Václav Šneberger Co je mentoring a jeho zavád³ní na škkole Pâíru«ka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Václav Šneberger Co je mentoring a jeho zavád³ní na škkole Pâíru«ka"

Transkript

1 Václav Šneberger Co je mentoring a jeho zavád ní na škole P íru ka Ostrava 2012

2 Autor: Mgr. Václav Šnebergerr Vytvo eno v rámci projektu OPVK Podpora pedagog kou ováním jako nástroj efektivního ízení proces ve školách MSK, reg.. CZ.1.07/1.3.05/ Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpo tu eské republiky. Jazyková korektura nebyla provedena, zaa jazykovou stránku odpovídá autor. Václav Šneberger, 2012 vydal Repronis, 2012 Tisk: Repronis Vydal Repronis v Ostrav v roce 2012 Vydání první ISBN

3 1. Úvod aneb pro mentoring? Pry jsou doby, kdy jsme si vysta ili s tím, co jsme se nau ili na vysoké škole a poté pracovali mnoho let na stejné pozici, nejlépe ve stejné škole, kterou jsme jako d ti sami absolvovali. V dnešní dob za ínáme ve svém život n kolik kariér, od prvních zkušeností až ke kariérám t etím, tvrtým. V každé pot ebujeme jiné znalosti a dovednosti, tedy kompetence. I stejná i podobná pozice v jedné škole se dle posledních výzkum prom uje v ím dál kratších cyklech. Spole enské zm ny, tlak na výkonnost, zm na kurikula na kompeten ní, prom ny ekonomiky, zavád ní inovací a nových technologií jsou spole n se specializací pedagog motory zm n, na n ž musíme reagovat, pokud nechceme stagnovat. Školy si uv domují, že musí investovat do svého potenciálu, a tím jsou v sou asné dob hlavn lidé. Finan ní výsledky jiných spole ností ukazují, že organizace a firmy, které investují cca 20 % pracovního asu svých zam stnanc do jejich vzd lávání a u ení se novým dovednostem, nejen dob e prospívají, ale jsou také hodnoceny jako kvalitní z pozice zam stnanc a uživatel jejich produkt. Na tento trend musí reagovat i školství, pokud nemá stát stranou. Kvalitní vzd lávání u itel tedy p ináší všeobecný užitek a zvyšuje konkurenceschopnost škol a jejich služeb. Mluvíme tedy o konceptu u ící se organizace, živém systému, který aplikuje r zné formy u ení, erpá ze znalosti a zkušenosti svých zam stnanc, využívá jejich potenciálu, buduje vztahy d v ry a respektu k odlišnostem, individualit, historii firmy Školní kultura aneb vzd lání jako náklad nebo investice? P ístupy škol a firem ke vzd lávání a rozvoji se zna n liší. Obrazn e eno, firemní semafor m že mít r zné nastavení od ervené po zelenou. ervená m že napovídat, že škola se pouze orientuje na výsledky a zam stnance vnímá jako prost edek k jejich dosažení. Zam stnanec je zdrojem, který se asem vy erpá a nahradí se novým, prost se p edpokládá, že vše pot ebné už zná. Vzd lávání není ve škole podporované, je vnímané spíše jako náklad než investice. Ve výjime ných p ípadech je vybraným jednotlivc m dop áno n co za odm nu. Naproti tomu zelená indikuje, že sou ástí kulturního prost edí je dob e vybudovaný systém vzd lávání a rozvoje pro všechny skupiny zam stnanc od editel po technické pracovníky. Na vzd lávání je alokována nezanedbatelná finan ní ástka a škola o n m 3

4 uvažuje jako o investici. Rozvoj je sou ástí motivace a udržení zam stnance, podporuje jeho kompetentnost k co nejvyššímu výkonu na dané pozici. V praxi pak najdeme mnoho škol, které se pohybují mezi výše uvedenými p íklady. Celá ada škol zavádí pro pedagogy možnost vzd lávání moderními formami, podporu profesního r stu a budování kariéry Co se vlastn nabízí aneb trendy Investice je investicí, když p ináší krátkodobý nebo dlouhodobý profit. Systémy vzd lávání ve školách musí odrážet firemní kulturu, ale samoz ejm také primární ur ení škol jako vzd lávacích institucí. Pro naše ú ely m žeme rozd lit vzd lávání ve školách do dvou kategorií: 1. Znalostní vzd lávání odpovídá na otázku, co je pot eba ke kvalitní a efektivní práci. Realizováno formou studia, seminá, workshop, samostudia i prost ednictvím získávání informací z knih, internetu a dalších zdroj. 2. Implementa ní vzd lávání u í, jak to za ídit, aby se znalosti ve škole pat i n využívaly a aby nesly pat i ný efekt. K tomu vhodné formy - mentoring a kou ování. Ob kategorie nemohou vysta it samy o sob, a práv namíchat ten správný koktejl je um ním specialist, kte í se starají o rozvojové programy v rámci škol i jiných organizací. Moderní trendy vzd lávání kladou velký d raz na plánování a ízení vlastního u ení na základ osobnostních charakteristik, kompeten ního profilu pedagoga, pot eby školy a komunity, v neposlední ad i motivace jednotlivého zam stnance. Jaké trendy tedy m žeme v rámci vzd lávání zaznamenat? A. Individualizaci, tedy tvorbu vzd lávacího programu pro pedagogy na míru, nej ast ji formou reflexe i sebereflexe na základ pedagogických kompetencí, kde se zm í individuální kompetence a potenciál pedagoga a doporu í se vhodný rozvojový program; taktéž individualizaci nabídkou forem vzd lávání, jako je kou ování a mentoring. B. Standardizaci a certifikaci pedagogické profese s cílem nabídnou vodítka pro kvalitní praxi. C. Internet a e-learning jako studnice informací a rozvoje, i jako prost edek sdílení informací a znalostí v rámci školy. 4

