Obchodní a prûmyslová banka v Moravské Ostravû památka v ohroïení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní a prûmyslová banka v Moravské Ostravû památka v ohroïení"

Transkript

1 Obchodní a prûmyslová banka v Moravské Ostravû památka v ohroïení Romana ROSOVÁ A NOTACE: Pfiíspûvek seznamuje s historií a souãasn m stavem b valé Obchodní a prûmyslové banky v Ostravû, která patfií k nejv znamnûj ím ostravsk m stavbám z poãátku 20. století. Souãasn majitel poïádal o zru ení památkové ochrany a budovû hrozí demolice v dûsledku stavby obchodního centra. 1 V ãervnu 2011 poïádala firma Amádeus Real jako vlastník Ministerstvo kultury âr o vynûtí budovy ãp. 241, k. ú. Moravská Ostrava, z Ústfiedního seznamu kulturních památek (dále jen ÚSKP). Argumentuje pfiedev ím patn m stavebnû-technick m stavem a také tím, Ïe po roce 2000 byla ãást dispozice domu zmûnûna, tudíï podle majitele jiï stavba nemá hodnoty, pro nûï byla zapsána jako kulturní památka. 1 Objekt patfií do komplexu b valého obchodního domu Textilia/Ostravica mezi ulicemi NádraÏní, 28. fiíjna a námûstím Edvarda Bene e a má se stát souãástí velkého nákupního centra, které chce Amádeus Real vystavût na okolních pozemcích uvolnûn ch demolicemi po druhé svûtové válce. Jaké jsou dûvody toho, Ïe majitel poïádal o zru ení památkové ochrany? Nestalo by se pfiípadné vypsání z ÚSKP nebezpeãn m precedentem pro podobné pfiípady? A stojí vûbec za to se o záchranu stavby, která se nachází v mûstské památkové zónû Moravská Ostrava a v tûsném sousedství historického jádra mûsta, snaïit? 2 Obchodní a prûmyslová banka v minulosti Dne 28. listopadu 1903 koupila Moravsko- -ostravská obchodní a prûmyslová banka (Mährisch-Ostrauer Handels- und Gewerbebank) budovu b valého hotelu Hochstimm (dfiíve U Zlatého kfiíïe), kter byl koncem 19. století adaptován na kanceláfiské prostory Rotschildovy tûïífiské firmy. Banka nechala dûm zbofiit, pfiikoupila sousední volnou parcelu a na tomto místû si postavila vlastní bankovní a obytn dûm. Moravsko-ostravská obchodní a prûmyslová banka byla prvním samostatn m penûïním ústavem v Moravské Ostravû. Tento nûmeck bankovní dûm byl zaloïen v roce Obr. 1. Obchodní a prûmyslová banka krátce po dostavûní, (AMO, Sbírka fotografií a pohlednic, sig. V-31-2/29 nebo sig. V-31-2l/33) 1 Viz Ïádost Ministerstva kultury âr o vyjádfiení k návrhu na zru ení prohlá ení vûci za kulturní památku z , ãj. MK/30875/11 OPP NPÚ ÚOP v Ostravû, sbírka pfiíloh. Ministerstvo zatím o zru ení prohlá ení nerozhodlo. 2 âlánek vychází ze stavebnû-historického prûzkumu zpracovaného v roce Viz KRâMÁ, Vlastimil; KRâMÁ OVÁ, Eva; ROSOVÁ, Romana. Obchodní dûm Textilia Moravská Ostrava. 113 s. + nestránkované pfiílohy, Ostrava Archiv NPÚ ÚOP v Ostravû. 367

2 Obr. 2. Julius a Wunibald Deiningerovi, soutûïní návrh na Obchodní a prûmyslovou banku, publikovan v ãasopise Der Architekt. (Reprofoto z Der Architekt, 1904, ã. 10, tab. 92, s. 36) Obr. 3. Grafické vyhodnocení stavebnû-historického prûzkumu, 2. nadzemní podlaïí s intaktnû dochovan m bytem na severov chodû. âervenû pûvodní zdivo a prostory, Ïlutû konstrukce vybourané , modfie novodobé konstrukce po roce (Vypracovali akad. arch. Vlastimil Krãmáfi a akad. arch. Eva Krãmáfiová, 2010) Obr. 4. Grafické vyhodnocení stavebnû-historického prûzkumu, 4. nadzemní podlaïí s demolicemi pfiíãek v západní ãásti budovy. âervenû pûvodní zdivo a prostory, Ïlutû konstrukce vybourané , modfie novodobé konstrukce po roce (Vypracovali akad. arch. Vlastimil Krãmáfi a akad. arch. Eva Krãmáfiová, 2010) na Moravskoslezskou vzájemnou poji Èovnu v Brnû. 5 Jeho syn Wunibald Deininger ( ) studoval Státní prûmyslovou kolu ve Vídni a v letech vídeàskou Akademii v tvarného umûní. První rok byl u Viktora Luntze, poté tfii roky a ve svém podnikání se soustfiedil na obchod vápnem, cementem a uhlím, zamûfioval se pfiedev ím na stfiední a men í podniky v Ostravû. 3 Koncem roku 1903 vyhlásila Moravsko-ostravská obchodní a prûmyslová banka projekãní soutûï na stavbu svého sídla v Moravské Ostravû. Velmi kvalitnû obeslané soutûïe se zúãastnilo 71 autorû s 85 pracemi. První cenu udûlila porota, jejímiï ãleny byli tehdej í v znamní architekti, práci Julia a Wunibalda Deiningerov ch, druhou cenu získali Hubert a Franz Gessnerovi, tfietí Rudolf Kraus. Otec a syn Deiningerové byli povûfieni téï realizací svého vítûzného návrhu. 4 Julius Deininger ( ) byl projektantem, c. k. vrchním stavebním radou, profesorem a posléze fieditelem vídeàské prûmyslové koly (kde byl jeho kolegou napfiíklad Camillo Sitte). Byl také jedním ze ãtyfi generálních konzervátorû Centrální komise ve Vídni. Studoval na Technické vysoké kole ve Vídni u Heinricha von Ferstela, poté na Akademii v tvarn ch umûní u Franze von Schmidta. Praktikoval nejprve ve stavební kanceláfii vídeàského spolku Cottage, v roce 1876 nastoupil do ateliéru Franze von Schmidta, kde pracoval na návrhu stavby novogotické vídeàské radnice a vûznice. Od roku 1883 byl samostatnû ãinn. K jeho realizacím patfiily napfiíklad ãinïovní dûm d Orsay (VídeÀ, Piaristická ulice, ), vily v Gutensteinu, dûm a tiskárna F. Jaspera a dûm Macht (1895), v letech fiídil pfiestavbu vídeàského domu umûní. Na Moravû a ve Slezsku, kde mûl spoustu kontaktû díky sv m ÏákÛm, navrhl napfiíklad oltáfi minoritského kostela sv. Ducha v Opavû (1889), v roce 1898 se úãastnil soutûïe 3 JI ÍK, Karel et al. Dûjiny Ostravy. Ostrava : Sfinga, 1993, s ISBN ; PRZYBYLOVÁ, Bla- Ïena. Instituce finanãního charakteru na Ostravsku do r In Ostrava. Pfiíspûvky k dûjinám a souãasnosti Ostravy a Ostravska 19. enov u Ostravy : Tilia, 1999, s ISBN VYBÍRAL, Jindfiich. Zrození velkomûsta : Architektura v obraze Moravské Ostravy Ostrava ; lapanice u Brna : NPÚ ÚOP v Ostravû a ERA 21, 2003, s ISBN ; T Ï. Mladí mistfii : Architekti ze koly Otto Wagnera na Moravû a ve Slezsku. Praha : Argo, 2002, s ISBN Novostavba banky byla zfiejmû reakcí na asanaãní plán z roku 1903, zaji Èující majitelûm domû v asanaãním pásmu, ktefií je do deseti let pfiestavûli, osmnáctileté osvobození od daní. 5 VYBÍRAL, J., 2002, cit. v pozn. 4, s ; ZATLOU- KAL, Pavel. Pfiíbûhy z dlouhého století : Architektura let na Moravû a ve Slezsku. Olomouc : Muzeum umûní Olomouc, 2002, s ISBN ; THIEME, Ulrich; BECKER, Felix. Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 8, Zwickau : F. Ullmann, 1970, s , Julius Deininger. In Architektenlexikon Wien [cit ]. Dostupn z WWW: <http://www.architektenlexikon.at/de/84.htm>. 368

