KAPITOLA 6 Učení v ODL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KAPITOLA 6 Učení v ODL"

Transkript

1 KAPITOLA 6 Učení v ODL Pia Melchior Petersen [DK] CVU FYN, Adult Teacher Training College, Odense zrevidoval Sven Van Elst [B] 1. ÚVOD Pohled na učení se měnil a vyvíjel spolu se vzrůstajícím zájmem o zavedení učení podporovaného počítačem. Tradiční pohled na učení vnímal učení jako předávání znalostí studentům ve skupinovém prostředí a pod dohledem. S implementací učení podporovaném počítačem a učení založeném na ICT, které se stává integrální součástí otevřeného a distančního učení (ODL), musí učitel pomýšlet na učení z nového pohledu, který se liší od tradiční osobní výuky, protože v ryzím ODL chybí dostatek osobních kontaktů a od studentů je proto vyžadována velká cílevědomost. Při přípravě plánu výuky pro pravý ODL kurz je důležité si uvědomit, že tempo procesu učení si často studenti volí sami. V takovém učení mohou být obsah, sekvence, rychlost učení a někdy dokonce média určena jednotlivcem - studentem. V této situaci nastává posun od učitelova soustředění na předmět k zájmu o studentovu schopnost učit se. Je běžné, že výuka bývá připravena ve formě kombinovaného učení, s využitím kombinace tradičního učení a ODL. V tomto případě je zaměřena na obojí - jak se student učí a na samotný předmět kurzu. Mluví se o změně pohledu v souvislosti s kombinovaným učením o odsunutí důrazu od tradiční výuky ve třídě, k učení, umožňujícímu účastnit se a stát se aktivními ve vlastním studijním procesu. To vysvětluje, proč je při přípravě kurzu ODL nutné přesunout důraz od instrukcí k řešení problému. V této situaci se student dozví, že se bude učit sám a měl by být nucen se na svůj studijní proces na začátku kurzu připravit. Jinými slovy je nutné se připravit na učení s minimálním množstvím instrukcí, bez ohledu na čas nebo místo. Učení se koná nejen ve formálně určených hranicích moderní třídy, ale může probíhat stejně tak za těmito určenými hranicemi, v informální a neformální podobě. Formální učení probíhá v organizovaném a strukturovaném kontextu (jako např. ve škole, ve bzdělávacím centru, apod.) a které je výslovně vymezeno jako učení (z hlediska cílů, času nebo podpory učení). Formální učení je z pohledu studenta úmyslné. Typicky vede k certifikaci. 68 ZAČNĚME S ODL ZAČNĚME S ODL 69