5 D. Diversita ve vzd lávání aneb fenomén specifického vzd lávání 50+ (zam stnanc starších padesáti let), muž a žen, len mezinárodních tým, využití komunity Co pot ebuji? Konzultaci? Jak si však vybrat vhodnou podporu práv pro sebe? Jaké lektory? Jakou organizaci? O co si íci? Pokud se vydáme hledat našeho konzultanta i lektora, m žeme v podstat nalézt t i základní typy konzultant : EXPERT Ví, jak p esn mají v ci vypadat, a ekne vám, co, kdy a jak p esn máte ud lat. Takový expert zná jeden, asto osv d ený recept, ale výsledek snažení nemusí chutnat všem. Silnou stránkou takového experta je vlastní praktická zkušenost podložená výsledky. Slabou stránkou m žeme vid t v nereflektování vašich unikátních pot eb i situace. DEALER Nabízí a prodává pom cky, obchoduje s náro ností. Takový konzultant nabízí produkt, službu i formu, která vám umožní nebo zjednoduší zavád ní nap íklad nových technologií nebo proces. asto se jedná o software nebo metodologii (5S, Kaizen, MindManager), která je efektní a jednoduchá a p ináší rychlé hmatatelné výstupy dokumenty, tabulky, plány. Nevýhodou je sterilita takových univerzálních prost edk a asto i schemati nost, která nem že postihnout firmu jako živoucí organismus. PR VODCE Nabízí vzrušující nejistotu hledání podstatného. Takový konzultant není expertem na otázku jak, neprodává ešení, ale je expertem na proces zm n a vztah. Vychází z pot eb a možností klienta a provádí a podporuje ho na cestách na neznámá území. Oproti p edchozím dv ma nenabízí ešení; v í, že v procesu kou ování vztahu s klientem p ijdete na práv to jedin pro vás dobré a ú inné ešení zm nu. Nep ejímá zodpov dnost za vaše rozhodnutí. Nevýhodou je zpo átku asto kritizovaná nižší efektivita, asová náro nost a nutnost jít až na d e problém m. Odm nou je vám silná vnit ní motivace a d v ra ve vaše ešení. Jak je z uvedeného p ehledu patrné, ani jeden z t chto typ nenabízí kompletní služby, které p i vzd lávání budete pot ebovat. Dobrý konzultant v rámci školy i externista je jako kouzelník. M že z klobouku tahat r zné své role, a pokud n kterou nemá, neumí nebo ned lá, odkáže na jiného odborníka. 2. Co je mentoring Mentoring je forma profesního rozvoje u itele, která v sob kombinuje dv složky. Jednak expertní znalost, oborovou i metodologickou p ipravenost a za druhé procesní znalost, tedy znalost procesu u ení dosp lých a facilitace profesního rozvoje u itele s p ihlédnutím k úrovni jeho dosavadních pedagogických kompetencí. Nabízí jak individualizovaný p ístup, 5

6 který je také zrcadlem p ístupu, který kurikulární reforma s kompeten ním u ením vyžadují od u itel sm rem k žák m. Dopl uje dosavadní praxi klasických seminá také o složku implementa ní a p esouvá zodpov dnost za vlastní u ení a implementaci r zných poznatk na samotného u itele, nikoli na instituci, vzd lávací organizaci i lektora. Nespornou výhodou je p esun ízení vlastního u ení na u itele, ímž je zárove posílena jeho vnit ní motivace k profesnímu rozvoji. Takový u itel pak nezažívá pouze vn jší motivaci ke zm n, ale sám s pomocí mentora ídí svou motivaci vnit ní, která je základem jeho vnímání vlastní úsp šnosti a dává tak základ zdravému sebev domí a v neposlední ad slouží i jako nejlepší prevence syndromu vyho ení. Výstupem je pak vyšší efektivita implementace získaných poznatk a u ení v rámci vlastní školy. Navíc individualizovaná podpora pomocí systému mentoringu má dle dosavadních výzkum více než 60% efektivitu (vztahováno ke zm nám ve vlastní praxi dosažených danou formou vzd lávání) oproti cca 15% efektivit klasických seminá. Nevýhodou mentoringu je jeho asová náro nost, nep ipravenost prost edí pro zavád ní vnit ních systém vzd lávání dosp lých ve školách a také systémová opat ení práce ve školách nepo ítají s kolegiální podporou jako formou práce a vnit ní podpory v rámci školy jako u ící se organizace Co mentoring nabízí? Na u itele zam ený procesní mentoring odpovídá vzd lávacím strategiím, které zrcadlí kompeten ní u ení žák. Za íná vždy sdílením profesní vize a identifikací základních prvk systému u ení se zkušeností, strukturou a vlastními individuálními o ekáváními u itele v oblasti celoživotního u ení a zvyšování kvality pedagogických kompetencí. Cíle mentoringu, který je takto zam en na profesní r st, implementaci poznatk je založen na t chto p edpokladech: 1) Každý pot ebuje vlastní prostor a as k u ení a integraci získaných kompetencí. 2) Emocionální bezpe í a d v ra jsou d ležité pro získání kognitivní a kompeten ní komplexity, zejména v pr b hu proces zm ny. 3) Mentoring je recipro ní systém r stu a ízení vlastního u ení. 4) Cíl a centrum pro každý mentorský vztah je zvýšení kvality a efektivity u ení žák. 5) Úsp šný mentoring je integrální sou ástí vzd lávání v rámci školy a komunity Co z toho? Mentoring nabízí ty i hlavní benefity: 6

