismu H.Belz, M.Siegrist: Klíčové kompetence S. Hermochová: Hry do kapsy I-IV u výchovného poradce knihy: M. Kolář: Bolest šikanování, Skrytý svět šikanování CD s fotoseriály o šikaně, alkoholu a násilí; zakoupené od organizace Volání naděje Filmy Mezi stěnami (prevence šikany), Mezi nimi (prevence AIDS), Sami (prevence poruchy přijmu potravy) v kabinetě ŠMP: brožury a letáky o nebezpečí drog a jejich zdravotních a sociálních účincích, Sexeso o pohlavních chorobách časopis Prevence materiály z použití filmů z projektu Člověk v tísni jako návod k diskusi o problém soubor titulů edice Výchovné poradenství nakladatelství Dr. Josef Raabe filmy Seznam se bezpečně 2, Jít či nejít (nebezpečí internetové komunikace) 6. Práce třídních ů evidence omluvených a neomluvených hodin celkem 12 třídnických hodin, co tři týdny - práce na vylepšení sociálního klimatu třídy 8. září pravidla třídy 29. září bezpečnost práce na internetu 20. října nácvik spolupráce 10. listopadu prevence šikanování 1. prosince - prevence vandalismu 19. ledna hodnocení I. pololetí 2. února prevence užívání tabákových výrobků a alkoholu 23. února nácvik umění říci ne 23. března prevence agresivity 13. dubna příprava výletu 4. května prevence užívání nealkoholových drog 8. června hodnocení plnění pravidel ve školním roce komunikace s rodiči ohlašuje podezření na rizikové chování ŠMP v závažných případech si zve rodiče do školy a z průběhu jednání vždy pořizuje písemný Zápis z výchovné komise, který ukládá ŠMP

5 v případě opakovaných výchovných problémů sepisuje Individuální výchovný plán, s kterým pracuje třídní, školní psychologický poradce i metodik prevence celý školní rok, na závěr se vyhodnotí jeho úspěšnost v případě ničení školního majetku se sepisuje Záznam o škodě způsobené žákem 7. Školní poradenské pracoviště Školní metodik prevence: Mgr. Marcela Šumberová Výchovný poradce: Mgr. Jana Novotná Koordinátor OSV: Mgr. Vlasta Hýžová Školní psychologický poradce: Bc. Alexandr Dresler 8. Vzdělávání pro pedagogy Ø Školení sborovny Vedení obtížného rozhovoru Ø předání informací o kyberšikaně Ø nabídka vedení třídnické Ø nabízení letáků a brožur v oblasti drogové problematiky, rizik kouření, bezpečného internetu 9. Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči Třídní é na první schůzce seznámí rodiče s obsahem školního řádu, programu proti šikanování. Třídní é nabízí propagační materiály popisující nebezpečí rizikového chování dětí a mládeže. Rodičům, žákům školy i pedagogům škola nabízí konzultaci problému s externím psychologickým poradcem panem Dreslerem. Vždy na začátku školního roku probíhá přednáška, při které budou rodiče žáků 6tých ročníků seznámeni s prací ŠMP, s jeho kompetencemi a možnostmi školy. Rodičům budou prostřednictvím třídních ů, výchovného poradce, školního metodika prevence poskytovány individuální konzultace při vzdělávacích a výchovných problémech žáka v předem dohodnutém termínu. Kontakty nalezne v žákovské knížce. Všechny platné dokumenty související se vzděláváním a prevencí jsou dostupné na Rodičům nabízí poradenské služby v oblasti prevence školního násilí a šikanování, zneužívání návykových látek také Pedagogicko-psychologická poradna v Novém Jičíně. Na webových stránkách školy je uveřejněn odkaz Prevence pro rozumné rodiče, který nabízí informace rodičům o drogách, jejich účincích, čeho se při komunikaci s dětmi vyvarovat, čeho si všímat. V sídle školy provozují svou činnost dvě mimoškolní střediska volného času, které nabízejí možnosti, jak efektivně trávit volný čas.