3

4 u Otto Wagnera. Byl velmi úspû n m studentem, v prûbûhu studia získal Gundelovu a stfiíbrnou Dvorní cenu (obû 1901), jeho závûreãná práce návrh umûlecké kolonie byla ocenûna ímskou cenou (státní cestovní stipendium). Jeho první realizací byl jiï v roce 1902 dûm Florahof na vídeàské Hauptstrasse. Do roku 1910 spolupracoval s otcem, poté se osamostatnil. Ze spoleãn ch prací mûïeme uvést kromû Obchodní a prûmyslové banky v Ostravû lázeàsk dûm U Zlatého kfiíïe v Karlov ch Varech ( ), vilu Ladewig v Gutensteinu (1906) nebo Obchodní akademii ve Vídni ( ). Samostatnû pak projektoval pfiedev ím návrhy rodinn ch domû, pfii nichï uplatnil jak zku enosti z italské cesty, tak inspiraci architekturou Anglie. Jeho prvním samostatn m projektem byl obytn dûm J. E. Steinera ve Fulneku ( ). Poté asi tfii roky ( ) pracoval na nûkolika návrzích pro Moravskou Ostravu. V roce 1919 získal W. Deininger místo profesora na prûmyslové kole v Salzburku, v letech byl profesorem Technické univerzity ve t rském Hradci (zde byl v letech a dûkanem fakulty architektury). V Salzburku projektoval fiadu obytn ch a vefiejn ch staveb (Wehrlovo sanatorium , policejní kasárna ) stejnû jako urbanistick ch návrhû. Zde také 28. srpna 1963 zemfiel. 6 Stavba ostravského bankovního domu byla povolena v kvûtnu 1904 a o rok pozdûji dokonãena. Západní ãást pfiízemí byla vyhrazena pro bankovní provoz, v chodní ãást a 1. patro byly pronajaty nûkolika obchodûm. Ostatní podlaïí zabíraly velké a luxusní byty, ãtyfii v kaïdém podlaïí, s pûti aï esti pokoji umístûn mi na vnûj í stranû dispozice a zázemím smûrem do nádvofií. V exteriéru se uplatnilo pfiedev ím hlavní, jiïní prûãelí, které bylo reprezentativnû pojato kompilací historizujících a secesních prvkû vycházejících z vídeàsk ch vzorû. Bylo rozãlenûno na zv en parter, patra a vysokou stfiechu, pfiiãemï ke zv raznûní stfiedního pásu bylo vyuïito systému trojbok ch ark fiû, vûïiãek a títû, které pfiecházejí do prostoru vysoké valbové stfiechy. Kromû tohoto plastického ãlenûní uïili autofii i prvek barevnosti v podobû pásû tmav ch kosoãtvercû na bílém podkladu ve vodorovném ãlenûní. Zb vající prûãelí byla fie ena jednodu e, celá plocha fasády byla obloïena kamenn mi deskami. 7 Budova silnû utrpûla pfii osvobozování Ostravy v roce 1945 byl zniãen parter, vymlácena okna a v kladce, po kozena fasáda. PfiestoÏe blok domû byl po válce urãen k demolici (která se nakonec uskuteãnila jen ãásteãnû), byl dûm opraven. Pfii opravách jiï ale nebyly obnoveny v echny prvky zmizely v echny vûïiãky, vãetnû velké vûïice na hfiebeni stfiechy, tukové kartu e na velk ch ark fiích, balkonek ve 3. patfie ze ikmeného nároïí, fiady kosoãtvercû pod fiímsou i v parteru zalomeného nároïí smûrem k Textilii, fasáda jiï nebyla obloïena deskami, v kladce v 1. patfie byly nahrazeny nûkolikadíln mi okny. 8 Po válce byla horní patra stále uïívána jako byty, v pfiízemí zûstaly nadále prodejny drogerie, potraviny. V letech 20. století se uskuteãnily utilitární opravy, pfii nichï do lo k vybourání nûkter ch v kladcû, osazení v kladcû nov ch, opravení omítky a stfiech a dvûr byl deformován pfiístavbou nákladního v tahu. Stále se poãítalo s demolicí celého bloku, opravy byly tedy pouze udrïovací, ale v 80. letech uï bylo jasné, Ïe cel komplex Textilie/Ostravice zûstane zachován. V roce 1993 byla k objektu pfiistavûna trafostanice a ze strany títu ãp. 241 byl vybudován vchod s dfievûn mi prosklen mi dvefimi. 9 V roce 2000 byla v budovû ãp provedena rekonstrukce. 10 Podle vyjádfiení památkového ústavu v Ostravû tyto stavební práce, sledující maximální uvolnûní prostoru, pfiedstavovaly v znamné zásahy do nosné konstrukce, která jiï byla naru ena havárií v objektu ãp Památkov ústav shledal pfiedloïenou plánovou dokumentaci jako nedostateãnou a poïadoval stavebnû-historick prûzkum budovy a statick posudek. Trval také na zachování v ech pûvodních dfievûn ch prvkû, interiérové úpravy mûly b t provedeny podle dochovan ch ãástí a vycházet ze závûrû prûzkumu. 11 Majitel nakonec plánovanou rekonstrukci nerealizoval, budova zûstala kromû ãásti pfiízemí nevyuïita a zaãala chátrat. Zmûna majitele a souãasná situace V roce 2008 koupila objekt b valé Obchodní a prûmyslové banky i se sousedními budovami obchodního domu Textilia/Ostravica a také nezastavûné pozemky na námûstí Dr. Edvarda Bene e firma Amádeus Real, která zvítûzila v developerské soutûïi na dal í vyuïití celého bloku. Firma zvítûzila i pfiesto, Ïe NPÚ ÚOP v Ostravû doporuãil k realizaci projekt firmy Quinlan Private Golub, vypracovan kanceláfií RH ARCH Praha, kter ze tfií pfiedlo- Ïen ch návrhû nejlépe fie il prostor námûstí i vztah k okolní zástavbû. 12 Návrh Projektstudia pro Amádeus Real podle NPÚ nefie il návaznost na objekt Obchodní a prûmyslové banky, nerehabilitoval prostor námûstí a tvofiil kompaktní monoblok, v raznû pfievy ující a potlaãující okolní zástavbu. NPÚ v ak zvolil pouze men í zlo, ani jeden ze tfií návrhû nepovaïoval za ideální a jednoznaãnû vhodn. Památková péãe poïadovala realizovat zde kvalitní soudobou architekturu, navrïenou v kontextu daného prostfiedí plo nû památkovû chránûného území, která bude plnû respektovat dominantní postavení okolních v znamn ch historick ch objektû a vhodn m zpûsobem je doplní, aniï by se prosazovala na jejich úkor. Tyto kvality splàoval podle NPÚ pouze návrh spoleãnosti Orca, která ale ze soutûïe odstoupila VYBÍRAL, J., 2002, cit. v pozn. 4, s ; ZATLOU- KAL, P., cit. v pozn. 5, s. 631; THIEME, U.; BECKER, F., cit. v pozn. 5, s ; POZZETO, Marco. Die Schule Otto Wagners Anton Schroll : Wien, 1980, s ISBN , Wunibald Deininger. In Architektenlexikon Wien [cit ]. Dostupn z WWW: <http://www.architektenlexikon.at/de/ 85.htm>. 7 Konkurenzentwurf für die Mährisch-Ostrauer Handelsund Gewerbebank. Der Architekt. 1904, roã. 10, tab. 92, s. 36, Úfiad mûstského obvodu (ÚMOb) Moravská Ostrava a Pfiívoz, stavební archiv, sloïka ãp Archiv mûsta Ostravy (AMO), fond Sbírka fotografií a pohlednic, sig. V-31-2/26, V-31-2/27, V-31-2/29, V-31-2/92, V-31-2/33, V-31-2/34. 8 AMO, fond Sbírka fotografií a pohlednic, sig. V-31-2/95, V-31-2/96a. 9 ÚMOb Moravská Ostrava a Pfiívoz, stavební archiv, sloïka ãp V roce 1997 byl objekt ãp. 241 rozdûlen na dvû budovy se samostatn mi ãísly popisn mi i ãísly parcelními. Novû dostaly objekty ãp. 241 a 3099, hranice vedla po levé hranû vût ího dvora. Objekt dále tvofiil jeden architektonick celek, dûlení bylo pouze majetkové. 11 Národní památkov ústav, územní odborné pracovi tû (NPÚ ÚOP) v Ostravû, sbírka pfiíloh. 12 Architektonické studie zástavby ale pfiedloïili jen nûktefií uchazeãi o pozemky Amádeus Real, Quinlan Private Golub a 21 Century Praha. Projekt firmy Quinlan Private Golub se v developerské soutûïi nakonec umístil aï na 3. místû. 13 Viz vyjádfiení NPÚ z NPÚ ÚOP v Ostravû, sbírka pfiíloh. Prodej pozemkû na námûstí Dr. Edvarda Bene e, které byly v majetku mûsta (net ká se domû ãp. 241, 243 a 284, které Amádeus Real koupil od soukromého majitele), fie ilo zastupitelstvo na dvou zasedáních, a Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva mûsta Ostravy z , zápis z 20. zasedání Zastupitelstva mûsta Ostravy z a Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva mûsta Ostravy z [online]. Dostupné na WWW: <http://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jehoorgany/zastupitelstvo-mesta/usneseni-zastupitelstva/volebni-obdobi-06-10> [cit ]. Pro Amádeus Real 370

