Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni o.p.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni o.p.s."

Transkript

1 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni o.p.s. Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v České republice CZ.1.07/1.2.00/ ŠKOLA ALL INKLUZIVE - Jak se připravit na společné vzdělávání POSUZOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ŽÁKŮ Tomáš Habart, Jindřich Monček 9. června 2015 Centrum současného umění DOX 1

2 Vstupní otázky: Máte zmapováno, co potřebují vaši žáci pro úspěšné vzdělávání? Stává se vám, že si někdo svými projevy říká o zvýšenou pozornost? Dokážete takovému žákovi zajistit přiměřenou míru podpory? Dokážete tu míru změřit nebo dokonce podporu měnit v čase? Možná odpověď: POSUZOVACÍ SCHÉMA (potřeb žáků) ve spojení s KATALOGEM podpůrných opatření dílčí část pro žáky s potřebou podpůrných opatření z důvodu sociálního znevýhodnění 2

3 Cíl workshopu seznámit se s Posuzovacím schématem (Metodikou pro práci s Katalogem podpůrných opatření), prakticky si vyzkoušet zmapování potřeb konkrétního žáka na základě jeho projevů, navrhnout příslušná podpůrná opatření a zkonzultovat svůj postup s kolegy v rámci integračního týmu. 3

4 Metodika ke Katalogu podpůrných opatření dílčí část pro žáky s potřebou podpůrných opatření z důvodu sociálního znevýhodnění vodítka pro identifikaci potřeb žáků s nezdravotními překážkami v učení a výběr vhodných podpůrných opatření z Katalogu ne nálepka žákovi, ale poskytnutí informací, jak lze přistupovat ke zjišťování potřeb žáka a volbě PO lze využít k podpoře všech žáků ve třídě některá témata na podporu žáků s potřebou PO klíčovou částí metodiky je POSUZOVACÍ SCHÉMA, jehož cílem je zjednodušit a zpřehlednit práci s Katalogem 4

5 Projevy žáků, které mohou mít příčiny v různých aspektech sociálního znevýhodnění Oblasti: 1. Indikátory spojené s rodinou žáka a jejím sociokulturním statusem 2. Indikátory popisující interpersonální charakteristiky žáka 3. Indikátory popisující intrapersonální a osobnostní charakteristiky žáka 4. Materiální podmínky vzdělávání žáka 5. Školní připravenost v období prvních let docházky do školy 5

6 1. Indikátory spojené s rodinou žáka a jejím sociokulturním statusem (projevy, které mají taktéž dopad do vzdělávání žáka a jeho zapojení v kolektivu) 1.1 Spolupráce s rodinou podpůrné opatření 3.1, 7.1, Absence ve výuce podpůrné opatření 3.1, 5.4, Omezení ve výuce z důvodu kulturní odlišnosti podpůrné opatření 5.1,5.5, 9.1.6,

7 2. Indikátory popisující interpersonální charakteristiky žáka (projevují se v interakci s dalšími osobami spolužáky ve třídě či dalšími žáky školy a učiteli - důležité je zjistit příčiny) 2.1 Jednání a chování žáka ve škole podpůrné opatření 1.2, 1.6, 1.7, 2.4, 3.3, 3.7, Vztah k autoritě podpůrné opatření 1.4, 1.7, 2.4, 3.3, 3.7, 3.8, Začlenění do kolektivu podpůrné opatření 1.8, 2.1.1, 1.4, 1.7, 2.4, 3.3, 3.7, 3.8, 5.5, 9.1 7

