Obchodní a prûmyslová banka v Moravské Ostravû památka v ohroïení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní a prûmyslová banka v Moravské Ostravû památka v ohroïení"

Transkript

1 Obchodní a prûmyslová banka v Moravské Ostravû památka v ohroïení Romana ROSOVÁ A NOTACE: Pfiíspûvek seznamuje s historií a souãasn m stavem b valé Obchodní a prûmyslové banky v Ostravû, která patfií k nejv znamnûj ím ostravsk m stavbám z poãátku 20. století. Souãasn majitel poïádal o zru ení památkové ochrany a budovû hrozí demolice v dûsledku stavby obchodního centra. 1 V ãervnu 2011 poïádala firma Amádeus Real jako vlastník Ministerstvo kultury âr o vynûtí budovy ãp. 241, k. ú. Moravská Ostrava, z Ústfiedního seznamu kulturních památek (dále jen ÚSKP). Argumentuje pfiedev ím patn m stavebnû-technick m stavem a také tím, Ïe po roce 2000 byla ãást dispozice domu zmûnûna, tudíï podle majitele jiï stavba nemá hodnoty, pro nûï byla zapsána jako kulturní památka. 1 Objekt patfií do komplexu b valého obchodního domu Textilia/Ostravica mezi ulicemi NádraÏní, 28. fiíjna a námûstím Edvarda Bene e a má se stát souãástí velkého nákupního centra, které chce Amádeus Real vystavût na okolních pozemcích uvolnûn ch demolicemi po druhé svûtové válce. Jaké jsou dûvody toho, Ïe majitel poïádal o zru ení památkové ochrany? Nestalo by se pfiípadné vypsání z ÚSKP nebezpeãn m precedentem pro podobné pfiípady? A stojí vûbec za to se o záchranu stavby, která se nachází v mûstské památkové zónû Moravská Ostrava a v tûsném sousedství historického jádra mûsta, snaïit? 2 Obchodní a prûmyslová banka v minulosti Dne 28. listopadu 1903 koupila Moravsko- -ostravská obchodní a prûmyslová banka (Mährisch-Ostrauer Handels- und Gewerbebank) budovu b valého hotelu Hochstimm (dfiíve U Zlatého kfiíïe), kter byl koncem 19. století adaptován na kanceláfiské prostory Rotschildovy tûïífiské firmy. Banka nechala dûm zbofiit, pfiikoupila sousední volnou parcelu a na tomto místû si postavila vlastní bankovní a obytn dûm. Moravsko-ostravská obchodní a prûmyslová banka byla prvním samostatn m penûïním ústavem v Moravské Ostravû. Tento nûmeck bankovní dûm byl zaloïen v roce Obr. 1. Obchodní a prûmyslová banka krátce po dostavûní, (AMO, Sbírka fotografií a pohlednic, sig. V-31-2/29 nebo sig. V-31-2l/33) 1 Viz Ïádost Ministerstva kultury âr o vyjádfiení k návrhu na zru ení prohlá ení vûci za kulturní památku z , ãj. MK/30875/11 OPP NPÚ ÚOP v Ostravû, sbírka pfiíloh. Ministerstvo zatím o zru ení prohlá ení nerozhodlo. 2 âlánek vychází ze stavebnû-historického prûzkumu zpracovaného v roce Viz KRâMÁ, Vlastimil; KRâMÁ OVÁ, Eva; ROSOVÁ, Romana. Obchodní dûm Textilia Moravská Ostrava. 113 s. + nestránkované pfiílohy, Ostrava Archiv NPÚ ÚOP v Ostravû. 367

2 Obr. 2. Julius a Wunibald Deiningerovi, soutûïní návrh na Obchodní a prûmyslovou banku, publikovan v ãasopise Der Architekt. (Reprofoto z Der Architekt, 1904, ã. 10, tab. 92, s. 36) Obr. 3. Grafické vyhodnocení stavebnû-historického prûzkumu, 2. nadzemní podlaïí s intaktnû dochovan m bytem na severov chodû. âervenû pûvodní zdivo a prostory, Ïlutû konstrukce vybourané , modfie novodobé konstrukce po roce (Vypracovali akad. arch. Vlastimil Krãmáfi a akad. arch. Eva Krãmáfiová, 2010) Obr. 4. Grafické vyhodnocení stavebnû-historického prûzkumu, 4. nadzemní podlaïí s demolicemi pfiíãek v západní ãásti budovy. âervenû pûvodní zdivo a prostory, Ïlutû konstrukce vybourané , modfie novodobé konstrukce po roce (Vypracovali akad. arch. Vlastimil Krãmáfi a akad. arch. Eva Krãmáfiová, 2010) na Moravskoslezskou vzájemnou poji Èovnu v Brnû. 5 Jeho syn Wunibald Deininger ( ) studoval Státní prûmyslovou kolu ve Vídni a v letech vídeàskou Akademii v tvarného umûní. První rok byl u Viktora Luntze, poté tfii roky a ve svém podnikání se soustfiedil na obchod vápnem, cementem a uhlím, zamûfioval se pfiedev ím na stfiední a men í podniky v Ostravû. 3 Koncem roku 1903 vyhlásila Moravsko-ostravská obchodní a prûmyslová banka projekãní soutûï na stavbu svého sídla v Moravské Ostravû. Velmi kvalitnû obeslané soutûïe se zúãastnilo 71 autorû s 85 pracemi. První cenu udûlila porota, jejímiï ãleny byli tehdej í v znamní architekti, práci Julia a Wunibalda Deiningerov ch, druhou cenu získali Hubert a Franz Gessnerovi, tfietí Rudolf Kraus. Otec a syn Deiningerové byli povûfieni téï realizací svého vítûzného návrhu. 4 Julius Deininger ( ) byl projektantem, c. k. vrchním stavebním radou, profesorem a posléze fieditelem vídeàské prûmyslové koly (kde byl jeho kolegou napfiíklad Camillo Sitte). Byl také jedním ze ãtyfi generálních konzervátorû Centrální komise ve Vídni. Studoval na Technické vysoké kole ve Vídni u Heinricha von Ferstela, poté na Akademii v tvarn ch umûní u Franze von Schmidta. Praktikoval nejprve ve stavební kanceláfii vídeàského spolku Cottage, v roce 1876 nastoupil do ateliéru Franze von Schmidta, kde pracoval na návrhu stavby novogotické vídeàské radnice a vûznice. Od roku 1883 byl samostatnû ãinn. K jeho realizacím patfiily napfiíklad ãinïovní dûm d Orsay (VídeÀ, Piaristická ulice, ), vily v Gutensteinu, dûm a tiskárna F. Jaspera a dûm Macht (1895), v letech fiídil pfiestavbu vídeàského domu umûní. Na Moravû a ve Slezsku, kde mûl spoustu kontaktû díky sv m ÏákÛm, navrhl napfiíklad oltáfi minoritského kostela sv. Ducha v Opavû (1889), v roce 1898 se úãastnil soutûïe 3 JI ÍK, Karel et al. Dûjiny Ostravy. Ostrava : Sfinga, 1993, s ISBN ; PRZYBYLOVÁ, Bla- Ïena. Instituce finanãního charakteru na Ostravsku do r In Ostrava. Pfiíspûvky k dûjinám a souãasnosti Ostravy a Ostravska 19. enov u Ostravy : Tilia, 1999, s ISBN VYBÍRAL, Jindfiich. Zrození velkomûsta : Architektura v obraze Moravské Ostravy Ostrava ; lapanice u Brna : NPÚ ÚOP v Ostravû a ERA 21, 2003, s ISBN ; T Ï. Mladí mistfii : Architekti ze koly Otto Wagnera na Moravû a ve Slezsku. Praha : Argo, 2002, s ISBN Novostavba banky byla zfiejmû reakcí na asanaãní plán z roku 1903, zaji Èující majitelûm domû v asanaãním pásmu, ktefií je do deseti let pfiestavûli, osmnáctileté osvobození od daní. 5 VYBÍRAL, J., 2002, cit. v pozn. 4, s ; ZATLOU- KAL, Pavel. Pfiíbûhy z dlouhého století : Architektura let na Moravû a ve Slezsku. Olomouc : Muzeum umûní Olomouc, 2002, s ISBN ; THIEME, Ulrich; BECKER, Felix. Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 8, Zwickau : F. Ullmann, 1970, s , Julius Deininger. In Architektenlexikon Wien [cit ]. Dostupn z WWW: <http://www.architektenlexikon.at/de/84.htm>. 368