7 a) Zvyšuje kvalitu pedagogických kompetencí, zejména v oblasti zvyšování úrovn praktických dovedností. b) Umož uje úsp šnou implementaci vzd lávacích strategií a požadavk kladených na u itele zven í prost ednictvím vlastní vnit ní motivace a vlastního vnímání úsp šnosti. c) Nabízí rámec pro celoživotní u ení a podporu v oblasti vlastního individualizovaného ízení u ení. d) Nabízí model nehodnotící spolupráce na procesu u ení a zvyšování kompetencí u itele Co nabízí mentor? Každý mentoring je založený na ojedin lém, bezpe ném vztahu mentora a mentee. Co nám tedy dobrý mentor nabízí? V zásad t i hlavní v ci: podporu, výzvy ke zlepšení a facilitaci profesní vize. 2.4 Co si pod tím p edstavit? V oblasti podpory mentor nabízí emocionální, myšlenkovou, instruktážní a institucionální podporu nap íklad v t chto oblastech: tipy jak nakládat s asem ve t íd - metody a strategie u ení jak plánovat hodiny nápady pro tvorbu kurikula nápady pro hodnocení žáku i vlastní evaluaci - zdroje V oblasti formulace výzev mentor nabízí cílené, na základ jasných a m itelných dat provokující myšlenky a teze, které motivují u itele k dalšímu zvyšování kvality jeho práce prost ednictvím: plánování a reflexe vlastní praxe, tvorby vzd lávacích cíl a individuálního plánování, zam ení na individualizaci u ení žák a zvýšení citlivosti k jejich pot ebám, zkoumání výsledk d tí a následné vyhledávání fungujících zp sob, aktivního zapojení do ešení problém, budování propojení mezi teorií, zdroji a vlastní praxí u itele Jak vypadá struktura? Struktura mentoringu je daná okolnostmi vzniku vztahu, možnostmi školy i nabídkami vzd lávacích institucí. V zásad rozlišujeme dva druhy mentoringu: 7

8 externí interní V obou p ípadech mentorský vztah probíhá na základ jasného písemného kontraktu všech zú astn ných, asto na základ p edem daných kritérií, která poskytla sebeevaluace u itele i jiná m itelná metoda. Pak je možné objektivn plánovat a evaluovat profesní rozvoj a efektivitu procesu Fáze mentoringu: kontrakta ní, která obsahuje shromážd ní dat a stanovení cíl a plánu profesního rozvoje u itele, procesní, tedy p ímá podpora formou konzultací, sebevzd láváním, náslechy, atd., evalua ní, tedy vyhodnocení procesu a stanovení dalších krok pro fázi kontrakta ní. Struktura fází je r zná, v zásad se nej ast ji ale jedná nejmén o ro ní kontrakt s minimáln 12 konzultacemi r zného druhu podle fáze, ve které se práv u itel a mentor nachází. Mentoring nezahrnuje jen tyto konzultace, ale jak je z ejmé z p edchozího textu i vlastní samostudium u itele, formu p ednášek, náslechy a pozorování ve t íd, workshopy, erpání z literatury, internetu. Mentoring je ve sv t rozší en jako nástroj a systém profesního rozvoje pedagog s cílem zvyšování kvality pedagogických kompetencí, asto v návaznosti na karierní postup i certifikaci. V anglosasských zemích je st edem a výchozím bodem dalšího vzd lávání, do kterého pak vstupuje i trénink, samostudium, u ící se peer skupiny a v neposlední ad evaluace. Trénink a evaluace však slouží zejména jako zdroje informací pro proces mentoringu, kde si pedagog sám plánuje a vyhodnocuje sv j profesní r st P íklady mentoringu: Interní systém mentoringu provád ný zástupci editele pro kurikulum a DVPP nebo tzv. zdrojovým pedagogem (nap íklad USA, Velká Británie, Irsko). Interní systémy mají výhodu nižších p ímých náklad, nevýhodou je svázanost s institucí a velké nároky na vzd lání mentor, kte í se vedle své pedagogické práce stávají i u iteli dosp lých. Pracovní za azení takových mentor je áste n pedagogické ve t ídách, hlavn však organiza ní a mentorské. asto také mento i i zdrojoví pedagogové spolupracují s více školami. 8