8 3. Indikátory popisující intrapersonální a osobnostní charakteristiky žáka 3.1 Sebepojetí PO 2.1.3, 2.7, 3.3, 3.7.1, 6.1.1, 6.2.2, Motivace ke vzdělávání PO 2.1.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 5.2, 6.1, 6.1.1, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, Únava PO 1.1.3, 1.2, 3.1, 8.4, Pracovní tempo PO 1.1.3, 1.2, 2.2, 2.2.1, 5.2, 6.1, Znalost vyučovacího jazyka PO 1.2, 1.4, 2.1, 2.2, 2.2.1, 2.3, 2.4.1, 2.9, 3.2, 3.2.6, 3.4, 4.1.1, 5.1.1, 5.2, 5.5, 6.1, 6.1.1, 6.2, Pracovní návyky a samostatnost ve výuce podpůrné opatření 2.2.1, 2.3, Pozornost PO 1.1.3, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.2.1, 2.3, 2.8, 2.9, 3.5.8, 5.2, Kognitivní výkon PO 1.1.3, 1.2, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.2.1, 2.3, 2.4, 2.4.1, 2.5, 2.7, 2.9, 3.5, 3.5.8, 5.2, 5.4, 6.1, 6.1.1, 6.2, 6.2.2, 6.3 8

9 4. Materiální podmínky vzdělávání žáka (indikátory uvedené v této kategorii jsou úzce spojeny s ekonomickou situací rodiny, škola má k jejich řešení jen omezené prostředky, úlohou školy je zmírňování dopadů) 4.1 Výživa podpůrné opatření 3.1, 8.2, Ošacení podpůrné opatření 3.1, Hygiena podpůrné opatření 3.1, Pomůcky podpůrné opatření 3.1, 4.1, 4.2, 8.4 9

10 5. Školní připravenost v období prvních let docházky do školy (je klíčové včasné zahájení podpory bezprostředně po registraci prvních projevů obtíží v níže uvedených oblastech) 5.1 Připravenost na školní docházku - sebeobsluha a samostatnost ve výuce podpůrné opatření 2.3, 3.2, 3.5.8, 3.6, Připravenost na školní docházku dílčí funkce podpůrné opatření 3.5.2, 5.2, Připravenost na školní docházku zvládání myšlenkových operací podpůrné opatření 2.2, 1.2, 3.5.2, 3.5.3, 5.2,

11 Na jaké projevy byste reagovali u Huga? Jakým podpůrným opatřením byste začali? 11

12 1.1 SPOLUPRÁCE S RODINOU Optimální stav Rodiče se školou spolupracují podle nastavených pravidel a motivují k takové spolupráci i své dítě. Docházejí na třídní schůzky, reagují na výzvy pedagoga, pravidelně kontrolují žákovskou knížku, řádně omlouvají absence svého dítěte ve škole a v rámci svých možností pravidelně zajišťují adekvátní domácí přípravu žáka. Svoji případnou neúčast na třídních schůzkách a jiných setkáních se zástupci školy omlouvají a o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka se informují jinou formou. Žák má obvykle splněné domácí úkoly v souladu s požadavky učitele, má potřebné pomůcky, učebnice a sešity podle svého rozvrhu. Rodiče chápou domácí přípravu jako důležitou podporu úspěchu dítěte ve škole. 12

13 1.1 SPOLUPRÁCE S RODINOU Stupeň 1 Nižší kvalita spolupráce rodičů se školou vede u žáka k méně závažným rozporům s požadavky učitele nebo školního řádu (např. častěji nenosí vypracované úkoly, rodiče nezajišťují kvalitní domácí přípravu, neinformují se o prospěchu žáka, nezajímají se o drobné kázeňské potíže svého dítěte apod.). Důvody nižší spolupráce rodiny mohou mít objektivně pochopitelnou příčinu (časové vytížení, nízké výchovně-vzdělávací kompetence jinak pečujících rodičů, vztahové problémy mezi rodiči, dlouhodobá nemoc rodiče apod.), ale také nemusejí. Při motivaci školou jsou rodiče ochotni ke spolupráci, ale většinou s krátkodobým dopadem nebo s potřebou průběžného metodického vedení učitelem, protože si se situací sami poradit neumějí. Na řešení závažnějších potíží dítěte rodiče mají zájem a vždy se na nich v rámci svých možností podílejí. 13