3

4 u Otto Wagnera. Byl velmi úspû n m studentem, v prûbûhu studia získal Gundelovu a stfiíbrnou Dvorní cenu (obû 1901), jeho závûreãná práce návrh umûlecké kolonie byla ocenûna ímskou cenou (státní cestovní stipendium). Jeho první realizací byl jiï v roce 1902 dûm Florahof na vídeàské Hauptstrasse. Do roku 1910 spolupracoval s otcem, poté se osamostatnil. Ze spoleãn ch prací mûïeme uvést kromû Obchodní a prûmyslové banky v Ostravû lázeàsk dûm U Zlatého kfiíïe v Karlov ch Varech ( ), vilu Ladewig v Gutensteinu (1906) nebo Obchodní akademii ve Vídni ( ). Samostatnû pak projektoval pfiedev ím návrhy rodinn ch domû, pfii nichï uplatnil jak zku enosti z italské cesty, tak inspiraci architekturou Anglie. Jeho prvním samostatn m projektem byl obytn dûm J. E. Steinera ve Fulneku ( ). Poté asi tfii roky ( ) pracoval na nûkolika návrzích pro Moravskou Ostravu. V roce 1919 získal W. Deininger místo profesora na prûmyslové kole v Salzburku, v letech byl profesorem Technické univerzity ve t rském Hradci (zde byl v letech a dûkanem fakulty architektury). V Salzburku projektoval fiadu obytn ch a vefiejn ch staveb (Wehrlovo sanatorium , policejní kasárna ) stejnû jako urbanistick ch návrhû. Zde také 28. srpna 1963 zemfiel. 6 Stavba ostravského bankovního domu byla povolena v kvûtnu 1904 a o rok pozdûji dokonãena. Západní ãást pfiízemí byla vyhrazena pro bankovní provoz, v chodní ãást a 1. patro byly pronajaty nûkolika obchodûm. Ostatní podlaïí zabíraly velké a luxusní byty, ãtyfii v kaïdém podlaïí, s pûti aï esti pokoji umístûn mi na vnûj í stranû dispozice a zázemím smûrem do nádvofií. V exteriéru se uplatnilo pfiedev ím hlavní, jiïní prûãelí, které bylo reprezentativnû pojato kompilací historizujících a secesních prvkû vycházejících z vídeàsk ch vzorû. Bylo rozãlenûno na zv en parter, patra a vysokou stfiechu, pfiiãemï ke zv raznûní stfiedního pásu bylo vyuïito systému trojbok ch ark fiû, vûïiãek a títû, které pfiecházejí do prostoru vysoké valbové stfiechy. Kromû tohoto plastického ãlenûní uïili autofii i prvek barevnosti v podobû pásû tmav ch kosoãtvercû na bílém podkladu ve vodorovném ãlenûní. Zb vající prûãelí byla fie ena jednodu e, celá plocha fasády byla obloïena kamenn mi deskami. 7 Budova silnû utrpûla pfii osvobozování Ostravy v roce 1945 byl zniãen parter, vymlácena okna a v kladce, po kozena fasáda. PfiestoÏe blok domû byl po válce urãen k demolici (která se nakonec uskuteãnila jen ãásteãnû), byl dûm opraven. Pfii opravách jiï ale nebyly obnoveny v echny prvky zmizely v echny vûïiãky, vãetnû velké vûïice na hfiebeni stfiechy, tukové kartu e na velk ch ark fiích, balkonek ve 3. patfie ze ikmeného nároïí, fiady kosoãtvercû pod fiímsou i v parteru zalomeného nároïí smûrem k Textilii, fasáda jiï nebyla obloïena deskami, v kladce v 1. patfie byly nahrazeny nûkolikadíln mi okny. 8 Po válce byla horní patra stále uïívána jako byty, v pfiízemí zûstaly nadále prodejny drogerie, potraviny. V letech 20. století se uskuteãnily utilitární opravy, pfii nichï do lo k vybourání nûkter ch v kladcû, osazení v kladcû nov ch, opravení omítky a stfiech a dvûr byl deformován pfiístavbou nákladního v tahu. Stále se poãítalo s demolicí celého bloku, opravy byly tedy pouze udrïovací, ale v 80. letech uï bylo jasné, Ïe cel komplex Textilie/Ostravice zûstane zachován. V roce 1993 byla k objektu pfiistavûna trafostanice a ze strany títu ãp. 241 byl vybudován vchod s dfievûn mi prosklen mi dvefimi. 9 V roce 2000 byla v budovû ãp provedena rekonstrukce. 10 Podle vyjádfiení památkového ústavu v Ostravû tyto stavební práce, sledující maximální uvolnûní prostoru, pfiedstavovaly v znamné zásahy do nosné konstrukce, která jiï byla naru ena havárií v objektu ãp Památkov ústav shledal pfiedloïenou plánovou dokumentaci jako nedostateãnou a poïadoval stavebnû-historick prûzkum budovy a statick posudek. Trval také na zachování v ech pûvodních dfievûn ch prvkû, interiérové úpravy mûly b t provedeny podle dochovan ch ãástí a vycházet ze závûrû prûzkumu. 11 Majitel nakonec plánovanou rekonstrukci nerealizoval, budova zûstala kromû ãásti pfiízemí nevyuïita a zaãala chátrat. Zmûna majitele a souãasná situace V roce 2008 koupila objekt b valé Obchodní a prûmyslové banky i se sousedními budovami obchodního domu Textilia/Ostravica a také nezastavûné pozemky na námûstí Dr. Edvarda Bene e firma Amádeus Real, která zvítûzila v developerské soutûïi na dal í vyuïití celého bloku. Firma zvítûzila i pfiesto, Ïe NPÚ ÚOP v Ostravû doporuãil k realizaci projekt firmy Quinlan Private Golub, vypracovan kanceláfií RH ARCH Praha, kter ze tfií pfiedlo- Ïen ch návrhû nejlépe fie il prostor námûstí i vztah k okolní zástavbû. 12 Návrh Projektstudia pro Amádeus Real podle NPÚ nefie il návaznost na objekt Obchodní a prûmyslové banky, nerehabilitoval prostor námûstí a tvofiil kompaktní monoblok, v raznû pfievy ující a potlaãující okolní zástavbu. NPÚ v ak zvolil pouze men í zlo, ani jeden ze tfií návrhû nepovaïoval za ideální a jednoznaãnû vhodn. Památková péãe poïadovala realizovat zde kvalitní soudobou architekturu, navrïenou v kontextu daného prostfiedí plo nû památkovû chránûného území, která bude plnû respektovat dominantní postavení okolních v znamn ch historick ch objektû a vhodn m zpûsobem je doplní, aniï by se prosazovala na jejich úkor. Tyto kvality splàoval podle NPÚ pouze návrh spoleãnosti Orca, která ale ze soutûïe odstoupila VYBÍRAL, J., 2002, cit. v pozn. 4, s ; ZATLOU- KAL, P., cit. v pozn. 5, s. 631; THIEME, U.; BECKER, F., cit. v pozn. 5, s ; POZZETO, Marco. Die Schule Otto Wagners Anton Schroll : Wien, 1980, s ISBN , Wunibald Deininger. In Architektenlexikon Wien [cit ]. Dostupn z WWW: <http://www.architektenlexikon.at/de/ 85.htm>. 7 Konkurenzentwurf für die Mährisch-Ostrauer Handelsund Gewerbebank. Der Architekt. 1904, roã. 10, tab. 92, s. 36, Úfiad mûstského obvodu (ÚMOb) Moravská Ostrava a Pfiívoz, stavební archiv, sloïka ãp Archiv mûsta Ostravy (AMO), fond Sbírka fotografií a pohlednic, sig. V-31-2/26, V-31-2/27, V-31-2/29, V-31-2/92, V-31-2/33, V-31-2/34. 8 AMO, fond Sbírka fotografií a pohlednic, sig. V-31-2/95, V-31-2/96a. 9 ÚMOb Moravská Ostrava a Pfiívoz, stavební archiv, sloïka ãp V roce 1997 byl objekt ãp. 241 rozdûlen na dvû budovy se samostatn mi ãísly popisn mi i ãísly parcelními. Novû dostaly objekty ãp. 241 a 3099, hranice vedla po levé hranû vût ího dvora. Objekt dále tvofiil jeden architektonick celek, dûlení bylo pouze majetkové. 11 Národní památkov ústav, územní odborné pracovi tû (NPÚ ÚOP) v Ostravû, sbírka pfiíloh. 12 Architektonické studie zástavby ale pfiedloïili jen nûktefií uchazeãi o pozemky Amádeus Real, Quinlan Private Golub a 21 Century Praha. Projekt firmy Quinlan Private Golub se v developerské soutûïi nakonec umístil aï na 3. místû. 13 Viz vyjádfiení NPÚ z NPÚ ÚOP v Ostravû, sbírka pfiíloh. Prodej pozemkû na námûstí Dr. Edvarda Bene e, které byly v majetku mûsta (net ká se domû ãp. 241, 243 a 284, které Amádeus Real koupil od soukromého majitele), fie ilo zastupitelstvo na dvou zasedáních, a Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva mûsta Ostravy z , zápis z 20. zasedání Zastupitelstva mûsta Ostravy z a Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva mûsta Ostravy z [online]. Dostupné na WWW: <http://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jehoorgany/zastupitelstvo-mesta/usneseni-zastupitelstva/volebni-obdobi-06-10> [cit ]. Pro Amádeus Real 370