2 Informální (neoficiální) učení vyplývá z každodenních aktivit, spojených s prací, s rodinou nebo s volným časem. Není organizované nebo strukturované s ohledem na cíle, čas nebo podporu učení. Většinou je imformální učení z pohledu žáka neúmyslné. Nevede k certifikaci. Neformální učení je zasazeno do plánovaných aktivit, které nejsou explicitně vymezené jako učení (z hlediska cílů, času nebo podpory učení), ale které obsahují důležitý učební element. Neformální učení je z pohledu studenta úmyslné. Obvykle nevede k certifikaci 40. Při plánování ODL si uvědomte pohled, který na učení máte. Zaměřujete se na učení jako na asimilační proces, který je založen na včlenění nových informací do stávajících znalostí (rozšiřování znalostí, které už studenti mají)? Nebo se zaměříte na učení jako na akomodativní proces, kde je učení založené na procesu vyvíjení nových informací a použití nových znalostí namísto existujících znalostí (korekce poznatků, které studenti mají)? Váš výběr ovlivní metodu, na které můžete založit váš kurz ODL. Když si vyberete ryzí ODL, kombinované kurzy, nebo kurzy založené na učení ve spolupráci, dostanete různá východiska studijního procesu. Na základě naší zkušeností, vyžaduje distanční učení, plánované jako ryzí ODL, od studenta velké množství cílevědomosti a nedostatek osobního kontaktu přispívá k tomu, že student kurz nedokončí. Jedna z možností, která by měla být zvážena aby se zvýšila míra úspěšnosti, je připravit studijní proces ve formě kombinovaného učení, které spojuje distanční učení s obvyklou výukou ve třídě. Studenti pak mají jak osobní kontakt, který je velmi důležitý, tak možnost učení v době a na místě, které si vyberou. Jiným způsobem je příprava studijního procesu jako učení za použití počítačem podporovaného učení ve spolupráci (z anglického Computer Supported Collaborative Learning ) - CSCL. V tomto formátu probíhá učení v rámci jednání mezi studenty. To dává studentům příležitost sdílet znalosti jiným způsobem, než na jaký jsou zvyklí, a možnost účastnit se koordinované snahy o společné řešení problémů. To vysvětluje obnovu zájmu o teorii vzdělávání, založené na konstruktivismu a sdíleném kognitivním vkladu. 2. JAKÉ DOVEDNOSTI POTŘEBUJE ČLOVĚK NA TO, ABY STAL SE ON-LINE STUDENTEM? On-line student musí mít specifické vlastnosti, aby si usnadnil on-line učení. Být během studijním procesu otevřený vůči sdílení životních, pracovních a vzdělávacích zkušeností. Jak introverti, tak extroverti shledali, že on-line studium vyžaduje, aby vycházeli ze svých zkušeností. Tato forma komunikace vylučuje vizuální překážky, které brání některým jednotlivcům ve vyjadřování. Být schopný písemné komunikace. Ve virtuální skupině se téměř všechna komunikace odehrává v písemné podobě a je proto důležité, aby studentovi nečinila potíže. Mít motivaci a být cílevědomý. Se svobodou a flexibilitou on-line prostředí přichází zodpovědnost. On-line studium vyžaduje skutečný závazek a disciplínu, aby byl studet schopen udržet krok. Chtít se vyjádřit, jestliže se objeví problémy. Mnoho z mechanismů neverbální 70 ZAČNĚME S ODL komunikace, které učitel používá pro zjištění, zda mají studenti problémy, není možné využít v on-line prostředí. Jestliže má student potíže na nějaké úrovni, musí je okamžitě prodiskutovat. Jinak se učitel nikdy nedozví, kde došlo k chybě. Být ochotný a schopný dodržovat nutný časový závazek. On-line učení není o nic snadnější než tradiční vzdělávací proces. Ve skutečnosti bude mnoho studentů říkat, že vyžaduje mnohem více času a závazků. Být schopný vyhovět minimálním požadavkům programu. Student by měl na online učení pohlížet jako vhodný způsob, jak získat vzdělání, ne jako na snadnější způsob. Přijmout kritické myšlení a rozhodování za součást studia. Studijní proces vyžaduje, aby studenti rozhodovali na základě faktů a zkušností. Asimilace informací a správné rozhodování vyžaduje kritické myšlení; analýza případu to provádí velmi účinně. Mít přístup k počítači a modemu. Student by měl být ochotný investovat do nutného hardwaru a softwaru a mít přístup k nutnému vybavení. Být před formulací odpovědi schopná/ý myslet, diskutovat a zvažovat. Smysluplný a vysoce kvalitní vklad do virtuální třídy je zásadní částí studijního procesu. Procesu musí být věnován dostatečný čas, umožňující pečlivé zvážení odpovědí. 41 Cítit, že vysoce kvalitní učení může probíhat i bez navštěvování tradiční třídy. Od on-line studenta je očekáváno, že: a. Se bude účastnit virtuální třídy 5-7 dnů v týdnu (pokud jde o kurz na plný úvazek) b. Bude pracovat s ostatními na vypracování projektů c. Bude schopen/na vhodně používat nutnou technologii d. Bude vyhovovat minimálním standardům stanovených institucí e. Bude vypracovávat včas domácí cvičení f. Bude mít rád/a písemnou komunikaci Doporučujeme, aby učitel vypracoval pro potenciální on-line studenty test, po jehož vyplnění by zhodnotil zda jsou vhodnými kandidáty na on-line studium. Nejdůležitější požadavek na studenty v on-line učení je jejich oddanost studiu. Jestliže se chce student účastnit ODL, musí mít výše vyjmenované vlastnosti k on-line učení a musí do procesu učení vnést své životní zkušenosti. Třemi základními soubory dovedností, které jsou potřebné, jsou kompetence týkající se ICT dovedností schopnosti učení ve virtuálních prostředích dovednosti v používání písemné elektronické komunikace. 3. UČENÍ Pokud uvažujeme specificky o výuce dospělých, je nutné si uvědomit, že vztah dospělého k učení je ovlivněn jeho životními zkušenostmi. To je zvláště významné za předpokladu, že on-line studenti jsou obecně starší než tradiční studenti, absolvovali více univerzitních hodin a více obdobných vzdělávacích programů, mají vyšší průměrné postavení než jejich tradiční protějšky 42. Dospělí mají obvykle k učení jinou motivaci než děti. To musí být zváženo při vývoji učebních pomůcek a metod. Typické motivace dospělých studentů jsou následující: Dospělí chtějí udržovat sociální vztahy Dospělí chtějí vyhovět vnějším očekáváním Dospělí se chtějí učit, aby byli pro ostatní užitečnější ZAČNĚME S ODL 71