9 Externí systém založený na externích mentorech zejména z ad inspektor, vysokoškolských pedagog a dalších vzd lavatel (N mecko, Belgie, Holandsko). Externí systémy jsou výhodné vzhledem k nižším náklad m na tvorbu mentoringového systému, jsou ale náro n jší na p ímé náklady. Pracovní za azení je ízeno zákony, u externích nestátních vzd lavatel pak hlavn licen ním ízením a akreditací osob, které provád jí služby. Kombinované systémy Propojení obou systém je patrné ve v tšin zemí, interní systémy se asto využívají u za ínajících pedagog a pro využití interními peer u ícími se skupinami (know-how management školy), pro DVPP na vyšší úrovni nebo p i zavád ní inovativních program do kurikula školy se pak asto využívá konzulta n - mentorských služeb externist. 3. P edpoklady úsp šného mentoringu Na u ení zam ený mentorský program i vztah za íná vždy uv dom ním si sdílené vize a vy ených i nevy ených o ekávání a pojmenováním dosavadních zkušeností pedagoga. Cíle kooperativního, rozvojového a u ící ho se vztahu jsou závislé na následujících p edpokladech: 1) D sledné zavád ní princip u ící se organizace, zejména princip týmového u ení, kdy u ící se proces je ve škole centrální složkou všech aktivit. Klientem u ení tedy nejsou jen žáci, studenti, ale celý sbor. Takové mentorské programy pak vytvá ejí u ící se týmy, zvyšují efektivitu a kvalitu pedagogické praxe d slednou vým nou zkušeností a nastavují tak normu nehodnotícího rozvojového u ení jako základního principu práce ve škole oproti tradi nímu u ení prost ednictvím deficitního modelu odhalování chyb. 2) Emocionální bezpe í je d ležitou sou ástí mentorského programu, kdy mento i vytvá í bezpe né prost edí pro u ení. Verbální i neverbální komunikace pak opatrn vytvá í prostor mezi podporou a kladením výzev pro pedagogy. Takové prost edí podporuje pedagogy ke sdílení otázek, obav, informací nebo i p iznání mezer v pedagogických kompetencích a prom uje je v konstruktivní a produktivní interakce u ení. 3) Mentorské programy vytvá ejí p íležitosti pro oboustranné u ení, verbalizovat nahlas myšlenky a obavy, sdílet informace a podporovat kreativitu a inovace v oblasti rozvoje pedagogických kompetencí. U ení je vždy recipro ní, nap íklad p idává hodnotu zkušen jším u itel m a mentor m a podporuje sebev domí t ch za ínajících. 9

10 4) Hlavním smyslem mentoringu je podpo it a zkvalitnit u ení d tí a student prost ednictvím zkvalitn ní pedagogických kompetencí pedagog. Mentorské sch zky, rozhovory a praxe využívající externích ale i interních dat, ne dojm, se tak mohou transformovat ve smysluplné zkvalitn ní praxe ve t íd. 5) Úsp šný mentorský program musí být integrální sou ástí dalších aktivit ve škole, zejména plánu a relizace DVPP a vyhodnocování a revize ŠVP. Stejn tak musí být mentoring integrální sou ástí již existujících metod podpory pedagog a kurikulárních aktivit. P i plánování program mentoringu m žete narazit na zásadní rozdíly v pojetí kvality a jejího zvyšování mezi tradi ním systémem a kompeten ními modely u ení. Pochopení rozdíl nám umožní nalézt d v ru k programu a p ijmout s ní související proces za sv j. Následující tabulka a níže uvedené zdroje informací p inášejí srovnání, které u itel m p ed zahájením prvního mentoringu pom že p i ujasn ní základních charakteristik. 10

11 Tradi ní systémy Východisko: u itelé jsou hodnoceni na základ známek svých žák. Kompetitivní systém mezi u iteli. Na pot eby jednotlivce se nebere ohled. Za úsp chy žák jsou oce ování u itelé. Zam ení na slabiny. U itele motivuje obava z možných dopad na jeho práci. Další vzd lávání je propojeno s inspekcí. Hodnocení u itele nevychází z jeho pedagogické práce. U itelé nejsou vy ati ze stávajícího systému evaluace. Kompeten ní model u ení Východisko: pomoci u itel m p i rozši ování pedagogických kompetencí. Kooperativní systém mezi u iteli. Zam ení na jednotlivce. Žák m se dostává podpory podle jejich vývojových pot eb. Zam ení na silné stránky. U itelé jsou vnit n motivováni ke zm n a zvyšování kvality u ení. Proces a kontext dalšího vzd lávání je založen na d v e. Hodnocení se opírá o pr b žný monitoring kvality u itel. U itel m je nabídnut nový systém podpory v rámci procesu zvyšování kvality. Rámcové programy jsou široce koncipované. U itelé spolupracují se svými mentory. Neexistuje univerzáln pojatý mentorský program, který by vyhovoval pot ebám každého místa i situace. M stské školy narážejí na jiná úskalí než školy venkovské. Aby byl program efektivní pro každou lokalitu, je t eba vzít v úvahu nejr zn jší ohledy. P i plánování mentorského programu je t eba se zamyslet nad následujícími otázkami: Vzdálenost p sobišt mentor a jejich u itel ; Využití elektronické pošty, skype a dalších technologií pro vedení dialogu v obdobích mezi jednotlivými mentoringovými setkáními; Pom rný po et u itel na mentora. Níže uvádíme otázky, které mohou p íslušným zainteresovaným stranám ve vaší škole posloužit jako vodítko p i vytvá ení rámce a struktury pro efektivní mentoring. 11