5 5 6 Obr. 5. Model obchodního centra firmy Amádeus Real od architektonické kanceláfie Projektstudio ve studii pro developerskou soutûï z roku (Archiv Útvaru hlavního architekta Magistrátu mûsta Ostravy) Obr. 6. Vizualizace obchodního centra, pohled z ulice 28. fiíjna, projekt pro DÚR z kvûtna (Archiv NPÚ ÚOP v Ostravû) Obr. 7. Plán objektu se Ïlutû vyznaãen mi návrhy na demolici v Ïádosti EIA z bfiezna (Dostupn z WWW: <http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=m SK1403>) Zpoãátku se akce zdála bezproblémová, firma Amádeus Real na sv ch webov ch stránkách prezentovala (a dodnes prezentuje), Ïe návrh respektuje místní i historické souvislosti, novû navrïen blok je v maximální moïné mífie vzájemnû propojen se stávajícím obchodním domem, bude se jednat o jedineãné propojení staré architektury s novou. 14 Také v projektu zpracovaném archi- nakonec hlasovalo 42 z pfiítomn ch zastupitelû, 2 byli 7 proti, 4 se zdrïeli. Ze zápisu z jednání zastupitelstva vypl vá, Ïe tehdej í hlavní architekt Ing. arch. Sedleck neinformoval zastupitelstvo o pofiadí, které studiím pfiidûlil NPÚ, z jeho vyjádfiení vyjmul pouze konstatování, Ïe Ïádn z návrhû není beze zbytku schopn realizace a Ïe za hlavní problém NPÚ povaïuje pfiíli nou v ku novostavby s ohledem na okolní zástavbu. To ov em Ing. arch. Sedleck oznaãil za konzervativní názor, on osobnû s pfiedimenzováním obchodního centra problém nemûl a poukázal na odváïnûj í fie ení problematiky ve svûtû. 14 Dostupné na WWW: <http://www.ocostravica.amadeus-real.cz/cz/o_projektu> [cit ]. 371

6 8 9 Obr. 8. Ostrava, Obchodní a prûmyslová banka, jiïní prûãelí, souãasn stav budovy z ãervna (Foto Gabriela âoãková, 2011) Obr. 9. Ostrava, Obchodní a prûmyslová banka, v chodní trojramenné schodi tû, stav v bfieznu (Foto Vlastimil Krãmáfi, 2010) Obr. 10. Ostrava, Obchodní a prûmyslová banka, v chodní trojramenné schodi tû, stav v ãervnu (Foto Gabriela âoãková, 2011) tektonickou kanceláfií Projektstudio byly v echny tfii budovy do nového komplexu zakomponovány, jak vypl valo z dostupn ch vizualizací, které ale pfiedev ím znázoràovaly hmotu novostavby. V návrhu ani v zadání se neuvaïovalo o Ïádn ch demolicích. V bfieznu 2010 podal investor Ïádost o posouzení vlivu stavby na Ïivotní prostfiedí podle zákona ã. 100/2001 Sb. (EIA). V ní se uvádí, Ïe v rámci realizace bude stávající objekt obchodního domu rekonstruován a roz ífien o dal í komerãní, kanceláfiské a parkovací plochy.... Vlivy na kulturní památky budou spoãívat v rekonstrukci dvou nemovit ch památek evidovan ch Národním památkov m ústavem (NPÚ) Módní dûm Ostravica a sousední objekt (b valá banka). Rozsah a zpûsob rekonstrukce a podmínky provádûní budou odsouhlaseny s NPÚ. V prûbûhu fiízení se mûl investor fiídit podmínkami, které bude urãovat odborné vyjádfiení NPÚ. JiÏ zmínûná Ïádost EIA v ak obsahuje rozporné informace, kdyï v seznamu plánovan ch demolic zároveà uvádí:...demolice na p. ã. 410/1, 410/3, 407/3 (ã. p. 241). PûtipodlaÏní objekt s jedním podzemním podlaïím. Demolice jsou rovnûï zakresleny na plánku, kter je pfiílohou oznámení. 15 Poté majitel poïádal v roce 2010 NPÚ ÚOP v Ostravû o schválení projektu, v nûmï poãítal se zmínûn mi rozsáhl mi demolicemi. U budovy ãp. 241 chtûl zbofienou ãást dostavût v pûvodní pûdorysné stopû, ale mûlo se jednat o novostavbu v podobû monolitického bloku s obvodov m plá - tûm z pohledového betonu se strukturním kvûtinov m vzorem, kter mûl odkazovat na secesizující charakter pûvodní stavby. Projekt byl 28. dubna 2010 projednáván interní komisí a následnû 1. ãervence Památkovou radou NPÚ ÚOP v Ostravû. 16 Stanovisko NPÚ, vypl vající z obou jednání a podpofiené také vyjádfiením ústfiedního pracovi tû NPÚ z 10. ãervna 2010, bylo jasné v Ïádném pfiípadû není moïné bourat objekt, kter je kulturní památkou, budovu je nutné zachovat v pûvodním rozsahu se v emi pûvodními architektonick mi prvky. Pfiedkládan projekt také nekorespondoval se smyslem vyhlá ené mûstské památkové zóny, neboè hlavním principem územní ochrany by mûlo b t respektování charakteru historické zástavby se zachováním v ech dochovan ch prvkû a jeho vhodné doplnûní, nikoli naru ování. NPÚ doporuãil stavbu podle pfiedloïeného projektu zamítnout, a naopak poïadoval zachování a obnovu b valé Obchodní a prûmyslové banky. 17 Po tomto stanovisku majitel zcela rezignoval na alespoà základní údrïbu a zaji tûní objektu. V prûbûhu nûkolika mûsícû byl objekt údajn m opakovan m vnikáním cizích osob silnû zdevastován zmizela stfie ní krytina ve dvorním traktu, ãást okapû a okenních v plní, devastace postihla i interiér. To pfiispûlo ke zhor ení star ích závad a vzniku nov ch statick ch poruch. 18 Toho majitel vyuïil a v leto ním roce poïádal ministerstvo kultury o vynûtí budovy z ÚSKP z dûvodu, jak bylo v úvodu zmínûno, ztráty památkov ch hodnot Cel text oznámení zámûru EIA dostupn z WWW: <http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id= MSK1403>, s. 7 a 50. [cit ]. 16 Na jednání Památkové rady byly demolice architekty zdûvodnûny tím, Ïe pro zbytek objektu nemají vyuïití, jelikoï nemûïe b t z dûvodû hygienick ch norem vyuïit pro bydlení. 17 Zápisy z jednání komisí uloïeny ve spisovnû NPÚ ÚOP v Ostravû. Viz téï odborné vyjádfiení NPÚ ÚOP v Ostravû z a vyjádfiení NPÚ ÚP z , uloïeno tamtéï. 18 V razné zhor ení stavu objektu v prûbûhu uplynulého roku konstatuje i odborn stavebnû-technick prûzkum firmy MARPO z bfiezna 2011, kter srovnává stav s únorem 2010, kdy firma rovnûï provedla stavebnû-technick prûzkum. 372