3 Dospělí chtějí postup v zaměstnání Dospělých hledají v učení útěk nebo stimulaci Dospělí jsou motivováni čistým zájmem 43 Dospělí studenti také na své cestě k učení čelí jiným překážkám než děti. Zde jsou některé z nich: mají mnoho jiných povinností mohou postrádat čas mohou postrádat peníze možná se musejí věnovat péči o děti mají problémy s rozplánováním času mohou mít přepravní problémy mohou být k učení nuceni, aniž by o něj měli zájem nebo na něj byli přpraveni Rozdíl mezi těmito dvěma velmi odlišnými názory na učení je ten, že k tradiční volbě dochází v systému formálního vzdělávání, ve kterém učitel/instruktor předává znalosti studentovi. Tento styl výuky, podaný ve formě osobních instrukcí, je založen na lekcích, jejichž obsah je prezentován v přesně definovaném sledu modulů, které student dostane v předem určeném množství a pořadí. Oproti tomu vnímání učení jako studentovy aktivní účasti v ODL, zvýší povědomí, že učení může probíhat bez ohledu na čas nebo místo a že se student může učit svým vlastním tempem a svým vlastním způsobem. Instrukce versus konstrukci Instrukce Přenos bez kontextu Individualizace Řešení problému Vytváření zkušeností v kontextu Spolupráce Je velmi těžké určit předem profil vašich studenrů. Není zde možné generalizovat, a proto je pro zavedení ODL velmi důležité dobré poznání studentů; to ovlivní výběr metodologie, styl a obsah učení, stejně jako formu vaší výuky. Přirozený důsledek toho je, že učení zaměřené na dospělé, se musí více soustředit na procesy a méně na obsah. Řízení učebního plánu Vnější motivace (zkouška) Programové Vedení účastníka Vnitřní motivace (vlastní směr) Konstruktivní Pokud učitel věří, že nejlepší cestou pro studenta je učení prostřednictvím získávání znalostí, prezentovaných ve vhodných dávkách a v předurčené sekvenci, pak bude typicky požadovat takové počítačové vzdělávací programy, které jsou navržené pro práci s přesně stanovenými tématy a které nutí studenta k používání předurčených způsobů učení a drží se předem určených praxí. Učení je pak založeno na instrukcích a na chápání učení jako produktu, který dopraví znalosti ke studentovi a pomocí něhož student získá předem určený soubor znalostí. Tradiční učení je obecně založeno na synchronní instrukci, při které všichni studenti přijmou stejné znalosti ve stejném pořadí. Vedle tradičních způsobů učení existují i jiné možnosti. Například jestliže učitel věří, že nejlepší způsob učení vyžaduje studentovu aktivní účast na jeho vlastním studijním procesu, kde student stále vytváří a rekonstruuje znalosti, dovednosti, postoje, identitu, chápání atd., pak učitel vypracuje programy, které studentovi poskytují rozmanité příležitosti ke sbírání znalostí, ale které se nutně netýkají daného tématu. Vzdělávací počítačové programy, které učitel v této situaci bude hledat, jsou takzvané nástrojové programy jako: Databázové programy Prezentační programy, e.g. Powerpoint Výpočetní programy Textové programy Učení je obecně založeno na asynchronní, konstrukcionistické formě výuky, kde studenti mají možnost učit se, co si přejí, jak si přejí, a mohou studovat svým vlastním tempem. 72 ZAČNĚME S ODL Konstruktivní učení je založeno na studentově aktivní účasti na řešení problému na kritickém myšlení, spojeném se studijní aktivitou, která je považována za významnou a poutavou. Student "vytváří" své znalosti tím, že testuje nápady a metody, založené na předchozích znalostech a zkušenostech, a pak je používá v nové situaci. Nově získané znalosti jsou pak integrovány do již existujících intelektuálních konstrukcí. Student pracuje na problému nebo aktivitě tak, že propojí elementy, které již zná a pak integruje tato propojení do alternativ, které přicházejí ve formě návrhů od jiných členů skupiny, do informací, získaných z relevantní literatury, nebo do své vlastní osobní zkušenosti. Během procesu experimentování a chybování student srovnává své dřívější zkušenosti a chápání s novými zkušenostmi a tak vytváří novou úroveň porozumění. Učení se tak realizuje prostřednictvím aktivní účasti na projektech spíše než prostým posloucháním přednášek a následným napsáním testu. Vhodný průběh učení by se pohyboval mezi kurzy, zaměřenými na asimilační a akomodační procesy. Strategie jako případové studie, hraní rolí, simulace a sebehodnocení jsou zvláště užitečné. V těchto strategiích se student může aktivně podílet na svém studijním procesu. Seymour Papert se rozepisuje o této teorii a nazývá ji konstrukcionistickou. Má za to, že student spojuje nové znalosti s existujícími znalostmi, kombinováním konkrétních experimentů s abstraktními principy. Existuje zde výměna mezi konkrétním učením a abstraktním učením. Konkrétní učení kombinuje prvky existujících znalostí a tak vytváří síť, zatímco abstraktní myšlení je používáno k pochopení a rozšíření konkrétní znalosti. Na závěr je možno říci, že instrukční výuka je založena na dekontextualizaci a na vztahu mezi subjektem a objektem a je charakterizována teorií učení, založeného na přenosu znalostí od učitele ke studentovi. Oproti tomu je vyučování ve formě konstrukce založeno na vytváření znalosti, která vzniká spoluprací s jinými studenty prostřednictvím dialogu, sebereflexe a jednání. Koná se formou budování znalostí. ZAČNĚME S ODL 73