5 5 6 Obr. 5. Model obchodního centra firmy Amádeus Real od architektonické kanceláfie Projektstudio ve studii pro developerskou soutûï z roku (Archiv Útvaru hlavního architekta Magistrátu mûsta Ostravy) Obr. 6. Vizualizace obchodního centra, pohled z ulice 28. fiíjna, projekt pro DÚR z kvûtna (Archiv NPÚ ÚOP v Ostravû) Obr. 7. Plán objektu se Ïlutû vyznaãen mi návrhy na demolici v Ïádosti EIA z bfiezna (Dostupn z WWW: <http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=m SK1403>) Zpoãátku se akce zdála bezproblémová, firma Amádeus Real na sv ch webov ch stránkách prezentovala (a dodnes prezentuje), Ïe návrh respektuje místní i historické souvislosti, novû navrïen blok je v maximální moïné mífie vzájemnû propojen se stávajícím obchodním domem, bude se jednat o jedineãné propojení staré architektury s novou. 14 Také v projektu zpracovaném archi- nakonec hlasovalo 42 z pfiítomn ch zastupitelû, 2 byli 7 proti, 4 se zdrïeli. Ze zápisu z jednání zastupitelstva vypl vá, Ïe tehdej í hlavní architekt Ing. arch. Sedleck neinformoval zastupitelstvo o pofiadí, které studiím pfiidûlil NPÚ, z jeho vyjádfiení vyjmul pouze konstatování, Ïe Ïádn z návrhû není beze zbytku schopn realizace a Ïe za hlavní problém NPÚ povaïuje pfiíli nou v ku novostavby s ohledem na okolní zástavbu. To ov em Ing. arch. Sedleck oznaãil za konzervativní názor, on osobnû s pfiedimenzováním obchodního centra problém nemûl a poukázal na odváïnûj í fie ení problematiky ve svûtû. 14 Dostupné na WWW: <http://www.ocostravica.amadeus-real.cz/cz/o_projektu> [cit ]. 371

6 8 9 Obr. 8. Ostrava, Obchodní a prûmyslová banka, jiïní prûãelí, souãasn stav budovy z ãervna (Foto Gabriela âoãková, 2011) Obr. 9. Ostrava, Obchodní a prûmyslová banka, v chodní trojramenné schodi tû, stav v bfieznu (Foto Vlastimil Krãmáfi, 2010) Obr. 10. Ostrava, Obchodní a prûmyslová banka, v chodní trojramenné schodi tû, stav v ãervnu (Foto Gabriela âoãková, 2011) tektonickou kanceláfií Projektstudio byly v echny tfii budovy do nového komplexu zakomponovány, jak vypl valo z dostupn ch vizualizací, které ale pfiedev ím znázoràovaly hmotu novostavby. V návrhu ani v zadání se neuvaïovalo o Ïádn ch demolicích. V bfieznu 2010 podal investor Ïádost o posouzení vlivu stavby na Ïivotní prostfiedí podle zákona ã. 100/2001 Sb. (EIA). V ní se uvádí, Ïe v rámci realizace bude stávající objekt obchodního domu rekonstruován a roz ífien o dal í komerãní, kanceláfiské a parkovací plochy.... Vlivy na kulturní památky budou spoãívat v rekonstrukci dvou nemovit ch památek evidovan ch Národním památkov m ústavem (NPÚ) Módní dûm Ostravica a sousední objekt (b valá banka). Rozsah a zpûsob rekonstrukce a podmínky provádûní budou odsouhlaseny s NPÚ. V prûbûhu fiízení se mûl investor fiídit podmínkami, které bude urãovat odborné vyjádfiení NPÚ. JiÏ zmínûná Ïádost EIA v ak obsahuje rozporné informace, kdyï v seznamu plánovan ch demolic zároveà uvádí:...demolice na p. ã. 410/1, 410/3, 407/3 (ã. p. 241). PûtipodlaÏní objekt s jedním podzemním podlaïím. Demolice jsou rovnûï zakresleny na plánku, kter je pfiílohou oznámení. 15 Poté majitel poïádal v roce 2010 NPÚ ÚOP v Ostravû o schválení projektu, v nûmï poãítal se zmínûn mi rozsáhl mi demolicemi. U budovy ãp. 241 chtûl zbofienou ãást dostavût v pûvodní pûdorysné stopû, ale mûlo se jednat o novostavbu v podobû monolitického bloku s obvodov m plá - tûm z pohledového betonu se strukturním kvûtinov m vzorem, kter mûl odkazovat na secesizující charakter pûvodní stavby. Projekt byl 28. dubna 2010 projednáván interní komisí a následnû 1. ãervence Památkovou radou NPÚ ÚOP v Ostravû. 16 Stanovisko NPÚ, vypl vající z obou jednání a podpofiené také vyjádfiením ústfiedního pracovi tû NPÚ z 10. ãervna 2010, bylo jasné v Ïádném pfiípadû není moïné bourat objekt, kter je kulturní památkou, budovu je nutné zachovat v pûvodním rozsahu se v emi pûvodními architektonick mi prvky. Pfiedkládan projekt také nekorespondoval se smyslem vyhlá ené mûstské památkové zóny, neboè hlavním principem územní ochrany by mûlo b t respektování charakteru historické zástavby se zachováním v ech dochovan ch prvkû a jeho vhodné doplnûní, nikoli naru ování. NPÚ doporuãil stavbu podle pfiedloïeného projektu zamítnout, a naopak poïadoval zachování a obnovu b valé Obchodní a prûmyslové banky. 17 Po tomto stanovisku majitel zcela rezignoval na alespoà základní údrïbu a zaji tûní objektu. V prûbûhu nûkolika mûsícû byl objekt údajn m opakovan m vnikáním cizích osob silnû zdevastován zmizela stfie ní krytina ve dvorním traktu, ãást okapû a okenních v plní, devastace postihla i interiér. To pfiispûlo ke zhor ení star ích závad a vzniku nov ch statick ch poruch. 18 Toho majitel vyuïil a v leto ním roce poïádal ministerstvo kultury o vynûtí budovy z ÚSKP z dûvodu, jak bylo v úvodu zmínûno, ztráty památkov ch hodnot Cel text oznámení zámûru EIA dostupn z WWW: <http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id= MSK1403>, s. 7 a 50. [cit ]. 16 Na jednání Památkové rady byly demolice architekty zdûvodnûny tím, Ïe pro zbytek objektu nemají vyuïití, jelikoï nemûïe b t z dûvodû hygienick ch norem vyuïit pro bydlení. 17 Zápisy z jednání komisí uloïeny ve spisovnû NPÚ ÚOP v Ostravû. Viz téï odborné vyjádfiení NPÚ ÚOP v Ostravû z a vyjádfiení NPÚ ÚP z , uloïeno tamtéï. 18 V razné zhor ení stavu objektu v prûbûhu uplynulého roku konstatuje i odborn stavebnû-technick prûzkum firmy MARPO z bfiezna 2011, kter srovnává stav s únorem 2010, kdy firma rovnûï provedla stavebnû-technick prûzkum. 372