7 Obchodní a prûmyslová banka v kontextu architektonickém a urbanistickém Jak to tedy s hodnotami b valé Obchodní a prûmyslové banky je? Budova má v prvé fiadû hodnotu architektonickou. Exteriér, kter je syntézou pozdního historismu a nastupující secese a kter Pavel Zatloukal nazval bizarním, jí dává osobitost a neopakovateln charakter. Daleko zásadnûj í je ale kompoziãní skladba interiéru a dispozice. Investor dal pfii vypsání soutûïe architektûm na v bûr fie it projekt buì jako parcelu zastavûnou jednou budovou, nebo jako parcelu zastavûnou dvûma budovami. Projekt Julia a Wunibalda Deiningerov ch je zajímav v tom, Ïe navrhli jednu budovu, která byla ale rozdûlena na dva ãásteãnû samostatné celky v chodní a západní, vyuïívající v ak spoleãné zázemí a dûmysln úsporn systém komunikací, jenï je vzájemnû propojoval. Deiningerov ch soutûïní návrh, uvefiejnûn v ãasopise Der Architekt v roce 1904, vycházel z tvaru parcely, kter byl dán sousedstvím domû ãp. 129 a 243 a také nároïní polohou na zalamující se ulici Hlavní. PÛdorys je tedy velmi nepravideln a ãlenit, pfiesto budova vykazuje pfii bliï ím pohledu symetrii a logické uspofiádání. Systém dvou nádvofií uvnitfi dispozice zajistil dostateãné osvûtlení i vûtrání vnitfiních prostor. Tato nádvofií jsou spolu se schodi Èov mi sekcemi, které zaji Èují komunikaci, jádrem celé dispozice. Vnitfiní ãlenûní prostor je velmi pfiehledné reprezentativní (obchodní, kanceláfiské a obytné) místnosti byly umístûny na vnûj ím obvodu, ve keré zázemí bylo orientováno do dvorû. PfiestoÏe dispozice byla v roce 2000 naru ena demolicemi nûkter ch pfiíãek ve 3. a 4. nadzemním podlaïí západního domu, pfii srovnání souãasného stavu s dochovan mi historick mi plány je velmi dobfie patrná a také jednodu e obnovitelná. Navíc zûstaly intaktnû zachovány dva byty v severní ãásti v chodního domu vãetnû pûvodních prvkû oken, dvefií, dfievûn ch obkladû, kování, dlaïby. PÛvodní truhláfiské prvky, kování i terazzové dlaïby jsou ãásteãnû dochované i na jin ch místech. Kromû toho se zachovaly ve keré pûvodní nosné konstrukce vãetnû kazetov ch Ïelezobetonov ch stropû, krov, stfiecha se v emi vik fii a 17 pûvodními komíny a obû schodi tû. 19 O kvalitû stavby jiï v dobû vzniku svûdãí i to, Ïe návrh vze el z architektonické soutûïe v konkurenci 71 architektû z celého Rakouska-Uherska a Ïe soutûï hodnotili pfiední vídeà tí architekti. 20 Jak vítûzn návrh, tak i dal í návrhy byly také publikovány v dobov ch odborn ch ãasopisech (Der Architekt, Der Bautechniker). Jak v razn rozdíl oproti dne ku, kdy návrh na zástavbu celého bloku vãetnû vyuïití kulturních památek vze el z developerské soutûïe, jejímï jedin m kritériem byla nabídnutá cena, a nikoli architektonické kvality. Budova Obchodní a prûmyslové banky má kromû architektonické hodnoty i velk v znam urbanistick. Stojí pfii ulici 28. fiíjna, která v té dobû byla dûleïitou komunikací mezi Opavou, Moravskou Ostravou a Tû ínem a propojovala Moravu se Slezskem. Banka byla postavena na vnûj ím okraji historického jádra, na pohledovû exponovaném místû novû vznikajícího Antonínova námûstí (dnes Smetanova), jehoï vzhled a budoucí zástavbu ovlivnila a spoluvytvofiila svou hmotou i uspofiádáním prûãelí. Její umístûní souvisí s budováním nové urbanistické sítû podle regulaãního plánu Camilla Sitteho z roku 1897, kter sice nebyl realizován, ale nûkteré jeho návrhy mûsto pfii plánování mûstského prostoru vyuïilo. Stavba byla architektonickou i urbanistickou protiváhou historizující budovy tehdej ího mûstského divadla (dnes Divadlo Antonína Dvofiáka) od Alexandra Grafa, postaveného ve stejné dobû ( ). V prûbûhu nûkolika dal ích let byly v sousedství vystavûny dal í monumentální budovy napfiíklad nároïní obchodní a obytn dûm Ferdinanda Aufrichta s kavárnou Evropa ( ) ãi hotel National (1912) ve vlastnictví Obchodní a prûmyslové banky, obû rovnûï od Wunibalda Deiningera, v roce 1905 byla Felixem Neumannem dostavûna star í (z roku 1896) budova fieditelství Vítkovick ch kamenouheln ch dolû. O desetiletí pozdûji námûstí doplnila budova Eskomptní banky od Karla Jaraye ( ) a zejména obchodní dûm Brouk a Babka od Karla Kotase ( ). Stavba Obchodní a prûmyslové banky také zakonãila blok pfiimykající se k historickému jádru, jemuï na severu dominovala budova Nûmeckého domu od Felixe Neumanna (1898). Sousední domy v bloku byly pozdûji téï pfiemûnûny ve v razné a dominující stavby na západním nároïí byl podle návrhu Felixe Neumanna vystavûn obchodní dûm Ignáce Schmelze (1911) a v letech byla v tûsném sousedství postavena podle návrhu berlínské architektky Marie Frommerové novostavba obchodního domu Textilia. Budova banky tak svou podobou, která patfií ke kvalitním pfiíkladûm snahy o individuální styl v prolínání historismu a secese, pfiispûla k pfiemûnû Moravské Ostravy z provinãního mûsta v prûmyslové velkomûsto. To jiï pomûrnû brzy ocenili historikové umûní. Budova byla jako jedna z prvních staveb ostravské moderní architektury zapsána do seznamu kulturních památek jiï v roce O pût let pozdûji ji Jindfiich Vybíral zhodnotil slovy:...svérázná pozdnû historická synkrese, sluãující v exteriéru prvky zaalpské renesance s motivy dávajícími tu it jiï anglikanizující inspiraci. Malebná kulisa fasád kryje racionálnû komponovan prostor, bravurnû integrující dvojí, obytnou a komerãní funkci stavby. Mohutn objem, modelovan vysok mi títy, vûïiãkami a ark fii, pfii tom urãuje nové, velkorysé mûfiítko mladému, dynamicky se rozvíjejícímu mûstskému organismu. 22 Velk podíl na fie ení mûl podle J. Vybírala zku enûj í otec Julius, ale strm tít s dvakrát konkávnû prohnut m obrysem a trojice ark fiov ch oken se objevují v pozdûj ích pracích Wunibalda (napfiíklad studie Sommerovy vily pro Láznû Jeseník). Vybíral tedy pfiiznává mlad ímu z architektû nejen v raznûj í úãast na studii, ale vyzdvihuje i jeho souvislost s aktuálními estetick mi programy. 23 Také Pavel Zatloukal hodnotil budovu banky vysoko a dokonce ji povaïoval za v chozí podnût pro Deiningerovo fie ení vídeàské Obchodní akademie ( ). 24 Obchodní a prûmyslová banka patfií k nûkolika objektûm, které Wunibald Deininger vytvofiil na území Moravské Ostravy. Úspû ná první stavba mu v letech zajistila dal í zakázky. Z jeho zdej ích realizací mûïeme zmínit napfiíklad dûm R. Reisze v Pfiívozské ulici 6 (1911), dûm s lékárnou M. Ptaczka na Hlavním (Masarykovû) námûstí (1911, zbofieno), dûm dûdicû I. Reisze tamtéï (1912) a soubor staveb na í ské ulici (dnes tfiída 28. fiíjna) dûm Fr. Echsnera ( ), dûm V. Heinze a G. Kulky (1912), dûm F. Aufrichta s kavárnou Evropa (1912) a pfiedev ím hotel National (Palace, ). V roce 1913 je tû vytvofiil nerealizovan návrh na novou radnici v Moravské Ostravû. Tûmito stavbami Deininger zaãínal svou kariéru architekta a uplat- Àoval v nich to, co se nauãil pfii svém studiu na vídeàské Akademii u Otto Wagnera, jednoho z nejv znamnûj ích pfiedstavitelû evropské architekto- 19 Jedno z nich (v chodní) bylo ale v prûbûhu uplynulého roku degradováno odstranûním zábradlí. 20 Mezi ãleny komise byli napfiíklad Hermann Helmer, Theodor Bach, Franz Gruber nebo Anton Weber. 21 Pod rejstfiíkov m ãíslem 12137/8-3251, evidenãní list zhotovil Milo Matûj. 22 VYBÍRAL, Jindfiich. Moravská kapitola v tvorbû Wunibalda Deiningera. 51. Bulletin Moravské galerie v Brnû. 1995, s. 45. ISSN VYBÍRAL, J., 2003, cit. v pozn. 4, s ; T Ï, 2002, cit. v pozn. 4, s ZATLOUKAL, P., cit. v pozn. 5, s. 626; T Ï. O Moravské Ostravû jako rezervaci architektury pozdní secese a art déco. In Ostrava. Pfiíspûvky k dûjinám a souãasnosti Ostravy a Ostravska 18. Ostrava : Tilia, 1997, s ISBN , ISSN