12 1. Máte v sou asnosti n jaký mentoringový program? Jestliže ano, jakým zp sobem probíhá m ení jeho efektivity? 2. Popište p ekážky v zavedení mentoringového programu. 3. Kte í partne i by se m li podílet na vytvo ení mentoringového programu? Popište míru zapojení každého z partner. 4. Pot ebujete pro sv j mentoringový program formální, rámcovou písemnou dohodu? 5. Kdo se bude podílet na zajiš ování pr b žné podpory mentoringového programu? 6. Jaká jsou kritéria pro výb r u itel pro mentoring? 7. Bude ú ast na mentoringu povinná i dobrovolná? 8. Jak dlouho se bude u itel ú astnit mentoringového programu? 9. Jaká bude frekvence mentoringových aktivit? 10. Jakým zp sobem nejlépe zajistit asový prostor na mentoring? 11. Kolik ze svého asu bude mentor v novat mentoringu? 12. Jak zajistíte, aby si vztah mentora s u itelem podržel d v rnost? 13. Jaké provozní zm ny budou ve vaší škole t eba pro umožn ní mentoringu? 14. Jak vaši univerzitní partne i p ipraví u itele na poskytování a p ijímání pomoci od koleg? 4. Jak probíhá mentoring Mentorské programy a mentorský vztah probíhá vždy dle pevné struktury, zpravidla obsahuje následující fáze: I. Plánování: Mentor pracuje s u itelem na: Vyjasn ní cíl ; Konkretizování kritérií a ukazatel úsp šnosti a plánu získání pot ebných d kaz ; 12

13 Úvaze nad p ístupy, technikami, rozhodnutími a zp sobem jejich monitorování; Stanovení osobních cíl a postup sebeevaluace. II. Monitoring: Mentor pozoruje u itele p i výuce a u ebních aktivitách, p i emž se zam uje na: Ukazatele úsp šnosti; Efektivitu p ístup, technik a ízení t ídy U itel postupuje podle plánu a pe liv sleduje d ní ve t íd, aby mohl vyhodnotit: Ukazatele úsp šnosti; Efektivitu svých p ístup, technik a ízení t ídy III. Rozbor: Mentor pracuje s u itelem na: Shrnutí dojm ; Zp tném vybavení si potvrzujících informací; Porovnávání, analýze, dovozování a ur ování p í in a následk. IV. Aplikace: Mentor s u itelem spole n : Uvažují o nových poznatcích a jejich uplatn ní; Reflektují pr b h mentoringu. V b žné praxi se mentor na po átku školního roku podílí na tvorb individuálního nebo i skupinového plánu dalšího vzd lávání, dále dle tohoto plánu za azuje výše uvedené techniky po celou dobu školního roku. Zejména u za ínajících u itel je pot eba dlouhodob jší spolupráce a intenzivn jší kontakt v pr b hu školního roku. 5. Úloha a odpov dnosti mentora Pro úsp šný mentoring program je zásadní najít vhodné mentory a podpo it v rámci školy také jeho procesní rozvoj. Zde jsou n která kritéria a kompetence: 5. 1 Postoje a charakter 1. Ochota stát se vzorem pro ostatní u itele a podporovat je v jejich profesním rozvoji; 2. Pevný závazek vykonávat u itelské povolání; 3. P esv d ení, že mentoring zlepšuje výukovou praxi; 4. Ochota zasazovat se za kolegy; 13

14 5. Jasný závazek k celoživotnímu vzd lávání; 6. Schopnost reflexe a pou ení z chyb; 7. P ipravenost sdílet informace a nápady s kolegy; 8. Houževnatost, flexibilita, vytrvalost a otev ená mysl; 9. Proaktivita, životní optimismus a pozitivní vztah k životu, práci, rozvoji a lidem; 10. Smysl pro humor, d vtip Odbornost a zkušenosti Mezi kolegy je považován za vynikajícího u itele; Má výte nou znalost pedagogiky a p íslušných p edm t ; Má d v ru ve vlastní pedagogické kompetence; Disponuje vynikajícími dovednosti v oblasti managementu t ídy; Ne iní mu potíže p ítomnost u itel na pozorování v jím vedené výuce; Udržuje sí odborných kontakt ; Rozumí strategiím a postup m zavedeným v rámci školy; Je pe livým pozorovatelem ve výuce; Dob e spolupracuje s ostatními u iteli a administrátory; Je ochoten u it se od svých koleg a inovovat svou práci Komunika ní dovednosti Zná a používá metody efektivní komunikace (Já výroky, aktivní naslouchání atd.); Zp tnou vazbu nabízí pozitivním a produktivním zp sobem (korektivní popisná zp tná vazba); Klade užite né otázky, které vybízejí k reflexi a napomáhají porozum ní; Z jeho komunikace vyza uje pozitivní nalad ní, zájem o klienta, zápal pro u ení a další vzd lávání; V komunikaci je diskrétní a zachovává d v rnost Interpersonální dovednosti Je schopen udržovat profesní vztahy založené na d v e; Vnímá emo ní a odborné pot eby u itele; Je pozorný k citlivým politickým otázkám; Funguje dob e ve spolupráci s p íslušníky minorit; Je p ístupný, bez obtíží navazuje vztahy s ostatními lidmi; 14