4 Tomuto rozdílu je třeba věnovat pozornost při přípravě lekcí a studijních procesů studentů. Učitel v konstruktivistickém způsobu učení funguje jako facilitátor. Dává studentovi doporučení, povzbuzuje a provokuje jeho kritické myšlení a poskytuje analýzu a syntézu v průběhu procesu učení. Tímto způsoběm se učitel také účastní procesu učení. 4. PROCESY UČENÍ Když je do procesu učení zavedena nová technologie, ovlivní to jak organizaci, tak způsob učení. Takové změny vyžadují diskuzi v rámci organizace o potřebě nových kvalifikací v oblasti tvorby internetových stránek a správy systému. Dalším stěžejním problémem je vývoj studijního materiálu, který může být použit v ODL kurzech pro učení, které by bylo časově i místně flexibilní a které poskytuje studentovi příležitosti pro sebereflexi. Práce učitele se také změní. Programy mohou poskytnout prezentace a instrukce pro vyučovací proces, a dávají učiteli více příležitostí pro poradenství a individualizovanou práci se studentem. Takto se práce učitele mění spíše na roli facilitátora. V CSCL, musí být systémy navrženy podle konstruktivistických principů, aby poskytly základ pro vývoj kolaborativních studijních procesů. Pro ryzí ODL kurz je nutné navrhovat systémy na sociálně-konstruktivistické bázi, která je vhodná pro vývoj studentovy schopnosti učit se. Při kombinovaném studiu je nutné navrhnout systémy, které rozvinou studentovy schopnosti samostudia, stejně jako jeho schopnosti učení spolu s jinými studenty. Výkon studenta může souviset s tím, jakému stylu učení dává přednost. Úspěch studentů ve skupinách ODL může nakonec záviset právě na porozumění charakteristikám učebních stylů studentů, kteří se do kurzu zapsali. V souvislosti s tím je velmi důležité přizpůsobit učební pomůcky, aby odpovídaly různým studijním stylům. Je také velmi důležité zaznamenat, co studenti od kursu očekávají; často totiž očekávají nejen, že se kurz vyrovná svou kvalitou tradičním nabídkám, ale že také poskytne prostředí, zaměřené na studenty, navržené tak, aby odpovídalo jejich osobním potřebám. 5. STYLY UČENÍ Během několika posledních let vzrůstal zájem o koncepty stylů učení, obzvláště v učení založeném na konstruktivistických principech. Je jasné, že výuka bude mnohem efektivnější, když budou lekce připraveny s ohledem na studijní styl každého jednotlivce. Při pohledu na různé definice stylů učení je můžeme rozdělit na tyto kategorie: V praxi jsou tyto různé formy stylů učení zřídkakdy zastoupeny v čistých formách; naopak mnoho praktiků kombinuje elementy různých kategorií. Ovšem ne všechny formy jsou vhodné pro použití v přípravě a v implementaci ODL. Existuje mnoho přístupů k individuálním stylům učení. Jestliže si učitel není vědom různých studijních stylů různých jednotlivců, může udělat chybu tím, že se jim nepřizůsobí a učí jen tím stylem, který mu nejvíce vyhovuje. Styl učení je metoda, kterou člověk používá pro získávání znalostí. Každý člověk se učí svým vlastním, jedinečným způsobem. Styl učení není tím, co se člověk učí, ale jak se to učí. Styly učení založené na prostředí Environmentální studijní styly se váží k vnějším fyzickým podnětům, jako jsou zvuky, světlo, teplota, design nábytku, ergonomie a estetika. Toto pojetí bylo vyvinuto a prosazováno Ritou a Kennethem Dunn, kteří zdůraznili význam pozornosti k prostoru výuky jako ke studijnímu prostředí. Aby mohl studijní proces začít a pokračovat tím nejlepším možným způsobem, jsou nutné směrnice. Všichni víme, jak nás mohou zvuky, jasné světlo, barvy nebo obrazy rušit v práci, omezovat naši koncentraci, energii a motivaci. Individuální preference mezi prvky a podněty určují studijní styl. Existuje 21 elementů, rozdělených do pěti kategorií podnětů. Jsou to tyto 44 : 1. Enviromentální: zvuk, světlo, teplota, design 2. Citové: motivace, vytrvalost, zodpovědnost, struktura 3. Sociologický: jeden, pár, vrstevníci, tým, dospělý, různí 4. Fyzické: vnímavost, příjem, čas, mobilita 5. Psychologické: globální/analytické preference, hemisfericita, impulsivní/reflektivní Styly učení založené na typech osobnosti Meyer-Briggsův typový indikátor je založen na osobnostní psychologii Karla Junga. Ta staví na dvou takzvaných postojích: introverzi a extraverzi spolu se čtyřmi takzvanými pomocnými funkcemi: myšlením, citem (rozumové pocity), intuicí a pocity (nerozumové funkce). Každá z těchto čtyř funkcí se může realizovat buď jako introvertní nebo extrovertní a tak se vyskytují ve všech osmi možných typech: Introvert-myšlení, extrovert-myšlení, introvert-city, atd. Meyer Briggs rozšířil Jungovy kategorie o další čtyři, které jsou uspořádány jako páry opaků do čtyř skupin. Extrovert vs. introvert Cit vs. Intuice Myšlení vs. cítění Vnímání vs. posuzování Styly učení založené na prostředí Styly učení založené na rysech osobnosti Styly učení založené na inteligenci Styly učení založené na smyslech Styly učení založené na vnímání a zpracování informací 74 ZAČNĚME S ODL ZAČNĚME S ODL 75