8 Obr. 11. Ostrava, Obchodní a prûmyslová banka, severní kfiídlo západního domu, prostor s vybouran mi pfiíãkami ve 4. nadzemním podlaïí, stav v bfieznu (Foto Vlastimil Krãmáfi, 2010) Obr. 12. Ostrava, Obchodní a prûmyslová banka, severní kfiídlo západního domu, prostor s vybouran mi pfiíãkami ve 4. nadzemním podlaïí, stav v ãervnu (Foto Gabriela âoãková, 2011) Obr. 13. Ostrava, Obchodní a prûmyslová banka, pfiedsíà b valého bytu ve 2. nadzemním podlaïí severní ãásti v chodního domu, stav v bfieznu (Foto Vlastimil Krãmáfi, 2010) Obr. 14. Ostrava, Obchodní a prûmyslová banka, pfiedsíà b valého bytu ve 2. nadzemním podlaïí severní ãásti v chodního domu, stav v ãervnu (Foto Gabriela âoãková, 2011) nické moderny pfielomu 19. a 20. století. Pfiesto- Ïe se od Wagnerov ch principû ve své tvorbû odklonil, oznaãuje ho P. Zatloukal za nejtalentovanûj ího z Wagnerov ch ÏákÛ. V jeho návrzích se odrazil nov klasicismus po roce 1910, krátce i expresionismus, nakonec se jeho styl ustálil v poloze redukovaného ãi abstrahovaného historismu. 25 Deininger kombinoval historické motivy s nov mi prvky nebo je mûnil v novotvary. Na rozdíl od svého uãitele hojnû pouïíval motivy rizalitû, vûïí, títû, sloupû a ornamentû. Hodnû pracoval s detailem florálním a antropomorfním. Je pro nûj typick návrat k tradici a ornamentu. Na druhou stranu ale realizoval poïadavky modernismu na úãeln a hospodárn provoz a snaïil se o technická zlep ení. Kromû architektury navrhoval i interiéry a umûlecké pfiedmûty. 26 Skupina staveb, kterou W. Deininger navrhl v Moravské Ostravû, vytváfiela podle P. Zatloukala osobitou syntézu dobovû frekventovaného nového klasicismu v rozpûtí od znaãnû voln ch pozdnû barokních evokací k pfiísn m vrcholnû klasicizujícím formám a vedle návrhû Josefa Hoffmanna a Otto Prutschera pfiedstavovala jednu z nejv znamnûj ích dobov ch poloh v úsilí vídeàského okruhu po nalezení nového dekorativního stylu. Deiningera fiadí Zatloukal k prvním protagonistûm neoklasicismu, jehoï návrhy byly vïdy exkluzivní a pfiedjímaly pozdûj í styl art deco. 27 Jindfiich Vybíral zasazuje ostravskou Deiningerovu tvorbu do kontextu vídeàského neoklasicismu, respektive neobiedermeieru, kde osciluje mezi stylem Josefa Hoffmanna (vertikální ãlenûní kanelovan mi lisenami, dekorativní detaily) a Leopolda Bauera (plastické modelování prûãelí, mansardové a zvoncové stfiechy). 28 Na rozdíl od svého uãitele Otto Wagnera, kter se vûãi historické zástavbû stavûl rezervovanû a odmítal omezování moderní architektury snahou o záchranu historick ch budov, Deininger...citlivûji zachovával mûfiítko a rytmus staré zástavby, ale zároveà sv m stavbám dával souãasnûj í ráz, 29 coï by mohlo b t pro dne ní projektanty inspirací nejen v pfiípadû Obchodní a prûmyslové banky. 25 Jindfiich Vybíral tento styl oznaãuje za regionální modifikaci modernismu. Viz VYBÍRAL, J., 2002, cit. v pozn. 4, s VYBÍRAL, J., cit. v pozn. 22, s. 46; T Ï, 2002, cit. v pozn. 4, s ; ZATLOUKAL, P., cit. v pozn. 5, s ZATLOUKAL, P., cit. v pozn. 5, s. 627; T Ï, cit. v pozn. 24, s VYBÍRAL, J., cit. v pozn. 22, s. 46. DeiningerÛv vídeàsk styl na el v Moravské Ostravû mnoïství následovníkû a stal se podle J. Vybírala ztûlesnûním mondénní elegance, která mûla zajistit pfiiblíïení se velkomûstu. 374