15 Je trp livý, nehodnotí ukvapen ; P i komunikaci s druhými je vst ícný, empatický a otev ený; Umí efektivn využívat as Když pracujete jako mentor u itele, rozvíjíte: D v rné partnerství s u itelem. Dialog mezi u iteli, jehož cílem je využít problematickou situaci i okolnosti pro zlepšení kvality práce a zvýšení osobního uspokojení. Vztah, který vychází z pohledu: Za to, co se nau íš, jsi zodpov dný ty. Já odpovídám za podporu, facilitaci a spole né u ení. Dialog, která probíhá podle p edem daných pravidel a vede k získání nových pedagogických kompetencí a pozitivním vztah m Mentoring není zejména: ízení shora. Založen na tom, že mentor zná všechny odpov di nebo je odpov dný za motivaci a sm rování u itele. Hodnocení u itele. Vztah, který posiluje závislost na mentorovi a ur uje, co má u itel d lat. Jednostranná konverzace. 6. Mentoring v otázkách a odpov dích editel škol zapojených do projektu Podpora pedagog kou ováním jako nástroj efektivního ízení proces ve školách MSK Mentoring je dobrovolná metoda u ení dosp lých postavená na kolegiálních principech a využívající již existující kompetence jako základ pro jejich další rozvoj. Je tedy postaven na tom, co už klient umí, ne na deficitech. O mentoringu mluvíme zejména v oblasti rozvoje specifických, v našem p ípad pedagogických, kompetencích. Prakticky se jedná o individuální nebo skupinový strukturovaný rozhovor a plánování dalších akcí s p isp ním dalších metod jako je pozorování ve t íd, video, analýza materiál apod. Využívá se v eském školství? Do jaké míry? Pokud ano jaké jsou výsledky? 15

16 Mentoring se v našich školách, zejména díky innosti n kterých neziskových organizací, využívá, široce, ne však plošn a to zejména jako nástroj u ení pro za ínající u itele nebo takové pedagogy, kte í cítí pot ebu se sebou n co po profesní stránce d lat. Jak je p ijímán na školách? Jako dobrovolná, ale nikoli bezplatná služba, je p ijímána t mi, kte í vyžadují efektivní a užite nou podporu, ty, kte í nic a nikdy nepot ebují, proces mentoringu neosloví. Pro jaký typ školy je mentoring vhodný? Prakticky neexistuje omezení na typ školy, pouze se mentoring m že lišit z hlediska obsahu a forem. Všude jsou u itelé, kte í mají na sob pracovat, vym ovat si zkušenosti, reflektovat svou práci a stanovovat si rozvojové cíle. Nehled na to, jaké d ti mají ve t íd. Má své uplatn ní nap. i v MŠ a speciálních školách? Ano, viz výše, zejména s ohledem na ešení inkluzivního vzd lávání je pot eba mentoringu pro klasické u itele více než z ejmá. Pro koho je tento p ístup vhodný? Mentoring bude užite ný zejména pro ty u itele, kte í již mají pot ebné pedagogické znalosti, ale chybí jim podpora v oblasti implementace do praxe. Konkrétn, nap íklad v dí, co je kooperativní u ení, ale jejich výuka tomu neodpovídá. Kde se dá sehnat více informací o mentoringu? Mentoring jako specifická forma kou ování využívá jeho prost edky, tedy všechny dostupné informace o kou ování jsou relevantní i pro mentoring. Specifikou jsou zde pedagogické kompetence, popsané v mnoha zahrani ních materiálech, které jsou k dispozici v v R, nap. pro u itele MŠ a ZŠ Pedagogické standardy ISSA, které nabízí Step by Step R, o. s. Jaké p edpoklady k používání této techniky pracovník pot ebuje? 16

17 Dobrou v li, ochotu podporovat a sdílet u ení a mnoho tréninku, specificky zam eného na metody mentoringu. Dá se mentoring studovat? Prosím o informaci, kde, jak dlouho studium trvá. Mentoring se v sou asné dob dá studovat prost ednictvím kurz nevládních organizací v rámci evropských projekt, asi nejvíce je angažováno Metodické a evalua ní centrum, o. s. a Spole nost pro kvalitu školy, o. s.. Tato ob anská sdružení realizují projekty rozvoje mentorských dovedností. Jaké p edpoklady musí zájemce o studium metoringu spl ovat? I mento i musí mít p edpoklady pro práci s klienty, obecn by m lo jít o lidi spíše pozitivní, které baví pracovat s lidmi, kte í um jí naslouchat a hned dob e neradit, dob e se ptát a podržet. Jako kompeten ní rámec mentora m žeme nap íklad využít i seznam kompetencí ICF R ( coachfederation.cz). Pokud jde o zodpov dnost a finální klí ová rozhodnutí, je editel školy stejn vždy na všechno sám a nemá nad sebou už nikoho, kdo by s ním nesl tíhu t chto úkol. Jak m že krátkodobý mentoring (ve srovnání s délkou funk ního období Š) zm nit v této v ci n co podstatným zp sobem? Výzkumy ukazují, že na p ekonání jakéhokoli zlozvyku i získání nového návyku a jeho zautomatizování pot ebujeme t i m síce. Mentoring zam ený na implementaci znalostí tak m že být efektivním a krátkodobým nástrojem pro p enos informací do praxe, v oblasti pé e o u itele i formou dlouhodob jší podpory nap íklad v rozmezí školního roku. Druhým a d ležitým aspektem mentoringu je p enos zodpov dnosti za kvalitu práce na u itele, tedy je zde nižší nutnost kontroly atd. Nem že-li si škola dovolit mentoring pro pedagogy (tj. pracuje-li mentor pouze s Š), jaká lze zajistit, že budou výsledky mentoringu Š efektivn p eneseny také na pedagogy (potažmo žáky) školy? Mentoring bude efektivní, pokud se ho bude ú astnit kritická menšina pedagog, tedy 20 %. Jeden pedagog i editel nezavede kulturu kolegiální podpory. Jak lze efektivn skloubit mentoring s change managementem (platí jak pro vztah Š k pedagog m, tak i u itele k žák m)? ízení procesu zm ny souvisí také s tím, jak jsou se zm nou a jejími kroky, fázemi srozum ni pedagogové školy. Mentoring nabízí proces, který usnadní na stran podpory zm nové procesy jako je kurikulární reforma, zejména v oblasti pedagogických dovedností pot ebných ke kompeten nímu u ení žák a student. 17