7 Obchodní a prûmyslová banka v kontextu architektonickém a urbanistickém Jak to tedy s hodnotami b valé Obchodní a prûmyslové banky je? Budova má v prvé fiadû hodnotu architektonickou. Exteriér, kter je syntézou pozdního historismu a nastupující secese a kter Pavel Zatloukal nazval bizarním, jí dává osobitost a neopakovateln charakter. Daleko zásadnûj í je ale kompoziãní skladba interiéru a dispozice. Investor dal pfii vypsání soutûïe architektûm na v bûr fie it projekt buì jako parcelu zastavûnou jednou budovou, nebo jako parcelu zastavûnou dvûma budovami. Projekt Julia a Wunibalda Deiningerov ch je zajímav v tom, Ïe navrhli jednu budovu, která byla ale rozdûlena na dva ãásteãnû samostatné celky v chodní a západní, vyuïívající v ak spoleãné zázemí a dûmysln úsporn systém komunikací, jenï je vzájemnû propojoval. Deiningerov ch soutûïní návrh, uvefiejnûn v ãasopise Der Architekt v roce 1904, vycházel z tvaru parcely, kter byl dán sousedstvím domû ãp. 129 a 243 a také nároïní polohou na zalamující se ulici Hlavní. PÛdorys je tedy velmi nepravideln a ãlenit, pfiesto budova vykazuje pfii bliï ím pohledu symetrii a logické uspofiádání. Systém dvou nádvofií uvnitfi dispozice zajistil dostateãné osvûtlení i vûtrání vnitfiních prostor. Tato nádvofií jsou spolu se schodi Èov mi sekcemi, které zaji Èují komunikaci, jádrem celé dispozice. Vnitfiní ãlenûní prostor je velmi pfiehledné reprezentativní (obchodní, kanceláfiské a obytné) místnosti byly umístûny na vnûj ím obvodu, ve keré zázemí bylo orientováno do dvorû. PfiestoÏe dispozice byla v roce 2000 naru ena demolicemi nûkter ch pfiíãek ve 3. a 4. nadzemním podlaïí západního domu, pfii srovnání souãasného stavu s dochovan mi historick mi plány je velmi dobfie patrná a také jednodu e obnovitelná. Navíc zûstaly intaktnû zachovány dva byty v severní ãásti v chodního domu vãetnû pûvodních prvkû oken, dvefií, dfievûn ch obkladû, kování, dlaïby. PÛvodní truhláfiské prvky, kování i terazzové dlaïby jsou ãásteãnû dochované i na jin ch místech. Kromû toho se zachovaly ve keré pûvodní nosné konstrukce vãetnû kazetov ch Ïelezobetonov ch stropû, krov, stfiecha se v emi vik fii a 17 pûvodními komíny a obû schodi tû. 19 O kvalitû stavby jiï v dobû vzniku svûdãí i to, Ïe návrh vze el z architektonické soutûïe v konkurenci 71 architektû z celého Rakouska-Uherska a Ïe soutûï hodnotili pfiední vídeà tí architekti. 20 Jak vítûzn návrh, tak i dal í návrhy byly také publikovány v dobov ch odborn ch ãasopisech (Der Architekt, Der Bautechniker). Jak v razn rozdíl oproti dne ku, kdy návrh na zástavbu celého bloku vãetnû vyuïití kulturních památek vze el z developerské soutûïe, jejímï jedin m kritériem byla nabídnutá cena, a nikoli architektonické kvality. Budova Obchodní a prûmyslové banky má kromû architektonické hodnoty i velk v znam urbanistick. Stojí pfii ulici 28. fiíjna, která v té dobû byla dûleïitou komunikací mezi Opavou, Moravskou Ostravou a Tû ínem a propojovala Moravu se Slezskem. Banka byla postavena na vnûj ím okraji historického jádra, na pohledovû exponovaném místû novû vznikajícího Antonínova námûstí (dnes Smetanova), jehoï vzhled a budoucí zástavbu ovlivnila a spoluvytvofiila svou hmotou i uspofiádáním prûãelí. Její umístûní souvisí s budováním nové urbanistické sítû podle regulaãního plánu Camilla Sitteho z roku 1897, kter sice nebyl realizován, ale nûkteré jeho návrhy mûsto pfii plánování mûstského prostoru vyuïilo. Stavba byla architektonickou i urbanistickou protiváhou historizující budovy tehdej ího mûstského divadla (dnes Divadlo Antonína Dvofiáka) od Alexandra Grafa, postaveného ve stejné dobû ( ). V prûbûhu nûkolika dal ích let byly v sousedství vystavûny dal í monumentální budovy napfiíklad nároïní obchodní a obytn dûm Ferdinanda Aufrichta s kavárnou Evropa ( ) ãi hotel National (1912) ve vlastnictví Obchodní a prûmyslové banky, obû rovnûï od Wunibalda Deiningera, v roce 1905 byla Felixem Neumannem dostavûna star í (z roku 1896) budova fieditelství Vítkovick ch kamenouheln ch dolû. O desetiletí pozdûji námûstí doplnila budova Eskomptní banky od Karla Jaraye ( ) a zejména obchodní dûm Brouk a Babka od Karla Kotase ( ). Stavba Obchodní a prûmyslové banky také zakonãila blok pfiimykající se k historickému jádru, jemuï na severu dominovala budova Nûmeckého domu od Felixe Neumanna (1898). Sousední domy v bloku byly pozdûji téï pfiemûnûny ve v razné a dominující stavby na západním nároïí byl podle návrhu Felixe Neumanna vystavûn obchodní dûm Ignáce Schmelze (1911) a v letech byla v tûsném sousedství postavena podle návrhu berlínské architektky Marie Frommerové novostavba obchodního domu Textilia. Budova banky tak svou podobou, která patfií ke kvalitním pfiíkladûm snahy o individuální styl v prolínání historismu a secese, pfiispûla k pfiemûnû Moravské Ostravy z provinãního mûsta v prûmyslové velkomûsto. To jiï pomûrnû brzy ocenili historikové umûní. Budova byla jako jedna z prvních staveb ostravské moderní architektury zapsána do seznamu kulturních památek jiï v roce O pût let pozdûji ji Jindfiich Vybíral zhodnotil slovy:...svérázná pozdnû historická synkrese, sluãující v exteriéru prvky zaalpské renesance s motivy dávajícími tu it jiï anglikanizující inspiraci. Malebná kulisa fasád kryje racionálnû komponovan prostor, bravurnû integrující dvojí, obytnou a komerãní funkci stavby. Mohutn objem, modelovan vysok mi títy, vûïiãkami a ark fii, pfii tom urãuje nové, velkorysé mûfiítko mladému, dynamicky se rozvíjejícímu mûstskému organismu. 22 Velk podíl na fie ení mûl podle J. Vybírala zku enûj í otec Julius, ale strm tít s dvakrát konkávnû prohnut m obrysem a trojice ark fiov ch oken se objevují v pozdûj ích pracích Wunibalda (napfiíklad studie Sommerovy vily pro Láznû Jeseník). Vybíral tedy pfiiznává mlad ímu z architektû nejen v raznûj í úãast na studii, ale vyzdvihuje i jeho souvislost s aktuálními estetick mi programy. 23 Také Pavel Zatloukal hodnotil budovu banky vysoko a dokonce ji povaïoval za v chozí podnût pro Deiningerovo fie ení vídeàské Obchodní akademie ( ). 24 Obchodní a prûmyslová banka patfií k nûkolika objektûm, které Wunibald Deininger vytvofiil na území Moravské Ostravy. Úspû ná první stavba mu v letech zajistila dal í zakázky. Z jeho zdej ích realizací mûïeme zmínit napfiíklad dûm R. Reisze v Pfiívozské ulici 6 (1911), dûm s lékárnou M. Ptaczka na Hlavním (Masarykovû) námûstí (1911, zbofieno), dûm dûdicû I. Reisze tamtéï (1912) a soubor staveb na í ské ulici (dnes tfiída 28. fiíjna) dûm Fr. Echsnera ( ), dûm V. Heinze a G. Kulky (1912), dûm F. Aufrichta s kavárnou Evropa (1912) a pfiedev ím hotel National (Palace, ). V roce 1913 je tû vytvofiil nerealizovan návrh na novou radnici v Moravské Ostravû. Tûmito stavbami Deininger zaãínal svou kariéru architekta a uplat- Àoval v nich to, co se nauãil pfii svém studiu na vídeàské Akademii u Otto Wagnera, jednoho z nejv znamnûj ích pfiedstavitelû evropské architekto- 19 Jedno z nich (v chodní) bylo ale v prûbûhu uplynulého roku degradováno odstranûním zábradlí. 20 Mezi ãleny komise byli napfiíklad Hermann Helmer, Theodor Bach, Franz Gruber nebo Anton Weber. 21 Pod rejstfiíkov m ãíslem 12137/8-3251, evidenãní list zhotovil Milo Matûj. 22 VYBÍRAL, Jindfiich. Moravská kapitola v tvorbû Wunibalda Deiningera. 51. Bulletin Moravské galerie v Brnû. 1995, s. 45. ISSN VYBÍRAL, J., 2003, cit. v pozn. 4, s ; T Ï, 2002, cit. v pozn. 4, s ZATLOUKAL, P., cit. v pozn. 5, s. 626; T Ï. O Moravské Ostravû jako rezervaci architektury pozdní secese a art déco. In Ostrava. Pfiíspûvky k dûjinám a souãasnosti Ostravy a Ostravska 18. Ostrava : Tilia, 1997, s ISBN , ISSN