Malá Strana Újezd, sledování stavebních promûn PraÏské památkové rezervace na pfiíkladu men ího území

Malá Strana Újezd, sledování stavebních promûn PraÏské památkové rezervace na pfiíkladu men ího území Malá Strana Újezd, sledování stavebních promûn PraÏské památkové rezervace Robert GÁJA A NOTACE: âlánek sleduje stavební promûny PraÏské památkové rezervace na pfiíkladu vymezeného areálu Malé Strany a

Více

Recepce zlínského stavebního konceptu v architektufie Jablonce nad Nisou

Recepce zlínského stavebního konceptu v architektufie Jablonce nad Nisou Recepce zlínského stavebního konceptu v architektufie novodobé (Pfiíspûvek k prûzkumu a zhodnocení moderní prûmyslové architektury v âeské republice) Petr FREIWILLIG A NOTACE: Studie se zab vá prûmyslov

Více

Zpráva o ãinnosti za rok 2007

Zpráva o ãinnosti za rok 2007 Zpráva o ãinnosti za rok 2007 Zpráva o ãinnosti za rok 2007 Národní památkov ústav, 2008 ISBN 978-80-87104-22-4 NPÚ ÚOP v Liberci ISBN 978-80-87104-16-3 NPÚ ISBN 978-80-87104-17-0 NPÚ ÚP ISBN 978-80-87104-18-7

Více

BULLETIN 3~4/98. UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS. Z obsahu / Contents:

BULLETIN 3~4/98. UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS. Z obsahu / Contents: BULLETIN 3~4/98 UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS Z obsahu / Contents: Konference~Pfiedná ky / Conferences~Lectures koly~granty / Universities~Grants

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

HOLICE SPOJENECTVÍ. NEP EHLÉDNùTE! pro nové. Lidé, ktefií nav tíví na e mûsto poprvé, fiíkají, PEâEË MUZEJNÍHO SPOLKU

HOLICE SPOJENECTVÍ. NEP EHLÉDNùTE! pro nové. Lidé, ktefií nav tíví na e mûsto poprvé, fiíkají, PEâEË MUZEJNÍHO SPOLKU HISTORIE P ÍRODA KULTURA -FRVãíslo 2 SPOJENECTVÍ pro nové HOLICE Mudr. â. Zemánek arch. O. Novotn Hypotetická hmotová rekonstrukce pardubického zámku Lidé, ktefií nav tíví na e mûsto poprvé, fiíkají, Ïe

Více

v letech 1945 1958 Kristina UHLÍKOVÁ

v letech 1945 1958 Kristina UHLÍKOVÁ Ochrana sakrálních památek v v letech 1945 1958 ãesk ch zemích Kristina UHLÍKOVÁ Obr. 1. Prá ily (okres Klatovy), kostel sv. Prokopa, odstfielen v roce 1979. (Foto pfied rokem 1953, fotoarchiv NPÚ) Pfiedkládan

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 3/2005. Ročník VII. Vyšlo 11. 2. 2005 Cena 10 Kč. Rozhovor s RNDr. Franti kem âermákem o investicích a rozvoji bydlení v R mafiovû

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 3/2005. Ročník VII. Vyšlo 11. 2. 2005 Cena 10 Kč. Rozhovor s RNDr. Franti kem âermákem o investicích a rozvoji bydlení v R mafiovû RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 3/2005 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VII. Vyšlo 11. 2. 2005 Cena 10 Kč Rozhovor s RNDr. Franti kem âermákem o investicích a rozvoji bydlení v R mafiovû Na setkání podnikatelû

Více

ARCHEOLOGICKÉ V ZKUMY A KASTELLOLOGIE

ARCHEOLOGICKÉ V ZKUMY A KASTELLOLOGIE ARCHEOLOGICKÉ V ZKUMY A KASTELLOLOGIE Otázka archeologick ch v zkumû v kontextu evropské kastellologie Tomá DURDÍK Zacházení, respektive hospodafiení s archeologick mi prameny, a tedy provádûní, ãi neprovádûní

Více

Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti

Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti 11_2007_:NP2_ 1.11.2007 14:08 Stránka 1 11 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 LISTOPAD 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce KASINA A HERNY V PRAZE 2 Proměny Prahy 2 ZÁCHRANA BASTIONU MoÏnosti

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV J UNDROV ROČNÍK 22/ Č.3 / 2012 www.jundrov.brno.cz ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV O âem SE MLUVÍ. Potfiebuje Jundrov achov klub? achy. Královská hra. Pravidla hry znám, to ov em je tû neznamená,