14 1.1 SPOLUPRÁCE S RODINOU Stupeň 2 Nízká kvalita spolupráce rodičů se školou vede u žáka k závažnějším rozporům s požadavky učitele nebo školního řádu (žák např. nemá několikrát do týdne vypracovaný úkol, je zanedbáváno doplnění zameškaného učiva provázející dlouhodobé zdravotní potíže žáka, dochází ke krytí občasných absencí ze strany rodiny apod.). Bez kompenzace podpory rodiny jinou osobou nebo institucí hrozí u žáka významný propad ve školních výsledcích nebo v chování, a to prokazatelně právě z důvodu nedostatečné podpory žáka rodinou. Rodina je však ochotná přijmout školou nabízená alternativní řešení situace, nebo alespoň nepodniká kroky proti nim. Na řešení závažnějších kázeňských problémů svého dítěte rodina alespoň formálně spolupracuje. 14

15 1.1 SPOLUPRÁCE S RODINOU Stupeň 3 Žákovi se doma nedostává pravidelné nebo účelné pomoci od rodičů v oblasti přípravy na výuku. Nespolupráce rodiny se školou vede u žáka k dlouhodobým nebo velmi závažným potížím v oblasti vzdělávací nebo kázeňské. Rodiče přitom neprojevují zájem o řešení situace či negují nabízená opatření ze strany školy. 15

16 Doporučená podpůrná opatření z Katalogu PO pro posílení v oblasti 1.1 SPOLUPRÁCE S RODINOU podpůrné opatření 3.1 Spolupráce rodiny a školy (vytváření vhodných podmínek pro komunikaci a spolupráci mezi zákonnými zástupci a školou) podpůrné opatření 7.1 Jiné formy přípravy na vyučování (vytvoření vhodných podmínek pro žákovu domácí přípravu, posílení spolupráce mezi zákonnými zástupci a školou) podpůrné opatření 8.4 Spolupráce s externími poskytovateli služeb (s neziskovými organizacemi, s orgány sociálně-právní ochrany dětí) 16

17 Zadání: pracujte s indikátory z Posuzovacího schématu 2.3 ZAČLENĚNÍ DO KOLEKTIVU 3.1 SEBEPOJETÍ 3.8 KOGNITIVNÍ VÝKON K jakému popisu projevu se v případě Huga přikláníte? Jakou míru dopadu do vzdělávání Huga u vybraného indikátoru vnímáte? Jaký stupeň podpory Hugovi přisuzujete? Optimální stav - stupeň 1 - stupeň 2 - stupeň 3? 17

18 Zadání: k navrženému indikátoru (míře dopadu do vzdělávání ) vyhledejte podpůrná opatření v Katalogu podpůrných opatření v příslušném stupni podpory 2.3 ZAČLENĚNÍ DO KOLEKTIVU => 1.8 Volný čas ve školním prostředí, Skupinová výuka, 1.4 Úprava zasedacího pořádku, 1.7 Mimoškolní pobyty a výcviky, 2.4 Kooperativní učení, 3.3 Intervenční techniky, 3.7 Nácvik sociálního chování, 3.8 Zvládání náročného chování, 5.5 Obohacování učiva, 9.1 Klima třídy 18

19 Zadání: k navrženému indikátoru (míře dopadu do vzdělávání ) vyhledejte podpůrná opatření v Katalogu podpůrných opatření v příslušném stupni podpory 3.1 SEBEPOJETÍ => Cílené vytváření prostoru a příležitostí pro seberealizaci žáků, 2.7 Podpora motivace žáka, 3.3 Intervenční techniky, Podpora rozvoje emocí, Diferenciace učebních cílů, Formativní hodnocení, Systematická podpora osobnostně sociálního rozvoje žáků 19