8 Obr. 11. Ostrava, Obchodní a prûmyslová banka, severní kfiídlo západního domu, prostor s vybouran mi pfiíãkami ve 4. nadzemním podlaïí, stav v bfieznu (Foto Vlastimil Krãmáfi, 2010) Obr. 12. Ostrava, Obchodní a prûmyslová banka, severní kfiídlo západního domu, prostor s vybouran mi pfiíãkami ve 4. nadzemním podlaïí, stav v ãervnu (Foto Gabriela âoãková, 2011) Obr. 13. Ostrava, Obchodní a prûmyslová banka, pfiedsíà b valého bytu ve 2. nadzemním podlaïí severní ãásti v chodního domu, stav v bfieznu (Foto Vlastimil Krãmáfi, 2010) Obr. 14. Ostrava, Obchodní a prûmyslová banka, pfiedsíà b valého bytu ve 2. nadzemním podlaïí severní ãásti v chodního domu, stav v ãervnu (Foto Gabriela âoãková, 2011) nické moderny pfielomu 19. a 20. století. Pfiesto- Ïe se od Wagnerov ch principû ve své tvorbû odklonil, oznaãuje ho P. Zatloukal za nejtalentovanûj ího z Wagnerov ch ÏákÛ. V jeho návrzích se odrazil nov klasicismus po roce 1910, krátce i expresionismus, nakonec se jeho styl ustálil v poloze redukovaného ãi abstrahovaného historismu. 25 Deininger kombinoval historické motivy s nov mi prvky nebo je mûnil v novotvary. Na rozdíl od svého uãitele hojnû pouïíval motivy rizalitû, vûïí, títû, sloupû a ornamentû. Hodnû pracoval s detailem florálním a antropomorfním. Je pro nûj typick návrat k tradici a ornamentu. Na druhou stranu ale realizoval poïadavky modernismu na úãeln a hospodárn provoz a snaïil se o technická zlep ení. Kromû architektury navrhoval i interiéry a umûlecké pfiedmûty. 26 Skupina staveb, kterou W. Deininger navrhl v Moravské Ostravû, vytváfiela podle P. Zatloukala osobitou syntézu dobovû frekventovaného nového klasicismu v rozpûtí od znaãnû voln ch pozdnû barokních evokací k pfiísn m vrcholnû klasicizujícím formám a vedle návrhû Josefa Hoffmanna a Otto Prutschera pfiedstavovala jednu z nejv znamnûj ích dobov ch poloh v úsilí vídeàského okruhu po nalezení nového dekorativního stylu. Deiningera fiadí Zatloukal k prvním protagonistûm neoklasicismu, jehoï návrhy byly vïdy exkluzivní a pfiedjímaly pozdûj í styl art deco. 27 Jindfiich Vybíral zasazuje ostravskou Deiningerovu tvorbu do kontextu vídeàského neoklasicismu, respektive neobiedermeieru, kde osciluje mezi stylem Josefa Hoffmanna (vertikální ãlenûní kanelovan mi lisenami, dekorativní detaily) a Leopolda Bauera (plastické modelování prûãelí, mansardové a zvoncové stfiechy). 28 Na rozdíl od svého uãitele Otto Wagnera, kter se vûãi historické zástavbû stavûl rezervovanû a odmítal omezování moderní architektury snahou o záchranu historick ch budov, Deininger...citlivûji zachovával mûfiítko a rytmus staré zástavby, ale zároveà sv m stavbám dával souãasnûj í ráz, 29 coï by mohlo b t pro dne ní projektanty inspirací nejen v pfiípadû Obchodní a prûmyslové banky. 25 Jindfiich Vybíral tento styl oznaãuje za regionální modifikaci modernismu. Viz VYBÍRAL, J., 2002, cit. v pozn. 4, s VYBÍRAL, J., cit. v pozn. 22, s. 46; T Ï, 2002, cit. v pozn. 4, s ; ZATLOUKAL, P., cit. v pozn. 5, s ZATLOUKAL, P., cit. v pozn. 5, s. 627; T Ï, cit. v pozn. 24, s VYBÍRAL, J., cit. v pozn. 22, s. 46. DeiningerÛv vídeàsk styl na el v Moravské Ostravû mnoïství následovníkû a stal se podle J. Vybírala ztûlesnûním mondénní elegance, která mûla zajistit pfiiblíïení se velkomûstu. 374

9 Budoucnost (nejen) Obchodní a prûmyslové banky Je to paradoxní, ale pro dne ní Ostravu zaãíná b t pfiíznaãné, Ïe stavby pfiedních evropsk ch architektû, oceàované jak v dobû svého vzniku, tak i nyní, jsou dnes ve velmi patném stavu, ãi dokonce v ohroïení. Staãí se podívat do sousedství Obchodní a prûmyslové banky, kde v souvislosti s jiï zmínûn m projektem firmy Amádeus Real chátrá nûkdej í nejluxusnûj í ostravsk obchodní dûm Textilia od Marie Frommerové. Na protûj í stranû je pak demolicí ohroïen cel blok domû, jejichï autorem je právû Wunibald Deininger dûm F. Aufrichta s kavárnou Evropa je spolu se sousedním domem Heinze a Kulky jiï nûkolik let prázdn a zanedban. B val hotel National (pozdûji Palace), kter J. Vybíral oznaãil za nejkvalitnûj í Deiningerovu ostravskou stavbu, má jiï vydan demoliãní v mûr, pfiiãemï ho do dne ních dnû zachránila pouze ekonomická krize, protoïe majitel nemá finance na v stavbu nové budovy, kterou na tomto místû plánuje. RovnûÏ je paradoxní, Ïe tyto budovy nejsou apriori ohroïeny nezájmem sv ch majitelû, ale toto ohroïení je dûsledkem právû pfiíli ného zájmu. DeveloperÛm jiï nestaãí realizovat se na pfiedmûstí a v okrajov ch ãástech mûsta, snaïí se dostat do jeho centra. Firma Amádeus Real to dokonce prezentuje jako svûj hlavní klad a pfiínos mûstskému urbanismu, jímï se odli uje od ostatních developerû, kdyï na sv ch stránkách pí e, Ïe pfiirozená historická centra ãesk ch mûst ztrácejí svûj pûvodní obchodní v znam na úkor gigantick ch neosobních nákupních center, která se snaïí umûle vytvofiit nová stfiediska zábavy, obchodu a sluïeb....zku enosti z ostatních evropsk ch mûst potvrzují, Ïe pfiirozená centra budou mít vïdy v hodu oproti novû zbudovan m nákupním stfiediskûm v okrajov ch ãástech mûst... Obchodní centra, která buduje spoleãnost AMÁDEUS, nabízejí v historick ch centrech mûst vysoce kvalitní, moderní, prodejní prostory typu shop in shop a dávají tak náv tûvníkûm moïnost uskuteãnit své nákupy, vyuïít sluïeb a eventuelnû strávit voln ãas v pfiíjemném prostfiedí v samém stfiedu mûsta. 30 Tyto zámûry megalomansk ch nákupních galerií ov em ke své realizaci potfiebují dostatek místa. Toho se v sevfieném prostoru centra mûsta nedostává, nejvíce samozfiejmû pfiekáïí stará zástavba, která v ak b vá historicky hodnotná, nebo dokonce památkovû chránûná. Zaãíná b t pravidlem, a to nejen v Ostravû, Ïe investor poté, co je jeho projekt novostavby, necitlivû vraïené do pûvodní zástavby, odmítnut, zvolí vyãkávací taktiku. Prostû poãká, aï neudrïovan, nechránûn objekt zchátrá natolik, Ïe buì sám spadne, nebo jsou úfiady donuceny povolit jeho demolici, aby neohroïoval bezpeãnost a Ïivoty obyvatel. Nûkdy je takové pfiirozené chátrání urychlováno náv tûvami bezdomovcû, ktefií si neomylnû ke své ãinnosti vybírají právû architektonicky hodnotné stavby. To je i pfiípad Obchodní a prûmyslové banky, kde naprost nezájem majitele a nulová snaha o alespoà základní údrïbu a o to, aby zabránil niãení svého majetku, zpûsobily, Ïe degradace budovy nabrala v uplynulém roce velmi rychl spád. Pfiitom jedinou zfiejmou pohnutkou je snaha o vypsání objektu z ÚSKP. Pak by totiï firmû jiï nic nebránilo v realizaci jejích plánû, ãili, jak vypl vá z vefiejnû dostupn ch materiálû, demolici dvou tfietin hmoty budovy. Vlastník sice pfiedloïil v srpnu 2011 pfii opûtovné Ïádosti o závazné stanovisko k zam lené v stavbû obchodního centra studii projekãní kanceláfie Projektstudio, která byla prezentována pfii investorské soutûïi v roce 2008 a s demolicí historick ch budov nepoãítala, je ov em otázkou, co by se stalo, kdyby budova skuteãnû ztratila památkovou ochranu a investor by se jiï nemusel ohlíïet na stanovisko orgánû památkové péãe. 31 Pfiístupu developera se v ak nelze divit, pouze vyuïívá moïností, které mu byly dány. Architektonické soutûïe jsou nahrazovány soutûïemi developersk mi, v nichï rozhoduje pouze cena, kterou je pfiípadn investor ochoten nabídnout. 32 Nic ho proto nenutí pfiedloïit kvalitní projekt, kter by se zodpovûdnû vyrovnal i s existencí historicky hodnotn ch staveb a kter by nenásilnû zapadl do stávající zástavby, pfiípadnû by ji vhodnû dotvofiil, pro nûj je nejdûleïitûj í co nejrychlej í ekonomická návratnost projektu. PfiestoÏe je tento názor ve spoleãnosti dosti roz ífien, památkáfii nejsou rigidními obhájci star ch domû, a pokud je projekt opravdu kvalitní, nemají problém s vpu tûním novostaveb do historického prostfiedí. 33 To ov em není pfiípad pfiestavby bloku mezi ulicemi 28. fiíjna a NádraÏní, kde navíc reálnû hrozí zcela zbyteãn zánik kvalitní architektury, která stála u zrodu dne ní podoby Ostravy. Pfiitom samo mûsto má nûkolik nástrojû, jak i v pfiípadû developersk ch soutûïí udrïet kvalitní architekturu. Pfii prodeji pozemkû mûïe pfiesnû a jasnû stanovit podmínky, které musí pfiípadn zájemce dodrïet jak v pfiípadû novostavby, tak ve vztahu ke kulturním památ- 29 VYBÍRAL, J., 2002, cit. v pozn. 4, s Dostupné z WWW: <http://www.amadeus-real.cz/ o_nas> [cit ]. Kromû Ostravy se firma snaïí dostat i do centra Plznû, kde je v souãasnosti v této souvislosti aktuální kauza s demolicí kulturního domu In- 15 Obr. 15. Ostrava, Obchodní a prûmyslová banka, dochované pûvodní truhláfiské prvky, ãerven (Foto Gabriela âoãková, 2011) west, âesk ch Budûjovic, Karlov ch VarÛ a Zlína, dokonãená jsou jiï obchodní centra v Brnû, Praze, Ústí nad Labem, Liberci a Hradci Králové. 31 Názor, Ïe bude stavba ochránûna tím, Ïe stojí v mûstské památkové zónû, kter pouïilo Ministerstvo kultury âr pfii neprohlá ení sousedního domu ãp. 284 za kulturní památku, mûïeme lehce zpochybnit pfiíkladem protûj ího areálu hotelu Palace, shodou okolností také od W. Deiningera. Objekt není kulturní památkou, a pfiestoïe stojí na území mûstské památkové zóny, má jiï nûkolik let vydán demoliãní v mûr. Z toho vypl vá, Ïe ochrana budovy pouze v rámci zóny není dostateãnû právnû zaji tûna. 32 Tato praxe nastoupila poté, co mûsto v roce 2005 odstoupilo od v sledkû mezinárodní urbanisticko-architektonické soutûïe na zástavbu Karoliny a zaãalo vypisovat takzvané investorské soutûïe. K tomu STRAKO, Martin. Nová architektura, historické prostfiedí a Ostrava. Zprávy památkové péãe. 2011, roã. 71, ã. 3, s ISSN V Ostravû napfiíklad chystaná pfiístavba Domu umûní nebo pfiestavba vítkovického plynojemu na kongresové centrum, obojí od arch. J. Pleskota, z realizovan ch staveb tfieba Divadlo loutek od arch. P. M. Hájka a G. Mináfiové z let s pfiístavbou z roku 2011 ãi takzvaná Mûstská brána od arch. L. Kuby a T. Pilafie z let v sousedství kostela sv. Václava nebo dostavba nádraïí Ostrava-Svinov od arch. V. Filandra. Více se tomuto tématu vûnoval Martin Strako, viz STRAKO, M., cit. v pozn. 32, s