5 Byl vyvinut test, (http://www.humanmetrics.com/cgi-win/jtypes2.asp), pomocí kterého je možné třídit osobnosti podle Myers Briggsovy typologie do jiných typů popsaných jako: Tradicionalisté Praktikové Idealisté Konceptionisté Grash-Riechmannova Stupnice studijních stylů (z anglického: Student Learning Styles Scales) GRSLSS byla používána pro zjištění preferencí studentů s ohledem na interakce se spolužáky a lektorem ve skupinovém prostředí. Preference se vyskytují v šesti dimenzích učení: Nezávislí studenti jsou zvídaví a sebejistí. Student preferuje individuální aktivity, které mu poskytují příležitost k nezávislému studiu a vlastnímu tempu, nebo zvláštní projekty, založené na jeho vlastních zájmech. Nezávislí studenti vnímají instruktora jako soupeře. Závislí studenti potřebují více vedení. V ODL je důležité rozpoznat tyto studenty, protože bez explicitního instruktorského vedení mohou uváznout na mrtvém bodě. Studenti se závislým stylem učení vidí instruktora jako zdroj informací, chtějí, aby jim bylo řečeno, co dělat, a učí se jen podle požadavků. Typ účastníka - studenti tohoto typu se horlivě učí, mají učení rádi a přebírají za své studium zodpovědnost. Studenti se stylem účastníka budou pravděpodobně v ODL úspěšní, neboť ODL vyžaduje více úsilí na jejich straně, než je tomu u klasického učení ve třídě. Vyhýbaví studenti se nechtějí učit, nemají učení rádi a vyhýbají se účasti na aktivitách v průběhu kurzu. Abyste dosáhli na studenty s vyhýbavým stylem, musíte jim dokázat, jak jim studium v životě prospěje. Kolaborativní studenti pracují dobře ve spolupráci s jinými a mají učení ve spolupráci ve skupinách rádi. ODL, které zdůrazňuje kooperativní učení a skupinové projekty, bude oslovovat studenty s tímto stylem. Soutěživí studenti vidí učení jako soutěžní situaci, ve které musí vyhrát. Tito studenti mají rádi konkurenční aktivity. Studentům s konkurenčním stylem by mělo být poskytnuto individuální uznání. Vzdělávací hry nebo soutěže a případové studie tyto studenty rovněž osloví. Viz pro vyzkoušení průzkumu studijního stylu. Styly učení založené na inteligenci Howard Gardner za posledních pět až deset let zaznamenal svým výzkumem o novém chápání lidské inteligence určité psychologicko-pedagogické diskuze. Gardner nesouhlasí s předchozím chápáním inteligence, které považovalo inteligenci za měřitelnou a hierarchickou a které klade logickou/slovní inteligenci nad uměleckou. Gardner pracuje se sedmi různými typy inteligence ve vztahu k učení: Tělesná/Kinetická inteligence - Tato inteligence se vztahuje k fyzickému pohybu a a znalostem těla, včetně mozkové motorické kůry, která řídí tělesný pohyb. Tělesná/kinetická inteligence se probouzí prostřednictvím fyzického pohybu, jako např. při různých sportech, tanci a tělesných cvičeních, stejně jako při sebevyjadřování pohybem, jako např. při dramatu, řeči těla, a scénickém/interpretativním tanci. Mezilidská inteligence - Tato inteligence operuje primárně v osobních vztazích a v komunikaci. Mezilidská inteligence je aktivována při osobních setkáních, ve kterých jsou nezbytné a důležité takové věci, jako je efektivní komunikace, schopnost spolupráce s jinými pro dosžení společného cíle a registrování rozdílů mezi lidmi. Intra-personální inteligence - Tato inteligence se vztahuje k vnitřním stavům bytí, sebereflexi, metapoznání (přemýšlení o myšlení) a vědomí duchovních realit. Intrapersonální inteligence se probouzí v situacích, které způsobují introspekci a vyžadují znalost vnitřních aspektů, jako je uvědomování si vlastních pocitů, procesů myšlení, sebereflexe a duchovna. Logická/matematická inteligence - Často nazývaná "vědecké myšlení". Tato inteligence se zabývá indukčním a dedukčním myšlením/úvahami, čísly a pochopením abstraktních schémat. Logická/matematická inteligence se aktivuje v situacích, které vyžadují řešení problémů nebo vyhovění nové výzvě stejně jako v situacích, vyžadujících posouzení a pochopení vzoru. Hudební/rytmická inteligence - Tato inteligence je založena na chápání tónových schémat, včetně různých vnějších zvuků a na citlivosti vůči rytmu. Hudební/rytmická inteligence se spíná v mozku rezonancí nebo vibračním účinkem hudby a rytmem, které vznikají i účinkem takových zvuků, jako jsou lidské hlasy, zvuky přírody, hudební nástroje, bicí nástroje. Slovní/lingvistická inteligence - Tato inteligence, která se váže k psaným i mluveným slovům a k jazyku, ovládá většinu západních vzdělávacích systémů. Slovní/lingvistická inteligence se probouzí mluveným slovem; čtením něčích myšlenky nebo poezie; nebo psaním vlastních myšlenek nebo poezie; či různými druhy humoru, jako slovními hříčkami, vtipy, a jazykolamy. Vizuální/prostorová inteligence - Tato inteligence, která se spoléhá na zrak a schopnost představit si objekt, zahrnuje schopnost vytváření vnitřních mentálních obrazů. Vizuální/prostorová inteligence se spouští při představování si a/nebo vytváření neobvyklých, krásných barevných návrhů, vzorů, tvarů, a obrazů a aktivní představivostí pomocí takových věcí, jako je vizualizací řízené zobrazování a cvičení představivosti 45. Praktické příklady jsou dostupné na webových stránkách uvedených níže. Většina se týká mladých lidí, ale některé myšlenky mohou být použitelné ve vzdělávání dospělých. "Anti Doping Denmark": a se všechny týkají projektu, jehož hlavním zaměřením jsou základní sportovní hodnoty. Jiné příklady dobré praxe mohou být nalezeny v Multiple Intelligences in the Classroom od Thomase Armstronga. V knize je kapitola s příklady o tom, jak používat počítačovou techniku a styly učení na základě různých typů inteligence. Styly učení založené na smyslech Hlavním předmětem zájmu jsou zde tři smysly, pomocí nichž získáváme znalosti. V tomto přístupu se identifikují tři hlavní typy studentů. 76 ZAČNĚME S ODL ZAČNĚME S ODL 77

6 Vizuální studenti nejefektivněji nacházejí spojitost v psaných informacích, poznámkách, diagramech a obrazech. Zpravidla budou nešťastni, pokud budou přítomni prezentaci, při které si nebudou schopni dělat detailní poznámky. Vizuální studenti budou pravděpodobně nejlepší v psané komunikaci, manipulaci se symboly, apod. Sluchoví studenti nejlépe nacházejí spojitosti v mluveném slově. Budou inklinovat k poslechu přednášky s tím, že si udělají poznámky až později, nebo se budou spoléhat na tištěné poznámky. Často pro ně bude mít psaná informace malý význam, pokud ji předtím neslyšeli; sluchovým studentům může pomoci hlasité čtení psané informace. Kinetičtí studenti se budou účinně učit pomocí doteku, pohybu a prostoru a získávat dovednosti napodobováním a praxí. Styly učení založené na vnímání a informacích Tento styl učení je definován duševní strategií, kterou student sleduje při přijímání nových informací. Tato skupina stylů je kombinací různých teoretických přístupů k učení, podle Gregorica a Butlera, kteří pracují s koncepty konkrétní/abstraktní a následný/parciální. Konkrétní se týká schopnosti přijímat a přizpůsobovat informace z faktů, zatímco abstraktní se týká schopnosti použít představivost a intuici k vizualizaci a teoretizování. Student s preferencí následného stylu si přeje dostat informaci v uspořádané, lineární formě, zatímco osoba s preferencí částečného (parciálního) stylu preferuje roztříštěné informace vytržené z kontextu. Odtud student může najít svůj individuální studijní potenciál, charakterizovaný jako abstraktně-následný, abstraktně-částečný, konkrétně-následný nebo konkrétněčástečný. Na základě toho může učitel vytvořit specifický učební plán. Grafická ilustrace typologie: Následný Konkrétní K-N K-P Abstraktní A-N A-P Částečný (parciální) Kolb pohlíží na učení jako na kruhový proces (obr. 6.1), který zahrnuje různé aktivity. Kruh začne existovat v okamžiku adaptace a vnímání informací. Aktivní experimentování Konkrétní experiment AKOMODÁTOŘI Zpracování Spojitost KONVERGENTI Učební cyklus podle Davida Kolba Kolbův učební cyklus je založen na předpokladu, že přijímáme znalosti pomocí konkrétní zkušenosti nebo svým reflektivním pozorováním a že tyto znalosti přizpůsobujeme buď abstraktním vytvářením pojmů nebo aktivním experimentováním. Na základě toho Kolb určil čtyři studijní styly: DIVERGENTI ASIMILÁTOŘI Preception Continuum Abstraktní konceptualizace Reflektivní pozorování Divergentní: Je nejlepší pro sledování konkrétních situací z mnoha různých úhlů pohledu; jejich přístup k situacím spočívá spíše na pozorování než na aktivitě. Takoví jedindci budou mít pravděpodobně rádi brainstormingová sezení a práci ve skupinách. Asimilační: Je nejlepší v porozumění široké škále informací a jejich uspořádání do výstižné, logické formy. Takoví jedinci se méně soustředí na lidi a více se zajímají o nápady a pojetí. Preferují četbu, přednášky a důkladné promýšlení věcí. Konvergentní: Je nejlepší pro nalézání praktických využití nápadů a teorií. Spíše jim vyhovuje řešení technických úloh a problémů, než sociální mezilidské záležitosti. Rádi experimentují s novými myšlenkami, simulacemi a laboratorními úlohami. Acomodátor: Primárně upřednostňuje učení z "praktického" zážitku. Bude mít pravděpodobně rád/a vyvíjení plánů zapojení se do nových a náročných zážitků. Může jednat spíše intuitivně než pomocí logické analýzy. Preferuje práci s jinými a práci v terénu 46. Kolb zdůrazňuje, že nejlepší výuka je taková, do které jsou zahrnuty všechny formy vnímání a metody adaptace znalostí. I když učitel může mít vlastní preference, měl by se snažit rozvinout všechny čtyři přístupy. To by se mělo odehrát během plánování lekce. Kolbova teorie našla široké uplatnění a inspirovala další výzkum. 78 ZAČNĚME S ODL ZAČNĚME S ODL 79