18 Dnešní zrychlená a prom nlivá doba nabízí nep ebern mnoho možností a nových forem vzd lávání. Není mentoring v tuto chvíli jen módní trend, který za pár let zase odezní? Podle eho lov k, který s mentoringem nemá žádnou p edchozí zkušenost, pozná, zda má smysl do n j investovat sv j as a energii? Sou ástí procesu mentoringu je pravidelná reflexe a evaluace. Lakmusovým papírkem je vždy pocit klienta-u itele, že se d je n co pro n j užite ného, dobrého, podp rného. Klienti a vlastn všichni rozeznáme, pokud je n co jen na oko a kdy se nám d je n co dobrého. U itelé cht jí u it své p edm ty a v novat se svým žák m. K tomu (z jejich pohledu "místo toho") jsou zavaleni další nevyžádanou agendou a rostoucí administrativní zát ží, která jim bere as a chu pracovat na tom, co považují za nejd ležit jší, tj. výuce a vzd lávání. Necht jí ešit v ci odtažité (trendy OECD, Bílou knihu, standardy u itele, dlouhodobé zám ry vzd lávání R / kraje apod.) a mohou cítit, že mentoring je podobná záležitost. Proto sami za sebe necítí pot ebu vzd lávat se v této oblasti, se kterou nemají osobní zkušenost, mnohdy ani základní informace. Co pot ebují k tomu, aby pocítili sami na sob autentickou pot ebu a vnit ní motivaci za ít s mentoringem? U itelé mají hlavn dob e, kvalitn u it. Ke zvládnutí tohoto úkolu slouží mentoring jako podpora r stu kvality a dovedností pot ebných ke zvládnutí profese profesionáln. Samoz ejm, že do práce vstupuje i administrativní zát ž, atd., nicmén my mento i se vždy ptáme spolu s klienty: Co se pot ebuješ nau it, abys situaci lépe zvládal, snížilo to tvou zát ž? A hledáme odpov di. 18

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem Václav Šneberger Metodika práce s kompetenčním modelem 1 Autor: Mgr. Václav Šneberger Vytvořeno v rámci projektu OPVK Podpora pedagogů koučováním jako nástroj efektivního řízení procesů ve školách MSK,

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" Zpracoval:

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE!

MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE! MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE! Ilona Bourová, Šárka Zikešová Univerzita Pardubice, Jazykové centrum Pardubice ilona.bourova@upce.cz, sarka.zikesova@upce.cz Abstrakt P ísp vek se

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Kou ovací p ístup v práci u itele. Mgr. Václav Šneberger

Kou ovací p ístup v práci u itele. Mgr. Václav Šneberger Kou ovací p ístup v práci u itele P íru ka Mgr. Václav Šneberger Ostrava 2012 Autor: Mgr. Václav Šneberger Vytvo eno v rámci projektu OPVK Podpora pedagog kou ováním jako nástroj efektivního ízení proces

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr, Je objevitel nových

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

Nová forma výuky adaptivní e-learning

Nová forma výuky adaptivní e-learning Kate ina KOSTOLÁNYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Nová forma výuky adaptivní e-learning Dnešní spole nost lze popsat p ívlastky informa ní, digitální, spole nost celoživotního vzd lávání,

Více

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Význam kapitálového trhu, vazby na ekonomický r st Alternativní zp sob získaní kapitálu

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Východiska pro zpracování návrhu odpov di: Návrh odpov dí vychází z doposud projednaných názor kraj. Je d ležité

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

6. P ípadová studie: Program Migrace pro rozvoj v Africe (MIDA)

6. P ípadová studie: Program Migrace pro rozvoj v Africe (MIDA) 6. P ípadová studie: Program Migrace pro rozvoj v Africe (MIDA) Marie íhová V tomto krátkém textu bude nastín n program migrace pro rozvoj v Africe, který je založen na spolupráci s diasporou, návratech

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

VIZE 2020 DLOUHOV KOST

VIZE 2020 DLOUHOV KOST Tento programový dokument vzniká v otev ené diskusi odborník a politik jako podklad pro práci Ob anské demokratické strany. Zabývá se celým komplexem spole enských zm n spojených s prodlužováním života,

Více

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace Základní škola a mate ská škola Brno, nám.28. íjna 22, 602 00, tel.: 545 212 165 p ísp vková organizace Logický a evalua ní rámec 1. íslo výzvy: 08 2. Program, prioritní osa, oblast podpory: Opera ní program

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Finan ní mechanismy EHP/Norska

Finan ní mechanismy EHP/Norska Finan ní mechanismy EHP/Norska Podpora zemí EHP a Norska je ur ena na projekty rozvoje a spolupráce neziskových organizací, výzkumných institucí a subjekt ve ejného i soukromého sektoru. Mezi prioritní

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ EQUICom Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT Praha, 15.2. 2012 1 Prezentace agentury Kdo a co je EQUICom? 2 EQUICom je hrá na komunika ním h išti eského trhu Lidé, kte í stáli u

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více

Skladový systém ORSY. Skladový systém od rmy Würth. ORSY skladový systém p ináší efektivitu do managementu vašich drobných díl.