10 17 16 Obr. 16. Ostrava, Obchodní a prûmyslová banka, stav 4. nadzemního podlaïí, následky zatékání po odstranûní stfie ní krytiny, ãerven (Foto Gabriela âoãková, 2011) Obr. 17. Ostrava, Obchodní a prûmyslová banka, odstranûná stfie ní krytina ve dvorním traktu, ãerven (Foto Gabriela âoãková, 2011) Obr. 18. Ostrava, Obchodní a prûmyslová banka, vyuïití pûvodních dvefií souãasn m majitelem, ãerven (Foto Gabriela âoãková, 2011) kám. JelikoÏ nikoli Národní památkov ústav, ale Magistrát mûsta Ostravy je v konn m orgánem památkové péãe, mûïe také, pokud majitel zanedbává péãi o kulturní památku, udûlit sankce na základû 35 zákona ã. 20/1987 Sb., o státní památkové péãi. V tomto pfiípadû zatím mûsto sv ch práv a moïností nevyuïilo. Pouze dvakrát 20. záfií 2010 a 28. dubna 2011 magistrát zahájil správní fiízení s vlastníkem b valého komplexu Textilie. Poprvé vyvolal fiízení Útvar hlavního architekta (dále jen ÚHAMO) podle 10 památkového zákona (ã. 20/1987 Sb.) kvûli neplnûní povinností, které ukládá vlastníkovi kulturní památky 9 (udrïovat kulturní památku v dobrém stavu a chránit ji pfied ohroïením nebo po kozením). Tehdy bylo majiteli uloïeno zajistit objekt proti vstupu cizích osob (rozhodnutí ÚHAMO z 10. prosince 2010), coï v termínu splnil. Podruhé fiízení zahájil stavebnû správní odbor na základû 135 odst stavebního zákona (ã. 183/2006 Sb.). Majiteli bylo nafiízeno zabezpeãit budovu proti ohroïování zdraví a ÏivotÛ osob (protokol odboru stavebnû správního z 28. dubna 2011). Amádeus Real zaãal s opravami stfiech, na nichï chybûla krytina, a de Èov ch svodû, do termínu, kter mu byl magistrátem urãen (31. srpna 2011), v ak bylo provedeno jen minimum prací. Majitel se hájí tím, Ïe rozebírání objektu sbûraãi kovû postupuje rychleji neï oprava. Zda magistrát uplatní sankce za nedodrïení termínu oprav, zatím není jasné. 34 ZprÛãelí budovy byly navíc v nedávné dobû odstranûny plastiky lvû. PfiestoÏe se jedná o souãást kulturní památky, Národnímu památkovému ústavu jejich transfer a pfiípadné nové umístûní nebyly oznámeny. 35 Objekt b valé Obchodní a prûmyslové banky tak dále beznadûjnû podléhá zubu ãasu, stejnû jako sousední budova pûvodního obchodního domu Textilia od M. Frommerové. V pfiípadû Textilie sice zástupce firmy Amádeus Real vyjádfiil ochotu k její obnovû, proã se v ak s rekonstrukcí, která mûïe probíhat nezávisle na stavbû celého obchodního centra, je tû nezaãalo, je otázkou. V souãasnosti je stav v ech tfií staveb v bloku jiï kritick, a pokud se nezaãne urychlenû fie it, pfiijde Ostrava o dal í stavby, které ilustrují její nejv znamnûj í období, Jindfiichem Vybíralem trefnû nazvané zrozením velkomûsta. 34 Dle sdûlení Ing. M. Kfiídla z odboru památkové péãe Útvar hlavního architekta tuto záleïitost nefie il a pfienechal ji oddûlení stavební policie magistrátu. Ta mûïe ulo- Ïit sankci podle 178 odst. 2 nebo 180 odst. 2 stavebního zákona, která ov em v tomto pfiípadû mûïe dosáhnout v e pouze Kã, zatímco odbor památkové péãe mûïe uloïit za poru ení památkového zákona sankci aï do v e Kã. 35 Za upozornûní a dal í podnûtné pfiipomínky dûkuji Mgr. Martinu Strako ovi. 376

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Nová architektura, historické prostfiedí a Ostrava 1

Nová architektura, historické prostfiedí a Ostrava 1 Nová architektura, historické prostfiedí a Ostrava 1 Martin STRAKO A NOTACE: Nová architektura a historické prostfiedí v Ostravû pfiedstavují pomûrnû nov problém, kter souvisí s transformací industriálního

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Malá Strana Újezd, sledování stavebních promûn PraÏské památkové rezervace na pfiíkladu men ího území

Malá Strana Újezd, sledování stavebních promûn PraÏské památkové rezervace na pfiíkladu men ího území Malá Strana Újezd, sledování stavebních promûn PraÏské památkové rezervace Robert GÁJA A NOTACE: âlánek sleduje stavební promûny PraÏské památkové rezervace na pfiíkladu vymezeného areálu Malé Strany a

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

OBSAH. Úvod a podûkování... 7. Ediãní poznámka... 8. Historick v voj mûstsk ch bran... 9. Stavební rozbor mûstsk ch bran... 14. Îivot v branách...

OBSAH. Úvod a podûkování... 7. Ediãní poznámka... 8. Historick v voj mûstsk ch bran... 9. Stavební rozbor mûstsk ch bran... 14. Îivot v branách... OBSAH Úvod a podûkování........................................................... 7 Ediãní poznámka............................................................. 8 Historick v voj mûstsk ch bran.................................................

Více

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje âástka 3 Rozesláno dne 6. kvûtna 2010 O B S A H 12. Nafiízení Stfiedoãeského

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele AUKČNÍ KARTA OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58 Označení vyhlašovatele a poskytovatele Vyhlašovatel: Poskytovatel: AMÁDEUS REAL, a.s. se sídlem Praha 1, Dlouhá 13, PSČ 116 78 IČ: 272 41 131

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

ZÁKON ã. 182/2006 Sb.

ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ze dne 30. bfiezna 2006 o úpadku a zpûsobech jeho fie ení (insolvenãní zákon) *) ve znûní zákonû ã. 312/2006 Sb., ã. 108/2007 Sb., ã. 296/2007 Sb., ã. 362/2007 Sb., ã. 301/2008 Sb.,

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace Saint-Gobain Pipe Division Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace > Proã Saint-Gobain Pipe Division......protoÏe S AINT-GOBAIN PIPE DIVISION nejvût í svûtov v robce trubních systémû navrhuje,

Více

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû inliko Montované vestavky do halových objektů Získejte nový prostor pro člověka i techniku Montované vestavky do halových objektů inliko vyrábí firma

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

Nová data ze stavby Vald tejnského paláce v

Nová data ze stavby Vald tejnského paláce v Nová data ze stavby Vald tejnského paláce v Praze Josef KYNCL, Tomá KYNCL, Petr ULIâN A NOTACE: âlánek prezentuje v sledky dendrochronologického prûzkumu krovû Vald tejnského paláce v Praze, které v znamnû

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

K problematice novostaveb v historickém prostfiedí mûst

K problematice novostaveb v historickém prostfiedí mûst K problematice novostaveb v historickém prostfiedí mûst Karel Kibic 1 2 Novostavby v historickém prostfiedí mûst pfiedstavují problematiku starou témûfi jako mûsta sama. Od jejich poãátku byly stavbami

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

K problematice rekonstrukce a prezentace architektonick ch památek typu tholos z období antiky

K problematice rekonstrukce a prezentace architektonick ch památek typu tholos z období antiky K problematice rekonstrukce a prezentace architektonick ch památek typu tholos z období antiky Milan NESMùRÁK Prezentace antick ch monumentû je kromû primárního vûdeckého studia pfii provádûní vykopávek,

Více

Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS

Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS HOBIS Standard Stolové řady Základní řada Laminové podnože Vedení kabeláže Stolové desky 25 mm Hrany ABS tfie eà/ãerná tfie eà/hliník

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

Obnova staveb areálu veltruského zámku po povodni 2002

Obnova staveb areálu veltruského zámku po povodni 2002 Obnova staveb areálu veltruského zámku po povodni 2002 Jan HOLEâEK Autory fotografií jsou Jana Hanãlová, Jan Holeãek a Jifií Mrázek. Obr. 1. Veltrusy (okres Mûlník), zámeck areál, LaudonÛv pavilon, stav

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl Úvodem Dne 11. 5. 2006 byl ve Sbírce zákonû publikován zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební

Více

Promûny domu S VNIT NÍ ZAHRADOU

Promûny domu S VNIT NÍ ZAHRADOU Text: Oldřich Hozman Foto: Profimedia.cz Ilustrace: autor Promûny domu S VNIT NÍ ZAHRADOU POKUD SE CHCI PŘIBLÍŽIT K IDEÁLU OBYTNÉHO PROSTORU, PŘEDSTAVÍM SI DŮM S VNITŘNÍ ZAHRADOU. PODVĚDOMĚ VNÍMÁM ARCHETYPÁLNÍ

Více

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky classic Klasicky tvarovan pfiístfie ek dokonal ch proporcí a vysoké stability. Promy len systém podpûr nese pfiekvapivû rozmûrnou stfiechu s dvûma moïnostmi

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství Zpráva o stavu lesa a lesního hospodáfiství âeské republiky SOUHRN Stav k 31. 12. 2002 Podíl lesního hospodáfiství na tvorbû HPH stagnoval Vlivem poklesu

Více

NÁRODNÍ PAMÁTKOV ÚSTAV ústfiední pracovi tû. SEZNAM NEJOHROÎENùJ ÍCH A NEVYUÎÍVAN CH NEMOVIT CH PAMÁTEK V âeské REPUBLICE

NÁRODNÍ PAMÁTKOV ÚSTAV ústfiední pracovi tû. SEZNAM NEJOHROÎENùJ ÍCH A NEVYUÎÍVAN CH NEMOVIT CH PAMÁTEK V âeské REPUBLICE NÁRODNÍ PAMÁTKOV ÚSTAV ústfiední pracovi tû SEZNAM NEJOHROÎENùJ ÍCH A NEVYUÎÍVAN CH NEMOVIT CH PAMÁTEK V âeské REPUBLICE PRAHA 2005 NÁRODNÍ PAMÁTKOV ÚSTAV, ÚST EDNÍ PRACOVI Tù Odborné a metodické publikace,

Více

STROPNÍ, ST E NÍ KONSTRUKCE/ODVODNùNÍ

STROPNÍ, ST E NÍ KONSTRUKCE/ODVODNùNÍ DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka STROPNÍ, ST E NÍ KONSTRUKCE/ODVODNùNÍ Oddíl D Dovozce: TECONS, spol. s r.o., Ovesná 4, 109 00 Praha 10 - Horní Mûcholupy, tel.: +420 271 961 514, tel./fax:

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka V PL OVÉ ZDIVO

DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka V PL OVÉ ZDIVO DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka V PL OVÉ ZDIVO Oddíl A Dovozce: TECONS, spol. s r.o., Ovesná 4, 109 00 Praha 10 - Horní Mûcholupy, tel.: +420 271 961 514, tel./fax: +420 274 877 879,

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V voj zamûfiení v kopisné mapy 1:2 000 Práce na vyhotovení archeologické

Více

k souãasnému názoru na obnovu fasád historick ch staveb 1 Milo SOLA Pokud není uvedeno jinak, je autorem fotografií Milo Solafi.

k souãasnému názoru na obnovu fasád historick ch staveb 1 Milo SOLA Pokud není uvedeno jinak, je autorem fotografií Milo Solafi. K souãasnému názoru na obnovu fasád historick ch staveb 1 Milo SOLA 1 2 Název pfiíspûvku by mohl b t chápán jako poznámky k souãasnému názoru na obnovu fasád historick ch staveb, ale na místû je spí e

Více

Ochrana archeologick ch památek v památkové rezervaci

Ochrana archeologick ch památek v památkové rezervaci Ochrana archeologick ch památek v památkové rezervaci PraÏské Jaroslav PODLISKA, Michal TRYML A NOTACE: Autofii se zab vají v vojem ochrany archeologick ch památek na území historického jádra Prahy po

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL Toto je va e postava, ãlovûk, s nímï budete bûhem esti následujících misí hrát. Pojìme se na nûj podívat trochu blíïe. Datum narození: 5. 5. 1916 Místo narození: Rice Lake,

Více

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler Autofii souãasn ch fotografií Lubo Stiburek Martin TÛma PRAŽSKÝ SVĚT VYDAVATELSTVÍ Předmluva Po staletích, kdy byl obraz Prahy zvûãàován tahy lidské

Více

âást PRVNÍ OBâANSKOPRÁVNÍ A SPRÁVNÍ ODPOVùDNOST

âást PRVNÍ OBâANSKOPRÁVNÍ A SPRÁVNÍ ODPOVùDNOST âást PRVNÍ OBâANSKOPRÁVNÍ A SPRÁVNÍ ODPOVùDNOST I. Odpovûdnost za poru ení právní povinnosti 1. K otázce rovnosti zbraní a dûkazního bfiemene ve sporech mezi lékafii a pacienty. K mlãenlivosti lékafie

Více

Padesát let mûstské památkové rezervace Kutná Hora (1. ãást: 1952 1990)

Padesát let mûstské památkové rezervace Kutná Hora (1. ãást: 1952 1990) Padesát let mûstské památkové rezervace Kutná Hora (1. ãást: 1952 1990) Vojtûch LÁSKA A NOTACE: PÛlstoletí existence mûstské památkové rezervace Kutná Hora je pfiíleïitostí ke zhodnocení péãe o tento mimofiádn

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

ODVOD OVACÍ SYSTÉMY. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl E. www.zenit.cz

ODVOD OVACÍ SYSTÉMY. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl E. www.zenit.cz DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka ODVOD OVACÍ SYSTÉMY Oddíl E V robce: TREMCO INCORPORATED 2600 Paramount Drive, Spearfish, SD 57783, USA V hradní zastoupení pro âr a SR: ZENIT spol.