7 Peter Honey a Alan Mumford připravil taxonomii, která se hodí do Kolbova studijního cyklu. Specifická označení: aktivista, pragmatista, reflektor a teoretik jsou hlavními koncepty v mnoha praktických testech. (vidět nebo Aktivista Aktivní experiment Pragmatik Konkrétní experiment Abstraktní konceptualizace Reflektivní pozorování Reflektor V Dánsku se čím dál častěji používá Honeyho a Mumfordův test studijního stylu jako východisko pro kurz ODL. Takto jsou student i učitel vedeni k nejlepšímu studijnímu stylu. Z různých existujících studijních stylů se zdá CRSLSS nejlepší pro hodnocení studijních preferencí studenta v prostředí distančního vzdělávání dospělých. CRSLSS je jeden z mála nástrojů, specificky navržených pro použití ve vyšším vzdělávání. CRSLSS je významným měřítkem pro použití v distančním učení, protože vystihuje sociální dynamiku, což je hlavní rozdíl mezi distančními a tradičními skupinami. CRSLSS podporuje optimální vyučování/učící se prostředí tím, že pomáhá učitelům navrhovat a vyvíjet kurzy citlivě vůči potřebám studentů. CRSLSS podporuje pochopení studijních stylů v širší souvislosti tím, že zahrnuje šest kategorií. Protože každý z nás je jiný v přístupu ke studijní úloze nebo situaci, ne všichni těžíme stejně ze stejného přístupu. Každý jednotlivec má své vlastní silné a slabé stránky. Pro nás učitele je zásadní rozvážně používat paletu metod k dosažení cílů učení jednotlivých studentů. Z palety studijních stylů, které jsou používány, je důležité opatrně vybrat stylové preference podle specifických požadavků distančního učení. Teoretik Honeyho a Mumfordův styl učení 47 Praktické příklady mohou být nalezeny na následující webové stránce. Příklad je založen na Honeyho a Mumfordově konstrukci studijního cyklu (obr. 6.2). Studijní cyklus může být použit v testu, který ukazuje jak učiteli, tak studentovi, o jaký studijní styl u konkrétního studenta jde. Výsledky testu mohou oběma říci, jaká práce je pro daný styl vhodná. Jestliže je test použit na začátku kurzu, dá učiteli příležitost připravit lekce podle studijního stylu studentů. Příklad,uvedený výše, je založen na mladých a dospělých studentech na obchodní fakultě v Dánsku. Jak již bylo zmíněno, ve skutečnosti neexistuje mnoho čistých forem těchto učebních konceptů. Většina z nich zahrnuje prvky různých typů stylů učení. Zajímavý skandinávský pohled může být nalezen v Leně Boström (2000). Spojuje zde myšlenku smyslů s rysy osobnosti a přichází se studijním stylem, založeným jak na vnímavostní, tak na citové a vícečetné inteligenci. Na závěr Je velmi důležité si být vědom/a různých učebních stylů a vědět, že používání moderní techniky může zlepšit začlenění nových pedagogických pohledů do skutečného studijního procesu. Je také velmi důležité dobře znát své studenty. Kdo jsou? Proč se účastní tohoto kurzu? Jaké je jejich pozadí? Jejich motivace? Je velmi důležité dát do souvislosti cílovou skupinu a používané metody. Pokud je to možné, je nejlepší (tj. nejúčinnější) použít kombinaci studijních metod (kombinované učení). To povzbudí studenta k učení a minimalizuje riziko nedokončení kurzu. Jak učitel, tak studenti jsou v ODL obdařeni novými rolemi, funkcemi a úlohami, které by měli vykonávat. Učitelé v ODL musejí mít při vyvíjení učení jasněji definované cíle a metody a studenti musejí převzít více zodpovědnosti za své učení. Trvá nějaký čas, než se student přizpůsobí tomuto prostředí a naučí se v něm učit. V přípravě vyučovacího materiálu založeného na ICT a navrženého pro samostudium, jsou méně důležité koncepty, zahrnující lidské vztahy a koncepty, založené na osobnostních typech. Místo toho musí být materiál založen na stylech učení, které jsou založené na smyslech a vnímání. Na druhou stranu, pokud je ICT materiál určen pro kurz kombinovaného studia, nebo pro kurz založený na kolaborativním učení, bylo by užitečné zvážit studijní styly založené na osobnosti. 80 ZAČNĚME S ODL ZAČNĚME S ODL 81