Skladový systém ORSY. Skladový systém od rmy Würth. ORSY skladový systém p ináší efektivitu do managementu vašich drobných díl. Skladový systém ORSY Skladový systém od rmy Würth. ORSY skladový systém p ináší efektivitu do managementu vašich drobných díl. Celek je víc než jen souhrn jeho ástí (Aristoteles) Skladové hospodá ství

Více

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy INVENTÁ E A KATALOGY ARCHIVU HLAVNÍHO M STA PRAHY 050200/03 Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy (1940) 1945 1948 (1953) p ír stkové íslo AMP: sign. AMP: POM 153 Tomáš Rataj

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Základy marketingu. Jan Koudelka ZÁKLADY MARKETINGU

Základy marketingu. Jan Koudelka ZÁKLADY MARKETINGU Základy marketingu Jan Koudelka ZÁKLADY MARKETINGU 2009 ZÁKLADY MARKETINGU Smysl a obsah marketingového konceptu Marketingové prost edí Marketingové informace Marketingový výzkum SMYSL A OBSAH MARKETINGOVÉHO

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo - Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. - Popis p edm tu ve

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Zp soby sledování pohybu zraku

Zp soby sledování pohybu zraku Mechanické metody Zp soby sledování pohybu zraku Mgr. Jeroným Klimeš DIMAR s.r.o. 200 P esné monitorování zraku se objevilo po válce, kdy se pokusné osob na rohovku oka nalepilo malé zrcátko, na které

Více

Základy informatiky I

Základy informatiky I 1 Základy informatiky I Jste p ihlášeni jako Testovácí Student (Odhlásit se) Titulní stránka Moje kurzy Základy informatiky I ZI1 Základy informatiky I Novinky Osnova p edm tu Seznam použitých zkratek

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole.

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole. a.s. n ebu b rn r erných Obchodní jméno sta Liberce a.s. Sídlo spole nosti: Erbenova 376, 46 8 Liberec 8 I O: 25717 Právní forma: akciová spole nost Rok a zp sob vzniku: Spole nost Struktura základního

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní Jak se devá áci rozhodují Studie Než zazvoní 16. zá í 2015 Studie o výb ru st ední školy Tento dokument je ve ejnou sou ástí širší dlouhodobé studie Než zazvoní, která mapuje proces rozhodování o výb ru

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

FINANČNÍ MODELY. Koncepty, metody, aplikace. Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý

FINANČNÍ MODELY. Koncepty, metody, aplikace. Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý FINANČNÍ MODELY Koncepty, metody, aplikace Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý Recenzenti: Jan Frait, ČNB Jaroslav Ramík, SU v Opavě Autorský kolektiv: Zdeněk Zmeškal vedoucí autorského kolektivu,

Více

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do:

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do: Investi ní dotazník spole nost: adresa: EFEKTA CONSULTING, a.s. K enová 478/72, 602 00 Brno I : 60717068 tel.: +420 511 205 705; e-mail:efekta@efekta.cz Vedená Krajským soudem v Brn oddíl B., vložka 1388.

Více

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE eský horolezecký svaz sdružuje zájemce o horolezeckou innost a bezprost edn související sportovní aktivity bez rozdílu národnosti, státní p íslušnosti, rasy

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278 KEA 29/21 sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika t ída 7. ro níky gymnázií 1 9 8 86 83 78 79 77 83 pr m rný percentil 7 6 5 4 63 3 2 1 81 78 59 75 72 78 74 Celek aritmetika geometrie

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27 SSZ Registr IKP 1. V dokumentu 4_Priloha_1_Specifikace-predmetu-technicke-pozadavky_Rozvoj-podpora-RIKP v kapitole 2.1 Popis architektury a vazeb v APV

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Záv re ná písemná práce. Název: Dobrovolníci v neziskových organizacích

Záv re ná písemná práce. Název: Dobrovolníci v neziskových organizacích KURZ ÍZENÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Záv re ná písemná práce Název: Dobrovolníci v neziskových organizacích Rok: 2001 Jana Beranová Vedoucí práce: PhDr. Ji í Tošner Orienta ní seznam použité literatury Pavol

Více

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct 6.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekologie a životní prost edí Obecné cíle výuky p edm tu Ekologie a životní prost edí P edm t Ekologie a životní prost edí a jeho výuka je koncipována tak, aby žáka vedla

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci ÍLOHY íloha 1 íloha 2 íloha 3 Dotazník pro SOŠ Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci 64 íloha 1- Dotazník pro SOŠ DOTAZNÍK k výzkumu kvalifikace a dalšího vzd lávání u

Více

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeže

Více

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 1 Úvod P i platebním styku obvykle dochází k p esun m pen ºních prost edk mezi plátcem a p íjemcem platby. Banka p i této transakci

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Program: Mlá átka a Zví átka PS: PS Dravci Ov ovatel: Mgr. Irena Beránková Klí ová slova: ochrana p írody, záchrana Zem, pomoc p írod, zne išt ní, ochrana životního

Více

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura KDO JSME? Jsme regionální rozvojovou agenturou Královéhradeckého kraje. CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT? DOTA NÍ MANAGEMENT VE EJNÉ ZAKÁZKY ŠKOLENÍ

Více