20 Zadání: k navrženému indikátoru (míře dopadu do vzdělávání ) vyhledejte podpůrná opatření v Katalogu podpůrných opatření v příslušném stupni podpory 3.8 KOGNITIVNÍ VÝKON => Úprava časového uspořádání výuky, 1.2 Další pracovní místo pro žáka (ve třídě i mimo třídu), 1.4 Úprava zasedacího pořádku, 1.5 Snížení počtu žáků ve třídě, 2.1 Způsoby výuky adekvátní pedagogické situaci, 2.2 Individuální práce se žákem, Individualizace časové dotace pro práci ve výuce, 2.3 Struktualizace výuky, 2.4 Kooperativní učení, Skupinová práce podporující komunikaci, 2.5 Metody aktivního učení, 2.7 Podpora motivace žáka, 2.9 Pravidelná kontrola pochopení osvojovaného učiva, 3.5 Rozvoj specifických dovedností a poznávacích funkcí, Rozvoj exekutivních funkcí, 5.2 Úprava obsahu a rozsahu učiva, 5.4 Rozložení učiva..., 6.1 Individualizace hodnocení, Diferenciace cílů..., 6.2 Podmínky a metody dlouhodobého sledování žáků, Formativní hodnocení, 6.3 Rozšířené formy hodnocení 20

21 Příklad využití PO SAHRAB, afgánský chlapec ÚPRAVA REŽIMU VÝUKY (ČASOVÁ, MÍSTNÍ) vizualizace obsahu a procesu vzdělávání jazykové vzdělávání ve všech předmětech SPOLUPRÁCE RODINY A ŠKOLY zahájení spolupráce rodiny a školy průběžná spolupráce rodiny a školy ROZVOJ JAZYKOVÝCH KOMPETENCÍ jazyková podpora v češtině jako druhém jazyce jazyková příprava pro žáky s odlišným mateřským jazykem využití tlumočnických služeb METODICKÁ INTERVENCE SMĚREM K PEDAGOGŮM ZE STRANY ŠPZ A ŠPP Výukové materiály pro žáky s OMJ ÚPRAVA ROZSAHU A OBSAHU UČIVA 21

22 Příklad využití PO SAHRAB, afgánský chlapec OBOHACOVÁNÍ UČIVA INDIVIDUALIZACE HODNOCENÍ KLIMA TŘÍDY příprava na příchod a následná adaptační fáze po příchodu žáka s SVP do třídy ovlivňování postojů žáků v přijímání různosti rozvoj dovedností a kompetencí zprostředkovaných jedincem s odlišností využití "peer" efektu (posílení vazeb napříč ročníky a stupni vzdělávání) Speciální pedagog, Komunikátor škola rodina 22

23 Implementace podpůrných opatření ve škole NUTNÁ podmínka => intervenční tým ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ pomáhá učitelům s identifikací potřeb žáků doporučuje využití vhodných PO modeluje zavádění PO ve škole, ve třídě vzdělává učitele praxí PODPORA ze strany ŘEDITELE a vedení školy Nastavování PODPŮRNÉHO PŘÍSTUPU ŠKOLY 23

24 Naplnily jsme cíle workshopu? seznámit se Posuzovacím schématem (Metodikou pro práci s Katalogem podpůrných opatření), prakticky si vyzkoušet zmapování potřeb konkrétního žáka na základě jeho projevů, navrhnout příslušná podpůrná opatření a zkonzultovat svůj postup s kolegy v rámci integračního týmu. 24

25 Děkujeme Vám za pozornost Tomáš Habart Jindřich Monček a Hugo. 25

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ DÍLčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodnění Lenka Felcmanová, Martina Habrová a kolektiv KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ DÍLČÍ ČÁST PRO

Více

podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění obecná část

podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění obecná část KATALOG podpůrných opatření obecná část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění Jan Michalík, Pavlína Baslerová, Lenka Felcmanová a kolektiv KATALOG

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ III. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015, k provedení 19 a některých dalších ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Situační analýza školy 2013