8 BIBLIOGRAFIE Boström, Lena (2003), Fra undervisning til l_ring Dafolo, DK Cantor, J.A. (1992), Delivering Instruction to Adult Learners, Toronto: Wall & Emerson CEDEFOP 2001 CRSLSS: Additional Information. KAPITOLA 7 Marketing v ODL Hana Danihelková [CZ] Ostravská univerzita v Ostravě zrevidovala Rachel Savage [UK] Diaz, D (2002), Online Drop Rates Revisited Dunn, Rita & Dunn, Kenneth Gardner, Howard Honey, P & Mumford, A or Lauridsen, Ole (2003), L_ringsstile - en indf_ring Lave, J. & Wengers, E. (1991) Situated Learning - Legitimate peripheral participant, Cambridge University Press Papert, Seymour (1993), The Children s Machine. Rethinking School in the Age of the Computer Basic Books, a Division of Harper Collins Publishers, Inc 1. ÚVOD Marketing je soubor aktivit a nástrojů, které podporují úspěch produktu na trhu. Ale není to jen nástroj podpory; je absolutní nezbytností i pro úspěch ODL. Významně pomáhá kurzům ODL a implementaci e-learningu ve vzdělávání dospělých. Marketing je důležitý, protože umožňuje definovat cílové skupiny a pomáhá objevit a určit jejich vzdělávací potřeby. Také hraje roli v plánování a při identifikaci nutných prostředků a financí. V případech, kdy kurzy jsou ODL prodávány, od marketingu se očekává, že potenciálním účastníkům vysvětlí výhody a pomůže jim rozhodnout se, zda je pro ně daný kurz správný. Můžeme se podívat na 8 z 10 kroků, doporučených Britskou asociací pro vzdělávání (dříve Britské sdružení pro otevřené vzdělávání), které mohou pomoci poskytovatelům vzdělávání sestavit marketingový plán ODL. Krok 1: Výhody čeho chce vaše organizace dosáhnout? Flexibility k modernizaci zvládání změn Příležitostí k zapojení studentů Nízkých doručovacích nákladů při velkém počtu žáků Příležitostí pro monitorování a hodnocení výsledků Přístupu pro všechny Zvětšení svého geografického pole působnosti Oslovení nových studentů Krok 2: Výstupy- jaké měřitelné výstupy očekáváte? Dodání specifického programu Vysokou spokojenost studentů Prokázanou_efektivitu nákladů Více lidí, zapojených do učení Posun v postojích vůči učení Krok 3: Lidé uvnitř a vně organizace Tento krok zdůrazňuje, že zavedení ODL a e-learningu je velký projekt a může být úspěšný pouze s podporou celé organizace. Významné kategorie osob mezi poskytovateli vzdělávání jsou: manažeři pracovníci personálního útvaru 82 ZAČNĚME S ODL ZAČNĚME S ODL 83

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své VÝSTUPY Z UČENÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU, REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.07/2.2.00/28.0115

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: ICT - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.3.2012 Plánovaný stav k 28.2.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

BUDOUCÍ SCÉNÁŘE. Metoda scénáře sestává ze tří fází:

BUDOUCÍ SCÉNÁŘE. Metoda scénáře sestává ze tří fází: BUDOUCÍ SCÉNÁŘE Cíl Rozvíjením scénářů pro budoucnost školy jsou účastníci vyzváni k tomu, aby identifikovali způsob, jakým trendy ve společnosti a ve školách ovlivňují školy a kvality, které učitelé potřebují.

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

KAPITOLA 7 Marketing v ODL

KAPITOLA 7 Marketing v ODL BIBLIOGRAFIE Boström, Lena (2003), Fra undervisning til l_ring Dafolo, DK Cantor, J.A. (1992), Delivering Instruction to Adult Learners, Toronto: Wall & Emerson CEDEFOP 2001 CRSLSS: Additional Information.

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) 1. Obsahové vymezení Hlavním cílem předmětu je umožnit všem žákům dosažení pokročilé úrovně informační gramotnosti získat dovednosti v ovládání výpočetní

Více

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova Eko - Enviro Pobyt v přírodě, a tedy přímý kontakt s krajinou, je jedním z metod SVM (skautské výchovné metody). Skauting nám svým zcela běžným rámcem může pomoci právě v budování vztahu k přírodě a krajině,

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST Ing. Jan Doležal Agenda 2 Projektové řízení a projektová výuka Jaké jsou požadavky praxe? Význam a možnosti certifikace

Více

Personální kompetence

Personální kompetence Personální kompetence prezentace komunikace týmová práce Personální kompetence 1. přednáška 1/10 Moduly: Personální kompetence prezentace komunikace týmová práce Studijní materiály na http://www.fs.vsb.cz/euprojekty/415/?ucebni-opory

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY Preliminary English Test PET (úroveň B1) nebo First Certificate in English FCE (úroveň B2) nebo Certificate of Advanced English CAE (úroveň

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování 4.8.16. Úvod do programování Vyučovací předmět Úvod do programování je na naší škole nabízen v rámci volitelných předmětů v sextě, septimě nebo v oktávě jako jednoletý dvouhodinový kurz. V případě hlubšího

Více

Blacksmith Consulting S. l.