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Konstruktivistické památky ve Sverdlovsku (dne ním Jekatûrinburgu)

Konstruktivistické památky ve Sverdlovsku (dne ním Jekatûrinburgu) Konstruktivistické památky ve Sverdlovsku (dne ním Jekatûrinburgu) TaÈjana BUDANCEVA V historii Jekatûrinburgu pfiedstavoval konstruktivismus krátké, nicménû nesmírnû dûleïité období. Události, které se

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

cena 99 Kč/189 Sk tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 RX-7 VW Brouk Golf III VW Polo

cena 99 Kč/189 Sk tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 RX-7 VW Brouk Golf III VW Polo 001_titulka_HOTOVO 16.11.2006 13:31 Str. 1 číslo 20 číslo 20 tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 cena 99 Kč/189 Sk (pro předplatitele 74 Kč) VW Golf I VW Golf II Ford Escort VW Brouk Hyundai

Více

ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ

ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROLETOVÉ SCHRÁNKY V DOBù ET ENÍ ENERGIE INTEGROVANÉ DO FASÁDY TECHNICKY ZDOKONALENÉ JISTÉ STAVEBNù-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI Rolety k ochranû proti

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù

SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù GRAFICK MANUÁL FIRMY SOLODOOR OBSAH ÚVOD str. 3 LOGOTYP 1 str. 4 LOGOTYP barevné provedení - pozitiv LOGOTYP ãernobílé provedení - pozitiv LOGOTYP barevné provedení - negativ

Více

Ostravice rekreaãní zázemí meziváleãného Ostravska 1

Ostravice rekreaãní zázemí meziváleãného Ostravska 1 Ostravice rekreaãní zázemí meziváleãného Ostravska 1 Naìa GORYCZKOVÁ Zmûna Ïivotního stylu v meziváleãném období 20. století provázená masivním rozvojem turismu, spolkové ãinnosti a rekreaãního bydlení

Více

32 Prahou Wolfganga Amadea Mozarta. Hrabû Nostic

32 Prahou Wolfganga Amadea Mozarta. Hrabû Nostic Dne ní barokní fasáda kostela je v sledkem pfiestavby z poloviny 18. století. Uvnitfi je hlavní oltáfi namalovan na zdi od Josefa Hagera (1773) s obrazem sv. imona a Judy od Václava Vavfiince Reinera (1731).

Více

Dokonãení soustavného v zkumu urbanistického v voje mûstsk ch lokalit v âeské republice

Dokonãení soustavného v zkumu urbanistického v voje mûstsk ch lokalit v âeské republice Dokonãení soustavného v zkumu urbanistického v voje mûstsk ch lokalit v âeské republice Karel KUâA A NOTACE: Pfiíspûvek se vûnuje v souãasnosti dokonãovanému projektu edice Mûsta a mûsteãka v âechách,

Více

Archeologická expozice Arcidiecézního muzea Olomouc

Archeologická expozice Arcidiecézního muzea Olomouc Archeologická expozice Arcidiecézního muzea Olomouc Richard ZATLOUKAL A NOTACE: V letech 1999 2006 do lo k realizaci záchranného archeologického v zkumu na stavbû Arcidiecézního muzea Olomouc. V sledky

Více

doby v platy. dobu v platy.

doby v platy. dobu v platy. Generali penzijní fond a.s Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Penzijní plán ã. 3 Generali penzijní fond a.s. Bûlehradská 132 120 84 Praha 2 âást I Úvodní ustanovení âlánek 1 Penzijní pfiipoji

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

Problematika historick ch zahrad a v PraÏské památkové rezervaci

Problematika historick ch zahrad a v PraÏské památkové rezervaci Problematika historick ch zahrad a v PraÏské památkové rezervaci parkû ZdeÀka MLADÁ A NOTACE: PraÏská památková rezervace má ve sv ch hranicích historicky vysok podíl zelenû. Témûfi v echny v znamné zahrady

Více

Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim

Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim LEGENDA Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim 1 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 2 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 3 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 4 NÁROŽÍ MASARYKOVO NÁM.,

Více

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû Katalog novinek SANIBROY sanitární kalová čerpadla 2011 WC a koupelna bez bariér kdekoli SANICONDENS Best sanitární čerpadlo SANICONDENS Best je ãerpadlo

Více

Zprávy památkové péãe / roãník 65 / 2005 / ãíslo 1 / METODIKA PAMÁTKOVÉ PÉČE

Zprávy památkové péãe / roãník 65 / 2005 / ãíslo 1 / METODIKA PAMÁTKOVÉ PÉČE METODIKA PAMÁTKOVÉ PÉČE 69 70 METODIKA PAMÁTKOVÉ PÉČE JUBILEUM K Ïivotnímu jubileu prof. Ing. arch. Karla Kibice, DrSc. Dne 11. února 2005 se doïil sedmdesáti pûti let prof. Ing. arch. Karel Kibic, DrSc.,

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

zahrazovací sloupky ochranné mfiíïe ke sromûm stojany na jizdní kola

zahrazovací sloupky ochranné mfiíïe ke sromûm stojany na jizdní kola zahrazovací sloupky ochranné mfiíïe ke sromûm stojany na jizdní kola s-sloupky Sloupky s ocelov m zinkovan m tûlem a zakonãením z litého hliníku stejnû jako varianty celoocelové netrpí kfiehkostí a pfiiná

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

SLOVO ÚVODEM. Tû íme se na Vás Zelené mûsto, a.s.

SLOVO ÚVODEM. Tû íme se na Vás Zelené mûsto, a.s. b y t o v p r o j e k t SLOVO ÚVODEM Spoleãnost Zelené mûsto, a.s., která je ãlenem developerské skupiny Lighthouse Group, se pfii úvahách o novém bytovém projektu intenzivnû zab vala my lenkou, jak nabídnout

Více

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Zdenûk CHUDÁREK Obr. 1. Îìár nad Sázavou, b val cisterciáck klá ter, kaple sv. Markéty u brány, fiez, stav po dokonãení stavby v roce 1703 (nahofie) a stav

Více

VODOROVNÉ KONSTRUKCE. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl C. www.zenit.cz

VODOROVNÉ KONSTRUKCE. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl C. www.zenit.cz DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka VODOROVNÉ KONSTRUKCE Oddíl C V robce: TREMCO INCORPORATED 2600 Paramount Drive, Spearfish, SD 57783, USA V hradní zastoupení pro âr a SR: ZENIT spol.

Více

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení âlánky JURISPRUDENCE 3/2014 Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení TOMÁ PAVLÍâEK SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU VE ZLÍNù The Necessity of Costs of an Attorney

Více

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii:

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii: wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m koutûm z programu wedi Sanoasa, které je moïno obloïit obklady, se z wellness my lenky stává ãistû soukromá

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

Jan SOUKUP. Zprávy památkové péãe / roãník 69 / 2009 / ãíslo 2 / OBNOVY PAMÁTEK Jan SOUKUP / Klá ter v Chotû ovû

Jan SOUKUP. Zprávy památkové péãe / roãník 69 / 2009 / ãíslo 2 / OBNOVY PAMÁTEK Jan SOUKUP / Klá ter v Chotû ovû Klá ter v Chotû ovû Jan SOUKUP 1 Historie klá tera Chotû ovsk klá ter patfií spolu s premonstrátskou Teplou, cisterciáck mi Plasy a benediktinsk mi Kladruby do ãtvefiice velk ch západoãesk ch klá terû

Více

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i pro rodiãe o základních údajích t kajících se zdravotního

Více

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217 V kúpelni sa začína i končí každý náš deň. Dodáva nám rannú energiu, sviežosť, a večer nás ukľudní a pripraví na zdravý spánok. Preto je dôležité, aby naša kúpelňa vyžarovala pozitívnu energiu, ktorá Vás

Více

7/08 IP-CZ. Isola Powertekk. Extra tfiída pro Vás. Powertekk Nordic ãerná. Powertekk Nordic. Powertekk CC. Suché a zdravé domy

7/08 IP-CZ. Isola Powertekk. Extra tfiída pro Vás. Powertekk Nordic ãerná. Powertekk Nordic. Powertekk CC. Suché a zdravé domy Isola Powertekk Extra tfiída pro Vás 7/08 IP-CZ Powertekk Nordic ãerná Powertekk Nordic Powertekk CC Suché a zdravé domy POWERTEKK Rozhodující je, co máte nahofie Tvarovû estetick vzhled stfie ní ta ky

Více

Antonín Ederer Jan Uxa PRAÎSKÉ KA NY AFONTÁNY

Antonín Ederer Jan Uxa PRAÎSKÉ KA NY AFONTÁNY Antonín Ederer Jan Uxa PRAÎSKÉ KA NY AFONTÁNY Nakladatelství Libri Praha 2004 Nakladatelství LIBRI dûkuje za podporu projektu Úfiadu mûstské ãásti Praha 1 a Úfiadu mûstské ãásti Praha 4 a za zadání reklamy

Více

Obnova fasád zámku v. Zdenûk CHUDÁREK, Vratislav NEJEDL, Martin PÁCAL

Obnova fasád zámku v. Zdenûk CHUDÁREK, Vratislav NEJEDL, Martin PÁCAL Obnova fasád zámku v Lednici Zdenûk CHUDÁREK, Vratislav NEJEDL, Martin PÁCAL A NOTACE: Pfiíspûvek se vûnuje obnovû venkovního plá tû zámku v Lednici, která se uskuteãnila v posledních tfiech letech. Dotace

Více