Situační analýza školy 2013 Situační analýza školy 2013 Základní škola KUNRATICE Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty Předškolní 420, 148 00 Praha 4 Kunratice Ing. Bc. Vít Beran, ředitel školy Tel.: 261097211-2,

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. 23-51-E/01 Strojírenské práce

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. 23-51-E/01 Strojírenské práce Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 23-51-E/01 Strojírenské práce název: Zámečnické práce a údržba motto: Odbornost spojená se vzdělaností je základem pro důstojný a spokojený život. Střední odborná

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Kompetence asistentů pedagoga při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základních školách v regionu Cheb DIPLOMOVÁ

Více

CESTA ZA SLUNÍČKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školního vzdělávacího programu: CESTA ZA SLUNÍČKEM Předkladatel: Základní škola, Bílovec, Wolkerova

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI VE ŠKOLSKÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISECH

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI VE ŠKOLSKÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISECH STUDIJNÍ OPORA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI VE ŠKOLSKÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISECH PhDr. Ivana Slavíková Obsah: 1. Úvod 2. Vymezení žáků se speciálními vzdělávacími

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov, Drásov 167,

Více

Spolupráce s asistentem pedagoga. Metodika

Spolupráce s asistentem pedagoga. Metodika 1 Spolupráce s asistentem pedagoga Metodika Spolupráce s asistentem pedagoga Metodika Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 TENTO PROJEKT

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2037/14-S. Školská 322, 272 01 Kladno Kročehlavy

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2037/14-S. Školská 322, 272 01 Kladno Kročehlavy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2037/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 61 894 567 Identifikátor 600 044 092 Právní forma Zastoupená Základní škola a Mateřská

Více

Předměty speciálně pedagogické péče, individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Předměty speciálně pedagogické péče, individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-480/15-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 751 05 Kokory 251 E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Kokory info@zskokory.cz

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM Doporučení dle priorit školy a projektu CPIV ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk říjen-listopad 2011 1 1. Východiska pro stanovení priorit ZŠ Bedřicha Hrozného je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Strojírenské práce 23-51-E/01. Verze: v1.0

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Strojírenské práce 23-51-E/01. Verze: v1.0 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Strojírenské práce 23-51-E/01 Verze: v1.0 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2 Profil absolventa... 6 2.1. Úvodní identifikační údaje... 6 2.2 Popis

Více

Tematická zpráva. Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013

Tematická zpráva. Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013 Tematická zpráva Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013 Praha, duben 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní vzdělávání... 5 2.1 Základní údaje o žácích a

Více

AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018

AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 Obsah Úvod... 1 VIZE... 5 Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020... 6 Cílový stav v roce 2018: zavedení legislativních změn do praxe... 7 Část

Více

Speciálněpedagogické centrum. Petr Hanák, Jan Michalík a kol.

Speciálněpedagogické centrum. Petr Hanák, Jan Michalík a kol. Speciálněpedagogické centrum Petr Hanák, Jan Michalík a kol. Informační brožura o činnosti speciálně pedagogických center Kolektiv autorů: Jana Horáková, Mgr. Eva Čadová,Mgr. Petr Hanák, PaedDr., Ph.D

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola: Základní škola Velvary, okres Kladno. Adresa: Školní 269, 273 24 Velvary. Identifikátor školy: 600 044 441

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola: Základní škola Velvary, okres Kladno. Adresa: Školní 269, 273 24 Velvary. Identifikátor školy: 600 044 441 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Velvary, okres Kladno Adresa: Školní 269, 273 24 Velvary Identifikátor školy: 600 044 441 Termín konání inspekce: 10.,

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015 Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice Školní preventivní strategie je vypracována na základě těchto strategií, metodických

Více

Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí. 1. Současný stav problematiky

Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí. 1. Současný stav problematiky Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí 1. Současný stav problematiky Škola vytváří minimální preventivní program jako základní nástroj prevence. Program je vyhodnocován

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více