Blacksmith Consulting S. l. Blacksmith Consulting S. l. RYCHLÉ VYTVOŘENÍ MODELU PODNIKÁNÍ JAKO NÁSTROJ TESTOVÁNÍ REALIZOVATELNOSTI NOVÝCH NÁPADŮ Mikulov, červenec 2013 Základní principy metodiky - Naučit se podnikat, organizovat

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Doc. PhDr. Ivana Švarcová CSc Ing. Tomáš Rain Ph.D.

Doc. PhDr. Ivana Švarcová CSc Ing. Tomáš Rain Ph.D. Doc. PhDr. Ivana Švarcová CSc Ing. Tomáš Rain Ph.D. Osnova Cíl a metodika práce Web Life Style Komparace edukačních konceptů Cíl a metodika práce Autoři deduktivně vybírají klíčové rozdíly vzdělávání v

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. Indikátor Počáteční stav k 1.7.2012 Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je plně

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Emocionální a interpersonální inteligence

Emocionální a interpersonální inteligence Emocionální a interpersonální inteligence MODELY První model emoční inteligence nabídli Salovey a Mayer v roce 1990. Emoční inteligence se v jejich formálním pojetí týká zpracovávání emočních informací

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

V.3. Informační a komunikační technologie

V.3. Informační a komunikační technologie 1/6 V.3. Informační a komunikační technologie V.3. II 2. stupeň V.3. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je zařazen v hodinové dotaci do ročníku. Žáci mohou být

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Magdaléna Nevařilová Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Magdaléna Nevařilová Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Práce s pracovním listem umožňuje žákům posoudit sama sebe v souvislosti s nároky na osobnostní vlastnosti zdravotnického pracovníka Autor Jazyk Mgr. Magdaléna Nevařilová Čeština Očekávaný výstup

Více

Projektově orientované studium Základní principy a filozofie PBL Co a co není PBL Co je to projekt. CIIV červenec 2013 odpovědný manažer: Petr Hynek

Projektově orientované studium Základní principy a filozofie PBL Co a co není PBL Co je to projekt. CIIV červenec 2013 odpovědný manažer: Petr Hynek Základní principy a filozofie PBL Co a co není PBL Co je to projekt Projektově orientované studium není nic nového Po celou historii je stále a znova voláno po praktické výuce Fantazie je důležitější než

Více

Vědět nebo se učit? Ing. Roman Chudoba, MSc.

Vědět nebo se učit? Ing. Roman Chudoba, MSc. Vědět nebo se učit? Ing. Roman Chudoba, MSc. Učit se! Kde vás napadají nejlepší myšlenky? Při příchodu do práce neodkládejte mozek v šatně Vyhraďte si čas a místo na přemýšlení Sami pro sebe S kolegy Thinking

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTICKÉ ZÁSADY (PRINCIPY) VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Didaktickými zásadami (principy) rozumíme nejobecnější pravidla didaktického procesu,

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

UČENÍ. o Více nebo méně trvalá změna ve

UČENÍ. o Více nebo méně trvalá změna ve Učení zážitkem Praha 7.4. 2010 Bohumír Fiala, aivd@aivd.cz Vladimír Mareš, atkm@atkm.cz UČENÍ o Více nebo méně trvalá změna ve vědění, chování nebo prožívání, která je výsledkem určitéčinnosti nebo zkušenosti

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ

ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ ZMĚNY V KONCEPCI VÝUKY listopad 2009 (c) Radek Maca Jaké jsou také pohledy na vzdělávání? žák: učitel: přežít školní docházku s co nejmenšími šrámy na těle i na duši předat žákům

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech. V Praze, dne 20.11.2013 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

O informálním učení v České republice

O informálním učení v České republice O informálním učení v České republice Milada Rabušicov icová & Ladislav Rabušic Filozofická fakulta & Fakulta sociáln lních studií Masarykova univerzita Brno Východiska Celoživotní učení je v ideálním

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Vstupní hodnocení Indikátor 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů. Využití

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 347-352 Whitmore, J.:

Více

WP2. Adaptace existujícího produktu. Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce

WP2. Adaptace existujícího produktu. Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce WP2. Adaptace existujícího produktu Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce Vypracováno REALIZAČNÍM TÝMEM PROJEKTU ECCE Červenec Září 2012 Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ODBORNÉ KRESLENÍ Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis

Více

System for individual learning of mathematics. Agnieszka HEBA, Ph.D. Doc. RNDr. Jana KAPOUNOVÁ, CSc. dr hab. prof. UŚ Eugenia SMYRNOVA-TRYBULSKA

System for individual learning of mathematics. Agnieszka HEBA, Ph.D. Doc. RNDr. Jana KAPOUNOVÁ, CSc. dr hab. prof. UŚ Eugenia SMYRNOVA-TRYBULSKA System for individual learning of mathematics Agnieszka HEBA, Ph.D. Doc. RNDr. Jana KAPOUNOVÁ, CSc. dr hab. prof. UŚ Eugenia SMYRNOVA-TRYBULSKA Obsah prezentace Výzkumný problém Teoretická východiska Hlavní

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Informace a znalosti v organizaci

Informace a znalosti v organizaci Informace a znalosti v organizaci Vladimíra Zádová Postavení informací a znalostí z hlediska úspěšnosti firmy Vnitřní faktory Rámec 7S faktorů úspěchu firmy [ Mc Kinsey ] Struktura Strategie Systémy Spolupracovníci

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale School & Education Management Rating Scale Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, cílem tohoto evaluačního dotazníku je především získání objektivních informací a názorů od všech členů pedagogického

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-505/15-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-505/15-H INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-505/15-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní umělecká škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo Habrmanova 130, Hradec Králové, 500 02 E-mail právnické

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více