6 10. Možnosti spolupráce s odborníky: instituce kontaktní osoba telefon Školní Bc. Alexandr Dresler psychologický poradce PPP Nový Jičín PhDr. Pavel Letý okresní metodik prevence Městská policie Příbor p. Eva Durčeková pribor-mesto.cz Obvodní oddělení policie ČR OSPOD p. Dana Oprštěná Kopřivnice Nový Jičín p.miroslava Scholze Policie ČR Skupiny tisku a por.mgr.petr Gřes prevence DDM Příbor Mgr. Petr Augustinský SVP Kelč Mgr. Miroslav Raindl Dětský psychiatr Mudr. Lichnovská RENARKON drogová, rodinná a sociálně výchovná poradna Iva Valášková Mariánskohorská29/1328 Ostrava Jan Hlaváč Klinický psycholog RESOCIA Občanské sdružení Mgr. Daniela Kvasničková Jičínská 14, Příbor Mgr. Petr Spurný Domaželice 36 Domaželice MPP zpracovala Mgr. Marcela Šumberová Příbor,

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Marie Havelková Úvod Minimálně preventivní program (dále jen

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, příspěvková organizace, Rokytnice 89, 751 04 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014/2015 ÚVOD Primární prevence

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ZŠ 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ZŠ 2014/2015 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 16.02 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ZŠ 2014/2015 Č.j.: RGaZS/520/2012 Spisový znak: A8 Skartační znak: A10 Vypracoval:

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace. Minimální preventivní program 2013/2014

Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace. Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace Minimální preventivní program 2013/2014 Úvod Nárůst různých sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek v populaci mládeže a

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program 1 Školní rok:2013/14 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Minimální preventivní program Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program. Program primární prevence rizikového chování 2014/2015. Základní škola Milín

Minimální preventivní program. Program primární prevence rizikového chování 2014/2015. Základní škola Milín Minimální preventivní program Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Základní škola Milín Ředitel školy Školní metodik prevence Mgr. Jana Pižlová Mgr. Monika Levíčková V Milíně dne 1. září

Více

Školní program prevence rizikového chování Základní školy Šternberk, Olomoucká 76

Školní program prevence rizikového chování Základní školy Šternberk, Olomoucká 76 Školní program prevence rizikového chování Základní školy Šternberk, Olomoucká 76 Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou Základní škola Ostrava Poruba, L.Štúra 1085 platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.Aleš Matoušek

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2013-2014 Úvod Hlavní cíl Dílčí cíle Vymezení cílové skupiny Vlastní program školy Koordinace aktivit Analýza současného stavu Tradice školy, školní prostředí Aktivity školy

Více

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice 1 Obsah 1) Úvod... 4 2) Současný stav... 4 3) Personální zajištění prevence... 9 4) Cíle

Více

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2014 2015 Úvod Hlavní cíl Charakteristika školy a její vnitřní zdroje 3.1 Charakteristika školy 3.2 Vedení školy, školní metodik prevence, preventivní tým 3.3 Vnitřní informační

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 2016 ZŠ A ZUŠ STRÁNÍ RUBANICE 877, STRÁNÍ 687 65 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 2016 ŘEDITELKA Mgr. Iva Stupková ŠKOLNÍ PREVENTISTKA Mgr. Jana Jančová OBSAH: 1/Úvod 2/Charakteristika školy 3/Cíl MPP 4/Současný

Více

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec. Základní škola Proseč, okres Chrudim Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014/2015 OBSAH

Více

Školní preventivní strategie ZŠ Votice

Školní preventivní strategie ZŠ Votice Školní preventivní strategie ZŠ Votice Zpracovala: Mgr. Hana Poskočilová, školní metodik prevence 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění prevence 3. Potřebnost projektu 4. Cíle projektu

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015 Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice Školní preventivní strategie je vypracována na základě těchto strategií, metodických

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Výchovný poradce a školní metodik prevence: Mgr. Iveta Höferová Obory: Zdravotnický asistent Zdravotnické

Více

Minimální preventivní program Základní školy Prachovice

Minimální preventivní program Základní školy Prachovice Minimální preventivní program Základní školy Prachovice Realizátor: Základní škola Prachovice, Chrudimská 57, 538 04 Prachovice Metodik prevence: Garant: Mgr. Olga Havlíková Ing. Jitka Holasová, ředitelka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovaný dle platných dokumentů z oblasti primární prevence. NAŠE ZDRAVÁ ŠKOLA - Příloha ŠVP ZV - Školní rok 2014/2015 Školní metodik

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 1 Minimální preventivní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory Vypracovala: Mgr. Hana Šebestová metodik prevence OBSAH Úvod 1 Cíl Minimálního preventivního programu 2 Charakteristika školy 3 Analýza

Více

Minimální preventivní program Základní škola Kamenné Žehrovice

Minimální preventivní program Základní škola Kamenné Žehrovice Minimální preventivní program Základní škola Kamenné Žehrovice 1. Úvod 1.1. Informace o škole 1.1.1. Kontakty Adresa: Karlovarská 150 273 01 Kamenné Žehrovice Telefon: 312 658 070 E-mail: zs.kamennezehrovice@seznam.cz

Více