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce Motoristé budou jezdit po opraven ch komunikacích

Více

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky městské části Brno-střed prázdniny 2007 Fotografií se vracíme na zaãátek ãervna, kdy na e radnice ve spolupráci s Kulturním a vzdûlávacím stfiediskem U Tfií kohoutû pfiipravila v parku na Moravském námûstí

Více

DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1

DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1 DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1 Václav GIRSA, Jana STRNADOVÁ 1 2 Skalní hrad Vald tejn, vypínající se pfies koruny stromû nad údolní nivou na hranû rozeklaného pískovcového masivu

Více

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách Vlastislav OURODA Malá lechtická sídla spoluvytváfiela od stfiedovûku základní body urbanistické struktury a dodnes jsou v hmotové

Více

3/2003 P OZEMNÍ STAVBY SAKRÁLNÍ A SP ORTOVN Í. B ETON TKS JE P ÍM M NÁSTUPCEM âasopisò A

3/2003 P OZEMNÍ STAVBY SAKRÁLNÍ A SP ORTOVN Í. B ETON TKS JE P ÍM M NÁSTUPCEM âasopisò A 3/2003 P OZEMNÍ STAVBY SAKRÁLNÍ A SP ORTOVN Í B ETON TKS JE P ÍM M NÁSTUPCEM âasopisò A S POLEâNOSTI A SVAZY PODPORUJÍCÍ âasopis SVAZ V ROBCÒ CEMENTU âr K Cementárnû 1261, 153 00 Praha 5 tel.: 257 811

Více

Informace. Snaz í komunikaci s úfiadem. a voln pfiístup k informacím má zajistit bezdrátové pokrytí Prahy 2. str. 8

Informace. Snaz í komunikaci s úfiadem. a voln pfiístup k informacím má zajistit bezdrátové pokrytí Prahy 2. str. 8 04_2007.qxd 29.3.2007 14:10 Str. 2 4 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 DUBEN 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce SOCIÁLNÍ LEGISLATIVA Informace INTERNET ZDARMA? Co znamenají v praxi Snaz

Více

V ulici Anny Letenské bylo otevřeno nové policejní pracoviště pro Vinohrady

V ulici Anny Letenské bylo otevřeno nové policejní pracoviště pro Vinohrady 07_2007_.qxd:NP2 28.6.2007 14:57 Stránka 1 7 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 ČERVENEC 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce LÉTO V PRAZE 2 Informace PRÁZDNINOVÉ UZAVÍRKY Nûkolik tipû, kam

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii tanenãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii tanenãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK 22/ Č.2 / 2012 www.jundrov.brno.cz ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Mistfii tanenãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. První jundrovsk ples

Více

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1 Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 2 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 3 Jarmila Gabrielová Kronika Pražského quadriennale

Více

ročník XI. Poslanec Pavel Hrnãífi nav tívil zrekonstruovanou Mûsto letos poprvé pfiivítalo nové obãánky

ročník XI. Poslanec Pavel Hrnãífi nav tívil zrekonstruovanou Mûsto letos poprvé pfiivítalo nové obãánky číslo 5/2009 vyšlo 13. 3. 2009 cena 15 Kč Poslanec Pavel Hrnãífi nav tívil zrekonstruovanou kolku Mûsto letos poprvé pfiivítalo nové obãánky ročník XI. Foto: Franti ek âermák Îáci v roli porotcû na koncertû

Více

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost.

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost. 01_2009:NP2_ 23.12.2008 11:47 Stránka 1 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 11 LEDEN 2009 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Z obsahu Téma měsíce str. 2 PRAHA 2 V ROCE 2008 Co pfiinesl osmiãkov rok do Ïivota

Více

âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck pohled na

âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck pohled na 2 â a s o p i s l e s n í k Û a p fi á t e l l e s a roãník 12 2006 âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 6/2008. Ročník X. Vyšlo 28. 3. 2008 Cena 10 Kč. Kvalitu bydlení v druïstevních domech si urãují nájemníci sami

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 6/2008. Ročník X. Vyšlo 28. 3. 2008 Cena 10 Kč. Kvalitu bydlení v druïstevních domech si urãují nájemníci sami RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 6/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 28. 3. 2008 Cena 10 Kč Kvalitu bydlení v druïstevních domech si urãují nájemníci sami Jazzclub: koncert hudebních es ãeské alternativy

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

4 takty Prahy 4. 10. jubilejní reprezentační ples. Architekt Karel Černý Dobrý scénář je základ. Informační strategie MČ Prahy 4.

4 takty Prahy 4. 10. jubilejní reprezentační ples. Architekt Karel Černý Dobrý scénář je základ. Informační strategie MČ Prahy 4. *TU ĹçK_04-III 21.3.2008 13:16 Str nka 1 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII DUBEN 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma Informační centra Úřadu městské části Praha 4: Táborská 376/40, tel.: 261

Více

keramik L A S S E L S B E R G E R, A. S. N E P R O D E J N É

keramik L A S S E L S B E R G E R, A. S. N E P R O D E J N É keramik L A S S E L S B E R G E R M A G A Z Í N P R O Z Á K A Z N Í K Y S P O L E Č N O S T I L A S S E L S B E R G E R, A. S. 2 2 0 0 7 N E P R O D E J N É editorial Obsah editorial 2 ze (života) společnosti

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 8 ROâNÍK 16 21. ÍJNA 2005 Mûsíãník Odborového svazu UNIOS Odbory a Evropa Pro nás, Evropany (asi bude chvíli trvat, neï si zvykneme, Ïe nejsme jenom âe i, Slováci, nebo Nûmci ãi Francouzi, ale Ïe

Více

1+2. Patent Josefa II. na CD-ROMu Zeměměřictví a katastr IV

1+2. Patent Josefa II. na CD-ROMu Zeměměřictví a katastr IV ROâNÍK 14 /LEDEN 2007 54 Kã / 64 Sk / 2,5 Euro 1+2 Patent Josefa II. na CD-ROMu Zeměměřictví a katastr IV 2Nabídka firmy GEOTRONICS 4Geomatika a geoinformatika v moderní informaãní spoleãnosti 5Nov m

Více